Tujuan-tujuan pengujian & penilaian (06b0212>zz

)

PENGENALAN

Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Akan tetapi secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan.

Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik ialah dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi supaya dapat membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. Dan apa yang ingin diterangkan secara ringkas di bawah ini ialah tentang tujuan-tujuan pengujian dan penilaian itu sendiri.

DEFINISI

Antara ketiga-tiga istilah (pengujian, pengukuran dan penilaian) berkenaan, pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus.

Pengujian

Menurut Cronbach (1970), ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori. Misalnya, skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan, 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti µekstrovert¶ atau µintrovert¶ bagi ujian personaliti, atau rabun warna bagi ujian penglihatan.

1

Penilaian Penilaian adalah suatu istilah yang boleh didefinisikan dengan banyak cara. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran.Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. and providing useful information for judging decision alternatives´. Definisi ini menjangkau melepasi daripada maksud pengujian dan pengukuran. apabila guru memberikan ujian. Secara ringkas Pengujian ialah : Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. Stufflebeam et al. dikukuhkan oleh Milagros (1981) seperti yang dipetik dalam Raminah Haji Sabran (1991) yang menegaskan bahawa: ³Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Boleh dalam bentuk pemerhatian. obtaining. (Raminah 1991:2)´ Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. ujian lisan mahupun bertulis. Pengujian menjelaskan keadaan berapa baguskah prestasi murid yang diuji. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran. Dalam sesuatu bilik darjah. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai ³the process of delineating. sa ukuran yang tu disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang 2 .

guru. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Pengujian yang berdasarkan objektif- 3 . kaedah mengajar dan kurikulum. TUJUAN-TUJUAN PENGUJIAN DAN PENILAIAN Secara khusus. Selain itu tujuan-tujuan lainnya ialah : 1. Dengan adanya ujian. Kesimpulannya. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Sebagai penggerak / motivasi Ujian juga memainkan peranan sebagai penggerak bagi murid-murid. penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik. dalam konteks pembelajaran di kelas. Berdasarkan informasi itu. dan penentuan kenaikan kelas. Secara ringkasnya Penilaian ialah : Satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran. Justeru. Sebahagian besar murid akan hanya mula mengulang kaji bahan bahan pelajaran lampau apabila diberitahu akan diadakan ujian. kesulitan peserta didik dan upaya bimbingan yang diperlukan serta keberadaan kurikukulum itu sendiri. murid-murid cenderung untuk memberi perhatian kapada pelajaran yang disampaikan oleh guru. Begitu juga keadaan murid-murid di kelas yang akan menempuh peperiksaan mendesak mereka belajar bersungguh-sungguh untuk lulus peperiksaan. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. objektif pelajaran. Melalui penilaian dapat diperoleh informasi yang tepat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik. mendiagnosa kesulitan belajar.pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. memberikan umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar. dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran. serta proses pembelajaran itu sendiri.

dan seterusnya mengubahsuainya mengikut maklumat dan objektif yang ditentukan. 2. 4 . Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti. Dan seterusnya untuk memperbaiki pembelajaran murid dengan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang deperolehi dari PKBS. Sebagai alat mencari punca kelemahan Pengujian diagnostik dapat mengesan punca kelemahan murid dalam pembelajaran. Ianya juga dapat mengenalpasti kelemahan dan kekuatan kurikulum. Juga memberi kesedaran kepada kanak-kanak bahawa manusia perlu hidup dalam keadaan berharmoni dengan alam sekitarnya dan membina serta memupuk kemahiran murid-murid untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit dari semasa ke semasa. Menentukan kemajuan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Maklumat pengujian ini membolehkan guru menyediakan program pemulihan. 3. Memahami daya penyerapan murid dalam pembelajaran. setereusnya untuk merangsangkan murid supaya terus memperbaiki pembelajarannya melalui tunjuk ajar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PKBS (penilaian kemajuan berasaskan sekolah).objektif pendidikan dapat memaksa guru dan murid berusaha mencapai terhadap objektifobjektif itu. Memberi gambaran kepada guru supaya mengambil tindakan untuk memperbaiki pengajaran selanjutnya. Bagi mendapatkan maklumbalas (feedback) Meninjau setakat mana objektif pelajaran telah dicapai oleh murid. Memberi penjelasan kepada guru sama ada pengajarannya berkesan atau tidak.

sederhana. Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas. Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya. Menilai prestasi / pencapaian / kemajuan murid-murid. Bagi murid-murid pula. Sebaliknya.Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. keputusan yang kurang baik mungkin akan mencabar murid berkenaan untuk berusaha dengan lebih kuat. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. misalnya pada akhir tahun sesi persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (PSR). 5 . Setengah-setengah ibu bapa. setelah mendapat maklum balas tentang hasil ujian anakanak mereka akan berikhtiar untuk mendapatkan bimbingan tambahan bagi anak -anak mereka. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yang lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan. hasil ujian mungkin merupakan suatu perangsang bagi mereka sekiranya keputusan yang diterima adalah baik. Prestasi mereka yang baik seterusnya akan mendorong mereka belajar dengan lebih tekun lagi. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. 4. Tingkatan 3 (PMB) dan Tingkatan 5 (µO¶ Level) adalah bertujuan untuk menentukan gred yang memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah murid-murid atau pelajar-pelajar kuasai. Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik darjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian anugerah atau pengiktirafan (hadiah Brunei shell) kepada pelajar hasil daripada pencapaian yang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan. proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan.

Dengan cara ini aktiviti serta isi pelajaran yang disediakan dapat menampung keperluan murid berkenaan. guru perlu mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa.. Adakah murid mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar sebelumnya di dalam bilik darjah? Sekiranya menghadapi masalah. Misalnya. Maklumat berkenaan amat perlu kepada guru bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan supaya masalah yang dihadapi dapat diatasi. murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan. Sebelum guru memulakan baginya pengajarannya dalam bilik darjah. Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. 5. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar kepada penutur bukan asli bahasa Melayu. 6 . Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar. sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. perlu mengadakan penilaian dan menguji murid-muridnya bagi meninjau sejauh manakah murid-muridnya telah menguasai sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek-aspek yang akan dipelajari. sederhana atau gagal. perbendaharaan kata dan sebagainya. membezakan murid-murid yang Guru akan dapat cemerlang. seterusnya guru akan merancang isi pelajaran serta menggunakan pendekatan atau kaedah yang sejajar dengan pengetahuan sedia ada murid. guru akan menyelidiki aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid-murid dan mengenal pasti punca masalah tersebut berlaku. Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung pula akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu.Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang. Maklumat ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. Untuk mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau pelajar -pelajar Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

guru mungkin menjalankan ujian prognostik untuk membuat ramalan tentang kecenderungan dan kebolehan murid. ujian kelayakan yang dijalankan oleh Jabatan Penerbangan Awam untuk memilih para jur utera (penerbangan) pelatih. Selain daripada sekolah. adalah jelas satu lagi peranan pengujian ialah untuk pensijilan. Di dalam bilik darjah.6. Ujian seperti ini biasanya dijalankan oleh pihak berkuasa semasa memilih calon -calon bagi sesuatu kursus atau latihan atau ujian yang bertujuan membuat ramalan seperti Ujian Kelayakan Latihan Perguruan. 7. politeknik dan universiti juga memainkan peranan pensijilan. Dalam situasi sekolah. ujian-ujian yang dijalankan dimaktab. ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera semasa memilih para pelatih juruteknik dan sebagainya. Hasil daripada ujian prognostik akan 7 . Gred-gred pada sijil-sijil tersebut bergantung kepada pencapaian murid-murid dalam peperiksaan tersebut. PMB dan peringkat µO¶ akan menerima sijil-sijil yang berkenaan setelah lulus peperiksaan-peperiksaan tersebut. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Bagi pensijilan atau pengkelasan Murid-murid di peringkat PSR. Para pelajar serta siswa-siswi akan dianugerahkan diploma atau ijazah kerana telah lulus ujian-ujian tertentu. Bagi membuat ramalan Untuk meramalkan kejayaan murid pada masa akan dating atau sebagai alat prediksi. Diploma dan ijazah juga merupakan satu bentuk sijil yang diberi sijil kepada mereka yang berjaya dalam peperiksaan mengikut prestasinya.Contoh dari penilaian ini adalah ujian bakat skolastik atau ujian potensi akademik. ujian yang dijalankan oleh pihak politeknik setempat.

prestasi yang sederhana baik dalam Kumpulan B dan Kumpulan C dan yang lemah dalam Kumpulan D atau untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu misalnya. Oleh itu guru boleh menggunakan kriteria kebolehan untuk membahagikan murid-murid mengikut prestasi masing-masing. fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu. Dalam hal ini. bahan -bahan pengajaran dan alat-alat bantu mengajar. Kerana itu. fungsi penilaian untuk grading ini cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain sehingga lebih mengacu kepada penilaian acuan norma (norm-referenced assessment). 8 . 9. Juga sebagai alat seleksi. 8.digunakan oleh guru dalam perancangan kaedah. Bagi membuat klasifikasi Sebagai grading. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. prestasi yang paling baik dikumpulkan dalam Kumpulan A. Pengumpulan seperti ini akan membantu guru menjalankan aktiviti-aktiviti pengayaan dan pemulihan.. Pemilihan Keputusan penilaian sering digunakan sebagai asas dan panduan untuk memilih muridmurid ke jurusan-jurusan pendidikan yang sesuai dan sebagai asas untuk murid memilih pekerjaan kelak mengikut jurusan pendidikan yang telah dipilihnya atau mengikut kepandaiannya. penilaian ditujukan untuk menentukan atau membezakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain.

Penyelidikan Dalam satu-satu penyelidikan. tujuan penilaian adalah memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik. wajar bagi guru menempatkan murid mengikut tahap penguasaan masingmasing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza-beza. maklumat dapat diperoleh dari ujian. kumpulan hasil kerja siswa (portofolio).Di samping itu. tentu saja berbagai jenis penilaian perlu diberikan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. penugasan (projek). dan diagnostik merupakan peranan utama dalam penilaian. baik dilihat ketika saat kegiatan pembelajaran berlangsung mahupun dilihat dari hasil akhirnya. 9 . Untuk menilai sejauhmana siswa telah menguasai beragam kompetensi. Keputusan pelbagai jenis ujian seperti ujian tara. penggunaan soal selidik. biografi dan sebagainya. penilaian menuntut guru agar secara langsung atau tak langsung mampu melaksanakan penilaian dalam keseluruhan proses pembelajaran. ujian daya dan ujian perlakuan sentiasa digunakan oleh para penyelidik dalam menjalankan kajian-kajian mereka. Jadi. 10. hasil karya (produk). Dalam suasana penguasaan yang berbeza. guru juga dapat menentukan adakah semua murid dapat dipilih serta dikelompokkan dalam satu kumpulan yang besar berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam kumpulan yang sama. tujuan untuk melihat tingkat penguasaan kompetensi. KESIMPULAN Dari tujuan penilaian yang telah disenaraikan tadi. dengan menggunakan berbagai cara penilaian sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik. Dalam penyelidikan yang berkaitan dengan pendidikan. Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujian yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. maklumat diperlukan daripada berbagai-bagai sumber. Sesuai dengan tujuan tersebut. seperti unjuk kerja (performance). dan penilaian bertulis (paper and pencil test). pemerhatian. ujian kepantasan. bimbingan.

10 .

Pengayaan Dan Pendidikan Inklusif. Latihan Mengajar : Untuk Maktab Perguruan. Pedagogi 4 (A) : Pengujian Dan Penilaian Dalam Pendidikan. (1991). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Penterjemah Noran Fauziah Yaacub. (1990). Buku Penduan : Teknologi Pendidikan. Pedagogi Dan Penilaian. Abdul Ghafar Md.  Mok Soon Sang.  Raminah Hj Sabran. Pedagogi III.Bhd. Selangor Darul Ehsan : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.  Fred Percival. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.  Lee Shok Mee. Panduan Latihan Mengajar. Pemulihan. 1998. Abdul Aziz Abdul Talib. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah.Bibliografi  Abdul Rahim Abdul Rashid.  Ee Ah Meng. (1997). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. 1994. 11 . Henry Ellington. (1988).Bhd. (1992).  Mok Soon Sang Dan Lee Shok Mee.Din & Mohamad Haron.