Tujuan-tujuan pengujian & penilaian (06b0212>zz

)

PENGENALAN

Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Akan tetapi secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan.

Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik ialah dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi supaya dapat membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. Dan apa yang ingin diterangkan secara ringkas di bawah ini ialah tentang tujuan-tujuan pengujian dan penilaian itu sendiri.

DEFINISI

Antara ketiga-tiga istilah (pengujian, pengukuran dan penilaian) berkenaan, pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus.

Pengujian

Menurut Cronbach (1970), ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori. Misalnya, skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan, 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti µekstrovert¶ atau µintrovert¶ bagi ujian personaliti, atau rabun warna bagi ujian penglihatan.

1

Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. apabila guru memberikan ujian. Boleh dalam bentuk pemerhatian. Dalam sesuatu bilik darjah. sa ukuran yang tu disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. and providing useful information for judging decision alternatives´. Pengujian menjelaskan keadaan berapa baguskah prestasi murid yang diuji. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Secara ringkas Pengujian ialah : Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku. dikukuhkan oleh Milagros (1981) seperti yang dipetik dalam Raminah Haji Sabran (1991) yang menegaskan bahawa: ³Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Penilaian Penilaian adalah suatu istilah yang boleh didefinisikan dengan banyak cara. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang 2 . (Raminah 1991:2)´ Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. Stufflebeam et al. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. obtaining. Definisi ini menjangkau melepasi daripada maksud pengujian dan pengukuran. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran. ujian lisan mahupun bertulis. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai ³the process of delineating.Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas.

Sebahagian besar murid akan hanya mula mengulang kaji bahan bahan pelajaran lampau apabila diberitahu akan diadakan ujian. dan penentuan kenaikan kelas. Secara ringkasnya Penilaian ialah : Satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran. penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan informasi itu. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid. Melalui penilaian dapat diperoleh informasi yang tepat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik. TUJUAN-TUJUAN PENGUJIAN DAN PENILAIAN Secara khusus. objektif pelajaran. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kaedah mengajar dan kurikulum. kesulitan peserta didik dan upaya bimbingan yang diperlukan serta keberadaan kurikukulum itu sendiri. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Justeru.pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. guru. memberikan umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran. dalam konteks pembelajaran di kelas. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Selain itu tujuan-tujuan lainnya ialah : 1. Pengujian yang berdasarkan objektif- 3 . murid-murid cenderung untuk memberi perhatian kapada pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kesimpulannya. Dengan adanya ujian. serta proses pembelajaran itu sendiri. Begitu juga keadaan murid-murid di kelas yang akan menempuh peperiksaan mendesak mereka belajar bersungguh-sungguh untuk lulus peperiksaan. mendiagnosa kesulitan belajar. Sebagai penggerak / motivasi Ujian juga memainkan peranan sebagai penggerak bagi murid-murid.

Bagi mendapatkan maklumbalas (feedback) Meninjau setakat mana objektif pelajaran telah dicapai oleh murid. 2. setereusnya untuk merangsangkan murid supaya terus memperbaiki pembelajarannya melalui tunjuk ajar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PKBS (penilaian kemajuan berasaskan sekolah). Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti. Ianya juga dapat mengenalpasti kelemahan dan kekuatan kurikulum. Memahami daya penyerapan murid dalam pembelajaran. Dan seterusnya untuk memperbaiki pembelajaran murid dengan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang deperolehi dari PKBS. Sebagai alat mencari punca kelemahan Pengujian diagnostik dapat mengesan punca kelemahan murid dalam pembelajaran. Memberi penjelasan kepada guru sama ada pengajarannya berkesan atau tidak. Menentukan kemajuan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Juga memberi kesedaran kepada kanak-kanak bahawa manusia perlu hidup dalam keadaan berharmoni dengan alam sekitarnya dan membina serta memupuk kemahiran murid-murid untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit dari semasa ke semasa. Memberi gambaran kepada guru supaya mengambil tindakan untuk memperbaiki pengajaran selanjutnya.objektif pendidikan dapat memaksa guru dan murid berusaha mencapai terhadap objektifobjektif itu. Maklumat pengujian ini membolehkan guru menyediakan program pemulihan. 3. 4 . dan seterusnya mengubahsuainya mengikut maklumat dan objektif yang ditentukan.

Setengah-setengah ibu bapa. Sebaliknya. misalnya pada akhir tahun sesi persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (PSR). Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya. keputusan yang kurang baik mungkin akan mencabar murid berkenaan untuk berusaha dengan lebih kuat. setelah mendapat maklum balas tentang hasil ujian anakanak mereka akan berikhtiar untuk mendapatkan bimbingan tambahan bagi anak -anak mereka. Prestasi mereka yang baik seterusnya akan mendorong mereka belajar dengan lebih tekun lagi. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yang lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan.Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. Bagi murid-murid pula. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. 4. proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan. Menilai prestasi / pencapaian / kemajuan murid-murid. Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik darjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar. Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian anugerah atau pengiktirafan (hadiah Brunei shell) kepada pelajar hasil daripada pencapaian yang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan. sederhana. hasil ujian mungkin merupakan suatu perangsang bagi mereka sekiranya keputusan yang diterima adalah baik. Tingkatan 3 (PMB) dan Tingkatan 5 (µO¶ Level) adalah bertujuan untuk menentukan gred yang memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah murid-murid atau pelajar-pelajar kuasai. 5 .

sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. Adakah murid mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar sebelumnya di dalam bilik darjah? Sekiranya menghadapi masalah. guru akan menyelidiki aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid-murid dan mengenal pasti punca masalah tersebut berlaku. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar kepada penutur bukan asli bahasa Melayu.Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang. perbendaharaan kata dan sebagainya. Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung pula akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan. Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar. Maklumat ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. Untuk mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau pelajar -pelajar Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. seterusnya guru akan merancang isi pelajaran serta menggunakan pendekatan atau kaedah yang sejajar dengan pengetahuan sedia ada murid. Dengan cara ini aktiviti serta isi pelajaran yang disediakan dapat menampung keperluan murid berkenaan. sederhana atau gagal. 6 .. Misalnya. membezakan murid-murid yang Guru akan dapat cemerlang. Sebelum guru memulakan baginya pengajarannya dalam bilik darjah. perlu mengadakan penilaian dan menguji murid-muridnya bagi meninjau sejauh manakah murid-muridnya telah menguasai sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek-aspek yang akan dipelajari. guru perlu mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa. 5. Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. Maklumat berkenaan amat perlu kepada guru bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan supaya masalah yang dihadapi dapat diatasi.

adalah jelas satu lagi peranan pengujian ialah untuk pensijilan.Contoh dari penilaian ini adalah ujian bakat skolastik atau ujian potensi akademik. politeknik dan universiti juga memainkan peranan pensijilan. ujian yang dijalankan oleh pihak politeknik setempat. Diploma dan ijazah juga merupakan satu bentuk sijil yang diberi sijil kepada mereka yang berjaya dalam peperiksaan mengikut prestasinya. ujian kelayakan yang dijalankan oleh Jabatan Penerbangan Awam untuk memilih para jur utera (penerbangan) pelatih. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai. Gred-gred pada sijil-sijil tersebut bergantung kepada pencapaian murid-murid dalam peperiksaan tersebut.6. PMB dan peringkat µO¶ akan menerima sijil-sijil yang berkenaan setelah lulus peperiksaan-peperiksaan tersebut. ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera semasa memilih para pelatih juruteknik dan sebagainya. Hasil daripada ujian prognostik akan 7 . guru mungkin menjalankan ujian prognostik untuk membuat ramalan tentang kecenderungan dan kebolehan murid. ujian-ujian yang dijalankan dimaktab. Bagi pensijilan atau pengkelasan Murid-murid di peringkat PSR. Ujian seperti ini biasanya dijalankan oleh pihak berkuasa semasa memilih calon -calon bagi sesuatu kursus atau latihan atau ujian yang bertujuan membuat ramalan seperti Ujian Kelayakan Latihan Perguruan. 7. Dalam situasi sekolah. Bagi membuat ramalan Untuk meramalkan kejayaan murid pada masa akan dating atau sebagai alat prediksi. Selain daripada sekolah. Para pelajar serta siswa-siswi akan dianugerahkan diploma atau ijazah kerana telah lulus ujian-ujian tertentu. Di dalam bilik darjah.

penilaian ditujukan untuk menentukan atau membezakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. Kerana itu. Juga sebagai alat seleksi. penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu. prestasi yang sederhana baik dalam Kumpulan B dan Kumpulan C dan yang lemah dalam Kumpulan D atau untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu misalnya. 8. Oleh itu guru boleh menggunakan kriteria kebolehan untuk membahagikan murid-murid mengikut prestasi masing-masing. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh.digunakan oleh guru dalam perancangan kaedah. 8 . Pemilihan Keputusan penilaian sering digunakan sebagai asas dan panduan untuk memilih muridmurid ke jurusan-jurusan pendidikan yang sesuai dan sebagai asas untuk murid memilih pekerjaan kelak mengikut jurusan pendidikan yang telah dipilihnya atau mengikut kepandaiannya.. Pengumpulan seperti ini akan membantu guru menjalankan aktiviti-aktiviti pengayaan dan pemulihan. fungsi penilaian untuk grading ini cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain sehingga lebih mengacu kepada penilaian acuan norma (norm-referenced assessment). 9. bahan -bahan pengajaran dan alat-alat bantu mengajar. Dalam hal ini. Bagi membuat klasifikasi Sebagai grading. prestasi yang paling baik dikumpulkan dalam Kumpulan A.

ujian daya dan ujian perlakuan sentiasa digunakan oleh para penyelidik dalam menjalankan kajian-kajian mereka. tujuan untuk melihat tingkat penguasaan kompetensi. Jadi. wajar bagi guru menempatkan murid mengikut tahap penguasaan masingmasing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza-beza. dan penilaian bertulis (paper and pencil test). dengan menggunakan berbagai cara penilaian sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik. Dalam suasana penguasaan yang berbeza. Keputusan pelbagai jenis ujian seperti ujian tara. 9 . guru juga dapat menentukan adakah semua murid dapat dipilih serta dikelompokkan dalam satu kumpulan yang besar berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam kumpulan yang sama. Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujian yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. 10. baik dilihat ketika saat kegiatan pembelajaran berlangsung mahupun dilihat dari hasil akhirnya. maklumat diperlukan daripada berbagai-bagai sumber. kumpulan hasil kerja siswa (portofolio). tujuan penilaian adalah memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik. pemerhatian. maklumat dapat diperoleh dari ujian. Untuk menilai sejauhmana siswa telah menguasai beragam kompetensi.Di samping itu. Penyelidikan Dalam satu-satu penyelidikan. penggunaan soal selidik. ujian kepantasan. penilaian menuntut guru agar secara langsung atau tak langsung mampu melaksanakan penilaian dalam keseluruhan proses pembelajaran. Sesuai dengan tujuan tersebut. Dalam penyelidikan yang berkaitan dengan pendidikan. biografi dan sebagainya. penugasan (projek). seperti unjuk kerja (performance). dan diagnostik merupakan peranan utama dalam penilaian. bimbingan. hasil karya (produk). KESIMPULAN Dari tujuan penilaian yang telah disenaraikan tadi. tentu saja berbagai jenis penilaian perlu diberikan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai.

10 .

(1992). 1998. (1991).  Mok Soon Sang Dan Lee Shok Mee.  Lee Shok Mee. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.  Mok Soon Sang. Pedagogi 4 (A) : Pengujian Dan Penilaian Dalam Pendidikan. Pemulihan. Abdul Aziz Abdul Talib. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti.  Raminah Hj Sabran. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. (1988).Bhd.Din & Mohamad Haron. Pedagogi Dan Penilaian. Selangor Darul Ehsan : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengayaan Dan Pendidikan Inklusif. Latihan Mengajar : Untuk Maktab Perguruan.  Ee Ah Meng.Bhd. 1994. Penterjemah Noran Fauziah Yaacub. 11 .Bhd. (1990).  Fred Percival. Henry Ellington. Pedagogi III. (1997).Bibliografi  Abdul Rahim Abdul Rashid. Buku Penduan : Teknologi Pendidikan. Panduan Latihan Mengajar. Abdul Ghafar Md. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful