Tujuan-tujuan pengujian & penilaian (06b0212>zz

)

PENGENALAN

Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sering kali istilah ini bertukar ganti digunakan. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian, mereka mungkin mengatakan mereka mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Akan tetapi secara khususnya, ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang lebih spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan.

Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik ialah dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperolehi supaya dapat membantu guru dalam membuat sebarang keputusan yang tepat. Dan apa yang ingin diterangkan secara ringkas di bawah ini ialah tentang tujuan-tujuan pengujian dan penilaian itu sendiri.

DEFINISI

Antara ketiga-tiga istilah (pengujian, pengukuran dan penilaian) berkenaan, pengujian selalunya dianggap mendukung maksud yang lebih sempit atau khusus.

Pengujian

Menurut Cronbach (1970), ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori. Misalnya, skala bernombor seperti angka 30/100 untuk ujian penglihatan, 100 untuk ujian darjah kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Manakala contoh sistem berkategori pula seperti µekstrovert¶ atau µintrovert¶ bagi ujian personaliti, atau rabun warna bagi ujian penglihatan.

1

Secara ringkas Pengujian ialah : Satu prosedur yang sistematik bagi mengukur perubahan tingkah laku. Pengujian menjelaskan keadaan berapa baguskah prestasi murid yang diuji. Tujuan ialah menentukan pencapaian murid dalam sesuatu pembelajaran. Boleh dalam bentuk pemerhatian. and providing useful information for judging decision alternatives´. Penilaian Penilaian adalah suatu istilah yang boleh didefinisikan dengan banyak cara.Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. Dalam sesetengah keadaan penilaian dibuat tanpa sebarang 2 . adakah guru berkenaan mengukur pencapaian pelajar atau guru menilai pencapaian pelajar. obtaining. Hal ini seterusnya bagi membolehkan guru dapat membuat pertimbangan atau keputusan yang tepat berhubung pengajaran dan pembelajaran. Definisi ini menjangkau melepasi daripada maksud pengujian dan pengukuran. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. dikukuhkan oleh Milagros (1981) seperti yang dipetik dalam Raminah Haji Sabran (1991) yang menegaskan bahawa: ³Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Dalam sesuatu bilik darjah. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan. (1971:xxv) menyatakan penilaian sebagai ³the process of delineating. (Raminah 1991:2)´ Hasil daripada jawapan yang diberikan yang diberikan oleh pelajar. Stufflebeam et al. ujian lisan mahupun bertulis. sa ukuran yang tu disebut sebagai markah akan diberikan kepada individu berkenaan. apabila guru memberikan ujian. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai.

Berdasarkan informasi itu. dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian. Melalui penilaian dapat diperoleh informasi yang tepat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik. kaedah mengajar dan kurikulum.pengukuran yang melibatkan ujian terlebih dahulu. objektif pelajaran. mendiagnosa kesulitan belajar. Begitu juga keadaan murid-murid di kelas yang akan menempuh peperiksaan mendesak mereka belajar bersungguh-sungguh untuk lulus peperiksaan. serta proses pembelajaran itu sendiri. Justeru. Pengujian yang berdasarkan objektif- 3 . pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. dalam konteks pembelajaran di kelas. kesulitan peserta didik dan upaya bimbingan yang diperlukan serta keberadaan kurikukulum itu sendiri. guru. Selain itu tujuan-tujuan lainnya ialah : 1. memberikan umpan balik/perbaikan proses belajar mengajar. Sebahagian besar murid akan hanya mula mengulang kaji bahan bahan pelajaran lampau apabila diberitahu akan diadakan ujian. tetapi hanya melibatkan pertimbangan nilai semata-mata. TUJUAN-TUJUAN PENGUJIAN DAN PENILAIAN Secara khusus. dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran. Kesimpulannya. Secara ringkasnya Penilaian ialah : Satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran. dan penentuan kenaikan kelas. penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid. Dengan adanya ujian. kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. murid-murid cenderung untuk memberi perhatian kapada pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sebagai penggerak / motivasi Ujian juga memainkan peranan sebagai penggerak bagi murid-murid.

Memahami daya penyerapan murid dalam pembelajaran. Juga memberi kesedaran kepada kanak-kanak bahawa manusia perlu hidup dalam keadaan berharmoni dengan alam sekitarnya dan membina serta memupuk kemahiran murid-murid untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit dari semasa ke semasa. Maklumat pengujian ini membolehkan guru menyediakan program pemulihan. dan seterusnya mengubahsuainya mengikut maklumat dan objektif yang ditentukan. setereusnya untuk merangsangkan murid supaya terus memperbaiki pembelajarannya melalui tunjuk ajar dan bimbingan guru secara berterusan di bawah aktiviti PKBS (penilaian kemajuan berasaskan sekolah). 4 . Sebagai alat mencari punca kelemahan Pengujian diagnostik dapat mengesan punca kelemahan murid dalam pembelajaran. 2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid supaya tindakan susulan yang sesuai dapat dijalankan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang telah dikenal pasti. Memberi gambaran kepada guru supaya mengambil tindakan untuk memperbaiki pengajaran selanjutnya. Memberi penjelasan kepada guru sama ada pengajarannya berkesan atau tidak. Bagi mendapatkan maklumbalas (feedback) Meninjau setakat mana objektif pelajaran telah dicapai oleh murid. Dan seterusnya untuk memperbaiki pembelajaran murid dengan mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran berasaskan maklumat yang deperolehi dari PKBS. Menentukan kemajuan dan pencapaian murid dalam pembelajaran.objektif pendidikan dapat memaksa guru dan murid berusaha mencapai terhadap objektifobjektif itu. 3. Ianya juga dapat mengenalpasti kelemahan dan kekuatan kurikulum.

Daripada penilaian yang dijalankan juga guru dapat mengenal pasti murid yang cergas. Prestasi mereka yang baik seterusnya akan mendorong mereka belajar dengan lebih tekun lagi. Guru juga akan membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran agar lebih bersesuaian dengan keperluan murid atau mengulang menggunakan strategi sama dan sebagainya. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan memfokuskan kepada pemberian anugerah atau pengiktirafan (hadiah Brunei shell) kepada pelajar hasil daripada pencapaian yang ditunjukkan oleh mereka dalam peperiksaan. lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. keputusan yang kurang baik mungkin akan mencabar murid berkenaan untuk berusaha dengan lebih kuat.Pengujian dan penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru berhubung tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang telah disentuh dalam bilik darjah serta meninjau masalah yang timbul dalam sesi pengajaran pembelajaran yang berlangsung. hasil ujian mungkin merupakan suatu perangsang bagi mereka sekiranya keputusan yang diterima adalah baik. 5 . yang memerlukan aktiviti pengayaan dan murid yang lemah yang memerlukan aktiviti pengayaan. misalnya pada akhir tahun sesi persekolahan atau kepada pelajar Tahun 6 (PSR). Menilai prestasi / pencapaian / kemajuan murid-murid. 4. Dengan itu guru dapat mengenal pasti tahap kemajuan seseorang murid dalam bilik darjah tersebut sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. sederhana. setelah mendapat maklum balas tentang hasil ujian anakanak mereka akan berikhtiar untuk mendapatkan bimbingan tambahan bagi anak -anak mereka. Sebaliknya. Tingkatan 3 (PMB) dan Tingkatan 5 (µO¶ Level) adalah bertujuan untuk menentukan gred yang memperlihatkan tahap pencapaian secara keseluruhan yang telah murid-murid atau pelajar-pelajar kuasai. Bagi murid-murid pula. Selain penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pengajian yang ditetapkan. Setengah-setengah ibu bapa. Proses penilaian dan pengujian yang dijalankan pada peringkat akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang setakat mana penguasaan murid murid tentang sesuatu kemahiran yang telah diajar.

6 . seterusnya guru akan merancang isi pelajaran serta menggunakan pendekatan atau kaedah yang sejajar dengan pengetahuan sedia ada murid. Misalnya.Hasil penilaian yang dijalankan akan memperlihatkan pencapaian pelajar mengikut gred yang telah ditetapkan sama ada cemerlang. guru akan menyelidiki aspek atau kemahiran yang menimbulkan masalah kepada murid-murid dan mengenal pasti punca masalah tersebut berlaku. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar kepada penutur bukan asli bahasa Melayu. Pengesanan tahap kemajuan yang berterusan ini akan memungkinkan guru mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar. Maklumat ini penting bagi guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. Sebelum guru memulakan baginya pengajarannya dalam bilik darjah. Untuk mengenalpasti pengetahuan pembelajaran lampau pelajar -pelajar Penilaian dan pengujian penting bermula sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Adakah murid mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai sesuatu kemahiran yang telah diajar sebelumnya di dalam bilik darjah? Sekiranya menghadapi masalah. murid-murid yang menghadapi masalah sukar dibantu dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dari arus perdana persekolahan. membezakan murid-murid yang Guru akan dapat cemerlang. 5.. Tanpa penilaian dan pengujian yang dijalankan. sederhana dan lemah berdasarkan keseluruhan prestasi pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki. guru perlu mengetahui aspek kemahiran manakah yang telah dikuasai oleh pelajar dari aspek tatabahasa. perbendaharaan kata dan sebagainya. Maklumat berkenaan amat perlu kepada guru bagi menyediakan latihan yang khusus atau pemerhatian yang lebih kepada murid-murid berkenaan supaya masalah yang dihadapi dapat diatasi. sederhana atau gagal. perlu mengadakan penilaian dan menguji murid-muridnya bagi meninjau sejauh manakah murid-muridnya telah menguasai sesuatu kemahiran atau ingin mendapatkan aspek-aspek yang akan dipelajari. Penilaian dan pengujian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung pula akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Dengan cara ini aktiviti serta isi pelajaran yang disediakan dapat menampung keperluan murid berkenaan.

Bagi pensijilan atau pengkelasan Murid-murid di peringkat PSR. Ujian seperti ini biasanya dijalankan oleh pihak berkuasa semasa memilih calon -calon bagi sesuatu kursus atau latihan atau ujian yang bertujuan membuat ramalan seperti Ujian Kelayakan Latihan Perguruan. Gred-gred pada sijil-sijil tersebut bergantung kepada pencapaian murid-murid dalam peperiksaan tersebut. Bagi membuat ramalan Untuk meramalkan kejayaan murid pada masa akan dating atau sebagai alat prediksi. adalah jelas satu lagi peranan pengujian ialah untuk pensijilan. PMB dan peringkat µO¶ akan menerima sijil-sijil yang berkenaan setelah lulus peperiksaan-peperiksaan tersebut. Di dalam bilik darjah. Hasil daripada ujian prognostik akan 7 . politeknik dan universiti juga memainkan peranan pensijilan. Selain daripada sekolah. ujian kelayakan yang dijalankan oleh Jabatan Penerbangan Awam untuk memilih para jur utera (penerbangan) pelatih. Dalam situasi sekolah. Diploma dan ijazah juga merupakan satu bentuk sijil yang diberi sijil kepada mereka yang berjaya dalam peperiksaan mengikut prestasinya. ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera semasa memilih para pelatih juruteknik dan sebagainya.Contoh dari penilaian ini adalah ujian bakat skolastik atau ujian potensi akademik. 7. guru mungkin menjalankan ujian prognostik untuk membuat ramalan tentang kecenderungan dan kebolehan murid. ujian-ujian yang dijalankan dimaktab. Para pelajar serta siswa-siswi akan dianugerahkan diploma atau ijazah kerana telah lulus ujian-ujian tertentu. ujian yang dijalankan oleh pihak politeknik setempat. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat memprediksi bagaimana kerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya atau dalam pekerjaan yang sesuai.6.

Oleh itu guru boleh menggunakan kriteria kebolehan untuk membahagikan murid-murid mengikut prestasi masing-masing. 8. Pengumpulan seperti ini akan membantu guru menjalankan aktiviti-aktiviti pengayaan dan pemulihan. 9.digunakan oleh guru dalam perancangan kaedah. fungsi penilaian untuk grading ini cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain sehingga lebih mengacu kepada penilaian acuan norma (norm-referenced assessment). Kerana itu.. bahan -bahan pengajaran dan alat-alat bantu mengajar. Dalam hal ini. Pemilihan Keputusan penilaian sering digunakan sebagai asas dan panduan untuk memilih muridmurid ke jurusan-jurusan pendidikan yang sesuai dan sebagai asas untuk murid memilih pekerjaan kelak mengikut jurusan pendidikan yang telah dipilihnya atau mengikut kepandaiannya. fungsi penilaian untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Peserta didik yang boleh masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. 8 . Bagi membuat klasifikasi Sebagai grading. prestasi yang sederhana baik dalam Kumpulan B dan Kumpulan C dan yang lemah dalam Kumpulan D atau untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu misalnya. prestasi yang paling baik dikumpulkan dalam Kumpulan A. penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Juga sebagai alat seleksi. penilaian ditujukan untuk menentukan atau membezakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain.

baik dilihat ketika saat kegiatan pembelajaran berlangsung mahupun dilihat dari hasil akhirnya. wajar bagi guru menempatkan murid mengikut tahap penguasaan masingmasing dan menumpukan pengajaran mengikut keperluan murid yang berbeza-beza. ujian kepantasan. penggunaan soal selidik. Dalam suasana penguasaan yang berbeza. Untuk menilai sejauhmana siswa telah menguasai beragam kompetensi. penilaian menuntut guru agar secara langsung atau tak langsung mampu melaksanakan penilaian dalam keseluruhan proses pembelajaran. tujuan penilaian adalah memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil belajar peserta didik. penugasan (projek). dengan menggunakan berbagai cara penilaian sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik. biografi dan sebagainya. maklumat diperlukan daripada berbagai-bagai sumber. 9 . maklumat dapat diperoleh dari ujian. Jadi. 10. Penyelidikan Dalam satu-satu penyelidikan. seperti unjuk kerja (performance). Sesuai dengan tujuan tersebut. tentu saja berbagai jenis penilaian perlu diberikan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. pemerhatian. hasil karya (produk). Keputusan pelbagai jenis ujian seperti ujian tara. KESIMPULAN Dari tujuan penilaian yang telah disenaraikan tadi. ujian daya dan ujian perlakuan sentiasa digunakan oleh para penyelidik dalam menjalankan kajian-kajian mereka. Dalam penyelidikan yang berkaitan dengan pendidikan.Di samping itu. tujuan untuk melihat tingkat penguasaan kompetensi. guru juga dapat menentukan adakah semua murid dapat dipilih serta dikelompokkan dalam satu kumpulan yang besar berasaskan tahap penguasaan yang berbeza atau di kelompokan dalam kumpulan yang sama. dan diagnostik merupakan peranan utama dalam penilaian. bimbingan. kumpulan hasil kerja siswa (portofolio). Keadaan ini menunjukkan tujuan penilaian dan pengujian yang dijalankan adalah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut tahap penguasaan sesuatu kemahiran. dan penilaian bertulis (paper and pencil test).

10 .

Selangor Darul Ehsan : Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.  Mok Soon Sang.Bibliografi  Abdul Rahim Abdul Rashid. Pedagogi Dan Penilaian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  Fred Percival. Pengayaan Dan Pendidikan Inklusif.Bhd. Penterjemah Noran Fauziah Yaacub. 1994.Bhd. 1998.  Lee Shok Mee. Shah Alam : Penerbit Fajar Bakti. Panduan Latihan Mengajar. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. 11 . Latihan Mengajar : Untuk Maktab Perguruan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.  Mok Soon Sang Dan Lee Shok Mee. (1992).  Raminah Hj Sabran. (1997). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Penilaian dan pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Pedagogi 4 (A) : Pengujian Dan Penilaian Dalam Pendidikan. (1990). Henry Ellington. Abdul Ghafar Md. Pedagogi III. (1991). (1988). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Pemulihan.  Ee Ah Meng.Din & Mohamad Haron. Buku Penduan : Teknologi Pendidikan. Abdul Aziz Abdul Talib.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful