1.0 Pendahuluan Dari sudut kajian antropologi, kewujudan negara muncul daripada keinginan manusia ingin bekerluarga.

Daripada sebuah keluarga, akan wujudnya suku kaum iaitu gabungan beberapa keluarga yang mempunyai talian darah. Daripada gabungan ini akan menyebabkan wujudnya penempatan tetap dan secara tidak langsung ia akan mewujudkan konsep hak milik. Sejak dari dahulu lagi kegiatan pertanian, penternakan, pemburuan dan perikanan telah dijalankan untuk mendapatkan keperluan asas untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga dan perkara-perkara inilah yang akan mendorong kepada konsep hak milik seperti wilayah pemburuan, petempatan dan sebagainya. Jadi tuntutan hak milik untuk setiap gabungan suku kaum ini sudah pastinya akan menghasilkan konflik dan persaingan di dalam sebuah kawasan penempatan. Maka, suatu peraturan akan dibina dan secara tidak langsung sebuah organisasi akan dibina untuk membuat dan memastikan peraturan itu dilaksanakan dan akhirnya sebuah kerajaan akan muncul. Harold Laski menekankan bahawa kerajaan merupakan suatu institusi yang terdapat dalam sesebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara sah 1. R.M. Maclaver pula mendefinisikan kerajaan sebagai suatu pertubuhan pusat yang mengekalkan satu sistem peraturan ke atas masyarakat 2. Di sini dapat kita simpulkan bahawa kerajaan merupakan badan atau lembaga yang terdapat dalam sesebuah negara. Kerajaan ini akan merumuskan dan melaksanakan dasar-dasar negara yang merangkumi yang merangkumi semua badan yang terlibat dalam membuat, melaksana dan menginteprasikan semua dasar negara. Setiap negara pada amnya akan mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu mempunyai wilayah, rakyat, kedaulatan, dan juga pemerintah. Setiap negara akan mempunyai tujuan yang sama iaitu mendapatkan kesejahteraan seisi negara. Apa yang akan membezakan setiap negara itu ialah apakah cara dan langkah-langkah yang diambil oleh negara untuk mencapai matlamatnya. Kerajaan yang ditubuhkan akan memikul tanggungjawab mentadbir dan memerintah setiap negara. Pengelasan dan penjenisan kerajaan telah dilakukan sejak zaman dahulu lagi. Contohnya Plato dan Aristotle telah membahagikan bentuk pemerintahan kepada beberapa prinsip. Sekiranya kuasa negara dipegang oleh satu orang sahaja ianya dipanggil monarki; sekiranya kuasa dipegang oleh beberapa orang ianya dipanggil Aristokrasi; dan sekiranya kuasa negara dipegang oleh orang ramai, iainya dipanggil politik. Menurut Plato,

1 2

K.Ramanathan, Asas Sains Politik Edisi Ketiga, Shah Alam, Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, 2003, hlm 325. Ibid, hlm 326.

1

pemerintahan yang idel ialah pemerintahan yang diuruskan oleh oleh raja yang berpengetahuan dan semua peraturan yang diuruskan olehnya akan dituruti semula tanpa dipersoalkan sebaliknya, di negara yang tidak mempunyai monarki yang ideal, negara serta pemerintahan akan menjadi zalim kerana rakyat tidak meyakini corak pemerintahan sedia ada, dan oleh yang demikian mereka tidaka akan mematuhi pemerintahan yang diperkenalkan dua jenis iaitu ³biasa´ dan ³dicemarkan´
4 3

. Kemudian

Aristotle telah menyambung isu pengelasan dan penjenisan bentuk pemerintahan ini kepada . Beliau berpendapat bahawa pemerintahan biasa di dalam monarki adalah pemerintahan yang berpandukan kepada undang-undang dan keadilan. Pemerintahan sebaliknya iaitu pemerintahan yang dicemarkan iaitu pemerintahan yang zalim dan tidak berlandaskan undang-undang dan keadilan akan digelar pemerintahan berbentuk Tirani. Pemerintahan Aristokrasi menurut Aristotle adalah biasa dan ia merupakan kuasa yang dipegang oleh beberapa orang akan tetapi mereka menitikberatkan kepentingan rakyat. Apabila ia dicemarkan, maka akan wujudlah pemerintahan berbentuk Oligarki. Di dalam pemerintahan ini, negara akan diperintah oleh beberapa orang yang tamakkan kuasa, tidak memeberikan kebebasan rakyat malahan rakyat akan terus tertindas. Pemerintahan bercorak politik merupakan yang paling sesuai jika dibandingkan degan jenis-jenis pemerintahan yang lain. Apabila dicemarkan, ia akan menjadi Demokrasi yang mana menurut Aristotle ialah pemerintahan di bawah kuasa ³mob´ atau perusuh. Selepas ini, kita akan melihat tiga jenis bentuk kerajaan iaitu kerajaan monarki, demokrasi dan juga totalitarian.

3 4

Ibid, hlm 334 Katni Kamsona Kibat, Asas Ilmu Politik, Shah Alam, Biroteks Institut Teknologi Mara, 1986, hlm 71

2

2.0 Kerajaan Monarki 2.1 Definisi Kerajaan Monarki Perkataan atau istilah monarki berasal daripada dua perkataan, iaitu mono (bermaksud satu) dan cracy (pemerintahan) 5. Selain itu terdapat satu lagi definisi yang berbeza namun mempunyai asal usul istilah Monarki iaitu istilah monarki berasal daripada perkataan Latin ³monos´ yang bermaksud satu dan ³archein´ yang bermaksud memerintah 6. Namun begitu kedua-dua istilah ini tetap membawa maksud yang sama iaitu satu pemerintah. Maka, istilah ³monarki´ ini digunakan oleh pengkaji sejarah dan pemikir politik untuk menerangkan corak pemerintahan yang dijalan dan dijayakan oleh seorang pemerintah. Jadi, secara tidak langsung kita dapat mengertikan bahawa konsep monarki bererti kerajaan di bawah seorang raja atau negeri yang diperintah oleh seorang raja. Monarki atau sistem pemerintahan beraja melambangkan kemegahan seseorang seseorang sebagai simbol dan kedaulatan sesebuah negara. Kerajaan ini dikatakan merupakan kerajaan yang paling awal diwujudkan. 2.2 Ciri-ciri Kerajaan Monarki Seperti yang telah dibincangkan seperti di atas, kerajaan monarki akan diperintah oleh seorang Raja. Di dalam bentuk kerajaan monarki, kesemua jentera-jentera kerajaan berjalan di bawah telunjuk satu orang yang selalunya bergelar ³ruler´ atau ³raja´. Tiaptiap undang-undang adalah di bawah kelulusannya dan dialah sumber kedaulatan, pemegang kuasa yang mutlak dan tidak terbatas 7. Di dalam sejarah negara yang mempunyai pemerintahan bentuk Monarki, mempunyai asal-usulnya sendiri. Raja yang memerintah dilantik oleh rakyat dan selepas itu pemerintahan ini diwarisi oleh keturunannya dari satu zaman ke satu zaman 8. Kebiasaannya, takhta raja ini akan diambil alih oleh anak lelaki sulung. Takhta raja akan diambil oleh orang lain apabila seorang raja itu apabila ada kekosongan seperti bersara atau berlaku kematian 9. Seorang raja di dalam sistem pemerintahan monarki memiliki kuasa mutlak. Pemerintah-

5

K.Ramanathan, Asas Sains Politik Edisi Ketiga, hlm 377. Katni Kamsona Kibat, Asas Ilmu Politik , hlm 73. 7 Ibid. 8 Ibid, hlm 74. 9 K.Ramanathan, Asas Sains Politik Edisi Ketiga, hlm 377.
6

3

namun begitu rakyat haruslah tunduk kepada raja tersebut dan hanya Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa atau hak untuk menarik balik jawatan tersebut 11. Kejayaan dan kegagalan di negara-negara tertentu adalah akibat daripada pengaruh kuasa ghaib raja tersebut. Misalnya. Rakyat yang hidup di bawah sistem kerajaan ini diwajibkan untuk mentaati raja tersebut serta tunduk kepada segala kehendaknya. Walaupun seseorang raja itu kejam. Ia bercorak mutlak dan dipercayai oleh rakyat ia mempunyai ciriciri ketuhanan 13 12 . Kuasa mereka juga adalah menyeluruh dan melibatkan semua lapangan kehidupan manusia seperti hal-hal ekonomi. Raja jenis ini akan bertindaak sebagai ketua tentera dan kerap kali mengetuai pasukan tenteranya semasa berperang selain berfungsi sebagai pendeta agama dan juga memegang jawatan sebagai ketua hakim. hlm 379. kehakiman. Rakyat pula . sebuah negara juga dianggap sebagai satu keluarga besar dan raja pula dianggap sebagai bapa negara dikehendaki mentaati raja seperti seorang anak taat kepada bapanya. politik. Selain itu. Raja jenis ini juga dikatakan mempunyai ciri-ciri ketuhanan serta memainkan peranan sebagai pemerintah sepertimana jenis yang pertama. malahan bertindak sebagai pendeta agama. 12 Ibid. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan soal keturunan bahawa takhta hanya akan diwarisi oleh keturunan raja itu sahaja. 4 . Terdapat tiga jenis corak kerajaan monarki.pemerintah atau raja ini dikatakan mempunyai asal-usul daripada Tuhan 10 . Ibid. Hal ini seperti yang berlaku pada Raja Jepun yang dibincangkan sebelum ini. Raja Nepal dipercayai adalah penjelmaan semula Dewa Vishnu dan Raja Jepun pernah dianggap sebagai anakanda Dewa Matahari oleh rakyat masing-masing. mereka dipercayai oleh rakyatnya bahawa rakyat bahawa raja mempunyai beberapa keistimewaan dari segi kuasa yang dikatakan ghaib. di dalam pemerintahan beraja. hlm 378. Corak yang pertama ialah jenis monarki zaman silam. maka hak menaiki takhta itu tidak dapat dipindai kepada mereka yang bukan berasal daripada kerabat diraja. perkara yang membezakannya 10 11 Ibid. Kerajaan monarki jenis yang kedua ialah raja yang bercorak mutlak. Namun. Kuasa istimewa mereka juga seringkali dikatakan digunakan untuk menentukan kejayaan sesebuah negara itu. Raja ini berfungsi seperti pemerintah utama negara dan mengetuai semua jawatan pemerintahan. Oleh itu. 13 Ibid.

Jenis Monarki yang ketiga pula ialah raja yang disahkan kedudukannya sebagai pemerintah oleh golongan gereja atau agama. Contoh bagi pemerintahan jenis ini ialah seperti yang berlaku semasa zaman Yunani Klasik apabila berlakunya perang Peloponnesian (431-404 S. Ciri-ciri ketuhanan pula dikurangkan dan diketepikan 19 . 1988. Konsep Asas Politik. hlm 379. Kebiasannya. Di dalam rujukan ini juga jenis pemerintahan pertama diklasifikasikan sebagai Monarki mutlak dan juga Monarki zaman silam. kebanyakan raja-raja di negara seperti Perancis. Namun begitu. di dalam rujukan yang lain pemerintahan jenis kedua ini diterjemahkan sebagai nama lain. Akhir sekali. Poland. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Bohemia. 16 K.dengan raja zaman silam ialah penggunaan kuasa paksaan untuk memerintah 14 . 17 K. 19 K.Ramanathan. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oleh kerana agama merupakan suatu perkara penting dalam hidup dan ia berpengaruh. Di dalam sistem monarki jenis ini. hanya Rusia yang mampu mengekalkan sistem ini sehinggalah digulingkan menerusi pemberontakan Bolshevik pada tahun 1919. maka pemerintah baru ini akan memberitahu rakyat bahawa dia diberi mandat oleh Tuhan untuk memerintah. hlm 160. Austria-Hungary dan Rusia telah mengamalkan sistem monarki jenis ini.M) 15 . 15 14 5 . Ibid. kiai-kiai atau paderi-paderi akan menghadiri upacara pertabalan raja dan doa akan dibacakan agar pemerintahan raja tersebut akan direstui 18 .Ramanathan. Maharaja Hiroto di Jepun telah dipaksa untuk menafikan bahawa beliau bukanlah anakanda kepada Dewa Matahari Ibid.Ramanathan. corak pemerintahan ini muncul apabila seorang pahlawan atau orang besar mengambil alih pemerintahan negara dengan mengalahkan raja yang sedia ada. Disebabkan tiadanya pengiktirafan yang rasmi. Sebagai contoh. Namun begitu. pemberontakan dan tindakan-tindakan penggulingan yang berlaku di serata pelosok dunia telah menamatkan sistem monarki mutlak . Raja yang baru ini akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengiktirafannya sebagai pemerintah yang baru. Jenis yang kedua ini dikatakan berbentuk Tirani 16 . 18 Ibid. Hal ini terjadinya disebabkan faktor kekuatan dan pengaruh agama terutamanya Kristian Katolik dan juga Islam. Raja-raja akan diberi tanggungjawab untuk membela agama tersebut di dalam negara. Jerman. Konsep Asas Politik. Nilai-nilai kesucian yang terdapat di dalam kitab-kitab suci agama tersebut dijadikan asas pemerintahan negara 17 . hlm 159.

kuasa seperti agama dan adat istiadat masih dimiliki namun begitu kuasa kehakiman. Contohnya. Di dalam konsep raja berlembagaan ini. Maharaja Meiji jepun telah berjaya menaikkan semangat tentera Jepun untuk mara dan menjadi kuasa besar dunia ketika era perang dunia kedua. Di Sepanyol dan England pula. 20 21 Ibid.oleh General MacArthur selepas Jepun menyerah kalah pada 1945. tetapi terbatas dan bertindak sebagai simbolik sahaja. badan perundangan dan birokrasi. perundangan dan pemerintahan telah diambil alih dan diberikan kepada badan-badan pemerintah yang baru iaitu badan kehakiman. Raja juga pada masa ini mampu menjadi agen pemangkin semangat nasionalisme di dalam negara tersebut. Sehinggakan rakyat jepun suatu masa dahulu menganggap mereka akan diingati sebagai perwira apabila mereka mati di medan perang. Parsi. Selain itu juga sistem monarki juga mampu menjadi sebagai pemangkin dan alat perpaduan rakyat. Kuasa mutlak yang diamalkan oleh kerajaan Monarki telah luput. Hal ini adalah kerana corak pemerintahan ini sesuai untuk melatih rakyat supaya patuh kepada kerajaan dan juga undang-undang. 2. dan pada waktu ini muncullah satu lagi jenis pemerintahan sistem beraja iaitu Raja Berperlembagaan. Hal ini adalah kerana setiap rakyat di dalam negara akan mentaati setiap kata-kata yang lahir dari raja tersebut. Kini.Ramanathan. misalnya kuasa yang dahulunya dipegang oleh Monarki diambil alih oleh golongan bangsawan atau badan-badan perundangan yang terdiri daripada rakyat jelata 20 . para antroplogis juga menyifatkan cara pemerintahan ini sebagai paling berkesan untuk memerintah kawasan yang luas kerana seseorang raja itu disanjung oleh rakyat 21 . China memperoleh kejayaan yang baik di zaman silam. masih banyak negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja namun begitu kuasa mereka tidak lagi mutlak. Selain itu.3 Kelebihan Kerajaan Monarki Kekuatan pertama yang dapat dilihat daripada sistem kerajaan monarki ialah corak pemerintahan ini didapati mudah untuk diuruskan terutamanya di negara yang sedang mengalami perubahan dan pembangunan. Peranan ini adalah amat penting untuk menyatu padukan negara dan mampu menjadikan sesebuah negara itu kuat untuk bersaing dan menghadapi ancaman dari luar. hlm 161. hlm 378. K. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Contoh yang paling baik ialah apabila kejayaan empayar-empayar besar seperti Mesir. 6 . semasa era perang di antara Jepun dan China.

Melalui kejayaan ini. semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka pada sekitar tahun 1400 yang kemudiannya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. maka adalah lebih mudah untuk menguruskan sesebuah negara itu. Sebagai contoh. Sheela Ibrahim. Corak pemerintahan yang terbentuk yang diasaskan oleh Parameswara adalah sangat teratur dan tersusun. K. akhirnya Melaka telah berjaya ditawan oleh Portugis.Akhirnya Melaka bebas dari ancaman Siam pada ketika itu. hlm 13. Sejarah Perkembangan Negara. kebijaksanaan Parameswara menjalinkan hubungan dengan negara lain telah menyebabkan Melaka bebas dari ancaman Siam suatu ketika dahulu. Selain itu. Apabila Siam cuba menyerang Melaka pada tahun 1421. Raja Portugis pada masa itu menggalakkan rakyatnya belayar dan mencari kejayaan melalui strategi 3G iaitu God (agama) . Asas Sains Politik Edisi Ketiga. hlm 11. hlm 378. Hal ini kita boleh melihat dari contoh kejayaan penawanan Melaka oleh Portugis. Parameswara yang juga Sultan Melaka pertama telah menjalankan tugas pentadbiran yang baik sehinggakan Melaka telah menjadi sebuah kawasan perdagangan dan pusat perniagaan yang terkemuka di seluruh dunia. apabila seorang sahaja memerintah suatu kawasan itu. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn. 1993. Glory (kejayaan) dan Gospel (kemegahan). Akhir sekali. Raja Mongkut. Para antropologis menyifatkan cara pemerintahan monarki paling berkesan untuk memerintah kawasan yang luas kerana mereka disanjung tinggi oleh rakyat 23. Pedagang-pedagang rasa selamat dan mula datang beramai-ramai untuk berdagang di Melaka.Ramanathan. Dasar-dasar yang bijak yang diikuti oleh Parameswara dan sultan-sultan Melaka membolehkan Melaka berkembang dan menandingi pelabuhanpelabuhan lain di kawasan gugusan Kepulauan Melayu 22 . 24 Sheela Ibrahim. Bhd. seorang raja juga mampu menjadikan sesebuah negara itu bebas dan aman serta tidak dibelenggu oleh ancaman luar. Laksamana Cheng Ho telah memeberikan amaran kepada Siam 24 . Sejarah Perkembangan Negara. Sebagai contoh. dan Raja Chulalonkorn di Thailand juga merupakan antara raja yang memainkan peranan sebagai agen pemodenan kepada negara. 23 22 7 . Selain itu peranan Raja Meiji di Jepun.Kelebihan ketiga yang dapat dilihat ialah raja yang berjiwa moden mampu mendatangkan perubahan dan juga pemodenan kepada negara. Seterusnya raja yang baik seperti mempunyai kebijaksanaan dan pengalaman untuk memimpin negara juga merupakan salah satu kelebihan sistem monarki. Ini telah mewujudkan kestabilan dan rasa selamat di dalam negeri.

Sebagai contoh. Akhirnya. adalah tidak relevan lagi ia diperintah oleh seorang pemimpin mutlak sahaja memandangkan perkara in perlu diselesaikan bersama. ia akan menyebabkan sesebuah negara itu hancur dan mudah ditakluki oleh negara asing. Selain itu. rakyat tidak akan dapat menyuarakan pendapat mereka di dalam apa jua bidang. jadi untuk sesebuah negara yang sedang menghadapi pelbagai cabaran. 25 . 25 K. Kelemahan yang pertama ialah jika sesebuah negara itu diperintah oleh seorang raja yang tidak cekap.Ramanathan. Menurut konsep raja mutlak. Hal ini berlaku kerana raja mutlak tidak akan mengambil kisah akan kebajikan rakyat dan rakyat tidak mempunyai peluang untuk menyuarakan kehendak mereka. Dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial di Eropah. Dengan ini. termasuk revolusi Perancis. negara yang memliki raja yang zalim seperti ini akan menghadapi zaman huru hara dan akan digulingkan oleh rakyat itu sendiri. hlm 380. terdapat banyak masalah yang perlu dihadapi oleh sesebuah negara pada masa kini. Raja telah digulingkan oleh pemberontakan Bolshevik pada tahun 1919 kedudukan raja mutlak mula tergugat. 8 . Sebagai contoh. Selain itu. Tambahan pula adanya sistem monarki yang menekankan seorang raja itu mempunyai kaitan dengan Tuhan. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. pekara yang telah berlaku di Rusia. Akhir sekali. corak pemerintahan ini menambahkan jurang perbezaan antara golongan miskin dan yang kaya. Hal ini kerana dunia kini sedang bertarung dengan kehidupan globalisasi dan dunia tanpa sempadan. corak pemerintahan raja atau sistem monarki pada masa kini akan dianggap tidak lagi relevan. seseorang raja itu haruslah ditaati walaupun perkara itu dengan jelas mungkin menyukarkan hidup rakyat seperti mana seorang anak mentaati bapanya. Pengurusan yang tidak cekap di dalam pentadbiran akhirnya telah membawa kepada kehancuran. kita melihat rentetan peristiwa yang terjadi kepada zaman kejatuhan Melaka apabila sultan terakhir di Melaka iaitu Sultan Mahmud telah menyebabkan Melaka yang dahulunya sebuah pelabuhan yang pesat akhirnya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kelemahan yang kedua ialah oleh kerana seorang raja di dalam sistem monarki mempunyai kuasa yang mutlak. maka ia mudah bertukar menjadi pemerintahan yang zalim kerana tiada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan.2.4 Kelemahan Kerajaan Monarki Kelemahan sistem ini juga mempunyai beberapa keburukannya.

Konsep Asas Politik. terdapat juga definisi yang ringkas seperti kerajaan oleh rakyat untuk rakyat.3. 31 Ibid. sebahagiannya termasuk di dalam apa yang dipanggil demokrasi. James Bryces pula mengatakan ia merupakan satu corak pemerintahan 28. Antaranya.Ramanathan. hlm 414. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Daripada definisi ini. corak pemerintahan ini menjadi popular selepas berlaku revolusi dan pemberontakan mengatasi sistem monarki Katni Kamsona Kibat. yang berfungsi untuk rakyat 27 .1 Definisi Kerajaan Demokrasi Perkataan demokrasi berasal dari perkataan Latin ³demos´ yang bermaksud rakyat dan ³kratos´ yang bermaksud pemerintahan 26 . 29 Ibid. Pasukan-pasukan tentera dari Eropah terdedah kepada corak pemerintahan demokrasi. iaitu sistem khalifah yang telah diamalkan oleh orang Islam. satu bentuk kerajaan di mana pemerintah bertanggungjawab ke atas orang yang diperintah atau kerajaan daripada perbincangan 30 . 30 Ibid. Greek Purba merupakan (abad keempat S. hlm 415. hlm 76. hlm 416. Di sini dapat kita dapat kita simpulkan bahawa demokrasi bermaksud sebuah pemerintahan oleh rakyat yang mana kepentingannya adalah untuk rakyat serta rakyat dan kerajaan yang dipilih mempunyai tanggungjawab terhadap negara mereka. 28 Ibid.Ramanathan. Beberapa orang tokoh dan pemerintah terkenal telah memberikan pengertian mengenai maksud dan definisi demokrasi. Definisi yang terakhir pula menekankan bahawa kerajaan demokrasi bermaksud pemerintah dan rakyat bekerjasama untuk menjayakan kepentingan bersama 31 . Walaupun ada yang mengatakan bahawa definisi ringkas ini tidak sesuai dan tidak menyeluruh. Namun. Demokrasi ditakrifkan sebagai satu corak pemerintahan atau amalan yang membolehkan rakyat mengemukakan kehendak mereka tanpa sebarang sekatan 29 . hlm 22.M) merupakan negara yang pertama mengasaskan corak pemerintahan ini 32 . Ia tidak mendapat sambutan seterusnya kerana dianggap sebagai sebuah pemerintahan yang tidak stabil. bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu Abraham Lincoln telah mengatakan demokrasi adalah sebuah pemerintahan rakyat. Selain itu. Asas Ilmu Politik.0 Kerajaan Demokrasi 3. 32 K. Sistem pemerintahan Demokrasi ini diperkenalkan semula akibat pengaruh Perang Salib. namun begitu. terdapat beberapa rumusan mengenai pengertian definisi demokrasi. K. 27 26 9 .

2 Ciri-ciri Kerajaan Demokrasi Untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi.Ramanathan. Selain itu. Diantara kelayakankelayakan yang biasanya diletakkan dalam undang-undang pilihanraya ialah kelayakan warganegara.terutamanya di bahagian Eropah. demokrasi juga muncul akibat daripada proses evolusi masyarakat yang berlaku. Tujuan untuk melantik sebuah badan perwakilan adalah untuk mencapai keputusan muktamad tentang soalsoal pokok serta dasar-dasar awam sesebuah masyarakat. Ciri-ciri yang kedua ialah adanya pilihanraya dan pemerintahan majoriti di dalam sistem kerajaan demokrasi. Jadi. 3. Seperti yang telah dibincangkan seperti di atas. prestasi calon. hlm 25. beberapa syarat atau ciri-ciri perlu ada. 10 . keadaan kesihatan dan lain-lain. ciri-ciri pertama yang perlu ada di dalam sistem pemerintahan demokrasi ialah pemerintahan secara perwakilan. tidak semestinya setiap suara rakyat itu akan dibincangkan di dewandewan tersebut dan perkara ini akan dibincangkan di dalam tajuk kelemahan sistem demokrasi. Undang- undang pilihanraya kebiasaannya adalah ketat dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat sahaja boleh mengundi atau bertanding dalam pilihanraya. maka secara tidak langsung. Perkara yang penting dalam pertumbuhan demokrasi ialah pembangunan teknologi yang banyak mempengaruhi ekonomi dan perubahan sosial. Konsep Asas Politik. Perubahan-perubahan ini telah menyaksikan rakyat di dalam sesebuah negara tidak lagi percaya bahawa raja itu wujud sebagai jelmaan tuhan sebaliknya mereka sudah bijak dan mampu berfikir secara logik. umur. ia akan mewujudkan konsep tanggungjawab atau ³akauntabiliti´ iaitu wakil rakyat akan bertanggungjawab terhadap atas segala keputusan dan rakyat juga akan bertanggungjawab atas segala keputusan yang mereka suarakan. dan pandangan rakyat itu sendiri. Keputusan yang melibatkan rakyat jelata biasanya dibuat di dewan perwakilan atau dewan perundangan. Demokrasi menekankan supaya wakil-wakil rakyat mestilah dipilih secara terbuka berdasarkan kelayakan dan peraturan pencalonan 33 . setiap pengundi bebas mengundi siapakah wakil rakyat mereka dan dalam masa yang sama setiap pengundi mempunyai hak yang sama iaitu 33 K. Para pengundi juga diletakkan beberapa syarat seperti bermastautin. pendapat. Di dalam amalan demokrasi. Apabila seseorang wakil rakyat itu dipilih melalui cara perwakilan ini. kebolehan membaca dan menulis. Namun yang demikian. nyata sekali demokrasi merupakan satu sistem yang mementingkan kehendak.

1997. Kuala Lumpur. hlm 26. Ibid. Seperti yang diketahui. hak pengundi adalah bagi mereka yang berumur 21 tahun dan ke atas sahaja. Begitu juga dengan (Part II Fundamental Liberties) yang 37 menjamin beberapa hak asasi kepada rakyat daripada golongan minoriti . Buddha. terdapat pelbagai jenis persamaan iaitu persamaan di dalam undangundang. beberapa aspek perlu diambil kira seperti etnik. Di dalam konsep persamaan. Jadi. hlm 27. di Malaysia terdapat banyak agama yang diamalkan seperti Islam (agama rasmi). atau membuat pungutan suara mengenai pengaduan menggantikan kerajaan´ 36 . Dewan Bahasa dan Pustaka. Persamaan di dalam undang-undang bermakna seseorang itu setaraf dengan orang lain dari segi undang-undang 38 . atau menyekat hak bersuara.satu orang satu undi. Kebebasan semula jadi sebenarnya asas yang paling penting untuk menegakkan demokrasi 34 . Contohnya. setiap rakyat bebas untuk mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. hlm 107. persamaan dalam harta milik dan persamaan perlakuan. politik dan ras. Namun begitu. ciri-ciri sistem kerajaan demokrasi yang ketiga ialah pengiktirafan kebebasan minoriti. Ini bermakna tiap-tiap individu akan menerima hukuman serta ganjaran yang sama berpandukan kepada undang-undang masyarakat berkenaan. atau hak menerbitkan. di Malaysia. kebebasan kepada golongan minoriti ini bertujuan untuk menjaga hak asasi golongan minoriti. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia ialah kebebasan beragama kepada setiap rakyat. 36 K. Kristian. Ciri-ciri yang keempat pula ialah persamaan (equality). perlembagaan Amerika Syarikat menekankan ³kongres tidak boleh membuat undang-undang berkenaan dengan agama atau mengharamkan sebarang pertubuhan. atau hak berkumpul. di dalam persoalan minoriti. ekonomi dan lain-lain. Hal ini bermaksud tiadanya hak-hak istimewa bagi kelas-kelas sosial yang tertentu. persamaan peluang. bahasa. Di sini. Pengetahuan Asas Politik Malaysia. Mohd Foad Sahdan. Aspek utama di dalam sistem kerajaan demokrasi ialah jaminan±jaminan hak asasi golongan minoriti. minority juga boleh ditafsirkan sebagai sebarang kumpulan yang menganggap diri mereka dan juga dianggap oleh kelompok dominan sebagai unik atas dasar ciri-ciri fizikal. 37 Ibid. 38 Ibid. Contohnya. Selanjutnya. bangsa. Konsep minoriti melambangkan satu kelompok atau satu kategori individu yang mempunyai kurang dari setengah jumlah penduduk yang ditentukan 35 . Hindu dan sebagainya. Konsep Asas Politik. Selain itu.Ramanathan. 35 34 11 .

3 Kelebihan Kerajaan Demokrasi Terdapat beberapa kebaikan atau kelebihan apabila sesebuah negara itu mengamalkan sistem kerajaan demokrasi. dan pembelajaran. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Jadi. Sistem amalan demokrasi menentang pendapat yang mengatakan manusia dilahirkan sebagai hamba dan kaum elit sahaja diberikan kebebasan 40. 3. sudah tentu kerajaan yang dipilih itu akan berusaha memberikan pemerintahan yang adil supaya kepercayaan akan terus diperolehi daripada rakyat. 39 40 K. terdapat juga jaminan undang-undang di dalam hak kebebasan bersuara. setiap orang yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman yang sama jika individu melakukan kesalahan yang sama. Ibid. Antara ciri yang disaksikan ialah peluang penyertaan sama rata kepada semua rakyat dalam hal menentukan kepentingan bersama bagi rakyat. 12 . peluang ekonomi. Keempat-empat ciri ini sedikit sebanyak berkait rapat dengan kesimpulan yang telah dibuat oleh Aristotle selepas menyaksikan amalan demokrasi di negaranya. dan penghormatan tertinggi yang diberika kepada peraturan negara yang dicapai secara muafakat 39 . Athens. Kelebihan yang pertama ialah demokrasi memberikan perhatian kepada rakyat biasa. Amalan demokrasi tidak mengambil kira taraf sosial seseorang itu. hlm 448. rakyat biasa juga akan diberi perhatian yang sama rata kerana diandaikan bahawa kerajaan demokrasi itu sendiri dipilih oleh rakyat. Walaupun kesimpulan yang dibuat Aristotle tidak menyeluruh dan terperinci seperti hak kebebasan hidup seperti persoalan agama. Seperti yang diketahui amalan demokrasi diasaskan atas prinsip kesamaan atau equality. namun Aristotle telah berjaya membuat kesimpulan mengenai amalan demokrasi sebelum wujudnya demokrasi moden yang wujud kini. Begitu juga dengan hak-hak pengumpulan harta. Sebagai contoh di dalam undang-undang. Jadi.Ramanathan. Selain itu . menggunakan sumber ekonomi dan juga menikmati semua kemudahan awam yang lain. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak milik sendiri dan mempunyai peluang yang sama dalam merebut kekayaan.Persamaan peluang pula mempertahankan dua prinsip iaitu kehendak individu secara am dijamin dan peluang menggunakan kesempatan sepenuhnya dalam hak-hak seperti peluang pelajaran. Selain itu. perbincangan yang terbuka mengenai semua dasar yang ingin dilaksanakan. setiap rakyat akan mendapat hak yang sama rata dan setiap rakyat berhak menikmati kemudahan dan perkhidmatan yang sama. hlm 416.

hlm 449. Sebagai contoh. setiap rakyatnya bebas mengamalkan amalan agama masingmasing. salah seorang pemimpin yang merangka deklarasi kemerdekaan Amerika Syarikat pada tahun 1776 menegaskan bahawa rakyat berhak untuk memilih bentuk kerajaan yang disukai dan membaikinya apabila pemerintahan tersebut tidak lagi dapat menjamin keselamatan 41 . Di sini. Begitu juga halnya dengan sambutan perayaan. Individu di sini mungkin bermaksud rakyat atau individu itu sendiri. surau.S Mill berpendapat bahawa bentuk kerajaan adalah dipengaruhi oleh tingkah laku individu 42 . maka beginilah yang akan dilakukan di negara itu. rakyat berhak menentukan siapa pemimpin mereka. Tambahan lagi. soal cara hidup dan sebagainya. Oleh sebab itu. Thomas Jefferson. Corak kerajaan demokrasi memberikan hak kebebasan kepada setiap rakyatnya. 13 . Di sini. J. Banyak perayaan seperti Hari Raya. Contohnya di negara yang mengamalkan sistem demokrasi seperti di Malaysia. Hari Deepavali bebas disambut malah cuti umum juga diberi untuk menghormati perayaan-perayaan ini samada ia berkaitan dengan agama atau budaya kaum masingmasing. rakyat akan bebas menentukan siapakah pilihan mereka yang akan bertanggungjawab memikul tanggungjawab membangunkan negara dan rakyat juga berhak dan bebas untuk menukar pemimpin mereka di dalam pilihanraya selepas itu. rumah-rumah ibadat seperti masjid. Tindakan demokrasi ini telah membuka pintu supaya orang awam dapat menentukan siapakah pemimpin mereka. tokong.Kelebihan yang kedua ialah demokrasi menjamin hak kebebasan sebagai hak asasi. Di dalam amalan demokrasi. Kelebihan yang ketiga ialah setiap rakyat akan diberi pilihan untuk memilih kerajaan yang akan memerintah. deperti yang telah dibincangkan. Begitu juga dengan pemimpin itu sendiri. Selanjutnya. Hak-hak kebebasan ini meliputi soal agama dan kepercayaan. bentuk kerajaan itu dipengaruhi oleh tingkah laku rakyat itu sendiri kerana disebabkan kehendak suara rakyat adalah begini. sistem kerajaan demokrasi juga menggalakkan pembangunan diri rakyat. Perayaan Tahun Baru Cina. apabila 41 42 Ibid. kuil dan sebagainya bebas didirikan atas faktor kebebasan mengamalkan agama masing-masing dengan syarat setiap orang harus menghormati agama yang lain. Ibid. demokrasi juga menekankan supaya wakil-wakil rakyat mestilah dipilih secara terbuka berdasarkan kepada kelayakan dan peraturan pencalonan. adat istiadat.

mereka akan memikirkan mengenai persoalan politik dan rakyat akan lebih bijak di dalam menentukan siapakah yang sepatutnya memikul tanggungjawab menguruskan negara. sudah semestinya perniagaan itu tidak akan maju. Jadi. secara tidak langsung ia akan menggalakkan rakyatnya mengalami perubahan sosial. Tanpa pengetahuan yang baik mengenai ilmu perniagaan. Proses pengundian merupakan salah satu daripada tanggungjawab bagi rakyat yang mencapai kelayakan untuk mengundi pemimpin mereka. politik dan juga ekonomi. Di dalam kebebasan mengejar taraf hidup yang lebih baik terutamanya dari segi ekonomi. Akhir sekali. Di samping itu. setiap individu perlulah menuntut ilmu terlebih dahulu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik begitu juga dengan ekonomi. Contohnya. Jadi. sikap tanggungjawab ini paling sesuai ditujukan kepada mereka yang memerintah negara itu sendiri. maka berkemungkinan besar pemimpin lain akan dipilih pula. di dalam persaingan menegjar taraf hidup yang baik. Di sini. Selepas rakyat mampu bersaing di dalam soal memeperbaiki taraf hidup. Selain itu. setiap rakyat itu berpeluang untuk memeperbaiki taraf hidup masing-masing dengan syarat usaha yang bersungguhsungguh perlu ada. kita telah mengetahui bahawa setiap rakyat bebas untuk mengumpul harta dan kekayaan kerana peluang yang diberikan dari segi kemudahan. disinilah dkatakan bahawa amalan kerajaan demokrasi mampu mewujudkan sikap 14 . Begitu juga dengan perubahan sosial. mereka juga bertanggungjawab ke atas pengundian mereka itu kerana itu adalah pilihan mereka. sistem kerajaan demokrasi juga mampu merpebaiki taraf hidup dan mendatangkan perubahan sosial. amalan kerajaan demokrasi juga mampu menjadikan setiap rakyat mempunyai sikap betanggungjawab. individu itu perlu mempunyai ilmu dan pengalaman yang banyak mengenai perniagaan. peluang perniagaan adalah sama rata. secara tidak langsung. politik dan ekonomi. politik dan ekonomi. Untuk menjadikan sebuah perniagaan itu maju. maka mereka akan digulingkan melalui pilihanraya selepas itu. Pemimpin yang telah dipilih dariapada kalangan rakyat itu sendiri telah memikul tanggungjawab untuk menguruskan negara tersebut dan seandainya mereka melakukan penyelewengan. sudah semestinya mereka perlu memikirkan siapakah yang mampu mentadbir nagara mereka supaya mereka dapat melindungi kepentingan mereka untuk terus mengecapi kemewahan taraf hidup yang telah mereka perolehi. seperti yang telah dibincangkan di dalam tajuk ciri-ciri sistem kerajaan demokrasi. Namun begitu.pemimpin itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak rakyat. Di dalam soal memeperbaiki taraf hidup.

untuk rakyat´43 dan seperti yang diketahui. Salah satu diantara perkara itu ialah disebabkan kerajaan yang telah dipilih melakukan penyelewengan dan pihak pembangkang ingin mengubah perkara tersebut. 3.oleh rakyat. Akibat yang buruk daripada perkara ini ialah apabila badan perwakilan yang dipilih telah menjadi alat 43 Katni Kamsona Kibat. Kelemahan yang kedua ialah sikap tidak betanggungjawab yang akan dilakukan selepas sebuah kerajaan itu dilantik melalui pilihanraya. maka akan berlakulah perebutan kuasa disebabkan penyelewengan tersebut. ada pihak yang ingin merampas kuasa di dalam negara itu atas sebab tertentu. Hal ini lebih teruk lagi apabila rakyat tidak mengetahui apakah yang berlaku di sebalik tadbir pengurusan negara itu dan apakah rencana sebanar yang telah dirancang oleh pemimpin. mungkin sesebuah badan yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri dijadikan alat oleh golongan tertentu untuk kepentingan sendiri. demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dikendalikan orang ramai atau pertubuhan. hlm 77. Kelemahan pertama yang boleh kita lihat ialah memudahkan berlakunya perebutan kuasa. Namun. Kadangkala. Abraham Lincoln pernah memperkenalkan slogan ³Kerajaan rakyat. Asas Ilmu Politik. Hal ini mungkin timbul apabila pemimpin yang dilantik itu tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas mereka sebaliknya lebih mementingkan diri sendiri atau perjuangan parti politik mereka. Perebutan kuasa ini mampu menjadikan keadaan politik sesebuah negara itu menjadi tidak terkawal dan seterusnya menjadikan keadaan huru-hara. Hal ini kemudian akan berlanjutan dan kerajaan sedia ada juga akan cuba mencari kelemahan pihak yang menentangnya untuk mengekalkan kuasanya. Hal ini berlaku kerana di dalam sistem kerajaan demokrasi.tanggungjawab atau akauntabiliti baik kepada rakyat mahupun pemimpin pilihan rakyat itu sendiri. kita juga harus mengambil kira faktor yang lain seperti contoh. 15 . Keadaan ini mungkin boleh berlaku disebabkan beberapa. rakyat bebas untuk menyuarakan hak-hak mereka.4 Kelemahan Kerajaan Demokrasi Sistem kerajaan demokrasi juga boleh dikritik berdasarkan beberapa alasan. dan mereka memikirkan cara untuk mendapatkan kuasa dengan mencari kelemahan pemimpin sedia ada walaupun itu cuma perkara yang kecil. maka ia mudah menimbulkan perebutan kuasa antara parti politik dan seterusnya mampu mengakibatkan perpecahan rakyat.

maka masyarakat berkemungkinan akan ditimpa kesusahan diatas faktor yang mungkin 44 45 K. Jadi.Ramanathan. harta dan kekayaannya bagi memancing undi daripada pengundi. Tambahan lagi. Oleh itu. Akhirnya. maka nasib dan kepentingan rakyat akan diketepikan. kuasa kedudukan seperti pengaruh dan kuasa ekonomi boleh mengaburi mata rakyat. sudah semestinya akan berlaku perebutan kuasa di antara pelbagai parti politik dan akhirnya suasana yang tidak stabil akan berlaku. apabila pihak-pihak berkedudukan tinggi seperti ini dipilih. maka kerajaan hanya mengeluarkan dasar-dasar seperti yang dinasihati. setiap rakyat yang mempunyai kelayakan untuk bertanding di dalam pilihan raya berhak untuk bertanding. iaitu berpandukan syor-syor yang dibuat oleh golongan yang berkepentingan sendiri walaupun mereka dianggap pakar 45. sudah semestinya kerap berlaku pertukaran di dalam kerajaan dan pemimpin. Kita boleh mengambil andaian bahawa kadangkala orang ramai memilih pemimpin bukanlah kepada kebolehan dan kebijaksanaan mentadbir. di dalam kehidupan masyarakat moden. pihak-pihak yang dicalonkan akan menggunakan kedudukan pengaruh ekonomi. hlm 454.untuk kepentingan golongan tertentu. Pengaruh golongan berkedudukan tinggi di dalam amalan demokrasi juga merupakan salah satu di dalam kelemahan sistem kerajaan demokrasi. masyarakat kini mudah terpengaruh dengan pancingan berbentuk kewangan dan ekonomi memandangkan taraf hidup di zaman moden semakin tinggi. boleh dikatakan di sini bahawa bukan semua pemimpin yang dipilih melalui amalan demokrasi merupakan golongan pakar di dalam urusan mentadbir sesebuah kerajaan. Oleh sebab bantuan dan khidmat nasihat diperoleh daripada pihak tertentu. namun ramai di antara pengundi dipengaruhi oleh kempen-kempen dan propaganda semasa pilihan raya. seperti yang diketahui. Seterusnya. Tambahan pula. Di dalam hal ini. Sistem demokrasi sering dikritik kerana kerana pemimpin yang dipilih oleh rakyat sendiri terdiri daripada orang yang tidak berkelayakan dalam menjalankan pemerintahan sebuah kerajaan 44 . di dalam amalan sistem kerajaan demokrasi. Calon pilihanraya yang memenangi kerusi di dalam pilihanraya akan diberikan hak untuk memegang teraju pemerintahan. 16 . rakyat mempunyai hak untuk memilih kerajaan ataupun pemimpin mereka. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. pengaruh terhadap masyarakat. Akan tetapi. kerana bukan semua pemimpin dikenali dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Selanjutnya. Ibid.

46 Ibid. Akhir sekali. Ada yang berpendapat bahawa demokrasi sebenarnya hanya sesuai dan sangat berguna dalam sebuah kerajaan yang kecil sahaja dan mempunyai fungsi-fungsi kerajaan yang sedikit. hlm 456. 17 . Misalnya di Jerman (1920-1932). amalan sistem demokrasi merupakan sistem yang tidak berkesan semasa sesebuah negara sedang menghadapi krisis. Hal ini berlaku kerana disebabkan amalan demokrasi berdasarkan amalan membincangkan sesuatu isu dan kemudian mendapat persetujuan ramai. corak pemerintahan demokrasi tidak bertindak segera mengatasi masalah ekonomi negara. proses ini akan melambatkan proses menghasilkan sesuatu keputusan atau sesuatu dasar. dan keadaan ini telah menjadikan ekonomi teruk 46 .berlaku seperti pemimpin yang tidak berkebolehan mentadbir dan pemimpin yang hanya menggunakan kuasa untuk kepentingan sendiri dan rakyat akan ditindas.

Autokrasi bermaksud corak pemerintahan yang mutlak. Kita boleh melihat maksud totalitiarian itu sendiri yang berasal daripada perkataan total yang membawa maksud menyeluruh. Korea Utara (1948sekarang). Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa tidak boleh ada sebarang penentangan terhadap cara pemerintahan beliau kerana semua yang diamalkan adalah untuk kepentingan negara. hlm 81. Benniti Mussolini yang memerintah Itali pada tahun 1925 dikatakan mengasaskan corak pemerintahan ini 47 . Kerajaan ini akan dipimpin oleh seorang pemerintah bersama rejimnya. Beliau pernah mengatakan ³Everything for the state:nothing outside the state:nothing against the state´. Ideologi-ideologi ini sebenarnya menurut pemimpin totalitarian adalah untuk membentuk semula masyarakat dunia seperti yang dibayangkan oleh pemimpin tersebut. Ciri-ciri yang seterusnya ialah sesuatu negara itu dipimpin oleh satu orang atau satu rejim sahaja. Contohnya ialah di Afghanistan apabila negara itu dipimpin oleh kerajaan Taliban (1995-2001) dan negara Jerman apabila negara tersebut dipimpin oleh 47 Ibid.2 Ciri-ciri kerajaan Totalitarian Terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat kita lihat menerusi negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian.1 Definisi Kerajaan totalitarian Terlebih dahulu sistem kerajaan totalitarian merangkumi di dalam corak pemerintahan autokrasi seperti mana sistem kerajaan monarki.0 Kerajaan Totalitarian 4. Ideologi-ideologi ini mungkin melibatkan kaedah politik tertentu atau inginkan kemegahan atau keagungan sesuatu bangsa tersebut atau menganjurkan penyatuan golongan yang tertindas seperti golongan ploritariat. Republik Rakyat China di bawah pemerintahan Mao Zedong (1949-1976). Contoh yang terbaik di sini ialah seperti pemimpin totalitarian Adolf Hitler yang mengangungkan bangsa Jerman dan cuba menyatakan kepada dunia bangsa Jerman merupakan bangsa yang terbaik di dunia.4. Antara kerajaan atau negara yang masih atau pernah mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian adalah seperti Kerajaan Fasis di bawah pemerintahan Mussolini (1922-1943). Ciri-ciri yang pertama ialah mengutamakan dan menyanjung ideologi-ideologi kepentingan negara. Nazi Jerman di bawah pemerintahan Adolf Hitler (1933-1945). 18 . dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban (1995-2001). 4. Kambodia (1976-1979). Soviet Union di bawah pemerintahan Josef Stalin (1929-1953).

Contohnya. Ibid. hlm 383. hanya satu parti sahaja yang dibenarkan ada di dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan totalitarian akan menggunakan jentera pemerintahannya untuk menentang pihak yang menentangnya. membolehkan negara menjadi kuat dan berkuasa agar setiap keperluan sama ada industri. Kawalan ini biasanya mempunyai dua matlamat. 19 . matalamat yang nyata seperti bangsa pembangunan perindustrian serta-merta. Di dalam negara yang mengamalkan sistem ini. didalam sistem totalitarian. Segala harta benda dan sumber-sumber negara adalah disalurkan untuk menjayakan matlamat tersebut 49. rakyat mungkin diberi peluang untuk mengundi. ekonomi yang dikawal juga dapat digunakan sebagai alat menguruskan hal-hal politik. kediktatoran golongan ploritariat atau penguasaan satu-satu bangsa sahaja diamalkan secara menyeluruh. antara ciri-ciri yang ada pada pemimpin atau kerajaan totalitarian ialah tindakan kekerasan. apa yang diamalkan di negara Afghanistan oleh kerajaan Taliban (1995-2001). sesiapa lagi sahaja yang cuba menghalang percubaan untuk mencapai matlamat ini akan disingkirkan atau dihapuskan. Selanjutnya. hal-hal ekonomi di dalam negara dikawal sepenuhnya oleh pemerintah. semua matlamat-matlamat lain atau matlamat kecil tidak lagi dianggap kepentingan dan akan diketepikan. atau ketenteraan dapat dikawal. pertanian. mengejar matlamat tunggal juga merupakan salah satu daripada ciriciri negara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian. Pertama. Ini bererti rakyat boleh dikerah untuk meningkatkan pengeluaran dalam sektor tertentu. Selain itu. Tindakan ini umumnya akan diberikan untuk mencapai satu matlamat dan juga kepada mereka yang menentang kerajaan. Ciri-ciri yang ketiga ialah segala perkara bermula daripada perkara kecil sehingga besar adalah dikawal rapi oleh pemerintah tersebut. Hal ini sebenarnya adalah 48 49 Ibid. Selain itu.Adolf Hitler (1933-1945). Bagi seorang pemimpin totalitarian. Selain itu. sifat kekerasan yang diamalkan dengan menggunakan tentera dan polis adalah wajar. tetapi proses pengundian ini diawasi rapi dan keputusan yang tercapai tidak akan menganggu proses pemerintahan seterusnya memandangkan hanya satu parti sahaja dibenarkan di dalam sesuatu negara tersebut. Dalam hal ini kita boleh mengatakan bahawa pilihanraya itu hanyalah untuk memilih mereka di kalangan mereka sahaja dan bukannya mereka di dalam kalangan semua. Kesemua perkara ini meliputi segala aspek fikiran dan kehidupan rakyat 48 . hlm 382. Matlamat yang kedua pula ialah. Di sini. Di dalam aspek kehidupan contohnya. Tambahan lagi.

Tambahan lagi di negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan ini. Jadi.3 Kelebihan Kerajaan totalitarian Terdapat beberapa kelebihan dan kebaikan di dalam sistem kerajaan totalitarian. Hal ini boleh dilihat ketika Adolf Hitler mengerahkan askar-askarnya untuk menguasai kawasan lain. di dalam sistem kerajaan totalitarian. Kelebihan ini juga terdapat di dalam corak pemerintahan autokrasi yang lain seperti sistem kerajaan monarki. apabila hanya ada satu matlamat tunggal di dalam satu negara. dan pelbagai matlamat lain lagi. hanya ada satu sahaja pemerintah tunggal dan hanya ada satu sahaja parti politik. Hal ini berlaku kerana apabila tiadanya perebutan kuasa. maka ia akan membawa kepada sistem pemerintahan yang lebih terkawal. Antara matlamat yang boleh dicapai di dalam sesuatu negara itu ialah dari segi pembangunan seperti pembangunan tentera. amalan kerahan tenaga boleh dilakukan terhadap rakyat oleh pemimpin untuk mencapai matlamatnya. Tambahan lagi. Dengan halalnya 20 . Kelebihan ini ada hubungannya dengan kelebihan yang pertama iaitu sistem pemerintahan yang terkawal. negara itu akan dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap apa yang ingin dikecapinya. Memandangkan di dalam corak pemerintahan totalitarian hanya ada seorang pemimpin tunggal dan hanya satu parti politik sahaja. Seperti yang diketahui. Seterusnya. perindustrian. maka urusan pentadbiran akan berjalan dengan lancar mengikut apa yang dikehendaki oleh kerajaan itu sama ada ia membebankan atau tidak membebankan rakyat. rakyat di dalam negara yang mengamalkan sistem pemerintahan ini akan taat kepada pemerintah tunggalnya. Kelebihan kedua yang dapat kita lihat menerusi sistem kerajaan totalitarian ini ialah tiadanya berlaku perebutan kuasa. Sebagai contoh. polis rahsia akan dilantik bagi memantau setiap pergerakan rakyat. Apabila kurangnya berlaku rusuhan atau penentangan. Seperti yang telah dibincangkan. maka kerajaan yang memimpin itu tidak akan lagi memikirkan soal strategi babgi menetang penentangnya sebaliknya hanya memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk negaranya sahaja.memastikan rakyat mentaati setiap arahan kerajaan. matlamat tunggal yang diadakan di dalam sistem kerajaan totalitarian merupakan satu daripada kelebihan sistem kerajaan ini. kebarangkalian untuk berlakunya rusuhan di dalam sesuatu negara itu adalah kurang. Kelebihan pertama yang dapat kita lihat ialah soal pemerintahan yang lebih terkawal. 4. teratur dan juga tersusun. di dalam negara yang mengamalkna sistem pemerintahan totalitarian.

apabila berlakunya sesuatu masalah yang melibatkan negara. maka matlamat tunggal yang ingin dicapai di dalam negara itu akan lebih mudah dicapai. Selain itu. Selanjutnya. negara itu boleh menjamin kekuatan pertahanannya kerana setiap rakyat di dalam negara akan berusaha untuk mempertahankan negara masing-masing. hanya satu parti politik akan dibenarkan di dalam negara itu. namun sekurang-kurangnya ia cepat dilaksanakan kerana tidak perlu mendapatkan persetujuan orang ramai (rakyat) ataupun oembangkan berhubung sesuatu dasar itu. Tidak hairanlah dari segi ketenteraan. kemarau. sebuah negara yang mangamalkan sistem pemerintahan totalitarian juga akan mempunyai rakyat yang begitu setia kepada negara dan pemimpin. Seperti yang kita lihat di Korea Utara. sesuatu dasar atau penyelesaian masalah akan dilakukan dengan cepat dan segera kerana tiadanya percanggahan pendapat di dalam isu mencari penyelesaian masalah ini. Kesemua hal ini akan berlaku apabila adanya rakyat yang setia. ia amat sesuai dijalankan ketika negara sedang berada di dalam keadaan yang tidak stabil atau berlakunya keadaan yang tidak baik seperti kemelesetan ekonomi global. 21 . Di dalam kelebihan ini. Di dalam perbincangan sebelum ini. secara tidak langsung kebarangkalian ancaman dari luar negara untuk mencabul kehormatan negara tersebut adalah kurang. negara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian akan menjadi sebuah negara yang kuat dan ditakuti negara-negara yang lain.sistem kerahan tenaga di dalam amalan totalitarian. Walaupun sesuatu dasar itu tidak akan dapat memastikan ianya berjaya atau tidak. Jadi. apabila terjadi perang pula. mereka mempunyai sebuah organisasi ketenteraan yang amat ditakuti oleh negara lain. Sikap taat rakyat kepada negara itu akan memberikan kelebihan kepada kekuatan negara terutamanya dari segi ketenteraan. Di samping itu. Kelebihan terakhir yang dapat kita lihat dari sistem pemerintahan totalitarian ialah sesuatu dasar atau undang-undang itu akan dilaksanakan dengan cepat. peperangan. Jadi. dan sebagainya. kita sudah melihat bahawa hanya ada satu pemimpin tunggal di dalam negara yang mengamalkan amalan totalitarian.

Selanjutnya. sudah tentunya kebajikan rakyat akan terabai. maka berkemungkinan besar seseorang itu akan memberontak dan akan mengalami penderitaan mental yang seterusnya akan membawa kepada masalah kesihatan seperti stres dan sebagainya. Di dalam sistem kerahan tenaga yang mengandungi unsur paksaan dan kekejaman. Selain itu. hak kebajikan rakyat akan terabai. manusia semestinya mempunyai kehendak yang berbeza-beza dan kehendak ini merupakan hak mutlak bagi setiap manusia. Di sini. kekejaman dan paksaan juga merupakan antara kelemahan yang dapat dilihat di dalam sistem pemerintahan totalitarian. kerapkali pemimpin yang menggubal dasar tidak akan memikirkan hak-hak kebajikan rakyat. dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan juga tidak perlu mendapat persetujuan oleh rakyat dan di sini. Kelemahan pertama yang dapat dikenalpasti ialah hak kebebasan rakyat itu sendiri akan terabai. makanan. sebaliknya jika sesuatu perkara itu dipaksa. terdapat juga beberapa kelemahan di dalam amalan sistem pemerintahan kerajaan totalitarian. tempat tinggal. dan sebagainya.4. sikap pemerintah yang seringkali menggunakan kekerasan.4 Kelemahan Kerajaan Totalitarian Di samping kebaikan. Sebagai contoh. Hal ini berlaku kerana pemimpin totalitarian umumnya akan mempunyai satu matlamat utama atau satu matlamat tunggal di dalam pemerintahannya. kita melihat bahawa manusia merupakan sebuah organisma kompleks yang mempunyai pemikiran berbeza berdasarkan kemampuan otak. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa ahli politik berpendapat bahawa sistem pemerintahan ini membawa banyak keburukan berbanding sistem kerajaan yang lain. Seperti yang telah dibincangkan didalam ciri-ciri 22 . cara hidup. kemampuan berfikir. Hak kebajikan rakyat merangkumi aspekaspek keperluan hidup seperti kesihatan. Untuk mencapai matlamatnya. taraf hidup seseorang. ia sudah lari daripada hak kebebasan seseorang itu. apabila hak kebebasan seseorang itu dihadkan. kerahan tenaga untuk menjadi tentera kepada negara tersebut. bukan setiap manusia memiliki minat untuk menjadi seorang tentera dan ada juga yang tidak menyukai hal ini. Kehendak ini juga boleh diselarikan mengikut peredaran masa. kebebasan rakyat ditentang kerana rakyat hanya akan mendengar arahan dan perintah kerajaan sahaja. Kelemahan seterusnya ialah didalam negara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian. rakyat boleh diguna di dalam sistem kerahan tenaga atas prinsip mentaati pemimpin mereka. Jadi. taraf sosial dan sebagainya. Dari sudut sains pula. Di dalam amalan kerajaan totalitarian. Jika difikirkan dari sudut kemanusiaan.

namun begitu. perkara ini akan menjadi sebaliknya jika seorang pemimpin itu adalah seorang yang mahir di dalam pelbagai bidang. rakyat tidak dibenarkan untuk memilih pemimpin mereka sendiri. berbalik kepada hak kebebasan kita pula. di dalam corak pemerintahan totalitarian hanya ada satu parti politik sahaja. Kita boleh mengandaikan bahawa kerajaan akan mempercayai kata-kata polis rahsia tersebut. Begitu juga dengan perlantikan polis rahsia yang dilantik bagi mencari sesiapa sahaja yang menentang kerajaan. Selain itu. Sekiranya polis rahsia tersebut tidak menyukai seorang rakyat itu. mereka tidak mempunyai pilihan untuk menentukan pemimpin mereka berdasarkan kehendak mereka. didalam politik. Tetapi. 23 .kerajaan totalitarian. idea yang dihasilkan mungkin tidak sebagus daripada pendapat dari idea orang ramai. sesuatu dasar atau pelaksanaan yang dilakukan oleh pemimpin tunggal mungkin tidak akan berkesan. Memandangkan hanya ada satu parti politik pula. Akhir sekali. Walaupun seorang pemimpin itu akan mendapat nasihat daripada orang kanannya. Hal ini disebabkan hanya satu idea sahaja di dalam usaha untuk menggubal suatu dasar itu. maka polis tersebut mungkin akan menggunakan kuasanya untuk memfitnah rakyat tersebut. Tambahan pula. Perkara ini merupakan satu perkara yang dianggap kejam. rakyat tidak akan dapat memilih sendiri pemimpin mereka. setiap rakyat yang menentang kerajaan akan dikenakan hukuman yang berat. Di sini.

ekonomi. Sistem kerajaan totalitarian mengawal sepenuhnya cara hidup rakyatnya bermula dari sekecil-kecil aspek. Berbeza dengan sistem kerajaan monarki dan totalitarian. kita sering mendengar isu rasuah di kalangan pemimpin. golongan pemimpin yang dikuasai oleh golongan yang kaya dan 24 . Begitu juga halnya dengan isu kebajikan. memilih pemimpin mereka.5. Kebebasan disini bermaksud kebebasan dalam segala aspek hidup seperti cara hidup. Demokrasi dan Totalitarian. Namun begitu. Rakyat yang hidup di dalam amalan kerajaan demokrasi pada dasarnya akan mendapat hak-hak kebajikan yang baik kerana mereka berhak menyuarakan mengenai apa yang patut mereka dapat dan apa yang tidak patut.0 Perbandingan Antara Sistem kerajaan Monarki. Sistem monarki misalnya memaksa rakyatnya supaya taat kepada pemerintah tunggal iaitu raja dan tidak boleh melanggar sebarang arahan raja tersebut. kita boleh membandingkan ketiga-tiga jenis sistem kerajaan ini. kelebihan dan juga kelemahan ketiga-tiga jenis sistem kerajaan. Di dalam persoalan kebebasan dan kebajikan rakyat. berbeza dengan amalan sistem monarki dan totalitarian. pemimpin dan juga negara. Perkara ini jelas berbeza dengan sistem monarki dan juga totalitarian. Perbandingan yang pertama ialah hak asasi rakyat itu sendiri terutamanya di dalam soal kebebasan. Kini. soal pembahagian tender projek yang tidak adil (kepada kroni).Rakyat di dalam sistem kerajaan demokrasi berhak untuk bersuara. rakyat pada dasarnya tidak akan dapat menikmati hak-hak kebajikan yang sepatutnya kerana mereka tidak dibenarkan bersuara untuk mendapatkan apa yang diperlukan sebaliknya hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh kerajaan sahaja. jelas sekali sistem kerajaan demokrasi mempunyai kelebihan kerana amalan demokrasi mementingkan kebebasan dan suara rakyat. perkara ini sebenarnya bergantung kepada siapa pemimpin itu sendiri. politik dan sebagainya. Di dalam aspek pertama iaitu rakyat kita boleh melihat beberapa perbandingan. Hal ini berlaku kerana rakyat itu sendiri berhak memilih pemimpinnya. Begitu juga dengan sistem totalitarian di mana rakyat tidak dibenarkan hidup bebas sepertimana yang berlaku di dalam sistem kerajaan demokrasi. Setiap rakyat tidak berhak untuk melakukan penentangan terhadap pemimpin mereka sebaliknya hanya menurut perintah dan seolah-olah menjadi seorang yang lurus bendul. Setelah kita melihat ciri-ciri. Sistem monarki dan totalitarian yang juga tergolong di dalam corak pemerintahan autokrasi akan menyebabkan rakyatnya hilang hak kebebasan. Rakyat yang hidup di dalam sistem demokrasi juga tidak akan mendapat hak-hak kebajikan yang mereka suarakan andainya pemimpin yang telah dipilih oleh mereka tidak melakukan tanggungjawab mereka mengikut kehendak mereka. Perbandingan ini boleh dilakukan di dalam tiga aspek utama iaitu rakyat. di dalam negara demokrasi. serta melakukan bantahan sekiranya berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

maka rakyatnya akan menjalankan kegiatan pertanian semata-mata. rakyat perlu tunduk kepada arahan raja atau pemimpin. siapa yang rajin. Selain itu. Pemimpin yang sudah diberi kuasa seringkali merasakan dirinya adalah hebat kerana kedudukannya tambahan 25 . Di dalam soal keselamatan masyarakat. pemimpin itu sendiri dipilih oleh rakyat dan rakyat berhak untuk mengkritik penyelewengan yang dilakukan oleh sesetengah pemimpin itu. Dari segi peluang ekonomi contohnya. dari segi aspek rakyat. contohnya jika seorang raja tersebut inginkan rakyatnya menjalankan pertanian semata-mata. dia akan memenanginya. Akan tetapi.sebagainya. Hal ini berbeza di dalam sistem monarki dan totalitarian. di dalam sistem demokrasi dilihat mempunyai kesamataraan antara semua penduduk negara itu. Seterusnya. Namun begitu. jika ditinjau lebih mendalam. namun. Hal ini berlaku di dalam sistem ekonomi kapitalis yang juga akan membawa kepada masalah yamng kaya terus kaya dan yang miskin akan terus miskin. Kebiasaannya. Hal ini juga berlaku di dalam sistem pemerintahan totalitarian di mana rakyatnya akan mengikut matlamat pemimpin tunggal mereka. pergaduhan mungkin akan berlaku disebabkan pendapat yang berbeza-beza. Di dalam hal ini. Di dalam taraf sosial misalnya. Di dalam taraf sosial pula. Amalan sistem kerajaan monarki dan totalitarian juga mampu membuatkan rakyatnya mendapat hak-hak kebajikan seperti mana yang dikehendaki oleh rakyatnya jika pemimpin itu tahu memikirkan apakah yang diperlukan oleh rakyatnya dan jika seorang pemimpin itu menggunakan matlamat kebajikan rakyat sebagai matlamat tunggalnya. Hal ini kerana rakyat bebas daripada kekejaman dan sistem paksaan seperti yang boleh dilakukan oleh pemimpin monarki dan juga totalitarian. ia boleh menjadi tidak sama rata apabila berlaku pencemaran demokrasi itu seperti penyalahgunaan kuasa. ramai yang menjangkakan bahawa rakyat yang hidup di dalam amalan demokrasi lebih terjamin keselamatannya. pendekatan yang dilakukan oleh ketiga-tiga sistem pemerintahan ini adalah berbeza. Di dalam sistem monarki. kita boleh membuat perbandingan mengenai taraf hidup rakyat berdasarkan taraf hidup. Pendek kata di dalam amalan demokrasi. walaupun amalan demokrasi pada dasarnya memberikan kesamarataan berdasarkan cara pemimpin itu dipilih. ia adalah perkara yang sukar dijangka. amalan demokrasi membenarkan rakyatnya menyatakan pendapat masingmasing mengenai corak pemerintahan dan siapa yang akan memimpin mereka. dan di sini rusuhan atau perbalahan akan berlaku disebabkan percanggahan pendapat terutamanya dari segi perebutan kuasa. taraf sosial dan juga perkara-perkara lain. Contohnya. perkara-perkara seperti berlakunya perbezaan jurang taraf sosial seperti golongan elit dan golongan biasa mungkin berlaku. negara demokrasi lebih mengamalkan sikap terbuka dengan setiap rakyatnya mempunyai kelebihan untuk bersaing secara terbuka dan peluang juga adalah terbuka kepada setiap rakyat.

Contohnya. Di dalam sistem totalitarian pula. Aspek terakhir yang kita boleh lihat menerusi perbandingan antara ketiga-tiga sistem kerajaan ini ialah negara itu sendiri. empayar Melaka mendapat kejayaan 26 . Tambahan lagi sebagai contoh. pemimpin itu dipilih oleh rakyat itu sendiri. hanya golongan keturunan atau kerabat raja sahaja yang boleh menjadi pemimpin atau raja. Di dalam sistem pemerintahan monarki dan autokrasi. Justeru itu. badan pembantu terdiri daripada golongan yang memenangi pilihanraya dan biasanya terdapat badan perundangan. akan tetapi jurang perbezaan di antara rakyat dan rakyat itu sendiri tidak besar kerana matlamat rakyat di dalam kedua-dua sistem pemerintahan ini ialah mentaati pemimpinnya. Di dalam sistem pemerintahan monarki. namun urusan pentadbiran bukanlah atas suara rakyat. Persoalan badan-badan pembantu pemerintah iaitu kerajaan. secara umumnya sistem pemerintahan monarki dan totalitarian lebih berkesan daripada sistem pemerintahan demokrasi. Selain itu. jelas sekali adanya perbezaan antara golongan rakyat dan juga golongan pemimpin. Di samping itu. sistem pemimpin ini juga dilakukan dalam sistem turun temurun. Di dalam sistem demokrasi pula. rakyat di dalam sistem monarki dan totalitarian mentaati pemimpin dengan sepenuh hati. di dalam kerajaan komunis (totalitarian). keberkesanan pemerintahan itu berlaku disebabkan kelancaran pentadbiran. aspek besar yang perlu kita bandingkan ialah pemerintahan di dalam ketiga-tiga sistem pemerintahan itu sendiri. kita boleh melihat perbandingan di dalam keberkesanan pula. sistem pemerintahan autokrasi iaitu monarki dan juga totalitarian lebih memberi kesan yang baik berbanding sistem perintahan demokrasi. Di dalam sistem demokrasi. seorang pemimpin itu adalah tunggal dan rakyat tidak berhak menentukan siapa pemimpinnya. Di dalam amalan totalitarian pula. Jadi. Yang pertama ialah soal kemajuan negara itu sendiri. Berlainan dengan sistem demokrasi. di dalam sistem monarki. pemimpin tunggal juga dibantu oleh pembantu-pembantu seperti menterimenteri yang dilantik oleh pemimpin itu sendiri. Selanjutnya. da badan kehakiman yang akan menjalankan pentadbiran namun ia atas kehendak dan suara rakyat. Yang pertama ialah cara mendapatkan hak kepimpinan itu. arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pemimpin demokrasi tidak semestinya akan ditaati oleh rakyat sebaliknya penentangan itu mungkin berlaku. badan pembantu ialah pembesar-pembesar. Sejarah telah membuktikan bahawa banyak negara dan emoayar dari zaman silam yang menggunakan sistem kerajaan monarki seperti China. Contohnya di dalam zaman kesultanan Melayu Melak. Secara dasarnya. sistem pembesar empat lipatan dugunakan. Hal ini kerana sistem autokrasi menjamin sesuatu perkara itu berkesan. badan legislatif. jumlah pendapatan antara rakyat tidak besar malah boleh dikira sama rata.lagi apabila kedudukan di dalam kerajaan itu menggunakan kuasa ekonominya.

sistem demokrasi seperti yang diamalkan di Amerika Syarikat menunjukkan prestasi kemajuan negara tersebut adalah di tahap yang membanggakan. Akan tetapi aspek kemajuan negara ini juga perlu dilihat dari segi masa iaitu sejak bilakah proses pembangunan sesebuah negara itu bermula. Contohnya. begitu juga dengan kemajuan di negara Korea Utara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian. tiada lagi sistem kerajaan demokrasi dan sistem totalitarian walaupun sistem demokrasi pernah dijalankan di Greek untuk jangkamasa yang sekejap. apa yang boleh dilihat soal kemajuan negara itu adalah berdasarkan kebijaksanaan pemimpin itu sendiri. untuk membuat perbandingan dengan masa silam adalah satu perkara yang dikira tidak sesuai. 27 . Kini. Kesimpulannya. Jadi. Begitu juga dengan halnya seperti negara Indonesia yang mengamalkan sistem demokrasi tidaklah menunjukkan kemajuan yang begitu pesat samalah juga seperti sistem totalitarian yang pernah dijalankan di negara Afghanistan yang mana kemajuannya tidaklah begitu hebat.yang besar di dalam kemajuan negara. perbandingan diantara ketiga-tiga sistem kerajaan ini mengenai soal kemajuan adalah subjektif dan ia bergantung kepada pemerintah itu. Namun satu perkara perlu diingat bahawa pada masa itu.

ciri-ciri. Idea pengelasan institusi politik sudah bermula sejak dahulu lagi dan antara tokoh yang dikira paling awal melakukan pengelasan sistem politik ialah Plato dan kemudiannya disambung oleh anak muridnya iaitu Aristotle. pemerintah dan negara itu sendiri.6. demokrasi pluralisme. Adalah di sini dapat kita huraikan bahawa setiap kerajaan tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan masing dan ini berdasarkan kepada tiga aspek utama iaitu rakyat. Sistem demokrasi pula merupakan sistem pemerintahan berasaskan rakyat manakala sistem kerajaan totalitarian pula ialah sistem yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang akan mengawal keseluruhan negara tersebut. Dapat disimpulkan di sini bahawa sistem monarki merupakan satu pemerintahan mutlak yang akan dipimpin oleh seorang pemimpin iaitu raja. Namun. kita telah dapat melihat apakah ketiga-tiga sistem kerajaan tersebut dari segi definisi.0 Kesimpulan Daripada kesemua perbincangan di atas. Walaupun pengelasanpengelasan yang dilakukan oleh kedua-dua tokoh in tidaklah menyeluruh dan tepat. keadaan di dalam negara. demokrasi pasrtisipatif. maka terhasillah pengelasan sistem politik moden yang ada kini iaitu demokrasi dan autokrasi (monarki dan totalitarian). seperti kebiasaannya setiap jenis pemerintahan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. dan sebagainya. pertukaran budaya. Namun begitu. hal ini bukanlah sesuatu perkara yang tetap kerana hal ini akan sentiasa berubah-ubah di atas faktor peredaran masa. dan sebagainya. apabila disimpulkan dari apa yang dapat dianalisis ialah kelebihan di dalam sistem demokrasi adalah lebih kepada rakyat manakala kelebihan di dalam sistem kerajaan monarki dan totalitarian adalah lebih kepada pemerintah. Selanjutnya di dalam soal kelebihan dan kelemahan sesuatu sistem pemerintahan itu. Berdasarkan ciri-ciri yang dapat dilihat. Hal ini kerana sistem pemerintahan monarki dan totalitarian berada di bawah keluarga yang sama iaitu autokrasi yang membawa maksud pemerintahan mutlak. namun selepas ia dikaji dan dikaji seterusnya. kelemahan dan perbandingannya. ` Apabila tokoh-tokoh politik telah berjaya mengelaskan sistem-sistem politik dan kerajaan yang ada di dunia ini. Hal ini berbeza dengan corak demokrasi yang mana pemimpinnya adalah berasaskan rakyat itu sendiri walaupun sistem demokrasi itu sendiri mempunyai jenis-jenisnya seperti demokrasi liberal. sistem monarki dan totalitarian mempunyai banyak persamaan dan persamaan yang paling ketara iaitu cara pemerintahan tersebut yang mana pemimpinnya adalah tunggal dan satu. maka mereka akan membuat perbandingan melalui ciri28 . kelebihan.

rakyat. sistem demokrasi yang diamalkan seperti di Amerika Syarikat yang merupakan negara pesat(contoh negara yang besar) menunjukkan keberkesanannya. Jadi. maka dengan apa cara sistem sekalipun. satu persoalan akan timbul iaitu sistem kerajaan manakah yang paling efektif dan paling baik untuk digunakan. kelebihan dan kelemahan sesuatu sistem kerajaan itu. Contohnya. Terdapat tokoh-tokoh pengkaji politik yang berpendapat bahawa sistem kerajaan yang paling sesuai adalah berdasarkan kepada keadaan negara itu. sistem demokrasi sesuai dijalankan di kawasan yang kecil manakala sistem monarki dan totalitarian sesuai dijalankan di kawasan atau negara yang besar. Akan tetapi apa yang dilihat sekarang. 29 . perkara sebenarnya yang dapat ditafsirkan ialah keberkesanan di dalam sistem pemerintahan itu bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin itu sendiri baik dipilih oleh rakyat atau tidak.ciri. Jika seorang pemimpin itu bagus. negara dan pemimpin itu sendiri akan mendapat manfaatnya. Akhir sekali. Oleh sebab inilah Aristotle telah mengelaskan sistem politik kepada dua iaitu yang biasa dan yang dicemari.

di dalam bahan rujukan terdapat juga maklumat-maklumat yang bercanggah antara satu sama lain terutamanya dari segi pendapat pengarang itu sendiri. Namun saya berpendapat bahawa adalah menjadi kebiasaan pelajar melakukan kesalahan kerana dengan kesalahan ia akan membawa kepada kebaikan untuk selamalamanya. mengikut undang-undang Malaysia saya telah berkelayakan untuk mengundi di dalam pilihan raya. Antara masalah utama yang telah saya hadapi di dalam tugasan kali ini ialah kelemahan saya sendiri iaitu kurang pengetahuan mengenai isu-isu politik. Sudah menjadi lumrah. Jadi. Hal ini memerlukan penelitian yang jelas dan segala maklumat perlu ditapis. Sebagai contoh di dalam buku ini mengatakan bahawa terdapat tiga jenis sistem monarki manakala sebuah buku mengatakan bahawa terdapat empat buah jenis sistem monarki namun ia tidak dinyatakan dengan jelas. setiap tugasan pasti akan ada masalah dan setiap masalah itu ada penyelesaiannya. menerusi tugasan ini juga. Antara manfaat yang saya dapati ialah kini saya mengetahui sedikit sebanyak mengenai isu politik dan apa yang telah terjadi kepada sistem negara sebelum ini. pelajar yang sedang melakukan tugasan biasanya dibelenggu masalah pemarkahan yang akan menjadikan pelajar itu takut untuk menulis kerana bimbangkan salah. namun contoh yang ada di dalam buku rujukan ini tidak merangkumi kesemua isu politik memandangkan isu politik akan berubahubah dari hari ke hari. dengan 30 . perkara ini sudah tentulah menyukarkan kerana perkara ini merupakan satu perkara yang baru dipelajari.0 Refleksi Alhamdulillah. pada tahun ini genaplah umur saya 21 tahun dan selepas ini. seseorang individu itu perlulah rajin membaca dan rajin meneroka kerana isu-isu politik tidak akan basi kerana ianya berubah-ubah setiap hari. namun sebagai pelajar yang sedang melakukan tugasan. Untuk mempunyai banyak pengetahuan mengenai politik. Selain itu.7. Tambahan lagi. akhirnya berjaya juga saya menyiapkan tugasan bagi kursus PSS 3103 ini. Tambahan lagi. Kita sedia maklum bahawa sesetangah bahan yang ada di dalam buku merupakan idea atau pendapat pengarang itu sendiri. beberapa manfaat telah saya dapati. Selain daripada masalah yang dihadapi. Walaupun mendapat bantuan daripada bahan-bahan rujukan seperti buku yang dibekalkan oleh pensyarah pembimbing dan rakan-rakan serta carian sendiri. Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya. saya telah memperoleh semangat yang kuat u tuk menyiapkan tugasan ini.

saya berharap agar pensyarah saya iaitu En Mohd Ashraf B. 31 . Jadi sebagai pengakhiran pendokumentasian saya.pengetahuan saya sedikit sebanyak mengenai selok belok politik. ia akan membantu saya untuk memilih pemimpin saya nanti. Ibrahim akan berpuas hati dengan apa yang telah saya bentangkan di dalam tugasan kali ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.