1.0 Pendahuluan Dari sudut kajian antropologi, kewujudan negara muncul daripada keinginan manusia ingin bekerluarga.

Daripada sebuah keluarga, akan wujudnya suku kaum iaitu gabungan beberapa keluarga yang mempunyai talian darah. Daripada gabungan ini akan menyebabkan wujudnya penempatan tetap dan secara tidak langsung ia akan mewujudkan konsep hak milik. Sejak dari dahulu lagi kegiatan pertanian, penternakan, pemburuan dan perikanan telah dijalankan untuk mendapatkan keperluan asas untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga dan perkara-perkara inilah yang akan mendorong kepada konsep hak milik seperti wilayah pemburuan, petempatan dan sebagainya. Jadi tuntutan hak milik untuk setiap gabungan suku kaum ini sudah pastinya akan menghasilkan konflik dan persaingan di dalam sebuah kawasan penempatan. Maka, suatu peraturan akan dibina dan secara tidak langsung sebuah organisasi akan dibina untuk membuat dan memastikan peraturan itu dilaksanakan dan akhirnya sebuah kerajaan akan muncul. Harold Laski menekankan bahawa kerajaan merupakan suatu institusi yang terdapat dalam sesebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara sah 1. R.M. Maclaver pula mendefinisikan kerajaan sebagai suatu pertubuhan pusat yang mengekalkan satu sistem peraturan ke atas masyarakat 2. Di sini dapat kita simpulkan bahawa kerajaan merupakan badan atau lembaga yang terdapat dalam sesebuah negara. Kerajaan ini akan merumuskan dan melaksanakan dasar-dasar negara yang merangkumi yang merangkumi semua badan yang terlibat dalam membuat, melaksana dan menginteprasikan semua dasar negara. Setiap negara pada amnya akan mempunyai ciri-ciri yang sama iaitu mempunyai wilayah, rakyat, kedaulatan, dan juga pemerintah. Setiap negara akan mempunyai tujuan yang sama iaitu mendapatkan kesejahteraan seisi negara. Apa yang akan membezakan setiap negara itu ialah apakah cara dan langkah-langkah yang diambil oleh negara untuk mencapai matlamatnya. Kerajaan yang ditubuhkan akan memikul tanggungjawab mentadbir dan memerintah setiap negara. Pengelasan dan penjenisan kerajaan telah dilakukan sejak zaman dahulu lagi. Contohnya Plato dan Aristotle telah membahagikan bentuk pemerintahan kepada beberapa prinsip. Sekiranya kuasa negara dipegang oleh satu orang sahaja ianya dipanggil monarki; sekiranya kuasa dipegang oleh beberapa orang ianya dipanggil Aristokrasi; dan sekiranya kuasa negara dipegang oleh orang ramai, iainya dipanggil politik. Menurut Plato,

1 2

K.Ramanathan, Asas Sains Politik Edisi Ketiga, Shah Alam, Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, 2003, hlm 325. Ibid, hlm 326.

1

pemerintahan yang idel ialah pemerintahan yang diuruskan oleh oleh raja yang berpengetahuan dan semua peraturan yang diuruskan olehnya akan dituruti semula tanpa dipersoalkan sebaliknya, di negara yang tidak mempunyai monarki yang ideal, negara serta pemerintahan akan menjadi zalim kerana rakyat tidak meyakini corak pemerintahan sedia ada, dan oleh yang demikian mereka tidaka akan mematuhi pemerintahan yang diperkenalkan dua jenis iaitu ³biasa´ dan ³dicemarkan´
4 3

. Kemudian

Aristotle telah menyambung isu pengelasan dan penjenisan bentuk pemerintahan ini kepada . Beliau berpendapat bahawa pemerintahan biasa di dalam monarki adalah pemerintahan yang berpandukan kepada undang-undang dan keadilan. Pemerintahan sebaliknya iaitu pemerintahan yang dicemarkan iaitu pemerintahan yang zalim dan tidak berlandaskan undang-undang dan keadilan akan digelar pemerintahan berbentuk Tirani. Pemerintahan Aristokrasi menurut Aristotle adalah biasa dan ia merupakan kuasa yang dipegang oleh beberapa orang akan tetapi mereka menitikberatkan kepentingan rakyat. Apabila ia dicemarkan, maka akan wujudlah pemerintahan berbentuk Oligarki. Di dalam pemerintahan ini, negara akan diperintah oleh beberapa orang yang tamakkan kuasa, tidak memeberikan kebebasan rakyat malahan rakyat akan terus tertindas. Pemerintahan bercorak politik merupakan yang paling sesuai jika dibandingkan degan jenis-jenis pemerintahan yang lain. Apabila dicemarkan, ia akan menjadi Demokrasi yang mana menurut Aristotle ialah pemerintahan di bawah kuasa ³mob´ atau perusuh. Selepas ini, kita akan melihat tiga jenis bentuk kerajaan iaitu kerajaan monarki, demokrasi dan juga totalitarian.

3 4

Ibid, hlm 334 Katni Kamsona Kibat, Asas Ilmu Politik, Shah Alam, Biroteks Institut Teknologi Mara, 1986, hlm 71

2

2.0 Kerajaan Monarki 2.1 Definisi Kerajaan Monarki Perkataan atau istilah monarki berasal daripada dua perkataan, iaitu mono (bermaksud satu) dan cracy (pemerintahan) 5. Selain itu terdapat satu lagi definisi yang berbeza namun mempunyai asal usul istilah Monarki iaitu istilah monarki berasal daripada perkataan Latin ³monos´ yang bermaksud satu dan ³archein´ yang bermaksud memerintah 6. Namun begitu kedua-dua istilah ini tetap membawa maksud yang sama iaitu satu pemerintah. Maka, istilah ³monarki´ ini digunakan oleh pengkaji sejarah dan pemikir politik untuk menerangkan corak pemerintahan yang dijalan dan dijayakan oleh seorang pemerintah. Jadi, secara tidak langsung kita dapat mengertikan bahawa konsep monarki bererti kerajaan di bawah seorang raja atau negeri yang diperintah oleh seorang raja. Monarki atau sistem pemerintahan beraja melambangkan kemegahan seseorang seseorang sebagai simbol dan kedaulatan sesebuah negara. Kerajaan ini dikatakan merupakan kerajaan yang paling awal diwujudkan. 2.2 Ciri-ciri Kerajaan Monarki Seperti yang telah dibincangkan seperti di atas, kerajaan monarki akan diperintah oleh seorang Raja. Di dalam bentuk kerajaan monarki, kesemua jentera-jentera kerajaan berjalan di bawah telunjuk satu orang yang selalunya bergelar ³ruler´ atau ³raja´. Tiaptiap undang-undang adalah di bawah kelulusannya dan dialah sumber kedaulatan, pemegang kuasa yang mutlak dan tidak terbatas 7. Di dalam sejarah negara yang mempunyai pemerintahan bentuk Monarki, mempunyai asal-usulnya sendiri. Raja yang memerintah dilantik oleh rakyat dan selepas itu pemerintahan ini diwarisi oleh keturunannya dari satu zaman ke satu zaman 8. Kebiasaannya, takhta raja ini akan diambil alih oleh anak lelaki sulung. Takhta raja akan diambil oleh orang lain apabila seorang raja itu apabila ada kekosongan seperti bersara atau berlaku kematian 9. Seorang raja di dalam sistem pemerintahan monarki memiliki kuasa mutlak. Pemerintah-

5

K.Ramanathan, Asas Sains Politik Edisi Ketiga, hlm 377. Katni Kamsona Kibat, Asas Ilmu Politik , hlm 73. 7 Ibid. 8 Ibid, hlm 74. 9 K.Ramanathan, Asas Sains Politik Edisi Ketiga, hlm 377.
6

3

13 Ibid. Oleh itu. Walaupun seseorang raja itu kejam. Raja Nepal dipercayai adalah penjelmaan semula Dewa Vishnu dan Raja Jepun pernah dianggap sebagai anakanda Dewa Matahari oleh rakyat masing-masing. malahan bertindak sebagai pendeta agama. hlm 379. Ibid.pemerintah atau raja ini dikatakan mempunyai asal-usul daripada Tuhan 10 . di dalam pemerintahan beraja. 12 Ibid. Misalnya. Terdapat tiga jenis corak kerajaan monarki. Rakyat yang hidup di bawah sistem kerajaan ini diwajibkan untuk mentaati raja tersebut serta tunduk kepada segala kehendaknya. Selain itu. mereka dipercayai oleh rakyatnya bahawa rakyat bahawa raja mempunyai beberapa keistimewaan dari segi kuasa yang dikatakan ghaib. Kuasa istimewa mereka juga seringkali dikatakan digunakan untuk menentukan kejayaan sesebuah negara itu. Namun. Kejayaan dan kegagalan di negara-negara tertentu adalah akibat daripada pengaruh kuasa ghaib raja tersebut. kehakiman. Raja jenis ini akan bertindaak sebagai ketua tentera dan kerap kali mengetuai pasukan tenteranya semasa berperang selain berfungsi sebagai pendeta agama dan juga memegang jawatan sebagai ketua hakim. perkara yang membezakannya 10 11 Ibid. Ia bercorak mutlak dan dipercayai oleh rakyat ia mempunyai ciriciri ketuhanan 13 12 . Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan soal keturunan bahawa takhta hanya akan diwarisi oleh keturunan raja itu sahaja. Kerajaan monarki jenis yang kedua ialah raja yang bercorak mutlak. namun begitu rakyat haruslah tunduk kepada raja tersebut dan hanya Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa atau hak untuk menarik balik jawatan tersebut 11. Rakyat pula . politik. Kuasa mereka juga adalah menyeluruh dan melibatkan semua lapangan kehidupan manusia seperti hal-hal ekonomi. Raja jenis ini juga dikatakan mempunyai ciri-ciri ketuhanan serta memainkan peranan sebagai pemerintah sepertimana jenis yang pertama. maka hak menaiki takhta itu tidak dapat dipindai kepada mereka yang bukan berasal daripada kerabat diraja. Corak yang pertama ialah jenis monarki zaman silam. 4 . sebuah negara juga dianggap sebagai satu keluarga besar dan raja pula dianggap sebagai bapa negara dikehendaki mentaati raja seperti seorang anak taat kepada bapanya. Raja ini berfungsi seperti pemerintah utama negara dan mengetuai semua jawatan pemerintahan. hlm 378. Hal ini seperti yang berlaku pada Raja Jepun yang dibincangkan sebelum ini.

hanya Rusia yang mampu mengekalkan sistem ini sehinggalah digulingkan menerusi pemberontakan Bolshevik pada tahun 1919. Konsep Asas Politik. 15 14 5 . Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Di dalam sistem monarki jenis ini. pemberontakan dan tindakan-tindakan penggulingan yang berlaku di serata pelosok dunia telah menamatkan sistem monarki mutlak . hlm 159. Kuala Lumpur. hlm 379. Jenis Monarki yang ketiga pula ialah raja yang disahkan kedudukannya sebagai pemerintah oleh golongan gereja atau agama.Ramanathan. Poland. Disebabkan tiadanya pengiktirafan yang rasmi. 17 K. corak pemerintahan ini muncul apabila seorang pahlawan atau orang besar mengambil alih pemerintahan negara dengan mengalahkan raja yang sedia ada. Maharaja Hiroto di Jepun telah dipaksa untuk menafikan bahawa beliau bukanlah anakanda kepada Dewa Matahari Ibid. Ibid. kebanyakan raja-raja di negara seperti Perancis. maka pemerintah baru ini akan memberitahu rakyat bahawa dia diberi mandat oleh Tuhan untuk memerintah. Jenis yang kedua ini dikatakan berbentuk Tirani 16 .Ramanathan. 19 K. Sebagai contoh. hlm 160. Namun begitu. Namun begitu. 1988. 16 K. Kebiasannya. Akhir sekali. Ciri-ciri ketuhanan pula dikurangkan dan diketepikan 19 . Contoh bagi pemerintahan jenis ini ialah seperti yang berlaku semasa zaman Yunani Klasik apabila berlakunya perang Peloponnesian (431-404 S. di dalam rujukan yang lain pemerintahan jenis kedua ini diterjemahkan sebagai nama lain. Raja yang baru ini akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengiktirafannya sebagai pemerintah yang baru. 18 Ibid. Oleh kerana agama merupakan suatu perkara penting dalam hidup dan ia berpengaruh.dengan raja zaman silam ialah penggunaan kuasa paksaan untuk memerintah 14 . Jerman. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur. Di dalam rujukan ini juga jenis pemerintahan pertama diklasifikasikan sebagai Monarki mutlak dan juga Monarki zaman silam. kiai-kiai atau paderi-paderi akan menghadiri upacara pertabalan raja dan doa akan dibacakan agar pemerintahan raja tersebut akan direstui 18 .Ramanathan. Raja-raja akan diberi tanggungjawab untuk membela agama tersebut di dalam negara. Bohemia.M) 15 . Konsep Asas Politik. Nilai-nilai kesucian yang terdapat di dalam kitab-kitab suci agama tersebut dijadikan asas pemerintahan negara 17 . Austria-Hungary dan Rusia telah mengamalkan sistem monarki jenis ini. Hal ini terjadinya disebabkan faktor kekuatan dan pengaruh agama terutamanya Kristian Katolik dan juga Islam.

Hal ini adalah kerana corak pemerintahan ini sesuai untuk melatih rakyat supaya patuh kepada kerajaan dan juga undang-undang. perundangan dan pemerintahan telah diambil alih dan diberikan kepada badan-badan pemerintah yang baru iaitu badan kehakiman. Di dalam konsep raja berlembagaan ini. dan pada waktu ini muncullah satu lagi jenis pemerintahan sistem beraja iaitu Raja Berperlembagaan. misalnya kuasa yang dahulunya dipegang oleh Monarki diambil alih oleh golongan bangsawan atau badan-badan perundangan yang terdiri daripada rakyat jelata 20 . Hal ini adalah kerana setiap rakyat di dalam negara akan mentaati setiap kata-kata yang lahir dari raja tersebut. 6 . badan perundangan dan birokrasi. China memperoleh kejayaan yang baik di zaman silam.3 Kelebihan Kerajaan Monarki Kekuatan pertama yang dapat dilihat daripada sistem kerajaan monarki ialah corak pemerintahan ini didapati mudah untuk diuruskan terutamanya di negara yang sedang mengalami perubahan dan pembangunan. hlm 378. Sehinggakan rakyat jepun suatu masa dahulu menganggap mereka akan diingati sebagai perwira apabila mereka mati di medan perang. K. Kini. Contohnya. para antroplogis juga menyifatkan cara pemerintahan ini sebagai paling berkesan untuk memerintah kawasan yang luas kerana seseorang raja itu disanjung oleh rakyat 21 . Peranan ini adalah amat penting untuk menyatu padukan negara dan mampu menjadikan sesebuah negara itu kuat untuk bersaing dan menghadapi ancaman dari luar. 20 21 Ibid. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Selain itu juga sistem monarki juga mampu menjadi sebagai pemangkin dan alat perpaduan rakyat. Maharaja Meiji jepun telah berjaya menaikkan semangat tentera Jepun untuk mara dan menjadi kuasa besar dunia ketika era perang dunia kedua.Ramanathan.oleh General MacArthur selepas Jepun menyerah kalah pada 1945. tetapi terbatas dan bertindak sebagai simbolik sahaja. Kuasa mutlak yang diamalkan oleh kerajaan Monarki telah luput. Raja juga pada masa ini mampu menjadi agen pemangkin semangat nasionalisme di dalam negara tersebut. Parsi. Contoh yang paling baik ialah apabila kejayaan empayar-empayar besar seperti Mesir. Di Sepanyol dan England pula. masih banyak negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja namun begitu kuasa mereka tidak lagi mutlak. Selain itu. kuasa seperti agama dan adat istiadat masih dimiliki namun begitu kuasa kehakiman. 2. hlm 161. semasa era perang di antara Jepun dan China.

Kuala Lumpur. Bhd.Akhirnya Melaka bebas dari ancaman Siam pada ketika itu. Sheela Ibrahim. seorang raja juga mampu menjadikan sesebuah negara itu bebas dan aman serta tidak dibelenggu oleh ancaman luar. Penerbit Fajar Bakti Sdn.Ramanathan. Corak pemerintahan yang terbentuk yang diasaskan oleh Parameswara adalah sangat teratur dan tersusun. Glory (kejayaan) dan Gospel (kemegahan). Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Dasar-dasar yang bijak yang diikuti oleh Parameswara dan sultan-sultan Melaka membolehkan Melaka berkembang dan menandingi pelabuhanpelabuhan lain di kawasan gugusan Kepulauan Melayu 22 . Selain itu.Kelebihan ketiga yang dapat dilihat ialah raja yang berjiwa moden mampu mendatangkan perubahan dan juga pemodenan kepada negara. hlm 13. Seterusnya raja yang baik seperti mempunyai kebijaksanaan dan pengalaman untuk memimpin negara juga merupakan salah satu kelebihan sistem monarki. Parameswara yang juga Sultan Melaka pertama telah menjalankan tugas pentadbiran yang baik sehinggakan Melaka telah menjadi sebuah kawasan perdagangan dan pusat perniagaan yang terkemuka di seluruh dunia. Raja Portugis pada masa itu menggalakkan rakyatnya belayar dan mencari kejayaan melalui strategi 3G iaitu God (agama) . Sebagai contoh. Apabila Siam cuba menyerang Melaka pada tahun 1421. Laksamana Cheng Ho telah memeberikan amaran kepada Siam 24 . 24 Sheela Ibrahim. Selain itu peranan Raja Meiji di Jepun. maka adalah lebih mudah untuk menguruskan sesebuah negara itu. hlm 11. dan Raja Chulalonkorn di Thailand juga merupakan antara raja yang memainkan peranan sebagai agen pemodenan kepada negara. Melalui kejayaan ini. Para antropologis menyifatkan cara pemerintahan monarki paling berkesan untuk memerintah kawasan yang luas kerana mereka disanjung tinggi oleh rakyat 23. 1993. Pedagang-pedagang rasa selamat dan mula datang beramai-ramai untuk berdagang di Melaka. 23 22 7 . hlm 378. Akhir sekali. Sebagai contoh. Ini telah mewujudkan kestabilan dan rasa selamat di dalam negeri. Sejarah Perkembangan Negara. Sejarah Perkembangan Negara. Hal ini kita boleh melihat dari contoh kejayaan penawanan Melaka oleh Portugis. akhirnya Melaka telah berjaya ditawan oleh Portugis. K. kebijaksanaan Parameswara menjalinkan hubungan dengan negara lain telah menyebabkan Melaka bebas dari ancaman Siam suatu ketika dahulu. apabila seorang sahaja memerintah suatu kawasan itu. Raja Mongkut. semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka pada sekitar tahun 1400 yang kemudiannya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511.

corak pemerintahan ini menambahkan jurang perbezaan antara golongan miskin dan yang kaya.Ramanathan. jadi untuk sesebuah negara yang sedang menghadapi pelbagai cabaran. 25 . Pengurusan yang tidak cekap di dalam pentadbiran akhirnya telah membawa kepada kehancuran. rakyat tidak akan dapat menyuarakan pendapat mereka di dalam apa jua bidang. Hal ini kerana dunia kini sedang bertarung dengan kehidupan globalisasi dan dunia tanpa sempadan. hlm 380. Dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial di Eropah. 25 K. Raja telah digulingkan oleh pemberontakan Bolshevik pada tahun 1919 kedudukan raja mutlak mula tergugat. 8 . Tambahan pula adanya sistem monarki yang menekankan seorang raja itu mempunyai kaitan dengan Tuhan. Akhir sekali.2. Hal ini berlaku kerana raja mutlak tidak akan mengambil kisah akan kebajikan rakyat dan rakyat tidak mempunyai peluang untuk menyuarakan kehendak mereka. corak pemerintahan raja atau sistem monarki pada masa kini akan dianggap tidak lagi relevan. ia akan menyebabkan sesebuah negara itu hancur dan mudah ditakluki oleh negara asing. Selain itu. seseorang raja itu haruslah ditaati walaupun perkara itu dengan jelas mungkin menyukarkan hidup rakyat seperti mana seorang anak mentaati bapanya. pekara yang telah berlaku di Rusia.4 Kelemahan Kerajaan Monarki Kelemahan sistem ini juga mempunyai beberapa keburukannya. Sebagai contoh. kita melihat rentetan peristiwa yang terjadi kepada zaman kejatuhan Melaka apabila sultan terakhir di Melaka iaitu Sultan Mahmud telah menyebabkan Melaka yang dahulunya sebuah pelabuhan yang pesat akhirnya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. negara yang memliki raja yang zalim seperti ini akan menghadapi zaman huru hara dan akan digulingkan oleh rakyat itu sendiri. maka ia mudah bertukar menjadi pemerintahan yang zalim kerana tiada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan. Dengan ini. Sebagai contoh. Akhirnya. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Kelemahan yang kedua ialah oleh kerana seorang raja di dalam sistem monarki mempunyai kuasa yang mutlak. Selain itu. adalah tidak relevan lagi ia diperintah oleh seorang pemimpin mutlak sahaja memandangkan perkara in perlu diselesaikan bersama. Kelemahan yang pertama ialah jika sesebuah negara itu diperintah oleh seorang raja yang tidak cekap. Menurut konsep raja mutlak. terdapat banyak masalah yang perlu dihadapi oleh sesebuah negara pada masa kini. termasuk revolusi Perancis.

Ramanathan. Demokrasi ditakrifkan sebagai satu corak pemerintahan atau amalan yang membolehkan rakyat mengemukakan kehendak mereka tanpa sebarang sekatan 29 .0 Kerajaan Demokrasi 3. iaitu sistem khalifah yang telah diamalkan oleh orang Islam. hlm 76.1 Definisi Kerajaan Demokrasi Perkataan demokrasi berasal dari perkataan Latin ³demos´ yang bermaksud rakyat dan ³kratos´ yang bermaksud pemerintahan 26 . Beberapa orang tokoh dan pemerintah terkenal telah memberikan pengertian mengenai maksud dan definisi demokrasi. 32 K.Ramanathan. bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu Abraham Lincoln telah mengatakan demokrasi adalah sebuah pemerintahan rakyat. hlm 22. yang berfungsi untuk rakyat 27 .3. K. Namun. 27 26 9 . hlm 416. terdapat juga definisi yang ringkas seperti kerajaan oleh rakyat untuk rakyat. sebahagiannya termasuk di dalam apa yang dipanggil demokrasi. Selain itu. 29 Ibid. 31 Ibid. corak pemerintahan ini menjadi popular selepas berlaku revolusi dan pemberontakan mengatasi sistem monarki Katni Kamsona Kibat. Antaranya. Greek Purba merupakan (abad keempat S. Ia tidak mendapat sambutan seterusnya kerana dianggap sebagai sebuah pemerintahan yang tidak stabil. satu bentuk kerajaan di mana pemerintah bertanggungjawab ke atas orang yang diperintah atau kerajaan daripada perbincangan 30 . 30 Ibid. Definisi yang terakhir pula menekankan bahawa kerajaan demokrasi bermaksud pemerintah dan rakyat bekerjasama untuk menjayakan kepentingan bersama 31 . Asas Sains Politik Edisi Ketiga.M) merupakan negara yang pertama mengasaskan corak pemerintahan ini 32 . Asas Ilmu Politik. Pasukan-pasukan tentera dari Eropah terdedah kepada corak pemerintahan demokrasi. Daripada definisi ini. Sistem pemerintahan Demokrasi ini diperkenalkan semula akibat pengaruh Perang Salib. Di sini dapat kita dapat kita simpulkan bahawa demokrasi bermaksud sebuah pemerintahan oleh rakyat yang mana kepentingannya adalah untuk rakyat serta rakyat dan kerajaan yang dipilih mempunyai tanggungjawab terhadap negara mereka. hlm 414. Walaupun ada yang mengatakan bahawa definisi ringkas ini tidak sesuai dan tidak menyeluruh. hlm 415. terdapat beberapa rumusan mengenai pengertian definisi demokrasi. namun begitu. Konsep Asas Politik. 28 Ibid. James Bryces pula mengatakan ia merupakan satu corak pemerintahan 28.

dan pandangan rakyat itu sendiri. Tujuan untuk melantik sebuah badan perwakilan adalah untuk mencapai keputusan muktamad tentang soalsoal pokok serta dasar-dasar awam sesebuah masyarakat. 10 . Perkara yang penting dalam pertumbuhan demokrasi ialah pembangunan teknologi yang banyak mempengaruhi ekonomi dan perubahan sosial. tidak semestinya setiap suara rakyat itu akan dibincangkan di dewandewan tersebut dan perkara ini akan dibincangkan di dalam tajuk kelemahan sistem demokrasi. Di dalam amalan demokrasi. kebolehan membaca dan menulis. Jadi. Namun yang demikian. Para pengundi juga diletakkan beberapa syarat seperti bermastautin. maka secara tidak langsung. Keputusan yang melibatkan rakyat jelata biasanya dibuat di dewan perwakilan atau dewan perundangan. ciri-ciri pertama yang perlu ada di dalam sistem pemerintahan demokrasi ialah pemerintahan secara perwakilan. 3. pendapat. ia akan mewujudkan konsep tanggungjawab atau ³akauntabiliti´ iaitu wakil rakyat akan bertanggungjawab terhadap atas segala keputusan dan rakyat juga akan bertanggungjawab atas segala keputusan yang mereka suarakan. nyata sekali demokrasi merupakan satu sistem yang mementingkan kehendak. Ciri-ciri yang kedua ialah adanya pilihanraya dan pemerintahan majoriti di dalam sistem kerajaan demokrasi. Diantara kelayakankelayakan yang biasanya diletakkan dalam undang-undang pilihanraya ialah kelayakan warganegara. Demokrasi menekankan supaya wakil-wakil rakyat mestilah dipilih secara terbuka berdasarkan kelayakan dan peraturan pencalonan 33 .2 Ciri-ciri Kerajaan Demokrasi Untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi. prestasi calon. setiap pengundi bebas mengundi siapakah wakil rakyat mereka dan dalam masa yang sama setiap pengundi mempunyai hak yang sama iaitu 33 K. Seperti yang telah dibincangkan seperti di atas. hlm 25. Undang- undang pilihanraya kebiasaannya adalah ketat dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat sahaja boleh mengundi atau bertanding dalam pilihanraya.terutamanya di bahagian Eropah. umur. beberapa syarat atau ciri-ciri perlu ada.Ramanathan. keadaan kesihatan dan lain-lain. Selain itu. demokrasi juga muncul akibat daripada proses evolusi masyarakat yang berlaku. Perubahan-perubahan ini telah menyaksikan rakyat di dalam sesebuah negara tidak lagi percaya bahawa raja itu wujud sebagai jelmaan tuhan sebaliknya mereka sudah bijak dan mampu berfikir secara logik. Apabila seseorang wakil rakyat itu dipilih melalui cara perwakilan ini. Konsep Asas Politik.

Ibid. bangsa. 38 Ibid. atau menyekat hak bersuara. Hal ini bermaksud tiadanya hak-hak istimewa bagi kelas-kelas sosial yang tertentu. perlembagaan Amerika Syarikat menekankan ³kongres tidak boleh membuat undang-undang berkenaan dengan agama atau mengharamkan sebarang pertubuhan. di dalam persoalan minoriti. Konsep Asas Politik. Namun begitu. Kebebasan semula jadi sebenarnya asas yang paling penting untuk menegakkan demokrasi 34 . Kuala Lumpur.Ramanathan. di Malaysia terdapat banyak agama yang diamalkan seperti Islam (agama rasmi). Selain itu. hak pengundi adalah bagi mereka yang berumur 21 tahun dan ke atas sahaja. kebebasan kepada golongan minoriti ini bertujuan untuk menjaga hak asasi golongan minoriti. ciri-ciri sistem kerajaan demokrasi yang ketiga ialah pengiktirafan kebebasan minoriti. minority juga boleh ditafsirkan sebagai sebarang kumpulan yang menganggap diri mereka dan juga dianggap oleh kelompok dominan sebagai unik atas dasar ciri-ciri fizikal. Begitu juga dengan (Part II Fundamental Liberties) yang 37 menjamin beberapa hak asasi kepada rakyat daripada golongan minoriti . 1997. bahasa. Ini bermakna tiap-tiap individu akan menerima hukuman serta ganjaran yang sama berpandukan kepada undang-undang masyarakat berkenaan. hlm 107. Ciri-ciri yang keempat pula ialah persamaan (equality). Contohnya. ekonomi dan lain-lain. terdapat pelbagai jenis persamaan iaitu persamaan di dalam undangundang. Seperti yang diketahui. Kristian. Persamaan di dalam undang-undang bermakna seseorang itu setaraf dengan orang lain dari segi undang-undang 38 . Di dalam konsep persamaan. hlm 27. atau membuat pungutan suara mengenai pengaduan menggantikan kerajaan´ 36 . beberapa aspek perlu diambil kira seperti etnik. Contohnya. 35 34 11 . Konsep minoriti melambangkan satu kelompok atau satu kategori individu yang mempunyai kurang dari setengah jumlah penduduk yang ditentukan 35 . Buddha. hlm 26. Contoh yang dapat kita lihat di Malaysia ialah kebebasan beragama kepada setiap rakyat. Hindu dan sebagainya. atau hak berkumpul. Jadi. di Malaysia. politik dan ras. 36 K. persamaan peluang. Pengetahuan Asas Politik Malaysia. 37 Ibid. Aspek utama di dalam sistem kerajaan demokrasi ialah jaminan±jaminan hak asasi golongan minoriti. Dewan Bahasa dan Pustaka. atau hak menerbitkan. Di sini.satu orang satu undi. setiap rakyat bebas untuk mengamalkan kepercayaan agama masing-masing. Selanjutnya. persamaan dalam harta milik dan persamaan perlakuan. Mohd Foad Sahdan.

Antara ciri yang disaksikan ialah peluang penyertaan sama rata kepada semua rakyat dalam hal menentukan kepentingan bersama bagi rakyat. Jadi.3 Kelebihan Kerajaan Demokrasi Terdapat beberapa kebaikan atau kelebihan apabila sesebuah negara itu mengamalkan sistem kerajaan demokrasi. terdapat juga jaminan undang-undang di dalam hak kebebasan bersuara. setiap rakyat akan mendapat hak yang sama rata dan setiap rakyat berhak menikmati kemudahan dan perkhidmatan yang sama. Athens. Sistem amalan demokrasi menentang pendapat yang mengatakan manusia dilahirkan sebagai hamba dan kaum elit sahaja diberikan kebebasan 40. Kelebihan yang pertama ialah demokrasi memberikan perhatian kepada rakyat biasa. Keempat-empat ciri ini sedikit sebanyak berkait rapat dengan kesimpulan yang telah dibuat oleh Aristotle selepas menyaksikan amalan demokrasi di negaranya. Begitu juga dengan hak-hak pengumpulan harta. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. dan penghormatan tertinggi yang diberika kepada peraturan negara yang dicapai secara muafakat 39 . 39 40 K. Sebagai contoh di dalam undang-undang. peluang ekonomi. menggunakan sumber ekonomi dan juga menikmati semua kemudahan awam yang lain.Ramanathan. Walaupun kesimpulan yang dibuat Aristotle tidak menyeluruh dan terperinci seperti hak kebebasan hidup seperti persoalan agama. perbincangan yang terbuka mengenai semua dasar yang ingin dilaksanakan. 12 . 3. setiap orang yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman yang sama jika individu melakukan kesalahan yang sama. Jadi. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak milik sendiri dan mempunyai peluang yang sama dalam merebut kekayaan. Seperti yang diketahui amalan demokrasi diasaskan atas prinsip kesamaan atau equality. Selain itu. hlm 448. dan pembelajaran. namun Aristotle telah berjaya membuat kesimpulan mengenai amalan demokrasi sebelum wujudnya demokrasi moden yang wujud kini.Persamaan peluang pula mempertahankan dua prinsip iaitu kehendak individu secara am dijamin dan peluang menggunakan kesempatan sepenuhnya dalam hak-hak seperti peluang pelajaran. rakyat biasa juga akan diberi perhatian yang sama rata kerana diandaikan bahawa kerajaan demokrasi itu sendiri dipilih oleh rakyat. Amalan demokrasi tidak mengambil kira taraf sosial seseorang itu. Ibid. Selain itu . hlm 416. sudah tentu kerajaan yang dipilih itu akan berusaha memberikan pemerintahan yang adil supaya kepercayaan akan terus diperolehi daripada rakyat.

Perayaan Tahun Baru Cina. rakyat akan bebas menentukan siapakah pilihan mereka yang akan bertanggungjawab memikul tanggungjawab membangunkan negara dan rakyat juga berhak dan bebas untuk menukar pemimpin mereka di dalam pilihanraya selepas itu. Di dalam amalan demokrasi. Hari Deepavali bebas disambut malah cuti umum juga diberi untuk menghormati perayaan-perayaan ini samada ia berkaitan dengan agama atau budaya kaum masingmasing. setiap rakyatnya bebas mengamalkan amalan agama masingmasing. Oleh sebab itu. Hak-hak kebebasan ini meliputi soal agama dan kepercayaan. hlm 449. Sebagai contoh. bentuk kerajaan itu dipengaruhi oleh tingkah laku rakyat itu sendiri kerana disebabkan kehendak suara rakyat adalah begini. tokong. deperti yang telah dibincangkan. soal cara hidup dan sebagainya. Banyak perayaan seperti Hari Raya. sistem kerajaan demokrasi juga menggalakkan pembangunan diri rakyat. Di sini. Begitu juga dengan pemimpin itu sendiri. Tindakan demokrasi ini telah membuka pintu supaya orang awam dapat menentukan siapakah pemimpin mereka. maka beginilah yang akan dilakukan di negara itu. apabila 41 42 Ibid. Corak kerajaan demokrasi memberikan hak kebebasan kepada setiap rakyatnya. J.Kelebihan yang kedua ialah demokrasi menjamin hak kebebasan sebagai hak asasi. adat istiadat. Ibid. surau. Contohnya di negara yang mengamalkan sistem demokrasi seperti di Malaysia. salah seorang pemimpin yang merangka deklarasi kemerdekaan Amerika Syarikat pada tahun 1776 menegaskan bahawa rakyat berhak untuk memilih bentuk kerajaan yang disukai dan membaikinya apabila pemerintahan tersebut tidak lagi dapat menjamin keselamatan 41 . Tambahan lagi. Di sini. rakyat berhak menentukan siapa pemimpin mereka. Thomas Jefferson. Selanjutnya. Individu di sini mungkin bermaksud rakyat atau individu itu sendiri. demokrasi juga menekankan supaya wakil-wakil rakyat mestilah dipilih secara terbuka berdasarkan kepada kelayakan dan peraturan pencalonan. 13 . Kelebihan yang ketiga ialah setiap rakyat akan diberi pilihan untuk memilih kerajaan yang akan memerintah. Begitu juga halnya dengan sambutan perayaan. rumah-rumah ibadat seperti masjid.S Mill berpendapat bahawa bentuk kerajaan adalah dipengaruhi oleh tingkah laku individu 42 . kuil dan sebagainya bebas didirikan atas faktor kebebasan mengamalkan agama masing-masing dengan syarat setiap orang harus menghormati agama yang lain.

politik dan ekonomi. sudah semestinya mereka perlu memikirkan siapakah yang mampu mentadbir nagara mereka supaya mereka dapat melindungi kepentingan mereka untuk terus mengecapi kemewahan taraf hidup yang telah mereka perolehi. Di sini. secara tidak langsung. Proses pengundian merupakan salah satu daripada tanggungjawab bagi rakyat yang mencapai kelayakan untuk mengundi pemimpin mereka. Selepas rakyat mampu bersaing di dalam soal memeperbaiki taraf hidup. Di dalam kebebasan mengejar taraf hidup yang lebih baik terutamanya dari segi ekonomi. kita telah mengetahui bahawa setiap rakyat bebas untuk mengumpul harta dan kekayaan kerana peluang yang diberikan dari segi kemudahan. maka mereka akan digulingkan melalui pilihanraya selepas itu. setiap individu perlulah menuntut ilmu terlebih dahulu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik begitu juga dengan ekonomi. sikap tanggungjawab ini paling sesuai ditujukan kepada mereka yang memerintah negara itu sendiri. Akhir sekali. Namun begitu. di dalam persaingan menegjar taraf hidup yang baik. politik dan juga ekonomi. Contohnya. peluang perniagaan adalah sama rata. sistem kerajaan demokrasi juga mampu merpebaiki taraf hidup dan mendatangkan perubahan sosial. mereka juga bertanggungjawab ke atas pengundian mereka itu kerana itu adalah pilihan mereka. Jadi. Selain itu.pemimpin itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak rakyat. Di dalam soal memeperbaiki taraf hidup. setiap rakyat itu berpeluang untuk memeperbaiki taraf hidup masing-masing dengan syarat usaha yang bersungguhsungguh perlu ada. Di samping itu. politik dan ekonomi. mereka akan memikirkan mengenai persoalan politik dan rakyat akan lebih bijak di dalam menentukan siapakah yang sepatutnya memikul tanggungjawab menguruskan negara. Pemimpin yang telah dipilih dariapada kalangan rakyat itu sendiri telah memikul tanggungjawab untuk menguruskan negara tersebut dan seandainya mereka melakukan penyelewengan. Tanpa pengetahuan yang baik mengenai ilmu perniagaan. secara tidak langsung ia akan menggalakkan rakyatnya mengalami perubahan sosial. seperti yang telah dibincangkan di dalam tajuk ciri-ciri sistem kerajaan demokrasi. Begitu juga dengan perubahan sosial. sudah semestinya perniagaan itu tidak akan maju. maka berkemungkinan besar pemimpin lain akan dipilih pula. amalan kerajaan demokrasi juga mampu menjadikan setiap rakyat mempunyai sikap betanggungjawab. Jadi. individu itu perlu mempunyai ilmu dan pengalaman yang banyak mengenai perniagaan. disinilah dkatakan bahawa amalan kerajaan demokrasi mampu mewujudkan sikap 14 . Untuk menjadikan sebuah perniagaan itu maju.

demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dikendalikan orang ramai atau pertubuhan. maka akan berlakulah perebutan kuasa disebabkan penyelewengan tersebut.oleh rakyat. Hal ini lebih teruk lagi apabila rakyat tidak mengetahui apakah yang berlaku di sebalik tadbir pengurusan negara itu dan apakah rencana sebanar yang telah dirancang oleh pemimpin. 15 . Kelemahan pertama yang boleh kita lihat ialah memudahkan berlakunya perebutan kuasa. Hal ini berlaku kerana di dalam sistem kerajaan demokrasi. Namun. Kelemahan yang kedua ialah sikap tidak betanggungjawab yang akan dilakukan selepas sebuah kerajaan itu dilantik melalui pilihanraya. hlm 77. dan mereka memikirkan cara untuk mendapatkan kuasa dengan mencari kelemahan pemimpin sedia ada walaupun itu cuma perkara yang kecil. Perebutan kuasa ini mampu menjadikan keadaan politik sesebuah negara itu menjadi tidak terkawal dan seterusnya menjadikan keadaan huru-hara. maka ia mudah menimbulkan perebutan kuasa antara parti politik dan seterusnya mampu mengakibatkan perpecahan rakyat. untuk rakyat´43 dan seperti yang diketahui. kita juga harus mengambil kira faktor yang lain seperti contoh. Keadaan ini mungkin boleh berlaku disebabkan beberapa. rakyat bebas untuk menyuarakan hak-hak mereka. Asas Ilmu Politik.4 Kelemahan Kerajaan Demokrasi Sistem kerajaan demokrasi juga boleh dikritik berdasarkan beberapa alasan. Hal ini kemudian akan berlanjutan dan kerajaan sedia ada juga akan cuba mencari kelemahan pihak yang menentangnya untuk mengekalkan kuasanya. Kadangkala. mungkin sesebuah badan yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri dijadikan alat oleh golongan tertentu untuk kepentingan sendiri. Abraham Lincoln pernah memperkenalkan slogan ³Kerajaan rakyat. Akibat yang buruk daripada perkara ini ialah apabila badan perwakilan yang dipilih telah menjadi alat 43 Katni Kamsona Kibat. ada pihak yang ingin merampas kuasa di dalam negara itu atas sebab tertentu.tanggungjawab atau akauntabiliti baik kepada rakyat mahupun pemimpin pilihan rakyat itu sendiri. Hal ini mungkin timbul apabila pemimpin yang dilantik itu tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas mereka sebaliknya lebih mementingkan diri sendiri atau perjuangan parti politik mereka. Salah satu diantara perkara itu ialah disebabkan kerajaan yang telah dipilih melakukan penyelewengan dan pihak pembangkang ingin mengubah perkara tersebut. 3.

maka nasib dan kepentingan rakyat akan diketepikan. namun ramai di antara pengundi dipengaruhi oleh kempen-kempen dan propaganda semasa pilihan raya. hlm 454. kuasa kedudukan seperti pengaruh dan kuasa ekonomi boleh mengaburi mata rakyat. di dalam amalan sistem kerajaan demokrasi. Sistem demokrasi sering dikritik kerana kerana pemimpin yang dipilih oleh rakyat sendiri terdiri daripada orang yang tidak berkelayakan dalam menjalankan pemerintahan sebuah kerajaan 44 . iaitu berpandukan syor-syor yang dibuat oleh golongan yang berkepentingan sendiri walaupun mereka dianggap pakar 45. Jadi. Selanjutnya. Ibid. kerana bukan semua pemimpin dikenali dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Asas Sains Politik Edisi Ketiga. Seterusnya. pihak-pihak yang dicalonkan akan menggunakan kedudukan pengaruh ekonomi. setiap rakyat yang mempunyai kelayakan untuk bertanding di dalam pilihan raya berhak untuk bertanding. masyarakat kini mudah terpengaruh dengan pancingan berbentuk kewangan dan ekonomi memandangkan taraf hidup di zaman moden semakin tinggi. apabila pihak-pihak berkedudukan tinggi seperti ini dipilih. di dalam kehidupan masyarakat moden.untuk kepentingan golongan tertentu. sudah semestinya akan berlaku perebutan kuasa di antara pelbagai parti politik dan akhirnya suasana yang tidak stabil akan berlaku. Oleh sebab bantuan dan khidmat nasihat diperoleh daripada pihak tertentu. maka kerajaan hanya mengeluarkan dasar-dasar seperti yang dinasihati. Akhirnya. Tambahan pula.Ramanathan. rakyat mempunyai hak untuk memilih kerajaan ataupun pemimpin mereka. sudah semestinya kerap berlaku pertukaran di dalam kerajaan dan pemimpin. Kita boleh mengambil andaian bahawa kadangkala orang ramai memilih pemimpin bukanlah kepada kebolehan dan kebijaksanaan mentadbir. boleh dikatakan di sini bahawa bukan semua pemimpin yang dipilih melalui amalan demokrasi merupakan golongan pakar di dalam urusan mentadbir sesebuah kerajaan. Akan tetapi. seperti yang diketahui. Di dalam hal ini. maka masyarakat berkemungkinan akan ditimpa kesusahan diatas faktor yang mungkin 44 45 K. Oleh itu. pengaruh terhadap masyarakat. harta dan kekayaannya bagi memancing undi daripada pengundi. Pengaruh golongan berkedudukan tinggi di dalam amalan demokrasi juga merupakan salah satu di dalam kelemahan sistem kerajaan demokrasi. Tambahan lagi. 16 . Calon pilihanraya yang memenangi kerusi di dalam pilihanraya akan diberikan hak untuk memegang teraju pemerintahan.

Ada yang berpendapat bahawa demokrasi sebenarnya hanya sesuai dan sangat berguna dalam sebuah kerajaan yang kecil sahaja dan mempunyai fungsi-fungsi kerajaan yang sedikit. dan keadaan ini telah menjadikan ekonomi teruk 46 . Akhir sekali. corak pemerintahan demokrasi tidak bertindak segera mengatasi masalah ekonomi negara. Hal ini berlaku kerana disebabkan amalan demokrasi berdasarkan amalan membincangkan sesuatu isu dan kemudian mendapat persetujuan ramai. Misalnya di Jerman (1920-1932). 17 . proses ini akan melambatkan proses menghasilkan sesuatu keputusan atau sesuatu dasar. 46 Ibid.berlaku seperti pemimpin yang tidak berkebolehan mentadbir dan pemimpin yang hanya menggunakan kuasa untuk kepentingan sendiri dan rakyat akan ditindas. hlm 456. amalan sistem demokrasi merupakan sistem yang tidak berkesan semasa sesebuah negara sedang menghadapi krisis.

Antara kerajaan atau negara yang masih atau pernah mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian adalah seperti Kerajaan Fasis di bawah pemerintahan Mussolini (1922-1943). Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa tidak boleh ada sebarang penentangan terhadap cara pemerintahan beliau kerana semua yang diamalkan adalah untuk kepentingan negara. Benniti Mussolini yang memerintah Itali pada tahun 1925 dikatakan mengasaskan corak pemerintahan ini 47 . Ideologi-ideologi ini sebenarnya menurut pemimpin totalitarian adalah untuk membentuk semula masyarakat dunia seperti yang dibayangkan oleh pemimpin tersebut. Korea Utara (1948sekarang). dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban (1995-2001).4. Ciri-ciri yang pertama ialah mengutamakan dan menyanjung ideologi-ideologi kepentingan negara. Soviet Union di bawah pemerintahan Josef Stalin (1929-1953). Autokrasi bermaksud corak pemerintahan yang mutlak.2 Ciri-ciri kerajaan Totalitarian Terdapat beberapa ciri-ciri yang dapat kita lihat menerusi negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian. hlm 81. Kita boleh melihat maksud totalitiarian itu sendiri yang berasal daripada perkataan total yang membawa maksud menyeluruh. 4. Republik Rakyat China di bawah pemerintahan Mao Zedong (1949-1976). 18 .0 Kerajaan Totalitarian 4. Kerajaan ini akan dipimpin oleh seorang pemerintah bersama rejimnya. Kambodia (1976-1979).1 Definisi Kerajaan totalitarian Terlebih dahulu sistem kerajaan totalitarian merangkumi di dalam corak pemerintahan autokrasi seperti mana sistem kerajaan monarki. Contohnya ialah di Afghanistan apabila negara itu dipimpin oleh kerajaan Taliban (1995-2001) dan negara Jerman apabila negara tersebut dipimpin oleh 47 Ibid. Nazi Jerman di bawah pemerintahan Adolf Hitler (1933-1945). Contoh yang terbaik di sini ialah seperti pemimpin totalitarian Adolf Hitler yang mengangungkan bangsa Jerman dan cuba menyatakan kepada dunia bangsa Jerman merupakan bangsa yang terbaik di dunia. Ideologi-ideologi ini mungkin melibatkan kaedah politik tertentu atau inginkan kemegahan atau keagungan sesuatu bangsa tersebut atau menganjurkan penyatuan golongan yang tertindas seperti golongan ploritariat. Beliau pernah mengatakan ³Everything for the state:nothing outside the state:nothing against the state´. Ciri-ciri yang seterusnya ialah sesuatu negara itu dipimpin oleh satu orang atau satu rejim sahaja.

Ini bererti rakyat boleh dikerah untuk meningkatkan pengeluaran dalam sektor tertentu. mengejar matlamat tunggal juga merupakan salah satu daripada ciriciri negara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian. Selanjutnya. Hal ini sebenarnya adalah 48 49 Ibid. Kesemua perkara ini meliputi segala aspek fikiran dan kehidupan rakyat 48 . atau ketenteraan dapat dikawal. Pertama. sesiapa lagi sahaja yang cuba menghalang percubaan untuk mencapai matlamat ini akan disingkirkan atau dihapuskan. Contohnya. Tambahan lagi. 19 . Dalam hal ini kita boleh mengatakan bahawa pilihanraya itu hanyalah untuk memilih mereka di kalangan mereka sahaja dan bukannya mereka di dalam kalangan semua. Bagi seorang pemimpin totalitarian. membolehkan negara menjadi kuat dan berkuasa agar setiap keperluan sama ada industri. Selain itu. hlm 382. Di dalam negara yang mengamalkan sistem ini. matalamat yang nyata seperti bangsa pembangunan perindustrian serta-merta. hlm 383. tetapi proses pengundian ini diawasi rapi dan keputusan yang tercapai tidak akan menganggu proses pemerintahan seterusnya memandangkan hanya satu parti sahaja dibenarkan di dalam sesuatu negara tersebut. antara ciri-ciri yang ada pada pemimpin atau kerajaan totalitarian ialah tindakan kekerasan. rakyat mungkin diberi peluang untuk mengundi.Adolf Hitler (1933-1945). kediktatoran golongan ploritariat atau penguasaan satu-satu bangsa sahaja diamalkan secara menyeluruh. didalam sistem totalitarian. Di sini. Selain itu. apa yang diamalkan di negara Afghanistan oleh kerajaan Taliban (1995-2001). Ibid. Segala harta benda dan sumber-sumber negara adalah disalurkan untuk menjayakan matlamat tersebut 49. Kawalan ini biasanya mempunyai dua matlamat. hanya satu parti sahaja yang dibenarkan ada di dalam negara tersebut. pertanian. Di dalam aspek kehidupan contohnya. ekonomi yang dikawal juga dapat digunakan sebagai alat menguruskan hal-hal politik. hal-hal ekonomi di dalam negara dikawal sepenuhnya oleh pemerintah. Ciri-ciri yang ketiga ialah segala perkara bermula daripada perkara kecil sehingga besar adalah dikawal rapi oleh pemerintah tersebut. Sistem pemerintahan totalitarian akan menggunakan jentera pemerintahannya untuk menentang pihak yang menentangnya. Selain itu. semua matlamat-matlamat lain atau matlamat kecil tidak lagi dianggap kepentingan dan akan diketepikan. Matlamat yang kedua pula ialah. Tindakan ini umumnya akan diberikan untuk mencapai satu matlamat dan juga kepada mereka yang menentang kerajaan. sifat kekerasan yang diamalkan dengan menggunakan tentera dan polis adalah wajar.

negara itu akan dapat menumpukan sepenuh perhatian terhadap apa yang ingin dikecapinya. Seperti yang diketahui. maka urusan pentadbiran akan berjalan dengan lancar mengikut apa yang dikehendaki oleh kerajaan itu sama ada ia membebankan atau tidak membebankan rakyat. Seterusnya. kebarangkalian untuk berlakunya rusuhan di dalam sesuatu negara itu adalah kurang. rakyat di dalam negara yang mengamalkan sistem pemerintahan ini akan taat kepada pemerintah tunggalnya. Hal ini berlaku kerana apabila tiadanya perebutan kuasa. 4. maka ia akan membawa kepada sistem pemerintahan yang lebih terkawal. apabila hanya ada satu matlamat tunggal di dalam satu negara. matlamat tunggal yang diadakan di dalam sistem kerajaan totalitarian merupakan satu daripada kelebihan sistem kerajaan ini. Sebagai contoh. dan pelbagai matlamat lain lagi. Apabila kurangnya berlaku rusuhan atau penentangan. Seperti yang telah dibincangkan. Jadi. Hal ini boleh dilihat ketika Adolf Hitler mengerahkan askar-askarnya untuk menguasai kawasan lain. Kelebihan pertama yang dapat kita lihat ialah soal pemerintahan yang lebih terkawal. Tambahan lagi. teratur dan juga tersusun. amalan kerahan tenaga boleh dilakukan terhadap rakyat oleh pemimpin untuk mencapai matlamatnya. Memandangkan di dalam corak pemerintahan totalitarian hanya ada seorang pemimpin tunggal dan hanya satu parti politik sahaja.Tambahan lagi di negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan ini. hanya ada satu sahaja pemerintah tunggal dan hanya ada satu sahaja parti politik. di dalam negara yang mengamalkna sistem pemerintahan totalitarian. perindustrian. di dalam sistem kerajaan totalitarian. Kelebihan ini ada hubungannya dengan kelebihan yang pertama iaitu sistem pemerintahan yang terkawal.3 Kelebihan Kerajaan totalitarian Terdapat beberapa kelebihan dan kebaikan di dalam sistem kerajaan totalitarian. Kelebihan kedua yang dapat kita lihat menerusi sistem kerajaan totalitarian ini ialah tiadanya berlaku perebutan kuasa. Kelebihan ini juga terdapat di dalam corak pemerintahan autokrasi yang lain seperti sistem kerajaan monarki. maka kerajaan yang memimpin itu tidak akan lagi memikirkan soal strategi babgi menetang penentangnya sebaliknya hanya memikirkan apa yang perlu dilakukan untuk negaranya sahaja.memastikan rakyat mentaati setiap arahan kerajaan. polis rahsia akan dilantik bagi memantau setiap pergerakan rakyat. Dengan halalnya 20 . Antara matlamat yang boleh dicapai di dalam sesuatu negara itu ialah dari segi pembangunan seperti pembangunan tentera.

Jadi. Kesemua hal ini akan berlaku apabila adanya rakyat yang setia. secara tidak langsung kebarangkalian ancaman dari luar negara untuk mencabul kehormatan negara tersebut adalah kurang. dan sebagainya. apabila berlakunya sesuatu masalah yang melibatkan negara. Di samping itu. mereka mempunyai sebuah organisasi ketenteraan yang amat ditakuti oleh negara lain. Tidak hairanlah dari segi ketenteraan. Seperti yang kita lihat di Korea Utara. sesuatu dasar atau penyelesaian masalah akan dilakukan dengan cepat dan segera kerana tiadanya percanggahan pendapat di dalam isu mencari penyelesaian masalah ini. negara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian akan menjadi sebuah negara yang kuat dan ditakuti negara-negara yang lain. Selanjutnya. negara itu boleh menjamin kekuatan pertahanannya kerana setiap rakyat di dalam negara akan berusaha untuk mempertahankan negara masing-masing. Di dalam perbincangan sebelum ini. kemarau. sebuah negara yang mangamalkan sistem pemerintahan totalitarian juga akan mempunyai rakyat yang begitu setia kepada negara dan pemimpin. 21 . apabila terjadi perang pula. namun sekurang-kurangnya ia cepat dilaksanakan kerana tidak perlu mendapatkan persetujuan orang ramai (rakyat) ataupun oembangkan berhubung sesuatu dasar itu. Sikap taat rakyat kepada negara itu akan memberikan kelebihan kepada kekuatan negara terutamanya dari segi ketenteraan. Selain itu. Di dalam kelebihan ini. ia amat sesuai dijalankan ketika negara sedang berada di dalam keadaan yang tidak stabil atau berlakunya keadaan yang tidak baik seperti kemelesetan ekonomi global. kita sudah melihat bahawa hanya ada satu pemimpin tunggal di dalam negara yang mengamalkan amalan totalitarian. Jadi. hanya satu parti politik akan dibenarkan di dalam negara itu. maka matlamat tunggal yang ingin dicapai di dalam negara itu akan lebih mudah dicapai.sistem kerahan tenaga di dalam amalan totalitarian. Walaupun sesuatu dasar itu tidak akan dapat memastikan ianya berjaya atau tidak. Kelebihan terakhir yang dapat kita lihat dari sistem pemerintahan totalitarian ialah sesuatu dasar atau undang-undang itu akan dilaksanakan dengan cepat. peperangan.

Kelemahan pertama yang dapat dikenalpasti ialah hak kebebasan rakyat itu sendiri akan terabai. Selain itu. bukan setiap manusia memiliki minat untuk menjadi seorang tentera dan ada juga yang tidak menyukai hal ini. terdapat juga beberapa kelemahan di dalam amalan sistem pemerintahan kerajaan totalitarian. makanan. Kelemahan seterusnya ialah didalam negara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian. Di dalam amalan kerajaan totalitarian. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa ahli politik berpendapat bahawa sistem pemerintahan ini membawa banyak keburukan berbanding sistem kerajaan yang lain. Jika difikirkan dari sudut kemanusiaan. sudah tentunya kebajikan rakyat akan terabai. kita melihat bahawa manusia merupakan sebuah organisma kompleks yang mempunyai pemikiran berbeza berdasarkan kemampuan otak. Sebagai contoh. Selanjutnya. Di sini. Hak kebajikan rakyat merangkumi aspekaspek keperluan hidup seperti kesihatan. ia sudah lari daripada hak kebebasan seseorang itu. kemampuan berfikir. cara hidup. kekejaman dan paksaan juga merupakan antara kelemahan yang dapat dilihat di dalam sistem pemerintahan totalitarian.4 Kelemahan Kerajaan Totalitarian Di samping kebaikan. taraf sosial dan sebagainya. Kehendak ini juga boleh diselarikan mengikut peredaran masa. Untuk mencapai matlamatnya. kerahan tenaga untuk menjadi tentera kepada negara tersebut. kebebasan rakyat ditentang kerana rakyat hanya akan mendengar arahan dan perintah kerajaan sahaja. Dari sudut sains pula. rakyat boleh diguna di dalam sistem kerahan tenaga atas prinsip mentaati pemimpin mereka. Hal ini berlaku kerana pemimpin totalitarian umumnya akan mempunyai satu matlamat utama atau satu matlamat tunggal di dalam pemerintahannya. taraf hidup seseorang. sebaliknya jika sesuatu perkara itu dipaksa. dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan juga tidak perlu mendapat persetujuan oleh rakyat dan di sini. apabila hak kebebasan seseorang itu dihadkan. sikap pemerintah yang seringkali menggunakan kekerasan. Seperti yang telah dibincangkan didalam ciri-ciri 22 . manusia semestinya mempunyai kehendak yang berbeza-beza dan kehendak ini merupakan hak mutlak bagi setiap manusia. hak kebajikan rakyat akan terabai. Jadi. Di dalam sistem kerahan tenaga yang mengandungi unsur paksaan dan kekejaman. kerapkali pemimpin yang menggubal dasar tidak akan memikirkan hak-hak kebajikan rakyat. maka berkemungkinan besar seseorang itu akan memberontak dan akan mengalami penderitaan mental yang seterusnya akan membawa kepada masalah kesihatan seperti stres dan sebagainya. tempat tinggal.4. dan sebagainya.

rakyat tidak dibenarkan untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Akhir sekali. 23 . Perkara ini merupakan satu perkara yang dianggap kejam. Kita boleh mengandaikan bahawa kerajaan akan mempercayai kata-kata polis rahsia tersebut. Walaupun seorang pemimpin itu akan mendapat nasihat daripada orang kanannya. maka polis tersebut mungkin akan menggunakan kuasanya untuk memfitnah rakyat tersebut. Di sini. Tambahan pula. berbalik kepada hak kebebasan kita pula. Selain itu. namun begitu. rakyat tidak akan dapat memilih sendiri pemimpin mereka. sesuatu dasar atau pelaksanaan yang dilakukan oleh pemimpin tunggal mungkin tidak akan berkesan. di dalam corak pemerintahan totalitarian hanya ada satu parti politik sahaja. setiap rakyat yang menentang kerajaan akan dikenakan hukuman yang berat. Hal ini disebabkan hanya satu idea sahaja di dalam usaha untuk menggubal suatu dasar itu.kerajaan totalitarian. Begitu juga dengan perlantikan polis rahsia yang dilantik bagi mencari sesiapa sahaja yang menentang kerajaan. idea yang dihasilkan mungkin tidak sebagus daripada pendapat dari idea orang ramai. Memandangkan hanya ada satu parti politik pula. mereka tidak mempunyai pilihan untuk menentukan pemimpin mereka berdasarkan kehendak mereka. perkara ini akan menjadi sebaliknya jika seorang pemimpin itu adalah seorang yang mahir di dalam pelbagai bidang. Sekiranya polis rahsia tersebut tidak menyukai seorang rakyat itu. didalam politik. Tetapi.

Di dalam aspek pertama iaitu rakyat kita boleh melihat beberapa perbandingan. Setelah kita melihat ciri-ciri. Begitu juga halnya dengan isu kebajikan. serta melakukan bantahan sekiranya berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kehendak rakyat. kita boleh membandingkan ketiga-tiga jenis sistem kerajaan ini. perkara ini sebenarnya bergantung kepada siapa pemimpin itu sendiri. memilih pemimpin mereka. Kebebasan disini bermaksud kebebasan dalam segala aspek hidup seperti cara hidup. Begitu juga dengan sistem totalitarian di mana rakyat tidak dibenarkan hidup bebas sepertimana yang berlaku di dalam sistem kerajaan demokrasi. kita sering mendengar isu rasuah di kalangan pemimpin.0 Perbandingan Antara Sistem kerajaan Monarki. Perkara ini jelas berbeza dengan sistem monarki dan juga totalitarian. Kini. golongan pemimpin yang dikuasai oleh golongan yang kaya dan 24 . Sistem monarki dan totalitarian yang juga tergolong di dalam corak pemerintahan autokrasi akan menyebabkan rakyatnya hilang hak kebebasan. jelas sekali sistem kerajaan demokrasi mempunyai kelebihan kerana amalan demokrasi mementingkan kebebasan dan suara rakyat. ekonomi. Sistem monarki misalnya memaksa rakyatnya supaya taat kepada pemerintah tunggal iaitu raja dan tidak boleh melanggar sebarang arahan raja tersebut. Berbeza dengan sistem kerajaan monarki dan totalitarian.Rakyat di dalam sistem kerajaan demokrasi berhak untuk bersuara. soal pembahagian tender projek yang tidak adil (kepada kroni). rakyat pada dasarnya tidak akan dapat menikmati hak-hak kebajikan yang sepatutnya kerana mereka tidak dibenarkan bersuara untuk mendapatkan apa yang diperlukan sebaliknya hanya menunggu apa yang akan diberikan oleh kerajaan sahaja. Di dalam persoalan kebebasan dan kebajikan rakyat. Namun begitu. pemimpin dan juga negara. Demokrasi dan Totalitarian. berbeza dengan amalan sistem monarki dan totalitarian. Sistem kerajaan totalitarian mengawal sepenuhnya cara hidup rakyatnya bermula dari sekecil-kecil aspek. politik dan sebagainya. Rakyat yang hidup di dalam sistem demokrasi juga tidak akan mendapat hak-hak kebajikan yang mereka suarakan andainya pemimpin yang telah dipilih oleh mereka tidak melakukan tanggungjawab mereka mengikut kehendak mereka. di dalam negara demokrasi. Rakyat yang hidup di dalam amalan kerajaan demokrasi pada dasarnya akan mendapat hak-hak kebajikan yang baik kerana mereka berhak menyuarakan mengenai apa yang patut mereka dapat dan apa yang tidak patut. Setiap rakyat tidak berhak untuk melakukan penentangan terhadap pemimpin mereka sebaliknya hanya menurut perintah dan seolah-olah menjadi seorang yang lurus bendul. kelebihan dan juga kelemahan ketiga-tiga jenis sistem kerajaan. Perbandingan ini boleh dilakukan di dalam tiga aspek utama iaitu rakyat. Perbandingan yang pertama ialah hak asasi rakyat itu sendiri terutamanya di dalam soal kebebasan.5. Hal ini berlaku kerana rakyat itu sendiri berhak memilih pemimpinnya.

kita boleh membuat perbandingan mengenai taraf hidup rakyat berdasarkan taraf hidup. perkara-perkara seperti berlakunya perbezaan jurang taraf sosial seperti golongan elit dan golongan biasa mungkin berlaku. Namun begitu. maka rakyatnya akan menjalankan kegiatan pertanian semata-mata. pemimpin itu sendiri dipilih oleh rakyat dan rakyat berhak untuk mengkritik penyelewengan yang dilakukan oleh sesetengah pemimpin itu. taraf sosial dan juga perkara-perkara lain. rakyat perlu tunduk kepada arahan raja atau pemimpin. Hal ini berlaku di dalam sistem ekonomi kapitalis yang juga akan membawa kepada masalah yamng kaya terus kaya dan yang miskin akan terus miskin. ia adalah perkara yang sukar dijangka. amalan demokrasi membenarkan rakyatnya menyatakan pendapat masingmasing mengenai corak pemerintahan dan siapa yang akan memimpin mereka. di dalam sistem demokrasi dilihat mempunyai kesamataraan antara semua penduduk negara itu. dari segi aspek rakyat. Di dalam soal keselamatan masyarakat. jika ditinjau lebih mendalam. contohnya jika seorang raja tersebut inginkan rakyatnya menjalankan pertanian semata-mata.sebagainya. Hal ini juga berlaku di dalam sistem pemerintahan totalitarian di mana rakyatnya akan mengikut matlamat pemimpin tunggal mereka. Di dalam taraf sosial pula. Di dalam taraf sosial misalnya. namun. ia boleh menjadi tidak sama rata apabila berlaku pencemaran demokrasi itu seperti penyalahgunaan kuasa. Kebiasaannya. Pemimpin yang sudah diberi kuasa seringkali merasakan dirinya adalah hebat kerana kedudukannya tambahan 25 . Akan tetapi. Dari segi peluang ekonomi contohnya. dan di sini rusuhan atau perbalahan akan berlaku disebabkan percanggahan pendapat terutamanya dari segi perebutan kuasa. walaupun amalan demokrasi pada dasarnya memberikan kesamarataan berdasarkan cara pemimpin itu dipilih. pergaduhan mungkin akan berlaku disebabkan pendapat yang berbeza-beza. Contohnya. Hal ini kerana rakyat bebas daripada kekejaman dan sistem paksaan seperti yang boleh dilakukan oleh pemimpin monarki dan juga totalitarian. siapa yang rajin. ramai yang menjangkakan bahawa rakyat yang hidup di dalam amalan demokrasi lebih terjamin keselamatannya. negara demokrasi lebih mengamalkan sikap terbuka dengan setiap rakyatnya mempunyai kelebihan untuk bersaing secara terbuka dan peluang juga adalah terbuka kepada setiap rakyat. pendekatan yang dilakukan oleh ketiga-tiga sistem pemerintahan ini adalah berbeza. dia akan memenanginya. Di dalam sistem monarki. Hal ini berbeza di dalam sistem monarki dan totalitarian. Pendek kata di dalam amalan demokrasi. Selain itu. Di dalam hal ini. Seterusnya. Amalan sistem kerajaan monarki dan totalitarian juga mampu membuatkan rakyatnya mendapat hak-hak kebajikan seperti mana yang dikehendaki oleh rakyatnya jika pemimpin itu tahu memikirkan apakah yang diperlukan oleh rakyatnya dan jika seorang pemimpin itu menggunakan matlamat kebajikan rakyat sebagai matlamat tunggalnya.

Jadi. Contohnya di dalam zaman kesultanan Melayu Melak. akan tetapi jurang perbezaan di antara rakyat dan rakyat itu sendiri tidak besar kerana matlamat rakyat di dalam kedua-dua sistem pemerintahan ini ialah mentaati pemimpinnya. sistem pemerintahan autokrasi iaitu monarki dan juga totalitarian lebih memberi kesan yang baik berbanding sistem perintahan demokrasi. Di dalam sistem pemerintahan monarki dan autokrasi. sistem pembesar empat lipatan dugunakan. Tambahan lagi sebagai contoh. da badan kehakiman yang akan menjalankan pentadbiran namun ia atas kehendak dan suara rakyat. namun urusan pentadbiran bukanlah atas suara rakyat. Secara dasarnya. badan pembantu terdiri daripada golongan yang memenangi pilihanraya dan biasanya terdapat badan perundangan. secara umumnya sistem pemerintahan monarki dan totalitarian lebih berkesan daripada sistem pemerintahan demokrasi. arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pemimpin demokrasi tidak semestinya akan ditaati oleh rakyat sebaliknya penentangan itu mungkin berlaku. di dalam sistem monarki. Selain itu. empayar Melaka mendapat kejayaan 26 . Yang pertama ialah cara mendapatkan hak kepimpinan itu. Di samping itu. Berlainan dengan sistem demokrasi. kita boleh melihat perbandingan di dalam keberkesanan pula. Di dalam sistem totalitarian pula. badan legislatif. pemimpin itu dipilih oleh rakyat itu sendiri. keberkesanan pemerintahan itu berlaku disebabkan kelancaran pentadbiran. sistem pemimpin ini juga dilakukan dalam sistem turun temurun. Di dalam sistem pemerintahan monarki. Contohnya. Sejarah telah membuktikan bahawa banyak negara dan emoayar dari zaman silam yang menggunakan sistem kerajaan monarki seperti China. jumlah pendapatan antara rakyat tidak besar malah boleh dikira sama rata. Hal ini kerana sistem autokrasi menjamin sesuatu perkara itu berkesan. hanya golongan keturunan atau kerabat raja sahaja yang boleh menjadi pemimpin atau raja. Justeru itu. aspek besar yang perlu kita bandingkan ialah pemerintahan di dalam ketiga-tiga sistem pemerintahan itu sendiri. Di dalam sistem demokrasi pula. jelas sekali adanya perbezaan antara golongan rakyat dan juga golongan pemimpin. Yang pertama ialah soal kemajuan negara itu sendiri. Aspek terakhir yang kita boleh lihat menerusi perbandingan antara ketiga-tiga sistem kerajaan ini ialah negara itu sendiri. pemimpin tunggal juga dibantu oleh pembantu-pembantu seperti menterimenteri yang dilantik oleh pemimpin itu sendiri. Persoalan badan-badan pembantu pemerintah iaitu kerajaan.lagi apabila kedudukan di dalam kerajaan itu menggunakan kuasa ekonominya. rakyat di dalam sistem monarki dan totalitarian mentaati pemimpin dengan sepenuh hati. di dalam kerajaan komunis (totalitarian). seorang pemimpin itu adalah tunggal dan rakyat tidak berhak menentukan siapa pemimpinnya. Di dalam sistem demokrasi. Di dalam amalan totalitarian pula. Selanjutnya. badan pembantu ialah pembesar-pembesar.

Namun satu perkara perlu diingat bahawa pada masa itu. 27 .yang besar di dalam kemajuan negara. Jadi. apa yang boleh dilihat soal kemajuan negara itu adalah berdasarkan kebijaksanaan pemimpin itu sendiri. Begitu juga dengan halnya seperti negara Indonesia yang mengamalkan sistem demokrasi tidaklah menunjukkan kemajuan yang begitu pesat samalah juga seperti sistem totalitarian yang pernah dijalankan di negara Afghanistan yang mana kemajuannya tidaklah begitu hebat. Akan tetapi aspek kemajuan negara ini juga perlu dilihat dari segi masa iaitu sejak bilakah proses pembangunan sesebuah negara itu bermula. Contohnya. begitu juga dengan kemajuan di negara Korea Utara yang mengamalkan sistem pemerintahan totalitarian. untuk membuat perbandingan dengan masa silam adalah satu perkara yang dikira tidak sesuai. sistem demokrasi seperti yang diamalkan di Amerika Syarikat menunjukkan prestasi kemajuan negara tersebut adalah di tahap yang membanggakan. tiada lagi sistem kerajaan demokrasi dan sistem totalitarian walaupun sistem demokrasi pernah dijalankan di Greek untuk jangkamasa yang sekejap. perbandingan diantara ketiga-tiga sistem kerajaan ini mengenai soal kemajuan adalah subjektif dan ia bergantung kepada pemerintah itu. Kini. Kesimpulannya.

Dapat disimpulkan di sini bahawa sistem monarki merupakan satu pemerintahan mutlak yang akan dipimpin oleh seorang pemimpin iaitu raja. keadaan di dalam negara. Namun begitu. dan sebagainya. Selanjutnya di dalam soal kelebihan dan kelemahan sesuatu sistem pemerintahan itu. seperti kebiasaannya setiap jenis pemerintahan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya.6. maka mereka akan membuat perbandingan melalui ciri28 . Walaupun pengelasanpengelasan yang dilakukan oleh kedua-dua tokoh in tidaklah menyeluruh dan tepat. demokrasi pluralisme. sistem monarki dan totalitarian mempunyai banyak persamaan dan persamaan yang paling ketara iaitu cara pemerintahan tersebut yang mana pemimpinnya adalah tunggal dan satu. Idea pengelasan institusi politik sudah bermula sejak dahulu lagi dan antara tokoh yang dikira paling awal melakukan pengelasan sistem politik ialah Plato dan kemudiannya disambung oleh anak muridnya iaitu Aristotle. maka terhasillah pengelasan sistem politik moden yang ada kini iaitu demokrasi dan autokrasi (monarki dan totalitarian). Hal ini berbeza dengan corak demokrasi yang mana pemimpinnya adalah berasaskan rakyat itu sendiri walaupun sistem demokrasi itu sendiri mempunyai jenis-jenisnya seperti demokrasi liberal. kelemahan dan perbandingannya. Berdasarkan ciri-ciri yang dapat dilihat. Adalah di sini dapat kita huraikan bahawa setiap kerajaan tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan masing dan ini berdasarkan kepada tiga aspek utama iaitu rakyat. apabila disimpulkan dari apa yang dapat dianalisis ialah kelebihan di dalam sistem demokrasi adalah lebih kepada rakyat manakala kelebihan di dalam sistem kerajaan monarki dan totalitarian adalah lebih kepada pemerintah.0 Kesimpulan Daripada kesemua perbincangan di atas. kelebihan. Namun. Hal ini kerana sistem pemerintahan monarki dan totalitarian berada di bawah keluarga yang sama iaitu autokrasi yang membawa maksud pemerintahan mutlak. ciri-ciri. dan sebagainya. pemerintah dan negara itu sendiri. demokrasi pasrtisipatif. ` Apabila tokoh-tokoh politik telah berjaya mengelaskan sistem-sistem politik dan kerajaan yang ada di dunia ini. pertukaran budaya. namun selepas ia dikaji dan dikaji seterusnya. Sistem demokrasi pula merupakan sistem pemerintahan berasaskan rakyat manakala sistem kerajaan totalitarian pula ialah sistem yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang akan mengawal keseluruhan negara tersebut. hal ini bukanlah sesuatu perkara yang tetap kerana hal ini akan sentiasa berubah-ubah di atas faktor peredaran masa. kita telah dapat melihat apakah ketiga-tiga sistem kerajaan tersebut dari segi definisi.

Contohnya. Jadi. 29 . sistem demokrasi yang diamalkan seperti di Amerika Syarikat yang merupakan negara pesat(contoh negara yang besar) menunjukkan keberkesanannya. negara dan pemimpin itu sendiri akan mendapat manfaatnya. satu persoalan akan timbul iaitu sistem kerajaan manakah yang paling efektif dan paling baik untuk digunakan. rakyat. kelebihan dan kelemahan sesuatu sistem kerajaan itu. sistem demokrasi sesuai dijalankan di kawasan yang kecil manakala sistem monarki dan totalitarian sesuai dijalankan di kawasan atau negara yang besar. Jika seorang pemimpin itu bagus. Terdapat tokoh-tokoh pengkaji politik yang berpendapat bahawa sistem kerajaan yang paling sesuai adalah berdasarkan kepada keadaan negara itu. Oleh sebab inilah Aristotle telah mengelaskan sistem politik kepada dua iaitu yang biasa dan yang dicemari. perkara sebenarnya yang dapat ditafsirkan ialah keberkesanan di dalam sistem pemerintahan itu bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin itu sendiri baik dipilih oleh rakyat atau tidak. Akhir sekali. Akan tetapi apa yang dilihat sekarang.ciri. maka dengan apa cara sistem sekalipun.

Namun saya berpendapat bahawa adalah menjadi kebiasaan pelajar melakukan kesalahan kerana dengan kesalahan ia akan membawa kepada kebaikan untuk selamalamanya. menerusi tugasan ini juga. Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya. Tambahan lagi. Selain daripada masalah yang dihadapi. namun sebagai pelajar yang sedang melakukan tugasan. Selain itu.7. Tambahan lagi. Hal ini memerlukan penelitian yang jelas dan segala maklumat perlu ditapis. perkara ini sudah tentulah menyukarkan kerana perkara ini merupakan satu perkara yang baru dipelajari. dengan 30 . beberapa manfaat telah saya dapati. Kita sedia maklum bahawa sesetangah bahan yang ada di dalam buku merupakan idea atau pendapat pengarang itu sendiri. Antara masalah utama yang telah saya hadapi di dalam tugasan kali ini ialah kelemahan saya sendiri iaitu kurang pengetahuan mengenai isu-isu politik. akhirnya berjaya juga saya menyiapkan tugasan bagi kursus PSS 3103 ini. seseorang individu itu perlulah rajin membaca dan rajin meneroka kerana isu-isu politik tidak akan basi kerana ianya berubah-ubah setiap hari.0 Refleksi Alhamdulillah. Walaupun mendapat bantuan daripada bahan-bahan rujukan seperti buku yang dibekalkan oleh pensyarah pembimbing dan rakan-rakan serta carian sendiri. Sebagai contoh di dalam buku ini mengatakan bahawa terdapat tiga jenis sistem monarki manakala sebuah buku mengatakan bahawa terdapat empat buah jenis sistem monarki namun ia tidak dinyatakan dengan jelas. di dalam bahan rujukan terdapat juga maklumat-maklumat yang bercanggah antara satu sama lain terutamanya dari segi pendapat pengarang itu sendiri. Untuk mempunyai banyak pengetahuan mengenai politik. Sudah menjadi lumrah. Antara manfaat yang saya dapati ialah kini saya mengetahui sedikit sebanyak mengenai isu politik dan apa yang telah terjadi kepada sistem negara sebelum ini. namun contoh yang ada di dalam buku rujukan ini tidak merangkumi kesemua isu politik memandangkan isu politik akan berubahubah dari hari ke hari. pada tahun ini genaplah umur saya 21 tahun dan selepas ini. pelajar yang sedang melakukan tugasan biasanya dibelenggu masalah pemarkahan yang akan menjadikan pelajar itu takut untuk menulis kerana bimbangkan salah. mengikut undang-undang Malaysia saya telah berkelayakan untuk mengundi di dalam pilihan raya. Jadi. saya telah memperoleh semangat yang kuat u tuk menyiapkan tugasan ini. setiap tugasan pasti akan ada masalah dan setiap masalah itu ada penyelesaiannya.

31 . Ibrahim akan berpuas hati dengan apa yang telah saya bentangkan di dalam tugasan kali ini. Jadi sebagai pengakhiran pendokumentasian saya. ia akan membantu saya untuk memilih pemimpin saya nanti. saya berharap agar pensyarah saya iaitu En Mohd Ashraf B.pengetahuan saya sedikit sebanyak mengenai selok belok politik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful