PENDAHULUAN 1.Bahasa Bahasa merupakan ujaran manusia, sama ada yang dituturkan ataupun yang ditulis.

Bahasa juga merupakan system komunikasi yang paling biasa. Ia membolehkan manusia saling bercakap dengan satu sama lain dan menulis fikiran dan ideanya. ( Ensiklopedia Dunia, 2005 ). Di mana-mana sahaja terdapat masyarakat,maka di situ terdapat bahasa. Kebanyakkan sebarang bentuk aktivi manusia bergantung kepada kerjasama dua orang atau lebih. Justeru,bahasa digunakan untuk menyampaikan fakta, maklumat dan sebagai menyampaikan cerita dan menerangkan. Bagi sesetengah orang, terutamanya para pelajar, istilah ‘bahasa’ dikaitkan dengan proses mempelajari dan menghafal fungsi atau kegunaan awalan-awalan seperti ber-, me-, ter-, dan sebagainya. Bagi orang lain pula, ‘bahasa’ dianggap sebagai matapelajaran yang menghendaki seorang pelajar membaca sebuah petikan karangan dan kemudian menjawab soalan-soalan mengenai bahan yang terkandung di dalam petikan tersebut. Selain itu, ‘bahasa’ juga dianggap seperti membuat ringkasan karangan dan menjadikannya satu pertiga panjang dari bentuk asalnya. Menurut Prof. Madya Dr. Nik Safiah Karim (1981), sebelum 1957,Bahasa Melayu telah menjadi kepunyaan khas orang-orang Melayu dan orang-orang bahasa asing menuturkan dalam satu bentuk bahasa yang disebut ‘bahasa pasar’. Walaupun Bahasa Melayu sudah menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di Malaysia,namun kedudukannya berlainan di negeri-negeri Borneo. Komposisi penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai etnik dan mempunyai bahasa yang tersendiri, yang tidak difahami oleh kaum lain. Sabah adalah salah sebuah negeri dalam gabungan Persekutuan Malaysia yang terletak di bahagian timur Pulau Borneo iaitu pulau yang ketiga terbesar di dunia. Melalui penemuan ahli arkeologi,Alam Melayu telah diduduki manusia moden sejak kira-kira tahun 35,000 S.M. Terdapat pendapat tokoh Sejarah mengatakan bahawa rumpun Melayu berasal dari wilayah Yunan atau Selatan negeri China.

Menurut Jurnal Dewan Bahasa keluaran Julai (1992), negeri Sabah tidak wujud sebagai sebuah negeri dengan satu bentuk kerajaan yang tersendiri sebelum tahun 1881. Kawasan tanah ini pada masa itu dituntut sebagai tanah milik Sultan Brunei dan Sultan Sulu walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa kawalan terhadapnya. Namun demikian, melalui satu perjanjian yang termeterai pada 29 Disember 1877, Sultan Brunei menamatkan tuntutannya terhadap negeri ini. Manakala Sultan Sulu telah menyerahkan tanah negeri Sabah kepada Alfred Dent pada 22 Januari 1878. 2. Kedudukan Bahasa Melayu dan bahasa-bahasa etnik di Sabah Walaupun Bahasa Melayu telah lama dijadikan bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia, namun di negeri Sabah mengalami perkembangan yang berbeza. Sebelum tahun 1881 didapati tidak terdapat catatan yang menyebut perkembangan Bahasa Melayu di negeri Sabah dengan jelas. Selain pendidikan sekolah pondok yang dikendalikan oleh orang-orang Islam, tidak terdapat sebarang bentuk system pendidikan yang teratur sehingga British mula mentadbir Sabah. Pada tahun 1978, Summer Institute of Linguistik (SIL), satu badan linguistic Barat, telah menjalankan satu projek kajian secara besar-besaran di seluruh Sabah untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa peribumi yang terdapat di negeri ini. Selain itu, terdapat juga beberapa kajian oleh pegkajipengkaji tempatan seperti Asmah Hj. Omar dalam bukunya yang berjudul The Malay People of Malaysia and Their Languages. Menurut Jurnal Dewan Bahasa keluaran Julai-Disember (1993), jumlah penutur sesuatu bahasa dan dialek peribumi di Sabah tidak dapat dipastikan kerana ada antara bahasa atau dialek yang mungkin sudah tidak dituturkan lagi disebabkan tiada penutur bahasa atau dialek berkenaan. Di Sabah, terdapat dua kumpulan penutur besar iaitu rumpun Austronesia dan satu lagi rumpun iaitu bukan Austronesia. Rumpun Austronesia di Borneo merupakan golongan peribumi di Sabah yang kebanyakannya sudah lama mendiami kawasan ini walaupun asal-usul mereka masih tidak dapat ditentukan dengan jelas. Manakala kumpulan bukan Austronesia merupakan kumpulan pendatang ke Sabah yang dating untuk mencari nafkah hidup dan mengisi

jawatan di sektor swasta. Antara yang terutama dalam kumpulan ini termasuklah orang Cina, India, Pakistan, Bangladesh, Suluk, Bugis dan lainlain. Menurut kajian SIL, terdapat 55 bahasa dan 83 dialek yang dituturkan di negeri Sabah. Dalam kerja kursus kami ini, kami akan mengkaji bahasabahasa etnik di Sabah iaitu bahasa Kadazan Dusun , bahasa Rungus, bahasa Bajau, bahasa Iranun, bahasa Sungai serta bahasa Murut. Kelapan-lapan bahasa ini merupakan satu kumpulan daripada rumpun besar Austronesia. Etnik Kadazan merupakan etnik yang terbesar di Sabah dan diikuti oleh etnik Bajau dan Murut. Menurut kajian SIL (1984) dalam jurnal Dewan Bahasa (1993), keluarga Bahasa Kadazan Dusun menuturkan sebanyak sepuluh bahasa dan terdapat 13 dialek yang tersendiri. Bahasa Rungus menjadi subkeluarga bahasa Kadazan Dusun. Selain itu,keluarga Bahasa Bajau pula terdiri daripada dua jenis yang mana satu dituturkan di kawasan pantai timur dan satu lagi di kawasan pantai barat. Mengenai Bahasa Murut pula adalah merupakan etnik yang mempunyai 15 bahasa. Manakala Bahasa Iranun pula dituturkan di dua buah kawasan berbeza iaitu di Daerah Lahad Datu dan di Daerah Kota Belud. Akan tetapi, bahasa-bahasa etnik di Sabah ini mengalami kepupusan kerana semakin ramai orang yang menggunakan bahasa Melayu sahaja dalam pertuturan seharian. Bagi memastikan bahasa etnik itu terus 'hidup', ia memerlukan sekurang-kurangnya 100,000 orang bertutur dalam bahasa itu dan jika jumlahnya kurang daripada angka ini, maka bahasa ibunda itu bolehlah dianggap sedang menghadapi bahaya kepupusan. Sebagai contoh, kumpulan etnik Begahak di Mukim Tungku, Lahad Datu, merupakan klasik bahasa etnik yang semakin pupus kerana hanya 2,000 orang dari kumpulan ini yang dapat bertutur Begahak. Selain itu, masyarakat Tobilung di Kampung Mengaris, Kota Marudu juga sedang mengalami masalah yang sama. Antara faktor yang menyebabkan situasi ini berlaku ialah kahwin campur antara kumpulan etnik yang lain di negeri ini. Contohnya seorang suami keturunan Dusun dan isterinya dari kaum Sungai. Bahasa Melayu merupakan bahasa komunikasi yang lebih dipertutur di rumah dan secara langsung mengurangkan peluang anak-anak mereka bertutur dalam bahasa ibunda masing-masing. Satu lagi faktor ialah penghijrahan. Bila sahaja satu

kumpulan etnik berhijrah, bahasa komunikasi yang mereka gunakan akan dipengaruhi suasana sekitar dan juga masyarakat setempat. 3.Tatabahasa Menurut Oxford Ensiklopedia Pelajar (2002), tatabahasa adalah cara kita menyusun kata-kata untuk mengutarakan sesuatu. Tatabahasa diterjemahkan daripada perkataan Inggeris iaitu ‘grammar’. Dalam bahasa Yunani, tatabahasa disebut ‘gramatikos’ yang bermaksud seni membaca dan menulis. Tatabahasa merupakan satu aspek bahasa yang terpenting yang wajib dikuasai oleh seseorang penutur kerana tanpa pengetahuan ini, seseorang itu akan menghadapi masalah yang bukan sahaja untuk bertutur tetapi juga untuk membaca, menulis. Ini disebabkan apa sahaja bentuk penggunaan bahasa akan memerlukan tatabahasa iaitu system atau peraturan tentang bagaimana bahasa itu seharusnya digunakan. Aspek ini meliputi bidang sintaksis dan morfologi iaitu bidang yang khusus mengkaji tentang system binaan perkataan dan hubungan perkataan-perkataan dalam membentuk frasa,klausa dan ayat. Jika seseornag itu tidak mengetahui system pembentukan perkataan yang meliputi proses pengimbuhan,pergandaan dan pemajmukan dalam bahasa Melayu, maka seseorang itu tidak dapat dikatakan telah menguasai bahasa secara berkesan. Kesimpulannya, tatabahasa memerlukan kita menggunakan katakata yang tepat dengan cara yang benar. Menurut Kamarudin Hj. Husin (1995), pengajaran tatabahasa adalah pengajaran tentang hokum-hukum dan peraturan sesuatu bahasa. Hal ini melibatkan struktur dan system bahasa etrsebut. Pemahaman yang baik tentang selok belok struktur dan system bahasa yang dipelajari itu akan membolehkan kita menguasai dan menggunakan bahasa dengan betul,cekap dan berkesan. Dalam sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia KBSM (1988), tatabahasa adalah salah satu aspek bahasa yang penting dan perlu diberi penekanan. Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajar secara terancang. Menurut saranan yang diberi, pengajaran tatabahasa di sekolah bertujuan : 1. Membolehkan para pelajar mengesan kelainan makna kata yang imbuhannya berbeza.

2. Mengguanakn perkataan berimbuhan dengan tepat dan berkesan dalam kemahiran mendengar,bertutur,membaca dan menulis. 3. Mengguanakn golongan kata dalam pelbagai situasi dengan betul. 4. Membolehkan pelajar bertutur dengan lancer. 5. Membolehkan pelajar memahami dengan lebih jelas pengertian sesuatu perkataan. 6. Membolehkan pelajar membina ayat-ayat yang kecil,jelas dan gramatis dalam pelbagai situasi. Pengajaran tatabahasa yang disarankan di sekolah amat menekankan aspek morfologi,sintaksis,sebutan,intonasi dan semantik. Terdapat dua pendapat mengenai pengajaran tatabahasa iaitu pendapat lama dan pendapat baru. Pendapat lama mengatakan tatabahasa sangat perlu dipelajari. Berpandukan tatabahasa,seseorang dapat menguasai bahasa dengan baik. Pendapat lama juga mengatakan mempelajari tatabahasa boleh dilakukan dengan menghafal peraturan dan undangundang. Manakala pendapat baru pula mengatakan tatabahasa perlu dipelajari untuk membantu seseorang untuk mempelajari bahasa. Mempelajari tatabahasa bukan dengan menghafal peraturan dan undangundang tetapi melalui contoh-contoh yang sesuai. Tatabahasa diperkenalkan setelah kanak-kanak boleh menggunakan bahasa dengan baik. Pendapat baru juga mengatakan dengan kepintaran seseorang itu berbahasa tidak bergantung kepada kecekapan dalam undang-undang tatabahasa itu. Lazimnya pengajaran tatabahasa boleh dilakukan melalui pelbagai cara. Namun begitu,penyampaian dijangka lebih berkesan sekiranya strategi tertentu diberi perhatian. Tatabahasa dalam etnik di Sabah bertutur menggunakan loghat daerah masing-masing dan terdapat kemungkinan beberapa perbezaan dalam penggunaan perkataan.