P. 1
DEFINISI

DEFINISI

|Views: 924|Likes:
Published by Lh Tan

More info:

Published by: Lh Tan on Aug 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

DEFINISI AKHLAK Disini saya akan menerangkan definisi akhlak dari pelbagai sudut iaitu; Mengikut Kamus Dewan

;ia bermaksud budi pekerti,kelakuan,watak,pengetahuan berkaitan kelakuan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Mengikut Mafhum kata kata Aishah yang dirumus dari sabda Nabi Muhammad s.a.w berkaitan akhlak Baginda: Seterusnya mengikut Istilah ; segala tingkah laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan,apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang setelah tingkah laku diamalkan sekian lama dan diterima masyarakat sebagai sebahagian dari cara hidup Menurut Islam pula ia beerti satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip -prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah .

A. AKHLAK Ada dua pendekatan untuk mendefenisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan) dan pendekatan terminologi (peristilahan). Akhlak berasal dari bahasa arab yakni khuluqun yang menurut loghat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian denga perkataan khalakun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Secara terminologi kata "budi pekerti" yang terdiri dari kata budi dan pekerti. Budi adalah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pe mikiran, rasio atau character. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh hati, yang disebut behavior. Jadi budi pekerti adalah merupakan perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang termanifestasikan pada karsa dan tingkah laku manusia. Sedangkan secara terminologi akhlak suatu keinginan yang ada di dalam jiwa yang akan dilakukan dengan perbuatan tanpa intervensi akal/pikiran. Menurut Al Ghazali akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Sedangkan sebagaian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam didalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul disetiap ia bertindak tanpa merasa sulit (timbul dengan mudah) karena sudah menjadi buday sehari-hari a Defenisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu : Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakuakan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur dan gila. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang

Ketiga. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu. maka kita dapat menemukan secara jelas persamaan dan perbedaan etika dan akhlak. Sedangkan etika menurut filasafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Ada orang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama. Etika membahasa tentang tingkah laku manusia. B. Keempat. Persama memang ada karena an kedua-duanya membahas baik dan buruknya tingkah laku manusia. bukan main-main atau karena bersandiwara Kelima. Apabila kita menlusuri lebih mendalam. mulia. etika bersifat relatif yakni dapat berubah-rubah sesuai tuntutan zaman. Kedua. Persamaan diantara keduanya adalah terletak pada objek yang akan dikaji. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. buruk. sejalan dengan ciri yang keempat. Disini kita harus bisa membedakan antara ilmu akhlak dangan akhlak itu sendiri. dilihat dari segi sifatnya. tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. etika berasal dari bahasa yunani. Selain akhlak kita juga lazim menggunakan istilah etika. ETIKA Dari segi etimologi (ilmu asal usul kata). karena pandangan masing masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan.mengerjakannya. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutla. etika berfungsi sebagai penilai. penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan tersebut akan dinilai baik. dilihat dari segi sumbernya. maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan . Pertama. ilmu pengetahuan tentang asas -asas akhlak (moral). dimana akhlak mempunyai basis atau landasan kepada norma agama yang bersumber dari hadist dan al Quran. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti adat kebiasaan. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan seperti merokok yang menjadi kebiasaan bagi pecandu rokok. bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. dimana kedua-duanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. Para ahli dapat segera mengetahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. terhina dsb. pilihan dan keputusan yang bersangkutan. perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah. Ilmu akhlak adalah ilmunya yang hanya bersifat teoritis. ethos yang berarti watak kesusilaan ata adat. Sedangkan perbedaannya sumber norma. dilihat dari segi fungsinya. terhormat. Etika merupakan sinonim dari akhlak. Keempat. etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Bahwa limu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk. etika mengalami kesulitan. Perbuatan akhlak adalah perbutan yang dilakukan atas dasar kemauan. dilihat dari segi objek pembahasannya. Dengan ciri-ciri yang demikian itu. sedangkan akhlak lebih kepada yang bersifat praktis. absolut dan tidak pula universal. etika berupaya membahas perbutaan yang dilakukan oleh manusia. bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesunggunya.

Majid. 1996 ‡ Sinaga. Jakarta : PT Raja Grafmdo Persada. Pertama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Etika kerja dapat disimpulkan sebagai pand uan tingkahlaku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. etika menjelaskan ukuran itu. etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum). dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Etika Islam. Namun demikian. ataupun perwatakan dan keperibadian. Bandung : CV Diponegoro. Hamzah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbutaannya selaku manusia. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Tidak mengira negara. Menurut pandangan ahli filsafat. 2004 ‡ Yaqub. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia.multiply. mana yang baik dan mana yang wajar. - Fakhry. Moral menyatakan ukuran. Hasanudin dan Zaharuddin. sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. bangsa dan agama telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak mereka yang mengamalkannya. ada pula berbedaannya. Etika Dalam Islam. Pengatar Studi Akhlak. khususnya dikalangan yang meminggirkan agama di dalam kehidupan mereka. Shea (1988 : 17) pula mendefinasikan etika sebagai "prinsip prinsip bertingkahlaku yang mengawal individu atau profesyen" dan sebagai "satu standard tingkahlaku ". yakni etika lebih banyak bersifat teori. Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. kalau dalam pembicaraan etika. Istilah etika berasal dari perkataan Greek 'ethos'.dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. 1988 (artikel ini disadur dari persentasi pada mata kuliah akhlak tasawuf) http://grms. sedangkan moral secara lokal. Namun. C. yang bermaksud khusus kepada 'character'. . Manakala istilah etika dikalangan teknokrat merujuk kepada kajian -kajian mengenai isu-isu 'standard moral' yang melibatkan para teknokrat yang boleh membantu meningkatkan integriti profesyen mereka. " kajian filosofikal terhadap moraliti". Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia. sedangkan dalam pembicaran moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. untuk menentukan nilai perbutan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. MORAL Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Gluck (1986 : 176) telah mendifinasikan etika sebagai. baik buruknya sebagai manusia.com/journal/item/26 Etika terlalu banyak diberikan oleh pelbagai pihak dari semasa ke semasa.

Namun demikian etika. Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita. .dalam apa jua tindak tanduk. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum. http://www. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran. yaitu menentukan hokum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik-buruknya. maka pada moral dan susila lebih banyak bersifat praktis. Hubungan etika kerja profeesional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkahlaku ahli professional dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan samaada di sisi undang-undang negara mahupun statusnya sebagai professional. moral dan susila berasala dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan . sedangkan moral dan susila menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yan g berlaku umum di masyarakat. aman. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis. moral. dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. susila dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. moral. moral. Keberkesanan prinsip etika terletak pada individu itu sendiri.Dalam masyarakat moden sekarang ini norma keagamaan semakin ditinggalkan dan masyarakat lebih menuju kepada kemajuan material untuk mencapai kesenangan hidup. Oleh itu. teratur. dapat dikatakan bahwa etika. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik. Perbedaaan antara etika. Sumber-sumber moral kini datang dari set etika yang dihasilka n oleh ketentuan akal manusia dan pengkajian terhadap kehidupan manusia. moral dan susila terlihat pula pada sifat dan kawasan pembahasannya. damai. maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah al-qur'an dan al-hadis. dan tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriyah. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi seseorang itu tidak dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki. Penutup Akhirnya dilihat dari fungsi dan peranannya. Etika menjelaskan ukuran baik-buruk. sedangkan moral dan susila bersifat local dan individual.com/doc/9694475/definisi 3. Perbedaan lain antara etika. susila dan akhlak sama. etika kerja professional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa. Secara kesimpulannya dapatlah kita simpulkan bahawa etika itu wujud dalam diri seseorang itu dengan adanya disiplin dan kekuatan diri individu itu sendiri.scribd.

Jakarta.[1] . Mohammad. Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh. Akhlak Muslim. yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. 1987. Ilyas. 1978. Jakarta. Al-Jazairi. Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik. Jakarta Rifa'i. Lembaga Studi Filsafat Islam.baik bagi kelangsungan hidup manusia. Kahar. Ridwan.html Etika (melalui Latin ethica daripada bahasa Greek kuno [ ] "falsafah moral") merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Zarkasji Abdul. 1981. Sementara akhlak berasal dari wahyu. Lentera. Hukum Adat dalam Tanya Jawab. Akhlak Tasawuf. Yogyakarta. 300 Hadits Bekal Dakwah dan Pembina Pribadi Muslim. Etika dalam Islam. 2003. CV Pustaka Setia. Kuliah Akhlak. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum bonum. Halim. Mustofa.blogspot. 1999. Bandung. 1986. Liputan etika adalah lebih luas daripada manganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap. Ahmad. Yogyakarta http://kuliahpai.com/2009/02/akhlak-etika-dan-moral. Ghalia Indonesia. Pt Giri Mukti Pasaka. Nata. iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan. 1999. Wicaksana. Mudlor. 1987. Budipekerti/Etika dengan Ajaran Islam. Mengenal Etika dan Akhlak Islam. Salam. Masyhur. Syekh Abu Bakar. Kusumamihardja. Jakarta. Bandung. Antara aspek utama etika ialah "kehidupan baik". Tt. 1994. Abuddin. PT Raja Grafindo Persada. Oemar. yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Yunahar. Al-Ikhlas. Meninjau berbagai Ajaran. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Daftar Pustaka Achmad. manakala tindakan tak bermoral dikatakan menghalangnya. Supan dkk. Kalam Mulia. Aangkasa. Ilmu Budaya Dasar. Surabaya. moral dan susila berasal dari manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan. 2003. Studia Islamica. Semarang. Dengan kata lain jika etika. Bakry. Jakarta. iaitu "kebaikan yang terbaik".

dan lainnya yang berlaku di masyarakat. tanggungjawab. kebiasaan. Etika berbeza dengan agama. iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan (pernyataan. kehendak. MORAL Suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari ssifat peranlain. http://ms. Moral di pakai untuk perbuatan yang sedang di nilai. salah. AKHLAK . Namun demikian dalam hal etika dan moral memiliki perbedaan Dengan demikian tolak ukur yang di gunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat. dengan kata lain aturan atau pola tingkah laku yang di hasilkan oleh akal manusia. atau buruk. salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki obyek yang sama yaitu sama sama membahas tentang perbuatan manusia untuk selanjutnya di tentukan posisinya baik atau buruk. benar. keadilan. pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat di katakan benar. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik bukannya amalan. III. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan "tanzil Tuhan" atau "wahyu Tuhan" terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Etika mengkaji fakta.Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan. Etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.org/wiki/Etika ETIKA Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang di lakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. II. sedangkan etika di pakai untuk system nilai yang ada. menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. kejahatan. kewajipan. Dengan adanya etika pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. dakwaan) yang melibatkan konsep-konsep tersebut.wikipedia. baik.

Misalnya jujur. rendah hati. tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar (atas dasar dan keinginan diri sendiri) tanpa paksaan. bukan bermain-main atau karena bersandiwara. iri hati. Sedangkan menurut istilah. perangai. Adapun 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak adalah: 1. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. 4. artinya tingkahlaku. adil. 5. kemudian memberikan hukum kepada perbuatan tersebut. Perbuatan akhlak adalah perbutan yang di lakukan dengan sesungguhnya. bukan karena di puji orang atau karena ingin mendapat suatu pujian. pemurah. akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi. kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tegolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk atau berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkahlaku. yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong baik atau buruk. santun dan sebagainya. Karena itu adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. karena itu yang menjadi . Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai. sehingga telah menjadi kepribadiannya. 3. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dengan menggunakan tanpa pemikiran.Akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia. yaitu Al Qur¶an dan Sunnah Rasul. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang. Sebaliknya apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. dusta dan sebagainya. Pengertian Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah (akhlak mahmudah). 1. Misalnya berpakaian minim di pantai Kuta Bali itu biasa saja. dengki. tabi¶at. 2. Misalnya kikir. zalim. Sejalan dengan ciri yang ke-4 perbuatan akhlak (khususnya anak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah SWT.Di samping akhlak dikenal pula istilah moral dan etika. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu.dianggap tidak melanggar norma karena budaya itu diterima masyarakat. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya. Dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan.

moral dan etika Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. yaitu memohon apa saja kepada Allah.Beribadah kepada Allah. suatu perilaku yang tidak disukai Allah. maka etika lebih bersifat teoritis sedangkan moral bersifat praktis. sebab keimanan harus ditampilkan dalam prilaku nyata sehari-hari. Inilah yang menjadi misi diutusnya Rasul sebagaimana disabdakannya : ³ Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik maka baik pulalah nilai perbuatan itu. yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya. dan Lingkungan. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukkan terhadap perintah Allah. karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia. akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang. b.´(Hadits riwayat Ahmad) Secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari aqidah dan syari¶at yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Akhlak kepada Allah a. Dalam pandangan Islam. Akhlak kepada Allah. sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Dengan demikian standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal. . sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi.Tawakal kepada Allah. Oleh karena itu berusaha dan berdo¶a merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktifitas hidup setiap muslim. 1. Apabila aqidah telah mendorong pelaksanaan syari¶at akan lahir akhlak yang baik.Berdo¶a kepada Allah. Kekuatan do¶a dalam ajaran Islam sangat luar biasa. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati.Orang yang tidak pernah berdo¶a adalah orang yang tidak menerima keterbatasan dirinya sebagai manusia karena itu dipandang sebagai orang yang sombong . atau dengan kata lain akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syari¶at Islam telah dilaksanakan berdasarkan aqidah. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Sesama manusia. Jika dibandingkan dengan moral. yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al Qur¶an dan Sunnah Rasul. Moral bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. B. yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Do¶a merupakan inti ibadah. Perbedaan antara akhlak. 2.standar baik dan buruk itu adalah akal manusia.Berzikir kepada Allah. d. c.

Akhlak kepada ibu bapak Akhlak kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturan -Nya. menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah. kaya atau miskin. selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya. dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. akan lahir kepercayaan orang tua pada anak oleh karena itu kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasisemua pihak dalam keluarga. Akhlak kepada diri sendiri (1) Sabar.e. mentaati perintah. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah. serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. (2) Syukur. yaitu rendah hati. Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain : menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterikatan batin.keakraban. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Melalui komunikasi seperti itu pula dilakukan pendidikan dalam keluarga. muda. oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong. c. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. (3) Tawaduk. tetapi betul-betul menjadi tempat tinggal yang damai dan menyenangkan. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak. tidak mau memaafkan orang lain. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa. yaitu rendah hati di hadapan Allah. yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. yaitu prilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Akhlak kepada sesama manusia a. menjadi surga bagi penghuninya. maka akan lahir wibawa pada orang tua. Akhlak kepada keluarga Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkann kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komuniksai. b. 2. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Yang Maha Kuasa.Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah. orang tua. Demikian sebaliknya. meringankan beban. yaitu menanamkan nilainilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi .Tawaduk kepada Allah. menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain . Dengan demikian rumah bukan hanya menjadi tempat menginap. dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka.

Diller (Ed. Meier. Akhlak kepada lingkungan Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup. & L. Disorders of reasoning and problem-solving ability. Ia merupakan sebahagian daripada proses masalah yang lebih besar yang meliputi pencarian masalah serta pembentukan masalah. A. mengelola dan melestarikan alam. ‡ Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan.). Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya. http://dewon. ‡ Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu ‡ Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. & Levin H.wordpress.. 3. Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dianggap sebagai fungsi intelektual yang paling rumit.org/wiki/Penyelesaian_masalah Sila senaraikan dan huraikan tahap -tahap perkembangan Kohlberg? 5. (1987). Penyelesaian masalah berlaku apabila sebuah organisma atau sistem kecerdasan buatan tidak tahu bagaimana menuju daripada satu keadaan yang diberikan kepada satu keadaan sasaran yang diingini. S. 1987). Benton. Neuropsychological rehabilitation.com/2007/11/03/kategori-19/ sumber www.bung-hata Penyelesaian masalah merupakan sebahagian pemikiran. .yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas mamakmurkan. http://ms. Dalam M. penyelesaian masalah telah ditakrifkan sebagai satu proses kognitif yang berperingkat tinggi dan yang memerlukan pemodulatan serta pengawalan kemahiran-kemahiran yang lebih rutin atau asas (Goldstein & Levin. Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. London: Taylor & Francis Group. Goldstein F. C. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional ‡ Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh ‡ Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman.wikipedia.pendidikan yang akan mereka terima pada masa-masa selanjutnya.

Hasrat ini telah diuaruarkan melalui wawasan 2020 yang antara lainnya berhasrat untuk me lahirkan masyarakat yang kukuh dengan sifat -sifat kerohanian dan mempunyai moral yang progresif dan dinamik. yang ditentukan oleh sosialnya.tripod. Aspirasi ini telah termaktub dalam sistem pendidikan negara sejak sekian lama seperti yang dinyatakan dalam Laporan Kabinet Mengkaji Semula Perlaks anaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979: «mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan dapat berfikir dan bertindak dengan baik sama ada secara sendiri mahupun secara beramai -ramai dengan berpandukan kepada punca -punca akhlak yang mulia« (Pusat Perkembangan Kurikulum. ‡ Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial ‡ Berdasarkan undang-undang yang mutlak.s 35 ). Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial ‡ Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) ‡ Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. marual insan dan kesamaan. 1988 m. nilai tradisional.com/kpli/ Pembentukan masyarakat berakhlak dan mempunyai kerohanian yang tinggi merupakan salah satu agenda utama negara. undang-undang masyuarakat. . dan kesetiaan kepada Negara.Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional ‡ Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan. harapan keluarga. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal ‡ Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. http://yanpiaw0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->