P. 1
DEFINISI

DEFINISI

|Views: 924|Likes:
Published by Lh Tan

More info:

Published by: Lh Tan on Aug 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2012

pdf

text

original

DEFINISI AKHLAK Disini saya akan menerangkan definisi akhlak dari pelbagai sudut iaitu; Mengikut Kamus Dewan

;ia bermaksud budi pekerti,kelakuan,watak,pengetahuan berkaitan kelakuan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Mengikut Mafhum kata kata Aishah yang dirumus dari sabda Nabi Muhammad s.a.w berkaitan akhlak Baginda: Seterusnya mengikut Istilah ; segala tingkah laku perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan,apabila dilakukan tidak perlu lagi berfikir panjang setelah tingkah laku diamalkan sekian lama dan diterima masyarakat sebagai sebahagian dari cara hidup Menurut Islam pula ia beerti satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip -prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah .

A. AKHLAK Ada dua pendekatan untuk mendefenisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan) dan pendekatan terminologi (peristilahan). Akhlak berasal dari bahasa arab yakni khuluqun yang menurut loghat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian denga perkataan khalakun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk. Secara terminologi kata "budi pekerti" yang terdiri dari kata budi dan pekerti. Budi adalah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pe mikiran, rasio atau character. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh hati, yang disebut behavior. Jadi budi pekerti adalah merupakan perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang termanifestasikan pada karsa dan tingkah laku manusia. Sedangkan secara terminologi akhlak suatu keinginan yang ada di dalam jiwa yang akan dilakukan dengan perbuatan tanpa intervensi akal/pikiran. Menurut Al Ghazali akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Sedangkan sebagaian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam didalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul disetiap ia bertindak tanpa merasa sulit (timbul dengan mudah) karena sudah menjadi buday sehari-hari a Defenisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu : Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakuakan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur dan gila. Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang

ethos yang berarti watak kesusilaan ata adat. etika bersifat relatif yakni dapat berubah-rubah sesuai tuntutan zaman. tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. dilihat dari segi sumbernya. B. etika berupaya membahas perbutaan yang dilakukan oleh manusia. Persama memang ada karena an kedua-duanya membahas baik dan buruknya tingkah laku manusia. Sedangkan etika menurut filasafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. absolut dan tidak pula universal. Ilmu akhlak adalah ilmunya yang hanya bersifat teoritis. Pertama. bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesunggunya. penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan tersebut akan dinilai baik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Apabila kita menlusuri lebih mendalam. terhina dsb. Para ahli dapat segera mengetahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutla. maka kita dapat menemukan secara jelas persamaan dan perbedaan etika dan akhlak. Etika merupakan sinonim dari akhlak. perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah. terhormat. Perbuatan akhlak adalah perbutan yang dilakukan atas dasar kemauan. maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan . dimana kedua-duanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti adat kebiasaan. Persamaan diantara keduanya adalah terletak pada objek yang akan dikaji. Disini kita harus bisa membedakan antara ilmu akhlak dangan akhlak itu sendiri. Dengan ciri-ciri yang demikian itu. buruk. etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Bahwa limu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk. Sedangkan perbedaannya sumber norma. ilmu pengetahuan tentang asas -asas akhlak (moral). dilihat dari segi objek pembahasannya. Keempat. Etika membahasa tentang tingkah laku manusia. dilihat dari segi fungsinya. Keempat. mulia. pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Ketiga. sejalan dengan ciri yang keempat. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu. etika mengalami kesulitan. bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian. Kedua. bukan main-main atau karena bersandiwara Kelima. Selain akhlak kita juga lazim menggunakan istilah etika. sedangkan akhlak lebih kepada yang bersifat praktis. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia.mengerjakannya. dimana akhlak mempunyai basis atau landasan kepada norma agama yang bersumber dari hadist dan al Quran. ETIKA Dari segi etimologi (ilmu asal usul kata). etika berfungsi sebagai penilai. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan seperti merokok yang menjadi kebiasaan bagi pecandu rokok. etika berasal dari bahasa yunani. Ada orang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama. dilihat dari segi sifatnya. karena pandangan masing masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan.

mana yang baik dan mana yang wajar. Hamzah.com/journal/item/26 Etika terlalu banyak diberikan oleh pelbagai pihak dari semasa ke semasa. Pertama. Bandung : CV Diponegoro. etika menjelaskan ukuran itu. sedangkan dalam pembicaran moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. yakni etika lebih banyak bersifat teori. baik buruknya sebagai manusia. sedangkan moral secara lokal. Namun demikian. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Etika Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Moral menyatakan ukuran. Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. bangsa dan agama telah menekankan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak mereka yang mengamalkannya. Istilah etika berasal dari perkataan Greek 'ethos'. 1996 ‡ Sinaga. Hasanudin dan Zaharuddin. " kajian filosofikal terhadap moraliti". Menurut pandangan ahli filsafat. kalau dalam pembicaraan etika. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia. Etika kerja dapat disimpulkan sebagai pand uan tingkahlaku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan. Namun. Manakala istilah etika dikalangan teknokrat merujuk kepada kajian -kajian mengenai isu-isu 'standard moral' yang melibatkan para teknokrat yang boleh membantu meningkatkan integriti profesyen mereka. ada pula berbedaannya. Pengatar Studi Akhlak. Shea (1988 : 17) pula mendefinasikan etika sebagai "prinsip prinsip bertingkahlaku yang mengawal individu atau profesyen" dan sebagai "satu standard tingkahlaku ".multiply. - Fakhry. Gluck (1986 : 176) telah mendifinasikan etika sebagai. sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Jakarta : PT Raja Grafmdo Persada. Etika Dalam Islam. ataupun perwatakan dan keperibadian. 1988 (artikel ini disadur dari persentasi pada mata kuliah akhlak tasawuf) http://grms. Majid. yang bermaksud khusus kepada 'character'. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbutaannya selaku manusia. 2004 ‡ Yaqub. Tidak mengira negara. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. khususnya dikalangan yang meminggirkan agama di dalam kehidupan mereka. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia.dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. untuk menentukan nilai perbutan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. . C. MORAL Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum).

Hubungan etika kerja profeesional dengan kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkahlaku ahli professional dalam bentuk menyuruh melakukannya dan meninggalkan perkara yang mendatangkan kesalahan samaada di sisi undang-undang negara mahupun statusnya sebagai professional. Etika memandang tingkah laku manusia secara umum. sedangkan moral dan susila bersifat local dan individual. dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yan g berlaku umum di masyarakat. Perbedaan lain antara etika. moral. Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Namun demikian etika. http://www. dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. dan tentram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriyah. Oleh itu.Dalam masyarakat moden sekarang ini norma keagamaan semakin ditinggalkan dan masyarakat lebih menuju kepada kemajuan material untuk mencapai kesenangan hidup. sedangkan moral dan susila menyatakan ukuran tersebut dalam bentuk perbuatan. damai. Secara kesimpulannya dapatlah kita simpulkan bahawa etika itu wujud dalam diri seseorang itu dengan adanya disiplin dan kekuatan diri individu itu sendiri. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik. Jika dalam etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran. Keberkesanan prinsip etika terletak pada individu itu sendiri. moral dan susila terlihat pula pada sifat dan kawasan pembahasannya. moral. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi seseorang itu tidak dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki. Uraian tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa etika.com/doc/9694475/definisi 3.scribd. aman. Penutup Akhirnya dilihat dari fungsi dan peranannya. susila dan akhlak sama. etika kerja professional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkahlakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka dari semasa ke semasa. Perbedaaan antara etika. maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk itu adalah al-qur'an dan al-hadis. Sumber-sumber moral kini datang dari set etika yang dihasilka n oleh ketentuan akal manusia dan pengkajian terhadap kehidupan manusia. moral. teratur. dapat dikatakan bahwa etika. Jika etika lebih banyak bersifat teoritis. maka pada moral dan susila lebih banyak bersifat praktis.dalam apa jua tindak tanduk. . Etika menjelaskan ukuran baik-buruk. yaitu menentukan hokum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik-buruknya. susila dan akhlak tetap saling berhubungan dan membutuhkan. moral dan susila berasala dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan .

Jakarta. Meninjau berbagai Ajaran. Kalam Mulia. Ridwan. Ilyas. Nata. 1994. Akhlak Tasawuf.baik bagi kelangsungan hidup manusia. Masyhur. Supan dkk. Jakarta. Halim. Kusumamihardja. PT Raja Grafindo Persada. Syekh Abu Bakar. Sementara akhlak berasal dari wahyu. Akhlak Muslim. Lembaga Studi Filsafat Islam. Oemar. Liputan etika adalah lebih luas daripada manganalisis apa yang betul dan salah seperti yang sering dianggap. Budipekerti/Etika dengan Ajaran Islam. Daftar Pustaka Achmad. Mengenal Etika dan Akhlak Islam. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian summum bonum. manakala tindakan tak bermoral dikatakan menghalangnya. Hukum Adat dalam Tanya Jawab. Jakarta. 2003. 1999. Mohammad. 1987. Antara aspek utama etika ialah "kehidupan baik". Zarkasji Abdul.[1] . Pt Giri Mukti Pasaka. Kahar. moral dan susila berasal dari manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan. Tt. 1978.html Etika (melalui Latin ethica daripada bahasa Greek kuno [ ] "falsafah moral") merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Al-Jazairi. Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh. yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Al-Ikhlas. 1999. Ghalia Indonesia. iaitu "kebaikan yang terbaik". Abuddin. Bakry. Jakarta Rifa'i. Ilmu Budaya Dasar.blogspot. Mudlor. Semarang. Yogyakarta. Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik. Surabaya. 1986. Yogyakarta http://kuliahpai. iaitu kehidupan yang bernilai atau memuaskan. 2003. Etika dalam Islam. Bandung. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam. Yunahar. Ahmad. Jakarta. Mustofa. Aangkasa. Kuliah Akhlak. yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain jika etika. Studia Islamica. Bandung. CV Pustaka Setia. 300 Hadits Bekal Dakwah dan Pembina Pribadi Muslim. Lentera. 1981. Wicaksana. Salam.com/2009/02/akhlak-etika-dan-moral. 1987.

kejahatan. Moral di pakai untuk perbuatan yang sedang di nilai. Namun demikian dalam hal etika dan moral memiliki perbedaan Dengan demikian tolak ukur yang di gunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah adat istiadat. benar. salah. Dengan adanya etika pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. dan lainnya yang berlaku di masyarakat. III. Etika adalah teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik bukannya amalan.org/wiki/Etika ETIKA Etika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang di lakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. http://ms. tanggungjawab. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki obyek yang sama yaitu sama sama membahas tentang perbuatan manusia untuk selanjutnya di tentukan posisinya baik atau buruk. Etika berbeza dengan agama. dengan kata lain aturan atau pola tingkah laku yang di hasilkan oleh akal manusia. pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat di katakan benar. II. kebiasaan. menganalisisnya dan merumuskan apakah tingkah laku yang sebetulnya. baik. Etika mengkaji fakta. salah. MORAL Suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari ssifat peranlain. AKHLAK . kewajipan.wikipedia.Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan. Etika tidak berpegang pada apa yang dinamakan "tanzil Tuhan" atau "wahyu Tuhan" terhadap jawapan akhir atau menyelesaikan isu-isu moral tertentu. Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. kehendak. sedangkan etika di pakai untuk system nilai yang ada. iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi pertimbangan (pernyataan. Etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. atau buruk. keadilan. dakwaan) yang melibatkan konsep-konsep tersebut.

akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi.Akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia. yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong baik atau buruk. maka tindakan itu disebut akhlak yang baik atau akhlakul karimah (akhlak mahmudah). Misalnya jujur. bukan bermain-main atau karena bersandiwara. kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut tegolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk atau berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkahlaku. adil. Baik dan buruk akhlak didasarkan kepada sumber nilai. karena itu yang menjadi . yaitu Al Qur¶an dan Sunnah Rasul. Misalnya berpakaian minim di pantai Kuta Bali itu biasa saja. zalim. perangai. Sebaliknya apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah. artinya tingkahlaku. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. 5. dusta dan sebagainya. 2. kemudian memberikan hukum kepada perbuatan tersebut. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. pemurah. Karena itu adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya. rendah hati. bukan karena di puji orang atau karena ingin mendapat suatu pujian. Misalnya kikir. Pengertian Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. 1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dengan menggunakan tanpa pemikiran.dianggap tidak melanggar norma karena budaya itu diterima masyarakat. Sejalan dengan ciri yang ke-4 perbuatan akhlak (khususnya anak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena Allah SWT. iri hati. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang. Etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu atau filsafat. sehingga telah menjadi kepribadiannya. Sedangkan menurut istilah. Dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Perbuatan akhlak adalah perbutan yang di lakukan dengan sesungguhnya. 4. dengki. tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar (atas dasar dan keinginan diri sendiri) tanpa paksaan. santun dan sebagainya. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut akal dan agama. Adapun 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak adalah: 1. tabi¶at.Di samping akhlak dikenal pula istilah moral dan etika. 3.

Apabila aqidah telah mendorong pelaksanaan syari¶at akan lahir akhlak yang baik. yaitu memohon apa saja kepada Allah. yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya. baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati.standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukkan terhadap perintah Allah. karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia.Tawakal kepada Allah. Moral bersifat lokal atau khusus dan etika bersifat umum. yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al Qur¶an dan Sunnah Rasul.Berzikir kepada Allah.Beribadah kepada Allah. dan Lingkungan. sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. . maka etika lebih bersifat teoritis sedangkan moral bersifat praktis. Inilah yang menjadi misi diutusnya Rasul sebagaimana disabdakannya : ³ Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. B.´(Hadits riwayat Ahmad) Secara umum dapat dikatakan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari aqidah dan syari¶at yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. b. 2. moral dan etika Perbedaan antara akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Perbedaan antara akhlak. Jika dibandingkan dengan moral.Orang yang tidak pernah berdo¶a adalah orang yang tidak menerima keterbatasan dirinya sebagai manusia karena itu dipandang sebagai orang yang sombong . sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik maka baik pulalah nilai perbuatan itu. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. d. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. 1. Do¶a merupakan inti ibadah. Dengan demikian standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal. Akhlak kepada Allah a.Berdo¶a kepada Allah. sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Dalam pandangan Islam. karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia. Kekuatan do¶a dalam ajaran Islam sangat luar biasa. Sesama manusia. Akhlak kepada Allah. sebab keimanan harus ditampilkan dalam prilaku nyata sehari-hari. c. atau dengan kata lain akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syari¶at Islam telah dilaksanakan berdasarkan aqidah. Oleh karena itu berusaha dan berdo¶a merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktifitas hidup setiap muslim. yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. suatu perilaku yang tidak disukai Allah. akhlak merupakan cermin dari apa yang ada dalam jiwa seseorang.

Akhlak kepada sesama manusia a. tetapi betul-betul menjadi tempat tinggal yang damai dan menyenangkan. 2. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain : menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut. c.Tawaduk kepada Allah. yaitu rendah hati. tidak mau memaafkan orang lain. mentaati perintah. dan keterbukaan di antara anggota keluarga dan menghapuskan kesenjangan di antara mereka. menjauhkan dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain .keakraban. Dengan demikian rumah bukan hanya menjadi tempat menginap. Apabila kasih sayang telah mendasari komunikasi orang tua dengan anak. sedangkan syukur dengan perbuatan dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan aturan -Nya. Akhlak kepada keluarga Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkann kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komuniksai. Akhlak kepada ibu bapak Akhlak kepada ibu bapak adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya. Komunikasi yang didorong oleh rasa kasih sayang yang tulus akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Dari komunikasi semacam itu akan lahir saling keterikatan batin. dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Yang Maha Kuasa. kaya atau miskin. oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong. menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa. maka akan lahir wibawa pada orang tua. Syukur dengan ucapan adalah memuji Allah dengan bacaan alhamdulillah. (2) Syukur. Melalui komunikasi seperti itu pula dilakukan pendidikan dalam keluarga. muda. Akhlak kepada diri sendiri (1) Sabar. yaitu prilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. akan lahir kepercayaan orang tua pada anak oleh karena itu kasih sayang harus menjadi muatan utama dalam komunikasisemua pihak dalam keluarga. orang tua. (3) Tawaduk. meringankan beban. yaitu rendah hati di hadapan Allah. b. Demikian sebaliknya. menjadi surga bagi penghuninya.Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah. yaitu menanamkan nilainilai moral kepada anak-anak sebagai landasan bagi .e.

Dalam M. ‡ Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu ‡ Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. .. http://dewon. Misi tersebut tidak terlepas dari tujuan diangkatnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Neuropsychological rehabilitation. ‡ Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan. Disorders of reasoning and problem-solving ability. Berakhlak kepada lingkungan hidup adalah menjalin dan mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitarnya.yaitu sebagai wakil Allah yang bertugas mamakmurkan. A.). (1987). 1987). Meier. Ia merupakan sebahagian daripada proses masalah yang lebih besar yang meliputi pencarian masalah serta pembentukan masalah. & Levin H. penyelesaian masalah telah ditakrifkan sebagai satu proses kognitif yang berperingkat tinggi dan yang memerlukan pemodulatan serta pengawalan kemahiran-kemahiran yang lebih rutin atau asas (Goldstein & Levin.org/wiki/Penyelesaian_masalah Sila senaraikan dan huraikan tahap -tahap perkembangan Kohlberg? 5. Benton.wordpress. Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional ‡ Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh ‡ Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman.bung-hata Penyelesaian masalah merupakan sebahagian pemikiran. London: Taylor & Francis Group. Akhlak kepada lingkungan Misi agama Islam adalah mengembangkan rahmat bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup. Goldstein F.wikipedia. Dianggap sebagai fungsi intelektual yang paling rumit. http://ms. mengelola dan melestarikan alam. S. & L. Diller (Ed. 3. Penyelesaian masalah berlaku apabila sebuah organisma atau sistem kecerdasan buatan tidak tahu bagaimana menuju daripada satu keadaan yang diberikan kepada satu keadaan sasaran yang diingini.com/2007/11/03/kategori-19/ sumber www.pendidikan yang akan mereka terima pada masa-masa selanjutnya. C.

Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial ‡ Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. . dan kesetiaan kepada Negara.Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional ‡ Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) ‡ Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik.tripod.com/kpli/ Pembentukan masyarakat berakhlak dan mempunyai kerohanian yang tinggi merupakan salah satu agenda utama negara. ‡ Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial ‡ Berdasarkan undang-undang yang mutlak. nilai tradisional. 1988 m. Hasrat ini telah diuaruarkan melalui wawasan 2020 yang antara lainnya berhasrat untuk me lahirkan masyarakat yang kukuh dengan sifat -sifat kerohanian dan mempunyai moral yang progresif dan dinamik. harapan keluarga. http://yanpiaw0. undang-undang masyuarakat.s 35 ). yang ditentukan oleh sosialnya. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal ‡ Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. Aspirasi ini telah termaktub dalam sistem pendidikan negara sejak sekian lama seperti yang dinyatakan dalam Laporan Kabinet Mengkaji Semula Perlaks anaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979: «mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan dapat berfikir dan bertindak dengan baik sama ada secara sendiri mahupun secara beramai -ramai dengan berpandukan kepada punca -punca akhlak yang mulia« (Pusat Perkembangan Kurikulum. marual insan dan kesamaan. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->