ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

BAB 1 KAJIAN MASALAH

1.1 Pengenalan Pecahan merupakan salah satu topik yang terdapat di dalam silibus KBSM Matematik tingkatan 1. Topik ini merupakan sambungan daripada topik pecahan KBSR Matematik. Topik pecahan merupakan yang mula diperkenalkan kepada pelajar semenjak mereka di sekolah rendah lagi iaitu ketika mereka di tahun tiga. Walaupun telah diperkenalkan semenjak awal lagi tetapi masih terdapat ramai di antara mereka tidak mampu menguasai topik pecahan. Kebanyakan pelajar yang gagal atau mendapat markah rendah dalam mata pelajaran matematik adalah kerana mereka tidak dapat menguasai topik pecahan. Topik pecahan merupakan topik yang agak penting kerana asas perpuluhan dan peratus melibatkan pecahan. Malah topik-topik lain seperti Ukuran Panjang, Timbangan Berat, Cecair dan Isipadu , serta Masa dan Waktu juga melibatkan topik pecahan. Apa yang menyebabkan ramai murid tidak dapat menguasai topik ini amat perlu di kaji puncanya. Dengan mengetahui punca sebenar kegagalan ini, maka barulah masalah ini dapat diatasi walaupun bukan sepenuhnya tetapi sekurang-kurangnya mengurangkan peratus yang gagal hanya kerana tidak faham topik pecahan. Berdasarkan kepentingan inilah pengkaji membuat keputusan mengkaji punca mengapa pelajar-pelajar tidak dapat menguasai topik ini dengan harapan ianya dapat diatasi dan pelajar dapat menguasai topik ini dengan sepenuhnya. Walaupun kajian ini dibuat keatas pelajar Tingkatan 1 tetapi tahap pemahaman topik pecahan semasa mereka di sekolah rendah juga perlu di kaji untuk mengetahui kaitannya.

1

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

1.2

Latar Belakang Kajian Kajian tentang punca mengapa ramai pelajar tidak dapat menguasai topik pecahan

ini akan dijalankan ke atas pelajar-pelajar tingkatan satu. Kumpulan pelajar ini dipilih berdasarkan penguasaan sepenuhnya terhadap topik pecahan dapat dilihat setelah mereka di tingkatan satu. Tahap penguasaan topik pecahan mereka akan diselidiki. Ini bermakna tahap penguasaan mereka ketika di sekolah rendah akan diambilkira dan dijadikan sebagai kayu pengukur bagi pengkaji membuat kajiannya. Sebagai permulaan sekumpulan pelajar akan di beri ujian ringkas. Ujian ini mengandungi soalan-soalan asas matematik termasuklah soalan yang berkaitan dengan pecahan, perpuluhan dan peratus. Pelajar yang tahap penguasaan pecahan mereka agak rendah akan diasingkan dan dijadikan sampel pengkaji. Kumpulan sampel ini kemudiannya akan menjalani ujian-ujian tertentu dalam pelbagai bentuk iaitu temuduga, menjawab soalan-soalan ringkas dan ujian bertulis. Mereka akan ditanya secara ringkas pemahaman mereka tentang pecahan. Adakah mereka gunakan pecahan di dalam kehidupan seharian mereka. Pelajar juga akan ditanya tahap penghafalan sifir. Ini perlu bagai memastikan adakah ianya berkaitan. Kumpulan pelajar ini kemudiannya akan dibahagikan kepada kepada tiga kumpulan kecil mengikut kemampuan mereka menghafal sifir iaitu kumpulan lemah (hafal sifir 2,3 dan 4 sahaja), kumpulan sederhana (hafal sifir 2 hingga 9 tetapi tidak lancar) dan kumpulan mahir (boleh membaca sifir 2 hinga 12 dengan lancar). Kumpulan-kumpulan ini akan diberikan kerja dalam bentuk lembaran kerja yang berlainan yang mengandungi pelbagai bentuk soalan. Lembaran-lembaran kerja yang diberikan diharap dapat membantu pengkaji membuat penyelidikannya seterusnya membantu pengkaji membuat rumusan berkenaan punca pelajar tidak atau kurang menguasai topik pecahan.

2

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

1.3

Pernyataan Masalah. Pelajar tidak menguasai topik pecahan? Betul ke? Atau andaian pengkaji semata-mata ? Buktinya? Pengalaman pengkaji yang pernah mengajar di sekolah menengah dan juga sekolah rendah menguatkan lagi kenyataan di atas. Semasa mengajar di sekolah menengah pengkaji perlu mengajar pecahan dari asas bagi memastikan mereka memahami topik pecahan. Namun masih terdapat sekumpulan pelajar yang masih tidak dapat memahami topik ini dan konsepnya. Ketika mengajar di sekolah rendah pula, pengkaji perlu masa yang panjang bagi menerangkan konsep pecahan. Apabila bertukar topik dan pelajar di minta menyelesaikan masalah melibatkan pecahan, tukar peratus kepada pecahan terendah misalnya, masih terdapat ada pelajar yang tidak dapat menyelesaikan soalan tersebut mereka lupa apa itu pecahan terendah. Pengkaji terpaksa menerangkan semula konsep pecahan dan cara menyelesaikannya walaupun ketika mengajar topik peratus atau perpuluhan!. Mereka gagal menyelesaikan masalah peratus hanya kerana mereka lupa konsep pecahan. Mungkin ini diantara salah satu sebab guru tidak dapat menghabiskan sukatan mengikut masa yang sepatutnya. Apa yang menyebabkan pelajar ini lupa? Pengkaji mendapati istilah-istilah penting dalam pecahan misalnya Pecahan Wajar, Pecahan Tak Wajar, Nombor Bercampur dan Pecahan Terendah, akan menjadi sesuatu yang asing setelah mereka bertukar ke topik yang seterusnya. Walaupun bukan semuanya tetapi jika ditugaskan mengajar di kelas hujung (istilah guru untuk kelas terakhir untuk kelas yang di “streaming”) boleh dikatakan 80% di antara mereka lupa. Apa yang menyebabkan mereka lupa? . Kurang berminatkah mereka? Guru menggunakan pendekatan yang salah ke? Kalau begitu pendekatan apa yang sesuai? Pekara inilah yang menarik minat pengkaji sekali gus mendorong pengkaji untuk mengkaji masalah ini.

3

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

1.4

Objektif Kajian Sebagaimana yang telah diterangkan serba sedikit di dalam pengenalan dan latar belakang kajian, tujuan utama pengkaji membuat kajian ini adalah ingin mengetahui punca sebenar ramai pelajar yang tidak dapat menguasai topik pecahan. Ramai di antara mereka yang boleh memahami tetapi tidak menguasai sepenuhnya. Jika ada yang menguasai sepenuhnya pun bilangannya tidak ramai jika dibandingkan yang masih samar-samar dengan konsep pecahan. Secara umumnya kajian ini dijalankan bagi mengetahui punca pelajar tidak dapat menguasai topik pecahan, namun objektif khusus bagi kajian ini boleh di rumuskan sebagai :  Tahap penguasaan pelajar terhadap topik pecahan mengikut pecahanpecahan topik iaitu : • • • • • • Pengenalan kepada asas pecahan Penambahan dan penolakan dengan penyebut sama Penolakan dan penambahan dengan penyebut berlainan Pendaraban pecahan Pembahagian pecahan Penyelesaian masalah melibatkan pecahan

 Pada tahap manakah pelajar mula tidak dapat menyelesaikan operasi pecahan.  Punca mengapa pelajar gagal menguasai topik pecahan.

4

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

1.5

Persoalan Kajian Kajian yang akan dijalankan adalah berkisar tentang beberapa persoalan. Persoalan-persoalan tersebut adalah :  Setakah manakah tahap penguasaan pelajar terhadap topik pecahan? Adakah setakat  Pada tahap manakah pelajar mula tidak dapat menyelesaikan operasi pecahan?  Pelajar tidak menguasai pecahan ? Mengapa ?

1.6

Kepentingan Kajian Untuk mendapat keputusan yang baik dalam matapelajaran matematik, seseorang pelajar bukan sahaja harus mahir dalam semua operasi asas seperti penambahan, penolakan, pendaraban serta pembahagian tetapi mereka mesti menguasai kesemua topik yang terdapat dalam sukatan matapelajaran matematik. Dengan erti kata lain mereka boleh menyelesaikan operasi-operasi yang terlibat di dalam semua topik. Selain dari operasi asas, pecahan merupakan antara topik yang agak penting di kuasai. Ini adalah kerana banyak topik-topik lain seperti peratus dan nombor perpuluhan berkaitan dengan pecahan. Bedasarkan pengalaman pengkaji sebagai guru yang pernah bertugas di sekolah menengah dan juga sekolah rendah, pengkaji mendapati ramai pelajar kurang menguasai topik-topik ini kerana tidak menguasai konsep pecahan. Maka suatu kajian dijalankan bagi mengetahui puncanya agar

permasalahan ini dapat diatasi. Kajian ini diharap dapat membantu guru-guru lain membantu pelajar mereka menguasai topik ini. Dengan ini di harap agar tahap penguasaan pelajar terhadap matapelajaran matematik adalah tinggi dan kadar

5

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

tidak lulus matematik akan menurun. Kajian ini juga diharap dapat menimbulkan minat pelajar terhadap topik pecahan khusus dan matematik amnya dan guru dapat mewujudkan suatu situasi pembelajaran yang kondusif dan menyeronokan.

1.6

Batasan Kajian Kajian ini akan dijalankan ke atas pelajar tingkatan satu. Tahap

penguasaan mereka terhadap topik akan diuji. Memandangkan pelajar tingkatan satu sudah mula di dedahkan dengan penggunaan Bahasa Inggeris di dalam pembelajaran mereka maka penguasaan terhadap Bahasa Inggeris juga perlu di ambil kira. Ini penting memandangkan penguasaan Bahasa inggeris akan membantu mereka memahami konsep yang sedang dipelajari. Namun begitu batasan kajian terhad kepada penguasaan konsep pecahan tanpa mengambilkira penguasaan terhadap Bahasa Inggeris. Istilah-istilah penting dalam bahasa Inggeris tetap akan digunakan tetapi penerangan konsep akan digunakan secara dwi bahasa. Ini bagi memastikan pelajar lemah Bahasa Inggeris tetap akan memahami konsep yang di ajar kerana objektif utama kajian adalah mengkaji kelemahan pelajar menguasai topik pecahan. Atas kekangan inilah maka kebanyakan soal-selidik akan dibuat dalam Bahasa Melayu namun istilailah-istilah penting dalam bahasa inggeris tetap akan digunakan sepanjang masa kajian. Contohnya istilah “ denominator” iaitu penyebut. Pada mulanya murid di perkenakan dengan denominator dalam bahasa Melayunya ialah penyebut. Sepanjang kajian dijalankan denominator akan digunakan tetapi dari masa ke semasa pelajar akan ditanya tentang apa itu denominator bagi memastikan pelajar tahu apa sebenarnya istilah yang sedang mereka pelajari.

6

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

1.7

Definisi Istilah Istilah-istilah ( tulisan condong) yang digunakan di dalam kajian ini lebih kepada istilah yang berkaitan dengan pendidikan dan topik dalam matematik. Namun untuk memudahkan pemahaman berikut diberi definisi bagi istilah-istilah yang digunakan

Istilah i ii iii iv Ukuran Panjang Timbangan Berat Isipadu Cecair Masa dan Waktu

Makna Salah satu topik matematik KBSR yang melibatkan penggunaan unit milimeter (mm), centimeter (cm) dan sebagainya. Salah satu topik matematik KBSR yang melibatkan penggunaan unit kilogram (kg) dan gram (g) . Salah satu topik matematik KBSR yang melibatkan penggunaan unit mililiter (ml) dan liter (l) . Salah satu topik matematik KBSR yang melibatkan penggunaan unit jam, minit, hari, minggu dan sebagainya. Satu istilah yang terdapat dalan m atematik KBSM dalam topik pecahan iaitu pecahan yang mempunyai nilai penyebut lebih besar berbanding nilai pengangka. Satu istilah yang terdapat dalan m atematik KBSM dalam topik

v

Pecahan Wajar

vi

Pecahan Tak Wajar

pecahan iaitu pecahan yang mempunyai nilai penyebut lebih kecil berbanding nilai pengangka. Satu istilah yang terdapat dalan m atematik KBSM dalam topik

vii

Nombor Bercampur

pecahan iaitu suatu nombor yang mempunyai nombor bulad dan juga pecahan. Satu istilah yang terdapat di gunakan di sekolah yang menunjukkan kelas dipecah-pecahkan kepada pelajar yang telah diasing mengikut tahap penguasaan mereka dalam pelajaran. Pelajar pandai dalam kelas yang pertama, kedua dan seterusnya pelajar yang lemah dalam kelas yang terakhir.

vii

Streaming

ix

Istilah Kelas Hujung

Makna Satu istilah yang digunakan di kebanyakan sekolah bagi

7

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

menggambarkan kelas yang kebanyakannya pelajarnya merupakan pelajar yang lemah atau rendah tahap penguasaan dalam pembelajarannya. Salah satu istilah yang digunakan dalam topik pecahan yang pecahan yang tidak boleh dikecilkan lagi nilainya. Salah satu topik matematik KBSR yang melibatkan penggunaan diskaun, komisen .

xi ii

Pecahan Termudah Peratus

1.8 Rumusan Bab ini membincangkan serba sedikit tentang kajian yang akan

dijalankan. Ianya dapat memberi gambaran berkenaan kajian yang akan dijalankan. Latar belakang kajian, apa yang dikaji serta serba sedikit mengapa kajian ini dinyatakan. Bab seterusnya akan membincangkan serba sedikit tentang kajian –kajian lalu yang telah dijalankan yang berkaitan dengan topik pecahan. Ianya memberi gambaran secara ringkas berkenaan kajian yang akan dijalankan. Penerangan tentang kajian-kajian lalu yang pernah dijalankan akan dijadikan sebagai sokongan kepada kajian yang bakal dijalankan. . Kajian-kajian lalu ini juga dapat dijadikan asas kepada kajian yang akan dijalankan. dijalankan dan juga kepentingannya dalam dunia pendidikan juga

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

8

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

2.1

Pengenalan Banyak kajian telah dijalan kan berkenaan topik pecahan. Kajian-kajian yang telah dijalankan ada yang tidak terus kepada pecahan namun topik yang dikaji masih menjurus kepada tahap penguasaan topik pecahan dan ad ajug yang terus membincangkan kepada topik pecahan.

2.2

Konsep Pecahan Menuru Tan Sing Meng dari Pusat Perkembangan Kurikulum dalam tulisan nya bertajuk Nota Sejarah Matematik (Berita Matematik, JUN 1993) menyatakan pecahan dipercayai mula dikenali oleh orang Babylon pada zaman kuno. Huraian berkenaan pecahan hanya didapati dalam Naskah Lontar Ahmes (Ahmes papyrus) (c. 1550 S.M.). Di dalam buku Ahmes tersebut sudah terdapat satu contoh penyelesaian masalah melibatkan pecahan . Orang Cina juga pernah menjalankan kajian tentang pecahan. Di Negeri Cina pada masa itu menggunakan pecahan kebanyakannya dalam masalah melibatkan pembahagian tanah.

2.3

Kajian-kajian Lepas Satu kajian telah dijalankan keatas topik peratus oleh Nik Suryani bte Nik Abd

Rahman di dalam kajian nya yang bertajuk “Skim Peratus bagi Pelajar tingkatan Satu”. Di dalam kajian ini beliau membuat kajian berkenaan tahap penguasan pelajar terhadap tajuk peratus yang merupakan sub topik kepada Pecahan (KPM 1981) dan beliau ada mengaitkan sekali dengan penguasaan pecahan dan ianya memainkan peranan yang agak penting di dalam penguasaan pelajar terhadap topik peratus. Tahap penguasaan pelajar dalam topik peratus dan pecahan agak membimbangkan . Ini ditegaskan oleh Allinger dan Payne dalam bukunya Estimation and Mental Arithmetic With Present. Beliau mengatakan bukan sahaja kanak-kanak atau

9

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

pelajar menghadapi masalah memahami konsep pecahan malah orang dewasa juga. (Allinger & Payne, 1986) Nik Aziz Nik Pa(1987) juga ada membuat kajian tentang pecahan di dalam kajiannya yang bertajuk Children Fractional Schemes. Dalam kajiannya ini beliau ada menerangkan secara terperinci tentang konsep pecahan, fahaman kanak-kanak tentang konsep pecahan, kesilapan yang sering pelajar lakukan ketika menyelesaikan operasi pecahan dan sebagainya. Beberapa kajian tentang peratus dan pecahan juga pernah dijalankan oleh Parker dan Leinhardt. Di dalam kajian ini mereka mennganalisis dan mengenal pasti corak kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar. (Parker & Leinhardt, 1995)

2.5

Rumusan Bab ini menerangkan serba sedikit tentang sejarah pecahan serta tentang

kajian-kajian lepas yang telah dijalankan penyelidik-penyelidik sebelum ini. Dari kajian yang telah dijalankan menunjukkan kepentingan masalah atau punca pelajar tidak menguasai topik pecahan perlu di cari segera supaya ianya dapat diatasi. Bab seterusnya akan menerangkan secara terperinci tentang kajian yang akan dijalankan . Kerangka kajian, Metodologi kajian, sampel kajian dan sebagai akan kan dinyatakan di dalam bab ini.

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN

10

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

3.1

Pengenalan Bab ini akan menerangkan tentang rekabentuk, kajian. Populasi sampel. Instrumen yang digunakan sepanjang kajian, Analisis kajian dan sebagainya. Bab inilah yang menerangkan secara terperinci bagai mana kajian ini akan dijalankan dan keatas siapa.

3.2

Populasi / Sampel Kajian akan dijalankan keatas pelajar Tingkatan 1. Pelajar seramai 30 hingga 35 orang akan diambil sebagai sampel kepada kajian ini. Satu Ujian diagnostik akan dijalankan dan pelajar tidak menguasai topik pecahan dan yang berkaitan dengan nya akan diasingkan dan kumpulan ini lah yang akan menjadi kumpulan sasaran.

3.3

Instrumen Kajian Kajian ini akan menggunakan Ujian Diagnostik dalam bentuk ujian bertulis sebagai salah satu instrumen untuk kajian ini. Soalan ujian diagnostik ini secara keseluruhan diambil dari soalan-soalan Tahun 6 – KBSR. Tujuan soalan jenis ini diambil bagi menguji tahap penguasaan mereka dalam matematik sekolah rendah ( Lampiran A). Selepas itu kaedah temu bual pula akan digunakan bagi mengenali diri pelajar dengan lebih rapat lagi dan masalah mereka dalam bidang pelajaran akan dikaji serta idea mereka tentang pecahan juga diambilkira. (Lampiran B) Kaedah ini juga digunakan semasa menguji tahap penguasaan sifir pelajar-pelajar tersebut. Pelajar akan dibekalkan dengan soalan-soalan yang perlu di siapkan dalam masa yang singkat. ( Lampiran C) Setelah di temu bual mereka akan didedahkan dengan konsep pecahan secara berperingkat. Ujian-ujian bertulis akan dijalankan secara berperingkat bagi mengetahui tahap pemahaman mereka dan setakat mana mereka mula lupa konsep pecahan. Ujian-ujian ini penting kerana ianya menentukan setakat mana pelajar

11

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

mula gagal menguasai pecahan. Pada masa inilah mereka di dedahkan tentang pecahan menggunakan istilah Bahasa Inggeris bagi memembantu pembelajaran formal mereka kelak. ( Lampiran )

3.4

Analisis kajian Analisis berkenaan hasil kajian akan dinyatakan dan diterangkan secara terperinci setelah kajian dijalankan kelak.

3.5

Prosidur Kajian Kajian yang akan dijalankan perlu dilakukan secara berperingkat mengikut tahap. Langkah demi langkah perlu dlakukan secara teratur bagi memastikan pelajar tidak semakin keliru. Ini boleh merumitkan lagi keadaan. Prosidur kajian yang akan dijalankan dapat di ringkaskan seperit berikut:  Langkah pertama : Jalankan Ujian Diagnostik. untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar untuk mengetahui latar belakang dan minat pelajar terhadap matematik dan fahaman mereka tentang pecahan  Langkah ketiga : Menebual pelajar untuk mengetahui tahap penguasaan sifir mengembalikan ingatan pelajar tentang konsep pecahan  Langkah keempat : pendedahan dan penerangan konsep pecahan  Langkah kelima dan seterusnya : Ujian bertulis secara berperingkat - untuk mengetahui takat penguasaan pelajar dan setakat mana mereka mula gagal menguasai topik pecahan  Langkah Kedua : Menebual pelajar

3.6

Reka Bentuk Kajian Secara ringkasnya reka bentuk kajian dapat dilihat melalui carta aliran seperti yang ditunjukkan di bawah :

12

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

Ujian Diagnostik

Menguasai

Tidak menguasai

Temubual tentang konsep pecahan

Ada idea tentang pecahan

Langsug tiada idea tentang pecahan

Ujian tahap hafalan sifir Boleh membaca sifir 2 hingga 12 dengan lancar Tidak boleh membaca sifir dengan lancar

3.7

Rumusan

Ujian Bertulis secara berperingkat bagi mengetahui tahap penguasan Pelajar terhadap topik pecahan

Apa yang sangat diharap adalah kajian ini dapat dijalankan dengan sempurna dan hasil-hasil daripada kajian dapat membantu pengkaji membuat rumusan dan dapat membantu pelajar dalam menguasai topik pecahan seterusnya menguasai topik matematik. Kajian ini juga diharap dapat membantu para guru 13

ANIDAH BINTI ABD RAHMAN 670712015298001

yang menghadapi masalah yang sama menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Semoga ianya dapat menarik lagi minat anak-anak bangsa terhadap matapelajaran matematik dan tidak lagi menganggap matematik sesuatu yang sukar untuk di fahami dan kuasai. InsyAllah.

14