1.

0 Pengenalan Menjelang tahun 2020, Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara majumengikut acuan sendiri, iaitu mencapai kemajuan seimbang dari segi ekonomi, politiksosial, keharmonian dan kebudayaan. Selaras dengan itu salah satu agenda pentingkerajaan adalah untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia. Oleh itukementerian pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkanwarganegara yang bersifat progresif, bermoral dan beretika tinggi selain daripadamelahirkan warganegara yang berpengetahuan dan berkemahiran. Dalam usaha kerajaan memartabatkansebuah sistem pendidikan yang berkualitidan bertaraf duniapelbagai dasar dan perundangan pendidikan telah dirangka dandiwartakan bagi menghadapi cabaran baru kesan daripada globalisasi, liberasasi,pengantarabangsaan dan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Bagimembolehkan

bidangpendidikan dapat berdiri selaras dengan bidang lain penggubalandisiplin, peraturan, dan perundangan dalam pendidikan telah dilaksanakan, bagimemudahkan pencapaian matlamat pendidikan negara. Tujuan utama sistem perundangan pendidikan adalah untuk menentukan tahap pendidikan berkualiti bertaraf dunia dan seterusnya dapat memenuhi keperluan dan cabaran pendidikan pada alaf baru. Kementerian Pendidikan telah mengambil inisiatif membuat beberapa perubahan berterusan dalam pendidikan termasuk mewartakan perundangan pendidikan yang telah dikeluarkan pada tahun 1996 dan 1997. Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru pula adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadi semakin kompleks dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikan martabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikan Misi Nasional seperti yang digariskan oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah melihat profesion perguruan sebagai µberdiri sama tinggi dan duduk sama rendah¶ dengan profesion yang lain kerana khidmat golongan pendidik adalah melewati ruang tempat, masa dan ketika (Menteri Pendidikan, 2000). Bidang pendidikan pada masa
1

kini telahpun berhadapan dengan masa depan mencabar yang memerlukan perancangan rapi, sistematik dan holistik. Maka, kalangan warga pendidik, perundangan pendidikan negara serta semua pihak yang berkepentingan perlu berganding bahu untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru demi memantapkan lagi sistem pendidikan di negara kita. Sistem dan perundangan pendidikan yang berwibawa akan menghasilkan modal insan berminda kelas pertama walaupun ia mengambil masa yang panjang. Peningkatan profesionalisme guru dapat membantu meningkatkan lagi sistem pendidikan di negara kita. Melalui peningkatan profesionalisme guru ia dapat melahirkan guru yang versatil iaitu guru yang sanggup dan dapat melakukan apa sahaja yang diminta dalam skop yang telah ditetapkan tanpa sebarang rungutan di belakang. Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion keguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada pelajar telah bertukar kepada guru sebagai pemudahcara dalam pengajaran dan pembelajaran, agen perubahan dan sumber inspirasi kepada pelajar. Guru harus kreatif dan inovatif untuk menjadikan sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran menjadi efektif, menarik dan menyeronokkan. Kerajaan dan guru itu sendiri memainkan peranan penting dalam meningkatkan profesion perguruan. Oleh itu, perundangan pendidikan yang mantap dan berkesan dapat member impak yang sangat besar dalam profesion perguruan yang menjurus kepada kecemerlangan dan keseimbangan taraf pendidikan di Malaysia. Dalam memartabatkan profesion peguruan juga, perundangan pendidikan seharusnya digubal dengan penuh teliti dan mengambil kira peredaran zaman dan masa supaya perundangan tersebut tidak terus ketinggalan dengan arus permodenan yang kian pesat. Pada zaman sebar canggih masa kini, peranan guru amatlah penting untuk membentuk sahsiah dan keperibadian yang sempurna kepada anak bangsa yang bakal meneraju masa depan negara, dan perundangan pendidikan yang berkesan dalam memartabatkan profesion perguruan amatlah perlu bagi menjamin kelancaran untuk masa depan negara.

2.0 Konsep & pengertian Menurut Kamus Dewan (2005) perundangan merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang iaitu sesuatu undang-undang itu ditadbir yang lazimnya mengikut adat
2

pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO). µCemerlang¶ pula ialah bersinar (bercahaya) dengan terang. kesatuan-kesatuan guru dan pihak swasta.Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan pelbagai cabaran dan rintanganperlu diharungi terutamanya bagi golongan pendidik. perubatan. jaya atau gagal dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi para guru dan hasilnya kepada generasi pelajar. Dalam usaha meningkatkan martabat profesion perguruan yang cemerlang. guru. Warga pendidik sekarang merasakan profesion yang diceburiterdedah kepada pelbagai risiko dan liabiliti. ia memberi makna bahawa imej profesion perguruan sama ada tinggi atau rendah. Oleh itu dalam melaksanakan tanggungjawabtersebut negara Malaysia tidak terlepas dengan situasi yang mencabar kewibawaan negaradalam menjadikan sistem pendidikan negara yang dihormati dan bertaraf dunia. gilang-gemilang. anggota masyarakat . Tanpasistem pendidikan yang teratur dan berkembang sejajar dengan perkembangan zaman . Sama seperti pengurusan disiplin dan peraturan yangdilaksanakan pihak kementerian juga telah mengambil inisiatif untuk membuat beberapaperubahan berterusan dalampendidikan termasuk mewartakan perundangan pendidikanyang telah dikeluarkan pada tahun 1996 dan 1997.sendirisebuah negara. Cabaran utama adalahtanggungjawab mereka sendiri sebagai pendidik di samping dengan cabaran dari ibubapayang kebelakangan ini begitu mudah memgambil tindakan mahkamah terhadap pendidikapabila berlaku sesuatu kes. senibina. Dari kedua-dua pengertian tersebut. Pendidikan merupakan nadi pembangunan sesuatu bangsa dan negara. pelajar. 3 . perakaunan dan lain-lain. Manakala µprofesion¶ ialah pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang. Pihak-pihak tersebut ialah kerajaan khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia serta institusi-institusi yang berkaitan.boleh dianggap bangsa dan negara tersebut gagal dalam melaksanakan tanggungjawabmemartabatkan sesuatu bangsa dan negara. maka pakatan bijak semua pihak hendaklah digerakkan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Perundangan lebih besar ruang lingkupnya dan menjadi undangundangyang perlu dipatuhi dalam sesebuah negara. Dalam bidang perundangan pula ia telah dirangka bagi menentukan tahappendidikan berkualiti bertaraf dunia dan seterusnya dapat memenuhi keperluan dancabaran pendidikan pada alaf baru.

Antara akta yang telah diwartakan oleh pihak kementerian termasuklah AktaPelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996. Menurut kamus oxford pula. senibina. sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Akta Pendidikan 1996 merupakan suatu aktauntuk mengadakan bagi pendidikan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. yang mengamalkan sistem pendidikankebangsaan. Dalam Akta Pendidikankonsep sistempendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dariperingkat pra sekolah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi.1 Isu 1: Etika profesion keguruan Dalam kamus dewan etika membawa maksud Satu sistem dasar akhlak. kemahiran dan nilai-nilai murniselaras dengan perkembangan dunia yang berdaya saing tinggi bersifat global danmemfokuskan teknologi maklumat. Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan daripada AktaPelajaran 1961. iaitu sekolah kerajaan. pendidikan swasta danpendidikan teknikal. Profesion pula bermaksud pekerjaan terutamanya yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalam bidang undang-undang. Tujuan akta ini adalah untuk menjamin kualiti di dalam sistem pendidikan. etika ialah prinsip moral atau set prinsip moral. adat atau tingkah laku atau kesusilaan. perakaunan dan lain-lain. Di samping itu melalui Akta Pendidikan 1996 ini penekanan dibuatbagi membolehkan masyarakat Malaysia menguasai ilmu.Akta ini merangkumi skop pendidikan yang lebih luas berbanding peraturan dan disiplinpendidikan. Akta inimengawal selia usaha ke arah mempertingkatkan dan meninggikan kualiti pendidikan diperingkat pra sekolah. 3. perubatan. pendidikan khas. Falsafah Pendidikan Negara telah dijadikan landasan Akta Pendidikan yang digubalsetelah mengambilkira aspirasi semua pihak. µkeguruan¶ pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab ( 4 . Walaupun Akta Pendidikan 1996 merupakan perundangan yang baru iamenampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada. Iaberpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasarpendidikan kebangsaan selama ini. dan meliputi semuakategori sekolah. pendidikan guru. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukkanyang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Ianya meliputi semua kategori sekolah.

guru yang professional memerlukan mutu personal yang sesuai dengan tugas dan status guru. yang membentuk generasi masa akan datang. Masyarakat umumnya mengharapkan guru-guru yang bertanggungjawab.kerjaya) sebagai guru. dan mempunyai pencapaian yang istimewa yang boleh meningkatkan profesionalisme perguruan. merancang dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran dan murid-muridnya. Kesimpulannya. rajin. Walaupun dilanda pelbagai perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan. pengetahuan am yang luas. Guru yang kurang komitmen terhadap tugas dan tanggungjawab penyebabkan imej guru dipandang rendah oleh masyarakat. mempunyai tingkah laku yang baik. kemahiran berkomunikasi. Setiap murid diberi perhatian dan dibantu bagi mengatasi kelemahan masing-masing dan meningkatkan prestasi mereka dari sudut peningkatan kemajuan akademik. tingkah laku para murid yang cuba dibentuk ataupun tingkah laku mereka sendiri. Penyampaian yang sistematik dan melibatkan pelajar secara aktif akan menjadikan corak pengajaran guru menjadi lebih berkesan. para guru 5 . kretiviti dan motivasi. Mutu personal guru antaranya meliputi sahsiah dan sikap. sifat-sifat kepimpinan. Guru pelu dedikasi terhadap profesionnya memandangkan sebahagian besar masa guru itu dihabiskan dengan berfikir. Seorang guru yang kompeten seharusnya mempunyai ilmu pengetahuan yang cemerlang dan terkini terhadap mata pelajaran yang diajar. Etika pelajar yang diajar oleh seorang guru yang tidak bersahsiah mencerminkan diri seorang guru yang tidak beretika. Guru yang baik dan beretika akan melahirkan generasi yang baik dan Berjaya. memainkan peranan bagi memastikan generasi muda yang terhasil daripada sistem pendidikan hari ini mampu meneruskan kesinambungannya pada masa akan datng. Menurut Abd Rahim (2000). minat. Mereka juga perlu mempunyai kemahiran menggunakan kaedah pengajaran yang mudah difahami dan dikuasai murid. etika guru dalam pendidikan ini adalah sangat penting. bermoral tinggi dan tidak melanggar norma-norma masyarakat. Guru merupakan agen penyebaran ilmu pengetahuan. Kelemahan mutu personal guru memberikan kesan buruk dan menjejaskan mutu dan keberkesanan pendidikan serta imej perguruan.

sesebuah organisasi mesti memastikan bahawa semua individu bersedia untuk belajar pada setiap kesempatan yang ada dan organisasi yang berjaya adalah yang mengetahui bagaimana mendapatkan komitmen dan keupayaan untuk belajar di setiap peringkat dalam organisasi tersebut (Senge. guru dan pelajar itu sendiri. Menyatakan bagi menggunakan sumber manusia yang ada secara berkesan. para guru mestilah mengubah persepsi bahawa pembelajaran adalah sebagai amalan sesekali atau bila perlu sebaliknya menjadikan pembelajaran sebagai amalan berterusan atau sepanjang hayat (long life learning). Kejadian ini berlaku di Kangar. membimbing.2 Isu 2: Percanggahan tiga pihak (guru.seharusnya mampu untuk menjadi individu yang boleh bersaing di pesada dunia dan menjadikan perguruan ini sebagai profesion yang sama dengan bidang kerjaya yang lain. Namun mampukah guru. ibu bapa dan pelajar itu sendiri merealisasikan impian murni untuk memartabatkan profesion perguruan sedangkan ketiga-tiga pihak yang berkenaan saling menuding jari dan menghadapi masalah percanggahan dalam menyelesaikan sesuatu isu? Misalnya kita sering terbaca. dan mengajar pelajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan malah berfungsi sebagai pembentuk sahsiah dan peribadi seseorang sehingga menjadi seorang yang berguna kepada bangsa. agama dan negara kelak. maka adalah penting sekali setiap individu dalam perguruan sentiasa ditambah nilai dan diasah sesuai dengan perkembangan semasa. ibubapa dan pelajar) Memang tidak dapat dinafikan bahawa dalam usaha memartabatkan profesion perguruan terdapat isu atau masalah yang timbul iaitu isu percanggahan antara ibu bapa. Buktinya. terpandang dan terdengar isu-isu yang berkaitan dengan masalah disiplin pelajar sama ada di media massa mahupun media elektronik yang menjadi bahang bicara ke arah memartabatkan profesion perguruan. Tugas dan peranan seorang guru bukan sahaja mendidik. Memandangkan guru merupakan aset terpenting dalam organisasi pendidikan. Hal ini dikatakan berlaku kerana guru yang mengajar 6 . 1994). Guru merupakan ³orang kedua´ bagi pelajar selepas ibu bapa. Perlis iaitu seorang guru yang mengajar mata pelajaran fizik di salah sebuah sekolah menengah mendakwa diserang oleh sekumpulan pelajar termasuk diterajang berkali-kali di perut oleh salah seorang pelajar di dalam bilik darjah sekolah terbabit. 3. masalah seperti kes pelajar yang menendang guru. Oleh itu.

Hal ini didorong oleh perasaan ibu bapa yang tidak mahu menerima kritikan bahawa mereka gagal mendidik anak-anak mereka. Percanggahan yang berlaku ini menjadi duri dalam daging ke arah memartabatkan profesion perguruan.3 Isu 3: Status guru dalam pandangan masyarakat 7 . Masing-masing mempunyai hujah dan pendapat tersendiri dalam menyelesaikan sesuatu masalah sehingga kadang-kadang ketiga-tiga pihak sukar untuk mendapatkan kata putus dan keputusan yang memuaskan hati pihak yang terlibat. Misalnya kes seperti yang berlaku di Kulim. Pelajar perempuan itu terpaksa dikejarkan ke Hospital Parit Buntar kerana luka yang dialaminya agak parah. Kedah baru-baru ini. Pelajar perempuan yang berusia 13 tahun itu mengalami bengkak pada bahagian kepalanya akibat diketuk dengan tangan dan dihentak dengan menggunakan buku teks hanya kerana perbuatannya menegur sama ada guru itu memakai minya wangi atau tidak.subjek fizik tersebut (Cikgu Azahana Ibrahim yang berumur 27 tahun) menegur seorang pelajar perempuan berhubung kelewatan menghantar tugasan yang diberikan. Ibu bapa yang merupakan perantara di antara guru dan pelajar mempunyai alasan yang tersendiri untuk mempertahankan anak mereka disebabkan isu yang berlaku dalam profesion pendidikan. Kejadian berlaku pada 8 Februari 2010 di sebuah Sekolah Menengah (SM) Lubuk Buntar iaitu seorang pelajar perempuan dipukul oleh seorang guru lelaki hanya disebabkan oleh isu minyak wangi. 3. Kejadian seperti ini akan menimbulkan konflik antara ibu bapa dengan guru kerana sudah tentu ibu bapa yang terlalu memanjakan anak-anak mereka akan mempertahankan anak-anak mereka walaupun mereka tahu kesalahan itu sebenarnya berpunca dari anak mereka sendiri. Tambahan pula sikap anak-anak yang memberikan keterangan palsu terhadap kes-kes seperti ini mendorong ibu bapa untuk lebih mempercayai anak mereka berbanding guru yang mengajar. Oleh itu timbullah percanggahan pendapat dan perbahasan antara guru dan ibu bapa terhadap sikap anak-anak yang tidak tahu menghormati guru. Tetapi kita tidak boleh pula menyalahkan pelajar semata-mata kerana terdapat juga dalam kalangan guru yang bertindak sewenang-wenangnya seperti berkelakuan di luar etika perlakuan seorang guru yang sebenar.

(yang membawa maksud. Sebenarnya tanggungjawab mendidik anak bangsa bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Apatah lagi dengan timbulnya pepatah Bahasa Inggeris yang menyatakan: ³Those who can. Dr. jurutera. Abdul Rahman Daud menyatakan kemasukan yang tinggi di dalam profesion perguruan adalah disebabkan pandangan sesetengah individu yang menganggap kerjaya ini sebagai pilihan terakhir kepada golongan siswazah terutama bagi mereka yang gagal memperoleh sebarang pekerjaan. jatuh bangun sesuatu bangsa terletak di atas bahu individu tersebut.Pada awal tahun 60-an. Kini cabaran menjadi seorang guru tidak seperti yang dilihat dengan mata kasar. Walaupun begitu. yakin. Malah ada kalanya lebih baik dari guru yang sedia ada. Menurut Azhar (2007) Presiden Kesatuan Guru-Guru Malaysia Barat. Ini adalah kerana ramai yang menganggap mereka boleh menjadi guru sandaran atau guru sementara walaupun tanpa mempunyai latihan asas. Cabaran dalam Wawasan 2020 adalah antara yang perlu ditangani oleh para pendidik untuk melahirkan bangsa yang bermoral. akan mengajar adalah digolong dalam kategori orangorang yang tidak tahu melakukan atau mempraktikkan sesuatu kemahiran atau pengetahuan. do: those who can¶t teach´. Pada masa ini. guru dianggap sebagai insan yang terpilih untuk membawa ilmu dan kemajuan kepada masyarakat setempat. peguam dan lain-lain. Bila seseorang menandatangani perjanjian sebagai seorang pendidik. eragama dan beretika tinggi serta penduduk yang mempunyai psikologikal dan pemikiran yang tidak terkongkong. pendidik atau pengasuh manakala perkataan guru pula berkaitan dengan guru di sekolah ialah untuk mengajar dan mendidik para pelajar agar menjadi insan yang universal selain daripada memberikan ilmu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. mereka yang tahu akan melakukan: mereka yang tidak dapat melakukan. kini profesion perguruan dianggap sebagai profesion peringkat pertengahan di bawah profesion professional yang lain seperti doktor. kaum guru juga menjadi panduan dan rujukan selain memberikan ilmu kepada masyarakat. Mengikut Kamus Dewan. 8 . Adakalanya juga seringkali para guru menjadi sasaran jika berlaku masalah dalam masyarakat.Perkataan keguruan diambil dari perkataan dasarnya iaitu guru. keguruan sering dianggap sebagai satu kerjaya pilihan yang terakhir. Sumbangan guru sangat besar dan menjadi pemangkin kepada pembangunan negara. guru bermaksud pengajar. Apabila kita membincangkan mengenai kedudukan guru pada sudut pandangan sesetengah orang.

Secara amnya. Ramai guru berpendapat beban tugas guru adalah sangat membebankan.(Shuib & Johari.´ FPK ini jika dihayati sepenuhnya menunjukkan guru telah diamanahkan memikul tanggungjawab yang berat. iaitu untuk mengajar. kini dan selamanya adalah sama. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. 2001). Pada asasnya profesion keguruan sejak dulu. tidak tahu mengira dan tidak boleh membaca kepada celik huruf. Dengan keadaan ini akan menyebabkan ramai guru menghadapi tekanan emosi akibat daripada perubahan tersebut. berakhlak mulia. Rahim 1997). Begitu juga setiap kali perubahan kurikulum berlaku maka setiap kali itulah juga kewibawaan guru tercabar. FPK (1989) di Malaysia menekankan ³pendidikan sebagai usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek. guru adalah golongan profesional yang melaksanakan tugas ke arah mencapai matlamat pendidikan untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada pelajar dan masyarakat bagi membina Negara yang bertamadun tinggi. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. berilmu pengetahuan dan berdaya saing. bertanggungjawab. Beban tugas yang banyak sebenarnya merupakan fenomena biasa dalam kehidupan pendidik.2002) Dalam konteks pendidikan moden hari ini. rohani. Penambahan beban tugas ini sudah tentu akan membawa kesan kepada mutu dan kualiti pengajaran guru ( Abd. beban tugas dan tanggungjawab kerja dalam kalangan guru-guru perlu diambil kira. Kenyataan ini perlu dihadapi dan sedia diketahui sebelum guru tersebut memilih profesion perguruan. guru dianggap sebagai µpakar¶ dalam segala bidang (Shamsudin Haron et al. Mereka perlu berwibawa. berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta negara. Dalam usaha untuk merealisasikan sistem pendidikan itu.4 Isu 4: Beban tugas guru Falsafah Pendidikan Kebangsaan.bangga dan sedar akan potensinya ke arah mencapai kecemerlangan dan seterusnya masyarakat yang bersatu padu. bijak mengira dan menjadi manusia yang berjaya. mendidik dan merubah manusia yang bernama pelajar dari keadaan yang tidak mengenal huruf. 3. peka kepada perubahan dan bijak menangani masalah terutama disiplin pelajar. 9 .

mengawas peperiksaan. menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja persatuan ibubapa dan guru (PIBG). guru perlu membuat perancangan pengajaran. 10 .Beban tugas yang tidak diuruskan dengan sistematik akan menyebabkan berlakunya tekanan dan seterusnya menghasilkan mutu kerja yang mengecewakan apabila dibuat penilaian. Perkembangan dalam bidang pendidikan banyak bergantung kepada pengalaman yang dicurahkan oleh guru. menghadiri mesyuarat. bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juda melaksanakan kerja penkeranian dan pentadbiran. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. persediaan alat-alat mengajar. Guru perlu pandai membuat perancangan dan strategi. kegiatan sukan dan ko-kurikulum murid dan berbagai lagi. Tanggungjawab dan beban kerja guru yang semakin bertambah menyebabkan guru memainkan bermacam jenis peranan. menanda kertas peperiksaan atau ujian. menghadiri kursu dan sebagainya. Selaras dengan perkembangan sistem pendidikan sekarang ini seperti persediaan pengajaran pembelajaran. pemerhatian dan bertanya kepada guru yang berpengalaman. Guru juga perlu memastikan kelicinan program sekolah yang telah dirancang sama ada pada peringkat sekolah. Pelajar kini semakin bijak dan boleh memberi penilaian dan tindak balas atas tindakan guru. Menurut Faridah & Zubaidah (1999). guru memerlukan kompetensi pengurusan masa sbagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. hal ehwal kebajikan murid. Antara kriteria guru berkesan ialah guru yang dapat mempamerkan mutu pengajaran yang baik dan dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan perngurusan dengan cara yang berturutan dan semula jadi dalam kedudukannya. negeri atau kebangsaan. Guru haruslah sedar atau beringat bahawa setiap langkah mereka sebenarnya dalam pemerhatian dan sentiasa dinilai. Oleh itu. akaun persatuan dan kelab murid. Walau bagaimanapun beban tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan atau tidak banyak bergantung kepada individu guru itu sendiri. membahagikan keutamaan urutan tugas dan tanggungjawab yang perlu dipelajari melalui pengalaman. disiplin murid. kegiatan ko-kurikulum dan juga tugas-tugas berkaitan dengan perkeranian. daerah. Beban tugas yang banyak ini menyebabkan guru semakin tertekan. menyemak buku murid. Mereka bukan sahaja menjadi guru tetapi juga bertugas sebagai kerani dalam mengendalikan urusan sampingan seperti urusan buku teks murid.

cepat meradang. 2000).mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. Kriteria yang disenaraikan ialah Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. Bagi mengekalkan kualiti guru. Guru kini mestilah boleh menjadi pendidik serba boleh serta lincah dalam beberapa kemahiran termasuk keupayaan menggunakan media elektronik serta komputer bagi meningkatkan kemahiran dalam pengajaran. Orinstein 11 . guru perlu mempunyai ciri-ciri seperti yang beliau nyatakan iaitu para guru harus mempunyai bekalan yang secukupnya dari segi kemahiran dan pengetahuan. sentiasa mengikuti peredaran masa. Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. guru hendaklah sentisa berusaha untuk mengaplikasikan IT dalam pengajaran dan pembelajaran. Robiah sidin(1994) ada mencadangkan beberapa kriteria yang sepatutnya ada pada seorang guru agar bersedia dalam mengajar dan mampu mengajar seiring dengan perubahan zaman. mahu mencuba idea baru dan inovatif. 4.Ekoran dari bebanan tugas yang berat yang terpaksa dipikul oleh guru-guru telah menyebabkan mereka tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik dan seterusnya ditegur atau dimarahi oleh majikan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami ³stress´. memahami perkembangan teknologi dan mempunyai sifat berani. Ini menyebabkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya (Abdul Malik. jumlah mata pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi guru. Usaha ini memerlukan agar guru sentiasa mengemaskini sistem maklumat dan mengemaskini sistem kemahiran computer.3 Cabaran 1 Guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. Ini turut diakui oleh Zubaidah Aman (1999) yang mendapati bebanan waktu mengajar. Omar Hashim (1991) pula berkata bagi guru itu dapat melaksanakan kurikulum dengan baik dan sesuai dengan perubahan zaman. agresif dan hilang daya konsentrasi. Ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. Guru perlulah sentiasa meningkatkan kebolehan dalam menggunakan ICT bagi meningkatkan lagi profesionalisme guru tersebut. Penguasaan dalam bidang ICT sangat penting kerana dunia kini merupakan dunia tanpa sempadan. Guru sepatutnya mempunyai potensi dalam mendidik pelajar relevan dengan zaman dan keadaan sekarang.

tamak. Guru adalah pendidik dan mursyid disamping menyampaikan ilmu.riak. Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk melaksanakan pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris memerlukan guru agar lebih menguasai dan mempraktikkan dalam komunikasi antara guru mahupun sesama pelajar itu sendiri. Kebersihan meliputi jasmani dan rohani.2 Cabaran 2 12 . Selain itu. pemarah dan sebagainya. seorang pendidik itu seharusnya menguasai penggunaan Bahasa Inggeris. perlakuan. Bagaimana pula jika guru menunjukkan sikap yang kurang baik kepada pelajar? Sudah tentu generasi pelajar itu akan sama seperti guru tersebut. Akhlak dan kualiti guru adalah sangat penting dalam memperbaiki akhlak pelajar. Hati seorang guru yang menyampaikan ilmu mestilah bersih dan ikhlas. Guru merupakan contoh kepada pelajar. 1988). 4. Pelajar sangat menghormati guru yang berakhlak mulia kerana guru adalah sumber ilmu dan semangat mereka. Guru juga mestilah bebas daripada perasaan hasad dengki. Guru bukanlah sebagai robot atau alat untuk menyampaikan ilmu tetapi ia berperanan lebih luas dari itu (Pusat Perkembangan Kurikulum. Ini akan mencerminkan sikap guru yang tidak berakhlak dan mempunyai sahsiah atau moral yang baik. Guru mesti mempunyai kebersihan peribadi iaitu dari segi percakapan. t. Maka guru perlulah memiliki kualiti peribadi yang tinggi serta mampu menyampaikan risalahnya sebagai pendidik (Al Ghazali.dan Hunkins (1998) berkata cabaran guru dalam meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri sebenarnya banyak berkaitan dengan tumpuan dan cara guru itu menyampaikan ilmu kepada pelajar. tindakan atau perasaan. Antara peranan lain guru ialah memberikan ilmu yang cukup dari segi jasmani mahupun rohani kepada pelajar bagi mengembangkan potensi diri dan dapat ilmu yang disampaikan dapat berfungsi dengan baik.t). Guru juga akan dijadikan contoh yang baik kepada mereka. Ini kerana keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu terpancar melalui tindakannya. Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas memerlukan guru untuk menguasainya dan meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dari masa ke semasa.

Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seorang guru untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah.3 Cabaran 3 Antara punca yang menyebabkan status guru masa sekarang dipandang rendah adalah kerana pelajar hari ini dimewahkan oleh ibu bapa sendiri. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efesien. pelaksanaan penyelidikan tindakan kolaborasi. peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja boleh diperolehi daripada buku teks semata-mata malah boleh didapati melalui jaringan internet dan juga kemudahan multimedia turut menjadi cabaran dalam menghasilkan sekolah berkualiti. dalam memartabatkan prosfesion perguruan. memupuk budaya ilmu. Keadaan ini seterusnya menjadikan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. guru itu sendiri berhadapan dengan cabaran untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan khasnya dalam bidang kurikulum. Bukan itu sahaja. Selain itu. Sekolah berkualiti memerlukan satu usaha pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui beberapa pendekatan yang strategik. guru haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatakan taraf profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan. Antara cabaran tersebut adalah penyediaan input pendidikan yang mencukupi. Misalnya untuk meningkatkan kualiti sekolah. pengajaran. Fenomena yang biasa berlaku sekarang 13 .Perkembangan bidang sains dan teknologi pada masa kini menjadikan bidang pendidikan semakin bertambah canggih dan mencabar. Tambahan pula masalah sekolah turut bertambah berikutan pertambahan pelajar di dalam bilik darjah. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah dan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia tercapai. membuat refleksi kendiri. 4. pembelajaran dan penguasaan supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan. Salah satu cabaran dalam memartabatkan profesion perguruan adalah sekolah yang berkualiti.

4 Cabaran 4 Jumlah pelajar yang semakin bertambah pada setiap tahun juga merupakan salah satu beban yang harus ditanggung oleh guru-guru di sekolah. Sikap sebegini boleh dianggap tidak rasionl dan tidak adil bagi para guru. Dengan itu maka wujudlah rungutan daripada pelajar 14 . Pihak ibu bapa hari ini sering mencari jalan penyelesaian mudah bagi menangani masalah anak-anak mereka yang dipukul guru. Kerana ada sesetengah media massa Cuma mengutamakan keuntungan sahaja tanpa memikirkan kenyataan yang betul. Sikap ibu bapa yang menyebelahi anak-anak juga menjadi punca pelajar melawan guru. Kedudukan ekonomi mereka yang lebih baik menyebabkan hormat mereka terhadap guru berkurangan. Setiap tahun. Keadaan ini jelas sekali. pasti kita tidak pernah mendengr berita dari media massa yang melaporkan tentang murid yang melakukan kesalahan disiplin perlu dipukul. jumlah pengambilan pelajar baru semakin bertambah dan secara tidak lansung mewujudkan suasana bilik darjah yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. Ada waktunya murid yan dipukul hanya mengalami segaris luka tetapi perkataan yang sering digunakan ialah µcedera¶. Berita guru memukul pelajar dan sebaliknya sering berlaku dan menjadi topik media juga bualan hangat masyarakat. Guru sering dipandang rendah oleh pelajar dan akibatnya mereka tidak takut untuk melawan guru. Kenapakah keadaan ini mesti berlaku? Pasti kerana berita ini tidak menarik minat para media massa begitu juga dengan masyarakat umumnya.ialah para guru menunggu bas manakala murid menunggu pemandu peribadi mereka untuk pulang apabila selesai sesi persekolahan. Kejadian guru-guru memukul peljar sering dipilih untuk dijadikan tajuk utama bagi media massa. Guru digambarkan sebagai jahat kerana memukul murid tetapi apabila diketahui bahawa sikap murid terbabit sebagai punca dia dipukul. media tidak pernah memperbetulkan cerita apa lagi meminta maaf. Media massa pula sering berpihk kepada murid yang terlibat tanpa pertimbangan yang wajar. Pihak media massa pula sering memperbesar-besarkan isu ini dengan tujuan dapat melariskan jualan mereka. Mereka lebih gemar berpaling kepada media sebagai perunding cara dan jalan penyelesaian segera. Perkara ini secara tidak lansung menjatuhkan status guru dalam pandangan masyarakat kini. Tidak kurang yang memandu sendiri ke sekolah dan amat biasa murid memegang telefon bimbit. 4.

menghabiskan banyak masa dan membosankan.berkenaan dengan situasi pembelajaran yang kurang selesa. Keadaan ini jelas menampakkan bahawa cuti sebenar para guru semakin berkurang kerana kerja-kerja tambahan yang perlu dilakukan dilaksanakan ketika waktu cuti persekolahan. Menurut Shahbudin (1986). Akibat terlalu penat dengan urusan dalam bilik darjah. mengadakan kelas tambahan. Bilangan guru yang tidak mencukupi dalam sesebuah sekolah juga menyumbang kepada peningkatan tahap beban guru-guru yang sedia ada di sekolah tersebut. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan ABM bagi sesi pengajaran dan pembelajaan (P&P) yang seterusnya. di mana jumlah waktu mengajar di dalam bilik darjah semakin bertambah dan mereka terpaksa pulang lewat ke rumah. memeriksa kertas jawapan calon. pada dasarnya cuti persekolahan tidak dapat digunakan oleh guru-guru untuk berehat bersama-sama keluarga akan tetapi mereka dikehendaki bertugas lebih masa sepanjang cuti persekolahan pada setiap tahun. mengenai kesan KBSM ke atas beban tugas guru beliau mendapati bahawa sejumlah 90% dalam kalangan responden mengatakan bahawa KBSM itu adalah membebankan khususnya dari segi persediaan guru. Semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan secara rasmi di seluruh sekolah di negara ini mulai pada tahun 1989 maka sering kali kedengaran suara rungutan daripada sebahagian besar para guru di sekolah menengah tentang beban tugas mereka pada hari ini semakin hari semakin bertambah dan tercabar. 15 . Oleh yang demikian. cuti guru yang terdiri daripada 77 hari (11 minggu) hanya tinggal lebih kurang 33 hari sahaja dalam setahun. Mereka mendakwa bahawa KBSM menambahkan tanggungjawab para guru serta berat dari segi kawalan kelas dan perlaksanaannya. kelas intensif dan sebagainya. Cabaran lain adalah guru-guru terpaksa berkerja pada musim cuti persekolahan. Berdasarkan dapatan kajian yang telah dibuat oleh Shafie (1994). Mereka berpendapat bahawa KBSM terlalu memerlukan alat bantu mengajar sehinggakan ia sangat menyusahkan. kelas pemulihan. Guru terpaksa mengawal bilangan murid yang terlalu ramai dan perkara ini bakal menjejaskan prestasi seseorang guru dan guru tidak dapat memberikan tumpuan sepunuhnya ketika waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Situasi ini sangat berkait rapat di mana guru-guru dikehendaki mengawas peperiksaan awam. Para guru juga mendakwa bahawa KBSM yang dilaksanakan telah menyebabkan beban tugas mereka bertambah.

syarat tambahan bagi Kursus Lepasan Ijazah(KPLI) hendaklah yang bersesuaian dengan keperluan opsyen. kemudian membandingkan dengan kemampuan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas itu dengan terperinci. kriteria pengambilan guru juga perlu diambil kira dengan lebih lagi.93 jam lagi bagi menyempurnakan kerja-kerja mereka seperti mengajar dan menyemak latihan buku pelajar. Contohnya apabila ada pegawai baru di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). 5.Pembahagian kerja merupakan perkara yang penting dalam aspek kawalan dan pengurusan bagi menganalisis tugas dan pembahagian kerja secara terperinci. guru-guru masih memerlukan sebanyak 15. Gabungan antara tugas dan kemampuan bertujuan mewujudkan kecekapan (Abdul Shukur Abdullah. Calon juga hendaklah seorang yang aktif dalam kokurikulum dan bebas daripada penyalahgunaan dadah. ³Bebanan ini bertambah dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid´ (Harian Metro. 1991). guruguru terpaksa meninggalkan tugas utama mereka iaitu mengajar di bilik darjah. didapati masa sebenar guru bekerja adalah 44. temuduga individu dan berkumpulan juga dilaksanakan dan menguji kebolehan calon menguasai bahasa inggeris melalui ujian bertulis Bahasa Inggeris.1 Pendekatan 1 Syarat pemilihan guru sepatutnya diperketatkan lagi. 2005). Mengikut kajian yang dilakukan pleh Shahbudin (1986). Akibatnya. Selain itu juga. Selain itu.) Justeru itu. Selain itu. Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan.28 jam seminggu manakala masa rasmi di sekolah ialah 28. Guru-guru dikehendaki menjalankan kegiatan kokurikulum di sekolah tanpa mengikut ketetapan masa tidak kira pada waktu persekolahan mahupun di luar waktu persekolahan. Calon boleh diuji melalui Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teachers Selection Test-MTeST). banyaklah idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru.67 jam. Jabatan Pelajaran Negeri atau di peringkat kementerian. Para guru masa kini terpaksa menghadapi masalah dalam menguruskan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah yang semakin hari semakin bertambah. 16 .35 jam sahaja seminggu (jumlah masa kerja rasmi bagi 1 hari adalah 5.

Bagi mencapai dasar dan matlamat tersebut. Calon juga hendaklah Berjaya melepasi ujian Inventori Sahsiah Guru dan melepasi ujian-ujian lain yang diberikan. bahasa inggeris. fizik atau kimia atau biologi atau kejuruteraan awam atau elektronik dan eloktronik atau elektrik atau kejuruteraan mekanikal atau lukisan kujuruteraan atau teknologi kejuruteraan dan satu mata pelajaran lain. KPM juga membentuk dan menggubal Kurikulum IPG secara berpusat dan mendapat kelulusan Majlis Kurikulum Pendidikan Guru. matematik atau matematik tambahan. Matematik dan banyak lagi. Guru juga mesti diberikan penekanan dalam Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) bagi menjadikan guru sebagai penyelidik dan menjadikan budaya menyelidik sebagai sifat mereka. dan menyeluruh serta memberi penekanan terhadap memartabatkan profesion keguruan. komprehensif. fokusnya adalah seperti menambah baik sistem pemilihan guru. Contohnya bidang Teknologi Maklumat.Bagi pemilihan calon lepasan Sijil Pelajran Malaysia SPM pula hendaklah sekurangkurangnya mendapat enam kepujian pada peringkat SPM untuk subjek bahasa melayu. ICT. penyelidikan dan pastoral care juga diberikan. 5. Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 adalah merupakan sebuah pelan perancangan pendidikan yang bersepadu. Kerjasama anatara KPM dan IPT yang menawarkan program ijazah pendidikan haruslah dieratkan agar dapat memastikan kurikulum pendidikan yang digubal menepati kehendak dan keperluan sistem pendidikan Negara. Mereka member penekanan elemen baru kepada guru dalam kurikulum pendidikan guru dan membangunkan infrastruktur yang meliputi Pusat Maklumat Latihan Keguruan. Antara lain dasar dan matlamat memartabatkan profesionperguruan adalah dengan meningkatkan kualiti guru. Dato¶ Seri Abdullah Hj. sains atau sain tambahan. KPM juga memastikan setiap IPG mempunyai penkhususan dalam bidang tertentu. Selain itu. Bahasa. sejarah. sains. Latihan dalam aspek pedagogi. 17 . Sistem Penyaluran. kokurikulum.2 Pendekatan 2 Pelan Induk Pembanguan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 yang telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia. Rangkaian ICT dan sebagainya. kerjaya guru dan kebajikan guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KPM menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Perguruan Guru IPG yang menawarkan program pada peringkat sarjana muda pendidikan.

mahir. infrastruktur dan infostruktur. peranan IPG telah diperkembangkan untuk melatih guru pada peringkat ijazah berbanding dengan hanya pada peringkat sijil dan diploma. pengetahuan dan kefahaman berkaitan bidang keguruan serta kemahiran P&P dan komponen keperluan) latihan meliputi kelayakan memasuki program dan latihan. beriltizam dan berjiwa pendidik. Selain usaha mengetatkan syarat kemasukan calon guru. 18 . Dasar dan matlamat yang telah digariskan adalah bersesuaian dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan pada hari ini yang menuntut perubahan perspektif masyarakat terhadap profesion keguruan. Masyarakat hari ini menganggap guru bukan satu kerjaya tetapi mereka melihat guru sebagai insan yang berkualiti. SGM mengandungi dua komponen standard ( nilai dan amalan profesional keguruan.memantapkan latihan perguruan. pencapaian Inventori Sahsiah. bertanggungjawab dan bangga menjadi pendidik. Program latihan perguruan telah diberi penambahbaikan dalam pelbagai aspek seperti mengetatkan syarat dan kriteria pengambilan guru. Antara usaha memantapkan profesion ini termasuklah menaik taraf maktab perguruan kepada Institut perguruan Guru (IPG). Calon-calon guru akan melalui proses saringan seperti Malaysian Teachers Selection Test (M-Test). Maktab dinaikkan taraf menjadi IPG dan ini diharapkan dapat melahirkan guru-guru yang berkualiti. menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru dan memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia. kementerian juga sedang dalam peringkat akhir menyediakan Standard Guru Malaysia (SGM) sebagai rujukan piwaian kualiti guru di seluruh negara. berkelayakan. Keguruan (INSAK). berkewibawaan. kolaborasi. berminat. ujian kesihatan. tapisan keselamatan dan mendapat kecemerlangan pencapaian akademik. Penaiktarafan maktab perguruan kepada institut pendidikan guru untuk meningkatkan kelayakan guru ke peringkat ijazah mampu memartabatkan profesion keguruan. penaksiran dan penilaian. Bermula 6 Mei 2006. Dalam usaha meningkatkan jumlah guru siswazah dan menyediakan guru yang berkualiti. berketrampilan. temuduga. Guru yang layak ditawarkan biasiswa untuk melanjutkan pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah. memantapkan kerjaya guru.

755. Kini terdapat 27 buah IPG di seluruh negara dengan bilangan pensyarah 3. Selain itu. guru perlulah meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki kemahiran mereka. Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat satu penukaran iaitu menggantikan Sijil Perguruan Asas (SPA) kepada Diploma Perguruan Malaysia (DPM) demi untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara kita selaras dengan cabaran dalam dunia pendidikan hari kini. Di samping itu juga 19 .129 orang dan enrolmen 28. Dengan kepakaran dan kelayakan yang tinggi guruguru akan dilihat sebagai lebih berkemampuan dalam memberi sumbangan terhadap pembentukan persekitaran yang sesuai dan kondusif. Antara usaha yang telah dilakukan oleh KPM ialah untuk meningkatkan tahap profesional profesion guru.3 Pendekatan 3 Terdapat pelbagai pendekatan yang dapat diwujudkan misalnya strategi kerajaan untuk memartabatkan profesion perguruan. IPG memainkan peranan penting dalam menyediakan latihan pra dan dalam perkhidmatan. Terdapat enam pendekatan yang merangkumi dalam peningkatan tahap profesionalisme.Bersesuaian dengan agenda tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin kualiti di peringkat menengah dengan menyediakan guru siswazah di semua sekolah menengah menjelang tahun 2005. Yazid Abdul Manap (2001) menggariskan beberapa strategi yang telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha mereka memartabatkan profesion di samping menjadikan profesion ini sebagai pilihan utama bagi bekas lulusan graduan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menambah jumlah biasiswa bagi para guru untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah lanjutan merangkumi peringkat ijazah sarjana dan kedoktoran di bawah Hadiah Latihan Persekutuan ( HLP). Program ini telah diperkenalkan tahun 1996. Salah satu daripadanya ialah memperkenalkan ³Program Diploma Perguruan Khas´. Wan Zahid (1996) menyarankan bahawa untuk membentuk persekitaran kerja yang baik. Hal ini sejajar dengan sasaran kerajaan untuk menyediakan 100% guru berijazah bagi sekolah menengah dan 50% bagi sekolah rendah menjelang 2010. 5. Seterusnya Kursus-kursus seperti Program Khas Pensisiwazahan Guru (PKPG) yang dimulakan pada Jun 1999 telah menambahkan bilangan guru siswazah.

Di samping meletakkan guru-guru di tahap yang tinggi dengan memberikan kursus dan latihan yang sesuai. Skim latihan pegawai juga penting kerana skim yang dikelolakan oleh Bahagian Biasiswa untuk membolehkan pegawai-pegawai pendidikan mendapat kelayakan tambahan dengan mengikuti program kedoktoran dan sarjana dengan menawarkan biasiswa penuh dan cuti belajar bergaji penuh. Tujuan utama penubuhan YGMB adalah untuk menyatukan dan mengembelang seluruh warga pendidik 20 . Pada 1 Mei 1997. Dengan perubahan tersebut.kursus-kursus ini diadakan secara usahasama dengan Universiti Terbuka Malaysia (Open University) untuk guru-guru bukan siswazah serta Institut Aminuddin Baki untuk guru besar. Selain daripada itu. pensyarah-pensyarah maktab juga diberikan peluang memperbaiki diri mereka sesuai dengan cabaran dalam dunia pendidikan masa kini. Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB) diperbadankan di bawah akta Syarikat 1965. pada Mac 1994 sebagai sebuah syarikat Berhad. penubuhan Yayasan Guru Malaysia Berhad juga memainkan peranan yang penting. Perlu diingatkan bahawa bidang pendidikan kini sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman. sekali lagi premis ini diberikan pengiktirafan dengan menjadikan ianya sebuah universiti dengan nama Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Kementerian Pendiidikan Malaysia sentiasa berusaha memastikan mutu pendidikan akan terus dikawal dan sentiasa berada pada paras yang maksimum telah menjalankan beberapa program khas untuk memastikan ianya terus berkembang. Banyak dasar yang dibuat dahulu ada yang tidak sesuai lagi pada alaf ini. Amerika Syarikat dan Australia. Latihan pendidikan yang dijalankan dengan usaha sama Institut Aminuddin baki dalam bidang pengurusan dan kempimpinan pendidikan harus dipuji. Pendekatan yang dapat dilaksanakan seterusnya ialah dengan menubuhkan Universiti Perguruan sepertiSultan Idris Training College for Malay Teachers (SITC) telah ditukarkan namanya kepada Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) pada tahun 1959 untuk memartabkan bidang keguruan sehingga dinaikkan taraf kepada Institut Perguruan Sultan Idris pada tahun 1987. Antara latihan dan progam yang disediakan ialah program kembar sarjana antara Institut Aminuddin Baki dengan universiti-universiti di Britian. Oleh yang demikian dasar pendidikan juga berubah walaupun matlamat utama tidak berubah iaitu berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

pembekalan dan sebagainya. 1973). Inilah resolusi pertama Persidangan Permuafakatan Pendidikan Kesatuan dan Persatuan Guru Malaysia (PPKPGM) yang meyeru agar setiap warga pendidik menyertai salah satu kesatuan guru yang terdapat di Negara ini.dan anggota perkhidmatan pendidikan Malaysia ke dalam satu organisasi yang berasaskan ekonomi dan kebajian yang akan menjadi wahana utama. Ramai guru yang mengikuti program jenis ini kecewa dengan kenyataan pihak kementerian yang tidak akan menjanjikan apa-apa jawatan yang lebih tinggi walaupun guru menamatkan pengajiaannya dengan cemerlang. Objektif utama penubuhan YGMB ialah untuk memajukan kebajikan pendidik khasnya ahliu-ahli Yayasan melalui bencana dan sebagainya di samping memajukan ekonomi warga pendidik melalui aktiviti perniagaan terutama dalam bidang kewangan. polisi sisitem pendidikan yang ada tidak menggalakkan usaha guru memperkembangkan kerjaya mereka. Syarat-syarat dalam pemilihan guru juga perlu diperketatkan bagi memilih calon guru yang benar-benar layak sahaja. pembinaan dan pembangunan hartanah. (Yazid. minat utama terhadap profesion ini sebenarnya hanya sedikit sahaja dan akibatnya selepas dua atau tiga tahun menjadi guru. Kajian yang dijalankan terhadap beberapa orang guru mengenai kejadian ³guru suka datang lewat ke kelas´ 21 jelas . Guru-guru yang memiliki ijazah sarjana muda melalui cara ³Pendidikan Jarak Jauh´ kurang mendapat pengiktirafan dari pihak kementerian. pengusan dana. Apabila jenis personaliti tersebut tidak sepadan dengan persekitarannya. maka berlakulah punca kepada sikap tidak betminat terhadap kerja mahupun perkembangannya. Penyertaan guru dalam kesatuan-kesatuan guru yang berdaftar diyakini dapat menguatkan dan mengukuhkan penyatuan perjuangan guru secara permuafakatan selaras dengan kehendak profesion keguruan. (Holland. Faktor keupayaan menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja dalam bentuk kesesuaian jenis personaliti seseorang dengan persekitaran itu. kebosanan terhadap tugas akan berlaku. Sekiranya profesion ini adalah pilihan yang terakhir bagi guru. 2001). Yazid Abd Manap (2001) menyatakan lagi bahawa dalam kerta kerjanya. pelancongan dan perhotelan. Ada pula guru yang sanggup berhenti pekerjaannya di tengah jalan kerana tidak ada apa-apa peluang yang dijanjikan sedangkan pihak kerajaan menggalakkan guru-guru melanjutkan pelajaran untuk memperbaiki profesion keguruan ini.

Kekosongan jawatan guru samada di sekolah rendah mahu pun menengah biasanya diisi oleh guru sandaran yang tidak mendapat latihan secara formal samada di maktab perguruan atau pun universiti.menunjukkan faktor bahawa guru yang seringkali menghadapi masalah ini adalah guru yang kurang berminat sejak dari awal lagi dalam bidang yang diceburi. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat. profesion keguruan adalah merupakan satu profesion yang sangat mulia. Kesimpulannya. Lambakan guru-guru sandaran tidak terlatih di sekolah dengan sendirinya akan merendahkan martabat profesion keguruan tersebut. Masyarakat harus sedar akan cabaran dan bebanan tugas yang dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang rendah golongan ini. Keputusan itu dibuat selepas kementerian itu mendapati ada asas 22 . Tanpa guru siapalah kita hari ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata. Tetapi pandangan masyarakat terhadap profesion keguruan ini akan menjadi lebih pudar lagi apabila ada sesetangah pihak yang menganggap tanpa mengikuti latihan perguruan di tempat-tempat tertentu.4 Pendekatan 4 Timbalan Perdana Menteri. Sepatutnya. 5. Kita tidak dapat nafikan mengenai keperluan mengisi kekosongan tersebut atas dasar pendidikan pelajar di sekolah. Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. mereka masoh boleh menjadi seorang guru. Pemilihan profesion ini sebagai bidang terakhir untuk diceburi juga adalah satu tanggapan yang salah. manakala di peringkat sekolah rendah ianya diisi dengan guru-guru lepasan diploma dari maktab perguruan. (Wan Mohd Zahid Nordin ). satu jawatankuasa khas akan ditubuhkan bagi mengkaji beban tugas berlebihan yang ditanggung oleh guru sekolah di seluruh negara. Semestinya kekosongan jawatan guru di sekolah menengah diisi dengan kehadiran guru-guru yang telah menamatkan pengajian secara separuh masa atau PJJ yang terlalu ramai di sekolah rendah. Bahagian Dasar dan Penyelidikan Pendidikan mengambil langkah yang proaktif terhadap masalah yang dihadapi.

masalah ini akan diteliti bagi memastikan tugas hakiki guru iaitu mendidik pelajar dengan tumpuan sepenuhnya terhadap kelas tidak terganggu disebabkan bebanan tugas lain yang terpaksa dipikul. Satu daripada cara untuk meringankan beban kerja ini ialah dengan menambah bilangan guru.5 guru. sekarang satu bilik darjah 2. Dasar baru kementerian yang menekankan aspek kokurikulum di sekolah turut mendapat maklum balas positif dari pihak NUTP yang menyatakan sokongan penuh terhadap usaha berkenaan. sama ada dengan mengambil contoh piawaian antarabangsa atau dari negara jiran yang tahap pendidikannya lebih tinggi dari negara kita untuk dicontohi.0 (ertinya satu bilik darjah ada dua orang guru). guru boleh bercuti pada hari Sabtu sebanyak dua kali setiap bulan disebabkan guru terlibat dengan banyak aktiviti. Kementerian Pelajaran disaran supaya mengambil kira faktor nisbah purata antara guru dan pelajar dalam kelas sebagai satu langkah mengenal pasti formula terbaik bagi mengurangkan beban kerja guru. Jawatankuasa tersebut ditugaskan mengenalpasti bagaimana masalah bebanan tugas guru itu boleh berlaku dan mencari penanda aras yang boleh kementerian guna pakai. Yang Dipertua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia (GMGBM) Awang Mohamad berkata cadangan itu dilihat boleh membantu kementerian dalam mencari formula untuk mengatasi masalah bebanan tugas guru yang telah dibangkitkan selama ini. Awal tahun ini. Kementerian menubuhkan jawatankuasa ini tidak lain tidak bukan untuk mencari penyelesaian terbaik menyelesaikan bebanan guru. Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein mengumumkan bahawa kementerian akan menyelesaikan kajian terperinci dalam tempoh setahun untuk mencari formula bagi mengurangkan beban kerja guru dan memperbaiki persekitaran kerja guru di negara ini. sedangkan pekeliling yang dikeluarkan.bahawa guru di beberapa buah negeri kini menghadapi beban tugas berlebihan sehingga menjejaskan tumpuan kepada tugas mengajar. ertinya kalau sekarang satu bilik darjah 1. Oleh itu. Jawatankuasa itu yang akan dipengerusikan oleh Alimuddin dan keanggotaannya yang turut membabitkan beberapa pegawai pelajaran serta wakil NUTP dan diberi masa selama dua bulan bagi mencari jalan penyelesaian terhadap isu berkenaan. Kementerian akan memastikan penekanan terhadap kokurikulum tidak akan sesekali membebankan guru. 23 . NUTP turut membuat aduan yang guru terpaksa bekerja pada setiap hari Sabtu.

serta mewujudkan persatuan pesara guru. Tan Sri Dr Abdul Rahman Arshad. Menggembleng sepenuhnya kerjasama serta peranan ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti di sekolah. terutama bidang kokurikulum. iaitu mengajar. Matlamat ini boleh dicapai melalui program seperti anak angkat oleh syarikat swasta. Dalam konteks ini. berkata sudah tiba masanya Kementerian Pelajaran memberi penekanan serius terhadap pelaksanaan konsep berkenaan. mempergiatkan sumbangan bekas pelajar. Beliau yang bertanggungjawab dalam penghasilan Laporan Abdul Rahman Arshad yang mengandungi 82 perakuan pada Ogos 1996. Abdul Rahman berkata. Empat langkah berkenaan ialah memanfaatkan sepenuhnya peranan ibu bapa untuk menjayakan aktiviti di sekolah. Selain dapat membantu meringankan beban tugas yang ditanggung guru. jawatan berkenaan boleh menyelesaikan masalah ketiadaan guru yang bergantung kepada guru sandaran tidak terlatih. menyarankan empat langkah khusus untuk mengurangkan beban tugas guru di sekolah melalui konsep µmemasyarakatkan pendidikan¶ yang tidak mencetuskan kos tambahan kepada kerajaan. Cadangan mengkaji purata guru dengan pelajar itu juga relevan dengan saranan beberapa pihak lain yang mahukan jawatan guru pembantu bagi mengatasi masalah yang sama. Akhbar baru-baru ini melaporkan sebanyak 40 cadangan mengatasi beban tugas guru dikenal pasti oleh jawatankuasa khas yang ditubuhkan Kementerian Pelajaran bagi mengkaji masalah berkenaan. mengoptimumkan pembabitan sektor swasta dalam pembangunan bidang pendidikan. Sebagai contoh. Tokoh akademik dan bekas Ketua Pengarah Pelajaran. Kementerian Pelajaran juga harus mempergiat usaha mengoptimumkan pembabitan sektor swasta dalam pembangunan bidang pendidikan di sekolah sebagai tanggungjawab sosial. termasuk mengehadkan murid kepada hanya 25 orang bagi setiap kelas di sekolah rendah dan menengah. sekali gus memperluaskannya ke sekolah di seluruh negara. tidak kira yang besar mahu 24 .Langkah tersebut bertujuan membolehkan guru mempunyai masa yang cukup bagi menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas teras. ibu bapa diberi ruang dan kepercayaan untuk mengatur serta mengendalikan penganjuran Hari Sukan di sekolah yang membabitkan banyak kerja di luar bilik darjah dan memakan masa guru selama ini. sektor swasta mampu berperanan merapatkan jurang prestasi pencapaian serta infrastruktur antara sekolah di bandar dan pedalaman. secara langsung akan membantu guru memfokus kepada tugas pengajaran dan pembelajaran.

termasuk dalam usaha mempertingkat profesionalisme guru. Oleh itu.0 Penutup Untuk merealisasikan aspirasi Negara iaitu untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Dengan itu. di mana kedua-dua model tersebut menekankan kepada tujuan pendidikan atau objektif pengajaran (hasil pembelajaran). Model objektif adalah bersifat sistematik kerana mempunyai komponen-komponen atau langkah-langkah pelaksaan tertentu ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. rohani. Ketika ini. Satu lagi langkah berkesan ialah menggerakkan secara aktif sumbangan murid tua atau bekas pelajar di sesebuah sekolah untuk membantu guru menjayakan program penting seperti bimbingan kerjaya dan ceramah menghadapi peperiksaan utama. Falsafah Pendidikan Guru dan seterusnya membudayakan pembelajaran sepannjang hayat. Generasi yang terdidik nanti mestilah boleh bertoleransi antara kaum dan agama. maka kandungan dan kaedah mengajar lebih terurus dan pencapaian murid lebih mudah dinilai. Beliau juga mencadangkan supaya persatuan pesara guru diwujudkan bagi membolehkan golongan yang kaya dengan pengalaman itu menyalurkan idea untuk membantu Kementerian Pelajaran menangani pelbagai isu berkaitan. Guru perlu menghayati dan mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. program sedemikian masih kurang dan kebanyakannya hanya terhad kepada sekolah yang majikan syarikat itu adalah alumni. Pembentukan disiplin.pun kecil. objektif pengajaran yang ingin dicapai digariskan dengan jelas. Kedua-dua Model Tyler dan Model Taba tergolong di bawah Model Objektif. peraturan dan perundangan dalam dalam bidang pendidikan ini telah banyak membantu dalam pencapaian matlamat pendidikan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. 6. Kedua. tidak hairanlah mengapa tertubuhnya pelbagai perundangan pendidikan di Malaysia yang mengikut peredaran zaman dan dipinda dari semasa ke semasa. Usaha bagi membentuk generasi masa depan dengan peribadi dan akhlak yang tinggi merupakan salah satu matlamat dalam pencapaian matlamat pendidikan negara. Selain daripada itu pelajar yang dibentuk daripada pembentukan disiplin. peraturan dan juga perundangan ini bolehlah menghormati kebudayaan kaum-kaum lain yang terdapat 25 .

siapalah kita pada hari ini. pelaksanaan disiplin. Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. semua pihak perlu berganding bahu untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tidak mengharapkan sebelah pihak sahaja. Para guru perlu bersedia dari sudut pelbagai aspek untuk menghadapi cabaran-cabaran yang bakal ditempuhi pada masa kini dan masa akan datang. dan juga negara serta mampu menjadi insan yang sanggup menghadapi cabaran dan dugaan dalam era teknologi yang semakin pesat selaras dengan Wawasan 2020. Pemilihan bidang ini sebagai pilihan terakhir untuk diceburi adalah satu tanggapan yang salah. Profesion perguruan merupakan satu profesion yang sangat mulia. Oleh itu. Dalam usia yang muda. Tanpa guru. Dengan tahap persediaan yang tinggi. 26 . Akhlak dan peribadi murni yang dibentuk dalam diri setiap individu terutamanya remaja atau generasi yang akan datang akan menjadi perintis dalam membangunkan negara. keberkesanan setiap guru tidak akan terjejas walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran dan rintangan. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. Dengan adanya Falsafah Pendidikan Negara yang menjadi pusat kepada matlamat pendidikan negara.institusi-institusi yang berkaitan serta individu terlibat dalam proses pendidikan. Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru.di Malaysia dan menghargai kebudayaan kebangsaan. masyarakat. Masyarakat harus sedar cabaran dan bebanan yang dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang rendah golongan ini. keluarga. Peningkatan martabat profesion keguruansebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan juga dapat dilakukan dengangandingan mantap berbagai pihak khususnya Kementerian Pelajaran Malaysia. pelajar atau remaja mudah terpengaruh dengan aktiviti sosial yang kurang berfaedah. peraturan dan perundangan dalam pendidikan dapat dilaksanakan dengan lancar dan mampu mencapai matlamat bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab terhadap diri. beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat.Usaha-usaha yang berterusan dan kemaskini InsyaAllah akan dapatmenyempurnakan wawasan negara Malaysia bukan saja setakat 2020 bahkanmelangkaui masa-masa selepasnya.

9. Bakhtiar Mansor (1993) Satu Perspektif Perkembangan Kerjaya dalam Jurnal Pengurusan Pendidikan. 1996. Lembaga penyelidikan undang-undang (2008) Perlembangaan Persekutuan Petaling Jaya Selangor : International law books services.0 Bibliografi 1. 4. Amir Hasan Dawi. (1989) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.Bhd. Harapan dan Kesesuaiannya Dalam Melahirkan Generasi Yang Seimbang Dari Segi Rohani.Ali (2001) Ilmu pendidikan DPM: Pendidikan di Malaysia dan psikologi Pendidikan (Edisi Pertama) Kuala Lumpur : Utusan publication & distributors Sdn. 5.s. Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman (2008) Falsafah pendidikan dan kurikulum (Edisi Kedua) Tanjong Malim: Quantum books(1185725-V). Omardin Ashaari (1996) Pengurusan sekolah. Shafie Lugom (1994) Kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM). Sheikh Othman Bin Sheikh Salim (2005) Kamus dewan (edisi keempat) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Shahbudin Ngah (1986) Satu kajian mengenai tugas guru di dua buah sekolah menengah di daerah Muar Johor. 11. 2. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Abdul Rahim M. 27 .7. Kamus Dewan Edisi Baru. Penteorian sosiologi dan pendidikan. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Tesis Sarjana Pendidikan. Pendidikan di Malaysia. . Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman. 6. Fakulti Pendidikan. 13. Mok Soon Sang. 8. 10. Johor. Tanjung Malim: Quantum Books. Kuala Lumpur: Perguruan Institut Aminuddin Baki. Jasmani.34 12. Kuala Lumpur: Utusan publication distributors Sdn. (2002). Kuching: Sadong m. Emosi dan Intelek. Ee Ah Meng. 7. (1994).Bhd.Bhd 3. Abdullah Sani Yahaya (2003) Mengurus sekolah Bentong Pahang Darul Makmur : Publication & distributor Sdn.

17. m. Pendidikan di Malaysia: sejarah. bekas KPM.14.s. 15 . 15. m. 16. Shuib Dirwan & Johari Seman (2001) Profesion keguruan di Malaysia. Sufean Hussin. 40-48. Yazid Abdul Manap (2001) Memartabatkan profesion keguruan tanggungjawab bersama dalam bestari koleksi guru Johor : JPN Johor.s. Wan Mohd Zahid Noordin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.33. Sedutan Ucapan Sempena Majlsi Perasmian Seminar Pendidikan anjuran JPN JOhor di UTM pada 23 Mac 1998. 1993. sejauh manakah martabatnya kini dalam bestari guru Johor: JPN Johor. 28 . sistem dan falsafah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful