DIAGRAF

Digraf ialah dua huruf konsonan berturut-turut yang mewakili satu bunyi (seperti ng, ny, sy), atau disebut juga dwihuruf, dwilambang dan huruf rangkap; manakala diftong ialah dua huruf vokal spt ai, au, dan oi yang menghasilkan bunyi berangkap dan puncak kenyaringannya jatuh pada vokal pertama (seperti pantai, pulau dan amboi).

Selebihnya ialah 5 huruf konsonan yang datang dalam bentuk gabungan 2 huruf. 5 diagraf yang telah diperkenalkan ialah; ng bunyinya /ng/ seperti nganga ny bunyinya /ny/ seperti nyonya kh bunyinya /kh/ seperti khemah gh bunyinya /gh/ seperti ghazal sy bunyinya /sy/ seperti syabas

Vokal berganding dan Diftong
Vokal dalam bahasa Melayu terdiri daripada [a], [e], [e], [i], [o] dan [u]. Vokal [e] terdiri daripada e taling dan e pepet. Vokal bergading boleh ditemui dalam kebanyakan perkataan bahasa Melayu seperti perkataan 'taat', 'saat', 'muat', 'buat', 'kain', 'sains', dan sebagainya. Cara penyebutannya kelihatan seperti terasing dan agak janggal, namun lidah Melayu memudahkannya dengan sekali sebut tetapi seperti terdapat huruf tertentu ditambah di antara gandingan vokal tersebut. Sebagai contoh, perkataan 'laut' tidak akan disebut sebagai [la.ut] tetapi kedengaran seperti adanya penambahan /w/ dalam sebutan tersebut menjadi [la.wut]. Tetapi perlu diingat bahawa cara mengejanya tetap 'laut', dan salah jika dieja sebagai 'lawut'. Ini turut menjelaskan bahawa perkataan tersebut mempunyai dua suku kata bukan satu suku kata. Masalah akan timbul dalam kalangan pelajar yang kurang membaca atau kurang terdedah dengan perkataan yang mengandungi vokal berganding ini, kerana mereka akan menambah huruf tertentu kerana terpengaruh dengan sebutan daripada penutur jati, seperti perkataan 'kuih' mungkin dieja sebagai 'kuwih' disebut [ku.wih]. Diftong pula kelihatan hampir sama dengan vokal berganding namun vokal tersebut dibunyikan serentak, seperti perkataan 'amboi' disebut [am.boi] bukan disebut [am.bo.i]. Diftong dalam bahasa Melayu terdiri daripada [oi], [au] dan [ai].

.lai] tidak sama dengan [gu.la.lai] menggunakan diftong [oi] manakala [gu.Perlu diingat bahawa perkataan 'gulai' yang disebut [gu.i] adalah kata dasar 'gula' yang menerima pengimbuhan akhiran [-i].i] kerana [gu.la.