Definisi denotative & konotatif.

Definisi Denotatif.

Bahasa yang mempunyai maksud perbandingan iaitu makna asal bertaut dengan makna lain (ada makna tersirat). Ini menimbulkan kesan emosi dan keindahan. Merupakan makna asli, asal, atau makna sebenarnya. Oleh itu, makna denotatif sama dengan makna leksikal. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut maka konseptual, makna denotasional atau makna kognitif karena dilihat dari sudut yang lain. Pada dasarnya sama dengan makna referensial sebab makna denotasi ini lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil menurut penglihatan, lainnya. pendengaran, perasaan, atau pengalaman

Definisi Konotatif.

y

Merupakan bahasa yang tiada maksud perbandingan atau tidak menimbulkan kesan emosi, iaitu dengan membawa maksud atau pengertian secara tersurat.

y

Selain itu merupakan makna yg juga dikaitkan dengan nilai rasa, baik positif mahupun negatif.

y

Makna lain yang boleh diertikan lagi pada makna denotatif, ialah yang ada hubungannya dengan nilai rasa orang yang menggunakan kata itu.

KESIMPULAN Kesimpulannya, wacana ialah bidang kajian yang amat luas dan telah dikaji oleh ahli-ahli bahasa di Malaysia dan Negara luar. Dalam tajuk berkaitan dengan wacana ini banyak memberitahukan sejarah wacana. Manakala tajuk mengenai ciri-ciri dan penanda wacana dapat kami pelajari dengan lebih mendalam lagi. Dalam tajuk ini banyak konsep mengenai kedua-dua tajuk tersebut yang memberikan perspektif berbeza. Hal ini demikian menunjukkan ciri analisis yang dikehendaki data pengguna bahasa dalam interaksi sosial. Tajuk ini turut memperjelaskan lagi wacana dari segi sejauh mana wacana dapat dipelajari dengan lebih mendalam lagi. Dalam tugasan pada kali ini kami diberikan tugas untuk menerangkan lagi apa yang dimaksudkan dengan wacana berdasarkan sumber-sumber yang sedia ada. Bagi menyiapkan tugasan ini dengan sempurna memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi daripada semua pihak terutama sekali kami sendiri sebagai ahli kumpulan. Tanpa bantuan dan ilmu daripada daripada pihak ±pihak tertentu mustahil bagi kami melaksanakannya dengan baik. Kerja kursus ini bukan sahaja hanya untuk memenuhi syarat sebagai tugasan yang perlu dilaksanakan oleh setiap pelatih tetapi boleh juga dijadikan wadah dan sumber rujukan kepada kita semua. Secara tidak langsung menjadikan tugasan kami sebagai rujukan dan latihan untuk diri kami pada bila-bila masa.Walaupun hanyalah sekadar sebuah tugasan kerja kursus namun isi kandungannya merupakan ilmu yang berguna dan harus dipelajari bersama. Akhir kata, usaha yang berterusan adalah kunci kepada segala-segalanya kerana tanpa usaha sesuatu pekerjaan itu mungkin tidak akan dapat diselesaikan dengan sempurna. Tugasan kerja kursus pada kali ini merupakan hasil kerja dan usaha dari kami.