650716-01-5094

RINGKASAN EKSEKUTIF “Bagaimana anda berusaha untuk menjadi guru berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran anda?” Topik perbincangan ini mengupas bagaimana saya berusaha untuk menjadi guru berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui lima langkah. Lima langkah tersebut ialah : pertama, merancang pengajaran, kedua , membentuk

personaliti dan komunikasi berkesan, ketiga, mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran, keempat, membudayakan kajian tindakan dan kelima, mewujudkan suasana kelas yang kondusif. “Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta, Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara, Jika hari ini seorang ulama yang mulia, Jika hari ini seorang peguam menang bicara, Jika hari ini seorang penulis terkemuka, Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa; Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa, Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca.” (Usman Awang, 1979) Demikianlah sebahagian daripada kata-kata puitis nukilan Datuk Dr. Usman Awang yang menggambarkan betapa pentingnya peranan guru sebagai pembina modal insan cemerlang sejak zaman berzaman. Kini, profesion perguruan bukan profesion yang dipandang tinggi jika dibandingkan dengan profesion lain seperti doktor, jurutera atau arkitek. Saya sebagai seorang guru yang berkesan perlu berani dan mampu menyesuaikan keadaan, suasana, pelajar dan tajuk yang hendak diajar dengan kaedah yang paling efektif untuk sesuatu kumpulan pelajar. Hal ini bagi mengelak pelajar berasa bosan dan mudah hilang tumpuan serta melakukan tingkah laku negatif. Oleh itu, saya juga berperanan untuk mengubah persepsi masyarakat dengan melakukan pelbagai usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
1

650716-01-5094

1.0

PENDAHULUAN Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1986 Panitia Mata Pelajaran menyatakan kejayaan

para pelajar dalam pembelajaran dan motivasi serta minat mereka terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari mempunyai hubungan rapat dengan kebolehan dan kekesanan guru yang mengajar. Guru tidak ragu-ragu lagi mempunyai peranan yang penting dalam menentukan sama ada matlamat pencapaian akademik para pelajar di sekolah tercapai atau tidak. Menyedari hakikat ini, maka adalah wajar bagi guru yang terlibat atau mengajar

sesuatu mata pelajaran yang sama, menggembelingkan tenaga mereka dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti mengajar sebagai pendidik. Mereka juga harus mempunyai semangat

bekerjasama, saling membantu dan berkongsi fikiran, pengalaman serta kepakaran untuk memperbaiki lagi kecekapan dan kekesanan Pengajaran &Pembelajaran (P&P) yang dilaksanakan. Peranan guru adalah penting dalam mendidik anak didiknya. Di dalam kelas, guru berperanan sebagai pendidik, pemudahcara atau fasilitator. Guru yang pandai

mendidik akan memudahkan pelajar memahami sesuatu konsep atau sesuatu kemahiran, manakala guru yang tidak pandai mendidik akan menyebabkan pelajar sukar untuk memahami sesuatu konsep atau sesuatu kemahiran. Keadaan ini akan menyebabkan

pelajar bosan, hilang tumpuan dalam pelajaran,ponteng sekolah dan menimbulkan pelbagai masalah disiplin. Oleh yang demikian, saya sebagai Guru Akademik Tingkatan 6 yang mengajar Pengajian Am telah berusaha untuk menjadi guru yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). . Saya telah mencuba untuk melakukan yang terbaik sebagai guru yang berkesan, kerana ia merupakan satu tanggungjawab dan amanah dari Allah s.w.t . Allah s.w.t telah berfirman di dalam al-Quran al-Karim yang bermaksud: “Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah (tanggungjawab) kepada langit, bumi dan gunung-ganang, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan takut terhadap tanggungjawabnya. Manusia mahu memikulnya tetapi manusia itu banyak kesalahan dan bodoh.” ( surah al-Ahzab: 72 ).

2

650716-01-5094

2.0

DEFINISI KONSEP 2.1 Pengajaran Menurut Mok Soon Sang (2009), konsep pengajaran ditafsirkan sebagai suatu proses, komunikasi atau interaksi, sains dan seni. Pengajaran boleh dihuraikan

sebagai suatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya pelajar dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan. Pengajaran juga sebagai proses komunikasi yang meliputi aktiviti perhubungan dan interaksi di antara guru dengan pelajar. Pengajaran juga dianggap sebagai suatu bidang sains kerana pengajaran yang berkesan hanya boleh berlaku atas penggunaan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah mengajar yang telah dikaji dan diuji oleh pakar pendidik. Pengajaran juga mengandungi ciri seni kerana ia melibatkan emosi, nilai dan tingkah laku manusia. Guru perlu mempunyai bakat seni mengajar iaitu boleh mengubahsuai model dan teori P&P agar sesuai dengan kebolehan kumpulan pelajar yang berbeza-beza. Kesimpulannya, pengajaran melibatkan proses mengubah tingkah laku dan pemikiran melalui penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian, yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar-pelajar secara berkesan. 2.2 Pembelajaran Pembelajaran merupakan suatu usaha berterusan yang dilakukan oleh setiap insan untuk menguasai ilmu, nilai dan kemahiran. Pembelajaran itu sendiri adalah satu fungsi berkombinasi 'multi-faceted experience'. Pengalaman yang pelbagai rupa dan bentuk dialami melalui rangsangan luaran dan dalaman. Rangsangan ini mengakibatkan pengamatan atau persepsi tertentu pada insan yang menerimanya. Berdasarkan persepsi tersebut individu berkenaan akan memproses segala maklumat yang diterimanya.

3

650716-01-5094

Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), perkataan “belajar” diertikan sebagai memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran. Maka pembelajaran boleh diertikan sebagai proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran. Robert M. Gagne (1970) dalam bukunya “The Condition of Learning” mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku. Kesimpulannya, konsep pembelajaran meliputi proses perubahan tingkah laku yang agak kekal hasil daripada latihan dan pengalaman seseorang pelajar.
2.3

Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Pengajaran bertujuan untuk mewujudkan aktiviti pembelajaran. Malah

keberkesanan pengajaran bergantung kepada kebolehan menggunakan kemahiran mengajar yang berjaya memudahkan aktiviti pembelajaran pelajar. Seharusnya,

segala aktiviti pengajaran adalah semata-mata ditumpukan untuk merangsang pelajar belajar. Oleh itu, pengajaran mempunyai dua fungsi utama iaitu merangsang Guru

pembelajaran dan mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan.

berperanan untuk membekalkan motivasi sebagai rangsangan untuk menimbulkan minat pelajar dan menggerakkan mereka belajar. P&P bukan sahaja saling berkait tetapi juga proses yang dijalankan secara berterusan seumur hidup dalam kerjaya keguruan. Perhubungan P&P begitu rapat sehingga ia dipandang sebagai suatu aktiviti yang menyeluruh. Tanpa pelajar, guru tidak dapat mengajar; tanpa guru, pelajar tidak mengetahui bagaimana belajar. Pelajar mendapat manfaat dalam aktiviti P&P; guru pula memperolehi pengalaman tambahan daripada aktiviti P&P. Kesimpulannya, konsep P&P berkesan bermaksud keupayaan guru untuk menyampaikan pengajaran atau kemahiran yang mudah difahami oleh pelajar, mudah diingat dan menyeronokkan. Oleh itu, guru perlu menyampaikan isi pengajaran secara tersusun dan sistematik; menggunakan bahasa yang jelas dan mudah, penerangan yang jelas dan memberikan contoh-contoh yang berkaitan, penekanan kepada isi-isi

4

650716-01-5094

penting dan pelajaran itu cuba dikaitkan pula dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada pelajar dan menggunakan alat bantu mengajar bagi membantu menerangkan sesuatu konsep. Selain ini, objektif pelajaran hendaklah jelas dan khusus, isi kandungan adalah mencukupi serta guru perlu mengadakan penilaian. 2.4 GURU BERKESAN Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato’ Dr. Abdul Shukor Abdullah telah menyenaraikan ciri-ciri seorang guru berkesan yang bersikap profesional, mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori, kaya ilmu, bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja, bermoral teguh, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran, prihatin dengan kehendak pelajar dan ibu bapa, berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan pelajar-pelajar, melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa, menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa, memastikan situasi ‘Guru mengajar pelajar belajar’ wujud di dalam kelas, berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh, berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik, berupaya membentuk perwatakan pelajar dengan pelbagai keteguhan nilai diri, taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya, menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi, profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Oleh yang demikian, saya berpendapat seorang guru berkesan perlu memperlengkapkan diri dengan pelbagai ilmu yang dapat membantunya menjalankan proses P&P dengan berkesan serta menampilkan dirinya dengan pelbagai sifat dan ciri yang positif.

5

650716-01-5094

3.0

Langkah Menjadi Guru Berkesan dalam P&P Pengajian Am
3.1

Merancang Pengajaran Bagi memastikan saya menjadi guru yang berkesan, saya membuat

persediaan dan perancangan yang mantap sebelum P&P dijalankan di dalam bilik darjah. Saya perlu mengetahui kelompok pelajar yang hendak diajar, isi kandungan pelajaran dan matlamat serta objektif yang

dihasratkan untuk dicapai oleh pelajar di akhir pelajaran nanti. Oleh sebab itu, sebelum bermulanya proses P&P iaitu pada awal tahun lagi saya telah membuat Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) berdasarkan Sukatan Pelajaran Pengajian Am STPM yang telah dibekalkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) dengan penuh teliti dan bertanggungjawab. Pada setiap hari pula saya menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Memanglah terbukti,

dengan adanya perancangan pengajaran yang baik dan teratur ini telah membantu saya untuk menjadi guru berkesan dalam P&P seperti kata pepatah : “ Sekiranya kamu gagal untuk merancang, maka kamu merancang untuk gagal. “ Perancangan Strategik 2009-2011 Jabatan Pelajaran Johor telah

menggariskan visi dan misi yang dikongsi bersama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). sebagai panduan pelaksanaan sepanjang tahun dan strategi masa hadapan. Visi tersebut adalah ”Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang”. Misi pula Saya

berbunyi ”Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti”.

telah memasukkan sasaran pencapaian peratus kelulusan Pengajian Am dari 2009 hingga 2011 iaitu 80.5%, 81% dan 81.5% berasaskan kelulusan pada tahun 2008 sebanyak 79.7% ke dalam Perancangan Strategik SMK Dato’ Seth 2009-2011. Sasaran ini perlu diutamakan dalam perancangan kerana ia akan menentukan aktivitiaktiviti yang hendak dilaksanakan bagi mencapai sasaran. Aktiviti-aktiviti tersebut merangkumi program-program Headcount, Program Intensif dan Latih Tubi Berfokus.

6

650716-01-5094

Selain daripada Rancangan Pelajaran Tahunan dan perancangan Strategik, perancangan awal yang lain adalah penyediaan bahan-bahan P&P selain daripada buku teks seperti nota-nota tambahan, bahan-bahan ’power points’ dan bahan

bantuan mengajar yang lain bagi mempermudahkan pelajar memahami sesuatu tajuk. Saya juga membuat pengukuran masa bagi sesuatu topik yang hendak diajar sama ada dapat diselesaikan dalam satu masa atau lebih. Saya juga merancang kemudahan pembelajaran seperti kemudahan peralatan kegunaan pelajar. Saya sentiasa berbincang dengan pihak pentadbiran dan pihak PIBG untuk menggunakan peruntukan kewangan mereka bagi membiayai pembelian pelbagai jenis ”marker pen” dan kertas yang berbagai warna yang dapat memberi keseronokan kepada pelajar untuk belajar. Malah pemasangan LCD dalam setiap kelas Tingkatan 6 dapat membantu saya menjadi guru berkesan melalui penggunaan komputer dalam P&P. Sebelum proses P&P, saya membuat rujukan mengenai tajuk yang hendak diajar. Sebagai guru mata pelajaran Pengajian Am yang mempunyai liputan sukatan yang luas, saya sentiasa menambah dan mengemaskini maklumat mengenai isuisu semasa dengan membuat rujukan sama ada melalui media cetak atau media elektronik seperti majalah, suratkhabar “online” dan juga buku-buku di dalam simpanan saya ataupun di pusat sumber sekolah. Saya juga membuat rujukan di laman-laman web yang berkaitan dengan Pengajian Am seperti http://pa900. blogspot.com/, http://goaypastpm.wordpress.com/, http://www.pam900.blogspot.com/, http://pengajianamsemega.blogspot.com/ serta laman-laman web lain yang berkaitan. Tidak ketinggalan juga saya mengadakan perbincangan ilmiah bersama rakan guru lain melalui Jawatan Kuasa Daerah Pengajian Am Daerah Batu Pahat untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan mengenai penemuan-penemuan baru untuk dikongsikan bersama dengan pelajar semasa proses P&P berlaku. Saya berusaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang luas kerana pelajar masa kini tidak

7

650716-01-5094

akan menerima sesuatu maklumat secara bulat–bulat tanpa diterangkan rasionalnya. Saya perlu mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam berbanding dengan pelajar. Sebagai rumusannya, ingin saya tegaskan bahawa perancangan awal yang telah saya sediakan secara teliti dan rapi itu sememangnya telah membantu saya menjadi guru berkesan untuk memastikan kelangsungan proses P&P berjalan dengan baik, lancar dan telah meninggalkan kesan yang mendalam ke dalam diri pelajar. Sekiranya kita mendidik pelajar dengan baik, maka orang lain akan mendidik anak kita dengan lebih baik.
3.2

Membentuk Personaliti dan Komunikasi Berkesan Pada umumnya, proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan interaksi

antara guru dan pelajar. Melalui interaksi dua hala ini, guru sentiasa berusaha untuk berkomunikasi dengan pelajar supaya idea guru dapat merangsang pelajar. Komunikasi yang berkualiti tinggi adalah komunikasi yang dijalankan berdasarkan semangat kerjasama. Kedua-dua belah pihak sama-sama ingin saling faham

memahami apa yang diucapkan oleh satu sama lain. Sebagai guru berkesan, saya mempunyai sikap positif dan memiliki ketrampilan, pengetahuan dan kemahiran yang tidak dipertikaikan, berfikiran terbuka, pandai mengurus masa dan keperibadian yang tinggi seperti menepati masa, masuk ke kelas dengan cepat, mengajar dengan penuh dedikasi, suka bekerjasama dengan rakan sejawat dan mempunyai sifat dan ciri-ciri profesionalisme dan profesionaliti yang tinggi. Saya juga menjaga personaliti dengan datang ke bilik darjah tepat pada masanya. Saya juga perlu berpenampilan menarik dengan cara berpakaian kemas, ringkas dan tidak memakai perhiasan yang keterlaluan ketika mengajar. Saya

memakai pakaian yang sederhana dari segi fesyen dan warnanya tidak terlampau terang atau berkilat-kilat . Pakaian dan perhiasan yang keterlaluan akan mengganggu konsentrasi pelajar terhadap isi pengajaran gurunya.

8

650716-01-5094

Cara duduk guru juga turut dalam pemerhatian pelajar di sekolah. sentiasa memerhati kelakuan guru terutamanya ketika proses P&P.

Pelajar

Oleh itu,

sekiranya saya berada dalam posisi duduk, saya tidak terlalu menyandar ke kerusi. Saya duduk dalam keadaan tegak mahupun condong sedikit ke hadapan bagi menunjukkan yang saya berminat untuk membantu pelajar. . Bagi membina

hubungan guru dengan pelajar yang berkesan,saya duduk di atas kerusi secara berhadapan ataupun duduk dalam keadaan yang membolehkan saya melihat keseluruhan posture (kedudukan tubuh) dan gesture(gerakan badan) pelajar. Bagi posisi berdiri pula, saya akan berdiri secara berhadapan dengan pelajar. Posisi ini akan membolehkan saya melihat keseluruhan tingkah laku tanpa lisan yang ditunjukkan oleh pelajar. Saya juga memastikan ruang komunikasi tidak terlalu

dekat ataupun tidak terlalu jauh iaitu kira-kira sedepa tangan guru atau antara 1 meter hingga 1.5 meter dengan pelajar bagi mewujudkan kontak atau hubungan mata yang sesuai. Saya juga mengetahui tingkah laku tanpa lisan kerana mesej-mesej yang lahir daripadanya boleh memberi makna-makna tertentu kepada pelajar. Saya

sentiasa membentuk ekspresi wajah, kedudukan dan pergerakan badan yang sesuai ketika proses P&P. Ekspresi wajah mampu menunjukkan saya dalam

keadaan gembira, marah, terperanjat, sedih dan sebagainya dengan kombinasi pergerakan mata, kening, pipi, hidung dan mulut. Bagi pelajar yang memahami

pergerakan tubuh, jika saya kerap berpeluk tubuh, ia menggambarkan marah, rasa tidak selamat dan “defensive”. Pergerakan yang berjalan ke hulu dan ke hilir

menggambarkan seseorang itu dalam keadaan resah, gelisah dan bimbang. Manakala pergerakan yang mengangkat bahu membawa maksud ragu-ragu dan tidak tahu. Suara juga turut memainkan peranan yang mana bunyi-bunyi suara seperti mengecis, menarik ataupun menghela nafas, tinggi atau rendah nada suara ataupun pic suara yang dikeluarkan dan juga kelajuan percakapan. Semua aspek ini

9

650716-01-5094

mempengaruhi pelajar untuk menarik minat terhadap pengajaran yang disampaikan oleh guru. Manakala menurut Sue Leach (2006), personaliti dan cara pengendalian kelas boleh mencerminkan keperibadian seseorang guru. Seseorang guru perlu belajar dari pengalaman sendiri, dari pengalaman sewaktu bergelar pelajar dan seseorang guru itu perlu memperuntukkan masa untuk memikirkan strategi pengajaran di antara guru dan pelajar bagi memastikan P&P berjalan dengan berkesan. Oleh yang demikian, saya berusaha menjadi seorang pendengar yang baik, boleh berkomunikasi melalui pandangan mata di antara guru dan pelajar, mempunyai perbendaharaan kata yang banyak bagi memastikan pelajar memahami apa yang saya sampaikan, berkemahiran berkomunikasi secara lisan dan tanpa lisan, berkemahiran untuk memujuk pelajar dan bukan terus menghukum pelajar sekiranya melakukan kesalahan dan berkeyakinan untuk menyakinkan pelajar bahawa saya adalah seorang yang berilmu dan berpengetahuan terhadap apa yang ingin disampaikan. Kesimpulannya, saya sentiasa memastikan ciri-ciri personaliti seorang guru berkesan sentiasa diamalkan dan juga komunikasi berkesan sentiasa berlaku. Saya sentiasa berusaha mewujudkan persefahaman dan rasa saling percaya

mempercayai dengan pelajar. Ciri-ciri personal guru yang saya miliki digemari oleh pelajar. Saya juga mendapati pelajar-pelajar bersedia lebih awal dan tidak ponteng kelas, malahan apabila mereka terlewat sedikit, mereka akan segera meminta maaf. Dengan ini jelaslah bahawa penampilan diri dan komunikasi berkesan seorang guru berkesan dapat mempengaruhi secara langsung terhadap keberkesanan proses P&P pelajarnya. Oleh itu saya lebih mudah diterima dan mendapat sokongan daripada pelajar-pelajar, seterusnya memudahkan tugas P&P.
3.3

Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Keberkesanan pengajaran seorang guru bergantung kepada kebolehan

menyampaikan pengajarannya dengan tujuan menjadikan seseorang pelajar itu

10

650716-01-5094

sebagai penyelesai masalah yang baik bagi memudahkan aktiviti pembelajaran. Tujuan utama mempelbagaikan kaedah P&P adalah untuk merangsang pembelajaran dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. Rangsangan yang sesuai akan tiimbul dan mengekalkan minat pelajar pada P&P dalam

membentuk perubahan tingkah laku daripada suatu tahap yang rendah ke suatu tahap yang lebih tinggi. Secara praktiknya guru mungkin sukar menggunakan satu kaedah atau teknik sahaja melainkan menggabungkan dua teknik secara serentak bagi membantu menghasilkan proses P&P yang berkesan dan bermakna. Semasa P&P, saya memilih kaedah P&P yang sesuai dengan minat, keupayaan dan pengetahuan yang sedia ada pada pelajar-pelajar. menggunakan Kaedah P&P berasaskan Teknologi Maklumat Saya

dan bukan

berasaskan Teknologi Maklumat kerana kedua-dua teknik ini dapat menarik minat dan motivasi pelajar serta menangani pelbagai masalah disiplin semasa proses P&P. Saya menggunakan kaedah P&P berasaskan teknologi maklumat seperti penggunaan komputer kerana mampu memberi cabaran dan menjana ilmu yang lebih luas dan tepat kepada pelajar. Sebelum mengajar, saya mengenal pasti topik-topik yang sesuai dan boleh diaplikasikan dalam bentuk bahan bantu mengajar dengan menggunakan program ‘Power Point’ sebagai usaha menarik minat serta

motivasi pelajar semasa sesi pengajaran di dalam bilik darjah.

Penggunaan

program ini amat bersesuaian dengan penerimaan pelajar terhadap isi pelajaran seperti petikan berikut : Kita hanya mendapat : 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 80 % 95 % Apa yang kita baca Apa yang kita dengar Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar dan lihat Apa yang kita bincang dengan orang lain Apa yang kita alami sendiri Apa yang kita ajar kepada orang lain

11

650716-01-5094

Bagi mata pelajaran Pengajian Am, Bahagian Kenegaraan Malaysia merupakan satu komponen yang penting dan pelajar memerlukan pengetahuan dan kefahaman yang tinggi. Pelajar-pelajar perlu mempunyai kefahaman dan

penghayatan tentang kenegaraan Malaysia dari perspektif sejarah dan semasa; dan juga prihatin terhadap perkembangan pembangunan negara, dasar-dasar negara, dan isu-isu semasa. Bagi tajuk Sistem Pentadbiran Malaysia, saya membahagikan

pelajar kepada tujuh kumpulan dan setiap kumpulan dikehendaki mencari maklumat terperinci tentang komponen dalam Sistem Pentadbiran Malaysia iaitu Yang diPertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Badan Legislatif, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman, Suruhanjaya dan Ketua Audit Negara. Pelajar-pelajar mengakses internet untuk mencari maklumat dan mendapat gambaran sebenar tentang tajuk-tajuk yang telah ditetapkan mengikut kumpulan masing-masing. Cara ini akan menjadikan pelajar lebih seronok dan mendapat gambaran yang sebenar dalam pentadbiran negara. Ini akan mendorong pelajar untuk mengetahui lebih mendalam tentang topik yang dipelajari dan meninggalkan kesan yang lebih lama dalam ingatan pelajar. Saya memantau dan membimbing pelajar dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain dan saya beri pujian dan kata perangsang supaya mereka berasa dihargai dan meningkatkan lagi keyakinan mereka. Kaedah ini dapat menarik perhatian pelajar kerana ia tidak membosankan dan pelajar dapat memberi fokus sepanjang

pembelajaran dan lebih berkesan. Pelajar akan menjadi lebih kreatif, inovatif dan meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan mencuba sesuatu yang baru. Selain itu, saya mendapati keadaan Bilik Komputer yang sejuk dan nyaman juga dapat

membantu pelajar belajar dengan selesa, seronok dan mendorong pelajar bersikap positif. Kesimpulannya, saya mendapati penggunaan komputer dalam P&P secara terancang dapat memupuk kesedaran kendiri, ingin tahu, fokus dan memberi kesan yang positif serta menjamin kualiti pencapaian pelajar dalam bidang akademik.

12

650716-01-5094

Secara tidak langsung, masalah disiplin di dalam kelas terkawal serta dapat menghasilkan proses P&P yang berkualiti. Kaedah kedua yang saya gunakan ialah teknik pengajaran bukan berasaskan teknologi maklumat. Saya mendapati bukan semua topik P&P memerlukan penggunaan komputer dan ada kalanya saya mendapati penyesuaian pendekatan, kaedah dan teknik dengan isi pelajaran yang ingin disampaikan amat penting. Justeru saya juga menggunakan teknik pengajaran seperti perbincangan, simulasi dan lain-lain supaya pelajar lebih seronok dan faham tentang topik yang diajar. Saya juga menggunakan Pendekatan Kaedah Pembelajaran secara Kolaboratif dan Kooperatif semasa mengajar tajuk Dasar Dalam Negeri. Kaedah ini menggalakkan pelajar-pelajar bekerjasama di antara satu sama lain dan memberi sumbangan idea yang bernas dan kritis bagi kejayaan kumpulan masing-masing. Sebelum memulakan aktiviti, pelajar-pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan kecil dan melantik seorang ketua. perbincangan seperti: Setiap kumpulan diberi topik

Kumpulan 1 : Pra-Dasar Ekonomi Baru (1956-1970),

Kumpulan 2 : Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama(Dasar Ekonomi Baru) (1971-1990), Kumpulan 3 : Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua: Dasar

Pembangunan Nasional (1991-2000) dan Kumpulan 4 : Rancangan Jangka Panjang Ketiga : Dasar Wawasan Negara (2001-2020). Pelajar-pelajar diberi masa 15 minit untuk berbincang tentang matlamat dan strategi dengan merujuk buku teks dan buku rujukan. Selepas itu pelajar bergerak dan membentuk kumpulan baru iaitu masih terdiri daripada empat kumpulan tetapi rakan yang berlainan. Setiap pelajar dalam kumpulan baru menerangkan hasil isi perbincangan kumpulan sebelumnya dan semua pelajar terlibat secara aktif dan dapat bekerjasama dalam kumpulan yang baru. Dari pemerhatian saya, pelajar-pelajar yang kurang yakin atau yang lemah akan lebih faham, berani dan bermotivasi kerana dibimbing oleh rakan mereka yang pandai. Secara tidak langsung ia dapat menjalin hubungan yang baik antara satu sama lain,

13

650716-01-5094

menyeronokkan

pelajar

dan tahap kefahaman

mereka lebih

tinggi semasa

pengajaran. Pelajar yang seronok dan ingin belajar tidak akan menimbulkan masalah disiplin di dalam kelas. Kaedah lawatan juga dapat saya kategorikan sebagai satu kaedah yang berkesan dan menyeronokkan walaupun ia melibat perbelanjaan dan masa yang panjang. Lawatan ke Parlimen, Jabatan Perdana Menteri dan Istana Kehakiman dapat menyakinkan pelajar saya tentang tajuk Perundangan, Pentadbiran dan Kehakiman Malaysia yang dibincangkan di dalam kelas. Daripada lawatan sambil belajar ini, mereka memperoleh pengalaman dan maklumat terus daripada pegawai berkenaan. Bidang kerjaya yang ditawarkan di jabatan berkenaan yang

memerlukan kelayakan mata pelajaran Pengajian Am akan menambahkan minat kepada mereka untuk belajar dan dapat bekerja selepas tamat persekolahan nanti. Pelajar dapat mengetahui dan memahami sistem pentadbiran negara akan menjadikan mereka lebih berpengetahuan dan bertanggungjawab. Kesimpulannya, mempelbagaikan kaedah dan teknik P&P adalah satu usaha untuk menjadikan pelajar-pelajar seronok , tidak bosan dan bermotivasi untuk belajar dan menjadikan pelajar lebih berdisiplin serta membolehkan pencapaian akademik meningkat.
3.4

Membudayakan Kajian Tindakan Dalam memantapkan pendemokrasian pendidikan, guru-guru sering terdedah

kepada pelbagai situasi kompleks yang berkaitan dengan proses P&P. Isu ini timbul kerana terdapat jurang perbezaan antara jangkaan dan amalan guru dalam pengajaran. Oleh yang demikian, kajian tindakan telah dibudayakan dalam kalangan guru-guru sebagai asas kepada tindakan perkembangan ikhtisas guru. Sebagai guru berkesan, saya juga menggunakan Kajian Tindakan sebagai satu cara meningkatkan keberkesanan proses P&P. Kenyataan ini selaras dengan

pendapat Ellirt (1976), kajian tindakan dapat mempertingkat mutu profesionalisme

14

650716-01-5094

guru terhadap situasi sosial di sekolah serta bertujuan memperbaiki kualiti amalan guru. Begitu juga dengan Lomax (1994), yang berpendapat kajian tindakan ialah penyelidikan pendidikan dan guru sendiri menyelidik untuk memperkembang dirinya serta profesionnya. Saya telah melaksanakan Kajian Tindakan yang bertajuk Latihan Pratopik Bagi Meningkatkan Tahap Persediaan dan Penguasaan Terhadap Topik Kenegaraan Dalam Pengajian Am sebagai usaha meningkatkan tahap persediaan pelajar untuk mengikuti proses P&P. Saya mendapati, lebih 90% daripada seramai 34 orang pelajar 6 Atas 1 mengaku langsung tidak pernah membaca topik yang dibincangkan sungguhpun telah diingatkan sebelumnya. Lebih 80% daripadanya juga menunjukkan prestasi kurang memberangsangkan semasa P&P. Akibatnya, pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam proses P&P, tidak responsif dan tidak dapat menjawab dengan baik soalan pengukuhan di akhir P&P. Sekiranya pelajar tidak berusaha membaca terlebih dahulu topik yang akan dibincangkan dalam kelas, maka mereka akan mendapat input yang minimum. Apatah lagi jika kaedah kuliah

diamalkan seperti yang disarankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia selaras dengan penjenamaan semula Tingkatan 6 baru-baru ini. Mengikut dasar tersebut, sistem P&P bagi pelajar Tingkatan 6 akan lebih mirip dengan sistem universiti iaitu kuliah dan tutorial. Ini membawa implikasi negatif kepada pelajar sendiri sekiranya mereka tidak bersedia dengan topik yang akan dibincangkan oleh guru. Sesi tutorial sememangnya membantu meningkatkan kefahaman dan penguasaan terhadap topik yang disampaikan dalam sesi kuliah tetapi adalah lebih bermakna jika pelajar lebih faham semasa kuliah topik berkenaan disampaikan. Objektif am Kajian Tindakan yang saya jalankan adalah untuk meningkatkan gred/nilai GNP keputusan Pengajian Am Kertas 1 bagi peperiksaan peringkat sekolah dan juga Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Objektif khususnya adalah

meningkatkan tahap persediaan pelajar terhadap topik pelajaran yang akan

15

650716-01-5094

dibincangkan dalam kelas; meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap topik pelajaran; menyediakan pelajar yang lebih responsif terhadap P&P dan mewujudkan suasana P&P yang aktif dan dinamik dalam kalangan pelajar. Program yang dilaksanakan adalah Program Latihan Pratopik. Saya

memberi Latihan Bertulis Pratopik, sekurang-kurangnya sehari sebelum topik tersebut diajar dalam kelas. Soalan-soalan (objektif/struktur) yang diberi meliputi

topik/pengisian P&P yang dirancang. Pelajar menjawab latihan tersebut di rumah/luar kelas dengan merujuk bahan rujukan seperti buku teks, internet, perbincangan. Pelajar dikehendaki menghantar jawapan sebelum P&P bermula. Ujian Pengesanan Prestasi Pelajar dijalankan sebaik sahaja P&P topik berkenaan selesai, ataupun dalam sesi P&P seterusnya dengan tujuan untuk mengesan prestasi pelajar. Begitu juga dengan Soalan Lisan, Pemerhatian dan Temubual dengan pelajar. Sebelum analisis dibuat terhadap hasil ujian, saya mesti mengenal pasti pelajar yang telah membuat dan juga tidak membuat Latihan Bertulis Pratopik. Saya menggunakan dua waktu mengajar yang bersambungan untuk

melaksanakan P&P dan pengesanan prestasi. Kajian ini dijalankan dalam tempoh dua bulan. Saya mendapati bahawa tahap persediaan mempunyai hubungan langsung dengan tahap penguasaan pelajar. Peratusan tinggi terhadap tahap persediaan pelajar adalah selari dengan peratusan tinggi terhadap tahap penguasaan pelajar tersebut. Tahap persediaan pelajar (menyiapkan latihan topik & menjawab

sebahagian) adalah 69.56%, sementara tahap penguasaannya ialah 65.22%. (Rujuk Lampiran 1). Saya mendapati juga bahawa membuat latihan amat berkait rapat dengan tahap penguasaan pelajar. Pelajar yang telah membaca topik berkenaan tidak semestinya dapat menguasai dengan baik sekiranya tidak membuat latih tubi. Oleh yang demikian, walaupun hanya 4 orang pelajar yang langsung tidak membuat

16

650716-01-5094

Latihan Pratopik, namun bilangan yang mendapat 5 markah ke bawah adalah 12 orang. Ini disebabkan oleh latihan yang tidak mencukupi sehingga tahap pemahaman dan penguasaan terhadap topik berkenaan adalah rendah. Saya dapat membuat tiga kesimpulan utama daripada kajian tindakan ini. Pertama : Pelajar akan lebih memahami dan menguasai topik yang diajar sekiranya telah membuat persediaan awal iaitu membaca dan membuat latihan berkaitan topik tersebut. Oleh itu, pelajar perlu membuat persediaan awal (membaca, membuat latihan) sebelum topik berkenaan diajar atau dibincangkan dalam kelas. Kedua : Pembacaan yang disertai dengan latihan tentang topik yang dibaca akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan pelajar. Pembacaan sahaja tidak menjamin pemahaman dan penguasaan yang membanggakan. Oleh itu, pelajar perlu membaca dan membuat latihan pengukuhan/latih tubi terhadap topik yang telah dibacanya itu. Ketiga : Pelajar yang mempunyai persediaan secukupnya untuk

mengikuti P&P akan lebih aktif dan responsif. Pelajar yang membuat latihan Pratopik lebih banyak mengambil bahagian dalam proses P&P sama ada menyoal, menjawab soalan mahupun memberikan pendapat. Saya sebagai guru berkesan dalam P&P, merumuskan bahawa Program

Latihan Pratopik boleh digunakan sebagai salah satu kaedah untuk mempertingkatkan prestasi pelajar. Amalan persediaan awal (pembacaan dan latihan Pratopik) juga

wajar dihebahkan dan digalakkan dalam kalangan pelajar kerana telah terbukti ia dapat meningkatkan keberkesanan P&P. 3.5 Mewujudkan suasana kelas yang kondusif Faktor fizikal kelas memainkan peranan yang penting kerana suasana fizikal yang baik akan menjamin kelicinan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Aspek yang perlu diberi perhatian ialah susunan meja dan kerusi, saiz kelas, peralatan, peredaran udara, cahaya serta kebersihan dan keceriaan kelas.

Sebagai guru yang berkesan dalam P&P, saya bertanggungjawab dalam

17

650716-01-5094

pengurusan kelas agar kelas sentiasa berada dalam keadaan baik, ceria, bersih dan kemas. Suasana kelas yang kondusif dapat mempengaruhi pembelajaran yang disiplin pelajar terkawal. Sebelum memulakan pengajaran, saya

berkesan dan

memastikan kedudukan kerusi meja pelajar diatur dengan teliti, tiada sampah sarap di atas lantai dan langsir diikat dengan rapi agar sistem udara dapat berjalan dengan lancar. Oleh yang demikian, pelajar sentiasa berasa segar, tidak mengantuk, fokus pada pembelajaran dan menunjukkan tingkah laku yang positif sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan bilik darjah akan menjadi bertambah baik jika sistem penyeliaan diurus dengan berkesan. Pelajar-pelajar diberikan tugasan dalam mewujudkan iklim yang kondusif serta membantu dalam penyediaan bahan dan alatan. Tugasan-

tugasan diberikan kepada setiap pelajar pada awal tahun untuk membantu mengembangkan budaya bertanggungjawab, bekerjasama serta hubungan yang baik antara mereka dan juga hubungan antara guru dengan pelajar. Saya memastikan pelan tempat duduk pelajar serta nama di tampal di atas meja guru untuk memudahkan guru-guru mengenali dan memantau pelajar dengan lebih mudah semasa proses P&P. Pelajar-pelajar sentiasa bekerjasama dalam mempelbagaikan hiasan kelas dan diubah setiap minggu bagi mewujudkan

suasana kelas yang tenang dan menarik. Pelajar tidak bosan kerana perubahan suasana kelas yang menceriakan, malah meningkatkan lagi motivasi , fokus dan tingkah laku mereka. Saya sentiasa prihatin dan menyokong dengan segala usaha pelajar dengan turut menyumbang tenaga dan wang untuk membentuk suasana kelas yang kondusif. Hasil kerja pelajar seperti carta-carta , gambar-gambar yang berwarna-warni, keratan akhbar dan majalah ditampal di dalam kelas sebagai satu penghargaan untuk meningkatkan motivasi, dorongan serta menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi proses P&P berkesan. Pelajar berasa bangga kerana hasil kerja

18

650716-01-5094

mereka dihargai dan ini akan menambahkan lagi minat pelajar untuk berusaha lebih tekun dan tidak membuang masa. Kesimpulannya, suasana persekitaran kelas yang kondusif dapat

meningkatkan motivasi, keseronokan dan menggalakkan pelajar untuk menimba ilmu sebanyak mungkin diharapkan. dan seterusnya mencapai matlamat dan objektif yang

Oleh yang demikian, saya sebagai guru berkesan telah berjaya

meningkatkan P&P. 4.0 Penutup Rumusannya, usaha-usaha yang saya laksanakan untuk menjadi guru berkesan dalam P&P ternyata berjaya apabila pengajaran yang disampaikan mendatangkan kesan positif dalam kalangan pelajar. Tahap keberkesanan guru lazimnya dikaitkan dengan tahap pencapaian pelajar sama ada dalam perolehan pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan apresiasi. Semua ini menjadi ‘key performance index” (KPI) terhadap keterampilan guru berkesan. Pelajar yang mempunyai jati diri mudah dibentuk untuk meneruskan kepimpinan negara pada masa akan datang. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang memfokuskan kepada pembinaan modal insan yang bertaraf global, minda kelas pertama serta berakhlak mulia jelas begitu menekankan pentingnya peranan guru sebagai pendisiplin dan pembentuk akhlak. Sebagai guru berkesan yang menjunjung profesion perguruan, saya telah mengambil usaha yang praktikal merangkumi lima langkah yang dibincangkan bagi memastikan aspirasi negara di bawah PIPP dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan. Daripada usaha yang dijalankan, saya mendapati tingkah laku pelajar-pelajar telah berubah. Mereka lebih berfokus dalam menuntut ilmu, mempamerkan akhlak yang positif dan ternyata dapat berinteraksi secara baik dengan orang lain. Pencapaian akademik

mereka juga turut menunjukkan peningkatan dan akhirnya imej sekolah juga semakin baik.

19

650716-01-5094

Senarai Rujukan Surat Pekeliling Ikhtisas, Bil 4/1986, Panitia Mata Pelajaran

Mak Soon Sang (2009), Kursus Penilaian Tahap Kecekapan P&P Gred DGA34, DG44 & DG48, K.Lumpur : Multimedia-ES Resources Sdn.Bhd.

Sue Leach (2006), How to be a Successful Secondary Teacher, London, New York : Continuum International Publishing Group.

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005), Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Robert M. Gagne (1970), The Condition of Learning, New York : Rinehart and Winston.

Cruickshark, Jenkins & Metcalf (2006), The Act of Teaching (5th Edition), Mc Graw Hill’s.

Shahril @ Charil bin Hj Marzuki (2004), Amalan Pengajaran Yang Berkesan: Kajian Di Beberapa Sekolah Menengah Di Wilayah Persekutuan Dan Selangor. Jurnal Pendidikan 2004, Universiti Malaya, hlm 29-40.

Mohamad Johdi Hj. Salleh (2007), Guru Efektif dan Peranan Guru dalam Mencapai Objektif Persekolahan Sekolah Rendah: Perspektif Guru Besar. Seminar Penyelidikan

20

650716-01-5094

LAMPIRAN 1

Jadual 1: Tahap Penguasaan Pelajar Topik Kerajaan Tempatan Pengajian Am 1 (10 soalan objektif) Jumlah markah 10 7 dan ke atas 5 dan ke bawah Jumlah Pelajar Bilangan Pelajar 6 16 12 34 Orang Peratus 17.39 47.83 34.78 100.00

Jadual 2: Tahap Persediaan Pelajar Topik Kerajaan Tempatan Pengajian Am 1 (Latihan Pratopik berbentuk struktur) Tahap Persediaan Menyiapkan latihan Pratopik Menjawab sebahagian Langsung tidak menjawab tetapi ada membaca topik Langsung tidak topik/tidak pernah membaca membaca 34 Orang 100.00 Bilangan Pelajar 18 6 6 4 Peratus 52.17 17.39 17.39 13.04

tentang topik berkaitan Jumlah Pelajar

21