ALAT PEREDARAN DARAH

DAN
STRUKTUR PEREDARAN
DARAH
JANTUNG
PEMBULUH DARAH
#
% %
Letak BACK Gambar
Jantung merupakan organ berotot yang
berfungsi untuk mengepam dan
mengedarkan darah ke seluruh tubuh
badan.
Jantung diselaputi oleh satu membran
kuat yang disebut perikardium.
Di antara jantung dan perikardium
terdapat bendalir yang berfungsi untuk
mengurangkan geseran
Bagian
BACK
Jantung terletak di dalam rongga dada agak ke sebelah
kiri. Ukuran jantung kira- kira sebesar kepalan tangan
Jantung mempunyai empat ruang yang terbagi sempurna yaitu
dua serambi (atrium dan dua bilik (ventrikel dan terletak di
dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma.
Jantung terbungkus oleh kantong perikardium yang terdiri dari
2 lembar :
a. lamina panistalis di sebelah luar
b. lamina viseralis yang menempel pada dinding jantung
Jantung memiliki katup atrioventikuler (valvula bikuspidal) yang
terdapat di antara serambi dan bilik jantung yang berfungsi
mencegah aliran dari bilik keserambi selama sistol dan katup
semilunaris (katup aorta dan pulmonalis yang berfungsi
mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis kiri ke
bilik selama diastole.
BACK BACK
BACK BACK
±/·1/^ +I/^/ !/^I+^·
BAGÌAN JANTUNG
ANTRÌUM KANAN
ANTRÌUM KÌRÌ
VENTRÌKEL KANAN
VENTRÌKEL KÌRÌ
engandungdarah
terdeoksigen
engandungidarah
beroksigen
engandungidarah
terdeoksigen
engandungidarah
beroksigen
BACK BACK
!embuIuhdarahterdiriatasarteridan;enaArteriberhubunganIangsung !embuIuhdarahterdiriatasarteridan;enaArteriberhubunganIangsung
dengan;ena dengan;ena
padabagiankapiIerdan padabagiankapiIerdanvenula venula
angdihubungkanoIehbagian angdihubungkanoIehbagianendothelium endotheliumna na..
Letak BACK Gambar Keterangan
Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih
tebal dari pada dinding vena. Dinding arteri dan vena tebal dari pada dinding vena. Dinding arteri dan vena
mempunyai tiga lapisan yaitu lapisan bagian dalam yang mempunyai tiga lapisan yaitu lapisan bagian dalam yang
terdiri dari terdiri dari endothelium endothelium, lapisan tengah yang terdiri atas , lapisan tengah yang terdiri atas
otot polos dengan serat elastis dan lapisan paling luar otot polos dengan serat elastis dan lapisan paling luar
yang terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat yang terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat
elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut
kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat
kecil dan hanya memiliki satu lapisan tunggal kecil dan hanya memiliki satu lapisan tunggal endothelium endothelium
dan sebuah membran basal. dan sebuah membran basal.
Perbedaan struktur masing Perbedaan struktur masing- -masing pembuluh darah masing pembuluh darah
berhubungan dengan perbedaan fungsional masing berhubungan dengan perbedaan fungsional masing- -
masing pembuluh darah tersebut. masing pembuluh darah tersebut.
BACK
BACK BACK
!embuIuhdarahadaIahsaIuranangdiIaIuidarah
!embuIuhdarahadatiga,aitupembuIuhnadiarteri),
pembuIuhbaIik;ena),danpembuIuhkapiIer
a!embuIuhadiArteri)
DarahangkeIuardariantungakanmeIaIuipembuIuh
nadiDarahangkeIuardariantungtersebutbanak
mengandungoksigen
b!embuIuhBaIik'ena)
!embuIuhbaIikmerupakanpembuIuhangmembawa
ataumengaIirkandarahdariseIuruhtubuhkeantung
.!embuIuhKapiIer
!embuIuhdarahangsangathaIusdengandindingang
sangattipisdanberpori!embuIuhinimerupakanbagian
uungdaripembuIuharteridan;ena!embuIuhhaIus
berfungsisebagaitempatpertukaranantaraoksigendan
karbondioksida

# % .

30807.3-071:38:39: 203:7.2-.5.3-074949.9:202-7.3 .3/80-:9507.347.080:7:9:-: -..3/.9.2/.3 .3 -071:38:39:20305..7.7/:2 907/.7 .3.3 2030/..7.39.3 :. .7/:2 .39:3/80.3507.7.3 09.39:3207:5..5:9408./.39:3/.9-03/.7.

7 .23./.3-.8894/.7 02-.479.3-.3 907/.39:37.2-/.807.9: /:.2.3943507.97:2 /..7.:.2. . .//.3/..17.03970 /..35:243.7-0807.2743.39:32025:3. 7.3907-.39.9.320302505.3.3-071:38 203.705.3/:..2- ... /.8025:73.8/./.0.39:390709.9:5.9/.7 - .8 ./.807.3.389.78 .3.3-071:38 203.97:../3/3.3907/7/.3 .7. ...:.- .9:5 802:3.974.2743.5.39:3.080-0.3.2-80.8 70 -80./.80-0.7/:2 ..8 /80-0.23.7.039:07 .39:3202.39.390709..7/.2.5.9:5./ /./..39:3907-:3:840.025.7.807.80-08.3.8940  .8 ./.-:85/.479./.79075:243. /. 7 &:7.0.39:3 .

 .

 .

 -074803 03.7.3/:3/.&%%& %& %#& %#&# '%# '%## 03.7. -074803 .7. 907/04803 03.7.3/:3/.3/:3/. 907/04803 03.3/:3/.

5.303/490:23.3/:-:3. 7907-07:-:3.-.8.9.340-.340-.3.03.03:.507/..3/:-:3.3.7.-... .7907/.3.7 0907.907/7./. 5. .03:.3.03. 09.3.3..38:3 /03.507/. .3./.3 .2-.3.303/490:23.!02-::/.

83502-::/.9:.2028.83 -07:-:3.2028.3907/7.507 !02-::.58./.8.39070.73.3.3807.20907.58.9:.7.9 0./.39:3..83 2.90709.3.3 3/3.2.9.3/03..3507-0/.703/490:2 .3507-0/.7.90780-:9 .2.703/490:2 907/7/.3-././03.3807.3:.58.58.7907/.-.3.9/9.31:3843..7 . 2025:3.3907/7. 3/3.7..35.3/03.2.3.3903.202-7.9:.03.83502-::/.3897:9:72. !07-0/. -07:-:3.3./.03.2-.3..58.3. 03/490:2 /.9.75.8.79070- 90-.3 907/7/.3.9.03/490:2 0.3/.7907/.03.380-:.3.898 ..31:3843.90.3.507202/.9 0./3/3.83 2.7907/./80-:9 .3897:9:72.898/.38.83 !07-0/..58.3-.39:3./..3.03.8 49495448/03..-0780-0.

 .

7..3./.207:5.7.03..3/. .7.9.:8 -071:3880-. 203. !02-::/.3.7907 502-::-.7.9:502-::3.7/.4803/.7.3202-./ .3502-::.8.7.03.3502-::.507 !02-::/.7.7907/. /.30:.7/.38./ .3. .. . !02-::-.:7.95079:.:/.320.7.3 .:203. !02-::.39:390780-:9-.3/:34803 - !02-::.3. !02-::.:502-:: 3.39.3..:8/03.39:3.3/3/3./ 7907 ../.30:.3 ::3/.9.507 .!02-::/..780:7:9:-:0.7. !02-::. '03.7.3.7502-::.3-.39:3 ...9958/. ..7-43/48/..3-07547 !02-::3207:5./.9025..3/.7..7.3 8.9.