P. 1
Teori

Teori

|Views: 300|Likes:
Published by Rv Tlamaraty

More info:

Published by: Rv Tlamaraty on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2012

pdf

text

original

| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR

1.

Huraikan maksud pengajaran dan pembelajaran daripada perspektif pelbagai

mazhab teori pembelajaran. Terdapat banyak maksud bagi menerangkan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran ialah sesuatu proses tugasan dan aktiviti yang diusahakan antara guru dan muridnya. Pengajaran ini haruslah menjadi satu proses yang dirancangkan guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Pembelajaran pula didefinisikan seperti berikut: ³Pembelajaran merupakan proses memperoleh ilmu pengetahua n atau kemahiran´. Mengikut Robert M. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning, pembelajaran merupakan ³perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan´. Mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers, pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. -(dipetik daripada Wikipedia) Manusia dapat diertikan berbeza -beza menurut biologi, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologi, manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak), sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dikatakan manusia dari segi psikologinya merupakan haiwan yang bersosial. Golongan intelek ini mempunyai pelbagai cara untuk belajar tentang sesuatu.
RV.ILAMMAAREN EDU (3103) - Murid dan Alam Belajar |1

| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR

1.1 Mahzab PembelajaranBehaviorisme

Apabila merujuk maksud pembelajaran dan pengajaran dari segi te ori behaviorisme, didapati bahawa proses pembelajaran ini tidak hanya berlaku sewaktu seseorang itu hendak belajar. Sebaliknya ianya berlaku dalam setiap gerak -geri manusia itu dalam kehidupanya. Dikatakan bahawa behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap sifat asas manusia iaitu inkuiri yang melahirkan rasa ingin tahu tentang sesuatu serta intropeksionisme (yang menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan -laporan subjektif) dan juga psikoanalisis (yang berbicara ala m bawah sedar yang tidak nampak). Behaviorisme ingin menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, behaviorisme lebih dikenal dengan nama teori belajar, kerana menurut pakar-pakar psikologi mereka mengatakan seluruh perilaku manusia kecuali instink iaitu naluriadalah hasil proses pembelajaran. Dalam konteks behaviorisme manusia adalah murid dan gurunya adalah rasa ingin tahu (curiousity) dan juga pengalaman. Belajar ertinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh li ngkungan. Behaviorisme tidak mempersoalkan apakah manusia baik atau rasional atau emosional; behaviorisme hanya ingin mengetahui sebagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor -faktor lingkungan. Menurut Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru; Murid dan Alam Belajar ahli fisiologi Rusia Ivan Pavlov mengatakan manusia mempelajari sesuatu apabila dia mempunyai keinginan untuk mempelajari sesuatu. Apabila perkaitan atau hubungan ini terjadi organisma ini akan memberi tindakbalas atau respon yang serupa. Erti kata lain manusia akan melalui proses pembelajaran apabila dia merasakan bahawa dia
RV.ILAMMAAREN EDU (3103) - Murid dan Alam Belajar |2

rangsangan semula jadi yang melahirkan respon daripada organisma akibat mempunyai kerperluan dan rangsangan terlazim pula membuatkan organisma bereaksi terhadap rangsang an neutral kerana mempunayio kaitan dengan rangsangan semula jadi iaitu keperluan. Justeru. Ketiga penghapusan amalan dimana gerak balas terlazim dilemahkan seterusnya meniadakan rangsangan semula jadi. Iaitu ran gsangan neutral dimana organisma tidak akan memberikan respon akibat tiada keperluan. Secara semula jadi sesudahnya berlaku penghapusan.ILAMMAAREN EDU (3103) . perkaitan antara rangsanagn terlazim dengan rangsangan semula jadi telah terhapus. organ isma akan melalui proses pembelajaran semula. Dalam uji kaji Ivan Pavlov beliau menyatakan bahawa terdapat 3 jenis rangsangan. Konsep pembelajaran dalam teori behavioris dipecahkan kepada 2 pecahan iaitu pelazimn klasik (classic conditioning) serta pelaziman operan (operant conditioning). RV. Kemudian pembelajaran diskriminasi diman organisma tidak memberi respon kepada rangsangan lain melainkan rangsangan utama. Pelaziman klasik berupa satu jenis pembelajaran apabila organisma dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dn rangsangan semula jadi.Murid dan Alam Belajar |3 . Melalui pembelajaran amalan (behavior) ini juga dapat kita bezakan kepada empat bahagian pengamalan iaitu organisma memberi gerak balas terhadap rangsangan lain yang menyerupai rangsangan utama (generalisasi) yang mengkonklusikan bahawa organisma tersebut telah dapat membuat pemindahan pembelajaran.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR memerlukan ilmu tentang sesuatu bidang dan tindakan itu akan menjadikan proses pembelajarannya menjadi lebih mudah apabila adanya keinginan. Apabila proses ini mengambil tempat organisma akan memberikan gerak balas atau respons yang serupa.

Watson dalam pelaziman operanya menyatakan operant conditioning berupa satu bentuk pembelajaran yang melibatkan hasil atau kesan daripada tingkah lahu terdahulu menghasilkan tingkah laku yang baharu. Hukum pertama ialah hukum kesediaan. selamat dan tidak selesa. Masa yang diambil semasa pembelajaran semula juga akan mengambil masa yang lama. Oleh itu dinasihatkan oleh ahli psikologi bahawa dalam pendidikan adalah lebih baik guru melaksanakan setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dengan betul dan tanpa ada kesalahan informasi untuk mengelakkan kesukaran pembelajaran semula. RV.ILAMMAAREN EDU (3103) . Beliau juga menyediakan 3 prinsip hukum untuk melaksanakan proses pembelajaran.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Namun menurut kajian didedahkan bahawa proses pembelajaran semula adalah sesuatu yang sukar kerana semasa proses penghapusan sudah ditetapkan dalam minda (mind set) bahawa konsep yang mengalami proses penghapu san itu adalah konsep yang salah. Hubungan antara ranngsangan dengan gera k balas menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif.Murid dan Alam Belajar |4 . Beliau mmenekankan bahawa sesuatu rangsangan jika berjaya dianugerahi bagi memantapkan lagi gerak balas tersebut. Serta kesediaan psikomotor yang melibatkan kemahiran dan juga kemampuan anggota badan.B. J. kesediaan afektif iaitu kecenderungan dan minat. Menurut beliau kegagalan pencapaian hukum kesediaan ini akan mengagalkan percubaan pelaksanaan proses pembelajaran serta pengajaran untuk mengambil tempat. Ia menyarankan supaya organisma perlu ada kesediaan untuk belajar dari aspek kognitif iaitu pe ngetahuan atau pengalaman lepas. yang tidak betul dan sebagainya dan apabila konsep yang sama diterapkan semula maka akan wujud rasa kurang yakin.

Fakta ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang merupakan ahli psikologi Kanada. Di rumah kita boleh memakai papa jua pakaian dan boleh bercakap seperti mana jua.Murid dan Alam Belajar |5 . Gerak balas yang diikuti kesan yang tidak memuaskan akan melemahkan hubungan dengan situasi dan mengakibatkan gerak balas tersebut tidak diulang. Contohnya guru mengajar menulis huruf dan pelajar mengikut langkah tersebut sama denganya. Peniruan secara langsung. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan pula merujuk kepada tindakan peniruan yang boleh dilakukan dalam semua situasi (tak sekat lakuan) dan peniruan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu sahaja (sekat lakuan) . Tetapi di sekolah pula kita haruslah berpakain seragam dan percakapan tersebut mestilah berbudi bahasa. Dalam peniruaan secara langsung organisma mengikut tindakan yang sama dengan orang lain. RV. Jika kita fokuskan perkataan latihan sudah pastinya disitu ada berlaku operasi pengulangan.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Hukum kedua ialah hukum latihan.ILAMMAAREN EDU (3103) .2 Mahzab Pembelajaran Sosial Pembelajaran dari segi Teori Pembelajara n sosial pula menekankan fakta bahawa manusia secara semula jadinya belajar melalui proses peniruaan daripada pemerhatian. Beliau membahagikan pembelajaran peniruan kepada 3 peniruan asas. Peniruaan sekat lakuan dan tak sekat lakuan. 1. Ia dapat diterangkan dengan pakaian serta bahasa pertuturan yang digunakan dalam dua tempat yang berbeza. di rumah dan di sekolah. Sesuatu gerak balas yang diikuti kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas tersebut diulang. Hukum terakhir pula ialah hukum kesan. dan Peniruaan elisitasi. Seperti dalam kajian Ivan Pavlov rangsangan dan gerak balas akan menjadi kukuh dengan adanya pengulangan.

Dikatakan kita melihat dunia sebagai satu keseluruhan. dan peneguhan maka tingkah laku tersebut akan diulangi dan dikukuhkan. Kumpulan pengkaji Gestalt juga mengemukkan teori pengamatan. pelajar akan memahami serta mempelajari sesuatu jika dia dapat berfikir dan membuat perkaitan antara rangsangan yang terdapat di sekelilingnya .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Peniruan elisitasi pula mengaitkan emosi dan keinginan dimana jika terdapat seorang pelajar membuat sesuatu perkara yang mendapatkan pujian daripada guru maka seorang pelajar lagi ingingkan perkara tersebut dan cuba menirunya untuk mendapatkan perhatian serta pujian. Pengamatan kita menyempurnakan perkara yang kita lihat. Perlakuan yang ditiru jika mendapat respon yang positif dalam bentuk pujian. Justeru teori pengamatan Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan ± bahagian ± keseluruhan. Pemerhatian ini kemudianya disimpankan dalam ingatan dimana berlakunya proses mental yang melibatkan aliran mengenkod. Motivasi. Perkara ini dinamakan pengamatan dan penangggapan .ILAMMAAREN EDU (3103) .Murid dan Alam Belajar |6 . Dalam proses peniruaan ini terdapat langkah langkah yang memainkan peranan penting. menyimpan dan mendekod.3 Mahzab Pembelajaran Kognitif Teori Pembelajaran Kognitif pula mendefinisikan proses pembelajaran sebagai satu aktiviti perubahan mental yang berlaku secara aktif. Walaupun maklumat yang kita hendaki tidak mencukupi kita masih boleh mengkonklusikan dan dapat dibentuk maknanya.Proses pengeluaran (output) kemudianya mengambil tempat. 1. Sebelum meniru individu haruslah memerhatikan perlakuan model dan ia boleh berlaku berulang kali. RV. Ia merupakan satu teori tentang bagaimana manusia melihat dunia. Menurut teori kognitif.

Jika kita tidak tahu apa itu komputer maka pemahaman kita hanyalah setakat pembacaa n.Murid dan Alam Belajar |7 . Beliau juga berpendapat bahawa pelajaran dapat dilaksanakan melalui penggunaan bahan yang bermakna. Reception Learning iaitu pembelajaran penerimaan mengutamakan mekanisma Advance Organizer. dalam sistem pendidikan kita dapat aplikasikannya dengan mendedahkan seluruh topik dan kemudianya kita memasuki bahagian ± bahagiannya.ILAMMAAREN EDU (3103) . dimana murid ± murid di introduksikan dengan topik yang hendak dilalui sebelum memulakan pelajaran supaya mereka mempunyai sedikit sebanyak tentang perkara yang hendak dipelajari. RV. alat bantu mengajar atau penyampaian guru. Konsep Advance Organizer bukan rumusan atau maklumat umum pembelajaran. Mengikut teori pembelajaran penerimaan Ausubel seorang ahli psikologi Amerika beliau mengatakan pembelajaran akan berlaku apabila maklumat baru mempunyai kaitan dengan maklumat atau pengalaman sedia ada dalam struktur kognitif. Advance organizer ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian mengikut keadaan murid. Sebagai contohnya kita akan memahami isu ± isu berkaitan masalah dalam sistem komputer jika kita kenal komputer.Teori beliau memberi penekanan kepada penyampaian pelajaran secara terancang oleh guru. Begitu juga dengan Advance Organizer. Bagi membolehkan pembelajaran bermakna berlaku. Seperti yang dikatakan dalam teori Gestalt pembelajaran berlaku apabila manusia menerima informasi yang lebih atau baru yang sedia ada. Ausubel menekankan penyampaian pengajaran guru dibuat secara terancang.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Berdasarkan kajian Gestalt ini.Kajian beliau telah melahirkan satu persepsi baru dalam teori pembelajaran. Advance Organizer ini juga dapat melahirkan rasa curious (ingin tahu) murid ± murid yang memudahkan proses pembelajaran untuk berlaku. pengurusan awal perbandingan serta pengurusan awal ekspositori. Bahan itu boleh berada dalam bentuk teks.

bermula dengan persembahan Advannce Organizer. penunjukkan contoh negatif. RV. diteruskan dengan pengenalan jenis ± jenis komputer seperti laptop.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR bermula dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada dan disusun secara berperingkat ± peringkat. Terdapat 6 langkah untuk AO. diikuti dengan penunjukkan contoh positif. desktop. Dengan berbuat begitu mereka mendapat gambaran yang jauh lebih baik berbanding dengan sebelumnya tentang sesuatu topik tersebut.Murid dan Alam Belajar |8 . netbook dan sebagainya. Murid dan Alam Belajarpenerapan langkah ini akan membantu pelajar menggarap maklumat dengan lebih cepat lagi efektif . guru tersebut pada awal pengajaranya boleh mempersembahkan gambar komputer. pda. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru. Menurut Noriati A.Rashid. Guru juga boleh menunjukkan alat lain yang menyerupai sistem komputer bagi mengelakan mind set yang salah.Penyampaian secara deduktif amat diutamakan dalam teori ini.ILAMMAAREN EDU (3103) . Jika mempunyai kemudahan ± kemudahan guru boleh mmemberi peluang kepada murid ± murid untuk menggunakan komputer ± komputer untuk melahirkan pengalaman ± pengalaman yang baru dalam minda mereka untuk mengukuhkan lagi struktur pembelajaran kognitif mereka. Bagi pelajar ± pelajar sekolah menengah pela ksanaan langkah ini dapat kita perhatikan apabila mereka tidak memahami sesuatu konsep mereka akan membuat nota ringkas dan melukiskan gambar ± gambar yang relevan disebelahnya. perbincangan ciri persamaan dan perbezaan. pembinaan konsep dan diakhiri dengan contoh tambahan. Sebagai contoh jika seorang guru hendak mengendalikan kelas dengan mengajar tentang komputer.

Rashid. Seperti di teori lain pembelajaran isyarat ini berlaku dalam rutin seharian melalui rangsangan yang kerap dihadapi. Amerika. Pembelajaran R. malah menurut beliau proses membuat keputusan juga melibatkan proses pengkategorian. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru.Murid dan Alam Belajar |9 .ILAMMAAREN EDU (3103) . Murid dan Alam Belajar Gagne mengatakan pemeringkatan pembelajaran penting bagi membantu pembelajaran pada setiap peringkat penyusunan penyampaian pengajaran dan pembelajaran daripada peringkat asas kepada yang lebih kompleks. pembelajaran diskriminasi. Menurut Noriati A. Gagne dihasilkan melalui bentuk Hierarki. pembelajaran konsep. mengatakan pengamatan dan pembelajaran penanggapan berlaku melalui apabila proses pembelajaran pengkategorian. Pembelajaran gerak balas pula ialah respon yang diberi kepada sesuatu reaksi.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR BerdasarkanNoriati A. pembelajaran bahasa. Teori beliau adalah dinamakan teori Pembelajaran Penemuan Bruner yang memerlukan penelitian data yang banyak dan pelbagai. pembelajaran gerak balas. Cuma pembelajaran Jerome Bruner lebih menfokuskan penyusunan maklumat secara induktif iaitu daripada umum kepada khusus. RV. teori penemuan Jerome Bruner juga memerlukan penelitian data dan perbincangan ciri ± ciri persamaan dan perbezaan dianalisis sebelum membuat kategori dan dan membentuk konsep. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru. pembelajaran prinsip dan penyelesaian masalah. Hierarki pembelajaran yang dimaksudkan ialah pembela jaran bentuk isyarat.Rashid. Murid dan Alam Belajar kajian Jerome Bruner ahli psikologi konsep. Apabila penggunaan isyarat ini berlaku reaksi daripada pelajar ialah seluruh perhatian mereka akan dapat ditarik kepada kita. pembelajaran rangkaian motor.Seperti yang dinyatakan dalam teori penerimaan Ausubel.M.

| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Melalui cara ini respon baik pelajar akan dapat dikekalkan. Melalui bahasa. Diskriminasi yang melibatkan perhatian dan keupayaan melihat ciri ± ciri persamaan dan perbezaan. Pembelajarn seterusnya iaitu pembelajaran konsep haruslah mempunyai keupayaan untuk berbahasa dan membuat diskriminasi Pelajar perlu dapat melihat ciri ± ciri persamaan dan perbezaan untuk membuat kategori maklumat yang diperhatikan. pembelajaran penyelesaian masalah. Akhir sekali learning on problem solving . pembinaan hipotesis bagipenyelesaian masalah. Pembelajaran rangkaian motor lebih bermanfaat dalam pembelajaran melibatkan kemahiran. Justeru melalui pembelajaran diskriminasi murid ± murid dapat membuat perbandingan antara dua perkara yang ada kelebihan dan kekurunnganya.Murid dan Alam Belajar |10 .4 Mazhab Pembelajaran Konstruktivisme Jean piaget dan Lev Vygotsky merupakan dua orang tokoh yang melopori teori pembelajaran konstruktivisme . pencarian maklumat untuk pengesahan masalah. Dalam pembelajaran penyelesaian ini individu akan diperkenalkan kepada pengenalan masalah. Mereka berpendapat bahawa pembelajaran hendaklah berfokuskan pelajar dan berlaku menerusi proses aplikasi pengetahuan RV. Apabila maklumat hendak disimpan dalam struktur ko gnitif. pengujian hipotesis.ILAMMAAREN EDU (3103) . Pembelajaran bahasa melibatkan pembelajaran secara konkrit yang seterusnya berkembang. Pembelajaran rangkaian motor pula lebih mempunyai sumbangan daripada pergerakan anggota badan. individu dapat menjelaskan pelbagai fakta dan fikiranya. membuat pilihan dan rumusan. Prinsip atau hukum memerlukan individu untuk mengaplikasi pemahaman dan pertalian konsep yang telah dikuasai dalam pembelajaran konsep yang merupakan aras lebih rendah berbanding pembelajaran prinsip. diskriminasi juga perlu dipraktikan mema ndangkan struktur kognitif mengandungi bahagian ± bahagian khusus untuk malumat yang berbeza. 1.

Murid dan Alam Belajar |11 . bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang.(2008)buku Perkembangan Kanak ± kanak ) 1. soal jawab.Rashid.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR dengan adanya interaksi dengan masyarakat. Teknik yang boleh digunakan dalam scaffolding ialah seperti penjelasan verbal. prompting. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru. RV. Joy N. Scaffolding adalah mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan semasa proses pengajaran berlaku menerusi individu yang berkemahiran mengikut keupayaan murid (Haliz Hamzah. Murid dan Alam BelajarGagne dan Berliner menyenaraikan lima objektif asas pembelajaran daripada pandangan humanisme. o Pemupukan pembelajaran arah kendiri (self motivator) o Perkembangan keupayaan bertanggugjawab keatas pembelajaran (Development of ability towards study) o Perkembangkan kreativiti dan pemikiran be rcapah (Disperse on creativity) o Pencungkilan dan perkembangan daya ingin tahu serta penerokaan.ILAMMAAREN EDU (3103) . MenurutNoriati A. Hmanisme melihat manusia sebagai makhluk yag istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan (berfikir secara rasional). cueing dan tanda isyarat yang lain.5 Mazhab Pembelajaran Humanisme Pendekatan humanisme melihat pelajar sebagai insan berpotensi. dan Rafidah Kastawi.Samuel.

Pemenuhan keperluan merupakan faktor penggerak terhadap pembelajaran individu. Menurutnya pembelajaran kognitif suatu proses yang berlaku berpandukan mata pelajaran akademik sepenuhnya dan pembelajaran pengalaman ialah proses diman penglibatan pengaplikasian pengetahuan mengambil tempat. Carl Rogers mempunyai pandangannya yang tersendiri bahawa ³human is a creature that is capable to do anything only if he understand his capability through self motivation´. menurutnya.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR o Perkembangan kecenderungan aspek seni dan emosi. Rogers juga mengkategorikan pembelajaran kepada 2 bahagian (1) Kognitif dan (2) Pengalaman. Begitu juga yang dinyatakan bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai pote nsi diri. RV.Murid dan Alam Belajar |12 .ILAMMAAREN EDU (3103) . Dengan itu pelajar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran . Abraham Maslow pula dalam teori humanis nya mengatakan bahawa keperluan manusia harus dipenuhi sebelum manusia berusaha untuk mencapai potensi diri dan kemudianya menjurus kepada proses pembelajaran. Pendapat mereka berdua mengatakan manusia mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai potensi diri jika dia dapat memenuhi keperluan.

1 Pengaplikasian menerusi Teori Pembelajaran Behaviorisme Contoh pembelajaran behaviorisme ialah apabila guru memasuki kelas semua pelajar akan berdiri untu k mengucapkan salam. berkemungkinan tiada minat dalam pembelajaran. Lama ± kelamaan mereka semua sudah biasa dengan amalan tersebut. dan mengira. Faktor ± faktor penyebab masalah ini adalah berbagai ± bagai namun. Ia sudah menjadi suatu kebiasaan bagi diri mereka. Perasaan takut ini dikenali sebagai fobia . 2. Gunakan mata pelajaran major anda untuk menganalisis prinsip teori tersebut. Sesetengah pelajar takut akan lipas. Mereka mesti melalui sesuatu kejadian yang tidak diduga yang memberi kejutan kepada diri mereka yang menimbulkan rasa tidak selesa dan selamat semasa insiden itu. Seperti yang dinyatakan dalam teori behaviorisme. kucing. organisma RV. Murid ± murid yang takut akan sesuatu pada peringkat mulanya tiada sebarang idea tentang perkara yang mereka takutkan sekarang.Murid dan Alam Belajar |13 . analisis sejauh manakah prinsip teori tersebut dapat digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. atau lain ± lain mengapakah hal ini berlaku? Ada juga pelajar yag takut kepada ketinggian. menulis.0 Menggunakan DUA (2) teoari pembelajaran.ILAMMAAREN EDU (3103) . Pada peringkat awal mereka memerlukan seorang ketua untuk membantu mereka.Fobia ini juga adalah kesan daripada proses pembelajaran behaviorisme. Subjek pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. kesemua pelajar pemulih an adalah individu yang mempunyai potensi yang tinggi dan berkemampuan. Seorang pelajar yang tidak dapat mambaca.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR 2.

Apabila proses ini mengambil tempat organisma akan memberikan gerak balas atau respons yang serupa. Menurut Haliz Hamzah. Dengan itu kita harus memberi sebanyak mungkin galakan dan pujian serta penilaian juga quiz dengan tahap yang mudah untuk mereka skor bagi melahirkan rasa kegembiraan terhadap pelajaran.L.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR akan memberi gerak balas neutral kepada rangsangan neutral kerana tidak mempunyai keperluan.Murid dan Alam Belajar |14 . Seperti yang dikatakan Ivan Pavlov apabila organisma dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dn rangsangan semula jadi. Ini yang dinyatakan oleh E. dan Rafidah Kastawi dalam buku Perkembangan Kanak ± kanak yangpada usia 6 hingga 11 tahun kanak ± kanak mempunyai emosi yang tidak stabil dimana jika mereka gagal dalam sesuatu hal mereka in i akan cepat merasa rendah diri dan tidak berkeupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tet api juga dalam hubungan sosial dengan individu di persekitaran mereka. Guru harus memahamkan kepentingan pendidikan kepada pelajar tersebut dalam konsep yang boleh difahaminya. Di situasi tersebut guru harus melahirkan minat serta keinginan untuk belajar sebelum memulakan pengajaran tersebut. Seperti dalam teori Classic Conditioning Ivan Pavlov disini rangsangan neutral ialah pembelajaran .Samuel. RV. Joy N.Thorndike dalam teori pelaziman Operanya hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan atau memuaskan.ILAMMAAREN EDU (3103) .Guru juga boleh bertanyakan individu ± individu yang tidak disukainya bagi mengenali masalah murid tersebut yang masih belum berupaya untuk mengklasifikasikan baik buruk sesuatu insiden. dan rangsangan semula jadi ialah keperluan pendidikan dalam kehidupan pemahaman perkaitan dua rangsangan akan melahirkan gerak balas neutral.

Penerapan ± penerapan sebegini akan melahirkan suasana pembelajaran yang dpat membawa kepada perasaan rasa berjaya (successing environment). Hal ini akan dipraktikkan di rumahnya dan disitu berlakunya pengulangan dan latihan yang mengukuhkan lagi rangsangan dan gerak balas seperti dalam hukum latihan Thorndike. H ukuman beri (persembah) juga tidak dapat diaplikasik an kerana hukuman beri ini adalah satu RV. menayangkan video ABC yang selaras dengan keupayaan pelajar tersebut. pensel dan alat tulis yang lain.ILAMMAAREN EDU (3103) .1999) . Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM oleh Jamilah Ahmad . Menurut Thorndike dalam hukum pembelajaran kesediaan murid ± murid akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya apa ± apa yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka. Bagi kanak ± kanak sebegini kita tidak boleh menggunakan peneguhan negatif kerana ia akan melahirkan rasa bosan dan benci terhadap matapelajaran lebih lebih lagi murid pemulihan yang cepat rasa bosan. Pengaplikasian peneguhan dan hukuman terhadap pelajar pemulihan ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dahulu. cepat lupa sukar memahami dan lemah pengamatan (rujukan Siri Pendidikan Fajar Bakti .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Apabila pelajar itu sudah mempunyai minat untuk belajar guru perlu memastikan pelajar tesebut ada kesediaan yang diperlukan seperti pelajar tersebut cukup makan tidak mempunyai gangguan emosi sebagainya lalu memulakan dengan menyanyikan lagu ABC. Situasi seperti ini akan menukarkan kelakuan pelajar (behavior) dari tidak suka kepada pelajaran kepada suka kepada pelajaran. Keadaan murid ini adalah tidak stabil mereka ini mempunyai kurang kecerdasa iaitu lambat berfikir dan bertindak.Murid dan Alam Belajar |15 .Guru dapat memberi tugasan kepada pelajar tersebut untuk menghafal lagu ABC sebagai latihan dan memberikan ganjaran yang berpusatkan pelajaran seperti buku.

rangsangan neutral wujud berserta rangsangan semula jadi dan menghasilkan gerak balas yang serupa dikenali rangsangan terlazim. Ia adalah sama seperti respon yang terhasil dalam rangsangan terlazim. RV. Jika seoarang pelajar tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan untuk matapelajaran pemulihan tindakan yang boleh diambil ialah pengaplikasiaan hukuman tarik (singkir). muram. tetapi lama ± kelamaan mereka akan memahami.Murid dan Alam Belajar |16 . dan kehilangan semangat untuk belajar .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR pendekatan yang merupakan sesuatu yang menyakitkan dimana pelajar tersebut akan berasa sedih.ILAMMAAREN EDU (3103) . Pada mulanya murid ± murid akan tidak patuh pada tindakan tersebut. Melalui penerapan hukuman tarik ini kita dapat menarik balik peluang menggunakan a lat mainan. peluang menonton televisiyen dan kemudahan lain yang ada dalam bilik pemulihan. Dalam perkataan lain tindakan sebegitu akan menggangu emosi pelajar tersebut.

| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR 2.Piaget" Sebagai seorang guru pemulihan sekolah rendah. berasal daripada Switzerland. Teori yang diperkenalkan oleh Jean Piaget. berpandukan kajian dan pemerhatiannya.2Pengaplikasian menerusi Teori Pembelajaran Kognitif Merujuk kepada buku Perkembangan Kanak ± kanak yang ditulis Haliz Hamzah. Joy N.Samuel.Menurut Jere Confrey (1999). usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0 ± 2 tahun). dan Rafidah Kastawi dinyatakan bahawa perkembangan kognitif pada usia 7 hingga 11 tahun (usia murid pemulihan) dikenal sebagai operasi konkrit.html) "Guru sekolah rendah harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid -murid pada peringkat operasi konkrit. RV. iaitu ketika berumur 7 hingga 11 tahun. Namun bagi murid pemulihan mereka mempunyai kebolehan untuk berfikir tetapi kebolehan tersebut berkemungkinan kurang atau perlahan bagi murid pemulihan. ³ Piagetian theory kindled my intense enjoy ment of children and deep respect for their capabilities.Murid dan Alam Belajar |17 . Kanak ± kanak dalam peringkat ini berkebole han berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit.blogspot. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit.ILAMMAAREN EDU (3103) .. operasi konkrit (7 ± 11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa). pra-operasi (2 ± 7 tahun).. Walau bagaimanapun. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep melalui pengalaman konkrit.´ .(dirujuk dalam laman web http://pemulihankhas.com/2008/07/bagaimana kanak-kanak-belajar-matematik.

ILAMMAAREN EDU (3103) . Antara contoh masalah yang dihadapi oleh murid pemulihan ialah ketidak cekapan dalam mengenal bunyi huruf . Menurut kepercayaan Piaget manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Menggunakan cara tersebut kanak ± kanak akan menonton video tersebut dan mereka akan mula berfikir. Maka murid ± murid pemulihan ini juga harus diberi sedikit tunjuk ajar yang boleh memulakan mereka untuk berfikir tentang bunyi huruf dan suku kata. Caranya adalah dengan memaparkan video suku kata dan bunyi huruf. Video ini hendaklah dimainkan secara perlahan satu demi satu dan berulang kali. Hal ini juga dapat kita kaitkan dengan pendedahan awal (AO) dimana guru boleh membacakan sedikit sebanyak contoh bunyi huruf dan suku kata bagi memahamkan konsep yang hendak dipelajarai. Video tersebut boleh menggunakan pelbagai konsep penyampaian yang menarik minat kanak ± kanak seperti penggunaan ton warna yang menarik. Lama ± kelamaan mereka akan memahami konsep bunyi untuk suku kata serta huruf . Kemungkinan pelajar tersebut tidak RV. alat bantuan mengajar dapat membantu murid -murid memahami konsep bahasa.Murid dan Alam Belajar |18 . bunyi dan lagu yang merdu. Masalah sebegini dapat kita membantu menggunakan teori celik akal Kohler. Maka adalah lebih baik jika guru p emulihan dapat membahagikan masa untuk murid ± murid untuk berbincang dan berinteraksi sesama lain.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Oleh itu. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea -idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. Paiget berpendapat baha wa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri.

Selain masalah ketidak cekapan pengenalan huruf dalam bahasa masalah pengenalan nombor dalam subjek matematik juga sering menjadi masalah kepada pelajar pemulihan ini. dan pemahan yang lain yang boleh memudahkan kecekapan penggunaan bunyi huruf. reguan (pairing).ILAMMAAREN EDU (3103) . contohnya pengenalan bunyi huruf biasanya dimulakan dengan pengenalan huruf dan diikuti bunyi huruf tersebut.Ini adalah teknik pengajaran menerusi persepsi. Melaluinya murid ini dapat membuat satu kesimpulan bahawa seperti manusia pelbagainama huruf juga mempunyai bunyi yang berbeza ± beza. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). Penggunaan teknik pengajaran yang berbeza juga dapat menarik perhatian.Murid dan Alam Belajar |19 . Masalah pengenalan bunyi huruf juga boleh diatasi dengan menerangkan perbezaan nama setiap murid dalam kelasnya (rakan mereka) yang mempunyai anggota badan yang sama. Teknik ini mengenalkan bunyi terlebih dahulu se belum mengenal huruf. kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. Beberapa cadangan menyatakan kanak ± kanak pemulihan ini mempunyai masalah ingatan yang menyebabkan mereka lupa akan pengenalan dan penilaian nombor. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan (matching). Pada mulanya mereka dapat mengenal dan membuat beberapa soalan matematik dengan bagus tetapi keesokan harinya mereka tidak dapat RV. Pemaparan video tadi juga boleh membantu kanak ± kanak ini untuk berkembang dalam kemahiran pengamatan. Bagi menyenangkan pelajar tersebut kita boleh mengarahkan mereka untuk berbuat bunyi dan menulis ejaan bunyi tersebut seterusnya menunjukkan huruf yang betul bagi bunyi tersebut. seolah ± olah mereka tidak dapat membuat satu pemahaman. penjenisan (sorting).| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR memahami apa yang ada kaitan dengan huruf dan bunyi tersebut. dan susunan aturan (ordering).

(laman web http://ishakothman. RV. Menurut Hartley & Davies (1976). Dengan ini guru dapa t menyelaraskan pola pengajaran dan membantu murid pemulihan mengatasi masalah ingatan.com/tugasan2apk. Teori ini menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat oleh pelajar.ILAMMAAREN EDU (3103) . Masalah ini boleh diatasi jika guru mengajar dengan pola yang betul. Ini boleh dilihat melalui teori Pemprosesan Maklumat. Pola yang betul di sini bermaksudkan cara pengendalian dala m introduksi pengajaran subjek yang hendak diajar. Guru perlu lebih bersedia dan membuat kajian terhadap rancangan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran nanti.htm ) masalah ini berkait rapat dengan ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek yang disebabkan oleh ketidak selarasan dalam pola pengajaran .Murid dan Alam Belajar |20 .tripod.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR mengenal nombor serta nilainya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->