| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR

1.

Huraikan maksud pengajaran dan pembelajaran daripada perspektif pelbagai

mazhab teori pembelajaran. Terdapat banyak maksud bagi menerangkan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran ialah sesuatu proses tugasan dan aktiviti yang diusahakan antara guru dan muridnya. Pengajaran ini haruslah menjadi satu proses yang dirancangkan guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Pembelajaran pula didefinisikan seperti berikut: ³Pembelajaran merupakan proses memperoleh ilmu pengetahua n atau kemahiran´. Mengikut Robert M. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning, pembelajaran merupakan ³perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan´. Mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers, pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. -(dipetik daripada Wikipedia) Manusia dapat diertikan berbeza -beza menurut biologi, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologi, manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak), sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dikatakan manusia dari segi psikologinya merupakan haiwan yang bersosial. Golongan intelek ini mempunyai pelbagai cara untuk belajar tentang sesuatu.
RV.ILAMMAAREN EDU (3103) - Murid dan Alam Belajar |1

| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR

1.1 Mahzab PembelajaranBehaviorisme

Apabila merujuk maksud pembelajaran dan pengajaran dari segi te ori behaviorisme, didapati bahawa proses pembelajaran ini tidak hanya berlaku sewaktu seseorang itu hendak belajar. Sebaliknya ianya berlaku dalam setiap gerak -geri manusia itu dalam kehidupanya. Dikatakan bahawa behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap sifat asas manusia iaitu inkuiri yang melahirkan rasa ingin tahu tentang sesuatu serta intropeksionisme (yang menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan -laporan subjektif) dan juga psikoanalisis (yang berbicara ala m bawah sedar yang tidak nampak). Behaviorisme ingin menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, behaviorisme lebih dikenal dengan nama teori belajar, kerana menurut pakar-pakar psikologi mereka mengatakan seluruh perilaku manusia kecuali instink iaitu naluriadalah hasil proses pembelajaran. Dalam konteks behaviorisme manusia adalah murid dan gurunya adalah rasa ingin tahu (curiousity) dan juga pengalaman. Belajar ertinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh li ngkungan. Behaviorisme tidak mempersoalkan apakah manusia baik atau rasional atau emosional; behaviorisme hanya ingin mengetahui sebagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor -faktor lingkungan. Menurut Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru; Murid dan Alam Belajar ahli fisiologi Rusia Ivan Pavlov mengatakan manusia mempelajari sesuatu apabila dia mempunyai keinginan untuk mempelajari sesuatu. Apabila perkaitan atau hubungan ini terjadi organisma ini akan memberi tindakbalas atau respon yang serupa. Erti kata lain manusia akan melalui proses pembelajaran apabila dia merasakan bahawa dia
RV.ILAMMAAREN EDU (3103) - Murid dan Alam Belajar |2

Justeru. Pelaziman klasik berupa satu jenis pembelajaran apabila organisma dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dn rangsangan semula jadi. Secara semula jadi sesudahnya berlaku penghapusan. Apabila proses ini mengambil tempat organisma akan memberikan gerak balas atau respons yang serupa. Melalui pembelajaran amalan (behavior) ini juga dapat kita bezakan kepada empat bahagian pengamalan iaitu organisma memberi gerak balas terhadap rangsangan lain yang menyerupai rangsangan utama (generalisasi) yang mengkonklusikan bahawa organisma tersebut telah dapat membuat pemindahan pembelajaran.ILAMMAAREN EDU (3103) . Konsep pembelajaran dalam teori behavioris dipecahkan kepada 2 pecahan iaitu pelazimn klasik (classic conditioning) serta pelaziman operan (operant conditioning). Dalam uji kaji Ivan Pavlov beliau menyatakan bahawa terdapat 3 jenis rangsangan. Iaitu ran gsangan neutral dimana organisma tidak akan memberikan respon akibat tiada keperluan. Kemudian pembelajaran diskriminasi diman organisma tidak memberi respon kepada rangsangan lain melainkan rangsangan utama. perkaitan antara rangsanagn terlazim dengan rangsangan semula jadi telah terhapus. rangsangan semula jadi yang melahirkan respon daripada organisma akibat mempunyai kerperluan dan rangsangan terlazim pula membuatkan organisma bereaksi terhadap rangsang an neutral kerana mempunayio kaitan dengan rangsangan semula jadi iaitu keperluan. Ketiga penghapusan amalan dimana gerak balas terlazim dilemahkan seterusnya meniadakan rangsangan semula jadi. organ isma akan melalui proses pembelajaran semula. RV.Murid dan Alam Belajar |3 .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR memerlukan ilmu tentang sesuatu bidang dan tindakan itu akan menjadikan proses pembelajarannya menjadi lebih mudah apabila adanya keinginan.

Masa yang diambil semasa pembelajaran semula juga akan mengambil masa yang lama. Menurut beliau kegagalan pencapaian hukum kesediaan ini akan mengagalkan percubaan pelaksanaan proses pembelajaran serta pengajaran untuk mengambil tempat.Watson dalam pelaziman operanya menyatakan operant conditioning berupa satu bentuk pembelajaran yang melibatkan hasil atau kesan daripada tingkah lahu terdahulu menghasilkan tingkah laku yang baharu. Hubungan antara ranngsangan dengan gera k balas menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. yang tidak betul dan sebagainya dan apabila konsep yang sama diterapkan semula maka akan wujud rasa kurang yakin.B. Ia menyarankan supaya organisma perlu ada kesediaan untuk belajar dari aspek kognitif iaitu pe ngetahuan atau pengalaman lepas. Serta kesediaan psikomotor yang melibatkan kemahiran dan juga kemampuan anggota badan.ILAMMAAREN EDU (3103) . Beliau juga menyediakan 3 prinsip hukum untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oleh itu dinasihatkan oleh ahli psikologi bahawa dalam pendidikan adalah lebih baik guru melaksanakan setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dengan betul dan tanpa ada kesalahan informasi untuk mengelakkan kesukaran pembelajaran semula. J. RV.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Namun menurut kajian didedahkan bahawa proses pembelajaran semula adalah sesuatu yang sukar kerana semasa proses penghapusan sudah ditetapkan dalam minda (mind set) bahawa konsep yang mengalami proses penghapu san itu adalah konsep yang salah. Beliau mmenekankan bahawa sesuatu rangsangan jika berjaya dianugerahi bagi memantapkan lagi gerak balas tersebut. Hukum pertama ialah hukum kesediaan. kesediaan afektif iaitu kecenderungan dan minat.Murid dan Alam Belajar |4 . selamat dan tidak selesa.

dan Peniruaan elisitasi. Ia dapat diterangkan dengan pakaian serta bahasa pertuturan yang digunakan dalam dua tempat yang berbeza.2 Mahzab Pembelajaran Sosial Pembelajaran dari segi Teori Pembelajara n sosial pula menekankan fakta bahawa manusia secara semula jadinya belajar melalui proses peniruaan daripada pemerhatian. 1. Tetapi di sekolah pula kita haruslah berpakain seragam dan percakapan tersebut mestilah berbudi bahasa. Jika kita fokuskan perkataan latihan sudah pastinya disitu ada berlaku operasi pengulangan. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan pula merujuk kepada tindakan peniruan yang boleh dilakukan dalam semua situasi (tak sekat lakuan) dan peniruan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu sahaja (sekat lakuan) . Sesuatu gerak balas yang diikuti kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas tersebut diulang. Peniruaan sekat lakuan dan tak sekat lakuan. Contohnya guru mengajar menulis huruf dan pelajar mengikut langkah tersebut sama denganya.Murid dan Alam Belajar |5 .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Hukum kedua ialah hukum latihan. Beliau membahagikan pembelajaran peniruan kepada 3 peniruan asas. Hukum terakhir pula ialah hukum kesan. Fakta ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang merupakan ahli psikologi Kanada. Gerak balas yang diikuti kesan yang tidak memuaskan akan melemahkan hubungan dengan situasi dan mengakibatkan gerak balas tersebut tidak diulang.ILAMMAAREN EDU (3103) . Dalam peniruaan secara langsung organisma mengikut tindakan yang sama dengan orang lain. Di rumah kita boleh memakai papa jua pakaian dan boleh bercakap seperti mana jua. Peniruan secara langsung. RV. di rumah dan di sekolah. Seperti dalam kajian Ivan Pavlov rangsangan dan gerak balas akan menjadi kukuh dengan adanya pengulangan.

Pemerhatian ini kemudianya disimpankan dalam ingatan dimana berlakunya proses mental yang melibatkan aliran mengenkod.Proses pengeluaran (output) kemudianya mengambil tempat. Kumpulan pengkaji Gestalt juga mengemukkan teori pengamatan. Perlakuan yang ditiru jika mendapat respon yang positif dalam bentuk pujian. Dalam proses peniruaan ini terdapat langkah langkah yang memainkan peranan penting.Murid dan Alam Belajar |6 . Sebelum meniru individu haruslah memerhatikan perlakuan model dan ia boleh berlaku berulang kali. Motivasi. Dikatakan kita melihat dunia sebagai satu keseluruhan. Menurut teori kognitif. Walaupun maklumat yang kita hendaki tidak mencukupi kita masih boleh mengkonklusikan dan dapat dibentuk maknanya. Justeru teori pengamatan Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan ± bahagian ± keseluruhan.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Peniruan elisitasi pula mengaitkan emosi dan keinginan dimana jika terdapat seorang pelajar membuat sesuatu perkara yang mendapatkan pujian daripada guru maka seorang pelajar lagi ingingkan perkara tersebut dan cuba menirunya untuk mendapatkan perhatian serta pujian.ILAMMAAREN EDU (3103) . Ia merupakan satu teori tentang bagaimana manusia melihat dunia. menyimpan dan mendekod. 1. Pengamatan kita menyempurnakan perkara yang kita lihat. Perkara ini dinamakan pengamatan dan penangggapan . dan peneguhan maka tingkah laku tersebut akan diulangi dan dikukuhkan. RV.3 Mahzab Pembelajaran Kognitif Teori Pembelajaran Kognitif pula mendefinisikan proses pembelajaran sebagai satu aktiviti perubahan mental yang berlaku secara aktif. pelajar akan memahami serta mempelajari sesuatu jika dia dapat berfikir dan membuat perkaitan antara rangsangan yang terdapat di sekelilingnya .

Mengikut teori pembelajaran penerimaan Ausubel seorang ahli psikologi Amerika beliau mengatakan pembelajaran akan berlaku apabila maklumat baru mempunyai kaitan dengan maklumat atau pengalaman sedia ada dalam struktur kognitif.Kajian beliau telah melahirkan satu persepsi baru dalam teori pembelajaran.Teori beliau memberi penekanan kepada penyampaian pelajaran secara terancang oleh guru. Konsep Advance Organizer bukan rumusan atau maklumat umum pembelajaran. dalam sistem pendidikan kita dapat aplikasikannya dengan mendedahkan seluruh topik dan kemudianya kita memasuki bahagian ± bahagiannya.Murid dan Alam Belajar |7 . RV.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Berdasarkan kajian Gestalt ini. Bahan itu boleh berada dalam bentuk teks. Jika kita tidak tahu apa itu komputer maka pemahaman kita hanyalah setakat pembacaa n. Reception Learning iaitu pembelajaran penerimaan mengutamakan mekanisma Advance Organizer. Ausubel menekankan penyampaian pengajaran guru dibuat secara terancang. Beliau juga berpendapat bahawa pelajaran dapat dilaksanakan melalui penggunaan bahan yang bermakna. Bagi membolehkan pembelajaran bermakna berlaku. Advance Organizer ini juga dapat melahirkan rasa curious (ingin tahu) murid ± murid yang memudahkan proses pembelajaran untuk berlaku. Sebagai contohnya kita akan memahami isu ± isu berkaitan masalah dalam sistem komputer jika kita kenal komputer.ILAMMAAREN EDU (3103) . pengurusan awal perbandingan serta pengurusan awal ekspositori. alat bantu mengajar atau penyampaian guru. Advance organizer ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian mengikut keadaan murid. Seperti yang dikatakan dalam teori Gestalt pembelajaran berlaku apabila manusia menerima informasi yang lebih atau baru yang sedia ada. Begitu juga dengan Advance Organizer. dimana murid ± murid di introduksikan dengan topik yang hendak dilalui sebelum memulakan pelajaran supaya mereka mempunyai sedikit sebanyak tentang perkara yang hendak dipelajari.

bermula dengan persembahan Advannce Organizer. penunjukkan contoh negatif. desktop. Jika mempunyai kemudahan ± kemudahan guru boleh mmemberi peluang kepada murid ± murid untuk menggunakan komputer ± komputer untuk melahirkan pengalaman ± pengalaman yang baru dalam minda mereka untuk mengukuhkan lagi struktur pembelajaran kognitif mereka.Rashid. Murid dan Alam Belajarpenerapan langkah ini akan membantu pelajar menggarap maklumat dengan lebih cepat lagi efektif . Sebagai contoh jika seorang guru hendak mengendalikan kelas dengan mengajar tentang komputer.ILAMMAAREN EDU (3103) . guru tersebut pada awal pengajaranya boleh mempersembahkan gambar komputer. pda. Dengan berbuat begitu mereka mendapat gambaran yang jauh lebih baik berbanding dengan sebelumnya tentang sesuatu topik tersebut. Bagi pelajar ± pelajar sekolah menengah pela ksanaan langkah ini dapat kita perhatikan apabila mereka tidak memahami sesuatu konsep mereka akan membuat nota ringkas dan melukiskan gambar ± gambar yang relevan disebelahnya. Menurut Noriati A. Terdapat 6 langkah untuk AO.Penyampaian secara deduktif amat diutamakan dalam teori ini. pembinaan konsep dan diakhiri dengan contoh tambahan.Murid dan Alam Belajar |8 . diikuti dengan penunjukkan contoh positif. diteruskan dengan pengenalan jenis ± jenis komputer seperti laptop. netbook dan sebagainya.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR bermula dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada dan disusun secara berperingkat ± peringkat. perbincangan ciri persamaan dan perbezaan. RV. Guru juga boleh menunjukkan alat lain yang menyerupai sistem komputer bagi mengelakan mind set yang salah. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru.

pembelajaran bahasa.Murid dan Alam Belajar |9 . RV. Amerika. Pembelajaran R. Gagne dihasilkan melalui bentuk Hierarki. mengatakan pengamatan dan pembelajaran penanggapan berlaku melalui apabila proses pembelajaran pengkategorian. Menurut Noriati A. pembelajaran gerak balas. Apabila penggunaan isyarat ini berlaku reaksi daripada pelajar ialah seluruh perhatian mereka akan dapat ditarik kepada kita. teori penemuan Jerome Bruner juga memerlukan penelitian data dan perbincangan ciri ± ciri persamaan dan perbezaan dianalisis sebelum membuat kategori dan dan membentuk konsep.ILAMMAAREN EDU (3103) . pembelajaran diskriminasi. Murid dan Alam Belajar kajian Jerome Bruner ahli psikologi konsep. pembelajaran prinsip dan penyelesaian masalah. pembelajaran konsep. Hierarki pembelajaran yang dimaksudkan ialah pembela jaran bentuk isyarat.Rashid. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru.Rashid.Seperti yang dinyatakan dalam teori penerimaan Ausubel. Cuma pembelajaran Jerome Bruner lebih menfokuskan penyusunan maklumat secara induktif iaitu daripada umum kepada khusus. Seperti di teori lain pembelajaran isyarat ini berlaku dalam rutin seharian melalui rangsangan yang kerap dihadapi. pembelajaran rangkaian motor. Pembelajaran gerak balas pula ialah respon yang diberi kepada sesuatu reaksi. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru. malah menurut beliau proses membuat keputusan juga melibatkan proses pengkategorian. Murid dan Alam Belajar Gagne mengatakan pemeringkatan pembelajaran penting bagi membantu pembelajaran pada setiap peringkat penyusunan penyampaian pengajaran dan pembelajaran daripada peringkat asas kepada yang lebih kompleks. Teori beliau adalah dinamakan teori Pembelajaran Penemuan Bruner yang memerlukan penelitian data yang banyak dan pelbagai.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR BerdasarkanNoriati A.M.

pencarian maklumat untuk pengesahan masalah. diskriminasi juga perlu dipraktikan mema ndangkan struktur kognitif mengandungi bahagian ± bahagian khusus untuk malumat yang berbeza. pembelajaran penyelesaian masalah.4 Mazhab Pembelajaran Konstruktivisme Jean piaget dan Lev Vygotsky merupakan dua orang tokoh yang melopori teori pembelajaran konstruktivisme . Pembelajaran bahasa melibatkan pembelajaran secara konkrit yang seterusnya berkembang. membuat pilihan dan rumusan.Murid dan Alam Belajar |10 .ILAMMAAREN EDU (3103) . Pembelajaran rangkaian motor pula lebih mempunyai sumbangan daripada pergerakan anggota badan. individu dapat menjelaskan pelbagai fakta dan fikiranya. pembinaan hipotesis bagipenyelesaian masalah. pengujian hipotesis. Apabila maklumat hendak disimpan dalam struktur ko gnitif. Prinsip atau hukum memerlukan individu untuk mengaplikasi pemahaman dan pertalian konsep yang telah dikuasai dalam pembelajaran konsep yang merupakan aras lebih rendah berbanding pembelajaran prinsip. Akhir sekali learning on problem solving . Diskriminasi yang melibatkan perhatian dan keupayaan melihat ciri ± ciri persamaan dan perbezaan. 1. Dalam pembelajaran penyelesaian ini individu akan diperkenalkan kepada pengenalan masalah. Justeru melalui pembelajaran diskriminasi murid ± murid dapat membuat perbandingan antara dua perkara yang ada kelebihan dan kekurunnganya. Pembelajaran rangkaian motor lebih bermanfaat dalam pembelajaran melibatkan kemahiran. Pembelajarn seterusnya iaitu pembelajaran konsep haruslah mempunyai keupayaan untuk berbahasa dan membuat diskriminasi Pelajar perlu dapat melihat ciri ± ciri persamaan dan perbezaan untuk membuat kategori maklumat yang diperhatikan.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Melalui cara ini respon baik pelajar akan dapat dikekalkan. Melalui bahasa. Mereka berpendapat bahawa pembelajaran hendaklah berfokuskan pelajar dan berlaku menerusi proses aplikasi pengetahuan RV.

Teknik yang boleh digunakan dalam scaffolding ialah seperti penjelasan verbal. dan Rafidah Kastawi.ILAMMAAREN EDU (3103) . o Pemupukan pembelajaran arah kendiri (self motivator) o Perkembangan keupayaan bertanggugjawab keatas pembelajaran (Development of ability towards study) o Perkembangkan kreativiti dan pemikiran be rcapah (Disperse on creativity) o Pencungkilan dan perkembangan daya ingin tahu serta penerokaan. cueing dan tanda isyarat yang lain. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru. MenurutNoriati A.5 Mazhab Pembelajaran Humanisme Pendekatan humanisme melihat pelajar sebagai insan berpotensi. bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. RV. Hmanisme melihat manusia sebagai makhluk yag istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan (berfikir secara rasional).(2008)buku Perkembangan Kanak ± kanak ) 1.Rashid. Murid dan Alam BelajarGagne dan Berliner menyenaraikan lima objektif asas pembelajaran daripada pandangan humanisme. Joy N.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR dengan adanya interaksi dengan masyarakat. soal jawab.Murid dan Alam Belajar |11 . prompting.Samuel. Scaffolding adalah mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan semasa proses pengajaran berlaku menerusi individu yang berkemahiran mengikut keupayaan murid (Haliz Hamzah.

Abraham Maslow pula dalam teori humanis nya mengatakan bahawa keperluan manusia harus dipenuhi sebelum manusia berusaha untuk mencapai potensi diri dan kemudianya menjurus kepada proses pembelajaran.ILAMMAAREN EDU (3103) . Carl Rogers mempunyai pandangannya yang tersendiri bahawa ³human is a creature that is capable to do anything only if he understand his capability through self motivation´. Pendapat mereka berdua mengatakan manusia mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai potensi diri jika dia dapat memenuhi keperluan. Menurutnya pembelajaran kognitif suatu proses yang berlaku berpandukan mata pelajaran akademik sepenuhnya dan pembelajaran pengalaman ialah proses diman penglibatan pengaplikasian pengetahuan mengambil tempat. Begitu juga yang dinyatakan bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai pote nsi diri. RV. menurutnya.Murid dan Alam Belajar |12 .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR o Perkembangan kecenderungan aspek seni dan emosi. Dengan itu pelajar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran . Pemenuhan keperluan merupakan faktor penggerak terhadap pembelajaran individu. Rogers juga mengkategorikan pembelajaran kepada 2 bahagian (1) Kognitif dan (2) Pengalaman.

Faktor ± faktor penyebab masalah ini adalah berbagai ± bagai namun. Ia sudah menjadi suatu kebiasaan bagi diri mereka.1 Pengaplikasian menerusi Teori Pembelajaran Behaviorisme Contoh pembelajaran behaviorisme ialah apabila guru memasuki kelas semua pelajar akan berdiri untu k mengucapkan salam. kesemua pelajar pemulih an adalah individu yang mempunyai potensi yang tinggi dan berkemampuan.Fobia ini juga adalah kesan daripada proses pembelajaran behaviorisme. berkemungkinan tiada minat dalam pembelajaran. organisma RV. Subjek pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. analisis sejauh manakah prinsip teori tersebut dapat digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Murid dan Alam Belajar |13 .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR 2. Perasaan takut ini dikenali sebagai fobia . menulis. Seorang pelajar yang tidak dapat mambaca. 2. atau lain ± lain mengapakah hal ini berlaku? Ada juga pelajar yag takut kepada ketinggian. dan mengira. Pada peringkat awal mereka memerlukan seorang ketua untuk membantu mereka. kucing. Murid ± murid yang takut akan sesuatu pada peringkat mulanya tiada sebarang idea tentang perkara yang mereka takutkan sekarang.0 Menggunakan DUA (2) teoari pembelajaran. Lama ± kelamaan mereka semua sudah biasa dengan amalan tersebut. Gunakan mata pelajaran major anda untuk menganalisis prinsip teori tersebut. Mereka mesti melalui sesuatu kejadian yang tidak diduga yang memberi kejutan kepada diri mereka yang menimbulkan rasa tidak selesa dan selamat semasa insiden itu. Seperti yang dinyatakan dalam teori behaviorisme. Sesetengah pelajar takut akan lipas.ILAMMAAREN EDU (3103) .

Guru harus memahamkan kepentingan pendidikan kepada pelajar tersebut dalam konsep yang boleh difahaminya.Samuel. Menurut Haliz Hamzah. Seperti yang dikatakan Ivan Pavlov apabila organisma dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dn rangsangan semula jadi.Guru juga boleh bertanyakan individu ± individu yang tidak disukainya bagi mengenali masalah murid tersebut yang masih belum berupaya untuk mengklasifikasikan baik buruk sesuatu insiden. Joy N.ILAMMAAREN EDU (3103) . Ini yang dinyatakan oleh E. dan rangsangan semula jadi ialah keperluan pendidikan dalam kehidupan pemahaman perkaitan dua rangsangan akan melahirkan gerak balas neutral. dan Rafidah Kastawi dalam buku Perkembangan Kanak ± kanak yangpada usia 6 hingga 11 tahun kanak ± kanak mempunyai emosi yang tidak stabil dimana jika mereka gagal dalam sesuatu hal mereka in i akan cepat merasa rendah diri dan tidak berkeupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tet api juga dalam hubungan sosial dengan individu di persekitaran mereka.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR akan memberi gerak balas neutral kepada rangsangan neutral kerana tidak mempunyai keperluan. Di situasi tersebut guru harus melahirkan minat serta keinginan untuk belajar sebelum memulakan pengajaran tersebut. Dengan itu kita harus memberi sebanyak mungkin galakan dan pujian serta penilaian juga quiz dengan tahap yang mudah untuk mereka skor bagi melahirkan rasa kegembiraan terhadap pelajaran. Seperti dalam teori Classic Conditioning Ivan Pavlov disini rangsangan neutral ialah pembelajaran . Apabila proses ini mengambil tempat organisma akan memberikan gerak balas atau respons yang serupa.Thorndike dalam teori pelaziman Operanya hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan atau memuaskan. RV.L.Murid dan Alam Belajar |14 .

cepat lupa sukar memahami dan lemah pengamatan (rujukan Siri Pendidikan Fajar Bakti .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Apabila pelajar itu sudah mempunyai minat untuk belajar guru perlu memastikan pelajar tesebut ada kesediaan yang diperlukan seperti pelajar tersebut cukup makan tidak mempunyai gangguan emosi sebagainya lalu memulakan dengan menyanyikan lagu ABC.Guru dapat memberi tugasan kepada pelajar tersebut untuk menghafal lagu ABC sebagai latihan dan memberikan ganjaran yang berpusatkan pelajaran seperti buku. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM oleh Jamilah Ahmad .Murid dan Alam Belajar |15 . Penerapan ± penerapan sebegini akan melahirkan suasana pembelajaran yang dpat membawa kepada perasaan rasa berjaya (successing environment). Situasi seperti ini akan menukarkan kelakuan pelajar (behavior) dari tidak suka kepada pelajaran kepada suka kepada pelajaran. menayangkan video ABC yang selaras dengan keupayaan pelajar tersebut. Bagi kanak ± kanak sebegini kita tidak boleh menggunakan peneguhan negatif kerana ia akan melahirkan rasa bosan dan benci terhadap matapelajaran lebih lebih lagi murid pemulihan yang cepat rasa bosan.ILAMMAAREN EDU (3103) . Pengaplikasian peneguhan dan hukuman terhadap pelajar pemulihan ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dahulu. pensel dan alat tulis yang lain. Hal ini akan dipraktikkan di rumahnya dan disitu berlakunya pengulangan dan latihan yang mengukuhkan lagi rangsangan dan gerak balas seperti dalam hukum latihan Thorndike. Keadaan murid ini adalah tidak stabil mereka ini mempunyai kurang kecerdasa iaitu lambat berfikir dan bertindak. H ukuman beri (persembah) juga tidak dapat diaplikasik an kerana hukuman beri ini adalah satu RV. Menurut Thorndike dalam hukum pembelajaran kesediaan murid ± murid akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya apa ± apa yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka.1999) .

peluang menonton televisiyen dan kemudahan lain yang ada dalam bilik pemulihan. muram.ILAMMAAREN EDU (3103) . tetapi lama ± kelamaan mereka akan memahami. Jika seoarang pelajar tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan untuk matapelajaran pemulihan tindakan yang boleh diambil ialah pengaplikasiaan hukuman tarik (singkir). Pada mulanya murid ± murid akan tidak patuh pada tindakan tersebut. Ia adalah sama seperti respon yang terhasil dalam rangsangan terlazim.Murid dan Alam Belajar |16 . RV. dan kehilangan semangat untuk belajar . Dalam perkataan lain tindakan sebegitu akan menggangu emosi pelajar tersebut. rangsangan neutral wujud berserta rangsangan semula jadi dan menghasilkan gerak balas yang serupa dikenali rangsangan terlazim.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR pendekatan yang merupakan sesuatu yang menyakitkan dimana pelajar tersebut akan berasa sedih. Melalui penerapan hukuman tarik ini kita dapat menarik balik peluang menggunakan a lat mainan.

usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri.Samuel.Menurut Jere Confrey (1999).blogspot.html) "Guru sekolah rendah harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid -murid pada peringkat operasi konkrit. berpandukan kajian dan pemerhatiannya.. Joy N.(dirujuk dalam laman web http://pemulihankhas.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR 2. pra-operasi (2 ± 7 tahun). Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep melalui pengalaman konkrit. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0 ± 2 tahun).´ . kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit.com/2008/07/bagaimana kanak-kanak-belajar-matematik. berasal daripada Switzerland.. iaitu ketika berumur 7 hingga 11 tahun. Namun bagi murid pemulihan mereka mempunyai kebolehan untuk berfikir tetapi kebolehan tersebut berkemungkinan kurang atau perlahan bagi murid pemulihan.2Pengaplikasian menerusi Teori Pembelajaran Kognitif Merujuk kepada buku Perkembangan Kanak ± kanak yang ditulis Haliz Hamzah. dan Rafidah Kastawi dinyatakan bahawa perkembangan kognitif pada usia 7 hingga 11 tahun (usia murid pemulihan) dikenal sebagai operasi konkrit. Kanak ± kanak dalam peringkat ini berkebole han berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit. Walau bagaimanapun.ILAMMAAREN EDU (3103) . ³ Piagetian theory kindled my intense enjoy ment of children and deep respect for their capabilities. operasi konkrit (7 ± 11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa).Piaget" Sebagai seorang guru pemulihan sekolah rendah.Murid dan Alam Belajar |17 . Teori yang diperkenalkan oleh Jean Piaget. RV.

ILAMMAAREN EDU (3103) . Masalah sebegini dapat kita membantu menggunakan teori celik akal Kohler. Maka adalah lebih baik jika guru p emulihan dapat membahagikan masa untuk murid ± murid untuk berbincang dan berinteraksi sesama lain. Video ini hendaklah dimainkan secara perlahan satu demi satu dan berulang kali. Menggunakan cara tersebut kanak ± kanak akan menonton video tersebut dan mereka akan mula berfikir. Video tersebut boleh menggunakan pelbagai konsep penyampaian yang menarik minat kanak ± kanak seperti penggunaan ton warna yang menarik. Kemungkinan pelajar tersebut tidak RV. Caranya adalah dengan memaparkan video suku kata dan bunyi huruf. Menurut kepercayaan Piaget manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Lama ± kelamaan mereka akan memahami konsep bunyi untuk suku kata serta huruf .Murid dan Alam Belajar |18 . Paiget berpendapat baha wa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea -idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. Hal ini juga dapat kita kaitkan dengan pendedahan awal (AO) dimana guru boleh membacakan sedikit sebanyak contoh bunyi huruf dan suku kata bagi memahamkan konsep yang hendak dipelajarai. bunyi dan lagu yang merdu. alat bantuan mengajar dapat membantu murid -murid memahami konsep bahasa. Antara contoh masalah yang dihadapi oleh murid pemulihan ialah ketidak cekapan dalam mengenal bunyi huruf . Maka murid ± murid pemulihan ini juga harus diberi sedikit tunjuk ajar yang boleh memulakan mereka untuk berfikir tentang bunyi huruf dan suku kata.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Oleh itu.

Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan (matching). Bagi menyenangkan pelajar tersebut kita boleh mengarahkan mereka untuk berbuat bunyi dan menulis ejaan bunyi tersebut seterusnya menunjukkan huruf yang betul bagi bunyi tersebut.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR memahami apa yang ada kaitan dengan huruf dan bunyi tersebut. Beberapa cadangan menyatakan kanak ± kanak pemulihan ini mempunyai masalah ingatan yang menyebabkan mereka lupa akan pengenalan dan penilaian nombor. Selain masalah ketidak cekapan pengenalan huruf dalam bahasa masalah pengenalan nombor dalam subjek matematik juga sering menjadi masalah kepada pelajar pemulihan ini. Masalah pengenalan bunyi huruf juga boleh diatasi dengan menerangkan perbezaan nama setiap murid dalam kelasnya (rakan mereka) yang mempunyai anggota badan yang sama. Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). Melaluinya murid ini dapat membuat satu kesimpulan bahawa seperti manusia pelbagainama huruf juga mempunyai bunyi yang berbeza ± beza. Teknik ini mengenalkan bunyi terlebih dahulu se belum mengenal huruf. dan pemahan yang lain yang boleh memudahkan kecekapan penggunaan bunyi huruf. penjenisan (sorting). kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu.ILAMMAAREN EDU (3103) . contohnya pengenalan bunyi huruf biasanya dimulakan dengan pengenalan huruf dan diikuti bunyi huruf tersebut. seolah ± olah mereka tidak dapat membuat satu pemahaman. reguan (pairing). Penggunaan teknik pengajaran yang berbeza juga dapat menarik perhatian. Pemaparan video tadi juga boleh membantu kanak ± kanak ini untuk berkembang dalam kemahiran pengamatan. Pada mulanya mereka dapat mengenal dan membuat beberapa soalan matematik dengan bagus tetapi keesokan harinya mereka tidak dapat RV.Murid dan Alam Belajar |19 .Ini adalah teknik pengajaran menerusi persepsi. dan susunan aturan (ordering).

Murid dan Alam Belajar |20 . Ini boleh dilihat melalui teori Pemprosesan Maklumat. Guru perlu lebih bersedia dan membuat kajian terhadap rancangan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran nanti. Teori ini menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat oleh pelajar. Menurut Hartley & Davies (1976).com/tugasan2apk.htm ) masalah ini berkait rapat dengan ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek yang disebabkan oleh ketidak selarasan dalam pola pengajaran . Dengan ini guru dapa t menyelaraskan pola pengajaran dan membantu murid pemulihan mengatasi masalah ingatan.tripod. Masalah ini boleh diatasi jika guru mengajar dengan pola yang betul.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR mengenal nombor serta nilainya. (laman web http://ishakothman. Pola yang betul di sini bermaksudkan cara pengendalian dala m introduksi pengajaran subjek yang hendak diajar.ILAMMAAREN EDU (3103) . RV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful