| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR

1.

Huraikan maksud pengajaran dan pembelajaran daripada perspektif pelbagai

mazhab teori pembelajaran. Terdapat banyak maksud bagi menerangkan pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran ialah sesuatu proses tugasan dan aktiviti yang diusahakan antara guru dan muridnya. Pengajaran ini haruslah menjadi satu proses yang dirancangkan guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demi memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan. Pembelajaran pula didefinisikan seperti berikut: ³Pembelajaran merupakan proses memperoleh ilmu pengetahua n atau kemahiran´. Mengikut Robert M. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning, pembelajaran merupakan ³perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan´. Mengikut Woolfolk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers, pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru, atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. -(dipetik daripada Wikipedia) Manusia dapat diertikan berbeza -beza menurut biologi, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologi, manusia dikelaskan sebagai Homo sapiens (Bahasa Latin untuk manusia bijak), sebuah spesies primat dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dikatakan manusia dari segi psikologinya merupakan haiwan yang bersosial. Golongan intelek ini mempunyai pelbagai cara untuk belajar tentang sesuatu.
RV.ILAMMAAREN EDU (3103) - Murid dan Alam Belajar |1

| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR

1.1 Mahzab PembelajaranBehaviorisme

Apabila merujuk maksud pembelajaran dan pengajaran dari segi te ori behaviorisme, didapati bahawa proses pembelajaran ini tidak hanya berlaku sewaktu seseorang itu hendak belajar. Sebaliknya ianya berlaku dalam setiap gerak -geri manusia itu dalam kehidupanya. Dikatakan bahawa behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap sifat asas manusia iaitu inkuiri yang melahirkan rasa ingin tahu tentang sesuatu serta intropeksionisme (yang menganalisa jiwa manusia berdasarkan laporan -laporan subjektif) dan juga psikoanalisis (yang berbicara ala m bawah sedar yang tidak nampak). Behaviorisme ingin menganalisa hanya perilaku yang nampak saja, behaviorisme lebih dikenal dengan nama teori belajar, kerana menurut pakar-pakar psikologi mereka mengatakan seluruh perilaku manusia kecuali instink iaitu naluriadalah hasil proses pembelajaran. Dalam konteks behaviorisme manusia adalah murid dan gurunya adalah rasa ingin tahu (curiousity) dan juga pengalaman. Belajar ertinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh li ngkungan. Behaviorisme tidak mempersoalkan apakah manusia baik atau rasional atau emosional; behaviorisme hanya ingin mengetahui sebagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor -faktor lingkungan. Menurut Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru; Murid dan Alam Belajar ahli fisiologi Rusia Ivan Pavlov mengatakan manusia mempelajari sesuatu apabila dia mempunyai keinginan untuk mempelajari sesuatu. Apabila perkaitan atau hubungan ini terjadi organisma ini akan memberi tindakbalas atau respon yang serupa. Erti kata lain manusia akan melalui proses pembelajaran apabila dia merasakan bahawa dia
RV.ILAMMAAREN EDU (3103) - Murid dan Alam Belajar |2

Apabila proses ini mengambil tempat organisma akan memberikan gerak balas atau respons yang serupa.Murid dan Alam Belajar |3 .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR memerlukan ilmu tentang sesuatu bidang dan tindakan itu akan menjadikan proses pembelajarannya menjadi lebih mudah apabila adanya keinginan. Ketiga penghapusan amalan dimana gerak balas terlazim dilemahkan seterusnya meniadakan rangsangan semula jadi.ILAMMAAREN EDU (3103) . Kemudian pembelajaran diskriminasi diman organisma tidak memberi respon kepada rangsangan lain melainkan rangsangan utama. Konsep pembelajaran dalam teori behavioris dipecahkan kepada 2 pecahan iaitu pelazimn klasik (classic conditioning) serta pelaziman operan (operant conditioning). perkaitan antara rangsanagn terlazim dengan rangsangan semula jadi telah terhapus. Secara semula jadi sesudahnya berlaku penghapusan. Dalam uji kaji Ivan Pavlov beliau menyatakan bahawa terdapat 3 jenis rangsangan. rangsangan semula jadi yang melahirkan respon daripada organisma akibat mempunyai kerperluan dan rangsangan terlazim pula membuatkan organisma bereaksi terhadap rangsang an neutral kerana mempunayio kaitan dengan rangsangan semula jadi iaitu keperluan. Iaitu ran gsangan neutral dimana organisma tidak akan memberikan respon akibat tiada keperluan. Melalui pembelajaran amalan (behavior) ini juga dapat kita bezakan kepada empat bahagian pengamalan iaitu organisma memberi gerak balas terhadap rangsangan lain yang menyerupai rangsangan utama (generalisasi) yang mengkonklusikan bahawa organisma tersebut telah dapat membuat pemindahan pembelajaran. organ isma akan melalui proses pembelajaran semula. Justeru. RV. Pelaziman klasik berupa satu jenis pembelajaran apabila organisma dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dn rangsangan semula jadi.

Ia menyarankan supaya organisma perlu ada kesediaan untuk belajar dari aspek kognitif iaitu pe ngetahuan atau pengalaman lepas.Watson dalam pelaziman operanya menyatakan operant conditioning berupa satu bentuk pembelajaran yang melibatkan hasil atau kesan daripada tingkah lahu terdahulu menghasilkan tingkah laku yang baharu. Serta kesediaan psikomotor yang melibatkan kemahiran dan juga kemampuan anggota badan. Oleh itu dinasihatkan oleh ahli psikologi bahawa dalam pendidikan adalah lebih baik guru melaksanakan setiap sesi pengajaran dan pembelajaran dengan betul dan tanpa ada kesalahan informasi untuk mengelakkan kesukaran pembelajaran semula.Murid dan Alam Belajar |4 . Hubungan antara ranngsangan dengan gera k balas menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. RV. J. Hukum pertama ialah hukum kesediaan. yang tidak betul dan sebagainya dan apabila konsep yang sama diterapkan semula maka akan wujud rasa kurang yakin.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Namun menurut kajian didedahkan bahawa proses pembelajaran semula adalah sesuatu yang sukar kerana semasa proses penghapusan sudah ditetapkan dalam minda (mind set) bahawa konsep yang mengalami proses penghapu san itu adalah konsep yang salah. selamat dan tidak selesa.ILAMMAAREN EDU (3103) . kesediaan afektif iaitu kecenderungan dan minat. Menurut beliau kegagalan pencapaian hukum kesediaan ini akan mengagalkan percubaan pelaksanaan proses pembelajaran serta pengajaran untuk mengambil tempat. Masa yang diambil semasa pembelajaran semula juga akan mengambil masa yang lama. Beliau mmenekankan bahawa sesuatu rangsangan jika berjaya dianugerahi bagi memantapkan lagi gerak balas tersebut.B. Beliau juga menyediakan 3 prinsip hukum untuk melaksanakan proses pembelajaran.

Seperti dalam kajian Ivan Pavlov rangsangan dan gerak balas akan menjadi kukuh dengan adanya pengulangan. Dalam peniruaan secara langsung organisma mengikut tindakan yang sama dengan orang lain. Peniruan secara langsung.ILAMMAAREN EDU (3103) . Contohnya guru mengajar menulis huruf dan pelajar mengikut langkah tersebut sama denganya. Ia dapat diterangkan dengan pakaian serta bahasa pertuturan yang digunakan dalam dua tempat yang berbeza. Fakta ini dikemukakan oleh Albert Bandura yang merupakan ahli psikologi Kanada.Murid dan Alam Belajar |5 . Peniruaan sekat lakuan dan tak sekat lakuan. Hukum terakhir pula ialah hukum kesan. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan pula merujuk kepada tindakan peniruan yang boleh dilakukan dalam semua situasi (tak sekat lakuan) dan peniruan yang hanya boleh dilakukan dalam situasi tertentu sahaja (sekat lakuan) . dan Peniruaan elisitasi. RV. Beliau membahagikan pembelajaran peniruan kepada 3 peniruan asas. di rumah dan di sekolah. Gerak balas yang diikuti kesan yang tidak memuaskan akan melemahkan hubungan dengan situasi dan mengakibatkan gerak balas tersebut tidak diulang.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Hukum kedua ialah hukum latihan. Sesuatu gerak balas yang diikuti kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas tersebut diulang.2 Mahzab Pembelajaran Sosial Pembelajaran dari segi Teori Pembelajara n sosial pula menekankan fakta bahawa manusia secara semula jadinya belajar melalui proses peniruaan daripada pemerhatian. Di rumah kita boleh memakai papa jua pakaian dan boleh bercakap seperti mana jua. Tetapi di sekolah pula kita haruslah berpakain seragam dan percakapan tersebut mestilah berbudi bahasa. 1. Jika kita fokuskan perkataan latihan sudah pastinya disitu ada berlaku operasi pengulangan.

Menurut teori kognitif. Justeru teori pengamatan Gestalt mengusulkan pembelajaran berlaku secara keseluruhan ± bahagian ± keseluruhan. Dalam proses peniruaan ini terdapat langkah langkah yang memainkan peranan penting. Ia merupakan satu teori tentang bagaimana manusia melihat dunia. Perlakuan yang ditiru jika mendapat respon yang positif dalam bentuk pujian. menyimpan dan mendekod. 1.ILAMMAAREN EDU (3103) . Motivasi.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Peniruan elisitasi pula mengaitkan emosi dan keinginan dimana jika terdapat seorang pelajar membuat sesuatu perkara yang mendapatkan pujian daripada guru maka seorang pelajar lagi ingingkan perkara tersebut dan cuba menirunya untuk mendapatkan perhatian serta pujian. RV. dan peneguhan maka tingkah laku tersebut akan diulangi dan dikukuhkan. Perkara ini dinamakan pengamatan dan penangggapan .3 Mahzab Pembelajaran Kognitif Teori Pembelajaran Kognitif pula mendefinisikan proses pembelajaran sebagai satu aktiviti perubahan mental yang berlaku secara aktif. Dikatakan kita melihat dunia sebagai satu keseluruhan. Pemerhatian ini kemudianya disimpankan dalam ingatan dimana berlakunya proses mental yang melibatkan aliran mengenkod.Proses pengeluaran (output) kemudianya mengambil tempat. Walaupun maklumat yang kita hendaki tidak mencukupi kita masih boleh mengkonklusikan dan dapat dibentuk maknanya.Murid dan Alam Belajar |6 . pelajar akan memahami serta mempelajari sesuatu jika dia dapat berfikir dan membuat perkaitan antara rangsangan yang terdapat di sekelilingnya . Sebelum meniru individu haruslah memerhatikan perlakuan model dan ia boleh berlaku berulang kali. Kumpulan pengkaji Gestalt juga mengemukkan teori pengamatan. Pengamatan kita menyempurnakan perkara yang kita lihat.

Reception Learning iaitu pembelajaran penerimaan mengutamakan mekanisma Advance Organizer. Begitu juga dengan Advance Organizer. alat bantu mengajar atau penyampaian guru. dimana murid ± murid di introduksikan dengan topik yang hendak dilalui sebelum memulakan pelajaran supaya mereka mempunyai sedikit sebanyak tentang perkara yang hendak dipelajari. Advance Organizer ini juga dapat melahirkan rasa curious (ingin tahu) murid ± murid yang memudahkan proses pembelajaran untuk berlaku. Sebagai contohnya kita akan memahami isu ± isu berkaitan masalah dalam sistem komputer jika kita kenal komputer. dalam sistem pendidikan kita dapat aplikasikannya dengan mendedahkan seluruh topik dan kemudianya kita memasuki bahagian ± bahagiannya.Murid dan Alam Belajar |7 . Ausubel menekankan penyampaian pengajaran guru dibuat secara terancang.Teori beliau memberi penekanan kepada penyampaian pelajaran secara terancang oleh guru. RV. pengurusan awal perbandingan serta pengurusan awal ekspositori. Mengikut teori pembelajaran penerimaan Ausubel seorang ahli psikologi Amerika beliau mengatakan pembelajaran akan berlaku apabila maklumat baru mempunyai kaitan dengan maklumat atau pengalaman sedia ada dalam struktur kognitif. Advance organizer ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian mengikut keadaan murid. Seperti yang dikatakan dalam teori Gestalt pembelajaran berlaku apabila manusia menerima informasi yang lebih atau baru yang sedia ada. Bahan itu boleh berada dalam bentuk teks.Kajian beliau telah melahirkan satu persepsi baru dalam teori pembelajaran. Beliau juga berpendapat bahawa pelajaran dapat dilaksanakan melalui penggunaan bahan yang bermakna.ILAMMAAREN EDU (3103) . Bagi membolehkan pembelajaran bermakna berlaku.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Berdasarkan kajian Gestalt ini. Jika kita tidak tahu apa itu komputer maka pemahaman kita hanyalah setakat pembacaa n. Konsep Advance Organizer bukan rumusan atau maklumat umum pembelajaran.

Murid dan Alam Belajarpenerapan langkah ini akan membantu pelajar menggarap maklumat dengan lebih cepat lagi efektif . pembinaan konsep dan diakhiri dengan contoh tambahan. Guru juga boleh menunjukkan alat lain yang menyerupai sistem komputer bagi mengelakan mind set yang salah. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru. desktop. diteruskan dengan pengenalan jenis ± jenis komputer seperti laptop. Sebagai contoh jika seorang guru hendak mengendalikan kelas dengan mengajar tentang komputer.Rashid. diikuti dengan penunjukkan contoh positif. Jika mempunyai kemudahan ± kemudahan guru boleh mmemberi peluang kepada murid ± murid untuk menggunakan komputer ± komputer untuk melahirkan pengalaman ± pengalaman yang baru dalam minda mereka untuk mengukuhkan lagi struktur pembelajaran kognitif mereka. Menurut Noriati A. penunjukkan contoh negatif. Terdapat 6 langkah untuk AO. Bagi pelajar ± pelajar sekolah menengah pela ksanaan langkah ini dapat kita perhatikan apabila mereka tidak memahami sesuatu konsep mereka akan membuat nota ringkas dan melukiskan gambar ± gambar yang relevan disebelahnya.Murid dan Alam Belajar |8 . guru tersebut pada awal pengajaranya boleh mempersembahkan gambar komputer. netbook dan sebagainya. perbincangan ciri persamaan dan perbezaan.ILAMMAAREN EDU (3103) . RV.Penyampaian secara deduktif amat diutamakan dalam teori ini. pda.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR bermula dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada dan disusun secara berperingkat ± peringkat. bermula dengan persembahan Advannce Organizer. Dengan berbuat begitu mereka mendapat gambaran yang jauh lebih baik berbanding dengan sebelumnya tentang sesuatu topik tersebut.

Seperti di teori lain pembelajaran isyarat ini berlaku dalam rutin seharian melalui rangsangan yang kerap dihadapi. Pembelajaran R. teori penemuan Jerome Bruner juga memerlukan penelitian data dan perbincangan ciri ± ciri persamaan dan perbezaan dianalisis sebelum membuat kategori dan dan membentuk konsep. pembelajaran prinsip dan penyelesaian masalah. Pembelajaran gerak balas pula ialah respon yang diberi kepada sesuatu reaksi. Apabila penggunaan isyarat ini berlaku reaksi daripada pelajar ialah seluruh perhatian mereka akan dapat ditarik kepada kita. Hierarki pembelajaran yang dimaksudkan ialah pembela jaran bentuk isyarat. malah menurut beliau proses membuat keputusan juga melibatkan proses pengkategorian.M. RV. pembelajaran diskriminasi. pembelajaran bahasa. Teori beliau adalah dinamakan teori Pembelajaran Penemuan Bruner yang memerlukan penelitian data yang banyak dan pelbagai. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru. pembelajaran rangkaian motor. Amerika. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru. Murid dan Alam Belajar Gagne mengatakan pemeringkatan pembelajaran penting bagi membantu pembelajaran pada setiap peringkat penyusunan penyampaian pengajaran dan pembelajaran daripada peringkat asas kepada yang lebih kompleks. Cuma pembelajaran Jerome Bruner lebih menfokuskan penyusunan maklumat secara induktif iaitu daripada umum kepada khusus. Gagne dihasilkan melalui bentuk Hierarki.Seperti yang dinyatakan dalam teori penerimaan Ausubel. mengatakan pengamatan dan pembelajaran penanggapan berlaku melalui apabila proses pembelajaran pengkategorian.Murid dan Alam Belajar |9 .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR BerdasarkanNoriati A. pembelajaran gerak balas.Rashid. pembelajaran konsep. Murid dan Alam Belajar kajian Jerome Bruner ahli psikologi konsep.ILAMMAAREN EDU (3103) .Rashid. Menurut Noriati A.

pengujian hipotesis. Apabila maklumat hendak disimpan dalam struktur ko gnitif. Pembelajaran rangkaian motor lebih bermanfaat dalam pembelajaran melibatkan kemahiran. Dalam pembelajaran penyelesaian ini individu akan diperkenalkan kepada pengenalan masalah. Diskriminasi yang melibatkan perhatian dan keupayaan melihat ciri ± ciri persamaan dan perbezaan. Prinsip atau hukum memerlukan individu untuk mengaplikasi pemahaman dan pertalian konsep yang telah dikuasai dalam pembelajaran konsep yang merupakan aras lebih rendah berbanding pembelajaran prinsip. membuat pilihan dan rumusan. pembinaan hipotesis bagipenyelesaian masalah.Murid dan Alam Belajar |10 . Pembelajaran bahasa melibatkan pembelajaran secara konkrit yang seterusnya berkembang. pembelajaran penyelesaian masalah. Justeru melalui pembelajaran diskriminasi murid ± murid dapat membuat perbandingan antara dua perkara yang ada kelebihan dan kekurunnganya. pencarian maklumat untuk pengesahan masalah.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Melalui cara ini respon baik pelajar akan dapat dikekalkan. Akhir sekali learning on problem solving . Pembelajarn seterusnya iaitu pembelajaran konsep haruslah mempunyai keupayaan untuk berbahasa dan membuat diskriminasi Pelajar perlu dapat melihat ciri ± ciri persamaan dan perbezaan untuk membuat kategori maklumat yang diperhatikan. Mereka berpendapat bahawa pembelajaran hendaklah berfokuskan pelajar dan berlaku menerusi proses aplikasi pengetahuan RV. individu dapat menjelaskan pelbagai fakta dan fikiranya.ILAMMAAREN EDU (3103) . Melalui bahasa.4 Mazhab Pembelajaran Konstruktivisme Jean piaget dan Lev Vygotsky merupakan dua orang tokoh yang melopori teori pembelajaran konstruktivisme . diskriminasi juga perlu dipraktikan mema ndangkan struktur kognitif mengandungi bahagian ± bahagian khusus untuk malumat yang berbeza. 1. Pembelajaran rangkaian motor pula lebih mempunyai sumbangan daripada pergerakan anggota badan.

RV.Murid dan Alam Belajar |11 .(2008)buku Perkembangan Kanak ± kanak ) 1.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR dengan adanya interaksi dengan masyarakat. soal jawab.ILAMMAAREN EDU (3103) . Teknik yang boleh digunakan dalam scaffolding ialah seperti penjelasan verbal. Murid dan Alam BelajarGagne dan Berliner menyenaraikan lima objektif asas pembelajaran daripada pandangan humanisme. cueing dan tanda isyarat yang lain. Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad dalam buku Siri pendidikan guru.5 Mazhab Pembelajaran Humanisme Pendekatan humanisme melihat pelajar sebagai insan berpotensi. Joy N. Scaffolding adalah mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan semasa proses pengajaran berlaku menerusi individu yang berkemahiran mengikut keupayaan murid (Haliz Hamzah.Rashid. bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. dan Rafidah Kastawi. MenurutNoriati A. Hmanisme melihat manusia sebagai makhluk yag istimewa dan mempunyai keupayaan yang tidak serupa dengan haiwan (berfikir secara rasional). o Pemupukan pembelajaran arah kendiri (self motivator) o Perkembangan keupayaan bertanggugjawab keatas pembelajaran (Development of ability towards study) o Perkembangkan kreativiti dan pemikiran be rcapah (Disperse on creativity) o Pencungkilan dan perkembangan daya ingin tahu serta penerokaan. prompting.Samuel.

Dengan itu pelajar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran . Begitu juga yang dinyatakan bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai pote nsi diri. Rogers juga mengkategorikan pembelajaran kepada 2 bahagian (1) Kognitif dan (2) Pengalaman. Pemenuhan keperluan merupakan faktor penggerak terhadap pembelajaran individu. RV.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR o Perkembangan kecenderungan aspek seni dan emosi. Carl Rogers mempunyai pandangannya yang tersendiri bahawa ³human is a creature that is capable to do anything only if he understand his capability through self motivation´. menurutnya. Pendapat mereka berdua mengatakan manusia mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai potensi diri jika dia dapat memenuhi keperluan. Abraham Maslow pula dalam teori humanis nya mengatakan bahawa keperluan manusia harus dipenuhi sebelum manusia berusaha untuk mencapai potensi diri dan kemudianya menjurus kepada proses pembelajaran. Menurutnya pembelajaran kognitif suatu proses yang berlaku berpandukan mata pelajaran akademik sepenuhnya dan pembelajaran pengalaman ialah proses diman penglibatan pengaplikasian pengetahuan mengambil tempat.ILAMMAAREN EDU (3103) .Murid dan Alam Belajar |12 .

berkemungkinan tiada minat dalam pembelajaran. Sesetengah pelajar takut akan lipas.1 Pengaplikasian menerusi Teori Pembelajaran Behaviorisme Contoh pembelajaran behaviorisme ialah apabila guru memasuki kelas semua pelajar akan berdiri untu k mengucapkan salam. dan mengira. 2. organisma RV.0 Menggunakan DUA (2) teoari pembelajaran. Faktor ± faktor penyebab masalah ini adalah berbagai ± bagai namun. kesemua pelajar pemulih an adalah individu yang mempunyai potensi yang tinggi dan berkemampuan. Seperti yang dinyatakan dalam teori behaviorisme. Perasaan takut ini dikenali sebagai fobia . Mereka mesti melalui sesuatu kejadian yang tidak diduga yang memberi kejutan kepada diri mereka yang menimbulkan rasa tidak selesa dan selamat semasa insiden itu. Gunakan mata pelajaran major anda untuk menganalisis prinsip teori tersebut. analisis sejauh manakah prinsip teori tersebut dapat digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR 2. atau lain ± lain mengapakah hal ini berlaku? Ada juga pelajar yag takut kepada ketinggian. Ia sudah menjadi suatu kebiasaan bagi diri mereka. Seorang pelajar yang tidak dapat mambaca.Fobia ini juga adalah kesan daripada proses pembelajaran behaviorisme. Murid ± murid yang takut akan sesuatu pada peringkat mulanya tiada sebarang idea tentang perkara yang mereka takutkan sekarang.ILAMMAAREN EDU (3103) . Lama ± kelamaan mereka semua sudah biasa dengan amalan tersebut. kucing. Subjek pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. menulis. Pada peringkat awal mereka memerlukan seorang ketua untuk membantu mereka.Murid dan Alam Belajar |13 .

Di situasi tersebut guru harus melahirkan minat serta keinginan untuk belajar sebelum memulakan pengajaran tersebut. RV.ILAMMAAREN EDU (3103) .Thorndike dalam teori pelaziman Operanya hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan atau memuaskan.Samuel. Seperti yang dikatakan Ivan Pavlov apabila organisma dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dn rangsangan semula jadi. Dengan itu kita harus memberi sebanyak mungkin galakan dan pujian serta penilaian juga quiz dengan tahap yang mudah untuk mereka skor bagi melahirkan rasa kegembiraan terhadap pelajaran.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR akan memberi gerak balas neutral kepada rangsangan neutral kerana tidak mempunyai keperluan. Menurut Haliz Hamzah. Ini yang dinyatakan oleh E. Guru harus memahamkan kepentingan pendidikan kepada pelajar tersebut dalam konsep yang boleh difahaminya. dan Rafidah Kastawi dalam buku Perkembangan Kanak ± kanak yangpada usia 6 hingga 11 tahun kanak ± kanak mempunyai emosi yang tidak stabil dimana jika mereka gagal dalam sesuatu hal mereka in i akan cepat merasa rendah diri dan tidak berkeupayaan bukan sahaja terhadap pencapaian akademik tet api juga dalam hubungan sosial dengan individu di persekitaran mereka. Seperti dalam teori Classic Conditioning Ivan Pavlov disini rangsangan neutral ialah pembelajaran .Guru juga boleh bertanyakan individu ± individu yang tidak disukainya bagi mengenali masalah murid tersebut yang masih belum berupaya untuk mengklasifikasikan baik buruk sesuatu insiden.L. dan rangsangan semula jadi ialah keperluan pendidikan dalam kehidupan pemahaman perkaitan dua rangsangan akan melahirkan gerak balas neutral.Murid dan Alam Belajar |14 . Joy N. Apabila proses ini mengambil tempat organisma akan memberikan gerak balas atau respons yang serupa.

Situasi seperti ini akan menukarkan kelakuan pelajar (behavior) dari tidak suka kepada pelajaran kepada suka kepada pelajaran.Guru dapat memberi tugasan kepada pelajar tersebut untuk menghafal lagu ABC sebagai latihan dan memberikan ganjaran yang berpusatkan pelajaran seperti buku. Bagi kanak ± kanak sebegini kita tidak boleh menggunakan peneguhan negatif kerana ia akan melahirkan rasa bosan dan benci terhadap matapelajaran lebih lebih lagi murid pemulihan yang cepat rasa bosan. Hal ini akan dipraktikkan di rumahnya dan disitu berlakunya pengulangan dan latihan yang mengukuhkan lagi rangsangan dan gerak balas seperti dalam hukum latihan Thorndike. Menurut Thorndike dalam hukum pembelajaran kesediaan murid ± murid akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya apa ± apa yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka. pensel dan alat tulis yang lain. Penerapan ± penerapan sebegini akan melahirkan suasana pembelajaran yang dpat membawa kepada perasaan rasa berjaya (successing environment). Pengaplikasian peneguhan dan hukuman terhadap pelajar pemulihan ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dahulu.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Apabila pelajar itu sudah mempunyai minat untuk belajar guru perlu memastikan pelajar tesebut ada kesediaan yang diperlukan seperti pelajar tersebut cukup makan tidak mempunyai gangguan emosi sebagainya lalu memulakan dengan menyanyikan lagu ABC. Keadaan murid ini adalah tidak stabil mereka ini mempunyai kurang kecerdasa iaitu lambat berfikir dan bertindak.1999) . H ukuman beri (persembah) juga tidak dapat diaplikasik an kerana hukuman beri ini adalah satu RV.ILAMMAAREN EDU (3103) . menayangkan video ABC yang selaras dengan keupayaan pelajar tersebut. Panduan Pengajaran Pemulihan Bahasa Melayu KBSR & KBSM oleh Jamilah Ahmad . cepat lupa sukar memahami dan lemah pengamatan (rujukan Siri Pendidikan Fajar Bakti .Murid dan Alam Belajar |15 .

Melalui penerapan hukuman tarik ini kita dapat menarik balik peluang menggunakan a lat mainan. RV. Dalam perkataan lain tindakan sebegitu akan menggangu emosi pelajar tersebut.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR pendekatan yang merupakan sesuatu yang menyakitkan dimana pelajar tersebut akan berasa sedih. Jika seoarang pelajar tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan untuk matapelajaran pemulihan tindakan yang boleh diambil ialah pengaplikasiaan hukuman tarik (singkir). Ia adalah sama seperti respon yang terhasil dalam rangsangan terlazim. dan kehilangan semangat untuk belajar . rangsangan neutral wujud berserta rangsangan semula jadi dan menghasilkan gerak balas yang serupa dikenali rangsangan terlazim. peluang menonton televisiyen dan kemudahan lain yang ada dalam bilik pemulihan.Murid dan Alam Belajar |16 . tetapi lama ± kelamaan mereka akan memahami.ILAMMAAREN EDU (3103) . Pada mulanya murid ± murid akan tidak patuh pada tindakan tersebut. muram.

Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat iaitu peringkat deria motor (0 ± 2 tahun).Samuel.Menurut Jere Confrey (1999).Murid dan Alam Belajar |17 . usia ini tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Teori yang diperkenalkan oleh Jean Piaget. pra-operasi (2 ± 7 tahun). Walau bagaimanapun. Namun bagi murid pemulihan mereka mempunyai kebolehan untuk berfikir tetapi kebolehan tersebut berkemungkinan kurang atau perlahan bagi murid pemulihan.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR 2. berpandukan kajian dan pemerhatiannya. ³ Piagetian theory kindled my intense enjoy ment of children and deep respect for their capabilities.(dirujuk dalam laman web http://pemulihankhas. dan Rafidah Kastawi dinyatakan bahawa perkembangan kognitif pada usia 7 hingga 11 tahun (usia murid pemulihan) dikenal sebagai operasi konkrit.. Joy N. Ketika usia sebegini kanak-kanak hanya boleh memahami konsep melalui pengalaman konkrit. iaitu ketika berumur 7 hingga 11 tahun. Kanak ± kanak dalam peringkat ini berkebole han berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkrit.ILAMMAAREN EDU (3103) .´ .blogspot. RV. kita harus memberi tumpuan terhadap perkembangan kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit. berasal daripada Switzerland.html) "Guru sekolah rendah harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid -murid pada peringkat operasi konkrit. operasi konkrit (7 ± 11 tahun) dan operasi formal (11 tahun ke dewasa).2Pengaplikasian menerusi Teori Pembelajaran Kognitif Merujuk kepada buku Perkembangan Kanak ± kanak yang ditulis Haliz Hamzah.com/2008/07/bagaimana kanak-kanak-belajar-matematik..Piaget" Sebagai seorang guru pemulihan sekolah rendah.

Kemungkinan pelajar tersebut tidak RV. Paiget berpendapat baha wa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti kanak-kanak itu sendiri. Antara contoh masalah yang dihadapi oleh murid pemulihan ialah ketidak cekapan dalam mengenal bunyi huruf .Murid dan Alam Belajar |18 . Masalah sebegini dapat kita membantu menggunakan teori celik akal Kohler. Menggunakan cara tersebut kanak ± kanak akan menonton video tersebut dan mereka akan mula berfikir. Menurut kepercayaan Piaget manusia sentiasa mencuba memberi pengertian tentang dunia dengan membandingkan kefahaman dalaman mereka tentang bagaimana dunia berfungsi dengan persekitaran luaran. Hal ini juga dapat kita kaitkan dengan pendedahan awal (AO) dimana guru boleh membacakan sedikit sebanyak contoh bunyi huruf dan suku kata bagi memahamkan konsep yang hendak dipelajarai. Caranya adalah dengan memaparkan video suku kata dan bunyi huruf. Maka murid ± murid pemulihan ini juga harus diberi sedikit tunjuk ajar yang boleh memulakan mereka untuk berfikir tentang bunyi huruf dan suku kata. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea -idea antara kanak-kanak tersebut dengan kawan-kawan sejawatannya penting untuk perkembangan mental. Video ini hendaklah dimainkan secara perlahan satu demi satu dan berulang kali. Lama ± kelamaan mereka akan memahami konsep bunyi untuk suku kata serta huruf . bunyi dan lagu yang merdu. Maka adalah lebih baik jika guru p emulihan dapat membahagikan masa untuk murid ± murid untuk berbincang dan berinteraksi sesama lain.ILAMMAAREN EDU (3103) .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR Oleh itu. Video tersebut boleh menggunakan pelbagai konsep penyampaian yang menarik minat kanak ± kanak seperti penggunaan ton warna yang menarik. alat bantuan mengajar dapat membantu murid -murid memahami konsep bahasa.

Menurut Mohd Daud Hamzah (1996). penjenisan (sorting). reguan (pairing). seolah ± olah mereka tidak dapat membuat satu pemahaman. Teknik ini mengenalkan bunyi terlebih dahulu se belum mengenal huruf. kanak-kanak mempelajari matematik melalui kegiatan seharian tertentu. dan susunan aturan (ordering). Melaluinya murid ini dapat membuat satu kesimpulan bahawa seperti manusia pelbagainama huruf juga mempunyai bunyi yang berbeza ± beza. Pemaparan video tadi juga boleh membantu kanak ± kanak ini untuk berkembang dalam kemahiran pengamatan. Beberapa cadangan menyatakan kanak ± kanak pemulihan ini mempunyai masalah ingatan yang menyebabkan mereka lupa akan pengenalan dan penilaian nombor. Pada mulanya mereka dapat mengenal dan membuat beberapa soalan matematik dengan bagus tetapi keesokan harinya mereka tidak dapat RV. Ada beberapa aktiviti yang membantu kanak-kanak memperolehi konsep-konsep awal matematik iaitu aktiviti padanan (matching).Murid dan Alam Belajar |19 .ILAMMAAREN EDU (3103) . Masalah pengenalan bunyi huruf juga boleh diatasi dengan menerangkan perbezaan nama setiap murid dalam kelasnya (rakan mereka) yang mempunyai anggota badan yang sama. dan pemahan yang lain yang boleh memudahkan kecekapan penggunaan bunyi huruf. contohnya pengenalan bunyi huruf biasanya dimulakan dengan pengenalan huruf dan diikuti bunyi huruf tersebut.| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR memahami apa yang ada kaitan dengan huruf dan bunyi tersebut.Ini adalah teknik pengajaran menerusi persepsi. Selain masalah ketidak cekapan pengenalan huruf dalam bahasa masalah pengenalan nombor dalam subjek matematik juga sering menjadi masalah kepada pelajar pemulihan ini. Penggunaan teknik pengajaran yang berbeza juga dapat menarik perhatian. Bagi menyenangkan pelajar tersebut kita boleh mengarahkan mereka untuk berbuat bunyi dan menulis ejaan bunyi tersebut seterusnya menunjukkan huruf yang betul bagi bunyi tersebut.

Dengan ini guru dapa t menyelaraskan pola pengajaran dan membantu murid pemulihan mengatasi masalah ingatan. Teori ini menumpukan kepada bagaimana pelajar memproses maklumat oleh pelajar. RV. (laman web http://ishakothman. Menurut Hartley & Davies (1976). Masalah ini boleh diatasi jika guru mengajar dengan pola yang betul.ILAMMAAREN EDU (3103) .tripod.com/tugasan2apk. Ini boleh dilihat melalui teori Pemprosesan Maklumat. Guru perlu lebih bersedia dan membuat kajian terhadap rancangan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran nanti. Pola yang betul di sini bermaksudkan cara pengendalian dala m introduksi pengajaran subjek yang hendak diajar.htm ) masalah ini berkait rapat dengan ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek yang disebabkan oleh ketidak selarasan dalam pola pengajaran .| IPG KAMPUS RAJA MELEWAR mengenal nombor serta nilainya.Murid dan Alam Belajar |20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful