GEOGRAFI 23/2 KERJA KURSUS Nama Calon Jefree : Mohd Mirza Nazmi bin

Tingkatan

: 3-2

Nombor Kad Pengenalan

: 940101-10-6147

Angka Giliran

:

Nama dan Alamat Sekolah

: A.P.I.I.T SMART SCHOOL

Tajuk Kerja Kursus Pengangkutan dan Jepun

: Sistem Jaringan

Guru Penilai Bil. k Aspe ah Pen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tajuk kajian Senerai kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif kajian Kawasan kajian Kaedah kajian Dapatan kajian Rumusan Lampiran Rujukan Penilaian umum uh 1 1 2 2 2 8 2 25 2 2 2 1

: Mark Markah Diperoleh

Jumlah Markah ……………………….

50 Tahap Pencapian …

(tandatangan guru) .….……………………..

NAMA:Chow Ze Yuan KELAS: S3-2

SEKOLAH:APIIT SMART SCHOOL GURU:Mr. Hadif Tareh

BIL

KANDUNGAN

M/S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tajuk Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Lampiran Rujukan

Saya berasa sungguh gembira kerana dapat menyiapkan Kajian Georafi Tempatan ini. Saya tidak akan dapat menyiapkan Kajian Geografi ini jika tanpa kerjasama Pengetua sekolah saya, guru Geografi saya, ibubapa saya, rakan-rakan saya. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada Pengetua APIIT Smart School yang benama Encik Ramli kerana beliau telah membenarkan saya menjalankan kajian ini. Beliau juga

telah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk membenarkan pihak sekolah membuat satu rombongan untuk menyiapkan kerja kursus ini bersama-sama. Selain itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hadif iaitu guru Geografi saya yang telah membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada saya kaedah-kaedah untuk menyiapkan Kajian Geografi Tempatan ini dengan sempurna. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya yang bernama Sabarea Salleh dan bapa saya yang bernama Jefree Ismail kerana mereka telah memberi semangat, sokongan dan dorongan kepada saya untuk melaksanakan folio ini. Mereka telah membantu saya dengan membuat folio ini bersama-sama saya.

Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak luar iaitu di KL Sentral , di Perpustakaan Za’aba, di Perpustakaan Universiti Malaya dan di Jalan Travers, Bangsar kerana memberi respon yang baik kepada saya. Di samping itu, mereka juga telah menolong saya mencari maklumat tentang kerja kursus ini.

Tidak ketinggalan juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang membantu saya mengutip data tentang kerja kursus ini iaitu Iqwan Hafizqh,Bryan Lim,dan Wei Jern.Tambahan pula, dengan segala tunjuk ajar, sokongan dan kerjasama mereka, saya berjaya menghasilkan sebuah buku projek Kajian Geografi Tempatan ini.

Tajuk kajian saya ialah “Jaringan Sistem Penangkutan di Jalan Traves di Jalan Bangsar dan Jepun”, untuk kajian geografi tempatan. Saya memilih kawasan tersebut disebabkan kawasan tersebut mempunyai system jaringan pengangkutan yang cukup maju berbanding kawasankawasan yang lain. Saya mengkaji jenis-jenis sistem pengangkutan yang wujud di kawasan tersebut dan faktor-faktor mempengaruhi sistem pengangkutan serta kepentingan jaringan sistem pengangkutan. Kawasan kajian ini meliputi lima kilometer utara, timur, selatan dan barat. Tempoh kajian ini pula ialah dari bulan Februari hingga Jun. Setiap pelajar telah disuruh melakukan kajian ini secara individu.

Antara objektif kajian Jaringan Sistem Pengangkutan yant telah saya kaji ialah :
1. Jenis-jenis system pengangkutan di kawasan kajian saya iaitu di Jalan Traves, Bangsar,

Kuala Lumpur dan Jepun.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan system pengankutan di kawasan kajian saya

iaitu di Jalan Tarves Bangsar, Kuala Lumpur dan Jepun.
3. Kepentingan jarngan system pengangkutan di kawasan kajian saya iaitu di Jalan Traves,

Bangsar, Kuala Lumpur dan Jepun.
4. Kesan-kesan perkembangan jarinagn system pengankutan terhadap alam sekitar di

kawasan kajian saya iaitu di Jalan Traves, Bangsar, Kuala Lumpur dan Jepun.
5. Langkah-langkah penyelesaian di kawasan kajian saya iaitu di Jalan Traves, Bangsar,

Kuala Lumpur dan Jepun.

Selangor Darul Ehsan Negeri Selangor atau dikenali sebagai Selangor Darul Ehsan merupakan salah satu daripada negeri-negeri yang membentuk Malaysia.Ia terletak di tengah-tengah Semenanjung Malaysia di pantai barat dan mengelilingi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya .Selangor ialah negeri dengan bilangan penduduk terbanyak di Malaysia.Selangor juga merupakan negeri termaju di Malaysia dan diisytiharkan sebagai negeri maju pada 27 Ogos 2005. Jalan Traves Saya telah memilih Jalan Traves yang terletak di Wilayah Kuala Lumpur ,iaitu Bangsar.Kawasan kajian melibatkan 5km utara,selatan timur dan barat.Saya memilihkan Jalan Traves di Bangsar kerana sistem pengangkutan yang berbeza iaitu,Stesen bus,teksi ,lrt,mrt dan ktm yang terbaik di Negara.Melalui Jalan Traves,peduduk boleh pergi ke suatu tempat tertentu dengan jangka masa yang pendek. Keluasan jalan Travers ini ialah…..

PETA YANG MENUNJUKKAN KAWASAN KAJIAN

KAWASAN TRAVERS

JALAN BANGSAR.

Untuk menjalankan kajian ini iaitu sistem jaringan jalan raya di Jalan Travers, Bangsar. Saya telah menggunakkan beberapa kaedah untuk membantu menyiapkan kajian ini. Antaranya seperti yang disenaraikan dibawah :-

Pemerhatian - Melalui kaedah pemerhatian ini, saya telah meninjau ke kawasan kajian bagi tujuan memerhati sistem jaringan pengangkutan yang telah wujud di kawasan tersebut. Kaedah ini amat penting bagi memudahkan kajian ini dijalankan dengan jayanya. Saya telah mengambil beberapa keping gambar bagi tujuan memudahkan kajian saya ini untuk dilakukan. Antara contoh jaringan sistem pegangkutan ialah bas, teksi, LRT transit , KTM, dan lain-lain.

Temu Bual - Kaedah temu bual ini saya telah lakukan untuk mendapat maklumat secara teperinci untuk memudahkan kajian ini. Melalui kajian ini saya telah menemubual beberapa pihak luar seperti pegawai komuter, LRT transit, Pegawai KL sentral, beberapa pemandu teksi dan juga mana-mana pihak yang terlibat. Dalam kaedah kajian ini juga, saya telah menemubual beberapa responden yang lain bagi mendapatkan maklumat tambahan untuk mengkaji kajian ini secara mendalam. Sila rujuk lampiran yang disediakan.

Soal Selidik - Melalui soal selidik ini saya telah menyediakan beberapa borang soal selidik bagi memudahkan mendapatkan maklumat terperinci berkaitan dengan kajian saya dan juga tajuk kajian saya. Kaedah soal selidik ini penting bagi mengetahui maklumat-maklumat yang tersirat dan juga yang tersurat berkaitan dengan kawasan kajian dan juga tajuk kajian yang telah saya jalankan iaitu Jaringan Sistem Pengangkutan. Rujukan - Saya telah pergi ke kawasan kajian iaitu di Jalan Traves, Bangsar bagi mendapat maklumat tambahan berkaitan dengan kajian ini selain itu saya telah pergi ke perpustakaan seperti perpustakaan dewan bandaraya DBKL, perpustakaan Za’aba, Universiti Malaya, di pejabat-pejabat awan kementerian pengankutan jalan raya di Putrajaya. Melalui kaedah rujukan ini juga, saya telah merujuk kepada beberapa buah buku dan juga laman web yang berkaitan dengan tajuk saya sebagai panduan kajian saya dengan jayanya.

Terdapat satu sistem pengangkutan yang terdapat dikawasan pengangkutan iaitu sistem pengangkutan daratan . Antaranya ialah system pengangkutan jalan raya , lebuh raya dan pengunaan . LRT/ERT/KTM dalam kajian ini mencurus kepada system pengangkutan yang dinyatakan di atas kajian tertumpu kepada Jln Traves , Bangsar . Di kawansan kajian ini terdapat KL Sentra sebagai pusat pengangkutan daratan di kawasan KL Sentral , terdapat LRT , teksi , bas

, ERT dan juga STAR Komuter pengangkutan ini beroperasi daripada 6pagi hingga 11.45malam pengangkutan ini juga akan disentiasa diselenggarakan setiap hari bagi mengelakkan kerosakan pengangkutan tersebut. Pengangkutan ini penting kepada masyarakat tempatan kerana pengangkutan ini akan menhubungkan satu destinasi kepada destinasi yang lain. Kos bagi penumpang bagi pengkhimatan pengangkutan ini bergantung kepada jenis pengangkutan yang mereka digunakan . Sila lihat gambar gambar lampiran .

Berbandingkan dengan Negara Jepun dimana sistem pengangkutan mereka dangan sistem pengangkutan Negara kita tidak ada perbezaan. Dalam dapatan kajian ini apa yang dapat kita lihat ialah Negara kita sudahpun capai taraf kemajuan yang baik seperti Negara bandingan . Kita hendaklah bersyukr dengan pembangunan dengan sektor pemgangkutan terutamanya di kawasn kajian iaitu di Jln Traves , Bangsar .

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JARINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DI Jln TRAVES, BANGSAR
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di Jln Traves, Bangsar. Antaranya ialah Bentuk mika bumi , Keperluan pengguna , peningkatan taraf pembangunan di dalam taraf pengangkutan , dasar kerajaan, dan perkembangan ekonomi di Negara kita .

2.1 Bentuk muka bumi
Kedudukan bentuk muka bumi yang berata memudahkan jaringan system pengangkutan yang dijalankan .Jalan raya , Stesyen , LRT , kedudukan KL Sentral dan juga pembangunan –bangunan dapat dijalankan kerana dibina diatas kawasan tanah pamah seperti di Negara Jepun , bentuk muka bumi mempengaruhi pembiaan jarigan system pengangkutan(sila lihat gambar di bahagian lampiran). Saya berasa bersyukur kerana Malaysia mempunyai bentuk muka bumi yang baik.

2.2

Keperluan Pengunna

Faktor yang mengalakkan pembinaan jaringan system pengangkutan di kawansan kajian yang seterusnya ialah keperluan pengguna. Faktor yang mengalakkan dalam konteks ini pertambahan penduduk yang semakin meningkat sabantahun telah meningkatkan system jaringan sistem pengangkutan kawasan kajian. Dalam kajian ini, pertambahan penduduk telah meningkatkan permintaan terhadap pembangunan jaringan sistem pengangkutan. Hal ini, dengan adana factor keperluan penguna telah memudahkan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain, seperti di Negara Jepun juga pertambahan penduduk yang kian meningkat telah menyababkan jaringan sistem pengangkutan telah dibina dengan rancaknya. Saya bersyukur kerana pertambahan penduduk di kawasan kajian telah meningkatkan keperluan pengguna.

2.3

Peningkatan taraf pembangunan dalam bidang pengangkutan/dasar kerajaan

Dalam konteks ini, factor seterusnya ialah peningkatan taraf dalam bidanng pengankutan. Melalui dasar kerajaan banyak pembinaan jaringan sistem pengangkutan telah dibina, sebagai contoh jalan raya telah dibina dengan kos jutaan ringgit semata-mata bagi menjamin peningkatan jaringan sistem pengangkutan. Kerajaan telah meningkatkan bajet bagi setiap tahun melalui bajet tahunan bagi memastikan perkembangan jaringan sistem pengangutan. Contoh pada bajet tahun 2007 sebanyak 21billion Ringgit Malaysia telah diperuntukkan bagi meningkatkan jaringan sistem pengangkutan makakala hal ini telah meningkat pada tahun 2008 sebanyak 28billion Ringgit Malaysia diperuntukkan bagi menjamin peningkatan taraf kemajan sistem jaringan pengangkutan di Malaysia secara Amya dan secara Khususnya

di kawansan kajian. Seperti juga di Negara Jepun, peruntukkan yang besar melalui dasar kerajaan telah diperuntukkan bagi menjaminjaringan sistem pengangkutan.

Keptingan jaringan sistem pengangkutan di kawasan kajian

Jaringan pengangkutan jalanraya dan LRT memainkan peranan yang penting dalam mobuliti penduduk. LRT pengangkutan di kawasan kajian memudahkan penduduk berulang-alik dari tempat kerja dengan tempat penginapan. Sebagai contog, penduduk yang tinggal di kawasan kajian kebanyakkan bekerja menggunakan perkhidmatan jaringan pengangkutan awam yang disediakan

Seterusnya kepentingan ini juga turut berlaku di Negara Jepun dimana ia dikenali sebagai “Bullet Train” sama seperti ERL dan juga LRT di kawasan kajian. Saya berbangga kerana Negara kita memiliki kemajuan sistem pengangkutan seperti di Negara yang maju. Kepentingan jaringan sistem pengangkutan

seterusnya ialah kos murah. Dalam konteks ini, jaringan sistem pengangkutan awan di Negara kita masih ada dalam tahap yang rendah dan murah. Hal ini mdapat dilihat melalui harga bagi tiket bas di kawasan Jalan Traves ke station bas KLCC Cuma RM2.00 sahaja. Bagi Negara Jepun pula, harga tiket bagi perkhidmatan bas sama seperti di Malaysia iaitu murah dan rendah.

Kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar di Jalan Traves, Bangsar

4.1 Kesan Positif
Di kawasan kajian iaitu Jalan Traves, Bangsar(KL Sentral) telah menggunakan dan menyediakan perkhidmatan kereta api elektrik yang cekap. Selain itu juga, LRt juga telah mengurangakan pencemaran udara. Hal ini turut berlaku dinegara Jepun dimana Negara tersebut telah menyediakan perkhidmatan yang sama bagi mengelak berlakunya pencemaran udara. Saya amat berbangga kerana Malaysia mampu menyediakan perkhidmatan ini bagi menjamin kesgaran udara dan juga mesra alam.

Penggunaan LRT juga turut mewujudkan landskap yang menarik dan juga mengelakkan kesesakan jalanraya. Untuk pengetahuan umum di kawasan kajian merupa salah satu kawasan kajian akan berlakunya kesesakan kajian akan berlakunya kesesakan paling teruk di kuala lumpur. Namun dengan adanya LRT, masalah ini dapat diatasi.

4.2 Kesan Negatif

Kesan Negatif turut berlaku akibat perkembangan jaringan sistem pengangkutan terutamanya pencemaran bunyi, pencemaran adanya dan juga kesesakan walaupun pada hakikatnya, dngn ada sistem LRT dapat mengelakkan kesesakan namun penduduk lebih gemar menggunakan bas. Oleh itu, menyebabkan berlakunya kesesakan jalan raya. Turut berlaku haba yang panas apabila haba yang panas apabila kawasan terdedah kepada pencemaran udara. Di Negara Jepun pula hal ini berlaku terutamanya peningkatan kesesakan lalu lintas dan menyebabkan alam sekitar di Negara kita turut terjejas. Saya besyukur walaupun di kawasan kajian jaringan sistem pengangkutan berkembang dengan maju akan tetapi masalah pencemaran masih dapat diatasi.

Langkah-langkah penyelesaian
5.1 Penggunaan Petrol Tanpa Plumbum

Malaysia telah menjalankan kempen penggunaan petrol tanpa plumbum untuk mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. Begitu juga di Negara Jepun, pihak kerajaan negara tersebut telah mengalakkan penduduknya menggunakan petrol tanpa plumbum untuk tujuan yang asma. Terdapat juga kenderaan yang menggunakan “catalytic converter” untuk mengelakkan pemcemaran udara. Saya amat bersyukur kerana langkah ini dapat mengurangkan tahap pencemaran udara sedunia secara amnya dan di kawasan kajian secara khusunya.

5.2 Menanam pokok-pokok di kawansa Jalan Traves, Bangsar

Usaha ini bertujuan untuk menguangkan pencemaran udara dan boleh menyerapkan gas karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Kita perlu menanam sebanyak-banyak pokok yang mungkin dan tidak menebangnya untuk mengurangkan pencemaran udara. Usaha yang sama juga dilakukan oleh pihak kerajaan Jepun yang menganjurkan program “Green Earth” iaitu setiap rumah wajib memiliki sekurang-kurangnya sebuah pook di halaman rumah. Saya amat berbangga kawasan kajian saya masih lagi mempunyai kawasan hijau walaopun pembangusan pesat dijalankan.

5.3 Mengunakan penggunaan NGV (Neutral Gas Vehicle)

Malaysia telah mengamalkan pengunaan NGV untuk semua teksi di Malaysia, NGC tidak akan mencemarkan udara dan dikenali sebagai “mesra alam”. Malahan, engine NGV adalah lebih murah daripada rngine petrol, kegiatan yang sama telah melakukan di Negara bandingan saya iaitu Jepun atas alas an yang sama.

5.4 Permanduan dengan cermat

Kita perlu memandu dengan lebih cermat untuk mengelakkan kejadian kemalangan jalan raya. Kita harus mematuhi peraturan dan mengikut had laju yang ditetapkan. Kejadian Kemalangan berlaku kerana kecuaian pemandu dan membawa kenderaan melebihi had laju apabila kemalangan berlaku semestinya kesesakan akan terjadi.

Melalui kajian yang telah saya jalankan, saya telah dapat mengkaji tentang jenisjenis jaringan sistem pengangkutan di Jalan Travers. Penduduk di Jalan Travers. Antara sistem jaringan pengangkutan yang telah wujud di kawasan kajian ialah, Komuter, Keretapi Tanah Melayu, ERL,LRT,STAR, bas-bas dan juga teksi. Di kawasan tersebut juga terdapat perkembangan dari segi pembangunan, oleh itu menyebabkan kawasan tersebut mengalami pembangunan dari segi jaringan sistem pengangkutan juga.

GAMBAR-GAMBAR DI KAWASAN KAJIAN

Pengangkutan

Jalan Raya di Jalan Travers

Di dalam KL sentral

Information kiosk

LRT

1. BUKU TEKS TINGKATAN 3 KBSM 2. TEMUBUAL BERSAMA DENGAN RESPONDEN DI KAWASAN KAJIAN 3. BUKU RUJUKAN 4. SUMBER INTERNET 5. GURU GEOGRAFI – EN.HADIF TAREH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.