PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH

EDU 3108
ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Hasil Pembelajaran
Pelajar dapat : menghuraikan amalan guru yang sejajar sesuai dengan pendidikan semasa membina kesediaan untuk menerima peranan-peranan guru yang dikaitkan dengan guru yang berkesan

PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH
• • • • •

Agen sosial Agen perubahan Pengganti ibu bapa Pembentuk tingkah laku Pengurus pembelajaran

Agen sosial
DEFINISI
Peranan untuk menyemarakan kesedaran bergelagat secara tertentu/terancang menerusi pelbagai bentuk mekanisme perhubungan dengan individu , komuniti PERANAN AGEN SOSIAL

AGEN KESEDARAN BUDAYA
– –

Dasar Budaya Kebangsaan Dasar Budaya Lestari

AGEN KESEDARAN AGAMA, AKHLAK DAN NILAI

Dasar Amalan Agama

Dasar Budaya Kebangsaan
Berpegang kepada 3 prinsip
– –

Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau Nusantara Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamik, sentiasa berubah-ubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan
Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971.

1. Pengawasan Alam Sekitar Menghormati dan berperihatin terhadap alam sekitar mengikut standard moral dan etika yang tertinggi. 2. Pemuliharaan Ketahanan dan kepelbagaian Alam

Dasar Alam Sekitar

Memulihara ekosistem semula jadi untuk memastikan keutuhan kepelbagaian biologi dan sistem-sistem sokongan hidup. 3. Peningkatan Berterusan Kualiti Alam Sekitar Memastikan peningkatan berterusan dalam produktiviti dan kualiti alam sekitar ketika mengejar objektif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusi. 4. Penggunaan Mapan Sumber-Sumber Asli Menguruskan penggunaan sumber asli untuk mengekalkan asas sumber dan keutuhan alam sekitar. 5. Membuat Keputusan Bersepadu Mengintegrasikan dimensi alam sekitar ke dalam perancangan dan pelaksanaan dasar, objektif dan mandat semua sektor. 6. Peranan Sektor Swasta Memperkukuhkan peranan sektor swasta dalam perlindungan dan pengurusan alam sekitar. 7. Komitment dan Kebertanggungjawaban Memastikan semua pembuat keputusan di sektor awam dan swasta, pengguna-pengguna sumber, pertubuhan bukan kerajaan dan orang awam mempunyai komitmen tertinggi terhadap perlindungan dan kebertanggungjawaban ke atas alam sekitar ketika membentuk, merancang dan melaksanakan aktiviti masing-masing. 8. Penyertaan Aktif dalam Masyarakat Antarabangsa Menyertai secara aktif dan berkesan dalam usaha serantau dan sejagat ke arah pemuliharaan dan pembaikan alam sekitar.

Dasar Amalan Agama

Perlembagaan Malaysia membenarkan kebebasan beragama. Perkara 11 menyatakan, “Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya,” tetapi perkara ini juga memberi kuasa kepada kerajaan-kerajaan negeri dan persekutuan untuk “mengawal atau

Pelan Intergriti Nasional
Pembangunan keluarga dan insan berintegriti melalui pembinaan keluarga bahagia; Peningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan jasmani dan rohani; dan Pemantapan nilai-nilai murni sebagai asas pembentukan identiti Pengukuhan nilai-nilai murni kejiranan dan komuniti Pemantapan pertubuhan dan institusi asas dalam komuniti; dan Pengukuhan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum

Prinsip Rukun Negara
Malaysia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang mempunyai nilai hidup sosial, kebudayaan dan kepercayaan yang berbeza. Ini menyebabkan perpaduan agak sukar dicapai kerana setiap orang mempunyai kepercayaan dan pandangan hidup yang berbeza. Oleh itu, kita memerlukan sesuatu yang dapat mengeratkan perhubungan sesama rakyat dan membolehkan kita hidup bersama dengan aman dan harmoni di bawahbumbung yang sama tidak kira sama ada dari kaum atau status yang

Kepercayaan kepada Tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-undang, Kesopanan dan kesusilaan.

Masyarakat yang maju dan saintifik Masyarakat yang maju dan saintifik sentiasa bersedia menerima perubahan untuk menjadi lebih baik. Kemajuan pula bererti berubah daripada keadaan sedia ada kepada keadaan yang lebih baik. Fikiran terbuka untuk menerima idea baru dan berubah mengikut objektif yang dikehendaki amat penting. Pendidikan dan latihan merupakan wahana terpenting di dalam pembangunan sumber manusia ke arah pencapaian matlamat pembangunan negara. Pendidikan bertaraf dunia atau `world class’ akan menentukan kejayaan perubahan insan. ( mohd najib , 1997 )

Patriotisme didefinisikan sebagai sikap-sikap positif dan menolong terhadap 'tanah air' (bahasa Latin patria < bahasa Greek patris, oleh individu-individu dan kumpulan-kumpulan. 'Tanah air' (atau 'ibu pertiwi') itu mungkin suatu bandar atau rantau, namun patriotisme ini memaksudkan bangsa dan/atau Patriot mematuhi nilai-nilai patriotik tertentu, seperti negara. Patriotisme meliputi sikap-sikap seperti: menghormati bendera menyanyi lagu kebangsaan, meraikan bangga akan pencapaian dan budaya bangsa, bulan kemerdekaan, menghormati tokoh-tokoh negarawan, kehendak memelihara ciri-ciri bangsa dan dasar wira-wira perjuangan budayanya, dan identifikasi dengan ahli-ahli lain . dalam bangsa. Patriotisme dikait rapat dengan nasionalisme, dan istilah-istilah ini digunakan seolah-olah bersinonim dengan satu sama lain.

Masyarakat majmuk merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat, tetapi hidup terpisah kerana mengamalkan cara hidup, adat, kepercayaan yang berbeza dengan bangsa lain. INTEGRASI NASIONAL Suatu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama dengan tanpa menghilangkan ciri-ciri kelompok masing-masing.

Konsep satu Malaysia
1. Menstruktur semula perpaduan rakyat dan masyarakat Malaysia (Perpaduan Nasional) serta meningkatkan nilai dalam kesejahteraan kehidupan rakyat.

2. Meniupkan semangat sebuah generasi baru untuk
berkhidmat kepada Malaysia yang mempunyai satu penyatuan pemikiran, satu semangat perjuangan berlandaskan semangat Perlembagaan Persekutuan.

3. Untuk membentuk negara maju dengan mengambil kira keperluan rakyat tanpa mengira kaum.

4. Untuk bersedia menghadapi sebarang cabaran terhadap
rakyat dan negara daripada anasir yang boleh memecah belah dan menghancurkan negara samada dari luar dan dalam negara.

Agen Perubahan
Carnall ( 1991 ) perkara yang pasti akan berlaku untuk setiap organisasi adalah perubahan. Perubahan adalah satu keperluan dan setiap organisasi pasti akan menghadapinya, mahu atau tidak mahu. Perubahan adalah agenda khas dalam pengurusan di alaf baru. Perubahan terpaksa dilakukan kerana wujudnya globalisasi, negara tanpa sempadan, peningkatan teknologi komputer dan internet di hujung jari dan persaingan antara kelompok atau negara semakin meningkat.

Perubahan Persepsi Perubahan Tingkahlaku Perubahan Teknologi Anjakan Paradigma

Perubahan Persepsi
Perubahan yang berlaku dalam domain kognitif dan metakognitif dan Affektif

Perlu ada rangsangan / pemikiran luar kekotak untuk mencetus perubahan

Berupaya mengubah nilai, idealogi, prinsip dari plaform lama kepada platform baru
• •

Boleh dikesan awal melalui butiran perbualan

Menjadi titik tolak untuk membentuk perubahan tingkahlaku

Perubahan Tingkahlaku
Perubahan yang berlaku dalam domain psikomotor menggunakan pancaindera •

Rangsangan diterima mencontohi identiti pelaku idola/model

Peniruan perlakuan idola / model di jadi kan titik awal perubahan. (Hidonisme)

Secara beransur menghayati identiti baru dan mewatak
• •

Boleh dikesan awal melalui gaya terubah (ala-ala)

Perubahan Teknologi
Perubahan yang berlaku pada alatan yang menyokong kesinambungan kehidupan manusia.

Bertujuan memudahkan manusia menguruskan aktiviti rutin kehidupan.

Membentuk penanda arasan yang baru dalam ketamadunan manusia.

Membantu manusia menguasai perlumbaan meneruskan kesinambungan kehidupan.

Anjakan Paradigma
Perkataan anjakan paradigma dipopularkan oleh Thomas Kuhn dalam tahun 1963. Mengikut Kuhn, kemajuan saintifik bukanlah satu proses evolusi, tapi satu siri selingan damai yang disentak oleh revolusi intelektual yang menggegarkan. Dalam revolusi ini berlaku satu penggantian dalam tassawur atau konsep 'world view'.

Revolusi intelektual Perubahan dalam cara kita berfikir, merancang bertindak dan menilai Perubahan akan terus kekal menjadi rutin kehidupan mendatang Memberi kesan positif kepada individu / organisasi untuk jangka panjang

Pengganti ibu bapa
IN LOCO PARENTIS – bahasa latin yang membawa makna ibu bapa gantian

Pengurus pembelajaran

Apa itu pengurusan • Pengurusan bilik darjah melibatkan segala aktiviti yang dilaksana guru untuk membentuk dan mewujudkan sebuah iklim bilik darjah yang membantu keberkesanan dan kecekapan pengajaran (Weber,1999) . Apa itu pembelajaran •Marton & Booth menyatakan bahawa pembelajaran ialah “learning is about how we perceive and understand the world, about making meaning” . (Fry et al., 2003). .

Ini menunjukkan bahawa bentuk pembelajaran boleh merupakan sesuatu prinsip yang abstrak, maklumat serta fakta, pemerolehan kaedah,

Kemahiran sebagai pengurus pembelajaran • kemahiran mengelola / menyelia pembangunan insaniah pelajar (student outcome) • Kemahiran pengurusan persekitaran pengajaran-pembelajaran • Kemahiran menggunakan pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran

kemahiran mengelola / menyelia pembangunan insaniah pelajar (student outcome)
merangsangkan murid supaya menggerakkan mereka sentiasa bermotivasi untuk belajar mewujudkan situasi berlumba untuk belajar yang positif mencerap kemajuan pencapaian pelajar dari masa ke semasa.

Tujuan

Apa yang perlu dikelolakan • Refleksi pengajaran dan pembelajaran setiap kali sesi pembelajaran • Rekod kehadiran Pelajar • Rekod Pencapaian Pelajar • ADAB

Kemahiran pengurusan persekitaran pengajaran-pembelajaran

Tujuan

membina dan menggalakan persekitaran pembelajaran yang kondusif asas amalan konsep 3 K (keselamatan, kebersihan, keceriaan) asas amalan konsep lestari

Apa yang perlu dikelolakan • susun atur meja yang berkesan • pengudaraan / penyamanan • sudut bacaan / papan kenyataan • jadual kebersihan (duty roster)

Kemahiran menggunakan pendekatan pembelajaran dan strategi pembelajaran
merancang / membina proses pembelajaran secara profesional mengikut kaedah –kaedah yang diperakui oleh pakar pendidikan

Tujuan

Apa yang perlu dikuasai • Konsep pembelajaran • SLC – TLC- ILC • Pendekatan Pembelajaran • Constructivisme – Contactualisme – Mastery Learning • Strategi pembelajaran • demonstrasi, sumbangsaran, penyelesaian masalah, belajar sambil melawat ……

Pembentuk tingkah laku

Tujuan

Mengurus Tingkah Laku Pelajar agar sejajar dengan norma

Apa yang perlu dikuasai
• •

Pengesanan Jenis-Jenis Tingkah Laku Keperluan Mempraktikkan Aspek Kemanusiaan

Jenis-Jenis Tingkah Laku Bermasalah
MASALAH TINGKAH LAKU MURID BERKEPERLUAN KHAS (PKBP) penumpuan yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar, motivasi kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan negative, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan Tindakan hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri. Guru hendaklah peka di dalam penyediaan bahan yang bersesuaian dengan murid-murid keperluan khas ini.

TINGKAH LAKU BERMASALAH dua kategori utama iaitu tingkah laku bermasalah positif dan negatif Tingkah laku bermasalah positif • dalam aspek proses pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada perlakuan pelajar yang ingin tahu secara keterlaluan, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif turut berlaku atau di sekolah dipanggil hiperaktif positif. secara umumnya perlakuan tersebut dilihat adalah sangat baik dan positif dari segi pembelajaran seorang murid, namun sebaliknya ia mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku.

Tingkah laku bermasalah negatif


● ●

perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, tingkah laku bergantung yang berlebihan.

perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, Sikap agresif mereka sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbukmenumbuk, bergaduh, melukai atau menyakiti seseorang yang lain. Tingkah laku merosakkan ini mungkin melibatkan permusuhan nyata, vandalisme dan klik. Tindakan agresif kepada pihak lawan akan ditunjukkan akibat rasa tidak puas hati, benci, marah atau dendam. Tindakan : dicatit di dalam buku sebenarnya dipelajari sama Tingkahlaku destruktifdisiplin sekolah . Tindakan akan diambil adalah berbentuk amaran untuk pertama kali dan ada melalui masyarakat, ibu bapa mahupun televisyen kedua kali dilakukan. Apabila ianya kerab dilakukan maka murid itu akan diambil tindakan berjumpa dengan waris sebelum sekolah mengambil tindakan susulan.

disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, tingkah laku desruptif pula sentiasa menganggu dan menjejaskan kelicinan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. bercakap sesama mereka, menjerit, mengganggu rakan sekelas dan sebagainya. disebabkan kurangnya guru mengendalikan murid-murid tersebut seperti tidak mempelbagaikan kaedah penyampaian mengajar kesannya pelajar hilang minat untuk mengikuti Tindakan : pembelajaran guru mesti memainkan peranan dengan menggunakan kaedah modelling iaitu modifikasi tingkah laku melalui ubah suai luaran. Modifikasi ini merujuk kepada peniruan melalui pemerhatian tingkah laku seorang model yang disanjung dan secara tidak langsung mengubah tingkah lakunya. – Teori Bandura

tingkah laku bergantung yang berlebihan. orang yang diharapkan tiada, individu ini akan berasa cemas, takut, bimbang, tertekan dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Individu sebegini juga merupakan individu yang pendiam, punca berlaku tingkah laku pergantungan berlebihan ialah tidak aktif, rendah diri, selalu mengalami kebimbangan akibat ibu bapa yang mengamalkan perlindungan dan tekanan terlampau, suasana rumah tangga yang tegang, autokratik dan tidak mempercayai kanak-kanak Tindakan mengambil tindakan dengan memberi tumpuan kepada murid tersebut secara individu agar murid dapat memberi perhatian Tuntun murid untuk berdikari secara beransur-ansur