KUALITI DALAM PENDIDIKAN 1.

0 PENDAHULUAN Secara konvensional, kualiti difahami sebagai sesuatu yang paling baik dan sesuai digunakan, tahan lama, serta bentuk terbaik. Ada juga yang merujuk kualiti sebagai imej yang cemerlang, reka bentuk kelas pertama dan paling baik. Namun secara strategik, teori pengurusan memberi takrifan kualiti sebagai ³memenuhi kehendak dan permintaan pelanggan´. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM) atau Total Quality Management (TQM) didefinisikan sebagai pendekatan yang sistematik dan bersepadu untuk mencapai kepuasan hati pengguna hati pengguna melalui peningkatan mutu dari peringkat operasi, megeluarkan produk dan memberi perkhidmatan di sesebuah organisasi. Ia juga menekankan ³Bagaimana ³ sesebuah organisasi boleh ditingkatkan. Ianya juga memberi lebih perhatian terhadap ³Bagaimana´ strategi penambahbaikan yang berterusan yang berterusan boleh dilaksanakan dalam penawaran produk dan penyediaan perkhidmatan dapat memenuhi permintaan dan citaras pengguna. Oleh yang demikian, starategi untuk mencapai kualiti mengikut piawai yang ditetapkan ialah melalui utilisasi bakat dan kemampuan kakitangan yang akhirnya meningkatkan lagi prestasi organisasi atau institusi berkaitan. Konsep TQM kadangkala dinyatakan sebagai Pengurusan Kualiti Menyeluruh yang mempunyai skop yang amat luas apatah lagi pembicaraannya menyangkut pengalaman pelaksanaanya di sekolah berasaskan 1SO 9000. 2.0 ASAS-ASAS PENENTUAN KUALITI Kualiti mempunyai takrifan yang berbeza menurut perspektif pelbagai teori pengurusan. Walaupun terdapat perbezaan pandangan dalam menjelaskan konsep kualiti, namun kebanyakan teori yang membicarakan konsep kualiti memberi fokus terhadap penentuan piawai yang dapat memberi kepuasan kepada pengguna perkhidmatan atau produk yang ditawarkan. Dalam memberi huraian konsep kualiti, terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan. Empat pendekatan telah dipilih yang digunakan oleh W. E. Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby dan David A. Garvin untuk menjelaskan konsep kualiti

ii. Crosby Kualiti pada pendapat Crosby (1979) adalah produk atau perkhidmatan yang . b. Philip B. W. a. kehendak dan keinginan mereka. Deming Kualiti menurut pandangan Deming (1981) adalah hasil daripada tindakan dan keputusan daripada pihak pengurusan dan bukan hasil daripada tugasan yang dijalankan oleh para pekerja. Kawalan Kualiti (Quality Control) iaitu proses penelitian dan pemastian produk atau perkhidmatan yang dihasilkan memenuhi atau mengikut standard yang ditetapkan. b. c. Oleh itu kualiti mengikut piawai atau standard yang ditetapkan boleh dicapai melalui: a. iii. Perancangan Kualiti (Quality Planning) iaitu proses untuk mengenalpasti pengguna. Juran Kualiti mengikut Juran (1989) melibatkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan bersesuaian dan layak untuk penggunaan.i. Penambahbaikan Kualiti (Quality Improvement) iaitu proses yang menentukan satu mekanisme yang sesuai supaya standard kualiti yang ditentukan yang ditingkatkan secara berterusan. E. Sistem tugasan kerja yang efisyen dan mekanisma penilaian yang efektif yang akan menghasilkan produk atau perkhidmatan mengikut paiwai atau standard yang ditetapkan untuk memberikan kepuasan dan memnuhi citarasa pelanggan. Penwujudan sistem tugasan kerja dan bagaimana tugasan tersebut seharusnya dijalankan. Untuk itu sesuatu kualiti itu boleh dicapai apabila langkah-langkah berikut diberi perhatian dan dilaksanakan. Joseph M.

kualiti seseorang pengurus hanya boleh dinyatakan efisyen dan efektif apabila prestasi kerjanya dinilai dan terbukti bahawa tugasannya dilaksanakan dengan cekap dan berkesan atau sebaliknya sejajar dengan piawai. b. Pelaburan yang sebegini hendaklah diberikan perhatian supaya staf mempunyai kepakaran dan kemahiran. Contoh di atas memberi . Percubaan untuk memenuhi kehendak pelanggan ialah melakukan yang terbaik sekaligus tanpa sebarang kecacatan melalui usaha mencegah. d. Kedua-dua syarat ini adalah penting untuk meminimumkan berlakunya pembaziran. Garvin Garvin(1988) berpendapat sekurang-kurangnya lima aspek pendekatan yang boleh digunakan untuk penghuraian konsep kualiti. David A. c. Kualiti sebagai sesuatu yang memenuhi syarat dan permintaan pengguna. Kualiti ini hanya boleh difahami dan dinyatakan apabila objek-objek atau ciri-ciri tertentu diperlihatkan dan diberi penilaian berasaskan piawai yang ditetapkan. Takrifan ini melihat pentingnya perhatian diberikan terhadap kehendak dan citarasa pelanggan dan bagaimana citarasa tersebut boleh dipenuhi. Kualiti menurutnya lagi mengandungi ciri-ciri mutlak yang boleh dirumuskan kepada empat elemen berikut. Ini bermakna penghasilan produk atau perkhidmatan yang berkualiti memerlukan pelaburan untuk latihan dan pengembangan staff. Pengukuran kualiti adalah kos kualiti.dipasarkan memenuhi kehendak pengguna. iv. Aspek-aspek ini termasuklah: a. Sebagai contoh. a. Kualiti sebagai prestasi kecacatan sifar. Kualiti sebagai suatu sistem untuk memenuhi kehendak pelanggan dengan menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang terbaik. Kualiti transedental. Definisi ini memberi fokus supaya kerosakan sifar manjadi matlamat utama dalam penghasilan produk atau perkhidmatan.

Kegagalan merekacipta produk selaras dengan permintaan yang ditetapkan menyebabkan produk berkenaan tidak akan mendapat sambutan. konsep kualiti boleh dirumukan sebagai: i. memenuhi citarasa pengguna mempunyai kecacatan sifar dan dapat memberi kepuasan kepada . d. Kualiti Berasaskan Citarasa Pengguna. Penentuan kualiti barangan atau perkhidmatan bergantung kepada pandangan dan penerimaan pengguna atau pelanggan. produk yang dihasilkan dianggap mempunyai kualiti yang tinggi. Kualiti mengikut pendekatan ini memberi fokus kepada nilai dan kos penawaran atau perkhidmatan produk kepada pengguna dengan ciri-ciri tertentu. Kualiti sesuatu produk ditentukan menurut ketetapan berasaskan kewujudan atau ketidakwujudan ciri-ciri tertentu atau piawai yang ditetapkan. b. Penawaran sesuatu produk atau perkhidmatan yang selaras dengan piawai. Nilai dan kos hendaklah yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak pembekal dan pengguna. e. Kualiti Berasaskan Produk. dinilai dan dibuktikan. Berasaskan pendekatan yang disarankan oleh para teori di atas. c. Sekiranya ciri-ciri atau piawai tersebut mengikut ketentuan. Kemampuan memberi kepuasan atau memenuhi harapan dan kehendak pelanggan adalah kriteria khas kualiti berasaskan citarasa pengguna. Kualiti Berasaskan Pembuatan.gambaran bahawa kualiti trasendental tidak boleh dinyatakan sehingga dilihat. sesebuah komputer bimbit dalam pasaran dikatakan sebagai produk yang terbaik apabila ianya mempunyai ciri-ciri piawai yang ditetapkan di samping keunikan tersendiri sesuai dengan citarasa pengguna. Sebagai misalan. Kualiti Berasaskan Nilai. Sesuatu produk itu dikatakan berkualiti sekiranya produk yang dicipta dan dikeluarkan oleh sesebuah kilang itu mengikut permintaan pengguna.

kualiti bukan sahajar merupakan sesuatu yang dapat dilihat pada keluaran atau perkhidmatan tetapi juga lebih menyeluruh meliputi sebarang operasi dan urusan yang dikendalikan oleh sesebuah organisasi. . Ini bermakna sesuatu barangan atau perkhidmatan tidak boleh dianggap berkualiti seandainya salah satu daripada piawai atau ciri-ciri yang dinyatakan tidak dipenuhi. kualiti akan dipamerkan melalui kecekapan pentadbiran. Keupayaan mendidik. dan 3. Pendidik sebegini sentiasa responsive kepada perubahan yang pesat berlaku. Pada tahap ini. ii. prosedur dan proses bertujuan supaya sesebuah organisasi atau institusi pendidikan seperti sekolah diuruskan dengan efisyen dan efektif berasaskan keberkesanan kos. kebolehan kakitangan. iv. melatih dan melahirkan insan sepadu yang berkemahiran dan berbudaya luhur merupakan manifestasi keunggulan pendidik yang futuristic. Dengan itu. dikawal dan penambahbaikan secara berterusan. Sesuatu barangan atau perkhidmatan itu hanya boleh dikatakan berkualiti apabila ia dapat menonjolkan keunikan dan keistimewaannya apabila ia dapat menonjolkan keunikan dan keistimewaannya apabila dibandingkan dengan produk perkhidmatan sejenisnya. Kualiti sesuatu barangan atau perkhidmatan itu yang ditawarkan hendaklah berasaskan kepada kesesuaian dan kebolehan menggunakan kedua-dua produk dan perkhidmatan. TQM juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan selaras dengan piawai yang ditetapkan. kreatif dan inovatif. iii.pengguna. Kualiti boleh dicapai apabila pembuatan produk atau penawaran perkhidmatan dirancang.0 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) di Sekolah Dalam Perspektif Sesebuah sekolah atau institusi pendidikan diibaratkan seperti sebuah kilang yang mencipta dan mengeluarkan tenaga manusia yang memenuhi permintaan masa depan. TQM atau pengurusan kualiti menyeluruh adalah satu konsep. kelicinan sistem-sistem operasi dan sebagainya. Adalah terlalu malang bagi negara seperti Malaysia seandainya sekolah gagal melahirkan generasi holistic-dua dalam satu.

Oleh yang demikian fokus kepada pelanggan sebagai suatu proses dan prosedur memerlukan kajian dan analisis terperinci bersabit dengan keperluan dan hasrat mereka serta .1 TQM dan Pengurusan Sekolah Sejak konsep TQM diperkenalkan. Fokus kepada pelanggan Pelanggan sesebuah organisasi dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu pelanggan dalam organisasi atau pelanggan dalaman dan pelanggan luar organisasi atau pelanggan luaran. maka kumpulan pelanggan yang pertama merujuk kepada guru di sekolah. strategi TQM bagi meningkatkan kualiti. pekerja dan pembekal barangan supaya tugasan yang dipertanggungjawabkan itu berjaya dilaksanakan. fokus TQM. makro dan mikro dan matlamat berkenaan adalah saling berhubung kait. Matlamat TQM ialah memberi kepuasan hati pelanggan. bila dikaitkan dengan pengurusan pendidikan. proses penambahbaikan dan penglibatan menyeluruh. Namun kepentingan mereka perlu dipenuhi. ianya perlu selari dengan matlamat sekolah. Model TQM yang dicadangkan adalah menekankan persoalan. Ianya adalah urusan pihak pengurusan organisasi untuk menentukan ciri-ciri piawai kualiti disamping bertanggungjawab kepada pelanggan.TQM mempunyai beberapa ciri penting yang dapat dilihat melalui empat aspek iaitu matlamat TQM. 3. apakah piawai kualiti yang ada itu boleh dipenuhi. persoalan dan konsep kualiti sesuatu produk atau perkhidmatan adalah tidak menjadi urusan golongan pekerja. Dalam konteks pendidikan pula matlamat TQM adalah memberi setiap perkhidmatan kepada pelajar dan prosesnya hendaklah berkualiti. Contohnya. masyarakat dan juga matlamat pendidikan Negara. Sebagai pelanggan. i. Analogi pelanggan. jika matlamatnya ialah untuk melahirkan pelajar yang tinggi sahsiahnya. kedua-dua pelanggan ini menggunakan segala kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di sekolah walaupun keperluan. manakala kumpulan yang kedua adalah pelajar-pelajar sekolah berkaitan. Konsep penambahbaikan berterusan memberi fokus kepada pelanggan. Matlamat yang ingin dibina ini seharusnya dengan berdasarkan penilaian keperluan mega. kehendak dan kepentingan mereka berbeza.

. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Pemerhatian dan penelitian yang berterusan terhadap proses dan rangkaian tindakan serta aktiviti ± aktiviti yang dijalankan akan mengurangkan ketidaksamaan atau perbezaan output dan dalam masa yang sama pula meningkatkan reliabiliti proses dan sistem yang dijalankan. khususnya subjek yang memerlukan belajar sambil melakukannya. Konsep di atas boleh dianalogikan dengan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. ii. Proses penambahbaikan Konsep penambahbaikan diasaskan kepada andaian bahawa sesuatu kerja itu adalah kesan daripada rangkaian tindakan dan aktiviti ± aktiviti yang berkaitan yang dijalankan untuk menghasilkan sesuatu output yang dikehendaki. adalah menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah untuk membayangkan dan seterusnya merancang supaya keperluan kedua-dua pihak terpenuh dengan kos yang sedia ada. Proses ini memerlukan kreativiti dan inovasi pendidik melalui pendedahan idea-idea baru.bagaimana keperluan dan hasrat tersebut dipenuhi. Kegagalan memenuhinya akan membawa kesan jangka panjang terhadap Negara. sesuatu subjek yang akan diajar sudah tentu memerlukan perancangan aktiviti-aktiviti tertentu supaya subjek tersebut lebih senang difahami dan mudah melakukannya. Pembelajaran di luar bilik darjah. Oleh itu. dan lawatan sambil belajar adalah contoh ±contoh program yang dapat meningkatkan motivasi terhadap pembelajaran yang diikuti. Para guru pula memerlukan suasana kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih sempurna dan sistem perkhidmatan yang lebih menarik untuk meningkatkan motivasi untuk menjalankan tugas dengan lebih efektif. pelajar yang dikatakan adalah pelanggan yang memerlukan program pendidikan di sekolah yang bukan sahaja menitikberatkan persoalan akademik sesuatu objek semata-mata tetapi memerlukan aplikasi dan artikulasi ilmu untuk memahirkan mereka dalam bidang-bidang yang diikuti.

Latihan dan Pengembangan Staf . Kepimpinan berkesan selalunya mampu menyakinkan para guru menjalankan tugas dengan dedikasi. 3. Pengelibatan menyeluruh Pendekatan bagi penglibatan menyeluruh bergantung kepada kepimpinan pengurusan yang aktif.Untuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. ii. Kepimpinan Pengetua atau pegawai kanan sesebuah sekolah hendaklah memimpin kakitangan bawahannya supaya matlamat pendidikan boleh dicapai. Matlamat utama penambahbaikan ialah untuk menentukan reliability atau keboleh percayaan untuk menghasilkan output tanpa perbezaan atau ketidaksamaan. Kepimpinan yang aktif ialah usaha dan keupayaan sekolah dalam utilisasi bakat serta kemampuan guru dalam menjalankan tugas supaya sekolah yang terbabit dapat menandingi prestasi sekolah di sekitarnya. Sekiranya ketidaksamaan tidak boleh diminimumkan dan hasilnya masih tidak memuaskan. maka proses penambahbaikan ialah mereka suatu proses kerja yang baru yang boleh menghasilkan kualiti yang memuaskan para pelanggan.2 Faktor ± faktor Sokongan Penambahbaikan Berterusan Faktor ± faktor tersebut terdiri daripada: i. Para guru diberi galakan untuk meningkatkan usaha mereka melalui kerjasama dan sistem kerja yang sistematik bagi memperbaiki proses kerja yang sedia ada. Setiap guru yang berupaya memperkenalkan sesuatu konsep berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran yang efisyen dan efektif wajar dihargai melalui anugerah sebagai penghargaan kerana sumbangan yang diberikan. iii. yang akhirnya meningkatkan prestasi sekolah. para pendidik perlu didedahkan kepada idea-idea sebegini melalui latihan tertentu atau wacana kerana mereka adalah bertanggungjawab melaksanakannya.

Sokongan ini bukan sahaja dari para guru malah dari masyarakat setempat. para guru dan keupayaan mereka memahami harapan dan matlamat sekolah. iii. Pengumpulan dan Penilaian Maklumat Pengumpulan maklumat pelajar. Ini menggalakkan semua pihak untuk memberi sokongan padu kepada pengurusan sekolah. Komunikasi Sistem komunikasi yang berkesan selalunya diperlukan untuk memberi maklumat-maklumat berhubung dengan kemajuan sekolah. v. kejayaan yang dicapai perlu dinilai dari masa ke semasa. Latihan dan pengembangan staf membantu kakitangan membina bakat dan meningkatkan keupayaan mereka.3 Piawai Kualiti Pendidikan Walau bagaimanapun.Kualiti yang diharapkan amat bergantung kepada kemahiran setiap pekerja. dalam usaha untuk mengaplikasikan prinsip ± prinsip TQM ini dalam sektor pendidikan. iv. vi. Anugerah Pengiktirafan Setiap kakitangan yang telah menyumbang kepada kemajuan sekolah dan pelajarpelajar yang cemerlang sewajarnya diberi pengiktirafan melalui pelbagai anugerah. Maklumat ini sama ada boleh dinyatakan melalui ³newsletter´ atau edaran-edaran yang boleh sampai kepada masyarakat setempat mengenai perkembangan sekolah. Pengumpulan dan penilaian maklumat akan membantu mengatasi masalah untuk peningkatkan prestasi sekolah. Sokongan padu Pengetua dan pegawai kanan sekolah mengharapkan sokongan yang padu dari kakitangan bawahannya supaya kualiti yang diharapkan boleh dicapai. di antara piawai yang boleh digunakan oleh para pengurus dan kempimpinan institusi ±institusi pendidikan adalah: . 3.

Mengadakan pemantauan yang rapi Memastikan para pelajar mendapat perhatian yang sewajarnya daripada guru. iv. ii. Bermuzakarah/ menziarah ibu bapa pelajar untuk membincangkan masalah dihadapi oleh anak-anak mereka di sekolah. iii. Setelah ditentukan piawaiannya. Jabatan Pendidikan Negeri atau maktab-maktab perguruan. Memastikan ibu bapa mendapat makluman yang segera tentang anak-anak mereka. iii. Dalam konteks makronya pula. Pihak sekolah menyediakan profil pembelajaran yang terkini untuk penelitian ibu bapa supaya mereka dapat membantu pembelajaran anak-anak mereka di rumah. ii. pihak pengurusan institusi ini juga perlu mencuba beberapa pendekatan untuk mempertingkatkan kepuasan tersebut ke peringkat yang lebih tinggi melalui: Pelajar i.Piawai Kualiti Pengguna Dalam konteks mikro.guru Menjamin setiap pelajar mendapat pengajaran yang baik serta tidak mengalami pembelajaran yang berkurangan. komuniti dan Negara. piawaian kualiti pelanggan juga boleh dilihat oleh institusi ± institusi pendidikan di peringkat pusat seperti Kementerian Pendidikan. Melaksanakan tindakan susulan dan lanjutan Ibubapa i. Piawai Kualiti Pengeluar . ii. piawaian kualiti pengguna ini dapat dihasilkan melalui: i. Inisiatif para pengurus dan kepimpinan institusi pendidikan untuk bertanya tentang apakah yang diperlukan oleh para pelajar/ibubapa/masyarakat tentang bentuk perkhidmatan dan harapan mereka tetapi hasrat tersebut harus selari dengan harapan pengguna/pelanggan yang lain iaitu majikan.

Tindakan-tindakan yang perlu diambil termasuklah: Mewujudkan dasar kualiti Menubuhkan struktur pengurusan kualiti seperti Jawatankuasa Pemandu Kualiti. Guru boleh secara berkumpulan dan muafakat memberikan fokus kepada kemajuan dan kebajikan para pelajar di sekolah. Pasukan Petugas Kualiti dan Pasukan Kerja Menarik penglibatan kaki tangan secara menyeluruh . iii. Jadual waktu pengajaran dipenuhi setiap masa oleh guru-guru Menyesuaikan pengajaran mengikut tahap kemampuan pelajar Memastikan suasana dalam kelas dan kaedah yang digunakan akan menggalakkan pembelajaran semua pelajar. Pihak pengurusan/pentadbir institusi memastikan para guru diberi latihan yang secukupnya dalam aspek-aspek yang mereka perlukan latihan tambahan v. 3. piawai kualiti yang harus diambilkira oleh pihak pengeluar (organisasi dan pendidikan serta warganya) ialah dari segi keefisienan dan keberkesanan kurikulum. pemupukan kemahiran dan penyerapan nilai yang dihasratkan dapat dilakukan secara berkesan dengan kos paling menjimatkan. ii.Di peringkat mikronya. pengurus dan kepimpinan institusi pendidikan juga perlu menjamin supaya wujudnya perkhidmatan ± perkhidmatan berikut mencapai piawai kualiti pengeluar iaitu melalui: i. Dalam konteks kepiawaian kualiti peringkat makro. di antara pendekatan TQM yang disarankan untuk dilaksanakan bagi mencapai kecemerlangan pendidikan ialah: i. Penyebaran ilmu pengetahuan. iv.3 Pendekatan TQM ke Arah Kecemerlangan Pendidikan Setelah mengenalpasti piawaian pengguna/pelanggan serta pengeluar. Kita juga perlu memikirkan tentang keberkesanan kosnya. Mendapat Sokongan Pengurusan Atasan Sokongan pengurusan atasan perlu dibuktikan dengan kesediaan mengambil tindakan-tindakan yang konkrit. pemupukan kemahiran dan penyerapan ilmu pengetahuan.

- Menyebarkan maklumat kualiti Menguruskan proses perubahan Menganjurkan proses Hari Kualiti ii. Menggubal objektif-objek kualiti yang spesifik. iv. boleh diukur. dasar kerajaan. teknologi. kakitangan dan metadologi yang digunakan. jadual pelaksanaan. sumber dan sosioekonomi Menganalisis persekitaran dalaman Menggubal wawasan organisasi yang dinyatakan dengan jelas serta mudah difahami ± sumber aspirasi dan mencabar. Perancangan Strategi Kualiti Menganalisis persekitaran luaran yang melibatkan citarasa pelanggan. Latihan Menggubal Pelan Induk Latihan yang sejajar dengan dasar kualiti organsisasi Menentukan pegawai yang bertanggungjawab mengenai latihan Menggariskan objektif latihan Membentuk struktur organisasi untuk mengendalikan latihan Menggariskan keperluan latihan Melaksana dan mengesan kemajuan program latihan Menilai pencapaian program Mengkaji semula keberkesanan latihan . Latihan dan Pengiktirafan a. Mengutamakan Pelanggan Mengenalpasti pelanggan Mengenalpasti kehendak pelanggan Menwujudkan proses penghasilan output Melaksanakan proses. boleh dicapai. realistik dan mempunyai tempoh masa tertentu Mengenalpasti aktiviti penambaikan dari segi tujuan. iii.

Pengukuran Prestasi Menentukan ciri-ciri kualiti output yang hendak dikawal seperti daya tahan dan ketepatan masa Menentukan matlamat atau standard kualiti yang dikehendaki Mewujudkan mekanisme pengumpulan data . pasukan Petugas dan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja Memberi lebih kuasa bertindak kepada pasukan kerja seperti menyediakan kemudahan sumber yang mencukupi kepercayaan dan peluang dalam penggubalan matlamat organisasi Memberi pengiktirafan vi.b. Mengadakan latihan dalam aspek-aspek kepimpinan. penetapan objektif. kemahiran berkomunikasi dan teknik penyelesaian masalah Menwujudkan struktur pasukan seperti Pasukan Kerja. Pengiktirafan Surat pujian Hadiah Peluang mengikuti latihan Keistimewaan menggunakan kemudahan organisasi Pemberian pingat serta anugerah Cuti rehat tambahan Diraikan dalam majlis-majlis khas seperti jamuan Keahlian percuma dalam kelab-kelab perkhidmatan awam dan kelab-kelab organisasi v. Pemilihan sebagai ³tokoh pekerja bulanan´ Memberi publisiti dalam majalah atau newsletter organisasi Semangat Berpasukan Tindakan yang sesuai diambil kira: Menjalankan kempen kesedaran tentang konsep semangat berpasukan faedah kepada individu dan organisasi ±peranan individu dan bentuk sokongan yang disediakan.

ii.4 Aplikasi TQM dalam sektor Pendidikan Pada dasarnya.- Menyediakan saluran maklum balas serta jaringan maklumat yang berkesan vii. University of London. Pengkongsian wawasan dan matlamat Sekolah umpama ini mempunyai hala tuju yang dikongsi bersama oleh semua anggota dan mempunyai semangat kekitaan dan kerjasama yang tinggi. seorang professor dari Institute of Education. Penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran . iii. Pendapat ini disokong oleh Peter Mortimore. Ciri. mengamalkan pendekatan penyertaan bersama di dalam pengurusan sekolah dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang disegani dan dikehendaki. Suasana pembelajaran yang unggul Sekolah memperlihatkan suasana yang aman dan teratur serta memiliki suasana pembelajaran yang menggalakkan.ciri yang menwujudkan kecemerlangan di sekolah dalam konteks TQM ialah: i. Kepastian Kualiti Melaksanakan pemeriksaan di mana tiada kesilapan dan kurang ralat Mengamalkan perancangan output yang melibatkan peringkat reka bentuk keluaran dan peringkat reka bentuk proses Latihan kaki tangan yang mencakupi aspek penilaian kendiri atas proses kerja 3. Beliau telah meneliti beratus-ratus kajian sejak awal tahun enam puluhan hinggalah sekarang dan hasil kajian beliau menunjukkan bahawa kualiti sesebuah sekolah mempunyai hubungan yang rapat dengan prinsip ± prinsip teras dalam TQM. Kepimpinan ikhtisas Di mana pengetua atau guru besar yang tegas serta mempunyai hala tuju yang jelas. prinsip ± prinsip TQM dapat diaplikasikan dalam konteks menghasilkan sebuah institusi pendidikan yang cemerlang. iv.

x. Fokus sekolah adalah terhadap prestasi pelajar. Penghargaan yang tinggi kepada pelajar Sekolah mempunyai harapan yang tinggi terhadap pelajarnya dan memaklumkan kepada pelajarnya tentang pengharapan tersebut. v. vii. ix.Sekolah menumpukan perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran semaksimum mungkin. Organisasi pembelajaran . Tidak ada sesiapa yang dikeji bahkan semua mendapat pujian dan mendapat galakkan untuk meraih pencapaian yang setinggi mungkin. bersistem dan diubahsuai dengan keadaan vi. Permuafakatan sekolah dan rendah Sekolah menunjukkan penglibatan ibu bapa yang tinggi. xi. Penggalakkan yang positif Sekolah memberikan galakkan yang hebat dan bersungguh-sunggu kepada pelajarpelajarnya viii. Pemantauan kemajuan Sekolah mempunyai sistem yang baik untuk memantau kemajuan pelajar-pelajarnya supaya mereka mendapat maklum balas yang baik untuk tindakan sewajarnya. Hak dan tanggungjawab pelajar Pelajar-pelajar sekolah diberi tanggungjawab dan peranan yang bertujuan untuk meningkatkan imej kendiri mereka. Pengajaran yang mempunyai hala tuju yang jelas Sekolah mendekati tugas pengajaran dengan jelas.

Sekolah mempunyai pengetua atau guru besar dan guru-guru yang sentiasa belajar untuk memperbaiki kemahiran masing-masing dalam pelbagai lapangan dengan mengamalkan budaya membaca. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful