KUALITI DALAM PENDIDIKAN 1.

0 PENDAHULUAN Secara konvensional, kualiti difahami sebagai sesuatu yang paling baik dan sesuai digunakan, tahan lama, serta bentuk terbaik. Ada juga yang merujuk kualiti sebagai imej yang cemerlang, reka bentuk kelas pertama dan paling baik. Namun secara strategik, teori pengurusan memberi takrifan kualiti sebagai ³memenuhi kehendak dan permintaan pelanggan´. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (PKM) atau Total Quality Management (TQM) didefinisikan sebagai pendekatan yang sistematik dan bersepadu untuk mencapai kepuasan hati pengguna hati pengguna melalui peningkatan mutu dari peringkat operasi, megeluarkan produk dan memberi perkhidmatan di sesebuah organisasi. Ia juga menekankan ³Bagaimana ³ sesebuah organisasi boleh ditingkatkan. Ianya juga memberi lebih perhatian terhadap ³Bagaimana´ strategi penambahbaikan yang berterusan yang berterusan boleh dilaksanakan dalam penawaran produk dan penyediaan perkhidmatan dapat memenuhi permintaan dan citaras pengguna. Oleh yang demikian, starategi untuk mencapai kualiti mengikut piawai yang ditetapkan ialah melalui utilisasi bakat dan kemampuan kakitangan yang akhirnya meningkatkan lagi prestasi organisasi atau institusi berkaitan. Konsep TQM kadangkala dinyatakan sebagai Pengurusan Kualiti Menyeluruh yang mempunyai skop yang amat luas apatah lagi pembicaraannya menyangkut pengalaman pelaksanaanya di sekolah berasaskan 1SO 9000. 2.0 ASAS-ASAS PENENTUAN KUALITI Kualiti mempunyai takrifan yang berbeza menurut perspektif pelbagai teori pengurusan. Walaupun terdapat perbezaan pandangan dalam menjelaskan konsep kualiti, namun kebanyakan teori yang membicarakan konsep kualiti memberi fokus terhadap penentuan piawai yang dapat memberi kepuasan kepada pengguna perkhidmatan atau produk yang ditawarkan. Dalam memberi huraian konsep kualiti, terdapat pelbagai pendekatan yang digunakan. Empat pendekatan telah dipilih yang digunakan oleh W. E. Deming, Joseph M. Juran, Philip B. Crosby dan David A. Garvin untuk menjelaskan konsep kualiti

iii. Juran Kualiti mengikut Juran (1989) melibatkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan bersesuaian dan layak untuk penggunaan. Penambahbaikan Kualiti (Quality Improvement) iaitu proses yang menentukan satu mekanisme yang sesuai supaya standard kualiti yang ditentukan yang ditingkatkan secara berterusan. Crosby Kualiti pada pendapat Crosby (1979) adalah produk atau perkhidmatan yang . Philip B. Sistem tugasan kerja yang efisyen dan mekanisma penilaian yang efektif yang akan menghasilkan produk atau perkhidmatan mengikut paiwai atau standard yang ditetapkan untuk memberikan kepuasan dan memnuhi citarasa pelanggan. b. W.i. Oleh itu kualiti mengikut piawai atau standard yang ditetapkan boleh dicapai melalui: a. Penwujudan sistem tugasan kerja dan bagaimana tugasan tersebut seharusnya dijalankan. Perancangan Kualiti (Quality Planning) iaitu proses untuk mengenalpasti pengguna. a. b. kehendak dan keinginan mereka. Untuk itu sesuatu kualiti itu boleh dicapai apabila langkah-langkah berikut diberi perhatian dan dilaksanakan. ii. c. Kawalan Kualiti (Quality Control) iaitu proses penelitian dan pemastian produk atau perkhidmatan yang dihasilkan memenuhi atau mengikut standard yang ditetapkan. Joseph M. E. Deming Kualiti menurut pandangan Deming (1981) adalah hasil daripada tindakan dan keputusan daripada pihak pengurusan dan bukan hasil daripada tugasan yang dijalankan oleh para pekerja.

Kedua-dua syarat ini adalah penting untuk meminimumkan berlakunya pembaziran. Aspek-aspek ini termasuklah: a. Contoh di atas memberi . Pelaburan yang sebegini hendaklah diberikan perhatian supaya staf mempunyai kepakaran dan kemahiran. d. David A. c. kualiti seseorang pengurus hanya boleh dinyatakan efisyen dan efektif apabila prestasi kerjanya dinilai dan terbukti bahawa tugasannya dilaksanakan dengan cekap dan berkesan atau sebaliknya sejajar dengan piawai. a. Ini bermakna penghasilan produk atau perkhidmatan yang berkualiti memerlukan pelaburan untuk latihan dan pengembangan staff. Kualiti ini hanya boleh difahami dan dinyatakan apabila objek-objek atau ciri-ciri tertentu diperlihatkan dan diberi penilaian berasaskan piawai yang ditetapkan. Kualiti sebagai sesuatu yang memenuhi syarat dan permintaan pengguna. Kualiti sebagai suatu sistem untuk memenuhi kehendak pelanggan dengan menghasilkan sesuatu produk atau perkhidmatan yang terbaik. Sebagai contoh. Garvin Garvin(1988) berpendapat sekurang-kurangnya lima aspek pendekatan yang boleh digunakan untuk penghuraian konsep kualiti. Definisi ini memberi fokus supaya kerosakan sifar manjadi matlamat utama dalam penghasilan produk atau perkhidmatan. Kualiti sebagai prestasi kecacatan sifar. Kualiti transedental. b. Pengukuran kualiti adalah kos kualiti. Percubaan untuk memenuhi kehendak pelanggan ialah melakukan yang terbaik sekaligus tanpa sebarang kecacatan melalui usaha mencegah. Takrifan ini melihat pentingnya perhatian diberikan terhadap kehendak dan citarasa pelanggan dan bagaimana citarasa tersebut boleh dipenuhi. iv. Kualiti menurutnya lagi mengandungi ciri-ciri mutlak yang boleh dirumuskan kepada empat elemen berikut.dipasarkan memenuhi kehendak pengguna.

Sebagai misalan. konsep kualiti boleh dirumukan sebagai: i. Kualiti Berasaskan Produk. Kegagalan merekacipta produk selaras dengan permintaan yang ditetapkan menyebabkan produk berkenaan tidak akan mendapat sambutan. Sesuatu produk itu dikatakan berkualiti sekiranya produk yang dicipta dan dikeluarkan oleh sesebuah kilang itu mengikut permintaan pengguna. c. Kualiti Berasaskan Pembuatan. sesebuah komputer bimbit dalam pasaran dikatakan sebagai produk yang terbaik apabila ianya mempunyai ciri-ciri piawai yang ditetapkan di samping keunikan tersendiri sesuai dengan citarasa pengguna. Nilai dan kos hendaklah yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak pembekal dan pengguna. b. Kualiti Berasaskan Nilai. d. produk yang dihasilkan dianggap mempunyai kualiti yang tinggi. Kemampuan memberi kepuasan atau memenuhi harapan dan kehendak pelanggan adalah kriteria khas kualiti berasaskan citarasa pengguna. Penawaran sesuatu produk atau perkhidmatan yang selaras dengan piawai. Penentuan kualiti barangan atau perkhidmatan bergantung kepada pandangan dan penerimaan pengguna atau pelanggan.gambaran bahawa kualiti trasendental tidak boleh dinyatakan sehingga dilihat. memenuhi citarasa pengguna mempunyai kecacatan sifar dan dapat memberi kepuasan kepada . Kualiti Berasaskan Citarasa Pengguna. e. Sekiranya ciri-ciri atau piawai tersebut mengikut ketentuan. Kualiti sesuatu produk ditentukan menurut ketetapan berasaskan kewujudan atau ketidakwujudan ciri-ciri tertentu atau piawai yang ditetapkan. Berasaskan pendekatan yang disarankan oleh para teori di atas. dinilai dan dibuktikan. Kualiti mengikut pendekatan ini memberi fokus kepada nilai dan kos penawaran atau perkhidmatan produk kepada pengguna dengan ciri-ciri tertentu.

0 Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) di Sekolah Dalam Perspektif Sesebuah sekolah atau institusi pendidikan diibaratkan seperti sebuah kilang yang mencipta dan mengeluarkan tenaga manusia yang memenuhi permintaan masa depan. Keupayaan mendidik. kreatif dan inovatif. Ini bermakna sesuatu barangan atau perkhidmatan tidak boleh dianggap berkualiti seandainya salah satu daripada piawai atau ciri-ciri yang dinyatakan tidak dipenuhi.pengguna. Kualiti sesuatu barangan atau perkhidmatan itu yang ditawarkan hendaklah berasaskan kepada kesesuaian dan kebolehan menggunakan kedua-dua produk dan perkhidmatan. iii. kelicinan sistem-sistem operasi dan sebagainya. Adalah terlalu malang bagi negara seperti Malaysia seandainya sekolah gagal melahirkan generasi holistic-dua dalam satu. TQM atau pengurusan kualiti menyeluruh adalah satu konsep. Kualiti boleh dicapai apabila pembuatan produk atau penawaran perkhidmatan dirancang. Dengan itu. Pendidik sebegini sentiasa responsive kepada perubahan yang pesat berlaku. prosedur dan proses bertujuan supaya sesebuah organisasi atau institusi pendidikan seperti sekolah diuruskan dengan efisyen dan efektif berasaskan keberkesanan kos. kebolehan kakitangan. . kualiti bukan sahajar merupakan sesuatu yang dapat dilihat pada keluaran atau perkhidmatan tetapi juga lebih menyeluruh meliputi sebarang operasi dan urusan yang dikendalikan oleh sesebuah organisasi. TQM juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan selaras dengan piawai yang ditetapkan. kualiti akan dipamerkan melalui kecekapan pentadbiran. Sesuatu barangan atau perkhidmatan itu hanya boleh dikatakan berkualiti apabila ia dapat menonjolkan keunikan dan keistimewaannya apabila ia dapat menonjolkan keunikan dan keistimewaannya apabila dibandingkan dengan produk perkhidmatan sejenisnya. Pada tahap ini. dan 3. iv. ii. melatih dan melahirkan insan sepadu yang berkemahiran dan berbudaya luhur merupakan manifestasi keunggulan pendidik yang futuristic. dikawal dan penambahbaikan secara berterusan.

Ianya adalah urusan pihak pengurusan organisasi untuk menentukan ciri-ciri piawai kualiti disamping bertanggungjawab kepada pelanggan. Analogi pelanggan. masyarakat dan juga matlamat pendidikan Negara. Contohnya. kedua-dua pelanggan ini menggunakan segala kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di sekolah walaupun keperluan. i. 3. jika matlamatnya ialah untuk melahirkan pelajar yang tinggi sahsiahnya. bila dikaitkan dengan pengurusan pendidikan. Oleh yang demikian fokus kepada pelanggan sebagai suatu proses dan prosedur memerlukan kajian dan analisis terperinci bersabit dengan keperluan dan hasrat mereka serta . Namun kepentingan mereka perlu dipenuhi. Dalam konteks pendidikan pula matlamat TQM adalah memberi setiap perkhidmatan kepada pelajar dan prosesnya hendaklah berkualiti. maka kumpulan pelanggan yang pertama merujuk kepada guru di sekolah. strategi TQM bagi meningkatkan kualiti. Fokus kepada pelanggan Pelanggan sesebuah organisasi dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu pelanggan dalam organisasi atau pelanggan dalaman dan pelanggan luar organisasi atau pelanggan luaran.1 TQM dan Pengurusan Sekolah Sejak konsep TQM diperkenalkan. kehendak dan kepentingan mereka berbeza. proses penambahbaikan dan penglibatan menyeluruh. Konsep penambahbaikan berterusan memberi fokus kepada pelanggan. Model TQM yang dicadangkan adalah menekankan persoalan. persoalan dan konsep kualiti sesuatu produk atau perkhidmatan adalah tidak menjadi urusan golongan pekerja. fokus TQM.TQM mempunyai beberapa ciri penting yang dapat dilihat melalui empat aspek iaitu matlamat TQM. Matlamat TQM ialah memberi kepuasan hati pelanggan. manakala kumpulan yang kedua adalah pelajar-pelajar sekolah berkaitan. apakah piawai kualiti yang ada itu boleh dipenuhi. makro dan mikro dan matlamat berkenaan adalah saling berhubung kait. pekerja dan pembekal barangan supaya tugasan yang dipertanggungjawabkan itu berjaya dilaksanakan. Sebagai pelanggan. ianya perlu selari dengan matlamat sekolah. Matlamat yang ingin dibina ini seharusnya dengan berdasarkan penilaian keperluan mega.

Pembelajaran di luar bilik darjah. Konsep di atas boleh dianalogikan dengan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. ii. . Pemerhatian dan penelitian yang berterusan terhadap proses dan rangkaian tindakan serta aktiviti ± aktiviti yang dijalankan akan mengurangkan ketidaksamaan atau perbezaan output dan dalam masa yang sama pula meningkatkan reliabiliti proses dan sistem yang dijalankan. Sebagai contoh.bagaimana keperluan dan hasrat tersebut dipenuhi. Kegagalan memenuhinya akan membawa kesan jangka panjang terhadap Negara. pelajar yang dikatakan adalah pelanggan yang memerlukan program pendidikan di sekolah yang bukan sahaja menitikberatkan persoalan akademik sesuatu objek semata-mata tetapi memerlukan aplikasi dan artikulasi ilmu untuk memahirkan mereka dalam bidang-bidang yang diikuti. Proses penambahbaikan Konsep penambahbaikan diasaskan kepada andaian bahawa sesuatu kerja itu adalah kesan daripada rangkaian tindakan dan aktiviti ± aktiviti yang berkaitan yang dijalankan untuk menghasilkan sesuatu output yang dikehendaki. Proses ini memerlukan kreativiti dan inovasi pendidik melalui pendedahan idea-idea baru. sesuatu subjek yang akan diajar sudah tentu memerlukan perancangan aktiviti-aktiviti tertentu supaya subjek tersebut lebih senang difahami dan mudah melakukannya. khususnya subjek yang memerlukan belajar sambil melakukannya. dan lawatan sambil belajar adalah contoh ±contoh program yang dapat meningkatkan motivasi terhadap pembelajaran yang diikuti. Oleh itu. Sebagai contoh. Para guru pula memerlukan suasana kondusif untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan lebih sempurna dan sistem perkhidmatan yang lebih menarik untuk meningkatkan motivasi untuk menjalankan tugas dengan lebih efektif. adalah menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah untuk membayangkan dan seterusnya merancang supaya keperluan kedua-dua pihak terpenuh dengan kos yang sedia ada.

Para guru diberi galakan untuk meningkatkan usaha mereka melalui kerjasama dan sistem kerja yang sistematik bagi memperbaiki proses kerja yang sedia ada. Setiap guru yang berupaya memperkenalkan sesuatu konsep berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran yang efisyen dan efektif wajar dihargai melalui anugerah sebagai penghargaan kerana sumbangan yang diberikan. Latihan dan Pengembangan Staf . iii. ii.Untuk keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. yang akhirnya meningkatkan prestasi sekolah. 3. Matlamat utama penambahbaikan ialah untuk menentukan reliability atau keboleh percayaan untuk menghasilkan output tanpa perbezaan atau ketidaksamaan.2 Faktor ± faktor Sokongan Penambahbaikan Berterusan Faktor ± faktor tersebut terdiri daripada: i. para pendidik perlu didedahkan kepada idea-idea sebegini melalui latihan tertentu atau wacana kerana mereka adalah bertanggungjawab melaksanakannya. Pengelibatan menyeluruh Pendekatan bagi penglibatan menyeluruh bergantung kepada kepimpinan pengurusan yang aktif. Sekiranya ketidaksamaan tidak boleh diminimumkan dan hasilnya masih tidak memuaskan. Kepimpinan berkesan selalunya mampu menyakinkan para guru menjalankan tugas dengan dedikasi. Kepimpinan Pengetua atau pegawai kanan sesebuah sekolah hendaklah memimpin kakitangan bawahannya supaya matlamat pendidikan boleh dicapai. maka proses penambahbaikan ialah mereka suatu proses kerja yang baru yang boleh menghasilkan kualiti yang memuaskan para pelanggan. Kepimpinan yang aktif ialah usaha dan keupayaan sekolah dalam utilisasi bakat serta kemampuan guru dalam menjalankan tugas supaya sekolah yang terbabit dapat menandingi prestasi sekolah di sekitarnya.

Pengumpulan dan Penilaian Maklumat Pengumpulan maklumat pelajar. Maklumat ini sama ada boleh dinyatakan melalui ³newsletter´ atau edaran-edaran yang boleh sampai kepada masyarakat setempat mengenai perkembangan sekolah. Sokongan ini bukan sahaja dari para guru malah dari masyarakat setempat. kejayaan yang dicapai perlu dinilai dari masa ke semasa. iv. Sokongan padu Pengetua dan pegawai kanan sekolah mengharapkan sokongan yang padu dari kakitangan bawahannya supaya kualiti yang diharapkan boleh dicapai. Komunikasi Sistem komunikasi yang berkesan selalunya diperlukan untuk memberi maklumat-maklumat berhubung dengan kemajuan sekolah. Latihan dan pengembangan staf membantu kakitangan membina bakat dan meningkatkan keupayaan mereka. para guru dan keupayaan mereka memahami harapan dan matlamat sekolah. dalam usaha untuk mengaplikasikan prinsip ± prinsip TQM ini dalam sektor pendidikan. 3.Kualiti yang diharapkan amat bergantung kepada kemahiran setiap pekerja. vi. Pengumpulan dan penilaian maklumat akan membantu mengatasi masalah untuk peningkatkan prestasi sekolah. Ini menggalakkan semua pihak untuk memberi sokongan padu kepada pengurusan sekolah. v. di antara piawai yang boleh digunakan oleh para pengurus dan kempimpinan institusi ±institusi pendidikan adalah: .3 Piawai Kualiti Pendidikan Walau bagaimanapun. iii. Anugerah Pengiktirafan Setiap kakitangan yang telah menyumbang kepada kemajuan sekolah dan pelajarpelajar yang cemerlang sewajarnya diberi pengiktirafan melalui pelbagai anugerah.

Pihak sekolah menyediakan profil pembelajaran yang terkini untuk penelitian ibu bapa supaya mereka dapat membantu pembelajaran anak-anak mereka di rumah. komuniti dan Negara. ii. iii. Memastikan ibu bapa mendapat makluman yang segera tentang anak-anak mereka. Mengadakan pemantauan yang rapi Memastikan para pelajar mendapat perhatian yang sewajarnya daripada guru. Piawai Kualiti Pengeluar . ii. piawaian kualiti pelanggan juga boleh dilihat oleh institusi ± institusi pendidikan di peringkat pusat seperti Kementerian Pendidikan. iii. Inisiatif para pengurus dan kepimpinan institusi pendidikan untuk bertanya tentang apakah yang diperlukan oleh para pelajar/ibubapa/masyarakat tentang bentuk perkhidmatan dan harapan mereka tetapi hasrat tersebut harus selari dengan harapan pengguna/pelanggan yang lain iaitu majikan. Bermuzakarah/ menziarah ibu bapa pelajar untuk membincangkan masalah dihadapi oleh anak-anak mereka di sekolah. ii. Setelah ditentukan piawaiannya. piawaian kualiti pengguna ini dapat dihasilkan melalui: i.guru Menjamin setiap pelajar mendapat pengajaran yang baik serta tidak mengalami pembelajaran yang berkurangan. Jabatan Pendidikan Negeri atau maktab-maktab perguruan.Piawai Kualiti Pengguna Dalam konteks mikro. pihak pengurusan institusi ini juga perlu mencuba beberapa pendekatan untuk mempertingkatkan kepuasan tersebut ke peringkat yang lebih tinggi melalui: Pelajar i. Dalam konteks makronya pula. iv. Melaksanakan tindakan susulan dan lanjutan Ibubapa i.

piawai kualiti yang harus diambilkira oleh pihak pengeluar (organisasi dan pendidikan serta warganya) ialah dari segi keefisienan dan keberkesanan kurikulum. di antara pendekatan TQM yang disarankan untuk dilaksanakan bagi mencapai kecemerlangan pendidikan ialah: i. iii. 3. Guru boleh secara berkumpulan dan muafakat memberikan fokus kepada kemajuan dan kebajikan para pelajar di sekolah.Di peringkat mikronya.3 Pendekatan TQM ke Arah Kecemerlangan Pendidikan Setelah mengenalpasti piawaian pengguna/pelanggan serta pengeluar. Mendapat Sokongan Pengurusan Atasan Sokongan pengurusan atasan perlu dibuktikan dengan kesediaan mengambil tindakan-tindakan yang konkrit. iv. Pihak pengurusan/pentadbir institusi memastikan para guru diberi latihan yang secukupnya dalam aspek-aspek yang mereka perlukan latihan tambahan v. pemupukan kemahiran dan penyerapan nilai yang dihasratkan dapat dilakukan secara berkesan dengan kos paling menjimatkan. Kita juga perlu memikirkan tentang keberkesanan kosnya. ii. pengurus dan kepimpinan institusi pendidikan juga perlu menjamin supaya wujudnya perkhidmatan ± perkhidmatan berikut mencapai piawai kualiti pengeluar iaitu melalui: i. Tindakan-tindakan yang perlu diambil termasuklah: Mewujudkan dasar kualiti Menubuhkan struktur pengurusan kualiti seperti Jawatankuasa Pemandu Kualiti. Pasukan Petugas Kualiti dan Pasukan Kerja Menarik penglibatan kaki tangan secara menyeluruh . Dalam konteks kepiawaian kualiti peringkat makro. pemupukan kemahiran dan penyerapan ilmu pengetahuan. Penyebaran ilmu pengetahuan. Jadual waktu pengajaran dipenuhi setiap masa oleh guru-guru Menyesuaikan pengajaran mengikut tahap kemampuan pelajar Memastikan suasana dalam kelas dan kaedah yang digunakan akan menggalakkan pembelajaran semua pelajar.

dasar kerajaan.- Menyebarkan maklumat kualiti Menguruskan proses perubahan Menganjurkan proses Hari Kualiti ii. kakitangan dan metadologi yang digunakan. teknologi. jadual pelaksanaan. Menggubal objektif-objek kualiti yang spesifik. iv. iii. Latihan dan Pengiktirafan a. boleh dicapai. boleh diukur. sumber dan sosioekonomi Menganalisis persekitaran dalaman Menggubal wawasan organisasi yang dinyatakan dengan jelas serta mudah difahami ± sumber aspirasi dan mencabar. Mengutamakan Pelanggan Mengenalpasti pelanggan Mengenalpasti kehendak pelanggan Menwujudkan proses penghasilan output Melaksanakan proses. realistik dan mempunyai tempoh masa tertentu Mengenalpasti aktiviti penambaikan dari segi tujuan. Perancangan Strategi Kualiti Menganalisis persekitaran luaran yang melibatkan citarasa pelanggan. Latihan Menggubal Pelan Induk Latihan yang sejajar dengan dasar kualiti organsisasi Menentukan pegawai yang bertanggungjawab mengenai latihan Menggariskan objektif latihan Membentuk struktur organisasi untuk mengendalikan latihan Menggariskan keperluan latihan Melaksana dan mengesan kemajuan program latihan Menilai pencapaian program Mengkaji semula keberkesanan latihan .

kemahiran berkomunikasi dan teknik penyelesaian masalah Menwujudkan struktur pasukan seperti Pasukan Kerja. pasukan Petugas dan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja Memberi lebih kuasa bertindak kepada pasukan kerja seperti menyediakan kemudahan sumber yang mencukupi kepercayaan dan peluang dalam penggubalan matlamat organisasi Memberi pengiktirafan vi. Pengiktirafan Surat pujian Hadiah Peluang mengikuti latihan Keistimewaan menggunakan kemudahan organisasi Pemberian pingat serta anugerah Cuti rehat tambahan Diraikan dalam majlis-majlis khas seperti jamuan Keahlian percuma dalam kelab-kelab perkhidmatan awam dan kelab-kelab organisasi v. Pemilihan sebagai ³tokoh pekerja bulanan´ Memberi publisiti dalam majalah atau newsletter organisasi Semangat Berpasukan Tindakan yang sesuai diambil kira: Menjalankan kempen kesedaran tentang konsep semangat berpasukan faedah kepada individu dan organisasi ±peranan individu dan bentuk sokongan yang disediakan. Pengukuran Prestasi Menentukan ciri-ciri kualiti output yang hendak dikawal seperti daya tahan dan ketepatan masa Menentukan matlamat atau standard kualiti yang dikehendaki Mewujudkan mekanisme pengumpulan data . Mengadakan latihan dalam aspek-aspek kepimpinan. penetapan objektif.b.

Kepimpinan ikhtisas Di mana pengetua atau guru besar yang tegas serta mempunyai hala tuju yang jelas. Pengkongsian wawasan dan matlamat Sekolah umpama ini mempunyai hala tuju yang dikongsi bersama oleh semua anggota dan mempunyai semangat kekitaan dan kerjasama yang tinggi. Pendapat ini disokong oleh Peter Mortimore. Suasana pembelajaran yang unggul Sekolah memperlihatkan suasana yang aman dan teratur serta memiliki suasana pembelajaran yang menggalakkan. prinsip ± prinsip TQM dapat diaplikasikan dalam konteks menghasilkan sebuah institusi pendidikan yang cemerlang. mengamalkan pendekatan penyertaan bersama di dalam pengurusan sekolah dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang disegani dan dikehendaki.4 Aplikasi TQM dalam sektor Pendidikan Pada dasarnya. Beliau telah meneliti beratus-ratus kajian sejak awal tahun enam puluhan hinggalah sekarang dan hasil kajian beliau menunjukkan bahawa kualiti sesebuah sekolah mempunyai hubungan yang rapat dengan prinsip ± prinsip teras dalam TQM. iv. seorang professor dari Institute of Education. Ciri. Penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran . University of London.- Menyediakan saluran maklum balas serta jaringan maklumat yang berkesan vii. ii. iii.ciri yang menwujudkan kecemerlangan di sekolah dalam konteks TQM ialah: i. Kepastian Kualiti Melaksanakan pemeriksaan di mana tiada kesilapan dan kurang ralat Mengamalkan perancangan output yang melibatkan peringkat reka bentuk keluaran dan peringkat reka bentuk proses Latihan kaki tangan yang mencakupi aspek penilaian kendiri atas proses kerja 3.

Sekolah menumpukan perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran semaksimum mungkin. Fokus sekolah adalah terhadap prestasi pelajar. Penghargaan yang tinggi kepada pelajar Sekolah mempunyai harapan yang tinggi terhadap pelajarnya dan memaklumkan kepada pelajarnya tentang pengharapan tersebut. bersistem dan diubahsuai dengan keadaan vi. Organisasi pembelajaran . x. v. vii. Pemantauan kemajuan Sekolah mempunyai sistem yang baik untuk memantau kemajuan pelajar-pelajarnya supaya mereka mendapat maklum balas yang baik untuk tindakan sewajarnya. Pengajaran yang mempunyai hala tuju yang jelas Sekolah mendekati tugas pengajaran dengan jelas. Hak dan tanggungjawab pelajar Pelajar-pelajar sekolah diberi tanggungjawab dan peranan yang bertujuan untuk meningkatkan imej kendiri mereka. Permuafakatan sekolah dan rendah Sekolah menunjukkan penglibatan ibu bapa yang tinggi. Tidak ada sesiapa yang dikeji bahkan semua mendapat pujian dan mendapat galakkan untuk meraih pencapaian yang setinggi mungkin. Penggalakkan yang positif Sekolah memberikan galakkan yang hebat dan bersungguh-sunggu kepada pelajarpelajarnya viii. ix. xi.

.Sekolah mempunyai pengetua atau guru besar dan guru-guru yang sentiasa belajar untuk memperbaiki kemahiran masing-masing dalam pelbagai lapangan dengan mengamalkan budaya membaca.