MEMUPUK MINAT MEMBACA BAHAN-BAHAN BACAAN DALAM BAHASA INGGERIS MELALUI PROGRAM SUDUT BACAAN DI KALANGAN PELAJARPELAJAR

5 SAINS, SMK TUN FUAD STEPHENS, KIULU

OLEH WILFRED GIMBUN ANAK BAWIN SMK TUN FUAD STEPHENS, KIULU

KAJIAN INI DIBUAT ATAS GALAKAN DAN BIMBINGAN ENCIK LOSININ JOHALIN DENGAN BANTUAN PIHAK PENGURUSAN PUSAT KEGIATAN GURU, TUARAN DENGAN KEBENARAN PENGETUA SMK TUN FUAD STEPHENS KIULU, PUAN MARTHA ANTHONY BONGKOK

PERSATUAN GURU-GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SERTA PIHAK PENGURUSAN PUSAT KEGIATAN GURU DAERAH TUARAN SABAH

1. TAJUK KAJIAN MEMUPUK MINAT MEMBACA BAHAN -BAHAN BACAAN DALAM BAHASA INGGERIS MELALUI PROGRAM SUDUT BACAAN DI KALANGAN PELAJAR -PELAJAR TINGKATAN 5 SAINS DI SMK TUN FUAD STEPHENS, KIULU

2. PENGHARGAAN Pegawai khas kajian tindakan, Encik Losinin bin Johalin; pihak pengurusan PKG Tuaran, En. Makmur Ibak dan En. Johan; Pengetua SMK Tun Fuad Stephens, Kiulu , Puan Martha Anthony Bongkok; Ketua Bidang Bahasa, Puan Gehina; Ketua Panitia Bahasa Inggeris, Puan Tantie Drahman dan pelajar-pelajar Tingkatan 5 sains, SMK Tun Fuad Kiulu.

3. ABSTRAK Kajian tindakan ini dijalankan bagi mengukur sejauh mana keberkesanan penggunaan Program Sudut Bacaan ke atas 25 orang pelajar Tingkatan 5 Sains SMK Tun Fuad Stephens, Kiulu. Proses kajian tindakan ini dijalankan selama kira-kira empat bulan, iaitu bermula daripada awal bulan April hingga akhir bulan Julai 2010 . Penilaian kajian tindakan ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis instrument pengukuran, iaitu Instrumen Temubual bertulis dan Instrumen Soal-selidik serta pemprosesan data-data analisis.

4. REFLEKSI MASALAH 4.1 Pelajar-pelajar tidak terdedah kepada amalan-amalan membaca bahan-bahan bacaan dalam Bahasa Inggeris. 4.2 Amalan membaca amnya, belum tersemai di kalangan kebanyakan pelajar. 4.3 Koleksi bahan-bahan bacaan dalam Bahasa Inggeris sangat kurang di Pusat Sumber Sekolah.

4.4 Ia merupakan program sokongan kepada Program NILAM dan Program Semai di Sekolah.

5. FOKUS KAJIAN Kajian tindakan ini merupakan satu usaha konkrit bagi memupuk dan menyemai tabiat serta minat membaca khususnya bahan-bahan bacaan bacaan dalam Bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar Tingkatan 5 Sains SMK Tun Fuad Stephens supaya ia menjadi amalan sepanjang masa. Kaedah kajian ini memfokuskan kepada pelaksanaan Program Sudut Bacaan yang menekankan tiga langkah utama, iaitu pertukaran buku ala bahan bacaan, membuat catatan dan rumusan ringkas dan perkongsian hasil bacaan di dalam kelas dan melalui satu program sampingan, iaitu Speaker s Corner.

6. OBJEKTIF KAJIAN 6.1 Menyemai dan memupuk tabiat membaca bahan-bahan bacaan dalam Bahasa Inggeris. 6.2 Membudayakan membaca sebagai amalan sepanjang hayat. 6.3 Menjadikan pelajar yang banyak membaca. 6.4 Target jumlah bacaan adalah 50 buah buku bagi seorang pelajar dalam tempoh empat bulan.

7. KUMPULAN SASARAN 25 orang pelajar Tingkatan 5 Sains SMK Tun Fuad Stephens, Kiulu

8. KAEDAH-KAEDAH MELAKSANAKAN KAJIAN TINDAKAN 8.1 Sesi temubual dengan Pengetua, Ketua Bidang Bahasa, Ketua Panitia Bahasa Inggeris dan 5 orang wakil pelajar Kelas 5 Sains. 8.2 Soal-selidik ke atas Pengetua, Ketua Bidang Bahasa, Ketua Panitia Bahasa Inggeris dan 5 orang wakil pelajar kelas 5 Sains SMK Tun Fuad Stephens, Kiulu. 8.3 Pemprosesan data-data analisis daripada hasil temubual dan soal-selidik. 8.4 Rekod Bacaan Bulanan NILAM.

9. REFLEKSI TINDAKAN Instrumen kajian dikemukakan kepada responden berdasarkan peraturan instrument. Soalan-soalan temuramah dan soal-selidik dijelaskan mengikut: 9.1 Analisis temuramah seperti dalam Lampiran 2, 3 dan 4 9.2 Analisis soal-selidik seperti dalam Lampiran 5, 6 dan 7

10. RUJUKAN INSTRUMEN KAJIAN 10.1 Instrumen Sesi Temubual Pihak Pentadbir Ketua Bidang Ketua Panitia Wakil Pelajar Pengetua Bidang Bahasa Panitia Bahasa Inggeris Kelas 5 Sains 1 1 1 5 5 Soalan 5 Soalan 5 Soalan 5 Soalan

10.2 Instrumen Sesi Soal-selidik Pihak Pentadbir Ketua Bidang Ketua Panitia Wakil Pelajar Pengetua Bidang Bahasa Panitia Bahasa Inggeris Kelas 5 Sains 1 1 1 5 5 Soalan 5 Soalan 5 Soalan 5 Soalan

10.3 Catatan Buku Rekod NILAM Dimasukkan kemudian.

11. LAMPIRAN 11.1 Surat kebenaran Pengetua SMK Tun Fuad Stephens untuk menjalankan Kajian Tindakan 11.2 Temubual 1 ( dengan Pengetua SMK Tun Fuad Stephens, Kiulu ) 11.2.1 Adakah pihak sekolah member galakan kepada pelajar-pelajar untuk menggunakan PSS? 11.2.2 Adakah sekolah menambahkan koleksi buku-buku bacaan di Pusat Sumber Sekolah? 11.2.3 Apakah punca kewangan untuk membeli buku-buku bacaan dan rujukan dan bacaan Pusat Sumber Sekolah? 11.2.4 Apakah peranan Puan Pengetua dalam melaksanakan program-program galakan membaca di sekolah? 11.2.5 Adakah pihak sekolah memperuntukkan masa untuk aktiviti-aktiviti membaca?

11.3 Temubual 2 ( dengan Ketua Bidang Bahasa dan Ketua Panitia Bahasa Inggeris ) 11.3.1 Adakah diadakan aktiviti galakan membaca pelajar-pelajar dikhaskan untuk menggunakan PSS? 11.3.2 Adakah koleksi bahan-bahan bacaan di PSS mencukupi? 11.3.3 Adakah jadual penggunaan PSS disediakan? 11.3.4 Apakah perasaan anda sebagai Ketua Bidang Bahasa/Ketua Panitia Bahasa Inggeris dalam melaaksaanakan program-program galakan membaca di sekolah anda? 11.3.5 Adakah koleksi bahan-bahan direkod menggunkan system pengautomasian PSS?

11.4 Temubual 3 ( dengan pelajar ) 11.4.1 Adakah anda kerap dating ke PSS? 11.4.2 Berapa kalikah anda masuk ke PSS dalam seminggu? 11.4.3 Berapa buah buku and abaca dalam seminggu? 11.4.4 Adakah koleksi bahan-bahan bacaan di PSS anda mencukupi? 11.4.5 Adakah jadual penggunaan PSS disediakan oleh pihak sekolah?

11.5 Soal-selidik 1 ( untuk Pengetua ) Skala : 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Sangat baik

Sila tandakan respon anda. Bil Pernyataan 1 Program galakan membaca seperti NILAM dan Semai banyak membantu dalam meningkatkan pencapaian prestasi PMR, SPM dan STPM. 2 Pihak sekolah berpuas hati dengan peruntukan PCG Pusat Sumber Sekolah. 3 Program-program galakan membaca banyak membantu meningkatkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajarpelajar. 4 Jadual penggunaan Pusat Sumber Sekolah memenuhi kehendak pihak sekolah. 5 Koleksi bahan-bahan bacaan di Pusat Sumber Sekolah mencapai nisbah 1:15 untuk setiap pelajar. 1 2 3 4 5

11.6 Soal-selidik 2 ( untuk Ketua Bidang Bahasa dan Ketua Panitia Bahasa Inggeris ) Skala : 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Lemah Baik Sangat Baik

Sila tandakan respon anda. Bil 1 Pernyataan Program galakan membaca seperti NILAM dan Semai banyak membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris. 2 Guru-guru berpuas hati dengan koleksi bahan bacaan Bahasa Inggeris di Pusat Sumber Sekiolah. 3 Program Sudut Bacan ( Readers Corner ) boleh membantu dalam meningkatkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar. 4 Jadual penggunaan Pusat Sumber Sekolah mencukupi untuk keperluan membaca para pelajar. 5 Galakan dan bimbingan guru banyak membantu pelajar-pelajar untuk berminat membaca bahan-bahan bacaan dalam Bahasa Inggeris. 1 2 3 4 5

11.7 Soal-selidik 3 ( untuk 5 orang pelajar terpilih ) Skala : 1 2 3 4 5 Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Sangat Baik

Sila tandakan respon anda. Bil Pernyataan 1 Program galakan membaca Sudut Bacaan banyak membantu dalam penguasaan Bahasa Inggeris. 2 Guru banyak membimbing semasa aktiviti galakan membaca di Pusat Sumber Sekolah. 3 4 5 Pusat Sumber Sekolah ceria dan menaarik. Masa penggunaan Pusat Sumber Sekolah perlu ditambah. Koleksi bahan-bahan bacaan dalam Bahasa Inggeris yang terdapat di Pusat Sumber Sekolah menarik, sesuai dan mencukupi. 1 2 3 4 5

Lampiran 8 12. ANALISIS TEMUBUAL 12.1 Dengan Pengetua Bil 1 2 3 4 5 Analisis Soalan Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Jawapan Catatan

12.2 Dengan Ketua Panitia Bahasa Inggeris Bil 1 2 3 4 5 Analisis Soalan Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Jawapan Catatan

12.3 Dengan 5 orang wakil pelajar Bil 1 2 3 4 5 Analisis Soalan Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5 Jawapan Catatan

Lampiran 9 13. ANALISIS SOAL-SELIDIK 13.1 Untuk Pengetua Bil 1 2 3 4 5 Pernyataan Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4 Pernyataan 5 1 2 3 4 5 Catatan 0/0

13.2 Untuk Ketua Panitia Bahasa Inggeris Bil 1 2 3 4 5 Pernyataan Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4 Pernyataan 5 1 2 3 4 5 Catatan 0/0

13.3 Untuk 5 orang wakil pelajar Bil 1 2 3 4 5 Pernyataan Pernyataan 1 Pernyataan 2 Pernyataan 3 Pernyataan 4 Pernyataan 5 1 2 3 4 5 Catatan 0/0

14. JADUAL PELAKSANAAN Bil 1 2 3 4 Aktiviti-aktiviti Menyediakan kertas cadangan Merancang tindakan seterusnya Pelaksanaan tindakan Pemprosesan data dan menyediakan laporan 5 Menghantar laporan / April / / / / Mei Jun Julai

15. PENGESAHAN

Disediakan Oleh

.................................................................... ( ENCIK WILFRED GIMBUN ANAK BAWIN ) Penyelidik Kajian

Pengesahan :

1. .............................................. ( ENCIK MAKMUR BIN IBAK ) Pegawai Teknologi Pendidikan PKG Tuaran, Sabah

2. ................................................................. ( PUAN MARTHA ANTHONY BONGKOK ) Pengetua SMK Tun Fuad Stephens, Kiulu