DISEDIAKAN OLEH : NUR ZARA LIZA BT ZAKARIA

SITI SURIA BT BAHRI

KPLI ­KDC PENDIDIKAN KHAS AMBILAN NOV. 2009

STRUKTUR ORGANISASI & PERKEMBANGAN BULAN SABIT MERAH (PBSM)

CARTA ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PERSATUAN

PERKEMBANGAN PBSM

CARTA ORGANISASI
Senat Urus Setia Kebangsaan Majlis Jawatankuasa Eksekutif Kebangsaan Jawatankuasa Cawangan Jawatankuasa Daerah Jawatankuasa Daerah Kecil Unit Kanak-Kanak Kanak(Sekolah Rendah) Unit Belia (Sekolah Menengah) Urus Setia Cawangan Urus Setia Daerah Urus Setia Daerah Kecil

Unit PBS

STRUKTUR ORGANISASI PERSATUAN
1. Satu Organisasi pusat mengandungi :a) Senat PBSM b) Majlis Kebangsaan c) Jawatankuasa Eksekutif Kebangsaan d) Jawatankuasa-jawatankuasa Kebangsaan 2. Cawangan-cawangan & jawatankuasa serta beberapa jawatankuasa kecil masing-masing di setiap negeri & wilayah persekutuan Malaysia. 3. Unit-Unit kecil & jawatankuasa masing-masing.

SENAT PBSM
Badan tertinggi. Tidak mempunyai kuasa eksekutif. 25 senator pada suatu masa. Pelantikan senator ditentukan atas budi bicara Majlis Kebangsaan & dilantik di kalangan ahliahli PBSM. 5. Peranan utama adalah meningkatkan imej & matlamat persatuan sejajar dengan prinsipprinsip pergerakan. 1. 2. 3. 4.

MAJLIS KEBANGSAAN
Badan terpenting yang mempunyai kuasa mengendalikan pengurusan serta pengawalan semua hal-hal persatuan yang terdiri daripada :1. Pengerusi Kebangsaan. 2. Timbalan Pengerusi Kebangsaan. 3. Empat naib pengerusi kebangsaan. Seorang daripadanya dipilih di kalangan pengerusi cawangan. 4. Pengerusi jawatankuasa-jawatankuasa Kebangsaan. 5. Tidak lebih daripada 5 ahli yang dipilih.

6. Dua orang wakil daripada tiap-tiap cawanagn terdiri sama ada pengerusi cawangan, naib pengerusi, pengarah cawangan, setiausaha kehormat cawangan & bendahari kehormat cawangan. 7. Pengarah perkhidmatan Perubatan Angkatan Tentera Malaysia. 8. Ketua Pertubuhan Perubatan Malaysia (MMA). 9. Seorang wakil daripada tiap-tiap kementerian kerajaan yang bertanggungjawab berkenaan pendidikan, alam sekitar, hal ehwal negeri, kesihatan, hal ehwal dalam negeri & belia. 10. Mengadakan sekurang-kurangnya 3 kali mesyuarat dalam setahun & memerlukan satupertiga kehadiran ahli bagi membentuk korum.

JAWATANKUASA EKSEKUTIF KEBANGSAAN
Pengurusan berkenaan hal-ehwal persatuan. Ahlinya terdiri daripada :1. Pemegang jawatan utama (pengerusi & timbalan kebangsaa, naib-naib pengerusi & bendahari kehormat kebangsaan. 2. Pengerusi jawatankuasa kebangsaan. 3. Wakil daripada setiap 5 zon.

Pengerusi kebangsaan adalah Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif Kebangsaan yang mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan. Antara kuasanya adalah :1. Menamakan calon bagi pelantikan setiausaha agung oleh Majlis Kebangsaan serta melantik kakitangan yang bergaji serta menentukan syaratsyarat perkhidmatan mereka. 2. Memberi pertimbangan & meluluskan @ sebaliknya pelantikan ahli-ahli jawatankuasa cawangan yang dipilih selain daripada pengerusi cawangan yang dicalonkan oleh jawatankuasa cawangan.

3. Mendisplikan dengan pertimbangan yang saksama dalam menentukan pemberhentian, pembuangan @ memansuhkan keahlian mana-mana ahli persatuan yang dicalonkan oleh jawatankuasa cawangan. 4. Boleh melantik jawatankuasa kecil yang difikirkan dari masa ke semasa.

JAWATANKUASA KEBANGSAAN
Pada masa ini ada 10 Jawatankuasa Kebangsaan & setiap satu diketuai oleh pengerusi masing masing. Ia terdiri daripada :1. 2. 3. 4. 5. Perkhidmatan ambulans. Pentadbiran & pengurusan. Bangunan. Rekreasi kecemasan. Program darah.

6. Perkhidmatan kesihatan & masyarakkat. 7. Hal ehwal antarabangsa. 8. Perhubungan raya & kutipan derma. 9. Undang-undang kemanusiaan antarabangsa & hal ehwal perundangan latihan & tenaga manusia. Pengerusi jawatankuasa ini adalah Jawatankuasa Eksekutif Kebangsaan & ahli Majlis Kebangsaan mereka dipilih dalam mesyuarat agung tahunan.

PERKEMBANGAN PBSM
Setelah diwartakan & diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada 4 September 1975, Akta Persatuan Palang Merah Malaysia telah ditukarkan kepada ³Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia´ (PBSM) yang menggunakan lambang bulan sabit merah yang berlatar belakangkan putih & perkataan µbulan sabit¶ diletak hak kepada persatuan ini.

‡ Salah sebuah daripada 164 Persatuan Palang Merah & Bulan Sabit Merah kebangsaan seluruh dunia. ‡ Menjadi ahli Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Kebangsaan yang ditubuhkan pada 1919 & beribu pejabat di Geneva. ‡ Mempunyai lebih daripada 200,000 ahli di seluruh negara yang diatur mengikut cawangan, daerah kecil & unit.

‡ Setiap urusan ditadbir oleh Majlis Kebangsaan & semua harta benda yang dipegang oleh manamana jawatankuasa daerah kecil, daerah @ cawangan diletak hak kepada persatuan ini. ‡ Keahlian terbuka kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, jantina, kedudukan, agama @pun fahaman politik.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.