(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Tugasan : Tajuk : Nama:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

SHV4193
ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849

SEMESTER PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: : :

(SESI 2 09/10) EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM A 10 MAC 2010
2

KUMPULAN KULIAH :

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara Pengenalan

M/s 1 2

1.0 2.0

Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme

3 9 13 24 34 39 45 47

20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

3.0
4.0

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan Bibliografi

3

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

PENGENALAN Kanak-kanak ialah manusia yang muda, iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Sebaliknya, "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanak-kanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Sebenarnya, model dan teori perkembangan awal kanak-kanak terbahagi kepada banyak jenis. Antara model yang terdapat dalam perkembangan awal kanakkanak ialah Model Projek, Model Pendekatan Reggio Emilia, Model Pendekatan Eriksonian, Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Selain itu, antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif, Teori Intreraksi, Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Dalam tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran, melalui penggunaan sensori-deria, belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kaedah Montessori, mula diperkenalkan di Casa dei Bambini, atau “Rumah Kanak-kanak”. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip, iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada, serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan, metodologi, psikologi, pengajaran dan latihan perguruan.

4

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel, Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget, Dewey, Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak, persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanakkanak. .

1.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, ‘Perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan kualitatif. Rumusannya, pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat, tinggi, saiz dan struktur badan kanakkanak daripada satu peringkat ke satu peringkat perkembangan. Perkembagan adalah perubahan kualitatif yang boleh diperhatikan berlaku terhadap kanak-kanak seperti perubahan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa, penggunaan perkataan untuk menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan, latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.,2008).

5

beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Itard dan Sequin. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Di samping itu. dan deria dari Itard dan Sequin. Dr. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Locke. terutamanya kanakkanak dengan keperluan khasnya. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome.. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. ketertiban. Pada tahun 1899. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk 6 . Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanakkanak yang kurang berupaya. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. 2009). Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2.

• Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Wortham (2010) menyatakan. • Semua kanak-kanak ingin belajar. 7 . Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. seperti Piaget dan Vygotsky. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. pendengaran dan sentuhan. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”.. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. 2009). Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. Seperti Piaget. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif.

almari. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. sosial. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu 8 .. Peralatan asas seperti kerusi. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. meja. emosi dan intelek. sinki basuh tangan. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif • Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal.

2009). Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru.    9 . Kanakkanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al.berbentuk (self correcting). • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. 2009).. Aktiviti yang bercorak akademik. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah untuk mendapat “self rewarding”. motivasi intristik. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak proses pembelajaran.. 2009).. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. diantaranya ialah : Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. teratur. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. 2009). Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Mereka akan mendapat maklumat balik setelah berjaya atau tidak dalam menyempurnakan tugas berdasarkan bahan tersebut. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual.. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :           Pink Tower Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan Gambar: Aktiviti mengilap pasu 10 .

ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Cubes Tower. Nester & More Gambar: Wooden Shapes & Numbers 11 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak aktiviti menggunakan bahan montessori bunga.

walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu 12 . (2005) menyatakan. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Gambar: Fruits 3-D Felt Motif Set ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: First Storytime Book and CD Set Gambar: Ten Ring Puzzle Stacker Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Gambar: Wood Sequence Patterns & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia Seperti yang telah diketahui.

kuat. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. melukis. mewarna. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanak-kanak). idea-idea dan persoalan-persoalan perlu diambil serius. (2005) menyatakan. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Melalui pendekatan Reggio. termasuklah bercakap. kolaj. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. pemikiran kanak-kanak. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. Walaubagaimanapun. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. menari. (2005) menyatakan. imej kanakkanak dalam pendekatan Reggio adalah seperti “kaya. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” 13 . Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda adalah dijangkakan bersosial dan kanak-kanak juga dilihat sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. kanak-kanak. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. model pendidik dalam pendekatan Reggio ialah mendengar kanakkanak. (2005) menyatakan. keluarga dan komuniti tempatan. menulis.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak pendekatannya kepada kurikulum. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. permainan drama dan muzik. (2005) menerangkan. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak menonjolkan diri mereka dan mencadangkan banyak pendekatan tradisional untuk meremehkan kemampuan kanak-kanak. penekanan dan mengambil hati kanakkanak dalam menyelesaikan masalah dan projek-projek dalam kumpulan kecil berpasangan. berkuasa”. Edwards.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak antara pendidik-pendidik. dan masyarakat melalui penerokaan dan penemuan dalam menyokong dan memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. keluarga kanak-kanak dan komuniti. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. dan mendengar. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. 14 . bergerak. melihat. Hal ini menyebabkan penciptaan program berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. (2005) menyatakan. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. Mereka berasa bahawa dalam tahun-tahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka sebagai individu. tanggungjawab. mendengar. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun.

Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah. 2001). sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Dalam pendekatan Reggio. guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan belajar mengumpul data seperti foto. sifat ingin tahu intelektual dihargai. mengajukan soalan untuk lebih memahami. dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak. dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. guru dalam situasi belajar" (Hewett. nota. video. Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanak-kanak. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. keprihatinan perkembangan anak. guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. dan perbualan yang boleh dirakam. "Sebagai rakan kepada kanakkanak. 15 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan.

sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Pada tahun 1983.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. Howard Gardner Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. 16 . Sebagai seorang pemuda. dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Pada tahun 1986. beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero.2 a) TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai.

daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media. Mengikut Gardner. Kecerdasan boleh dipelajari. 3. 6. 2008). Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan 17 . Kecerdasan tidak berkembang seiring. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Antaranya: 1. setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanakkanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al. Sebenarnya. Kecerdasan boleh dirancang. Kecerdasan boleh dipindahkan. seorang psikologi perkembangan. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner.. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Menurut Gardner lagi. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anakanak mereka juga tidak cerdas. kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-mata. 4. 5. Pada pandangan beliau. teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. 2007). Tambahan lagi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Dr. dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Contohnya. dididik dan ditingkatkan. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang.

Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi.. membaca serta menulis. penyiar radio. pengacara. berucap secara formal. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. berjenaka dan bercerita. terdapat sembilan kecerdasan pada manusia. penceramah. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verbal-linguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. gemar akan makna yang kompleks. . 2008). bertutur. visual-ruang. perkaitan. naturalis dan eksistensialisme. Mereka juga pastinya pandai berbicara. sebab dan akibat. pembaca berita. 2008). kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. logik matematik. Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983). interpersonal. kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al. 2008). muzik. Penyair. menaakul. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta 18 . Oleh itu. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. penulis. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain.. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. intarpersonal. pensyarah dalam bidang sastera. kinestetik. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verballinguistik ini (Suppiah Nachiappan et al.. mengenal pasti pola abstrak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ). iaitu verballinguistik.

Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. menganalisis. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Mereka dapat mengenali objek. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. urutan nombor..(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berfikir secara konseptual dan abstrak. menyoal. bentuk. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. 2008). mensintesis. perkaitan sebab dan akibat (logik). Oleh itu. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. dan corak dalam persekitaran. . mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al.. pola abstrak. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. Lazimnya. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul.. . Contoh-contoh aktiviti yang 19 . Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. penyelesaian masalah. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. . Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan idea-idea visual dan ruang secara grafik. pengurusan grafik dan pengiraan. rumus. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. 2008). warna. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu.

Oleh itu. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. penari.. menari.. main peranan. keseimbangan. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. mencipta gambaran mental. binatang mahupun guruh serta suara-suara lainnya. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. 2008). pelakon. peninju. Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. 2008). mengenali skema warna dan ruang. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. mengecat. latihan fizikal. permainan sukan dan seni pertahanan diri. aktiviti jasmani. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Biasanya. . Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. Biasanya. Di samping itu. 2008).. tentera. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat 20 . ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. Artis. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. pemain bola sepak. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya.

ketukan. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. usahawan. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. 2008). motivasi.. Selain itu. pengacara. jururawat. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. dan hasrat orang lain. memberi maklum balas. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. tabiat. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik.. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. . Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. 2008). seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. Selain itu. 2008). Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. bunyi instrumental. penggubah lagu. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. fikiran. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. jurujual. nyanyian dan drama lagu. latihan kolaboratif. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik.. guru.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik.. 21 . Seterusnya. . . bunyi vokal. 2008). Interpersonal Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan individu dalam mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. perasaan. tingkah laku dan harapan orang lain. Penyanyi. Pada tahap yang mudah. .

ahli motivasi. pakar kaunseling. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal.. disiplin diri dan amalan pemusatan. fauna. 2008). berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. dan galian dengan mudah.. . 2008). penyajak. Secara keseluruhannya. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. contohnya terjadinya awan dan hujan. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. . orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Intrapersonal Kecerdasan intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri sendiri. pertumbuhan tanaman dan sebagainya. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. proses emosi. Dengan itu. ahli psikologi. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora.. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. Lazimnya. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti 22 . penaakulan tahap tinggi. mereka merupakan individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan et al. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Selain itu. asal-usul binatang. strategi pemikiran. . corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam.

mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan.. 23 . Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. P. D. 2008). Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. dan Eggen.D. erti kehidupan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak di luar kelas. 2008). Dengan kata lain. Hal ini kerana.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah.tengah kehidupan masyarakat. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. . semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. zoologi. ahli botani.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al.. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. nelayan. perancang bandar. Ahli biologi. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. . Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’. Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. petani. P.

dalam bukunya Educational Psychology. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. Menurut Arends. Menurut Borich dan Tombari (1997). seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Justeru itu. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). I. Manakala mengikut Sushkin. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. Hal ini. R. Lev Vygotsky. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia.” Dalam definisi ini. N. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. mereka menjelaskan 24 . Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. A Contemporary Approach (ms.

Menurut Woolfolk (1998).” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Bartlett. Oleh itu. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. 25 . menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. pada tahun 1710. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. Dalam keadaan yang sama.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. “Play. 2009). yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. pembelajaran bermakna (meaningful learning). Bruner. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. Vygotsky. pelajar menerima maklumat dengan aktif. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. iaitu Giambatista Vico. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. Anderson. misalnya. Von Glaserfeld. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Dewey. Seterusnya. ahli psikologi gestalt. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. 2009).

Dalam konteks tempatan. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Namun. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Kesimpulannya. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teori-teori pengajaran pembelajaran yang ada. 2009) : • • • • • • • • • • • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. 26 . Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. 2009).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Sejak satu setengah dekad yang lampau. kebolehan dan minat pelajar. Memberi perhatian kepada keperluan. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran.

beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Jean tidak berminat untuk melihat 27 . Selepas tamat sekolah menengah. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Tidak lama kemudian. 2009). 1981. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Semasa bekerja dengan Binet. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak c) Teori perkembangan kognitif. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Switzerland pada 9 Ogos 1896. . Bapanya bernama Arthur Piaget. Dalam bidang Psikologi.

Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. Di sini. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. 2008). Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Menurut Jean Piaget. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak (Ahmad Tramizi Talib. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin 28 . kanakkanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. 2008 : 85). manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanakkanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Ekoran daripada itu. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. 2009). Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. sebaliknya. Pada pandangan Jean. 2008).

Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Oleh itu. 2008). Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. memperhalus. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. Contohnya. 2008). maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau 29 . Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. Skema adalah proses mencipta. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. membuat perubahan. jika ia tidak dapat diserap. menyusun dan mengurus. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. Sebaliknya. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Seperti puting susu atau jari tangan. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak diperhalusi. 2008). Oleh itu. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Apabila seorang bayi dilahirkan. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru.

Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. 2008). boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. maka tahap keseimbangan akan tercapai. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. pra operasi. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Dari kajian dan pemerhatiannya. Apabila mencapai umur 4 tahun. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. Selepas dilahirkan selama dua bulan. 2008). kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. 2008). Di samping itu. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. 2008). Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mencipta skema yang baru. Bagaimanapun. 30 . operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan.

Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Ciri-ciri seperti warna kulit. emosi dan sosial. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. saiz fizikal. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. 2008). Di dalam peringkat ini. tetap berbeza dari segi fizikal. Oleh itu. 2008). Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anakanak. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. kognitif. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. kadar perkembangan setiap individu. Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Akan tetapi. 2008). Baka juga menetapkan had keupayaan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. 31 . warna mata dan lain-lain. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. 2008). mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks.

makanan. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. status sosio-ekonomi. Misalnya. sahsiah. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. 2008). Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. 2008). Misalnya. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Biasanya. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek 32 . Contohnya. sumber teknologi. khasnya dari perkembangan intelek. rakan sebaya. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. Goddard (1890). asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). makanan. emosi dan sosial. 2008). ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Adalah telah diketahui umum. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. perbezaan suasana rumah. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya.

Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. intelek. emosi dan sosialnya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak dan potensinya ke tahap optimum. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. personaliti dan mental. 2008). radio. 2008). majalah. 33 . bermoral. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak- perkembangan pelajar dari segi fizikal. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. iklan. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran iaitu rumah dan sekolah masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Sebaliknya. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. perkembangan kanak. 2008). Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. Misalnya. televisyen dan komputer. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. filem. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. rajin berusaha. emosi dan sosialnya. berakhlak mulia. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. kuning atau kezaliman. berketrampilan. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya.

menganalisa. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. memahami. rohani. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. 2008). Kemahiran 34 . Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. 2008). memecahkan soal-soal matematik. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. 2008). Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. menghafal sajak atau doa. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan menceritakan pengalaman. kemahiran berbahasa. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. Pada peringkat ini. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. 2008). Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak.

Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. 2008). melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. berenang. memakai pakaian. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Kanakkanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. mengikat tali kasut. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. dan sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. 2008). Menurut Jean Piaget. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. melompat. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. 35 . memanjat. menunggang basikal dan meluncur (skating). Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Misalnya. 2008).

Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. Pada tahap ini juga. 2008). mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. 36 . perkembangan emosi. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. Kesimpulannya ialah. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. ramalan. Dr. padanan satu dengan satu konsep nombor. pengelasan. konsep ruang dan penyelesaian masalah. memikirkan proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. konsep masa. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. 2008). Selain itu. perkembangan kognitif. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. operasi nombor dan pengukuran. Sebagai contoh. 2008). perbandingan dan diskriminasi. 3 Ketua Bidang Dasar. Pada tahap ini juga. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen utama yang menyumbang kepada perkembangan menyeluruh. kerohanian moral. seorang kanakkanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. perkembangan fizikal serta kreativiti dan estetika. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. Nur Fatiha. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 3. • • • • Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Imam AlGhazali. d. Berperingkat-peringkat. Mengadakan latih tubi. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Nur Hazwani. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. b. c. Menggunakan benda-benda maujud. Ini menyebabkan mereka: 37 .

takut dan bekerja berlebih-lebihan. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. Nur Fatiha.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. 2009). Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Nur Fatiha. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Nur Fatiha. Nur Hazwani. Tidak mahu belajar b. Nur Hazwani. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. 2009). Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: 38 . seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Mencerca pengajaran yang diberi. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. meniru.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. Aktiviti bermain . Menurut karyanya. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. 2009). dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Imam Al. tingkah laku yang mulia. Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. bersikap tegas dengan kanak-kanak. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. Aktiviti bermain untuk kanakkanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anak-anak. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak a. Oleh sebab itu. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Nur Hazwani. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah.

kanak- 39 . Oleh itu.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. binatang dan gambar-gambar. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. 2009). Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. fizikal dan sosial kanak-kanak. merasa dan menyentuh. (multiage grouping). Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. 2009). dipenuhi dengan taman-taman. Menurut beliau. mengukur. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanakkanak bukan mengajar mata pelajaran. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. 2009).Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan.. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. saiz dan warna. 2009).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahanlahan berdasarkan potensi yang ada padanya. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah.

sosioemosional dan kognitif serta bahasa. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. pengalaman dan kematangan. Paul Eggan. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. Ia perlu diberi kebebasan. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Beliau berpendapat. moral dan sosial. Menurut Crow dan Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) menyatakan. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. Dr. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). Don. Model Montessori 40 . rohani. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. 2009). berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. personaliti.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Slavin. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. iaitu perkembangan dari segi fizikal. perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat.

Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . daya cipta.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. Selain itu. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain.koordinasi. 41 . keyakinan diri. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. kestabilan emosi. dan ketangkasan seorang murid.

Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. Ketiga.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Kedua. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 4. Kanak-kanak Tahap I 42 . Sebagai kesimpulan. Pertama. dalam kajian tersebut. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap.1.

Dalam TahapIII. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. Walaupun demikian.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): 43 . Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). kanak-kanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. ia tidak boleh menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif.

Laurendeau an Pinard (1970). mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan Tahap IIIB orang lain dengan betul. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketiga-tiga gunung. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder (1956). Kanak-kanak menunjukkan kemajuan dalam usaha membezakan berbagai-bagai pandangan hingga berjaya menyelaraskan Tahap IIIA berbagaibagai pemandangan.2. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. yang dinyatakan dalam jadual 2. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga buah Tahap IIB gunung. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Gerak balas peralihan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. Menurut Piaget dan Inhelder . Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana Tahap III pengaruh egosentrisme masih kuat. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). Menurut Dodwell 44 . Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. ATAU b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih gambar yang mewakili pemandangan pemerhati. Pada amnya. Dengan itu. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan.

bagi kanak-kanak yang sedang membesar.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkah-tingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. Dengan itu. Lazimnya. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. 45 . Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas.

2 Bilangan subjek. beza antara umur. dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / / / / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) / / / / (IIIA) / / / / / Pemahaman Separa Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget (1956) dan Inhelder 100 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 Dodwell (1963) 194 Laurendeau dan Pinard 450 (1970) Opper (1977) 494 Robinson dan Robinson 111 (1983) 46 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Jadual 2.

2. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan 47 . Pertama. Dodwell (1963). menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Fry. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. tidak menyatakannya. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Sebaliknya menurut Flavell. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan depanbelakang dan kedua. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Jika dirujuk dalam Jadual 2. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. Botkin. manakala di Tahap II. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.

pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. 48 . Di antara dua komponen yang dikaji itu. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. (b) kanakkanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu.

Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. Di samping itu. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. Selain itu. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak-kanak adalah individu. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti baka. Seterusnya.tokoh falsafah ini. Ibu bapa atau guru hendaklah menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakkanak itu. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. persekitaran. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. makanan. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. berkemahiran. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. pandai. 49 . mereka juga boleh merancang aktiviti yang memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. Jean Piaget. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. ibu bapa.

Selain itu. minat. menghidu. mendengar. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. 50 . melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. melihat. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. guru. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. Selain itu juga. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. pendengaran dan sentuhan. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. dan kemampuan. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. merasa dan keseimbangan (vestibular). Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. sekolah atau masa depan. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak.

Ladyzuely. 2008. Creative Thinking. Multiple Intelligences. DreamDolphin Media. Dragonizer.scribd. 2008. Educational psychology: A realistic approach. 2005. Howard Gardner. 2010. J.wikipedia. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman).blogspot. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”.scribd. 2009. Selangor: Arah publications. Advanced Early Yaers Care and Education. L. Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan remaja. Diperoleh pada 28 Februari 2010. 2007. Pulau Pinang.com/2009/01/latarbelakang-jean-piaget. Perkembangan manusia. 2009. 2009. & Brophy. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. 2009. Teori Kecerdasan Pelbagai.scribd. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.Brudenell.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-dan-KognitifKanakkanak Creative thinking.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-danTeori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. 51 .scribd.mypersonality.com/doc/22087791/teori-pembelajaran. Jas Laile Suzana Jaafar.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/.com/doc/5212225/BAB-2-PERKEMBANGANMANUSIA. Teori pembelajaran. Kanak-kanak. British: Heinemann Education Publishers.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6.zetaboards. Latar belakang Jean Piaget. E. Good. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. dipetik daripada http://ms. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2004. 1990.info/multiple-intelligences/howard-gardner/. New York: Longmans Green.html Aminah Ayob. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Lain Macleod. Howard Gardner.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. 2005. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. T.

Spiro. A. Equilibration of cognitive structure.pdf. Diperoleh pada 2Mac 2010. Australia: Nelson Australia Pty. E. dipetik daripada http://eprints. Lee Nien Zee. Zalila Ismail.scribd.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. Rumelhart. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. D. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. J. Programming and plaining in early childhood settings.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8.fp. Teaching strategies for developing understanding in science. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Leonie ARTHUR. tuning and restructuring: Three models of learning. 1978. Diperolehi pada 4 Mac 2010.). New York: Viking Press.utm. Rangsangan Pelbagai Deria. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. 2009. Nur Hazwani. 2009. 2008. Semantic factors in cognition. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadikatadika Kawasan Tengah Melaka. Asitah Puniran.gov. 2009.scribd. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. Pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. Bronwy BEECHER.mindamadani.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalampendidikan-prasekolah. Model Pendidikan Montessori. D. 2005.. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Elizabeth DEATH. Nur Fatiha. (1970). Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Sugunavathy. 2009.com/doc/24902467/Model-Montessori.J. Accretion. Diperoleh pada 28 Februari 2010.. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . R. Sue FARMER. W.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP010268D2006T TP. dan Norman. dan Montague. Saayah Bt Abu. 1987. Sue DOCKETT. Noor Azizah Ahmad. R. 2006. Melaka”. 1994.E. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. Dalam Anderson.pdf Nor Nurulhayati Aris.infosihat. Hilldale.C. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. dipetik daripada http://www.Maktab Perguruan Islam 52 . R. Needham. (ed. Limited Mastura Badzis. dipetik daripada http://www. Selangor.my/penyakit/Kanak-kanak/RansanganPelbagaiDeria. kalponah & Noorbaya Othman. dipetik dari http://www.pdf.utm.

html. Suppiah nachappan.perapi.blogspot.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikanawal-kanak-kanak-islam. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2008. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. 2009. 20. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. Bhd Zul. 2010.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Subadrah Nair. 53 . Ramlah Jantan. Psikologi pendidikan. Sue C Wortham. 2009.21-40. Asas pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan kanak-kanak Islam.html Zulkiply bin Hj Yaakob. United State of America: Pearson Education.2005.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal-kanak. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. Jil. 2005. Abdul Aziz Abdul Shukor. Selangor: Oxford Fajar Sdn.