(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Tugasan : Tajuk : Nama:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

SHV4193
ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849

SEMESTER PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: : :

(SESI 2 09/10) EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM A 10 MAC 2010
2

KUMPULAN KULIAH :

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara Pengenalan

M/s 1 2

1.0 2.0

Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme

3 9 13 24 34 39 45 47

20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

3.0
4.0

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan Bibliografi

3

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

PENGENALAN Kanak-kanak ialah manusia yang muda, iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Sebaliknya, "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanak-kanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Sebenarnya, model dan teori perkembangan awal kanak-kanak terbahagi kepada banyak jenis. Antara model yang terdapat dalam perkembangan awal kanakkanak ialah Model Projek, Model Pendekatan Reggio Emilia, Model Pendekatan Eriksonian, Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Selain itu, antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif, Teori Intreraksi, Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Dalam tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran, melalui penggunaan sensori-deria, belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kaedah Montessori, mula diperkenalkan di Casa dei Bambini, atau “Rumah Kanak-kanak”. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip, iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada, serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan, metodologi, psikologi, pengajaran dan latihan perguruan.

4

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel, Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget, Dewey, Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak, persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanakkanak. .

1.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, ‘Perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan kualitatif. Rumusannya, pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat, tinggi, saiz dan struktur badan kanakkanak daripada satu peringkat ke satu peringkat perkembangan. Perkembagan adalah perubahan kualitatif yang boleh diperhatikan berlaku terhadap kanak-kanak seperti perubahan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa, penggunaan perkataan untuk menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan, latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.,2008).

5

Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanakkanak yang kurang berupaya. Dr. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk 6 . Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. Di samping itu.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. 2009). Locke. dan deria dari Itard dan Sequin. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. terutamanya kanakkanak dengan keperluan khasnya. Itard dan Sequin. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. ketertiban.. Pada tahun 1899. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti.

• Semua kanak-kanak ingin berdikari.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. 2009). Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. pendengaran dan sentuhan. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. • Semua kanak-kanak ingin belajar. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. seperti Piaget dan Vygotsky. Seperti Piaget. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. Wortham (2010) menyatakan.. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. 7 . Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan.

sinki basuh tangan. almari. sosial. meja.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu 8 . emosi dan intelek. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif • Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. Peralatan asas seperti kerusi. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984..

Mereka akan mendapat maklumat balik setelah berjaya atau tidak dalam menyempurnakan tugas berdasarkan bahan tersebut. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak proses pembelajaran. 2009)..    9 . Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009). Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al... • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. Kanakkanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. teratur. diantaranya ialah : Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. Aktiviti yang bercorak akademik.. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. 2009). 2009). sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah untuk mendapat “self rewarding”. motivasi intristik.berbentuk (self correcting). Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik.

• Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :           Pink Tower Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan Gambar: Aktiviti mengilap pasu 10 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja.

ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Cubes Tower.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak aktiviti menggunakan bahan montessori bunga. Nester & More Gambar: Wooden Shapes & Numbers 11 .

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Gambar: Fruits 3-D Felt Motif Set ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: First Storytime Book and CD Set Gambar: Ten Ring Puzzle Stacker Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Gambar: Wood Sequence Patterns & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia Seperti yang telah diketahui. (2005) menyatakan. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu 12 . walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.

nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. kolaj. (2005) menyatakan. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda adalah dijangkakan bersosial dan kanak-kanak juga dilihat sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” 13 . Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. Walaubagaimanapun. permainan drama dan muzik. model pendidik dalam pendekatan Reggio ialah mendengar kanakkanak. (2005) menyatakan. (2005) menyatakan. (2005) menerangkan. imej kanakkanak dalam pendekatan Reggio adalah seperti “kaya. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. (2005) menyatakan. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. keluarga dan komuniti tempatan. termasuklah bercakap. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. Melalui pendekatan Reggio. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. menulis. Edwards.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak pendekatannya kepada kurikulum. kanak-kanak. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. mewarna. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanak-kanak). berkuasa”. pemikiran kanak-kanak. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak menonjolkan diri mereka dan mencadangkan banyak pendekatan tradisional untuk meremehkan kemampuan kanak-kanak. melukis. idea-idea dan persoalan-persoalan perlu diambil serius. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. penekanan dan mengambil hati kanakkanak dalam menyelesaikan masalah dan projek-projek dalam kumpulan kecil berpasangan. menari. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kuat.

keluarga kanak-kanak dan komuniti. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. dan masyarakat melalui penerokaan dan penemuan dalam menyokong dan memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. Hal ini menyebabkan penciptaan program berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Mereka berasa bahawa dalam tahun-tahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka sebagai individu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak antara pendidik-pendidik. tanggungjawab. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. melihat. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. (2005) menyatakan. mendengar. bergerak. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. 14 . Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. dan mendengar. (2005) menyatakan.

Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak. 15 . keprihatinan perkembangan anak. mengajukan soalan untuk lebih memahami. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. sifat ingin tahu intelektual dihargai. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. guru dalam situasi belajar" (Hewett. "Sebagai rakan kepada kanakkanak. nota. bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah. Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanak-kanak. Dalam pendekatan Reggio. sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. 2001). dan kurikulum perancangan dan taksiran. dan perbualan yang boleh dirakam.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. video. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat. guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan belajar mengumpul data seperti foto.

16 . dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik. Howard Gardner dilahirkan di Scranton. sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Howard Gardner Howard Gardner Dr.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar.2 a) TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. PA pada tahun 1943. beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1983. Pada tahun 1986.

4. 5. 2007). Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Pada pandangan beliau. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Kecerdasan boleh dipelajari. seorang psikologi perkembangan. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Dr. Kecerdasan boleh dirancang. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanakkanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Kecerdasan boleh dipindahkan.. jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anakanak mereka juga tidak cerdas. Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Tambahan lagi. kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Mengikut Gardner. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan 17 . 2008). kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-mata. Sebenarnya. 6. dididik dan ditingkatkan. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Contohnya.

. pembaca berita. 2008). Mereka juga pastinya pandai berbicara. Oleh itu. visual-ruang. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983). kinestetik. 2008). gemar akan makna yang kompleks. sebab dan akibat. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. intarpersonal. berjenaka dan bercerita. penyiar radio. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verballinguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. bertutur.. berucap secara formal. membaca serta menulis. kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al. perkaitan. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. penceramah. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. Penyair. iaitu verballinguistik.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ). logik matematik. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. menaakul. pensyarah dalam bidang sastera.. naturalis dan eksistensialisme. pengacara. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verbal-linguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta 18 . interpersonal. penulis. . Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. mengenal pasti pola abstrak. muzik. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. terdapat sembilan kecerdasan pada manusia. 2008). kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al.

dan corak dalam persekitaran. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. pengurusan grafik dan pengiraan. menyoal.. 2008). membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Mereka dapat mengenali objek. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. . mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. Selain itu. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan idea-idea visual dan ruang secara grafik. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. Oleh itu. Contoh-contoh aktiviti yang 19 . .. bentuk. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. warna. urutan nombor. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan.. mensintesis. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. menganalisis. 2008). rumus. penyelesaian masalah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berfikir secara konseptual dan abstrak. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. . 2008). pola abstrak. Lazimnya. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. perkaitan sebab dan akibat (logik).

Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat 20 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. permainan sukan dan seni pertahanan diri. latihan fizikal. pemain bola sepak. pelakon. mengenali skema warna dan ruang. 2008).. keseimbangan. peninju. perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. Biasanya. 2008). Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. Di samping itu. 2008). menari. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. penari. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. mencipta gambaran mental. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. mengecat. .polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al.. main peranan. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. binatang mahupun guruh serta suara-suara lainnya. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. tentera. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan.. Artis. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Biasanya. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. Oleh itu. aktiviti jasmani. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al.

Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. usahawan. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. 2008). Penyanyi. nyanyian dan drama lagu. guru. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza.. motivasi. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. . pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. Selain itu. tingkah laku dan harapan orang lain. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah.. Selain itu. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. memberi maklum balas. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. bunyi vokal. bunyi instrumental.. 21 . tabiat. 2008).. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. Interpersonal Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan individu dalam mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. penggubah lagu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. Pada tahap yang mudah. 2008). latihan kolaboratif. dan hasrat orang lain. perasaan. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Seterusnya. 2008). seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. jururawat. . ketukan. . pengacara. . jurujual. strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. fikiran.

mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. dan galian dengan mudah. . 2008). Selain itu. berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. penyajak.. ahli motivasi. Dengan itu. strategi pemikiran. mereka merupakan individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan et al. . Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti 22 . guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. contohnya terjadinya awan dan hujan.. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. 2008). Secara keseluruhannya. . fauna. penaakulan tahap tinggi. 2008). Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. proses emosi.. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Lazimnya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Intrapersonal Kecerdasan intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri sendiri. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal. pakar kaunseling. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. asal-usul binatang. disiplin diri dan amalan pemusatan. ahli psikologi. pertumbuhan tanaman dan sebagainya.

idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya.. ahli botani. 2008). D. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. dan Eggen. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. P. petani. Ahli biologi. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan.tengah kehidupan masyarakat. erti kehidupan.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah. P. mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. Hal ini kerana. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. nelayan. 23 . Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang. . semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing.. . 2008).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak di luar kelas.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak.D. zoologi. perancang bandar. Dengan kata lain. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa.

Menurut Borich dan Tombari (1997). 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006).” Dalam definisi ini. Lev Vygotsky. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. R. mereka menjelaskan 24 . Manakala mengikut Sushkin. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. I. dalam bukunya Educational Psychology.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Hal ini. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia. Justeru itu. N. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. Menurut Arends. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. A Contemporary Approach (ms.

melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. 2009). Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. ahli psikologi gestalt. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. Anderson. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Bruner. “Play. misalnya. Dewey. pembelajaran bermakna (meaningful learning). iaitu Giambatista Vico. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. Dalam keadaan yang sama. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Menurut Woolfolk (1998). Seterusnya. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Oleh itu. pelajar menerima maklumat dengan aktif. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. Vygotsky. pada tahun 1710. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Von Glaserfeld. Bartlett. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. 25 . perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. 2009).

Namun. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Dalam konteks tempatan. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Kesimpulannya. 26 . Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka. Memberi perhatian kepada keperluan. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teori-teori pengajaran pembelajaran yang ada. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. kebolehan dan minat pelajar. Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. 2009). Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. 2009) : • • • • • • • • • • • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Sejak satu setengah dekad yang lampau. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran.

beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Dalam bidang Psikologi. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. 2009). Selepas tamat sekolah menengah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak c) Teori perkembangan kognitif. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Switzerland pada 9 Ogos 1896. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. . Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Jean tidak berminat untuk melihat 27 . Bapanya bernama Arthur Piaget. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Tidak lama kemudian. Semasa bekerja dengan Binet. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. 1981.

Pada pandangan Jean. Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. Menurut Jean Piaget. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin 28 . tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. kanakkanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. 2009). Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. 2008). Di sini. Kanakkanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008 : 85). dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. 2008). Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak (Ahmad Tramizi Talib. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. sebaliknya. Ekoran daripada itu.

2008). Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. Oleh itu. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau 29 . Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Contohnya. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Skema adalah proses mencipta. Apabila seorang bayi dilahirkan. Seperti puting susu atau jari tangan. menyusun dan mengurus. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. Sebaliknya. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. memperhalus. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. 2008).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak diperhalusi. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Oleh itu. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). jika ia tidak dapat diserap. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. membuat perubahan.

30 . kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. 2008). Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Selepas dilahirkan selama dua bulan. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. 2008). 2008). Apabila mencapai umur 4 tahun. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Bagaimanapun. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. pra operasi. maka tahap keseimbangan akan tercapai. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. 2008). Dari kajian dan pemerhatiannya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mencipta skema yang baru. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. Di samping itu.

kadar perkembangan setiap individu. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. Baka juga menetapkan had keupayaan. Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. emosi dan sosial. 2008). Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. tetap berbeza dari segi fizikal.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. 2008). kognitif. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. saiz fizikal. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. warna mata dan lain-lain. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. Akan tetapi. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. Oleh itu. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Di dalam peringkat ini. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anakanak. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. 31 . mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Ciri-ciri seperti warna kulit. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. 2008). 2008). Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran.

Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. emosi dan sosial. makanan. 2008). ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. Adalah telah diketahui umum. Contohnya. rakan sebaya. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Misalnya. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Goddard (1890). asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Misalnya. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. khasnya dari perkembangan intelek. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. makanan. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. sahsiah. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. status sosio-ekonomi. sumber teknologi. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. perbezaan suasana rumah. 2008). kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek 32 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). 2008). Biasanya.

bermoral. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak- perkembangan pelajar dari segi fizikal. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak dan potensinya ke tahap optimum. perkembangan kanak. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. 2008). televisyen dan komputer. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran iaitu rumah dan sekolah masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. iklan. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. majalah. berakhlak mulia. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. emosi dan sosialnya. filem. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). 2008). Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. emosi dan sosialnya. rajin berusaha. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. 33 . Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. radio. intelek. personaliti dan mental. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Misalnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. kuning atau kezaliman. 2008). serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Sebaliknya. berketrampilan.

Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. memahami. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. memecahkan soal-soal matematik. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. menghafal sajak atau doa. 2008). Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. 2008). emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pada peringkat ini. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. dan menceritakan pengalaman. pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. 2008). merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. kemahiran berbahasa. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. rohani. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. menganalisa. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. Kemahiran 34 .

Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. memanjat. melompat. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. 2008). Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. Menurut Jean Piaget. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. mengikat tali kasut. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. Misalnya. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. dan sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. menunggang basikal dan meluncur (skating). berenang. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. 2008). mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. Kanakkanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. 35 . 2008). memakai pakaian. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi.

tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. Selain itu. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Dr. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. perbandingan dan diskriminasi. Pada tahap ini juga. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. Sebagai contoh. seorang kanakkanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen utama yang menyumbang kepada perkembangan menyeluruh. perkembangan fizikal serta kreativiti dan estetika. pengelasan. kerohanian moral. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. padanan satu dengan satu konsep nombor. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. ramalan. 2008). Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. memikirkan proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. 36 . perkembangan kognitif. Pada tahap ini juga. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. 3 Ketua Bidang Dasar. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. Kesimpulannya ialah. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. operasi nombor dan pengukuran. konsep ruang dan penyelesaian masalah. konsep masa. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. 2008). Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. 2008). perkembangan emosi.

Berperingkat-peringkat. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. b.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 3. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. c.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Imam AlGhazali. Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. Ini menyebabkan mereka: 37 . Menggunakan benda-benda maujud. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Nur Fatiha. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. • • • • Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Nur Hazwani. Mengadakan latih tubi. d.

Mencerca pengajaran yang diberi. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anak-anak. Nur Hazwani. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Oleh sebab itu. Tidak mahu belajar b. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Menurut karyanya. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. Nur Fatiha. Nur Hazwani. tingkah laku yang mulia. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Nur Hazwani. meniru. Aktiviti bermain . Aktiviti bermain untuk kanakkanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: 38 . bersikap tegas dengan kanak-kanak. 2009). dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Imam Al. Nur Fatiha. 2009).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak a. Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. Nur Fatiha.takut dan bekerja berlebih-lebihan. 2009).

(multiage grouping). mengukur.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. binatang dan gambar-gambar. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. kanak- 39 . 2009). ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. merasa dan menyentuh. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak.. 2009). Menurut beliau. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanakkanak bukan mengajar mata pelajaran. Oleh itu. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009).Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. saiz dan warna. 2009). dipenuhi dengan taman-taman. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahanlahan berdasarkan potensi yang ada padanya. fizikal dan sosial kanak-kanak. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. Paul Eggan. Dr. iaitu perkembangan dari segi fizikal. pengalaman dan kematangan. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul. Slavin. moral dan sosial. Beliau berpendapat. personaliti. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. 2009). Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Model Montessori 40 . sosioemosional dan kognitif serta bahasa. 2009). perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). Don. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). Ia perlu diberi kebebasan. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. rohani. Menurut Crow dan Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) menyatakan. menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa.

Selain itu. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. daya cipta. kestabilan emosi. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. 41 .koordinasi. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. keyakinan diri. dan ketangkasan seorang murid.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan.

Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Kanak-kanak Tahap I 42 . dalam kajian tersebut.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 4. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. Pertama. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Kedua. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. Sebagai kesimpulan. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun.1. Ketiga. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar.

mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): 43 . ia tidak boleh menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. Walaupun demikian. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. Dalam TahapIII. tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. kanak-kanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen).

Laurendeau an Pinard (1970). Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Gerak balas peralihan. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan. Kanak-kanak menunjukkan kemajuan dalam usaha membezakan berbagai-bagai pandangan hingga berjaya menyelaraskan Tahap IIIA berbagaibagai pemandangan. Pada amnya. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga buah Tahap IIB gunung. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. yang dinyatakan dalam jadual 2. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketiga-tiga gunung. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963).2.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Dengan itu. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. ATAU b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Menurut Dodwell 44 . mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). Menurut Piaget dan Inhelder . Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih gambar yang mewakili pemandangan pemerhati. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana Tahap III pengaruh egosentrisme masih kuat. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan Tahap IIIB orang lain dengan betul. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder (1956).

Dengan itu. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. 45 . sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. Lazimnya. bagi kanak-kanak yang sedang membesar. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkah-tingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya.

beza antara umur. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / / / / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) / / / / (IIIA) / / / / / Pemahaman Separa Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget (1956) dan Inhelder 100 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 Dodwell (1963) 194 Laurendeau dan Pinard 450 (1970) Opper (1977) 494 Robinson dan Robinson 111 (1983) 46 . dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).2 Bilangan subjek.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Jadual 2.

tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). Sebaliknya menurut Flavell. Dodwell (1963). telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Botkin. Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan 47 . egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek. Pertama. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan depanbelakang dan kedua. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. tidak menyatakannya. Fry. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Jika dirujuk dalam Jadual 2. manakala di Tahap II.2. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep.

Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. (b) kanakkanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. 48 . Di antara dua komponen yang dikaji itu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama.

Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. ibu bapa.tokoh falsafah ini. berkemahiran. pandai. Selain itu. Di samping itu. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti baka. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. mereka juga boleh merancang aktiviti yang memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. persekitaran. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. 49 . mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Ibu bapa atau guru hendaklah menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakkanak itu. Jean Piaget. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak-kanak adalah individu. Seterusnya. makanan. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut.

Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. 50 . melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. melihat. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . Selain itu juga. pendengaran dan sentuhan. sekolah atau masa depan. mendengar. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. dan kemampuan. guru. merasa dan keseimbangan (vestibular). Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. Selain itu. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. minat. menghidu. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan.

org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. Good. Educational psychology: A realistic approach.scribd.com/doc/22087791/teori-pembelajaran. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman).zetaboards.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-danTeori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Diperoleh pada 28 Februari 2010.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. Teori Kecerdasan Pelbagai. Selangor: Arah publications. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Ladyzuely.wikipedia. & Brophy. Creative Thinking. 2009.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib.scribd. 2004. Jas Laile Suzana Jaafar. Howard Gardner. 2007. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. E. 2010. 2005.info/multiple-intelligences/howard-gardner/. New York: Longmans Green.com/2009/01/latarbelakang-jean-piaget. 2008. 2008. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Latar belakang Jean Piaget. Pulau Pinang. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Multiple Intelligences.mypersonality. J. 51 .com/doc/5212225/BAB-2-PERKEMBANGANMANUSIA. Kanak-kanak. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. British: Heinemann Education Publishers. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”. Lain Macleod.scribd. Dragonizer. 2009. Howard Gardner. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2009.scribd. Advanced Early Yaers Care and Education. DreamDolphin Media. Teori pembelajaran.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-dan-KognitifKanakkanak Creative thinking. 1990. T.blogspot.html Aminah Ayob. 2005. L. 2009. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. dipetik daripada http://ms. Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan remaja. Perkembangan manusia.Brudenell.

scribd. 2009.mindamadani. J. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Dalam Anderson. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. tuning and restructuring: Three models of learning. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. Melaka”. Limited Mastura Badzis.pdf Nor Nurulhayati Aris. 2008. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalampendidikan-prasekolah. D.utm. 2009.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP010268D2006T TP. Semantic factors in cognition. 1994.pdf. Spiro. dan Norman. A.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Leonie ARTHUR. Diperoleh pada 2Mac 2010. Bronwy BEECHER.. New York: Viking Press. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. dipetik daripada http://www. Zalila Ismail.fp. dipetik daripada http://www. Needham. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt .my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. R.). Saayah Bt Abu.infosihat. Asitah Puniran. R. Selangor. Elizabeth DEATH.C. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif. W. Rangsangan Pelbagai Deria. Sue DOCKETT.scribd. Accretion. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. Teaching strategies for developing understanding in science. 1978. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. 2005.gov. Diperolehi pada 4 Mac 2010. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadikatadika Kawasan Tengah Melaka. R.my/penyakit/Kanak-kanak/RansanganPelbagaiDeria. (ed. dipetik daripada http://eprints.. 2009. Diperoleh pada 28 Februari 2010. E. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman.pdf.utm. 1987. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Nur Hazwani. (1970). kalponah & Noorbaya Othman.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. D.E. Hilldale.Maktab Perguruan Islam 52 . Programming and plaining in early childhood settings. 2009. Rumelhart. Nur Fatiha. Noor Azizah Ahmad.com/doc/24902467/Model-Montessori. dan Montague. Sue FARMER. Equilibration of cognitive structure. Lee Nien Zee.J. dipetik dari http://www. Model Pendidikan Montessori. Australia: Nelson Australia Pty. 2006. Sugunavathy.

Abdul Aziz Abdul Shukor. Asas pendidikan awal kanak-kanak. 2008.html. Suppiah nachappan. Selangor: Oxford Fajar Sdn. 2010. Jil.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Subadrah Nair. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. Sue C Wortham. 53 .com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikanawal-kanak-kanak-islam. United State of America: Pearson Education. 2009.21-40.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal-kanak. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Ramlah Jantan.2005. 2005.perapi. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Psikologi pendidikan. Bhd Zul. Pendidikan kanak-kanak Islam.html Zulkiply bin Hj Yaakob.blogspot. 20. 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful