(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Tugasan : Tajuk : Nama:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

1

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

SHV4193
ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849

SEMESTER PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: : :

(SESI 2 09/10) EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM A 10 MAC 2010
2

KUMPULAN KULIAH :

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara Pengenalan

M/s 1 2

1.0 2.0

Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme

3 9 13 24 34 39 45 47

20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget

3.0
4.0

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan Bibliografi

3

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

PENGENALAN Kanak-kanak ialah manusia yang muda, iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Sebaliknya, "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanak-kanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). Sebenarnya, model dan teori perkembangan awal kanak-kanak terbahagi kepada banyak jenis. Antara model yang terdapat dalam perkembangan awal kanakkanak ialah Model Projek, Model Pendekatan Reggio Emilia, Model Pendekatan Eriksonian, Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. Selain itu, antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif, Teori Intreraksi, Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. Dalam tugasan ini, kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran, melalui penggunaan sensori-deria, belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). Kaedah Montessori, mula diperkenalkan di Casa dei Bambini, atau “Rumah Kanak-kanak”. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip, iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada, serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan, metodologi, psikologi, pengajaran dan latihan perguruan.

4

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak

Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel, Teori Jean Piaget dan Vygotsky. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget, Dewey, Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak, persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanakkanak. .

1.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK
Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, ‘Perubahan yang bersifat kualitatif, iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’. Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan, pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan kualitatif. Rumusannya, pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat, tinggi, saiz dan struktur badan kanakkanak daripada satu peringkat ke satu peringkat perkembangan. Perkembagan adalah perubahan kualitatif yang boleh diperhatikan berlaku terhadap kanak-kanak seperti perubahan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa, penggunaan perkataan untuk menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan, latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.,2008).

5

terutamanya kanakkanak dengan keperluan khasnya. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. Dr. Locke. Di samping itu. beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Itard dan Sequin. ketertiban. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. dan deria dari Itard dan Sequin. Pada tahun 1899. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak dengan membuat pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. 2009).. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk 6 . Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanakkanak yang kurang berupaya.

. Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. Wortham (2010) menyatakan. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. • Semua kanak-kanak ingin belajar. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. • Semua kanak-kanak ingin berdikari. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Seperti Piaget. 2009). pendengaran dan sentuhan. 7 . merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. seperti Piaget dan Vygotsky. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”.

dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. emosi dan intelek. Peralatan asas seperti kerusi. sinki basuh tangan. almari. meja. sosial. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu 8 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal.. 2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif • Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan.

• Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai... 2009).berbentuk (self correcting).. Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. motivasi intristik. sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. Mereka akan mendapat maklumat balik setelah berjaya atau tidak dalam menyempurnakan tugas berdasarkan bahan tersebut. Bahan dibina daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Aktiviti yang bercorak akademik.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak proses pembelajaran. diantaranya ialah : Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. 2009). Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. teratur. 2009). Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual. • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. 2009).    9 .. Kanakkanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah untuk mendapat “self rewarding”.

• Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :           Pink Tower Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan Gambar: Aktiviti mengilap pasu 10 .

ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Cubes Tower.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak aktiviti menggunakan bahan montessori bunga. Nester & More Gambar: Wooden Shapes & Numbers 11 .

walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Gambar: Fruits 3-D Felt Motif Set ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: First Storytime Book and CD Set Gambar: Ten Ring Puzzle Stacker Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Gambar: Wood Sequence Patterns & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia Seperti yang telah diketahui. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu 12 . Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel.

berkuasa”. pemikiran kanak-kanak. (2005) menyatakan. Walaubagaimanapun. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda adalah dijangkakan bersosial dan kanak-kanak juga dilihat sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. model pendidik dalam pendekatan Reggio ialah mendengar kanakkanak. idea-idea dan persoalan-persoalan perlu diambil serius. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. termasuklah bercakap. melukis. memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. kolaj. penekanan dan mengambil hati kanakkanak dalam menyelesaikan masalah dan projek-projek dalam kumpulan kecil berpasangan. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. Edwards. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak menonjolkan diri mereka dan mencadangkan banyak pendekatan tradisional untuk meremehkan kemampuan kanak-kanak. (2005) menerangkan. kanak-kanak. menulis. (2005) menyatakan. keluarga dan komuniti tempatan. Melalui pendekatan Reggio. menari. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak pendekatannya kepada kurikulum. mewarna. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. kuat. imej kanakkanak dalam pendekatan Reggio adalah seperti “kaya. permainan drama dan muzik. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanak-kanak). membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. (2005) menyatakan. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” 13 . (2005) menyatakan. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al.

 Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. (2005) menyatakan. mendengar. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat. Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. Mereka berasa bahawa dalam tahun-tahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka sebagai individu. keluarga kanak-kanak dan komuniti. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. Hal ini menyebabkan penciptaan program berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. bergerak. dan masyarakat melalui penerokaan dan penemuan dalam menyokong dan memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. melihat. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. 14 . Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. tanggungjawab.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak antara pendidik-pendidik. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga. dan mendengar.

dan kurikulum perancangan dan taksiran. guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan belajar mengumpul data seperti foto. sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. nota. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah. 2001). sifat ingin tahu intelektual dihargai. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. 15 . video. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. mengajukan soalan untuk lebih memahami. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. Dalam pendekatan Reggio. guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak. Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. "Sebagai rakan kepada kanakkanak. dan perbualan yang boleh dirakam. guru dalam situasi belajar" (Hewett. keprihatinan perkembangan anak. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak.

Pada tahun 1986. 16 . beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 2. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Howard Gardner Howard Gardner Dr. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Pada tahun 1983. sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Sebagai seorang pemuda. PA pada tahun 1943.2 a) TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai. Howard Gardner dilahirkan di Scranton. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik.

4.. Kecerdasan boleh dipindahkan. Antaranya: 1. setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan 17 . Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-mata. Kecerdasan boleh dirancang. dididik dan ditingkatkan. teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media. dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. 2008). Menurut Gardner lagi. Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Kecerdasan boleh dipelajari. Tambahan lagi.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Dr. jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anakanak mereka juga tidak cerdas. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 3. 6. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 2007). Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. 5. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanakkanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Pada pandangan beliau. daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. seorang psikologi perkembangan. kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Sebenarnya. Mengikut Gardner. Contohnya.

logik matematik. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. pensyarah dalam bidang sastera. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta 18 .(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ). Penyair. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. iaitu verballinguistik. kinestetik. mengenal pasti pola abstrak. bertutur.. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verballinguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. penceramah. Oleh itu. sebab dan akibat. penyiar radio. 2008). perkaitan. intarpersonal. menaakul. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. visual-ruang. terdapat sembilan kecerdasan pada manusia. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. gemar akan makna yang kompleks. Mereka juga pastinya pandai berbicara. naturalis dan eksistensialisme. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983). Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verbal-linguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. membaca serta menulis. pengacara. penulis... 2008). berucap secara formal. . Daripada sembilan kecerdasan tersebut. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. muzik. 2008). Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al. pembaca berita. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. berjenaka dan bercerita. interpersonal.

mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. Selain itu. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. menganalisis. Mereka dapat mengenali objek. 2008). urutan nombor. pengurusan grafik dan pengiraan. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan idea-idea visual dan ruang secara grafik. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. . penyelesaian masalah. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. mensintesis. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. Oleh itu. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. dan corak dalam persekitaran. bentuk. . warna. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka.. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. 2008). Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. menyoal. pola abstrak. rumus.. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. Contoh-contoh aktiviti yang 19 . 2008).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berfikir secara konseptual dan abstrak.. . Lazimnya. perkaitan sebab dan akibat (logik).

main peranan.. mengecat. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Artis.. Hal ini kerana kecerdasan muzik yang terdapat dalam diri seseorang individu membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. Oleh itu. tentera. 2008). ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. mengenali skema warna dan ruang. Di samping itu. pemain bola sepak. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. Muzik Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menggemari. Biasanya. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat 20 . mencipta gambaran mental.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. aktiviti jasmani. 2008). perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. binatang mahupun guruh serta suara-suara lainnya. pelakon. menari. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. keseimbangan. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. 2008). latihan fizikal. Biasanya. muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya.. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. permainan sukan dan seni pertahanan diri. baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada gejala alamiah seperti suara manusia. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al. peninju. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. penari. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. . berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda.

dan hasrat orang lain. guru. Pada tahap yang mudah. 2008). mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. jurujual. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. bunyi vokal.. Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. nyanyian dan drama lagu. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. . ... kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. motivasi. Selain itu. usahawan. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. bunyi instrumental. ketukan. penggubah lagu. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. . tingkah laku dan harapan orang lain. . Selain itu. strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. pengacara. Interpersonal Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan individu dalam mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. 2008). jururawat. Penyanyi. Seterusnya. memberi maklum balas. tabiat. perasaan. latihan kolaboratif. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma.. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. 21 . fikiran. 2008). Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. 2008).

ahli motivasi. Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati benda-benda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. 2008). Lazimnya. pakar kaunseling. . Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. . tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. disiplin diri dan amalan pemusatan. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. 2008). mereka merupakan individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan et al. proses emosi. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Intrapersonal Kecerdasan intrapersonal merupakan kesedaran tentang diri sendiri. berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. strategi pemikiran. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora.. Orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi selalunya dapat mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Secara keseluruhannya. fauna. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. dan galian dengan mudah. pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Dengan itu. contohnya terjadinya awan dan hujan. penaakulan tahap tinggi.. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti 22 . Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup. 2008). Selain itu. Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. asal-usul binatang. guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal.. ahli psikologi. penyajak. .

dan Eggen. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. D. zoologi. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. 23 . Ahli biologi. . ahli botani.. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. 2008). Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. . (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut. P. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu. Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. petani. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah.. nelayan. perancang bandar. P. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak di luar kelas.tengah kehidupan masyarakat. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. 2008). mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup.D. Dengan kata lain. Hal ini kerana. erti kehidupan.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak.

(1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006). Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu. Justeru itu. Manakala mengikut Sushkin. mereka menjelaskan 24 . A Contemporary Approach (ms. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru.” Dalam definisi ini. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. N. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. Menurut Borich dan Tombari (1997). Hal ini. I.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. R. Lev Vygotsky. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. Menurut Arends. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. dalam bukunya Educational Psychology.

Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. 2009). pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. pada tahun 1710. ahli falsafah konstruktivis yang pertama. Menurut Woolfolk (1998). dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. 2009). Oleh itu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. Von Glaserfeld. melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. Dewey. misalnya. Anderson. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. pembelajaran bermakna (meaningful learning). konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”.” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. Bartlett. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Seterusnya. iaitu Giambatista Vico. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. Vygotsky. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. “Play. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. pelajar menerima maklumat dengan aktif. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. Bruner. kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. Dalam keadaan yang sama. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. 25 . ahli psikologi gestalt. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan.

Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Sejak satu setengah dekad yang lampau. kebolehan dan minat pelajar. Kesimpulannya. Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. Dalam konteks tempatan. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. Memberi perhatian kepada keperluan. Namun. 2009). Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar. Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. 26 . Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. 2009) : • • • • • • • • • • • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teori-teori pengajaran pembelajaran yang ada.

Selepas tamat sekolah menengah. . Dalam bidang Psikologi. Semasa bekerja dengan Binet. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun. Switzerland pada 9 Ogos 1896. 1981.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak c) Teori perkembangan kognitif. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Tidak lama kemudian. 2009). Jean tidak berminat untuk melihat 27 . Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Bapanya bernama Arthur Piaget.

sebaliknya. Pada pandangan Jean. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak (Ahmad Tramizi Talib. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin 28 . Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. 2008). pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah. Di sini. Menurut Jean Piaget. 2008). Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Ekoran daripada itu. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008 : 85). Kanakkanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanakkanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. 2009). Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak.

2008). Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. 2008). menyusun dan mengurus. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. memperhalus. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. jika ia tidak dapat diserap. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Seperti puting susu atau jari tangan. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai. perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau 29 . Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. membuat perubahan. Skema adalah proses mencipta. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Oleh itu. 2008). skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Sebaliknya. Oleh itu. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak diperhalusi. Contohnya. Apabila seorang bayi dilahirkan.

Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. 2008). Bagaimanapun. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mencipta skema yang baru. Selepas dilahirkan selama dua bulan. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. 2008). 2008). maka tahap keseimbangan akan tercapai. Mereka menganggap pengalaman dan pandangan orang lain adalah serupa dengannya. kanak-kanak telah boleh bertutur dengan fasih dan melalui bahasa yang dikuasainya itu. Dari kajian dan pemerhatiannya. Di samping itu. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. 30 . operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. 2008). Apabila mencapai umur 4 tahun. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. pra operasi. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka.

Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 31 . saiz fizikal. Baka juga menetapkan had keupayaan. Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. warna mata dan lain-lain. Di dalam peringkat ini. kognitif. Akan tetapi. kadar perkembangan setiap individu. tetap berbeza dari segi fizikal.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. Ciri-ciri seperti warna kulit. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia. 2008). mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. Oleh itu. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anakanak. mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. 2008). 2008). Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. emosi dan sosial. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Baka atau keturunan merupakan ciri-ciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. 2008).

khasnya dari perkembangan intelek. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Adalah telah diketahui umum. asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. 2008). Biasanya. sahsiah. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. 2008). Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. rakan sebaya. Misalnya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). makanan. Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. Goddard (1890). Contohnya. 2008). sumber teknologi. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu dalam setiap peringkat pertumbuhannya. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. Misalnya. perbezaan suasana rumah. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. makanan. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanak-kanak. tingkah laku dan emosi dengan sempurna. emosi dan sosial. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek 32 . status sosio-ekonomi.

seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak- perkembangan pelajar dari segi fizikal. 2008). bermoral. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. personaliti dan mental. perkembangan kanak. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. Kanak-kanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. kuning atau kezaliman. rajin berusaha. radio. berketrampilan. intelek. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. televisyen dan komputer. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio-emosi. Sebaliknya. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. majalah. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). iklan. 33 . Misalnya. Perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran iaitu rumah dan sekolah masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. emosi dan sosialnya. filem. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. emosi dan sosialnya. Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. 2008).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak dan potensinya ke tahap optimum. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. 2008). berakhlak mulia.

pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. dan menceritakan pengalaman. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. menghafal sajak atau doa. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa. 2008).(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Kemahiran 34 . Pada peringkat ini. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kemahiran berbahasa. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). menganalisa. 2008). Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. 2008). Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. memecahkan soal-soal matematik. 2008). dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. memahami. rohani. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.

Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. 2008). kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. tulisan mereka semakin kecil dan kemas. memanjat. 2008). menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. dan sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. Menurut Jean Piaget. melompat. 35 . Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. Kanakkanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. mengikat tali kasut. Misalnya. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. 2008). berenang. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Kanak-kanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. memakai pakaian.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. menunggang basikal dan meluncur (skating). Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen utama yang menyumbang kepada perkembangan menyeluruh. Kesimpulannya ialah. Dr. seorang kanakkanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. Pada tahap ini juga. memikirkan proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. padanan satu dengan satu konsep nombor. Sebagai contoh. kerohanian moral. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. 3 Ketua Bidang Dasar. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. Pada tahap ini juga. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. pengelasan. perkembangan emosi. 36 . perbandingan dan diskriminasi. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. perkembangan fizikal serta kreativiti dan estetika. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. 2008). Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. 2008). konsep masa. ramalan. operasi nombor dan pengukuran. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. konsep ruang dan penyelesaian masalah. perkembangan kognitif. 2008). Selain itu.

d. Ini menyebabkan mereka: 37 . Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka. Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Menggunakan benda-benda maujud. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Nur Fatiha.0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. • • • • Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. c. Mengadakan latih tubi. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. Berperingkat-peringkat. Imam AlGhazali.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 3. b. Nur Hazwani. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik.

Mencerca pengajaran yang diberi. Aktiviti bermain . beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Menurut karyanya. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Nur Hazwani. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Nur Fatiha. Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anak-anak. 2009). Aktiviti bermain untuk kanakkanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: 38 . Oleh sebab itu. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. Nur Hazwani. meniru. Imam Al. Tidak mahu belajar b.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. 2009). 2009). Nur Hazwani. tingkah laku yang mulia. memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak a. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan.takut dan bekerja berlebih-lebihan. bersikap tegas dengan kanak-kanak. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Nur Fatiha. Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Nur Fatiha.

Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanakkanak bukan mengajar mata pelajaran. 2009). ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. saiz dan warna. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. dipenuhi dengan taman-taman. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria..(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahanlahan berdasarkan potensi yang ada padanya. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. Oleh itu. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. mengukur. Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti. 2009). Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. kanak- 39 . Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak. merasa dan menyentuh. fizikal dan sosial kanak-kanak. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Menurut beliau. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. binatang dan gambar-gambar. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. (multiage grouping). 2009). Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan.

Ia perlu diberi kebebasan. iaitu perkembangan dari segi fizikal. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. rohani. Model Montessori 40 . Dr. personaliti. moral dan sosial. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. Don. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. Slavin. Paul Eggan. mereka tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Menurut Crow dan Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) menyatakan. perkembangan merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. pengalaman dan kematangan. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). Beliau berpendapat. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. 2009). berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob. 2009). Apa yang membezakan ialah Islam menekankan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya kelakuan fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul.

Selain itu. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. daya cipta. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. 41 . Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. kestabilan emosi. keyakinan diri. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . dan ketangkasan seorang murid. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan.koordinasi.

Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak 4. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. Ketiga. dalam kajian tersebut. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka. Pertama.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Kedua. Kanak-kanak Tahap I 42 . tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap.1. Sebagai kesimpulan. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji.

tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap). ia tidak boleh menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain.1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): 43 . Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. Walaupun demikian. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). Dalam TahapIII. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2. kanak-kanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif.

Kanak-kanak menunjukkan kemajuan dalam usaha membezakan berbagai-bagai pandangan hingga berjaya menyelaraskan Tahap IIIA berbagaibagai pemandangan. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. ATAU b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan. Gerak balas peralihan. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih gambar yang mewakili pemandangan pemerhati. Pada amnya. Laurendeau an Pinard (1970). tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketiga-tiga gunung. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. Dengan itu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan.2. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder (1956). di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif. yang dinyatakan dalam jadual 2. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana Tahap III pengaruh egosentrisme masih kuat. Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Menurut Piaget dan Inhelder . Menurut Dodwell 44 . asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga buah Tahap IIB gunung. mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan Tahap IIIB orang lain dengan betul.

sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkah-tingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. Dengan itu.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Lazimnya. 45 . kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau. subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. bagi kanak-kanak yang sedang membesar.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Jadual 2. beza antara umur. Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / / / / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) / / / / (IIIA) / / / / / Pemahaman Separa Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget (1956) dan Inhelder 100 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 Dodwell (1963) 194 Laurendeau dan Pinard 450 (1970) Opper (1977) 494 Robinson dan Robinson 111 (1983) 46 . dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994).2 Bilangan subjek.

Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977).2. Dodwell (1963). Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). tidak menyatakannya. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Pertama. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan 47 . Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Fry. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). manakala di Tahap II. Sebaliknya menurut Flavell. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan depanbelakang dan kedua. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain. kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. Botkin. Jika dirujuk dalam Jadual 2.

(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. (b) kanakkanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama. 48 . Di antara dua komponen yang dikaji itu.

makanan. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. Ibu bapa atau guru hendaklah menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakkanak itu. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. persekitaran. 49 . Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan. pandai. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Jean Piaget. ibu bapa.tokoh falsafah ini. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti baka. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru. Selain itu. Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. Seterusnya. kecerdasan dan juga berbagai faktor lain. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak-kanak adalah individu. berkemahiran. Di samping itu. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. mereka juga boleh merancang aktiviti yang memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya.

50 . menghidu. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. sekolah atau masa depan. melihat. guru. minat. dan iman bersamaan dengan ibu bapa. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. mendengar. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah. kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . Selain itu juga. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi. pendengaran dan sentuhan. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. merasa dan keseimbangan (vestibular). dan kemampuan. Selain itu.

Jas Laile Suzana Jaafar. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. 2008.info/multiple-intelligences/howard-gardner/. Multiple Intelligences. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.scribd.html Aminah Ayob. 2008. New York: Longmans Green.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. Kanak-kanak. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib. Advanced Early Yaers Care and Education. 2005. Educational psychology: A realistic approach. Teori Kecerdasan Pelbagai.wikipedia. Dragonizer.com/doc/22087791/teori-pembelajaran. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6.blogspot. 1990. Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). 2009. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. Creative Thinking.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/.zetaboards. Pulau Pinang. Perkembangan manusia. Good. 2004. Selangor: Arah publications. Diperoleh pada 28 Februari 2010. T. Teori pembelajaran. L. Howard Gardner. 2009. J. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-danTeori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. Latar belakang Jean Piaget. 51 .scribd. 2007. Pengenalan kepada psikologi kanak-kanak dan remaja.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-dan-KognitifKanakkanak Creative thinking. 2009. Lain Macleod. Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”.com/2009/01/latarbelakang-jean-piaget.com/doc/5212225/BAB-2-PERKEMBANGANMANUSIA.scribd.scribd.Brudenell. Howard Gardner. 2005. 2009. British: Heinemann Education Publishers. Ladyzuely. dipetik daripada http://ms. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2010. E. & Brophy.mypersonality. DreamDolphin Media.

Sue FARMER.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP010268D2006T TP.infosihat. dipetik dari http://www.fp. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. tuning and restructuring: Three models of learning. Lee Nien Zee.E. Diperoleh pada 28 Februari 2010. Diperoleh pada 1 Mac 2010. Elizabeth DEATH. kalponah & Noorbaya Othman. D. Asitah Puniran. 2009. 2006.gov.utm. Spiro. dipetik daripada http://eprints.C. 1978. R. J.pdf.. Melaka”. E. dan Norman. (1970).my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. Diperoleh pada 2Mac 2010. Rangsangan Pelbagai Deria. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Dalam Anderson. Equilibration of cognitive structure.pdf. Nur Fatiha. R. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak.mindamadani. Bronwy BEECHER.Maktab Perguruan Islam 52 . Sugunavathy. Semantic factors in cognition. Programming and plaining in early childhood settings. (ed. dan Montague. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam. 2008.J.. Noor Azizah Ahmad. 2005. 2009. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Teaching strategies for developing understanding in science. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Selangor.scribd. 1994. A. 1987. R. Limited Mastura Badzis.).com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalampendidikan-prasekolah. Accretion. 2009.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Leonie ARTHUR.utm. Nur Hazwani. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. dipetik daripada http://www. New York: Viking Press. Diperolehi pada 4 Mac 2010. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8. Australia: Nelson Australia Pty.scribd. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . Needham. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Hilldale.com/doc/24902467/Model-Montessori. Zalila Ismail. Sue DOCKETT.pdf Nor Nurulhayati Aris. D. dipetik daripada http://www. W. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.my/penyakit/Kanak-kanak/RansanganPelbagaiDeria. Model Pendidikan Montessori. 2009. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadikatadika Kawasan Tengah Melaka. Saayah Bt Abu. Rumelhart. The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education.

2010. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah. Abdul Aziz Abdul Shukor. Pendidikan kanak-kanak Islam. 2009. Psikologi pendidikan. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awal-kanak.perapi. 2005. 20. Sue C Wortham. Asas pendidikan awal kanak-kanak.com/artikel/pendidikan-anak-anak/15-pendidikanawal-kanak-kanak-islam. Suppiah nachappan.2005. 2008. Bhd Zul.21-40. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan.html Zulkiply bin Hj Yaakob. Ramlah Jantan. United State of America: Pearson Education.blogspot. 2009. 53 . Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www.html. Jil.(SHV4193) Asuhan & Pendidikan awal kanak-kanak Subadrah Nair.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful