SILSILAH TAREKAT NAQSYABANDIYAH ALQOLIDIYAH

September 28th, 2008 by m-hv-shodaqta

Tarekat ini Bermula dari Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya diteruskan oleh Sahabat beliau dan terus sampai pertalian kebawahnya : 1 Sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallhu ta’ala anhu (r.a.). Gelar As – Siddik yang berarti benar dan membenarkan kebenaran, dan melaksanakan kebenaran itu dalam perkataan dan perbuatan, lahir maupun batin, beliau adalah khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Dari beliau turun kepada, 2 Sayyidina Salman A – Farisi r.a. Beliau adalah murid utama Sayyidina Abu Bakar dan terkenal sebagai tokoh sufi dan tokoh ilmu alam, ilmu falak yang kenamaan. Dari beliau turun kepada, 3 Al Imam Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar AS Siddiq r.a Dari beliau turun kepada, 4 Al Imam Sayyidina Ja’far As Shadiq r.a. Imam Ja’far adalah anak cucu Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddik r.a beliau terkenal sebagai ahli kesusasteraan dan ahli hukum dan karena keahliannya itu, serta kebenaran dan kesuciannya, menyebabkan dia sangat dihormati. Dari beliau turun kepada, 5 Al ‘Arif Billah Sultanul Arifin Asy Syekh Thaifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan. Yang dimashurkan namanya dengan Asy Syekh Abud Yazid Al – Busthami quddusa sirruhu (q.s) Gelar Sultanul arifin bearti imam besar, orang yang mengetahui, imam tasawuf, pemimpin besar yang pertama dalam tarekat keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq r.a. Dari beliau turun kepada, 6 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abul Hasan Ali bin Abu Ja’far Al Kharqani q.s. Keistimewaannya dia sangat kasih kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dari beliau turun kepada penghulu sekalian quthub. Dari beliau turun kepada, 7 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abu Ali Al – Fadhal bin Muhammad Aththusi Al Farimadi q.s. Dari beliau turun kepada Wali Allah, 8 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abu Yakub Yusuf Al – Hamadani bin Ayyub Bin Yusuf bin Al – Husain q.s. Nama lain beliau adalah Abu Ali As Samadani. Dari beliau turun kepada Wali Allah, yaitu, 9 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abdul Khaliq Al-Fajduwani Ibnu Al Imam Abdul Jamil q.s. Beliau itu nasabnya sampai kepada Al Imam Malik bin Anas r.a. dari beliau turun kepada quthub penghulu sekalian Wali Allah yaitu , 10 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Ar Riwikari q.s. Dari beliau turun kepada hamba Allah, kepada daripada sekalian guru guru yaitu, 11 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Mahmud Al – Anjir Faqhnawi q.s.

Beliau adalah aulia Allah yang mempunyai sifat dan perangai sempurna dalam menuntut ridla Allah dan sempurna abdinya kepada Allah azza wajallah, dari beliau turun kepada wali yang sangat kasih akan Tuhannya yang ghani, yaitu, 12 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Al Ar Ramitani Yang dimashyurkan namanya dengan Asy Syekh Azizan q.s. Dari beliau turun murid murid yang sangat tinggi ilmu tarikat dan makrifatnya. Dari beliau turun kepada penghulu sekalian Wali Allah, yaitu, 13 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Baba As Samasi q.s. Beliau adalah seorang aulia Allah dari keturunan Tionghoa, Beliau senantiasa mujahadah dan musyahadah kepada Tuhan dan beliau adalah penghulu sekalian wali wali Allah, Syekh Muhammad Baba As Samasi q.s hidup dalam satu zaman dengan Asy Syekh Ali Ar Ramitani dan denga Syekh Abdul Qadir Jaelani q.s dari beliau turun kepada raja yang besar lagi sayyid, kepada sekalian guru guru yaitu, 14 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Sayyid Amir Kulal bin Sayyid Hamzah q.s. Syekh Sayyid Amir Kulal adalah raja di tanah Arab yang besar dan dia bergelar sayyid mempunyai keturunan bangsawan, dan beliau adalah guru hakikat dan makrifat, dari beliau turun kepada wali Allah yang mashyur keramatnya dan makmur, ialah imam Tarekat Naqsyabandinyah yang terkenal namanya dengan Syah Naqsyabandy, yaitu, 15 Al’Arif Billah Asy Syekh As Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Asy Syarif Al Husaini Al Hasani Al Uwaisi Al Bukhari q.s. Beliau meletakkan dasar dasar zikir qalbi yang sirri, zikir batin qalbi yang tidak berbunyi dan tidak bergerak, dan beliau meletakkan kemurnian ibadat semata – mata lillahi ta’ala, tergambar dalam doa beliau yang diajarkan kepada murid-muridnya “Ilahii anta makshuudi waridlaaka mathluubi” . Secara murni terus menerus ibadat Thariqatus Sirriyah zaman Rasulullah, Thariqatul Ubudiyah zaman Abu Bakar Siddiq dan Thariqatus Siddiqiyah zaman Salman Al Farisi, Beliau amat mashyur dengan keramat – keramatnya dan makmur dengan kekayaannya, lagi terkenal sebagai wali akbar dan wali quthub yang afdlal, yang amat tinggi hakikat dan makrifatnya. Dari murid- murid dahulu sampai dengan sekarang, banyak melahirkan wali wali besar di timur maupun di barat, sehingga ajarannya meluas keseluruh pelosok dunia, Beliau pulalah yang mengatur pelaksanaan Iktikaf atau suluk dari 40 (empat puluh) hari menjadi 10 (sepuluh) hari, yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, dengan disiplin dan adab suluk yang teguh. Dari beliau turun kepada, 16 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Al – Bukhari Al Khawarizumi. Yang dimashyurkan dengan namanya Asy Syekh Alaudin Al – Aththar q.s. dari beliau turun kepada waliullah yaitu, 17 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Yacub Al – Jarkhi q.s. Dari beliau turun kepada Wali yang Agung, yaitu , 18 Al ‘Arif Billah Syekh Nashiruddin Ubaidullah Al – Ahrar As Samarqandi bin Mahmud bin Sihabuddin q.s. Dari beliau turun kepada raja yang saleh, ialah kepala sekalian guru-guru, yaitu, 19 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Az Zahid q.s. Dari beliau turun kepada anak saudara perempuannya yang mempunyai kerajaan yang besar dan martabat yang tinggi, yaitu , 20 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Darwis Muhammad Samarqandi q.s. Dari beliau turun kepada anaknya ialah seorang raja yang besar yang adil lagi pemurah,

lagi lemah lembut perkataannya yaitu, 21 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Al – Khawajaki Al – Amkani As Samarqandi q.s. Dari beliau turun kepada wali Allah yang Quthub yaitu, 22 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muayyiddin Muhammad Al – Baqi Billah qs Dari beliau turun kepada anak cucuk amirul mukminin Sayyidina Uma Al Faruq r.a. yaitu, 23 Al ‘ Arif Billah Asy Syekh Akhmad Al Faruqi As Sirhindi q.s. Yang termashyur namanya, yang terkenal dengan Al Imam Ar Rabbani Al Mujaddid Alf Fassami. Dari beliau turun kepada anaknya yang tempat kepecayaannya, yang menaruh rahasianya, yang mashyur namanya yaitu, 24 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Muhammad Ma’sum q.s. Dari beliau turun kepada anaknya, yaitu Sultanul Aulia yaitu, 25 Al ‘ Arif Billah Asy Syekh Muhammad Saifuddin q.s Yang bercahaya zahiriah dan batiniahnya, dari beliau turun kepada sayyid syarif yang gilang gemilang cahanyanya, sebab nyata zat dan sifat, yaitu 26 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Asy Syarif Nur Muhammad Al – Badwani q.s. Yang bercahaya zahiriah dan batiniahnya, dari beliau turun kepada sayyid syarif yang gilang gemilang cahayanya, sebab nyata zat dan sifat, yaitu , 27 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Asy Syamsuddin Habibullah Jani Janani Muhzir Al – Alawi q.s. Dari beliau turun kepada kepala sekalian guru guru kepala sekaliah khalifah dan penghulu sekalian wali Allah yaitu, 28 Al ‘Arif Billah Asy Syekh Abdullah Ad Dahlawi q.s. Dan adalah Syekh Abdullah itu nasabnya sampai kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhahu. Dari beliau turun kepada , 29 Al ‘Arif Billah Maulana Asy Syekh Dhiyauddin Khalid Al-Utsmani Al-Kurdi q.s. Beliau adalah anak cucu amirul mukminin Sayyidina Usman bin Affan r.a., Beliau adalah Syekh Termashyur, ahli tarekat Naqsyabandiyah yang fana fillah, lagi baqa billah, yang pada masa suluk menjadi penghulu sekalian khalifah. Dari beliau turun kepada wali Allah yang zuhud akan dunia dan sangat kasih akan zat Allah ta’ala, ialah sekalian guru-guru di dalam negeri Makkah al Musyarrafah, yaitu hamba Allah. 30 Al ‘ Arif Billah Sirajut Millah Waddin Asy Syekh Abdullah Al Afandi q.s. Dari beliau turun kepada penghulu sekalian khalifah yang mempunyai keramat yang nyata yaitu, 31 Al’Arif Billah Asy Syekh Sulaiman Al Qarimi q.s Dari beliau turun kepada menantunya yang alim lagi saleh, yang senantiasa tafakkur dan muraqabah, baqa billah siang dan malam kepada Tuhan Kaliqul ‘alam, dan dari beliau nyata kebesarannya serta kemuliaannya, dan adalah penghulu sekalian khalifah dan ikutan sekalian orang yang suluk, yaitu , 32 Mursyiduna, warabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidi Syekh Sulaiman Az Zuhdi q.s Dari beliau turun kepada anaknya yang alim lagi saleh, yang senantiasa tafakkur dan muraqabah, baqa billah siang dan malam dan ikutan sekalian orang yang suluk , yaitu, 33 Mursyiduna, warabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidina Syekh Ali Ridla q.s. Ketika perang dunia ke II di Eropa disekitar tahun 1937 Ali Ridla q.s. meninggalkan

Mekkah menuju Baghdad dan kemudian ke India dan disana beliau meninggal dunia. Ali Ridla q.s. adalah ahli tasawuf dan Syekh Tarekat Naqsyabandiyah yang sangat pintar dan alim, seorang sufi yang mashyur. Kasih sayangnya penuh ditumpahkan kepada muridnya yang kemudian menjadi khalifah Rasul yang ke 34 seorang berkebangsaan Indonesia, Dari beliau turun kepada muridnya yang menambahi Allah ta’ala akan sucinya, dan meninggikan Allah ta’ala akan derajatnya, dan kuat melalui jalan kepada Allah ta’ala, maka melapangkan dan melebihi Allah ta’ala baginya, karena menambahi salam berkhidmat akan Allah ta’ala, dan memberi bekas barang siapa menuntut jalan kepada Allah ta’ala kepadanya, Kemudian meninggikan Allah ta’ala atas orang hidup yang akan menambahi yakin zikir yang batin dan mengesakan yang dikenal bagi yang kaya dan miskin dan menjadikan Allah ta’ala bagi orang yang suluk dengan Tarikatul Ubudiyah dan Naqsyabandiyah, amanat suci Allah ta’ala dan menyembunyikan dia sebagai walinya yang pilihan, yaitu, 34 Mursyiduna, warabiituna, wa maulana, Al ‘Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad Hasyim Al Khalidi q.s. Guru pertama beliau adalah Saidi Syekh Sulaiman Hutapungkut di kota Nopan, Tapanuli Selatan. Sebagai kelanjutan dari pendidikannya, Syekh Muhammad Hasyim berguru dan menerima Ijazah Syekh Ali Ar Ridla q.s. di Jabal Qubis Mekkah, Setelah kembali ke Indonesia, Beliau menetap di Buayan, Sumatera Barat. Selama di Jabal Qubis Mekkah dengan tekun menuntut dan mengamalkan Tarekat Naqsyabandiyah, mendalami syariat dan hakikat serta memperoleh makrifat. Pada Kesempatan itu pula beliau berpuluh puluh kali berziarah ke makam Rasulullah SAW dan melaksanakan ibadat Haji. Sebagai seorang perintis kemerdekaan, beliau juga pernah dibuang di Boven Digul dan menjadi penasehat beberapa pembesar Indonesia dalam perang kemerdekaan, Beliau meninggal dalam usia lanjut, yaitu 90 tahun, beliau lahir pada tahun 1864 dan meninggal tahun 1954. Dari beliau turun kepada muridnya yang pilihan yang sangat kasih akan gurunya, akan Allah SWT dan Rasul-Nya, yang kuat menjalani jalan hakikat dan kuat mengerjakan jalan berkhidmat, yang dikenal oleh orang banyak sebagai seorang tabib besar, yang mengobati orang banyak, dari penyakit batin dan zahir dengan kekuatan zikrullah, dan menjadi ikutan dari segala orang yang terpelajar yang suluk, yang bertarikat dengan Tarekat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah

Syaikh Naqshband Muhammad Bahauddin Uways alBukhari
September 28th, 2008 by m-hv-shodaqta

Muhammad Bahauddin Uways al-Bukhari dikenali sebagai Syaikh Naqshband, Imam Tariqat Naqshbandi yang tiada tandingannya. Dilahirkan pada tahun 1317 masehi di sebuah kampung yang bernama Qasr al-Arifin terletak dekat dengan Bukhara. Dalam usia muda 18 tahun beliau telah mahir dan mempunyai pemahaman yang mendalam tentang ‘Ilmu Shariah. Seterusnya beliau sentiasa bersama Shaykh Muhammad Baba as-Samasi, yang merupakan Imam al-Muhaddithin (ilmu hadith) di Asia Tengah pada zaman itu. Selepas kemangkatan beliau, Shah Naqshband bersama pula dengan Shaykh Amir Kulal. Shaykh Amir Kulal meneruskan dan menyempurnakan pendidikan Shah Naqshband

didalam ‘Ilmu al-Quran dan ‘Ilmu adz-dzikr yang diwarisinya daripada Nabi Muhammad (s.a.w), Abu Bakr as-Siddiq, Salman al-Farisi sehinggalah ke zamannya. Anak-anak murid Shaykh Amir Kulal biasa berdzikir dengan suara yang kuat semasa berdzikir beramai-ramai. Apabila berseorangan mereka berdzikir secara senyap. Shah Naqshband pernah berkata, “Ada dua kaedah berdzikir yaitu yang kuat dan yang senyap. Saya memilih yang senyap karena ia mempunyai kesan yang lebih mendalam.” Karena inilah, kaedah dzikir secara senyap merupakan ciri yang khusus bagi Tariqat Naqshbandiyya yang membedakannya daripada lain-lain tariqat. Walaupun Abu Bakr as-Siddiq dan Shah Naqshband memilih dan cenderung kepada kaedah dzikir secara senyap, mereka tidak pernah mengkritik kaedah dzikir secara kuat. Shah Naqshband telah menunaikan fardhu haji sebanyak 3 kali. Selepas itu beliau menetap di Merv dan Bukhara. Di penghujung hidupnya dia kembali ke tempat kelahirannya, kota Qasr al-Arifin. Ajarannya menjadi buah mulut orang ramai dan dan namanya meniti dari bibir ke bibir. Pelawat daripada jauh datang untuk menziarahi dan belajar dan mendapatkan nasihat daripada beliau. Murid-muridnya menimba ilmu didalam madrasah dan masjid yang dapat memuatkan 5000 orang dalam satu-satu masa yang dibina oleh beliau. Madrasah ini merupakan pusat pengajian Islam yang terbesar di Asia Tengah. Bangunan ini terus berdiri tegak hingga sekarang walaupun telah melalui zaman pemerintahan Komunis selama 70 tahun. Sekarang kerajaan tempatan mula memperbaiki dan menjaga bangunan tersebut. Ajaran Shah Naqshband telah memberi cahaya kedalam hati-hati murid-muridnya yang selama ini berada di dalam kegelapan. Beliau mengajar anak muridnya mengenai Keesaan Allah yang mana bidang ini menjadi bidang kepakaran Imam-imam Tariqat ini yang datang sebelum beliau. Beliau menekankan kepada anak muridnya tentang peri pentingnya untuk merealisasikan maqam al-Ihsan berdasarkan kepada hadith Rasulullah (s.a.w), “Ihsan ialah menyembah Allah seperti kita dapat melihatNya…” Semasa beliau sakit di saat-saat penghujung hidupnya, beliau mengunci dirinya didalam sebuah bilik. Murid-muridnya datang menziarahi beliau tanpa henti-hentinya dan beliau memberi kepada mereka apa yang mereka perlukan. Pada satu ketika beliau telah menyuruh anak-anak muridnya membaca surah Yaasin. Setelah mereka selesai membacanya, beliau mengangkat tangan dan terus berdoa.Seterusnya beliau mengangkat jarinya sambil membaca kalimah syahadah. Setelah selesai membaca kalimah tersebut, ruh beliau pergi meninggalkan jasad untuk kembali ke hadrat ilahi,pada malam Isnin tahun 1388 masehi. Beliau dikebumikan didalam tamannya, seperti yang beliau wasiatkan. Raja-raja yang memerintah Bukahara selepas itu, menjaga serta membesarkan madrasah dan masjid yang telah beliau bina dan menambahkan jumlah wang waqaf bagi pemeliharaan dan kegunaan madrasah tersebut. Shaykh-shaykh Tariqat Naqshbandi yang datang selepas Shah Naqshband telah banyak menulis tentang riwayat hidup beliau. Antaranya ialah Masoud al-Bukhari dan Sharif al-

Jurjani yang menulis Risala Bahaiyya yang menerangkan secara terperinci mengenai kehidupan dan ajaran serta fatwa-fatwa yang telah di keluarkan oleh Shah Naqshband. Shaykh Muhammad Parsa yang meninggal di Madinah pada tahun 1419 menulis Risala Qudsiyya. Karya ini menceritakan mengenai kelebihan dan kesolehan serta ajaran-ajaran Shah Naqshband. Banyak karya-karya yang telah ditinggalkan oleh Shah Naqsband untuk generasi selepas beliau. Antaranya termasuklah, al-Awrad al-Bahaiyya, Amalan-amalan Shah Naqshband, Tanbih al-Ghafilin Maslakul Anwar dan Hadiyyatus Salikin wa Tuhfat at-Talibeen. Dia juga telah menulis puji-pujian buat Rasulullah (s.a.w) dan mengeluarkan banyak fatwa pada zamannya. Antara pendapat beliau ialah, kesemua amalan dan kaedah penyembahan, sama ada yang wajib ataupaun yang sunat, adalah dibenarkan untuk dilakukan bagi mencari dan mencapai haqiqat. Solat, puasa, zakat dan sedekah,berdzikir dan mnyebut nama-nama Allah, memerangi nafsu (mujahadatunnafs)dan kehidupan zuhud, merupakan kaedah-kaedah yang diutamakan agar seseorang murid itu, dapat sampai ke hadrat Ilahi. Shah Naqshband telah membina madrasah beliau untuk memperbaharui dan mengembalikan obor Islam bagi ummat Islam dizamannya untuk menghayati ajaran Islam sebagai cara hidup mereka. Beliau menekankan tentang pentingnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-sunnah Rasulullah (s.a.w). Anak muridnya pernah bertanya kepada beliau, “Apakah yang kami perlukan untuk mengikuti jalan Tuan?” Beliau menjawab, “Mematuhi dan menghayati jalan dan cara hidup Rasulullah (s.a.w) dengan penuh kecintaan.” Beliau menyambung lagi, “Jalan kita merupakan jalan yang jarang ditemui, kerana ia berpegang kepada Al-Urwatul Wuthqa, yaitu ikatan yang tidak boleh diputuskan. Jalan ini,tariqat ini hanya menghendaki pengikutnya, memegang pada jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah (s.a.w) - jalan yang suci lagi terpelihara - dan jalan yang dilalui oleh pengikut dan para sahabat baginda (s.a.w) di dalam perjuangan kita untuk menuju ke hadrat ilahi - mengenal hakihat ketuhanan.” Kehidupan Shah Naqshband amatlah zuhud. Beliau amat mementingkan kehalalan makan yang beliau makan. Beliau memakan roti daripada barli yang beliau tanam dan tuai sendiri. Beliau amat mencintai para fakir miskin dan selalu memasak dan melayani mereka serta menziarahi mereka apabila mereka sakit. Sebenarnya beliau seorang yang kaya dan suka membelanjakan hartanya semata-mata pada jalan Allah, bukan untuk diri atau keluarga. Sifat beliau yang pemurah itulah yang menyebabkan beliau amat dicintai dan sifat kedermawanannya sentiasa menjadi buah mulut orang ramai. Shah Naqsband pernah berkata: “Tariqat Naqshbandi ini, merupakan jalan yang paling mudah dan senang bagi seorang murid untuk memahami tentang Tauhid.Ia bebas daripada bida’ah ataupun sebarang

peyimpangan dan perbuatan yang ekstrim (shaathiyyat) ataupun tarian dan sebutan yang sukar untuk difahami (sama’a). Ia tidak meminta muridnya untuk sentiasa berlapar ataupun berjaga sepanjang malam.Oleh kerana sifat-sifat inilah, Tariqat Naqshbandiyya tetap bebas daripada mereka yang jahil ataupun penipuan (mushawazeen). Kesimpulannya, kita pula mengatakan bahawa tariqat kita ini merupakan ibu bagi tariqattariqat lain dan penjaga amanah kerohanian. Jalan ini adalah jalan yang paling selamat, berhikmah, dan jelas. Ia umpama telaga air yang daripadanya dapat diminum air yang suci dan amat bersih. Sehingga kini Tariqat Naqshbandiyya bebas daripada ancaman ataupun serangan daripada mana-mana pihak keran ia berpegang teguh pada As-sunnah Rasulullah (s.a.w)- jalan yang terpelihara lagi diredhai.

ASAL NAMA TAREKAT NAQSYABANDIYAH
September 28th, 2008 by m-hv-shodaqta

Silsilah Tarekat Naqsyabandiyah bersambung dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq r.a., kepad Sayyidina Salman Al Farisi r.a., dan seterusnya sampai dengan ahli silsilah yang terakhir, walaupun inti ajaran pokoknya adalah sama, yaitu zikrullah, namun nama – nama tarekatnya berbeda antara satu periode keperiode selanjutnya, Nama nama itu adalah sebagai berikut : 1). Pada masa periode Rasulullah SAW dinamakan dengan Thariqatus Sirriyah, karena halus dan tingginya peramalan ini. 2). Pada masa periode Abu Bakar Siddiq r.a. dinamakan dengan Thariqatus Ubudiyah, karena beliau melihat kesempurnaan pengabdian Nabi Muhammad SAW sepenuhnya kepada Allah SWT, dan untuk Nya baik lahir maupun batin. 3). Pada masa periode Salman Al Farisi r.a. sampai denga periode Syekh Thaifur Abu Yazid Al Busthami q.s. dinamakan dengan Thariqatus Shiddiqiyah, karena kebenaran dan kesempurnaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq r.a., mengikuti jejak Rasulullah SAW lahir maupun batin. 4). Pada masa periode Abu Yazid Al Busthami sampai dengan periode Syekh Abdul Khaliq Al Fajduwani q.s. dinamakan dengan Thariqatuth Thaifuriyah, mengambil nama asli dari Syekh Tahifur bin Isa bin Adam bin Sarusyan. 5). Pada masa periode Syekh Abdul Khaliq Al Fajduwani q.s. sampai dengan periode Syekh Bahauddin Naqsyabandi q.s. dinamakan dengan Thariqatul Khawajakaniyah, mengambil nama Khawajah Syekh Abdul Khaliq Al Fajduwani q.s. 6). Pada masa periode Syekh Bahauddin Naqsyabandi q.s. sampai dengan periode Syekh Nashiruddin Ubaidullah Al Ahrar q.s. dinamakan dengan Thariqatun Naqsyabandiyah, mengambil nama dari Syekh Bahauddin Naqsyabandy. 7). Pada masa periode Syekh Nashiruddin Ubaidullah Al Ahrar q.s. sampai dengan periode Syekh Ahmad Al Faruqi q.s. dinamakan dengan Thariqatun Naqsyabandiyah Al Ahrariyah. Mengambil nama dari Nashiruddin Ubaidullah Al Ahrar q.s. 8). Pada masa periode Syekh Ahmad Al Faruqi q.s. sampai dengan periode Maulana Asy Syekh Dhiyauddin Khalid Al Ustmani Al Kurdi q.s. dinamakan dengan periode Thariqatun Naqsyabandiyah Al Mujaddidiyah. 9). Pada masa periode Maulana Asy Syekh Dhiyauddin Khalid Al Ustmani Al Kurdi q.s.

sampai dengan sekarang dinamakan dengan Thariqatun Naqsyabandiyah Al Mujaddidiyah Al Khalidiyah. Nama nama itu diberikan oleh murid murid setelah masa hidup Syekh Mursyidnya.Seperti nama Thariqatul Ubudiyah diberikan oleh Abu Bakar Siddiq r.a., karena beliau melihat kesempurnaan pengabdian Nabi Muhammad SAW. Nama Thariqatus Siddiqiyah diberikan oleh Sayyidina Salman Al Farisi r.a., karena kebenarannya dan kesempurnaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq r.a demikian seterusnya

AMALAN MALAM QADAR
September 27th, 2008 by m-hv-shodaqta

Insya Allah tanggal 27 September 2008 pukul 01.00 wib adalah malam Lailatul Qodar, amalan-amalan untuk menyambutnya adalah : 1. Sholat Sunat Tarweh 2. Sholat Sunat Tasbih 4 rakaat 3. Amalan zikir dalam hati : Istighfar 100 x, sholawat nabi 100 x, istighfar 3 x, ta’audz 1x, basmalah 1 x, Sahadatain 3 x,alfatiah 1 x, al-ikhlas 3 x dan do’a “Ya Allah, ya Rahman, ya Rahiim sucikan hati hamba ya Allah dari yang selain Engkau ya Allah dengan amalanku LAA ILAA HA ILLALLAH sebanyakbanyaknya sampai menjelang terbit fajar 4. Sholat Sunat Witir 3 rakaat Mudah-mudahan menjadi orang yang bertaqwa

Mencari Mursyid (Guru Rohani Sejati)
September 15th, 2008 by m-hv-shodaqta

Tanda bahwa seseorang adalah Guru/Mursyid Spiritual yang sejati adalah bahwa kalian dapat mempercayainya. Kalbu kalian memberikan sinyal akan hal itu, dan kalbu tak pernah salah. Ketika seseorang duduk bersama seorang Mursyid sejati, ia akan merasakan kedamaian, ketenangan dan kepuasan, serta amat bahagia. Inilah tandanya. Orang itu akan melupakan seluruh masalah-masalahnya dalam hadirat Sang Mursyid, dan merasa bagaikan seekor ikan di dalam samudera. Mengapa orang-orang pergi ke pantai tepi lautan? Karena ketika mereka memasuki air, mereka menemukan ketenangan dan kenikmatan. Ruh pun menginginkan suatu samudera baginya. Dalam kehidupan kita ini, kita membutuhkan seseorang yang bagai sebuah samudera, sehingga kalbu-kalbu kita dapat merasakan kenikmatan dan puas dengan orang tersebut. Kita memiliki begitu banyak sifat-sifat tercela. Kita membutuhkan seseorang untuk memberikan pada kita sifat-sifat mulia; dan sifat-sifat mulia ini tak dapat muncul hanya melalui membaca buku-buku, melainkan akan muncul lewat sahabat atau teman seseorang. Dengan melihat siapa teman seseorang tertentu, kita akan tahu karakter orang tersebut. Sifat yang buruk adalah menular, seperti suatu penyakit. Karena itulah, Allah Ta’ala mengutus para Nabi-Nya sebagai obat. Para Nabi -semoga kedamaian atas mereka- bukanlah Malaikat; mereka manusia juga, dan mengetahui segala sesuatu akan sifat dasar manusia. Siapa saja yang duduk bersama mereka akan menyerap sifat-sifat dan akhlaq yang mulia. Mursyid A. Pengertian Kedudukan mursyid atau pemimpin peramalan dalam suatu tarikat menempati posisi

penting dan menentukan. Seorang mursyid bukan hanya memimpin, membimbing dan membina murid-muridnya dalam kehidupan lahiriah dan pergaulan sehari-hari supaya tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam dan terjerumus kedalam maksiat seperti berbuat dosa besar atau dosa kecil, tetapi juga memimpin, membimbing dan membina murid-muridnya melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh syara’ dan melaksanakan amal-amal sunnah untuk bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah SWT. Disamping memimpin yang bersifat lahiriah tersebut, seorang mursyid adalah juga pemimpin kerohanian bagi murid-muridnya, menuntun dan membawa murid-muridnya kepada tujuan tarikat guna mendapatkan ridla Allah SWT. Oleh sebab itu seorang mursyid pada hakikatnya adalah sahabat rohani yang sangat akrab sekali dengan rohani muridnya yang bersama-sama tak bercerai-cerai, beriring- iringan, berimam-imaman melaksanakan zikrullah dan ibadat lainnya menuju ke hadirat Allah SWT. Persahabatan itu tidak saja semasa hidup di dunia, tetapi persahabatan rohaniah ini tetap berlanjut sampai ke akhirat, walaupun salah seorang telah mendahului berpulang ke rahmatullah, dan telah sederetan duduknya dengan para wali Allah yang saleh. As Syekh Muhammad Amin Al Kurdi dalam bukunya yang terkenal “Tanwirul Qulub” menjelaskan bahwa seorang murid/salik dalam usahanya menuju ke hadirat Allah SWT yang didahului dengan tobat, membersihkan diri rohani, kemudian mengisinya dengan amal-amal saleh haruslah mempunyai Syekh yang sempurna pada zamannya, yang melaksanakan ketentuan syariat berdasarkan Al Qur’an dan Al Hadis, dan mengikuti peramalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara berkesinambungan yang diteruskan oleh para ahli silsilah sampai pada zamannya. Seorang mursyid yang silsilahnya berkesinambungan sampai dengan Nabi Muhammad SAW, haruslah mendapatkan izin atau statuta dari mursyid sebelumnya. Dengan demikian seorang mursyid haruslah telah mendapatkan pendidikan yang sempurna, sudah arif billah, seorang wali yang mendapat izin atau statuta dari mursyid sebelumnya. Seorang murid/salik yang bertarikat tanpa Syekh maka mursyidnya adalah syetan. (Amin Al Kurdi, 1994 : 353). Syekh Abu Yazid Al Busthami, Artinya : “Orang yang tidak mempunyai Syekh Mursyid, maka syekh mursyidnya adalah syetan.” Pengertian Mursyid dijelaskan bahwa Mursyid itu bukan wasilah, tapi Mursyid itu adalah pembawa wasilah atau hamilul wasilahatau wasilah carrier,menggabungkan wasilah itu kepada wasilah yang telah ada pada rohaniah Rasulullah SAW. Sebagai pemimpin rohani mursyid mempunyai sifat-sifat kerohanian yang sempurna, bersih dan kehidupan batin yang murni. Mursyid adalah orang yang kuat sekali jiwanya, memiliki segala keutamaan, dan mempunyai kemampuan makrifat. Mursyid merupakan kekasih Tuhan. Secara khusus mendapat berkah daripada-Nya, dan sekaligus menjadi pembawa wasilah dari hamba kepada Tuhannya. Pada dirinya terkumpul makrifat sempurna tentang syariat Tuhan, mengetahui berbagai penyakit rohani dan tahu cara pengobatannya. Sebagai kekasih Allah, Mursyid mendapat anugerah kemampuan untuk mendatangkan maunah-maunah atau karamah-karamah. Syekh Mursyid dalam melaksanakan tugasnya mempunyai predikat-predikat sesuai dengan tingkat dan bentuk pengajaran yang diberikan kepada murid-muridnya. Predikatpredikat itu dapat saja terkumpul dalam diri satu orang atau ada pada beberapa orang. Predikat itu antara lain : (1) Syaikh al-Iradah, yaitu tingkat tertinggi dalam tarikat yang

iradahnya (kehendaknya) telah bercampur dan bergabung dengan hukum Tuhan, sehingga dari syekh itu atau atas pengaruhnya orang yang meminta petunjuk menyerahkan jiwa dan raganya secara total. (2) Syaikh al-Iqtida’, yaitu guru yang tindak tanduknya sebaiknya ditiru oleh murid, demikian pula perkataan dan perbuatannya seyogyanya diikuti. (3) Syaikh at-Tabarruk, yaitu guru yang selalu dikunjungi oleh orang-orang yang meminta petunjuk, sehingga berkahnya melimpah kepada mereka. (4) Syaikh al-Intisab, ialah guru yang atas campur tangan dan sifat kebapakannya, maka orang yang meminta petunjuknya akan beruntung, lantaran bergantung kepadanya. Dalam hubungan ini orang itu akan menjadi khadamnya (pembantunya) yang setia, serta rela menerima berbagai perintahnya yang berkaitan dengan tugas-tugas keduniaan. (5) Syaikh at- Talqin, adalah guru kerohanian yang membantu setiap individu anggota tarikat dengan berbagai do’a atau wirid yang selalu harus diulang-ulang. (6) Syaikh at-Tarbiyah, adalah guru yang melaksanakan urusan-urusan para pemula dalam suatu lembaga tarikat. Tempat tinggal syekh biasanya disebut Zawiyah, dan di tempat itu dia dibantu oleh para khadam dalam menjalankan tugasnya(Ensiklopedi Islam 3, 1994 : 303). B. Dalil-Dalil Banyak dalil naqli Al Qur’an maupun Al Hadis, yang menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan Mursyid. Menjelaskan dalil naqli tersebut kita temui pula Qaulul Arifin yaitu kata-kata mutiara sufi yang telah arif billah menjelaskan fungsi dan kedudukan mursyid tersebut dalam suatu tarikatullah. Firman Allah SWT, Artinya : Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah orang yang mendapat petunjuk dan siapa yang dibiarkan-Nya sesat, maka tidak ada seorang pemimpin (Wailyyam Mursyida) pun yang memberinya petunjuk (Q.S. Al Kahfi 18 : 17). Firman Allah SWT, Artinya : Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama-sama dalam deretan orang- orang yang diberikan Allah kurnia pada mereka yaitu para Nabi, para shidiqin, orang-orang syahid dan orang-orang yang saleh. Adalah sebaik-baiknya bersahabat dengan mereka (Q.S. An Nisa’ 4 : 69). Firman Allah SWT, Hai orang-orang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang- orang yang benar (Q.S. At Taubah 9 : 119). Dari Q.S Al Kahfi 18 : 17 tersebut dapat disimpulkan bahwa Mursyid itu adalah seorang wali yang berfungsi sebagai pembimbing rohani dari seorang yang mendapat hidayah dari Allah SWT. Dari Q.S. An Nisa’ 4 : 69 juga Q.S. At Taubah 9 : 119 Mursyid itu termasuk kelompok orang- orang yang benar dan orang-orang yang saleh. Tafsir Al Maraghi V : 128, menjelaskan tentang tafsir Q.S. Al Kahfi 18 : 17bahwa Ashabul Kahfi adalah contoh orang yang mendapat petunjuk, memperoleh jalan yang benar dan mendapat kemenangan dunia akhirat. Mereka itu adalah orang yang mendapat irsyad/petunjuk dari Allah SWT, sedangkan orang yang sesat adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah irsyad/petunjuk itu dan tidak pula mendapatkan seseorang yang menunjukinya (mursyid) maka larutlah dia dalam keadaan sesat itu. Sabda Rasulullah SAW, Artinya : Dari Usman bin Affan r.a. d ia berkata, Rasulullah bersabda, “Di hari kiamat, yang memberi syafaat ada tiga golongan yaitu para nabi, para ulama, dan para syuhada.”

(H.R. Ibnu Majah). Sabda Rasulullah SAW, Artinya : Dari Abu Sa’id, sesungguhnya Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya sebagian dari umatku ada yang memberi syafaat kepada golongan besar dari manusia, sebagian dari mereka ada yang memberi syafaat kepada satu suku, sebagian dari mereka ada yang memberi syafaat kepada satu orang, sehingga mereka masuk surga semuanya.” (H.R. Tarmizi). Sabda Rasulullah SAW, Artinya : “Jadikanlah dirimu beserta dengan Allah, jika kamu belum bisa menjadikan dirimu beserta dengan Allah maka jadikanlah dirimu beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah, maka sesungguhnya orang itulah yang menghubungkan engkau (rohanimu) kepada Allah”. (H.R. Abu Daud) Yang dimaksud dengan ulama dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan orang yang memberi syafaat dalam hadis riwayat Tarmizi termasuk para Mursyid. Dalam sabda Rasulullah orang yang telah beserta dengan Allah itu termasuk para wali mursyid. C. Syarat-syarat Berdasarkan pengertian tentang Mursyid dan dalil-dalilnya, maka tidak semua orang bisa menjadi mursyid. Walaupun fungsi Mursyid itu sama dengan fungsi guru yaitu memimpin, membimbing dan membina murid-muridnya, tapi bidangnya adalah rohani yang sangat halus yang berpusat pada lubuk hati sanubari. Jadi sifatnya tidak kelihatan, ghaib atau metafisika. Pelajaran yang diberikan mursyid kepada muridnya merupakan transfer of spiritual yaitu Iman dan Takwa (Imtak). Adapun fungsi guru yang kita kenal adalah transfer of knowledge. Dia mengajarkan masalah-masalah ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Ada delapan syarat utama bagi seorang mursyid itu, yaitu : 1). Pilihlah guru yang mursyid, yang dicerdikkan Allah SWT dengan izin dan ridho-Nya bukan dicerdikkan oleh yang lain-lain. 2). Kamil lagi Mukammil (sempurna dan menyempurnakan), yang diberi kurnia oleh Allah, karena Allah. 3). Memberi bekas pengajarannya (kalau ia mengajar atau mendo’a berbekas pada si murid, si murid berubah ke arah kebaikan), berbekas pengajarannya itu, dengan izin dan ridla Allah, Biiznillaahi. 4). Masyhur ke sana ke mari, kawan dan lawan mengakui, ia seorang guru besar. 5). Tidak dapat dicela pengajarannyaoleh orang yang berakal, karena tidak bertentangan dengan Al Qur’an, Al Hadis dan akal/ilmu pengetahuan. 6). Tidak mengerjakan hal yang sia-sia, umpamanya membuat hal-hal yang tidak murni halalnya. 7). Tidak setengah kasih kepada dunia, karena hatinya telah bulat penuh kasih kepada Allah. Dia ada giat bergelora dalam dunia, bekerja hebat dalam dunia, tetapi tidak karena kasih kepada dunia itu, tetapi karena prestasinya itu adalah sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah SWT. 8). Mengambil ilmu dari “Polan” yang tertentu ; Gurunya harus mempunyai tali ruhaniah yang nyata kepada Allah dan Rasul dengan silsilah yang nyata. Di kalangan sufi atau tarikat, berguru itu yang penting tidak hanya mendapatkan pelajaran atau ilmu pengajaran, tetapi yang lebih penting lagi dalam belajar dengan Syekh Mursyid itu adalah beramal intensif dan berkesinambungan, serta memelihara

adab dengan Syekh Mursyid sebaik-baiknya. Dengan cara ini seseorang murid antara lain akan mendapatkan Ilmu Ladunni langsung dari Allah SWT yang berbentuk makrifah karena terbukanya hijab. Inilah yang dimaksud dengan syarat nomor satu tersebut. Syarat yang terpenting lainnya bahwa seseorang mursyid itu harus mempunyai silsilah dan statuta yang jelas dari gurunya, seperti yang tersebut pada syarat nomor delapan. As Syekh Muhammad Amin Al Kurdi dalam buku Tanwirul Qulubnya ada 24(duapuluh empat) syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Mursyid yaitu : 1). Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Syariah dan Akidah yang dapat menjawab, dan memberikan penjelasan bila mereka bertanya tentang itu. 2). Mengenal dan arif tentang seluk beluk kesempurnaan dan peranan hati serta mengetahui pula penyakit-penyakit, kegelisahan-kegelisahannya dan mengetahui pula cara-cara mengobatinya. 3). Bersifat kasih sayang sesama muslim terutama kepada muridnya. Apabila seorang mursyid melihat muridnya tidak sanggup meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jeleknya maka ia harus bersabar dan tidak mencemarkan nama baiknya. Dia juga harus terus menerus memberi nasehat, memberi petunjuk sampai muridnya itu kembali menjadi orang baik. 4). Mursyid harus menyembunyikan atau merahasiakan aib dari murid-muridnya. 5). Tidak tersangkut hatinya kepada harta muridnya dan tidak pula bermaksud untuk memilikinya. 6). Memerintahkan kepada murid apa yang harus dilaksanakan dan melarang apa yang harus ditinggalkan. Untuk itu Mursyid harus memberi contoh sehingga ucapannya menjadi berwibawa. 7). Tidak duduk terus menerus bersama dengan muridnya kecuali sekedar hajat yang diperlukan. Kalau dia bermuzakarah memberi pelajaran kepada murid-muridnya haruslah memakai kitab-kitab yang muktabarsupaya mereka bersih dari kotoran yang terlintas dalam hati, dan supaya mereka dapat melaksanakan ibadat yang sah dan sempurna. 8). Ucapannya hendaklah bersih dari senda gurau dan olok-olok, tidak mengucapkan sesuatu yang tidak perlu. 9). Hendaklah selalu bijaksana dan lapang dada terhadap haknya. Tidak boleh minta dihormati, dipuji atau disanjung-sanjung dan tidak membebani murid dengan sesuatu yang tidak sanggup dilaksanakannya dan tidak menyusahkan mereka. 10). Apabila dia melihat seorang murid yang kalau banyak duduk semajelis dengannya, bisa mengurangi kewibawaan dan kebesarannya, hendaklah si murid itu segera disuruh berkhalwat yang tidak begitu jauh darinya. 11). Apabila ia melihat kehormatan terhadap dirinya sudah berkurang dalam anggapan hati murid- muridnya, hendaklah ia segera mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk mencegahnya, sebab yang demikian ini adalah musuh yang terbesar. 12). Tidak lalai untuk memberi petunjuk kepada mereka, tentang hal-hal untuk kebaikan murid- muridnya. 13). Apabila murid menyampaikan sesuatu yang dilihatnya dalam mukasyafah maka hendaklah ia tidak memperpanjang percakapan tentang itu. Karena kalau mursyid memperpanjang pembicaraannya tentang penglihatan murid tadi, mungkin murid itu akan merasa martabatnya sudah tinggi dan ini akan merusak citranya. 14). Mursyid wajib melarang murid-muridnya membicarakan rahasia tarikat kepada orang yang bukan ikhwannya kecuali terpaksa. Mursyid juga mencegah pembicaraan

tentang sesuatu yang luar biasa yang dialaminya walaupun dengan sesama ikhwan, sebab yang demikian ini akan menimbulkan rasa sombong dan takabur atau menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. 15). Mursyid hendaklah berkhalwat pada tempat yang khusus dan tidak memperkenankan orang lain masuk kecuali orang-orang yang telah ditentukan. 16). Mursyid hendaklah menjaga agar muridnya tidak melihat segala gerak-geriknya, tidurnya, makan dan minumnya, sebab yang demikian bisa mengurangi penghormatan murid terhadap syekh yang bercerita dan mempergunjingkannya yang merusak kemaslahatan murid itu sendiri. 17). Tidak membiarkan murid terlalu banyak makan, karena banyak makan itu memperlambat tercapainya latihan yang diberikan oleh Mursyid, dan banyak makan itu menjadikan murid itu budak perut. 18). Melarang murid-muridnya semajelis dengan mursyid lain, sebab yang demikian membahayakan keadaan murid itu sendiri. Tetapi apabila dia melihat pergaulan itu tidak akan mengurangi kecintaan dan tidak pula akan menggoyahkan pendirian muridnya, maka boleh saja mursyid membiarkan muridnya semajelis dengan syekh lain. 19). Harus mencegah muridnya sering mengunjungi pejabat-pejabat atau para hakim, supaya murid jangan terpengaruh, dan bisa menghambat tujuannya untuk menuju akhirat. 20). Tutur kata dan tegur sapa hendaklah dilaksanakan dengan sopan santun dan lemah lembut dan tidak boleh berbicara kasar atau memaki-maki. 21). Apabila seorang murid mengundangnya maka hendaklah dia menerima undangan itu dengan penuh penghormatan dan penghargaan. 22). Apabila mursyid duduk bersama muridnya, hendaklah dia duduk dengan tenang, sopan, tertib dan tidak gelisah dan tidak banyak menoleh kepada mereka. Tidak tidur bersama mereka, tidak melunjurkan kaki. Para murid harus percaya bahwa mursyid itu mempunyai sifat-sifat terpuji yang menjadi ikutan dan panutan mereka. 23). Apabila mursyid menerima kedatangan murid, hendaklah dia menerimanya dengan senang hati, tidak dengan muka yang masam dan apabila murid meninggalkannya hendaklah mursyid mendo’akannya tanpa diminta. Apabila Mursyid datang kepada muridnya, hendaklah ia berpakaian rapi, bersih dan bersikap yang sebaik-baiknya. 24). Apabila seorang murid tidak hadir di majelis zikir, hendaklah ia bertanya dan meneliti apa sebabnya. Kalau dia sakit, hendaklah dia jenguk atau ada keperluan hendaklah ia bantu atau karena ada suatu halangan hendaklah dia mendo’akannya. As Syekh Amin Al Kurdi berkesimpulan bahwa sifat mursyid harus meneladani sifatsifat Rasulullah menghadapi sahabat-sahabatnya sesuai dengan kemam-puannya (Amin Al Kurdi, 1994 : 453-455). Imam Al Ghazalimenyatakan bahwa murid tak boleh tidak harus mempunyai syekh yang memimpinnya, sebab jalan iman adalah samar, sedangkan jalan Iblis itu banyak dan terang. Barang siapa yang tak mempunyai syekh sebagai petunjuk jalan dia pasti akan dituntun oleh Iblis dalam perjalanannya itu. D. Menghadirkan Mursyid Tentang menghadirkan mursyid. Dalam fatwa itu beliau mengatakan salah satu metode berzikir dan beramal dalam tarikatullah Naqsyabandiyah adalah menghadirkan Syekh Mursyid sebagai imam rohani. Dengan hal ini akan mendapatkan konsentrasi penuh dalam berzikir dan beribadat. Sesungguhnya menghadirkan (menyertakan) Syekh Mursyid dalam berzikir dan beribadat tidak hanya terdapat dalam Tarikatullah

Naqsyabandiyah saja, tetapi juga terdapat pada seluruh lembaga tarikat-tarikat muktabarah. Sabda Rasulullah SAW, Artinya : Menceritakan kepada kami Sofian bin Wakik, mengabarkan kepada kami Bapakku dari Sofian, dari ‘Asyim bin Ubaidillah, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab pada waktu minta ijin kepada Nabi SAW untuk melaksanakan ibadat Umrah, maka Nabi bersabda, “Wahai saudaraku Umar, ikut sertakan aku/hadirkan aku, pada waktu engkau berdo’a nanti, dan jangan engkau lupakan aku”. Hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. (H.R. Abu Daud dan Turmuzi). Demikian pula menurut riwayat Saidina Abu Bakar r.a. dan Saidina Ali r.a. menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka tidak pernah lupa, tapi selalu teringat kepada Rasulullah pada setiap melaksanakan ibadat bahkan sampai pada waktu di kamar kecil. Rasulullah membenarkan apa yang telah mereka alami itu. Para pakar Tarikat Naqsyabandiah sepakat membolehkan dan membenarkan untuk menghadirkan Syekh Mursyid karena fungsinya sebagai ulama pewaris Nabi, sebagai imam/pembimbing rohani, dengan tujuan agar orang yang berzikir dan beribadat itu terhindar dari segala was-was, rupa- rupa/pandangan-pandangan lain, bisikan-bisikan lain, perasaan-perasaan lain, yang diciptakan oleh iblis dan syetan yang selalu mengganggu orang-orang yang berzikir dan beribadat itu, padahal yang bersangkutan belum tinggi kualitas Iman dan Takwanya. Rasulullah SAW bersabda, “Jadikanlah dirimu beserta dengan Allah, jika kamu belum bisa menjadikan dirimu beserta dengan Allah maka jadikanlah dirimu beserta dengan orang yang telah beserta dengan Allah, maka sesungguhnya orang itulah yang menghubungkan engkau (rohanimu) kepada Allah” (H.R. Abu Daud). Sabda Rasulullah SAW, Artinya : Dari Abdullah bin Busrin r.a. berkata, bersabda Rasulullah SAW, “Sangat beruntunglah bagi orang yang melihat aku dan beriman kepadaku, sangat beruntung pula orang yang melihat orang yang telah melihat aku, demikian juga seterusnya orang yang telah melihat orang yang telah melihat aku tadi dan beriman kepadaku, dan beruntunglah kesemuanya dan bagi mereka semua mendapatkan sebaik- baik tempat kembali kepada Allah.” (H.R. Ath-Thabrani). Sabda Rasulullah SAW, Artinya : Ya Ali, orang mu’min senantiasa tambah dalam agamanya selama tidak makan barang haram, dan barang siapa mencerai (menjauhi) ulama (jasmani dan rohani) maka matilah hatinya dan buta dari taat kepada Allah SWT (Syekh Abdul Wahhab AsySya’rani, Washiyyatul Musthafa lil Imam Ali : 3). Sayyid Al Bakri dalam buku “Kifayatul Atqiyah”mengatakan, Artinya : Dan menyatakan pula kepada (zikir Allah, Allah) itu menghadirkan gurunya yang mursyid, agar menjadi teman dalam perjalanan menuju kepada Allah ta’ala (Sayyid Al Bakri, Kifayatul Atqiyah : 107). Sabda Rasulullah SAW, Artinya : Barangsiapa melihat aku, maka betul-betul dia telah melihat aku. Sesungguhnya aku bisa menzahir dalam tiap-tiap rupa. (Sayyid Ahmad bin Idris, kitab Ruhus Sunnah Warauqun Nufusil .Mutma’innah : 147). Sabda Rasulullah SAW :

Artinya : Barangsiapa memuliakan orang alim, maka sesungguhnya dia telah memuliakan aku. Barangsiapa memuliakan aku, sesungguhnya dia telah memuliakan Allah dan barangsiapa yang memuliakan Allah maka surgalah tempatnya (Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as Suyuti, kitab “Lubabul Hadis” : 8). Sabda Rasulullah SAW, Artinya : Barangsiapa melihat wajah orang alim (jasmani dan rohani) satu kali, dan dia bergembira, senang, menghayati dengan penglihatan itu, maka Allah ta’ala akan menjadikan dengan melihatnya itu, malaikat-malaikat yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. (Kitab Lubabul Hadis : 8). Syekh Amin Al Kurdi menjadikan kisah Yusuf dengan Siti Zulaikha yang tidak jadi melaksanakan hubungan seksual, karena terbayang atau hadirnya dalam rohani ingatan Yusuf, yaitu ayahnya sendiri dan suami Zulaikha (Al Aziz, Perdana Menteri Mesir), betapa murkanya mereka ini nanti kalau terjadi perbuatan yang tidak susila itu. Syekh Amin Al Kurdi dan tokoh-tokoh sufi lainnya menjadikan Q.S. Yusuf 12 : 23 dan 24 ini sebagai dalil boleh dan perlunya menghadirkan mursyid supaya terhindar dari was-was iblis dan syetan. Yusuf menghadirkan ayahnya yitu Nabi Ya’cubdalam ingatan, sekaligus tersambung kepada Allah SWT, sehingga tercegahlah perbuatan tidak susila itu. Firman Allah SWT , Artinya : Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata, “Marilah ke sini”. Yusuf berkata, “Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku (Qithfir) telah memperlakukan aku dengan baik”. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf. Dan Yusuf pun tentu akan bermaksud (melakukannya pula) dengan wanita itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hambahamba Kami yang terpilih. (Q.S. Yusuf 12 : 23 - 24). selanjutnya memfatwakan dan menegaskan kepada murid- murid beliau bahwa tidak boleh menjadikan foto Syekh Mursyid sebagai perantara, apalagi disembah atau disyarikatkan bersama-sama dengan Allah SWT. Jangankan fotonya, Syekh Mursyid pun bukan perantara dan bukan yang disembah atau disyarikatkan dengan Allah SWT. Syekh Mursyid tidak memberi bekas karena yang memberi bekas hanya Allah SWT saja. Yang memberi bekas adalah kudrat dan iradat Allah SWT yang merupakan power dan frekuensi tak terhingga ( ), langsung dari Allah SWT, yang tersalur melalui Arwahul Muqaddasah para Nabi dan para RasulAllah, serta para Wali Allah dan kepada orangorang saleh yang berzikir, baik lahir maupun batin bersama-sama dengan mereka. Syekh Mursyidsebagaimana halnya wali-wali Allah yang lain, bukan juga wasilah, tetapi pembawa wasilah atau wasilah carrieratau hamilul wasilah yang menyalurkan wasilah, power dan frekuensi tak terhingga ( ) dari Allah SWT. Orang yang merabithkan rohaniahnya kepada rohaniah wali-wali yang ada padanya wasilah, maka dia akan langsung juga mendapatkan power dan frekuensi wasilah yang tak terhingga itu, sehingga faktor tak terhingga menjelma padanya yang disebut khariqul ‘adah, yang berbentuk ma’unah-ma’unah ataupun kekeramatan-kekeramatan. Sebagai pedoman dari Tarikat Naqsyabandiyah adalah sebagai berikut :

1. Tarikat ini adalah Tarikat Naqsyabandiah berdasarkan dalil Al Qur’an, Al Hadis, Ijma’ dan Qiyas. 2. Bermazhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah. 3. Bermazhab Syafi’iah dalam bidang fikih. 4. Pengamal tarikat tidak boleh mengabaikan atau meninggalkan syariat, sebab antara keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Antara syariat dan tarikat adalah ibarat bawang. Kulit bawang itu sendiri sekaligus adalah isinya dari lapisan pertama sampai dengan lapisan terakhir. Kulit bawang adalah hakikat bawang itu sendiri dan sebaliknya, hakikat bawang adalah kulitnya itu sendiri. Begitu pulalah halnya antara syariat dan tarikat, antara syariat dan hakikat. Tarikat itu adalah pengamalan syariat itu sendiri.

Pentingnya Mengkonsumsi yang Halal
September 15th, 2008 by m-hv-shodaqta

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Dan di antara kedua hal itu terdapat yang samar-samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa yang berhati-hati, sesungguhnya ia telah menyelamatkan agama dan dirinya.” (HR. Muslim) Kalimat di atas memberikan peringatan kepada kita untuk selalu berhati-hati dalam menjaga kehalalan makanan yang kita konsumsi setiap hari demi menyelamatkan agama dan diri kita. Ada kebiasaan hidup yang hampir sama antara Rasulullah n, para sahabat, dan orangorang saleh, yaitu mereka selalu menjaga makanan mereka. Hal yang sama hendaknya diterapkan dalam keluarga setiap muslim. Sebab dengan menjaga makanan kita, Allah l akan menjaga kita. Bagi seorang muslim, makan dan minum bukan sekedar untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Lebih dari itu, makan dan minum merupakan bentuk ibadah kepada Allah l. Karenanya kehalalan suatu makanan atau minuman harus menjadi pertimbangan utama. Yang Halal Jauh Lebih Banyak Sebagian orang mengatakan, di zaman yang sulit seperti ini mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Menurut salah satu pakar fiqih, HM Hasyim Manan, MA kata-

kata seperti itu merupakan ungkapan keputus-asaan. Sebab, dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa kawasan halal itu sangat luas sedangkan kawasan haram sangat sempit. Allah l memperuntukkan semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kita. Sementara yang haram bisa dihitung dengan jari, misalnya bangkai, babi, darah, dan khamr. Buah-buahan semuanya halal, kecuali yang diperoleh dengan cara yang tak dibenarkan, misal dengan mencuri. Prinsipnya Allah l menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk seperti tercantum dalam QS Al Maidah (5):4. “…Katakanlah dihalalkan bagi kamu yang baikbaik….” Resiko Mengkonsumsi yang Haram Menurut Hasyim Manan yang juga Pembantu Rektor IV IAIN Sunan Ampel, tidak ada pengaruh bagi jiwa anak yang diberi makanan haram oleh bapaknya bila dia tidak tahu kalau apa yang dia makan itu haram. “Anaknya koruptor pintar-pintar, sehat-sehat,“ tegasnya memberi contoh. Lain lagi kalau mereka sadar bahwa yang mereka makan itu haram. Tapi bagi si bapak ini, “Makanannya haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram. Sehingga bagaimana do’anya dikabulkan?” lanjutnya. Ada hadits yang menyatakan bahwa “Tidaklah daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali neraka lebih berhak untuknya.” (Al Hadits) Kalau kita makan yang haram, padahal haram itu dilarang, maka ada bagian tubuh kita yang terlarang. Makanan yang kita makan diserap oleh tubuh menjadi bagian darah, tulang, bagian yang ada di syaraf kita, dst. Sehingga ada bagian tubuh kita yang kurang baik, dan bisa menyebabkan munculnya keresahan dalam diri. Bagaimanapun, makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, akhlaq, hati, dikabulkan doa, dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaqnya akan baik, hatinya akan hidup, dan doanya Insya Allah dikabulkan. Sebaliknya, orang yang dipenuhi dengan makanan haram, maka akhlaqnya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak dikabulkan. Padahal, seorang hamba tidak dapat terlepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah k, meskipun hanya sekejap mata. Bagaimana yang samar-samar (syubhat) Dalam Al Qur’an surat Ath Thariq ayat 13 disebutkan pentingnya memisahkan antara yang haq dan yang bathil. Rasulullah n juga menjelaskan bahwa yang halal dan yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya ada yang samar-samar (syubhat). Meski begitu,

sering kita tergoda atau merasa berat hati untuk meninggalkan makanan atau minuman yang belum jelas betul hukumnya. Tentang syubhat, yang paling baik adalah bagaimana kita menghindarinya. Sesuai dengan hadits Rasulullah n di atas bahwa dengan menghindari hal yang syubhat, maka kita telah menjaga kesucian diri dan agama. Karena mengambil sesuatu yang syubhat akan menjadikan seseorang mengambil sesuatu yang haram secara bertahap, sebagaimana juga orang yang meremehkan dosa-dosa kecil, yang lambat laun akan terjerumus ke dalam dosa besar. Cukup sudah peringatan Allah l untuk membimbing kita pada jalan yang benar, meninggalkan yang syubhat terlebih haram dan mengambil yang halal saja. Agar jiwa kita terasah, hati akan terasuh, pikiran akan terdidik dan mata batin dapat melihat kebenaran sehingga akhirnya akan meraih derajat kemuliaan orang-orang saleh. Konsep Islam dalam makanan sesungguhnya sama dengan konsep Islam dalam hal lainnya. Yaitu konsep menjaga keselamatan jiwa, raga dan akal. Makanan halal diperbolehkan karena bermanfaat bagi akal dan badan. Sebaliknya, makanan yang buruk dilarang karena merusak akal dan badan. Dalam Al Qur’an dijelaskan bahwa Allah l memerintahkan kepada manusia untuk memakan apa saja di dunia ini yang diciptakan-Nya, sepanjang batas yang halal dan thayyib (baik). Allah juga memberi peringatan agar manusia berhati-hati dalam memilih makanan, memisahkan mana yang halal dan mana yang haram, juga cara memperoleh makanan itu baik dari segi kesehatan jasmani maupun rohani. Adanya ketentuan halal dan haram dalam Islam menunjukkan agama ini benar-benar memperhatikan ketertiban, mana yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan. Lebih dari itu, ketentuan tersebut akan membawa kemaslahatan dalam masyarakat. Tidak hanya bagi ummat Islam tetapi rahmat bagi seluruh alam.

Shalat dan Amalan Harian Tariqah Naqshbandi
September 15th, 2008 by m-hv-shodaqta

Nawaitul arbain , Aku berniat (untuk melakukan) 10 (hari berkhalwat) Nawaitu, khalwa, Aku berniat (untuk berkhalwat dalam) pengasingan Nawaitu suluk, Aku berniat (untuk berkhalwat dalam) kesendirian Nawaitu tafakur, Aku berniat (untuk melaksanakan) meditasi Nawaitu r-riadha, Aku berniat (untuk mengikuti) jejak Aku berniat (untuk melaksanakan) praktek spiritual Lil lahi ta’aalaa, Karena Allah Yang Maha Tinggi fi hadaa I-masjid, Di tempat ibadah ini Adzan ( Panggilan shalat) Allaahu akbar - Allaahu akbar. Allaahu akbar - Allaahu akbar

Asy-hadu allaa ilaaha illallaah. Asy-hadu allaa ilaaha illallaah Asy-hadu anna Muhammadar Rasuulullaah. Asy-hadu anna Muhammadar Rasuulullaah Hayya ‘alash shalah - Hayya ‘alash shalah. Hayya ‘alal falah - Hayya ‘alal falah Ash shalaatu khayrun minan-naum (2 kali khusus shalat Subuh) Allaahu akbar – Allaahu akbar. Laa ilaaha illallaah Ash shalaatu was salaamu ‘alayk, ya man arsalahullaahu ta’aala rahmatan lil alaamiin Salam dan Sejahtera bagimu Wahai Nabi Yang di Utus demi seluruh isi kehidupan yang disejahterakan dengan Rahmat Allah. Ash shalaatu was salaamu ‘alayka, wa ‘alaa aalika wa ash haabika ajma’iin Salam dan Sejahtera bagimu Wahai Nabi beserta segenap keluarga dan para Sahabatmu Ash shalaatu was salaamu ‘alaykum, yaa anbiyaa Allaah Salam dan Sejahtera bagimu Semua Wahai Para Nabi Allah Doa Sesudah Adzan : Allahumma Rabba Hadhihid da’watit tammati wash shalaatil qaa-imati Allahumma Ya Allah Engkaulah sesungguhnya pengendali suara Adzan dan Yang sekaligus merupakan Tumpuan hati bagi Shalat kami. Aati Sayyidana Muhammadanil wasiilata Hadirkanlah Junjunganku Nabi Muhammad Sang Kecintaan - selaku penyambungku dengan Engkau ya Allah. Wal Fadhilata , Limpahkan pula AnugerahMU melalui Beliau. Wasy syarafa wad darajatal ‘aaliyatar rafi’ata wab’ats hu maqaamam Mahmudan al ladzi wa’adtahu Tingkatkanlah Kemuliaan, dan Derajat Beliau disisiMU menjulang semakin tinggi sebagai- mana telah menjadi RencanaMU Ya Allah. Warzuqnaa syafaa’atahu yawmal qiyaama, ya man arsalahullahu ta’ aala rahmatan lil ‘alaamin , innaka laa tukhliful mi’aad Karuniakanlah bagiku Ya Allah, Syafa’at Beliau dihari Qiamat kelak SHALAT MAGHRIB Adzan & Do’a setelah Adzan, 2 Raka’at Sunnat, Setelah salam, Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayyidina Muhammad . Iqamatush shalat, 3 Raka’at Fardhu, Setelah salam, Laa ilaaha illallaah (3 x) Muhammadur Rasuulullaah . Astaghfirullahal Azhiim al ladzii laa ilaaha illa Huwal Hayyul Qayyuum wa-atuubu ilayh (3 x). Allahumma Antas Salaam wa minkas salaam, wa ilaika ya’udus salaam, tabarakta rabbana wa ta’aalayta, ya dzal Jalaali wal Ikraam. Laa ilaaha illallaahu, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir. Sami’naa wa atha’naa, ghufraanaka, Rabbanaa, wa-ilaykal-masiir 2 Raka’at Sunnat Ba’diah Magrib, Setelah salam, Alaa Rasuulinash shalawaat. Astaghfirullaah Subhanallah, wal hamdu lillaahi, wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, wa laa hawla wa laa quwwata illaa billahil Aliyyil Azhiim A’udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahi rahmaanir rahiim. Wa ilaahukum ilaahuw wahid, laa ilaaha illaa Huwar Rahmaanur Rahiim (2:163)

Ayatul Kursi : Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qayyum, la taa-khudzuhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa, wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal ‘Aliyyul ‘Azhiim (2:255) Tasbih : Subhanaka yaa ‘Azhiim Subhanallah (33 kali). ‘Alaa ni’matil Islaam, wa sharafil imaan daa-iman abadan. Alhamdulillah (33 kali) Ta’aala sya-nuhu walaa ilaaha ghayruhu, Allaahu Akbar (33 kali). Allaahu akbar kabiira, wal hamdulillaahi katsiira,wa sub’hanallahi bukrataw wa ashilaa. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarika lah, lahul Mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir. Subhana rabbial Aliyyil ‘Alal Wahhaab. Do’a ( pribadi / bebas ). Rabbighfirlii (ampunilah Warhamnii (berilah aku Watub’alayya (terimalah tobatku). Bismillahir Rahmannir Rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah, Yarabbanaa lakalhamdu kamaa yan baghiilijalaali wajhikal kariimi wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna shalataana, Washiyaamanaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadharru’anaa, wa takhasysyu ’anaa, Wa ta’abbudanaa, wa tammim taqshiiranaa, Ya Allah, ya Rabbanaa zhalamna anfusanaa wa in lamtag- firlanaa, Wa tarhamna lana kuu nanna minal Rabbana wa laa tahmil ‘alainaa ishran kama hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa, Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laatha qata lanaaa bihii wa’fu’anaa, wa’firlanna, war hamna, anta maulaanaa fanhshurnaa ‘alal qaumil kaafirin. Rabbana laa tuzigh quluu banaa ba’da idz hadzaitana, Wa hablanaa min ladunka rakhmatan innaka antal wahaab. Rabbana waghfir lanaa waliwaalidinaa wali jamii’il muslimiin wal muslimaat, wal mu’miniin wal mu’minaat, wal’ahyaa’I minhum wal amwa’ti, innaka antal wahaab. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan waqiinaa ‘adzaaban naar. Allahhummaghfir lana dzunubanaa wa kaffir ‘annaa ayyi sayyiaatinaa wata waffanaa ma’al abraar. Subhaana rabbika rabbil’izzati ‘amma yashifuun, Wasalaamun’ala mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘alamin, Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim. al-Faatihah Shalat Jenazah : ◦ Fa’tabiruu yaa ulil abshaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji’un. Shalatul janaazati ‘anil ghaa-ibin alladzina intaqaluu ila rahmatillah min ummati Muhammadin, shallallaahu ‘alayhi wasallaam ◦Takbir I - Allaahu akbar. Subhanaka Allahuma wabihamdika, wa tabaaraka ismuka wa ta’aalaa jadduka, wa jalla tsaana-uka, wa laa ilaaha ghayruk ◦Takbir II - Allaahu akbar. Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammad, kama shallayta ‘alaa Ibraahim, wa ‘alaa aali Ibraahim, wabarik ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa baarakta, ‘alaa Ibraahim wa ‘alaa aali Ibraahima, innaka hamidun majid ◦Takbir III - Allaahu akbar. Allahummaghfir li hayyinaa wa mayyitinaa, wa syaahidinaa, wa ghaaibinaa, wa saghirinaa, wa kabirinaa, wa dzukuranaa, wa untsaanaa. Allaahumma

man ahyaytahuu minnaa, fa ahyihi ‘alal Islaam, wa man tawaffaytahuu minnaa, fa tawaffaahu ‘alal iiman. Allaahummaghfirlahum warhamhum , wa ‘aafihiim wa’fu ‘anhum waj‘alil jannata matswaahum. Allaahumma laa tahrrimnaa ajrahum wa laa taftinnaa ba ‘dahum ◦Takbir IV - Ya ayyatuhan Nafsul Muth-mainnah Irji’i ilaa rabbiki raadhihiyatam Mardhiyyah fadkhuli fii ibaadi wadkhullii jannati, kemudian Salam Do’a Allahummaghfir li-ahyaana warham mawtaanaa wasyfi mardhaanaa, bihurmatiman arsaltahu rahmatan lil’alaamiin,al-Faatihah Shalat Sunnat Awwabin (6 rakaat, 2-2-2) Dibaca setiap selesai salam, allahummaj’alna minal awwabiina, waj’al-naa minal mutathahhiriin, waj’alnaa min ahli waratsati jannatin na’iim. Bihurmati man arsaltahu rahmatan lil’aalamiin.Ya Allah jadikanlah kami ini orang-orang yang senantiasa bertaut kembali ke- pada fitrah dan kejernihannya. Jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mensucikan diri kembali setiap terjerumus kedalam dosa-dosa di kehidupan. Jadikanlah kami iniorang-orang yang semakin layak untuk menghuni surga-MU yang penuh kenikmatan, demi kehormatan Rasulullah yang Engkau utus untuk mendidik kami agar senantiasa berbahasa rahmat dalam kehidupan ini. ◦Asy-hadu an laa ilaaha illallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh ◦Astaghfiru’llaah (100 kali) ◦Astaghfirullaahal azhim min kulli dzanbin wa ma’siyyatin wa min kulli ma yukhalifu diinal Islaam, yaa arhamar Raahimin, al-Faatihah ◦Surat Sajdah (QS 32) Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alif laam miim / Tanziilul kitaabi laa raiba fiihi mir rabbil ‘aalaamiin / Am yaquuluunaftaraah / bal huwal haqqu mir rabbika li tundzira qaumam maa ataahum min nadziirim min qablika la ‘allahum yahtaduun / Allaahul ladzii khalaqas samaawaati wal ardha wa maa bainahumaa fii sittati ayyaamin tsummas tawaa ‘alal ‘arsy / maa lakum min duunihii miw waliyiw wa laa syafii’I / afalaa tatadzakkaruun / Yudabbirul amra minas samaa-i ilal ardhi tsumma ya’ruju ilaihi fii yaumin kaana miqdaaruhuu alfa sanatim mim maa ta’udduun / Dzaalika ‘aalimul ghaibi wasy syahaadatil ‘aziizur rahiim / Alladzii ahsana kulla syai-in khalaqahuu wabada-a khalqal insaani min thiin / Tsumma ja’ala naslahuu min sulaalatim mimmaa-im mahiin / Tsumma sawwaahu wanafakha fiihi mir ruuhihii wa ja’ala lakumus sam’a wal abshaara wal afidah / qaliilam maa tasykuruun / Wa qaaluu a-idzaa dhalalnaa fil-ardhi a-innaa lafii khalqin jadiid / balhum biliqaa-i rabbihim kaafiruun / Qul yatawaffaakum malakul mautil ladzii wukkila bikum tsumma ilaa rabbikum turja’uun / Walau taraa idzil mujrimuuna naakisuu ru-uusihim ‘inda rabbihim rabbanaa absharnaa wa sami’naa farji’naa na’mal shaalihan innaa muuqinuun / Walau syi’naa la-aatainaa kulla nafsin hudaahaa walaakin haqqal qaulu minnii la-amla-anna jahannama minal jinnati wannaasi ajma’iin / Fadzuuquu bimaa nasiitum liqaa-a yaumikum haadzaa / innaa nasiinaakum wadzuuquu ‘adzaabal khuldi bi maa kuntum ta’maluun / Innamaa yu’minu bi aayaatinal ladziina idzaa dzukkiruu biha kharruu sujjadaw wa sabbahuu bi hamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun (Tasbih dalam hati atau sujud tilawah) Sujud dalam posisi sedang membaca

Ayat Al Qur-an yang mengutarakan tentang Fadhilah Sujud kepada Allah ta’ala Sajada wajhiya lilladzii khalaqahuu washaw-warahuu fa-ahsana shuwarahuu wasyaqqa sam’ahuu wabasharahuu bihaulihii waquwwatihii fatabaarakallaahu ahsanal khaaliqiin; (Kutundukkan wajah-ku kehadirat Dzat Yang telah Menciptakannya, dan Yang telah membentuknya dalam keserasian yang nyaris sempurna. Bahkan IA-pun telah Melengkapinya pula dengan pendengaran, dan penglihatan, yang disertai limpahan kewenangan, dan kekuatan dari-NYA sehingga segala sesuatunya semakin terarah pada cakrawala Keberkahan Allah Sang Pencipta Yang Maha Sempurna). / Tatajaafaa junuubuhum ‘anil madhaaji’i yad’uuna rabbahum khaufaw wathama’a / wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun / Falaa ta’lamu nafsum maa ukhfiya lahum min qurrati a’yunin jazaa-am bi maa kaanuu ya’maluun / Afaman kaana mu’minan kaman kaana faasiqal laa yastawuun / Ammal ladziina aamanuu wa ‘amilush shaalihaati fa lahum jannaatul ma’waa nuzulam bi maa kaanuu ya’maluun / Wa ammal ladziina fasaquu fa ma’waahumun naaru kullamaa araaduu ay yakhrujuu minhaa u’iiduu fiihaa wa qiila lahum dzuuquu ‘adzaaban naaril ladzii kuntum bihii tukadzdzibuun / Wala nudziiqannahum minal ‘adzaabil adnaa duunal ‘adzaabil akbari la’allahum yarji’uun / Waman azh-lamu mim man dzukkira bi-aayaati rabbihii tsumma a’radha ‘anhaa / innaa minal mujrimiina muntaqimuun / Walaqad aatainaa muusal kitaaba fa laa takun fii miryatim milliqaa-ihii wa ja’alnaahu hudal libanii israa-iil / Wa ja’alnaa minhum aimmatay yahduuna bi amrinaa lammaa shabaruu wakaanuu bi-aayaatinaa yuuqinuun / Inna rabbaka huwa yafshilu bainahum yaumal qiyaamati fiimaa kaanuu fiihi yakhtalifuun / Awalam yahdi lahum kam ahlaknaa min qablihim minal quruuni yamsyuuna fii masaakinihim / inna fii dzaalika la aayaatin afalaa yasma’uun / Awalam yarau annaa nasuuqul maa-a ilal ardhil juruzi fa nukhriju bihii zar’an ta’kulu minhu an’aamuhum wa anfusuhum afalaa yubshiruun / Wa yaquuluuna mataa haaadzal fat-hu in kuntum shaadiqiin / Qul Yaumal fat-hi laa yanfa’ul ladziina kafaruu iimaanuhum walaa hum yunzharuun / Fa-a’ridh ‘anhum wan tazhir innahum muntazhiruun SHADAQALLAAHUL ‘AZHIIM. Atau surat al-Hasyr (59:22-24) dan al-Hadiid (57: 3) A’udzubillaahis samii’il aliimi minasy syaithaanir rajiim 3 x . Huwa Allahul ladzii laa ilaaha illa Hu, ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadati, Huwar Rahmaanur Rahiim. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa Huwal Malikul Quddusus Salaamul, Mu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul , Jabbarul, Mutakabbir, Subhanallaahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwa Allaahul, Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwiru, lahul asmaa-ul husna. Yusabbihu lahuu maa fis samaawati wal ’ardhi, wa Huwal ’Aziizul Hakiim (59:22-24) Dia-lah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Penguasa, Mahasuci yang mengkaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara,Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Mahasuci Allah dari pada apa yang mereka mempersekutukan. Dia Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengadakan,Yang Membentuk rupa, bagi-Nyalah nama-nama yang paling baik, bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Huwal Awwalu, wal Aakhiru, wazh Zhaahiru, wal Baathinu, wa Huwa bi kulli syai-in ‘aliim (57:3) SADAQ-ALLAAHUL MAULANAL

AZHIIM. Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. ◦Rabbanaa taqabbal minnaa wa’aafina, wa’fu ’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, wa tubb ‘alaynaa, wah dinaa, wasqinaa, wa ashlih sya-nanaa, wa sya-nal muslimiin, wanshurnaa ‘alal qaumil mufsidin, wanshur shulthaananaa, wa shulthaanal muslimiin, wal shulthaanal ins wal jin, sayyidinaa Mahdi , sayyidinaa ‘Isa sayyidinaa syaikh………, bihurmati man ansalta ‘alayhii suurat al-Faatihah ◦Surat al-Ikhlas (3 kali) ◦Surat al-Falaq ◦Surat an-Naas ◦Laa ilaaha illallaah (10 x) Muhammadur Rasulullaah ◦Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10 x) ◦Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin. ◦‘Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦‘Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦‘Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa anbiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an sadaatina ashhaabi Rasuulillaahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa ‘anil aimmatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa ‘anil awliyaa wash shaalihin, wa an masyaayikhina fith thariqatin Naqshbandiyyatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa a’aadallaahu ta’aalaa ‘alainaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman wal hamdullilaahi rabbil ‘aalamiin, Al Fatihah ◦Ihda : Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad , wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa’ala ibadillahissolihiin, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun, al-Faatihah SHALAT ‘ISYA’ DAN DZUHUR Adzan & Do’a setelah Adzan. 4 raka’at Sunnat , Setelah salam, ◦Asy-hadu allaa ilaaha illallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘Abduhuu wa Rasuuluh (3 kali) ◦Astaghfirullah (100 kali) ◦Surat al-Ikhlas (3 kali) ◦Subhaana rabbika rabbil ’izzati ‘amma yashifuun, wa salaamun ‘alal mursaliin wal hamdu lillaahi rabbil ’aalamin ◦Do’a : Ilaa Hadhrati ‘Nabiyy wa-aalihii wa shahbihil kiraam, wa ilaa arwaahi saa’iril Anbiyaa’I wal Mursalin, wa Khudamaa’I syaraa’ihim, wa ilaa arwaahil a’immat’il Arba’a, wa ilaa

arwaahi Masyayikhinaa fith thariiqatin ‘Naqsybandiyyatil Aliyyah, khassatan ilaa ruuhi imamith thariqah wa Ghawthil khaliqah Syaah Baha-uddin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiiyil Bukhaari, wa ilaa Mawlana Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh ‘, wa hadhrati ustaadzina wa ustaadzi ustaadzina was siddiqiyuun. al-Faatihah ◦Allaahuma shalli ‘alaa Sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali Sayyidinaa Muhammad. Iqamatush Shalat, 4 Raka’at Fardhu, Setelah salam, ◦Laa ilaaha illallaah (3 x) Muhammadur Rasuulullaah ◦Astaghfirullah (3 x) ◦Allaahumma Antas Salaam wa minkas salaam wa ilaika ya’udus salaam tabaarakta rabbana wa ta’aalayta, yaa dzal Jalaali wal Ikraam ◦Laa ilaaha illallaahu, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu,yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir. Sami’naa wa atha’naa, ghufraanaka Rabbanaa, wa ilaykal-masiir 4 Raka’at Sunnat Badiah Isya , Shalat Witir (Isya) Do’a Qunut Witir (sebelum ruku’ ke 3, didahului dengan takbir) Allaahumma inna nasta ‘iinuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa na tuubu ilayk, wa nu’minu bika, wa natawakkalu ‘alayka, wa nutsniy ‘alaykal khair kullah. Nasykuruka, wa la nakfuruka, wa nakhla’u wa natruku may yakfuruka. Allaahumma iyyaka na’budu, wa laka nushalli wa nasjudu, wa ilayka nas’aa wa nahfidu narju rahmataka, wa nakhshaa ‘adhaabaka, inna ‘adzaabakal jidda bil kuffari mulhaqq, wa shallallaahu ‘alaan Nabiyy wa ‘alaa aalihi wa sallim. Setelah salam, ◦Alaa Rasuulinas shalawaat. Astaghfirullah subhanallahi, wal hamdulillahi, wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ’Aliyyil Azhiim ◦A’udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahi Rahmaanir Rahiim. Wa ilahukum ilaahun waahid, laa ilaha illaa Hu war Rahmaanur Rahiim (2:163) ◦Ayatul Kursi : Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qayyum, la taa-khudzuhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa, wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal ‘Aliyyul ‘Azhiim (2:255) Tasbih : ◦Subhanaka yaa ‘Azhiim Subhanallah (33 kali) ◦‘Alaa ni’matil Islaam, wa sharafil imaan daa-iman abadan Alhamdulillah (33 kali) ◦Ta’aala sya-nuhu walaa ilaaha ghayruhu, Allaahu Akbar (33 kali) Allaahu akbar kabiira, wal hamdulillaahi katsiira,wa sub’hanallahi bukrataw wa ashilaa Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarika lah, lahul Mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir Subhana rabbial Aliyyil ‘Alal Wahhaab Do’a (pribadi/bebas) : Rabbighfirlii (ampunilah dosaku) Warhamnii (berilah aku taubat).Watub’alayya (terimalah tobatku) Bismillahir Rahmannir Rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah, Yarabbanaa lakalhamdu kamaa yan

baghiilijalaali wajhikal kariimi wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna shalataana, Washiyaamanaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadhar-ru’anaa, wa takhasysyu ’anaa, Wa ta’ab-budanaa, wa tammim taqshiiranaa, Ya Allah, ya robbal’aalamiin. Rabbanaa zhalamna anfusanaa wa in lamtag- firlanaa Wa tarhamna lana kuu nanna minal kasirin, Rabbana wa laa tahmil ‘alainaa ishran kama hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa, Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laatha qata lanaaa bihii wa’fu’anaa, wa’firlanna, war hamna, anta maulaanaa fanhshurnaa ‘alal qaumil kaafirin. rabbana laa tuzigh quluu banaa ba’da idz hadzaitana, Wa hablanaa min ladunka rakhmatan innaka antal wahaab. Rabbana waghfir lanaa waliwaalidinaa wali jamii’il muslimiin wal muslimaat, wal mu’miniin wal mu’minaat, wal’ahyaa’I minhum wal amwa’ti, innaka antal wahaab. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan waqiinaa ‘adzaaban naar. Allahhummaghfir lana dzunubanaa wa kaffir ‘annaa ayyi sayyiaatinaa wata waffanaa ma’al abraar. Subhaana rabbika rabbil’izzati ‘amma yashifuun, Wasalaamun’ala mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘alamin, Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim Al-Faatihah ◦ A’udzubillaahis samii’il aliimi minasy syaithaanir rajiim (3x) . Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Huwa Allahul ladzii laa ilaaha illa Hu, ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadati, Huwar Rahmaanur Rahiim. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa Huwal Malikul Quddusus Salaamul, Mu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul , Jabbarul, Mutakabbir, Subhanallaahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwa Allaahul, Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwiru, lahul asmaa-ul husna. Yusabbihu lahuu maa fis samaawati wal ’ardhi, wa Huwal ’Aziizul Hakiim (59:22-24) ◦ Huwal Awwalu, wal Aakhiru, wazh Zhaahiru, wal Baathinu, wa Huwa bi kulli syai-in ‘aliim (57:3) SADAQ-ALLAAHUL MAULANAL ‘AZHIIM ◦ Rabbanaa taqabbal minnaa wa’aafina, wa’fu ’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, wa tubb ‘alaynaa, wah dinaa, wasqinaa, wa ashlih sya-nanaa, wa sya-nal muslimiin, wanshurnaa ‘alal qaumil mufsidin, wanshur shulthaananaa, wa shulthaanal muslimiin, wal shulthaanal ins wal jin, sayyidinaa Mahdi , sayyidinaa ‘Isa sayyidinaa syaikh Abdullaah Fa’iz Dhagestani, bihurmati man ansalta ‘alayhii suurat al-Faatihah ◦ Asy-hadu al laa ilaaha ilallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh (3 kali) ◦ Astaghfirullah (100 kali) Astaghfirullahal Azhiim min kulli dzanbin wa ma’syiyatin wa min kulli maa yukhaalifu diinal Islaam, yaa Arhamar Raahimiin, al-Faatihah Surat Mulk (“Kerajaan” - 67) Bismillaahir rahmaanir rahim. Tabaarakal ladzii bi yadihil mulku wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir / Alladzii khalaqal mauta wal hayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu ‘amalaw wa huwal ‘aziizul ghafuur / Alladzii khalaqa sab’a samaawaatin thibaaqam maa taraa fii khalqir rahmaani min tafaawut / farji’il bashara hal taraa min futhuur / Tsummar ji’il bashara karrataini yanqalib ilaikal basharu khaasi-aw wa huwa hasiiir / Wa la qad zayyannas samaa-ad dunyaa bi mashaabiihaa wa ja’alnaahaa rujuumal lisy syayaathiin / wa a’tadnaa lahum ‘adzaabas sa’ir / Wa lilladziina kafaruu bi rabbihim ‘adzaabu jahannama wa bi’sal mashiir / Idzaa ulquu fiihaa sami’uu lahaa syahiiqaw wa hiya tafuur / Takaadu tamayyazu minal ghaizh / kullamaa ulqiya fiihaa faujun sa-alahum

khazanatuhaa alam ya-tikum nadziir / Qaaluu balaa qad jaa-anaa nadziirun fakadzdzabnaa wa qulnaa maa nazzalallaahu min syai-in antum illaa fii dhalaalin kabiir / Wa qaaluu lau kunnaa nasma’u au na’qilu maa kunnaafii ash-haabis sa’iir / Fa’tarafuu bi dzambihim fa suhqal li ash-haabis sa’iir / Innal ladziina yakhsyauna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratuw wa ajrun kabiir / Wa asirruu qaulakum awij haruu bih / innahuu ‘aliimum bidzaatish shuduur / Alaa ya’lamu man khalaqa wa huwal lathiiful khabiir / Huwal ladzii ja’ala lakumul ardha dzaluulan famsyuu fii manaakibihaa wa kuluu mir rizqihii wa ilaihin nusyuur / A-amintum man fis samaa-I ay yahsifa bikumul ardha fa idzaa hiya tamuur / Am amintum man fis samaa-I ay yursila ‘alaikum haashiba / fasata’lamuuna kaifa nadziir / Wa laqad kadzdzabal ladziina min qablihim fakaifa kaana nakiir / Awalam yaraw ilath thairi fauqahum shaaffaatiw wa yaqbidhn / maa yumsikuhunna illar rahmaan / innahuu bi kulli syai-im bashiir / Amman haadzal ladzii huwa jundullakum yanshurukum min duunir rahmaan / inil kaafiruuna illaa fii ghuruur / Amman hadzal ladzii yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajjuu fi utuwwiw wa nufuur / Afamay yamshi mukibban ‘alaa wajhihii ahdaa amman yamshi sawiyyan ‘alaa shiraatim mustaqiim / Qul huwal ladzii ansha-akum waja’ala lakumus sam’a wal abshaara wal afidata qalilam maa tashkuruun / Qul huwal ladzii dhara’akum fil ardhi wa-ilaihi tukhsyaruun / wayaquuluuna mataa hadzal wa’du inkuntum shaadiqin / Qul innamal ‘ilmu ‘indallahi wa-innama ana nadziirum Mubiin / Falamma roauhu zulfatan sii-at wujuuhul ladziina kafaruu waqiila hadzal ladzii kuntum bihi tadda’uun / Qul ara-aitum in ahlakaniallahu wamam ma’iya au rahimanaa famay yujiirul kaafiriina min ‘adzaabin aliim / Qul huwar Rahmaanu aamanna bihi wa’alaihi tawakkalnaa fasata’lamuuna man huwa fii dhalalim Mubiin / Qul ara-aitum in ashbaha maa-ukum ghawran famay yatiikum bimaa-im ma’iin / ALLAAHU TA’ALAA RABBUNAA WA RABBUL ‘AALAMIIN SHADAQALLAAHUL ‘AZHIIM Atau Ayat Aamanar Rasuul (2:285-286) : Bismillaahir rahmaanir rahim. Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mir rabbihii wal mu’minuun, kullun aamana billaahi wa malaa-ikatihii wa kutubihii warusulih. Laa nufarriqu baina ahadim mir rusulih, wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir. Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa ‘alaihaa maktasabat, rabbanaa laa tu-aakhidznaa inn nasiinaa au akhtha’naa, rabbanaa wa laa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa. Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, anta maulaanaa, fan shurnaa ‘alal qaumil kaafiriin. AMANABILLAHI SHADAQALLAAHU MAWLANAL MU’IN ◦ Surat al-Ikhlas (3 kali) ◦ Surat al-Falaq ◦ Surat an-Naas ◦ Laa ilaaha illallah (10 x) Muhammadur Rasuulullaah ◦ Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammadin wa sallim (10 kali) ◦ Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin. ◦ Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat

◦ Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa anbiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, ‘Alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an saadaatina ash-haabi Rasulillaahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa‘anil aimmatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa‘anil awliyaa wash shaalihin wa ‘an masyaayikhina fith thariqatin Naqshbandiyyatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa-a’aadallaahu ta’aalaa ‘alainaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman wal hamdullilaahi rabbil ‘aalamiin, al-Faatihah ◦ Ihda : Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad , wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa Syaikh ‘Abdullaah Faiz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Syaikh Muhammad Nazim Adil al Qubrusi al-Haqqani, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun,al-Faatihah WASIFATUL QUBRA Shalat Malam (dilakukan sebelum Subuh) Shalat Wudhu (2 raka’at setelah melakukan wudhu) Shalat Najat (2 raka’at) Berikut ini dibaca pada posisi berdiri menghadap qiblat dilakukan sebelum shalat Najat. Do’a : Allaahuma thahhirnii min ghadhabin nafs (Ya Allah sucikan diriku dari segala keangkara murkaan). 100 kali “Ya Halim” (Yang Maha Penyantun) Do’a : Allaahuma a’uudzu bika min syarri nafsii, wa min syarrin naas, wa a’uudzu bika min fitnatid dunya wa adzaabil aakhirah. 100 kali “Ya Hafidz” (Yang Maha Pemelihara) Raka’at 1: ◦ Surat al-Faatihah ◦ A’udzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahi rahmaanir rahiim .Wa ilaahukum ilaahun waahid, laa ilaaha illaa Hu war Rahmaanur Rahiim (2:163) ◦ Ayatul Kursi: Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qayyuum, la ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardh, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aydiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bi maa syaa, wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal ardh, wa laa ya uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal ‘Aliyyul ‘Azhiim (2:255) Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus (makhluknya); tidak mengantuk dan tidak tidur, Bagi-Nya segala yang ada dilangit dan segalayang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi pertolongan disisi-Nya tanpa seizin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan apa-apa yang dibelakang mereka, dan mereka tidak akan menjangkau ilmu-Nya sedikitpun, kecuali pengetahuan yang dikehendaki oleh-Nya. Singgasana-nya sangat luas, meliputi seluruh langit dan bumi. Dan tidak sulit bagi-Nya mengatur keduanya. Allah Maha Luhur lagi Maha Agung. ◦ Syahidallaahu annahuu laa ilaaha illaa Huwa wal malaa’ikatu wa ulul-’ilmi qaa-imam bil-qisth, Laa ilaaha illaa Huwal ’Aziizul Hakiim. Innad diina ‘indallaahil Islaam

(3:18,19) Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, para malaikat dan orang2 berilmu (menyaksikan), berdiri dengan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan DIA yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama disisi Allah hanyalah Islam. ◦ Qulillaahumma Maalikal-Mulki, tu’til-mulka man tasyaa –u, wa tanzi’ul mulka mimman tasyaa-u, wa tuu’izzu man tasyaa-u, wa tudzillu man tasyaa, bi yadikal khaiir, innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir. Tuulijul-layla fin-nahaari, wa tuulijun-nahaara fil-layli wa tukhrijul hayya minal-mayyiti, wa tukhrijul-mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasyaa-u bi ghayri hisaab.(3:26,27) ◦ Katakanlah, “Ya Allah, Pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau tanggalkan kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. DitanganMU segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam kepada siang, Engkau masukkan siang kepada malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tiada terhitung. Raka’at 2: ◦ Surat al-Faatihah – Surat al-Ikhlas (11 kali) Setelah salam, lakukan sujud sambil berdo’a: ◦ Ya Rabbi kamaa ta’kulun naarul hathaba hakadzaal hasadul mutaashilu fiyya ya’kulu jami’i’a a’malii khallishni ya Rabbi minhuu wa khallishni aydhan minal ghadhabin nafsaani wa min nafsil madzmumah wa minal akhlaqidz dzamimah, ya rabbi baddil kullu akhlaaqi ilaa akhlaaqin hamidatin wa af’aalin hasan. Ya Tuhanku, setiap upayaku untuk menjadi baik tidak mustahil akan hancur oleh kelalaianku sendiri yang selalu ‘larut’ oleh panasnya hati terhadap sesama, bagaikan api yang memusnahkan kayu kering. Tolong bersihkan diriku ini ya Allah dari kekejian hati atau perbuatan buruk, gantikanlah ya Allah dengan ahlaq serta perbuatan yang baik dimasa mendatang. v Shalat Syukur (2 raka’at) Sebelum mulai ucapkan : Rabbanaa maa syakarnaaka haqqa syukrika, yaa Masykuur. Ya Allah, kami kerap lalai mensyukuri nikmatMU, hanya Engkaulah tempat kami bersyukur. Raka’at 1: ◦ Surat al-Faatihah – Surat al-Ikhlas (2 kali) Raka’at 2: ◦ Surat al-Faatihah – Surat al-Ikhlas (1 kali) Setelah salam, ◦ 500 kali “Ya Shamad” (Yang Maha dibutuhkan) v Shalat Tasbih (4 raka’at, 2-2) Sebelum shalat : ◦ Subhaanallaahi ‘adada khalqihii wa zinata ‘arsyihi wa ridha nafsihi wa midaada Kalimaatih (3 kali).

◦ Subbuuhun Quddus, Rabbunaa wa Rabbul Malaaa’ikati war Ruuh (3 kali). ◦ Subhaanallahi wal hamdulillahi wa laa ilaaha illallaahu waLlahu Akbar Sebelum takbir : ◦ Allaahumma maa dzakarnaaka haqq dzikrika yaa Madzkuur. Ya Allah, betapa kami lalai mengingatmu, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengingat. Setiap raka’at : ◦ Surat al-Faatihah - Surat al-Ikhlas ◦ Subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha ilaallahu wal Allaahu Akbar (dibaca 15 kali setelah takbir pertama di setiap raka’at dan 10 kali pada tiap perubahan posisi. Jumlah keseluruhan tasbih menjadi 75×4 = 300 kali). Pada akhir Tasbih dilengkapi dengan ; wa laa hawla wa laa quwata ilaa billaahil ‘Aliyil ‘azhiim. Setelah salam : ◦ Subhaana man ta’ azzaza bil qudrati wal baqaai wa qahharal ‘ibadi bil mawti wal fanaa’ ◦ Subhaana Rabbika Rabbil ‘izzati ‘ammaa yashifuuna wa salaamun ‘alal Mursaliin, wal hamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin. ◦ Allaahumma, innii a’uudzu bi ridaaka min sakhatika wa bi mu’aafaatika min ‘uquubatika wa bika minka. ◦ Allaahumma, laa nuhii tsanaa-an ‘alaika, anta kamaa atsnayta ‘alaa Nafsik. ◦ Laa ilaaha illallaah (10x) Muhammadur Rasuulullaah ◦ Alaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10x). Ihda : Ilaa syarafin Nabiiyi …………Al Faatihah v Shalat Tahajjud (8 raka’at, 2-2-2-2) Setelah salam, ◦ Do’a Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samaawaati wal ardhi waman fihin, wa lakal hamdu anta malikus samaawaati wal ardhi waman fihin, wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi waman fihin, wa lakal hamdu antal haqq, wawa’dukal haqq, waliqa-ukal haqq, waqaulukal haqq, waljan- natu haqq, wannaaru haqq, wassaa’atu haqq, Wannabi Muhammadin shallallahu ‘alaihi wasallama haqq, Allahumma laka aslamtu, wabika aamantu, wa ‘alaika tawakkaltu, wabika khasamtu, wa ilaika haakamtu, faghfir lii maa qaddamtu, wamaa akhkhartu, wamaa asrartu, wamaa a’lamtu, wamaa akhfaitu, wamaa anta a’lamu bihi minni innaka antal muqaddimu wa antal muakhkhiru, laa ilaaha illa anta, wala haula wala quwwata illa billah, Subhanaka inni kuntu minazh zhalimin. Allahumma Ya Allah, Engkaulah Penyangga segala yang ada, Engkaulah Penguasa kehidupan ini dan Engkaulah yang memberi kecerahan dengan cahaya Cinta dan Kemurahanmu. Engkau adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa janji dan ancamanMu benar2 akan ada bersama dengan perjumpaan denganMu kelak dihari Qiamat, niscaya kebenaran juga yang ku yakini. Sorga adalah kebenaran dan pengharapanku. Neraka pun benar adanya, namun jauhkan dariku Ya Allah. Bahwa sesungguhnya kebenaran Nabi Muhammad adalah keikut sertaanku, dan beliau merupakan penghubung diriku kearah semua kebenaran serta kebaikanMu yang ada.

Allahumma Ya Allah, hanya padamu aku berserah diri; kepadaMu aku bertaut memulangkan dan menyandarkan kembali semua perihal diriku agar tetap terjalin sempurna segalanya denganMu ya Allah. Ampunilah diriku ini ya Allah, dengan masa laluku maupun dengan masa2 yang belum kulalui; yang tampak maupun yang kurahasiakan; dan sesungguhnya hanya Engkau yang mengetahui segala kekurangan dan keluputan diriku ini; hanya Engkaulah Yang Terdahulu dan Yang Paling Kemudian. Tak ada yang layak diper-tuan selain Engkau Ya Allah. Aku ini Ya Allah begitu aniaya dengan diriku sendiri, Ampunilah. ◦ Subhanal Malikil Quddus (3 kali) ◦ Subbuhun Quddusun rabbunaa wa rabbul malaa-ikati warruhi (3 kali) ◦ Khalaqas samaawaati wal ‘ardha bil izzati wal jabarut ◦ Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa wa ‘fu anna, yaa Kariim Syaikh Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani Thariqatunash shuhba wal khairu fil jam’iyyiah Our Way is (founded on) association and goodness comes from congregation .”Tharekat kita adalah persahabatan (kebersamaan), dan Kebaikan berada dalam Kebersamaan ” Hadrat Khwajah Syaah Baha’uddin Naqsyband SHALAT SUBUH / FAJAR v Adzan & Do’a sesudah Adzan v Shalat Sunnat Qabliah Subuh (2 raka’at) Setelah salam, ◦ Asy-hadu allaa ilaaha illallaah, wa asy-hadu anna Muhmmadan ‘Abduhu wa Rasuulluh (3 kali) ◦ Iqaamatus shalaat, wa itaa’u zakat, wa sawmu ramadhaan, wa hajjul bayti Haqq . Aamantu billaahi wa malaa-ikatihi wa kutubihi wa rusulihii wal yawmil aakhiri, wa bil qadri khayrihii wa syarrihii min Allaahi ta’aalaa Haqq – Qabullin yaa Rabb. ◦ Asy-hadu allaa ilaaha illallaah, wa asy-hadu anna Muhammadur Rasuulullaah ◦ Awda’na haataynil kalimataynisy syahadatayni ‘Indaka yaa Rasuul-Allaah. Wa-ahyi lanaa wadii’atun yawmil ’qiyaamah, yaa man arsalahullaahu ta’aala rahmatan lil’aalamiin. ◦ Subhanallaahi wa bihamdihii - Subhanallaahil ‘Azhiim, Astaghfirullaah (100 kali) ◦ Astaghfirullaahal Azhiim min kulli dzanbin wa ma’shiyatin min kulli maa yukhaalifu diinal Islaam, min kulli maa yukhaalifusy Syarii’ah, min kulli maa yukhaalifuth Thariiqah, min kulli maa yukhaaliful Haqiiqah, min kulli maa yukhaaliful ’Aziimah, min kulli maa yukhaaliful Ma’rifaat, yaa arhamar raahimin, yaa Allaah ◦ Astaghfirullaahal ’azhim wa atuubu ilayh (100 kali) ◦ Astaghfirullaahal ‘azhiim wa atuubu ilayh, tawbata ‘abdin zhaalimin li nafsihi, laa yamliku linafsihi, mawtan walaa hayaatan walaa nushuuraa. Allaahuma Anta Rabbii, laa ilaaha illaa Anta khalaqtanii wa anaa ‘abduka wa anaa ‘alaa ‘ahdika wa wa’ dika maastatha’. ◦ A’uudzu bika min sharri maa shana’tu, abuu’u laka bi ni’matika ‘alayya, wa abuu’u bi dzanbiyy faghfirlii dzanbiyy, fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illaa Anta, Yaa Allaah.

◦ A’uudzu billaahi minasy syaithaanir rajim. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Rabbanaa laa tuzigh quluubana, ba’da idz hadaytanaa wa hab lanaa min ladunka rahmatan, innaka antal Wahhaab (3:8) yaa Wahhaab, yaa Wahhaab, yaa Wahhaab, yaa musabbibal asbaab, yaa mufattihal abwaab, yaa muqallibal’quluubi wal ab-shaar, yaa Daliilal mutahayyiriin, yaa Ghiyatsal mustaghitsiin, yaa Hayyu, ya Qayyuum, yaa dzal Jalaali wal Ikraam… Wa ufawwidhu amriiy ilallaah, innallaaha basiirun bil’ibaad ◦ Ya man laa malja’a minhu illaa ilayhi fa laa tukhayyib raja-ana, yaa Qadiimal-Ihsaan. Allaahumma ahsin ilainaa bi Ihsaanikal qadiim . Laa taqnatuu mir rahmatillaah, innallaaha yaghfirudh dhunuuba jamii’a, innahuu Huwwal Ghafuurur Rahiim. ◦ Allaahumma innaa nas-alukal ’afwa wal aafiyata fiddini waddun-yaa wal-aakhirah. Allaahumma sturnaa bi satrikal jamiil Allaahummastur ‘awratii, wa aamin raw’atiiy, waqdhiy li dayni. Allaahumma innaa na’uudzu bika min jahdil balaa, wa darakisy syaqaa’, wa suu’il qadhaa, wa syamaatatil a’daa, bi hurmati man arsaltahuu rahmatan lil ‘aalamiin ◦ Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin , shalaatan tunjiina bihaa min jamii’il ahwaali wal aafaat, wataqdhi lanaa bihaa jamii ’al haajat, wa tuthahhirunaa bihaa min jamii-issayyi-at, wa tarfa’una bihaa ‘indaka a’lad darajaat, wa tuballighunaa bihaa aqshal ghaayat, min jami’il khayrati fil hayaati wa ba’dal mamaat ◦ Allaahummaslih ummata Muhammad Allaahummarham ummata Muhammad Allaahummastur ummata Muhammad Allaahummaghfir li ummati Muhammad Allaahummahfazh ummata Muhammad Allahummanshur ummata Muhammad Yaa Arhamar Raahimiin irhamnaa Yaa Arhamar Raahimiin fa’fu ‘annaa Yaa Arhamar Raahimiin, yaa Ghaffaradz dzunuub, yaa Sattaral’uyuub, yaa Fattahal quluub, Allaahummasqinal ghaytha suqya rahmatin Wa laa taj’alnaa minal qaanitiin Amin, Amin, Aamiin Wa-salaamun ‘alal mursaliina, Wal hamdu lillaahi Rabbil’aalamiin ◦ Surat al-Ikhlas (3 kali). Subhana Rabbika Rabbil’izzati ‘ammaa yasifuun, wa salaamun ‘alaal Mursaliina walhamdu lillaahi Rabbil’aalamiin ◦ Laa ilaaha illallaahu, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa Huwa Hayyun daa-imun, laa yamuut, bi yadihil khayr, wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir ◦ Ilaa syarafin ‘Nabiyy wa-aalihii wa Shahbihii wa ilaa Masyaa’ikhinal kiraam wa ilaa Mawlana Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Dhaghestani, wa syaikhina Syaikh Sayyid Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani, wa saa’iri saadatinaa wash shiddiqiyuun, al-Faatihah v Berbaring kearah qiblat dari sisi kanan (seperti posisi jenazah) sambil berdo’a: Auudzu billaahi minas syaithaanir rajiim. Bismillaahir rahmanir rahiim. Minhaa khalaqnaakum, wa fihaa nu’iidukum, wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra, inna lillaahi wa inna ilayhi raaji’uun. Falhukmu lillaahil ’Aliyyil Kabiir. Allaahumma tsabbitnaa ‘alaal imaan. ◦ Iqamatush shalat v Shalat Fardu Subuh (2 raka’at) Do’a Qunut (setelah ruku’ kedua) Allaahummahdinaa bi fadhlika fii man hadayt, wa ‘aafinaa fii man ‘aafait, wa tawallanaa fii man tawallayt, wa baarik lanaa fii maa a’thayt,

wa qinaa waashrif’annaa syarra maa qadhayt, Fa innaka taqdhiiy wa laa yuqdhaa ‘alayk, wa innahuu laa yadhilu man waalayt, wa laa ya’izzu man ‘aadayt, Tabaarakta, Rabbanaa wa ta’aalayt, Lakal-hamdu ‘alaa maa qadhayt, Nastaghfiruka, Allaahuma wa natuubu ilayk, Wa shallallaahu wa‘alaa Sayyidina Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallam Allahummaksyif ‘annal balaaya maa laa yak-syifuhuu ghayruk Allaahummasqinal ghaytsa, suqya rahmatin wa laa taj’alnaa minal ‘qaanitin Rabbighfir warham wa Anta khayrur raahimin Allaahummaf tah lanaa fat-han qariiban wa Anta khayrul faatihin faquthi’a daabirul qawmilladzina zhalamuu wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin. Setelah Salam, ◦ Laa ilaaha illAllaah (3x) Muhammadur Rasuulullaah ◦ Astaghfirullah (3x) al azhiim aladzii laa illaaha illaa Huwwal Hayyul Qayyum wa atuubu ilayh. ◦ Do’a : Allaahumma Antas Salaam wa minkas salaam, wa ilayka ya’uudus salaam, fa hayyinaa Rabbanaa bissalaam, wa dkhilnal Jannata bi luthfika, wakaraamika, wa juudika, daaraka Daarus Salaam Tabaarakta, rabbanaa wa ta’aalayta, yaa dzal Jalaali, wal jamaali, wal baqaa’i, wal’ Azhamati wal’Ikraam, yaa Rabbanaa, yaa Rabbighfir warham wa anta khayrur raahimiin ◦ Laa ilaaha illallaah, wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (10 kali) ◦ Sami’naa wa atha’naa, ghufraanaka Rabbanaa wa ilaykal mashiir ◦ ‘Alaa Rasuulinas shalawaat ◦ Astaghfirullah (3 kali) ◦ Subhanallah, walhamdulillah wa laa ilaaha illallaahu, wallaahu akbar, wa laa hawla wa laa quwwata illa billaahill ’Aliyyil ’Azhim ◦ A’uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillaahir rahmaanir rahiim. ◦ Wa ilaahukum ilaahun waahid, laa ilaaha illaa Hu war Rahmaanur Rahiim ◦ Ayatul Kursi : Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qayyum, la taa-khudzuhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa, wasi’a Kursiyyuhus samaawaati wal ardha wa laa ya-uuduhuu hifzhuhumaa, wa Huwal ‘Aliyyul ‘Azhiim (2:255) ◦ Syahidallaahu annahuu laa ilaaha illaa Huwa wal malaa’ikatu wa ulul-’ilmi qaa-imam bil-qisth, Laa ilaaha illaa Huwal ’Aziizul Hakiim. Innad diina ‘indallaahil Islaam (3:18,19) ◦ Qulillaahumma Maalikal-Mulki, tu’til-mulka man tasyaa –u, wa tanzi’ul mulka mimman tasyaa-u, wa tuu’izzu man tasyaa-u, wa tudzillu man tasyaa, bi yadikal khaiir, innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir. Tuulijul-layla fin-nahaari, wa tuulijun-nahaara fil-layli wa tukhrijul hayya minal-mayyiti, wa tukhrijul-mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasyaa-u bi ghayri hisaab.(3:26,27) ◦ Allaahumma laa maani’a limaa a’thayt, wa laa mu’thiya limaa mana’ta, wa laa radda

limaa qadhayt, wa laa yanfa’u dzal Jaddu minkal Jadd. Rabbii, laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil ‘Aliyyil ‘Azhim. ◦ Surat al-Faatihah ◦ Surat al-Ikhlas ◦ Surat al-Falaq ◦ Surat an-Naas ◦ Yaa Rabbii, Dzal Jalaali wal Kamaali – Subhaanaka yaa azhiim… - Tasbih (hal 75 ). ◦ A’udzu billaahi minasy syaithaanir rajim. Bismillaahi rahmaanir rahiim. Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluna ‘alan Nabi, yaa ayyuhal ladziina aamanu, shalluu ‘alayhi wa sallimuu tasliima (33:56). ◦ Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayyidinaa Muhammad. Bi ‘adadi kulli daa’in wadawaa’in wa baarik wa sallim ‘alayhii wa ‘alayhim katsira (3 kali - yang ke3 katsiran-katsira). ◦ Fa’lam annahu: Laa ilaaha illallaah (100x) Sayyidinna Nabiiyina Muhammadar Rasuulullahi Shalallaahu ta ‘aalaa alayhii wa ‘alaa aalihi washahbihii wassallam. ◦ Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10 kali) ◦ Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, wal-hamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin. ◦ ‘Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa anbiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an sadaatina ash-haabi Rasuulil-laahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa ‘anil a-immatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa ‘anil awliyaa wash shaalihin wa an masyaayikhina fith thariqatin Naqsybandiy-yatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa a’aad Allaahu ta’aalaa ‘alainaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman wal hamdullilaahi rabbil ‘aalamiin , al-Faatihah Subhaana Rabbiiyil ‘aliiyil A’lal Wahhaab. ◦ Do’a : ( pribadi / bebas ) Rabbighfirlii (ampunilah dosaku) Warhamnii (berilah aku rahmat) Watub’alayya (terimalah tobatku) Bismillahir Rahmannir Rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah, Yarabbanaa lakalhamdu kamaa yan baghiilijalaali wajhikal kariimi wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna shalataana, Washiyaamanaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadharru’anaa, wa takhasysyu ’anaa, Wa ta’abbudanaa, wa tammim taqshiiranaa, Ya Allah, ya Rabbal’aalamiin. Rabbanaa zhalamna anfusanaa wa in lamtag- firlanaa Wa tarhamna lana kuu nanna minal khaasiriin. Rabbana wa laa tahmil ‘alainaa ishran kama hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa, Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laatha qata lanaaa bihii wa’fu’anaa, wa’firlanna, war hamna, anta maulaanaa fanhshurnaa ‘alal qaumil kaafirin. Rabbana laa tuzigh quluu banaa ba’da idz hadzaitana, Wa hablanaa min ladunka rakhmatan innaka antal wahaab. Rabbana waghfir lanaa waliwaalidinaa wali

jamii’il muslimiin wal muslimaat, wal mu’miniin wal mu’minaat, wal’ahyaa’I minhum wal amwa’ti, innaka antal wahaab. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan waqiinaa ‘adzaaban naar. Allahhummaghfir lana dzunubanaa wa kaffir ‘annaa ayyi sayyiaatinaa wata waffanaa ma’al abraar. Subhaana rabbika rabbil’izzati ‘amma yashifuun, Wasalaamun’ala mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘alamin, Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim Al-Faatihah ◦ A’udzubillaahis samii’il aliimi minasy syaithaanir rajiim (3x) . Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Huwa Allahul ladzii laa ilaaha illa Hu, ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadati, Huwar Rahmaanur Rahiim. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa Huwal Malikul Quddusus Salaamul, Mu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul , Jabbarul, Mutakabbir, Subhanallaahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwa Allaahul, Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwiru, lahul asmaa-ul husna. Yusabbihu lahuu maa fis samaawati wal ’ardhi, wa Huwal ’Aziizul Hakiim (59:22-24) ◦ Huwal Awwalu, wal Aakhiru, wazh Zhaahiru, wal Baathinu, wa Huwa bi kulli syai-in ‘aliim (57:3) SADAQ-ALLAAHUL MAULANAL ‘AZHIIM ◦ Rabbanaa taqabbal minnaa wa’aafina, wa’fu ’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, wa tubb ‘alaynaa, wah dinaa, wasqinaa, wa ashlih sya-nanaa, wa sya-nal muslimiin, wanshurnaa ‘alal qaumil mufsidin, wanshur shulthaananaa, wa shulthaanal muslimiin, wal shulthaanal ins wal jin, sayyidinaa Mahdi , sayyidinaa ‘Isa sayyidinaa syaikh Abdullaah Fa’iz AdDhaghestani, bihurmati man ansalta ‘alayhii suurat al-Faatihah ◦ Asy-hadu al laa ilaaha ilallaah wa asy-hadu anna Muhmmadan ‘Abduhu wa Rasuulluh (3 kali) ◦ Astaghfirullah (100 kali) ◦ Astaghfirullahal Azhiim min kulli dzanbin wa ma’syiyatin wa min kulli maa yukhaalifu diinal Islaam, yaa Arhamar Raahimiin, al-Faatihah ◦ Surat Yaa Siin (Q;36) A’udzu billaahi minasy syaithaanir rajiim/ Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yaa siin (Shallallaahu ‘Alayhii Wasallam) / Wal Qur’aanil hakiim / Innaka laminal mursalin / ’Alaa shiraatim mustaqiim / Tanziilal ‘aziizir rahiim / Litundzira qaumam maa undzira aabaa-uhum fahum ghaafiluun / Laqad haqqal qaulu ‘alaa aktsa rihim fahum laa yu’minuun / Innaa ja ‘alnaa fii ‘a naaqihim aghlaalam fahiya ilal adzqaani fahum muqmahuun / Waja’alnaa mim baini aidiihim saddaw wa min khalfihim saddam fa aghsyainaahum fahum laa yub-shirun / Wasawaa-un ‘alaihim a-andzartahum amlam tundzirhum la yu’minuun / Innamaa tundziru manittaba ‘adz dzikra wa khasyiyar rahmaana bil ghaib(i), fabasysyirhu bi maghfiratiw wa ajrin kariim / Inna nahnu nuhyil mautaa wanaktubu maa qaddamuu wa aatsaarahum wakulla syai-in ahshainaahu fii imaamim mubiin / Wadhrib lahum matsalan ash-haabal qaryah, idz jaa-ahal mursaluun / Idz arsalnaa ilaihimuts naini fakadz-dzabuuhumaa fa’azzaznaa bitsaalitsin fa qaaluu innaa ilaikum mursaluun / Qaaluu maa antum illaa basyarum mitslunaa wa maa anzalar rahmaanu min syai-in antum illa takdzibuun / Qaaluu rabbunaa ya’lamu innaa ilaikum lamursaluuna wa maa ‘alainaa illal balaaghul mubiin / Qaaluu innaa tathayyarnaa bikum la-il lam tantahuu lanarjuman nakum walayamas sannakum minnaa ‘adzaabun aliim / Qaaluu thaa-irukum ma ‘akum a-in dzukkirtum bal antum qaumun musrifuun / Wajaa-a min aqshalmadiinati rajuluy yas ‘aa qaala yaa qaumit tabi’ul mursaliin / Ittabi ‘uu mal laa yas-alukum ajraw wahum muhtaduun / Wa maa liya laa a’budul ladzii fatharanii wa ilaihi

turja’uun / A-attakhidzu minduunihi aalihatan iy-yuridnir-rahmaanu bidhurril laa tughni’an-nii, syafaa’atuhum syai-aw-wa laa yunqidzuun / Innii idzal lafii dhalaalim mubiin / Innii aamantu birabbikum fasma’uun / Qiilad-khulil jan-nah qaala yaa laita qaumii ya’lamuun. Bima ghafaralii rabbii waja ‘alanii minal mukramiin / Wa maa anzalna ‘alaa qaumihii min ba’dihii min jundim minas samaa-i wama kunnaa munziliin / In kaanat illaa shaihataw waahidatan fa idzaa hum khaamiduun / Yaa hasratan ‘alal ‘ibaad(i), maa ya’tiihim mir rasuulin illaa kaanuu bihii yastahzi-uun / Alam yarau kam ahlaknaa qablahum minal quruuni annahum ilaihim la yarji‘uun / Wa in kullul lammaa jamii ‘ul ladainaa muhdharuun / Wa aayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu ya’kuluun / Waja-‘alnaa fiihaa jannaatim min nakhiiliw wa a’naabiw wa fajjarnaa fiihaa minal-‘uyuun / Liya’kuluu min tsamarihii wa maa ‘amilat-hu aidiihim afalaa yasykuruun / Subhaanalladzii khalaqal-azwaaja kullahaa mimmaa tumbitul ardhu wa min anfusihim wa mimmaa la ya’-lamuun / Wa aayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahaara faidzaahum muzhlimuun / Wasysyamsu tajrii limustaqarril lahaa dzaalika taqdiirul ‘aziizil ‘aliim / Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa ‘aada kal’urjuunil qadiim / Lasysyamsu yam-baghii lahaa an tudrikal qamara wa lallailu saabiqun nahaar / wakullun fii falakiy yasbahuun / Wa aayatul lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fil-fulkil masyhuun. Wa khalaqnaa lahum min mitslihii maa yarkabuun / Wa in nasya’ nughriqhum falaa shariikha lahum wa laa-hum yunqadzuuna - Illaa rahmatan minnaa wa mataa’an ilaahiin / Wa idzaa qiila lahumuttaquu maa baina aidiikum wa maa khalfakum la‘allakum turhamuun / Wa maa ta-tiihim min aayatim min aayaati rabbihim illaa kaanuu ‘anhaa mu’ridhiin / Wa idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalal ladziina kafaruu lilladziina aamanuu anuth’imu mal lau yasyaa-ullaahu ath-‘amah, in antum illaa fii dhalaalim mubiin / Wayaquuluuna mataa haadzal wa’du in kuntum shaadiqiin / Maa yanzhuruuna illaa shaihataw waahidatan ta-khudzuhum wahum yakhish-simuun / Falaa yastathii’uuna taushiyataw wa laa ilaa ah-lihim yarji-‘uun / Wa nufikha fish-shuuri fa idzaa hum minal-ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun / Qaaluu yaa wailanaa man ba‘atsanaa mim marqadinaa, haadzaa maa wa-‘adarrahmaanu wa shadaqal mursaluun / In kaanat illaa shaihataw waahidatan fa idzaahum jamii-‘ul ladainaa muhdharuun / Falyauma laa tuzhlamu nafsun syai-aw wa laa tujzauna illaa maa kuntum ta’maluun / Inna ash-haabal jannatil yauma fii syughulin faakihuun / Hum wa azwaajuhum fii zhilaa lin ‘alal araa ‘iki muttaki’uun / Lahum fiihaa faakihatuw wa lahum maa yadda-‘uun / Salaamun qaulam min rabbir rahiim (“Razzaqana Allah” ) / Wamtaazul yauma ayyuhal mujrimuun (“Adzaban Allaah” ) / Alam a’had ilaikum yaabanii aadama allaa ta’budusy syaithaan / innahuu lakum ‘aduwwum mubiinuw Wa ani’buduunii, haadzaa shiraathum mustaqiim. / Wa laqad adhalla minkum jibillan katsiira, afalam takuunuu ta’qiluun / Haadzihii jahannamul latii kuntum tuu-‘aduun / Ishlauhal yauma bimaa kuntum takfuruun / Alyauma nakhtimu ‘alaa afwaa hihim watukallimunaa aidiihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun / Walau nasyaa-ulathamasnaa ‘alaa a’yunihim fastabaqush shiraatha fa annaa yubshiruun / Walau nasyaa-u lamasakhnaahum ‘alaa makaanatihim famastathaa’uu mudhiyyaw walaa yarji‘uun / Wa man nu‘ammirhu nunakkis-hu filkhalqi afalaa ya’qiluun / Wa maa ‘allamnaahusysyi’ra wa maa yambaghii lah / in huwa illaa dzikruw wa qur-aanum mubiin / Liyundzira man kaana hayyaw wayahiqqal qaulu ‘alal kaafiriin / Awalam yarau annaa

khalaqnaa lahum mimma ‘amilat aidiina an’aaman fahum lahaa maalikuun / Wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum wa minhaa ya’kuluun / Walahum fiiha manaafi-‘u masyaarib, afalaa yasykuruun / Wattakhadzuu min duunillaahi aalihatal laa‘allahum yun–sharuun / Laa yastathii‘uuna nashrahum wahum lahum jundum muhdharuun / Falaa yahzunka qauluhum, innaa na’lamu maa yusirruuna wa maa yu’linuun / Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa-idzaa huwa khashiimum mubiin / Wa dharaba lanaa matsalaw wanasiya khalqah qaala may, yuhyil ’izhaama wahiya ramiim / Qul yuhyiihal ladzii ansya-ahaa awwala marrah, wa huwa bikulli syai-in ‘aliim / Alladzii ja-‘ala lakum minasy syajaril akhdhari naaran fa idzaa antum minhu tuuqiduun / Awalaisal ladzii khalaqas samaawaati wal ardha biqaadirin ‘alaa ay-yakhluqa mitslahum, balaa wahuwal khallaaqul-‘aliim / Innamaa amruhuu idzaa araada syai-an ay yaquula lahuu kunfayakuun / Fasubhaanal ladzii biyadihii malakuutu kulli syai-iw wa ilaihi turja’uun. SHADAQ-ALLAAHUL ‘AZHIIM . (Kullu syay’in haalikun illaa Wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja’uun) ◦ Asma ‘ul Husna Pengucapan “Jalla jalaa-luhu ( ) ” boleh dilakukan kapan saja pada tiap2 sela Asma Allah. A’uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahi Rahmanir rahim. Huwallahul ladzii laa ilaaha illa Huu. ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadah, Huwar Rahmaanur, Rahiim (Jalla Jalaaluhu), al Maalikul, Qudduusus, Salaamul, Muu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul, Jabbaarul, Mutakabbir , Al Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwirul, Ghaffaarul, Qahhaarul, Wahhaabur, Razzaaqul, Fattaahul, ‘Aliimul (J), Qaabidhul, Baasithul, Khaafidhur, Raafi’ul, Mu’izzul, Mudzillus, Samii’ul, Bashiir , al Hakamul, Ad-lul, Lathiiful, Khabiirul, Haliimul, ‘Adziimul, Ghafuurusy, Syakuurul, ‘Aliiyyul, Kabiir , al Hafiidzul, Muqiitul, Hasiibul, Jaliilul, Kariimur, Raqiibul, Mujiibul , Waasi’ul, Hakiimul, Waduudul, Majiidul , al Baa’ithusy, Syahiidul. Haqqul, Wakiilul, Qawiiyyul, Matiinul , Waliyyul, Hamiid, al Muhshiil, Mubdi’ul, Mu’iidul, Muhyiil, Mumiitul, Hayyul, Qayyuum , al Waajidul, Maajiidul, Waahiidul, Ahadush, Shamadul, Qaadirul, Muqtadirul , Muqaddimul, Mu-akhirul, Awwalul, Aakhiruzh , Zhaahirul, Baathin., Waaliiyul, al Mut’aali, al Barru, at Tawwaabul , al Muntaqimul , ‘Afuwwur, Raa-uufu, MaalikulMulki, Dzul Jalaali wal Ikraam , al Muqsithul, Jamii’ul, Ghaniyyul, Mughniil, Mu’thiyul, Maani’udh, Dhaarrun, Naafi’un, Nuur , al Hadii, Badi’ul, Waarithur, ar Rasyiidus, Shabuur. Jalla Jalaaluhu wa jallat’azhmatahuu walaa ilaaha ghairuh. Alladzi lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahuu kufuwan ahad. Ya Ahaad, ya Shamad, shalli ‘alaa Muhammad (3 kali) ◦ Surat al-Ikhlas (11 kali) ◦ Surat al-Falaq ◦ Surat an-Naas ◦ Laa ilaaha illallah, Muhammadur rasuulullaahi shallallaahu ta’aalaa alayhi wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallim (10 kali) ◦ Allaahuma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10 kali)

◦ Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il ambiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin. Do’a : ◦ Ilaa Syarafin ‘Nabiyy wa-aalihii wa shahbihil kiraam, wa ilaa arwaahi saa’iril Anbiyaa’I wal Mursalin, wa Khudamaa’I syaraa’ihim, wa ilaa arwaahil a’immat’il Arba’a, wa ilaa arwaahi Masyayikhinaa fith thariiqatin ‘Naqsybandiyyatil Aliyyah, khassatan ilaa ruuhi imamith thariqah wa Ghawthil khaliqah Syaah Baha-uddin Naqsyband Muhammadinil ’Uwaysiiyil Bukhaari, wa ilaa Mawlana Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Ustaadzina Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh Sayyid Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani, wa hadhrati ustaadzina wa ustaadzi ustaadzina was siddiqiyuun. al-Faatihah ◦ Ihda Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad , wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa Syaikh ‘Abdullaah Faiz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Syaikh Muhammad Nazim Adil al Qubrusi al-Haqqani, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun, al-Faatihah v Shalat Ishraq (2 atau 4 raka’at, setelah matahari terbit) v Shalat Dhuha (2 sampai 8 raka’at setelah Shalat Isra’ sampai menjelang tengah hari, yang terbaik ;1 jam sebelum Dzuhur) Suuratul ADH-DHUHAA : Wadh dhuhaa / Wal laili idzaa sajaa / Maa wadda’aka Rabbuka wa maa qalaa / Walalaakhiratu khairul laka minal uulaa / Wa lasaufa yu’thiika rabbuka fa tardhaa Alam yajidka yatiiman fa-aawaa / Wa wajadaka dhaallan fa hadaa / Wa wajadaka ‘aa-ilan faaghnaa / Fa ammal yatiima fa laa taqhar / Fa ammas saa-ila falaa tanhar / Wa amma bi ni’mati Rabbika fa haddits. Demi waktu matahari sepenggalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karuniaNya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Sia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). Do’a setelah shalat Dhuha : Allahuma innadh dhuha dhuhauka, wal bahaa-a bahaa uka, wal jamaala jamaaluka, walquwwata quwatuka, walqudrata qudratuka, wal ‘ishmata ‘ishmatuka. Allahumma in kaana rizqii fissamaa’I fa anzilhu, wa in kaana fil ardhi fa akhrijhu, wa in kaana mu’siran fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa thahhirhu, wa in kaana baa iidan fa qarribu, bihaqqi dhuhaa-ika, wa bahaaika, wa jamaalika, wa quwatika, wa qudratika, aatinii maa a’thaita ibaa dikash shaalihin. Ya Allah, sesungguhnya Dhuha itu adalah Engkau dan kesempurnaan itu adalah

kesempurnaan-Mu. Ya Allah, apabila rizqi kami ada dilangit maka turunkanlah dan jika rizqi kami ada dibumi maka keluarkanlah. Apabila rizqi kami sukar didapat maka mudahkanlah bagi kami dengan haq Dhuha-Mu dan Kebesaran-Mu Ya Allah, berikan kepada kami sebagaimana Engkau telah berikan kepada hamba2-Mu yang soleh. SHALAT ‘ASHAR v Adzan & Do’a setelah Adzan v 4 raka’at Sunnat Setelah salam, ◦ Asy-hadu allaa illaaha illallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuuluh (3 kali) ◦ Surat al-Ikhlas (3 kali) Subhana rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifuun, wa salaamun ‘alal mursaliin wal hamdu lillaahi rabbil aalamin Do’a : ◦ Ilaa Hadhrati ‘Nabiyy wa-aalihii wa shahbihil kiraam, wa ilaa arwaahi saa’iril Anbiyaa’I wal Mursalin, wa Khudamaa’I syaraa’ihim, wa ilaa arwaahil a’immat’il Arba’a, wa ilaa arwaahi Masyayikhinaa fith thariiqatin ‘Naqsybandiyyatil Aliyyah, khassatan ilaa ruuhi imamith thariqah wa Ghawthil khaliqah Syaah Baha-uddin Naqsyband Muhammadinil ’Uwaysiiyil Bukhaari, wa ilaa Mawlana Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Ustaadzina Sulthaanil ’Awliya’ Syaikh Sayyid Muhammad Nazim Adil Al Qubrusi Al Haqqani, wa hadhrati ustaadzina wa ustaadzi ustaadzina was siddiqiyuun. al-Faatihah ◦ Allahuma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad v Iqamatush Shalat v 4 Raka’at Fardhu Setelah salam, ◦ Laa ilaaha illallaah (3x) Muhammadur Rasuulullaah ◦ Astaghfiru’llah (3x) ◦ Allahumma Antas Salaam wa minkas salaam wa ilaika ya’udus salaam, tabaarakta rabana wa ta’aalayta, yaa dzal Jalaali wal Ikraam ◦ Laa ilaaha illallaahu, wahdahu laa syariikaa lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir ◦ Sami’na wa atha’na, ghufraanaka Rabbana, wa ilaykal-masiir v Tasbih : ◦ Subhanaka yaa ‘Azhiim Subhanallah (33 kali) ◦ ‘Alaa ni’matil Islaam, wa sharafil imaan daa-iman abadan Alhamdulillah (33 kali) ◦ Ta’aala sya-nuhu walaa ilaaha ghayruhu, Allaahu Akbar (33 kali)

Allaahu akbar kabiira, wal hamdulillaahi katsiira, wa sub’hanallahi bukrataw wa ashilaa. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarikalah, lahul Mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir ◦ Subhana rabbial Aliyyil ‘Alal Wahhaab Do’a (pribadi / bebas ) : Rabbighfirlii (ampunilah dosaku) Warhamnii (berilah aku rahmat) Watub’alayya (terimalah tobatku) Bismillahir Rahmannir Rahim Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah, Yarabbanaa lakalhamdu kamaa yan baghiilijalaali wajhikal kariimi wa’azhiimi sulthaanik. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna shalataana, Washiyaamanaa, wa rukuu’anaa, wa sujuudanaa, wa qu’uudanaa, wa tadharru’anaa, wa takhasysyu ’anaa, Wa ta’abbudanaa, wa tammim taqshiiranaa, Ya Allah, ya Rabbal’aalamiin. Rabbanaa zhalamna anfusanaa wa in lamtag- firlanaa Wa tarhamna lana kuu nanna minal khaasiriin. Rabbana wa laa tahmil ‘alainaa ishran kama hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa, Rabbana wa laa tuhammilnaa maa laatha qata lanaaa bihii wa’fu’anaa, wa’firlanna, war hamna, anta maulaanaa fanhshurnaa ‘alal qaumil kaafirin. Rabbana laa tuzigh quluu banaa ba’da idz hadzaitana, Wa hablanaa min ladunka rakhmatan innaka antal wahaab. Rabbana waghfir lanaa waliwaalidinaa wali jamii’il muslimiin wal muslimaat, wal mu’miniin wal mu’minaat, wal’ahyaa’I minhum wal amwa’ti, innaka antal wahaab. Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan waqiinaa ‘adzaaban naar. Allahhummaghfir lana dzunubanaa wa kaffir ‘annaa ayyi sayyiaatinaa wata waffanaa ma’al abraar. Subhaana rabbika rabbil’izzati ‘amma yashifuun, Wasalaamun’ala mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘alamin, Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim Al-Faatihah ◦ A’udzubillaahis samii’il aliimi minasy syaithaanir rajiim (3 x). Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Huwa Allahul ladzii laa ilaaha illa Hu, ‘Aalimul ghaybi wasy syahaadati, Huwar Rahmaanur Rahiim. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa Huwal Malikul Quddusus Salaamul, Mu-minul, Muhayminul, ‘Aziizul , Jabbarul, Mutakabbir, Subhanallaahi ‘ammaa yusyrikuun. Huwa Allaahul, Khaaliqul, Baari’ul, Mushawwiru, lahul asmaa-ul husna. Yusabbihu lahuu maa fis samaawati wal ’ardhi, wa Huwal ’Aziizul Hakiim (59:22-24) ◦ Huwal Awwalu, wal Aakhiru, wazh Zhaahiru, wal Baathinu, wa Huwa bi kulli syai-in ‘aliim (57:3) SADAQ-ALLAAHUL MAULANAL ‘AZHIIM ◦ Rabbanaa taqabbal minnaa wa’aafina, wa’fu ’annaa, waghfirlanaa, warhamnaa, wa tubb ‘alaynaa, wah dinaa, wasqinaa, wa ashlih sya-nanaa, wa sya-nal muslimiin, wanshurnaa ‘alal qaumil mufsidin, wanshur shulthaananaa, wa shulthaanal muslimiin, wal shulthaanal ins wal jin, sayyidinaa Mahdi , sayyidinaa ‘Isa sayyidinaa syaikh Abdullaah Fa’iz AdDhaghestani, bihurmati man ansalta ‘alayhii suurat al-Faatihah ◦ Asy-hadu allaa ilaaha illallaah wa asy-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh (3 kali) ◦ Astaghfirullah (100 kali)

◦ Astaghfirullahal Azhiim min kulli dzanbiw wa ma’shiyatin wa min kulli maa yukhaalifu diinal Islaam, yaa Arhamar Rahimin, al-Faatihah ◦ Surat An Naba’ (“Berita” - 78) Bismillaahir rahmaanir rahiim. ‘Amma yatasaa-aluun / ‘Anin naba-il ‘azhiim / Alladzii hum fihii mukhtalifuun / Kallaa saya’lamuun / Tsumma kallaa saya’lamuun / Alam naj’alil ardha mihaadaa / Wal jibaala autaadaa / Wa khalaqnaakum azwaajaa / Waja’alnaa naumakum subaataa / Waja’alnal laila libaasaa / Waja’alnan nahaara ma’aasyaa / Wa banainaa fauqakum sab’an syidaadaa / Waja’alnaa siraajaw wahhaajaa / Wa-anzalnaa minal mu’shiraati maa-an tsajjaajaa / Li nukhrija bihii habbaw wa nabaataa / Wa jannaatin alfaafaa / Inna yaumal fashli kaana miiqaataa / Yauma yunfakhu fish-shuuri fata’tuuna afwaajaa / Wa futihatis samaa-u fakaanat abwaabaa / Wa suyyiratil jibaalu fa kaanat saraabaa / Inna jahannama kaanat mirshaadaa / Liththaaghiina ma-aabaa / Laabitsiina fiihaa ahqaabaa / Laa yadzuuquuna fiihaa bardaw wa laa syaraabaa / Illaa hamiimaw wa ghaasaaqaa / Jazaa-aw wifaaqaa / Innahum kaanuu laa yarjuuna hisaabaa / Wakadzdzabuu bi-aayaatinaa kidzdzaabaa / Wakulla syai-in ahsshainaahu kitaabaa / Fadzuuquu fa lan naziidakum illaa ‘adzaabaa / Inna lilmuttaqiina mafaazaa / Hadaa-iqa wa a’naabaa / Wa kawaa’iba atraabaa / Wa ka’san dihaaqaa / Laa yasma’uuna fiihaa laghwaw walaa kidzdzaabaa / Jazaa-am mir-rabbika ‘athaa-an hisaabaa / Rabbis samaawaati wal ardhi wa maa bainahumar rahmaani laa yamlikuuna minhu khithaabaa / Yauma yaquumur ruuhu wal malaa-ikatu shaffal laa yatakallamuuna illaa man adzina lahur rahmaanu wa qaala shawaabaa / Dzaalikal yaumul haqq / fa man syaa-attakhadza ilaa rabbihii ma-aabaa / Innaa andzarnaakum ‘adzaaban qariiba / yauma yanzhurul mar-u maa qaddamat yadaahu wa yaquulul kaafiru yaa laitanii kuntu turaabaa. Surat Al Fajr (89:24-30): Yaquulu yaa laitanii qaddamtu li hayaatii. Fa yauma –idzil laa yu’adzdzibu ‘adzabahuu ahad. Wa laa yuutsiqu watsaaqahuu ahad. Yaa ayyatuhan nafsul muthma-innah. Irji’ii ilaa rabbiki raadhiyatam mardhiyyah. Fad khulii fii’ibaadii. Wad khulii jannatii. RAZZAQ-ALLAAH, YAA ALLAAH. SADAQ-ALLAAHUL ‘AZHIIM.. Artinya : Dia berkata, “Hai kiranya aku dahulu mengerjakan (amal soleh) untuk hidupku (diakhirat). Maka pada hari itu tidak seorangpun yang meng-azab seperti azabNYA, dan tidak seorangpun yang mengikat seperti ikatanNYA. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan-mu dengan ridha dan diridhai. Maka masuklah kedalam golongan hambahambaKU, dan masuklah kedalam surga-KU. ◦ Surat al-Ikhlas (3 kali) ◦ Surat al-Falaq - Surat an-Naas ◦ Laa ilaaha illallaah (10 kali) Muhammadur Rasuulullaah ◦ Allahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim (10 kali) ◦ Shalli yaa Rabbii wa sallim ‘alaa jamii’il anbiyaa-i wal mursaliin, wa aali kullin ajma’iin, walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin. ◦ ‘Alaa asyrafil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ ‘Alaa afdhalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ ‘Alaa akmalil ‘aalamiina Sayyidinaa Muhammadinis shalaawaat ◦ Shalaawaatullaahi ta’aalaa wa malaa-ikatihii wa ambiyaa-ihii wa Rusulihii, wa jamii’i khalkihii ‘alaa Muhammadin wa alaa aali Muhammad, Alayhii wa ‘alayhimus salaam wa rahmatullaahi ta’aalaa wa barakaatuh, wa radhiallaahu tabaaraka wa ta’aalaa ‘an

sadaatina ash-haabi Rasuulillaahi ajma’iin. Wa anit taabi’iina bihim bi ihsaan, wa ‘anil aimmatil mujtahidiinal maadhiin wa ‘anil ulamaa-il muttaqiin, wa ‘anil awliyaa wash shaalihin wa ‘an masyaayikhina fith thariqatin Naqshbandiyyatil ‘aliyyah. Qaddasallaahu ta’aalaa arwaahahumuz zakiiyah, wanawwarallaahu ta’aalaa adhrihatahumul mubaarakah, wa-a’aadallaahu ta’aalaa ‘alainaa min barakaatihim wa fuyuudhaatihim daa’iman wal hamdullilaahi rabbil ‘aalamiin, Al Faatihah ◦ Ihda ◦ Allahumma balligh tsawaaba maa qara’naahu wa nura maa talawnahu, hadiyyatan wa waslatan minna ilaa ruuhi Nabbiyina Muhammad , wa ilaa arwaahil anbiyaa‘i wal awliyaa, khassatan ilaa ruuhi syaah Baha-udin Naqsyband Muhammadinil Uwaysiyil Bukhaari, wa Syaikh ‘Abdullaah Faiz ad Dhaghestani, wa Syaikhina Syaikh Muhammad Nazim Adil al Qubrusi al-Haqqani, wa saa-iri saadaatina wash shiddiqiyuun, al-Faatihah TASBIH v Subhanaka yaa ‘Azhiim Subhanallah (33 kali) v ‘Alaa ni’matil Islaam, wa sharafil imaan daa-iman abadan Alhamdulillah (33 kali) v Ta’aala sya-nuhu walaa ilaaha ghayruhu, Allaahu Akbar (33 kali) Allaahu akbar kabiira, wal hamdulillaahi katsiira,wa sub’hanallahi bukrataw wa ashilaa Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syarika lah, lahul Mulku, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa Huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir v Subhana rabbial Aliyyil ‘Alal Wahhaab v Do’a (pribadi / bebas/) v Allaahumma shalli ‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammadin wa sallim Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar! (4 kali) Asyhadu allaa ilaaha illallaah, Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah (2 kali) Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x) Hayya ‘alash shalah, Marilah kita shalat (2 kali) Hayya ‘alal falah, Marilah kita menuju kemenangan (2 kali) Ash shalaatu khayrum minan naum, (subuh) Shalat lebih baik daripada tidur (2 kali) Allahu Akbar, Allahu Akbar , Allah Maha Besar! (2 kali) Laa ilaaha ilallaah, Tidak ada Tuhan selain Allah Salam dan sejahtera bagimu, Wahai Nabi yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam Salam dan sejahtera bagimu, Wahai Nabi beserta segenap keluarga dan para sahabatmu Salam dan sejahtera bagimu, Wahai Anbiya Allah

Doa setelah adzan : Ya Allah Pemilik seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, anugerahkanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, tinggikanlah derajatnya dan bangkitkanlah dia pada maqam yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan kepadanya dan berikan kepada kami perantaraannya di Hari Pembalasan nanti karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu SHALAT MAGHRIB Adzan & Do’a setelah Adzan 2 Raka’at Sunnat, Setelah salam, Allaahumma sholli alaa Sayidina Muhammad wa alaa aali Sayyidina Muhammad, Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad Iqomat : Iqamatush Shalat, panggilan shalat yang kedua (menandakan awal dimulainya shalat) 3 Raka’at Fardhu, Setelah salam, laa ilaaha illallaah, Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali), Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung, Yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Hidup, Yang Mandiri, dan aku bertaubat kepada-Nya (3 kali) Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian, dan dari pada-Mu-lah datangnya kedamaian itu semua. Maha Pemberi Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya Kebesaran dan Kemuliaan. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami, Ya Allah, kepada-Mu-lah kami akan kembali 2 Raka’at Sunnat Ba’diah Magrib Setelah salam, Shalawat kepada Rasulullah . Aku mohon ampun kepada Allah, Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, dan Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (QS 2:163) Ayatul Kursi : Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi Berdiri Sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapt memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi (kekuasaan)-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS 2:255)

Tasbih : Subhanallah , Mahasuci Engkau, Wahai Yang Maha Agung, Mahasuci Allah (33 kali) Atas nikmat Islam dan kemuliaan Iman, selalu Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah (33 kali) Mahatinggi Kebesaran-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah AAAllahu Akbar , Allah Mahabesar (33 kali) Allah Maha Besar, dengan segala Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujianNya yang tak terhingga. Maha Suci Allah di awal dan di akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi Do’a (pribadi, bebas) : Rabbighfirli (ampunilah dosaku) Warhamni (berilah aku rahmat) Watub’alayya (terimalah tobatku) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-Nya dan Yang menambahkan-Nya. Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu segala puji sebagaimana pujian ini hanya layak untuk-Mu dan karena kemegahan KesultananMu. Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat dan Kedamaian bagi junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya. Ya Allah, Wahai Tuhan kami! Terimalah shalat kami, puasa kami, ruku’ kami, sujud kami, duduk kami, hidup kami dan pengabdian kami serta sempurnakanlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan kami! Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Wahai Tuhan kami! Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat demikian pula mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah setiap kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga

kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al Faatihah Shalat Jenazah : Oleh sebab itu bersegeralah, Wahai orang-orang yang pandai, sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kita akan kembali. Ini adalah shalat jenazah untuk orang-orang yang ghaib yang telah kembali kepada Rahmatullah dari ummat Muhammad . Takbir I- Allah Maha Besar! Mahasuci dan segala puji bagi-Mu, Ya Allah dan Megah Nama-Mu dan Tinggi Keagungan-Mu, pujian yang luhur dan tiada Tuhan selain Engkau. Takbir II-Allah Maha Besar! Ya Allah berikanlah Shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada keluarga Ibarahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Ya Allah berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Takbir III- Allah Maha Besar! Ya Allah, Ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami dan yang telah meninggal, mereka yang hadir di antara kami dan yang tidak, yang masih muda dan yang sudah tua, pria dan wanita kami. Ya Allah, kepada kami yang diberi karunia hidup, hidupkanlah kami dalam Islam dan bagi mereka yang telah meninggal, wafatkanlah mereka dalam Iman. Ya Allah ampuni dosa mereka, rahmatilah mereka, dan jadikan surga sebagai tempat kembali mereka dan janganlah engkau haramkan pahala mereka untuk kami dan jangan engkau buat fitnah di kalangan kami setelah kematian mereka. Takbir IV- Allah Maha Besar! Wahai jiwa yang tenang dan tentram. Kembalilah kepada Tuhanmu—dengan hati yang senang dan diridhai. Masuklah dalam hamba-hamba-Ku! Masuklah ke dalam Surga-Ku! Do’a (dalam posisi berdiri) Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan rahmatilah orang yang telah mati di antara kami, dan sembuhkanlah orang-orang yang sedang menderita penyakit demi kehormatan Rasulullah yang Engkau utus sebagai rahmat untuk seluruh alam, Al Fatihah Shalat Sunnat Awwabin (6 rakaat, 2-2-2) Dibaca setiap selesai salam, Ya Allah! Jadikanlah kami ini orang-orang yang senantiasa bertaut kembali kepada fitrah dan kejernihannya. Jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mensucikan diri kembali setiap terjerumus ke dalam dosa-dosa di kehidupan. Jadikanlah kami ini orang-orang

yang semakin layak untuk menghuni Surga-Mu yang penuh kenikmatan, demi kehormatan Rasulullah yang Engkau utus sebagai rahmat untuk seluruh alam Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali). Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah yang Mahaagung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam Islam, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Surat Sajdah (QS 32) Dimulai dengan membaca ta’awwudz: Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk, lalu basmalah, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lalu membaca al-Fatiha dan Surat Sajdah itu sendiri. Atau Surat al-Hasyir (QS 59:22-24) dan al-Hadiid (QS 57:3) Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali) Surat al-Falaq (QS 113) Surat an-Naas (QS 114) Tiada Tuhan selain Allah (10 kali) Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah swt baginya. Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah Ihda : Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Anbiya dan Awliya khusunya untuk ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja

Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guruguru kami dan para sidiqqin, Al-Faatihah SHALAT ‘ISYA DAN DZUHUR Adzan & Do’a setelah Adzan 4 Raka’at Sunnat, Setelah salam, Syahadat, Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali) Aku memohon ampun kepada Allah (3 kali) Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali) Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Do’a : Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin, AlFaatihah Sholawat Nabi, Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad Iqamatush Shalat, (menandakan awal dimulainya shalat) 4 Rakaat Fardhu, Setelah salam, Syahadat Tidak ada Tuhan selain Allah (3 kali) Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) Aku memohon ampun kepada Allah (3 kali). Ya Allah! Engkaulah sumber kedamaian, dan dari pada-Mu-lah datangnya kedamaian itu semua. Maha Pemberi Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya Kebesaran dan Kemuliaan. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami, Ya Allah, kepada-Mu-lah kami akan kembali 4 Raka’at Sunnat Bada Isya, Bada Dzuhur Shalat Witir (‘Isya) Do’a Qunut Witir (sebelum ruku’ ke-3, didahului dengan takbir) Ya Allah! Sesungguhnya kami memohon pertolongan-Mu dan petunjuk-Mu dan

ampunan-Mu dan kami bertobat kepada-Mu dan kami beriman kepada-Mu, bertawakkal kepadamu dan memuji-Mu dengan segala kebaikan itu. Kami bersyukur kepadamu dan kami tidak mengingkarimu dan tidak meninggalkanmu dan kami meninggalkan semua orang yang kufur kepada-Mu. Ya Allah! Hanya kepada-Mu kami menyembah dan untukMu kami shalat dan sujud dan kepada-Mu kami kembali. Kami mengharapkan rahmatMu, kami takut akan azab-Mu yang keras, sesungguhnya azab-Mu yang pedih akan dijatuhkan kepada orang yang kufur. Dan shalawat Allah untuk Rasulullah saw dan seluruh keluarganya (kemudian ruku) Setelah salam, Shalawat kepada Rasulullah . Aku mohon ampun kepada Allah, Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, dan Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (QS 2:163) Ayatul Kursi : Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi Berdiri Sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapt memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi (kekuasaan)-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS 2:255) Tasbih : Mahasuci Engkau, Wahai Yang Maha Agung, Mahasuci Allah (33 kali),Atas nikmat Islam dan kemuliaan Iman, selalu , Segala puji bagi Allah (33 kali),Mahatinggi Kebesaran-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah , Allah Mahabesar (33 kali) Allah Maha Besar, dengan segala Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujianNya yang tak terhingga. Maha Suci Allah di awal dan di akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi Do’a (pribadi, bebas) : Rabbighfirli (ampunilah dosaku),Warhamni (berilah aku rahmat),Watub’alayya (terimalah tobatku). Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-Nya dan Yang menambahkan-Nya. Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu segala puji sebagaimana pujian ini hanya layak untuk-Mu dan karena kemegahan KesultananMu. Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat dan Kedamaian bagi junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya. Ya Allah, Wahai Tuhan kami! Terimalah shalat kami, puasa kami,

ruku’ kami, sujud kami, duduk kami, hidup kami dan pengabdian kami serta sempurnakanlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan kami! Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Wahai Tuhan kami! Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat demikian pula mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah setiap kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpah kan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al Faatihah Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali). Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah yang Mahaagung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam Islam, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Surat al-Mulk (QS 67) atau Ayat Aamanar Rasuul (QS 2:285-286) Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali) Surat al-Falaq (QS 113) Surat an-Naas (QS 114) Tiada Tuhan selain Allah (10 kali) Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah swt baginya. Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian

dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah Ihda : Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Anbiya dan Awliya khusunya untuk ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guruguru kami dan para sidiqqin, Al-Faatihah SHALAT ‘ASHR Adzan & Do’a setelah Adzan, 4 Raka’at Sunnat, Setelah salam, Syahadat 3x Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali) Aku memohon ampun kepada Allah (3 kali) Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali) Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian Alam. Do’a : Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin. AlFaatihah Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad Iqamatush Shalat, (menandakan awal dimulainya shalat) 4 Rakaat Fardhu, Setelah salam, Syahadat 3x, Tidak ada Tuhan selain Allah (3 kali) Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian

baginya) Aku memohon ampun kepada Allah (3 kali). Ya Allah! Engkaulah sumber kedamaian, dan dari pada-Mu-lah datangnya kedamaian itu semua. Maha Pemberi Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya Kebesaran dan Kemuliaan. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami, Ya Allah, kepada-Mu-lah kami akan kembali Shalawat kepada Rasulullah . Aku mohon ampun kepada Allah, Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, dan Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (QS 2:163) Ayatul Kursi : Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup Kekal lagi Berdiri Sendiri. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapt memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi (kekuasaan)-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS 2:255) Tasbih : Mahasuci Engkau, Wahai Yang Maha Agung. Mahasuci Allah (33 kali). Atas nikmat Islam dan kemuliaan Iman, selalu . Segala puji bagi Allah (33 kali). Mahatinggi Kebesaran-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah. Allah Mahabesar (33 kali) Allah Maha Besar, dengan segala Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujianNya yang tak terhingga. Maha Suci Allah di awal dan di akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi Do’a (pribadi, bebas) : Rabbighfirli (ampunilah dosaku) Warhamni (berilah aku rahmat) Watub’alayya (terimalah tobatku) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-Nya dan Yang menambahkan-Nya. Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu segala puji sebagaimana pujian ini hanya layak untuk-Mu dan karena kemegahan Kesultanan-Mu. Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat dan Kedamaian bagi junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya.

Ya Allah, Wahai Tuhan kami! Terimalah shalat kami, puasa kami, ruku’ kami, sujud kami, duduk kami, hidup kami dan pengabdian kami serta sempurnakanlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan kami! Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Wahai Tuhan kami! Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat demikian pula mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah setiap kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al Faatihah Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali). Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah yang Mahaagung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam Islam, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Surat An-Naba’ (QS 78) Pada bagian akhir dibaca Surat al-Fajr (QS 89: 24-30), lalu ditambahkan dengan “Berilah kami rezeki Ya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.” Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali) Surat al-Falaq (QS 113) Surat an-Naas (QS 114) Tiada Tuhan selain Allah (10 kali) Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah swt baginya. Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad

Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah Ihda : Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Anbiya dan Awliya khusunya untuk ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guruguru kami dan para sidiqqin, Al-Faatihah SHALAT SUBUH/FAJR Adzan & Do’a setelah Adzan, 2 Raka’at Sunnat Qabliah Subuh Setelah salam, Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali) Mendirikan shalat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan naik haji adalah benar. Aku menyatakan keimanan kepada Allah, Malaikat-malaikatnya, Kitab-kitabnya, dan Rasul-rasulnya dan kepada Hari Pembalasan dan kepada Takdir yang baik maupun yang buruk semua berasal dari Allah swt. Semoga kebenaran dari apa yang aku ucapkan dapat diterima, Wahai Tuhanku. Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) Kami telah menghargai dua kesaksian untuk menjaga kedamaianmu Wahai Rasulullah . Itu adalah sebuah jaminan bagi kami di hari Kiamat, Wahai Nabi yang diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam. Mahasuci Allah dan kepada-Nya-lah semua pujian, Mahasuci Allah Yang Mahaagung. Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung atas segala dosa dan kemaksiatan dan segala hal yang bertentangan dengan agama Islam, yang bertentangan dengan Syariat (Hukum Islam), yang bertentangan dengan tariqat (Jalan), yang bertentangan dengan haqiqat (kebenaran), yang

bertentangan dengan azimat (kesungguhan), yang bertentangan dengan makrifat (realitas pengetahuan spiritual), Wahai Yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang. Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung dan aku bertaubat kepada-Nya (100 kali) Taubatnya seorang hamba yang telah menganiaya diri sendiri, yang tidak mempunyai kekuatan setelah kematiannya, juga tidak dengan hidupnya dan tidak juga dengan kebangkitannya. Ya Allah! Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, yang telah menciptakan diriku. Dan aku adalah hamba-Mu dan apa yang Engkau perintahkan sebisanya akan aku lakukan. Aku mohon perlindungan kepada-Mu dari segala kejahatan yang telah kulakukan. Aku bersaksi bahwa Engkau telah memberi nikmat kepadaku dan aku mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, Ya Allah! Aku berlindung kepada Allah…Ya Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi (QS 3:8). Wahai Yang Maha Pemberi! (3 kali), Wahai Yang menciptakan sebab! Wahai Pembuka Pintu! Wahai Yang Membalikkan (Mengubah) hati dan mata! Wahai Pembimbing dari kebingungan! Wahai Penolong bagi orang yang mencari pertolongan-Mu! Wahai Engkau Yang Mahahidup dan Mahamandiri! Wahai Engkau Yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan! Aku kembalikan segala urusan kepada-Mu, Sesungguhnya Allah mengetahui semua hamba-Nya. Wahai Zat yang tidak ada tempat berlindung kecuali kembali kepada-Nya, janganlah Engkau menghilangkan harapan kami. Wahai Zat yang kebaikannya abadi. Janganlah berputus asa dengan Rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah! Kami memohon ampunan-Mu dan memohon kekuatan dalam agama, dalam hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah! Selubungilah kami dengan Selubung-Mu Yang Indah. Ya Allah! Sembunyikanlah aib dan kekuranganku, tentramkanlah hatiku dari rasa takut dan bebaskanlah semua hutangku. Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari kepedihan bencana, jatuh dalam penderitaan, kemalangan nasib dan ejekan orang yang memusuhiku. Demi kemuliaan Nabi Muhammad yang Engkau utus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya Allah! limpahkan rahmat kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga Muhammad yang dengan rahmat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang mendebarkan dan dari semua cobaan. Yang dengan rahmat itu, Engkau akan penuhi kepada kami semua hajat. Yang dengan rahmat itu, Engkau akan membersihkan kami dari semua keburukan dan kesalahan. Yang dengan rahmat itu pula Engkau akan mengangkat kami ke tempat yang tinggi dan membawa kami kepada kesempurnaan semua maksud dari semua kebaikan pada waktu hidup dan setelah mati.

Ya Allah! Rukunkanlah seluruh ummat Nabi Muhammad Ya Allah! Rahmatilah seluruh ummat Nabi Muhammad Ya Allah! Sembunyikanlah kekurangan seluruh ummat Nabi Muhammad Ya Allah! Ampunilah seluruh ummat Nabi Muhammad Ya Allah! Peliharalah seluruh ummat Nabi Muhammad Ya Allah! Berikanlah bantuan kepada seluruh ummat Nabi Muhammad Wahai Zat Yang Maha Penyayang di antara Penyayang, rahmatilah kami! Wahai Zat Yang Maha Penyayang di antara Penyayang, ampunilah kami! Wahai Zat Yang Maha Penyayang di antara Penyayang! Wahai Zat Yang Maha Mengampuni dosa! Wahai Zat Yang Menyembunyikan kekurangan! Wahai Zat Yang Membuka hati! Ya Allah! Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang meminum air dari hujan rahmat-Mu dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang bersedih hati. Amin-Amin-Amin. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Surat al-Ikhlash (QS 112) (3 kali) Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia Hidup selamanya, tidak pernah mati, dalam genggaman-Nya semuanya menjadi baik dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemuliaan kepada junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat dan kepada Masyaikh kami yang mulia dan kepada Guru kami Sultan Awliya Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani kepada Guru kami Sultan Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan kepada seluruh Guru dan para sidiqqin, alFaatihah. Berbaring ke arah qiblat dari sisi kanan (seperti posisi jenazah) sambil berdo’a : Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari bumi (tanah) itulah Kami ciptakan kamu, dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya Kami akan bangkitkan kamu untuk kedua kalinya. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Segala ketetapan adalah milik Allah, Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. (QS 20:55) (duduk kembali) Ya Allah! Tetapkanlah kami dalam Iman. Iqamatush Shalat, (menandakan awal dimulainya shalat) 2 Rakaat Fardhu, Do’a Qunut (setelah ruku’ kedua) Ya Allah! Bimbinglah kami dengan kebaikan-Mu seperti orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ampunilah kami sebagaimana orang yang telah Kau ampuni. Dekatkanlah kami seperti orang yang telah Engkau dekati dan berkahilah segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Peliharalah kami dan jauhkanlah kami dari keburukan yang telah

Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang menetapkan dan tiada seorang pun yang menetapkan atas Engkau. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah dekat dengan-Mu. Dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkah Engkau dan Maha Luhur Engkau, Wahai Tuhan kami. Maka bagi-Mu segala puji atas apa-apa yang telah Engkau tetapkan. Kami memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu. Semoga Allah memberi berkah dan kedamaian atas Nabi Muhammad , Nabi yang ummi serta atas keluarga dan sahabatnya. Ya Allah! Angkatlah kami dari cobaan yang tiada yang sanggup kecuali Engkau yang dapat mengangkatnya. Ya Allah! Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang meminum air dari hujan Rahmat-Mu dan janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang bersedih hati. Ya Rabbi, ampunilah dan berilah rahmat kepada kami, karena Engkau adalah Maha Penyayang. Ya Allah! bukakanlah bagi kami suatu pembukaan yang nyata, karena Engkau adalah sebaik-baik Pembuka. (Orang-orang yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akarakarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam) Setelah salam, Tidak ada Tuhan selain Allah Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali) Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung Yang tiada Tuhan kecuali Dia, Yang Maha Hidup, Yang Mandiri, dan aku bertaubat kepada-Nya (3 kali) Do’a: Ya Allah! Engkaulah sumber kedamaian, dan dari pada-Mu-lah datangnya kedamaian dan kepada-Mu-lah kembalinya kedamaian itu semua. Jadikanlah kami hidup dalam kedamaian itu, Ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam Surga dengan Keanggunan, Keramahan dan Kehadirat-Mu. Dan kediaman-Mu adalah Kediaman Yang Penuh dengan Kedamaian. Maha Pemberi Berkah dan Maha Tinggilah Engkau wahai Tuhan yang punya Kemuliaan, Keindahan, dan Keabadian, dan Kebesaran dan Karunia. Wahai Tuhanku! Ya Tuhan, ampuni dan berilah rahmat, karena Rahmat-Mu adalah sebaik-baik Rahmat. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. (10 kali) Kami dengar dan kami patuh. Ampunilah kami, Ya Allah kepada-Mulah kami akan kembali. Shalawat kepada Rasulullah. Aku mohon ampun kepada Allah (3 kali) Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, dan Tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Ayatul Kursi (QS 2:163) dan (QS 2:255) Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, para malaikat dan orang-orang berilmu (menyaksikan) berdiri dengan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. (QS 3: 18-19)

Ya Allah! Yang Mempunyai Kerajaan, Engkau berikan kerajaan (kekuasaan) kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan (kekuasaan) dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. (QS 3: 26-27) Ya Allah! Tidak ada penghalang terhadap apa yang telah Engkau berikan, tidak ada pemberi terhadap apa yang telah Engkau halangi, tidak ada yang menolak terhadap apa yang telah Engkau tetapkan. Ya Tuhanku, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Surat Al-Faatihah Surat al-Ikhlash (QS 112) Surat al-Falaq (QS 113) Surat an-Naas (QS 114) Tasbih Ya Tuhanku, Pemilik Kemuliaan dan Kesempurnaan. Mahasuci Engkau, Wahai Yang Maha Agung. Mahasuci Allah (33 kali). Atas nikmat Islam dan kemuliaan Iman, selalu. Segala puji bagi Allah (33 kali). Mahatinggi Kebesaran-Nya, dan tiada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar (33 kali). Allah Maha Besar, dengan segala Kebesaran-Nya. Segala puji bagi Allah dengan pujian-Nya yang tak terhingga. Maha Suci Allah di awal dan di akhir. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi . Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. (QS 33: 56) Ya Allah! Berkah dan kedamaian kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebanyak jumlah penyakit dan pengobatannya. Berkahi dan berikanlah kedamaian kepadanya dan kepada mereka, dengan melimpah (3 kali, setelah yang ketiga) … tanpa akhir Ketahuilah bahwa: Tidak ada Tuhan selain Allah (100 kali) Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah swt baginya Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali) Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad

Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi. Do’a (pribadi, bebas) Rabbighfirli (ampunilah dosaku). Warhamni (berilah aku rahmat). Watub’alayya (terimalah tobatku). Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-Nya dan Yang menambahkan-Nya. Wahai Tuhan kami! Hanya bagimu segala puji sebagaimana pujian ini hanya layak untuk-Mu dan karena kemegahan KesultananMu. Ya Allah! Limpahkanlah Rahmat dan Kedamaian bagi junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarganya. Ya Allah, Wahai Tuhan kami! Terimalah shalat kami, puasa kami, ruku’ kami, sujud kami, duduk kami, hidup kami dan pengabdian kami serta sempurnakanlah hal-hal yang kurang dalam diri kami, Ya Allah, Tuhan semesta alam. Wahai Tuhan kami! Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika Engkau tidak memberi ampunan kepada kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau hukum kami, jika kami lupa atau kami bersalah. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Wahai Tuhan kami! Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kaum Muslimin dan Muslimat, Mukminin dan Mukminat demikian pula mereka yang masih hidup dan yang telah meninggal, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah! Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah setiap kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi

Allah Tuhan semesta alam. Al Faatihah . Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Penguasa, Mahasuci yang mengkaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Mahasuci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Dia-lah Allah Yang Maha Pencipta, Yang Maha Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, bagi-Nya-lah nama-nama yang paling baik, bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Dia Maha Mulia lagi Maha Bijaksana (QS 59: 22-24), dan Dia-lah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 57: 3) Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, berilah kesejahteraan kepada kami, maafkanlah kesalahan kami dan sayangilah kami. Terimalah taubat kami dan bimbinglah kami. Segarkanlah (dahaga kami), dan tingkatkanlah kondisi kami dan kondisi ummat Muslim. Berikanlah kami kemenangan atas orang-orang yang korup, tolonglah pemimpin kami, pemimpin ummat Muslim, pemimpin manusia dan jin, Sayyidina Mahdi as dan Sayyidina ‘Isa as dengan kesucian dari orang yang Engkau turunkan Surat… Al-Faatihah Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan) Berkah Allah dan kedamaian baginya (3 kali). Aku memohon ampun kepada Allah (100 kali). Aku memohon ampun kepada Allah yang Mahaagung, dari semua dosa, maksiat dan dari semua kesalahan dalam Islam, Wahai Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Al-Faatihah Surat Yaa Siin (QS 36) Dimulai dengan membaca ta’awwudz: Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk, lalu basmalah, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lalu membaca al-Fatiha dan Surat Yaa Siin itu sendiri. Yaa Siin wal Qur’aanil Hakiim … [setelah selesai tanpa membaca basmalah lagi] … Tiap-tiap sesuatu pasti akan musnah, kecuali wajah-Nya. Dia adalah pemilik Pembalasan dan kepada-Nya kamu akan kembali (QS 28: 88). Asmaa’ul Husnaa : Pengucapan “Jalla jalaa-luhu” (Kebesaran-Nya kini telah terwujud) boleh dilakukan kapan sajapada tiap-tiap sela Asmaa’ Allah. Dia-lah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Maha Pengasih, Maha Penyayang (J), Maharaja, Mahasuci, Mahasejahtera, Maha Terpercaya, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Memaksa, Mahamegah (J), Maha Pencipta, Maha Pembuat, Maha Pembentuk, Maha Pengampun, Maha Menguasai, Maha

Pemberi, Maha Pemberi Rizki, Maha Membuka (hati), Maha Mengetahui (J), Maha Pengendali, Maha Melapangkan, Maha Merendahkan, Maha Meninggikan, Maha Memuliakan, Maha Menghinakan, Maha Mendengar, Maha Melihat (J), Maha Menetapkan Hukum, Maha Adil, Mahalembut, Maha Mengetahui, Maha Penyantun, Mahaagung, Maha Pengampun, Maha Penerima Syukur, Mahatinggi, Mahabesar (J), Maha Pelestari, Maha Pemelihara, Maha Membuat Perhitungan, Maha Luhur, Mahamulia, Maha Mengawasi, Maha Mengabulkan (J), Mahaluas, Maha Bijaksana, Maha Mengasihi, Mahamulia, Maha Membangkitkan, Maha Menyaksikan, Mahabenar, Maha Pemelihara, Mahakuat, Mahakokoh (J), Maha Melindungi, Maha Terpuji, Maha Penghitung, Maha Memulai, Maha Memulihkan, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, Maha Hidup, Mahamandiri (J), Mahakaya, Mahamulia, Maha Tunggal, Maha Esa, Maha Dibutuhkan, Mahakuasa, Mahakuasa (J), Maha Mendahulukan, Maha Mengakhirkan, Maha Permulaan, Maha Penghabisan, Mahanyata, Mahaghaib, Maha Memerintah, Mahatinggi, Mahadermawan, Maha Penerima Taubat (J), Maha Penyiksa, Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Memiliki Kerajaan, Maha Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan (J), Mahaadil, Maha Mengumpulkan, Mahakaya, Maha Mencukupi, Maha Mencegah, Maha Pemberi Bahaya, Maha Memberi Manfaat, Maha Bercahaya (J), Maha Memberi Petunjuk, Maha Pencipta Keindahan, Mahakekal, Maha Mewarisi, Maha Pandai, Maha Sabar. Kebesaran-Nya kini telah terwujud, dan tidak ada Tuhan selain Dia yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai-Nya. Wahai Yang Maha Esa! Wahai Yang Maha Dibutuhkan! Berkahilah Nabi Muhammad (3 kali) Surat al-Ikhlash (QS 112) (11 kali) Surat al-Falaq (QS 113) Surat an-Naas (QS 114) Tiada Tuhan selain Allah Muhammad adalah Utusan Allah, berkah dan kedamaian dari Allah (Maha Tinggi) bagi Muhammad , keluarganya dan para Sahabatnya. (10 kali) Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . (10 kali) Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Do’a : Kemuliaan bagi junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin. AlFaatihah. Ihda : Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami

peroleh, sebagai hadiah dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Anbiya dan Awliya khusunya untuk ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guruguru kami dan para sidiqqin …. Al-Faatihah Shalat Isyraq (2 atau 4 raka’at setelah Matahari terbit) Shalat Duhaa (2 sampai 8 raka’at, setelah shalat Isyraq sampai menjelang tengah hari, yang terbaik 1 jam sebelum Dzuhur) Khatam al-Qur’an Tawassul Ad-Dhuuha (93) sampai an-Naas (114), diselingi dengan Laa ilaha illallaah wallaahu akbar. Alif laam miim/dzaalikal kitaabulaa rayba fiih/hudal lil muttaqiin/alladziina yu’minuuna bil ghaybi wa yuqiimuunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun/walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablik/wa bil aakhirati hum yuuqinuun/uulaa-ika ‘alaa hudam mir rabbihim wa uulaa-ika humul muflihuun (2:1-5) Ayatul Kursi (2:163 dan 2:255) Ayat aamanar rasuulu (2:285-286) Astaghfirullaahal ‘azhiim (3 kali) Afdhalu dzikri fa’lam annahu laa ilaha illaallaah (100 kali) muhammadur rasuulullaah e Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin Allaahumma shalli ‘alayhi wa sallim Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa muhammadin Yaa rabbi shalli ‘alayhi wa sallim Subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahi wa bihamdihi (10 kali) Subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahil ‘azhiim Allaahumma shalli ‘alaa habiibika sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa sallim (2 kali) Allaahumma shalli ‘alaa habiibika sayyidinaa muhammadiw wa aalihii wa shahbihi wa baarik wa sallim (2 kali) Innallaaha wa malaa-ikatahu yushalluuna ‘alan-nabiyyi yaa ayyuhal ladziina aamanuu shalluu ‘alayhi wa sallimuu tasliiman (33:56)

Allaahumma shalli ‘alaa muhammadiw wa ‘alaa aali muhammadiw wa saliim (10 kali) Shalli yaa rabbi wa sallim ‘alaa jami’il ambiyaa-i wal mursalin wa alin kullin ajma’iin wal hamdulillaahir rabbil ‘aalamiin ‘alaa asyrafil ‘aalamiina sayyidinaa muhammadinish shalawaat e ‘alaa afdhaalil ‘aalamiina sayyidinaa muhammadinish shalawaat e ‘alaa akmalil ‘aalamiina sayyidinaa muhammadinish shalawaat e ihda al-Faatiha subhana rabbiyyal ‘aliyyil ‘alal wahhab Do’a Khatam Allaahummar hamni bil qur-aan/waj’alahu lii imaamaw wa nuuraw wa hudaw wa rahmah/allaahumma dzakkirnii minhu maa nasiitu wa ‘alimnii minhu maa jahiltu warzuqnii tilaawatahu aanaa-allayli wa athraafan-nahaar/waj’alhu lii hujjatay yaa rabbal ‘aalamiin/allaahumma ashlih lii diinil ladzii huwa ‘ishmatu amrii wa ashlih lii dunyaa yallatii fiihaa ma’aasyii wa ashlih lii aakhiratiil lati fiihaa ma’aadii waj’alil hayaata ziyaadatal lii fii kulli khayriw waj’alil mauta raahatal lii min kulli syarr/allaahummaj’al khayra ‘umrii aakhirahu wa khayra ‘amalii khawaatimahu wa khayra ayyaamii yawma alqaaka fiih/allaahumma innii as-aluka ‘iisyatan haniyyataw wa miitatan sawiyyataw wa maraddan ghayra mukhziw wa laa faadhih/allaahumma innii as-aluka khayral mas-alati wa khayra du’aa-i wa khayran najaahi wa khayral ‘ilmi wa khayral ‘amali wa khayrats tsawaabi wa khayral hayaati wa khayraa mamaati wa tsabitnii wa tsaqil mawaaziini wa haqqiq iimaanii warfa’ darajatii wataqabbal shalaatii waghfir khatii-aati wa as-alukal ‘ulaa minal jannah/allaahumma innii as-aluka muujibaati rahmatika wa ‘azaa-ima maghfiratika was-salaamata min kulli itsmiw wal ghaniimata min kulli birriw wal fawza bil jannati wan-najaata minan naar/allaahumma ahsin ‘aaqibatana fii umuuri kullihaa wa ajirnaa min khizyid dunyaa wa ‘adzaabil aakhirah/allaahummaqsim lanaa min khasyyatika maa tahuulu bihi baynanaa wa bayna ma’shiyatika wa min thaa’atika maa tublighunaa bihaa jannataka wa minal yaqiini maa tuhawwinu bihi ‘alaynaa masha-ibad dunyaa wa matti’naa bi-asmaa’inaa wa abshaarinaa wa quwwatinaa maa ahyaytanaa waj’alhul waaritsa minnaa waj’al tsa’ranaa ‘alaa man zhalamanaa wanshurnaa ‘alaa man ‘aadaanaa wa laa taj’al mushiibatanaa fii diininaa wa laa taj’alid dunyaa akbara hamminaa wa laa mablagha ‘ilminaa wa laa tusallith ‘alaynaa man laa yarhamun/ allaahumma laa tada’lanaa dzamban illaa ghafartahu wa laa hamman illaa farrajtahu wa laa daynan illaa qadhaytahu wa laa haajatam min hawaa-ijid dunyaa wal aakhirati illaa qadhaytahaa yaa arhamar raahimiin/rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaaban naar/wa shallallaahu ‘alaa nabiyyinaa muhammadiw wa ‘alaa aalihi wa ash-haabihi akhyaari wa sallama tasliiman katsiira Do’a Khatam 2 Alhamdulillaahir rabbil ‘aalamiin/yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yambaghii li jalaali wajhika wali ‘azhiimi sulthaanik wa majdik/allaahumma ashlih quluubanaa/wa azil

‘uyuubanaa wa tawallanaa bil husnaa/wa zayyinna bittaqwaa/wajma’lanaa khayral aakhirati wal uulaa/rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas-samii’ul ‘aliimu watub ‘alayna innaka antat tawwabur rahiim/ wahdinaa ilal haqqi wa ilaa thariiqim mustaqiim/ allaahummaj ‘alil qur-aanal kamiima lanaa imaamaw wa nuuraw wa hudaw wa rahmah/ wa laa taj’alhu ‘alayna wa baalaw wa ghadabaw wa niqmah/allaahumma dzakkinaa minhu maa nasiinaa hu wa ‘allimnaa minhu maa jahilnaahu/warzuqnaa tilaa watahu wa fahma ma’naahu ‘alaa thaa’atika aanaa allayli wa athraafan nahaari la’allaka tardha/waj’alhu hujjatal lanaa wa laa taj’alhu hujjatan ‘alaynaa/waj’alnaa mimmay yaqura-uhu fayarqa/wa laa taj’alnaa mimmay yaqra-uhu fayadzilla wa yasyqaa/ allaahumma inna nastawdi’uka adyaananaa wa abdaananaa wa anfusanaa wa khawaatiima a’maalinaa/allaahumma ashlih wulaatal muslimiina wa waffiqhum lil’adli fii ra’aayaahum wal ihsaani liayhim wasy-syafaqati ‘alayhim warrifzi bihim wal ‘inaayati bimashaa lihihim wa habibhum ilar ra-iyyati wa habibir ra’iyyata ilayhim wa waffiquhum ilaa shiraathikal mustaqiimi wa ilal ‘amali bi ahkaami diinikal qawiimi innaka antassamii’ul ‘aliim/wa aakhiru da’waanaa anil hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin/wa shallallaahu wa sallama ‘alan nabiyyil amiini muhammadiw wa aalihii wa shahbihii ajmaa’iin Do’a dalam al-Qur’an 1. al-Faatiha 2. Rabbanaa taqabbal minnaa innaka antas samii’ul ‘aliim (2:127). Ya Tuhan kami, terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 3. Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanataw wa fil akhirati hasanataw waqinaa ‘azaabannaar (2:201). Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. 4. Rabbanaa laa tu-aakhidznaa innasiinaa aw akhtha’naa/Rabbanaa wa laa tahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa/Rabbanaa wa laa tuhamilnaa maa laa thaaqatalanaa bihii/wa’fu’annaa waghfirlanaa warhamnaa/anta mawlaanaa fanshurnaa ‘alal qawmil kaafiriin (2:286).Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami bila kami lupa atau bersalah/Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau membebaninya kepada orang-orang sebelum kami/Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kami dengan apa yang tidak sanggup kami memikulnya/Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami/Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.

5. Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaytanaa wa hablanaa mil ladunka rahmatan innaka antal wahhab (3:8). Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia). 6. Rabbanaa innanaa aamannaa faghfirlanaa dzunuubanaa wa qinaa ‘adzaabannaar (3:16) Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. 7. Qulillaahumma maalikal mulki tu’til mulka man tasyaa-u biyadikal khair innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir /tuulijul layla finnahaari wa tuulijun nahaara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasyaa-u bighayri hisaab (3:26-27). Katakanlah, “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 8. Rabbi habli mil-ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka samii’ud-du’aa (3:38) Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do’a. 9. Rabbanaa aamannaa bimaa anzalta wat-taba’nar rasuula faktubnaa ma’asy-syaahidiin (3:53) Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang ke-Esaan Allah I). 10. Rabbanaagh firlanaa dzunuubanaa wa israafanaa fii amrinaa wa tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa ‘alal qawmil kaafiriin (3:147).Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. 11. Hasbunallaahu wa ni’mal wakiil (3:173) Cukuplah Allah yang menjadi Penolong bagi kami. 12. Rabbanagh faghfirlanaa dzunuubanaa wa kaffir ‘annaa sayyi aatinaa watawaf-fanaa ma’al abraar/rabbanaa wa aatinaa maa wa ‘adtanaa ‘alaa rusulika wa laa tukhzinaa yawmal qiyaamati innaka laa tukhliful mii’aad (3:193-194). Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama orangorang yang berbakti/ Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada

kami dengan perantaraan rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. 13. Rabbanaa aamannaa faktubnaa ma’asyaahidiin/wa maalanaa laa nu’minu billaahi wa maa jaaanaa minal haqqi wanathma’u ay-yudkhilanaa rabbunaa ma’al qawmish-shaalihiin (5:8384) Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-Qur’an dan kenabian Muhammad e)/ Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang shaleh? 14. innanii hadaanii rabbii ilaa shiraathim mustaqiimin diinan qiyamam millata ibraahiima haniifa wa maa kaana minal musyrikiin (6:161). Sesungguhnya aku telah ditunjukan Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. 15. Rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa illam taghfirlanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal khaasiriin (7:23).Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. 16. Rabbanaa laa taj’alnaa ma’al qawmizh-zhaalimiin (7:47).Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zhalim. 17. Rabbanaa afrigh ‘alayna ‘alaynaa shabraw watawaffanaa muslimiin (7:126) Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu). 18. ‘Alallaahi tawakkalnaa rabbanaa laa taj’alnaa fitnatal lilqawmizh-zhaalimiin/wa najjinaa bi rahmatika minal qawmil kaafiriin (10:85-86).Kepada Allah I-lah kami bertawakkal! Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orangorang zhalim/dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari (tipu daya) orang-orang yang kafir. 19. Rabbij’alnii muqiimash-shalaati wa man dzurriyyati rabbanaa wa taqabbal du’aa/Rabbanaaghfirli waliwaalidayya walilmu’miniina yawma yaquumul hisaab (14:4041) Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah do’aku/Ya Tuhan kami, berilah ampunan kepada aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).

20. Rabbanaa aatinaa mil-ladunka rahmataw wa hayyi’lanaa min amrinaa rasyadaa (18:10) Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini). 21. Rabbi zidnii ‘ilmaa (20:114). Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. 22. Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhaalimiin (21:87) Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zhalim. 23. Rabbi a’uudzu bika min hamazaatisy-syayaathiin/ wa a’uudzu bika rabbi ay yahdhuruun (23:97-98). Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan/dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. 24. Rabbanaa aamannaa faghfirlanaa warhamnaa wa anta khayrur raahimiin (23:109) Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi Rahmat. 25. Rabbighfir warham wa anta khayrur raahimiin (23:118).Ya Tuhanku, berilah ampun dan rahmat, dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi Rahmat. 26. Rabbanashrif ‘annaa ‘adzaaba jahannama inna ‘adzaabahaa kaana gharaama/innahaa saa-at mustaqarraw wa muqaama (25:65-66). Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal/ sesungguhnya jahannam itu seburukburuk tempat menetap dan tempat kediaman. 27. Rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrata a’yuniw waj’alnaa lil muttaqiina imaamaa (25:74). Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orangorang yang bertakwa. 28. Rabbi awzi’nii an asykura ni’matakallatii an’amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa an a’mala shaalihan tardhaahu wa adkhilnii birahmatika fii ‘ibaadikash shaalihiin (27:19) Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shaleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shaleh. 29. Rabbi innii zhalamtu nafsi faghfirlii (28:16). Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, oleh sebab itu ampunilah aku. 30. Rabbi innii limaa anzalta ilayya min khayrin faqiir (28:24). Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.

31. Rabbin shurnii ‘alal qawmil mufsidiin (29:30). Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan. 32. Rabbi hablii minash-shaalihiin (37:100). Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang shaleh. 33. Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yashifuun/wa salaamun ‘alal mursaliin/wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin (37:180-182). Mahasuci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan/Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul/Dan segala puji bagi Allah I Tuhan seru sekalian alam. 34. Rabbi awzi’nii an-asykuraa ni’matakallatii an’amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa an a’mala shaalihan tardhaahu wa ashlihlii fii dzurriyyatii innii tubtu ilayka wa innii minal muslimiin (46:15). Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal shaleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. 35. Rabbibni lii ‘indaka baytan fil jannati (66:11). Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga. 36. Rabbighfirlii wa liwaalidayya waliman dakhala baytiya mu’minaw walil mu’miniina wal mu’minaati wa laa tazidizh-zhaalimiina illaa tabaara (71:28) Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu selain kebinasaan. 37. Rabbanaghfir lanaa wali ikhwaaninal ladziina sabaquunaa bil iimaani wa laa taj’al fii quluubinaa ghillallilladziina aamanuu rabbanaa innaka ra-uufur rahiim (59:10) Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orangorang yang beriman, Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. 38. Rabbanaa ‘alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilaykal mashiir/rabbanaa laa taj’alnaa fitnatal-liladziina kafaruu waghfirlanaa rabbanaa innaka antal ‘aziiizul hakiim (60:4-5). Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali/ Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 39. surat al-Falaq (113) 40. surat an-Naas (114)

Khatm Khwajagan Niat untuk melakukan Khatm karena Allah. Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah (lalu dengan suara pelan, Berkah Allah dan kedamaian baginya) (3 kali) Aku memohon ampun kepada Allah (25 kali) Aku memohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung atas segala dosa dan kemaksiatan dan segala hal yang bertentangan dengan agama Islam, yang bertentangan dengan Syariat (Hukum Islam), yang bertentangan dengan tariqat (Jalan), yang bertentangan dengan haqiqat (kebenaran), yang bertentangan dengan azimat (kesungguhan), yang bertentangan dengan makrifat (realitas pengetahuan spiritual), Wahai Yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang. Wahai Yang menciptakan sebab! Wahai Pembuka Pintu! Wahai Yang Membalikkan (Mengubah) hati dan mata! Wahai Pembimbing dari kebingungan! Wahai Penolong bagi orang yang mencari pertolongan-Mu! Wahai Engkau Yang Maha memiliki Kebesaran dan Kemuliaan! Aku kembalikan segala urusan kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui semua hamba-Nya. Raabithatusy Syariifa : (Pertautkan qalbu kita pada kecintaan Allah dan Rasulullah melalui bimbingan para Mursyid khususnya Sulthanul Awliya Maulana As Sayyid Syaikh Muhammad Nazim Adil al Haqqani ) Al-Faatihatusy Syariifa : Al-Fatiha yang mulia (7 kali) Shalawaatusy Syariifa : Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Alam Nasyrah sy Syariifa : Surat Al Insyirah (QS 94) (7 kali) Ikhlaasusy Syariifa: Qul HuwAllaahu Ahad (QS 112) (11 kali) Al-Faatihatusy Syariifa (7 kali): Al-Fatiha yang mulia Shalawaatusy Syariifa : Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali). Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam (Salah satu ayat al-Qur’an, khususnya…) Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah! Sesungguhnya Engkau telah memberiku sebagian kerajaan dan telah mengajarikau sebagian tabir mimpi. (Ya Tuhan!) Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh (QS 12, 101). Kami beriman kepada Allah, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Ihda: Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada keluarga Guru-guru kami… Al-Faatihah. Ketahuilah bahwa: Tidak ada Tuhan selain Allah (100 kali). Junjungan kami Nabi Muhammad adalah utusan Allah (lalu dengan suara pelan) Berkah Allah dan kedamaian baginya Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Kepadanya shalawat Allah Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah kekasih Allah. Kepadanya shalawat Allah Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Nabi Allah. Kepadanya shalawat Allah Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah teman Allah. Kepadanya shalawat Allah Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah penyampai ajaran Allah. Kepadanya shalawat Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah pemimpin Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah pemberi syafa’at Allah. Kepadanya shalawat Allah dan kedamaian baginya Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat, dan kepada arwah Masyaikh kami dan para siddiqin … Al-Faatihah. Dzikrul-Jalaalah : [Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang]. Allah…Allah… Allah (kira-kira 100 kali). Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Huu…Huu…Huu… (kira-kira 33 kali) Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Haqq, Kebenaran Yang Haqiqi Haqq…Haqq…Haqq (kira-kira 33 kali) Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Hayy, Yang Maha Hidup Hayy…Hayy…Hayy (kira-kira 33 kali) Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Allaah Huu, Allaah Haqq (Wahai Kebenaran Yang Haqiqi) (10 atau 12 kali) Allaah Huu, Allaah Hayy (Wahai Yang Maha Hidup) (10 atau 12 kali) Allaah Hayy, Yaa Qayyuum (Wahai Yang Maha Mandiri) (10 atau 12 kali) Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. (Wahai Yang Maha Kekal) Yaa Huu, Yaa Huu Yaa Daa’im Yaa Huu, Yaa Huu Yaa Daa’im Allaah Yaa Huu, Yaa Daa’im. Yaa Daa’im… Wahai Yang Maha Kekal, Wahai Yang Maha Kekal, Wahai Yang Maha Kekal, Yaa Allaah (2 kali) Yaa Haliim… Wahai Yang Maha Penyantun… (2 kali) Yaa Hafiiz… Wahai Yang Maha Pelestari… (2 kali) Yaa Latiif… Wahai Yang Maha Lembut… (2 kali) Yaa Mujiib… Wahai Yang Maha Menanggapi [keluhan] … (2 kali) Yaa Mu’iin… Wahai Yang Maha Mendukung… (2 kali) Yaa Mu’iiz… Wahai Yang Maha Mendukung… (2 kali) Yaa Mughiits… Wahai Yang Maha Menyelamatkan… (2 kali) Yaa Ghaffaar… Wahai Yang Maha Pengampun… (2 kali) Yaa Sattaar… Wahai Yang Maha Menyembunyikan… (2 kali) Yaa Jabbaar… Wahai Yang Maha Memaksa… (2 kali) Yaa Qahhaar… Wahai Yang Maha Menguasai… (2 kali) Yaa Kariim… Wahai Yang Mahamulia… (2 kali) Yaa Haliim… Wahai Yang Maha Penyantun… (2 kali) Yaa Rahiim… Wahai Yang Maha Penyayang… (2 kali) Yaa Samii’… Wahai Yang Maha Mendengar… (2 kali) Yaa Wahhaab… Wahai Yang Maha Pemberi… (2 kali) Yaa Razzaq… Wahai Yang Maha Pemberi Rizki… (2 kali) Yaa Waduud… Wahai Yang Maha Mencintai… (2 kali) Yaa Rahmaan… Wahai Yang Maha Pengasih… (2 kali) Yaa Hannaan… Wahai Yang Maha Lembut… (2 kali) Yaa Mannaan… Wahai Yang Maha Memberi [derma]… (2 kali) Yaa Dayyaan… Wahai Juri… (2 kali) Yaa Subhaan… Wahai Yang Mahasuci… (2 kali) Yaa Sulthaan… Wahai Sultan … (2 kali) Yaa Ammaan…Wahai Yang Memberi Keamanan… (2 kali) Yaa Allaah… Wahai Allaah… (2 kali) Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Basmalah… Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (27 kali) Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung. Allah adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan Setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi . Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. (QS 33: 56) Shalawat: Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad (10 kali) Do’a shalawat Nabi: Ya Tuhanku berikan shalawat dan kedamaian kepada Anbiya dan Mursalin dan seluruh keluarganya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepada makhluk yang paling mulia di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling baik di alam semesta, Sayyidina Muhammad Kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, Sayyidina Muhammad Shalawat Allah yang Maha Tinggi dan para Malaikat, Anbiya dan Mursalin dan seluruh ciptaan-Nya, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad , semoga Kedamaian dan Rahmat Allah serta Berkah-Nya diberikan kepadanya dan kepada mereka. Semoga Allah Yang Maha Besar dan Maha Tinggi ridha dengan semua Guru kami, para sahabat Rasulullah dan kepada mereka semua yang mengikutinya dengan sempurna. [Semoga Allah ridha] terhadap Imam ijtihad yang terdahulu, para ulama dan orang-orang yang bertaqwa dan Awliya dan orang-orang yang saleh, terhadap Masyaikh kami di tariqat Naqshbandi yang mulia. Semoga Allah mensucikan roh-roh mereka yang suci, dan menerangi makam mereka yang penuh berkah. Semoga Allah mengembalikan berkah mereka dan keutamaan yang melimpah kepada kami, selalu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Al-Faatihah Do’a : Ke hadirat junjungan kami Nabi dan keluarganya, dan kepada para Sahabatnya yang terhormat. Dan kapada arwah Anbiya dan Mursalin dan kepada arwah Imam yang empat dan kepada arwah Masyaikh kami dalam tariqat Naqshbandi yang mulia, khususnya kepada ruh Imam tariqat, Ghawth al-khaliqah Shah Khwaja Bahauddin Naqshband Muhammad al-Uways al Bukhari dan kepada Tuan kami Syaikh ‘Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Tuan kami dan Sultan dari Awliya, Syaikh Muhammad Nazim al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para sidiqqin. AlFaatihah Mahasuci Tuhanku yang Mahatinggi, Utama, dan Maha Pemberi. Do’a (imam) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam yang paling mulia kepada para utusan yang mulia, Sayyidina(penghulu) dan Nabi kita Muhammad saw dan kepada keluarga dan sahabatnya. Ya Allah! Jadikanlah awal majelis kami ini sebagai kebaikan dan bagian tengahnya sebagai keberuntungan dan akhirnya sebagai kesuksesan. Ya Allah! Jadikanlah awalnya sebagai rahmat dan pertengahannya sebagai nikmat dan akhirnya sebagai kemuliaan dan pengampunan. Segala puji bagi Allah yang merendahkan

segala sesuatu untuk Keagungan-Nya dan yang merendahkan segala sesuatu untuk Keperkasaan-Nya dan yang merendahkan segala sesuatu bagi Kekuasaan-Nya dan menyelamatkan segala sesuatu karena Kekuasaan-Nya. Segala puji bagi Allah yang mendiami segala sesuatu karena Kharisma-Nya, dan tampakkanlah segala sesuatu karena ilmu (hikmah)-Nya dan kecilkan segala sesuatu bagi orang yang menyombongkannya. Ya Allah! Jika kami berada dekat dengan waktu (kiamat) hanya kepada-Mu kami menuju Wahai Yang Maha Mencintai. Wahai Tuhan kami! Terimalah amalan kami, dan ampunilah kami dan sayangilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan tunjukkanlah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dan tolonglah kami dari kaum perusak dan tolonglah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin Muslim dan tolonglah Awliya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dan kabulkanlah dengan segera. Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan kepada para Utusan-Nya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah yang memudahkan (dari kesempitan) Asyakahullah. Azabanullah Jauhkan dari azab Allah Ahyaalahillah Allah yang menghidupkan. Aslahullah Allah yang mendamaikan. A’jalaullah Allah yang menyegerakan. Syarafana Berilah kami kemuliaan. Bihumullah Dari-Mu ya Allah Ya Allah! Tolonglah kaum Muslimin dan kalimat yang benar dan juga pemimpin-Mu Imam Mahdi as. Al-Faatihah. Segala puji bagi Allah… dan rasa syukur kepada Allah… Aku mohon ampun kepada Allah… Wa min Allah at taufiq

MEMAAFKAN, ATAU MEMBALAS SECUKUPNYA
September 15th, 2008 by m-hv-shodaqta

Suatu hari ‘Aisyah yang tengah duduk santai bersama suaminya, Rasulullah S.A.W., dikagetkan oleh kedatangan seorang Yahudi yang minta izin

masuk ke rumahnya dengan ucapan assamu’alaikum (kecelakaan bagimu) sebagai ganti ucapan assalamu’alaikum kepada Rasulullah. Tak lama kemudian datang lagi Yahudi yang lain dengan perbuatan yang sama. Ia masuk dan mengucapkan assamu’alaikum. Jelas sekali bahwa mereka datang dengan sengaja untuk mengganggu ketenangan Rasulullah. Menyaksikan polah tingkah mereka ‘Aisyah gemas dan berteriak: Kalianlah yang celaka!. Rasulullah tidak menyukai reaksi keras istrinya. Beliau menegur, “Hai ‘Aisyah, jangan kau ucapkan sesuatu yang keji. Seandainya Allah menampakkan gambaran yang keji secara nyata, niscaya dia akan berbentuk sesuatu yang paling buruk dan jahat. Berlemah lembut atas semua yang telah terjadi akan menghias dan memperindah perbuatan itu, dan atas segala sesuatu yang bakal terjadi akan menanamkan keindahannya. Kenapa engkah harus marah dan berang?” “Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan secara keji sebagai pengganti dari ucapan salam?” “Ya, aku telah mendengarnya. Aku pun telah menjawabnya wa’alaikum (juga atas kalian), dan itu sudah cukup.” Manusia agung, Muhammad S.A.W. ini lagi-lagi memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada istrinya, yang tentu saja berlaku pula bagi segenap kaum muslimin. Betapa beliau telah menunjukkan suatu kepribadian yang amat matang dan sangat dewasa dalam menghadapi berbagai keadaan. Begitu kokoh pertahanan dirinya, sehingga tidak mudah terpancing amarahnya. Suatu pengendalian emosi yang luar biasa. Sebagai istri, ‘Aisyah tentu tidak rela manakala suami tercintanya menerima ucapan keji dan busuk sebagaimana yang diucapkan oleh orang Yahudi. Darahnya segera mendidih, dan tanpa kendali keluarlah dari kedua bibirnya kata-kata keji pula sebagai balasan atas mereka. Apa yang dikatakan oleh ‘Aisyah sebenarnya dalam batas kewajaran. Ia tidak berlebihan dalam mengumpat dan mengata-katai mereka. Ia hanya membalas secara setimpal apa yang mereka ucapkan. Akan tetapi Rasulullah belum berkenan terhadap ucapan istrinya. Beliau ingin agar ‘Aisyah mengganti ucapannya dengan satu kata yang lugas tapi tetap sopan. Rasulullah berkata, “Wa ‘alaikum, itu sudah cukup.” Urusan salam ini nampaknya sederhana, tapi dalam Islam mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar. Salam merupakan pembuka kata dalam setiap perjumpaan, baik perjumpaan di udara maupun di darat (tatap muka). Salam bahkan menunjukkan kepribadian seseorang. Orang yang secara tiba-tiba berkata-kata tanpa didahului oleh salam bisa dianggap kurang etis atau tidak sopan. Apalagi jika akan memasuki rumah orang. Bahkan nada suara, ekspresi wajah dan gaya penampilan ketika mengucapkan salam menjadi perhatian yang sangat besar. Lebih dari itu, orang bisa langsung mengetahui identitas agama seseorang dari salamnya. Jika ada penyiar televisi

atau nara sumber yang diwawancarai mengucapkan assalamu’alaikum, segera kita ketahui bahwa orang tersebut beragama Islam. Demikian juga bila menggunakan salam yang lain. Masalahnya kemudian, bagaimana jika assalamu ‘alaikum sudah menjadi tradisi nasional, sehingga warga non-muslim juga mengucapkan hal yang sama? Banyak di antara kita yang kelagapan menerima ucapan assalamu’alaikum dari kawan atau kenalan yang nyata-nyata bukan muslim. Ada yang menjawab dengan wa ‘alaikum salam, tapi ada yang justru tidak menjawab sama sekali. Urusan salam ternyata telah diajarkan oleh Islam sangat rinci sekali. Termasuk jika kita mendapatkan ucapan assalamu’ alikum dari orang non-muslim. Dalam hal ini kita cukup menjawab mereka dengan ucapan: wa ‘alikum. Kenapa demikian? Ada dua alasan. Yang pertama, menjaga hubungan baik dan kesopanan. Dengan ucapan wa ‘alaikum mereka merasa mendapatkan respon baik dari kita. Mereka tidak merasa diacuhkan. Sebaliknya mereka merasa dihormati dan diterima. Alasan kedua, dengan hanya menjawab wa ‘alaikum, maka berarti kita tidak mendoakan kepada mereka. Sebab doa seorang muslim kepada non-muslim itu tidak diterima. Kecuali mendoakan agar mereka mengikuti jalan kebenaran, yaitu Islam. Dengan Islam mudah-mudahan mereka selamat di dunia dan di akhirat. Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang sangat mencintai dan menghormati ayahnya. Itulah sebabnya ia berdoa agar Allah menyelamatkan bapaknya. Akan tetapi perbuatan Ibrahim itu mendapat teguran dari Allah, karena bapaknya masih musyrik, menyembah berhala. Demikian juga Nabi Muhammad S.A.W. Beliau sangat mencintai Abu Thalib, pamannya. Lewat perlindungan pamannya inilah jiwanya selamat dan misinya berhasil. Tapi karena sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum juga menyatakan beriman kepada Allah, maka Muhammad S.A.W. terhalang mendoakannya. Inilah adat kesopanan yang diajarkan Islam. Kepada orang yang tidak seagama, kita tetap harus berbuat baik. Apalagi jika orang tersebut telah berjasa kepada kita. Kepada orang tua yang non-muslim misalnya, kita harus berbuat baik. Termasuk jika mereka memerintahkan berbuat maksiat, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka, walaupun perintahnya tidak boleh kita jalankan. Demikian juga kepada orang yang jelas-jelas menunjukkan permusuhannya, kita tidak boleh terpancing berbuat keji dan kotor. Sebisa mungkin kita mengendalikan diri. Jika kita berniat membalasnya, maka balasan itu hendaknya setimpal, tidak boleh berlebihan. Pilihlah kata-kata yang tegas, lugas, tapi tetap sopan. Dalam ajaran Islam membalas itu tidak terlarang, akan tetapi memaafkan itu lebih baik. Jika benar-benar kita ingin membalas, balasan itu hendaknya

tidak lebih dari yang ia terima. Berlebih-lebihan dalam pembalasan merupakan tindak kezhaliman. Allah berfirman: “Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.” (QS al-Baqarah: 194) Islam tidak mengajarkan bahwa bila pipi kananmu dipukul berikan pipi kirimu. Bila jubahmu diminta berikan bajumu. Ajaran ini justru tidak manusiawi, sebab sangat memberatkan mereka yang dizhalimi. Islam mengajarkan agar sesorang bisa memberi balasan setimpal dengan apa yang telah diterimanya. Meskipun demikian, memaafkan itu jauh lebih baik. Seperti dalam kasus ‘Aisyah di atas, jelas bahwa ‘Aisyah sangat bisa membalas ucapan keji orang Yahudi. Apalagi saat itu Rasulullah bukan saja sebagai pemimpin ruhani, tapi sekaligus merupakan kepala Negara yang berkuasa. Apa susahnya membalas orang yang menghinanya, sedang menjebloskan mereka ke tahanan saja itu merupakan haknya. Tapi Rasulullah sebagai manusia agung memilih untuk memberi balasan yang secukupnya. Keperkasaan seseorang tidak bisa diukur dari kekuatan fisiknya. Orang yang jantan, bukan mereka yang ahli bertinju, bukan mereka yang disetiap pertandingan tak terkalahkan. Menurut determinasi Islam orang yang kuat adalah mereka yang di kala marah bisa menahan dirinya. Rasulullah bersabda, “Bukan dikatakan pemberani karena seseorang cepat meluapkan amarahnya. Seorang pemberani adalah mereka yang dapat menguasai diri (nafsu)-nya sewaktu marah.” (HR Bukhari dan Muslim) Menahan marah bukan pekerjaan mudah. Menuntut perjuangan yang amat berat lagi susah, apalagi bagi mereka yang sedang mempunyai kemampuan dan kekuasaan untuk meluapkan kemarahannya. Akan tetapi justru di sinilah seseorang itu dinilai, apakah layak disebut ksatria atau tidak. Seorang ksatria adalah yang mampu menahan marahnya, akan tetapi jika kezhaliman itu sudah melampau batas, ia mampu membalasnya, setimpal dengan perlakuan orang tersebut. Orang yang seperti ini akan mendapat jaminan dari Allah, berupa kecintaan yang mendalam. Rasulullah bersabda: “Ada tiga hal yang jika dimiliki seseorang, ia akan mendapatkan pemeliharaan dari Allah, akan dipenuhi dengan rahmat-Nya, dan Allah akan senantiasa memasukkannya dalam lingkungan hamba yang mendapatkan cinta-Nya, yaitu (1) seseorang yang selalu bersyukur manakala mendapat nikmat dari-Nya (2) seseorang yang mampu meluapkan amarahnya tetapi mampu memberi maaf atas kesalahan orang, (3) seseorang yang apabila sedang marah, dia menghentikan marahnya.” (HR Hakim)

Dalam menghadapi situasi yang cenderung memancing emosi, manusia dapat dibedakan dalam tiga tipe. Pertama, orang yang tidak merasa marah padahal penyebabnya ada. Kedua, orang yang merasa marah tetapi mampu menahan amarahnya dan mau memaafkan. Sedang ketiga, mereka yang merasa marah, mampu menahan marah, tapi tidak bisa memaafkannya. Dari ketiga kategori ini tentu saja golongan pertama yang lebih utama. Mereka disebut telah memiliki hilm, sifat sabar yang sangat besar. Sabar di atas sabar. Sifat ini telah dimiliki Rasulullah S.A.W., dan telah dibuktikan dalam berbagai peristiwa. Tentang sifat hilm ini Rasulullah bersabda, “Maukah aku ceritakan kepadamu tentang sesuatu yang menyebabkan Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Para sahabat menjawab, tentu. Rasul bersabda, ‘Kamu bersikap sabar (hilm) kepada orang yang membencimu, memaafkan orang yang berbuat zhalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan menghubungi orang yang telah memutuskan silaturrahim denganmu.’” (HR Thabrani)
September 15th, 2008 by m-hv-shodaqta

Ali bin Ali Thalib berkata, ”Alangkah cepatnya jam demi jam dalam satu

(Hati-hati bagi yang berulang Tahun) hari, alangkah cepatnya hari demi hari dalam satu bulan, alangkah cepatnya bulan demi bulan dalam setahun, alangkah cepatnya tahun demi tahun dalam umur manusia.” Dalam hidup manusia terdapat tonggak-tonggak umur yang sangat penting, di antaranya umur empat puluh tahun sebagaimana tertera dalam Alquran (Al-Ahqaf: 15–16). Nabi Muhammad SAW juga mengilustrasikan dalam sebuah hadisnya, ”Bila seseorang sudah mencapai usia empat puluh tahun, lalu kebaikannya tidak mengatasi kejelekannya, setan mencium di antara kedua matanya dan berkata, ‘inilah manusia yang tidak beruntung’. ” Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, ”Barang siapa umurnya sudah melebihi empat puluh tahun sedang kebaikannya tidak lebih banyak dari kejelekannya, hendaklah ia mempersiapkan keberangkatannya ke neraka.” Dari dua hadis tersebut di atas, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk memeriksa amal perbuatannya setiap kali menyadari umurnya kian bertambah. Dengan demikian, umur merupakan aset sekaligus pertanggungjawaban. Kita bisa beruntung dan celaka dengan umur panjang kita. Semuanya bergantung pada amal yang kita perbuat. Syahdan, menurut beberapa riwayat, sebelum Rasulullah SAW mengembuskan nafas terakhirnya, beliau mengatakan, ”Ummati, ummati, ummati,” dengan lirih dan sendu. Kata ummati yang diungkapkan beliau itu sinonim dari kata komunitas atau masyarakat yang menurut Chairil Anwar dalam salah satu puisinya adalah laksana lautan, terkadang bergelombang dan bergolak

yang melambangkan keteguhan dan keperkasaan seakan siap menelan dan menghantam semua yang dihadapi. Di lain waktu, ia laksana hamparan biru permadani yang menggambarkan ketenangan dan kedamaian. Namun, laut juga bisa diibaratkan sebagai “tong sampah”, tempat pembuangan segala macam kotoran, sampah, limbah, dan sebagainya. Konteks yang diungkap Rasulullah tersebut merupakan refleksi dari pertanyaan siapakah di antara kita yang semangat imannya terus bergelombang seiring dengan pertambahan umurnya? Siapa pula yang tetap tenang dan tenteram meski cobaan datang bertubi-tubi? Siapakah di antara kita yang justru tidak memanfaatkan sisa umur ini dalam kebaikan dan keimanan? Orang semacam inilah bak tong sampah, tempat pembuangan kotoran sosial maupun kultural. Toh, umur ditentukan oleh mutunya, bukan panjangnya. Rasulullah menyimpulkannya dalam dua kalimat, ”Manusia paling baik ialah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Manusia paling buruk ialah yang panjang umurnya dan buruk amalnya.”

Arti Sebuah Kegagalan
September 15th, 2008 by m-hv-shodaqta

*”Adalah mudah untuk bersenang hati Ketika hidup kita mengalir seperti sebuah lagu Tetapi yang patut dihargai adalah mereka yang bisa tersenyum, Walaupun semuanya berjalan salah Karena ujian hati adalah kesulitan, Dan ini selalu datang sepanjang masa kehidupan. Dan senyuman yang patut diberi pujian Adalah senyuman yang bersinar melalui mengalirnya air mata”* Penyair Ella Wheeler Wilcox tahu betul bahwa kesulitan tidak pernah memandang umur. Entah berumur 7, 17, atau 70 tahun, kita dapat memastikan datangnya saat-saat mendung dalam kehidupan kita. “Di balik kesulitan pasti ada kemudahan,” demikian firman Allah dalam QS Alam Nasyrah [94] ayat 6. Tidak ada mendung dan badai yang berkepanjangan, karena hari cerah pasti datang sesudahnya. Namun banyak orang yang tidak bisa melalui hari-hari sulit seperti, tidak lulus ujian, terkena PHK, perceraian, gagal bisnis, terlilit utang, terkena penyakit berat, dsb. Ketidakmampuan menghadapi kegagalan bisa membuat mereka gampang menyerah, malu, marah, atau frustasi. Maka, bisa jadi seluruh

kehidupannya menjadi “badai yang tak pernah berlalu” dan akhirnya menciptakan “lingkaran setan” sendiri. Bila kita tidak dapat mencegah datangnya hari-hari mendung, bagaimana mungkin kita dapat menghadapinya secara positif. Sukses selalu dianggap kehormatan, sedangkan kegagalan sering dianggap kehinaan. Namun sebenarnya tidak ada kesuksesan yang diperoleh tanpa melalui proses belajar dari kegagalan masa lalu. Istilah “sukses dalam satu malam” sebenarnya hampir tidak pernah ada di dunia nyata. *Mengajari anak arti gagal* Sejak usia dini anak perlu diajari bahwa setiap orang pernah mengalami hari-hari sulit dan kegagalan, tetapi bukan tanpa tujuan. Kegagalan dan kesulitan bisa membawa mereka ke gerbang kesuksesan. Kegagalan perlu dipandang sebagai batu loncatan, bukan sebagai lampu merah tanda berhenti. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu pijar, atau Henry Ford si pencipta mobil, bisa begitu sukses melalui kegagalan berkali-kali dan sikap pantang menyerah untuk terus mencoba. Memotivasi anak untuk tetap melihat kesuksesan dan kegagalan dalam perspektif yang benar memang bukan hal mudah. Terkadang sebagai orang tua atau guru, kita sering mengkritik bahkan menghukum anak didik yang gagal meraih prestasi yang diharapkan, walau hal tersebut dilandasi niat baik. Padahal masa kanak-kanak dan remaja adalah masa-masa penting untuk membangun rasa percaya diri. Kepercayaan diri mereka masih rapuh, dan kalau kita sering mengritik dan menghujat kegagalannya, rasa percaya diri mereka akan hancur berantakan. Seorang bayi tidak tahu bagaimana harus berjalan, tetapi ia akan terus mencoba dengan proses yang begitu sulit; jatuh berkali-kali, tangisan, mungkin benjolan di kepala. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengkritik dan menyalahinya, apalagi menghujatnya. Yang ada hanyalah empati, pelukan dan ungkapan sayang ketika ia menangis karena terjatuh, serta tepukan tangan ketika ia bisa melangkah. Kalau saja ada orang tua mengatakan bodoh atau menghukum seorang bayi ketika jatuh saat belajar berjalan, maka ia akan berhenti dan tidak mau mencoba lagi, mungkin ia akan menjadi seorang yang lumpuh. Maka, anak-anak dan remaja perlu diajarkan untuk memandang kegagalan dua pandangan positif, yaitu (1) sebagai kesalahan atau keteledoran yang dapat diperbaiki, dan (2) sebagai kesempatan untuk belajar dari kesalahan dalam melangkah ke depan. Anak-anak perlu mengetahui bahwa mereka adalah “lebih besar dari kegagalannya”.

*Anak sebagai problem solver* Suatu saat anak saya yang masih kelas 6 SD pulang dari sekolah dengan wajah sedikit muram karena harus menyerahkan kertas ulangan Matematika yang harus ditandatangani. Sewaktu saya melihat nilainya yang jelek, tanpa memberikan kesempatan untuk berkomentar, ia langsung berkata, “Pak Guru bilang, saya dapat jelek bukan karena bodoh, tetapi kurang teliti. Kalau saya lebih hati-hati katanya saya bisa dapat bagus”. Wah, ini guru yang hebat. Kemudian saya menyuruhnya untuk mengerjakan kembali soal-soal yang salah dengan teliti. Setelah diperiksa, ternyata ia dapat mengerjakan dengan benar. Dengan semangat ia berkata, “Saya tahu salahnya, dan pasti saya akan lebih baik lagi”. Andaikan guru tersebut mengatakan ia bodoh dan mempermalukannya, mungkin ia tidak pernah menjadi begitu bersemangat. Sepotong kalimat arahan positif, bukan kritikan negatif dari seorang guru ternyata bisa sangat berarti bagi anak. Anak-anak perlu mengerti bahwa mereka bisa menjadi *problem solver*. Dengan menghadapi masalah dan mencari pemecahannya, bukan menghindarinya, mereka akan membangun “otot-otot” ketegaran yang menjadi bekal mereka untuk mengarungi kehidupan yang pasti ada cuaca mendungnya. Semakin mereka mampu menerima kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, maka akan semakin tinggi pula motivasinya untuk menerima tantangan baru. Bahkan kesuksesan sekecil apa pun akan meningkatkan rasa percaya diri dan rasa antusiasme mereka untuk menjelajahi cakrawala kehidupan. *Wallaahu a’lam* Search for:
þÿ
Search