P. 1
Penilaian Laporan Kajian Tindakan

Penilaian Laporan Kajian Tindakan

4.89

|Views: 6,797|Likes:
Published by Rosiadi84
Berdasarkan kajian tindakan yang dikaji oleh penulis, penulis mendapati tajuk bagi kajian tindakan ini adalah terlalu umum iaitu “Kajian Mengenai Masalah-Masalah Utama Di Kalangan Pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang”. Pembaca akan menjadi tertanya-tanya apakah masalah yang hendak dikaji dan apakah kaedah penyelesaian yang ingin digunakan. Ini menjadikan tajuk kajian tindakan ini kurang jelas serta menimbulkan keraguan kepada pembaca tentang masalah spesifik yang ingin dikaji.
Berdasarkan kajian tindakan yang dikaji oleh penulis, penulis mendapati tajuk bagi kajian tindakan ini adalah terlalu umum iaitu “Kajian Mengenai Masalah-Masalah Utama Di Kalangan Pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang”. Pembaca akan menjadi tertanya-tanya apakah masalah yang hendak dikaji dan apakah kaedah penyelesaian yang ingin digunakan. Ini menjadikan tajuk kajian tindakan ini kurang jelas serta menimbulkan keraguan kepada pembaca tentang masalah spesifik yang ingin dikaji.

More info:

Published by: Rosiadi84 on Jun 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Kursus:

KPR 5063 KAJIAN TINDAKAN

Penilaian Laporan Kajian Tindakan
Oleh:

ROSIADI BIN TAJUDIN MOHD FARIDZUL AKMAM BIN ZULKIFLI SARIZAL BIN JAMALUDIN

Pensyarah:

PROF. DR. OSMAN LEBAR
Tutor:

DR. MAHANI RAZALI

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI), 2008

** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

Isi Kandungan

Muka Surat 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Tajuk Abstrak Pengenalan Metodologi Kajian Keputusan Kajian Perbincangan Rujukan 1 2 3 4 5 7 8 9

Lampiran

** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

1.

Tajuk

Tajuk memainkan peranan penting dalam penghasilan satu kajian tindakan. Tajuk yang dicadangkan haruslah berkaitan dengan aspek-aspek yang boleh diselidiki serta diambil tindakan pada akhirnya. Disamping itu, tajuk bagi sebuah kajian tindakan adalah lebih baik disertakan dengan kaedah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dikaji. Tajuk juga haruslah jelas dan tidak terlalu panjang (kurang daripada 15 patah perkataan). Berdasarkan kajian tindakan yang dikaji oleh penulis, penulis mendapati tajuk bagi kajian tindakan ini adalah terlalu umum iaitu “Kajian Mengenai Masalah-Masalah Utama Di Kalangan Pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang”. Pembaca akan menjadi tertanya-tanya apakah masalah yang hendak dikaji dan apakah kaedah penyelesaian yang ingin digunakan. Ini menjadikan tajuk kajian tindakan ini kurang jelas serta menimbulkan keraguan kepada pembaca tentang masalah spesifik yang ingin dikaji. Selain itu, tajuk kajian tindakan ini juga tidak ada menyertakan kaedah penyelesaian yang ingin digunakan untuk mengatasi masalah yang dikaji. Dari segi jumlah patah perkataan pada tajuk pula, bilangan patah perkataan yang digunakan adalah bersesuaian iaitu sebanyak 10 patah perkataan. Secara keseluruhannya, penulis berpendapat tajuk kajian tindakan ini adalah kurang memfokus pada suatu permasalahan yang spesifik dan kurang bersesuaian untuk memberi gambaran kepada pembaca tentang kajian tindakan yang ingin dilaksanakan. Dalam kajian tindakan ini juga ada disertakan nama pengkaji iaitu seramai 3 orang. Ini adalah baik bagi sebuah kajian tindakan kerana ia dijalankan secara kolaboratif. Kaedah kolaboratif perlu bagi mengukuhkan lagi dapatan suatu kajian tindakan kerana setiap ahli pengkaji akan berkerjasama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Oleh itu, setiap mereka akan mendapat faedah serta pengalaman yang sama.

** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

2.

Abstrak

Daripada kajian tindakan yang dikaji, penulis mendapati bahagian abstraknya tidak menyatakan pernyataan masalah kajian dengan jelas. Ini berlaku kerana ia ingin meninjau masalah utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kolej matrikulasi Pulau Pinang tanpa memfokus pada satu permasalahan yang spesifik. Oleh itu, setelah dibuat penganalisaan terhadap dapatan mereka barulah masalah sebenar dikenalpasti iaitu masalah adaptasi pembelajaran. Dari segi populasi dan sampel kajian pula, ia jelas dinyatakan dalam bahagian abstrak. Dimana, populasi kajian ialah pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang (KMPP) dan sampel yang diambil ialah seramai 610 orang. Bahagian abstrak juga jelas menunjukkan jenis instrumen yang digunakan dalam kajian ini, iaitu soal selidik yang terdiri daripada 220 soalan. Selain itu, turut dinyatakan bahawa kajian tindakan ini adalah satu kajian deskriptif yang berbentuk tinjauan dengan menggunakan item-item masalah yang terdapat di dalam Mooney Problem Checklist (1950). Darisegi dapatan kajian pula, ia jelas dinyatakan bahawa hasil daripada kajian yang dilakukan masalah utama yang dikenal pasti ialah adaptasi pebelajaran yang berbeza-beza dari segi jantina, bangsa dan kursus yang diikuti pelajar. Bahagian abstrak ini juga ada menyertakan kesimpulan keseluruhan kajian secara ringkas. Oleh itu, penulis berpendapat bahagian abstrak kajian tindakan ini adalah jelas menujukkan setiap aspek-aspek penting yang dikaji dalam kajian ini. Walaupun pernyataan masalah kurang jelas pada awal abstrak tapi setelah membaca keseluruhan kandungan abstrak, pembaca dapat mengenalpasti pernyataan masalah kajian yang dilaksanakan.

3.

Pengenalan
** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

Bahagian pengenalan dalam kajian tindakan yang dikaji oleh penulis boleh dilihat pada tajuk Pendahuluan dan Pernyataan Masalah dalam kajian tindakan berkenaan. Secara keseluruhannya, bahagian pengenalan dalam kajian tindakan ini tidak ada menyentuh tentang permasalahan yang dikaji serta strategi kajian yang akan digunakan dalam kajian ini secara keseluruhan. Kepentingan kajian hanya disentuh sedikit sahaja iaitu dibahagian akhir pernyataan masalah iaitu, kewajaran melakukan kajian ini adalah atas sebab bilangan pelajar kolej matrikulasi yang berjumlah hampir 30,000 di Malaysia. Oleh itu, adalah penting untuk meninjau masalah-masalah yang dialami oleh mereka yang mendasari emosi, tingkahlaku dan psikologi mereka. Dalam bahagian pengenalan ini juga pengkaji ada menyertakan beberapa tinjauan literatur yang pada mereka berkaitan dengan kajian yang mereka lakukan. Namun demikian, penulis sebagai pengkritik kurang bersetuju dengan tinjauan literatur yang dikemukakan kerana hampir keseluruhannya hanya menceritakan siapa remaja serta ciri-ciri remaja dari sudut psikologi. Penulis berpendapat, dalam tinjauan literatur, pengkaji seharusnya mengemukakan beberapa dapatan kajian lepas tentang masalah yang hampir serupa dengan benda yang dikajinya. Ini perlu supaya pembaca yang membaca laporan kajian tindakan tersebut dapat melihat kajian tersebut dalam perspektif yang lebih luas dan mendapat gambaran awal yang menyeluruh tentang perkara yang dikaji oleh pengkaji. Oleh itu, secara keseluruhannya, bahagian pengenalan dalam kajian tindakan ini kurang memuaskan kerana ianya gagal merangsang minda pembaca untuk membuat perkaitan kajian yang dilakukan dengan dapatan kajian lepas yang hampir serupa. Disamping itu, ia tidak memberikan kefahaman yang jelas kepada pembaca tentang mengapa masalah tersebut perlu dikaji serta sumbangan kajian kepada perkembangan pengetahuan sedia ada.

4.

Metodologi kajian

** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

Bahagian metodologi dalam kajian ini menjelaskan beberapa perkara iaitu, sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur kajian. Dari segi persampelan, ianya dijelaskan dengan terperinci dimana, sampel terdiri dari 610 orang pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Umur pelajar juga dinyatakan iaitu 18-19 tahun. Tempoh kajian dilaksanakan pula ialah selama 12 bulan. Dari segi pembentukan sampelan kajian pula, responden dipecahkan kepada 3 pecahan iaitu pecahan mengikut kursus, pecahan mengikut jantina dan pecahan mengikut bangsa. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa bahagian persampelan dalam metodologi kajian tindakan ini diberikan secara terperinci dan bersesuaian untuk mengkaji masalah adaptasi pembelajaran yang dialami oleh pelajar yang datang dari latarbelakang yang berbeza. Dari segi instrumen kajian pula, kajian ini ada menjelaskan jenis instrumen yang digunakan oleh pengkaji. Instrumen yang digunakan hanya satu iaitu itemitem soal selidik yang terdapat dalam Mooney Problem Checklist (1950). Sebanyak 220 soalan diajukan dalam soal selidik tersebut yang meliputi 11 kategori masalah. Juga dinyatakan ialah aras kebolehpercayaan ujian mengikut cronbach alpha ialah 0.96. Walaupun, instrumen untuk menjalankan kajian diberikan dengan jelas namun, tiada penerangan mengapa instrumen tersebut digunakan. Juga tidak dinyatakan secara terperinci kerelevanan serta kesesuaian soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai masalah yang dikaji. Disamping itu, penulis turut mecadangkan supaya turut digunakan instrumen lain seperti temubual dengan pelajar mengenai masalah mereka untuk menambahkan lagi kepelbagaian hasil dapatan kajian. Darisegi rekabentuk kajian serta prosedur pula, kajian tindakan ini memberi amat sedikit penerangan tentang rekabentuk kajian serta prosedur yang mereka (pengkaji) laksanakan dalam menjalankan kajian ini. Dalam prosedur kajian ini hanya dinyatakan bilangan responden adalah berasakan kumpulan praktikum yang dipilih secara rawak dan telah pun mengambil kira perbezaan jantina dan bangsa responden. Juga, dinyatakan ialah analisis dapatan menggunakan program SPSS menggunakan analisis deskriptif berbentuk min dan sisihan piawai. Aras
** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

signifikan yang ditetapkan dalam kajian ini juga dinyatakan iaitu p<0.05. Pada pandangan penulis, bahagian prosedur dalam metodologi kajian ini adalah kurang lengkap. Ianya tidak menerangkan dengan terperinci langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan kajian tindakan seperti penentuan fokus, pengumpulan maklumat/ data, perancangan tindakan, menjalankan tindakan serta langkah-langkah membuat refleksi/ penilaian tentang tindakan yang dilakukan. Oleh hal demikian, penulis berpendapat penerangan bahagian metodologi dalam laporan kajian tindakan ini adalah tidak lengkap dan terlalu ringkas. Sepatutnya bahagian ini perlu dihuraikan dengan jelas kerana ia merupakan bahagian terpenting dalam kajian tindakan. Selain itu, bahagian ini penting dalam membantu pembaca untuk memahami tentang cara persampelan kajian dilakukan, teknik pengumpulan data kajian dilakukan, serta langkah-langkah kajian dilaksanakan. Hal ini sekali gus dapat meningkatkan kesahan terhadap kajian tindakan yang dijalankan dengan keputusannya diyakini dan boleh dipercayai.

5.

Keputusan kajian

Dapatan kajian dalam kajian tindakan yang dikaji oleh penulis memberi penerangan yang jelas dan terperinci tentang perkara yang dikaji. Semua hasil dapatan kajian disusun dalam bentuk jadual mengikut pembahagian yang tertentu iaitu masalah adaptasi pembelajaran yang disebabkan oleh faktor jantina, bangsa dan kursus. Penjadualan semua hasil dapatan kajian memudahkan analisis data dibuat secara sistematik dan tersusun serta menunjukkan satu pola perbandingan yang mudah difahami. Selain itu, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang ialah adaptasi pembelajaran. Ini terbukti melalui perkiraan yang dibuat berdasarkan perbezaan minskor yang digunakan sebagai teknik analisis dan interpretsi terhadap data yang dikumpul. Perbandingan setiap masalah yang dikaji jelas menunjukkan adaptasi pembelajaran mencatatkan minskor yang tertinggi. Selain itu, untuk

** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

mengenalpasti masalah utama dengan lebih terperinci kajian diteruskan dengan menguji masalah tersebut kepada pelajar berasaskan perbezaan jantina, perbezaan bangsa, dan perbezaan kursus. Dapatan kajian tindakan ini juga menunjukkan objektif kajian tercapai dan berjaya menjawab semua persoalan kajian. Sebagai contoh objektif keduanya ialah untuk melihat masalah utama yang dihadapi oleh pelajar KMPP secara keseluruhan dan persoalan kajian yang ingin dijawab ialah apakah masalah yang dihadapi oleh pelajar KMPP secara keseluruhannya dan apakah masalah utama yang dhadapi oleh pelajar berasaskan perbezaan jantina, bangsa dan kursus. Ditinjau dari dapatan kajian ini jelas menunjukkan masalah utama yang dihadapi oleh pelajar KMPP yang menepati semua kriteria diatas adalah adaptasi pembelajaran. Bagi mencapai objektif terakhir pula iaitu perbandingan masalah utama dikalangan pelajar KMPP berasaskan jantina, bangsa dan kursus, persoalan yang cuba diselidiki ialah apakah wujud perbezaan signifikan antara pelajar berlainan jantina, bangsa dan kursus terhadap masalah utama. Bagi menjawap persoalan ini, dapatan kajian ini memperolehi bahawa sememangnya wujud perbezaan bagi kategori yang dikaji. Dari segi jantina, dapatan kajian ini menunjukkan pelajar perempuan lebih menghadapi masalah adaptasi pembelajaran berbanding pelajar lelaki. Dari segi bangsa pula, perbezaan yang ditunjukkan kurang signifikan kerana menunjukkan dapatan yang seimbang bagi orang Melayu dan bukan Melayu. Dari segi kursus pula, dapatan kajian menunjukkan pelajar akaun lebih menghadapi masalah adaptasi pembelajaran berbanding pelajar fizikal dan mempunyai tahap masalah setara apabila dibandingkan dengan pelajar hayat. Perbandingan antara pelajar fizikal dan hayat pula menunjukkan pelajar hayat lebih menghadapi masalah adaptasi pembelajaran. Walaupun segala dapatan kajian ditunjukkan dengan jelas dalam bentuk berjadual, serta berjaya menjawap persoalan kajian, penulis mendapati pengkaji tidak menyatakan masalah yang dihadapi semasa proses menganalisis data serta mengintepretasi data. Ini menjadikan pembaca kurang jelas tentang sebab mengapa suatu dapatan itu memperolehi skor sedemikian rupa dan sebaliknya.
** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

Penulis mencadangkan agar pengkaji turut memberikan pendapat atau pandangan mereka berkaitan minskor yang berbeza-beza agar pembaca kajian tindakan ini akan maklum tentang setiap perbezaan skor yang diperolehi bagi kategori yang berbeza (jantina, bangsa, dan kursus). Ini kerana penerangan konkrit terhadap setiap dapatan skor yang dikaji akan membantu pembaca memahami dapatan kajian tindakan ini dengan lebih baik dan tidak mempersoalkan dapatan yang pengkaji perolehi.

6.

Perbincangan

Merujuk kepada bahagian perbincangan dalam kajian tindakan ini, penulis mendapati bahagian perbincagan membincangkan dengan jelas permasalahan kajian serta menyusunnya mengikut kronologi yang mudah difahami pembaca. Perbincangan menjurus kepada mengemukakan dapatan kajian serta perkaitannya dengan permasalahan kajian. Selain itu, turut dikaitakan dapatan kajian dengan dapatan kajian yang lepas. Hasil perbandingan yang dibuat mendapati dapatan kajian ini memperolehi dapatan yang hampir sama dengan dapatan yang diperolehi dalam kajian lepas. Ini menunjukkan bahawa kajian tindakan ini berjaya kerana dapatan kajian menyokong dapatan kajian sedia ada dan tidak ada dapatan baru diperolehi yang menolak dapatan kajian yang sedia ada. Dalam bahagian ini juga kesimpulan yang dibuat adalah baik dengan memperlihatkan logik hujah berdasarkan dapatan kajian. Namun demikian, dalam bahagian perbincagan ini terdapat satu perkara penting dalam kajian yang tidak dibincangkan iaitu hasil dapatan kajian iaitu dari segi kursus terhadap masalah utama. Penulis berpendapat, dalam bahagian ini pengkaji seharusnya membincangkan secara keseluruhan mengenai perkaitan antara perbezaan jantina, bangsa dan kursus terhadap masalah yang dikaji tanpa meninggalkan salah satu daripadanya. Selain itu, dalam bahagian kesimpulan
** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

pengkaji mungkin boleh memberikan sedikit cadangan mengenai cara atau tindakan yang boleh diambil bagi mengatasi masalah utama yang telah dikenal pasti. Disamping itu, pengkaji juga perlulah memberikan sedikit saranan agar kajian selanjutnya perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini.

7.

Rujukan

Di bahagian akhir kajian ini, rujukan yang digunakan turut disenaraikan. Sebanyak 17 bahan rujukan telah digunakan oleh pengkaji dan ini memadai bagi sebuah kajian tindakan yang hanya mempunyai skop yang umum dan dijalankan dalam masa yang singkat. Hasil pengamatan penulis juga mendapati, pengkaji mematuhi cara menulis bahan rujukan dimana senarai bahan rujukan disusun mengikut abjad. Selain itu, baris kedua bagi setiap bahan rujukkan dianjakkan ke dalam sedikit berbanding baris pertama untuk membezakan antara rujukan pertama dengan kedua dan ini memudahkan pembacaan oleh pembaca. Dari segi bahan rujukkan yang digunakan pula, penulis mendapati semua bahan rujukkan yang disenaraikan oleh pengkaji kajian tindakan ini ada digunakan dalam kandungan kajian tindakan tersebut. Oleh itu, penulis berpendapat pengkaji telah mematuhi teknik penulisan kajian dan menyenaraikan semua bahan rujukkan yang diguna pakai ketika membuat kajian tindakan ini.

** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

** Penilaian ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->