Meningkatkan Kefahaman Pelajar Terhadap Mekanisme Pernafasan Menggunakan Kaedah Analogi Dikalangan Pelajar Tingkatan 3 An-Nasai’.

Oleh: Mohd Faridzul Akmam Bin Zulkifli Rosiadi Bin Tajudin Sarizal Bin Jamaludin 1.0 PENGENALAN pelajar sangat bergantung kepada pengajaran dan

Kualiti pencapaian pendidikan

pembelajaran guru di dalam kelas. Memperkasakan pelajar dalam menguasai ilmu sains dapat dicapai melalui pengajaran yang berkesan dan efektif. Guru seharusnya mempunyai persediaan bagaimana pelajar berminat untuk mempelajari sains dan tahu bagaimana cara yang terbaik untuk mengajar mereka. Usaha perlu digembelingkan dalam membuat persembahan pengajaran tradisional “ chalk and talk “ kepada proses pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Kurikulum sains bagi sekolah menengah direka bagi melahirkan pelajar yang berilmu dan berkemahiran di dalam sains, membina kemahiran berfikir dan startegi utuk membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian ( Kementerian Pendidikan Malaysia :2002) Pelajar tidak dapat memahami Bahasa Inggeris dengan baik, tidak memberi penumpuan di dalam kelas dan seolah-olah tidak berminat mengikuti proses P&P antara faktor penyumbang kepada ketidakfahaman pelajar kepada subjek sains ( xplorce). Ini menyebabkan pelajar merasakan sains merupakan subjek yang susah untuk dipelajari dan sukar untuk difahami. Persepsi sebegini akan membuatkan pelajar hilang semangat dan motivasi dalam pembelajaran dan meletakkan subjek sains sebagai subjek yang tidak disukai. 1

Guru harus berusaha dan memikirkan teknik pengajaran yang menarik dan berkesan serta mempelbagaikan teknik P&P. Suasana pembelajaran yang tidak terhad di dalam kelas serta peranan guru dalam menjadikan P&P menarik dapat memberi kesan yang positif kepada pelajar. (Robiah Sidin :2003)

2.0

PERNYATAAN MASALAH

Mekanisme Pernafasan merupakan topik di bawah tajuk respirasi dalam silibus matapelajaran Sains Tingkatan 3. Pada kebiasaannya pelajar dari kelas yang lebih baik tidak menghadapi masalah dalam menguasai topik ini. Namun demikian bagi pelajar dari kelas yang kurang baik, mereka tidak dapat menguasai topik ini dengan baik. Perkara yang paling ketara ialah pelajar sukar untuk membezakan perubahan yang berlaku pada organ pernafasan semasa proses menarik dan menghembus nafas berlaku. Dalam kajian ini sampel pelajar yang dikaji ialah 30 orang pelajar Tingkatan 3 An-Nasa’i di Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah, Temerloh, Pahang. Kelas ini merupakan kelas pertengahan dari segi pencapaian dalam bidang akademik di mana pencapaian mereka lemah di dalam pelajaran terutamanya matapelajaran Sains. Selain daripada itu, mereka juga kurang bersemangat dan kurang menunjukkan kesungguhan ketika sesi pembelajaran berlangsung. Semasa sesi pembelajaran di dalam kelas berlangsung, guru mendapati mereka dapat memahami mekanisme pernafasan yang diajarkan. Namun demikian, apabila diberi latihan mereka gagal membezakan perubahan yang berlaku terhadap organ-organ pernafasan yang terlibat. Paling menghampakan mereka tidak dapat mengenal organ pernafasan dan ini didapati berpunca daripada tidak menguasai pembelajaran yang lepas (semada di Tingkatan 2).

2

Masalah ini mula dikesan sejak 5 tahun yang lalu dan menjadi semakin serius apabila pembelajaran Sains di dalam Bahasa Inggeris dilaksanakan. Akibat daripada tidak dapat menguasai topik tersebut pelajar gagal menjawab soalan yang dikemukakan ketika peperiksaan akhir semester dengan tepat dan ini memberi impak terhadap markah keseluruhan pelajar dalam subjek Sains.

3.0

TINJAUAN BACAAN

Kajian-kajian terdahulu membuktikan wujudnya masalah pelajar sukar memahami konsep-konsep sains dalam pendidikan sains. Dalam sebuah artikel Science Education yang berjudul "An Evaluation of Certain Popular Science Misconceptions" yang dikarang oleh Hancock ada menyatakan masalah salah kefahaman mengenai sains berpunca daripada sebab yang salah “faulty reasoning”. Terdapat beberapa laporan yang dikeluarkan oleh Institute for Research on Teaching di Michigan State University (Roth, 1985) menyatakan masalah yang dihadapi oleh pelajar adalah disebabkan oleh kekurangan aktiviti pembelajaran yang dapat membantu pelajar untuk memahami sains. Smith dan Anderson (1984) mencadangkan guru perlu membantu pelajar menjana idea berkaitan konsep sains. Guru perlu sedar bahawa pelajar mempunyai cara berfikir yang berbeza dalam memahami konsep sains yang dipelajari. Pendapat ini turut disokong oleh Fisher dan Lipson (1986) yang menyatakan pemahaman konsep sains yang dibina oleh pelajar secara formal di dalam bilik darjah seringkali salah dan tidak bertepatan dengan konsep sebenar yang dikuasai oleh ahli sains. Banyak kajian mendapati ramai pelajar mempunyai kerangka alternatif atau membina idea mereka sendiri berdasarkan pengalaman seharian yang bercanggah dengan konsep-konsep saintifik yang tepat. Akibatnya, pelajar mengalami kesukaran bagi menguasai konsep sekali gus menjejaskan pencapaian dan penguasaan mereka dalam mata pelajaran sains.

3

Pemahaman topik sains yang kompleks boleh dipermudahkan dengan kaedah analogi. Kaedah analogi ini telah dihuraikan dalam satu artikel yang bertajuk Using analogy to teach complex concepts in science dituliskan oleh Dr. Dr Yvette Hancock dan Dr Andrys Onsman. Menurut mereka ini, analogi dikatakan menggunakan pengetahuan sedia ada pelajar untuk menjana pemahaman baru dalam bentuk konseptual. Menurut Glynn (1991), analogi adalah satu proses untuk mengenal pasti persamaan di antara dua konsep. Kaedah analogi ini juga dijelaskan dalam buku Teknik Berfikir yang dikarang oleh Ainon dan Abdullah. Menurut bukunya, istilah analogi bermakna mengiaskan sesuatu perkara dengan benda lain. Sebagai contoh, sungai dianalogikan dengan ular. Caranya ialah mencari perkara yang ada persamaan antara kedua-duanya. Antara aspek yang boleh dibandingkan ialah ciri-ciri, fungsi atau proses. Di dalam contoh ini, persamaan antara sungai dan ular ialah pada ciri antara kedua-duanya, iaitu bersifat bengkang-bengkok dan lingkaran. Menerusi kajian-kajian yang dijalan oleh pakar-pakar seperti Dr Hancock dan Onsman dapatlah kita simpulkan bahawa untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap mekanisme pernafasan yang mana ianya salah satu daripada proses sains yang agak kompleks. Sudah pasti ia memerlukan satu kaedah penyelesaian dan kaedah analogi yang telah huraikan tadi merupakan salah satu penyelesaian dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman dalam konten sains tersebut. Melalui kaedah ini juga pelajar dapat menjana pemikiran kreatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek sains.

4.0

OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini dijalankan bertujuan untuk: a) Menggunakan kaedah analog bagi meningkatkan kefahaman pelajar terhadap mekanisme pernafasan.

4

b)

Mengenalpasti faktor yang menyebabkan pelajar sukar untuk memahami mekanisme pernafasan.

5.0

PERSOALAN KAJIAN

Antara persoalan dalam kajian ini ialah: a) b) Adakah kaedah analog ini dapat membantu pelajar memahami mekanisme pernafasan dengan baik? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar sukar memahami mekanisme pernafasan dengan baik?

6.0

METODOLOGI KAJIAN

Sampel Kajian Kajian ini melibatkan 30 orang pelajar Tingkatan Tiga An- Nasai` yang terdiri daripada 10 orang pelajar lelaki dan 20 orang pelajar perempuan. Instrumen Kajian Soal Selidik Soal selidik merupakan satu instrumen untuk mengumpul data secara formal. Soal selidik perlu memenuhi objektif atau soalan yang hendak dikaji. Terdapat beberapa jenis soalan dalam soalan soal selidik. Antaranya ialah skala Likert, Dichotomous, rank order, inventori kendiri dan sebagainya.

5

Kelebihan Dan Kelemahan Soal Selidik Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan memggunakan teknik soal selidik sebagai alat pengumpulan data. Berikut adalah antara kelebihan menggunakan teknik soal selidik. i) ii) iii) Melibatkan kos yang rendah apabila maklumat yang diperolehi adalah dari orang ramai. Responden boleh menjawab mengikut kesesuaian masa mereka. Maklumat yang diperolehi mudah untuk dianalisa

Antara kelemahan yang terdapat pada teknik soal selidik adalah seperti berikut. i) ii) Ketidak anjalan iaitu tiada ruang maklumat tambahan. Tidak boleh melakukan susulan pantas

Kandungan soal selidik Soalan soal selidik terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A Bahagian A mengandungi maklumat ringkas peribadi responden. Maklumat ini terdiri daripada Jantina dan tingkatan. Bahagian B Bahagian B mengandungi butiran soalan-soalan soal selidik. Dalam soalan soal selidik ini, soalan ini dirangka untuk memenuhi 3 kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria pertama ialah untuk mengetahui sikap pelajar terhadap mata pelajaran sains. Kriteria ini terkandung dalam soalan 1 hingga 5. Kriteria kedua pula ialah untuk membuktikan wujudnya ketidakfahaman pelajar terhadap mata pelajaran sains. Kriteria ini terkandung dalam soalan 6 hingga 10 .Kriteria ketiga pula bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar tentang topik sains mengenai mekanisme pernafasan manusia. Kriteria ini terkandung pada soalan 11 hingga 14. 6

Temubual Satu lagi Instrumen kajian telah digunakan dalam kajian tindakan ini ialah temubual. Temubual melibatkan pertemuan pengkaji dengan responden untuk tujuan mendapatkan maklumat. Untuk mendapatkan maklumat tersebut, pengkaji perlu menyediakan alat kajian. Alat kajian itu adalah terdiri daripada soalan-soalan yang disediakan oleh pengkaji dan diajukan serta dijawab secara lisan. Temubual terbahagi kepada tiga jenis iaitu Temubual berstruktur (Structured Interviews), tidak berstruktur (Unstructured Interviews) dan semi berstruktur (Semi-Structured Interviews). Temubual berstruktur merupakan teknik soal jawab mengikut soalan yang menjurus kepada topik yang spesifik. Manakala temubual tidak berstruktur lebih kepada penerokaan idea dan soalan-soalan terbuka dikemukakan kepada responden. Temubual semi berstruktur merupakan gabungan antara temubual berstruktur dan temubual tidak berstruktur. Kelebihan Dan Kelemahan Temubual Kelebihan menggunakan instrumen temubual untuk mendapatkan maklumat ialah memberi peluang kepada responden mengemukakan idea atau pendapat mereka secara spontan dan bebas. Membenarkan pengkaji meneroka secara mendalam dan memberi peluang kepada responden untuk memberi penjelasan yang tepat kepada persoalan yang dikemukakan. Data boleh dikumpulkan dalam bentuk audio ataupun dalam bentuk visual.Temubual ini menjadi alternatif kepada responden yang tidak berminat untuk berkongsi idea melalui penulisan. Kelemahan menggunakan temubual ialah penggunaan masa yang lama untuk mengumpul maklumat. Kelemahan dalam menetapkan piawaian soalan yang dikemukakan. Memerlukan penelitian dalam menganalisa maklumat daripada pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang berguna. Sukar untuk membuat penilaian kerana faktor seperti temubual mungkin dipengaruhi oleh emosi mengakibatkan gangguan dalam

7

mendapatkan maklumat yang tepat. Kandungan Temubual Terdapat 5 soalan yang dikemukakan kepada responden yang mana soalan-soalan yang menjurus kepada temubual semi berstruktur. Soalan pertama menjurus kepada adakah boleh dikaitkan dengan bahasa yang menyebabkan pelajar sukar memahami subjek yang disampaikan. Soalan kedua pula memokus kepada persoalan di mana ketidakfahaman dalam topik yang diajar itu. Soalan ketiga melihat kaitan masalah yang dikaji dengan Alat Bantu Mengajar yang digunakan semasa waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Soalan empat dikemukakan adalah untuk mengenal pasti sejauh mana soalan yang berkaitan dengan topik dikemukakan mampu dijawab dengan betul. Soalan ini dikemukakan adalah bertujuan untuk mengetahui kaitan pemahaman pelajar dengan topik yang diajar setelah selesai suatu sesi pengajaran. Soalan terakhir cuba menilai dari aspek aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).

7.0

CADANGAN UNTUK MENGATASI MASALAH

Berdasarkan dapatan yang diperolehi dari analisis maklumat maka beberapa cadangan untuk mengatasi masalah ini dikemukakan. Langkah 1 Ujian Pra Guru menjalankan ujian pra bagi mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap topik proses pernafasan. Hasil ujian tersebut digunakan oleh guru sebagai kayu ukur untuk mengetahui tahap penguasaan pelajar. Guru mendapati ramai pelajar yang tidak dapat menguasai proses pernafasan dengan baik. Oleh itu, guru memperkenalkan kaedah analogi bagi mengatasi masalah tersebut. Langkah 2 8

Pengenalan analogi kepada pelajar dalam proses pengajaran Pelajar diperkenalkan dengan teori analogi dan mengaitkan analogi tersebut dengan topik yang diajar. Pelajar juga diberi contoh mengenai analogi yang telah digunakan dalam topik lain. Kefahaman mengenai teori bagaimana analogi itu berfungsi penting bagi membentuk konsep awal kepada pelajar. Langkah 3 Pelajar memahami konsep yang disampaikan menerusi analogi tersebut Setelah pelajar memahami teori tersebut, maka konsep pengajaran topik akan diterangkan menerusi keadah analogi. Melalui kaedah analogi, pelajar akan dapat memahami proses didalam pernafasan tubuh badan manusia berlaku dengan memberikan analogi. Sebagai contoh, pelajar-pelajar lebih mudah menggambarkan rongga toraks mereka dengan membandingkan leher botol dengan trakea, tiub kaca berbentuk Y sebagi bronkus dan bronkiol, belon sebagai paru-paru, kepingan getah sebagai daifragma, balang kaca sebagai sangkar rusuk dan rongga di dalam balang kaca sebagai toraks. Melalui simulasi tersebut pelajar memahami konsep pernafasan dalam badan manusia. Langkah 4 Pelajar mengenal pasti terma sains yang sesuai bagi analogi yang dibuat Bagi meningkatkan kefahaman pelajar setiap terma sains tersebut diberikan analogi yang sesuai. Sebagai contohnya balang gas mewakili sengkar rusuk, tiub kaca mewakili trakea, belon mewakili paru-paru dan permukaan getah mewakili diafgrama. Langkah 5 Pelajar membina model sistem pernafasan Pelajar membina model sistem pernafasan menggunakan balang kaca, tiub kaca, belon dan permukaan getah dengan guru. Dengan menggunakan model yang dibina guru menunjukan kepada pelajar sebenar. Langkah 6 9 bagaimana sistem pernafasan berlaku dalam keadaan

Penilaian oleh guru Penilaian dibuat dengan cara meminta pelajar menerangkan proses pernafasan menggunakan analogi yang telah diajar. Pelajar juga diminta untuk menerangkan setiap bahan yang digunakan dalam analogi tersebut mengikut konsep sains yang sebenar.

8.0

ANGGARAN KOS Kos Anggaran Perbelanjaan

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perkara Kertas A4 Alat tulis dan buku catatan Fotostat Kos pengangkutan Percetakan soal selidik Percetakan Laporan kajian Perbelanjaan mesyuarat Saguhati kepada pembantu Dakwat Katrij Pencetak JUMLAH

Kuantiti 3 rim x RM9 5 x RM10

4 Jilid 3 kali x RM 60 2 x RM 200 1 x RM 100

Jumlah RM 24.00 RM 50.00 RM 50.00 RM 150.00 RM 50.00 RM 120.00 RM 180.00 RM 400.00 RM 100 RM 1124

10

JADUAL PERANCANGAN KAJIAN TINDAKAN Bil 1. 2. 3. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tindakan Mesyuarat jawatankuasa kali pertama Penulisan kertas cadangan Mendapatkan kelulusan dan pandangan daripada pihak sekolah Mesyuarat perancangan temubual dan soal selidik Pelaksanaan Pra-Ujian soal selidik Ujian Soal selidik dan temubual Analisi data ujian soal selidik dan temubual Mesyuarat pelaksanaan Pelaksanaan teknik rawatan Pelaksanaan ujian pasca Penilaian Penulisan laporan penyelidikan Tarikh 5.08.08 12.08.08 26.08.08 2.09.08 9.09.08 16.09.08 23.09.08 30.09.08 7.10.08 4.11.08 11.11.08 18.11.08

LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN Berdasarkan maklumat dan data awal kajian yang dilakukan, tindakan yang akan dilakukan ialah : Bil 1. 2. 3. 4. 5. Langkah –Langkah Tindakan Mengedar ujian pra untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar terhadap topik proses pernafasan. Pelajar diperkenalkan dengan teori analogi dan mengaitkan analogi tersebut dengan topik yang diajar. Setelah pelajar memahami teori tersebut, maka konsep pengajaran topik akan diterangkan menerusi keadah analogi. Pelajar mengenal pasti terma sains yang sesuai bagi analogi yang dibuat. Pelajar membina model sistem pernafasan menggunakan balang kaca, tiub kaca, belon dan permukaan getah dengan 6. guru. Penilaian dibuat dengan cara meminta pelajar menerangkan proses pernafasan menggunakan analogi yang telah diajar. (1 minggu) 4.11.08 (1 minggu) Tarikh 9.09.08 (1 minggu) 7.10.08 (1 minggu) 14.10.08 (1 minggu) 21.10.08 (1 minggu) 28.10.08

11

BORANG SOAL SELIDIK Soal Selidik (Pelajar) Bahagian A. Sila isi jawapan anda diruangan yang disediakan. Jantina : Lelaki / Perempuan (*Bulatkan yang berkenaan) Bangsa: __________________________

Bahagian B. Sila tandakan (√) pada ruangan yang disediakan mengikut skala pilihan anda. Ya 1. Pengajaran yang disampaikan oleh guru mudah di fahami. 2. Penggunaan slaid powerpoint, poster dan model 3D memudahkan saya memahami topik yang diajar. 3. Saya sering diberi latihan pengukuhan setiap kali selesai suatu topik pelajaran. 4. Saya tidak mempunyai masa mengulangkaji matapelajaran. 5. Saya kurang mahir penggunaan Bahasa Inggeris 6. Penggunaan istilah sains dalam Bahasa Inggeris menyukarkan saya memahami topik yang diajar 7. Saya tidak berminat dengan subjek sains 8. Penggunaan peta minda semasa pengajaran guru menarik minat saya untuk mengikuti topik yang diajar 9. Saya mengalami kesukaran menjawab soalan sains dalam setiap ujian yang dijalankan 10. Saya diminta oleh guru untuk berbincang sesuatu topik sains dalam satu kumpulan 11. Paru-paru, hati, bronkus, trakea ,merupakan organ-organ yang terlibat semasa proses pernafasan berlaku 12 Tidak

Ya 12. Paru-paru manusia dilindungi oleh tulang rusuk 13. Pertukaran uadara semasa proses pernafasan berlaku di alveolus dan Bronkus 14. Dinding Alveous menjadi lembab bagi memudahkan proses pertukaran udara semasa pernafasan berlaku

Tidak

SOALAN TEMUBUAL Temubual Guru 1. Adakah terdapat perbezaan antara pengajaran Sains dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu? 2. Apakah masalah yang sering dihadapi oleh pelajar untuk memahami topik ini? 3. Adakah Alat Bantu Mengajar bagi matapelajaran Sains mencukupi dan berjaya membantu aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran? 4. Adakah pelajar boleh menjawab soalan yang berkaitan dengan topik ini dengan betul dalam ujian yang dijalankan? 5. Sejauhmanakah aktiviti dalam P&P yang dilaksanakan oleh guru mampu meningkatkan kefahaman pelajar?

13

BIBLIOGRAFI Ainon Mohd dan Abdullah Hassan, (1994). Teknik Berfikir, Konsep dan Proses. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Atan Long, (1984). Asas Pendidikan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka Bruner, J. (1979). The Process of Education. Harvard University Press: London. De Bono, E. (1978). Teaching Thinking. England : Penguins Books. Fisher, K.M. and Lipson, J. I. (1986). Twenty questions about students errors. Journal of Research in Science Teaching. 23(9), 783-803 Mohd Hasani (2005) bertajuk “Learning to Look Through the Eyes of Students” Mumford, R. J. dan Gustafson, T. (1988). Developing Critical Thinking and Problem Solving Abilities. San Francisco : Jossey Bass Inc. Rollo, M. C. (1991). Teaching Children To Think. Oxford : Basil Blackwell Som dan Mohd Dahalan, (1998). Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Kuala Lumpur : Longman Malaysia Sdn. Bhd.

14