DIPLOMA PERUNDANGAN ISLAM DAN GUAMAN SYAR·I

SP 5311 UNDANG-UNDANG HARTA ISLAM

WASIAT MENGIKUT UNDANG-UNDANG ISLAM DAN UNDANG-UNDANG BRUNEI DARUSSALAM

©
OLEH: MUHAMMAD ZAKI BIN WAHAB

KANDUNGAN
1. 2. 3. 4. 5. Mukadimah Definisi Wasiat Rukun Wasiat Jenis-jenis Wasiat Perlaksanaan Wasiat di Brunei Darussalam (a) Wills Act (b) Wasiat bagi Orang Islam Kesimpulan

6.

Mukadimah 
Islam ugama yang lengkap semua peraturan dan perundangan ² kehidupan ada di wartakan didalam Al Quran dan Sunnah termasuk harta dan pewarisan. Harta-harta umat Islam dapat diwarisi oleh ahli keluarga serta bukan ahli keluarga. Islam telah menggariskan kaedahkaedah pembahagian harta bagi mengelakkan pertelingkahan dan memudahkan urusan ² ilmu faraid.

Definisi Wasiat 
Perkataan wasiat ² ´wassaµ yang bererti menjanjikan, memerintahkan atau memberi hak milik selepas mati Menurut takrifan syarak - wasiat bermaksud sedekah hak milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian. Sedekah ini dinamakan wasiat kerana selepas kematian, pewasiat masih menerima hasil amalan baik didunia. Takrif wasiat menurut mazhab Syafie - pemberian suatu hak yang boleh dilaksanakan selepas berlakunya kematian pewasiat sama ada dengan lafaz atau tidak.

Definisi Wasiat 
wasiat hanyalah berkuatkuasa selepas kematian pewaris. Wasiat juga berbeza dengan pemilikan harta secara kontraktual yang lain seperti jual beli, hibah dan sebagainya kerana wasiat (pemberian sebelah pihak / unilateral) diputuskan apabila berlaku ijab / penawaran daripada pewasiat kepada ahli wasiat sahaja tanpa memerlukan qabul / penerimaan daripada penerima wasiat semasa pewasiat masih hidup.

Hukum & Dalil Wasiat 
Wasiat telah disyariatkan melalui nas Al Quran, Sunnah dan amalan Sahabat serta ijma·. Wasiat pada awal Islam adalah wajib - Surah Al Baqarah 180 yang bermaksud seperti berikut:

´Diwajibkan atas mu apabila seseorang daripada kamu didatangi oleh (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua ibu-bapa dan kaum kerabat secara adil dan baik. (yang demikian adalah kewajipan atas orang-orang yang bertaqwaµ

Hukum & Dalil Wasiat 
Pada awalnya wasiat dapat juga dibuat untuk semua harta untuk ibu bapa dan sepupu. Kewajipan berwasiat kemudiannya di nasakhkan oleh ayatul mawarith ² Ayat 11, 12 dan 176 Surah Al Nisaa Menurut Hadis Nabi Muhammad SAW - berwasiat kepada bukan ahli waris dengan satu pertiga harta atau kurang adalah diterima. ´Sesungguhnya Allah mengurniakan hak masing-masing kepada setiap orang yang berhak. Tidak harus berwasiat untuk manamana waris. Anak adalah milik pemilik hamparan (suani atau tuan hamba). Penzina pula mendapat batuµ

Hukum Berwasiat 
Wajib ² surah Al Baqarah ayat 180 untuk wasiat kepada ahli waris. Ayat tersebut telah dinasakhkan oleh ayat-ayat 11, 12 dan 176 daripada surah Al Nisa. Pendapat 4 mazhab utama iaitu Syafie, Hanbali, Maliki dan Hanafi serta al Zaidiyyah, wasiat itu tidak difardukan ketas semua orang yang berharta dan keatas kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang tidak menjadi waris tetapi hukumnya adalah berbeza-beza mengikut keadaan-keadaan seperti berikut:

Hukum & Dalil Wasiat
Wajib 
Jika ada tanggungjawab syarie yang perlu dilaksanakan seperti zakat dan haji dan bimbang harta berkenaan habis jika tidak diwasiatkan. Begitu juga jika berkaitan dengan hutang dan wadiah jika pemilik sebenar tidak dikenali orang lain

Hukum & Dalil Wasiat
Haram Mewasiatkan sesuatu yang haram dari segi syarak Wasiat dibenarkan untuk barang (najis) yang boleh memberi faedah ² najis - baja Wasiat yang menyusahkan waris-waris dan menghalang mereka mewarisi bahagian mereka yang telah ditetapkan oleh syarak juga adalah haram - surah Al Nisa ayat 12: ´Wasiat-wasiat tyersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-waris) (setiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabarµ

Hukum & Dalil Wasiat
Makruh 
Pewasiat kurang berharta dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat diberikan kepada orang-orang yang fasik dan jahat kerana besar kemungkinan harta yang diwasiatkan itu akan digunakan bagi tujuan jahat dan bertentangan dengan syarak

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat
4 rukun-rukun Wasiat: 1. Al Musi ² orang yang berwasiat / pewasiat 
Al Musi - mukallaf, sempurna akal dan merdeka. Menurut pendapat mazhab Syafie wasiat orang yang mahjur alaih yakni orang yang dilarang menguruskan hartanya kerana kebodohan (safih) adalah sah Wasiat orang kafir juga adalah dikatakan sah menurut pendapat mazhab Syafie kerana orang kafir layak bersedekah

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat
2. Al Musa Lahu ² penerima wasiat ² 2 golongan (a) Penerima yang tertentu yang sudah dikhususkan; Penerima wasiat itu seseorang yang diketahui wujud pada masa wasiat dibuat pewasiat dan bukanlah daripada ahli waris - Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanafi (jumhur) Wasiat kepada ahli waris dibenarkan jika ahli waris yang lain bersetuju ² Hadis: 
´Tidak boleh berwasiat bagi waris melainkan apabila dipersetujui oleh ahli waris yang lainµ 

Wasiat kepada anak dalam kandungan = dibenarkan ² 6 bulan kandungan - Syafie

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat
(b) Penerima yang tidak dikhususkan.

Fi sabilillah, ulamak, fakir miskin, ahli keluarga Rasulullah SAW, saudara mara (kecuali yang berhak menerima harta pusaka), haji dan umrah yakni bagi pewasiat jika ada berwasiat sedemikian dan kepada orang-orang yang akan mengerjakan haji dan umrah

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat
3. Al Musa Bihi ² harta yang diwasiatkan 

Harta hendaklah halal dimanfaatkan. Harta tersebut boleh dipindah milik.

Mazhab Syafie - wasiat boleh dilaksanakan kepada harta yang tidak pasti, harta yang tidak wujud ketika wasiat, wasiat yang tidak jelas, wasiat untuk penggunaan harta.

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat
4. Sighah ² ijab dan qabul Lafaz ijab daripada Al Musi ² secara sarih / kinayah Lafaz = bahasa isyarat yang difahami oleh golongan bisu Lafaz = tulisan Wasiat umum untuk fakir miskin tidak disyaratkan adanya qabul daripada Musa Lahu kerana wasiat berlaku apabila pewasiat meninggal dunia Note: Lafaz wasiat mestilah disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat 
Wajib lafaz qabul - penerima wasiat itu seseorang yang khusus sama ada sendiri / wali. Musa Lahu menolak wasiat sesudah Musi meninggal? Sebelum qabul barang jadi harta kepada ahli waris; Selepas qabul dan sudah diterima - penolakan tidak sah, perkara yang sama juga berlaku sekiranya penolakan berlaku selepas qabul tetapi sebelum harta diterima

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat
Had Wasiat: 
Nabi Muhammad SAW telah bersabda seperti yang telah diriwayatkan oleh Saad bin Abu Waqqas r.a. ² wasiat tidak boleh mewasiatkan hartanya melebihi satu pertiga daripada jumlah hartanya. Wasiat melebihi satu pertiga hartanya? Mazhab Syafie ² Wasiat - sah tetapi makruh - lebihan satu pertiga tersebut hanyalah boleh dibahagikan dengan persetujuan ahli waris yang berhak keatas harta tersebut.

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat 
Wasiat itu tidak sah berdasarkan Hadis yang bermaksud:

´ Tidak sah berwasiat untuk ahli warisµ 
Jika pewasiat tidak mempunyai waris sekalipun dia tidak boleh mewasiatkan lebih daripada satu pertiga hartanya kerana wasiatnya yang melebihi satu pertiga terbatal kerana itu adalah hak orang-orang Islam.

Rukun-rukun & Syarat-syarat Wasiat 
Harta yang diwasiatkan mestilah dikira dan dinilai pada ketika kematian pewasiat dan bukannya pada masa wasiat dibuat. Ini kerana untuk mendapatkan pengiraan yang sebenarnya pada masa kematian. Jumlah satu pertiga itu juga mestilah setelah ditolak segala pembayaran hutang pewasiat dan belanja pengebumiannya dilunaskan ini sesuai dengan maksud firman Allah SWT melalui ayat 11 surah Al Nisa yang bermaksud:

´(Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat simati dan sesudah dibayarkan hutangnya ´

Pembatalan Wasiat
1. Pembatalan oleh Al Musi 

lafaz oleh al Musi kepada al Musa Lahu dan perbuatan yakni al Musi menjualkan harta yang diwasiatkan pada mulanya.

2. Pembatalan oleh Al Musa Lahu Al Musa Lahu boleh menolak wasiat atau tidak mahu menerima selepas kematian al Musi. Wasiat terbatal sekiranya al Musa Lahu meningal dulu sebelum al Musi kerana wasiat hanya berlaku selepas kematian al Musi. Hanafi & Hanbali vs Syafie ² Wasiat bagi pembunuh ² batal / tidak? 3. Harta rosak

Jenis-jenis Wasiat
1. Wasiat Mutlak - tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan keatas harta diwasiatkan. 2. Wasiat Bersyarat ² mempunyai syarat-syarat tertentu yang diletakkan oleh pewasiat dan wasiat ini adalah sah selagi mana syarat-syarat tetsebut tidak menyalahi syarak dan syarat-syarat tersebut hendaklah membawa kepada kebaikan kepada al Musi, al Musa Lahu. 3. Wasiat Am - kepada penduduk sebuah kampung yang mungkin terdiri daripada orang Islam dan bukan orang Islam ² memadai wasiat diberikan kepada 3 orang yang mewakili kumpulan penduduk kampung itu. 4. Wasiat Khas - dikhususkan kepada golongan tertentu.

Jenis-jenis Wasiat
5. Wasiat Wajibah 
Jumhur fuqaha - tidak terdapat istilah wasiat wajibah walaubagaimanapun terdapat beberapa pendapat fuqaha tabi·in yang berpendapat wajib untuk berwasiat untuk kaum kerabat terdekat bersandarkan ayat 180 Surah Al Baqarah. ayatul mawarith menasakhkan membuat wasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat yang menjadi waris sahaja jadi ini bermakna kewajipan membuat wasiat bagi kaum kerabat yang tidak menjadi waris adalah kekal kewajipannnya

Jenis-jenis Wasiat 
Wasiat - sebahagian harta peninggalan yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk anak-anak kematian ibu/bapa sebelum datuk/nenek atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat apa-apa bahagian daripada harta datuk dan nenek kerana dihijab olah bapa atau ibu saudara mereka. Syarat-syarat Wasiat Wajibah ² Negara-negara Islam: Syria ² cucu yang kematian bapa sahaja. Mesir ² cucu kematian ibu, kadar dibenarkan adalah 1/3 daripada keseluruhan harta. Pakistan ² cucu boleh mendapat bahagian yang sama banyak yang sepatutnya diterima oleh ibu / bapa mereka yang diwarisi daripada harta datuk / nenek cucu tersebut. Malaysia (Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka) ² cucu yang kematian bapa sahaja.

Perlaksanaan Wasiat menurut Undang-Undang Brunei Darussalam 
Wills Act Cap 193: Akta Wasiat bab 2(2) - hanyalah mengawal selia wasiat bagi orangorang bukan Islam. Bab 2(1) Akta Wasiat, wasiat = satu deklarasi yang diniatkan mempunyai kuasa undang-undang terhadap niat / hajat pewasiat terhadap harta dan penjagaan mana-mana kanak-kanak yang akan dijalankan selepas kematian pewasiat cf Islam ² wasiat kepada harta sahaja bukan hadanah Mesti bertulis cf Islam ² lisan, isyarat Pewasiat waras boleh wasiat semua hartanya cf Islam ² 1/3 harta Wasiat tidak sah ² bawah 18 tahun cf Islam mukallaf Bab 25 - Wasiat sah kepada anak pewasiat yang meninggal sebelum pewasiat cf Islam jatuh kepada ahli waris Bab 12(1) - Wasiat kepada suami/isteri batal jika cerai cf Islam ² tidak batal

Perlaksanaan Wasiat bagi Orang Islam diBrunei Darussalam 
Bab 9 Akta Majlis Ugama Islam & Mahkamah-Mahkamah Kadi ² MUIB pelaksana wasiat/pentadbir harta /pemegang amanah Probate & Administration Act ² Pegawai Probate ² rujuk kepada Hakim Syarie ² pentadbiran harta orang Islam Amalan wasiat dan hibah ² orang Islam - popular di Brunei Darussalam Dibuat ikut perundangan Islam ² cenderong kepada amalan Mazhab Syafie - Peguam Syarie ² akan mengenal pasti 1/3 harta untuk wasiat Wasiat tidak perlu didaftarkan Belum terdapat kes mengenai kesahihan wasiat di Brunei Darussalam

Kesimpulan 
Undang-undang Islam adil iaitu Faraid dan Wasiat dapat menjamin dan mengadakan peruntukan pembahagian harta kepada waris dan kerabat ² Wasiat Wajibah kepada cucu. Penggubalan undang-undang wasiat Selangor, Melaka & Negeri Sembilan.

Islam

seperti

di 

Wasiat perlu dibuat secara professional oleh peguam syarie yang berkelayakan Amalan wasiat perlu dibuat secara adil & telus kepada semua pihak waris bagi mengelakkan kesamaran & perbalahan