Mumtazah md Ibrahim(09sp007

)

Pendahuluan. Ada banyak kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh g uru untuk mejadikan pengajaran seseorang guru itu lebih menarik, berkesan dan sebagainya. Kaedah -kaedah itu terletak di atas satu kontinum yang melibatkan murid-murid belajar secara langsung. Diantara kaedah-kaedah yang ada ialah seperti kaedah syarahan, bercerita, projek, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Disini penulis hanya akan membincangkan tentang kaedah simulasi. Kaedah simulasi. Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti1. Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan demi untuk menyelesaikan masalah2. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya.

Jenis-jenis simulasi. Kaedah simulasi ini ada dua. Dua jenis ini lah yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis yang di maksudkan ialah sosiodrama dan main peranan.

1 2

Ang Huat Bin (2001), konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif, hlm22. Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepasan ijazah, hlm348.

1

di dalam aktviti i main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan sitiasi yang di bayanngkan tadi dengan secara sepontan. 2 . Oleh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengap pada kebiasaannya skrip lakonan akan di sediakan lebih awal agar ianya dapat di fahami. Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Setelah menerangkan secara ringakas tadi baharulah guru memilih sesiapa yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut.Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. di baca. 3 Mok Soon Sang (2004). Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di b erikan hendaklah pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. Biasanaya. Jika hendak menggunakan kaedah simulasi ini di dalam bilik darjah dengan berkesan maka guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih dahulu:1. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. Main peranan. Setelah selesai penilaian hendaklah dibuat di dalam bilik darjah.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Sosiodrama. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pda ketika itu. Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. Main peranan adalah merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip. hlm348. ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik. dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan ssuatu watak yang di berikan oleh guru3. Prinsip-prinsip menggunakan simulasi.

[astikan para pelajar yang lain menjadi penonton benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu 7. Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti lakonan. 5.Semasa sesi simulasi. hlm349-350. Tujuan-tujuan simulasi. murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 2. 4 Mok Soon Sang (2004).Selepas sesi simulasi.Jika perlu. 8. 3 . 6. 3. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar. Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan.Sebelum menjalankan aktiviti lakonan. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka yang dipilih untuk terlebih dahulu. guru hendaklah meminta mereka memberi pandangan tentang cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan.Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir waktu pelajaran4. sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon. 4. peranan watak-watak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah diberikan. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat.Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon.Bagi sosiodrama. peneranagan yang ringkas tentnag masalah.

nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. Kelebihan simulasi. seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. - Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral. - Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya. y y Murid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka.bakat lakonan murid dapat diasah. Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid. - Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan5.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan. 5 Mok Soon Sang (2006). banyak situasi di luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah. Mereka akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. y Memberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. y y y Murid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul. konflik sosial itu dapat diselesaikan. y Dengan menggunakan teknik simulasi. hlm57. untuk menjelaskan konsep µdrmokrasi¶ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundipengundi dalam situasi pilihanraya yang direka. ianya juga memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik. Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok. dan membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan. y Secaratidak langsung. murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap orang lain. 4 .

Peringkat perlaksanaan simulasi. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. Penilaian. Pengukiuhan dan pengayahan. Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu: peringkat sebelum simulasi. Alatan. y Hanya murid-murid yang terlibat di dalam lakonan sahaja mendapat pengelaman secara langsung dan faedah-faedah berlakon. Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Mok Soon Sang (2006). peringkat perlaksanaan simulasi. dan peringkat selepas simulasi. Guru menentukan jenis penilian yang akan digunakan dalam simulasi. Penyerapan nilai. hlm59.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Kelemahan simulasi. 6 Adakan set induksi untik menarik minat murid. Guru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus. Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah untuk dilakukan6. Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. y Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan perasaan bosan di kalangan penonton yang mungkin membuat bising atau akan mengejek kesilapan yang di lakukan oleh pelakon-pelakon. y Perasaan gelisah yang mungkin timbul di kalangan murid yang tidak pernah ada pengelaman berlakon. Kemahiran. Objektif pembelajaran. y Perlaksanaan aktiviti simulasi. Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. 5 . Peringkat sebelum simulasi. Guru menentukan jenis penilaian yang akan didunakan.

Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas. peringkat semasa main peranan. Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringtak sebelum sesi main peranan. Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. Menulis laporan tentang maslah itu. 7 Ee Ah Meng (1999). Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Bacakan arahan dengan jelas. hlm167-168. Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. - Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. Peringkat semasa sesi main peranan. Peringkat selepas sesi main peranan. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan7. Perlaksanaan sesi main peranan. Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. Peringkat selepas simulasi. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Guru memberitahu aspekaspek yang perlu diberi perhatian. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemertahi. Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak yang ditentukan. Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan. Peringkat sebelum main peranan. 6 . Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek -aspek lakonan yang tertentu. Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. dan peringkat selepas main peranan.

Bermacam-macam kaedah yang ada didalam pengajaran itu tetapi tidak semua kaedah sesuai untuk semua mata pelajaran yang ada. Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. Ee Ah Meng (1999). Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satu kemahiran. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. peniaian pesrta hendaklah dibuat. hlm175-176. y Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan8. - Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: y y y y Mrnganalisis kesan main peranan. Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiran ada ya kekurangan dan jika perlu. Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini. Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan9. 8 9 Ee Ah Meng (1999). siapa yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif. Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. hlm180-181. 7 . Membaiki kelemahan jika ada. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal cubalah tukar peranan pelakon. Kesimpulannya. Dia (guru) akan menenyakan kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentnag watak-watak agar dapat mereka membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. Setelah selesai sesi main peranan. Kaedah simulasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunapakai agar dapat menaikan minat para pelajaar untuk menumpukan perhatian mereka pada pelajaran mereka. Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid.

Fajar Bakti Sdn. Bhd. Ang Huat Bin. Pedagogi 2 Perlaksanaan Pengajaran.2006.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Bibliografi. Utusan Publication&Distributions Sdn. Konsep Dan Kaedah Pengajaran Dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Ee Ah Meng. Bhd. Mok Soon Sang. Kuala Lumpur. Multimedia-ES Resources Sdn. 8 . Ilmu Pendidikan Untuk Krusus Perguruan Lepas Ijazah. 2004. Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan. Kumpulan Budiman Sdn.2001. Bhd. Selangor Darul Ehsan.1999. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran. Mok Soon Sang. Bhd.