Mumtazah md Ibrahim(09sp007

)

Pendahuluan. Ada banyak kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh g uru untuk mejadikan pengajaran seseorang guru itu lebih menarik, berkesan dan sebagainya. Kaedah -kaedah itu terletak di atas satu kontinum yang melibatkan murid-murid belajar secara langsung. Diantara kaedah-kaedah yang ada ialah seperti kaedah syarahan, bercerita, projek, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Disini penulis hanya akan membincangkan tentang kaedah simulasi. Kaedah simulasi. Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti1. Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan demi untuk menyelesaikan masalah2. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya.

Jenis-jenis simulasi. Kaedah simulasi ini ada dua. Dua jenis ini lah yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis yang di maksudkan ialah sosiodrama dan main peranan.

1 2

Ang Huat Bin (2001), konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif, hlm22. Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepasan ijazah, hlm348.

1

Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. Biasanaya. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. 2 . dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan ssuatu watak yang di berikan oleh guru3. Setelah menerangkan secara ringakas tadi baharulah guru memilih sesiapa yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. Jika hendak menggunakan kaedah simulasi ini di dalam bilik darjah dengan berkesan maka guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih dahulu:1. di baca. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di b erikan hendaklah pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. Setelah selesai penilaian hendaklah dibuat di dalam bilik darjah.Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas. ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik. hlm348. Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Sosiodrama. 3 Mok Soon Sang (2004). Oleh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengap pada kebiasaannya skrip lakonan akan di sediakan lebih awal agar ianya dapat di fahami. Main peranan adalah merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip. di dalam aktviti i main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan sitiasi yang di bayanngkan tadi dengan secara sepontan. Main peranan. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pda ketika itu. Prinsip-prinsip menggunakan simulasi. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru.

Jika perlu.Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir waktu pelajaran4.Bagi sosiodrama. sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon. skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka yang dipilih untuk terlebih dahulu. peranan watak-watak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah diberikan. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan. peneranagan yang ringkas tentnag masalah. hlm349-350. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat. 3 .Sebelum menjalankan aktiviti lakonan. guru hendaklah meminta mereka memberi pandangan tentang cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 2. 3. 4 Mok Soon Sang (2004). Tujuan-tujuan simulasi.Selepas sesi simulasi. murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan. Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti lakonan.Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon. 8. 5. 6.Semasa sesi simulasi. [astikan para pelajar yang lain menjadi penonton benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu 7. 4. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar.

konflik sosial itu dapat diselesaikan. hlm57. 5 Mok Soon Sang (2006). y y Murid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka. Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. - Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral. murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap orang lain. dan membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan. 4 . untuk menjelaskan konsep µdrmokrasi¶ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundipengundi dalam situasi pilihanraya yang direka. - Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya. y Memberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan. Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok.bakat lakonan murid dapat diasah. y Secaratidak langsung. Mereka akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar. seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. - Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan5. y Dengan menggunakan teknik simulasi. y y y Murid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul. ianya juga memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik. Kelebihan simulasi. banyak situasi di luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah.

Penilaian. Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. y Perasaan gelisah yang mungkin timbul di kalangan murid yang tidak pernah ada pengelaman berlakon. Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu: peringkat sebelum simulasi. Guru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus. y Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan perasaan bosan di kalangan penonton yang mungkin membuat bising atau akan mengejek kesilapan yang di lakukan oleh pelakon-pelakon. Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. peringkat perlaksanaan simulasi. Kemahiran. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. Peringkat sebelum simulasi. hlm59. Objektif pembelajaran.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Kelemahan simulasi. Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. dan peringkat selepas simulasi. y Perlaksanaan aktiviti simulasi. y Hanya murid-murid yang terlibat di dalam lakonan sahaja mendapat pengelaman secara langsung dan faedah-faedah berlakon. Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah untuk dilakukan6. Peringkat perlaksanaan simulasi. 6 Adakan set induksi untik menarik minat murid. Mok Soon Sang (2006). Guru menentukan jenis penilaian yang akan didunakan. Penyerapan nilai. 5 . Alatan. Guru menentukan jenis penilian yang akan digunakan dalam simulasi. Pengukiuhan dan pengayahan.

Perlaksanaan sesi main peranan. hlm167-168. Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. dan peringkat selepas main peranan. Peringkat selepas sesi main peranan. Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan. Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. Peringkat semasa sesi main peranan. - Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. Menulis laporan tentang maslah itu. Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan7. Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek -aspek lakonan yang tertentu. Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak yang ditentukan. Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Bacakan arahan dengan jelas. Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. peringkat semasa main peranan. Peringkat sebelum main peranan. Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka. 7 Ee Ah Meng (1999). Peringkat selepas simulasi. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemertahi. 6 . Guru memberitahu aspekaspek yang perlu diberi perhatian. Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringtak sebelum sesi main peranan. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan.

pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiran ada ya kekurangan dan jika perlu. siapa yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif. peniaian pesrta hendaklah dibuat. hlm180-181. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentnag watak-watak agar dapat mereka membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. y Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan8. Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. Dia (guru) akan menenyakan kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar. hlm175-176. 7 . - Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: y y y y Mrnganalisis kesan main peranan. Kaedah simulasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunapakai agar dapat menaikan minat para pelajaar untuk menumpukan perhatian mereka pada pelajaran mereka. Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satu kemahiran. Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini. 8 9 Ee Ah Meng (1999). Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. Ee Ah Meng (1999). Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan9. Membaiki kelemahan jika ada. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal cubalah tukar peranan pelakon. Bermacam-macam kaedah yang ada didalam pengajaran itu tetapi tidak semua kaedah sesuai untuk semua mata pelajaran yang ada. Setelah selesai sesi main peranan. Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid. Kesimpulannya.

1999. Konsep Dan Kaedah Pengajaran Dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. 8 . Ilmu Pendidikan Untuk Krusus Perguruan Lepas Ijazah. Bhd. Kumpulan Budiman Sdn.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Bibliografi. Multimedia-ES Resources Sdn. Selangor Darul Ehsan. Bhd. Pedagogi 2 Perlaksanaan Pengajaran.2001. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 2004. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran. Ang Huat Bin. Ee Ah Meng. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Mok Soon Sang. Mok Soon Sang. Selangor Darul Ehsan.2006. Bhd. Utusan Publication&Distributions Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful