Mumtazah md Ibrahim(09sp007

)

Pendahuluan. Ada banyak kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh g uru untuk mejadikan pengajaran seseorang guru itu lebih menarik, berkesan dan sebagainya. Kaedah -kaedah itu terletak di atas satu kontinum yang melibatkan murid-murid belajar secara langsung. Diantara kaedah-kaedah yang ada ialah seperti kaedah syarahan, bercerita, projek, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Disini penulis hanya akan membincangkan tentang kaedah simulasi. Kaedah simulasi. Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti1. Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan demi untuk menyelesaikan masalah2. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya.

Jenis-jenis simulasi. Kaedah simulasi ini ada dua. Dua jenis ini lah yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis yang di maksudkan ialah sosiodrama dan main peranan.

1 2

Ang Huat Bin (2001), konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif, hlm22. Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepasan ijazah, hlm348.

1

3 Mok Soon Sang (2004). di baca. Main peranan. di dalam aktviti i main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan sitiasi yang di bayanngkan tadi dengan secara sepontan. Main peranan adalah merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip.Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di b erikan hendaklah pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pda ketika itu. Setelah selesai penilaian hendaklah dibuat di dalam bilik darjah. Oleh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengap pada kebiasaannya skrip lakonan akan di sediakan lebih awal agar ianya dapat di fahami. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan ssuatu watak yang di berikan oleh guru3. hlm348. ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik. Jika hendak menggunakan kaedah simulasi ini di dalam bilik darjah dengan berkesan maka guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih dahulu:1. Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. Biasanaya.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Sosiodrama. 2 . Prinsip-prinsip menggunakan simulasi. Setelah menerangkan secara ringakas tadi baharulah guru memilih sesiapa yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut.

3 .Jika perlu. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat. Tujuan-tujuan simulasi.Sebelum menjalankan aktiviti lakonan. 3. peneranagan yang ringkas tentnag masalah. sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon. guru hendaklah meminta mereka memberi pandangan tentang cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan.Selepas sesi simulasi.Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir waktu pelajaran4. skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka yang dipilih untuk terlebih dahulu.Bagi sosiodrama.Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon. [astikan para pelajar yang lain menjadi penonton benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu 7. peranan watak-watak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah diberikan. 8. Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti lakonan. 4 Mok Soon Sang (2004). murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan. 5.Semasa sesi simulasi. hlm349-350. 6. Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan. 4. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 2.

seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran.bakat lakonan murid dapat diasah. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. y y Murid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka. murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap orang lain. y y y Murid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul. banyak situasi di luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah. - Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan5. Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid. y Dengan menggunakan teknik simulasi. 5 Mok Soon Sang (2006). konflik sosial itu dapat diselesaikan. hlm57. Mereka akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar. Kelebihan simulasi. 4 . - Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya. untuk menjelaskan konsep µdrmokrasi¶ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundipengundi dalam situasi pilihanraya yang direka. - Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral. y Memberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. y Secaratidak langsung. Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok. ianya juga memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik. dan membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan.

Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah untuk dilakukan6. y Hanya murid-murid yang terlibat di dalam lakonan sahaja mendapat pengelaman secara langsung dan faedah-faedah berlakon. Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. y Perasaan gelisah yang mungkin timbul di kalangan murid yang tidak pernah ada pengelaman berlakon. 6 Adakan set induksi untik menarik minat murid. Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu: peringkat sebelum simulasi. y Perlaksanaan aktiviti simulasi. Pengukiuhan dan pengayahan. Penyerapan nilai.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Kelemahan simulasi. Guru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus. Alatan. Guru menentukan jenis penilian yang akan digunakan dalam simulasi. y Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan perasaan bosan di kalangan penonton yang mungkin membuat bising atau akan mengejek kesilapan yang di lakukan oleh pelakon-pelakon. hlm59. Objektif pembelajaran. Penilaian. 5 . Peringkat perlaksanaan simulasi. peringkat perlaksanaan simulasi. Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. Peringkat sebelum simulasi. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. dan peringkat selepas simulasi. Guru menentukan jenis penilaian yang akan didunakan. Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Mok Soon Sang (2006). Kemahiran.

dan peringkat selepas main peranan. Peringkat semasa sesi main peranan. Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. - Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. Guru memberitahu aspekaspek yang perlu diberi perhatian. Peringkat selepas sesi main peranan. Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan. hlm167-168. Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. 7 Ee Ah Meng (1999). Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek -aspek lakonan yang tertentu. Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. Menulis laporan tentang maslah itu. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemertahi. Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringtak sebelum sesi main peranan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Bacakan arahan dengan jelas. Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan7. Peringkat sebelum main peranan. Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas. peringkat semasa main peranan. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. Peringkat selepas simulasi. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. 6 . Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak yang ditentukan. Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka. Perlaksanaan sesi main peranan. Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan.

Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satu kemahiran. y Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan8. Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. hlm175-176. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal cubalah tukar peranan pelakon. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. hlm180-181. Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar. 8 9 Ee Ah Meng (1999). Setelah selesai sesi main peranan. Dia (guru) akan menenyakan kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif. - Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: y y y y Mrnganalisis kesan main peranan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. Membaiki kelemahan jika ada. siapa yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif. Bermacam-macam kaedah yang ada didalam pengajaran itu tetapi tidak semua kaedah sesuai untuk semua mata pelajaran yang ada. Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan9. Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. 7 . Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiran ada ya kekurangan dan jika perlu. Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini. Kesimpulannya. Ee Ah Meng (1999). peniaian pesrta hendaklah dibuat. Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentnag watak-watak agar dapat mereka membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. Kaedah simulasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunapakai agar dapat menaikan minat para pelajaar untuk menumpukan perhatian mereka pada pelajaran mereka.

Kuala Lumpur. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran.1999. Pedagogi 2 Perlaksanaan Pengajaran. Ee Ah Meng. Bhd. Multimedia-ES Resources Sdn. Kuala Lumpur. Fajar Bakti Sdn. Ang Huat Bin.2001. Bhd. Ilmu Pendidikan Untuk Krusus Perguruan Lepas Ijazah.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Bibliografi. Bhd. Selangor Darul Ehsan. 2004.2006. Kumpulan Budiman Sdn. Mok Soon Sang. 8 . Utusan Publication&Distributions Sdn. Konsep Dan Kaedah Pengajaran Dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Mok Soon Sang. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful