Mumtazah md Ibrahim(09sp007

)

Pendahuluan. Ada banyak kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh g uru untuk mejadikan pengajaran seseorang guru itu lebih menarik, berkesan dan sebagainya. Kaedah -kaedah itu terletak di atas satu kontinum yang melibatkan murid-murid belajar secara langsung. Diantara kaedah-kaedah yang ada ialah seperti kaedah syarahan, bercerita, projek, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Disini penulis hanya akan membincangkan tentang kaedah simulasi. Kaedah simulasi. Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti1. Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan demi untuk menyelesaikan masalah2. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya.

Jenis-jenis simulasi. Kaedah simulasi ini ada dua. Dua jenis ini lah yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis yang di maksudkan ialah sosiodrama dan main peranan.

1 2

Ang Huat Bin (2001), konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif, hlm22. Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepasan ijazah, hlm348.

1

di baca. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pda ketika itu. Prinsip-prinsip menggunakan simulasi. dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan ssuatu watak yang di berikan oleh guru3. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. Main peranan adalah merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip.Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di b erikan hendaklah pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. Setelah menerangkan secara ringakas tadi baharulah guru memilih sesiapa yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut. Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. Biasanaya.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Sosiodrama. di dalam aktviti i main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan sitiasi yang di bayanngkan tadi dengan secara sepontan. 2 . Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. hlm348. Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Oleh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengap pada kebiasaannya skrip lakonan akan di sediakan lebih awal agar ianya dapat di fahami. Setelah selesai penilaian hendaklah dibuat di dalam bilik darjah. ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik. 3 Mok Soon Sang (2004). Main peranan. Jika hendak menggunakan kaedah simulasi ini di dalam bilik darjah dengan berkesan maka guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih dahulu:1.

guru hendaklah meminta mereka memberi pandangan tentang cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan. 3. 4.Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir waktu pelajaran4. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat. 8.Selepas sesi simulasi. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar.Bagi sosiodrama. murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah.Jika perlu.Sebelum menjalankan aktiviti lakonan. sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon. Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti lakonan. peneranagan yang ringkas tentnag masalah. skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka yang dipilih untuk terlebih dahulu.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 2. 5. Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan. [astikan para pelajar yang lain menjadi penonton benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu 7. 6. peranan watak-watak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah diberikan. hlm349-350.Semasa sesi simulasi. 3 .Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon. 4 Mok Soon Sang (2004). Tujuan-tujuan simulasi.

y Memberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid. dan membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan. 4 . konflik sosial itu dapat diselesaikan. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. y y Murid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka. murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap orang lain. banyak situasi di luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. - Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral. - Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya. y Dengan menggunakan teknik simulasi. y Secaratidak langsung. untuk menjelaskan konsep µdrmokrasi¶ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundipengundi dalam situasi pilihanraya yang direka. y y y Murid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul.bakat lakonan murid dapat diasah. hlm57. Kelebihan simulasi.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan. - Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan5. Mereka akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar. ianya juga memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik. seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. 5 Mok Soon Sang (2006). Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok.

Peringkat perlaksanaan simulasi. y Hanya murid-murid yang terlibat di dalam lakonan sahaja mendapat pengelaman secara langsung dan faedah-faedah berlakon. hlm59. y Perasaan gelisah yang mungkin timbul di kalangan murid yang tidak pernah ada pengelaman berlakon. Guru menentukan jenis penilaian yang akan didunakan. 6 Adakan set induksi untik menarik minat murid. y Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan perasaan bosan di kalangan penonton yang mungkin membuat bising atau akan mengejek kesilapan yang di lakukan oleh pelakon-pelakon. Penyerapan nilai. Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah untuk dilakukan6. 5 . Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. dan peringkat selepas simulasi. peringkat perlaksanaan simulasi. Penilaian. Kemahiran. Objektif pembelajaran. Guru menentukan jenis penilian yang akan digunakan dalam simulasi. y Perlaksanaan aktiviti simulasi. Guru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu: peringkat sebelum simulasi. Mok Soon Sang (2006). Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. Pengukiuhan dan pengayahan. Peringkat sebelum simulasi. Alatan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Kelemahan simulasi.

Peringkat sebelum main peranan. Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringtak sebelum sesi main peranan. Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. Peringkat semasa sesi main peranan. Perlaksanaan sesi main peranan. Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan7. Peringkat selepas simulasi. Peringkat selepas sesi main peranan. 6 .Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Bacakan arahan dengan jelas. Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas. dan peringkat selepas main peranan. Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. Menulis laporan tentang maslah itu. - Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. hlm167-168. Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek -aspek lakonan yang tertentu. Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak yang ditentukan. Guru memberitahu aspekaspek yang perlu diberi perhatian. Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemertahi. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. 7 Ee Ah Meng (1999). pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. peringkat semasa main peranan. Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan.

pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. - Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: y y y y Mrnganalisis kesan main peranan. siapa yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif. Kaedah simulasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunapakai agar dapat menaikan minat para pelajaar untuk menumpukan perhatian mereka pada pelajaran mereka. Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiran ada ya kekurangan dan jika perlu. Bermacam-macam kaedah yang ada didalam pengajaran itu tetapi tidak semua kaedah sesuai untuk semua mata pelajaran yang ada. Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini. Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid. Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar. Kesimpulannya. Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satu kemahiran. Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan9. hlm180-181. Membaiki kelemahan jika ada. Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal cubalah tukar peranan pelakon. Setelah selesai sesi main peranan. Ee Ah Meng (1999). 7 . Dia (guru) akan menenyakan kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif. 8 9 Ee Ah Meng (1999). Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. y Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan8. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentnag watak-watak agar dapat mereka membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. peniaian pesrta hendaklah dibuat. hlm175-176.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid.

Konsep Dan Kaedah Pengajaran Dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Ee Ah Meng. Ilmu Pendidikan Untuk Krusus Perguruan Lepas Ijazah. Pedagogi 2 Perlaksanaan Pengajaran. 2004. Kuala Lumpur.2001.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Bibliografi.1999. Bhd. Kuala Lumpur.2006. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran. 8 . Bhd. Mok Soon Sang. Kumpulan Budiman Sdn. Mok Soon Sang. Ang Huat Bin. Selangor Darul Ehsan. Multimedia-ES Resources Sdn. Bhd. Bhd. Selangor Darul Ehsan. Utusan Publication&Distributions Sdn. Fajar Bakti Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful