Mumtazah md Ibrahim(09sp007

)

Pendahuluan. Ada banyak kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh g uru untuk mejadikan pengajaran seseorang guru itu lebih menarik, berkesan dan sebagainya. Kaedah -kaedah itu terletak di atas satu kontinum yang melibatkan murid-murid belajar secara langsung. Diantara kaedah-kaedah yang ada ialah seperti kaedah syarahan, bercerita, projek, simulasi, demonstrasi dan sebagainya. Disini penulis hanya akan membincangkan tentang kaedah simulasi. Kaedah simulasi. Simulasi adalah suatu pengajaran yang sangat berkesan. Pengunaan kaedah simulasi membolehkan para guru mencapai objektif pembelajaran dari segi isi kandungan, konsep, kemahiran dan sikap. Kaedah simulasi ini juga boleh memperbaiki kesihatan mental dan memudahkan kreativiti1. Simulasi ini adalah juga suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan demi untuk menyelesaikan masalah2. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang ditimbulkan, yang mana masalah-masalah yang ditimbukan itu melibatkan satu kajian yang rumit,masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam sekitar seperti di kedai, jalan raya, pasar, sekolah dan sebagainya.

Jenis-jenis simulasi. Kaedah simulasi ini ada dua. Dua jenis ini lah yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah. Dua jenis yang di maksudkan ialah sosiodrama dan main peranan.

1 2

Ang Huat Bin (2001), konsep dan kaedah pengajaran dengan penekanan pendidikan inklusif, hlm22. Mok Soon Sang (2004), ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepasan ijazah, hlm348.

1

di baca.Guru hendaklah merancang situasi yang bermasalah dan mewujudkannya secara bertulis atau lisan di dalam kelas.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Sosiodrama. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pda ketika itu. ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik. 3 Mok Soon Sang (2004). Sosiodrama adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. Jika hendak menggunakan kaedah simulasi ini di dalam bilik darjah dengan berkesan maka guru haruslah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut terlebih dahulu:1. hlm348. Biasanaya. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. Prinsip-prinsip menggunakan simulasi. dan membuat persediaan oleh pelajar-pelajar yang dipilih untuk melakonkan ssuatu watak yang di berikan oleh guru3. Oleh kerana sosiodrama adalah merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengap pada kebiasaannya skrip lakonan akan di sediakan lebih awal agar ianya dapat di fahami. Setelah menerangkan secara ringakas tadi baharulah guru memilih sesiapa yang berminat untuk melakonkan situasi tersebut. Setelah selesai penilaian hendaklah dibuat di dalam bilik darjah. di dalam aktviti i main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan sitiasi yang di bayanngkan tadi dengan secara sepontan. Main peranan adalah merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip. Main peranan. 2 . Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di b erikan hendaklah pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja.

Untuk membina pemikiran secara analitis dan kritis : semasa menjalankan aktiviti lakonan. 6. Untuk menguasi kemahiran : simulasi melatih bertutur secara spontan melalui aktiviti lakonan. 5.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) 2.Semasa sesi simulasi.Pilih pelajar-pelajar yang telah mahir dalam peraturan sebagai pelakon. 4. skrip lakonan hendaklah disediakan dan diedarkan kepada mereka yang dipilih untuk terlebih dahulu.Selepas sesi simulasi. guru hendaklah meminta mereka memberi pandangan tentang cara penyelesaian masalah seperti yang ditunjukkan dalam lakonan. 3 . 8.Suatu rumusan harus dicapai melalui perbincangan di antara pelajar pada akhir waktu pelajaran4. hlm349-350. Ini akan menjamin aktiviti lakonan dapat dijalankan dengan lancar.Sebelum menjalankan aktiviti lakonan. ilmu pendidikan untuk krusus perguruan lepas ijazah. 3. Tujuan-tujuan simulasi. murid-murid harus berfikir dan menyusun ideanya secara teratur untuk menggambarkan cara penyelesaian yang di lakukan. [astikan para pelajar yang lain menjadi penonton benar-benar menumpukan perhatian terhadap aktiviti lakonan itu 7. peranan watak-watak dan tempoh masa sesi simulasi hendaklah diberikan. sediakan alatan seperti topeng-topeng untuk pelakon.Jika perlu.Bagi sosiodrama. Ianya juga melatih murid kemahiran menyusun ayat dan menggunakan sebutan yang tepat. 4 Mok Soon Sang (2004). peneranagan yang ringkas tentnag masalah.

Kelebihan simulasi. - Untuk membawa situasi yang sebenar ke dalam bilik darjah : misalnya. - Untuk mengaitkan isi pelajaran dengan aspek afektif : melalui aktiviti lakonan berdasarkan isi pelajaran pendidikan moral. Simulasi merupakan satu teknik pembelajaran yang menarik dan seronok. Sikap atau tingkah laku yang negatif akan dapat diubah dan sikaf yang positif akan dapat dibentuk dan dipupuk. y y y Murid-murid dapat dilatih berlakon dengan gaya yang betul. 4 . y Secaratidak langsung. untuk menjelaskan konsep µdrmokrasi¶ murid-murid boleh melakonkan sebagai pengundipengundi dalam situasi pilihanraya yang direka. y Memberi peluang kepada murid memikirkan cara penyelesaian secara spontan dalam situasi bermasalah yang diwujudkan. Selain menggalakkan interaksi di antara murid-murid. ianya juga memberi kesempatan kepada murid-murid untuk menghayati nilai-nilai moral yang baik. y Dengan menggunakan teknik simulasi. dan membawa kepada suasana pembelajaran yang berkesan. Mereka akan dilatih untuk menghadapi situasi bermasalah yang sebenar. 5 Mok Soon Sang (2006). seterusnya mengubah sikap negatif dan membina sikap positif. y y Murid-murid dapat mempertingkatkan kemahiran pertuturan mereka.bakat lakonan murid dapat diasah. hlm57. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. - Untuk mempelbagai aktiviti pembelajaran : simulasi meruakan suatu teknik mengajar tambahan yang juga boleh membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran bahasa dengan berkesan5.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Untuk membina sikap positif : memalui simulasi yang di lakonkan. banyak situasi di luar bilik darjah dapat ditunjukkan dalam bilik darjah. murid-murid dapat menghayati nilai-nilai dan sikap orang lain. konflik sosial itu dapat diselesaikan.

Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. 6 Adakan set induksi untik menarik minat murid. Guru mengenal pasti kemahiran yang akan menjadi fokus. Perlaksanaan simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu: peringkat sebelum simulasi. y Perlaksanaan aktiviti simulasi. y Prestasi pelakon yang kurang menarik akan menimbulkan perasaan bosan di kalangan penonton yang mungkin membuat bising atau akan mengejek kesilapan yang di lakukan oleh pelakon-pelakon. peringkat perlaksanaan simulasi. Peringkat perlaksanaan simulasi. Guru menentukan jenis penilian yang akan digunakan dalam simulasi. Pengukiuhan dan pengayahan. y Perasaan gelisah yang mungkin timbul di kalangan murid yang tidak pernah ada pengelaman berlakon.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Kelemahan simulasi. hlm59. y Hanya murid-murid yang terlibat di dalam lakonan sahaja mendapat pengelaman secara langsung dan faedah-faedah berlakon. Guru menentukan jenis penilaian yang akan didunakan. Mok Soon Sang (2006). Peringkat sebelum simulasi. Penilaian. dan peringkat selepas simulasi. Alatan. Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. 5 . Penyerapan nilai. nota pengurusan pengajaran-pembelajaran. Kemahiran. Penilaian prestasi pelakon dan membuat rumusan tidak mudah untuk dilakukan6. Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai. Objektif pembelajaran.

- Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek -aspek lakonan yang tertentu. peringkat semasa main peranan. Guru memberitahu aspekaspek yang perlu diberi perhatian. Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan. Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid tentang watak yang ditentukan. Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. dan peringkat selepas main peranan. Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan atau secara kelas. Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. 6 . hlm167-168. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. Peringkat semasa sesi main peranan. Menulis laporan tentang maslah itu. Perlaksanaan sesi main peranan. Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka. Peringkat selepas sesi main peranan. 7 Ee Ah Meng (1999). Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. Perlaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringtak sebelum sesi main peranan. Peringkat selepas simulasi. Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan7. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Peringkat sebelum main peranan. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemertahi.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Bacakan arahan dengan jelas. Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan.

hlm175-176. Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada murid-murid. Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar. Membaiki kelemahan jika ada. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. Kaedah simulasi ini adalah salah satu kaedah yang boleh digunapakai agar dapat menaikan minat para pelajaar untuk menumpukan perhatian mereka pada pelajaran mereka. 8 9 Ee Ah Meng (1999). Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan9. pedagogi 2 perlaksanaan pengajaran. peniaian pesrta hendaklah dibuat. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentnag watak-watak agar dapat mereka membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiran ada ya kekurangan dan jika perlu. Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. Setelah selesai sesi main peranan.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) - Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini. Bermacam-macam kaedah yang ada didalam pengajaran itu tetapi tidak semua kaedah sesuai untuk semua mata pelajaran yang ada. Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. - Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: y y y y Mrnganalisis kesan main peranan. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal cubalah tukar peranan pelakon. Kesimpulannya. siapa yang menjalankan main peranan dengan baik dan siapa pula yang pasif. 7 . y Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan8. Dia (guru) akan menenyakan kelas (murid-murid) tentang siapa yang paling aktif. Ee Ah Meng (1999). Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satu kemahiran. Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. hlm180-181. Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela.

Pedagogi 2 Perlaksanaan Pengajaran.2006. Mok Soon Sang. Bhd. Nota Pengurusan Pengajaran-Pembelajaran. Ee Ah Meng.1999. Fajar Bakti Sdn. Multimedia-ES Resources Sdn. Bhd. Ang Huat Bin. Utusan Publication&Distributions Sdn. 8 . Mok Soon Sang. Bhd. Kuala Lumpur. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Bhd.Mumtazah md Ibrahim(09sp007) Bibliografi. Ilmu Pendidikan Untuk Krusus Perguruan Lepas Ijazah.2001. Kuala Lumpur. 2004. Konsep Dan Kaedah Pengajaran Dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Kumpulan Budiman Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful