P. 1
Manual Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

Manual Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan

|Views: 1,962|Likes:
Published by Siput Sedut

More info:

Published by: Siput Sedut on Sep 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

i

2009
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

ii

MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iii Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Putra Malaysia Pengarah Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Rumah C14, Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan Malaysia Tel. : 603-89466168 Faks : 603-89468876 Website : www.osh.upm.edu.my Disunting oleh: Dr. Samsul Bahari Mohd. Noor Disusun oleh: Pn. Nor Afida Miskam Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan dokumen ini dalam apa jua bentuk dan dengan cara elektronik, gambar atau rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Pegawai Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM terlebih dahulu. Cetakan Pertama 2009
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

iv

PENGHARGAAN
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam memberikan maklumbalas teknikal

bagi Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM dan di atas sumbangan mereka dalam penyuntingan, penyemakan sepanjang penyediaan manual ini. Mereka adalah seperti berikut : Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat KKP UPM 2008-2010; Prof. Madya Dr. Mansor Hj. Ahmad Prof. Dr. Zailina Hashim Prof. Madya Dr. Rozanah Abd. Rahman Prof. Madya Ir. Dr. Nor Mariah Adam Prof. Madya Dr. Rosnah Mohd. Yusuff Dr. Shamsul Bahri Hj. Mohd. Tamrin Dr. Mohd. Rafee Baharudin Dr. Muskhazli Mustafa Dr. Hjh. Fauziah Adnan Mejar (B) Feizal Awang Pn. Siti Rozana Supian En. Mohamad Azhar Mohd. Noor En. Rafiuz Zaman Haroun En. Mohammad Effendy Yaacob Seterusnya merakamkan sekalung penghargaan kepada : En. Khairul Amir Mahadi Pn. Mimi Mazura Mohamad En. Azlan Ariffin
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

v

PRAKATA
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM ini diterbitkan untuk digunapakai oleh semua warga UPM. Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja adalah dinamik dan sentiasa berubah. Pendekatan pengurusan KKP dititikberatkan bagi memastikan elemen penting seperti dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan, organisasi, perancangan dan pelaksanaan serta penilaian semula pencapaian dilaksanakan di UPM. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM membincangkan dua elemen pengurusan keselamatan merangkumi polisi dan pengaturan (peraturan, prosedur dan garis panduan berkaitan). Objektif Manual ini adalah untuk : i. Menyediakan panduan pengurusan KKP dengan menekankan pelaksanaan JKKP-PTJ ii. Menerangkan peraturan umum, prosedur dan garis panduan untuk dipatuhi iii. Mengambil langkah yang praktik melindungi keselamatan dan kesihatan semua pekerja dan pelanggan Manual ini dibuat untuk menggerakkan semua pihak di UPM agar pengurusan KKP di semua PTJ dapat diselaraskan serta manual ini disediakan mengikut kriteria yang penting dan akan dianalisis keberkesanannya sepanjang masa. Peraturan, prosedur dan garis panduan berkaitan KKP secara umum dan boleh digunakan bila-bila masa Semua pekerja perlu memberi kerjasama dan memahami tugas masing-masing dalam bidang KKP semasa berada di kawasan UPM Pengguna manual ini hendaklah merujuk kepada dokumen lain yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Malaysia atau agensi lain yang berkaitan dengan KKP Oleh itu, manual ini dapat membantu para akademik, kakitangan dan pelajar untuk mendapatkan pengetahuan dan maklumat berkaitan Pengurusan KKP di UPM, garis panduan,

peraturan serta dokumen sokongan lain dalam menjalankan sebarang aktiviti atau kerja agar produktiviti dan kelangsungan serta misi UPM dapat direalisasikan.
µKESELAMATAN BERMULA DISINI¶ Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

vi

KANDUNGAN
Penghargaan iv Prakata v Bahagian I Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1 2 9 Bahagian II Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Peraturan Keselamatan Am 2. Peraturan Keselamatan Di Pejabat 3. Peraturan Keselamatan Di Makmal / Bengkel 4. Peraturan Keselamatan Di Dalam Makmal Selepas Waktu Pejabat 15 16 17 18 20 Bahagian III Prosedur-Prosedur Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Prosedur Kebersihan Tempat kerja 2. Prosedur Notifikasi Aduan, Kemalangan, Kemalangan Nyaris, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan 3. Prosedur Kecemasan Kebakaran Dan Pengungsian Bangunan 4. Prosedur Pertolongan Cemas 23 24 29 34 43
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

vii Bahagian IV Lampiran Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Garis Panduan Alat Lindung Diri 2. Garis Panduan Peti Pertolongan Cemas 3. Garis Panduan Pengurusan Sisa Kimia 4. Garis Panduan Pelaksanaan JKKP-PTJ ( Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Pusat Tanggungjawab ) 5. Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja

Lampiran 1 : Jadual Pertama - Akta Kilang dan Jentera 1967 Lampiran 2 : Jadual Kedua - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 3 : Jadual Ketiga - Akta Kilang dan Jentera 1967 Lampiran 4 : Jadual Ketiga - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 5 : Jadual Pertama - Peraturan-Peratutran Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 Lampiran 6 : Borang Laporan Mengenai Kemalangan/ Kejadian Berbahaya JKKP 6 Lampiran 7 : Guidelines Content of a First-Aids Box Lampiran 8 : List Content of a First-Aids Box Lampiran 9 : Checklist for a First-Aids Box 48 49 55 58 62 66 69 70 71 73 75 91 96 97 98 99
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

viii Contoh Senarai Semak Contoh 1 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Bangunan Contoh 2 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Pejabat Contoh 3 : Senarai Semak Penilaian Status Keselamatan Mesin Dan Peralatan TAMAT 100 101 104 108 110
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

1

BAHAGIAN I
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

2
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

3

1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaa
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini disediakan berasaskan kepada keperluan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Seksyen 16 yang mana menekankan beberapa perkara penting berkaitan dengan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh majikan. Antara perkara tersebut termasuklah; a. Menyediakan satu pernyataan bertulis dasar am berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan; b. Menubuhkan organisasi dan perkiraan untuk menjayakan perlaksanaan dasar; c. Mengkaji semula dasar; dan d. Memaklumkan setiap pekerja mengenai pernyataan dasar tersebut. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hanya boleh digunakan setelah diluluskan oleh Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM). Pegawai dan kakitangan yang bertanggungjawab menyimpan dan mengemaskini Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini mestilah mengikut arahan pengemaskinian yang dikeluarkan dari masa ke semasa. i. Objektif Objektif Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini adalah untuk; a. Menyatakan tumpuan dan komitmen UPM dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja. b. Menggariskan dasar dan objektif UPM dalam membangun dan melaksanakan program-program dan aktiviti-aktiviti dalam menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat.
Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

4 ii. Skop Pelaksanaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hendaklah dilaksanakan di semua premis di dalam kawasan Universiti Putra Malaysia termasuk Fakulti Sains Makanan dan Pertanian, Kampus Bintulu, Sarawak. iii. Rujukan Normatif Penyediaan dokumen ini adalah merujuk kepada kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) serta peraturan-peraturannya dan lain-lain akta yang berkaitan dan tertakluk kepada pindaan atau perubahan terkini (jika ada). Kewajipan menyediakan dasar am keselamatan dan kesihatan di tempat kerja diperuntukkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Bahagian IV Seksyen 16. ³Kecuali dalam apa-apa hal yang ditetapkan adalah menjadi kewajipan tiap-tiap

c. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 7 Ketua PTJ . Untuk menyedia dan menyelenggara persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan. Untuk menyedia dan menyelenggara loji dan sistem kerja yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Kenyataan Am Dasar (dalam proses semakan kedua dan akan dikemaskini) UPM beriltizam untuk menyediakan persekitaran dan menerapkan budaya kerja yang selamat dan sihat melalui perkongsian tanggungjawab antara pihak pengurusan dengan pekerja mengikut kapasiti masing-masing untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif. Isu-isu keselamatan. Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan dilaksanakan dan disemak semula dari semasa ke semasa untuk memastikan adanya kesinambungan program ke arah pembaikan yang berterusan.majikan dan tiap-tiap orang yang bekerja sendiri untuk menyediakan dan seberapa kerap yang sesuai mengkaji semula penyataan bertulis dasar amnya berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerjanya semasa bekerja dan organisasi dan perkiraan yang sedang berkuatkuasa bagi menjalankan dasar itu. Universiti Putra Malaysia akan memastikan setiap kakitangan dan pelajar memahami serta mematuhi Dasar Keselamatan dan Kesihatan tanpa memansuhkan dasar-dasar lain. Pengecualian terhadap keperluan seksyen ini hanyalah bagi majikan dan orang-orang yang bekerja sendiri yang menjalankan pengusahaan dengan tidak lebih daripada lima orang pekerja (Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan)(Pengecualian) 1995. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah seperti berikut : a. Untuk menyusun langkah-langkah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan dalam penggunaan atau pengendalian. latihan dan penyeliaan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan kakitangan dan pelajar semasa bertugas. Pihak Pengurusan Universiti Pihak Pengurusan Universiti bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan pegawai. dengan kemudahan yang mencukupi bagi kebajikan kakitangan dan pelajar. d. Dengan ini. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 6 v. b. kakitangan dan pelajarnya. arahan. kesihatan dan kebajikan akan diberi kepentingan dan diambil tindakan yang sama status kepentingannya dengan matlamat utama UPM. penanganan. dan membawa pernyataan dan apa-apa kajian semulanya kepada perhatian kesemua pekerjanya´. Untuk menyediakan maklumat. Tugas dan Tanggungjawab Organisasi Universiti Putra Malaysia Menjelaskan tugas dan tanggungjawab pegawai dan kakitangan serta jawatankuasa yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Universiti Putra Malaysia. Kerjasama dan komitmen daripada semua pihak dan individu amat diharapkan untuk menjayakan Dasar Keselamatan dan Kesihatan seperti yang di atas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 5 iv.

Menyelia dan menyediakan Alat Lindung Diri (ALD) untuk digunakan oleh kakitangan dan pelajar. . Memberi laporan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ berkaitan kemalangan atau apa-apa perkara berkaitan KKP di tempat kerja. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di UPM Buat masa ini. Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan menurut kehendak Akta dan Peraturan-Peraturannya. kempen seminar dan sebagainya. Membuat laporan kepada pejabat PPKKP dan mengambil langkah-langkah yang perlu apabila berlaku kemalangan di tempat kerja. Menyediakan maklumat yang diperlukan bagi membantu melaksanakan langkah-langkah pencegahan kemalangan seperti latihan. Pelajar Pelajar UPM bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain ketika berada di kawasan UPM. b. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan adalah seperti berikut: a. Tidak menyalahgunakan peralatan keselamatan yang disediakan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 9 2.Ketua PTJ bertanggungjawab dalam memantau keselamatan dan kesihatan pekerjaan kakitangan dan pelajar di PTJ masing-masing. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah seperti berikut: a. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan struktur berikut dan peranan setiap entiti berkenaan akan diperjelaskan dalam seksyen seterusnya. Antara tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan adalah seperti berikut: a. Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa berada di kawasan UPM bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain. d. Untuk memberi perhatian yang munasabah semasa bekerja bagi keselamatan dan kesihatan diri dan orang lain. d. b. c. e. Pegawai dan Kakitangan Pegawai dan kakitangan UPM bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain ketika menjalankan tugas. e.Peraturannya. Untuk bekerjasama dengan pihak Pengurusan Universiti atau orang lain dalam menunaikan apa-apa kewajipan di bawah Akta dan Peraturanperaturannya serta tata amalan industri yang berkaitan. Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan. Membantu Pihak Pengurusan Universiti dalam menyelia dan memastikan persekitaran kerja yang selamat. c. c. Memastikan segala peralatan berada dalam keadaan yang selamat digunakan serta memastikan penggunaan peralatan mengikut Prosedur Kerja Selamat. Untuk mematuhi apa-apa arahan atau langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaan menurut kehendak Akta atau Peraturan . Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 8 d. b. Untuk memakai atau menggunakan apa-apa kelengkapan atau pakaian perlindungan yang disediakan.

Sebagai penasihat utama kepada JKKP-UPM berkaitan aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) di UPM. Memantau prestasi keselamatan dan kesihatan di peringkat Pusat Tanggungjawab (Fakulti/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Kolej). iv. ii. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja. melaksanakan dan menyelaraskan aktiviti KKP di UPM. kemalangan nyaris. Mengkaji dan menyemak kajian tentang trend kemalangan. tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan. Merancang. audit KKP yang dikemukakan oleh PPKKP. Secara am. kejadian berbahaya. v. dan melaporkan pada pihak pengurusan Universiti keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama±sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. iii. Membantu dalam membangunkan sistem keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat. Membuat keputusan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan universiti. Membentuk suatu jawatankuasa kecil untuk membantu Jawatankuasa dalam melaksanakan fungsinya viii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 11 Carta Organisasi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Universiti Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 12 B. Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada pihak pengurusan Universiti bagi penyemakan dasar tersebut (tiga (3) tahun sekali). Menimbangkan apa-apa laporan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 10 A. iii. Jawatankuasa ini bertanggungjawab menguruskan jawatankuasa-jawatankuasa kecil yang terlibat dengan pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UPM dan fungsi JKKPUPM adalah seperti berikut: i. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah pengurusan Pejabat Naib Canselor. Menjalankan pemeriksaan tempat kerja ix. Menjalankan pemeriksaan KKP secara berkala di semua PTJ iaitu memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menentukan jika terdapat apa-apa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan pekerja seterusnya membincangkan dan mencadangkan langkah-langkah pemulihan yang perlu dan merekodkan hal keadaan dan cadangan tersebut dalam suatu laporan yang disimpan. Menjalankan penyiasatan tempat kerja x. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Universiti (JKKPUPM) Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM. xi. vii. vi. ii. . Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan di UPM. Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di UPM. UPM (PPKKP) Antara fungsi pejabat ini adalah seperti berikut : i. laporan dan maklumat berkaitan KKP dan laporan oleh agensi-agensi kerajaan lain mengenai perkaraperkara berkaitan KKP di UPM.

vi. Melaporkan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat. vii. seminar dan juga kempen. vi. Menyediakan maklumbalas dan cadangan kepada Jawatankuasa Induk (JKKP-UPM) dan Jawatankuasa PTJ (JKKP-PTJ). Mengadakan mesyuarat sekerap mungkin bergantung kepada situasi dan sekurangkurangnya setiap dua bulan sekali. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 13 C. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Pusat Tanggungjawab Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. ii. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di PTJ. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan. Memeriksa tempat kerja secara berkala (3 bulan sekali). Memeriksa dan membantu PPKKP dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan. Ahli Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 14 D. kejadian berbahaya. kemalangan. Mengkaji semula tindakan atau amalan KKP dan membuat cadangan pindaan kepada JKKP-UPM. iv. Menggalakkan persekitaran kerja yang selamat dan sihat melalui program seperti program latihan. Menjalankan pemantauan tentang kemalangan. Mengenalpasti jenis latihan aktiviti-aktiviti KKP dalam UPM. Memaklumkan maklumat dan aktiviti-aktiviti berkaitan KKP di UPM serta memberikan bantuan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP). kemalangan nyaris keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja. iv. Menyediakan maklumbalas kepada Jawatankuasa Induk (JKKP-UPM). Memberi input teknikal berkaitan dengan tindakan±tindakan yang akan dijalankan dan membangunkan dokumentasi berkaitan KKP. kejadian berbahaya.iv. Membuat cadangan pemulihan dan tindakan pembaikan ke atas risiko di tempat kerja. kejadian berbahaya. Jawatankuasa Teknikal dan Panel Penasihat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: i. viii. Sebagai pusat rujukan dan maklumat KKP kepada PTJ. menyemak dan menganalisis laporan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ. kejadian berbahaya. Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di PTJ. iii. v. kemalangan nyaris keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja dan melaporkan kepada JKKP-UPM keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama ± sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. v. vii. selepas kemalangan. Memberi khidmat nasihat dan memberi maklumat kepada PTJ. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. kursus. iii. Menyediakan sistem laporan yang seragam. tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan ii. vi. Memeriksa tempat kerja dengan seberapa segera yang selamat. . vii. viii. ix. v. Menyedia. Melaporkan perkara (i) ± (v) kepada JKKP-UPM secara berkala melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

Kenalpasti pintu keluar dan laluan kecemasan bagi bangunan dimana anda berada. Pastikan semua peralatan dan bahan-bahan disimpan di tempat yang betul serta kawasan tempat kerja anda sentiasa kemas dan bersih. Rujuk PTJ yang berkenaan bagi mendapatkan arahan. Berikan kerjasama kepada petugas keselamatan di tempat berkenaan. V. III. VIII. laporkan dengan segera serta dapatkan bantuan mula. Dilarang merokok dan melakukan pembakaran terbuka dalam kawasan UPM. XI. Jangan bergurau dan elakkan daripada mengganggu orang lain semasa bekerja. peraturan dan undang-undang UPM. VI. XV. Oleh itu. II. Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat. Gunakan kaedah yang betul semasa mengangkat barang dan dapatkan bantuan sekiranya perlu. XII. XIII. Pastikan semua jalan sentiasa bebas untuk laluan kecemasan. Gunakan peralatan perlindungan diri yang telah diluluskan dan pastikan ianya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Penggunaan.ix. Kelajuan kenderaan di sekeliling UPM ialah 35 km/jam dan hendaklah sentiasa dipatuhi. XIV. VII. prosedur. baikpulih dan penyelenggaraan peralatan hanya boleh dilakukan apabila mendapat kebenaran untuk melakukannya. PERATURAN KESELAMATAN AM TUJUAN Bagi mencegah daripada berlakunya kemalangan di Universiti Putra Malaysia (UPM) akibat daripada kecuaian atau tindakan tidak selamat oleh kakitangan. IX. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 15 BAHAGIAN II PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 16 1. Sila ikuti segala arahan keselamatan semasa berada di Universiti Putra Malaysia (UPM). Ini merupakan satu jangka masa yang panjang. keselamatan di tempat kerja perlu . Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 17 2. prosedur dan garis panduan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Laporkan dengan segera apa-apa tindakan dan keadaaan tidak selamat yang mana boleh mendatangkan kecederaan kepada manusia dan kerosakan kepada harta benda. X. IV. seseorang bekerja selama 8 jam sehari di ´tempat kerja´. pelajar dan pelawat. tanda amaran. Sekiranya anda atau peralatan yang anda kendalikan terlibat dalam kemalangan. PENERANGAN I. Patuhi semua arahan. PERATURAN KESELAMATAN DI PEJABAT PENGENALAN Umumnya. Gunakan perkakas dan peralatan yang betul dan selamat ketika bekerja.

beberapa peraturan keselamatan umum di pejabat perlu dipatuhi dan dijadikan amalan berterusan. Gunakan peralatan dengan betul mengikut prosedur keselamatan (SOP) yang ditetapkan. dawai elektrik dan lain-lain. Pastikan alat pemadam api mudah dicapai. XI. VI. VII. minum.dititikberatkan oleh setiap pekerja dan majikan. Menggunakan peralatan yang betul melalui khidmat pengajar ketika kerja-kerja yang hendak atau sedang dijalankan. Sentiasa memastikan makmal/bengkel dalam keadaan yang bersih dan teratur. Gunakan penapis skrin komputer untuk mengurangkan dedahan sinar UV. IV. Meminta kebenaran sebelum melakukan tugas yang berkaitan dengan penggunaan mesin. Kenalpasti kedudukan alat pecah kaca untuk mengaktifkan penggera sekiranya berlaku kebakaran. IX. V. Gunakan troli jika perlu. Laporkan sebarang kejadian. VI. II. III. meja. Aksesori yang terjuntai atau tergantung (barang kemas) adalah dilarang sama sekali dipakai oleh pelajar. IX. semua pelajar hendaklah memahami dan mematuhi segala prosedur yang disenaraikan. peralatan dan kotak supaya tidak mengalami kecederaan manual. X. Pastikan lorong laluan dalam dan luar pejabat tidak dihalang oleh peralatan. PENERANGAN I. Makan. Sentiasa prihatin terhadap apa sahaja yang berlaku di sekeliling makmal/bengkel dan membuat aduan/laporan jika difikirkan perlu. pastikan arahan atau peraturan khusus di tempat tertentu juga dipatuhi PENERANGAN I. IV. Pakai baju makmal/bengkel (coverall) dan kasut bertutup/kasut keselamatan semasa berada dalam makmal/bengkel. VIII. VII. Pastikan laci kabinet ditutup dengan kemas selepas setiap kali dibuka. Pastikan tiada halangan di pintu kecemasan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 18 3. perabot. Berehat sebentar secara berkala bagi melegakan tekanan dan kepenatan. Memastikan segala kelengkapan seperti mesin berada dalam keadaan yang memuaskan melalui khidmat pengajar. II. V. Menepati jadual latihan/kelas yang telah ditetapkan seperti berada di luar makmal/bengkel 10 minit lebih awal. Bersihkan tumpahan serta-merta walaupun hanya air minuman. Selain mematuhi peraturan umum ini. X. . Oleh yang demikian. kemalangan dengan segera secara lisan kepada pensyarah/ pembantu makmal/ pegawai sains atau penunjuk ajar diikuti laporan bertulis kepada PPKKP. merokok dan bersolek adalah dilarang di dalam makmal/bengkel. VIII. Oleh itu. Berhati-hati ketika mengubah kedudukan peralatan yang berat seperti almari. III. Pastikan semua peralatan pejabat berfungsi dengan baik. Menyimpan peralatan yang telah digunakan di tempat yang disediakan. PERATURAN KESELAMATAN DI MAKMAL / BENGKEL TUJUAN Menjelaskan kepada pelajar prosedur tentang keselamatan keseluruhannya semasa menuntut di UPM. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 19 XII.

00 pagi Sabtu.Jumaat 5 . juruteknik atau penyelia. PERATURAN BEKERJA DI DALAM MAKMAL SELEPAS WAKTU PEJABAT UPM TAKRIFAN Selepas waktu pejabat ditakrifkan pada hari dan masa berikut. PEMAKAIAN DAN PENGECUALIAN a. Ahad dan Cuti Kelepasan Am Sepanjang Masa Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 21 PERATURAN-PERATURAN a. e. Nama ii. Meninggalkan makmal/ bengkel dengan seberapa segera sambil mempraktikkan apa yang telah dipelajari ketika loceng kebakaran dibunyikan. bilik v. Dengan adanya peraturan ini. Masa masuk dan keluar iv. c. para pelajar/pengguna makmal/bengkel hendaklah mematuhi arahan-arahan tersebut. 0 0 p etang ± 7. c. Kebenaran bertulis tersebut hendaklah diperolehi dengan menggunakan Borang Kebenaran Bekerja Dalam Makmal/Bengkel Selepas Waktu Pejabat. Namun begitu. Peraturan-peraturan ini dikuatkuasakan kepada semua pengguna makmal dan bengkel UPM yang menggunakan atau bekerja dalam makmal atau bengkel selepas waktu pejabat. PTJ adalah bertanggungjawab memastikan keselamatan pekerja dan pelajar yang bertugas atau berada dalam kawasan PTJ selepas waktu pejabat. Tarikh iii. Semua pengguna makmal atau bengkel perlu menggunakan pintu hadapan sahaja untuk keluar masuk di PTJ masing-masing. Semua pelajar mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada penyelia atau pensyarah masing-masing sebelum bekerja di dalam makmal atau bengkel selepas waktu pejabat. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 20 4. Aktiviti dalam makmal adalah dibenarkan sehingga pukul 11 malam tetapi ia tertakluk kepada ketetapan PTJ. Gagal mematuhi arahan menyebabkan salah laku yang boleh diambil tindakan. Tandatangan masuk dan keluar b. Semua PTJ yang mempunyai kemudahan makmal atau bengkel hendaklah menyediakan Buku Daftar Kerja Selepas Waktu Pejabat dan menempatkannya di pintu masuk utama pada setiap bangunan tersebut. Setiap pengguna makmal atau bengkel yang bekerja selepas waktu pejabat dimestikan mengisi Buku Daftar Kerja Selepas Waktu Pejabat semasa hendak bekerja dan selepas bekerja di dalam makmal atau bengkel. b. kelonggaran peraturan tersebut boleh diberikan kepada pelajarpelajar . Dalam semua keadaan. Peraturan-peraturan ini tidak dipakai ke atas pengguna-pengguna makmal dan bengkel untuk tujuan kelas amali yang sedang dikendalikan atau diawasi oleh seseorang tenaga pengajar. No.XIII. d. Nama bilik vi. Buku daftar yang disediakan tersebut hendaklah mempunyai ruangan-ruangan untuk mencatatkan perkaraperkara berikut : i. Hari Waktu Isnin . Semua pelajar tidak dibenarkan bekerja bersendirian kecuali terdapat seorang rakan/pekerja yang berhampiran dengan jarak sekurang-kurangnya sepanggilan.

oleh penyelia/pensyarah masing-masing sekiranya mendapati kerja/eksperimen yang dijalankan oleh pelajar tersebut tidak mempunyai risiko kemalangan yang tinggi . II. staf. Namun begitu. Mewujudkan tabiat membudayakan kerja bersih dan kemas di kalangan pegawai. Semua Ketua PTJ adalah bertanggungjawab bagi memastikan peraturanperaturan tersebut dipatuhi sepenuhnya di PTJ masing-masing dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pengguna-pengguna makmal/bengkel yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. b. KECEMASAN Sila hubungi Bahagian Keselamatan Universiti melalui Pusat Kawalan Bahagian Keselamatn Universiti di talian 03-89467990 atau 03-89467470 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 23 BAHAGIAN III PROSEDUR-PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 24 1. Mencegah berlakunya kemalangan disebabkan faktor pengabaian mengamalkan kebersihan. pelajar dan kontraktor hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini. pengawal keselamatan yang meronda di PTJ adalah juga dipertanggungjawab bagi memastikan peraturan tersebut dipatuhi dan melaporkan kepada PPKKP sekiranya terdapat pengguna makmal/bengkel yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Menetapkan langkah-langkah pengawasan penjagaan kebersihan di UPM. pelajar dan kontraktor di UPM. PROSEDUR KEBERSIHAN TEMPAT KERJA I. iv. Menjelaskan langkah-langkah tindakan penjagaan kebersihan di UPM. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menjalankan langkah-langkah penjagaan kebersihan di semua premis dalam kawasan Universiti Putra Malaysia (UPM). OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : i. III. TANGGUNGJAWAB Semua pegawai. kakitangan. ii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 25 . iii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 22 PENGUATKUASAAN DAN PENALTI a.

ii. kakitangan. Mesin. peralatan dan lain-lain barangan di laluan ini adalah dilarang sama sekali. Mesin. bahan. Kawasan tangga bersih dan kemas serta pengadang tangan dalam keadaan yang baik. pelajar dan kontraktor hendaklah : i. Barang-barang disusun dalam keadaan teratur. Tingkap dalam keadaan bersih. Memastikan laluan selamat yang dibina boleh digunakan sebagai laluan kecemasan sekiranya berlaku keadaan kecemasan atau kecemasan kebakaran. Permukaan dinding tempat kerja dalam keadaan bersih dan tidak ada bahan-bahan / perkara yang tidak diperlukan digantung/ditampal. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. Permukaan lantai tempat kerja dalam keadaan baik. Penempatan apa-apa mesin. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. peralatan dan perkakasan berada dalam kedudukan yang tersusun/teratur. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 26 STOR Pegawai. Memastikan laluan selamat sentiasa bersih dan bebas daripada halangan-halangan yang boleh mengganggu lalulintas. Pegawai. kakitangan. ii. iii. Pegawai. ii. kakitangan. LALUAN SELAMAT Ketua PTJ/ Kontraktor hendaklah : i. Tong sampah disediakan. iv. Ketua PTJ hendaklah mempamerkan satu salinan prosedur ini di premis masing-masing. kakitangan. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan ruang bekerja bebas daripada bahan-bahan yang tidak diperlukan. peralatan dan perkakasan bersih daripada bahan-bahan yang tidak diperlukan. peralatan dan perkakasan bersih daripada tumpahan minyak dan gris. PROSEDUR AM Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil dalam penjagaan kebersihan di UPM. kakitangan. peralatan dan perkakasan bebas daripada . PERALATAN DAN PERKAKASAN Pegawai. Kawasan persekitaran mesin. iii. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. Pengalihudaraan dalam keadaan baik atau berfungsi. bersih dan kemas. RUANG BEKERJA Ketua PTJ/ Kontraktor hendaklah menyediakan ruang bekerja yang selamat dan secukupnya di dalam premis yang diawasi. BANGUNAN Pegawai. iii. ii. ii. LANTAI Pegawai. kakitangan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 27 MESIN. Mesin. Menyediakan laluan selamat di dalam premis yang diawasi. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i.IV. iv. ii. Lampu berfungsi dengan baik dan kadar pencerahannya mencukupi. Stor sentiasa bersih dan kemas.

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 29 2. v. TAKRIFAN Beberapa takrifan berikut adalah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. iii. Kotak ³first-aid´ dalam keadaan bersih dan mencukupi . iv. ii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 30 III. Tempat minuman pegawai. KEJADIAN BERBAHAYA. Menyediakan suatu saluran komunikasi untuk membolehkan mana-mana pekerjanya membuat aduan mengenai apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. . b. Kejadian Berbahaya (Dangerous Occurrence) Mana-mana kejadian di dalam mana-mana kelas yang disenaraikan pada Jadual Pertama Akta Kilang dan Jentera 1967 sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 1 dan Jadual 2 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit hendaklah menjalankan pemeriksaan tempat kerja sekurang-kurangnya tiga (3) sekali. kakitangan. KERACUNAN PEKERJAAN I. Meja dan kerusi kerja bersih dan kemas serta dalam keadaan yang baik. PENGENALAN Prosedur ini adalah berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 28 PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA i. KEMALANGAN. Kejadian Berbahaya. KEMALANGAN NYARIS. pelajar dan kontraktor hendaklah memastikan : i. TUJUAN Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mengkehendaki setiap majikan. Kejadian Berbahaya. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas aduan dan kejadian yang tersebut di atas. Melaporkan kejadian yang tersebut di atas kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit hendaklah mengambil tindakan pembetulan bagi laporan tidak memuaskan. a. kakitangan. ii. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 pada LAMPIRAN 2. LAIN-LAIN Pegawai. a. Pengadang mesin pada kedudukannya dan dalam keadaan yang baik. ALAT PEMADAM API Ketua PTJ adalah bertanggungjawab memastikan semua peralatan pemadam kebakaran diselenggara dan boleh berfungsi dengan baik. PROSEDUR NOTIFIKASI ADUAN. pelajar dan kontraktor dalam keadaan bersih (jika ada). c. Kemudahan tandas adalah bersih dan mempunyai pengalihudaraan yang baik.sampah-sarap dan bahan-bahan yang tidak diperlukan. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 di bawah kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. II.

Kemalangan (Accident) Suatu kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut. Kecederaan Tidak Maut i. Semua kemalangan sama ada mengalami kecederaan atau tidak. Masa Hilang Kehilangan hari yang dikira dari dan termasuk hari mendapat kemalangan berdasarkan hari kalendar. Kecedaraan Maut Kecederaan yang membawa kepada kematian serta merta atau kematian dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kemalangan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 31 e. h. atau ii. d. g. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 32 IV. c. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 dalamLAMPIRAN 4. Ketua PTJ hendaklah memastikan setiap kemalangan. b. keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja masing-masing dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP).b. Kejadian Berbahaya. c. Butiran kemalangan mestilah direkodkan dalam Borang Laporan . TINDAKAN MELAPOR KEMALANGAN a. Kecederaan Badan yang Serius Apa-apa kecederaan yang disenaraikan dalam Jadual 1 PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. f. Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan serta merta sebaik sahaja kejadian tersebut dikenalpasti atau berlaku di Jabatan masing-masing dengan menghubungi PPKKP dan menghantar Borang Laporan Mengenai Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP6 secepat yang praktik sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 6 dan disalinkan kepada fail Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ masing-masing. kecederaan tiada masa hilang jika tiada masa kerja yang hilang selain yang dikehendaki bagi rawatan perubatan. Kejadian Berbahaya. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 pada LAMPIRAN 5. Kemalangan Nyaris (Near Miss) Apa-apa kemalangan di tempat kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta. kecederaan masa hilang yang menghalang seorang pekerja daripada melaksanakan kerja biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan (Occupational Poisoning and Diseases) Mana-mana keracunan atau penyakit yang disenaraikan dalam Jadual Ketiga Akta Kilang dan Jentera 1967 sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN 3 dan Jadual 3 Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan. kejadian berbahaya. hendaklah dilaporkan kepada Ketua PTJ dengan segera.

OBJEKTIF a. Oleh hal yang demikian. b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 33 V. Borang perlu dihantar kepada PPKKP yang menyelaras semua urusan yang berkaitan dengan kemalangan tersebut d. kontraktor. Menjelaskan langkah-langkah semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan yang berkesan bagi tujuan mengatasi semua jenis kemalangan yang mungkin berlaku di UPM. Nasihat atau pandangan daripada Bahagian Keselamatan Universiti/ PPKKP/ Pusat Kesihatan Universiti mengenai kemalangan hendaklah diperolehi serta merta. III. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan dijalankan di UPM. PROSEDUR KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN I. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 34 3. Kebakaran boleh berlaku di mana-mana sahaja di dalam satu-satu bangunan tanpa mengira masa. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 35 IV. TANGGUNGJAWAB a. dan d. Unit Kecemasan Kebakaran dan Pengosongan Bangunan PTJ hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. Semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat adalah diingatkan supaya . kakitangan. Kejadian Berbahaya. adalah wajar setiap staf/pelajar/pelawat/kontraktor mengetahui tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. pelawat dan pelatih hendaklah bertanggungjawab melaksanakan tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. Memusatkan kecemasan di dalam kawasan UPM atau jika boleh membasminya. PROSEDUR AM a. Meminimumkan kesan kemalangan ke atas manusia dan harta benda di dalam dan luar kawasan UPM. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) atau Prosedur UPM yang berkaitan atau apabila diperlukan.MengenaI Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP 6 oleh pelapor dan borang laporan kemalangan boleh didapati pada setiap bahagian. PENUTUP Prosedur ini akan dikemaskinikan semula berdasarkan kepada PeraturanPeraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan. II. Memenuhi keperluan undang-undang negara. Semua PTJ hendaklah menubuhkan Pasukan Kecemasan (Emergency Respone Team) di PTJ masing-masing b. Bagi kemalangan yang serius. c. Semua bahagian dalam borang tersebut perlu dipenuhi dengan teliti dan terperinci khasnya di bahagian huraian kemalangan. c. Semua pegawai. kawasan kemalangan hendaklah jangan diganggu kecuali untuk mencegah kemalangan yang lebih serius atau memudahkan laluan bantuan.

Memadam Kebakaran Pengawal Insiden/Pegawai-pegawai Insiden dan kakitangan yang terlatih di PTJ sahaja dibenarkan untuk memadamkan kebakaran supaya ianya dapat dikawal. d. Matikan semua kuasa elektrik. 6. 7.bertindak dengan tenang. 4. TINDAKAN APABILA BERLAKU KEBAKARAN Tindakan berikut boleh dijadikan prosedur tetap dan garis panduan apabila berlaku kebakaran. Berhenti kerja. c. b. . Panggilan Baris (Roll Call) Semua staf/ pelajar/ kontraktor/ pembekal/ pelawat adalah bertanggungjawab melaksanakan panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul dengan segera apabila mendengar isyarat kebakaran. jangan cemas apabila menghadapi keadaan begini. e. Isyarat Kebakaran Membunyikan sistem penggera kebakaran (alarm) dengan memecahkan ³break glass´ yang sedia ada di setiap paras bangunan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 37 PERINGATAN: Apabila kedengaran loceng kebakaran berbunyi iaitu sebagai isyarat berlaku kebakaran. Satu salinan hendaklah di pamerkan di papan kenyataan di semua bangunan. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan kebakaran dan tindakan pengungsian bangunan. Tutup semua tingkap dan pintu. sila dail 999 dan 112 bagi panggilan menggunakan telefon bimbit. Sila rujuk pelan kecemasan/ pelan lantai bangunan dan prosedur kebakaran di mana anda menjalankan tugas. Berhentikan semua mesin. 3. 2. Memberitahu Pengawal Insiden/Pegawai-Pegawai Insiden yang bertugas di PTJ atau menghubungi Pusat Kawalan BKU (24 Jam) nombor telefon 03-8946 7990. Tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah. PERHATIAN : Jika anda memerlukan PANGGILAN KECEMASAN. 5. Sesiapa pun tidak dibenarkan memasuki bangunan apabila loceng kecemasan dibunyikan. semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah : 1. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 36 TANDA BUNYI KEBAKARAN MENGANDUNGI BUNYI LOCENG YANG BERULANG . Keluar Menyelamatkan Diri Semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah keluar daripada bangunan dan berkumpul di Tempat Berkumpul yang disediakan di PTJ. Jangan berlari. b. Keluar melalui lorong jalan yang mudah dan jangan menggunakan lif.ULANG a. Bangunan adalah berbeza diantara satu dengan lain dan ia mungkin memerlukan tindakan kecemasan yang berbeza.

8. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 38 TINDAKAN PEGAWAI-PEGAWAI INSIDEN 1. Sediakan alat memadam kebakaran di premis masing-masing (pastikan ia sentiasa diselenggara) 3. 12. Bekerjasama dengan anggota BOMBA dalam segala aspek. 2. Arahkan anggota untuk mengawal keadaan lalulintas untuk menyenangkan pihak BOMBA masuk. Sekiranya kebakaran berlaku di peringkat awal dan tidak mengancam keselamatan diri. 14. Jangan sengaja buat bising. Dapatkan maklumat tentang panggilan baris (roll-call) sekiranya ada yang tertinggal di dalam bangunan. Jangan tolak menolak antara satu sama lain. padamkan segera. 9. 3. Hubungi pegawai yang bertugas di pondok pengawal keselamatan untuk bantuan. Memberi maklumat kepada Pegawai BOMBA mengenalpasti keadaan di dalam bangunan. Jangan benarkan sesiapa pun masuk ke bangunan tersebut melainkan yang berkenaan sahaja. 9. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. 8. Arahkan Pegawai-pegawai Insiden memadam kebakaran sebelum pihak BOMBA masuk. Bunyikan ³alarm´ atau ³wisel´ (jika ³alarm´ automatik tidak berbunyi). 2. 5. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 40 . 11. 13. 6. 10. 4. Hubungi pihak ambulan bersiap sedia di satu tempat. Hubungi pihak BOMBA sebaik sahaja mendapat maklumat daripada Pegawai-pegawai Insiden. 5. Mengenalpasti tempat pili bomba. 4. 12. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat berkumpul di Tempat Berkumpul yang ditetapkan 8. Berikan bekerjasama dan ikut arahan. 6. Jika didapati kebakaran tersebut telah merebak dan ada penghuni di bangunan tersebut. beri arahan mengosongkan bangunan. Matikan semua suis elektrik. Jangan berpatah balik kebelakang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Jika perlu hubungi Jabatan BOMBA secara terus. 10. 11. 7. Menyiasat tempat kebakaran. Jangan buat tidak tentu arah dan kelam kabut (panik). Arahkan Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit/Pengurus Asrama/ Pengurus Kantin membuat panggilan baris (roll-call) bagi kakitangan/ pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat di bawah kawalan masing-masing. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 39 TINDAKAN PENGAWAL INSIDEN 1. Jangan duduk di dalam tandas atau stor. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintupintu dan tingkap. 7.

PERHATIAN: Semua Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit/Ketua Pengurus Asrama /Pengurus Kantin adalah bertanggungjawab mengisi dan mengemaskini SENARAI SEMAK KAKITANGAN/PENGHUNI dari semasa ke semasa. pastikan dahulu. panas. Sebelum membuka pintu. Maklumkan segera pada Pengawal Insiden/Pegawai-pegawai Insiden jika terdapat kakitangan/pelajar/ kontraktor/pembekal/pelawat yang tidak hadir. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 42 TERPERANGKAP DI DALAM BANGUNAN TERBAKAR Jika anda terperangkap di dalam bangunan. Periksa kehadiran staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat yang berada di bawah kawalan dengan menggunakan SENARAI SEMAK KAKITANGAN/PENGHUNI. 2. Jika terperangkap di dalam asap. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 41 PANDUAN MENYELAMATKAN DIRI SEMASA KEBAKARAN (ASAP) CARA-CARA BERGERAK SEMASA TERPERANGKAP DI DALAM ASAP Di dalam sesuatu kebakaran. . Sumbat celah-celah pintu dan lubang angin dengan kain atau sebagainya bagi mengelakkan asap masuk (pilih bilik yang bertingkap dan tunggu untuk diselamatkan). Sebagai makluman.TINDAKAN KETUA JABATAN/KETUA BAHAGIAN/KETUA UNIT/KETUA PENGURUS ASRAMA/PENGURUS KANTIN 1. 2. sabar dan berfikir. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. jika panas biarkan tertutup. menyesakkan pernafasan serta beracun dan boleh menyekat jalan menyelamatkan diri dari kebakaran. Sebagai panduan menyelamatkan diri dari kebakaran asap. 2. 5. 4. 3. Maklumkan segera kepada Pegawai Insiden. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintu-pintu dan tingkap. Tutupkan pintu di belakang anda dan jauhkan asap dan bahang. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat membuat panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul. Bertenang. Dapatkan seberapa banyak pintu bertutup di antara anda dengan api. semasa berlaku kebakaran anda hendaklah bertindak seperti berikut : 1. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. pintu-pintu boleh menjadi penyelamat nyawa anda. Cari jalan lain untuk menyelamatkan diri. Kepulan asap yang banyak biasanya boleh menggelapkan pemandangan. asap merupakan ancaman kerana ia bergerak mendahului api. Dalam keadaan demikian. rendahkan diri seberapa boleh sebaiknya merangkak di atas lantai dan bernafas pendek-pendek (melalui hidung hingga sampai ke tempat selamat). 3. Panik atau kelam kabut boleh mengakibatkan anda bertindak dengan cara yang salah. 4. gunakan belakang tangan untuk raba jalan menyusur dinding hingga bertemu pintu keluar.

III. balut kaki dengan baju. carpet atau sebagainya (basahkan jika perlu) bagi menahan kepanasan. pelawat dan pelajar hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini ketika menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan. Tunggu BOMBA atau pasukan penyelamat. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu keadaan kecemasan. jika benar-benar tidak ada jalan lain lagi. mengelakkan mangsa kemalangan menjadi lebih teruk serta mendapatkan pertolongan profesional atau pemindahan ke hospital. OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : a. pandang keluar tingkap. kakitangan. Ramai orang terbunuh kerana tergopoh-gapah terjun. Jika keadaan semakin buruk. d. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan dan memberikan bantuan awal kecemasan di UPM. Semua pegawai. Ketua PTJ adalah bertanggungjawab melantik Penolong Cemas di setiap bahagian/unit di PTJ bagi setiap lima puluh (50) orang kakitangan/ pelajar. Kelayakan bagi pelantikan seorang Penolong Cemas hendaklah sekurangkurangnya telah menghadiri dan lulus Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR dari mana-mana organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Menyelamatkan nyawa. 6. b. 4. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 43 4. mengurangkan kesakitan. Penolong Cemas PTJ hendaklah bertanggungjawab memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan. b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 44 IV. Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah mempamerkan satu salinan prosedur ini serta SENARAI NAMA PENOLONG CEMAS di semua PTJ. ³REFRESH COURSE´ . Menjelaskan langkah-langkah tindakan semasa berlakunya kemalangan atau keadaan kecemasan di PTJ UPM. kontraktor. 5. TANGGUNGJAWAB a. PROSEDUR AM a. PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS I. c. Memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan sebelum ketibaan pasukan perubatan. b. KELAYAKAN PENOLONG CEMAS a. Buka tingkap sedikit di atas dan di bawah untuk membolehkan udara kotor keluar dan udara bersih masuk. b. Memenuhi kehendak undang-undang yang disyaratkan dalam Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pergi ke tingkap bagi mendapatkan udara bersih dan beri isyarat minta bantuan.3. Jangan cuba terjun dari tingkap atau tingkat yang tinggi. Semua anggota Unit Pertolongan Cemas UPM hendaklah memberikan bantuan awal kecemasan kepada semua mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan yang berlaku di PTJ. II. c.

Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah menyerahkan LAPORAN KEMAJUAN AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS kepada Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti pada bulan pertama setiap tahun ataupun sekiranya diperlukan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 46 MESYUARAT a. PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN PERTOLONGAN CEMAS Ketua Penolong Cemas PTJ adalah bertanggungjawab merancang aktiviti penyelenggaraan kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. Ketua Unit Pertolongan Cemas UPM adalah bertanggungjawab merancang dan menjalankan mesyuarat peringkat unit seberapa kerap yang perlu.Ketua Unit Pertolongan Cemas UPM hendaklah merancang dan menjalankan ³Refresh Course´ Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR kepada semua anggota Unit Pertolongan Cemas sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali. Jadual Penyelenggaraan Kemudahan dan Peralatan Pertolongan Cemas. Penolong Cemas PTJ hendaklah memastikan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas sentiasa mencukupi setiap masa. Pegawai/kakitangan/pelajar/kontraktor hendaklah menjaga dan tidak menyalahgunakan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas yang disediakan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 47 LAPORAN KEMAJUAN AKTIVITI PERTOLONGAN CEMAS a. c. Penolong Cemas PTJ adalah bertanggungjawab memastikan Peti Pertolongan Cemas ditempatkan di semua premis di dalam kawasan PTJ. Pengerusi. Senarai Semak Penyelenggaraan Kemudahan dan Peralatan Pertolongan Cemas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 48 . Pegawai/kakitangan/pelajar/kontraktor hendaklah menjaga dan tidak menyalahgunakan semua kemudahan dan peralatan pertolongan cemas yang disediakan. b. Penolong Cemas hendaklah menyelenggara semua kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. Pada tiap-tiap mesyuarat Unit Pertolongan Cemas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 45 PETI PERTOLONGAN CEMAS a. KEMUDAHAN DAN PERALATAN PERTOLONGAN CEMAS Ketua PTJ bertanggungjawab menyediakan kemudahan dan peralatan pertolongan cemas. Laporan Kemajuan Aktiviti Pertolongan Cemas hendaklah mengandungi : Senarai Nama Penolong Cemas. Laporan Aktiviti/Program Tahunan. Setiausaha dan tidak kurang daripada satu perdua baki anggota yang hadir hendaklah membentuk korum. b. b.

Prinsip utama garis panduan ALD ini adalah berasaskan kepada ALD yang diluluskan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKPM). topi keselamatan. Bagi memilih ALD yang sesuai pihak pengurusan PTJ perlulah membuat penilaian risiko dan memililih langkah kawalan yang terbaik. GARIS PANDUAN ALAT LINDUNG DIRI Pengenalan Penggunaan Alat Lindung Diri (ALD) merupakan salah satu kaedah untuk melindungi diri daripada mendapat kemalangan di tempat kerja dan ia merupakan kaedah terakhir untuk melindungi diri daripada kecederaan dan penyakit pekerjaan. dan perlindungan mata b. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 : Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 dibawah PART V ± Tindakan untuk mengawal pendedahan mewajibkan . pelawat. muka. II.. Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan (Keselamatan. Adalah digalakkan untuk merujuk Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja dalam manual ini dan Guidelines on Use of PPE Against Chemical Hazards 2005 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia bagi membuat pemilihan ALD yang sesuai. pelajar. kontraktor dan seumpamanya yang bekerja atau menggunakan premis UPM) adalah memenuhi spesifikasi keselamatan yang ditetapkan dan berupaya melindungi pekerja/pengguna daripada hazad/bahaya tertentu. ia adalah wajib disediakan seperti yang telah diperuntukkan di bawah Akta-akta seperti berikut : a.16. Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970 dibawah Peraturan 32 mewajibkan penggunaan : Pakaian keselamatan. telinga. ALD ini hendaklah dipilih mengikut kesesuaian hazad/bahaya yang wujud di PTJ masing-masing dan sesuai dengan pekerja yang bekerja dengan hazad/bahaya tersebut. sarung tangan. Keperluan Akta Dalam situasi tertentu penggunaan ALD. Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 50 Garis Panduan I. kepala. mengikut peraturan-peraturan tertentu ATAU ALD yang memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM bagi kelulusan tersebut. ALD direkabentuk bagi melindungi bahagian tertentu tubuh badan manusia seperti bahagian mata. Garis Panduan ALD disediakan untuk memastikan ALD yang digunakan oleh pekerja-pekerja (staf. tangan.BAHAGIAN IV GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 49 1. (1) penggunaan kelengkapan pelindungan diri tang diluluskan c. kaki dan sebagainya. .

Tidak berkuasa(apabila udara dihela/dikeluarkan melalui pernafasan oleh pemakai) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 52 Respirator Bekalan Udara (Supplied Air Respirator) . gas dan atmosfera yang kurang oksigen. 2 Pelindung Pernafasan (a) Jenis. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikutPeraturan-peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1989. Spesifikasi ALD yang berikut untuk kegunaan/pemakaian UPM : 1 Pelindung Mata (a) Jenama. Terdapat tiga jenis respirator yang direkabentuk bagi melindungi dari hazad iaitu dari segi pencemaran dalam bentuk zarah. sila lawati laman web JKKPM. Sila rujuk maklumat dan sumber berkaitan untuk memilih ALD yang paling sesuai seperti : Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia (MSDS/CSDS) Risalah/ Katalog dari Pengilang. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ATAU (b) Jenama. III. Respirator Penapisan Udara (Air Purifying Respirator) . filter/cartridge/canister dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 di ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. atau (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. ALD untuk pernafasan digunakan apabila tiada kaedah kawalan yang bersesuaian dan praktikal bagi mendapatkan hasil yang efektif.Pihak Pengurusan PTJ juga boleh merujuk Untuk keterangan lanjut berhubung ALD dan piawaian-piawaian yang diluluskan/diterima-pakai oleh JKKPM tersebut.Air Line Respirator . model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM . pemilihan respirator adalah amat penting. pengeluar dan pembekal Kod amalan Industri atau agensi lain yang menggunakan bahan kimia/ peralatan berbahaya yang sama Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 51 IV. model.Self Contained Breathing Apparatus 3 Sarung Tangan (a) Jenis.Berkuasa (apabila udara dihela melalui kipas) . atau (a) Jenama. Terdapat pelbagai jenis ALD.Air Hose Respirators .

6 Kot Makmal (i) Jenis berkain kapas dan berlengan panjang atau (ii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas 7 Topi Keselamatan (i) Diluluskan oleh SIRIM atau (iii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. tali diperbuat menggunakan tali .0 meter. Tali Keselamatan dan Body Harnes (i) Tali pinggang keselamatan sesuai digunakan dalam situasi ketinggian kurang daripada 1. (iii) Tali keselamatan melintang hendaklah mampu menanggung beban mati sebanyak 2500 kg seorang.mengikutPeraturan-peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1989. atau (c) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan dibawah Akta Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989 ATAU (ii) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. (ii) Body harness sesuai digunakan dalam situasi ketinggian yang melebihi 2.0 meter. 5 Pelindung Telinga (i) Jenis. 4 Perlindungan Kaki (i) Tumpahan/Percikan Bahan Kimia (a) Jenama. (ii) Hentakan Benda-Benda Berat (a) Mempunyai pelindung besi jari kaki (steel toe-cap) ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. model dan pembuat yang diluluskan oleh JKKPM mengikut Peraturan-Peraturan KKP (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000 ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 54 8 Sistem Perlindungan Jatuh Peralatan : Tali Pinggang. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 53 (iii) Kejutan Elektrik (a) Bertapak Getah ATAU (b) Mempunyai ciri constructive construction untuk perlindungan daripada cas statik ATAU (c) Mempunyai ciri nonforrous construction untuk mengurangkan kemungkinan friction sparks dalam situasi yang mempunyai hazad letupan atau terbakar ATAU (b) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.

menyelamatkan nyawa dan menghalang kecederaan bertambah teruk. II. Setiap PPC hendaklah ditempatkan di lokasi yang ditanda dengan terang. iaitu.5mm dan mempunyai dua cangkuk (boleh-aras) dan (iv) Memenuhi mana-mana piawaian yang diterima-pakai oleh JKKPM untuk kelulusan di atas.wayar yang berdiameter sekurang-kurangnya 12. Bahan-bahan yang tiada bkaitan dengan pertolongan cemas hendaklah tidak disimpan dalam PPC. PPC hendaklah sentiasa dikunci. dan anak kuncinya disimpan oleh seseorang yang dipertanggungjawab oleh Ketua PTJ serta boleh diperolehi sepanjang masa apabila diperlukan. Di samping itu. b. Peti tersebut hendaklah juga dilabelkan dengan lambang bulan sabit (crescent) atau palang (cross) yang berwarna hijau atau merah berlatar belakang putih. V. Semua pekerja-pekerja/pengguna hendaklah dimaklumkan tentang lokasi PPC ditempatkan. termasuk yang dikategorikan sebagai µOTC (over the counter) drugs¶ ubat-ubatan/bahan untuk dimakan atau diminum c. SKOP Garis panduan ini hendaklah digunapakai di semua kawasan atau premis Universiti Putra Malaysia dalam penyediaan dan penyelenggaraan Peti Pertolongan Cemas. terutamanya yang berhubungkait dengan keperluan undang-undang KKP. Tujuan pertolongan cemas antaranya adalah untuk. PENGENALAN Pertolongan Cemas di tempat kerja adalah termasuk penyediaan Peti Pertolongan Cemas (PPC) dan peralatannya serta orang yang dirujuk (Person In Charge) untuk mendapatkan rawatan awalan di tempat kerja. Mana-mana bahan yang berkurangan . Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 55 2. Garis panduan ini adalah untuk menjelaskan langkah±langkah dan perkara yang perlu dibuat dalam penyediaan Peti Pertolongan Cemas di tempat kerja. ubat-ubatan moden dan tradisional. REKA BENTUK Peti Pertolongan Cemas (PPC) hendaklah dibuat daripada bahan yang kukuh dan mudah alih bagi membolehkannya dibawa ke tempat kemalangan. sebarang bahan-bahan berikut juga dilarang disimpan di dalam PPC. d. GARIS PANDUAN KEMUDAHAN PETI PERTOLONGAN CEMAS I. mengurangkan kesakitan. LOKASI a. Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Universiti Putra Malaysia (JKKP-UPM) akan menyemak dan mengemaskini perakuan ini dari masa ke masa. PPC hendaklah mempunyai kuantiti bahan-bahan pertolongan cemas yang sesuai dan mencukupi. c. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 56 IV. III. KANDUNGAN a. Bilangan PPC hendaklah mencukupi dengan kawasan kerja dan bilangan pekerja/ penghuni sesuatu tempat kerja seperti di Lampiran 7. Senarai kandungan PPC seperti Lampiran 8. b. PPC hendaklah sentiasa diperiksa bagi memastikan kandungannya mencukupi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. mempunyai pencahayaan yang cukup dan mudah dicapai. V.

Pengurusan Buangan Terjadual Berdasarkan Peraturan-peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual). Sila rujuk senarai semak (checklist) PPC seperti Lampiran 9. KOS PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN Kos penyediaan dan penyelenggaraan PPC adalah di bawah tanggungjawab PTJ masing-masing. Buangan terjadual (scheduled waste) hanya boleh dirawat dan dilupuskan di Pusat Pelupusan Sisa Bersepadu di Bukit Nanas. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN. Sebarang sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas bersesuaian dan dilabelkan selengkapnya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 57 VI. vi.U. Negeri Sembilan. menetapkan sisa bahan kimia adalah termasuk dalam kategori buangan terjadual. c. Sumber Sisa Kimia Bahan kimia yang perlu dilupuskan terdiri daripada: i. Bahan kimia yang tertumpah. a. ii.hendaklah ditambah dan bahan-bahan yang luput tarikh atau rosak diganti semula. Langkah ini bermula di peringkat makmal. Tumpahan minyak. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 59 b.Guidelines on first-aid facilities in the workplace ((2nd Edition) 2004. Pengasingan sisa kimia juga membantu mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti letupan atau kebakaran ketika kerja pelupusan dilakukan. Sisa kimia perlu dielakkan daripada terdedah kepada haba atau api. iv. RUJUKAN . Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 58 3. Bekas Sisa i. ii. (A) 139/1989]. Bahan kimia yang tidak berlabel atau yang telah tamat tempoh gunanya. Sebai-baiknya sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas asal ataupun di dalam bekas lain yang telah dikenalpasti sebagai bekas primer yang boleh terdiri daripada: Tin keluli . Sisa kimia yang diisi di dalam botol khas berlabel hendaklah disimpan di tempat yang selamat atau tempat penyimpanan sisa yang telah dikenalpasti sehingga langkah pelupusan dijalankan. [P. 1989. v. Pengasingan dan Pengumpulan Sisa Pelupusan sisa kimia bermula dengan pengasingan dan pengumpulannya. Bahan yang menghasilkan sisa yang reaktif dan beracun hasil tindak balas kimia. Sisa bahan kimia pepejal. MALAYSIA. Sisa bahan kimia cecair. iii. Tujuan : Garis Panduan ini adalah bertujuan untuk menerangkan cara-cara pengurusan sisa makmal di Universiti Putra Malaysia (tidak melibatkan sisa biologi dan sisa radioaktif) II. GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA KIMIA I. VII.

etanol. ii. Kelas A : Sisa minyak mineral ± contoh sisa yang mengandungi minyak pelincir. v. Kelas B : Sisa organik mengandungi halogen dan/atau sulfur ± seperti kloroform. Saiz bekas kaca sebaik-baiknya kurang dari 4 liter dan elakkan pengisian penuh. Kelas C : Sisa pelarut tanpa halogen/sulfur ± seperti aseton. iv.Botol plastik Botol kaca Botol bersalut plastik Beg plastik iii. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 61 III. Kelas X : Sisa tak organik ± seperti asid. alkali. i. Pengkelasan Sisa Bekas yang mengandungi buangan terjadual mestilah dilabel dengan jelas mengikut pengkelasan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. iii. Kelas Z : Sisa bercampur ± seperti sisa asbestos dan enapan mineral. vii. Kelas T : Sisa racun perosak. Pengkelasan dibuat berdasarkan rawatan yang akan dijalankan terhadap sisa tersebut sebelum ianya dilupuskan. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 60 d. methanol. benzena. Elakkan penggunaan formula kimia. vi. iv. Semua botol kosong dan radas kaca yang hendak dilupuskan TIDAK BOLEH mengandungi sebarang bahan kimia berbahaya. minyak hidraulik dan minyak tercemar. simbol kimia ataupun persamaan. Jika beg plastik digunakan sebagai bekas sisa primer. Sisa tersebut akan dimasukkan ke dalam tong yang berlabel untuk dilupuskan ke Pusat Pelupusan Sisa Bersepadu di Bukit Nanas. e. Kelas H : Sisa organik tanpa halogen/sulfur ± seperti gam dan fenol. kromat dan sianida. viii. Pelabelan pada bekas sisa mesti menggunakan nama penuh sisa. Pengurusan Botol Kosong Atau Radas Kaca Pengurusan botol kosong (kaca atau plastik) dan radas kaca makmal perlu bagi mengelakkan bahaya yang timbul dari kandungan asal bekas. beg plastik mestilah dimasukkan ke dalam bekas lain seperti bekas kaca ataupun logam untuk tujuan penyimpanan. Bekas sisa mestilah dalam keadaan baik semasa digunakan dan mestilah diperiksa setiap minggu untuk memastikan tiada kebocoran atau tindak balas antara bekas dan sisa. v. Botol yang mengandungi bahan kimia . turpentin dan xilena. Kelas K : Sisa mengandungi raksa. Pelupusan Sisa Sisa yang telah diasingkan mengikut kelas perlu dikumpulkan di tempat yang dikhaskan pada hari pelupusan. Negeri Sembilan di bawah seliaan Pegawai Sains. garam inorganik. vi.

d. terdiri daripada Pengerusi (Ketua PTJ) Setiausaha (Pegawai P&P yang diberikuasa) Ahli . IV. Melaporkan dan membincangkan sebarang keadaan tidak selamat. Pelantikan Ahli a. Memeriksa dan membantu PPKKP dalam menyiasat sebarang perkara berkaitan KKP selepas kemalangan.Wakil Pekerja (setiap bahagian/jabatan) II. ahli AJK (wakil majikan dan wakil pekerja). keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan.berbahaya hendaklah dibersihkan dengan menyahaktif. kemalangan. Fungsi Jawatankuasa Antara fungsi Jawatankuasa ini adalah seperti berikut: a. Semua botol dan radas kaca yang sudah dibersihkan dikumpulkan tempat pelupusan sisa kimia sementara di PTJ masing-masing sehingga tarikh pelupusan. Memeriksa tempat kerja secara berkala (3 bulan sekali). c. h. f. g. I. menyahtoksik atau meneutralkan kandungannya terlebih dahulu. Membantu JKKP-UPM dalam melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan keselamatan dan kesihatan dan aktiviti lain untuk menggalakkan pematuhan perjalanan kerja yang selamat dan sihat. Membuat cadangan pemulihan dan tindakan pembaikan ke atas risiko di tempat kerja. wakil pekerja dan majikan perlulah dapat mewakili pelbagai seksyen/unit tempat kerja supaya dapat mengekalkan dan mengembangkan minit dalam membentuk sesuatu keadaan kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja. Struktur Jawatankuasa Pengerusi Setiausaha Ahli . GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JKKP-PTJ ( JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN PERINGKAT PUSAT TANGGUNGJAWAB ) Panduan ini disediakan berdasarkan Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996. b. Mengkaji semula tindakan atau amalan KKP dan membuat cadangan pindaan kepada JKKP-UPM. Setiausaha. dinyatakan tugas sebagai Pengerusi. b. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 63 III.Wakil Majikan . Melaporkan perkara (i) ± (v) kepada JKKP-UPM secara berkala melalui Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. kejadian berbahaya. keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di PTJ. surat perlantikan perlu ditandatangani oleh Ketua PTJ atau wakil majikan dalam tempoh masa tertentu. Keanggotaan jawatankuasa .Wakil Majikan (setiap bahagian/jabatan) . kejadian berbahaya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 62 4. e.Wakil Pekerja Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . c. Menyimpan rekod berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

iv. JKKP-PTJ perlu bermesyuarat seberapa kerap atau tidak kurang tiga bulan sekali. menjalankan siasatan kemalangan). J/K Teknikal/Makmal/Audit (membuat prosedur kerja selamat/ arahan kerja selamat dan menyediakan dokumen berkaitan. Hieraki kawalan risiko telah digunakan sejak dulu sebagai cara untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai dan berkesan. Penyiasatan aduan dan penyelesaian aduan iv. menyediakan takwim mesyuarat JKKP-PTJ. Salah satu caranya adalah berdasarkan turutan berikut. VII. ii. UPM. Penyiasatan apa-apa kemalangan iii. membuat dan menghantar laporan KKP di PTJ ke JKKP-UPM melalui PPKKP secara berkala) V.64 Jawatankuasa Kecil i. Penyediaan laporan. b. Boleh dijadikan salah satu agenda dalam mesyuarat pengurusan di PTJ sekiranya pekerja kurang daripada 40 orang. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 65 VI. menjalankan audit tempat kerja. prosedur kerja selamat/ arahan kerja selamat. J/K Tindakan Kecemasan (melaksanakan tugas/tindakan awal semasa berlaku sebarang kemalangan contohnya memberikan rawatan awal ± pertolongan cemas. Latihan dan aktiviti KKP v. Kekerapan Mesyuarat a. Paling Berkesan Penghapusan/ membuang (Elimination) . J/K Latihan (menguruskan latihan. GARIS PANDUAN KAWALAN RISIKO DI TEMPAT KERJA Pengenalan Mengawal risiko melalui kaedah mengurangkan pendedahan kepada hazad pekerjaan adalah kaedah asas melindungi pekerja. aktiviti KKP di PTJ. J/K Pengurusan Aduan/Kemalangan (melaksanakan dan menguruskan proses sebarang aduan/laporan kemalangan untuk dilaporkan ke pihak JKKP-PTJ/JKKP-UPM dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Minit Mesyuarat Minit perlu dikeluarkan dalam masa 14 hari berkerja selepas mesyuarat dan salinannya perlu diberikan kepada semua ahli dan perlu dihantar ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. kaedahkaedah keselamatan dan lain-lain Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 66 5. menyediakan dan menyelenggara Peti Pertolongan Cemas di tempat kerja). Aktiviti JKKP-PTJ i. mengurus dan menghantar laporan kepada JKKPPTJ). iii. Pemeriksaan tempat kerja memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga(3) bulan sekali tujuan : menentukan tahap risiko dan bahaya dan mengenalpasti apaapa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja ii.

kaedah kawalan yang teratas dalam senarai berpotensi untuk lebih berkesan daripada kaedah yang dibawah. Pihak pentadbiran juga boleh meletakkan/menukarkan sementara Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 68 pekerja ke tempat yang kurang berisiko bagi mengurangkan had pendedahan . Pengasingan (Isolation) Kaedah ini boleh dipilih sebagai salah satu cara untuk mengurangkan risiko dengan mengasingkan hazard daripada pekerja yang tidak berkaitan atau mengasingkan kawasan berisiko tersebut daripada kawasan kerja umum melalui pemagaran/halangan. papan tanda. II. Biasanya dilakukan di peringkat pelan dan lukisan. Penghapusan/ membuang (Elimination) Kaedah ini adalah paling terbaik kerana jika sesuatu hazard tersebut tidak wujud maka soal mengurusnya tidak timbul tetapi ianya juga kaedah yang paling sukar untuk dilaksanakan bagi proses yang telah ada. Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Kawalan ini dianggap kurang berkesan kerana ia melibatkan kerjasama dua pihak melalui komunikasi dan latihan malah ia memakan masa untuk mendapatkan keberkesanan program tersebut. V.Berkesan Penggantian (Subsitution) Pengasingan (Isolation) Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kurang Berkesan Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Prinsip disebalik hieraki ini adalah. III. Walau terdapat hieraki ini. Perubahan besar dalam peralatan dan prosidur mungkin diperlukan untuk melaksanakan kaedah penghapusan dan akan melibatkan kos yang tinggi atau ketiadaan teknologi alternatif menjadi punca sesuatu hazard itu tidak boleh dihapuskan. mempertingkatkan sistem pengalihudaraan atau menukar aras ketinggian meja mengikut individu dan sebagainya. Dengan mengikut hieraki ini biasanya akan menjurus kepada perlaksanaan sistem yang lebih selamat dimana risiko untuk mendapat penyakit dan kecederaan berkurang dengan ketara. Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kawalan ini adalah mengurangkan risiko dengan menggunakan rekabentuk yang selamat. Ia mungkin juga boleh melibatkan pengubahsuaian pada rekabentuk peralatan atau tempat kerja seperti memasang pengadang pada mesin. IV. Penggantian (Subsitution) Kaedah ini boleh dilaksanakan dengan menggantikan atau menukarkan hazard yang berisiko tinggi kepada risiko yang mempunyai had yang dibenarkan/ kurang berbahaya seperti menggantikan amalan kerja/prosedur kerja yang berbahaya kepada yang kurang berbahaya. Kaedah kawalan yang terbaik adalah menghapuskan dan mensifarkan risikonya atau menerima hazard tersebut dengan mengurangkan risikonya sehingga ia tidak menyebabkan kecederaan atau penyakit pekerjaan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 67 I. tidak bermaksud pilihan langkah kawalan risiko hanya boleh dikurangkan menggunakan satu kaedah sahaja sebaliknya ia boleh menjadi beberapa gabungan kaedah/ kawalan majmuk. Ia merujuk kepada pihak pentadbiran mengeluarkan arahan/ prosedur kerja selamat yang baru kepada pekerja melalui dokumen. tanda amaran dan skrin(dinding cermin).

ketulenan dan penyelenggaraan PPE tersebut. roda. kerangka cerucuk atau perkakas lain yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan orang atau barang. pengangkat. 2. win. Keruntuhan atau kegagalan kren. Pecahan suatu pengandung berputar. Malaysia Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 69 LAMPIRALAMPIRA N Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 70 LAMPIRAN 1 AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 JADUAL PERTAMA KEJADIAN BERBAHAYA (Seksyen 3) 1. derik. 4. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 71 LAMPIRAN 2 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN.terhadap hazard tersebut. atau kepada manamana jentera atau loji yang ada dalamnya. Letupan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan dandang stim atau vesel tekanan tak berapi. Langkah/kaedah yang dinyatakan diatas bukanlah bersifat eksklusif. Letupan atau kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana bilik atau tempat di mana orang diambil kerja. 3. RisK Assessment and Risk Control-HIRARC 2008) yang di keluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) JADUAL KEDUA . KEJADIAN BERBAHAYA. kehilangan air dandang. peleburan plag pengefius dan pecahan tiub. Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Kawalan ini sering digunapakai tetapi ia masih tidak cukup untuk mengurangkan risiko ke tahap yang diterima/dibenarkan. Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko 2008 (Guidelines for Hazard Identification. batu canai atau roda canai yang digerakkan oleh kuasa jentera. atau mana-mana bahagian daripadanya (kecuali putusnya rantai atau tali anduhan) atau terbaliknya kren. Penggunaan langkah ini bergantung kepada keadaan. Pekerja yang memakai PPE merasakan dirinya selamat dari risiko tersebut tetapi kecekapan dan keberkesanan PPE adalah bergantung kepada banyak faktor seperti cara penggunaan. persekitaran dan situasi yang mana mungkin lebih dari satu langkah perlu diambil bagi mengawal atau mengurangkan pendedahan kepada hazard di tempat kerja Untuk keterangan lanjut berhubung proses penaksiran risiko di tempat kerja sila rujuk Garis Panduan Pengenalpastian Bahaya. VI.

Litar pintas atau beban lampau elektrik yang disertai api atau letupan yang mengakibatkan pemberhentian loji yang terlibat selama lebih daripada 24 jam dan yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan badan yang serius kepada mana-mana orang. lif. win. derik. 9. LITAR PINTAS ELEKTRIK 3. Kebakaran atau letupan di dalam sesuatu gudang atau kawasan penyimpanan di mana bahan berbahaya disimpan. Apa-apa letupan atau kebakaran yang berlaku di mana-mana tempat kerja yang berpunca daripada penyalaan bahan terproses. Keruntuhan. berada di dalam talian paip. peletusan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan apa-apa vessel tertutup termasuklah dandang stim atau vessel tekanan tidak berapi. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 72 LETUPAN. pengubahsuaian atau perobohan. Letupan. roda. kerangka cerucuk.[subperaturan 5(1)] KEJADIAN BERBAHAYA BAHAGIAN I KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU APABILA BERLAKU DI MANA-MANA KERUNTUHAN PERANCAH 1. keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana bahagian bangunan atau struktur itu. atau apa-apa benda yang sebaik sebelum ia dinyalakan. Peletusan. PELEPASAN BAHAN 4. pengorek atau perkakas lain yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan orang atau barang atau mana-mana bahagiannya. pembinaan semula. 7. KEBAKARAN ATAU KEGAGALAN STRUKTUR 5. Peletusan bekas yang berputar. batu pengasah atau roda pengasah yang digerakkan oleh kuasa mekanik. peleburan palam boleh lakur dan peletusan tiub. kehilangan air. barangan sampingan atau barangan siapnya yang mengakibatkan pemberhentian atau penggantungan kerja biasa di tempat itu selama lebih daripada 24 jam. peletupan atau keruntuhan talian paip atau mana-mana bahagiannya. atau penyalaan apa-apa benda di dalam talian paip. KERUNTUHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR 2. kecuali jika cara dan takat keruntuhan atau keruntuhan sebahagian disengajakan. JENTERA PENGANGKAT DSB. 8. 10. pesawat angkat. Keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana perancah yang tingginya lebih daripada 5 meter yang mengakibatkan sebahagian besar daripada perancah jatuh atau terbalik. 6. atau daripada mana-mana topang sementara. Peletupan. Di mana-mana bangunan atau struktur yang dalam pembinaan. keruntuhan. Pembebasan atau pelepasan tidak terkawal apa-apa bahan atau agen dalam hal keadaan yang mungkin boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan atau kecederaan yang serius kepada mana-mana orang. kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana tempat kerja atau loji yang terdapat di dalam tempat kerja itu. keterbalikan atau kegagalan apa-apa beban yang menahan sebahagian daripada mana-mana kren. 11. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 73 .

rempah. tuberkulosis. 13. gabus. karbon disulfida. 2. Keadaan mata akibat daripada trauma fizikal seperti katarak haba. Keadaan pada dermatosis pekerjaan akibat daripada pengendalian minyak mineral. Keadaan akibat daripada pendedahan kepada pancaran pengionan dan tak pengionan radiasi. hidrokarbon berklorin. 6. atau bissinonis akibat daripada penyedutan debu yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas. Jaundis toksik akibat daripada terbitan-terbitan nitro atau amino daripada benzin atau bahan lain. 10. hematit. tembakau. d) Asbestosis ± penyedutan debu atau serat asbestos. fosgen. sebatian bernitrogen dan berklorin. raksa.LAMPIRAN 3 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 JADUAL KETIGA PENYAKIT-PENYAKIT INDUSTRI YANG KENA DIBERITAHU (Seksyen 32) 1. sisal. the. klorin. fosforus. b) Stanosis ± penyedutan debu timah atau wasap. Gangguan pulmonari akibat daripada penyedutan nitrogen oksida. kusta (jika pendedahan kerana pekerjaan kepada tuberkulosis dan kusta adalah nyata) 8. atau racun kulat sebagai sebatian fosfat organik. sulfur oksida. alkali. ammonia. 3. dan leptospirosis. atau debu radioaktif. nikel. 12. Kemabukan akibat daripada pengendalian racun serangga. Kemabukan sistematik oleh mana-mana daripada logam berikut atau sebatiannya. f) Lain-lain penyekit pneumokonioses atau fibrotik paru-paru akibat daripada penyedutan aluminium atau talkum atau arang batu. kayu. sekam padi. kelenjar. e) Keadaan-keadaan alergi pernafasan bagi asma atau bronkitis kronik. katarak pencaran dan daripada perengsa. Kehilangan pendengaran disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada kebisingan industri yang tahap tekanan bunyinya adalah tinggi. atau racun herba. dan petroleum atau terbitanterbitannya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 75 LAMPIRAN 4 PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN . mangan. tembaga. 9. kromium. tepung dan yang sama dengannya dan debu galian seperti simen. asid. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 74 7. Penyakit malignan akibat daripada pengendalian atau penyedutan atau persentuhan dengan tar karsinogenik. antimoni. jut. jerami. habuk dan perengsa lain. 4. 11. c) Sidersosis atau sidero ± silikosis penyedutan debu mengandungi besi dan silika. Penyakit debu pada paru-paru : a) Silikosis ± penyedutan (SiO2) silika yang mengandungi debu. Kemabukan akibat daripada penggunaan pelarut-pelarut seperti benzin dan hidrokarbon aromatik lain. plumbum. fleks. Penyakit dekompresi (penyakit kaison) dan penyakit akibat daripada bekerja bawah air. 5. 15. Keadaan akibat daripada pendedahan haba yang kuat seperti kekejangan haba atau strok haba. berilium. dsb. 14. zing atau debu binatang seperti tulang atau bulu. Bursitis subkutaneus atau akut pada lutut atau tangan atau pergelangan tangan akibat daripada pekerjaan kasar menyebabkan geseran atau tekanan yang kuat atau berpanjangan. Jangkitan pekerjaan seperti antraks.

atau . atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap arsenik atau sebatian arsenik atau bahan yang mengandungi arsenik atau pendedahan kepada apa-apa larutan yang mengandungi arsenik atau sebatian arsenik. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 76 Perihal keracunan atau penyakit Pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (g) Kadmium (h) Karbon disulfida (i) Gas karbon monoksida (j) Gas karbon dioksida (k) Kromium (l) Dietilena dioksida (dioksana) Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) JADUAL KETIGA [Peraturan 7] KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN Perihal keracunan atau penyakit Pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan KERACUNAN a) Keracunan oleh: (a) Monomer Akrilamida (b) Alkohol. glikol.(PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. habuk atau wap berilium atau sebatian berilium atau bahan yang mengandungi berilium. habuk atau wap antimoni atau sebatian antimoni atau bahan yang mengandungi antimoni. keton atau aldehid (c) Antimoni (d) Arsenik (e) Benzena atau homolog (f) Berilium atau salah satu daripada sebatiannya Apa-apa aktiviti. KEJADIAN BERBAHAYA. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap yang mengandungi benzena atau apa-apa homolognya dan terbitan amino dan nitronya. atau pendedahan kepada wasap atau wap akhohol. keton atau aldehid. Penggunaan atau pengendalian. glikol.

atau pendedahan kepada wasap.pendedahan kepada wasap. dan apa-apa proses yang melibatkan penggunaan ± (a) dinamit dan serbuk letupan bagi peletusan lorong-lorong di bawah tanah. habuk atau wap kadmium atau sebatian kadmium atau bahan yang mengandungi kadmium. amino atau kloro daripada benzena atau homolog benzena (u) Nikel (v) Wasap nitrus Apa-apa aktiviti. Penggunaan atau pengendalian. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 77 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (m) Etilena oksida (n) Fluorin (o) Gas hydrogen sianida atau gas hidrogen sulfida (p) Plumbum atau sebatian plumbum (q) Mangan atau sebatiannya (r) Raksa atau salah satu daripada sebatiannya (s) Metil bromida (t) Nitroklorobenzena. habuk atau wap karbon disulfida atau sebatian karbon disulfida atau bahan yang mengandungi karbon disulfida. Penggunaan atau pengendalian. (b) gas penyinar. Penggunaan atau pengendalian. pengilangan air mineral. Peletusan. atau pendedahan kepada gas karbon monoksida. Penggunaan atau pengendalian. . (c) gas kuasa atau gas relau. atau terbitan nitro. atau pendedahan kepada wasap atau wap yang mengandungi dietilena dioksida. relau dan dapur bagi pembakaran kok arang dan bahan api lain. habuk atau wap kromium atau sebatian kromium atau bahan yang mengandungi kromium. penapaian di kilang-kilang bir dan pembentukan kapur ditanur-tanur kapur. (e) enjin gas. atau pendedahan kepada wasap. (d) relau bagas.

atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Leptospirosis Penggunaan atau pengendalian organoklorin. atau pendedahan kepada wasap. dimetilditiokarbamat atau sebatian-sebatian klorofenoksi dan dipiridil untuk membinasakan makhluk perosak atau vermin. organofosfat. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 78 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (w) Organoklorin. karbamat. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap plumbum atau sebatian plumbum atau bahan yang mengandungi plumbum. Penggunaan atau pengendalian. Apa-apa aktiviti. Penggunaan atau pengendalian. pentaklorofenol. Apa-apa aktiviti. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap mangan atau sebatian mangan atau bahan yang mengandungi mangan. atau pendedahan kepada wasap atau wap hidrogen sianida atau hidrogen sulfida. dimetilditiokarbamat atau sebatian klorofenoksi dan dipiridil (x) Fosforus (y) Kayu Rengas (z) Terbitan halogen daripada hidrokarbon alifatik atau aromatik JANGKITAN b) Antraks 3. atau pendedahan kepada wasap. nitrofenol. habuk atau wap raksa atau sebatian raksa atau bahan yang mengandungi raksa. habuk atau wap fluorin atau sebatian fluorin atau bahan yang mengandungi fluorin. karbamat. nitrofenol. organofosfat. habuk atau wap nikel atau sebatian nikel atau bahan yang mengandungi nikel. . pentaklorofenol.Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian asid nitrik atau pendedahan kepada wasap nitrus. Glanders 4. Penggunaan atau pengendalian.

lembu kerbau. habuk atau wap fosforus atau sebatian fosforus atau bahan yang mengandungi fosforus. atau hubungan dengan binatang-binatang yang dijangkiti antraks. belulang atau kulit atau hasil-hasil atau baikbaki lain daripada binatang. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 79 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 5. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan hubungan dengan binatang jenis kuda atau bangkainya. (c) sebagai seorang penyelidik yang menjalankan penyelidikan berkenaan dengan tuberkulosis atau kusta. atau pendedahan kepada wasap. Hepatitis virus Apa-apa pekerjaan yang melibatkan hubungan yang rapat atau kerap dengan sumber atau sumber-sumber jangkitan tuberculosis atau kusta disebabkan oleh pekerjaan ± (a) dalam rawatan perubatan seseorang yang menghidap tuberkulosis atau kusta atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu. jika layanan itu adalah perlu oleh sebab kelemahan jasmani atau mental orang itu. Tuberkulosis atau kusta 6.Penggunaan atau pengendalian. rambut. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pengendalian benang bulu. (b) dalam melayan seseorang yang menghidap tuberkulosis atau kusta. babi dan kuda atau mana-mana binatang lain yang telah dijangkiti penyakit. Pengeluaran. pembebasan atau penggunaan hidrokarbon daripada siri alifatik atau siri aromatik dan terbitan-terbitan halogennya. Pengerjaan kayu rengas atau apa-apa proses pengilangan barang-barang daripadanya atau proses yang bersampingan dengan pengilangan barang-barang daripadanya. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja di tempat-tempat yang banyak tikus atau roden yang lain dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan penjagaan atau pengendalian anjing-anjing. ahli . bulu kejur. atau (d) sebagai seorang pekerja makmal.

Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) hubungan yang rapat dan kerap dengan darah manusia atau hasil-hasil darah manusia. papiloma atau keratitis Kerja yang melibatkan patogen yang menyebabkan bahaya kepada kesihatan manusia. tar. (a) Keulseran pada permukaan kornea mata (b) Ketumbuhan baru setempat pada kulit. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) hubungan yang rapat dan kerap dengan darah manusia atau hasil-hasil darah manusia. Apa-apa penyakit yang disebabkan oleh patogen 8.patologi atau pekerja post-mortem. jika pekerjaan itu melibatkan penggunaan benda yang menjadi sumber jangkitan tuberkulosis atau kusta atau dalam apa-apa pekerjaan yang bersampingan dengan pengajian itu. atau (b) hubungan yang rapat dan kerap dengan sumber jangkitan hepatitis virus kerana bekerja memberikan rawatan perubatan kepada orang atau orangorang yang menghidap penyakit hepatitis virus. Akne 10. Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. atau orang-orang yang dijangkiti Human Immuno Deficiency Virus atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu. atau (b) hubungan yang rapat dan kerap dengan sumber jangkitan AIDS kerana bekerja memberikan rawatan perubatan kepada orang yang menghidap AIDS. atau dalam sesuatu perkhidmatan yang bersampingan dengan rawatan itu Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 80 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 7. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) PENYAKIT KULIT 9. . gegala atau arsenik.

gegala. gegala atau arsenik. keulseran atau penyakit malignan pada kulit atau tisu subkulitan tulang atau leukemia. Radang. bitumen. jelaga. atau apa-apa persediaan atau larutan yang mengandungi mana-mana bahan ini. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada atau di sekitar lutut. sekam padi. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sinar-X. 15. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 81 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (c) Barah epitelium atau ulser pada kulit disebabkan. 16. Selulitis subkulitan atau bursitis akut yang terjadi pada atau di sekitar lutut. gegala atau arsenik. minyak mineral (termasuk paraffin). Barah kulit 13. tar.Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian. gegala. radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk tenaga sinaran lain. 11. zink atau natrium. kromat atau bikromat ammonia. habuk organik atau apa-apa baki manamana bahan ini. sekam padi. atau pendedahan kepada tar. dalam apaapa hal. atau anemia jenia aplasia akibat sinaran X. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja . kalium. Selulitis subkulitan pada tangan. zarah mengion. Folikulitis 12. Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. jelaga atau apa-apa sebatian. oleh tar. hasil atau baki mana-mana bahan ini. Kerja yang melibatkan pendedahan kepada minyak mineral. bitumen. Keulseran krom 14. minyak mineral (termasuk paraffin). tar. radium atau bahan radioaktif lain atau bentuk tenaga sinaran lain. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan penggunaan atau pengendalian asid kromik. zarah mengion.

habuk atau apa-apa agen luaran lain yang boleh menggangu kulit. Kerengsaan pulmonari Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada siku. ozon atau nitrogen dioksida. fosgen. Dermatitis pekerjaan 19. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan sedutan sulfur oksida. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan perlombongan. 18. Asma pekerjaan yang disebabkan oleh pemeka atau perengsa 24. bromin. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 82 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 17. kuprum. zink. siderosis atau siderosilikosis) Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada sedutan habuk-habuk mineral seperti simen. Penyakit kulit yang disebabkan oleh kayu Rengas PENYAKIT PARU-PARU 20. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada sedutan habuk logam keras. habuk binatang seperti . antrakosilikosis. Pengerjaan kayu Rengas atau apa-apa proses dalam atau bersampingan dengan pengilangan barang-barang daripadanya.kasar yang menyebabkan geseran atau tekanan kuat atau lama pada tangan. Barah paru-paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbestos 21. Pneumokoniosis (silikosis. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pengendalian minyak mineral.habuk kapas. asid. habuk flaks atau rami atau sisal atau daun the atau sekam padi. klorin. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 83 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 23. alkali. Selulitis subkulitan atau bursitis akut yang terjadi pada atau di sekitar siku. ammonia. Penyakit bronko pulmonari 22. stanosis. asbestosis. pemprosesan atau pengendalian benda-benda yang mengandungi asbestos.

(c) pemecahan. (ii) pembebasan tuangan logam daripada bahan siliseus yang . Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± (a) kerja-kerja melombong. tembakau. flaks. sekam padi. rami.tulang atau rambut atau habuk yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas. tepung atau gas atau wap-wap toluena diisosianat atau formaldehid atau apa-apa agen lain yang boleh menyebabkan asma. mengkuari atau mengerjakan batu silika atau mengerjakan pasir kuarzos kering atau apa-apa endapan kering silika atau baki kering silika atau apa-apa campuran kering yang mengandungi benda-benda itu. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 84 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (e) pengisaran grafit mineral atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit dariapda pengisaran itu. atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada peletusan pasir itu. hancur atau terkisar atau benda-benda yang mengandungi flin sedemikian atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada pekerjaan itu. teh. jut. sisal. (b) pengendalian mana-mana benda yang dinyatakan dalam subperenggan (a) dalam atau bersampingan dengan mana-mana pekerjaan yang disebut di dalamnya atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada pekerjaan itu. (d) peletusan pasir dengan menggunakan udara mampat bersama-sama dengan penggunaan pasir kuarzos atau batu silika atau flin yang dihancurkan. atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada mana-mana pekerjaan yang berikut: (i) pembebasan tuangan keluli daripada bahan siliseus yang melekat. penghancuran atau pengisaran flin atau pengerjaan atau pengendalian flin pecah. rempah. (f) pekerjaan di tempat peleburan atau pelaksanaan.kayu. gabus.

(n) pendedahan kepada sedutan habuk yang mengandungi besi dan silika atau hematit. dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. atau pengilangan atau pembaikan tekstil asbestos atau barang-barang lain yang mengandungi asbestos atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripada mana-mana pekerjaan yang disebut terdahulu. (h) pengolahan granit atau batu igneus oleh tukang batu atau penghancuran benda-benda tersebut atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (i) penggunaan atau penyediaan bagi kegunaan. (m) pengilangan elektrod karbon bagi kegunaan pengekstrakan elektronik aluminium oksida dan apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. . (l) pekerjaan di mana-mana lombong (di bawah tanah atau di atas tanah) yang salah satu daripada tujuan pekerjaan melombong itu adalah untuk mendapatkan apa-apa mineral.melekat. (g) pengilangan barang-barang tembikar kaolin atau tembikar (termasuk barang tembikar sanitari. atau pengerjaan atau pengendalian apa-apa mineral yang diekstrak daripadanya. atau mana-mana pekerjaan yang bersampingan dengannya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 85 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (k) pengerjaan atau pengendalian asbestos atau apa-apa campuran asbestos. batu giling atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. (j) pembersihan kerak dandang atau pendedahan yang banyak kepada habuk yang terbit daripadanya. jubin tembikar elektrik).

penggunaan atau pengendalian. (d) pengendalian hampas tebu. atau pendedahan kepada wasap. (p) penggunaan atau pengendalian. (b) pemuatan atau pemunggahan atau pengendalian di tempat simpanan bahan tumbuhan berkulat atau cendawan boleh dimakan. penanaman cendawan boleh dimakan atau pemprosesan malt. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 86 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 25. Alveolitis ekstrinsik (penyakit paruparu petani) 26. atau pendedahan kepada sekam atau habuk padi atau bahan yang mengandungi sekam padi. Bekerja di dalam kilang tempat nikel dihasilkan melalui penguraian sebatian nikel bergas yang memerlukan kerja dibuat di dalam atau di sektiar bangunan atau bangunan-bangunan tempat proses itu atau mana-mana proses industri lain yang bersampingan dengannya. atau pendedahan kepada habuk talkum atau bahan yang mengandungi talkum. Bekerja di dalam mana-mana bilik tempat apaapa proses sehingga dan termasuk proses menenun dilakukan di dalam sesuatu kilang yang di dalamnya pemintalan atau pengerjaan kapas mentah atau kapas sisa atau flaks atau penenunan kapas atau flaks dijalankan. perhutanan.(o) pendedahan kepada sedutan habuk atau wasap timah. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 87 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan . atau (e) penggunaan atau pengendalian. hortikultur. habuk atau wap aluminium atau bahan yang mengandungi aluminium. dijalankan. (c) penjagaan atau pengendalian burung. termasuk spora fungus atau protein heterologus semasa bekerja dalam bidang ± (a) pertanian. Barah bronkus atau paru-paru Pendedahan kepada kulat. Bisinosis 27.

atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap benzena atau bahan yang mengandungi benzena.Jenis aktiviti/pekerjaan 28. Penggunaan atau pengendalian. tar dan minyak (l) Vinil klorida (m) Hidrokarbon aromatik polisiklik berbentuk zarah Penggunaan atau pengendalian. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan ± Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap benzidina atau bahan yang mengandungi benzidina. habuk atau wap arang batu atau bahan yang mengandungi arang batu. Barah yang disebabkan oleh ± (a) 4-aminobifenil (b) Arsenik (c) Benzena (d) Benzidina (e) Bis-kloro metil eter Apa-apa pekerjaan yang melibatkan paruparu. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap arsenik atau bahan yang mengandungi arsenik. habuk atau wap 4-aminobifenil atau bahan yang mengandungi 4-aminobifenil. atau pendedahan kepada wasap. penggunaan atau pengendalian. Penyakit fibrotik KEADAAN LAIN 29. habuk atau wap . Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 88 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (f) Kromium (g) Hematit (h) Gas mustard (i) ß-naftilamina (j) Nikel (k) Jelaga. atau pendedahan kepada wasap. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap bis-kloro metil eter atau bahan yang mengUdungi bis-kloro metil eter.

atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap vinil klorida atau bahan yang mengandungi vinil klorida. Penggunaan atau pengendalian. habuk atau wap hematit atau bahan yang mengandungi hematit. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap nikel atau bahan yang mengandungi nikel. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap. habuk atau wap ß-naftilamina atau bahan yang mengandungi ß-naftilamina. habuk atau wap hidrokarbon aromatik polisiklik atau bahan yang mengandungi hidrokarbon aromatik polisikli Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 89 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan (j) Akrilonitril (k) 1. . Penggunaan atau pengendalian. Kejang haba atau strok haba Penggunaan atau pengendalian. Penggunaan atau pengendalian.kromium atau bahan yang mengandungi kromium. atau pendedahan kepada wasap. Penggunaan atau pengendalian. Katarak sinaran haba 31. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap.2 ± dibromoetana (etilena dibromida) (p) Habuk kayu (q) Benz-o-pirena (r) Formaldehid 30. habuk atau wap akrilonitril atau bahan yang mengandungi akrilonitril. atau pendedahan kepada jelaga. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada gas mustard atau bahan yang mengandungi gas mustard. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada habuk kayu yang terbit daripada pengilangan keluaran-keluaran kayu. habuk atau wap etilena dibromida atau bahan yang mengandungi etilena dibromida. atau pendedahan kepada wasap. tar dan minyak. Penggunaan atau pengendalian. atau pendedahan kepada wasap.

menaip atau pergerakan berulang lain jari. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang berlebihan kepada haba Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 90 Perihal keracunan atau penyakit pekerjaan Jenis aktiviti/pekerjaan 32. atau pendedahan kepada gas formaldehid. atau pendedahan kepada wasap. Kerosakan pendengaran disebabkan kebisingan 36. Kejang tangan atau lengan bawah akibat pergerakan berulang 34. Penggunaan atau pengendalian. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang berlebihan kepada bunyi bising industri pada aras tekanan bunyi tinggi yang melebihi 85 desibel bagi tempoh 8 jam. habuk atau wap benz-o-pirena atau bahan yang mengandungi benz-o-pirena. Apa-apa pekerjaan atau proses yang dijalankan di dalam udara mampat atau di bawah permukaan air. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan kepada getaran. saluran darah atau saraf) Apa-apa pekerjaan yang melibatkan kerja kasar atau pergerakan tangan atau pergelangan tangan yang kerap atau berulang. sendi. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 91 LAMPIRAN 5 . tangan atau lengan. Penyakit udara mampat atau susulannya 35. Radang salutan sendi pergelangan tangan dan sarung tendon 33. tendon. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan pendedahan yang kerap atau lama kepada cahaya atau sinar daripada kaca lebur atau logam lebur atau logam merah pijar atau pendedahan yang kerap atau lama kepada sinaran. Apa-apa pekerjaan yang melibatkan tempoh yang lama menulis. tulang.Penggunaan atau pengendalian. Penyakit disebabkan getaran (masalah otot.

gandingan (coupling) atau peralatan lain yang serupa jenis. Kurang pendengaran yang kekal salah satu telinga. rantai. yang emmerlukan pertolongan cemas atau rawatan perubatan di lombong. Hilang kesedaran atau sakit akut akibat daripada penyerapan. Sesuatu insiden. semasa bekerja. KAPAL KOREK 3. lubang tertutup atau laluan . Kapal korek tenggelam atau terbalik. Putusnya mana-mana tali. Emaskulasi. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 92 BAHAGIAN II KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN LOMBONG ALAT PERNAFASAN 1.PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. Kejadian yang mana-mana orang yang mengalami renjatan elektrik atau luka terbakar daripada mana-mana litar. 7. yang memerlukan rawatan oleh pengamal perubatan berdaftar. mana-mana orang menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan disebabkan oleh keadaannya yang tidak sihat atau keadaan tidak sihat yang disyaki di lombong. Kecacatan yang kekal pada kepala atau muka. KEJADIAN BERBAHAYA. Kemusnahan atau kerosakan yang kekal upaya mana-mana anggota atau sendi. yang dengannya orang dibawa melalui apa-apa syaf. 4. Apa-apa hal tentang keadaan tidak sihat akut yang terdapat sebab untuk mempercayai bahawa hal ini ialah akibat daripada pendedahan kepada pathogen terasing atau bahan yang dijangkiti. PELEPASAN GAS 5. Kurang mana-mana anggota atau sendi. 5. 3. Suatu insiden yang alat pernafasan atau topi keselamatan asap atau alat lain yang mempunyai tujuan yang sama atau penyelamat diri. Kurang penglihatan yang kekal salah satu mata. Apa-apa letusan keluar gas yang kuat bersama-sama arang batu atau bahan pepejal lain ke dalam kerja lombong kecuali apabila letusan keluar itu disebabkan dengan sengaja. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN JADUAL PERTAMA [subperaturan 5(1)] KECEDERAAN BADAN YANG SERIUS 1. KEGAGALAN LOJI ATAU KELENGKAPAN 6. 9. Hilang kesedaran akibat daripada kekurangan oksigen. 2. Patah atau dislokasi tulang. yang sebaik selepas menggunakan dan berbangkit daripada penggunaan alat pernafasan atau topi keselamatan asap atau alat lain yang mempunyai tujuan yang sama atau penyelamat diri. 11. penyedutan atau pengingesan apa-apa bahan. 6. kelengkapan atau pepasangan elektrik. tidak berfungsi dengan selamat atau mengalami kerosakan yang mungkin menjejaskan penggunaannya dengan selamat. Apa-apa kecederaan atau luka terbakar lain yang berhubungan dengan kerja yang mengakibatkan orang yang tercedera dimasukkan ke dalam hospital dengan serta-merta selama lebih daripada 24 jam. semasa digunakan. RENJATAN ELEKTRIK 4. di mana-mana lombong. 2. 8. 10.

9. KEBAKARAN ATAU PENYALAAN GAS 11. Apa-apa kemasukan secara tiba-tiba air atau bahan yang mengalir apabila basah dari mana-mana punca. rantai. Tercetusnya apa-apa kebakaran di bawah tanah. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 94 TANDA TIDAK SELAMAT 19. 15. 8. rumah saring atau rumah berlindung atau penahan kenderaan. 10. Apa-apa pergerakan bahan atau apa-apa kebakaran atau apa-apa hal lain yang menunjukkan bahawa sesuatu lombong tidak selamat atau mungkin menjadi tidak selamat. Penyalaan. atau apa-apa pengangkut yang tidak digunakan sedemikian adalah usang dan terpisah daripada tali lilitannya. Pemberhentian mana-mana alat pengalihudaraan (selain kipas bantu) yang menyebabkan pengurangan besar dalam pengalihudaraan lombong yang berpanjangan selama tempoh yang melebihi 30 minit kecuali apabila bagi tujuan penyelenggaraan terancang. yang merupakan alat yang disediakan untuk memberhentikan pengangkut sekiranya pengangkut menjadi usang. 13.keluar bukan untuk pejalan kaki. gandingan (coupling) atau peralatan lain yang serupa jenis. rumah enjin pelilit. terberhenti dengan cara selain alat perlindungan litar keselamatan . rumah kipas atau bunker storan. yang digunakan untuk memindahkan orang di bawah tanah atau putusnya tali sawat pengangkut yang dinamakan sebagai pengangkut orang semasa membawa orang. 12. LOKOMOTIF 20. Apa-apa insiden di mana lokomotif bawah tanah apabila tidak digunakan bagi tujuan menarik atau ujian. Suatu insiden yang telah menyebabkan mana-mana orang meninggalkan mana-mana lombong akibat daripada apa-apa asap atau apa-apa tanda lain yang menunjukkan bahawa kebakaran mungkin telah berlaku di bawah tanah. di bawah tanah. 14. 18. Putusnya mana-mana tali. Suatu insiden di mana apa-apa pengangkut yang digunakan untuk membawa orang adalah usang. atau apa-apa pengangkut yang dijalankan Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 93 dengan cara geseran tali di atas takal lilitan yang diberhentikan oleh alat yang disediakan di dalam kerangka tunggak syaf atau di dalam bahagian syaf di bawah paras tanah terendah semasa digunakan. Keruntuhan mana-mana kerangka tunggak. Penyalaan apa-apa gas secara tidak sengaja di dalam sebahagian daripada sistem perparitan wap air di atas permukaan atau di dalam rumah ekzos. 7. Tercetusnya apa-apa kebakaran di atas permukaan yang membahayakan pengendalian apa-apa alat pemusing atau alat pengangkutan yang dipasang pada syaf atau laluan keluar bukan untuk pejalan kaki atau apa-apa alat yang dijalankan secara mekanikal untuk membekalkan pengudaraan di bawah tanah. KEMASUKAN SECARA TIBA-TIBA GAS ATAU AIR 17. KECEDERAAN AKIBAT DARIPADA PELETUPAN BAHAN-BAHAN MELETUS 16. Apa-apa kemasukan secara tiba-tiba gas berbahaya atau gas mudah terbakar dari lombong lama. apa-apa gas (selain gas di dalam lampu keselamatan) atau apa-apa habuk. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami kecederaan akibat daripada peletupan atau pelepasan apa-apa bahan meletus atau alat yang baginya dia menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan di lombong.

Keruntuhan mana-mana struktur galas beban yang menampung loji pemprosesan. bunker storan atau tempat laluan. kelengkapan storan. 4. Kemalangan yang melibatkan kenderaan yang digunakan untuk mengangkut balak atau kakitangan. patah atau putus. KERACUNAN PEKERJAAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN) 2004 Bahagian A ± Maklumat Pemberitahu Pemberitahu Peraturan 5 (1)&(2) Majikan Bahagian B ± Orang yang terlibat (Jika lebih dari seorang. BAHAGIAN III KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN KUARI 1. KEJADIAN BERBAHAYA. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami renjatan elektrik atau luka terbakar daripada mana-mana litar. Traktor dan kenderaan pertanian lain. terbalik. Suatu insiden yang mana-mana orang mengalami kecederaan akibat daripada peletupan atau pelepasan apa-apa bahan atau peranti meletus yang baginya dia menerima pertolongan cemas atau rawatan perubatan di kuari. terbalik.atau brek servis biasanya. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 96 LAMPIRAN 6 JKKP 6 LAPORAN MENGENAI KEMALANGAN/KEJADIAN BERBAHAYA PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN. racun makhluk perosak. Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 95 3. Apa-apa pergerakan bahan atau apa-apa kebakaran atau apa-apa peristiwa lain yang menunjukkan bahawa sesuatu kuari tidak selamat atau mungkin menjadi tidak selamat. Penggelongsoranbalak yang tidak terkawal di atas cerun curam semasa penebangan atau pengulitan atau menual atau menggelincir atau operasi pemuatan atau pemunggahan. BAHAGIAN IV KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN PERHUTANAN 1. 2. hasil pertanian atau kakitangan. Anduh atau kabel lain yang digunakan semasa penebangan pokok atau penggelinciran atau pengangkutan balak atau operasi berkaitan lain. 6. kelengkapan atau pepasangan elektrik. 4. Penumbangan balak yang tidak terkawal semasa proses pemuatan atau pengangkutan atau operasi pemunggahan. Penumbangan pokok atau dahan-dahan pokok berhampiran yang tidak terkawal akibat daripada operasi penebangan. Lokomotif yang digunakan untuk mengangkut balak atau kakitangan. Suatu kejadian di mana apa-apa bahan dikenal pasti telah terkeluar dari kuari akibat daripada operasi letusan yang mana-mana orang telah atau mungkin terancam olehnya. BAHAGIAN V KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU BERHUBUNG DENGAN PERTANIAN 1. 2. 5. sila gunakan borang berasingan) . Kemalangan yang melibatkan mana-mana kenderaan yang digunakan bagi pengangkutan bahan mentah. 7. yang memerlukan pertolongan cemas atau rawatan perubatan di kuari. 3. Penggelincir (skidder) atau lori atau traktor atau trak atau mana-mana kenderaan lain yang digunakan untuk mengangkut balak. 2. tergelincir. 5.

Suitable splints and wool or other material for padding ( a sufficient supply ) 10. Assorted adhesive wound dressings Pressure bandages No. JKKP Orang yang boleh dihubungi {Jika lain dari atas} No.(boleh menggunakan kertas lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi) Tanda Tangan Pemberitahu Tarikh Tarikh Penafian Mengisi borang ini tidak menjadikan pengakuan ke atas sebarang liabiliti oleh orang yang mengisi borang. Pasport Warganegara Pekerjaan Nama & Alamat Organisasi Tempat Kejadian Tarikh dan Masa Kejadian Tarikh Mula Lapor kepada JKKP Nama & Alamat Organisasi No. for fingers 6 12 24 2. Medium-sized individual medicated or unmedicated sterilized dressings. Pend.Nama Nama Jawatan Tarikh Lahir No. Large individual medicated or unmedicated sterilized dressings.C No. Telefon Kod Klasifikasi Industri (Jadual 3) Bahagian C ± Huraian kemalangan atau kejadian berbahaya Sila huraikan apa yang berlaku sebelum.O. L/P Jantina Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 97 LAMPIRAN 7 Guidelines Contents of a First-Aid Box Contents of first-aid box or cupboard Box A (for workplaces with up to 10 persons employed at a time) Box B (for workplaces with 11-50 persons employed at a time) Box C (for work-place with more than 50 persons employed at a time) 1. R. in ½ oz packets or cotton-wool strip contained in cotton-wool dispenser 666 9. Absorbent sterilized cotton wool. Triangular bandages 90 x 90 x 130 cm 5 10 15 6. Adhesive plaster ( a sufficient supply ) 8. Approved eye wash (eye ointment or eye . 15 5 10 15 5. for other injured parts 3 6 12 4. 2 inch 6 9 12 7. K/P atau No. Small individual medicated or ummedicated sterilized dressings. for hands and feet 3 6 12 3. 1 inch 6 9 12 (ii) Roller bandages. (i) Roller bandages. semasa dan selepas kejadian.

5 cm 8. face shield) 20. Sterile eye pads 3. 9. A bottle of smelling salt with the dose and mode of administration indicated on the label 111 15. Waterproof waste bag 25. Sterile 10x10´ gauze pads 6. . Gloves ± disposable free size 6 12 24 20. Rubber or pressure bandages 111 13. Inventory of box contents (checklist) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 99 LAMPIRAN 9 Checklist for First-Aid Box The purpose of this checklist is to check the appropriateness of a first-aid box. Individual sterilized eye pads in separate sealed packets 248 12. Cold pack compress gel 11. Sterile 4x4´ gauze pads 5. 5 Triangular bandages 130cm x 90cm x 90cm 2. or one % aqueous solution of gentian violet in a stoppered 2 oz bottle 111 14. Cetavlon 18. A two % alcoholic solution of iodine. Blunt-nosed surgical scissors 1 1 1 16. Barrier device for CPR (pocket mask. 4 Roller bandages 2. Thermometer 23. Adhesive tape 15. Burn sheet/dressing 12. Crepe bandages: (i) 5 cm 6 6 6 (ii) 7. First aid manual 24. CPR Mask ( a sufficient supply ) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 98 LAMPIRAN 8 List Contents of a First-Aid Box (Recommended) 1. Indicate by (/) the relevant box. 4 Roller bandages 7. Safety pins 12 24 36 17. Pairs of gloves (disposable/ non sterile) 13. Sterile multi-trauma dressing/gauze 16. Stainless steel bandage scissors 14. Alcohol prep pads 17.drops) ( a sufficient supply ) 11. Safety pin for triangular bandages 22. Non-sterile 4x4´ gauze pads 4. 4 Roller bandages 3 cm. Surgical tapes: 3M (Hypoallergenic) ± 5 cm 223 19.5cm 6 6 6 18.5 cm 10. Cotton buds 19. Elastoplasts/sterile adhesive dressing 21. Elastic bandage 7.

2. Can the first-aid box be clearly identified as a first-aid box? Yes No b. Are the name. Is an employee trained in firs-aid responsible for maintaining the first-aid box? Yes No d. Is the first-aid box located in a prominent and accessible position? Yes No b. Are emergency telephone numbers clearly displayed? Yes No c. Are the contents adequately stored? Yes No 4. Are the contents within their ³use by´ dates? Yes No f. Relevant information a. further action may be necessary. location and extension number of the nearest firstaider clearly indicated? Yes No 5. Does the first-aid box contain sufficient quantities of each item? Yes No c. Are the contents appropriate to the injuries and illnesses at your workplace? Yes No b. Are the contents appropriately labelled? Yes No e. Have selected employees received training in the use and maintenance of first-aid box Yes No Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 100 CONTOCONTOH SENARAI SEMAK Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 101 CONTOH 1 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN BANGUNAN (Dokumen ini mempunyai 3 muka surat) Nama Bangunan : Tarikh Pemeriksaan : Penyelia Bangunan: Jumlah Paras* : Lokasi bilik : Juruaudit : 1.Where the answer to the question is ³no´. Training a. Contents a. Are employees informed and aware of the location of first-aid box? Yes No c. Is there a list of contents provided in the first-aid box´ Yes No b. Comments (if any) 1. Do all employees have access to the first-aid box during all work shifts? Yes No 2. Identifiability a. . Location a. Is the first-aid box clearly marked with a green crescent or cross on a white background? Yes No 3.

Tangga Kecemasan/ laluan kecemasan Adakah bangunan ini mempunyai tanda arah keluar? Adakah jalan keluar kecemasan ditanda dengan baik? Adakah laluan/tangga kecemasan tiada halangan? iii. Pintu Rintangan Api Adakah bangunan ini mempunyai pintu rintangan api? Adakah ianya dilabelkan? Adakah pintu ini mempunyai sebarang kerosakan? iv.Pensyarah . Peralatan semasa Kecemasan Adakah bangunan ini mempunyai alat pemadam api? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pemadam api yang digunakan mengikut spesifikasi penggunaan? Adakah alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah di ambil? Adakah alat pemadam api tersebut diselenggara dengan baik? Bilakah tarikh akhir pemeriksaan alat pemadam api tersebut? Adakah pekerja tahu dimana letak alat pemadam api dan kotak kecemasan jika berlaku kemalangan? Adakah bangunan ini mempunyai Hose Reel ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah Hose Reel tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai alat pengesan asap? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pengesan asap tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai pili bomba? (Sila nyatakan bilangan) Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 103 Adakah pili bomba tersebut telah diuji ? Adakah bangunan ini mempunyai lampu kecemasan? . Pengguna (Sila nyatakan bilangan) : .Pegawai (P&P) .Dewan ii.Pelajar Kemudahan Y T TB Catatan i.Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 102 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Penggunaan Bangunan Y T TB Catatan i.Pegawai Sokongan . Elektrik Adakah kedudukan alat elektrik pada tempat yang sesua? Adakah kedudukan suis ketara dan diketahui umum? Adakah suis utama untuk kegunaan kecemasan di labelkan dengan jelas Adakah wayar elektrik diganti apabila rosak? Adakah peralatan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adalak plag elektrik disambung dengan pelbagai peralatan elektrik? ii. Jenis : .Bilik/Pejabat .Makmal .

Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 105 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Kemudahan Y T TB Catatan i.Adakah lampu kecemasan ini dalam keadaan baik? Adakah bangunan ini mempunyai ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ tersebut telah diuji ? Struktur Dalaman Bangunan Y T TB Catatan Adakah lantai dalam keadaan yang baik? (Sekiranya tidak sila nyatakan statusnya) Adakah tahap kebersihan lantai dalam memuaskan? Adakah siling dalam keadaan baik? Adakah terdapat siling yang bocor? Adakah bangunan ini mempunyai bilangan tandas yang mencukupi? Adakah tahap kebersihan tandas tersebut memuaskan? Nyatakan bilangan sinki? Adakah mempunyai sinki tersumbat atau bocor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah terdapat tandas yang tidak boleh digunakan? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bangunan ini terdapat bilik stor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bilik stor diselenggara dengan baik? Persekitaran Y T TB Catatan Adakah bangunan ini terdapat ruang tempat letak kereta ? Adakah terdapat halangan di koridor atau sekitarnya? Adakah larangan merokok diberikan papan tanda? Komen dan Cadangan Pembaikan: Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 104 CONTOH 2 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN PEJABAT (Dokumen ini mempunyai 4 muka surat) Tarikh Pemeriksaan : Lokasi : Juruaudit : 1. Elektrik Adakah kedudukan alat elektrik pada tempat yang sesuai ? Adakah kedudukan suis ketara dan diketahui umum ? Adakah suis utama untuk kegunaan kecemasan di labelkan dengan jelas ? Adakah wayar elektrik diganti apabila rosak? Adakah peralatan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adakah plag elektrik disambung dengan pelbagai peralatan elektrik? Adakah wayar elektrik dan talipon terdedah kepada laluan ? Adakah perkakas elektrik dan lampu diuji ? . 2.

Lantai Adakah terdapat objek atau sampah sarap? Adakah terdapat permaidani yang basah? Adakah lantai licin. Peralatan semasa Kecemasan Adakah ¶First Aid ¶ disediakan ? Adakah pejabat ini mempunyai alat pemadam api? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pemadam api yang digunakan mengikut spesifikasi penggunaan? Adakah alat pemadam api diletakkan di tempat yang mudah di ambil? Adakah alat pemadam api tersebut diselenggara dengan baik? Bilakah tarikh akhir pemeriksaan alat pemadam api tersebut? Adakah pekerja tahu dimana letak alat pemadam api dan kotak kecemasan jika berlaku kemalangan? Adakah pejabat ini mempunyai Hose Reel ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah Hose Reel tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai alat pengesan asap? (Sila nyatakan bilangan) Adakah alat pengesan asap tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai pili bomba? (Sila nyatakan bilangan) Adakah pili bomba tersebut telah diuji ? Adakah pejabat ini mempunyai lampu kecemasan? Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 106 Adakah lampu kecemasan ini dalam keadaan baik? Adakah pejabat ini mempunyai ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ ? (Sila nyatakan bilangan) Adakah ¶alarm¶ dan ¶break glass¶ tersebut telah diuji ? Struktur Dalaman Pejabat Y T TB Catatan i. Pintu Rintangan Api Adakah pejabat ini mempunyai pintu rintangan api? Adakah ianya dilabelkan? Adakah pintu ini mempunyai sebarang kerosakan? iv.Adakah meja komputer/komputer bebas dari makanan. berminyak dan basah? Adakah tahap kebersihan lantai dalam memuaskan? iii. Papan Kenyataan Adakah kemas dan senang dibaca? Adakah sentiasa dikemaskini? ii. Tangga Kecemasan/ laluan kecemasan Adakah terdapat sebarang halangan ? Adakah keadaan di tangga terang dan boleh dilihat ? Adakah keadaan terlalu sesak / sempit ? Adakah pejabat ini mempunyai tanda arah keluar? Adakah jalan keluar kecemasan ditanda dengan baik? Adakah ruang laluan senang dilalui ? iii. Siling Adakah siling dalam keadaan baik? Adakah terdapat siling yang bocor? iv. Peralatan . gelas/cawan? ii.

Tandas dan Sinki Adakah bangunan ini mempunyai bilangan tandas yang mencukupi? Adakah tahap kebersihan tandas tersebut memuaskan? Nyatakan bilangan sinki? Adakah mempunyai sinki tersumbat atau bocor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah terdapat tandas yang tidak boleh digunakan? (Sila nyatakan bilangan) vi.Adakah keadaan perabot selamat (kerosakan & susunan) Adakah peralatan pejabat di tempat yang selamat? Adakah terdapat barang di atas almari kabinet? Adakah laci meja dan fail sentiasa ditutup? v. . Bilik Stor Adakah bangunan ini terdapat bilik stor? (Sila nyatakan bilangan) Adakah bilik stor diselenggara dengan baik? Stor tersusun dengan baik dan tiada bahan-bahan mudah terbakar? Persekitaran Y T TB Catatan Adakah bangunan ini terdapat ruang tempat letak kereta ? Adakah terdapat halangan di koridor atau sekitarnya? Adakah bahan sisa mudah terbakar dibuang dalam bekas terbuka? Adakah larangan merokok diberikan papan tanda? Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 107 Sistem Pengudaraan Y T TB Catatan Adakah pengudaraan mencukupi? Adakah alat penghawa dingin berfungsi dengan elok? Adakah sistem pengudaraan ini bebas dari sumber pencemaran seperti habuk. 2. bau dan sebagainya? Adakah terdapat sumber kebisingan di kawasan bekerja? Pencahayaan Y T TB Catatan Adakah pemantul lampu bersih? Adakah lampu dalam keadaan baik? Adakah terdapat kawasan yang gelap? Komen dan cadangan pembaikan : Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 108 CONTOH 3 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI SEMAK PENILAIAN STATUS KESELAMATAN MESIN DAN PERALATAN (Dokumen ini mempunyai 2 muka surat) Tarikh Pemeriksaan : Lokasi : Penyelia : Pengguna : Juruaudit : 1.

bilah. belts. Caín drives mempunyai alat perlindungan? Adakah sebarang perubahan. kotak dan rak diberikan ruang untuk disimpan di dalam stor? Komen dan Cadangan Pembaikan: Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 110 . fly-wheels.Manual Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 109 Tandakan ( ¥ ) pada kotak bersesuaian Mesin (Umum) Y T TB Catatan Adakah mesin ini dikhaskan bagi mereka yang telah dilatih? Adakah nota penggunaan dan bahan rujukan mesin disimpan dan mudah dirujuk? Adakah mesin dilengkapi dengan alat perlindungan (guard) ? Adakah mesin telah ditetapkan masa bagi kerja baikpulih secara berkala? Adakah mata gergaji dalam keadaan baik seperti tanda-tanda haus.TAMAT - . puli. modifikasi pada mesin yang menggubah ciri keselamatan telah mendapat kebenaran bertulis menggunakannya? Adakah peranti keselamatan diberikan pada semua pekerja apabila perlu? Adakah untuk menggunakan mesin perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada penyelia mesin? Alat-alat tangan Y T TB Catatan Adakah alat tangan menggunakan elektrik mempunyai wayar pembumi dan ditebat serta diperiksa sebelum digunakan? Adakah alatan tangan di dalam keadaan baik? Adakah bilik alatan. sprockets. patah. retak atau berkarat? Adakah alat tertentu seperti berus bagi membunag cebisan yang ada dalam mesin? Adakah mesin boleh tertutup sendiri sekiranya berlaku kemalangan? Adakah mesin yang menggunakan elektrik mempunyai wayar pembumi? Adakah mesin pada tempat kekal diletakkan dengan sempurna dan stabil? Adakah gear.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->