ANALÌSÌS SKOR KEMAHÌRAN MATEMATÌK

A) PRA NOMBOR
UJÌAN KEMAHÌRAN SKOR

UJÌAN 1

Klasifikasi bentuk objek


/ 5

UJÌAN 2

Klasifikasi saiz objek


/ 5

UJÌAN 3

Mengenalpasti bentuk


/ 5

UJÌAN 4

Membanding kuantiti objek.


/ 5

UJÌAN 5

Mengenal nombor.


/ 5

UJÌAN 6

Menulis nombor mengikut urutan


/ 5

UJÌAN 1
KEMAHÌRAN: Klasifikasi bentuk
ARAHAN: Padankan bentuk dengan pasangan yang sepadan.
CONTOH:

5.
4.
6.
1.
3.
2.
/3
UJÌAN 2
KEMAHÌRAN: Klasifikasi saiz.
ARAHAN: Warnakan gambar yang bersaiz besar.
CONTOH:
1.

2.

3.


4.5.


6.

/3
UJÌAN 3
KEMAHÌRAN: Mengenal pasti bentuk.
ARAHAN: Padankan bentuk berikut dengan gambar yang sesuai.
CONTOH:
1.2.3.4.5.6.


/3
UJÌAN 4
KEMAHÌRAN: Membanding kuantiti objek.
ARAHAN: Tandakan (X) pada kumpulan yang banyak.
CONTOH:
1.

2.3.
O
4.
5.

6.

/3
UJÌAN 5
HIRN: Mengenal nombor.
RHN: Suaikan nombor dibawah dengan ayat matematik yang betul.
CONTOH:

1.

2.


3.


4.


5.


6.


uuA
/3
9
1
2
8
7
LAÞAn
1u!uP
SA1u
1lCA
SLM8lLAn
UJÌAN 6
KEMAHÌRAN: Menulis nombor mengikut urutan.
ARAHAN: Ìsikan petak kosong dengan nombor yang sesuai.
COTOH:
1.


2.


3.

4.


5.


6.

1
4
4
3
8
7
7 6
4 7 9
4
6 2 3


1
10 3
6

/3

ANALÌSÌS SKOR KEMAHÌRAN MATEMATÌK

B) NOMBOR
UJÌAN KEMAHÌRAN SKOR

UJÌAN 1

Mengira dan mengenalpasti simbol angka.


/ 5

UJÌAN 2

Mengira. (gambar)


/ 5

UJÌAN 3

Mengira dan menulis simbol angka.


/ 5

UJÌAN 4


Mengenal pasti ayat matematik dan menulis nombor

/ 5

UJÌAN 5

Menyusun nombor


/ 5

UJÌAN 6

Mengira dan mengenal pasti ayat matematik


/ 5
UJÌAN 1
KEMAHÌRAN: Mengira dan mengenal pasti simbol angka.
ARAHAN: Suaikan gambar dengan nombor.
CONTOH:

/3
UJÌAN 2
KEMAHÌRAN: Mengira (gambar)
ARAHAN: Suaikan gambar dengan gambar yang sama banyak.
CONTOH:
/3
UJÌAN 3
KEMAHÌRAN: Mengira dan menulis simbol angka.
ARAHAN: Kira jumlah gambar dibawah dan tuliskan jawapannya.
CONTOH:
1.


7
2.3.


4.5.6.
/3
UJÌAN 4
KEMAHÌRAN: Mengenal pasti ayat matematik dan nombor
ARAHAN: Baca ayat matematik tersebut dan tulis nombor
CONTOH:

/3
SaLu 1
uua
LmpaL

Lapan


1laa
Sembllan


UJÌAN 5
KEMAHÌRAN: Mengira dan menyusun nombor
ARAHAN: Susun nombor tersebut mengikut tertib menaik
CONTOH:

1)


2)

3)


4)


5)


6)

/3
2 3 4 6
4 6
10
7
7 6

3
2 4
8 7
1
4 6
UJÌAN 6
KEMAHÌRAN: Mengira dan mengenal pasti ayat matematik
ARAHAN: 1- Kira bilangan objek dalam petak
2- Suaikan dengan ayat matematik
CONTOH:
1)


2)


3)

4)


5)


6)

/3

uua
LmpaL
Sembllan
Lnam
Llma
1laa


ANALÌSÌS SKOR KEMAHÌRAN MATEMATÌK

C) OPERASÌ
UJÌAN KEMAHÌRAN SKOR

UJÌAN 1

Menyelesaikan masalah melbatkan operasi tambah
(bergambar)


/ 5

UJÌAN 2

Menulis ayat matematik operasi tambah
berdasarkan gambar.


/ 5

UJÌAN 3

Menyelesaikan ayat matematik operasi tambah


/ 5

UJÌAN 4

Menyelesaikan masalah melibatkan operasi tolak.
(bergambar)


/ 5

UJÌAN 5

Menyelesaikan ayat matematik operasi tolak (angka)


/ 5

UJÌAN 6

Menyelesaikan ayat matematik tolak dan mengira
angka yang telah ditolak


/ 5UJÌAN 1
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan masalah melbatkan operasi tambah (bergambar).
ARAHAN: 1- Kira gambar di bawah.
2- Tuliskan jumlah gambar dalam petak yang disediakan.
CONTOH:
1)
+ =


2)
+ =


3)
+ =8

4)
+ =


5)
+ = +

6)
+ =

/3

UJÌAN 2
KEMAHÌRAN: Menulis ayat matematik operasi tambah berdasarkan gambar.
ARAHAN: Tuliskan ayat matematik bagi hasil tambah di bawah.
CONTOH:
1)

+ =

+ =

2)

+ =


+ =6


3)

+ =


+ =


4)

+ =+ =

5)

+ =


+ =6)

+ =


+ =


/3
UJÌAN 3
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan ayat matematik operasi tambah.
ARAHAN: Suaikan ayat matematik berikut dengan jawapan bergambar yang betul.
CONTOH:

3 + 3 ƹ


1 + 2 ƹ
4 + ƹ
2 + 2 ƹ
3 + 1 ƹ
+ 2 ƹ
/3
UJÌAN 4
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan masalah melibatkan operasi tolak. (bergambar)
ARAHAN: Kira hasil tolak gambar di bawah.
CONTOH:
1.
= 4
2.
= _____
3.
= _____
4.
= _____
5.
= ______
6.

= ______


/3
10 Ŷ 3 ƹ
4 Ŷ 1 ƹ
UJÌAN 5
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan ayat matematik operasi tolak (angka)
ARAHAN: Suaikan ayat matematik berikut dengan jawapan yang betul.
CONTOH:

1)


2)

3)


4)


5)


6)

/3
6 Ŷ 3 ƹ
9 Ŷ 2 ƹ
10 Ŷ 2 ƹ
7

8
3
6
1
9 Ŷ 4 ƹ
UJÌAN 6
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan ayat matematik operasi tolak
ARAHAN: 1- Kira angka yang ditulis
2- Tulis jawapan dalam petak yang disediakan.
CONTOH:
1)
+ =


2)
+ =


3)
+ =

342

14)

+ =

5)

+ =

6)

+ =
/338

6

94

 

 .

 .

 .

 # .

 $ # .

81.35.& #.3805././.3  %                $ .8-039: #!.3.3.3-039:/03.8.3.

3. #.81.3-078.88.73.& #..2-.7  %               .-08.7.

                $  .

3.89-039: #!.& #0303.5./.2-.7.3.3-039:-07:9/03.  %                      $ .3808:.

3.:25:.3994-0 #%.3.3/.& #02-.3-.     O         .3 %    5./..3/3:.

            $ .

3342-47/-..3./03.9.3-09:  %                   D 9- @DD @D @ ..92.342-47 #$:.902.. - $ .& #0303.

  %                                    $ .3509.3808:.3 #8.3342-47.4843/03.& #03:8342-47203:9:7:9.

5.89.3203:8342-47 & 03:8:3342-47  & 037.7  & 037.320303./.9    .89.2-.902.9/..92./.320303.3. .902.92.3203:882-4.  &  0303./. $$$ ##%%   # & & 037..3.5.8982-4.  & 037.5.

 .

 .

 .

 .

 # .

 $ # .

5. #$:.2-.320303./..3.7/03.3342-47  %                            $ .& #037.3.8982-4.

2-.2-.-.3.3.2.38.7.7/03..& #037.2-.  %                  $ .3.7 #$:. .

:2.  %                 .7/-.3203:882-4.& #037./.3.2-./..3.33... #7.39:8.5.

            $ .

902...9/.& #0303.5.89..92.92..990780-:9/.39:8342-47 %          f f  ¯½f f½f° @–f  ¯ f° $ .3342-47 #..902.

/. %                    $ .3203:8:3342-47 #$:8:3342-4790780-:9203:99079-203.& #037.

-./.9 # 7..3.3.34-0/.902.89..320303.902. $:.5.& #037.92.2509.9 %      f ¯½f ¯ f° °f¯ ¯f      @–f $ .3/03.92...

 20-.3 2.3 4507. . $$$ ##%%  !#$ & & # $ # 03008..8 9.8.2-..9.

3.2-.2-.7.94507. -07..902. -07/.2-.92.8.89.7  .7  & 03:8.

902.3..2-.89. & 03008.92.  ..94507.

32..9. -07.894. & 03008.8.34507..7  .2-.20-.

 .94507.894.3.902..92..3. . &  03008.

.  & 03008...994.902.  .3./94. .92./.390.3.32037.

  .

34507.7/.8.32.20-.2-.  %:8.2-...9.2509..3:2. & #03008...2-.7/-..3  %                            . -07.7 # 7...3/80/.89.2-.

                             $ .

89.8..9-.3.2-..89./-.-07/.2-. & #03:8.2-.3.7 #%:8..902.92.92.94507..7.902.  %                      .

                      .

                      $ .

94507.89.902..2-..3.92.3-07.3.7.3..3-09:  %          + + + + +    +  $ ..9-07:9/03..902.5.2-.92.& #03008. #$:.

.& #03008.9.7 #7. -07.894.894.32..7/-.  %          *****    *****  *****  .34507.2-..2-..8..20-.

      ******      ****** $ .

3..902.902.3.9-07:9/03.894.3....3. #$:.94507.& #03008. .92.3.3-09:  %                      $ .5.92..

 # 7.902..3  %                 .& #03008.94507.2509.5.3.3/9:8 %:8...894..3/80/...92..3/..3.

                 $ .