ANALÌSÌS SKOR KEMAHÌRAN MATEMATÌK

A) PRA NOMBOR
UJÌAN KEMAHÌRAN SKOR

UJÌAN 1

Klasifikasi bentuk objek


/ 5

UJÌAN 2

Klasifikasi saiz objek


/ 5

UJÌAN 3

Mengenalpasti bentuk


/ 5

UJÌAN 4

Membanding kuantiti objek.


/ 5

UJÌAN 5

Mengenal nombor.


/ 5

UJÌAN 6

Menulis nombor mengikut urutan


/ 5

UJÌAN 1
KEMAHÌRAN: Klasifikasi bentuk
ARAHAN: Padankan bentuk dengan pasangan yang sepadan.
CONTOH:

5.
4.
6.
1.
3.
2.
/3
UJÌAN 2
KEMAHÌRAN: Klasifikasi saiz.
ARAHAN: Warnakan gambar yang bersaiz besar.
CONTOH:
1.

2.

3.


4.5.


6.

/3
UJÌAN 3
KEMAHÌRAN: Mengenal pasti bentuk.
ARAHAN: Padankan bentuk berikut dengan gambar yang sesuai.
CONTOH:
1.2.3.4.5.6.


/3
UJÌAN 4
KEMAHÌRAN: Membanding kuantiti objek.
ARAHAN: Tandakan (X) pada kumpulan yang banyak.
CONTOH:
1.

2.3.
O
4.
5.

6.

/3
UJÌAN 5
HIRN: Mengenal nombor.
RHN: Suaikan nombor dibawah dengan ayat matematik yang betul.
CONTOH:

1.

2.


3.


4.


5.


6.


uuA
/3
9
1
2
8
7
LAÞAn
1u!uP
SA1u
1lCA
SLM8lLAn
UJÌAN 6
KEMAHÌRAN: Menulis nombor mengikut urutan.
ARAHAN: Ìsikan petak kosong dengan nombor yang sesuai.
COTOH:
1.


2.


3.

4.


5.


6.

1
4
4
3
8
7
7 6
4 7 9
4
6 2 3


1
10 3
6

/3

ANALÌSÌS SKOR KEMAHÌRAN MATEMATÌK

B) NOMBOR
UJÌAN KEMAHÌRAN SKOR

UJÌAN 1

Mengira dan mengenalpasti simbol angka.


/ 5

UJÌAN 2

Mengira. (gambar)


/ 5

UJÌAN 3

Mengira dan menulis simbol angka.


/ 5

UJÌAN 4


Mengenal pasti ayat matematik dan menulis nombor

/ 5

UJÌAN 5

Menyusun nombor


/ 5

UJÌAN 6

Mengira dan mengenal pasti ayat matematik


/ 5
UJÌAN 1
KEMAHÌRAN: Mengira dan mengenal pasti simbol angka.
ARAHAN: Suaikan gambar dengan nombor.
CONTOH:

/3
UJÌAN 2
KEMAHÌRAN: Mengira (gambar)
ARAHAN: Suaikan gambar dengan gambar yang sama banyak.
CONTOH:
/3
UJÌAN 3
KEMAHÌRAN: Mengira dan menulis simbol angka.
ARAHAN: Kira jumlah gambar dibawah dan tuliskan jawapannya.
CONTOH:
1.


7
2.3.


4.5.6.
/3
UJÌAN 4
KEMAHÌRAN: Mengenal pasti ayat matematik dan nombor
ARAHAN: Baca ayat matematik tersebut dan tulis nombor
CONTOH:

/3
SaLu 1
uua
LmpaL

Lapan


1laa
Sembllan


UJÌAN 5
KEMAHÌRAN: Mengira dan menyusun nombor
ARAHAN: Susun nombor tersebut mengikut tertib menaik
CONTOH:

1)


2)

3)


4)


5)


6)

/3
2 3 4 6
4 6
10
7
7 6

3
2 4
8 7
1
4 6
UJÌAN 6
KEMAHÌRAN: Mengira dan mengenal pasti ayat matematik
ARAHAN: 1- Kira bilangan objek dalam petak
2- Suaikan dengan ayat matematik
CONTOH:
1)


2)


3)

4)


5)


6)

/3

uua
LmpaL
Sembllan
Lnam
Llma
1laa


ANALÌSÌS SKOR KEMAHÌRAN MATEMATÌK

C) OPERASÌ
UJÌAN KEMAHÌRAN SKOR

UJÌAN 1

Menyelesaikan masalah melbatkan operasi tambah
(bergambar)


/ 5

UJÌAN 2

Menulis ayat matematik operasi tambah
berdasarkan gambar.


/ 5

UJÌAN 3

Menyelesaikan ayat matematik operasi tambah


/ 5

UJÌAN 4

Menyelesaikan masalah melibatkan operasi tolak.
(bergambar)


/ 5

UJÌAN 5

Menyelesaikan ayat matematik operasi tolak (angka)


/ 5

UJÌAN 6

Menyelesaikan ayat matematik tolak dan mengira
angka yang telah ditolak


/ 5UJÌAN 1
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan masalah melbatkan operasi tambah (bergambar).
ARAHAN: 1- Kira gambar di bawah.
2- Tuliskan jumlah gambar dalam petak yang disediakan.
CONTOH:
1)
+ =


2)
+ =


3)
+ =8

4)
+ =


5)
+ = +

6)
+ =

/3

UJÌAN 2
KEMAHÌRAN: Menulis ayat matematik operasi tambah berdasarkan gambar.
ARAHAN: Tuliskan ayat matematik bagi hasil tambah di bawah.
CONTOH:
1)

+ =

+ =

2)

+ =


+ =6


3)

+ =


+ =


4)

+ =+ =

5)

+ =


+ =6)

+ =


+ =


/3
UJÌAN 3
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan ayat matematik operasi tambah.
ARAHAN: Suaikan ayat matematik berikut dengan jawapan bergambar yang betul.
CONTOH:

3 + 3 ƹ


1 + 2 ƹ
4 + ƹ
2 + 2 ƹ
3 + 1 ƹ
+ 2 ƹ
/3
UJÌAN 4
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan masalah melibatkan operasi tolak. (bergambar)
ARAHAN: Kira hasil tolak gambar di bawah.
CONTOH:
1.
= 4
2.
= _____
3.
= _____
4.
= _____
5.
= ______
6.

= ______


/3
10 Ŷ 3 ƹ
4 Ŷ 1 ƹ
UJÌAN 5
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan ayat matematik operasi tolak (angka)
ARAHAN: Suaikan ayat matematik berikut dengan jawapan yang betul.
CONTOH:

1)


2)

3)


4)


5)


6)

/3
6 Ŷ 3 ƹ
9 Ŷ 2 ƹ
10 Ŷ 2 ƹ
7

8
3
6
1
9 Ŷ 4 ƹ
UJÌAN 6
KEMAHÌRAN: Menyelesaikan ayat matematik operasi tolak
ARAHAN: 1- Kira angka yang ditulis
2- Tulis jawapan dalam petak yang disediakan.
CONTOH:
1)
+ =


2)
+ =


3)
+ =

342

14)

+ =

5)

+ =

6)

+ =
/338

6

94

 

 .

 .

 .

 # .

 $ # .

3./.3  %                $ .35.8-039: #!.81.8./.3.3-039:/03.3.& #.3805.

7  %               .73.3.3-078.2-.88.-08..81.& #. #.7.

                $  .

2-.7.3.  %                      $ .89-039: #!./.3808:.5.& #0303.3.3-039:-07:9/03.

3/.3 %    5.3994-0 #%.3.:25:..3.3/3:.3-.& #02-./.     O         .

            $ .

9.902.92.342-47 #$:../03.3.& #0303.3342-47/-.. - $ .3-09:  %                   D 9- @DD @D @ ..

3342-47.  %                                    $ .3509.3 #8.& #03:8342-47203:9:7:9.3808:.4843/03.

7  & 037.5.9/.92.3./..8982-4./.3.89.5. $$$ ##%%   # & & 037..5. .2-.9    .  & 037.320303.3203:8342-47 & 03:8:3342-47  & 037.3203:882-4.320303./.89.902.92.  &  0303.902.

 .

 .

 .

 .

 # .

 $ # .

7/03./.& #037.8982-4.3..3.2-.320303.5. #$:.3342-47  %                            $ .

2.38.7.2-.  %                  $ .7 #$:.3.-.& #037.7/03..2-.2-.3.3. .

3.5.3203:882-4.39:8.  %                 .:2. #7.3...7/-.2-./../.& #037.33.

            $ .

9/..902..3342-47 #.902..92.& #0303.89.5.92.990780-:9/..39:8342-47 %          f f  ¯½f f½f° @–f  ¯ f° $ ..

/.3203:8:3342-47 #$:8:3342-4790780-:9203:99079-203. %                    $ .& #037.

.92. $:.92..5..3/03.34-0/.-.2509./.3.320303..3.902.& #037.89.9 %      f ¯½f ¯ f° °f¯ ¯f      @–f $ .9 # 7.902.

9.8. . 20-.2-..8 9.3 2..3 4507. $$$ ##%%  !#$ & & # $ # 03008.

. -07.902.2-.7.89.2-.92.3.94507.8.2-. -07/.7  & 03:8.7  .

3.  .2-. & 03008..92.902.94507.89..

34507.32..2-.8. -07..7  .894.9. & 03008.20-.

.3..902. &  03008.3.92. .94507. .894.

902.390.32037. .3./94.3./...92.  & 03008..  .994.

  .

7/-..34507.89. & #03008.2-..3:2.3  %                            ....8.  %:8.7/.2-..20-.7 # 7. -07.2509.3/80/...32.2-.9.2-.

                             $ .

902.92.8.-07/.2-.89.2-. & #03:8.89.7.../-.2-.94507.  %                      ..7 #%:8.9-.92.3..902.3.

                      .

                      $ .

3.902.7. #$:...89.2-.9-07:9/03.2-.3-07.902.5..3-09:  %          + + + + +    +  $ ..3.94507.92.3.92..& #03008.

7 #7.894.2-...& #03008.20-..8..  %          *****    *****  *****  .32.34507.9.. -07.2-.7/-.894.

      ******      ****** $ .

 #$:.3. .92.3.3.92.94507..3.894...& #03008.3.902..3-09:  %                      $ .5.9-07:9/03.902..

5...& #03008.. # 7.3/.3  %                 .902..2509.3/80/.3/9:8 %:8.3.94507.92.....894.3.

                 $ .