PENDAFTARAN JURUTERA SISWAZAH

Seksyen 24A (1), Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Pindaan 2002) "No person shall employ a person, sole proprietorship, partnership or body corporate, other than a registered Engineer or an Engineering consultancy practice, to perform professional engineering services" Warganegara Malaysia yang ingin memohon untuk Pendaftaran Jurutera Siswazah di bawah Seksyen 10(1) Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Pindaan 1987) hendaklah menggunakan BORANG A dan disertakan: BI L DOKUMEN KETERANGAN

1.

Bayaran Pemerosesan RM50.00 Bayaran Langganan Buletin Ingenieur RM30.00 selama setahun (4 keluaran) - Pilihan (Bayaran kepada Lembaga Jurutera Malaysia)

Permohonan yang tidak disertakan bayaran tidak akan diambil tindakan. (Sertakan komisyen bank sebanyak RM0.50 sen kecuali di Selangor, Perak, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan). (Bayaran secara wang pos dan cek sahaja diterima)

2.

(i) (ii)

Salinan Ijazah Kejuruteraan Atau Salinan Ijazah Kejuruteraan yang tidak diiktiraf (Sila Rujuk Nota ***).

(i) (ii)

Ijazah dari Universiti Tempatan hendaklah dikemukakan dalam bahasa Malaysia. Ijazah dari Luar negara yang menggunakan bahasa ibunda (Selain bahasa Inggeris) hendaklah disertakan terjemahan yang dikeluarkan oleh Universiti berkenaan seperti Jepun, Korea, Latin China dan lain-lain.

3.

Salinan "Full trancript of Academic Record" atau "Detail of Course dan Subjects Taken".

Salinan mestilah yang dikeluarkan oleh pihak Universiti. (Pemohon yang menjalani Twinning Program dan pemegang diploma perlu menyertakan salinan Diploma dan senarai matapelajaran)

4.

Lampiran (BEM/Form/APP/02)

(i) (ii)

Senaraikan kelulusan akademik yang diperolehi sehingga mendapat Ijazah Kejuruteraan. Nyatakan bidang Kejuruteraan yang tuan hendak daftar berdasarkan Ijazah Kejuruteraan.

5.

Salinan Kad Pengenalan

*** NOTA : Kelulusan Kejuruteraan yang tidak diiktiraf:
Ijazah Kejuruteraan yang tidak diiktiraf oleh Lembaga seperti BSc in Engineering (Taiwan) Hendaklah dinaikkan tarafnya (top-up) dengan: (i) Ijazah Master dalam bidang Kejuruteraan dari Universiti yang diiktiraf; atau (ii) Lulus peperiksaan yang diiktiraf oleh Lembaga Juruetra Malaysia

PERINGATAN: Semua salinan yang dikemukakan hendaklah disahkan oleh JURUTERA PROFESIONAL berdaftar dengan LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (Nyatakan nama dan nombor pendaftaran dengan jelas) Rev. No.: 0
Date :1.12.2006 BEM/CL/APP/06

melakukan sesuatu kesalahan dan boleh.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … . Faks: … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … No.… … … … … … … .".… … … .… … No. ketuanpunyaan tunggal. sijil.… … … … … … .… … … … … … … Tarikh Lahir: … … … … … … … … … … … … … . permohonan atau representasi yang palsu atau fraud sama ada bertulis atau selainnya.… … … … .. atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun.… … Tempat Lahir: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . apabila disabitkan..… … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... atau lima puluh ribu ringgit dalam hal suatu ketuanpunyaan tunggal. perkongsian atau pertubuhan perbadanan yang memperoleh atau cuba memperoleh pendaftaran atau suatu perakuan pendaftaran di bawah Akta ini dengan diketahuinya membuat atau mengemukakan atau menyebabkan dibuat atau dikemukakan apa-apa akuan.. ..… … .: … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … Alamat Pos (jika lain daripada yang di atas): … … … … … … … … … … … .. Tempat dan Tarikh Dikeluarkan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Alamat Urusan Biasa: .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… . No. Kad Pengenalan/Pasport: … . Tel.. atau kedua-duanya.. perkongsian atau pertubuhan perbadanan. Kelulusan/Latihan Profesional.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … Kewarganegaraan: … … … … … … … … … … … … … … Bangsa: ... didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit dalam hal individu. jika ada: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . E-mel: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kelulusan Akademik: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … .BORANG A AKTA PENDAFTARAN JURUTERA 1967 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN JURUTERA 1990 (Peraturan 16) PERMOHONAN UNTUK PENDAFTARAN SEBAGAI JURUTERA SISWAZAH (Hendaklah diisikan oleh Pemohon dalam HURUF CERAI) Nama: … … … . PENALTI Seksyen 24(a) Akta Pendaftaran Jurutera 1967: "Mana-mana orang.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Jantina: … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… .

. Lembaga Jurutera Malaysia Saya..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..AKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PEMOHON Kepada: Pendaftar.… .… … No..… .… .… … … … . memohon untuk didaftarkan sebagai seorang Jurutera Siswazah dan membuat akuan seperti yang berikut: Saya bersetuju untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pendaftaran Jurutera 1990. Permohonan hendaklah disertakan dengan suatu fee pemprosesan bagi jumlah sebanyak RM50. (Tandatangan Pemohon) Peringatan: ? ? Pemohon hendaklah mengemukakan salinan surat perakuan. Tarikh Perakuan Pendaftaran Dikeluarkan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … Dicatatkan dalam Daftar: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Keputusan Lembaga: . Ditolak: . Sebab-sebab: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … Ditangguhkan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . sijil dan dokumen yang berkaitan yang lain yang telah diperakui oleh seorang Jurutera Profesional.… … .… … … … Diluluskan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...… … .. termasuk Tata Kelakuan Profesional.… ... Siri: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Tarikh: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . yang bertandatangan di bawah ini. Tarikh Pemohon Diberitahu: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... ______________________________________________________________________________________ *potong yang mana tidak berkenaan Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja Tarikh Diterima: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tarikh Diedarkan kepada Anggota-anggota Lembaga: … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..00 dalam *kiriman wang/draf bank/cek yang kena dibayar kepada Lembaga Jurutera Malaysia.

… … … … … … … ... … … … … … … … … … .Rev.… … … … … … .) (dalam/luar negeri) (v) Lain-lain sila nyatakan… … … … … … … … . Nyatakan kelulusan lain.. hingga … … … … … … … … *(i) Full residential (ii) Sandwich Separuh Masa (Part Time) /SPACE Program Berkembar *(i) Program 2+1 (ii) Program 1+2 (iii) Program 3+0 (iv) 3 – 4 tahun prog.… … … … … … … … . jika ada: (i) Nama Kolej: … … … … … … … … … … … … … … . No... Jarak Jauh (Distance Learning) *(i) Correspondence Course (ii) Video Conferencing Program Francais (Franchised Prog) 3.. (Sila tandakan (v ) pada petak yang berkenaan) 1. Kelulusan Akademik sebelum Ijazah: Nama Sijil/ Diploma/ Matrikulasi/ Foundation Year/ A Level: … … … … … … … … … … … … … … Nama Institusi / Kolej: Tempoh pembelajaran: … … … … … … … … … .… … … … … … … … … .… … … … … … … 2.12.2006 BEM/Form/APP/02 LAMPIRAN Diakui butir-butir yang dinyatakan di bawah ini adalah benar..… … … … … … .. (Twinning Prog. Kelulusan Ijazah Kejuruteraan Pertama: a) Nama Ijazah/Kelayakan: BEng (Hons) BEng BSc MEng Part I & II ( Part III Jika berkenaan) ECE ECE Part I & II (Part III Jika berkenaan BEM/IEM Grad Exam b) c) d) Bidang kejuruteraan: Universiti & Kampus: *(i) Tempoh pengajian: … … … … … … … … … … … … . : 0 Date : 1. ....… … … … … … … … … … … … … … 3 tahun 4 tahun 5 tahun (ii) Nyatakan tahun pengajian: (iii) Cara pengajian: Sepenuh masa (Full time) … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … . (ii) Universiti Francais:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Hingga … … … … … … … … .

LAMPIRAN Di bawah ini disenaraikan cawangan kejuruteraan yang berdaftar dengan Lembaga.Jika kelulusan tuan BEng in Civil Engineering . Oleh itu tuan adalah dikehendaki menandakan ( v ) cawangan kejuruteraan yang tuan hendak berdaftar sesuai dengan kelulusan yang tuan perolehi.Tandakan: Awam (Civil) Awam (Civil) Elektrik (Electrical) Kimia (Chemical) Kajiterbang (Aeronautical) Pertanian (Agriculture) Pengeluaran (Production) Kawalan dan Instrumentasi (Instrumentation & Control) Petrolium (Petroleum) Struktur (Structural) Jentera (Mechanical) Elektronik (Electronic) Perlombongan (Mining) Pemerosesan Galian (Mineral Processing) Perindustrial (Industrial) Kapal (Marine) Bahan (Material) Komputer (Computer) Persekitaran (Environmental) Jika Kejuruteraan tuan tidak terdapat dalam senarai tersebut diatas. Contoh:. sila nyatakan cawangan kejuruteraan yang tuan hendak daftar di bawah ini: Lain-lain: _______________________ .

… … … … … … … … … … … . Tarikh: … … … … … … … … … … … . Mengemukakan salinan matapelajaran "full trancripts" atau “ course content” dari tahun pertama hingga tahun akhir. : 1 Date : 1. Tarikh : .00) Mengemukakan salinan Ijazah yang dikeluarkan oleh Universiti.2006 BEM/CL/APP/01 PENDAFTARAN JURUTERA SISWAZAH (BORANG A) *** SENARAI SEMAKAN (CHECK LIST) *** Mengemukakan salinan Kad Pengenalan Mengemukakan Borang A yang telah lengkap diisi Bayaran telah dibuat (RM50.Rev. Salinan kelulusan sebelum ijazah (diploma) – yang berkenaan Universiti diiktiraf oleh badan Profesional yang berkenaan Semua salinan yang dikemukakan telah disahkan oleh seorang Jurutera Profesional yang aktif dan berdaftar dengan Lembaga. No.12. Tandatangan Pemeriksa. Catatan/Lain-lain Kenyataan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tandatangan Pemohon..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful