PENDAFTARAN JURUTERA SISWAZAH

Seksyen 24A (1), Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Pindaan 2002) "No person shall employ a person, sole proprietorship, partnership or body corporate, other than a registered Engineer or an Engineering consultancy practice, to perform professional engineering services" Warganegara Malaysia yang ingin memohon untuk Pendaftaran Jurutera Siswazah di bawah Seksyen 10(1) Akta Pendaftaran Jurutera 1967 (Pindaan 1987) hendaklah menggunakan BORANG A dan disertakan: BI L DOKUMEN KETERANGAN

1.

Bayaran Pemerosesan RM50.00 Bayaran Langganan Buletin Ingenieur RM30.00 selama setahun (4 keluaran) - Pilihan (Bayaran kepada Lembaga Jurutera Malaysia)

Permohonan yang tidak disertakan bayaran tidak akan diambil tindakan. (Sertakan komisyen bank sebanyak RM0.50 sen kecuali di Selangor, Perak, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan). (Bayaran secara wang pos dan cek sahaja diterima)

2.

(i) (ii)

Salinan Ijazah Kejuruteraan Atau Salinan Ijazah Kejuruteraan yang tidak diiktiraf (Sila Rujuk Nota ***).

(i) (ii)

Ijazah dari Universiti Tempatan hendaklah dikemukakan dalam bahasa Malaysia. Ijazah dari Luar negara yang menggunakan bahasa ibunda (Selain bahasa Inggeris) hendaklah disertakan terjemahan yang dikeluarkan oleh Universiti berkenaan seperti Jepun, Korea, Latin China dan lain-lain.

3.

Salinan "Full trancript of Academic Record" atau "Detail of Course dan Subjects Taken".

Salinan mestilah yang dikeluarkan oleh pihak Universiti. (Pemohon yang menjalani Twinning Program dan pemegang diploma perlu menyertakan salinan Diploma dan senarai matapelajaran)

4.

Lampiran (BEM/Form/APP/02)

(i) (ii)

Senaraikan kelulusan akademik yang diperolehi sehingga mendapat Ijazah Kejuruteraan. Nyatakan bidang Kejuruteraan yang tuan hendak daftar berdasarkan Ijazah Kejuruteraan.

5.

Salinan Kad Pengenalan

*** NOTA : Kelulusan Kejuruteraan yang tidak diiktiraf:
Ijazah Kejuruteraan yang tidak diiktiraf oleh Lembaga seperti BSc in Engineering (Taiwan) Hendaklah dinaikkan tarafnya (top-up) dengan: (i) Ijazah Master dalam bidang Kejuruteraan dari Universiti yang diiktiraf; atau (ii) Lulus peperiksaan yang diiktiraf oleh Lembaga Juruetra Malaysia

PERINGATAN: Semua salinan yang dikemukakan hendaklah disahkan oleh JURUTERA PROFESIONAL berdaftar dengan LEMBAGA JURUTERA MALAYSIA (Nyatakan nama dan nombor pendaftaran dengan jelas) Rev. No.: 0
Date :1.12.2006 BEM/CL/APP/06

. No. perkongsian atau pertubuhan perbadanan yang memperoleh atau cuba memperoleh pendaftaran atau suatu perakuan pendaftaran di bawah Akta ini dengan diketahuinya membuat atau mengemukakan atau menyebabkan dibuat atau dikemukakan apa-apa akuan..… … … … … Kewarganegaraan: … … … … … … … … … … … … … … Bangsa: .. sijil. Faks: … … … … … … … … … … … … … … … ...… … Tempat Lahir: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Alamat Urusan Biasa: . jika ada: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . E-mel: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Kelulusan Akademik: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … . Tel. Tempat dan Tarikh Dikeluarkan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … . Kelulusan/Latihan Profesional.… ..… … Alamat Pos (jika lain daripada yang di atas): … … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . atau lima puluh ribu ringgit dalam hal suatu ketuanpunyaan tunggal. apabila disabitkan.BORANG A AKTA PENDAFTARAN JURUTERA 1967 PERATURAN-PERATURAN PENDAFTARAN JURUTERA 1990 (Peraturan 16) PERMOHONAN UNTUK PENDAFTARAN SEBAGAI JURUTERA SISWAZAH (Hendaklah diisikan oleh Pemohon dalam HURUF CERAI) Nama: … … … . melakukan sesuatu kesalahan dan boleh. Kad Pengenalan/Pasport: … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. PENALTI Seksyen 24(a) Akta Pendaftaran Jurutera 1967: "Mana-mana orang. atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun. Jantina: … … … … … … … … … … … .… … … … … … ..… … No.… … … … … … … Tarikh Lahir: … … … … … … … … … … … … … .: … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … ...… . perkongsian atau pertubuhan perbadanan. didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit dalam hal individu. ketuanpunyaan tunggal. permohonan atau representasi yang palsu atau fraud sama ada bertulis atau selainnya.… … … … … … … … … … … No.… … … … … … . .… … … … … … … … … … … … … … .". atau kedua-duanya.

.… … .00 dalam *kiriman wang/draf bank/cek yang kena dibayar kepada Lembaga Jurutera Malaysia..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Ditolak: .. Siri: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … Ditangguhkan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... Tarikh Pemohon Diberitahu: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . sijil dan dokumen yang berkaitan yang lain yang telah diperakui oleh seorang Jurutera Profesional....… … … . memohon untuk didaftarkan sebagai seorang Jurutera Siswazah dan membuat akuan seperti yang berikut: Saya bersetuju untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pendaftaran Jurutera 1990. yang bertandatangan di bawah ini.… … … … Diluluskan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ______________________________________________________________________________________ *potong yang mana tidak berkenaan Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja Tarikh Diterima: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tarikh Diedarkan kepada Anggota-anggota Lembaga: … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… .… … … Dicatatkan dalam Daftar: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… . (Tandatangan Pemohon) Peringatan: ? ? Pemohon hendaklah mengemukakan salinan surat perakuan. Lembaga Jurutera Malaysia Saya..… . Permohonan hendaklah disertakan dengan suatu fee pemprosesan bagi jumlah sebanyak RM50.… … No. Sebab-sebab: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … . Keputusan Lembaga: . Tarikh Perakuan Pendaftaran Dikeluarkan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ... Tarikh: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. termasuk Tata Kelakuan Profesional.AKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PEMOHON Kepada: Pendaftar.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … .… . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

.. No..… … … … … … … … … .. (Twinning Prog. (Sila tandakan (v ) pada petak yang berkenaan) 1. (ii) Universiti Francais:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … … … … … … … 3 tahun 4 tahun 5 tahun (ii) Nyatakan tahun pengajian: (iii) Cara pengajian: Sepenuh masa (Full time) … … … … … … … .. : 0 Date : 1. .) (dalam/luar negeri) (v) Lain-lain sila nyatakan… … … … … … … … ... Nyatakan kelulusan lain. Kelulusan Akademik sebelum Ijazah: Nama Sijil/ Diploma/ Matrikulasi/ Foundation Year/ A Level: … … … … … … … … … … … … … … Nama Institusi / Kolej: Tempoh pembelajaran: … … … … … … … … … .. jika ada: (i) Nama Kolej: … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … .Rev. hingga … … … … … … … … *(i) Full residential (ii) Sandwich Separuh Masa (Part Time) /SPACE Program Berkembar *(i) Program 2+1 (ii) Program 1+2 (iii) Program 3+0 (iv) 3 – 4 tahun prog. … … … … … … … … … .12.… … … … … … .. Hingga … … … … … … … … .. Jarak Jauh (Distance Learning) *(i) Correspondence Course (ii) Video Conferencing Program Francais (Franchised Prog) 3.… … … … … … .2006 BEM/Form/APP/02 LAMPIRAN Diakui butir-butir yang dinyatakan di bawah ini adalah benar.… … … … … … … … … … … … .. Kelulusan Ijazah Kejuruteraan Pertama: a) Nama Ijazah/Kelayakan: BEng (Hons) BEng BSc MEng Part I & II ( Part III Jika berkenaan) ECE ECE Part I & II (Part III Jika berkenaan BEM/IEM Grad Exam b) c) d) Bidang kejuruteraan: Universiti & Kampus: *(i) Tempoh pengajian: … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … 2.… … … … … … … … .

Oleh itu tuan adalah dikehendaki menandakan ( v ) cawangan kejuruteraan yang tuan hendak berdaftar sesuai dengan kelulusan yang tuan perolehi.LAMPIRAN Di bawah ini disenaraikan cawangan kejuruteraan yang berdaftar dengan Lembaga.Jika kelulusan tuan BEng in Civil Engineering . Contoh:. sila nyatakan cawangan kejuruteraan yang tuan hendak daftar di bawah ini: Lain-lain: _______________________ .Tandakan: Awam (Civil) Awam (Civil) Elektrik (Electrical) Kimia (Chemical) Kajiterbang (Aeronautical) Pertanian (Agriculture) Pengeluaran (Production) Kawalan dan Instrumentasi (Instrumentation & Control) Petrolium (Petroleum) Struktur (Structural) Jentera (Mechanical) Elektronik (Electronic) Perlombongan (Mining) Pemerosesan Galian (Mineral Processing) Perindustrial (Industrial) Kapal (Marine) Bahan (Material) Komputer (Computer) Persekitaran (Environmental) Jika Kejuruteraan tuan tidak terdapat dalam senarai tersebut diatas.

2006 BEM/CL/APP/01 PENDAFTARAN JURUTERA SISWAZAH (BORANG A) *** SENARAI SEMAKAN (CHECK LIST) *** Mengemukakan salinan Kad Pengenalan Mengemukakan Borang A yang telah lengkap diisi Bayaran telah dibuat (RM50.. … … … … … … … … … … … . Mengemukakan salinan matapelajaran "full trancripts" atau “ course content” dari tahun pertama hingga tahun akhir. Tandatangan Pemeriksa. Salinan kelulusan sebelum ijazah (diploma) – yang berkenaan Universiti diiktiraf oleh badan Profesional yang berkenaan Semua salinan yang dikemukakan telah disahkan oleh seorang Jurutera Profesional yang aktif dan berdaftar dengan Lembaga. : 1 Date : 1. Tarikh: … … … … … … … … … … … . No.12. Catatan/Lain-lain Kenyataan: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tandatangan Pemohon.00) Mengemukakan salinan Ijazah yang dikeluarkan oleh Universiti. Tarikh : .Rev.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful