P. 1
Dzikir Menurut Al Quran Dan As

Dzikir Menurut Al Quran Dan As

|Views: 312|Likes:
Published by Hafiez Fijasri

More info:

Published by: Hafiez Fijasri on Sep 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2010

pdf

text

original

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
1
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
2
Dzikir menurut Al Qur’an dan As Sunah
Oleh : Ahmad Dani Permana
adanipermana@gmail.com

Muqaddimah
1. Pengertian Dzikir
2. Dzikir itu adalah Al Qur’an dan Al Qur’an adalah sebagai dzikir
3. Shalat adalah Dzikir terbaik dibanding Ibadah yang lain
4. Perintah dan anjuran berdzikir
5. Dzikir dengan kalimat-kalimat Thoyyibah
5.1 Lafazh-lafazh thoyyibah dalam Al Qur’an
5.2 Lafazh-lafazh Thoyyibah dalam As Sunnah
6. Dzikir dengan ditempat sunnyi dan sendiri serta Bolehkah dzikir secara
berjama’ah dalam majlis Dzikir?
7. Larangan berdzikir dengan suara keras
8. Hadist Ibnu Abbas tentang Dzikir suara keras di zaman Rasullullah
9. Dzikir Pagi dan Sore dan apa yang dibaca Rasulullah


Muqaddimah
Amma ba’du.

Segala puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada
semua makhluk. Sholawat dan keselamatan tercurah kepada Nabi
Nuhammad sholallahu ‘alahi wasallam yang melalui sunnahnya kita
mendapat petunjuk kepada jalan yang diridhaiNya.

Artikel kecil ini ditulis karena teramat pentingnya dzikir ditinjau dari Al Our’an
dan as Sunnah. Dengan menggali pemahaman tentang dzikir dari kedua
kitab itu insyaAllah meminimalisir hal-hal yang disebut bid’ah dholalah (bid’ah
yang sesat), karena kedua kitab itu adalah sebaik-baiknya perkataan dan
petunjuk. Sebagaimana Firman Allah
Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Our'an)
dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk
itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya
kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap
dirimu". (OS Yunus : 108)
Al Our'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab)
yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum
yang beriman. (OS : Yusuf : 111)
Dari Jabir !bnu Abdullah Radhiyallahu 'anhu berkata: Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi
wa sallam bila berkhotbah memerah kedua matanya, meninggi suaranya, dan mengeras
amarahnya seakan-akan beliau seorang komandan tentara yang berkata: Nusuh akan
menyerangmu pagi-pagi dan petang. Beliau bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik
perkataan ialah Kitabullah (al-Our'an), sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Nuhammad,
sejelek-jelek perkara ialah yang diada-adakan (bid'ah), dan setiap bid'ah itu sesat." (HR Nuslim).
Dalam suatu riwayatnya yang lain: Khutbah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari
Jum'at ialah: Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, kemudian beliau mengucapkan
seperti khutbah di atas dan suara beliau keras. Dalam suatu riwayatnya yang lain. "Barangsiapa
yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada orang yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa
yang disesatkan oleh Allah, maka tiada orang yang dapat memberikan hidayah padanya."
Nenurut riwayat Nasa'i: "Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka."
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
3
"Naka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah Khulafa Rasyidin
yang mendapatkan petunjuk. (Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, !bnu Nadjah, !bu Hibban dalam
Kitab Sahihnya dan Ahmad)
!mam Asy Syafii berkata:

_َ Ilَ aَ . ُ «ا ُ ¤َ oِ >َ ر .ِ aِ ºl .Iا ُ مlَ oِVْ ا َلlَ º : ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ Iَ ± ُ ¤َ Iْ «ُ .َ ر َ¤ .ُ . ُ ¤َ I َنlَ .َ .ْ .ا ِ_َ o نَا _َ Iَ c َنْ «ُ oِ Iْ .ُ oْ Iا َ×َ oْ >َا
ِ >َ . ْ »َ I َ » Iَ .َ و ٍiَ >َا ِلْ «َ sِ I lَ çَ cَiَ . ْ نَا ُ ¤َ I _ .

"Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah terang baginya Sunnah Rasulullah
shalallahu ‘alahi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena untuk
mengikuti perkataan seseorang."
1

Semoga apa yang tertulis disini sebagai amal ibadah karena diriwayatkan dari Abu
Nas'ud yaitu 'Uqbah bin 'Amral-Anshari al-Badri, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa
sallam bersabda:
"Barangsiapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka baginya adalah seperti
pahala orang yang melakukan kebaikan itu." (Riwayat Nuslim)
Dan akhir kata :
lً .ا «َ . َنlَ آ ُ ¤ .ِإ ُ eْ ,ِ sْ aَ .ْ .اَ و َ: .َ ر ِiْ oَ >ِ . ْ r .َ .َ º

“Naka bertasbilah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada-Nya, sesungguhya
Dia adalah Naha Penerima Taubat. (An Nash: 3)
Naha Suci Allah, dan segala puji bagi-Nya seru sekalian alam, apabila ada kata-kata yang
tidak berkenan, maka saya meminta maaf kepada seluruh manusia dan mohon ampun kepada-
Nya.
lَ .ْ lَ Lْ >َأ ْ وَأ lَ ..ِ . . نِإ lَ .ْ iِ >اَ åُ . َV lَ . .َ ر
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. (al Baqarah:
286)
Kritik dan saran saya tunggu…di adanipermana@gmail.com

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ahmad Dani Permana

-------oo0oo-------
1. Pengertian Dzikir
Dzikir secara sederhana berarti ingat. !a adalah ingat dengan hati dan ingat dengan lidah, ingat
dari kelupaan dan ketidaklupaan, serta sikap selalu menjaga sesuatu dalam ingatan.
2


Dzikir sebagai kata kerja (mengingat} dalam Al Our’an mempunyai beberapa pengertian,
diantaranya:
3

1. Nengucapkan dan meyebutkan nama Allah, serta menghadirkannya dalam ingatan
2. Nengingat Nikmat Allah dengan menghadirkan Allah dalam kehiduoan kita, dengan
menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah.
3. Nengingat Allah dalam menghadirkannya dalam hati yang disertai dengan tadabur, baik
disertai disertai ucapan dengan lisan atau tidak.
+. Allah mengingat hamba-Nya melalui pembalasan kebaikan kepada mereka dan
mengangkat derajatnya.

Sementara itu dzikir sebagai kata benda dalam al Our’an memiliki pengertian kisah atau
kejadian dimasa lalu yang seharusnya menjadi peringatan bagi umat manusia (OS Thaha/20:99).
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
4
Allah telah menurunkan Al Our’an dengan berbahasa arab yang berisikan berbagai peringatan
semoga manusia dapat bertaqwa dan dzikir |ingat| kepada-Nya (OS Thaha : 113)
Nendengarkan khutbah jum’at juga dapat dikatakan dengan dzikir, sebagaiman riwayat
berikut:
Dari Abu Hurairah berkata, "Nabi bersabda, 'Apabila hari Jumat, maka para malaikat
berdiri di pintu masjid sambil mencatat orang yang datang dahulu, lalu yang dahulu (sesudah
itu). Perumpamaan orang-orang yang datang pada waktu yang paling awal adalah seperti orang
yang berkurban seekor unta, berkurban sapi, berkurban kambing kibas, berkurban seekor ayam,
lalu berkurban sebutir telur. Kemudian apabila imam sudah keluar para malaikat itu melipat
buku-buku catatannya dan mendengarkan dzikir (khutbah)." (HR Bukhori , Kitab Jum’at bab
mendengarkan khutbah pada hari Jum’at)

lَ o .َlَ îَ º َحاَ ر »ُ . ِ¤َ .lَ .َ >ْ Iا َ_ْ .ُ c ِ¤َ aُ oُ >ْ Iا َ مْ «َ . َ_َ .َ .ْ cا ْ _َ o َلlَ º َ » Iَ .َ و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ ¤ IIا _ Iَ ± ِ¤ IIا َل«ُ .َ ر نَأَةَ ,ْ .َ ,ُ ه .ِ .َأ ْ _َ c
ْ _َ oَ و ًةَ ,َ sَ . َب ,َ º lَ o .َlَ îَ º ِ¤َ .ِ .l .Iا ِ¤َ cl .Iا .ِ º َحاَ ر ْ _َ oَ و ً¤َ .َiَ . َب ,َ º َنَ ,ْ ºَأ lً .ْ .َ آ َب ,َ º lَ o .َlَ îَ º ِ¤َ .ِ Il .Iا ِ¤َ cl .Iا .ِ º َحاَ ر
َجَ ,َ > اَذِ|َ º ً¤َ ±ْ .َ . َب ,َ º lَ o .َlَ îَ º ِ¤َ .ِ olَ >ْ Iا ِ¤َ cl .Iا .ِ º َحاَ ر ْ _َ oَ و ً¤َ >lَ >َد َب ,َ º lَ o .َlَ îَ º ِ¤َ aِ .ا ,Iا ِ¤َ cl .Iا .ِ º َحاَ ر ْ _َ oَ و
َ oْ Iا ْ تَ ,َ ±َ > ُ مlَ oِ|ْ Iا َ ,ْ آiIا َن«ُ aِ oَ .ْ .َ . ُ ¤َ îِ .lَ I

Hadis riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu : ia berkata:Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi
wa sallam bersabda: Barang siapa yang pada hari Jumat mandi seperti mandi jinabat, kemudian
berangkat awal (ke mesjid), maka seakan-akan ia bersedekah seekor unta gemuk. Barang siapa
berangkat pada waktu kedua, maka ia seakan-akan ia bersedekah seekor sapi. Barang siapa
berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan ia bersedekah seekor kambing bertanduk.
Barang siapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seakan-akan ia bersedekah seekor
ayam. Dan barang siapa berangkat pada waktu kelima, maka seakan-akan ia bersedekah sebutir
telur. Dan bila imam telah naik mimbar (untuk berkhutbah), maka para malaikat hadir untuk
mendengarkan dzikir. (Naksudnya mereka tidak lagi mencatat orang yang datang ke mesjid
setelah khutbah dimulai). HR Nuslim No: 1+03
Dzikirullah/mengingat Allah juga dapat diartikan ingat akan tipu daya syaithan yang
selalu berusaha mengalihkan manusia dari ingat kepada Allah. Allah selalu memberi ingat
sedangkan syaitan tetap berusaha agar manusia menjadi lupa terhadap hal-hal yang perlu
diingat.

ٌ_.ِ ,َ º ُ ¤َ I َ «ُ çَ º lً .lَ Lْ .َ . ُ ¤َ I ْ ¸ِّ .َ sُ . ِ_َ oْ >َّ ,Iا ِ ,ْ آِذ ْ _َ c ُ ¸ْ aَ . ْ _َ oَ و

Barang siapa yang berpaling dari ingat (dzikri) kepada Tuhan Yang Naha Pemurah (Al Our'an),
Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang
selalu menyertainya. (OS Az Zukhruf: 35)

Dan barang siapa berpaling dari dzikir kepadaKu (peringatan-Ku), maka sesungguhnya baginya
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan
buta". Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta,
padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman: "Demikianlah, telah
datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini
kamu pun dilupakan". (OS Thaha : 12+-126)


2. Dzikir itu Al Qur’an dan Al qur’an itu adalah sebagai Dzikir

Dzikir terbaik adalah dengan membaca al Our’an, mempelajarinya dan memahaminya.
Karena dalam Al Our’an banyak pelajaran, peringatan serta ancaman bagi orang-orang yang
beriman untuk dijadikan pedoman hidupnya. Dzikir adalah Al Our’an dan ini disebutkan dalam
beberapa ayat Al qur’an, diantaranya:

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
5
Al qur’an disebut dengan “Adz Dzikril hakiim”

ِ ».ِ îَ >ْ Iا ِ ,ْ آِّiIاَ و ِتlَ .Vا َ_ِ o َ:ْ .Iَ c ُ e«ُ Iْ .َ . َ:ِ Iَذ

Demikianlah (kisah '!sa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti
(kerasulannya) dan (membacakan) Al Our'an yang penuh hikmah. OS 3: 58

Al qur’an disebut dengan “Dzikrun Nubarak”

َنوُ ,ِ îْ .ُ o ُ ¤َ I ْ »ُ .ْ .َlَ ºَأ ُ elَ .ْ Iَ ,ْ .َأ ٌكَ رlَ .ُ o ٌ ,ْ آِذ اَiَ هَ و

Dan Al Our'an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami
turunkan. Naka mengapakah kamu mengingkarinya? OS 21:51

Al Our’an disebut dengan “Dzikrun wa Our’anun Nubiin”

ٌ_.ِ .ُ o ٌنlْ ,ُ ºَ و ٌ ,ْ آِذ Vِإ َ «ُ ه ْ نِإ

Al Our'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, OS 36: 69

Al Our’an disebut juga “Ad Dzikri” Bacaan yang Agung

ِ ,ْ آِّiIا يِذ ِنlْ ,ُ sْ Iاَ و ص

Shaad, demi Al Our'an yang mempunyai keagungan. OS 38:1

ٍ ,ِ آَّiُ o ْ _ِ o ْ _َ çَ º ِ ,ْ آِّiIِ I َنlْ ,ُ sْ Iا lَ .ْ ,َّ .َ . ْ iَ sَ Iَ و

Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Our'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang
mengambil pelajaran? OS : 5+:1/

َ و َ ,ْ آِّiIا lَ .ْ Iَّ ,َ . ُ _ْ >َ . lَّ .ِإَن«ُ Lِ ºlَ >َ I ُ ¤َ I lَّ .ِإ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Our'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar
memeliharanya. OS: 15:9

Al Our’an juga disebut “Dzikrun lil’alamin” sebagai peringatan semesta alam

َ_.ِ oَ Ilَ aْ Iِ I ٌ ,ْ آِذ Vِإ َ «ُ ه ْ نِإ

Al Our'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Shaad : 8/

ِi.ِ cَ و ُ فlَ >َ . ْ _َ o ِنlْ ,ُ sْ Ilِ . ْ ,ِّ آَiَ º

Naka beri peringatanlah dengan Al Our'an orang yang takut kepada ancaman-Ku. Oaf : +5

!nilah sebaik-baiknya Dzikir/pengingat yakni membaca Kitabullah (al Our’an), memperhatikannya,
serta mendirikan shalat

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan
menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam
dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar Allah
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
6
menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari
karuniaNya. Sesungguhnya Allah Naha Pengampun lagi Naha Nensyukuri." (Fathir:29-30).

Dan firmanNya,

"!ni adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka
memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai
pikiran." (Shad:29).

Tilawah yang dimaksud mencakup bacaan dan !ttiba' (pengamalan), bacaan dengan tadabbur
dan pemahaman, sedang-kan ikhlash kepada Allah merupakan sarana di dalam !ttiba' dan di
dalam tilawah tersebut juga terdapat pahala yang besar, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu
'alaihi wa sallam ,
ِ¤ِ .lَ >ْ ±َV lً aْ .ِ sَ . ِ¤َ olَ .ِ sْ Iا َ مْ «َ . .ِ .ْ lَ . ُ ¤ .ِ|َ º َنlْ ,ُ sIْ ا اوُ ؤَ ,ْ ºِا

"Bacalah Al-Our'an, karena ia akan datang pada Hari Kiamat sebagai penolong bagi orang-orang
yang membacanya.? |HR. Nuslim, Shalah al-Nusafirin (80+)|

Dan dalam sabda beliau yang lain,

ُ ¤َ o Iَ cَ و َنlْ ,ُ sْ Iا َ » Iَ aَ . ْ _َ o ْ »ُ آُ ,ْ .َ >

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Our'an dan mengajarkannya."| HR. Al-
Bukhari, Fadha'il al-Our'an (502/) |

Dan dalam sabda beliau yang lain,

"Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu
kebaikan sedangkan satu kebaikan itu (bernilai) sepuluh kali lipatnya, aku tidak mengatakan 'Alif
Laam Niim' sebagai satu huruf, akan tetapi 'Alif' sebagai satu huruf, 'Laam' sebagai satu huruf
dan 'miim' sebagai satu huruf."| HR. At-Tirmidzi, Fadha'il al-Our'an (2910) |

3. Shalat adalah Dzikir terbaik dibanding Ibadah yang lain

Firman Allah Ta’ala:
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Our'an) dan dirikanlah salat.
Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan
sesungguhnya mengingat Allah |ُ ْ آَِ َ و| (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-
ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. |Al Ankabut : +5|

Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka
beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Our'an), dan apa yang telah diturunkan
sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka
pahala yang besar. An Nisa: 162

Nempelajari Al qur’an dan Shalat adalah dikatakan sebaik-baiknya Dzikir/ingat kepada
Allah dan dipandang lebih besar keutamaannya dibanding ibadah yang lain.
Namun Dzikir juga adalah dengan membaca Tahmid, tasbih, Talbiyyah, ibtihal, takbir
serta tahlil. Bacaan-bacaan seperti hal tersebut diatas telah diajarkan oleh Rasulullah
sebagaimana salah satu riwayat berikut:
Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya orang-orang dari sahabat Nuhajirin datang kepada
Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dan berkata:”Orang-orang kaya telah memperoleh derajat
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
7
yang tinggi dan kebahagiaan yang abadi, dimana mereka salat sebagaimana kami salat, mereka
berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka mempunyai kelebihan harta sehingga dapat
menunaikan haji, umrah, berjuang dan bersedekah.” Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.
bersabda: “Naukah kalian aku ajari sesuatu yang dapat mengejar pahala orang-orang yang telah
mendahului kamu dan juga orang-orang yang sesudah nanti serta tidak ada seorang pun yang
lebih utama dari kamu, kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat?” Nereka
menjawab:”Nau wahai Rasulullah” Beliau bersabda:”Yaitu kalian membaca tasbih, tahmid dan
takbir setiap selesai salat sebanyak tiga puluh tiga kali.” Abu Shalih orang yang meriwayatkan
hadis ini dari Abu Hurairah ra. berkata: “Ketika beliau ditanya tentang bagaimana
mengucapkannya, beliau bersabda: SUBHAANALLAAH, ALHANDUL!LLAH dan ALLAAHU AKBAR,
masing-masing dari tiga kalimat itu dibaca tiga puluh tiga kali.” (HR. Bukhari dan Nuslim)
Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. bersabda: ”Dua
kalimat yang ringan pada lisan, berat pada timbangan amal, di sukai oleh Allah Yang Naha
Pengasih, yaitu SUBHAANALLAAH WAB!HAND!H!, SUBHAANALLAAH!L ’AZH!!N (Naha Suci Allah
dengan memuji kepada-Nya; Naha Suci Allah Yang Naha Agung).” (HR. Bukhari dan Nuslim)
Dan sebagimana lainnya akan disebutkan pada bab berikutnya.

4. Perintah dan anjuran berdzikir

Dalil-dalil dari Al qur’an tentang dzikir

Allah Ta'ala berfirman:

َن«ُ aَ .ْ ±َ . lَ o ُ »َ Iْ aَ . ُ ¤َّ IIاَ و ُ ,َ .ْ آَأ ِ¤َّ IIا ُ ,ْ آِiَ Iَ و

" Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-
ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (al-'Ankabut: +5)

Allah Ta'ala juga berfirman:

ْ »ُ آْ ,ُ آْ ذَأ .ِ .وُ ,ُ آْ ذlَ º

" Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu sekalian." (al-
Baqarah: 152)

Allah Ta'ala berfirman pula:

ْ «َ sْ Iا َ_ِ o ِ ,ْ çَ >ْ Iا َنوُ دَ و ً¤َ s.ِ >َ و lً cُّ ,َ ±َ . َ:ِ .ْ sَ . .ِ º َ:َّ .َ ر ْ ,ُ آْ ذاَ وَ_.ِ Iِ ºlَ aْ Iا َ_ِ o ْ _ُ îَ . Vَ و ِلlَ ±Vاَ و ِّ وُ iُ aْ Ilِ . ِل

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan
dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk
orang-orang yang lalai." (al-A'raf: 205)

Allah Ta'ala berfirman lagi:

َن«ُ >ِ Iْ sُ . ْ »ُ îَّ Iَ aَ I اً ,.ِ .َ آ َ¤َّ IIا اوُ ,ُ آْ ذاَ و

" .dan berdzikirlah (ingatlah) Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.." (al-Jumu'ah:
10)

Allah Ta'ala juga berfirman:

" Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin,
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
8
laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar,
laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan
perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan
yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (al-Ahzab: 35)

Allah Ta'ala berfirman lagi:

" Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang
sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (al-Ahzab: +1-+2)

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. !ngatlah,
hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. (OS: Ar Ra’d : 28)

Dalil-dalil dari as Sunnah Tentang Dzikir

1. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam itu berdzikir
kepada Allah dalam segala keadaannya." (HR Nuslim, Riyadhus Sholaihin bab 2+5 ).

2. Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi sholallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda : ”Ada tujuh
kelompok yang akan memperoleh naungan Allah, pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-
Nya, yaitu : (1) Pemimpin yang adil. (2) Pemuda yang giat beribadah kepada Allah. (3)
Seseorang yang hatinya selalu digantungkan (dipertautkan) dengan masjid. (+) Dua orang yang
saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. (5) Seorang laki-
laki yang diajak (dirayu) oleh seorang perempuan bangsawan yang cantik rupawan, lalu ia
berkata : ”Sesungguhnya aku takut kepada Allah.” (6) Seseorang yang memberikan sedekah lalu
disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan
kanannya. Dan (/) seseorang yang mengingat (berdzikir) kepada Allah di tempat yang sunyi
kemudian kedua matanya bercucuran air mata.” (HR. Bukhari dan Nuslim)

3. Dari Nuadz !bnu Jabal Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam
bersabda: "Amal yang diperbuat anak Adam tidak ada yang menyelamatkannya dari adzab Allah
selain dzikir kepada Allah." Riwayat !bnu Abu Syaibah dan Thabrani dengan sanad hasan.

+. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Saya mendengar Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam
bersabda : ”!ngatlah, sesungguhnya dunia ini terkutuk. Apa pun yang ada di dalamnya terkutuk,
kecuali mengingat Allah Ta’ala (dzikir) dan yang semisalnya, serta orang berilmu dan orang yang
mempelajari (ilmu).” (HR. Tirmidzi, Riyadhus Shalihin Bab Zuhud, no. 22)

5. Dari Jabir ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam, bersabda:
“Apabila seseorang masuk ke rumahnya, lalu berdzikir kepada Allah Ta’ala ketika ia masuk, dan
sewaktu makan, maka setan berkata (kepada temannya): ‘Kamu tidak bisa ikut masuk dan kamu
tidak bisa ikut makan.’ Dan apabila seseorang tidak berdzikir kepada Allah Ta’ala ketika masuk
rumahnya, maka setan berkata: ‘kamu dapat mengikutinya masuk.’ Dan apabila seseorang tidak
berdzikir kepada Allah Ta’ala sewaktu makan, maka setan berkata (kepada temannya): ‘Kamu
bisa ikut makan dan bisa ikut masuk.’” (HR. Nuslim, Riyadhus Shalihin Bab Nembaca basmalah
dan hamdalah, hadist no.3)

6."Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah -radhiallahu 'anhuma- bahwa Rasulullah
shollallahu'alaihiwasallam bersabda: Bila seorang suami membangunkan istrinya pada malam
hari, kemudian keduanya shalat dua raka'at, niscaya keduanya dicatat termasuk laki-laki dan
wanita yang banyak berzikir kepada Allah." (Riwayat Abu Dawud, 2/33, hadits no: 1309, !bnu
Najah 1/+23, hadits no:1335, dan Al Hakim 2/+52, hadits no: 3561)
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
9

/. Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., beliau bersabda
:”Barangsiapa yang duduk dalam suatu majelis kemudian ia tidak dzikir kepada Allah Ta’ala,
maka ia akan mendapatkan kerugian di hadapan Allah. Dan barangsiapa yang berbaring
kemudian ia tidak berdzikir kepada Allah Ta’ala, maka ia juga akan mendapatkan kerugian di
hadapan Allah.” (HR. Abu Dawud)

8. Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi shalallahu ‘alahi wasallam, beliau bersabda : “Suatu kaum yang
duduk di suatu majelis di mana mereka tidak berdzikir kepada Allah Ta`ala dan tidak pula
membaca salawat Nabi mereka maka mereka sungguh mendapatkan kerugian, (tergantung
Allah) apakah !a menyiksa mereka atau mengampuni mereka.” (H.R Turmudzi)

9. Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam, beliau bersabda: “Barangsiapa
yang duduk dalam suatu tempat duduk kemudian ia tidak berdzikir kepada Allah Ta`ala, maka ia
akan mendapat kerugian di hadapan Allah. Dan barangsiapa yang berbaring kemudian ia tidak
berdzikir kepada Allah Ta`ala, maka ia juga mendapat kerugian di hadapan Allah.” (H.R Abu
Dawud)

10. Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Bersabda : “Setan
mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian sewaktu tidur dengan tiga ikatan. Pada
masing-masing ikatan itu setan berkata : “Tidurlah lagi, malam masih panjang.” Apa bila orang
itu bangun kemudian dzikir kepada Allah Ta`ala maka lepaslah satu ikatan. Apabila ia berwudhu,
maka lepaslah satu ikatan lagi. Dan apabila ia salat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga
pada waktu pagi ia akan tangkas dan tenang jiwanya, sedang kalau tidak, maka ia akan lesu dan
malas.”(H.R Bukhari dan Nuslim)

11 » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ...Iا _c ، ُ ¤.c ¤ IIا .±ر ، ي,a.Vا _َ .«ُ o ..أ ْ _cو لlº ، : » يiIا ُ _َ .َ o
ِ. .َ oIاو .>Iا _َ .َ o ، ُ eُ ,ُ آi. V يiIاَ و ُ ¤ .ر ُ ,ُ آiَ . « يرl>.Iا ُ eاور .
لlsº »I.o eاورو : » َ و ، ِ¤.ِ º ¤ IIا ُ ,َ آْ iُ . يi Iا ِ.ْ .َ .Iا ُ _َ .َ o ِ. .َ oIاو .َ >Iا ُ _َ .َ o ، ِ¤.ِ º ¤ IIا ُ ,َ آْ iُ . V يiIا ِ..َ .Iا « .

11. Dari Abu Nusa Al Asy’ariy ra., dari nabi shalallahu ‘alahi wasallam., beliau bersabda:
“Perumpamaan orang yang dzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak, bagaikan orang
yang hidup dengan orang yang mati.” (HR, Bukhari). Dalam riwayat Nuslim dikatakan:
“Perumpamaan rumah digunakan untuk dzikir kepada Allah dengan yang tidak, bagaikan orang
yang hidup dengan orang yang mati.”

5. Dzikir dengan kalimat-kalimat Thoyyibah

5.1 Lafazh-lafazh kalimat Thayyibah dalam Al Qur’an

Pertama: Lafazh Subhanallah

َ_.ِ آِ ,ْ .ُ oْ Iا َ_ِ o lَ .َأ lَ oَ و ِ¤َّ IIا َنlَ >ْ .ُ .َ و

Naha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (Yusuf : 108)

Seperti dikisahkan dalam surah Yusuf ini yang dari ke 111 ayatnya mencerikan kisah keluarga
Ya’qub ‘alaihis salam. Beliau juga dipanggil !srael dan anak cucunya dipanggil Bani !srael. !ni
merupakan kisah terbaik dalam al Our’an sebegai dzikir/pengingat unutk orang yang beriman
sebagai informasi yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Sebagaimana Allah menjelaskan
dalam ayat ke-3 surah Yusuf ini:
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
10
Artinya : Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al
Our'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah
termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (OS Yusuf:3)
Diakhir ayat disebutkan :
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang
mempunyai akal. Al Our'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan
(kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan
rahmat bagi kaum yang beriman. (OS Yusuf: 111)
!ni adalah salah satu contoh dzikir/pengingat/pelajaran dengan pemahaman bahwa Allah
itu adalah Naha Suci dan tidak ada sekutu baginya. Dan juga dia suci dari anggapan-anggapan
orang-orang Nusrik.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia.
ِ رlَّ .Iا َباَiَ c lَ .ِ sَ º َ:َ .lَ >ْ .ُ .

Naha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.(OS Al !marn : 191)

Diayat ini Allah menyatakan bahwa dalam pencipatan langit dan bumi itu dan silih bergantinya
siang dan malam terdapat tanda orang-orang yang berakal. Disinilah peran akal digunakan untuk
memahami ayat-ayat kauniyah itu dan memperhatikan kebesaran ciptaannya yang terbendatang
di Alam jagad raya ini, dan sesungguhnya Allah menciptakan hal tersebut bukanlah dengan sia-
sia. Dan bertasbihlah kepada-Nya dengan memohonlah perlindungan dari siksa api neraka.
Karena kelalai manusia yang tidak memperhatiak kebesaran ayat-ayatnya disebutlah orang yang
lalai.

Demikian juga dengan ayat-ayat lainnya seperti :


V«ُ aْ sَ oَ I lَ .ِّ .َ ر ُ iْ cَ و َنlَ آ ْ نِإ lَ .ِّ .َ ر َنlَ >ْ .ُ .

"Naha Suci Tuhan kami; sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi". (OS Al !sraa’ : 108)

َن«ُ sِ ±َ . lَّ oَ c ِشْ ,َ aْ Iا ِّبَ ر ِ¤َّ IIا َنlَ >ْ .ُ .َ º

Naka Naha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. 9OS Al Anbiyya
: 22),
Dan setersunya silahkan di tadaburi surah-surah berikut: Al Nu’minun : 91, As Shofaat :
59, An Naml :8, Al Oashash: 68, Yasin : 36, Yasin : 83, As Shaffat:180, Az zukhruf : 13-1+, 82, At
Thur : +3, Al Oalam : 29, Al Baqarah: 32, Al Naidah: 116, Al A’raf: 1+3, Yunus: 8, At Taubah :
31, Yusnu : 68, al !sraa’ : 83.
Banyak orang melafalkan kalimat tasbih hanya sebatas ucapan yang dibaca tanpa makna
dan penghayatan, padahal setiap tasbih itu ada hal yang terkandung didalamnya. Begitulah al
Our’an menghendaki setiap lafazh tasbih dalam ayat-ayatnya pasti memiliki latar belakang yang
bisa dingat dan diambil ibrah/pelajaran didalamnya.

Kedua : Lafazh Ahamdulillah

َ_.ِ oَ Ilَ aْ Iا ِّبَ ر ِ¤َّ Iِ I ُ iْ oَ >ْ Iا
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, (OS Al fatihah : 2)
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
11

َن«ُ Iِiْ aَ . ِتlَ oُ Iُّ LIا َ_َ aَ >َ و َضْ رVاَ و ِتاَ وlَ oَّ .Iا َ_َ Iَ > يِiَّ Iا ِ¤َّ Iِ I ُ iْ oَ >ْ Iا

Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi, dan mengadakan gelap dan
terang, (Al An’am : 1)

اً ,.ِ .ْ îَ . ُ eْ ,ِّ .َ آَ و ِّلُّ iIا َ_ِ o ٌّ.ِ Iَ و ُ ¤َ I ْ _ُ îَ . ْ »َ Iَ و ِ:ْ Iُ oْ Iا .ِ º ٌ:.ِ ,َ . ُ ¤َ I ْ _ُ îَ . ْ »َ Iَ و اًiَ Iَ و ْ iِ >َّ .َ . ْ »َ I يِiَّ Iا ِ¤َّ Iِ I ُ iْ oَ >ْ Iا ِ_ُ ºَ و

Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai
sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan
agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. (Al !sraa’ :111)

lَ >َ «ِ c ُ ¤َ I ْ _َ aْ >َ . ْ »َ Iَ و َبlَ .ِ îْ Iا ِeِiْ .َ c _َ Iَ c َلَ ,ْ .َأ يِiَّ Iا ِ¤َّ Iِ I ُ iْ oَ >ْ Iا

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al Our'an) dan Dia
tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. (Al Kahfi: 1)

Dan seterusnya bisa dilihat pada ayat-ayat berikutnya: Al Nu’minun:28, An Naml:15, 59,
Al Oashash: /0, Al Ankabut:63, Al Luqman:35, Az Zumar:29, Ar Rum:18, saba:1, Fathir:1. Az
Zumar:/+, dan lain-lain masih banyak lagi.

Ketiga: Lafazh Tahlil
ُ ».ِ >َّ ,Iا ُ _َ oْ >َّ ,Iا َ «ُ ه Vِإ َ¤َ Iِإ V ٌiِ >اَ و ٌ¤َ Iِإ ْ »ُ îُ çَ Iِإَ و

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Naha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia, Yang Naha Pemurah lagi Naha Penyayang. (al Baqarah:163)

َ >ْ Iا َ «ُ ه Vِإ َ¤َ Iِإ V ُ ¤َّ IIاُ م«ُّ .َ sْ Iا ُّ .
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus
menerus mengurus makhluk-Nya. (Al !mran:2)

َن«ُ آِ ,ْ .ُ . lَّ oَ c ُ ¤َ .lَ >ْ .ُ . َ «ُ ه Vِإ َ¤َ Iِإ V
Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Naha Suci Allah dari apa yang mereka
persekutukan. (At Taubah:31)

Demikian juga masih banyak ayat yang semakna, yakni At Taubah:129, Thaha:8 dan 98, Al
Anbiya: 8/, Al Nu’minun: 3 dan 116, An Naml:26, Al Oashash:/0 dan lainnya.

5.2 Lafazh-lafazh kalimat Thayyibah dalam As Sunnah
4


1+08 َلlº ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر ، َة,.,ُ ه ..أ ْ _َ cو : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ُ ل«ُ .َ ر َلlº : » ِنlَ .َ s.ِ sَ > ِنlَ .oِ Iَ آ
ِ_oْ > ,Iا _Iإ ِنlَ .َ ..ِ .َ > ، ِناَ ,.ِ oIا .º ِنl.َ Iِ .sَ . ، ِنl. IIا _Iَ c : ِ ».LaIا ¤ IIا َنl>.ُ . ،ِeِiْ oَ >ِ .َ و ِ¤ IIا نl>ْ .ُ . «
ٌ_s.o ِ¤.Ic .
1. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. bersabda: ”Dua
kalimat yang ringan pada lisan, berat pada timbangan amal, di sukai oleh Allah Yang Naha
Pengasih, yaitu SUBHAANALLAAH WAB!HAND!H!, SUBHAANALLAAH!L ’AZH!!N (Naha Suci Allah
dengan memuji kepada-Nya; Naha Suci Allah Yang Naha Agung).” (HR. Bukhari dan Nuslim)

1+09 لlº ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر ُ ¤ْ .َ cو : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ُ ل«ُ .َ ر َلlº : » ُ iْ oَ >Iاَ و ، ِ¤ IIا َنl>ْ .. َل«ُ ºَأ نV
¤َ Iإ Vو ، ِ¤ II ُ ¸ْ o .Iا ِ¤.Ic .َ aَ Iَ L l oِ o .Iإ .>َأ ، ُ ,.ْ آأ ¤ IIاَ و ، ¤ IIا Vإ « »I.o eاور .
2. Dari Abu Huraiorah ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. bersabda: ”Sungguh,
jika aku mengucap: SUBHAANALLAAH WAL HANDUL!LLAH WALAA !LAAHA !LAAHU AKBAR (Naha
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
12
Suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Naha Besar), itu lebih
aku sukai, daripada apa yang disinari matahari (dunia).” (HR. Nuslim)

1+10 » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا َل«ُ .ر نأ ُ ¤.cو َلlº : » ْ _o ،ُ ¤َ I َ:.ِ ,. V ُ eَiْ >َ و ¤ IIا Vإ ¤Iإ V لlº ُ :Iُ oIا ُ ¤I
، ٍ¤.َ .َ > ُ ¤َ .lِ o ُ ¤َ I ْ .َ .ِ .ُ آو ٍبlَ ºر ,.َ c لْ iَ c ُ ¤َ I ْ .َ .lآ ٍة ,َ o َ¤.lِ o ٍ م«. .º ، ٌ ,.ِiَ º ٍء.َ . _ُ آ _Iَ c َ «ُ هَ و ، ُ iْ oَ >Iا ُ ¤Iَ و ،
ا َ_ِ o ًاز,ِ > ¤I ..lآو ، ٍ¤َ . .. ¤.lِ o ُ ¤.c ..ِ >ُ oَ و َءl> l oِ o _َ ±ºَlِ . ٌi>َأ ِتْ l. »Iو ، .ِ .oُ . _.> َ :Iذ ُ ¤َ o«. ِنlَ L. .I
¤.ِ o ,َ .آَأ َ_ِ oَ c ٌ_ُ >ر Vإ ِ¤ِ . « َلlºو ، : » ْ نإو ، ُ el.lَ Lَ > ْ . Lُ > ، ٍة ,َ o َ¤َ .lِ o مْ «. .º ، ِeِiْ o>.َ و ِ¤ IIا َنlَ >ْ .ُ . َلlº _o
,ْ >َ .Iا ِiَ .َ ز َ_ْ .ِ o ْ .َ .lَ آ « ِ¤.Ic ٌ_s.o .
3. Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Bersabda:
”Barangsiapa mengucapkan : LAA !LAAHA !LLALLAH WAHDAHU LAA SYAR!!KA LAHU, LAHUL
NULKU WALAHUL HANDU WAHUWA ’ALAA KULL! SYA-!N OAD!!R (Tidak ada Tuhan selain Allah
Zat Yang Naha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan segala puji. Dia
Naha Kuasa atas segala sesuatu) dalam sehari seratus kali, maka baginya (pahalanya) sama
dengan memerdekakan sepuluh budak dan dituliskan untuknya seratus kebaikan, dihapus
darinya seratus keburukan dan ucapan itu merupakan penjagaan baginya dari gangguan setan
pada hari tersebut sampai tetang, serta tidak seorang pun datang dengan membawa yang lebih
utama dari apa yang ia bawa (kelak di hari kiamat), kecuali seseorang yang beramal lebih banyak
daripada itu.” Dan beliau bersabda pula: ”Barangsiapa mengucapkan SUBHAANALLAH
WAB!HAND!H! dalam sehari seratus kali, maka turunlah kesalahan-kesalahannya, meskipun
kesalahan-kesalahannya itu sebanyak buih di laut.” (HR. Bukhari dan Nuslim)

1+11 لlº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ...Iا _َ c ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر يرlَ ±.Vا َب«.أ ..أ ْ _َ cو : » Vإ ¤Iإ V َلlº ْ _َ o
ٍتا ,o ,ْ .c ، ٌ ,.ِiَ º ٍء.َ . _ُ آ _Ic «ُ هَ و ، ُ iْ o>Iا ُ ¤َ Iو ، ُ :ْ Iُ oIا ُ ¤َ I ، ُ ¤I َ:.ِ ,َ . V ُ eiْ >و ¤ IIا : ْ _َ oَ آ نlآ َ_َ .ْ cَأ
َ_.ِ cloْ .إ iِ Iَ و _ِ o ٍ¸ُ s.َأ َ¤a.ْ رأ « ِ¤.Ic _s.o .
+. Dari Ayyub Al Anshariy ra. dari Nabi shalallahu ‘alahi wasallam., beliau bersabda:
”Barangsiapa mengucapkan : LAA !LAAHA !LALLA WAHDAHU LAA SYAR!!KA LAHU, LAHUL
NULKU WALAHUL HANDU WAHUWA ’ALAA KULL! SYA-!N OAD!!R sepuluh kali, maka ia bagaikan
orang yang memerdekakan empat jiwa dari keturunan !sma’il.” (HR. Bukhari dan Nuslim)

1+12 َلlº ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر رَذ ..أ ْ _cو : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ُ ل«.ر .I َلlº : » َكُ ,ِ .ْ >ُ أ Vأ .>َlِ .
¤ IIا _Iإ ِ مVَ îIا .>أ نإ ؟ ِ¤ IIا _Iإ ِ مVَ îIا : ِeِiْ oَ >.و ¤ IIا َنl>ْ .ُ . « »I.o eاور .

6. Dari Abu Nalik Al Asy’ariy ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. bersabda
:”Bersuci adalah sebagian dari iman, ALHANDUL!LLAH memenuhi amal dan SUBHAANALLAAH
WAL HANDUL!LLAAH memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi.” (HR. Nuslim)

1+13 لlº ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر يِ ,َ aْ .Vا ٍ:Ilo ..أ ْ _َ cو : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ُ ل«ُ .ر لlº : » ُ ,ْ Lَ . ُ ر«ُ ç LIا
I ُ io>Iاو ، نlo.Vا ِنVْ o. ¤ II ُ iْ o>Iاو ِ¤ IIا َنlَ >ْ .ُ .و ، َنا,ْ .ِ oIا ُ Vْ oَ . ِ¤ I ُ Vْ oَ . وأ ِضْ رVاو ِتا«َ o .Iا َ_ْ .َ . lo « ُ eاور
»I.o .
5. Dari Abu Dzar ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Bersabda kepada saya:
”Naukah kamu aku beritahu kalimat yang paling disukai oleh Allah? Sesungguhnya kalimat yang
paling disukai oleh Allah adalah : SUBHAANALLAAH! WAB!HAND!H!.” (HR. Nuslim)

1+1+ لlº ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر ٍصl ºو ..أ ِ_. ِiْ a. ْ _َ cو : Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ِل«ُ .ر _Iإ ..اَ ,ْ cَأ َءl> »
َلlsº : ُ ¤ُ I«ُ ºَأ ًloVَ آ ..ْ o Ic . َلlº : » ، ًا,..َ آ ِ¤ II ُ iْ o>Iاو ، ًا,.ِ .َ آ ُ ,َ .ْ آَأ ¤ IIا ، ُ ¤I َ:.ِ ,. V ُ eَi>و ¤ IIا Vإ ¤Iإ V _ُ º
ِ ».î>Iا ,.,َ aIا ِ¤ IIl. Vإ َة «ُ º Vَ و لْ «> Vو ، َ _.ِ oIlaIا بر ¤ IIا َنl>ْ .ُ .و « لlº ، : ءVåçَ º لlº ؟ .I loَ º ، . .َ ,ِ I : »
_ُ º : ..o>ْ راو .I ْ ,ِ sْ cا »ُ ç IIا . ..ْ ºُ زْ راو ، ..ِiْ هاو « »I.o eاور .
/. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash ra., ia berkata: ada seorang Badui yang datang kepada Rasulullah
shalallahu ‘alahi wasallam. dan berkata: ”Ajarkanlah kepada saya suatu kalimat yang harus saya
baca.” Beliau bersabda: ”Bacalah : LAA !LAAHA !LLALLAAHU WAHDAHU LAA SYAR!!KALAH
ALLAHU AKBAR KAB!!RA WAL HANDUL!LLAH! KATS!!RA WASUBHANALLAAH! RABB!L ’AALAN!!N
WALAA HAULA WALAA OUWWATA !LLA B!LLAH!L ’AZ!!Z!L HAK!!N (Tiada Tuhan selain Allah Zat
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
13
Yang Naha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Allah Naha Besar, segala puji bagi Allah dengan
sebanyak-banyaknya. Naha Suci Allah Tuhan semesta alam, dan tiada daya dan kekuatan kecuali
atas pertolongan Allah Zat Yang Naha Nulia dan Naha Bijaksana).” Orang Badui itu berkata:
”Semua itu adalah untuk Tuhanku, kemudian mana yang untuk kepentingan saya?” Beliau
bersabda: ”Ucapkanlah: ALLAAHUNNAGHF!R L!! WARHANN!! WAHD!N!! WARZUON!! (Ya Allah,
ampunilah dosaku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki).” (HR. Nuslim)

1+15 لlº ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر َنl.«. ْ _cو : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ُ ل«ُ .َ ر نlآ : » ِ¤ِ .V± ْ _ِ o فَ ,َ ±ْ .ا اذإ
لlºو ، ًl.Vَ . ,َ saَ .ْ .ا : » ما,آVاو ِلV>Iا اذlَ . َ.ْ آرl.. ، ُ مV .Iا َ:.ِ oو ، ُ مV .Iا َ.ْ .َأ »ُ ç IIا « َ «ُ هو .cازْ وَVI _.ِ º
ُ ر iَ >َأ ..i>Iا ِةاو : لlº ؟ ُ رlَ saِ ..Vا َ..آ : ل«s. : ¤ IIا ُ ,ِ sْ aَ .ْ .َأ ، ¤ IIا ُ ,sْ aَ .ْ .َأ . »I.o ُ eاور .
8. Dari Tsauban ra., ia berkata: Adalah Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Apabila selesai dari
salatnya, beliau beristighfar kepada Allah tiga kali dan mengucapkan : ALLAAHUNNA ANTAS
SALAAN WAN!NKAS SALAAN TABAARAKTA YAA DZAL JALAAL! WAL !KRAAN (Ya Allah, Engkau
adalah Zat Yang Naha Sejahtera dan dari Engkaulah kesejahteraan. Engkaulah yang senantiasa
memberi berkah wahai Zat Yang Naha Agung dan Naha Nulia).” Ditanyakan kepada Al Auza’iy
(ia adalah salah seorang dari perawi hadis ini): ”Bagaimanakah istighfar itu?” Jawabnya :
”ASTAGHF!RULLAAH, ASTAGHF!RULLAAH (Saya memohon ampun kepada Allah, saya memohon
ampun kepada Allah).” (HR. Nuslim)
1+16 ةV ±Iا َ_ِ o َغ,َ º اذإ نlَ آ » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ل«ُ .َ ر نأ ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر َ¤.ْ aُ . _. ِة,.ِ aُ oIا _َ cو
َلlº » I.و : » ٌ ,.iَ º ٍء.َ . _ُ آ _Iَ c َ «ُ هو ، ُ iْ oَ >Iا ُ ¤َ Iو ُ :ْ Iُ oIا ُ ¤I ، ُ ¤َ I َ:.ِ ,َ . V ُ eَiْ >و ¤ IIا Vإ َ¤Iإ V . Iا V »ُ ç I
i>Iا َ:ْ .ِ o iَ >Iا اذ ُ ×َ sْ .. Vو ، َ.ْ aَ .َ o loI َ .Lْ aُ o Vَ و ، َ.ْ .َ Lْ cأ loI َ×ِ .lo « ِ¤.Ic ٌ_s.o .
9. Dari Al Nughirah bin Syu’bah ra. bahwasannya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. setiap
selesai salat dan mengucapkan salam, beliau membaca: ”LAA !LAAHA !LLALLAAHU WAHDAHU
LAA SYAR!!KALAH LAHUL NULKU WALAHUL HANDU WAHUWA ’ALAA KULL! SYA!-!N OAD!!R
ALLAHUNNA LAA NAAN!’A L!NAA A’THA!TA WALAA NU’TH!YA L!NAA NANA’TA WALAA YA’FAU
DZAL JADD! N!NKAL JADDU (Tiada Tuhan selain Allah Zat Yang Naha Esa, Tiada sekutu bagi-
Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian; Dia Naha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada
yang dapat menghalangi terhadap apa yang Engkau berikan, tiada yang dapat memberikan apa
yang Engkau halangi, dan tidak berarti apa-apa kekayaan bagi orang kaya karena semua berasal
dari pada-Nu)” (HR. Bukhari dan Nuslim)

1+1/ ُ » Iَ .ُ . َ_.> ،ٍةV± _َ آ َ ,ُ .ُ د ل«ُ s. نlآ ُ ¤ .َأ loُ çْ .c _Ila. ¤ IIا .±ر ِ ,ْ .َ . ,Iا _. ¤ IIا i.c ْ _َ cو : ¤ IIا Vإ ¤َ Iإ V
Iا ُ ¤I ، ُ ¤I َ:.,. V ُ eَiْ >َ و ٌ ,.iَ º ٍء.. _ُ آ _Iَ c َ «ُ هو ، ُ iْ oَ >Iا ُ ¤Iو ُ :Io . ، ¤ IIا Vإ ¤Iإ V ، ¤ IIlِ . Vإ َة «ُ º Vَ و َلْ «> V
eِ ,َ آ ْ «Iو َ_.iIا ُ ¤َ I َ_.ِ ±ِ Iْ >ُ o ¤ IIا Vإ ¤Iإ V ، ُ _.َ >Iا ُ ءlَ . .Iا ُ ¤َ Iَ و ُ _ْ ±sIا ُ ¤َ Iو ، ُ ¤oa.Iا ُ ¤I ، ُ el .إ Vإ ُ iُ .ْ aَ . Vَ و نوُ ,ºlَ îIا
. ,ْ .َ . ,Iا ُ _ْ .ا َلlº : ، ¤.«.îo ٍةVَ ± _ُ آ َ ,ُ .ُ د _ِ çِ . ُ _ Iَ çُ . » Iَ .و ِ ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ُ ل«.ر نlَ آو »I.o eاور .

10. Dari Abdullah bin Zubair ra. bahwasannya apabila ia selesai salat, sehabis mengucapkan
salam ia senantiasa mengucapkan : LAA !LAAHA !LLALLAAHU WAHDAHU LAASYAR!!KALAH,
LAHUL NULKU WALAHUL HANDU WAHUWA ’ALAA KULL! SYA!-!N OAD!!R. WALAA HAULA
WALAA OUWWATA !LLA B!LLAAH. LAA !LAAHA !LLALLAAH WALAA NA’BUDU !LLA !YYAAH LAHU
N!’NATU WALAHUL FADL-LU WALAHUTS TSANAAUL HASAN LAA !LAAHA !LLALLAAHU
NUKHL!SH!!NA LAHUD D!!NA WALAU KAR!HAL KAAF!RUUN (Tiada Tuhan selain Allah Zat Yang
Naha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian. Dia Naha Kuasa atas
segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada Tuhan selain
Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat keutamaan
dan segala pujian yang baik. Tiada Tuhan selain Allah, dengan ikhlas menganut agama karena-
Nya walau orang-orang kafir membencinya). !bnu Zubair berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alahi
wasallam. Biasa membaca bacaan tersebut setiap selesai salat.” (HR. Nuslim)

1+18 ا«ُ Ilsº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا َل«ُ .َ ر اْ «َ .َأ َ_.ِ ,ِ >lçُ oIا َءاَ ,َ sُ º نأ ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر َ ة,.,ُ ه ..أ ْ _cو :
ِ ».sُ oIا ِ ».ِ a .Iاَ و ، _Iُ aIا ِتlَ >رiIl. ِ ر«ُ .iIا ُ _ْ هأ .هَذ : ٌ_ْ ±َ º ُ »çIو ، ُ م«ُ ±َ . loآ َن«ُ o«ُ ±.َ و ، . I±ُ . loَ آ َن« Iَ ±ُ . ْ _ِ o
ٍلا«ْ oأ : ن«ُ ºiَ ±َ ..و ، َنوُ iِ هl>ُ .َ و ، َنوُ ,ِ oَ .ْ aَ .و ، َن« >>. . َلlsº : » ، ْ »ُ îَ sَ .. ْ _َ o ِ¤ِ . َن«ُ آِ رْ iُ . ًl.ْ .َ . ْ »ُ îُ oIcُ أ Vأ
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
14
ْ »ُ آiْ aَ . ْ _o ِ¤ِ . َن«ُ sِ ..َ .و . ؟ »ُ .ْ aَ .َ ± lo َ_.ِ o ِ×َ .َ ± ْ _َ o Vإ ْ »ُ îْ .ِ o َ_±ْ ºَأ ٌiَ >َأ ُ ن«ُ îَ . Vو « ُ Ilº ا« : ، ¤ IIا ل«.ر l. _َ Iَ .
لlº : » َ_..Vَ .و ًl.V. ٍةV± _ُ آ َ.ْ I> ، َنوُ , .َ îُ .و َنوُ ioْ >َ .و ، َن«ُ > ..ُ . « »I ، َة,ْ .َ ,ُ ه ..أ ْ _c يوا ,Iا ٍrIl± «ُ .أ لlº
لlº ، _هِ ,ْ آِذ ِ¤.ِ sْ .آ ْ _c _ِ .. : ل«s. : ُ ,.ْ آأ ¤ IIاو ، ¤ II ُ iْ o>Iاو ، ¤ IIا نl>ْ .ُ . ًl.V. _ç Iُ آ _ُ çْ .ِ o َن«ُ î. _ .> ،
_..V.و . ِ¤.Ic ٌ_s.o
ِ¤ِ ..اور .º ٌ »Iْ .ُ o دازو : ا«Ilsº ، » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ِل«ُ .ر _Iإ َ_.ِ ,ِ >lَ çُ oIا ُ ءا,َ sُ º ×>,َ º : l.ُ .ا«ْ >إ ×ِ o.
ُ .َ ر َلlsº ؟ ُ ¤Iْ .ِ o ا«ُ Iَ asº ، lَ .ْ Iَ aº loِ . لا«ْ oVا ُ _هأ » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ُ ل« : » ْ _o ِ¤.ِ .ْ åُ . ¤ IIا ُ _ْ ±َ º َ:Iذ
ُ ءl.. « .
» ُ ر«ُ .iIا « ٍ ,ْ .َد ×o> » ِ¤َ . I.oIا ءl.Iا ِنlî.إو ِلاiIا ِr.s. « ُ ,..îIا ُ لloIا «هو .
11. Dari Abu Hurairah ra. bahwasannya orang-orang dari sahabat Nuhajirin datang kepada
Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dan berkata:”Orang-orang kaya telah memperoleh derajat
yang tinggi dan kebahagiaan yang abadi, dimana mereka salat sebagaimana kami salat, mereka
berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka mempunyai kelebihan harta sehingga dapat
menunaikan haji, umrah, berjuang dan bersedekah.” Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.
bersabda: “Naukah kalian aku ajari sesuatu yang dapat mengejar pahala orang-orang yang telah
mendahului kamu dan juga orang-orang yang sesudah nanti serta tidak ada seorang pun yang
lebih utama dari kamu, kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat?” Nereka
menjawab:”Nau wahai Rasulullah” Beliau bersabda:”Yaitu kalian membaca tasbih, tahmid dan
takbir setiap selesai salat sebanyak tiga puluh tiga kali.” Abu Shalih orang yang meriwayatkan
hadis ini dari Abu Hurairah ra. berkata: “Ketika beliau ditanya tentang bagaimana
mengucapkannya, beliau bersabda: SUBHAANALLAAH, ALHANDUL!LLAH dan ALLAAHU AKBAR,
masing-masing dari tiga kalimat itu dibaca tiga puluh tiga kali.” (HR. Bukhari dan Nuslim)

Di dalam riwayat Nuslim terdapat tambahan: Kemudian orangorang fakir Nuhajirin datang lagi
kepada Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dan berkata: “ Setelah saudara-saudara kami yang
kaya itu mendengar apa yang kami kerjakan, maka mereka mengerjakan seperti yang saya
kerjakan.” Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. bersabda:”!tulah karunia Allah yang
diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.”

Addutsur adalah jamaknya datsrun dengan fathahnya dal dan saknahnya tsa' yang bertitik tiga,
artinya ialah harta yang banyak.

1+19 َلlº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ِل«ُ .َ ر ْ _c ُ ¤ْ .cو : » ، َ_..Vَ .و ًl.Vَ . ٍةV± _ُ آ ِ ,ُ .ُ د .º ¤ IIا َr .َ . ْ _َ o
و ، _..Vَ .و ًl.Vَ . ¤ IIا َiِ o>َ و ِ¤َ .lِ oIا َ مloَ . لlºو َ_..Vَ .َ و ًl.Vَ . ¤ IIا َ , .َ آ : ُ :ْ Iُ oIا ُ ¤َ I ، ُ ¤I :.,َ . V eَiْ >و ¤ IIا Vإ َ¤Iإ V
َ ,ْ >َ .ْ Iا ِi.َ ز َ_ْ .ِ o ْ .َ .lَ آ نإو ُ el.lَ L> ْ ت,ِ sُ c ، ٌ ,.ِiَ º ٍء.َ . _ُ آ _Ic «ُ هو ، iْ o>Iا ُ ¤َ Iَ و « »I.o ُ eاور .

12. Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. bersabda:”Barangsiapa
membaca tasbih tiga puluh tiga kali setiap selesai salat, membaca tahmid tiga puluh tiga kali dan
membaca takbir tiga puluh tiga kali, kemudian untuk melengkapi bilangan seratus ia membaca:
LAA !LAAHA !LLALLAAHU WAHDAHU LAASYAR!!KALAH LAHUL NULKU WALAHUL HANDU
WAHUWA’ ALAA KULL! SYA!-!N OAD!!R, maka diampunilah dosa-dosanya walaupun dosa-dosa
itu seperti buih di lautan.” (HR. Nuslim)

1+20 لlº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ل«.ر ْ _َ c ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر َةوْ ,ُ c _. ِ.ْ aآ ْ _cو : » ُ ..ِ >َ . V ٌتlَ . saُ o
_ُ çُ Iِ .lَ º _ُ çُ Iِ clَ º وَأ ٍ¤.«ُ .îo ُ ٍةV± _ُ آ َ ,ُ .ُ د : َأَ و ، ًةَi.ِ oْ >َ . َ_.ِ .Vَ .َ و ًl.Vَ .َ و ، ً¤َ >.ِ .ْ .َ . َ_..Vَ .و ًl.Vَ . ًة,.ِ .îَ . َ_.ِ .Vَ .و ًlaَ .ْ ر
« »I.o eاور .
13. Dari Ka’ab bin Ujzah ra., dari rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., beliau bersabda:
“Bacaan-bacaan setelah shalat fardhu tidak mengecewakan orang yang membacanya atau
mengerjakannya adalah: tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, dan takbir tiga
puluh tiga kali.” (HR. Nuslim)

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
15
1+21 ِتا«َ I ±Iا ,ُ .ُ د ُ ذ «aَ .َ . َنlآ » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ل«ُ .َ ر نأ ُ ¤ْ .c .±ر صlºو ..أ _. ِia. ْ _cو
تloِ IîIا ِءVåçِ . : » ُ cَأ . .إ »ُ ç IIا ْ _ِ o َ:ِ . ُ ذ«ُ cأَ و ِ ,ُ oُ aIا لَذْ رأ _Iإ دَ رُ أ ْ نأ ْ _ِ o َ:ِ . ُ ذ«cَأَ و ِ_>ُ .ْ Iاو ِ_ْ .ُ >Iا َ_ِ o َ:ِ . ُ ذ«
,.َ sIا ِ¤َ .ْ .ِ º ْ _ِ o َ:ِ . ُ ذ«cَأو ، l.ْ .iIا ِ¤َ .ْ .ِ º « يرl>.Iا eاور .
1+. Dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra., bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.,
senantiasa berlindung diri sehabis shalat yaitu dengan mengucapkan: ALLAAHUNNA !NN!
A’UUDZUB!KA N!NAL JUBN! WAL BUKHL! WA A’UUDZUB!KA N!N ARUDDA !LLA ARDZAL!L
‘UNUR! WA A’UUDZUB!KA N!N F!TNAT!D DUNYAA WA A’UUDZUB!KA N!N F!TNAT! OABR! (Ya
Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada-Nu dari sifat penakut dan kikir. Aku berlindung
diri kepada-Nu daripada dilanjutkan usia hingga umur yang hina/tidak mampu untuk berbuat
apa-apa. Dan saya berlindung diri kepada-Nu dari fitnah kubur.)” (HR. Bukhari)

1+22 لlºو ِeِiَ .. َiَ >َأ » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ل«ُ .ر نَأ ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر ٍذlao ْ _cو : » . .إ ِ¤ IIاَ و ، ُ ذlَ aُ o lَ .
َ: .ِ >ُ V « لlsº : » ُ ل«ُ s. ٍةVَ ± _ُ آ ِ ,ُ .ُ د .º _َ ciَ . V ُ ذlao lَ . َ:.ِ ±وُ أ : ُ .و ، َكِ ,ْ آِذ _Ic . .ِ cأ »ُ ç IIا ، َكِ ,ْ î
َ:ِ .دl.ِ c ِ_.ُ >َ و « .
ٍr.>± دl..|. دواد «.أ ُ eاور .
15. Dari Nu’adz ra., bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., memegang tangannya
sambil bersabda: “Hai Nu’adz, demi Allah aku sungguh sayang kepadamu.” Kemudian beliau
bersabda lagi “Aku berpesan kepadamu hai Nu’adz, jangan sekali-kali kamu setiap selesai shalat
tidak membaca: ALLAAHUNNA A’!NN! ALAA DZ!KR!KA WA HUSN! ‘!BAADAT!K (Ya Allah,
bantulah saya untuk selalu menyebut nama-Nu dan selalu bersuyukur kepada-Nu serta
memperbaiki ibadah kepada-Nu.) (HR. Abu Dawud dengan sanad Shahih)

1+23 َلlَ º » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا َل«ُ .ر نأ ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر ة,ْ .,ُ ه ..أ ْ _c : » ْ »ُ آُ i>َأ i çَ .َ . اذإ
ُ ل«s. ، ×َ .ْ رأ ْ _ِ o ¤ IIlِ . iِ aَ .ْ ..Iَ º : ِ¤.ْ .ِ º ْ _ِ oَ و ،ِ ,.َ sIا ِباَiَ c ْ _ِ oَ و ، َ » .َ ç> ِباَic ْ _ِ o َ:ِ . ُ ذ«ُ cأ . .إ »ُ ç IIا lَ .ْ >oIا
ِلl >iIا r.ِ .َ oIا ِ¤َ .ْ .ِ º ,َ . ْ _ِ oَ و ، ِتloَ oIاو « . »I.o eاور .
16. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Apabila
salah seorang di antara kalian bertasyahud, maka hendaklah ia berlindung diri kepada Allah dari
empat macam, dimana hendaklah ia mengucapkan: “ALLAAHUNNA !NN! A’UDZUB!KA N!N
ADZAAB! JAHANNANA WA N!N ‘ADZAAB!L OABR! WA N!N F!TNAT!L NAHYAA WAL NANAAT!
WA N!N SYARR! F!TNAT!L NAS!!H!D DAJJAAL (Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung diri
kepada-Nu dari siksaan neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari
kejahatan fitnah dajjal.)” (HR.Nuslim)

1+2+ لlº ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر .ِ Iَ c ْ _cو : ِi çَ . .Iا َ_.. ُ ل«s. lo ,ِ >l ْ _ِ o ُ ن«î. ِةV ±Iا _Iإ مlº اذإ ِ¤ IIا ُ ل«ُ .َ ر َنlآ
».ِ Iْ . .Iاو : » Iْ cَأ َ..َأ loو ، ُ .ْ º,ْ .َأ loو ، ُ .ْ .َ Iْ cأ lَ oو ُ تْ رَ ,ْ .َأ loو ، ُ تْ , >َأ loو ُ .oiَ º lo .I ْ ,ِ scا »ç IIا ِ¤ِ . ُ »
َ.ْ .أ Vإ ¤Iإ V ، ُ , >َ åُ oIا َ.ْ .أَ و ، ُ مiَ sُ oIا َ.ْ .أ ، . .ِ o « »I.o eاور .
1/. Dari Ali ra., ia berkata: “Apabila Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., mengerjakan shalat
maka pada akhir bacaan yaitu antara tasyahud dan salam, beliau membaca:
“ALLAAHUNNAGHF!R L!! NAA OADDANTU WA NAA AKHKHARTU WANAA ANTA A’LANU B!H!
N!NN!! ANTAL NUOADD!NU WA ANTAL NUAKHKH!RU LAA !LAAHA !LLA ANTA (Ya Allah,
ampunilah dosaku yakni dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, dosa yang saya lakukan
dengan sembunyi-sembunyi, dosa yang saya lakukan dengan terang-terangan, dosa yang karena
berlebih-lebihan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya dari pada saya sendiri. Engkau
adalah Zat yang mengakhirkan. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau,)” (HR. Nuslim)

1+25 ْ .َ Ilَ º lَ çْ .c ¤ IIا .±ر َ¤..lc ْ _cو : ِ¤ِ c«ُ آُ ر .º َل«s. ْ نأ ُ ,ِ .ْ îُ . » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ...Iا َنlآ
ِeِد«ُ >ُ .َ و : .I ْ ,ِ sْ cا »ُ ç IIا ، كiْ oَ >ِ .َ و lَ . .َ ر »ُ ç IIا َ:َ .lَ >ْ .ُ . « ِ¤.Ic ٌ_s.o .
18. Dari ‘Aisyah ra., ia berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., pada waktu ruku’ dan
sujud, beliau sering membaca: SUBHAANAKALLAAHUNNA RABBANA WA B!HAND!KA
ALLAHUNNAGHF!RL!! (Naha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan dengan memuji kepada-Nu
ya Allah ampunilah dosa saya.)” (HR. Bukhari dan Nuslim)

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
16
1+26 » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا َل«ُ .َ ر نأ lَ çْ .َ cَ و ِeِد«>.و ِ¤ِ c«آُ ر .º ُ ل«ُ sَ . َنlآ : » بر ٌسوiº ٌح« .ُ .
ِحو ,Iاَ و ِ¤îِ .VoIا « »I.o eاور .
19. Dari ‘Aisyah ra., bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., ketika ruku’ dan sujud
beliau membaca: SUBBUUHUN OUDDUUSUN RABBUL NALAA-!KAT! (Naha Suci Tuhannya
malaikat dan Jibril.)” (HR. Nuslim)

1+2/ » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ل«ُ .ر نأ loُ çْ .c ¤ IIا .±ر ٍسl .َ c _.ا ِ_َ cو لlº : » ا«o Lَ aَ º ُ ع«آ ,Iا l oَlَ º
,Iا ِ¤.º ْ »ُ îَ I بlَ >َ .ْ .ُ . ْ نأ _ِ oَ sَ º ءlciIا .º اوُ iِ çَ .ْ >lَ º ُ د«ُ > .Iا l oأو ، ب « »I.o eاور .
20. Dari !bnu Abbas ra., bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Adapun
pada waktu ruku’ maka agungkanlah nama Tuhan, dan pada waktu sujud maka
bersungguhsungguhlah dalam berdoa, karena sudah sepantasnya apabila do’amu pada waktu
sujud itu dikabulkan.” (HR. Nuslim)

1+28 » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا َل«ُ .ر نأ ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر َة,.,ه ..أ _cو لlº : » _ِ o ُ iْ .aIا ُ ن«îَ . lo ُ ب,ºأ
ر َءlciIا اوُ ,ِ .آَlَ º ، ٌi>l. «َ هَ و ِ¤ . « »I.o ُ eاور .
21. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda:
“Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud, oleh karena itu perbanyaklah
berdoa.” (HR. Nuslim)

1+29 ِeِد«ُ >ُ . .º ُ ل«ُ s. َنlآ » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ل«ُ .ر نأ ُ ¤.cو ُ ¤ Iُ آ ...َذ .I ْ ,ِ scا »ُ ç IIا : ¤ ºِد
e ,ِ .َ و ¤...Vcو ، ُ eَ ,ِ >lَ و ¤I وَأو ، ُ ¤ Iِ >و « »I.o ُ eاور .
22. Dari daripadanya (Abu Hurairah ra), bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., pada
waktu sujud sering membaca: ALLAAHUNNAGHF!RL!! DZANB!!KULLAHU D!OOAHU WAJ!LLAHU
WA AWWALAHU WA AAKH!RAHU WA ‘ALAA N!YATAHU WA S!RRAHU (Ya Allah, ampunilah dosa
saya baik dosa kecil, dosa besar, dosa pertama, dosa terakhir, dosa yang terang-terangan
maupun dosa yang tersembunyi.” (HR. Nuslim)

1+30 ْ .َ Ilº lçْ .c ¤ IIا .±ر َ¤..lc ْ _cو : اَذ|َ º ،ُ .ْ . .َ >َ .َ º ، ٍ¤َ Iْ .َ I َتاَذ » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ...Iا ُ تْ isَ .ºا
ٌ×آار «ُ ه ٌi>lَ . ْ وأ ُ ل«s. : » َ.ْ .أ Vإ َ¤Iإ V ، َكِio>.و َ:.lَ >ْ .ُ . « ٍ¤.اور .ºو : ، ِ¤.oiَ º ِ_ْ Lَ . _Ic يِiَ . .َ aَ º«َ º
ُ ل«ُ sَ . َ «ُ هَ و ، ِنl..«ُ ±ْ .o loهو ، ِiِ >ْ .َ oIا .º َ «ُ هو : » ْ _ِ o َ:ِ .lºlaُ o.و ، َ:ِ Lَ >َ . ْ _ِ o َكlَ ±,ِ . ُ ذ«ُ cَأ . .إ »ُ ç IIا
َ:ِ .ْ sَ . _Ic َ....أ loآ َ.ْ .َأ َ:.Ic ًءlَ .َ . .ِ ±ْ >ُ أ V ، َ:ْ .ِ o :ِ . ُ ذ«ُ cَأَ و ، َ:ِ ..«sُ c « »I.o ُ eاور .
23. Dari ‘Aisyah ra., ia berkata: Pada suatu malam, Nabi shalallahu ‘alahi wasallam., pergi tanpa
sepengetahuanku, kemudian saya meraba-raba beliau, dan pada waktu itu beliau sedang ruku’
dan sujud dengan membaca: “SUBHAANAKA WA B!HAND!KA LAA !LAAHA !LLA ANTA.” Dalam
riwayat lain dikatakan: “Kemudian tangan saya menyentuh kedua telapak kaki beliau yang
sedang ditegakkan dan waktu itu beliau berada dalam masjid, neliau membaca: “ALLAAHUNNA
!NN!! A’UUDZU B!R!DLAAKA N!N SAKHAATH!KA WAB!NU’AAFAT!KA N!N ‘UOUUBAT!KA
WA’AUUDZUB!KA N!NKAA LAA UHSH!! TSANAA-AN’ALA!KA ANTA KANAA ATSNA!TA ‘ALAA
NAFS!KA (Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung diri dengan keridhaan-Nu dari murka-Nu,
dengan kesejahteraan-Nu dari siksaan-Nu,. Dan saya berlindung diri dengan rahmat-Nu dari
siksaan-Nu, saya tidak dapat menghitung berapa banyak pujian bagi-Nu sebagaimana Engkau
memuji kepada Zat-Nu sendiri.” (HR. Nuslim)

1+31 لlº ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر ٍصlºو ..أ _. ِia. ْ _cو : لlsº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ِل«ُ .ر iْ .ِ c l .ُ آ : »
، ¤َ ..َ > .Iَأ ٍ مْ «. _آ .º َ.ِ .ْ î. ْ نأ »آُ i>َأ ُ ,ِ >a.َأ « ِ¤ِ .l.َ Iُ > ْ _ِ o ٌ_ِ .l. ُ ¤َ Iَlَ .َ º : ؟ ٍ¤َ ..َ > َ.Iَأ ُ .ِ .î. َ..آ
َلlº : » .َ .ُ . ٍ¤َ ..ِ Lَ > ُ .Iأ ُ ¤ْ .c Lَ >ُ . ْ وأ ، ٍ¤َ .َ .> ُ .Iَأ ُ ¤I ُ .َ .îُ .َ º ، ¤>.ِ .ْ .َ . َ¤.lِ o ُ r « »I.o eاور .
يِi.oُ >Iا لlº : »I.o بl.آ .º «ه اiآ : » Lَ >ُ . ْ وأ « لlº : ..lَ ºْ ,َ .Iا : _َ .>َ .و ، َ¤َ .ا«c «.أو ،ُ ¤َ .ْ aُ . ُ eاورو
I.o eاور يiIا _.«ُ o ْ _َ c ، ُ نl Lَ sIا ا«ُ Ilsº ِ¤ِ .çِ > _ِ o » : » Lَ >ُ .َ و « ٍ.Iَأ ِ ,ْ .َ aِ . .
2+. Dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra., ia berkata: Ketika kami berada di hadapan Rasulullah
shalallahu ‘alahi wasallam., beliau bertanya: “Apakah masing-masing dari kalian tidak mampu
untuk mengerjakan seribu kebaikan setiap hari?” Kemudian salah seorang di antara kami yang
duduk itu menanyakan tentang bagaimana mungkin seseorang itu dapat mengerjakan seribu
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
17
kebaikan, beliau lantas bersabda: “Seseorang yang membaca tasbih seratus kali itu dituliskan
baginya seribu kebaikan atau dihapuskan baginya seribu dosa.” (HR. Nuslim)

1+32 َلlº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا َل«ُ .ر نَأ ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر رَذ ..أ ْ _cو : » ْ _ِ o _َ oVُ . _ُ آ _Iَ c ُ rِ .ْ ±ُ .
ٌ¤ºَiَ ± ْ »ُ آِi>َأ : ٍة,.ِ .ْ îَ . _ُ آو ، ٌ¤َ ºَiَ ± ٍ¤َ I.ِ Iْ çَ . _ُ آَ و ، ٌ ¤َ ºَiَ ± ٍةَi.ِ oْ >َ . _ُ آو ، ٌ¤َ ºi± ٍ¤>.ِ .ْ .َ . _ُ îº ٌ ,ْ oَأَ و ، ٌ¤َ ºi±
ٌ¤َ ºi± ِ ,َ î.ُ oIا ِ_َ c ٌ.ْ çَ .َ و ، ٌ¤َ ºiَ ± ِفوُ ,ْ aoIlِ . . _َ > ±Iا َ_o loُ çُ aَ آْ ,َ . ِنlَ .aْ آر َ:Iذ ْ _ِ o ُ ءيِ ,ْ >ُ .َ و « »I.o eاور .
25. Dari Abu Dzar ra., bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Pada
waktu pagi, setiap persendian masingmasing dari kamu harus disedekahi. Setiap tasbih adalah
sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap
bacaan takbir adalah sedekah, amar ma’ruf adalah sedekah. Semua itu bisa dipenuhi dengan dua
rakaat dhuha yang ia kerjakan.” (HR. Nuslim)

1+33 lَ هِiْ .ِ c ْ _ِ o َج,َ > » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ...Iا نأ lçْ .َ c ¤ IIا .±ر ِثِ رl>Iا ِ... َ¤َ .ِ ,ْ .َ «ُ > َ_..oåoIا مُ أ ْ _َ cو
لlsº ٌ¤.ِ Ilَ > .َ هو _>ْ ±َأ ْ نَأ iْ aَ . ×>َ ر »ُ . ، lَ هِiِ >ْ .o .º َ.ِ هو َrْ . ±Iا _ Iَ ± َ_.ِ > ًةَ ,îُ . : » _Ic ِ.ْ Iزlo
l>Iا ؟ lَ çْ .َ Iَ c َ:ُ .ْ ºَ رlº ..Iا ل « ْ .َ Ilº : ْ »aَ . : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ...Iا َلlَ sَ º : » ٍتlَ oIَ آ َ×َ .ْ رأ ِكِiْ aَ . ُ .ْ Iُ º ْ iَ sَ I
_ُ ç.ْ .َ زَ «َ I ِ م«َ .ْ Iا ُ iْ .ُ o ِ.ْ Iُ º lَ o. ْ .َ .ِ زُ و ْ «َ I ، ٍتا ,o َثVَ . : ِ¤ِ sْ Iَ > َدَiَ c ِeِiْ o>.و ِ¤ IIا َنlَ >ْ .ُ . َ¤َ .ِ زَ و ، ِ¤ِ .ْ sَ . َءlَ ±ِ رَ و ،
¤ِ .lَ oIَ آ داiِ oو ، ِ¤ِ .ْ ,c « »I.o eاور .
ُ ¤I ٍ¤.اور .ºو : ِ¤ IIا َنlَ >ْ .ُ . ، ِ¤ِ .ْ ,َ c َ¤َ .ِ ز ِ¤ IIا َنl>ْ .ُ . ، ِ¤ِ .ْ sَ . َءlَ ±ِ ر ِ¤ IIا َنlَ >ْ .ُ . ، ِ¤ِ sْ Iَ > َدic ِ¤ IIا َنl>ْ .ُ .
ِ¤ِ .loIَ آ داiِ o « .
يio,.Iا ِ¤.اور .ºو : » ، ِ¤ِ sْ Iَ > َدiَ c ِ¤ IIا َنl>ْ .ُ . ، ِ¤ِ sْ I> َدَiَ c ِ¤ IIا َنl>ْ .ُ . ؟ lçَ ..ِ I«ُ sَ . ٍتloIَ آ ِ:ُ o Icُ أ Vأ
َنlَ >.ُ . ، ِ¤ِ .ْ sَ . l±ر ¤ IIا َنl>ْ .ُ . ،ِ¤ِ .ْ sَ . l±ر ِ¤ IIا نl>ْ .ُ . ، ِ¤ِ .ْ sَ . l±ر ¤ IIا َنl>ْ .ُ . ، ِ ¤ِ sْ Iَ > دic ¤ IIا َنl>ْ .ُ .
ْ ,c َ¤َ .ِ ز ¤ IIا ِ¤ IIا َنlَ >.ُ . ، ِ¤ِ .loIَ آ َداiِ o ِ¤ IIا َنlَ >.ُ . ، ٍ¤ِ .ْ ,c َ¤َ .ِ ز ¤ IIا َنlَ >.ُ . ، ٍ¤ِ .ْ ,c َ¤َ .ِ ز ¤ IIا َنlَ >.ُ . ، ٍ¤ِ .
¤ِ .loIَ آ َداiِ o ِ¤ IIا َنlَ >.ُ . ، ِ¤ِ .loIَ آ َداiِ o « .
26. Dari Ummul Nukminin Juwairiyah binti Haritsah ra., bahwasanya nabi shalallahu ‘alahi
wasallam., pagi-pagi benar telah keluar untuk mengerjakan shalat subuh sedangkan ia sendiri
(juwairiyah) sudah duduk di mesjid, kemudian ketika beliau pulang setelah mengerjakan shalat
dhuha, ia pun masih tetap duduk. Beliau lantas bersabda: “Sejak pagi engkau belum beranjak?”
Juwariyah menjawab: “Benar” Nabi shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Aku tadi membaca
empat kalimat tiga kali, yang seandainya ditimbang dengan apa yang kamu baca sejak tadi
niscaya seimbang, yaitu: SUBHAANALLAH WAB!HAND!H! ‘ADADA KHALO!H! WAR!DLAA NAFS!H!
WAZ!NATA ‘ARSY!H! WAN!DADA KAL!NAT!H (Naha Suci Allah dan dengan memuji-Nya
sebanyak bilangan makhluk-Nya, seridha Zat-Nya, seberat ‘Arsy-Nya dan sepanjang kalimat-
Nya).” (HR. Nuslim)

Di dalam riwayat lain berbunyi: SUBHAANALLAH! ‘ADADAKHALO!H! SUBHAANALLAAH! R!DLA
NAFS!H! SUBHAANALAH! Z!NATA ‘ARSY!H! SUBHAANALLAAH! N!DADA KAL!NAT!H.

Dalam riwayat Turmudzi dikatakan: “SUBHAANALLAAH! ‘ADADA KHALO!H! SUBHAANALLAAH!
‘ADADA KHALO!H!, SUBHAANALLAAH! R!DLAA NAFS!H!, SUBHAANALLAAH! R!DLAA NAFS!H!,
SUBHAANALLAH! R!DLAA NAFS!H!, SUBHAANALLAAH! Z!NATA ‘ARSY!H!, SUBHAANALLAAH!
Z!NATA ‘ARSY!H!, SUBHAANALLAAH! Z!NATA ‘ARSY!H!, SUBHAANALLAAH! N!DADA KAL!NAT!H,
SUBHAANALLAAH! N!DADA KAL!NAT!H, SUBHAANALLAAH! N!DADA KAL!NAT!H.”

1+3+ » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ...Iا _c ، ُ ¤.c ¤ IIا .±ر ، ي,a.Vا _َ .«ُ o ..أ ْ _cو لlº ، : » يiIا ُ _َ .َ o
ِ. .َ oIاو .>Iا _َ .َ o ، ُ eُ ,ُ آi. V يiIاَ و ُ ¤ .ر ُ ,ُ آiَ . « يرl>.Iا ُ eاور .
لlsº »I.o eاورو : » ِ¤.ِ º ¤ IIا ُ ,َ آْ iُ . يi Iا ِ.ْ .َ .Iا ُ _َ .َ o ِ. .َ oIاو .َ >Iا ُ _َ .َ o ، ِ¤.ِ º ¤ IIا ُ ,َ آْ iُ . V يiIا ِ..َ .Iاَ و ، « .

2/. Dari Abu Nusa Al Asy’ariy ra., dari nabi shalallahu ‘alahi wasallam., beliau bersabda:
“Perumpamaan orang yang dzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak, bagaikan orang
yang hidup dengan orang yang mati.” (HR, Bukhari)

Dalam riwayat Nuslim dikatakan: “Perumpamaan rumah digunakan untuk dzikir kepada Allah
dengan yang tidak, bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati.”
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
18

1+35 نأ ، ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر ، َة,.,ُ ه ..أ ْ _cو َلlº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا َل«ُ .ر : » _Ilaَ . ¤ IIا ُ ل«ُ s. : lَ .َأ
، ٍVo .º ..َ ,َ آَذ ْ نإو ، ..sَ . .º ُ ¤ُ .ْ ,َ آَذ ، ِ¤.ْ sَ . .º ..َ ,آَذ ن|َ º ، ..َ ,َ آَذ اذإ ُ ¤aَ o l.أو ، .. يi.c _َ L َiْ .ِ c
ُ ¤ُ .,َ آذ ْ »ُ çْ .o ٍ ,ْ .َ > ٍVo .º « ِ¤.Ic ٌ_s .o .
28. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Allah
Ta’ala berfirman: “Aku selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku, Aku selalu bersamanya selama ia
ingat kepada-Ku. Apabila ia ingat kepada-Ku, di dalam dirinya, maka Aku pun mengingatnya di
dalam Zat-Ku, dan apabila ia ingat kepada-Ku di tengah-tengah majelis, maka Aku pun
mengingatnya dalam rombongan yang lebih baik daripada rombongannya.” (HR. Bukhari dan
Nuslim)

1+36 لlº ُ ¤ْ .َ cو : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ُ ل«ُ .َ ر َلlº : » َنوُ د ,َ sُ oIا َ_.. « ا«Ilº : ل«ُ .ر l. َنوُ د ,َ sُ oIا lَ oو
لlº ؟ ِ¤ IIا : » ُ تا,ِ آاiIاو ًا,..َ آ ¤ IIا َنوُ ,ِ آاiIا « »I.o eاور .
يور : » َنوُ د ,َ sُ oIا « lçs.s>.و ءا,Iا i.i... ُ ر«ُ ço>Iا ُ ¤َ Ilَ º يi Iا ُ ر«ُ çْ .َ oIاو ، : ُ i.i. .Iا .
29. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Telah
sampai lebih dulul Al Nufarriduun.” Para sahabat bertanya: “Apakah Al Nufarriduun itu?” Beliau
menjawab: “Yaitu orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun
perempuan.” (HR. Nuslim)

Diriwayatkan Almufarridun dengan tasydidnya ra' dan ada yang meriwayatkan dengan takhfifnya
- yakni ra'nya tanpa syaddah lalu dibaca mufridun. Tetapi yang masyhur yang dikatakan oleh
Jumhur Ulama ialah dengan tasydid.
1+3/ َلlº ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر ,.l> _cو : ُ ل«s. » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ل«ُ .ر ُ .ْ aِ o. : » ِ ,آiIا ُ _َ ±ْ ºَأ : V
¤ IIا Vإ ¤Iإ « .
لlºو يiِ o,.Iا ُ eاور : ٌ_.> ٌ..i> .
30. Dari Jabir ra, ia berkata: Saya mendengar rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda:
“Dzikir yang paling utama adalah LAA !LAAHA !LLALLAAH (tiada Tuhan selain Allah).” (HR.
Turmudzi dan ia berkata hadist hasan)

1+38 لlº ًVُ >َ ر نأ ُ ¤ْ .c ¤ IIا .±ر ٍ ,ْ .ُ . _. ¤ IIا i.c ْ _cو : Vا ×ِ .ا,َ . نإ ، ِ¤ IIا َل«ُ .ر l. .َ Ic ْ ت,ُ .َ آ ْ iَ º ِ مVْ .
لlº ِ¤. ُ . .َ ..أ ٍء..ِ . ..ْ ,.>lَ º ، : » ِ¤ IIا ِ ,ْ آِذ ْ _ِ o ًl.ْ Lَ ر َ:ُ .lَ .ِ I ُ لا,َ . V « لlºو يio,.Iا ُ eاور : ٌ_َ .َ > ٌ..i> .
31. Dari Abdullah bin Busr ra., bahwasanya ada seseorang berkata: “Wahai Rasulullah,
sesungguhnya syariat-syariat !slam yang saya terima itu lebih banyak, kemudian beritahukanlah
kepada saya tentang sesuatu yang benarbenar harus saya pegang baik-baik.” Beliau bersabda:
“Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berdzikir kepada Allah.” (HR. Turmudzi dan ia berkata
Hadis Hasan)

1+39 لlº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ...Iا ِ_َ c ، ُ ¤.c ¤ IIا .±ر ٍ ,.l> ْ _cو : » لlº ْ _o : ، ِeِioَ >.و ِ¤ IIا َنl>ْ .ُ .
ِ¤ .َ >Iا .º ٌ¤َ Iْ >َ . ُ ¤I ْ ..ِ ,ُ c « . لlºو يio,.Iا eاور : ٌ_.> ..i> .
32. Dari Jabir ra., dari Nabi shalallahu ‘alahi wasallam., beliau bersabda: “Barang siapa
mengucapkan: SUBHAANALLAAH WAB!HAND!H, maka ditanamkan baginya sebatang pohon di
dalam surga.” (HR. Tumudzi dan ia berkata Hadist Hasan)

1++0 لlº ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر ٍد«ُ aْ .o _.ا _cو : Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ل«ُ .ر لlº » » _ّ Iَ ± َ ».ها,.إ ُ ..ِ sَ I
لlsº .. َيِ ,ْ .ُ أ َ¤َ Iْ .َ I » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا : ، ِ¤.ُ , .Iا ُ ¤. .َ L َ¤ .>Iا نأ ْ »ُ هْ ,ِ .>َأو ، مV .Iا . .ِ o َ:َ . oُ أ ْ ءيِ ,ºأ ُ i o>ُ o l.
lçَ .اَ ,ِ c نأو ٌنla.ِ º lç .أو ، ِءloIا ُ ¤.ْ ic : II ُ iْ o>Iاو ، ¤ IIا َنl>ْ .ُ . ُ ,َ .ْ آأ ¤ IIاو ¤ IIا Vإ ¤Iإ Vو ، ¤ « .
لlºو يio,.Iا eاور : ٌ_.> ٌ..i> .
33. Dari !bnu Nas’ud ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Pada
malam !sra’ aku bertemu dengan nabi !brahim ra., dan beliau bersabda: “Wahai Nuhammad
sampaikanlah salamku untuk ummatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu
tanahnya subur dan airnya segar, serta merupakan suatu kebun dan tanamannya adalah:
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
19
SUBHAANALLAAH! WAL HANDUL!LLAAH WALAA !LAAHA !LLALLAAHU WALLAAHU AKBAR.” (HR.
Turmudzi dan ia berkata Hadis Hasan)

1++1 َلlº ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا َ.±ر ، ِءادرiIا ..َأ ْ _cو : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ُ ل«.ر َلlº : » ِ ,ْ .َ >ِ . »ُ îُ . .َ .ُ أ Vَأ
َ >و ، ِ¤ ±sIاو ِ.َ هiIا قlَ sْ .ِإ ْ _ِ o ْ »ُ îَ I ٌ ,ْ .َ >و ، »îِ .l>رَد .º lçِ aºْ رَأو ، »îِ î.Io i.ِ c lَ هlَ آْ زَأو ، »ُ îِ Ilَ oْ cَأ ْ _ِ o ْ »ُ îَ I ٌ ,ْ .
؟»ُ îºlَ .ْ cَأ ا«.ِ ,±.و ، »ُ çَ ºlَ .ْ cَأ ا«ُ .,±َ .َ º ، »آ وُ ic اْ «sْ Iَ . ْ نَأ « ا«Ilº : لlº ، _َ I. : » _Ilaَ . ِ¤ IIا ,ُ آِذ « .
ِ¤ IIا i.c «.َأ ُ »آl>Iا َلlº ، يio,.Iا ُ eاور : r.>± eدl..ِإ .
3+. Dari Abu Darda’ ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Naukah
kalian aku beritahu tentang sebaikbaiknya amal perbuatan di hadapan Tuhanmu dan tertinggi
derajatnya serta lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada
menghadapi musuh, kemudian kamu penggal leher mereka, dan mereka memenggal lehermu?”
Para sahabat menjawab: “Baiklah.” Beliau bersabda: “Yaitu dzikir kepada Allah Ta’ala.” (HR.
Turmudzi, berkata Al hakim Abu Abdillah, sanadnya hasan)

1++2 ٍةَأ,ْ oا _Ic » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ِل«.ر ×o _َ >َد ُ ¤ .َأ ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر ٍصl ºو ..َأ ِ_. ِiْ a. _cو
ًى«َ . lَ çْ .i. َ_ْ ..و ً_±> ْ وَأ لlsº ¤ِ . ُ r ..ُ . : » اiه ْ _ِ o ِ:ْ .Iَ c ُ ,.ْ .َأ «ُ ه lo. كُ ,ِ .ْ >ُ أ Vَأ ُ _َ ±ْ ºَأ ْ وَأ « َلlsº : »
:Iذ َ_ْ .. lo َدic ِ¤ IIا َنl>.ُ . ، ِضْ رَVا .º َ_َ Iَ > lo َدic ِ¤ IIا َنl>ْ .ُ .َ و ، ِءlo .Iا .º َ_َ Iَ > lَ o َدic ِ¤ IIا َنl>ْ .ُ .
ٌ_ِ Ilَ > َ «ُ ه lo دic ِ¤ IIا َنl>ْ ..و ، . _ْ .ِ o ¤ IIا Vِإ ¤Iِإ Vو ، :Iذ _ْ .ِ o ِ¤ II iْ oَ >Iاو ، َ:Iذ َ_ْ .ِ o ُ ,.ْ آَأ ¤ IIاو Vو ، َ:Iذ
:Iذ َ_ْ .ِ o ¤ IIl. Vِإ َة «ُ º Vو لْ «> « .
لlºو يio,.Iا eاور : ٌ_.> ٌ..i> .
35. Dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra., bahwasanya ia bersama rasulullah shalallahu ‘alahi
wasallam., masuk ke tempat seorang perempuan yang dihadapannya ada biji-biji kurma, atau
batu-batu kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbihnya, kemudian beliau
bersabda: “Naukah kamu aku beritahu tentang amalan yang ringan atau lebih utama daripada
perbuatanmu itu?” Kemudian beliau bersabda: “Yaitu membaca: SUBHAANALLAH! ‘ADADA NA
KHALAOA F!SSAA-!, WA SUBHAANALLAAH! ‘ADADA NAA KHALAOA F!L ARDL!, WA
SUBHAANALLAAH! ‘ADADA NA KHALAOA BA!NA DZAAL!K, WA SUBHAANALLAAH! ‘ADADA NAA
HUWA KHAAL!O; ALLAAHU AKBAR dilanjutkan seperti itu; membaca ALHANDUL!LLAAH dengan
dilanjutkan seperti itu; membaca LAA !LAAHA !LLALLAAH dengan dilanjutkan seperti itu; dan
membaca LAA HAULA WALAA OUWWATA !LLA B!LLAAH dengan melanjutkan seperti itu.” (HR.
Turmudzi, ia berkata Hadist Hasan)

1++3 لlº ¤ْ .c ¤ IIا .±ر _.«ُ o ..َأ ْ _cو : ُ ل«ُ .ر .I َلlº » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا : » _Ic : Iُ دَأ Vَأ
؟ ِ¤ .>Iا ِ ز«ُ .ُ آ ْ _ِ o ٍ ,ْ .َ آ « .Isº : لlº ، ¤ IIا ل«.ر l. _I. : » ِ¤ IIlِ . Vِإ َة «ُ º Vو ل«> V « ¤.Ic ٌ_s.o .
36. Dari Abu Nusa ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Naukah
kami aku tunjukkan salah satu dari beberapa perbendaharaan surga?” Saya menjawab: “Nau,
wahai rasulullah.” Kemudian beliau bersabda: “Yaitu LAA HAULA WALAA OUWWATA !LLAA
B!LLAAH (Tiada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah).” (HR. Bukhari dan Nuslim)

Demikianlah dzikir-dzikir yang bisa saya tampilkan dalam artikel ini, semoga dapat
bermanfaat.

6. Dzikir dengan ditempat sunyi dan sendiri serta bolehkah dzikir
secara berjama’ah dalam Majlis Dzikir

Pada hakekatnya dzikir itu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, sebagimana
hadist yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata

ِ¤ِ .l.>َأ _ُ آ _Ic _Ilaَ . ¤ IIا ُ ,ُ آi. » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ُ ل«ُ .ر َنlآ . »I.o eاور .

“Adalah Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. selalu berdzikir kepada Allah pada setiap saat.”
(HR. Nuslim)
5

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
20
Dalam Shahih Bukhori, Kitab Wudhu, bab Nembaca Al Our’an sesudah hadast dan lain-
lain dijelaskan beberapa pendapat dari salaf as shalih bahwa membaca Al qur’an diperbolehkan
ketika dikamar mandi namun ada juga yang tidak menyukainya, diantaranya
Nanshur berkata dari !brahim, "Tidak apa-apa membaca Al-Our'an di kamar mandi dan
menulis surah tanpa berwudhu."
6

Namun ada beberapa hal yang dinyatakan dalam syari’at diantaranya dzikir dengan
sendiri maupun dudduk bersama orang banyak dalam satu majlis.
Berikut dalilnya tentang Dzikir ditempat yang sunyi
Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi sholallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda : ”Ada tujuh
kelompok yang akan memperoleh naungan Allah, pada hari yang tiada naungan kecuali naungan-
Nya, yaitu : (1) Pemimpin yang adil. (2) Pemuda yang giat beribadah kepada Allah. (3)
Seseorang yang hatinya selalu digantungkan (dipertautkan) dengan masjid. (+) Dua orang yang
saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. (5) Seorang laki-
laki yang diajak (dirayu) oleh seorang perempuan bangsawan yang cantik rupawan, lalu ia
berkata : ”Sesungguhnya aku takut kepada Allah.” (6) Seseorang yang memberikan sedekah lalu
disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan
kanannya. Dan (7) seseorang yang mengingat (berdzikir) kepada Allah di tempat yang
sunyi kemudian kedua matanya bercucuran air mata.” (HR. Bukhari dan Nuslim)
Dan berikut dalil tentang adanya dzikir yang didalamnya duduk orang-orang dalam suatu
majlis dimasa Rasullullah sholallahu ‘alahi wasallam. Namun sebagaimana diketahui tentang
berdzikir berjama’ah ini boleh dan tidaknya diperselisihkan dikalangan para ulama, sebelum
mengetahui boleh dan tidaknya, maka ada baiknya mengetahui dalil-dalinya diseputar ini.

Bolehkah dzikir berjama’ah ?

Allah ta’ala berfirman:

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di
pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling
dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu
mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa
nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. (OS Al Kahfi: 28)

!bnu katsir menjelaskan makna ayat ini adalah

¤Iْ «َ ºَ و " ¤çْ >َ و َنوُ i.ِ ,ُ . ّ.ِ .َ aْ Iاَ و ِةاَiَ aْ Ilِ . ْ »çّ .َ ر َن«ُ cْ iَ . َ_.ِi Iا َ×َ o :.ْ sَ . ْ ,ِ .ْ ±اَ و " ¤ IIا َنوُ ,ُ آْ iَ . َ_.ِi Iا َ×َ o ْ ¸ِ Iْ >ِا ْ يَأ
ُ ¤َ .وُ , .َ îُ .َ و ُ ¤َ .«ُ > .َ .ُ .َ و ُ ¤َ .وُ iَ oْ >َ .َ و ُ ¤َ .«ُ I Iَ çُ .َ و

Firman Allah “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru
Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya; yaitu duduklah beserta orang-
orang yang berdzikir/ingat kepada Allah dengan mengucapkan Tahlil, Tahmid, Tasbih dan takbir
/


Demikian juga dengan Ath Thabari dalam tafsirnya menjelaskan

} ¤çْ >َ و َنوُ i.ِ ,ُ . ّ.ِ .َ aْ Iاَ و ِةاَiَ aْ Ilِ . ْ »çّ .َ ر َن«ُ cْ iَ . َ_.ِi Iا َ×َ o :.ْ sَ . ْ ,ِ .ْ ±اَ و { _ Iَ ± i oَ >ُ o ِ¤ .ِ .َ .ِ I e,ْ آِذ _َ Ilَ aَ . ل«ُ sَ .
َ » Iَ .َ و ِ¤ْ .َ Iَ c ¤ IIا : } ْ ,ِ .ْ ±اَ و { i oَ >ُ o lَ . } َ×َ o :.ْ sَ . { :.lَ >ْ ±َأ } çّ .َ ر َن«ُ cْ iَ . َ_.ِi Iا ّ.ِ .َ aْ Iاَ و ِةاَiَ aْ Ilِ . ْ » { ْ »ِ هِ ,ْ آِiِ .
lَ ه,ْ .َ cَ و ¤َ ±وُ ,ْ sَ oْ Iا تاَ «َ I ±Iا ْ _ِ o ¤َ >ِ Il ±Iا لlَ oْ cَlْ Iاَ و ءlَ ciIاَ و _.ِ Iْ ç .Iاَ و i.ِ oْ > .Iاَ و ِr.ِ .ْ . .Ilِ . ُ el .ِإ } َنوُ i.ِ ,ُ . { ْ »ِ çِ Iْ aِ sِ .
َ:ِ Iَذ } ¤çْ >َ و { ا ضَ ,َ c ْ _ِ o lً ±َ ,َ c َنوُ i.ِ ,ُ . lَ I lَ .ْ .iI

{Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan
senja hari dengan mengharap keridaan-Nya} Allah ta’ala mengingatkan kepada Nabinya
Nuhammad Sholalalhu ‘alahi wasallam untuk {Bersabarlah kamu} ya Nuhammad, { bersama-
sama} sahabatmu {(yakni) orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari} yang
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
21
mereka itu berdzikir hanya kepada-Nya dengan Tasbih, Tahmid, tahlil, dan menyeru dengan
ama-amal shalih lainnya, seperti: shalat-shalat fardhu dan lainnya {Dengan mengharap} dengan
perbuatan yang demikian |dzikir| {keridhaan-Nya} dan tidak mengharapkan kepentingan dunia
apapun.
8


Al Ourthubi menjelaskan Firman Allah {Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-
orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya} hal ini
semisal dengan Surah Al An’am ayat 52 yakni Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang
menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridaan-Nya.
9


Dilihat dari Asbabun Nuzulnya dikemukakan bahwa Al Aqra bin Habis dan ‘Uyainah bin Hisnin
dating kepada Rasulullah disaaat beliau duduk dikelilingi Shuhaib, Bilal, ‘Amar bin Yasir dan
Khabab dari kalangan kaum Nu’minin yang dianggap hina. Nereka meminta kepada Nabi dengan
sikap menghinaan kepada orang yang hadir unutk dapat berbicara diluar mereka. Dalam
pembicaraan tersebt mereka menginginkan aar diadakan suatu majlis khushus unutk menerima
delegasi-delegasi pembesar bangsa arab, karena mereka mesara malu apabila hars duduk-duduk
bersama dengan orang-orang yang dianggap hina oleh mereka dan mengusulkan agar mereka
diusir jika pembesar-pembesar itu datang dan membolehkannya duduk kembali bersama mereka
apabila mereka telah selesai. Nabi sholallahu ‘alaihi wasallam mengiyakannya. Naka turunlah
ayat 52 dari surah Al An’am.

Kemudian ayat ini dibacakan kepada Al ‘Aqra dan temannya dengan disambung ayat berikutnya
yakni ayat 53 dari surah Al an’am. Pada waktu itu Rasulullah duduk kembali beserta kaum
mu’minin dan ketika al Aqra akan pergi Rasulullah berdiri meninggalkan kaum mu’minin, Naka
turunlah Surah Al Kahfi ayat 28 tersebut.
10


Hadist-hadisnya adalah

َةَ ,ْ .َ ,ُ ه .ِ .َأ ْ _َ c َن«ُ a .َ .َ .َ . lً Iُ ±ُ º ًةَ رl .َ . ً¤َ îِ .lَ Iَ o _َ Ilَ aَ .َ و َكَ رlَ .َ . ِ¤ Iِ I نِإ َلlَ º َ » Iَ .َ و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ ¤ IIا _ Iَ ± .ِ . .Iا ْ _َ c
ْ »ُ çُ ±ْ aَ . .َ >َ و ْ »ُ çَ aَ o اوُ iَ aَ º ٌ ,ْ آِذ ِ¤.ِ º lً .ِ Iْ >َ o اوُ iَ >َ و اَذِ|َ º ِ ,ْ آiIا َ¸ِ Ilَ >َ o ْ »ُ çَ .ْ .َ . lَ o ا«ُ .َ Iْ oَ . _ .َ > ْ »ِ çِ .َ >ِ .ْ >َlِ . lً ±ْ aَ .
َ_ْ .َأ ْ _ِ o ْ »ِ çِ . ُ »َ Iْ cَأ َ «ُ هَ و _َ >َ و ,َ c ُ ¤ IIا ْ »ُ çُ Iَlْ .َ .َ º َلlَ º ِءlَ o .Iا _َ Iِإ اوُ iِ aَ ±َ و ا«ُ >َ ,َ c ا«ُ º ,َ sَ . اَذِ|َ º lَ .ْ .iIا ِءlَ o .Iا َ_ْ .َ .َ و
ِ o lَ .ْ .ِ > َن«ُ I«ُ sَ .َ º ْ »ُ .ْ .ِ > اَذlَ oَ و َلlَ º َ:َ .«ُ Iَlْ .َ .َ و َ:َ .وُ iَ oْ >َ .َ و َ:َ .«ُ I Iَ çُ .َ و َ:َ .وُ , .َ îُ .َ و َ:َ .«ُ > .َ .ُ . ِضْ رَlْ Iا .ِ º َ:َ I ٍدlَ .ِ c ِiْ .ِ c ْ _
ْ وَأَ ر ْ «َ I َ.ْ .َ îَ º َلlَ º بَ ر ْ يَأ lَ I ا«ُ Ilَ º .ِ . .َ > اْ وَأَ ر ْ _َ هَ و َلlَ º َ:َ . .َ > َ:َ .«ُ Iَlْ .َ . ا«ُ Ilَ º .ِ .«ُ Iَlْ .َ . َ:َ .وُ ,.ِ >َ .ْ .َ .َ و ا«ُ Ilَ º .ِ . .َ > ا
ا«ُ Ilَ º يِ رlَ . اْ وَأَ ر ْ «َ I َ.ْ .َ îَ º َلlَ º lَ I ا«ُ Ilَ º يِ رlَ . اْ وَأَ ر ْ _َ هَ و َلlَ º بَ ر lَ . َكِ رlَ . ْ _ِ o ا«ُ Ilَ º .ِ .َ .وُ ,.ِ >َ .ْ .َ . »ِ oَ و َلlَ º
ُ çُ .ْ .َ Lْ cَlَ º ْ »ُ çَ I ُ تْ ,َ sَ c ْ iَ º ُ ل«ُ sَ .َ º َلlَ º َ:َ .وُ ,ِ sْ aَ .ْ .َ .َ و ٌنlَ Iُ º ْ »ِ ç.ِ º بَ ر َن«ُ I«ُ sَ .َ º َلlَ º اوُ رlَ >َ .ْ .ا l oِ o ْ »ُ çُ .ْ ,َ >َأَ و ا«ُ Iَlَ . lَ o ْ »
ْ »ُ çُ ..ِ Iَ > ْ »ِ çِ . _َ sْ .َ . lَ I ُ مْ «َ sْ Iا ْ »ُ ه ُ تْ ,َ sَ c ُ ¤َ Iَ و ُ ل«ُ sَ .َ º َلlَ º ْ »ُ çَ aَ o َ¸َ Iَ >َ º ,َ o lَ o .ِإ ٌءl Lَ > ٌiْ .َ c

1. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu : ia berkata: Dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ,
beliau bersabda: Sesungguhnya Allah Yang Naha Nemberkahi lagi Naha Tinggi memiliki banyak
malaikat yang selalu mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal,
mereka senantiasa mencari majelis-majelis dzikir. Apabila mereka mendapati satu majelis dzikir,
maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga
memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia. Apabila para peserta majelis telah
berpencar mereka naik menuju ke langit. Beliau melanjutkan: Lalu Allah Yang Naha Nulia lagi
Naha Agung menanyakan mereka padahal Dia lebih mengetahui daripada mereka: Dari manakah
kamu sekalian? Nereka menjawab: Kami datang dari tempat hamba-hamba-Nu di dunia yang
sedang mensucikan |Tasbih|, mengagungkan |Takbir|, membesarkan |Tahlil|, memuji |Tahmid|
dan memohon kepada Engkau. Allah bertanya lagi: Apa yang mereka mohonkan kepada Aku?
Para malaikat itu menjawab: Nereka memohon surga-Nu. Allah bertanya lagi: Apakah mereka
sudah pernah melihat surga-Ku? Para malaikat itu menjawab: Belum wahai Tuhan kami. Allah
berfirman: Apalagi jika mereka telah melihat surga-Ku? Para malaikat itu berkata lagi: Nereka
juga memohon perlindungan kepada-Nu. Allah bertanya: Dari apakah mereka memohon
perlindungan-Ku? Para malaikat menjawab: Dari neraka-Nu, wahai Tuhan kami. Allah bertanya:
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
22
Apakah mereka sudah pernah melihat neraka-Ku? Para malaikat menjawab: Belum. Allah
berfirman: Apalagi seandainya mereka pernah melihat neraka-Ku? Para malaikat itu melanjutkan:
Dan mereka juga memohon ampunan dari-Nu. Beliau bersabda kemudian Allah berfirman: Aku
sudah mengampuni mereka dan sudah memberikan apa yang mereka minta dan Aku juga telah
memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan. Beliau melanjutkan
lagi lalu para malaikat itu berkata: Wahai Tuhan kami! Di antara mereka terdapat si Fulan yaitu
seorang yang penuh dosa yang kebetulan lewat lalu duduk ikut berdzikir bersama mereka. Beliau
berkata lalu Allah menjawab: Aku juga telah mengampuninya karena mereka adalah kaum yang
tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. |HR Nuslim No. +85+|

2. Dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi
wasallam., bersabda: “Sungguh Allah Ta’ala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling
mencari ahli dzikir. Apabila mereka menemukan kaum yang berdzikir kepada Allah Azza Wa Jalla,
mereka saling memanggil: “Datanglah kemari kepada hajat kalian!” Para malaikat itu lalu
melingkupi para ahli dzikir itu dengan sayapsayap mereka sampai ke langit dunia. Lalu Tuhan
mereka bertanya –Dia lebih tahu-: “Apa yang diucapkan oleh para hamba-Ku?” Para malaikat
menjawab: “Nereka bertasbih kepada-Nu, bertakbir kepada-Nu, memuji-Nu dan mengagungkan-
Nu.” Allah bertanya: “Apakah mereka melihat-Ku.” Para malaikat menjawab: “Tidak, demi Allah,
mereka tidak melihat-Nu.” Allah bertanya: “Bagaimanakah seandainya mereka melihat-Ku?” Para
malaikat menjawab: “Seandainya mereka melihat-Nu, tentu mereka lebih keras beribadah
kepada-Nu, lebih bersungguh-sungguh mengagungkan-Nu dan lebih banyak bertasbih kepada-
Nu.” Allah bertanya: “Lalu apakah yang mereka minta?” Para malaikat menjawab: “Nereka minta
surga kepada-Nu.” Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihat surga itu?” Para malaikat
menjawab: “Tidak, demi Allah wahai Tuhan, mereka tidak pernah melihatnya.” Allah bertanya:
“Lantas bagaimanakah seandainya mereka pernah melihatnya?” malaikat menjawab:
“Seandainya mereka pernah melihatnya, tentu lebih kuat keinginan mereka terhadap surga itu
dan selalu memintanya, serta lebih besar dambaan mereka terhadapnya.” Allah bertanya: “Dari
apakah mereka mohon perlindungan?” malaikat menjawab: “Nereka mohon perlindungan dari
neraka.” Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihatnya?” malaikat menjawab: “Tidak, demi
Allah mereka tidak pernah melihatnya.” Allah bertanya: “Bagaimanakah seandainya mereka
melihatnya?” malaikat menjawab: “Seandainya mereka melihatnya?” malaikat menjawab:
“Seandainya mereka melihatnya, tentu bertambah kuat dan jauh lari mereka terhadapnya.” Allah
berfirman: “Saksikanlah oleh kalian bahwa Aku telah mengampuni mereka.” Ada malaikat yang
menyela: “Diantara mereka terdapat si Fulan yang tidak termasuk mereka. Dia datang hanya
karena keperluan pribadi.” Allah berfirman: “Nereka sama-sama duduk, tidak akan celaka oleh
teman duduk mereka.” (HR. Bukhari dan Nuslim)

1++8 Vlº lَ oُ çْ .c ¤ IIا .ِ ±ر ٍi.a. ..َأ ْ _c ُ ¤.cو : » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ِ¤ IIا ُ ل«ُ .ر َلlَ º : » ٌ مْ «َ º ُ iُ aْ sَ . V
_o.ِ º ¤ IIا »ُ هَ ,َ آذو ، ¤َ ..ِ î .Iا ْ »ِ çْ .َ Ic ْ .َ Iَ ,َ .و ُ ¤oْ > ,Iا ُ »ُ ç..ِ .cو ، ¤îِ .VoIا ُ »ُ çْ . s> Vِإ َ¤ IIا َنوُ ,ُ آْ i. ُ eَiْ .ِ c « eاور
»I.o .
11


3. Dari Abu Hurairah ra., dari Abu Sa’id ra., keduanya berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alahi
wasallam., bersabda: “Sekelompok orang yang duduk berdzikir kepada Allah, pasti dikelilingi para
malaikat, diliputi rahmat, dituruni ketenangan dan disebut-sebut Allah di kalangan makhluk yang
berada disisi-Nya.” (HR. Nuslim)

+. Dari Abu Waqid al Harits bin Auf ra., bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., duduk
bersama para sahabat di dalam masjid, kemudian tiba-tiba datang tiga orang yang mana dua
orang diantara tiga orang itu menuju rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., dan seorang lagi
pergi begitu saja. Dua orang itu berhenti di hadapan rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.,
kemudian salah seorang diantara dua orang itu melihat ada suatu tempat kosong di tengah-
tengah majlis, lantas ia duduk di tempat kosong itu, dan yang lain duduk di sekitar majlis.
Adapun orang yang ketiga pergi meninggalkan majlis tersebut. Setelah rasulullah shalallahu ‘alahi
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
23
wasallam., selesai memberi nasihat, beliau bersabda: “Naukah kalian aku beritahu tentang ketiga
orang itu?” Adapun salah seorang di antara mereka mendekat kepada Allah, maka Allah pun
memberi tempat kepadanya, adapun yang kedua merasa malu, maka Allah pun menghargai
malunya, dan yang lain berpaling, maka Allah pun berpaling darinya.” (HR. Bukhari dan Nuslim)

5. Dari Abu Sa’id Al Khudriy ra., ia berkata: “Nu’awiyah ra., keluar dari kalangan orang di dalam
masjid, lalu bertanya: “Apakah yang menyebabkan kalian duduk?” Orang-orang itu menjawab:
“Kami duduk berdzikir kepada Allah.” Nu’awiyah bertanya: “Demi Allah, tidak ada yang
menyebabkan kalian duduk, kecuali dzikir kepada Allah.” Nereka menyahut: “Tidak ada yang
menyebabkan kami duduk, kecuali hal itu.” Nu’awiyah ra., berkata: “Sungguh aku tidak meminta
kalian bersumpah karena menuduh kalian. Tidak seorang pun dengan kedudukan sepertiku di
samping rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., yang lebih sedikit menerima hadits dari beliau
ketimbang dariku. Sungguh rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., pernah keluar pada kalangan
sahabat beliau, lalu bertanya: “Apakah yang membuat kalian duduk?” Para sahabat menjawab:
“Kami duduk berdzikir dan memuji-Nya atas apa yang Dia telah karuniakan kepada kami untuk
memeluk agama islam.” Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Demi Allah, kalian
duduk hanya karena itu?” Para sahabat menjawab: “Demi Allah, kami duduk hanya karena itu.
”Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Sungguh, aku tidak meminta kalian
bersumpah karena menuduh kalian, tetapi telah datang Jibril mengabarkan bahwa Allah
membanggakan kalian kepada para malaikat.” (HR. Nuslim)

Pembahasan
Berdasarkan ayat dan hadist-hadist tersebut diataslah mereka menyunnahkan dzikir
berjam’aah. Neskipun masih ada ayat-ayat dan hadist yang digunakan untuk menyunnahkan
dzikir berjama’ah ini, namun sebagiannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan dzikir berjama’ah
ini. Jika kita analisa secara seksama dzikir yang disebutkan dalam ayat dan hadist-hadist tersebut
diatas adalah para sahabat yang yang mereka duduk bersama dalam suatu majlis dan mereka
berdzikir dengan mengucapkan Tasbih, tahmid, tahlil dan takbir tidaklah dengan cara dikomando
dan dengan suara keras seperti yang biasa kita lihat dalam acara telvisi. Nereka melakukan hal
tersebut yakni duduk-duduk dimajlis tempat berkumpulnya orang-orang dan mereka berdzikir
sendiri-sendiri. Karena niscaya jika dzikir itu dikomando pasti dijelaskan oleh Ath Thabari dan
!bnu katsir, serta beberapa hadist tersebut diatas tidak mengatakan bahwa mereka membaca
dzikir di komando oleh rasulullah atau fulan bin fulan dikalangan sahabat nabi radhiAllahu’anhum.
Namun yang ada adalah riwayat sebaliknya bahwa dzikir dengan dikomando itu di cela oleh
beberapa sahabat Nabi, diantaranya:
Dulu kami sedang duduk di depan rumah sahabat Abdullah bin Nas'ud sebelum shalat
Dzuhur, ketika beliau keluar (dari rumahnya) kami berjalan bersamanya menuju masjid. Tiba-tiba
datang Abu Nusa Al-Asy'ary kepada kami, lalu bertanya, 'Apakah Abu Abdurrahman sudah
datang kepada kalian ?' Kami menjawab, 'Belum' Naka dia duduk bersama kami sampai Abu
abdurrahman keluar. Setelah dia keluar, kami semua bangun dan berdiri. Lalu Abu Nusaa
bertanya, 'Wahai Abu Abdurrahman sungguh saya tadi melihat di dalam masjid satu perkara
yang asing dan saya tidak melihat -alhamdulillah- kecuali kebaikan saja.' Abu Abdurrahman
berkata, 'Perkara apakah itu ?' Abu Nusa menjawab, 'Jika kamu masih hidup maka kamu akan
melihatnya.' Abu Nusa berkata, 'Aku telah melihat di dalam masjid golongan kaum yang duduk
membentuk kelompok-kelompok, pada setiap kelompok ada seseorang yang memimpin dan
mereka memegang kerikil, lalu orang tersebut berkata, Bertakbirlah seratus kali !' Maka
mereka pun membaca takbir seratus kali. Dia berkata, ' Bertahlillah seratus kali !'
Maka mereka pun membaca tahlil seratus kali. Dan dia berkata, ' Bertasbihlah
seratus kali !' Maka mereka pun membaca tasbih seratus kali." Abu Abdurrahman
berkata, "Apa yang kamu katakan pada mereka ?" Abu Nusa menjawab, "Aku tidak mengatakan
apa-apa pada mereka karena menunggu pendapat atau perintahmu." Abu Abdurrahman berkata,
"Kenapa kamu tidak menyuruh mereka menghitung keburukan-keburukan mereka dan saya
jamin mereka tidak akan kehilangan kebaikan-kebaikannya sedikitpun. Kemudian Abu
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
24
Abdurrahman pergi bersama kami hingga sampai pada sebuah kelompok dari kelompok-
kelompok tersebut dan berdiri didepan mereka sambil bertanya, 'Apa yang sedang kalian perbuat
ini ?' Nereka menjawab, 'Wahai Abu Abdurrahman, kami menghitung takbir, tahlil, dan tasbih
dengan kerikil.' Abu Abdurrahman berkata, 'Hitunglah keburukan-keburukan kalian, saya jamin
kalian tidak akan kehilangan kebaikan kalian sedikitpun ! Celakanya wahai kamu sekalian
umat Muhammad saw , alangkah cepat kehancuran kalian ! Ini para sahabat nabimu,
masih banyak, ini baju-bajunya masih belum rusak dan ini bejana-bejananya masih
belum pecah. Demi dzat yang jiwaku ada di tanganNya, kalian kemungkinan berada
dalam agama yang lebih baik dari agama Muhammad atau pembuka pintu
kesesatan.' Mereka berkata, 'Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman kami tidak
bermaksud kecuali kebaikan.' Dia berkata, 'Betapa banyak orang yang menghendaki
kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda
kepada kami, ' Bahwa ada segolongan kaum yang membaca Al-Qur'an tidak melewati
kerongkongan mereka.' Demi Allah saya tidak tahu, kemungkinan kebanyakan
mereka adalah dari kamu sekalian."
12

Dan juga riwayat berikut:
Dari Abi Utsman (An Nahdi) ia berkata: Salah seorang gubernur pada zaman khilafah Umar bin Al
Khatthab menuliskan laporan yang isinya: Sesungguhnya di wilayah saya, ada suatu kelompok
orang yang berkumpul-kumpul kemudian berdoa bersama-sama untuk kaum muslimin dan
pemimpin. Naka Umar menulis surat kepadanya: Datanglah dan bawa mereka besertamu. Naka
gubernur itu datang, (dan sebelum ia datang) Umar telah memerintahkan penjaga pintunya
untuk menyiapkan sebuah cambuk. Dan tatkala mereka telah masuk ke ruangan, spontan Umar
langsung memukul pemimpin kelompok itu dengan cambuk." (Riwayat !bnu Abi Syibah dalam
kitabnya Al Nushannaf 5/290, no: 26191)

Sedangkan yang dimaksud majlis dzikir adalah

Dari Abu Hurairah rodhiallahu'anhu ia berkata: Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam bersabda:

ْ »ُ çْ .َ .ِ .َ cَ و ُ ¤َ ..ِ î .Iا ْ »ِ çْ .َ Iَ c ْ .َ Iَ ,َ . l Iِإ ْ »ُ çَ .ْ .َ . ُ ¤َ .«ُ .َ راَiَ .َ .َ و ِ¤ IIا َبlَ .ِ آ َن«ُ Iْ .َ . ِ¤ IIا ِت«ُ .ُ . ْ _ِ o ٍ.ْ .َ . .ِ º ٌ مْ «َ º َ×َ oَ .ْ >ا lَ oَ و
ُ eَiْ .ِ c ْ _َ o.ِ º ُ ¤ IIا ْ »ُ هَ ,َ آَذَ و ُ ¤َ îِ .lَ Iَ oْ Iا ْ »ُ çْ . sَ >َ و ُ ¤َ oْ > ,Iا

Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (yaitu masjid), mereka membaca
kitabullah (Al Our'an) dan bersama-sama mengkajinya (mempelajarinya) diantara mereka,
melainkan akan turun kepada mereka kedamaian, dan mereka dipenuhi oleh kerahmatan, dan
dinaungi oleh para malaikat, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di
sisi-Nya." (Riwayat Nuslim No. +86/,)

!bnu Hajar Al 'Asqalani berkata:

.هو تl>Il±Iا تl.ºl.Iا _.o lç.o رl.آVاو lçI«º .º ..c,.Iا درو ..Iا ظlsIVl. نl..Vا l.ه ,آiIl. دا,oIاو "
,.آأ «او «ا Vإ ¤Iإ Vو « io>Iاو «ا نl>.. " رlsa..Vاو ¤I..>Iاو ¤Io..Iاو ¤Iº«>Iا _o lç. _>.I. loو
L.و ،ة,>Vاو l..iIا ي,.>. ءlciIاو :Iذ «>.و بi. وأ ¤.>وأ lo. _oaIا _Ic ¤.Lا«oIا ¤. دا,.و l±.أ «ا ,آذ _I
¤.Ic ,>å.و نl.IIl. ةرl. ×s. ,آiIا ». ،ةV±Il. _s..Iاو »IaIا ¤.راioو ..i>Iا ةءا,ºو نl,sIا ةوV.آ ¤.Iإ
iIا _L.Iا _Iإ فl±.ا نإو ،el.ao ,.c ¤. i±s. V نأ ط,... _îIو el.aoI eرl±>..ا ط,... Vو ،_Ll.Iا ,آ
.s.و _Ila. «ا ».La. _o ¤.Ic _o..ا loو ,آiIا _.ao رl±>..ا :Iذ _Iإ فl±.ا ن|º ،_oآأ «çº .IsIl.
،Vloآ دادزا loه,.c وأ دlç> وأ ةV± _o ض,º loço rIl± _oc .º :Iذ ׺و ن|º ،Vloآ دادزا ¤.c ¸.ls.Iا
لloîIا ×I.أ «çº :Iذ .º _Ila. « ¸I>أو ¤>«.Iا r.>± ن|º .
lºو يزا,Iا ,>sIا ل : ,îs.Iا .IsIl. ,آiIاو ،i.>o.Iاو i.o>.Iاو r....Iا _Ic ¤IاiIا ظlsIVا نl.IIا ,آi. دا,oIا
تlº«I>o را,.أ .ºو ،lçolî>أ _Ic ×IL. _.> .ç.Iاو ,oVا _o ..Ilî.Iا ¤Iدأ .ºو تls±Iاو تاiIا ¤Iدأ .º
«ا . و ،تlclLIا .º ¤º,a..o ,.±. نأ «ه حرا«>Il. ,آiIاو لlsº ا,آذ ةV±Iا «ا _o. ». _o ) _Iإ ا«a.lº
«ا ,آذ (

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
25
"Dan yang dimaksud dengan zikir di sini ialah: mengucapkan bacaan-bacaan yang dianjurkan
untuk diucapkan dan diulang-ulang, misalnya bacaan yang disebut dengan Al Baqiyaat As
Shalihat, yaitu: Subhanallah, wa alhamdulillah, wa laa ilaha illallah, wa Allahu Akbar, dan bacaan-
bacaan lain yang serupa dengannya, yaitu: Al hauqalah (laa haula walaa quwwata illa billah),
Basmalah, hasbalah (hasbunaallah wa ni'ima al wakil), dan istighfar, dan yang serupa, dan juga
doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat. Kata Az Zikir kepada Allah bila disebut juga dapat
dimaksudkan: kita terus-menerus mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan atau
disunnahkan oleh Allah, seperti membaca Al Our'an, membaca hadits, mempelajari ilmu, dan
menunaikan shalat sunnah. Kemudian zikir kadang kala dapat dilakukan dengan lisan, dan orang
yang mengucapkannya akan mendapatkan pahala, dan tidak disyarat untuk selalu mengingat
kandungannya, tentunya dengan ketentuan selama ia tidak memaksudkan dengan bacaan itu
selain dari kandungannya. Bila bacaan lisannya disertai dengan zikir dalam hatinya, maka itu
lebih sempurna, dan bila zikir ini disertai dengan penghayatan terhadap kandungan bacaan itu,
yang berupa pengagungan terhadap Allah, dan mensucikan-Nya dari segala kekurangan, niscaya
itu akan lebih sempurna. Bila zikir semacam ini terjadi di saat ia mengamalkan amal shaleh yang
diwajibkan, seperti shalat fardhu, jihad dan lainnya, niscaya akan semakin sempurna. Dan bila ia
meluruskan tujuan dan ikhlas karena Allah, maka itu adalah puncak kesempurnaan.
Al Fakhrurrazi berkata: Yang dimaksud dengan zikir dengan lisan ialah mengucapkan
bacaan-bacaan yang mengandung makna tasbih (pensucian) tahmid (pujian) dan tamjid
(pengagungan). Dan yang dimaksud dengan zikir dengan hati ialah: memikirkan dalil-dalil yang
menunjukkan akan Dzat dan Sifat-sifat Allah, juga memikirkan dalil-dalil taklif (syari'at), berupa
perintah, dan larangan, sehingga ia dapat mengerti hukum-hukum taklifi (hukum-hukum syari'at
yang lima, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram), dan juga merenungkan rahasia-
rahasia yang tersimpan pada makhluq-makhluq Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan zikir
dengan anggota badan ialah: menjadikan anggota badan sibuk dengan amaliah ketaatan, oleh
karena itulah Allah menamakan shalat dengan sebutan zikir, Allah berfirman: "Naka bersegeralah
kamu menuju zikir kepada Allah (yaitu shalat jum'at)." (OS Al Jum'ah: 9).
13

!mam An Nawawi, berkata:
Iç.Iاو r....Iا .º ٍة,±>.o ُ ,.c ,آiIا ¤I.±º نأ »Icا _Ila. ¤ّ II ٍ_olc _آ _. ،lه«>.و ,..î.Iاو i.o>.Iاو _.
ءloIaIا _o e,.cز ¤.c ¤ّ IIا .±ر ,..ُ > _. ُ i.a. ¤Ilº اiآ ،_Ila. ¤ّ II ٌ ,آاذ «çº ٍ¤clL. . ¤ّ IIا ¤o>ر ءlLc لlºو :
ّr>.و _ّ IL.و ُ rî..و ُ م«±.و .ّ I±.و ُ ×...و ي,... ..آ ،ما,>Iاو لV>Iا ُ ¸Il>o .ه ,آiIا ُ ¸Il>o el..أو ،
اiه
"Ketahuilah bahwa keutamaan/pahala berzikir tidak hanya terbatas pada bertasbih, bertahlil,
bertahmid (membaca alhamadulillah), bertakbir, dan yang serupa. Akan tetapi setiap orang yang
mengamalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, berarti ia telah berzikir kepada Allah Ta'ala,
demikianlah dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan ulama' yang lainnya. Atha' (bin Abi Rabah)
berkata: 'Najlis-majlis zikir ialah majlis-majlis yang membicarakan halal dan haram, bagaimana
engkau membeli dan menjual, mendirikan shalat, berpuasa, menikah, menceraikan, berhaji dan
yang serupa dengan ini'." Lihat : Al Adzkar Fashal : | ،نl.IIl. ن«î.و ،.IsIl. ن«î. ,آiIا| (dzikir
dengan hati dan Dzikir dengan lisan)
1695 » Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا َل«ُ .َ ر نأ ُ ¤ْ .َ c ¤ IIا .±ر ٍ¸َ .أ ْ _َ cو َلlَ º : » ُ rُ Iْ ±َ . V َiِ >lَ .oIا ِeِiه نإ
.إ ، ِ رَiَ sIا Vو ِلْ «.ْ Iا اiه ْ _ِ o ٍء_ْ .ِ I ِنlْ ,ُ sْ Iا ِةَءا,َ ºو ، _Ilَ aَ . ¤ IIا ِ ,ْ آِiِ I َ.ِ ه lَ o « ُ «ا _ّ Iَ ± ¤ IIا ُ ل«ُ .ر َلlº lَ oَ آ ْ وأ
» Iَ .و ِ¤ْ .َ Iَ c . »I.o eاور .

Dari Anas ra, bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam, bersabda “Sesungguhnya
masjid-masjid itu tidak pantas ada air kencing atau sesuatu kotoran walaupun sedikit.
Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk dzikir kepada Allah Ta’ala dan untuk membaca Al
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
26
Ouran, atau untuk menyampaikan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu ‘alahi
wasallam.”(H.R Nuslim)
1+

Jika dikorelasikan dengan hal yang telah disebutkan dalam pembahasan Dzikir itu Al
Qur’an dan Al qur’an itu adalah sebagai Dzikir, jelaslah bahwa majlis yang berisikan
hamba-hamba Allah yang membaca Al Our’an dan mengkajinya, sambil mereka bertahmid, tahlil,
tasbih dan takbir bila menemukan ayat-ayat Allah yang menggunggah hati dengan lisan masing-
masing dan tidak dikomando oleh seseorang, maka itu lebih mulia karena penggabungan
beberapa dalil yang telah disebutkan sebelumnya.

Karena apa yang terjadi pada masa Rasulullah adalah sebagaimana berikut:
Dari Nuhammad bin Abu Bakar Ats Tsaqafi, bahwa ia pernah bertanya kepada sahabat Anas bin
Nalik rodhiallahu'anhu tatkala ia bersamanya berjalan dari Nina menuju ke padang Arafah:
Bagaimana dahulu kalian berbuat bersama Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam pada hari seperti
ini? Naka beliau menjawab: Dahulu ada dari kami yang membaca tahlil, dan tidak diingkari, dan
ada dari kami yang membaca takbir, juga tidak diingkari." (Riwayat Nuslim 2/933, hadits no:
1285)

Begitulah sahabat nabi mereka berucap disertai dengan pemahaman yang mantap
karena kepahaman mereka tentang lafazh-lafazh yang mereka ucapkan.

Kemudian hadist yang dijadikan sandaran bagi mereka yang berdzikir jama’ah dengan
dikomando, salah satunya adalah :
"Dari sahabat Abu Hurairah rodhiallahu'anhu, ia berkata: Nabi shollallahu'alaihiwasallam
bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku
senantiasa bersamanya bila ia mengingat-Ku. Bila ia mengingat-Ku di dalam dirinya, niscaya Aku
akan mengingatnya dalam Diri-Ku, dan bila ia mengingat-Ku di perkumpulan orang (majlis),
maka Aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka." (Riwayat Bukhori
6/269+, hadits no: 2/00, dan Nuslim +/2061, hadits no: 69/0).
Naka adalah keliru, jika mereka memandangnya bahwa sabda nabi “bila ia mengingat-Ku
di perkumpulan orang (majlis)” adalah dilakukan serentak setelah dikomando oleh seseorang.
Padahal dalam hadits ini Allah berfirman: "bila ia mengingat-Ku di perkumpulan orang
(majlis), maka Aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka", ini
menunjukkan bahwa ia berzikir sendirian, akan tetapi di tempat keramaian, atau di tengah-
tengah suatu majlis. Seandainya yang dimaksud dari hadits ini ialah ia berdzikir dengan cara
berjama'ah dan dikomando, maka firman-Nya tidak seperti itu bunyinya, akan tetapi seperti
berikut: Bila ia mengingat-Ku dengan berjama'ah/ramai-ramai dan diperintah oleh seorang
imam….

7. Larangan berdzikir dengan suara keras

Dalil dari Al Our’an

َ_.ِ Iِ ºlَ aْ Iا َ_ِ o ْ _ُ îَ . Vَ و ِلlَ ±Vاَ و ِّ وُ iُ aْ Ilِ . ِلْ «َ sْ Iا َ_ِ o ِ ,ْ çَ >ْ Iا َنوُ دَ و ً¤َ s.ِ >َ و lً cُّ ,َ ±َ . َ:ِ .ْ sَ . .ِ º َ:َّ .َ ر ْ ,ُ آْ ذاَ و

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan
dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk
orang-orang yang lalai. (OS: Al-A’raaf: 205)

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (OS: Al-A’raaf: 55)

V.ِ .َ . َ:ِ Iَذ َ_ْ .َ . ِ×َ .ْ .اَ و lَ çِ . ْ .ِ ºlَ >ُ . Vَ و َ:ِ .Vَ ±ِ . ْ ,َ çْ >َ . Vَ و

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
27
…dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula
merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" . (Al !sraa’:110)

Dalil dari As Sunnah:
Dari Abu Nusa ra., ia berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam
dalam suatu perjalanan, mulailah orang-orang mengeraskan suara mereka dalam membaca
takbir lalu bersabdalah beliau: Wahai manusia, rendahkanlah suara kamu sekalian! Karena kamu
sekalian sesungguhnya tidak sedang memohon kepada yang tuli maupun yang gaib bahkan
kamu sekalian sedang memohon kepada Tuhan Yang Naha Nendengar lagi Naha Dekat Yang
selalu bersama kamu sekalian. Aku pada saat itu berada di belakang beliau sambil mengucapkan:
"Laa haula wa laa quwata illa billah", (Tidak ada daya dan kekuatan kecuali berkat bantuan
Allah). Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam berkata: Wahai Abdullah bin Oais! Naukah kamu aku
tunjukkan kepada salah-satu kekayaan surga yang tersimpan? Aku menjawab: Tentu, wahai
Rasulullah. Beliau bersabda: Yaitu ucapan: "Laa haula wa laa quwata illa billah". (Shahih Nuslim
No.+8/3)

!mam Nawawi menjelaskan dalam mensyarahkan hadist ini:
"Kasihanilah dirimu, dan rendahkanlah suaramu, karena mengeraskan suara, biasanya dilakukan
seseorang, karena orang yang ia ajak berbicara berada ditempat yang jauh, agar ia mendengar
ucapannya. Sedangkan kamu sedang menyeru Allah Ta'ala, dan Dia tidaklah tuli dan tidak juga
jauh, akan tetapi Dia Naha Nendengar dan Naha Dekat.
Sehingga dalam hadits ini ada anjuran untuk merendahkan suara zikir, selama tidak ada
keperluan untuk mengerasakannya, karena dengan merendahkan suara itu lebih menunjukkan
akan penghormatan dan pengagungan. Dan bila ada kepentingan untuk mengeraskan suara,
maka boleh untuk dikeraskan, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadits(*)"
15

(*) Bila ada pentingna maksudnya adalah untuk pengajaran, maka jika untuk hal tersebut
diperbolehkan. Sebagaimana pendapat !mam Asy Syafi’! sebagai berikut: "Saya berpendapat
bahwa seorang imam dan makmumnya hendaknya mereka berzikir kepada Allah seusai shalat,
dan hendaknya mereka merendahkan (memelankan) zikirnya, kecuali bagi seorang imam yang
ingin agar para makmumnya belajar (zikir) darinya, maka ia boleh mengeraskan zikirnya, hingga
bila ia merasa bahwa mereka telah cukup belajar, ia kembali merendahkannya, karena Allah Azza
wa Jalla berfirman: "Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah
pula merendahkannya." (Al Isra': 110).
Naksud kata -wallahu Ta'ala a'alam- ialah: doa. Laa Tajhar: jangan engkau mengangkat
suaramu, wa laa tukhofit: jangan engkau rendahkan hingga engkau sendiri tidak mendengarnya"
16

8. Hadist Ibnu Abbas tentang Dzikir suara keras di zaman Rasullullah
Orang-orang yang menyunnahkan dzikir dengan suara keras adalah dengan
menggunakan dalil salah satunya dari ibnu Abbas ini, dimana riwayat itu meyebutkan:
Amr diberitahukan oleh Abu Na'bad, mantan budak !bnu Abbas, bahwa mantan majikannya
memberitahukan kepadanya bahwa kerasnya suara dzikir ketika orang-orang selesai dari shalat
fardhu adalah terjadi pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam . !bnu Abbas berkata, "Saya
mengetahui ketika mereka selesai, karena saya mendengarnya." (Dalam satu riwayat dari !bnu
Abbas) ia berkata, "Aku mengetahui selesainya shalat Nabi karena takbir." Amr berkata, "Abu
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
28
Na'bad adalah mantan budak !bnu Abbas yang paling tepercaya." Ali
1/
berkata, "Namanya adalah
Nafidz."
18


Pembahasan:

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya diatas bahwa pembacaan kerasnya dzikir dilakukan
setelah shalat, sebagaimana pernyatan riwayat tersebut diatas “Aku mengetahui selesainya
shalat Nabi karena takbir.” Dan memang pada zaman Rasulullah berdzikir itu memang terjadi
sebagaimana riwayat “Abu Nusa ra., ia berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah
shalallahu ‘alahi wasallam dalam suatu perjalanan, mulailah orang-orang mengeraskan suara
mereka dalam membaca takbir” namun hal itu di larang oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya :
“Wahai manusia, rendahkanlah suara kamu sekalian! Karena kamu sekalian sesungguhnya tidak
sedang memohon kepada yang tuli maupun yang gaib bahkan kamu sekalian sedang memohon
kepada Tuhan Yang Naha Nendengar lagi Naha Dekat Yang selalu bersama kamu sekalian.”
Bolehnya seseorang seorang imam untuk berdzikir keras adalah hanya untuk pengajaran
sebagaiman dijelaskan oleh !mam As Syafi’! tersebut diatas. Dan kesimpulan !mam asy Syafi’! ini
juga diperquat oleh riwayat berikut:
Dari Oais bin 'Abbad ia berkata: Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak
menyukai untuk mengeraskan suara pada tiga keadaan, yaitu: disaat berperang, menghadiri
janazah, dan pada saat berzikir"
19

Bukanlah pada tempatnya menjadikan dalil dari !bnu Abbas radhiAllahu’anhuma ini
mengenai bolehnya berdzikir dengan suara kereas, karena hal itu bertentangan dengan Al Our’an
Surah al A’raaf: 55 dan 205, Al !sraa’ 110 serta sabda Rasulullah tersebut diatas.

9. Dzikir Pagi dan Sore dan apa yang dibaca Rasulullah

Perintah Allah untuk memunjinya di waktu padi dan petang

…hendaklah kamu bertasbih di waktu pada dan petang. (OS Naryam :11)

Bertasbih kepada Allah di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut
nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan petang. (An Nur: 36)

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di pada waktu pagi dan
petang hari. (OS Al !maran:+1)

Dan bertasbihlah kepada-Nya di pada waktu pagi dan petang. (OS Al Ahzab :+2)

dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada pada
waktu pagi dan petang (OS Al Nu’minun : 55)

Dan bertasbih kepada-Nya di pada waktu pagi dan petang. (OS Al Fath: 9)

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan
dengan tidak mengeraskan suara, di pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk
orang-orang yang lalai. (OS Al A’raaf: 205)

Dan sebutlah nama Tuhanmu pada pada waktu pagi dan petang. (Al !nsan: 25)

Dan semua makhluk ciptan-Nyapun diperintah ta’at dan memuji-Nya diwaktu pagi dan
petang

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
29
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di pada
waktu pagi dan petang, (Shaad : 18)

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan
kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di pada waktu pagi dan
petang hari. (OS Ar-Ra’d : 15)

Dan dirikanlah Shalat itu pada kedua tepi siang (waktu pagi dan petang) dan pada bahagian
permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. !tulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (OS
Hud : 11+)

Berikut adalah apa yang biasa Rasulullah baca menjelang pagi dan sore:

1. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda:
“Barangsiapa pada waktu pagi dan sore membaca: SUBHAANALLAAH! WAB!HAND!H! seratus
kali, maka kelak pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang lebih utama dari padanya, kecuali
orang yang membacanya seperti apa yang dibacanya itu, atau orang yang membacanya lebih
dari seratus kali.” (HR. Nuslim)

2. Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Ada seseorang yang datang kepada Nabi shalallahu ‘alahi
wasallam., dan berkata: “Wahai rasulullah, tadi malam saya disengat kalajengking.” Kemudian
beliau bersabda: “Kalau sekiranya pada waktu sore kamu membaca: A’UUDZUB!KAL!NAT!T
TAANAT! N!N SYARR! NAA KHALAO (Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang
sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan-Nya) niscaya kamu tidak akan diganggu oleh
makhluk-Nya yang jahat.” (HR. Nuslim)

3. Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi shalallahu ‘alahi wasallam., bahwasanya nabi shalallahu ‘alahi
wasallam, di waktu pagi membaca: “ALLAAHUNNA B!KA ASHBAHNA WAB!KA ANSA!NA WAB!KA
NAHYAA WAB!KA NANUUTU WA!LA!KAN NUSYUUR (Ya Allah atas Engkau saya berada pada
waktu pagi, atas Engkau saya berada pada waktu sore, atas Engkau saya hidup, atas Engkau
saya mati, dan hanya kepada-Nu saya kembali) Dan apabila waktu sore beliau membaca:
ALLAAHUNNA B!KA ANSA!NAA WAB!KA NAHYAA WAB!KA NANUUTU WA!LA!KAN NUSYUUR (Ya
Allah, Engkau saya berada pada waktu sore, atas Engkau saya hidup, atas Engkau saya mati, dan
hanya kepada Engkau saya kembali).” (HR. Abu Dawud dan Turmudzi)

+. Dari Abu Hurairah ra., dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra., ia berkata: “Wahai rasulullah, ajarkan
kepada saya beberapa kalimat yang harus saya baca pada waktu pagi dan sore.” Beliau
bersabda: “Bacalah: ALLAAHUNNA FAATH!RAS SANAAWAAT! WAL ARDL! ‘AAL!NAL GHA!B!
WASY SYAHAADAT! RABBA KULL! SYA!-!N WANAAL!KAHU ASYHADU ALLA !LAAHA !LLA ANTA
A’UUDZUB!KA N!N SYARR! NAFS! WASYARR!SY SYA!THAN! WASY!RK!H! (Ya Allah Zat yang
menciptakan langit dan bumi, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang terang. Tuhan pemilik
segala sesuatu, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, saya berlindung kepada diri
kepada-Nu dari kejahatan diriku dan kejahatan setan dan sekutunya) Beliau bersabda: “Bacalah
kalimatkalimat tersebut apabila kamu berada di waktu pagi, sore dan apabila kamu akan tidur.”
(HR. Abu Dawud dan Turmudzi)

5. Dari !bnu Nas’ud ra., ia berkata: “Adalah nabi shalallahu ‘alahi wasallam., apabila berada pada
waktu sore, beliau membaca: “ANSA!NAA WA ANSAL NULKA L!LLAH! WAL HANDU L!LLAH! LAA
!LAAHA !LLALLAAH, WAHDAHU LAA SYR!!KA LAH, LAHULNULKU WALAHULHANDU
WAHUWA’ALAAKULL! SAY!-!N OAD!R. RABB! AS-ALUKA KHA!RA NAA F!L HADZ!H!L LA!LAT!
WAKHA!RA NAA BA’DAHAA WA A’UUDZU B!KA N!N SYARR! NAA F!! HADZ!H!L LA!LAT!
WASYARR! NAA BA’DAHAA. RABB! A’UUDZU B!KA N!NALKASAL! WASUU-!L K!BAR! A’UUDZU
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
30
B!KA N!N ‘ADZAB! F!NNAAR! WA’ADZAB!N F!L OABR! (Kami berada pada waktu sore, segala
kekuasaan dan pujian adalah bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah Yang Naha Esa, tiada sekutu
bagi-Nya. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian. Dia adalah Zat Yang Naha Kuasa atas segala
sesuatu. Ya Tuhanku, saya memohon pada-Nu akan kebaikan malam ini dan kebaikan waktu
sesudahnya. Saya berlindung diri kepada-Nu dari kejelekan malam ini dan kejelekan waktu
sesudahnya. Ya Tuhanku, saya berlindung diri kepada-Nu dari sifat malas dan tua yang
menyusahkan. Saya berlindung diri kepada-Nu dari siksaan di dalam neraka dan siksaan di dalam
kubur).” Dan apabila berada di waktu pagi doa tersebut juga dibaca, dengan mengganti kalimat
ANSA!NAA WA ANSAL NULKU L!LLAH! menjadi: ASBAHNAA WA ASHBAHAL NULKU L!LLAH.”
(HR. Nuslim)

6. Dari Abdullah bin Khubaib ra., ia berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda
kepada saya: “Bacalah OULHUWALLAHU AHAD serta OUL A’UUDZU B!RABB!L FALAO dan OUL
A’UUDZU B!RABB!N NAAS tiga kali apabila kamu memasuki waktu sore dan memasuki waktu
pagi, niscaya kamu akan terjaga dari segala kejahatan.” (HR. Abu Dawud dan Turmudzi)

/. Dari Usman bin Affan ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda:
“Seseorang yang apabila memasuki waktu pagi dan waktu sore selalu membaca: B!SN!LLAAH!L
LADZ!! LAA YADLURRU NA’ASN!H! SYA!-UN F!L ARDL! WALAA F!SSANAA! WAHUWAS SAN!-UL
‘AL!N (Dengan nama Allah Zat yang tidak akan berbahaya dengan Asma-Nya segala sesuatu
yang ada di bumi dan di langit, Dia adalah Zat Yang Naha Nendengar lagi Naha Nengetahui)
sebanyak tiga kali, maka ia tidak akan ditimpa oleh sesuatu kejahatan.” (HR. Abu Dawud dan
Turmudzi)

DO’A dan Dzikir ketika ingin tidur

1. Dari Hudzaifah dan Abu Dzar ra., bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., apabila
menuju ke tempat tidurnya, beliau mengucap: “B!SN!KALLAHUNNA AHYAA WA ANUUT (Dengan
menyebut Nama Allah, ya Allah, hamba hidup dan hamba mati.)” (HR. Bukhari)

2. Dari Ali ra., bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda kepadanya dan
kepada Fatimah ra.,: “Apabila kalian berdua menuju ke tempat tidur kalian –atau telah
mempersiapkan pembaringan, maka bertakbirlah (membaca SUBHAANALLAAH tiga puluh tiga
kali)” Dalam riwayat lain dikatakan: “Tasbihlah tiga puluh empat kali.” Dan dalam riwayat lain
dikatakan: “Takbir tiga puluh empat kali.” (HR. Bukhari dan Nuslim)

3. Dari Abu Hurairah ra., berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda: “Apabila salah
seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya (untuk tidur), maka hendaknya dalam kain
sarungnya. Sebab ia tidak tahu apa yang terdapat di balik tilamnya itu. Kemudian ia membaca:
B!SN!KA RABB! WADLA’TU JANB! WAB!KA ARFA’UHU !N ANSAKTA NAFS!! FARHANHAA WA !N
ARSALTAHAA FAHFADZHAA B!NAA TAHFADZUU B!H!’!BAADAKAHS SHAAL!H!!N (Dengan
menyebut Nama-Nu, wahai Tuhanku, aku letakkan pinggangku, dengan menyebut Nama-Nu
pula aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan jiwaku, maka rahmatilah jiwaku itu. Dan jika
Engkau melepaskannya (menghidupkan),maka berkenanlah Engkau memeliharanya dengan
pemeliharaan seperti Engkau memelihara hambahamba-Nu yang saleh.” (HR. Bukhari dan
Nuslim)

+. Dari ‘Aisyah ra., bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., apabila mendatangi tempat
tidurnya, maka beliau meniup kedua tangannya kemudian membaca OUL A’UUDZU B!RABB!L
FALAO dan OUL A’UUDZU B!RABB!N NAAS serta mengusap kedua tangannya ke seluruh
badannya.” (HR. Bukhari dan Nuslim)

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
31
5. Di dalam riwayat lain dikatakan: “Apabila nabi shalallahu ‘alahi wasallam., mendatangi tempat
tidurnya pada setiap malam, maka beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian
beliau meniupnya lantas membaca OULHUWALLAAHU AHAD, OUL A’UUDZU B!RABB!L FALAO
dan OUL A’UUDZU B!RABB!N NAAS. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya ke seluruh
badannya, dimulai dari kepala, muka dan badan bagian depan, dengan diulangi tiga kali.” (HR.
Bukhari dan Nuslim)

6. Dari Barra’ bin Azib ra., ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam., bersabda kepada
saya: “Apabila kamu mendatangi pembaringanmu, maka berwudhulah seperti wudhu untuk
shalat, kemudian berbaringlah pada lambung kananmu dan ucapkanlah: ALLAAHUNNA ASLANTU
NAFS!! !LA!KA WA WAJJAHTU WAJH!! !LA!KA RAHBATAN WA RAGHBATAN !LA!KA LAA NALJA-A
LAA NANJAA N!NKA !LLA !LA!KA AANANTU B!K!TAAB!KAL LADZ!! ANZALTA WAB!NAB!YY!KAL
LADZ!! ARSALTA (Ya Allah, saya serahkan diriku kepada-Nu, saya hadapkan wajahku kepada-
Nu, saya lindungkan punggungku kepada-Nu dengan senang hati dan takut kepada-Nu. Tak ada
tempat berlindung dan tidak ada pula tempat keselamatan dari siksaan-Nu kecuali hanya
kepada-Nu. Saya beriman kepada kitab-Nu yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi-Nu
yang telah Engkau utus). Naka seandainya kamu mati di malam itu, kamu berada dalam keadaan
fitrah (tanpa dosa). Jadikanlah kalimat-kalimat tersebut sebagai akhir apa yang kamu ucapkan.”
(HR. Bukhari dan Nuslim)

/. Dari Anas r.a. bahwasanya Nabi shalallahu ‘alahi wasallam apabila akan tidur, beliau
mengucapkan - yang artinya: "Segenap puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum
kepada kita, memberikan kecukupan dan tempat kediaman kepada kita. Naka alangkah
banyaknya orang yang tidak mempunyai orang yang dapat mencukupinya dan tidak pula ada
yang memberikan tempat kediaman padanya." (Riwayat Nuslim)

8. Dari Hudzaifah r.a. bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam apabila hendak tidur,
beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, kemudian berkata: "Allahumma qini
'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadaka - ya Allah, lindungilah saya dari siksaNu pada hari Engkau
membangkitkan seluruh hambaNu." Diriwayatkan oleh !mam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa
ini adalah Hadis hasan. Juga diriwayatkan oleh !mam Abu Dawud dari riwayat Hafshah
radhiallahu 'anha dan dalam Hadis ini disebutkan bahwa beliau shalallahu ‘alahi wasallam
mengucapkan kata-kata di atas itu sebanyak tiga kali.

PENUTUP.

Alhamdulillahi rabbil ‘Alamin artikel ini selesai ditulis pada 1+ September , 2008, semoga dapat
memberikan wawasan apa yang yang sebenarnya diperintah oleh Allah dan apa yang dilakukan
Rasulullah dan para sahabatnya.

Daftar Pustaka
Versi online:

1. Tafsir Jami’ul Bayan Imam Ath Thobary, http://quran.al-
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb8taf=KORTOBY8nType=18nSora=18nAya=1
2. Tafsir Al Qur’anul ‘Azhim, Ibnu Katsir, http://quran.al-
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb8taf=KATHEER8nType=18nSora=18nAya=1
3. Tafsir Al Qurthuby, http://quran.al-
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb8taf=KORTOBY8nType=18nSora=18nAya=1
+. Fathul Bary Syarah Imam Bukhori, http://hadith.al-
islam.com/Display/Display.asp?hnum=18doc=0#Desc1
5. Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi, http://hadith.al-
islam.com/Display/Hier.asp?Doc=18n=0
Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah

http://adanipermana.co.cc
http://attanzil.wordpress.com
32
6. Al Adzkar Imam Nawawi, http://www.al-eman.com/!slamlib/viewtoc.asp?B!D=131
/. http://manhaj.or.id/artikel/sufi/, Pandangan Tajam tentang Dzikir berjama’ah oleh
Ustadz. Nuhammad Arifin Badri
8. Riyadhus Sholihin, http://www.al-eman.com/!slamlib/viewtoc.asp?B!D=2+5
9. http://www.islamweb.net/ver2/archive/index2.php?thelang=A8vPart=1/2

Versi Software:
1. salafiDB +.0, silahkan download disini jika berminat atau copy paste link ini di browser
anda http://salafidb.dreamhosters.com/salafidb+.0.exe
2. Hadist Web 3.0, silahkan download disini jika berminat atau copy paste link ini dibrowser
anda http://rapidshare.com/files/+2+18+16/HaditsWeb3_Setup.zip
3. Riyadhus Sholihin Bahasa Nelayu, silahkan download disini jika berminat atau copy paste
di link ini di browser anda
http://www.+shared.com/file/62936632/8+60a0+2/Riyadhus_shalihin_!mam_an_Nawawi
_Bahasa_Nelayu.htmlFootnote:

1
Lih: !’lamu al Nuwaqi’iin oleh !bnul Oayyim al Jauzi !!/361
2
Al Raghib Al Ashfahani, tahqiq Nadim Narghasyli, Nu’jam Nufradat Alfazh Al Our’an Al Kariim, Beirut darul Fikr, t.t, hlm
181
3
Najma’ Al Lughah al ‘arabiyyah, Nu’jam Alfazh Al qur’an al kariim, Kairo, dar Al Syuruq hal 219-222
+
Lih : Riyadhus Sholihin Kitab Dzikir bab 2++ tentang “¤.Ic .>Iاو ,آiIا _±º بl.” Keutamaan berdzikir dan Anjuran
kepadanya
5
Riyadhus Sholihin bab 2+5, hadist no. 1+++
6
Di-maushul-kan oleh Sa'id bin Nanshur dengan sanad sahih darinya dan ini lebih sahih daripada apa yang juga
diriwayatkan oleh Sa'id dari Hammad bin Abu Sulaiman yang berkata, "Aku bertanya kepada !brahim tentang membaca
Al-Our'an di dalam kamar mandi, lalu !brahim menjawab, "Kami tidak menyukai hal itu." Atsar lainnya di-maushul-kan
oleh Abdur Razzaq dan sanadnya juga sahih. Sumber Nukhtashor sahih Bukhori oleh syakh Al Baniy
/
Tafsir !bnu Katsir OS Al Kahfi ayat 28, http://quran.al-
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=18bm=8nSeg=08l=arb8nSora=188nAya=288taf=KATHEER8tashkeel=0
8
Tafsir At Thobary OS Al Kahfi ayat 28, http://quran.al-
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=18bm=8nSeg=08l=arb8nSora=188nAya=288taf=TABARY8tashkeel=0
9
Tafsir Al Ourtubhi OS Al kahfi ayat 28, http://quran.al-
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb8taf=KORTOBY8nType=18nSora=188nAya=28
10
HR !bnu Jarir dari !bnu Abi hatim dan yang lainnya yang bersumber dari Khabbab. !bnu katsir memandang bahwa
Hadist in Gharib, Karen aayat ini makiyyah sedang Al Aqra dan ‘Uyainah masuk islam beberapa setelah hijrah.
11
Riyadhus Shalihin No. 1++8
12
Riwayat Ad Darimi, dalam kitab As Sunnan, 1//9, hadits no: 20+, riwayat ini hasan atau shahih lighairihi, karena
diriwayatkan melalui beberapa jalur)
13
Lih : Fathul Bari, Bab “ _َ >َ و ,َ c ِ¤ IIا ِ ,ْ آِ ذ ِ_ْ ±َ º بl.” , http://www.al-
eman.com/hadeeth/viewchp.asp?B!D=128C!D=55/#s6
1+
Riyadhus Sholihin Bab No. 09, hadist no 1695
15
Syarah Shahih Nuslim oleh !mam Nanwai No. hadist +8/3
16
Al Umm , oleh !mam As Syafi'i 1/12/
1/
Dia adalah !bnu Abdillah bin al-Nadini, guru !mam Bukhari dalam bidang hadits ini. Sumber: Ringkasan Shahih Bukhari
- N. Nashiruddin Al-Albani - Gema !nsani Press (HaditsWeb)
18
Riwayat Bukhori hadits no: 805, dan Nuslim hadits no: 583
19
Riwayat !bnu Abi Syaibah , 6/1+3, no:301/+, Al Baihaqi +//+, dan Al Khathib Al Baghdadi dalam kitabnya Tarikh
baghdad 8/91

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah
Dzikir menurut Al Qur’an dan As Sunah Oleh : Ahmad Dani Permana adanipermana@gmail.com Muqaddimah 1. Pengertian Dzikir 2. Dzikir itu adalah Al Qur’an dan Al Qur’an adalah sebagai dzikir 3. Shalat adalah Dzikir terbaik dibanding Ibadah yang lain 4. Perintah dan anjuran berdzikir 5. Dzikir dengan kalimat-kalimat Thoyyibah 5.1 Lafazh-lafazh thoyyibah dalam Al Qur’an 5.2 Lafazh-lafazh Thoyyibah dalam As Sunnah 6. Dzikir dengan ditempat sunnyi dan sendiri serta Bolehkah dzikir secara berjama’ah dalam majlis Dzikir? 7. Larangan berdzikir dengan suara keras 8. Hadist Ibnu Abbas tentang Dzikir suara keras di zaman Rasullullah 9. Dzikir Pagi dan Sore dan apa yang dibaca Rasulullah

Amma ba’du.

Muqaddimah

Segala puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada semua makhluk. Sholawat dan keselamatan tercurah kepada Nabi Muhammad sholallahu ‘alahi wasallam yang melalui sunnahnya kita mendapat petunjuk kepada jalan yang diridhaiNya. Artikel kecil ini ditulis karena teramat pentingnya dzikir ditinjau dari Al Qur’an dan as Sunnah. Dengan menggali pemahaman tentang dzikir dari kedua kitab itu insyaAllah meminimalisir hal-hal yang disebut bid’ah dholalah (bid’ah yang sesat), karena kedua kitab itu adalah sebaik-baiknya perkataan dan petunjuk. Sebagaimana Firman Allah Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Qur'an) dari Tuhanmu, sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu". (QS Yunus : 108) Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (QS : Yusuf : 111) Dari Jabir Ibnu Abdullah Radhiyallahu 'anhu berkata: Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bila berkhotbah memerah kedua matanya, meninggi suaranya, dan mengeras amarahnya seakan-akan beliau seorang komandan tentara yang berkata: Musuh akan menyerangmu pagi-pagi dan petang. Beliau bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik Dalam suatu riwayatnya yang lain: Khutbah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Jum'at ialah: Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, kemudian beliau mengucapkan seperti khutbah di atas dan suara beliau keras. Dalam suatu riwayatnya yang lain. "Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada orang yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada orang yang dapat memberikan hidayah padanya." Menurut riwayat Nasa'i: "Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka."

perkataan ialah Kitabullah (al-Qur'an), sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Muhammad, sejelek-jelek perkara ialah yang diada-adakan (bid'ah), dan setiap bid'ah itu sesat." (HR Muslim).

2
http://adanipermana.co.cc http://attanzil.wordpress.com

Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah
"Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunahku dan sunah Khulafa Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. (Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Madjah, Ibu Hibban dalam

Kitab Sahihnya dan Ahmad) Imam Asy Syafii berkata: ِ ْ ََ ُ ‫ا‬ َ ُ َْ ُ ‫ُ َ ر‬ َ

ُ َ َ َ َ ْ ‫َن َ ِ ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬

ََ َ ْ ُ ِْ ُ ْ ‫: َ ْ َ َ ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬

َ ََ ُ ‫ِِ ر ِ َ ُ ا‬ َ ‫َ َ ا َِ م ا‬ ُ ْ‫ل‬ ٍ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ ‫. و َ َ َ ْ َ ِ َ ُ َن‬ ‫لا‬ ْ ‫ا‬ َ

"Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah terang baginya Sunnah Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena untuk mengikuti perkataan seseorang." 1
Semoga apa yang tertulis disini sebagai amal ibadah karena diriwayatkan dari Abu Mas'ud yaitu 'Uqbah bin 'Amral-Anshari al-Badri, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Dan akhir kata :

"Barangsiapa yang memberikan petunjuk atas kebaikan, maka baginya adalah seperti pahala orang yang melakukan kebaikan itu." (Riwayat Muslim)
ً‫َ َ ْ ِ َ ْ ِ ر َ َا ْ َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ آ َ َ ا‬ ‫إ َن‬ ‫َ و‬

“Maka bertasbilah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepada-Nya, sesungguhya Dia adalah Maha Penerima Taubat. (An Nash: 3) Maha Suci Allah, dan segala puji bagi-Nya seru sekalian alam, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, maka saya meminta maaf kepada seluruh manusia dan mohon ampun kepadaNya. َْ َ ْ َ ‫ر َ َ ُ َا ِ َْ ِن ِ َ َو‬ ‫أْ أ‬ ‫إ‬ َ Ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami lupa atau kami bersalah. (al Baqarah: 286) Kritik dan saran saya tunggu…di adanipermana@gmail.com Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Dani Permana -------oo0oo-------

1. Pengertian Dzikir
Dzikir secara sederhana berarti ingat. Ia adalah ingat dengan hati dan ingat dengan lidah, ingat dari kelupaan dan ketidaklupaan, serta sikap selalu menjaga sesuatu dalam ingatan.2 Dzikir sebagai kata kerja (mengingat} dalam Al Qur’an mempunyai beberapa pengertian, diantaranya:3 1. Mengucapkan dan meyebutkan nama Allah, serta menghadirkannya dalam ingatan 2. Mengingat Nikmat Allah dengan menghadirkan Allah dalam kehiduoan kita, dengan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. 3. Mengingat Allah dalam menghadirkannya dalam hati yang disertai dengan tadabur, baik disertai disertai ucapan dengan lisan atau tidak. 4. Allah mengingat hamba-Nya melalui pembalasan kebaikan kepada mereka dan mengangkat derajatnya. Sementara itu dzikir sebagai kata benda dalam al Qur’an memiliki pengertian kisah atau kejadian dimasa lalu yang seharusnya menjadi peringatan bagi umat manusia (QS Thaha/20:99).

3
http://adanipermana.co.cc http://attanzil.wordpress.com

Dan barang siapa berangkat pada waktu kelima. (QS Thaha : 124-126) 2. maka para malaikat berdiri di pintu masjid sambil mencatat orang yang datang dahulu. Berkatalah ia: "Ya Tuhanku. maka seakan-akan ia bersedekah seekor ayam.wordpress. Kami adakan baginya setan (yang menyesatkan) maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. "Nabi bersabda." (HR Bukhori . Dzikir itu Al Qur’an dan Al qur’an itu adalah sebagai Dzikir Dzikir terbaik adalah dengan membaca al Qur’an. Barang siapa berangkat pada waktu ketiga. Dzikir adalah Al Qur’an dan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al qur’an. peringatan serta ancaman bagi orang-orang yang beriman untuk dijadikan pedoman hidupnya. maka ia seakan-akan ia bersedekah seekor sapi. lalu berkurban sebutir telur. Kitab Jum’at bab mendengarkan khutbah pada hari Jum’at) َ ََ َ َ ‫ا ُ َ َ ْ ِ و َ َ َ َ َ ْ ا ْ َ َ َ َ ْم ا ْ ُ ُ َ ِ ُ ْ َ ا ْ َ َ َ ِ ُ َا‬ ‫رح‬ َ ‫ل‬ َ َ َ ْ َ ً ْ ‫َ ِ ا ِ َ ِ َ ََ َ َ َ آ‬ ‫أ ن‬ َ ‫ب‬ ‫ِ َ ِ َ ََ َ َ َ َ َ َ ً و َ ْ َا َ ِ ا‬ ‫رح‬ َ ‫ة‬ ‫ب‬ َ َ َ ‫َ ِ ا ْ َ ِ َ ِ َ ََ َ َ َ َ ْ َ ً َِ َا‬ ‫ج‬ ‫ذ‬ ‫ب‬ ‫َ َ َ َ َ َ ً و َ ْ َا َ ِ ا‬ ‫رح‬ َ ‫بد‬ َ‫ا آ‬ ْ َ ِ ‫َ ْ َِ ه َ ْ َ ََن ر ُ َ ا‬ ‫ُ ةأ َ ل‬ ‫أ‬ ‫َِا‬ ‫َ َ َ ََ ً و َ ْ َا َ ِ ا‬ ‫رح‬ َ ‫ب‬ ََ َ ِ َ ِ‫َ ِ ا ا‬ ‫و َ ْ َا َ ِ ا‬ ‫رح‬ َ َ ُ ِ َ ْ َ ُ َ ِ َ َ ْ ‫ا ْ ِ َ م َ َ َت ا‬ ‫ن‬ ْ ُ Hadis riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu : ia berkata:Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa yang pada hari Jumat mandi seperti mandi jinabat. HR Muslim No: 1403 Dzikirullah/mengingat Allah juga dapat diartikan ingat akan tipu daya syaithan yang selalu berusaha mengalihkan manusia dari ingat kepada Allah. maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kemudian apabila imam sudah keluar para malaikat itu melipat buku-buku catatannya dan mendengarkan dzikir (khutbah). (QS Az Zukhruf: 35) Dan barang siapa berpaling dari dzikir kepadaKu (peringatan-Ku). (Maksudnya mereka tidak lagi mencatat orang yang datang ke mesjid setelah khutbah dimulai). maka para malaikat hadir untuk mendengarkan dzikir. diantaranya: 4 http://adanipermana.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Allah telah menurunkan Al Qur’an dengan berbahasa arab yang berisikan berbagai peringatan semoga manusia dapat bertaqwa dan dzikir [ingat] kepada-Nya (QS Thaha : 113) Mendengarkan khutbah jum’at juga dapat dikatakan dengan dzikir. padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman: "Demikianlah. maka kamu melupakannya. Perumpamaan orang-orang yang datang pada waktu yang paling awal adalah seperti orang yang berkurban seekor unta. dan begitu (pula) pada hari ini kamu pun dilupakan". berkurban kambing kibas. maka seakan-akan ia bersedekah seekor kambing bertanduk. sebagaiman riwayat berikut: Dari Abu Hurairah berkata.com . Dan bila imam telah naik mimbar (untuk berkhutbah). mempelajarinya dan memahaminya. ٌ َِ ُ َ َُ َ ً َ َْ َ ْ‫ذ‬ ُ َ ْ ّ َ ُ ِ َ ْ ّ ‫ُ َ ْ ِآ ِ ا‬ ِ ْ َ ْ َ‫و‬ َ Barang siapa yang berpaling dari ingat (dzikri) kepada Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Qur'an). 'Apabila hari Jumat. dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".cc http://attanzil. berkurban seekor ayam. Barang siapa yang berangkat pada waktu keempat. Allah selalu memberi ingat sedangkan syaitan tetap berusaha agar manusia menjadi lupa terhadap hal-hal yang perlu diingat. mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta. telah datang kepadamu ayat-ayat Kami. maka seakan-akan ia bersedekah sebutir telur. Karena dalam Al Qur’an banyak pelajaran. lalu yang dahulu (sesudah itu).co. kemudian berangkat awal (ke mesjid). berkurban sapi. Barang siapa berangkat pada waktu kedua. maka seakan-akan ia bersedekah seekor unta gemuk.

QS: 15:9 Al Qur’an juga disebut “Dzikrun lil’alamin” sebagai peringatan semesta alam َ ِ َ َ ْ ِ ٌ ‫ِن ه َ ِ ِ آ‬ ْ‫إ ْ ُ إ ذ‬ Al Qur'an ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. memperhatikannya.com .co.wordpress. serta mendirikan shalat "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. demi Al Qur'an yang mempunyai keagungan. Agar Allah 5 http://adanipermana. QS 3: 58 Al qur’an disebut dengan “Dzikrun Mubarak” َ ‫وه َا ِآ ٌ ُ َ ر ٌ َ ْ َ ْ َ ُ َ ََ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ِ ُو‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫َك أ‬ ْ‫َ َ ذ‬ Dan Al Qur'an ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya? QS 21:51 Al Qur’an disebut dengan “Dzikrun wa Qur’anun Mubiin” ٌ ِ ُ ٌ ْ ُ ‫ِن ه َ ِ ِ آ ٌ و‬ ‫إ ْ ُ إ ذْ َ ن‬ Al Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. QS 38:1 ٍ ‫وَ َ ْ َ ّ َْ ا ْ ُ ْ َ ِ ّآ ِ َ َ ْ ِ ْ ُ ّآ‬ َِ ِْ ‫ن‬ َ َ Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran. Qaf : 45 Inilah sebaik-baiknya Dzikir/pengingat yakni membaca Kitabullah (al Qur’an). Shaad : 87 ِ ِ ‫َ َّ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ َ ف و‬ َ ُ ‫ن‬ ‫آ‬ ِ Maka beri peringatanlah dengan Al Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Al qur’an disebut dengan “Adz Dzikril hakiim” ِ ِ َ ْ ‫َِ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِ َ ا َ ِ َا ّآ ِ ا‬ ِْ ‫تو‬ ‫ذ‬ Demikianlah (kisah 'Isa). mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. maka adakah orang yang mengambil pelajaran? QS : 54:17 ‫ِّ َ ُ َ َ ِ ُ َِّ َ ْ ُ َ ّ ْ َ ا ّآ َ و‬ َ ِْ َ َ‫نإ‬ َ‫إ‬ Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Qur'an yang penuh hikmah.cc http://attanzil. dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. QS 36: 69 Al Qur’an disebut juga “Ad Dzikri” Bacaan yang Agung ِ ‫ص َا ْ ُ ْ ِ ِي ا ّآ‬ ِْ ‫نذ‬ ‫و‬ Shaad.

Talbiyyah.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karuniaNya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.cc http://attanzil. Muslim. sedang-kan ikhlash kepada Allah merupakan sarana di dalam Ittiba' dan di dalam tilawah tersebut juga terdapat pahala yang besar. Dan berkata:”Orang-orang kaya telah memperoleh derajat 6 http://adanipermana. 'Laam' sebagai satu huruf dan 'miim' sebagai satu huruf.co. mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur'an). bacaan dengan tadabbur dan pemahaman.wordpress."[ HR. ُ َ َ ‫َ ْ ُآ ْ َ ْ َ َ َ ا ْ ُ ْ َ و‬ َ ‫ن‬ ُ "Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.com . menunaikan zakat." (Shad:29). tasbih. At-Tirmidzi. AlBukhari. bahwasannya orang-orang dari sahabat Muhajirin datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam." (Fathir:29-30). sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam . dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. ibtihal. Namun Dzikir juga adalah dengan membaca Tahmid. "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. "Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah. maka dia akan mendapatkan satu kebaikan sedangkan satu kebaikan itu (bernilai) sepuluh kali lipatnya. Tilawah yang dimaksud mencakup bacaan dan Ittiba' (pengamalan). takbir serta tahlil. yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah salat. Dan firmanNya. karena ia akan datang pada Hari Kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya.? [HR. An Nisa: 162 Mempelajari Al qur’an dan Shalat adalah dikatakan sebaik-baiknya Dzikir/ingat kepada Allah dan dipandang lebih besar keutamaannya dibanding ibadah yang lain. [Al Ankabut : 45] Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin. Dan sesungguhnya mengingat Allah [ُ ‫( ]و َ ِآ‬shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadahْ َ ibadah yang lain)."[ HR. Bacaan-bacaan seperti hal tersebut diatas telah diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana salah satu riwayat berikut: Dari Abu Hurairah ra. Shalah al-Musafirin (804)] Dan dalam sabda beliau yang lain. aku tidak mengatakan 'Alif Laam Miim' sebagai satu huruf. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Shalat adalah Dzikir terbaik dibanding Ibadah yang lain Firman Allah Ta’ala: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. ِ ِ َ ْ َ ً ْ ِ َ ِ َ َ ِ ْ ‫ِ ْ َ ُوا ا ُ ْ َ َِ ُ َ ِْ َ ْم ا‬ َ ‫ا ؤ ْ ن‬ "Bacalah Al-Qur'an. Fadha'il al-Qur'an (5027) ] Dan dalam sabda beliau yang lain. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Fadha'il al-Qur'an (2910) ] 3. dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat. akan tetapi 'Alif' sebagai satu huruf.

di waktu pagi dan petang. mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. beliau bersabda: SUBHAANALLAAH. tahmid dan takbir setiap selesai salat sebanyak tiga puluh tiga kali.wordpress. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.co. yaitu SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI. bersabda: “Maukah kalian aku ajari sesuatu yang dapat mengejar pahala orang-orang yang telah mendahului kamu dan juga orang-orang yang sesudah nanti serta tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kamu.com . bersabda: ”Dua kalimat yang ringan pada lisan. dimana mereka salat sebagaimana kami salat.. umrah. ALHAMDULILLAH dan ALLAAHU AKBAR.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah yang tinggi dan kebahagiaan yang abadi. berkata: “Ketika beliau ditanya tentang bagaimana mengucapkannya. dan dengan tidak mengeraskan suara.” Abu Shalih orang yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah ra.” Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Bukhari dan Muslim) Dan sebagimana lainnya akan disebutkan pada bab berikutnya. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu sekalian. masing-masing dari tiga kalimat itu dibaca tiga puluh tiga kali. SUBHAANALLAAHIL ’AZHIIM (Maha Suci Allah dengan memuji kepada-Nya. mereka mempunyai kelebihan harta sehingga dapat menunaikan haji. 7 http://adanipermana. berat pada timbangan amal. laki-laki dan perempuan yang mukmin. kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat?” Mereka menjawab:”Mau wahai Rasulullah” Beliau bersabda:”Yaitu kalian membaca tasbih.cc http://attanzil. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. berjuang dan bersedekah." (al-A'raf: 205) Allah Ta'ala berfirman lagi: َ ُ ِ ْ ُ ْ ُ َّ َ ‫َاذآ ُوا ا ّ َ آ ِ ًا‬ ‫ن‬ َ َ َ ُْ ‫و‬ " ..dan berdzikirlah (ingatlah) Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. 4." (al-'Ankabut: 45) Allah Ta'ala juga berfirman: ْ ‫َذآ ْآ‬ ُ ُْ‫أ‬ ِ‫َ ذآ ُو‬ ُْ " Karena itu. Perintah dan anjuran berdzikir Dalil-dalil dari Al qur’an tentang dzikir Allah Ta'ala berfirman: َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ّ ‫وَ ِآ ُ ا ّ ِ َآ َ ُ َا‬ ‫ن‬ َ ‫َ ْ َ أْ و‬ " Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadahibadah yang lain).” (HR. Bukhari dan Muslim) Dari Abu Hurairah ra.” (HR. dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maha Suci Allah Yang Maha Agung)." (alBaqarah: 152) Allah Ta'ala berfirman pula: ْ َ ْ ‫َ ْ ِ َ َ َ ّ ً و ِ َ ً و ُو َ ا ْ َ ْ ِ ِ َ ا‬ ‫َد ن‬ َ ُ ِ َ ّ‫َ ِ و َ ُ ْ ِ َ ا ْ َ ِ ِ َ َاذآ ْ ر‬ ََ ُ ْ ‫و‬ َ ‫ل‬ ‫ِ ِ ْ ُ ُ ّ َا‬ ‫وو‬ ِ ‫ل‬ "Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut." (al-Jumu'ah: 10) Allah Ta'ala juga berfirman: " Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. di sukai oleh Allah Yang Maha Pengasih.

’ Dan apabila seseorang tidak berdzikir kepada Allah Ta’ala ketika masuk rumahnya. Dari Abu Hurairah ra. dzikir yang sebanyak-banyaknya. 2. hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. dari Nabi sholallahu ‘alaihi wasallam. (2) Pemuda yang giat beribadah kepada Allah. keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. (al-Ahzab: 41-42) Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Dan (7) seseorang yang mengingat (berdzikir) kepada Allah di tempat yang sunyi kemudian kedua matanya bercucuran air mata. bersabda: “Apabila seseorang masuk ke rumahnya. Ingatlah. Muslim. (QS: Ar Ra’d : 28) Dalil-dalil dari as Sunnah Tentang Dzikir 1.co." (al-Ahzab: 35) Allah Ta'ala berfirman lagi: " Hai orang-orang yang beriman. laki-laki dan perempuan yang khusyuk..cc http://attanzil. kemudian keduanya shalat dua raka'at. laki-laki dan perempuan yang benar. serta orang berilmu dan orang yang mempelajari (ilmu). 4. Apa pun yang ada di dalamnya terkutuk. Bukhari dan Muslim) 3. lalu ia berkata : ”Sesungguhnya aku takut kepada Allah. berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah. katanya: "Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam itu berdzikir kepada Allah dalam segala keadaannya. no." (Riwayat Abu Dawud. Ibnu Majah 1/423. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah.’ Dan apabila seseorang tidak berdzikir kepada Allah Ta’ala sewaktu makan. laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya."Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah -radhiallahu 'anhuma. hadits no: 1309. sesungguhnya dunia ini terkutuk. hadist no. lalu berdzikir kepada Allah Ta’ala ketika ia masuk." (HR Muslim.” (HR.3) 6. laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Riyadhus Sholaihin bab 245 ). laki-laki dan perempuan yang sabar. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Riyadhus Shalihin Bab Zuhud. 2/33. ia berkata : Saya mendengar Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam bersabda : ”Ingatlah. Riyadhus Shalihin Bab Membaca basmalah dan hamdalah. (4) Dua orang yang saling mencintai karena Allah." Riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Thabrani dengan sanad hasan. beliau bersabda : ”Ada tujuh kelompok yang akan memperoleh naungan Allah. pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya.wordpress. (3) Seseorang yang hatinya selalu digantungkan (dipertautkan) dengan masjid. Tirmidzi.” (6) Seseorang yang memberikan sedekah lalu disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. dan Al Hakim 2/452.bahwa Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam bersabda: Bila seorang suami membangunkan istrinya pada malam hari. ia berkata: Saya mendengar Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallam. Dari Muadz Ibnu Jabal Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Amal yang diperbuat anak Adam tidak ada yang menyelamatkannya dari adzab Allah selain dzikir kepada Allah. hadits no: 3561) 8 http://adanipermana. hadits no:1335. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. maka setan berkata (kepada temannya): ‘Kamu bisa ikut makan dan bisa ikut masuk. dan sewaktu makan. laki-laki dan perempuan yang bersedekah.. 22) 5. yaitu : (1) Pemimpin yang adil. maka setan berkata: ‘kamu dapat mengikutinya masuk. niscaya keduanya dicatat termasuk laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. kecuali mengingat Allah Ta’ala (dzikir) dan yang semisalnya. Dari Jabir ra.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. maka setan berkata (kepada temannya): ‘Kamu tidak bisa ikut masuk dan kamu tidak bisa ikut makan.” (HR. (5) Seorang lakilaki yang diajak (dirayu) oleh seorang perempuan bangsawan yang cantik rupawan. Dari Abu Hurairah ra. Dari Aisyah radhiallahu 'anha..’” (HR.com .

Apabila ia berwudhu.” (H. dari Nabi shalallahu ‘alahi wasallam.R Turmudzi) 9. sehingga pada waktu pagi ia akan tangkas dan tenang jiwanya. Dari Abu Hurairah ra. malam masih panjang. maka lepaslah semua ikatan itu. bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Bersabda : “Setan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian sewaktu tidur dengan tiga ikatan. Dan barangsiapa yang berbaring kemudian ia tidak berdzikir kepada Allah Ta`ala.R Bukhari dan Muslim) ‫ل : » ََ ُ ا ي‬ . maka ia akan lesu dan malas.. dari Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.” Apa bila orang itu bangun kemudian dzikir kepada Allah Ta`ala maka lepaslah satu ikatan.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah 7. maka lepaslah satu ikatan lagi.wordpress. (tergantung Allah) apakah Ia menyiksa mereka atau mengampuni mereka. Beliau juga dipanggil Israel dan anak cucunya dipanggil Bani Israel. Dzikir dengan kalimat-kalimat Thoyyibah 5. bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.”(H. beliau bersabda :”Barangsiapa yang duduk dalam suatu majelis kemudian ia tidak dzikir kepada Allah Ta’ala.com . dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". ‫ري‬ ‫وا َ ِ « روا ُ ا‬ ‫آ ُ ُ ، ََ ا‬ ُ ‫َ آ ُ ر ُ َا ي‬ ‫و‬ ُ ‫ِ ِ ، وا َ ِ ا ي‬ َ ‫ل : » َ َ ُ ا َ ْ ِ ا ي ُ ْآ ُ ا‬ َ ‫وروا‬ َ ‫ِ ِ ، ََ ُ ا‬ “Perumpamaan rumah digunakan untuk dzikir kepada Allah dengan yang tidak.cc http://attanzil. sedang kalau tidak. dari nabi shalallahu ‘alahi wasallam..R Abu Dawud) 10.. maka ia akan mendapatkan kerugian di hadapan Allah. Pada masing-masing ikatan itu setan berkata : “Tidurlah lagi. Bukhari). Dari Abu Hurairah ra. beliau bersabda: “Perumpamaan orang yang dzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak. bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam ayat ke-3 surah Yusuf ini: 9 http://adanipermana. Abu Dawud) 8. (Yusuf : 108) Seperti dikisahkan dalam surah Yusuf ini yang dari ke 111 ayatnya mencerikan kisah keluarga Ya’qub ‘alaihis salam. dari Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dari Abu Musa Al Asy’ariy ra. Dari Abu Hurairah ra.” (HR. Ini merupakan kisah terbaik dalam al Qur’an sebegai dzikir/pengingat unutk orang yang beriman sebagai informasi yang tidak mereka ketahui sebelumnya.1 Lafazh-lafazh kalimat Thayyibah dalam Al Qur’an Pertama: Lafazh Subhanallah َ ‫و ُ ْ َ َ ا ّ ِ و َ ََ ِ َ ا ْ ُ ْ ِآ‬ ِ ‫ن َ َ أ‬ َ Maha Suci Allah.co.” 11.” (H. beliau bersabda: “Barangsiapa yang duduk dalam suatu tempat duduk kemudian ia tidak berdzikir kepada Allah Ta`ala.«ِ َ ‫وا‬ ، َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ ‫ُ ْآ ُ ا‬ َ َّ ‫ا‬ ، ُ ‫ا‬ ‫ي ، ر‬ ‫ُ َ ا‬ ‫11 و ْ أ‬ . Dari Abu Hurairah ra. maka ia juga mendapat kerugian di hadapan Allah. beliau bersabda : “Suatu kaum yang duduk di suatu majelis di mana mereka tidak berdzikir kepada Allah Ta`ala dan tidak pula membaca salawat Nabi mereka maka mereka sungguh mendapatkan kerugian. maka ia akan mendapat kerugian di hadapan Allah. Dan apabila ia salat. maka ia juga akan mendapatkan kerugian di hadapan Allah. Dalam riwayat Muslim dikatakan: 5.” (HR. Dan barangsiapa yang berbaring kemudian ia tidak berdzikir kepada Allah Ta’ala.

Disinilah peran akal digunakan untuk memahami ayat-ayat kauniyah itu dan memperhatikan kebesaran ciptaannya yang terbendatang di Alam jagad raya ini. al Israa’ : 83. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Al Maidah: 116. (QS Yusuf:3) Diakhir ayat disebutkan : Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.wordpress. Yasin : 36. dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Az zukhruf : 13-14.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Artinya : Kami menceriterakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al Qur'an ini kepadamu. akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. (QS Yusuf: 111) Ini adalah salah satu contoh dzikir/pengingat/pelajaran dengan pemahaman bahwa Allah itu adalah Maha Suci dan tidak ada sekutu baginya. Yasin : 83. Begitulah al Qur’an menghendaki setiap lafazh tasbih dalam ayat-ayatnya pasti memiliki latar belakang yang bisa dingat dan diambil ibrah/pelajaran didalamnya.co. At Thur : 43. As Shofaat : 59. 9QS Al Anbiyya : 22). Dan setersunya silahkan di tadaburi surah-surah berikut: Al Mu’minun : 91. padahal setiap tasbih itu ada hal yang terkandung didalamnya. dan sesungguhnya Allah menciptakan hal tersebut bukanlah dengan siasia. Karena kelalai manusia yang tidak memperhatiak kebesaran ayat-ayatnya disebutlah orang yang lalai. Demikian juga dengan ayat-ayat lainnya seperti : ُ ْ َ َ َ ّ‫ُ ْ َ َ رّ َ ِن آ َ و ْ ُ ر‬ َِ َ ‫ن َِ إ ْ َ ن‬ "Maha Suci Tuhan kami. maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yunus: 8. sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi". dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukan) nya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (QS Al Israa’ : 108) َ ُ ِ َ ّ َ ِ ْ َ ْ‫َ ُ ْ َ َ ا ّ ِ ر ّ ا‬ ‫ن‬ َ ‫ش‬ ِ َ َ ‫ن‬ ‫ب‬ Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami.com َ ِ َ َ ْ ‫ا ْ َ ْ ُ ِّ ِ ر ّ ا‬ ِ َ َ ‫ب‬ 10 . At Taubah : 31. Banyak orang melafalkan kalimat tasbih hanya sebatas ucapan yang dibaca tanpa makna dan penghayatan. dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Al Qalam : 29. Dan bertasbihlah kepada-Nya dengan memohonlah perlindungan dari siksa api neraka. Al Baqarah: 32. Al A’raf: 143. Kedua : Lafazh Ahamdulillah Segala puji bagi Allah. 82. Al Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. ‫ُ ْ َ َ َ َ ِ َ َ َا َ ا ّ ر‬ َِ ‫ب‬ Maha Suci Engkau.cc http://attanzil. Tuhan semesta alam.(QS Al Imarn : 191) Diayat ini Allah menyatakan bahwa dalam pencipatan langit dan bumi itu dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda orang-orang yang berakal. As Shaffat:180. Yusnu : 68. Dan juga dia suci dari anggapan-anggapan orang-orang Musrik. Al Qashash: 68. (QS Al fatihah : 2) http://adanipermana. An Naml :8.

Al Mu’minun: 3 dan 116. (Al Kahfi: 1) Dan seterusnya bisa dilihat pada ayat-ayat berikutnya: Al Mu’minun:28. dan mengadakan gelap dan terang. Ar Rum:18. bersabda: ”Sungguh. Al Luqman:35.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah َ ُ ِ ْ َ ِ َ ُ ّ ‫ّ َ َا ِ َا ر َ و َ َ َ ا‬ ‫ن‬ ‫ُ ت‬ َ ‫َ و ت و ْض‬ ‫ا ْ َ ْ ُ ِّ ِ اّ ِي َ َ َ ا‬ َ َ Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi. (al Baqarah:163) َ ْ ‫ّ ا ْ َّ ُا ّ ُ َِ َ ِ ه َ ا‬ ُ ‫إ إ‬ َ ‫ُ ُ م‬ Allah. Bukhari dan Muslim) ُ ْ َ ‫ْ َ ا ِ ، َا‬ ‫و‬ ‫ن‬ َ ُ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ : » ن‬ ‫أ ل‬ ‫ُْ ل: َر ُ لا‬ ُ َ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫9041 و َ ْ ُ ر‬ .. bersabda: ”Dua kalimat yang ringan pada lisan. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.com . ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. yaitu SUBHAANALLAAH WABIHAMDIHI. dan lain-lain masih banyak lagi. Az Zumar:29. Al Ankabut:63. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.cc http://attanzil.co. Az Zumar:74. ‫ْ ُ « روا‬ ‫ِا‬ َ ََ ِ ‫إ‬ َ ، ُ ‫أآ‬ ‫أ‬ ْ ‫، َا‬ ‫و‬ ‫ِ ، و إَ إ ا‬ 2. Dari Abu Hurairah ra. saba:1.2 Lafazh-lafazh kalimat Thayyibah dalam As Sunnah4 ِ ََ ِ َ ِ َ ِ‫: » آ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ َ « ِ ‫ا‬ ‫َ ا‬ ‫ُ ن‬ َ ‫َ : َ ر ُ ل ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ُ َ ‫ل‬ ‫ُْ ل‬ ‫ا‬ ‫ه َ ، ر‬ ‫ُ ة‬ ‫8041 و َ ْ أ‬ ،ِ ِ ْ َ ِ‫ا ْ ِ : ُ ْ ن ا ِ و‬ َ ‫ا ِ َا ِ ، َ ِ َ َ ِ إ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ِ َِ َ ، ِ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ َ .” (HR. 59. Ketiga: Lafazh Tahlil ُ ِ ّ ‫َِ َ ِ ه َ ا ّ ْ َ ُ ا‬ َ َ ُ ‫إ إ‬ ٌ ِ ‫وَِ ُ ُ ْ َِ ٌ َا‬ ‫إ و‬ ‫َإ‬ Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Maha Suci Allah Yang Maha Agung).ِ ٌ 1. An Naml:15. 5.wordpress. (Al An’am : 1) ‫ا ْ ُ ْ ِ وَ ْ َ ُ ْ َ ُ وِ ّ ِ َ ا ّ ّ وآّ ْ ُ َ ْ ِ ًا‬ َِ َ ِ ُ ‫ل‬ ٌ َ َ ِ ٌ َِ ُ َ ْ ُ َ ْ َ‫و ُ ِ ا ْ َ ْ ُ ِّ ِ اّ ِي َ ْ َّ ِ ْ وَ ًا و‬ َ َ َ َ َ َ Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Thaha:8 dan 98.. di sukai oleh Allah Yang Maha Pengasih. (At Taubah:31) Demikian juga masih banyak ayat yang semakna. (Al Israa’ :111) َ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ‫َ ْ ِ ِ ا ْ ِ َ َ و‬ َ ‫ب‬ َ َ َ َ ْ َ ‫ا ْ َ ْ ُ ِّ ِ اّ ِي‬ ‫أ ل‬ َ َ Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. SUBHAANALLAAHIL ’AZHIIM (Maha Suci Allah dengan memuji kepada-Nya. Fathir:1. Al Qashash:70 dan lainnya. (Al Imran:2) َ ‫َِ َ ِ ه َ ُ ْ َ َ ُ َ ّ ُ ْ ِآ‬ ‫ُ ن‬ َ ُ ‫إ إ‬ Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. berat pada timbangan amal. Al Anbiya: 87. jika aku mengucap: SUBHAANALLAAH WAL HAMDULILLAH WALAA ILAAHA ILAAHU AKBAR (Maha 11 http://adanipermana. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Al Qashash: 70. yakni At Taubah:129. An Naml:26. Dari Abu Huraiorah ra.

Dari Ayyub Al Anshariy ra. maka baginya (pahalanya) sama dengan memerdekakan sepuluh budak dan dituliskan untuknya seratus kebaikan. beliau bersabda: ”Barangsiapa mengucapkan : LAA ILAAHA ILALLA WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU. Muslim) ‫3141 و َ ْ أ‬ ‫ن ، وا‬ ‫ا‬ . LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA ’ALAA KULLI SYA-IN QADIIR (Tidak ada Tuhan selain Allah Zat Yang Maha Esa. maka turunlah kesalahan-kesalahannya.ِ « َ ِ ْ ‫أر َ َ ُ ٍ ِ وِ إ‬ َ ‫أ‬ ْ 4.” Dan beliau bersabda pula: ”Barangsiapa mengucapkan SUBHAANALLAH WABIHAMDIHI dalam sehari seratus kali. itu lebih aku sukai. Bersabda: ”Barangsiapa mengucapkan : LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU.” (HR. kecuali seseorang yang beramal lebih banyak daripada itu.com . bahwasannya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Muslim) ُ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ر ُ ِ ا‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ْ ُ ل : َ َ ْ َا‬ ‫ء أ‬ ‫ا‬ ‫ٍ ر‬ ‫و ص‬ ‫ِْ ِ أ‬ ْ َ ‫4141 و‬ ، ً ‫َآ َ ُ آ ِ ً ، وا ْ ُ ِ آ‬ ‫َ ا‬ ‫أْ َ ا‬ ‫ِ َ ُ،ا‬ َُ ‫و‬ ‫إ إ ا‬ ُ » : َ . ALHAMDULILLAH memenuhi amal dan SUBHAANALLAAH WAL HAMDULILLAAH memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi.” (HR. Muslim) ُ ُ ‫ِ َ َ ُ، ُ ا‬ َُْ ‫و‬ َ ‫َ:» ْ ل إ إ ا‬ ‫ل‬ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫0141 و ُ أن ر ُ َ ا‬ ‫ل‬ ، ٍ َ َ ُ َ ِ ُ َ ْ َ ِ ‫ر َ ٍ وآ‬ ُ ‫ب‬ َ ‫م ِ َ َ ٍ آ َ ْ َ ُ َ ْل‬ ‫ة‬ ٍ ،ٌ َِ ٍ َ ‫ء‬ ‫آ‬ ُ َ َ ‫، و ُ ا َ ْ ُ ، وه‬ ُ َ َ َ ‫ء‬ ِ َ َِ ٌ َ ِ ْ ‫تأ‬ ‫ُ ِ ،و‬ َ ‫َ ِ َُذ‬ ‫ن‬ ‫ِ زً ِ َ ا‬ ‫ا‬ ‫َ ٍ ، وآ‬ ِ ُ ِ ُ‫و‬ َ ‫ْم ِ َ َ َ ٍ ، ُ ْ َ َ ُ ، وإن‬ ْ ‫ة‬ ، ِِ ْ ‫َ ُْ َ َ ا ِ و‬ َ ‫ن‬ ‫ل‬ » : َ ‫ِ ِ إ ر ُ ٌ َ ِ َ َآ َ ِ « ، و‬ ‫ل‬ ‫أ‬ .. Dari Abu Dzar ra. tidak ada sekutu bagi-Nya. LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA ’ALAA KULLI SYA-IN QADIIR sepuluh kali.” (HR.” Beliau bersabda: ”Bacalah : LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAH ALLAHU AKBAR KABIIRA WAL HAMDULILLAHI KATSIIRA WASUBHANALLAAHI RABBIL ’AALAMIIN WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAHIL ’AZIIZIL HAKIIM (Tiada Tuhan selain Allah Zat ُ ْ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ : » ا ُ ر‬ ُ ‫ُْ ل: لر ُ لا‬ ُ ‫ا‬ ‫ٍ ا ْ َ ِي ر‬ ُ ‫َ ا ِ وا ر ِ « روا‬ ‫ْض‬ ‫ت‬ ‫َْ َ ا‬ ُ ْ َ ‫ْ ِ أو‬ ‫ن‬ ُ ْ ‫ِ َ ْ ُ ا ِ ْ ا َ ، و ُ ْ َ َ ا ِ وا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ 12 http://adanipermana.wordpress. Dari Sa’ad bin Abi Waqqash ra.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Suci Allah dan segala puji bagi Allah. Bersabda kepada saya: ”Maukah kamu aku beritahu kalimat yang paling disukai oleh Allah? Sesungguhnya kalimat yang paling disukai oleh Allah adalah : SUBHAANALLAAHI WABIHAMDIHI. ‫و َ ْ ِ ِ « روا‬ ‫: ُْ َ ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا َ مإ‬ ِ ‫َر ر‬ ‫ذ‬ ‫2141 و ْ أ‬ ‫ا ِ ؟ إن أ‬ ‫ا َ مإ‬ ِ ‫ل: » َ ْ َ إ إ‬ ‫ل‬ َ َْ َ ْ َ ‫ا ٍ : آ ن آ‬ ‫أ‬ َ ‫ت‬ ْ َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ ، ٌ َِ ٍ َ ‫ء‬ َّ ‫آ‬ ُ ‫ا‬ 6. ‫« روا‬ ْ ‫، وارز‬ ُْ ِ ‫. dihapus darinya seratus keburukan dan ucapan itu merupakan penjagaan baginya dari gangguan setan pada hari tersebut sampai tetang. bersabda :”Bersuci adalah sebagian dari iman.cc http://attanzil. 5. dan berkata: ”Ajarkanlah kepada saya suatu kalimat yang harus saya baca. ُ ُ َُ ً ‫آ‬ ‫ل‬ ‫أ‬ َ ْ :َ ‫ل‬ »:‫؟ ل‬ َ ، َِ ‫ء‬ َ :‫ِ«، ل‬ ‫ِا َ ا‬ ‫ْل و ُ َ إ‬ ‫ة‬ َ ‫ِ َ،و‬ ‫رب ا‬ ‫و ُْ َ ا‬ ‫ن‬ . ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. daripada apa yang disinari matahari (dunia). maka ia bagaikan orang yang memerdekakan empat jiwa dari keturunan Isma’il.ِ ٌ « ْ َ ‫آ َ ْ ِ ْ َ زَ ِ ا‬ َ َ 3. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) dalam sehari seratus kali.co. Bukhari dan Muslim) َ ُ َْ ‫ا‬ ‫أ َ ا َ ري ر‬ ‫ب‬ ‫1141 و َ ْ أ‬ ‫َ ِ َ ُ ، َ ُ ا ُ ْ ُ ، وَ ُ ا ْ ُ ، وه‬ ُ َ ُ ْ ‫و‬ ‫ا‬ . ia berkata: ada seorang Badui yang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dari Abu Malik Al Asy’ariy ra.. serta tidak seorang pun datang dengan membawa yang lebih utama dari apa yang ia bawa (kelak di hari kiamat).” (HR. واه‬ ْ ‫وار‬ ْ ِْْ ‫ُ : ا ُ ا‬ 7..” (HR.. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Bukhari dan Muslim) َِ َ ُ ِ ْ ‫أ‬ ‫ُ ك‬ ‫: » أ‬ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ر ل ا‬ ُ َ ‫َ : ل‬ ‫َْ ُ ل‬ ‫ا‬ . tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar). bagi-Nya segala kekuasaan dan segala puji. dari Nabi shalallahu ‘alahi wasallam. meskipun kesalahan-kesalahannya itu sebanyak buih di laut. Dari Abu Hurairah ra.

ا‬ ‫ء‬ ‫آ‬ ُ َ َ ‫َ ِ َ َ ُ ، ُ ا ُ ْ ُ وَ ُ ا َ ْ ُ ، وه‬ ُ َُْ ‫و‬ ‫َ:» إ َإ ا‬ ‫ل‬ ‫و‬ . ‫، روا‬ ٍ َ ‫ة‬ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ ُ َ ُ ِ ِ د ُ َ آ‬ ُ ُ ‫. ُ ‫. tiada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi. berilah aku petunjuk dan berilah aku rezeki).ٌ َ ٍ ‫ء‬ ‫آ‬ ُ َ َ ‫ُ و ُ ا َ ْ ُ ، وه‬ ُ ‫َ ُ، ُا‬ َُْ ‫و‬ َ ‫َ و ْ آ ِ ا َ ُون‬ َ ‫ُ ، وَ ُ ا ْ ُ وَ ُ ا َ ء ا‬ ُ َ ‫و َ ُْ ُ إ إ ُ ، ُ ا‬ َ َ ‫ُ ِْ ِ َ َ ُ ا‬ ‫ُ، إ إ ا‬ . kemudian mana yang untuk kepentingan saya?” Beliau bersabda: ”Ucapkanlah: ALLAAHUMMAGHFIR LII WARHAMNII WAHDINII WARZUQNII (Ya Allah. tiada sekutu bagi-Nya.” (HR. ‫َ ، وَ ْ َ ِ ُو َ ، و ُ ه ُو َ ، و َ َ ُ ن‬ ‫ِ ن‬ َ ‫ن‬ ‫ن‬ : ٍ‫أْ ا‬ ‫ل‬ ِِ َ ‫وه‬ ُ 13 http://adanipermana. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah. tiada sekutu bagi-Nya. Engkau adalah Zat Yang Maha Sejahtera dan dari Engkaulah kesejahteraan. Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Muslim) ‫ة‬ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ آ ن إذا َ َ ِ َ ا‬ ‫غ‬ َ ‫َ ْ ُ أن ر ُ ل ا‬ َ ‫ا‬ ‫ُْ َر‬ ِ ِ ُ ‫6141 و َ ا‬ ‫ة‬ ُ ‫َ ٍ َ ٌ.co.” Ditanyakan kepada Al Auza’iy (ia adalah salah seorang dari perawi hadis ini): ”Bagaimanakah istighfar itu?” Jawabnya : ”ASTAGHFIRULLAAH. Ya Allah. saya memohon ampun kepada Allah). beliau beristighfar kepada Allah tiga kali dan mengucapkan : ALLAAHUMMA ANTAS SALAAM WAMINKAS SALAAM TABAARAKTA YAA DZAL JALAALI WAL IKRAAM (Ya Allah. Bukhari dan Muslim) ‫َ ُ َ ُ : إَ إ ا‬ ،ٍ ‫ة‬ ‫ْ ُ َ ُ آ ن ُ ل دُ َ آ‬ َ ُ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ا َِْ ر‬ ‫ا‬ ْ َ ‫7141 و‬ ، ‫، إ إ ا‬ ِ ‫َْو ُ َإ‬ ‫ة‬ َ ‫ل‬ .Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Yang Maha Esa.. Muslim) ْ ِ ‫: » إذا ا ْ َ َف‬ َ ‫ْ ُ ل : آ ن ر ُ ل ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ُ َ ‫ا‬ ‫َ ر‬ ‫ن‬ ْ ‫5141 و‬ ‫َوْزا‬ ِ « ‫ِ وا آ ام‬ ‫ل‬ ‫م ، رآ َ َ ذا ا‬ ْ ُ ‫م ، وِ َ ا‬ ُ ‫ا َْ َ َ ً ، و ل : » ا ُ َ ْ َ ا‬ ‫أ‬ . Muslim) :‫ُ ا‬ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫َ ْ ُ أن ُ َ َا َ ا ُ ِ ِ َ ََ ْا ر ُ َ ا‬ ‫َ ل‬ ‫أ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫ه ة ر‬ َ ُ ‫8141 و ْ أ‬ ْ ِ ٌ ْ َ ُ ‫،و ُ ُ َآ َ ُ م،و‬ ُ ‫ن‬ َ ُ ‫، َا ِ ِ ا ُ ِ : ُ َ َ آ‬ َ ‫ن‬ ‫و‬ ُ ‫رَ ِا‬ ‫ت‬ ‫َه أه ُ ا ُ ر‬ ِ ْ ‫ذ‬ ، ْ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َ ‫َ: » أ أ ُ ُ ْ َ ْ ً ُ ْرآ‬ ‫ُِ ن‬ ُ ‫ل‬ . rahmatilah aku.cc http://attanzil. Dari Abdullah bin Zubair ra. ampunilah dosaku. Engkaulah yang senantiasa memberi berkah wahai Zat Yang Maha Agung dan Maha Mulia). ASTAGHFIRULLAAH (Saya memohon ampun kepada Allah. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian. segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. bahwasannya apabila ia selesai salat. beliau membaca: ”LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA ’ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR ALLAHUMMA LAA MAANI’A LIMAA A’THAITA WALAA MU’THIYA LIMAA MANA’TA WALAA YA’FAU DZAL JADDI MINKAL JADDU (Tiada Tuhan selain Allah Zat Yang Maha Esa. Dari Al Mughirah bin Syu’bah ra. LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA ’ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR. WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAH. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian. Tiada sekutu bagiNya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. َ ا ْ ُ ا َ ْ : وآ ن ر ل ا‬ ُ َ ‫ل‬ 10. ia berkata: Adalah Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. روا‬ ‫، َ َْ ْ ِ ُ ا‬ ‫أ‬ ‫ل : َ َْ ْ ُ ا‬ ‫أ‬ :‫ِ َر؟ ل‬ ُ ‫:آ َا‬ ‫َ َ روا ِ ا‬ ‫ُ ة‬ ‫أ‬ 8. tiada yang dapat menghalangi terhadap apa yang Engkau berikan.wordpress. Allah Maha Besar.” Orang Badui itu berkata: ”Semua itu adalah untuk Tuhanku. Apabila selesai dari salatnya.” (HR. setiap selesai salat dan mengucapkan salam. LAA ILAAHA ILLALLAAH WALAA NA’BUDU ILLA IYYAAH LAHU NI’MATU WALAHUL FADL-LU WALAHUTS TSANAAUL HASAN LAA ILAAHA ILLALLAAHU MUKHLISHIINA LAHUD DIINA WALAU KARIHAL KAAFIRUUN (Tiada Tuhan selain Allah Zat Yang Maha Esa. Dari Tsauban ra. Biasa membaca bacaan tersebut setiap selesai salat.ِ ٌ « ‫َ َ ْ َ ، و ْ َ ُ ذا ا َ ِ ْ َ ا‬ َ ْ ُ ‫أ ْ َْ َ ، و‬ َ َِ 9.com . sehabis mengucapkan salam ia senantiasa mengucapkan : LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU LAASYARIIKALAH. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ibnu Zubair berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Bagi-Nya segala nikmat keutamaan dan segala pujian yang baik. dan tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Zat Yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana). dengan ikhlas menganut agama karenaNya walau orang-orang kafir membencinya). Maha Suci Allah Tuhan semesta alam.” (HR. bahwasannya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. dan tidak berarti apa-apa kekayaan bagi orang kaya karena semua berasal dari pada-Mu)” (HR.

tahmid tiga puluh tiga kali.. ،َ َ‫ٍ َ ً و‬ ‫ة‬ ُ ُْ ‫ُ ، َ ُ ا‬ َ . berjuang dan bersedekah. Dan berkata: “ Setelah saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami kerjakan.wordpress. beliau bersabda: “Bacaan-bacaan setelah shalat fardhu tidak mengecewakan orang yang membacanya atau mengerjakannya adalah: tasbih tiga puluh tiga kali. beliau bersabda: SUBHAANALLAAH. و َ ُ ن َ َ ٌ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ إ‬ ‫أ‬ ‫ُأ‬ ُ ‫ن‬ ، َ َْ ‫ه‬ ‫ُ ة‬ ‫ْأ‬ ‫ٍ ا اوي‬ ُ‫َ « ل أ‬ َ‫ً و‬ ٍ ‫ة‬ ‫ُ َ ، وَ ْ ُو َ و ُ َ ُو َ ، ْ َ آ‬ ُ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ُ» : ‫ل‬ ً ‫ُ َ ِْ ُ آ‬ ُ ‫ن‬ ، ُ ‫أآ‬ ْ ‫، وا‬ ُ ْ ‫، وا‬ ‫ل : ُْ ن ا‬ : ‫ْ آ ْ ِ ِ ِآ ِه ، ل‬ ْ‫ذ‬ ِ ِ ٌ . membaca tahmid tiga puluh tiga kali dan membaca takbir tiga puluh tiga kali. artinya ialah harta yang banyak. dari Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. masing-masing dari tiga kalimat itu dibaca tiga puluh tiga kali.” (HR. Bukhari dan Muslim) Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan: Kemudian orangorang fakir Muhajirin datang lagi kepada Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. tahmid dan takbir setiap selesai salat sebanyak tiga puluh tiga kali.«‫ء‬ ُ . Dari Abu Hurairah ra. bersabda:”Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dari rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.” Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian perbuat?” Mereka menjawab:”Mau wahai Rasulullah” Beliau bersabda:”Yaitu kalian membaca tasbih.” (HR.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah ‫ر لا‬ ََ : ‫ََ ْ ُ ؟ « ُ ا‬ َ ِ ِ َ َ ْ َ ‫وَ ِ ُ َ ِ ِ ْ َ ْ آ ْ . Dan berkata:”Orang-orang kaya telah memperoleh derajat yang tinggi dan kebahagiaan yang abadi.com .” (HR. Muslim) ُ ٍ ُ ‫ة‬ ُ َِ ٌ َ ُ » : ‫ل‬ ‫ت‬ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ل ا‬ ً ِ َ َ ِ َ‫َ َ ْ ِ َ ً ، وَ ً وَ ِ َ َ ْ ِ َ ً ، وَرَ ً و‬ ‫ة‬ ْ ‫ة َأ‬ َ َ ‫َْ ُ َ ْ ر‬ َ‫ٍ : َ ً و‬ ‫ا‬ 14 http://adanipermana.” Abu Shalih orang yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah ra. kemudian untuk melengkapi bilangan seratus ia membaca: LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU LAASYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA’ ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR.cc http://attanzil. ‫دُ ِ آ‬ ُ ُ ‫َ: » َ ْ َ َا‬ ‫ل‬ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ْر ُ ِا‬ ‫َ ل‬ ُ ْ ‫9141 و‬ َْ ‫و‬ ‫َو لَ ما َِِ: إ َإ ا‬ َ َ‫َ ً و‬ َ ‫، وآ َ ا‬ َ َ‫َ ً و‬ ‫و َِا‬ َ ُ ‫َ ٍ َ ِ ٌ ، ُ ِ ت َ ُ وإن آ َ ْ ِ ْ َ ز ِ ا ْ َ ْ َ « روا‬ َ َ ْ ‫ء‬ ‫آ‬ ُ ‫وَ ُ ا ْ ، وه‬ ُ َ ، 12. Dari Abu Hurairah ra. ‫و‬ ُ‫ِ إ ْ ا‬ :‫ا‬ ، َ ‫ر ُ ِ ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ل‬ ‫ُ َ اء ا ُ َ ِ ِ َ إ‬ ُ َ : ِ ِ ‫روا‬ ٌ ْ ُ ‫وزاد‬ ْ ِ ِْ ُ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ : » ذ َ َ ْ ُ ا‬ ‫َ ر ُ ل ا‬ ُ َ ‫ل‬ ‫َُ ا ِ ْ ُ ؟‬ ، َْ َ ِ ‫أه ُ ا ْ ال‬ . ALHAMDULILLAH dan ALLAAHU AKBAR.” Kemudian Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. mereka mempunyai kelebihan harta sehingga dapat menunaikan haji. ‫« روا‬ 13. maka mereka mengerjakan seperti yang saya kerjakan. Muslim) ‫ُ ْو َ ر‬ ‫ة‬ ِ ْ ‫0241 و ْ آ‬ ‫َ ِ ُ ُ َو َ ِ ُ ُ د ُ َ آ‬ ُ ُ ‫أ‬ . dan takbir tiga puluh tiga kali.co. dimana mereka salat sebagaimana kami salat..” Addutsur adalah jamaknya datsrun dengan fathahnya dal dan saknahnya tsa' yang bertitik tiga. umrah. bersabda:”Barangsiapa membaca tasbih tiga puluh tiga kali setiap selesai salat. bahwasannya orang-orang dari sahabat Muhajirin datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.ُ ‫َ ِ « وه ا ل ا‬ ُ ‫ِا ءا‬ ‫ن‬ ‫ِ ا ا ِ وإ‬ ‫ل‬ » ٍ َْ ‫د‬ «‫»ا ُ ر‬ ُ 11. bersabda: “Maukah kalian aku ajari sesuatu yang dapat mengejar pahala orang-orang yang telah mendahului kamu dan juga orang-orang yang sesudah nanti serta tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kamu. maka diampunilah dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu seperti buih di lautan. Dari Ka’ab bin Ujzah ra. berkata: “Ketika beliau ditanya tentang bagaimana mengucapkannya.

dosa yang akan datang. روا‬ ‫ل‬ ‫وا َ ِ ، و ِ ْ َ ِ ْ َ ِ ا َ ِ ا‬ َ ‫ت‬ 16.ٍ ‫د‬ ‫روا ُ أ داود‬ 15.... bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. dosa yang karena berlebih-lebihan..Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah ‫ْ ُ أن ر ُ ل ا‬ َ ‫و ص ر‬ ‫أ‬ ِ ْ ‫1241 و‬ َ‫َ ُ ذ ِ َ ِ َ ا ُ ْ ِ وا ْ ُ ِ و‬ ‫َأ‬ ُ ‫أ‬ ‫ِا ِ ت:»ا ُ إ‬ ‫ء‬ ِ . Dan saya berlindung diri kepada-Mu dari fitnah kubur. dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya dari pada saya sendiri.” Kemudian beliau bersabda lagi “Aku berpesan kepadamu hai Mu’adz. demi Allah aku sungguh sayang kepadamu. Dari Ali ra.co.. beliau membaca: “ALLAAHUMMAGHFIR LII MAA QADDAMTU WA MAA AKHKHARTU WAMAA ANTA A’LAMU BIHI MINNII ANTAL MUQADDIMU WA ANTAL MUAKHKHIRU LAA ILAAHA ILLA ANTA (Ya Allah. beliau sering membaca: SUBHAANAKALLAAHUMMA RABBANA WA BIHAMDIKA ALLAHUMMAGHFIRLII (Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dan dengan memuji kepada-Mu ya Allah ampunilah dosa saya. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau.Muslim) ِ َ ‫ل َا‬ ُ ِ ْ ِ ‫ن‬ ُ ِ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ْ ُ ل : آ َ ر ُ ل ا ِ إذا م إ‬ ُ َ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫4241 و ْ َ ِ ر‬ ِ ِ ُ ْ َ َ َ ‫ُ و َ ْت ، و َ ْ َرت و َ أ ْ َ ْ ُ ، و َ ْ ْ ُ ، و‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ُ ْ ‫أ‬ ُ ‫أ‬ َ ِْ ‫ا‬ ‫ِْ : » ا‬ ‫وا‬ . Abu Dawud dengan sanad Shahih) ْ ‫َ ُآ‬ ُ ‫أ‬ َ َ ‫َ َ : » إذا‬ ‫ل‬ َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ َّ ِ ‫َ ْ ُ أن ر ُ َ ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه ْ ة ر‬ ُ ‫ْ أ‬ 1423 َ ْ ‫أ ُ ذ ِ َ ِ ْ َا ِ َ َ ، و ِ ْ َ َا ِ ا َ ِ، و ِ ْ ِ ْ ِ ا‬ َ ‫ب‬ َ ‫ب‬ ُ ‫ل : ا ُ إ‬ ُ ، َ‫ِ ْ أر‬ ْ ِ ِ َْ َ . jangan sekali-kali kamu setiap selesai shalat tidak membaca: ALLAAHUMMA A’INNI ALAA DZIKRIKA WA HUSNI ‘IBAADATIK (Ya Allah. sesungguhnya aku berlindung diri kepada-Mu dari sifat penakut dan kikir. dari fitnah hidup dan mati. Aku berlindung diri kepada-Mu daripada dilanjutkan usia hingga umur yang hina/tidak mampu untuk berbuat apa-apa. bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Muslim) َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫َْ ََ ْ : آ َ ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫َ ر‬ ْ ‫5241 و‬ . dari siksa kubur.. memegang tangannya sambil bersabda: “Hai Mu’adz. ia berkata: “Apabila Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. sesungguhnya saya berlindung diri kepada-Mu dari siksaan neraka jahannam. ‫ِ « . bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dari Mu’adz ra. dosa yang saya lakukan dengan sembunyi-sembunyi. senantiasa berlindung diri sehabis shalat yaitu dengan mengucapkan: ALLAAHUMMA INNI A’UUDZUBIKA MINAL JUBNI WAL BUKHLI WA A’UUDZUBIKA MIN ARUDDA ILLA ARDZALIL ‘UMURI WA A’UUDZUBIKA MIN FITNATID DUNYAA WA A’UUDZUBIKA MIN FITNATI QABRI (Ya Allah. ‫، أ ْ َ ا ُ َ م ، َأ ْ َ ا ُ َ ُ ، إ إ أ ْ َ « روا‬ ‫ُ و‬ ِ 17. serta dari kejahatan fitnah dajjal. Bukhari) ‫َ ْ ُ َن ر ُ ل ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ َ َ َ َ ِ ِ و ل : » َ ُ َ ذ ، َا ِ إ‬ ‫ُ و‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ٍر‬ ‫ذ‬ ْ ‫2241 و‬ ، َ ِ ْ ُ ‫ِآ ِ َ ، و‬ ‫ك‬ ‫ذْ ك‬ ِ‫َ ٍ ُ ل : ا ُ أ‬ ُ ‫ة‬ ‫دُ ِ آ‬ ُ ُ َ َ ‫ذ‬ ُ َ َ ِ ‫ل : » ُو‬ ‫أ‬ « َ ُِ ..)” (HR. Dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra..cc http://attanzil. Dari ‘Aisyah ra. maka hendaklah ia berlindung diri kepada Allah dari empat macam. Bukhari dan Muslim) ِ ِ ‫رآ‬ ُُ َ ‫ل‬ ‫ُ ْ ِ ُ أن‬ ْ ِ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ آ َ َ َ ذ د ُ ا َ ا‬ ‫ت‬ ُ ُ ‫ن‬ ْ ِ َ ِ ‫أر َل ا ُ ُ ِ َأ ُ ذ‬ ُ ‫و‬ ‫ْذ‬ ‫ذ ِ َ ِ ْ أن أ َد إ‬ ‫ْ ُر‬ ُ 15 http://adanipermana..)” (HR.com .ِ ٌ « ْ ِ ْ ‫و ُ ُ ِ ِ : ُ ْ َ َ َ ا ُ ر َ وِ َ ْ ك ، ا ُ ا‬ َ َ ‫د‬ َ 18. Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. mengerjakan shalat maka pada akhir bacaan yaitu antara tasyahud dan salam.) (HR. bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian bertasyahud. « َ ِ‫ِ ِ د‬ ُ ‫و‬ َ . pada waktu ruku’ dan sujud..)” (HR.)” (HR. bantulah saya untuk selalu menyebut nama-Mu dan selalu bersuyukur kepada-Mu serta memperbaiki ibadah kepada-Mu.‫ري‬ ‫ِ ْ َ ِ ا ْ ، وَ ذ ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ا َ « روا ا‬ ُ ‫أ‬ 14. dimana hendaklah ia mengucapkan: “ALLAAHUMMA INNI A’UDZUBIKA MIN ADZAABI JAHANNAMA WA MIN ‘ADZAABIL QABRI WA MIN FITNATIL MAHYAA WAL MAMAATI WA MIN SYARRI FITNATIL MASIIHID DAJJAAL (Ya Allah. ampunilah dosaku yakni dosa yang telah lalu.wordpress. Engkau adalah Zat yang mengakhirkan. dosa yang saya lakukan dengan terang-terangan.

bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. dan pada waktu itu beliau sedang ruku’ dan sujud dengan membaca: “SUBHAANAKA WA BIHAMDIKA LAA ILAAHA ILLA ANTA. beliau bertanya: “Apakah masing-masing dari kalian tidak mampu untuk mengerjakan seribu kebaikan setiap hari?” Kemudian salah seorang di antara kami yang duduk itu menanyakan tentang bagaimana mungkin seseorang itu dapat mengerjakan seribu ِ : ُ ‫آ‬ ‫د‬ ُ َ ‫ذ‬ ِْ ‫ا‬ ُ ‫ُ ُ ِِ ا‬ ‫د‬ ‫آ َ ُ ل‬ ُ ‫ن‬ ِ ُْ ‫َ نا‬ ُ ‫ل:»أ ب‬ ُ َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ َّ ‫ا‬ ََ ‫ا آ ع‬ ُ ََ » : ‫ل‬ ‫و ٌ رب‬ ‫س‬ ٌ ُ ‫ح‬ » : ِِ ‫د‬ ‫ُآ ِ ِ و‬ ‫ر‬ ‫آ َ َُ ل‬ ُ ‫ن‬ َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ 16 http://adanipermana. saya tidak dapat menghitung berapa banyak pujian bagi-Mu sebagaimana Engkau memuji kepada Zat-Mu sendiri.. bersabda: “Adapun pada waktu ruku’ maka agungkanlah nama Tuhan. Muslim) َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫9241 و ُ أن ر ُ ل ا‬ . Dari daripadanya (Abu Hurairah ra). Dan saya berlindung diri dengan rahmat-Mu dari siksaan-Mu. Muslim) َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ْ ُ أن ر ُ ل ا‬ ‫ا‬ ‫ٍر‬ ‫َ س‬ ‫7241 و َ ِ ا‬ . bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.” Dalam riwayat lain dikatakan: “Kemudian tangan saya menyentuh kedua telapak kaki beliau yang sedang ditegakkan dan waktu itu beliau berada dalam masjid.... Dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra. ia berkata: Pada suatu malam... dengan kesejahteraan-Mu dari siksaan-Mu. kemudian saya meraba-raba beliau. pada waktu sujud sering membaca: ALLAAHUMMAGHFIRLII DZANBIIKULLAHU DIQQAHU WAJILLAHU WA AWWALAHU WA AAKHIRAHU WA ‘ALAA NIYATAHU WA SIRRAHU (Ya Allah. bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam..co. Muslim) ‫ْ ُ، َ َا‬ ‫ذ‬ َ َ َ ، ٍ َ ْ َ َ ‫َا‬ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ ذ ت‬ ‫َ ْ : ا َ ْت ا‬ ُ ْ ‫ا‬ ‫َر‬ ْ ‫0341 و‬ ،ِ َ ِ ْ َ ‫روا ٍ : َ َ َ َ ِي‬ ‫ِ َ ، إ َ إ أْ َ « و‬ ‫ك‬ ‫ل : » ُْ َ َ و‬ ُ ٌ َ ‫ه راآ ٌ أو‬ ْ ُ ْ ِ َ ِ ُ ‫َُ ذ ِ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ ، و‬ ‫ك‬ ُ ‫أ‬ ‫ِ ، وه َ َ ُ ل : » ا ُ إ‬ ُ ُ َ ‫ْ ُ ن‬ ‫ا َ ْ ِ ِ ، وه‬ َ ‫وه‬ ُ .wordpress.... ketika ruku’ dan sujud beliau membaca: SUBBUUHUN QUDDUUSUN RABBUL MALAA-IKATI (Maha Suci Tuhannya malaikat dan Jibril.com . Dari Abu Hurairah ra. Dari ‘Aisyah ra. bersabda: “Sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud. neliau membaca: “ALLAAHUMMA INNII A’UUDZU BIRIDLAAKA MIN SAKHAATHIKA WABIMU’AAFATIKA MIN ‘UQUUBATIKA WA’AUUDZUBIKA MINKAA LAA UHSHII TSANAA-AN’ALAIKA ANTA KAMAA ATSNAITA ‘ALAA NAFSIKA (Ya Allah.)” (HR. ‫ِ ِ َا و ِ « روا‬ ‫و ح‬ ‫ا‬ 19. ia berkata: Ketika kami berada di hadapan Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. ُ ‫َ ْ ِ َ « روا‬ َ ‫َ َْ َ آ أ‬ ‫أ‬ ً َ َ ِ ْ ‫ُ ِ َ ، وَ ُ ذ ِ ِ ْ َ ، أ‬ ‫ء‬ ُ ُ ‫َأ‬ 23. dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. ٍ َ ِ ْ َ ِ « َ ُ‫ُ ا : » و‬ ‫أ‬ َ ِِ ِ ِ ‫ا ي روا‬ ُ ْ َ ،‫ا َ ن‬ ُ 24. pergi tanpa sepengetahuanku. dosa terakhir. bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. sesungguhnya saya berlindung diri dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu.” (HR. Muslim) » :‫ل‬ َ ‫ْ ُ ل : آ ِ ْ ر ُ ِ ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ل‬ ُ ‫ا‬ ‫ٍ ر‬ ‫و ص‬ ‫أ‬ ِ ْ ‫1341 و‬ ‫ِ َُ َ َ ٍَ؟‬ ‫أ‬ َ ‫ِ ٌ ِ ْ َُ ِ ِ : آ‬ ُ َََ َ « ، َ َ َ ‫ْم‬ ‫ٍأ‬ ‫آ‬ َ ِ ْ ‫َ ِ ُ َ ُآ أن‬ ْ ‫أ‬ ‫أ‬ . karena sudah sepantasnya apabila do’amu pada waktu sujud itu dikabulkan.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah َّ ِ ‫6241 و َ ْ َ أن ر ُ َ ا‬ ‫َ ل‬ َ .cc http://attanzil. Dari Ibnu Abbas ra. Nabi shalallahu ‘alahi wasallam. ‫ء َ َ ِ أن ُ ْ َ َ ب َ ُ ْ « روا‬ ْ ‫ا‬ ‫ُ د َ ْ َ ِ ُوا‬ ُ ‫ِ ا ب ، وأ ا‬ 20..” (HR.. ُ ‫و ِ « روا‬ َ ‫و ِ ُ ، وَو و ِ َ ُ ، و‬ َ ‫أ‬ 22. Dari ‘Aisyah ra. ُ ‫َ « روا‬ ‫ء‬ ‫ٌ ، ََآ ِ ُوا ا‬ ‫ر ِ وه‬ ََ 21. dosa besar.” (HR. Muslim) ‫َ ْ ُ أن ر ُ َ ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه َر‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫8241 و‬ . oleh karena itu perbanyaklah berdoa.” (HR. dan pada waktu sujud maka bersungguhsungguhlah dalam berdoa. ‫ْ ُ أ ُ َ ِ َ ٍ « روا‬ َ ُ ‫َ َ ٍ ، أو‬ ْ ُ َ ُ ُ َ َُ ، ‫أ‬ ِْ َ َ ِ ُ َ ُ » : َ ‫ل‬ َ َ‫اَ َ ، و‬ ‫: وروا ُ ُ ْ َ ُ، وأ‬ َ ْ َ ‫: » أو ُ َ « ل : ا‬ ْ ‫آ ب‬ ‫ل ا ُ ِي : آ ا ه‬ . ampunilah dosa saya baik dosa kecil. dosa pertama.

” (HR.wordpress. Semua itu bisa dipenuhi dengan dua rakaat dhuha yang ia kerjakan. ‫ري‬ ‫وا َ ِ « روا ُ ا‬ ‫آ ُ ُ ، ََ ا‬ ُ ‫َ آ ُ ر ُ َا ي‬ ‫و‬ ُ ‫ِ ِ ، َا َ ِ ا ي‬ ‫و‬ ‫ل : » َ َ ُ ا َ ْ ِ ا ي ُ ْآ ُ ا‬ َ ‫وروا‬ ‫َ َ ِ ْ ِ ْ ِه‬ َ ‫ج‬ َ ‫و‬ ِ ْ‫ل : » ز‬ ٍ َ ‫ُ ْ ُ َ ْ ِ ِ أرَ َ آ‬ ‫ك ْ َ ت‬ َ َ‫، ور َ َ َ ْ ِ ِ ، وز‬ َِ ‫َِ ء‬ ِ ْ ََ ُ ‫ا‬ ٌ َِ ْ ََ » : ِ ِ َْ ََ َ ‫د‬ َّ ‫َ ْ أن ا‬ ‫وه‬ َ ْ َ ‫َ ْ َن‬ ‫أ ْ أ‬ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ِِ ْ ‫ُْ َ َ ا ِ و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ َ ‫ر ِر‬ ‫ِث‬ ُ ، ‫ِ ِه‬ َ ‫ْ : ََ َ ا‬ ‫ل‬ : ُ ْ ‫م َ َز‬ َ ِ ‫ِا‬ َ ‫ِ ِ ، ََ ُ ا‬ 27. pagi-pagi benar telah keluar untuk mengerjakan shalat subuh sedangkan ia sendiri (juwairiyah) sudah duduk di mesjid. SUBHAANALLAAHI ZINATA ‘ARSYIHI.. yaitu: SUBHAANALLAH WABIHAMDIHI ‘ADADA KHALQIHI WARIDLAA NAFSIHI WAZINATA ‘ARSYIHI WAMIDADA KALIMATIH (Maha Suci Allah dan dengan memuji-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya.. SUBHAANALLAAHI ZINATA ‘ARSYIHI. beliau bersabda: “Perumpamaan orang yang dzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak.” (HR. و ُ ْ ِيء ِ ْ ذ َ رآ َ ِ َ ْآ‬ َ ‫ْ ن‬ ُ َ ِ َ ُ ‫ِ ْ ُو ِ َ َ ٌ ، وَ ْ ٌ َ ِ ا‬ َ ‫ف‬ 25. Muslim) ْ ِ َ ُ ‫آ‬ ُ َ ُ ِْ ُ » : َ ‫ل‬ َ ‫ْ ُ َن ر ُ َ ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫َر ر‬ ‫ذ‬ ‫2341 و ْ أ‬ ٌ ْ َ‫َ ٌ ، و‬ ‫َأ‬ ٍ ِ ْ َ ‫َ ٌ ، وآ َ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ٌ ، وآ َ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ٌ ، وآ‬ ‫ة‬ ُ َُ ‫ة‬ ُ ٍ ِ ْ َ ُ : ٌ َ َ ْ ‫َ ِآ‬ ُ ‫أ‬ . seridha Zat-Nya.. bersabda: “Aku tadi membaca empat kalimat tiga kali. yang seandainya ditimbang dengan apa yang kamu baca sejak tadi niscaya seimbang. Muslim) َ َِ ْ َ ُ َ ‫3341 و َ ْ ُم ا‬ ‫أ‬ َ ‫ا ْ َ وه‬ ِ َ َ ِ ًَ ُ ‫ة‬ َ : ْ َ « ‫ر ْ ُ َ ََ ْ َ ؟‬ َ ‫ا لا‬ َ ْ ‫َ َ ا ٍ ، َ ْ وز َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ ُ ا‬ ُِ ‫ت‬ ‫ث‬ .Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah kebaikan. Muslim) ْ Di dalam riwayat lain berbunyi: SUBHAANALLAHI ‘ADADAKHALQIHI SUBHAANALLAAHI RIDLA NAFSIHI SUBHAANALAHI ZINATA ‘ARSYIHI SUBHAANALLAAHI MIDADA KALIMATIH.” 17 http://adanipermana. « ِ ِ ‫ِ اد آ‬ َ ، ِ ِ َْ َ َ ِ ‫ٍ َ ُ ِ َ ؟ ُْ َ ا ِ َ ََ ْ ِ ِ ، ُْ َ ا‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ي : » أ أ ُ ِ آ ت‬ َ ُ ‫روا ِ ا‬ ‫و‬ َ َ ُ ،ِِ َْ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر َ ْ ِ ِ ، ُ ْ ن ا ِ ر َ ْ ِ ِ، ُ ْ َ ا‬ ‫ن‬ ‫د َْ ِ ِ ، ُْ َ ا‬ ‫ن‬ ‫ُْ َ ا‬ ‫ن‬ ِ ‫زَ َ ْ ِ ٍ ، ُ َ َ ا ِ ِ ا َ آ ِ ِ ، ُ َ َ ا‬ ‫ن‬ َ ‫د‬ ‫ن‬ ِ ‫زَ َ ْ ِ ٍ ، ُ َ َ ا‬ ‫ن‬ ِ ‫زَ َ ْ ِ ٍ ، ُ َ َ ا‬ ‫ن‬ ِ ‫ا‬ . ‫َ ا َ « روا‬ ُ ُ ‫َ ٌ . Setiap tasbih adalah sedekah. bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. bersabda: “Pada waktu pagi. Dari Abu Musa Al Asy’ariy ra. SUBHAANALLAHI RIDLAA NAFSIHI.«ِ َ ‫وا‬ ، َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ ‫ُ ْآ ُ ا‬ َ َّ ‫ا‬ ،ُ ‫ا‬ ‫ي،ر‬ ‫ُ َ ا‬ ‫4341 و ْ أ‬ ... « ِ ‫ِ اَ آ ِ ِ ، ُ َ َ ا ِ ِ اَ آ‬ َ ‫د‬ ‫ن‬ َ ‫د‬ 26. setiap bacaan takbir adalah sedekah. seberat ‘Arsy-Nya dan sepanjang kalimatNya). SUBHAANALLAAHI RIDLAA NAFSIHI. kemudian ketika beliau pulang setelah mengerjakan shalat dhuha.com . amar ma’ruf adalah sedekah.” (HR. setiap persendian masingmasing dari kamu harus disedekahi.. Bukhari) Dalam riwayat Muslim dikatakan: “Perumpamaan rumah digunakan untuk dzikir kepada Allah dengan yang tidak. Dari Abu Dzar ra.” ‫ل : » ََ ُ ا ي‬ . SUBHAANALLAAHI ZINATA ‘ARSYIHI. setiap bacaan tahmid adalah sedekah. setiap bacaan tahlil adalah sedekah. SUBHAANALLAAHI RIDLAA NAFSIHI. beliau lantas bersabda: “Seseorang yang membaca tasbih seratus kali itu dituliskan baginya seribu kebaikan atau dihapuskan baginya seribu dosa. ‫ْ ِ ِ ، و ِ اد آ َ ِ « روا‬ َ ِ ‫َ َ ْ ِ ِ ، ُ ْ َ َ ا ِ ر َ َ َ ْ ِ ِ ، ُ ْ َ ا ِ زَ َ َ ْ ِ ِ ، ُ ْ َ َ ا‬ ‫ن‬ ِ ‫ن‬ ‫ِ ء‬ ‫ن‬ ‫د‬ ِ ‫روا ٍ ُ : ُ ْ َ ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ . bahwasanya nabi shalallahu ‘alahi wasallam. Beliau lantas bersabda: “Sejak pagi engkau belum beranjak?” Juwariyah menjawab: “Benar” Nabi shalallahu ‘alahi wasallam.co. SUBHAANALLAAHI MIDADA KALINATIH. dari nabi shalallahu ‘alahi wasallam.” (HR. SUBHAANALLAAHI MIDADA KALINATIH.. bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Haritsah ra. ia pun masih tetap duduk.cc http://attanzil. SUBHAANALLAAHI MIDADA KALIMATIH. Dalam riwayat Turmudzi dikatakan: “SUBHAANALLAAHI ‘ADADA KHALQIHI SUBHAANALLAAHI ‘ADADA KHALQIHI.

bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.ُ ‫ُ ر:ا‬ ُ ‫، وا َ ْ ُ ر ا ي َ َ ُ ا‬ ُ ‫ا اء و‬ « َ ‫روي : » ا ُ َ ُو‬ ‫د ن‬ 29. Muslim) Diriwayatkan Almufarridun dengan tasydidnya ra' dan ada yang meriwayatkan dengan takhfifnya . روا ا‬ ٌ َْ َ ُ ْ ُِ 32.ٌ ٌ :‫يو ل‬ ‫روا ا‬ 33.cc http://attanzil. di dalam dirinya. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.. dan apabila ia ingat kepada-Ku di tengah-tengah majelis. dan beliau bersabda: “Wahai Muhammad sampaikanlah salamku untuk ummatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur dan airnya segar.ٌ ٌ : ‫روا ُ ا ِ ي و ل‬ 30. : ِ‫ل : » َ ْ َ ُ ا آ‬ ‫أ‬ ُ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ِْ ُر ُ لا‬ : َ ُ َْ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫7341 و‬ ..wordpress. ‫آ ً وا اآ ات « روا‬ ُ ِ ‫َ ا‬ ‫ا ِ ؟ ل : » ا اآ ُو َ ا‬ ‫ِ ن‬ ..co. maka ditanamkan baginya sebatang pohon di dalam surga. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: “Aku selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku.ِ ٌ « ْ ُ ْ ٍَْ ٍ ُ ُ ‫ذآ‬ َ 28. baik laki-laki maupun perempuan. Turmudzi dan ia berkata Hadis Hasan) َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫ُ، َ ِا‬ ‫ا‬ ‫ٍر‬ ْ ‫9341 و‬ .. Tetapi yang masyhur yang dikatakan oleh Jumhur Ulama ialah dengan tasydid.com . Dari Abdullah bin Busr ra.. ia berkata: Saya mendengar rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Aku selalu bersamanya selama ia ingat kepada-Ku..” (HR. « ُ َ ‫أآ‬ ْ ‫وا‬ ‫،و إ إ ا‬ ُ ْ ‫، وا‬ ‫ٌ وأن ِ َا َ : ُ ْ َ ا‬ ‫ن‬ ‫ِ ن‬ ‫ْ ُ ا ِ ، وأ‬ ‫ء‬ .. dari Nabi shalallahu ‘alahi wasallam. beliau bersabda: “Barang siapa mengucapkan: SUBHAANALLAAH WABIHAMDIH. Dari Ibnu Mas’ud ra.” Beliau bersabda: “Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berdzikir kepada Allah. Turmudzi dan ia berkata hadist hasan) َ ‫ْ ُ أن ر ُ ً ل : ر ُ َ ا ِ ، إن َ اِ ا ْ م َ ْ آ ُ ت‬ ْ َ ِ ‫ل‬ َ ‫ا‬ ‫ُ ٍْ ر‬ ‫ا‬ ْ ‫8341 و‬ .” Para sahabat bertanya: “Apakah Al Mufarriduun itu?” Beliau menjawab: “Yaitu orang-orang yang banyak berdzikir kepada Allah.” (HR. bersabda: “Pada malam Isra’ aku bertemu dengan nabi Ibrahim ra. Bukhari dan Muslim) َ » : َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫6341 و َ ْ ُ ل : َ ر ُ ل ا‬ ُ َ ‫ل‬ . Tumudzi dan ia berkata Hadist Hasan) ِ َ » َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫َْ ُ ل : ل ر ُ ل ا‬ ‫ا‬ ‫ُْ ٍ ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫0441 و‬ ‫م ، وَ ِ ْه ْ أن ا‬ ُ ‫أ‬ ‫ا‬ ِ َ َ ‫ُ أ ِيء أ‬ ُْ ُ :‫ل‬ َ ِ ْ ‫ا ُ ََ ْ ِ و َ َ َْ َ أ‬ ‫ُ ي‬ . serta merupakan suatu kebun dan tanamannya adalah: َّ َ ‫ُ إ اه‬ ،ِ ُ ‫َ َ ُا‬ ، ِِ َ ‫ُْ َ ا ِ و‬ ‫ن‬ :‫ل‬ ْ »:‫ل‬ ‫ر ُ ل‬ َ ‫ا : و َ ا ُ َ ُو‬ ‫د ن‬ « َ ‫َ ا ُ َ ُو‬ ‫د ن‬ ََ : ‫أ‬ ،ٍ َ ‫َ:» ُ لا‬ ُ ‫ل‬ َ ‫، وإن َآ‬ َ‫ْ ذ‬ َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ ُ ُ ْ ‫ِ ، َآ‬ َ‫ذ‬ َّ َْ 18 http://adanipermana. Dari Abu Hurairah ra. Apabila ia ingat kepada-Ku.« ‫إ إ ا‬ . bersabda: “Dzikir yang paling utama adalah LAA ILAAHA ILLALLAAH (tiada Tuhan selain Allah).Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah ‫ْ ُ ، أن ر ُ َ ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه َ،ر‬ ‫ُ ة‬ ‫5341 و ْ أ‬ َ ‫، َ ن َآ‬ ‫ذ‬ َ ‫، وأ َ ُ إذا َآ‬ َ‫ذ‬ ‫ي‬ َ َ ِْ . bahwasanya ada seseorang berkata: “Wahai Rasulullah. kemudian beritahukanlah kepada saya tentang sesuatu yang benarbenar harus saya pegang baik-baik.. bersabda: “Telah sampai lebih dulul Al Mufarriduun.ٌ َ َ ٌ :‫يو ل‬ ‫ٍ أ َ ُ ِ ل : » َ ال ِ َ ُ َ ر ْ ً ِ ْ ِآ ِ ا ِ « روا ُ ا‬ ْ‫ذ‬ َ ُ ‫ء‬ ِ ْ َ ، 31. Dari Jabir ra..” (HR.yakni ra'nya tanpa syaddah lalu dibaca mufridun..” (HR..ٌ :‫يو ل‬ ‫ا َ ِ « . maka Aku pun mengingatnya dalam rombongan yang lebih baik daripada rombongannya. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.” (HR. Dari Abu Hurairah ra. maka Aku pun mengingatnya di dalam Zat-Ku. Dari Jabir ra. sesungguhnya syariat-syariat Islam yang saya terima itu lebih banyak.

membaca LAA ILAAHA ILLALLAAH dengan dilanjutkan seperti itu. Dari Abu Darda’ ra. Dari Abu Musa ra.” Beliau bersabda: “Yaitu dzikir kepada Allah Ta’ala. Turmudzi. wahai rasulullah. kemudian kamu penggal leher mereka.. روا‬ َ ‫آ‬ ‫ُ أ‬ َ ‫آُ ا‬ ُ َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ َّ ِ ‫آ َ ر ُ ل ا‬ ُ ‫ن‬ “Adalah Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. « ‫ِْ َ ذ‬ ِ َ ُ ‫ْل و‬ ‫ةإ‬ .co.” (HR.. WA SUBHAANALLAAHI ‘ADADA MAA HUWA KHAALIQ. dan mereka memenggal lehermu?” Para sahabat menjawab: “Baiklah. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. ia berkata Hadist Hasan) ‫ر ُ ل ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ : » َ َد‬ ُ‫أ أ‬ ُ َ :‫ل‬ ‫ل‬ ْ ‫ا‬ ‫ر‬ ُ َ ْ ‫3441 و‬ ‫أ‬ . dan membaca LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAH dengan melanjutkan seperti itu.. semoga dapat bermanfaat.” (HR. Bukhari dan Muslim) Demikianlah dzikir-dzikir yang bisa saya tampilkan dalam artikel ini..wordpress. membaca ALHAMDULILLAAH dengan dilanjutkan seperti itu. kemudian beliau bersabda: “Maukah kamu aku beritahu tentang amalan yang ringan atau lebih utama daripada perbuatanmu itu?” Kemudian beliau bersabda: “Yaitu membaca: SUBHAANALLAHI ‘ADADA MA KHALAQA FISSAA-I. masuk ke tempat seorang perempuan yang dihadapannya ada biji-biji kurma. selalu berdzikir kepada Allah pada setiap saat.« َ ِ ‫ا : َ ، ل : » ِآ ا‬ ُ‫ذ‬ «‫َن َ ْ ْا ُوآ ، َ َ ُ ا َ ْ َ َ ُ ، و ِ ا َ ْ َ ُ ؟‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ْ ‫أ‬ . sanadnya hasan) ‫ِ ا‬ ‫ر ل‬ َ َ ُ َ ُ َْ ‫أ د‬ ‫ا‬ ‫ٍ ر‬ ‫و ص‬ َ ِ ِْ ‫أ‬ ‫2441 و‬ ُ َْ ‫ه‬ ‫ُ أ‬ ‫ل : » َ أ ْ ِ ُك‬ ُ ‫أ‬ ُِ ُ ً ‫و ْ َ ْ َ َ ً َو‬ ْ‫ى أ‬ ‫ا‬ َ ََ َ ‫ِ ، و ُْ َ ا ِ د‬ ‫ن‬ َ ‫ء‬ ‫ا‬ َ ََ َ َ ‫ُْ َ ا ِ د‬ ‫ن‬ ِْ ِ ْ َ ‫َآ ُ ِ ْ َ ذ َ ، وا‬ ْ‫أ‬ ‫ه َ َ ِ ٌ . ‫ِ ِ .Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah SUBHAANALLAAHI WAL HAMDULILLAAH WALAA ILAAHA ILLALLAAHU WALLAAHU AKBAR. lebih baik daripada menghadapi musuh. bahwasanya ia bersama rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. atau batu-batu kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbihnya.cc http://attanzil. WA SUBHAANALLAAHI ‘ADADA MAA KHALAQA FIL ARDLI. Muslim)5 19 http://adanipermana.” (HR. Turmudzi. sebagimana hadist yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah radhiallahu ‘anha. Turmudzi dan ia berkata Hadis Hasan) ِ ْ َ ِ ُ ُ َ‫َ ْ ُ َ : َ ر ل ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ : » َ أ‬ ُ ‫أ‬ ُ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا ردا ِ ، ر َ ا‬ ‫ء‬ َ ْ ‫1441 و‬ ‫أ‬ ْ ِ ْ ُ َ ٌْ َ ‫ِ ، و‬ ‫، و َ ْ ٌ َ ُ ْ ِ ْ ِ ْ َ ق ا ه ِ وا‬ َ ‫إ‬ ِ ‫َر‬ ‫د‬ ِ ‫، وَر‬ ْ‫أ‬ ِ ِ ‫َ ْ َ ِ ُ ، وَزآ ه‬ َ َْ‫أ‬ ‫أ‬ . ‫د‬ ِ:ِ ‫ا‬ ‫إ‬ َُ ‫ي، َا آ‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫روا ُ ا‬ 34. WA SUBHAANALLAAHI ‘ADADA MA KHALAQA BAINA DZAALIK. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. ٍَ ْ ‫ا‬ ‫أة‬ َ ‫ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ »:َ ‫ل‬ « ُ َ ْ َ ‫َ ْ ِ ِ ْ ه ا َو‬ ‫أْ أ‬ ‫ْ َذ‬ َ ‫َا ِ د‬ ‫َر ِ ، ُ ن‬ ‫ْض‬ ‫ِْ ذ َ ، و‬ ‫ذ ،و ِ ِ ا‬ ‫إ إ‬ 6. ia berkata . bersabda: “Maukah kalian aku beritahu tentang sebaikbaiknya amal perbuatan di hadapan Tuhanmu dan tertinggi derajatnya serta lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak..” (HR.com . وا‬ ُ ‫،و ْ َا ِ د‬ ‫ن‬ .. ٌ «ِ ِ َِ ُ ‫لو‬ ‫ةإ‬ »:‫، ل‬ ‫ر لا‬ : «‫ِ؟‬ ‫آ ْ ٍ ِ ْ آُ ز ا‬ ِ ُ َ 36.” Kemudian beliau bersabda: “Yaitu LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH (Tiada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah). Dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra.” (HR. bersabda: “Maukah kami aku tunjukkan salah satu dari beberapa perbendaharaan surga?” Saya menjawab: “Mau.ٌ ٌ :‫يو ل‬ ‫روا ا‬ 35. Dzikir dengan ditempat sunyi dan sendiri serta bolehkah dzikir secara berjama’ah dalam Majlis Dzikir Pada hakekatnya dzikir itu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. berkata Al hakim Abu Abdillah. ALLAAHU AKBAR dilanjutkan seperti itu.

pada hari yang tiada naungan kecuali naunganNya.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Dalam Shahih Bukhori. Dan (7) seseorang yang mengingat (berdzikir) kepada Allah di tempat yang sunyi kemudian kedua matanya bercucuran air mata. yaitu duduklah beserta orangorang yang berdzikir/ingat kepada Allah dengan mengucapkan Tahlil. (QS Al Kahfi: 28) Ibnu katsir menjelaskan makna ayat ini adalah ‫ْ َ َ ا ِ َ َ ْآ ُو َ ا‬ ‫ُ ن‬ ِ ْ ِ ‫" َي‬ ‫أ ْا‬ ْ ‫ْ ِ ْ َ َا ِ َا ْ َ ِ ّ ُ ِ ُو َ و‬ َ ‫ن‬ ‫ةو‬ ّ‫َ َ ا ِ َ َ ْ ُ َ ر‬ َ ‫ن‬ ْ َ ْ ِ ْ ‫و َ ْ " َا‬ ‫و‬ َ ُ َ‫و ُ َ ُ َ ُ وَ ْ َ ُوَ ُ و ُ َ ُ َ ُ و ُ َ ُو‬ َ َ َ َ Firman Allah “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya. dari Nabi sholallahu ‘alaihi wasallam. { bersamasama} sahabatmu {(yakni) orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari} yang 20 http://adanipermana. lalu ia berkata : ”Sesungguhnya aku takut kepada Allah.wordpress. serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. sebelum mengetahui boleh dan tidaknya. Bukhari dan Muslim) Dan berikut dalil tentang adanya dzikir yang didalamnya duduk orang-orang dalam suatu majlis dimasa Rasullullah sholallahu ‘alahi wasallam. dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini.cc http://attanzil.” (HR.co. Kitab Wudhu.com . dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami. "Tidak apa-apa membaca Al-Qur'an di kamar mandi dan menulis surah tanpa berwudhu. Namun sebagaimana diketahui tentang berdzikir berjama’ah ini boleh dan tidaknya diperselisihkan dikalangan para ulama. yaitu : (1) Pemimpin yang adil. bab Membaca Al Qur’an sesudah hadast dan lainlain dijelaskan beberapa pendapat dari salaf as shalih bahwa membaca Al qur’an diperbolehkan ketika dikamar mandi namun ada juga yang tidak menyukainya. Berikut dalilnya tentang Dzikir ditempat yang sunyi Dari Abu Hurairah ra. (5) Seorang lakilaki yang diajak (dirayu) oleh seorang perempuan bangsawan yang cantik rupawan. Bolehkah dzikir berjama’ah ? Allah ta’ala berfirman: Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya."6 Namun ada beberapa hal yang dinyatakan dalam syari’at diantaranya dzikir dengan sendiri maupun dudduk bersama orang banyak dalam satu majlis. (2) Pemuda yang giat beribadah kepada Allah. keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. beliau bersabda : ”Ada tujuh kelompok yang akan memperoleh naungan Allah. (4) Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Tasbih dan takbir7 Demikian juga dengan Ath Thabari dalam tafsirnya menjelaskan َ َ ُ ِ ِ َ ِ ‫ِآ‬ ْ ‫ْ ِ ْ َ َا ِ َا ْ َ ِ ّ ُ ِ ُو َ و ْ { َ ُ ل َ َ َ ذ‬ َ ‫ن‬ ‫ةو‬ ْ ‫} ا ِ َ َ ْ ُ َ رّ ْ ِ ْ َ َا ِ َا ْ َ ِ ّ { ِ ِآ ِه‬ ِ ْ ‫ةو‬ َ‫ن‬ َ ْ َ{ََ ‫أ‬ َْ} ْ ِ ِ ْ ِ ِ { َ ‫َ ء َا َْ ْ َ ل ا ِ َ ِ ْ ا َ َات ا ْ َ ْ ُو َ و َ ْ ه } ُ ِ ُو‬ ‫ن‬ َ َ ‫و‬ َ ْ ‫َ َض ا‬ ّ‫َ َ ا ِ َ َ ْ ُ َ ر‬ َ‫ن‬ ْ َ ْ ِ ْ ‫} َا‬ ‫و‬ َ ُ َ { ْ ِ ْ ‫َ َ ْ ِ و َ َ : } َا‬ ‫و‬ َ ‫ا‬ ‫َا‬ ‫ْ ِ ِ َا ْ ِ َا ْ ِ و‬ ‫و‬ ‫و‬ ُِ ِ ‫إ‬ ْ ِ ً َ َ َ ‫َِ َ } و ْ { َ ُ ِ ُو‬ ‫ن‬ َ ‫ذ‬ {Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya} Allah ta’ala mengingatkan kepada Nabinya Muhammad Sholalalhu ‘alahi wasallam untuk {Bersabarlah kamu} ya Muhammad. Tahmid.. diantaranya Manshur berkata dari Ibrahim. maka ada baiknya mengetahui dalil-dalinya diseputar ini. (3) Seseorang yang hatinya selalu digantungkan (dipertautkan) dengan masjid.” (6) Seseorang yang memberikan sedekah lalu disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya.

Maka turunlah ayat 52 dari surah Al An’am. 9 Dilihat dari Asbabun Nuzulnya dikemukakan bahwa Al Aqra bin Habis dan ‘Uyainah bin Hisnin dating kepada Rasulullah disaaat beliau duduk dikelilingi Shuhaib.cc http://attanzil. tahlil. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu : ia berkata: Dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam . mengagungkan [Takbir]. sedang mereka menghendaki keridaan-Nya. memuji [Tahmid] dan memohon kepada Engkau. Apabila para peserta majelis telah berpencar mereka naik menuju ke langit. maka mereka akan ikut duduk bersama mereka dan mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia.com . Allah bertanya: 21 http://adanipermana. Apabila mereka mendapati satu majelis dzikir. Allah bertanya: Dari apakah mereka memohon perlindungan-Ku? Para malaikat menjawab: Dari neraka-Mu. mereka senantiasa mencari majelis-majelis dzikir.8 Al Qurthubi menjelaskan Firman Allah {Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orangorang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaan-Nya} hal ini semisal dengan Surah Al An’am ayat 52 yakni Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari. Allah berfirman: Apalagi jika mereka telah melihat surga-Ku? Para malaikat itu berkata lagi: Mereka juga memohon perlindungan kepada-Mu. karena mereka mesara malu apabila hars duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang dianggap hina oleh mereka dan mengusulkan agar mereka diusir jika pembesar-pembesar itu datang dan membolehkannya duduk kembali bersama mereka apabila mereka telah selesai. Kemudian ayat ini dibacakan kepada Al ‘Aqra dan temannya dengan disambung ayat berikutnya yakni ayat 53 dari surah Al an’am. dan menyeru dengan ama-amal shalih lainnya. Bilal. Allah bertanya lagi: Apakah mereka sudah pernah melihat surga-Ku? Para malaikat itu menjawab: Belum wahai Tuhan kami. 10 Hadist-hadisnya adalah َ ُ َََ ًُ ُ ً ‫ََ ِ َ ً َ ر‬ ‫ن‬ ‫َة‬ َ َ َ‫َ َ َ ِن ِ ِ َ َ ر َ و‬ َ ‫َك‬ ‫ل إ‬ ْ ُ َْ َ َ ‫َ َْ ُ ا‬ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ َِ ً ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ‫َ َ ُ ْ و‬ َ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ َ ‫َ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ا ُ َ و َ وه‬ ‫أ‬ ‫َ ُ أ‬ َ ‫ء ل‬ ‫ا‬ ‫َ ُ َ َ و ُ َ ُوَ َ و ُ َ ُ َ َ وَ ْ َ ُوَ َ وَ َْ ُ َ َ َ َ و َ َا‬ ‫ل َ ذ‬ َ َ َ َ َ َ‫َ ُ ا َ َي َب َ َ َ َ ْ َ َ ْ رَوا َ ِ َ ُ ا وَ ْ َ ِ ُو‬ َ ْ ‫َأ‬ ‫ل‬ ‫أ ْر‬ ‫َ وه ْ رَوْا َ ِي َ ُ ا َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ رَوْا َ ِي َ ُ ا‬ ‫ر‬ ‫َأ‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ل َ َ َأ‬ ٌ َ ُ ْ ِ ِ ‫َ ََ ُ ا وَ َ ْ ُ ُ ْ ِ ا ْ َ َ ُوا َ َ َ َ ُ ُ َ َب‬ ‫ن‬ ‫نر‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫َأ‬ ْ ُ ُ َِ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ‫ل وَ ُ َ َ ْت ه ْ ا ْ َ ْم‬ ُ ُ ُ َ ُ َ ‫ا ُ ََ ْ ِ و‬ َ َ ِ ‫ه َْ َ َ َ ْ ا‬ ‫ُ ة‬ َِ ْ َ ‫أ‬ ‫َ َ ِ َ ا آ ِ َِ َا و َ ُوا َ ْ ِ ً ِ ِ ِآ ٌ َ َ ُوا‬ ْ‫ذ‬ َ ‫ذ‬ ْ َِ ‫َ ِ ا ْ َ َِ َا َ َ ُ ا َ َ ُ ا و َ ِ ُوا‬ ‫إ‬ َ ‫ذ‬ ‫ء‬ ‫وَ ْ َ ا‬ َ ُ ِ ‫ِ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ ِ َ ٍ َ َ ِ ا ْ َر‬ ‫ْض‬ ‫د‬ ‫ن‬ ِ َ ‫َ َْ ُ ِ َ ُ ا َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ وه ْ رَوْا‬ ‫ل َ َ َأ‬ َ ‫َ ُ ا ِ ْ َ ر َ َ َب‬ ‫ر‬ ‫ِك‬ ِ َ‫َ َ و ِ َ ْ َ ِ ُو‬ َ ‫ل‬ ْ ُ ُ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ ‫وَ ْ َ ْ ِ ُوَ َ َ َ َ َ ُ ل َ ْ َ َ ْت‬ ُ ُ ‫ل‬ َ ُ ََ َ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ٌ َ ٌ ْ َ ‫ل‬ ‫ء إ‬ 1. Dalam pembicaraan tersebt mereka menginginkan aar diadakan suatu majlis khushus unutk menerima delegasi-delegasi pembesar bangsa arab. wahai Tuhan kami. seperti: shalat-shalat fardhu dan lainnya {Dengan mengharap} dengan perbuatan yang demikian [dzikir] {keridhaan-Nya} dan tidak mengharapkan kepentingan dunia apapun. ‘Amar bin Yasir dan Khabab dari kalangan kaum Mu’minin yang dianggap hina. Maka turunlah Surah Al Kahfi ayat 28 tersebut.co.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah mereka itu berdzikir hanya kepada-Nya dengan Tasbih. membesarkan [Tahlil]. Nabi sholallahu ‘alaihi wasallam mengiyakannya. Beliau melanjutkan: Lalu Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung menanyakan mereka padahal Dia lebih mengetahui daripada mereka: Dari manakah kamu sekalian? Mereka menjawab: Kami datang dari tempat hamba-hamba-Mu di dunia yang sedang mensucikan [Tasbih]. Tahmid. beliau bersabda: Sesungguhnya Allah Yang Maha Memberkahi lagi Maha Tinggi memiliki banyak malaikat yang selalu mengadakan perjalanan yang jumlahnya melebihi malaikat pencatat amal.wordpress. Mereka meminta kepada Nabi dengan sikap menghinaan kepada orang yang hadir unutk dapat berbicara diluar mereka. Allah bertanya lagi: Apa yang mereka mohonkan kepada Aku? Para malaikat itu menjawab: Mereka memohon surga-Mu. Pada waktu itu Rasulullah duduk kembali beserta kaum mu’minin dan ketika al Aqra akan pergi Rasulullah berdiri meninggalkan kaum mu’minin.

” (HR. tidak akan celaka oleh teman duduk mereka.” Allah bertanya: “Dari apakah mereka mohon perlindungan?” malaikat menjawab: “Mereka mohon perlindungan dari neraka. dari Abu Sa’id ra. bertakbir kepada-Mu. bersabda: “Sekelompok orang yang duduk berdzikir kepada Allah.” Allah bertanya: “Bagaimanakah seandainya mereka melihatnya?” malaikat menjawab: “Seandainya mereka melihatnya?” malaikat menjawab: “Seandainya mereka melihatnya..” Allah berfirman: “Mereka sama-sama duduk. Setelah rasulullah shalallahu ‘alahi 22 http://adanipermana. Beliau berkata lalu Allah menjawab: Aku juga telah mengampuninya karena mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang yang ikut duduk bersama mereka. bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dari Abu Waqid al Harits bin Auf ra.” Para malaikat menjawab: “Tidak.. Dari Abu Hurairah ra. kemudian tiba-tiba datang tiga orang yang mana dua orang diantara tiga orang itu menuju rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam...com .” Allah bertanya: “Bagaimanakah seandainya mereka melihat-Ku?” Para malaikat menjawab: “Seandainya mereka melihat-Mu.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Apakah mereka sudah pernah melihat neraka-Ku? Para malaikat menjawab: Belum.” Ada malaikat yang menyela: “Diantara mereka terdapat si Fulan yang tidak termasuk mereka. dan seorang lagi pergi begitu saja. demi Allah. Dia datang hanya karena keperluan pribadi. duduk bersama para sahabat di dalam masjid. keduanya berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. serta lebih besar dambaan mereka terhadapnya. mereka tidak pernah melihatnya. Muslim) 4. [HR Muslim No.cc http://attanzil.wordpress. lebih bersungguh-sungguh mengagungkan-Mu dan lebih banyak bertasbih kepadaMu.. diliputi rahmat. 3. Allah berfirman: Apalagi seandainya mereka pernah melihat neraka-Ku? Para malaikat itu melanjutkan: Dan mereka juga memohon ampunan dari-Mu. lantas ia duduk di tempat kosong itu. tentu mereka lebih keras beribadah kepada-Mu. Dalam riwayat yang lain. kemudian salah seorang diantara dua orang itu melihat ada suatu tempat kosong di tengahtengah majlis. Lalu Tuhan mereka bertanya –Dia lebih tahu-: “Apa yang diucapkan oleh para hamba-Ku?” Para malaikat menjawab: “Mereka bertasbih kepada-Mu.” Allah bertanya: “Apakah mereka melihat-Ku.” Allah bertanya: “Lantas bagaimanakah seandainya mereka pernah melihatnya?” malaikat menjawab: “Seandainya mereka pernah melihatnya. tentu bertambah kuat dan jauh lari mereka terhadapnya. Beliau bersabda kemudian Allah berfirman: Aku sudah mengampuni mereka dan sudah memberikan apa yang mereka minta dan Aku juga telah memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan. pasti dikelilingi para malaikat. Apabila mereka menemukan kaum yang berdzikir kepada Allah Azza Wa Jalla. Dua orang itu berhenti di hadapan rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. tentu lebih kuat keinginan mereka terhadap surga itu dan selalu memintanya.” Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihat surga itu?” Para malaikat menjawab: “Tidak. Bukhari dan Muslim) ‫: َ َ ر ُ ل ا ِ َّ ا ُ َ َ ْ ِ و َ : » َ ْ ُ ُ َ ْ م‬ ٌ ُ ‫ل‬ ‫ِ ْ َ ُ « روا‬ ِ ‫ِ َ ، وذآ َه ا‬ ُ َ ‫ْ ُ وَ ََ ْ َ ْ ِ ْ ا‬ َُْ ‫ُ ُا‬ ِ ‫ا‬ ِ ‫ٍ ر‬ ‫ِ ،و‬ ‫ُْ ُا‬ َْ ‫أ‬ ُ ‫8441 و‬ ِ َ ‫ْآ ُو َ ا‬ ‫إ‬ ‫ُ ن‬ 11 . Adapun orang yang ketiga pergi meninggalkan majlis tersebut... mereka tidak melihat-Mu.” (HR. demi Allah wahai Tuhan.. memuji-Mu dan mengagungkanMu. bersabda: “Sungguh Allah Ta’ala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling mencari ahli dzikir. Beliau melanjutkan lagi lalu para malaikat itu berkata: Wahai Tuhan kami! Di antara mereka terdapat si Fulan yaitu seorang yang penuh dosa yang kebetulan lewat lalu duduk ikut berdzikir bersama mereka. dan yang lain duduk di sekitar majlis.” Allah bertanya: “Apakah mereka pernah melihatnya?” malaikat menjawab: “Tidak. dituruni ketenangan dan disebut-sebut Allah di kalangan makhluk yang berada disisi-Nya.” Allah berfirman: “Saksikanlah oleh kalian bahwa Aku telah mengampuni mereka.co.” Allah bertanya: “Lalu apakah yang mereka minta?” Para malaikat menjawab: “Mereka minta surga kepada-Mu. 4854] 2. dari Abu Hurairah ra.. mereka saling memanggil: “Datanglah kemari kepada hajat kalian!” Para malaikat itu lalu melingkupi para ahli dzikir itu dengan sayapsayap mereka sampai ke langit dunia.

bersabda: “Demi Allah. Kemudian Abu 23 http://adanipermana. namun sebagiannya itu tidak ada sangkut pautnya dengan dzikir berjama’ah ini. ia berkata: “Mu’awiyah ra.kecuali kebaikan saja. diantaranya: Dulu kami sedang duduk di depan rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud sebelum shalat Dzuhur.wordpress. Dari Abu Sa’id Al Khudriy ra. pada setiap kelompok ada seseorang yang memimpin dan mereka memegang kerikil. maka Allah pun memberi tempat kepadanya. Dan dia berkata. bersabda: “Sungguh.. Setelah dia keluar." Abu Abdurrahman berkata. lalu orang tersebut berkata." Abu Abdurrahman berkata. Meskipun masih ada ayat-ayat dan hadist yang digunakan untuk menyunnahkan dzikir berjama’ah ini. Karena niscaya jika dzikir itu dikomando pasti dijelaskan oleh Ath Thabari dan Ibnu katsir. 'Jika kamu masih hidup maka kamu akan melihatnya. Namun yang ada adalah riwayat sebaliknya bahwa dzikir dengan dikomando itu di cela oleh beberapa sahabat Nabi. lalu bertanya: “Apakah yang membuat kalian duduk?” Para sahabat menjawab: “Kami duduk berdzikir dan memuji-Nya atas apa yang Dia telah karuniakan kepada kami untuk memeluk agama islam. tahlil dan takbir tidaklah dengan cara dikomando dan dengan suara keras seperti yang biasa kita lihat dalam acara telvisi. 'Aku telah melihat di dalam masjid golongan kaum yang duduk membentuk kelompok-kelompok. keluar dari kalangan orang di dalam masjid. "Apa yang kamu katakan pada mereka ?" Abu Musa menjawab.. ”Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam..' Abu Musa berkata. kecuali hal itu. Bukhari dan Muslim) 5. yang lebih sedikit menerima hadits dari beliau ketimbang dariku. dan yang lain berpaling. maka Allah pun berpaling darinya. tidak ada yang menyebabkan kalian duduk..com .Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah wasallam. 'Wahai Abu Abdurrahman sungguh saya tadi melihat di dalam masjid satu perkara yang asing dan saya tidak melihat -alhamdulillah.co.' Abu Abdurrahman berkata. 'Apakah Abu Abdurrahman sudah datang kepada kalian ?' Kami menjawab. Mereka melakukan hal tersebut yakni duduk-duduk dimajlis tempat berkumpulnya orang-orang dan mereka berdzikir sendiri-sendiri.” Mereka menyahut: “Tidak ada yang menyebabkan kami duduk.. Sungguh rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dia berkata. lalu bertanya: “Apakah yang menyebabkan kalian duduk?” Orang-orang itu menjawab: “Kami duduk berdzikir kepada Allah. Jika kita analisa secara seksama dzikir yang disebutkan dalam ayat dan hadist-hadist tersebut diatas adalah para sahabat yang yang mereka duduk bersama dalam suatu majlis dan mereka berdzikir dengan mengucapkan Tasbih. Tidak seorang pun dengan kedudukan sepertiku di samping rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. lalu bertanya.” Mu’awiyah ra. ketika beliau keluar (dari rumahnya) kami berjalan bersamanya menuju masjid. ' Bertasbihlah seratus kali !' Maka mereka pun membaca tasbih seratus kali. kalian duduk hanya karena itu?” Para sahabat menjawab: “Demi Allah. selesai memberi nasihat. 'Perkara apakah itu ?' Abu Musa menjawab. 'Belum' Maka dia duduk bersama kami sampai Abu abdurrahman keluar. ' Bertahlillah seratus kali !' Maka mereka pun membaca tahlil seratus kali. beliau bersabda: “Maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang itu?” Adapun salah seorang di antara mereka mendekat kepada Allah. berkata: “Sungguh aku tidak meminta kalian bersumpah karena menuduh kalian. tahmid. "Kenapa kamu tidak menyuruh mereka menghitung keburukan-keburukan mereka dan saya jamin mereka tidak akan kehilangan kebaikan-kebaikannya sedikitpun.” Mu’awiyah bertanya: “Demi Allah.” Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.. maka Allah pun menghargai malunya. kecuali dzikir kepada Allah. tetapi telah datang Jibril mengabarkan bahwa Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Tiba-tiba datang Abu Musa Al-Asy'ary kepada kami. "Aku tidak mengatakan apa-apa pada mereka karena menunggu pendapat atau perintahmu.cc http://attanzil...” (HR. serta beberapa hadist tersebut diatas tidak mengatakan bahwa mereka membaca dzikir di komando oleh rasulullah atau fulan bin fulan dikalangan sahabat nabi radhiAllahu’anhum. Lalu Abu Musaa bertanya. adapun yang kedua merasa malu. Bertakbirlah seratus kali !' Maka mereka pun membaca takbir seratus kali. kami semua bangun dan berdiri.” (HR. aku tidak meminta kalian bersumpah karena menuduh kalian. kami duduk hanya karena itu. pernah keluar pada kalangan sahabat beliau. Muslim) Pembahasan Berdasarkan ayat dan hadist-hadist tersebut diataslah mereka menyunnahkan dzikir berjam’aah.

spontan Umar langsung memukul pemimpin kelompok itu dengan cambuk.‫ل‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ذ‬ ‫وأ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ظا ا‬ ‫نا‬ ‫ا ازي: ا اد آ ا‬ ‫و لا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫أد ا‬ ‫تو‬ ‫أد ا ات وا‬ ‫ت، و‬ ‫ا‬ ‫ارح ه أن‬ ‫ا . dan tasbih dengan kerikil. dan mereka dipenuhi oleh kerahmatan." (Riwayat Ibnu Abi Syibah dalam kitabnya Al Mushannaf 5/290. وا آ‬ ( ‫ذآ ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫نو‬ ‫رة‬ ‫ا آ‬ ‫ا‬ ‫، وإن ا ف إ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ، ‫ه ازداد آ‬ ‫د أو‬ ‫ة أو‬ ‫ا‬ ‫اإ‬ ‫ار‬ ‫، وا آ‬ ‫أ‬ ‫،و‬ )‫ل‬ ‫ة ذآ ا‬ ‫وا‬ ‫أ‬ ‫وا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ 24 http://adanipermana. dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi-Nya. ada suatu kelompok orang yang berkumpul-kumpul kemudian berdoa bersama-sama untuk kaum muslimin dan pemimpin. saya jamin kalian tidak akan kehilangan kebaikan kalian sedikitpun ! Celakanya wahai kamu sekalian umat Muhammad saw . dan dinaungi oleh para malaikat. kalian kemungkinan berada dalam agama yang lebih baik dari agama Muhammad atau pembuka pintu kesesatan. Maka gubernur itu datang. (dan sebelum ia datang) Umar telah memerintahkan penjaga pintunya untuk menyiapkan sebuah cambuk.wordpress. 'Hitunglah keburukan-keburukan kalian. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda kepada kami. 'Apa yang sedang kalian perbuat ini ?' Mereka menjawab. 4867. alangkah cepat kehancuran kalian ! Ini para sahabat nabimu. Demi dzat yang jiwaku ada di tanganNya." (Riwayat Muslim No. 'Wahai Abu Abdurrahman. Maka Umar menulis surat kepadanya: Datanglah dan bawa mereka besertamu.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Abdurrahman pergi bersama kami hingga sampai pada sebuah kelompok dari kelompokkelompok tersebut dan berdiri didepan mereka sambil bertanya. kemungkinan kebanyakan mereka adalah dari kamu sekalian. 'Demi Allah." 12 Dan juga riwayat berikut: Dari Abi Utsman (An Nahdi) ia berkata: Salah seorang gubernur pada zaman khilafah Umar bin Al Khatthab menuliskan laporan yang isinya: Sesungguhnya di wilayah saya. ' Bahwa ada segolongan kaum yang membaca Al-Qur'an tidak melewati kerongkongan mereka. melainkan akan turun kepada mereka kedamaian.co.' Demi Allah saya tidak tahu. wahai Abu Abdurrahman kami tidak bermaksud kecuali kebaikan. no: 26191) Sedangkan yang dimaksud majlis dzikir adalah Dari Abu Hurairah rodhiallahu'anhu ia berkata: Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam bersabda: ْ ُ ْ َِ َ ‫ِ َ ُ و‬ َ ‫و َ ا ْ َ َ َ َ ْم ِ َ ْ ٍ ِ ْ ُ ُ ِ ا ِ َ ْ ُ َ آ َ َ ا ِ وَ َ َار ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ََ ْ َ َ ْ ِ ْ ا‬ ‫إ‬ َ َ ‫ن ِ ب‬ ‫ت‬ ٌ َ ُ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ ‫ا ْ َ ُ و َ ْ ُ ْ ا ْ َ َ ِ َ ُ و َآ َ ه ْ ا‬ ُ َ ‫َذ‬ َ Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (yaitu masjid).' Mereka berkata.) Ibnu Hajar Al 'Asqalani berkata: " ‫ت وه‬ ‫وا‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫تا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫وا آ ر‬ ‫ا‬ ‫و اد ا ا‬ ‫ا آ‬ ،‫ة‬ ‫ورد ا‬ ‫ظا‬ ‫ن‬ ‫آ ه ا‬ ‫وا اد‬ ‫و إ إ ا وا أآ " و‬ ‫ن ا وا‬ ‫ذآ ا أ‬ ‫ة، و‬ ‫وا‬ ‫يا‬ ‫ء‬ ‫ذ وا‬ ‫و‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫و ار‬ ‫آ وة ا ن و اءة ا‬ ‫إ‬ ‫ط أن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫طا‬ ‫،و‬ ‫ا‬ ‫ا آ و ا‬ ‫ر‬ ‫ذ ا‬ ‫أآ ، ن ا ف إ‬ ‫ض‬ ‫، نو ذ‬ ‫ازداد آ‬ ‫ا‬ .com .' Abu Abdurrahman berkata.' Dia berkata. kami menghitung takbir. ini baju-bajunya masih belum rusak dan ini bejana-bejananya masih belum pecah. Dan tatkala mereka telah masuk ke ruangan. 'Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tetapi tidak mendapatkannya. mereka membaca kitabullah (Al Qur'an) dan bersama-sama mengkajinya (mempelajarinya) diantara mereka. tahlil.cc http://attanzil. masih banyak.

bertahmid (membaca alhamadulillah). Al Fakhrurrazi berkata: Yang dimaksud dengan zikir dengan lisan ialah mengucapkan bacaan-bacaan yang mengandung makna tasbih (pensucian) tahmid (pujian) dan tamjid (pengagungan). oleh karena itulah Allah menamakan shalat dengan sebutan zikir. و ل‬ ‫ا‬ ‫ُ و ّ و ّ، وأ‬ ‫مو‬ ُ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ٍ ‫ة‬ ُ ‫ز‬ ّ‫ا‬ ‫ُ ر‬ ُ ‫،آ ا‬ ّ ‫يو ُو‬ ‫ل وا ام، آ‬ ‫ُا‬ ‫ا آ‬ ‫أن‬ ّ ٌ ‫ذاآ‬ ٍ ‫ُا آ ه‬ ‫ا‬ ‫ه ا‬ : ّ‫ا‬ ‫و‬ "Ketahuilah bahwa keutamaan/pahala berzikir tidak hanya terbatas pada bertasbih.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah "Dan yang dimaksud dengan zikir di sini ialah: mengucapkan bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk diucapkan dan diulang-ulang. Bila bacaan lisannya disertai dengan zikir dalam hatinya. Dan bila ia meluruskan tujuan dan ikhlas karena Allah. روا‬ Dari Anas ra. berkata: ّ ٍ ‫آ‬ ،‫و ه‬ ‫ءر‬ ‫ء. misalnya bacaan yang disebut dengan Al Baqiyaat As Shalihat. dan juga merenungkan rahasiarahasia yang tersimpan pada makhluq-makhluq Allah. sehingga ia dapat mengerti hukum-hukum taklifi (hukum-hukum syari'at yang lima. dan mensucikan-Nya dari segala kekurangan. berupa perintah. yaitu: Subhanallah.wordpress. juga memikirkan dalil-dalil taklif (syari'at). membaca hadits. 13 Imam An Nawawi. dan yang serupa. bertakbir. seperti membaca Al Qur'an. Kata Az Zikir kepada Allah bila disebut juga dapat dimaksudkan: kita terus-menerus mengamalkan amalan-amalan yang diwajibkan atau disunnahkan oleh Allah. bagaimana engkau membeli dan menjual. Atha' (bin Abi Rabah) berkata: 'Majlis-majlis zikir ialah majlis-majlis yang membicarakan halal dan haram. dan tidak disyarat untuk selalu mengingat kandungannya. dan yang serupa. menikah. berpuasa. mempelajari ilmu. berhaji dan yang serupa dengan ini'." (QS Al Jum'ah: 9). hasbalah (hasbunaallah wa ni'ima al wakil). maka itu adalah puncak kesempurnaan. bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. menceraikan. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk dzikir kepada Allah Ta’ala dan untuk membaca Al 25 http://adanipermana. tentunya dengan ketentuan selama ia tidak memaksudkan dengan bacaan itu selain dari kandungannya. yaitu: wajib. sunnah. wa alhamdulillah. yaitu: Al hauqalah (laa haula walaa quwwata illa billah). Basmalah. Akan tetapi setiap orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. bertahlil.cc http://attanzil. Bila zikir semacam ini terjadi di saat ia mengamalkan amal shaleh yang diwajibkan. maka itu lebih sempurna. niscaya akan semakin sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan zikir dengan anggota badan ialah: menjadikan anggota badan sibuk dengan amaliah ketaatan. dan juga doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat. mubah." Lihat : Al Adzkar Fashal : [ ،‫ن‬ ‫، و ن‬ ‫ن‬ ‫( ]ا آ‬dzikir dengan hati dan Dzikir dengan lisan) ُ ُْ َ َ ِ َ ‫َ َ : » إن ه ِ ِ ا‬ ‫ل‬ َ ‫َّ ا ُ َ َ ْ ِ و‬ ‫َ ْ ُ أن ر ُ َ ا‬ ‫َ ل‬ ‫ا‬ ‫5961 و َ ْ أَ ٍ ر‬ ُ ‫َّ ا‬ ‫َر ُ لا‬ ُ ‫، و َ ا َ ِ ا ْ ُ ْ ِ « أو آ َ ل‬ َ ْ ‫ن‬ ‫ءة‬ ََ ‫ِ ْ ٍ ِ ْ ه ا ا ْ ْ ِ و ا َ َ ر ، إ َ ه َ ِ ِآ ِ ا‬ ْ ِ ِ ‫ل‬ ‫ء‬ . Allah berfirman: "Maka bersegeralah kamu menuju zikir kepada Allah (yaitu shalat jum'at). ‫َ َ ْ ِ و َ . makruh dan haram). mendirikan shalat. niscaya itu akan lebih sempurna. bersabda “Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak pantas ada air kencing atau sesuatu kotoran walaupun sedikit. seperti shalat fardhu. Kemudian zikir kadang kala dapat dilakukan dengan lisan. yang berupa pengagungan terhadap Allah. dan bila zikir ini disertai dengan penghayatan terhadap kandungan bacaan itu. dan istighfar. dan larangan. demikianlah dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan ulama' yang lainnya. jihad dan lainnya. wa Allahu Akbar. wa laa ilaha illallah.co.com . dan orang yang mengucapkannya akan mendapatkan pahala. dan bacaanbacaan lain yang serupa dengannya. berarti ia telah berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan yang dimaksud dengan zikir dengan hati ialah: memikirkan dalil-dalil yang menunjukkan akan Dzat dan Sifat-sifat Allah. dan menunaikan shalat sunnah.

" (Riwayat Muslim 2/933. 7. (QS: Al-A’raaf: 205) Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut." (Riwayat Bukhori 6/2694.com . tasbih dan takbir bila menemukan ayat-ayat Allah yang menggunggah hati dengan lisan masingmasing dan tidak dikomando oleh seseorang. ini menunjukkan bahwa ia berzikir sendirian. jelaslah bahwa majlis yang berisikan hamba-hamba Allah yang membaca Al Qur’an dan mengkajinya. Seandainya yang dimaksud dari hadits ini ialah ia berdzikir dengan cara berjama'ah dan dikomando. hadits no: 1285) Begitulah sahabat nabi mereka berucap disertai dengan pemahaman yang mantap karena kepahaman mereka tentang lafazh-lafazh yang mereka ucapkan.”(H. (QS: Al-A’raaf: 55) َِ َ َِ َ ْ َ ِ َ ْ ‫و َ ْ َ ْ ِ َ ِ َ و ُ َ ِ ْ ِ َ َا‬ ‫ذ‬ ‫و‬ َ َ 26 http://adanipermana.R Muslim)14 Jika dikorelasikan dengan hal yang telah disebutkan dalam pembahasan Dzikir itu Al Qur’an dan Al qur’an itu adalah sebagai Dzikir. atau untuk menyampaikan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Maka adalah keliru. dan tidak diingkari. maka firman-Nya tidak seperti itu bunyinya. dan Aku senantiasa bersamanya bila ia mengingat-Ku. maka Aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka".wordpress. atau di tengahtengah suatu majlis. Padahal dalam hadits ini Allah berfirman: "bila ia mengingat-Ku di perkumpulan orang (majlis). hadits no: 6970).co. Kemudian hadist yang dijadikan sandaran bagi mereka yang berdzikir jama’ah dengan dikomando. maka Aku akan mengingatnya di perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. hadits no: 2700. di waktu pagi dan petang. jika mereka memandangnya bahwa sabda nabi “bila ia mengingat-Ku di perkumpulan orang (majlis)” adalah dilakukan serentak setelah dikomando oleh seseorang. maka itu lebih mulia karena penggabungan beberapa dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Dari Muhammad bin Abu Bakar Ats Tsaqafi. sambil mereka bertahmid. dan dengan tidak mengeraskan suara. Larangan berdzikir dengan suara keras Dalil dari Al Qur’an َ ِِ َ ْ ‫َ ِ و َ ُ ْ ِ َ ا‬ َ ‫ل‬ ‫َ ْ ِ َ َ َ ّ ً و ِ َ ً و ُو َ ا ْ َ ْ ِ ِ َ ا ْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ُ ّ َا‬ ‫وو‬ ِ ‫ل‬ ‫َد ن‬ َ ُ ِ َ ّ‫َاذآ ْ ر‬ ََ ُ ْ ‫و‬ Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. juga tidak diingkari. niscaya Aku akan mengingatnya dalam Diri-Ku. Bila ia mengingat-Ku di dalam dirinya. dan bila ia mengingat-Ku di perkumpulan orang (majlis).Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Quran. dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. dan ada dari kami yang membaca takbir. dan Muslim 4/2061. salah satunya adalah : Karena apa yang terjadi pada masa Rasulullah adalah sebagaimana berikut: "Dari sahabat Abu Hurairah rodhiallahu'anhu. akan tetapi seperti berikut: Bila ia mengingat-Ku dengan berjama'ah/ramai-ramai dan diperintah oleh seorang imam…. akan tetapi di tempat keramaian. ia berkata: Nabi shollallahu'alaihiwasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku.cc http://attanzil. bahwa ia pernah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik rodhiallahu'anhu tatkala ia bersamanya berjalan dari Mina menuju ke padang Arafah: Bagaimana dahulu kalian berbuat bersama Rasulullah shollallahu'alaihiwasallam pada hari seperti ini? Maka beliau menjawab: Dahulu ada dari kami yang membaca tahlil. tahlil.

maka ia boleh mengeraskan zikirnya. karena dengan merendahkan suara itu lebih menunjukkan akan penghormatan dan pengagungan. akan tetapi Dia Maha Mendengar dan Maha Dekat. karena orang yang ia ajak berbicara berada ditempat yang jauh. karena mengeraskan suara. (Shahih Muslim No. karena saya mendengarnya. sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadits(*)" 15 (*) Bila ada pentingna maksudnya adalah untuk pengajaran.cc http://attanzil. karena Allah Azza wa Jalla berfirman: "Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya. kecuali bagi seorang imam yang ingin agar para makmumnya belajar (zikir) darinya.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah …dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" ." (Al Isra': 110).ialah: doa. Hadist Ibnu Abbas tentang Dzikir suara keras di zaman Rasullullah Orang-orang yang menyunnahkan dzikir dengan suara keras adalah menggunakan dalil salah satunya dari ibnu Abbas ini.co. "Aku mengetahui selesainya shalat Nabi karena takbir.com . Beliau bersabda: Yaitu ucapan: "Laa haula wa laa quwata illa billah". wa laa tukhofit: jangan engkau rendahkan hingga engkau sendiri tidak mendengarnya" 16 8.. selama tidak ada keperluan untuk mengerasakannya. (Al Israa’:110) pula "Laa haula wa laa quwata illa billah". "Saya mengetahui ketika mereka selesai. dan rendahkanlah suaramu. Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam berkata: Wahai Abdullah bin Qais! Maukah kamu aku tunjukkan kepada salah-satu kekayaan surga yang tersimpan? Aku menjawab: Tentu. Dan bila ada kepentingan untuk mengeraskan suara.4873) Imam Nawawi menjelaskan dalam mensyarahkan hadist ini: "Kasihanilah dirimu. Sehingga dalam hadits ini ada anjuran untuk merendahkan suara zikir. mantan budak Ibnu Abbas. agar ia mendengar ucapannya. wahai Rasulullah. Sedangkan kamu sedang menyeru Allah Ta'ala. hingga bila ia merasa bahwa mereka telah cukup belajar. (Tidak ada daya dan kekuatan kecuali berkat bantuan Allah)." (Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas) ia berkata. mulailah orang-orang mengeraskan suara mereka dalam membaca takbir lalu bersabdalah beliau: Wahai manusia. Sebagaimana pendapat Imam Asy Syafi’I sebagai berikut: "Saya berpendapat sekalian sesungguhnya tidak sedang memohon kepada yang tuli maupun yang gaib bahkan kamu sekalian sedang memohon kepada Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat Yang selalu bersama kamu sekalian.wordpress. rendahkanlah suara kamu sekalian! Karena kamu bahwa seorang imam dan makmumnya hendaknya mereka berzikir kepada Allah seusai shalat. "Abu 27 http://adanipermana. ia kembali merendahkannya. bahwa mantan majikannya memberitahukan kepadanya bahwa kerasnya suara dzikir ketika orang-orang selesai dari shalat fardhu adalah terjadi pada masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam . ia berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam dalam suatu perjalanan. dan Dia tidaklah tuli dan tidak juga jauh. maka boleh untuk dikeraskan. Laa Tajhar: jangan engkau mengangkat suaramu. maka jika untuk hal tersebut diperbolehkan. Ibnu Abbas berkata. dimana riwayat itu meyebutkan: dengan Amr diberitahukan oleh Abu Ma'bad. Aku pada saat itu berada di belakang beliau sambil mengucapkan: Dalil dari As Sunnah: Dari Abu Musa ra." Amr berkata. Maksud kata -wallahu Ta'ala a'alam. dan hendaknya mereka merendahkan (memelankan) zikirnya. biasanya dilakukan seseorang.

cc http://attanzil. rendahkanlah suara kamu sekalian! Karena kamu sekalian sesungguhnya tidak sedang memohon kepada yang tuli maupun yang gaib bahkan kamu sekalian sedang memohon kepada Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat Yang selalu bersama kamu sekalian. (An Nur: 36) Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di pada waktu pagi dan petang hari.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Ma'bad adalah mantan budak Ibnu Abbas yang paling tepercaya. Al Israa’ 110 serta sabda Rasulullah tersebut diatas. sebagaimana pernyatan riwayat tersebut diatas “Aku mengetahui selesainya shalat Nabi karena takbir. (QS Al Imaran:41) Dan bertasbihlah kepada-Nya di pada waktu pagi dan petang. (Al Insan: 25) petang Dan semua makhluk ciptan-Nyapun diperintah ta’at dan memuji-Nya diwaktu pagi dan 28 http://adanipermana." Ali17 berkata. (QS Al Ahzab :42) dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada pada waktu pagi dan petang (QS Al Mu’minun : 55) Dan bertasbih kepada-Nya di pada waktu pagi dan petang. (QS Al Fath: 9) Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut.co.” 9. Dan kesimpulan Imam asy Syafi’I ini juga diperquat oleh riwayat berikut: Dari Qais bin 'Abbad ia berkata: Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menyukai untuk mengeraskan suara pada tiga keadaan. di pada waktu pagi dan petang. mulailah orang-orang mengeraskan suara mereka dalam membaca takbir” namun hal itu di larang oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya : “Wahai manusia.” Dan memang pada zaman Rasulullah berdzikir itu memang terjadi sebagaimana riwayat “Abu Musa ra. shalallahu ‘alahi wasallam dalam suatu perjalanan. (QS Al A’raaf: 205) Dan sebutlah nama Tuhanmu pada pada waktu pagi dan petang. dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. pada waktu pagi dan petang. ia berkata: Ketika kami sedang bersama Rasulullah Bolehnya seseorang seorang imam untuk berdzikir keras adalah hanya untuk pengajaran sebagaiman dijelaskan oleh Imam As Syafi’I tersebut diatas. dan pada saat berzikir" 19 Bukanlah pada tempatnya menjadikan dalil dari Ibnu Abbas radhiAllahu’anhuma ini mengenai bolehnya berdzikir dengan suara kereas. Dzikir Pagi dan Sore dan apa yang dibaca Rasulullah Perintah Allah untuk memunjinya di waktu padi dan petang …hendaklah kamu bertasbih di waktu pada dan petang. yaitu: disaat berperang.com . (QS Maryam :11) Bertasbih kepada Allah di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya.. dan dengan tidak mengeraskan suara. menghadiri janazah.wordpress. karena hal itu bertentangan dengan Al Qur’an Surah al A’raaf: 55 dan 205." 18 Pembahasan: Sebagaimana dijelaskan sebelumnya diatas bahwa pembacaan kerasnya dzikir dilakukan setelah shalat. "Namanya adalah Nafidz.

dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Dari Abu Hurairah ra. Engkau saya berada pada waktu sore. Muslim) 2...” (HR.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di pada waktu pagi dan petang.. RABBI A’UUDZU BIKA MINALKASALI WASUU-IL KIBARI A’UUDZU 29 http://adanipermana.” (HR. ia berkata: “Wahai rasulullah. ia berkata: Ada seseorang yang datang kepada Nabi shalallahu ‘alahi wasallam. tadi malam saya disengat kalajengking. atau orang yang membacanya lebih dari seratus kali. RABBI AS-ALUKA KHAIRA MAA FIL HADZIHIL LAILATI WAKHAIRA MAA BA’DAHAA WA A’UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA FII HADZIHIL LAILATI WASYARRI MAA BA’DAHAA. dan hanya kepada Engkau saya kembali). apabila berada pada waktu sore. (QS Hud : 114) Berikut adalah apa yang biasa Rasulullah baca menjelang pagi dan sore: 1. kecuali orang yang membacanya seperti apa yang dibacanya itu... saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau.” (HR. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. atas Engkau saya berada pada waktu sore.” Beliau bersabda: “Bacalah: ALLAAHUMMA FAATHIRAS SAMAAWAATI WAL ARDLI ‘AALIMAL GHAIBI WASY SYAHAADATI RABBA KULLI SYAI-IN WAMAALIKAHU ASYHADU ALLA ILAAHA ILLA ANTA A’UUDZUBIKA MIN SYARRI NAFSI WASYARRISY SYAITHANI WASYIRKIHI (Ya Allah Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dari Abu Hurairah ra.wordpress. ia berkata: “Adalah nabi shalallahu ‘alahi wasallam. Tuhan pemilik segala sesuatu. (Shaad : 18) Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi. (QS Ar-Ra’d : 15) Dan dirikanlah Shalat itu pada kedua tepi siang (waktu pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. LAHULMULKU WALAHULHAMDU WAHUWA’ALAAKULLI SAYI-IN QADIR. Dari Abu Hurairah ra.. Muslim) 3. atas Engkau saya hidup. bahwasanya nabi shalallahu ‘alahi wasallam. saya berlindung kepada diri kepada-Mu dari kejahatan diriku dan kejahatan setan dan sekutunya) Beliau bersabda: “Bacalah kalimatkalimat tersebut apabila kamu berada di waktu pagi.com . Dari Abu Hurairah ra.. dan hanya kepada-Mu saya kembali) Dan apabila waktu sore beliau membaca: ALLAAHUMMA BIKA AMSAINAA WABIKA NAHYAA WABIKA NAMUUTU WAILAIKAN NUSYUUR (Ya Allah...” (HR. sore dan apabila kamu akan tidur. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. dari Nabi shalallahu ‘alahi wasallam.. WAHDAHU LAA SYRIIKA LAH. maka kelak pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang lebih utama dari padanya.co.” Kemudian beliau bersabda: “Kalau sekiranya pada waktu sore kamu membaca: A’UUDZUBIKALIMATIT TAAMATI MIN SYARRI MAA KHALAQ (Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakan-Nya) niscaya kamu tidak akan diganggu oleh makhluk-Nya yang jahat. atas Engkau saya mati. bersabda: “Barangsiapa pada waktu pagi dan sore membaca: SUBHAANALLAAHI WABIHAMDIHI seratus kali. beliau membaca: “AMSAINAA WA AMSAL MULKA LILLAHI WAL HAMDU LILLAHI LAA ILAAHA ILLALLAAH. ajarkan kepada saya beberapa kalimat yang harus saya baca pada waktu pagi dan sore. Abu Dawud dan Turmudzi) 4. dan berkata: “Wahai rasulullah. Zat yang mengetahui yang gaib dan yang terang. atas Engkau saya hidup. Dari Ibnu Mas’ud ra. baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di pada waktu pagi dan petang hari. atas Engkau saya mati. di waktu pagi membaca: “ALLAAHUMMA BIKA ASHBAHNA WABIKA AMSAINA WABIKA NAHYAA WABIKA NAMUUTU WAILAIKAN NUSYUUR (Ya Allah atas Engkau saya berada pada waktu pagi. Abu Dawud dan Turmudzi) 5.cc http://attanzil. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.

maka rahmatilah jiwaku itu. berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.wordpress.” (HR. maka beliau meniup kedua tangannya kemudian membaca QUL A’UUDZU BIRABBIL FALAQ dan QUL A’UUDZU BIRABBIN NAAS serta mengusap kedua tangannya ke seluruh badannya. bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam... maka hendaknya dalam kain sarungnya. Dari Abdullah bin Khubaib ra. Bukhari dan Muslim) 3.maka berkenanlah Engkau memeliharanya dengan pemeliharaan seperti Engkau memelihara hambahamba-Mu yang saleh. bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.: “Apabila kalian berdua menuju ke tempat tidur kalian –atau telah mempersiapkan pembaringan. bersabda kepada saya: “Bacalah QULHUWALLAHU AHAD serta QUL A’UUDZU BIRABBIL FALAQ dan QUL A’UUDZU BIRABBIN NAAS tiga kali apabila kamu memasuki waktu sore dan memasuki waktu pagi..” (HR. Sebab ia tidak tahu apa yang terdapat di balik tilamnya itu. Dari ‘Aisyah ra. Bukhari dan Muslim) 30 http://adanipermana.” (HR.co. hamba hidup dan hamba mati. Bagi-Nya segala kekuasaan dan pujian. Dan jika Engkau melepaskannya (menghidupkan). dengan mengganti kalimat AMSAINAA WA AMSAL MULKU LILLAHI menjadi: ASBAHNAA WA ASHBAHAL MULKU LILLAH. Ya Tuhanku. tiada sekutu bagi-Nya. Jika Engkau menahan jiwaku.. segala kekuasaan dan pujian adalah bagi Allah. bersabda kepadanya dan kepada Fatimah ra. niscaya kamu akan terjaga dari segala kejahatan. Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa. Bukhari) 2.” (HR. Dari Abu Hurairah ra. Saya berlindung diri kepada-Mu dari kejelekan malam ini dan kejelekan waktu sesudahnya. ya Allah.” Dan dalam riwayat lain dikatakan: “Takbir tiga puluh empat kali. bersabda: “Seseorang yang apabila memasuki waktu pagi dan waktu sore selalu membaca: BISMILLAAHIL LADZII LAA YADLURRU MA’ASMIHI SYAI-UN FIL ARDLI WALAA FISSAMAAI WAHUWAS SAMI-UL ‘ALIM (Dengan nama Allah Zat yang tidak akan berbahaya dengan Asma-Nya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. dengan menyebut Nama-Mu pula aku mengangkatnya.. beliau mengucap: “BISMIKALLAHUMMA AHYAA WA AMUUT (Dengan menyebut Nama Allah.. wahai Tuhanku. maka ia tidak akan ditimpa oleh sesuatu kejahatan.” (HR. Kemudian ia membaca: BISMIKA RABBI WADLA’TU JANBI WABIKA ARFA’UHU IN AMSAKTA NAFSII FARHAMHAA WA IN ARSALTAHAA FAHFADZHAA BIMAA TAHFADZUU BIHI’IBAADAKAHS SHAALIHIIN (Dengan menyebut Nama-Mu. Abu Dawud dan Turmudzi) 7. apabila menuju ke tempat tidurnya.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah BIKA MIN ‘ADZABI FINNAARI WA’ADZABIN FIL QABRI (Kami berada pada waktu sore.. Muslim) 6.)” (HR. saya berlindung diri kepada-Mu dari sifat malas dan tua yang menyusahkan.. bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya (untuk tidur)..cc http://attanzil. Dari Hudzaifah dan Abu Dzar ra.. Saya berlindung diri kepada-Mu dari siksaan di dalam neraka dan siksaan di dalam kubur). aku letakkan pinggangku. maka bertakbirlah (membaca SUBHAANALLAAH tiga puluh tiga kali)” Dalam riwayat lain dikatakan: “Tasbihlah tiga puluh empat kali.com . apabila mendatangi tempat tidurnya. Dia adalah Zat Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari Usman bin Affan ra. Ya Tuhanku. Dia adalah Zat Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui) sebanyak tiga kali. ia berkata: “Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam.” (HR. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Bukhari dan Muslim) 4.” Dan apabila berada di waktu pagi doa tersebut juga dibaca. bahwasanya rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. saya memohon pada-Mu akan kebaikan malam ini dan kebaikan waktu sesudahnya. Abu Dawud dan Turmudzi) DO’A dan Dzikir ketika ingin tidur 1.. Dari Ali ra...

dengan diulangi tiga kali. http://hadith. saya serahkan diriku kepada-Mu. PENUTUP.. beliau mengucapkan . Di dalam riwayat lain dikatakan: “Apabila nabi shalallahu ‘alahi wasallam. maka beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. bahwasanya Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam apabila hendak tidur.alislam. Dari Anas r.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=1&nAya=1 4. Tafsir Al Qurthuby.wordpress." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan.yang artinya: "Segenap puji bagi Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita. http://quran. memberikan kecukupan dan tempat kediaman kepada kita.alislam.alislam. kemudian berkata: "Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadaka . http://hadith. maka berwudhulah seperti wudhu untuk shalat. QUL A’UUDZU BIRABBIL FALAQ dan QUL A’UUDZU BIRABBIN NAAS. Tafsir Al Qur’anul ‘Azhim.” (HR.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah 5. ia berkata: Rasulullah shalallahu ‘alahi wasallam. Dari Hudzaifah r..alislam. http://quran. bersabda kepada saya: “Apabila kamu mendatangi pembaringanmu.com/Tafseer/DispTafsser.alislam. Dari Barra’ bin Azib ra. lindungilah saya dari siksaMu pada hari Engkau membangkitkan seluruh hambaMu. http://quran.asp?Doc=1&n=0 31 http://adanipermana. saya lindungkan punggungku kepada-Mu dengan senang hati dan takut kepada-Mu.a.ya Allah.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=1&nAya=1 3. mendatangi tempat tidurnya pada setiap malam.. Ibnu Katsir.com/Display/Display. Daftar Pustaka Versi online: 1." (Riwayat Muslim) 8. 2008. Bukhari dan Muslim) 7. Maka seandainya kamu mati di malam itu. Jadikanlah kalimat-kalimat tersebut sebagai akhir apa yang kamu ucapkan. Maka alangkah banyaknya orang yang tidak mempunyai orang yang dapat mencukupinya dan tidak pula ada yang memberikan tempat kediaman padanya. kamu berada dalam keadaan fitrah (tanpa dosa).com . beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. muka dan badan bagian depan. Tafsir Jami’ul Bayan Imam Ath Thobary. Alhamdulillahi rabbil ‘Alamin artikel ini selesai ditulis pada 14 September .” (HR. semoga dapat memberikan wawasan apa yang yang sebenarnya diperintah oleh Allah dan apa yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. bahwasanya Nabi shalallahu ‘alahi wasallam apabila akan tidur.co. saya hadapkan wajahku kepadaMu. Kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya ke seluruh badannya.com/Display/Hier. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari riwayat Hafshah radhiallahu 'anha dan dalam Hadis ini disebutkan bahwa beliau shalallahu ‘alahi wasallam mengucapkan kata-kata di atas itu sebanyak tiga kali. kemudian beliau meniupnya lantas membaca QULHUWALLAAHU AHAD.com/Tafseer/DispTafsser. kemudian berbaringlah pada lambung kananmu dan ucapkanlah: ALLAAHUMMA ASLAMTU NAFSII ILAIKA WA WAJJAHTU WAJHII ILAIKA RAHBATAN WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MALJA-A LAA MANJAA MINKA ILLA ILAIKA AAMANTU BIKITAABIKAL LADZII ANZALTA WABINABIYYIKAL LADZII ARSALTA (Ya Allah. dimulai dari kepala. Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi.com/Tafseer/DispTafsser. Bukhari dan Muslim) 6.a.cc http://attanzil.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=1&nAya=1 2. Tak ada tempat berlindung dan tidak ada pula tempat keselamatan dari siksaan-Mu kecuali hanya kepada-Mu.asp?hnum=1&doc=0#Desc1 5. Saya beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus). Fathul Bary Syarah Imam Bukhori.

hadist no.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=18&nAya=28&taf=TABARY&tashkeel=0 9 Tafsir Al Qurtubhi QS Al kahfi ayat 28.0.zip 3. http://www. silahkan download disini jika berminat atau copy paste link ini di browser anda http://salafidb. http://www. Sumber: Ringkasan Shahih Bukhari . hadist no 1695 15 Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nanwai No.com/file/62936632/8460a042/Riyadhus_shalihin_Imam_an_Nawawi _Bahasa_Melayu. karena diriwayatkan melalui beberapa jalur) 13 Lih : Fathul Bari.0.com/Tafseer/DispTafsser.com/Islamlib/viewtoc.html Footnote: Lih: I’lamu al Muwaqi’iin oleh Ibnul Qayyim al Jauzi II/361 Al Raghib Al Ashfahani.com/files/42418416/HaditsWeb3_Setup. http://quran. Beirut darul Fikr. http://manhaj. 11 Riyadhus Shalihin No. lalu Ibrahim menjawab. ” ب َ ْ ِ ذآ ِ ا ِ َ و‬http://www. dar Al Syuruq hal 219-222 4 Lih : Riyadhus Sholihin Kitab Dzikir bab 244 tentang “ ‫ا آ وا‬ ‫ ” ب‬Keutamaan berdzikir dan Anjuran kepadanya 5 Riyadhus Sholihin bab 245. tahqiq Nadim Marghasyli. Riyadhus Sholihin Bahasa Melayu.com/salafidb4.php?thelang=A&vPart=172 Versi Software: 1.0.islamweb. t. silahkan download disini jika berminat atau copy paste link ini dibrowser anda http://rapidshare. guru Imam Bukhari dalam bidang hadits ini.alَ ِْ eman. 09.exe 2. hadits no: 204. 6/143. "Kami tidak menyukai hal itu. dan Muslim hadits no: 583 19 Riwayat Ibnu Abi Syaibah .alislam. oleh Imam As Syafi'i 1/127 17 Dia adalah Ibnu Abdillah bin al-Madini.com/Tafseer/DispTafsser.cc http://attanzil." Atsar lainnya di-maushul-kan oleh Abdur Razzaq dan sanadnya juga sahih. dan Al Khathib Al Baghdadi dalam kitabnya Tarikh baghdad 8/91 2 1 32 http://adanipermana. Sumber Mukhtashor sahih Bukhori oleh syakh Al Baniy 7 Tafsir Ibnu Katsir QS Al Kahfi ayat 28. Pandangan Tajam tentang Dzikir berjama’ah oleh Ustadz. Muhammad Arifin Badri 8.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=18&nAya=28&taf=KATHEER&tashkeel=0 8 Tafsir At Thobary QS Al Kahfi ayat 28. 1444 6 Di-maushul-kan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad sahih darinya dan ini lebih sahih daripada apa yang juga diriwayatkan oleh Sa'id dari Hammad bin Abu Sulaiman yang berkata.or. hadist 4873 16 Al Umm . http://quran.t. http://www.Gema Insani Press (HaditsWeb) 18 Riwayat Bukhori hadits no: 805. hlm 181 3 Majma’ Al Lughah al ‘arabiyyah.alislam. Nashiruddin Al-Albani . Ibnu katsir memandang bahwa Hadist in Gharib. Riyadhus Sholihin.com/hadeeth/viewchp.net/ver2/archive/index2. Hadist Web 3.asp?BID=12&CID=557#s6 14 Riyadhus Sholihin Bab No. http://quran. Mu’jam Mufradat Alfazh Al Qur’an Al Kariim. 1/79.dreamhosters.Dzikir Menurut Al Qur’an dan As Sunnah 6.M. silahkan download disini jika berminat atau copy paste di link ini di browser anda http://www. Al Baihaqi 4/74. Mu’jam Alfazh Al qur’an al kariim. salafiDB 4.id/artikel/sufi/. "Aku bertanya kepada Ibrahim tentang membaca Al-Qur'an di dalam kamar mandi.asp?BID=245 9. dalam kitab As Sunnan. Bab “ َ ‫ .wordpress.com/Tafseer/DispTafsser.com .4shared. riwayat ini hasan atau shahih lighairihi. Kairo. Karen aayat ini makiyyah sedang Al Aqra dan ‘Uyainah masuk islam beberapa setelah hijrah. 1448 12 Riwayat Ad Darimi.asp?BID=131 7. no:30174.al-eman.co.com/Islamlib/viewtoc.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=18&nAya=28 10 HR Ibnu Jarir dari Ibnu Abi hatim dan yang lainnya yang bersumber dari Khabbab.alislam. Al Adzkar Imam Nawawi.al-eman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->