1.

0 Pengertian Falsafah daripada Perspektif Islam, Barat dan Timur

Perkataan falsafah berasal daripada bahasa Yunani Kuno (philosophia), dan dalam pengertian yang bebas ia bermaksud "Cintakan Hikmah" berdasarkan (AlSyaibany, 1991) Hikmah ialah satu pandangan dan fikiran yang tinggi atau jauh serta matang. Pengamatannya tidak dapat dicapai oleh pengetahuan biasa. Dalam Oxfort Dictionary (1982) ditakrifkan falsafah sebagai: "Seeking after wisdom or knowledge especially that which deals with ultimate reality, or with the most general causes and principles of things and ideas and human perception and knowledge of them, physical phenomena and ethics" Jadi, falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, (seeking the truth). Namun, ada juga falsafah yang bersifat relatif seperti Liberalisme, Idealisme, Asetisme, Eksistensialime, Hedonisme, Kapitalisme, Kommunisme dan banyak lagi. Falasafah seperti ini ialah falsafah yang menyimpang dari jalan kebenaran. Erti falsafah itu sendiri sudah luas. Oleh itu, di sini saya akan mengertikan falsafah itu kepada tiga perspektif: 1.1 Islam 1.2 Barat 1.3 Timur

1.2 Erti Falsafah daripada Perspektif Islam
1

Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu, iaitu Al-Quran dan AsSunnah. Jadi apabila seseorang Islam yang faham Islam membincangkan mengenai falsafah, tidak kira sama ada falsafah hidup atau falsafah pendidikan atau pun yang lain-lain, perbincangannya tidak akan lari daripada prinsip dan matlamat Islam. Sebaliknya, seorang Islam yang tidak memahami hakikat Islam, malah ia telah lebih dahulu mendalami falsafah lain daripada Islam, menjadi sangat susah ia menerima falsafah Islam. Malah falsafahnya yang dikatakan Islam itu dalam banyak hal bertentangan dengan kehendak Islam. Mengikut pandangan peribadi, jika falsafah itu diertikan dengan "cintakan hikmah atau kebenaran" maka falsafah Islam bererti cintakan hikmah atau kebenaran yang berasaskan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu bersumberkan wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ahli falsafah Islam dari setiap zaman, apabila membincangkan tentang falsafah biasanya mereka tidak akan lari daripada soalan-soalan berikut sebagai asas perbincangan, iaitu: Siapa anda (apa hakikat diri anda)? Dari mana anda datang? Kenapa anda berada di sini (alam dunia)? Kemana anda akan pergi? Apa tujuan hidup? Dan apakah hakikat mati? Perkataan hikmat disebut beberapa kali di dalam Al-Quran dengan maksud yang berbeza mengikut qarinah ayat berkenaan. Hikmah ada kalanya bermaksud bijaksana (surah An-Nahli 125). Mengikut Muhammad Nasir (1978) hikmah di sini bermaksud mengenal golongan. Sheikh Muhammad Abduh pula berkata bahawa "Hikmah itu ialah memahami sesuatu tentang rahsia dan faedahnya". Untuk memahami sesuatu tentulah memerlukan ilmu, kerana ilmulah penyuluh untuk mengenal sesuatu. Jadi ilmu ini tentulah ilmu yang benar. Dalam versi yang lain Muhammad Abduh mengatakan bahawa "Hikmah itu ilmu yang benar yang menjadi pengerak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berfaedah" Orang yang mempunyai hikmah ini digelar "Hakeem". Ia bermaksud orang yang mahir dalam sesuatu bidang dan melakukannya dengan cukup baik dan halus (Muhammad Nasir, 1978). Adakalanya hikmah itu bermaksud ilmu,
2

iaitu ilmu yang tinggi martabatnya. Ini berdasarkan ayat 269 surah al-Baqarah. Orang yang mempunyai hikmah mempunyai pandangan yang jauh, bukan setakat lima atau enam puluh tahun ke hadapan, tetapi sampai ke alam akhirat. Ini jelas seperti cerita Luqman al-Hakeem di dalam Al-Quran. Falsafah Islam cuba mencari hakikat manusia dan alam semesta ini. Setelah berusaha mencari dan berfikir berdasarkan wahyu, maka dapat dirumuskan bahawa manusia dijadikan oleh Allah untuk hidup di alam ini sebagai hamba dan khalifah, kemudian mereka akan mati dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh Allah. Ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat 55 surah Az-Zariyat, 30 Al-Baqarah, 72 Al-Ahzab, 172 Al-A`raf dan lain-lain.

1.2 Erti Falsafah daripada Perspektif Barat Mengikut pendapat Socrates (469-399 s.m.) pembentukan pengetahuan yang murni amatlah penting untuk mencapai kebijaksanaan. Tambahan lagi, beliau menyatakan bahawa falsafah berdasarkan dari usaha melalui penyelidikan sejati untuk mencapai kebajikan. Falsafah Socrates adalah berpusatkan kepada manusia dan tingkahlakunya. Beliau cuba menyelidiki pengetahuan yang murni dengan cara mengamati yang konkrit dan menganalisanya hingga timbul sesuatu yang murni. Mengikut beliau cara bersoal-jawab (terkenal dengan nama Dialog-Socrates) sangatlah efektif untuk mendapat pengetahuan yang murni. Menurut Socrates “...ilmu pengetahuan yang merangkumi kebenaran. Terkandung di

dalamnya seperti metafizik, logik, retorik, etika, ekonomi, politik dan estetika.” Plato (427-347 s.m.) pula mengatakan bahawa falsafah ialah usaha untuk mencari kearifan melalui proses dialektik dan usaha untuk mengetahui hal keadaan jiwa manusia. Konsep Plato mengenai falsafah adalah pelbagai dan ini akan dapat diperhatikan dengan jelas dalam karaya-karyanya. Konsep Plato ini
3

telah mempengaruhi pemikiran Barat amnya dan ahli-ahli pendidik khususnya semenjak lebih daripada dua ribu tahun dahulu. Cicero (106-43 sm.) Cicero, ahli falsafah Romawi, menyebut falsafah sebagai ibu dari semua seni (the mother of all the arts). Mengikut beliau falsafah ialah punca dari segala ilmu pengetahuan yang terluhur. Beliau juga menegaskan falsafah sebagai seni kehidupan. Konsep Cicero ini berkembang luas di kalangan orang biasa yang terpelajar pada zaman Renaissance (1450-1600). Thomas Aquinas (1225-1274) Beliau ialah seorang tokoh falsafah yang besar dari abad ke-l3 iaitu abad ilmu pengetahuan. Mengikut beliau falsafah ialah alat untuk menetapkan kebenaran ketuhanan sekadar yang dapat dicapai oleh akal manusia. Tegasnya lagi kebenaran teologi (ketuhanan) yang diterima oleh kepercayaan melalui wahyu tidak dapat ditentang oleh suatu kebenaran falsafah yang dicapai dengan akal manusia. Ahli falsafah adalah bebas menyelidiki kebenaran ketuhanan asalkan kesimpulannya tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran yang tetap dari teologi.

1.3 Pengertian Falsafah daripada Perspektif Timur Bahagian timur juga mempunyai permata-permata yang terkenal dengan ilmu falsafahnya. Pertama, Confucius. Seorang tokoh dari China mengatakan bahawa falsafah adalah berkenaan pemupukan diri dan dan mengamankan manusia sejagat. Falsafah beliau adalah mengenai pengajian tentang manusia (Ren Xue). Kedua, menurut Rabindranath Tagore falsafah adalah berdasarkan perubahan dan membentuk semula pengalaman atau dengan kata lain ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui cara perhubungan manusia dengan alam sekitar disamping berpegang kepada prinsip bahawa pembelajaran berpusatkan minat. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dan penyair dari India. Ketiga, mengikut Sharifah Alwiah Alsagoff dalam bukunya Falsafah Pendidikan (1984), memberi tafsiran falsafah dengan lebih lengkap iaitu,
4

falsafah ialah pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan terhadap perkara penting. Keempat, mengikut seorang filasuf Indonesia, Hasbullah Bakry dalam Sains Falsafah dan Agama (1982) ilmu falsafah adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehinga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu.

2.0 Huraian Mengenai Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pengenalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah panduan bagi semua aktiviti di Malaysia. Dengan adanya FPK sistem pendidikan Malaysia menjadi semakin teratur
5

dan

mantap.

FPK

menjadikan

negara

ini

semakin

kehadapan

dengan

mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dari peringkat rendah hingga ke peringkat institusi pengatian tinggi. FPK menerangkan dengan jelas tujuan dan matlamat pendidikan untuk pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik. Pendidikan merupakan asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secar menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan

1. Pendidikan suatu usaha berterusan Pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan,
6

bertenaga mahir serta berakhlak mulia. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. Maka, pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika, disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah diteruskan juga ke peringkat yang lebih tinggi iaitu pada peringkat institusi pengajian tinggi dan seterusnya ke tempat bekerja dan komuniti, atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT, secara maya dan melalui media massa. Rasionalnya, pendidikan sepanjang hayat adalah membolehkan kita menghadapi dan menangani pelbagai pendidikan dan pembangunan yang pesat, khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Justeru itu, pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK.

2. memperkembang potensi individu Mengikut kajian, individu memiliki pelbagai keupayaan, bakat dan potensi seperti intelek, jasmani, rohani, dan emosi sejak lahirnya. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. Fungsi utama pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. Dalam FPK, unsur-unsur seperti intelek, jasmani, emosi dan rohani sangat diberi perhatian. Pertama, dari segi intelek memberi tumpuan kepada ciri daya berfikir. Hal ini contohnya menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Disamping itu, mengutamakan kemahiran untuk memperoleh, meningkat dan menyebarkan ilmu. Selain itu, berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain termasuk kemajuan negara. Unsur jasmani pula, menitik beratkan kesihatan tubuh diri dengan melakukan riadah dengan sempurna, menggunakan bakat dan kemahiran teknikal atau manipulatif dengan cekap serta memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, meningkatkan daya pengeluaran, demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara.
7

Dari segi emosi pula, dasar FPK memberi tumpuan mengenai memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal, memiliki perasaan kasih sayang, memiliki semangat kekitaran, muhibbah, kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan kesenian. Perkembangan unsur rohani pula memberi tumpuan dari segi perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta, mempunyai perasaan menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta, mempunyai perasaan menyedar dan menginsafi tanggungjawab yang dipikul dan akhir sekali dapat membentuk akhlak yang mulia.

3. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu Perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. Maka, untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna, aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan, disamping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasikan bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain.

4. Insan yang seimbang dan harmonis Insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir, berakhlak, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram, tubuh badan yang sihat dan cergas, serta kematangan emosi dan sosial. Insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya, iaitu intelek, jasmani, emosi, sosial dan rohani telah diperkembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan dalam tahap optimum.
8

Insan yang seimbang dan harmonis adalah individu yang memiliki keinsafan dan kesedaran terhadap tanggungjawab diri, keluarga dan negara. Individu ini akan sentiasa berikhtiar dan berusaha menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dan melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna demi kemajuan diri, keluarga bangsa dan negara. Matlamatnya ialah bagi memupuk insan yang seimbang dan harmonis. Segala ini boleh dicapai sekiranya potensi yang ada dalam diri dapat diperkembangkan dengan meluas.

5. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri bahkan ada Penciptanya, dan hukum-hukum alam adalah hukum Tuhan. Oleh itu, manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan adalah merujuk kepada: mengakui wujudnya Pencipta, mengakui manusia dan alam dijadikan oleh

Pencipta, mengetahui hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan

oleh Pencipta menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri

sendiri, melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan, mengikuti dan mengamalkan ajaran agama dan meningkatkan serta mengukhkan kepercayaan beragama. 6. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Rakyat yang memiliki sikap suka membaca, cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain.
9

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciriciri seperti mencintai ilmu pengetahuan, gemar membaca, sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan, sentiasa berusaha meningkatkan dan meyebarkan ilmu pengetahuan, memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain, berfikiran terbuka, luas dan mendalam

7. Rakyat Malaysia yang berketrampilan Rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya dan sempurna. Ciri-cirinya dalah seperti berikut berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan, mempunyai kemahiran yang sesuai dalam pelaksanaan tugasnya, dapat melaksanakan tugas dengan cekap dan sempurna demi kemajuan negara. Mereka bukan sahaja mampu melaksanakan tugas dalam jangka masa yang singkat tetapi juga dengan cekap

8. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Rakyat yang memiliki tingkah laku yang bersopan santun, berdisiplin dan bersepadu dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk, menyedari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk, mempunyai keyakinan terhadap nilai murni, dapat menghayati nilai kerohanian kemanusiaan kewarganegaraan, mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatkan buruk. 9. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab
10

Rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna terhadap Tuhan, bangsa dan negara, dan melaksanakan tugasnya dengan cekap, bersih dan amanah. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab adalah amanah kewajiban, menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna, sentiasa berusaha meningkatkan daya pengeluaran, sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang, sentiasa berusaha memajukan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama.

10. Rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kejahteraan diri Melalui perkembangan potensi individu secara menyeluruh, rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya ketahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa, berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat, memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan baik.

11. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan Melalui latihan, rakyat boleh menggunakan tenaganya yang mahir, produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara ialah rakyat yang memperoleh keupayaan seperti memenuhi keharmonian keluarga, memupuk semangat kerjasama, kekitaan, perpaduan, muhibbah, toleransi dan hormat, menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara, mengekalkan kestabilan
11

negara,

mematuhi,

mengekal

dan

mempertahankan Perlembagaan, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara, bersemangat patriotik dan cintakan negara.

3.0 Cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah bagi merealisasikan hasrat FPK

Pelbagai aktiviti boleh digarap bagi mencapai hasrat FPK. Matlamat FPK ialah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Berdasarkan matlamat inilah, pihak sekolah perlu menggarap pelbagai aktiviti bagi menjana minda dan fizikal para pelajar.

12

Berikut adalah aspek-aspek yang perlu ditekankan bagi mencapai hasrat FPK:

• Intelek • Rohani • Emosi • Jasmani

3.1 Intelek Perkembangan dari segi minda adalah penting kerana pada masa inilah otak mereka mulai berkembang. Di sini ada disertakan pelbagai saranan aktiviti yang boleh dijalankan di sekolah bagi mencapai perkembangan intelektual di kalangan pelajar sekolah rendah. Pertama, pertandingan yang mencabar minda. Pihak sekolah perlu mengadakan minggu bersempena dengan subjek-subjek tertentu yang diajar di sekolah seperti minggu Bahasa Melayu, minggu Sains dan Matematik dan sebagainya. Contohnya dalam minggu Bahasa Melayu itu, pelbagai aktiviti seperti pertandingan bahas, syarahan, pidato, berpantun, bersyair dan menyanyi. Melalui pertandingan sebegini, para pelajar akan terasah mindanya untuk berfikir dengan lebih kritis dan dapat menjana perasaan daya saing. Berdasarkan aktiviti sebegini jua, bakat-bakat baru boleh ditemui dan digilap bagi mewakili sekolah keperingkat yang lebih tinggi. Kedua, pihak sekolah juga boleh mengadakan kem-kem pemulihan atau kem bagi mengembangkan potensi para pelajar dari segi intelektual. Contohnya, program Easy-Math. Program yang melatih para pelajar dalam mengira dan menggunakan pelbagai teknik baharu. Kem-kem sebegini adalah sangat berkesan bagi pelajar-pelajar pemulihan khususnya. Disamping itu, pelbagai aktiviti menarik perlu diatur bagi mengisi intipati kem tersebut. Dengan
13

kombinasi minda dan fizikal, pelajar akan lebih mudah memahami apa yang dipelajari semasa di kem tersebut. Ketiga, mengadakan pertandingan reka cipta. Mungkin agak pelik jika pertandingan sebegini diadakan sejak di bangku sekolah lagi, namun pertandingan ini sebenarnya baik diperkenalkan kerana subjek sains dan kemahiran hidup diajar di sekolah-sekolah. Oleh itu, murid-murid mendapat pendedahan awal ke arah bidang teknologi dan sains. Perkembangan intelektualnya dalam bidang sains akan terserlah. Keempat, mengadakan kursus menjahit. Menjahit juga merupakan kemahiran dan memerlukan keupayaan intelektual bagi menzahirkan corak di atas kain. Melalui kursus ini, murid-murid yang kurang menyerlah dalam bidang pelajaran dapat menceburkan dirinya pula dalam bidang kemahiran seperti bidang jahitan.

3.2 Rohani Aspek rohani adalah amat penting bagi menjadikan pelajar itu lebih terampil dan bersahsiah tinggi. Ramai pelajar yang terlibat dengan gejala-gejala yang negatif ini adalah disebabkan mereka kurang dari aspek rohani. Oleh itu, dalam mengadakan aktiviti seperti ini di sekolah, penglibatan pelajar haruslah menyeluruh. Tambahan pula, aktiviti ini diatur bagi pelajar sekolah rendah. Mereka diibaratkan dengan kain putih, masih belum banyak coraknya. Jadi, guru-guru perlu mencorak mereka dengan corak yang cantik dan berseni. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah, yang pertama kem solat subuh. Aktiviti ini sangat sesuai dijalankan di sekolah asrama. Ini kerana ianya melatih dan mempertingkatkan disiplin murid dalam aspek kerohanian seterusnya membiasakan murid untuk bangun awal dan menguruskan diri. Hasil daripada aktiviti ini, bukan sahaja mendidik murid beribadah malah membiasakan mereka untuk datang awal ke sekolah. Kedua, membaca tafsir al-Quran pada setiap perhimpunan mingguan. Guru juga boleh melibatkan murid-murid membaca tafsir tersebut. Disamping itu, sebelum membaca tafsir tersebut eloklah kiranya jika ada bacaan al-Quran
14

daripada

murid-murid

sendiri.

Dengan

ini,

meskipun

mereka

dapat

memperelokkan lagi bacaan bahkan mereka dapat memahami ayat-ayat alQuran. Kemudian, guru hendaklah menerangkan serba sedikit mengenai tefsiran ayat itu. Ketiga, disamping mengadakan aktiviti seperti pertandingan, pihak sekolah juga boleh menganjurkan kempen sebagai contoh; kempen penghayatan Islam. Melalui ini, pelbagai aktiviti boleh digarap. Contohnya, ceramah-ceramah agama dari ustaz-ustaz yang hebat. Dalam kempen ini, adakan pula pertandingan sketsa, di mana pelajar-pelajar akan mempersembahkan sketsa pendek berkenaan zaman Rasulullah. Dengan ini, secara tidak langsung akan memberi pengetahuan mengenai sirah Nabi Muhammad. Tambahan pula, silibus pembelajaran sekolah rendah adalah berkenaan zaman Rasulullah. Ingatan secara visual dan audio amatlah berkesan dalam pengajaran. Keempat, menetapkan giliran bagi membaca doa. Aktiviti ini boleh diterapkan semasa waktu persekolahan. Sebelum memulakan sesi pengajaran seorang murid akan membacakan doa dan diikuti oleh murid-murid yang lain. Aktiviti ini sangat berguna supaya murid dapat membiasakan diri dengan membaca doa. Disamping itu, guru juga boleh melibatkan murid dalam membaca doa dalam majlis rasmi.

3.3 Emosi Emosi adalah suatu perasaan yang boleh berubah-ubah. Pihak sekolah harus sedar bahawa perlu mendidik pelajar berkenaan emosi yang stabil. Hal ini kerana, emosi juga boleh memberi kesan kepada pelajaran mereka. Pertama, aktiviti yang sesuai ialah mengadakan seminar mengenai emosi. Seminar sebegini adalah penting terutamanya kepada pelajar Tahun 6 yang akan menerokai dunia remaja yang penuh liku dan onak duri. Pendedahan kepada mereka berkenaan perkara yang sebegini adalah mustahak memandangkan krisis masalah sosial yang semakin parah melanda golongan
15

remaja zaman ini. Selain itu, pengawalan emosi juga penting terutamanya dalam menghadapi kegagalan. Pelajar juga diberi tips-tips pengawalan emosi yang berkesan. Kedua, mengadakan ceramah atau kem jati diri. Pada masa inilah pelajar mula menghadapi konflik kendiri yakni keliru dalam memahami diri sendiri. Dorongan dan bimbingan dari ceramah tersebut mudah-mudahan dapat menjawab kekeliruan mereka. Biasanya pelajar pada peringkat ini mula keliru berkenaan tubuh dan jati diri mereka. Penerapan dengan cara yang islamik dapat mengatasi masalah ini. Ketiga, mengadakan rehlah atau lawatan ke tempat-tempat peranginan yang indah dan permai. Mengikut kajian-kajian yang telah dijalankan, pergolakan emosi boleh dipengaruhi oleh persekitaran. Bagi murid-murid yang akan menduduki peperiksaan, lawatan ke tempat-tempat yang mendamaikan merupakan terapi yang sangat sesuai bagi menenangkan pemikiran. Keempat, seni juga boleh mengurangkan pergolakan emosi. Oleh itu, guru boleh mengadakan aktiviti melukis pemandangan berdasarkan alam sekitar. Aktiviti ini boleh dijalankan semasa membawa murid ke aktiviti rehlah.

3.4 Jasmani Bagi memupuk semangat kesukanan, pencapaian peringkat jasmani amat dititik beratkan. Pihak sekolah harus menganjurkan pelbagai aktiviti berkenaan aspek ini. FPK amat menitik beratkan aspek ini kerana mahu menjana insan yang sihat dari segi kognitif dan fizikal bagi menjana motor kepimpinan pada masa hadapan. Antara aktiviti yang terbaik yang boleh dijalankan ialah yang pertama; penerapan kokurikulum. Setiap sekolah mempuyai badan kokurikulum mereka sendiri. Contohnya di Sekolah Kebangsaan Sepri Tengah, mereka hanya
16

mempunyai dua badan sahaja iaitu Tunas Kadet Remaja Sekolah dan Puteri Islam; memandangkan bilangan mereka yang tidak ramai. Contoh unit beruniform yang ada ialah, Pengakap, Tunas Puteri, Kadet Bomba, Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebagainya adalah bagi mendedahkan pelajar dengan aktiviti perkhemahan dan dari itu, mereka boleh mempelajari teknik survival. Selain itu, mereka boleh mempelajari kemahiran menggunakan kompas dan alat-alat pertukangan yang lain. Kedua, pihak sekolah harus menganjurkan pertandingan sukan tradisional. Melalui ini,penglibatan murid akan lebih menyeluruh. Hal ini kerana, pelajar yang lemah dalam pelajaran mungkin sekali berpotensi dalam bidang sukan. Sukan seperti ini merupakan sukan yang tidak menggunakan banyak tenaga dan semua murid boleh melakukannya. Disamping menguatkan jasmani, muridmurid juga boleh menambah pengetahuan mengenai sukan tradisional. Ketiga, dalam aspek jasmani stamina perlu diambil berat. Guru pendidikan jasmani khasnya hendaklah mewajibkan murid-murid memanaskan badan dengan berlari sekeliling padang terlebih dahulu. Selain itu, guru juga perlu membuat ujian kecergasan supaya semua murid melepasi piawai kecergasan. Keempat, dari segi pemakanan juga perlu diambil berat. Bagi menjaga jasmani yang sihat, pemakanan sihat perlu diberi perhatian. Pihak kantin perlu menyediakan makanan yang berkhasiat kepada murid-murid dan premis makanan hendaklah sentiasa bersih supaya murid tidak terkena keracunan makanan. Pemantauan secara bulanan daripada jabatan kesihatan berdekatan akan menjadikan pengurusan kantin lebih efisyen dalam menjaga pemakanan murid.

17