P. 1
definisi psikolinguistik

definisi psikolinguistik

|Views: 1,194|Likes:
Published by Chichi Yuki

More info:

Published by: Chichi Yuki on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

http://www.scribd.

com/doc/16591444/PSIKOLINGUISTIK 27/08

Garnham (1985:1) psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang menjadikanmanusia menggunakan bahasa
Aitchison(1998:1) psikolinguistikadalah studi tentang bahasa dan minda Harley (2001:1) sebagai suatu studitentang proses -proses mentaldalam pemakaian bahasa

Clark dan Clark (1977:4) menyatakan psikolinguistik berkaitan dengan tiga hal utama yaitu komprehensi, produksi dan pemerolehan bahasa

(Slobin, 1974; Meller, 1964; Slama Cazahu,1973) psikolinguistik adalah proses prosespsikologi yang berlangsung jika seseorangmengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnyapada waktu berkomunikasi, dan bagaimanakemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia

http://www.scribd.com/doc/11959433/psikolinguistik

Takrif Psikolinguistik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplinlinguistic dan psikologi. Psikolinguistik mengkaji aspek -aspek yang berkaitandengan bahasa, tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. Psikolinguistikmenganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang ituberbahasa. Psikolinguist ik ini merupakan bidang antara disiplin iaitu antarapsikologi dan linguistic. Menurut Mangantar Simanjuntak (1986:1), psikolinguistik adalah gabungan dua patah kata iaitu psikologi dan linguistic yang merupakan dua disiplin yang berlainan dan berdiri sendi ri. Aspek-aspek yang berkaitan dengan lakuan manusia yamg melibatkan

bahsa dalam pemakaian.shvoong.0 PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. Pisikolinguistik adalah suatu inlu yang meneliti bagaimana para pemakai suatu . perobahan bahasa. dan hal-hal yang ada kaitannya dangan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secar a terpisah atau sendirisendiri antara psikologi dan linguistik. menurut Garnham (1985:1). psikolinguistik sering kali ditakrifkan sebagai kajian tentangbahasa dan akal budi. disisplin ini merupakan disiplin saintifik yangmatlamatnya adalah suatu teori yang sepadu tentang car bahasa dihasilkandan difahami.com/books/guidance-self-improvement/1965993-maksud-psikolinguistik/ MAKSUD PSIKOLINGUISTIK Pisikolinguistik adalah pendekatan gabunga n melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. MenurutAi tc hison (1987:119). Oleh hal yang demikian . psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang membolehkan manusiamenggunakan bahasa. Bidang kajian ini menyelidiki apa yang berlaku dalamakal budi manusia apabila seseorang memperoleh.bahasa menjadi tumpuan kajian bidang psikolinguistik. memahami.menghasilkan dan menyimpan unsur unsur kebahasaan Selain itu juga. Sebelum istilah ³psikolinguis tik´ ditakrifkan. psikolinguistik dapatlah ditakrifkan sebagai satu bidang yang mengkaji mekanisme mental semasa manusia berbahasa sama ada penghasilan output atau pemahaman input bahasa 1. eloklah sekiranyaiatilah ³psikologi´ dan ³linguistik´ ditakrifkan terlebih dahulu http://id.

bahasa mengerti kalimat tersebut.com/doc/14548093/Psikolinguistik Ilmu yang menggabungkan DUA disiplin sains .elemen psikologi dan linguistik ‡Membicarakan hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia http://htmlimg3.com/a039y6wmu3ddnnk/images/2-96c81aca17/000.´ PSIKOLINGUISTIKhttp://www. Pada waktu itu kajia n bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang ³ilmiah.scribdassets. adalah ilmu gabungan an tara dua ilmu: psikologi dan linguistik.jpg . sebagaimana tertera pada istilah ini.scribd. Psikolinguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke -20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis.

tumpuan utama psikologi ialah usaha untuk mengetahui proses-proses psikologi yang berlaku apabila seseorang itu menghasilkan dan memahami ujaran dan bagaimana pula kebolehan ini diperoleh. Pit Corder (1975). yang pertama itu ialah tentang prestasi bahasa dan yang kedua adalah Jamali Ismail ( 1980). ‡Daripada kedua-dua pendapat ini.Ahli-ahli psikologi telah lama menerima kenyataan bahawa otak manusia bergerak berdasarkan simbol-simbol linguistik. Mereka cuba mengkaji bagaimana otak manusia dapat memproses bahasa dan mampu menerbitkan perkataan-perkataan serta ayatayat yang tidak terhingga banyaknya. ‡Ahli-ahli linguistik pula mengakui kewujudan satu alat di dalam otak manusia yang dikenali sebagai motor psikososial yang menggerakkan jentera tatabahasa dan leksikon (Miller 1973). membahagikan kajian-kajian ahli-ahli psikolinguistik kepada tiga aspek penting: (a) Pemahaman percakapan (b) Penghasilan percakapan . Mengikut beliau lagi. ahli -ahli psikolinguistik telah berusaha mengesan pertalian rapat antara psikologi dan linguistik.

Pemahaman percakapan mengkaji proses-proses mental yang berlaku apabila seseorang itu mendengar. ‡Memulakan kajian dgn membentuk hipotesis . iaitu bertutur Pemerolehan bahasa mengkaji peringkat-peringkat yang dilalui oleh kanak-kanak dalam proses memperoleh bahasa. Mengkaji struktur dan proses yang mendasari kebolehan manusia bertutur dan memahami bahasa Dalam kajian menggunakan pendekatan yang sama. memahami dan mengingati percakapan yang didengarnya Penghasilan percakapan mengkaji segala proses mental yang berlaku ketika seseorang itu cuba menghasilkan percakapan.

Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat - .‡Mengakhiri kajian selepas menguji hipotesi Contoh hipotesis. ±Pertuturan org yg berpenyakit sistem saraf adalah mengikut susunan tertent Andaian psikolinguis : pertuturan yg paling baru dipelajari pesakit adalah yg paling cepat lenyap daripada ingatannya. ‡Uji hipotesis menggunakan data yg dikutip daripada pertuturan di pesakit.

biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (da bidang kajian Psycholinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai -bagai bidang. ‡Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen- komponenbah asa manusia. ‡Fonetikdan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. dan sebagainya. perkataan. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan - . sepertip sikolog i. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (sepertija lan danberja lan). teks. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu.ayat yang mempunyai tatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. ‡Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. danlingu istik. sains kognitif. Dalam bidang psikolinguistik.

‡Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. ‡Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat. Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya seseten g ah p ersamaan ( . bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat". ‡Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. ‡Semantik adalah berkenaan de ngan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. antara lain. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa.

sila lihatKomun ikasi Pada dasarnya. umpamanya. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". dan mendakwa bahawa. (Rekursi. ciri ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud . ‡Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. dan faktor faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. sebagai contoh. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: ‡Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa.

F. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Rudolf Carnap. kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu.tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. Ulasan it . dan secara logik memilih bahasa( -bahasa) yan Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman halaman j urnalBahasa[1]. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim.

Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. dengan kata yang lain. S To te s v e e nP in ke r . Oleh itu. langsung tidak akan berkembang. Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. sintaksis dalam bahasa beransur -ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. kerjasama. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. ialah artifak kebudayaan. seseorang harus melihat pada kemahiran -kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. Dari sudut pandangan ini. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan keperluan kelompok. ia tidak dapat diuji. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. selain daripada Chomsky. ‡ Ahli-ahli teori sezaman. serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun. ataupun bukti bahawa bentuk bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. termasuk sintaksis dan lain -lain. . dan potensi untuk hidup. d a n ma llo . Bahasa. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya t idak dapat dibuktikan secara saintifik. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk bentuk yang mungkin. Dengan kata yang lain. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. yang mengerjakan bidang teori-teori psikolinguistik termasuk Ge o rg Mic eL h a a ko e l ff .Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky.

"Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik -penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang . "air" membayangkan "minum". ‡Contoh Eksperimen . membuat pertimbangan. kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar). ini telah dibuktikan benar). dan sebagainya.memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". Umpamanya. "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad". serta padanan ayat pasifnya.Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk uji kaji tingkah laku. lalu bertanya. ‡subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan diminta melakukan sesuatu tugas (umpamanya. "buku" membayangkan "menulis". umpamanya. menghasilkan semula rangsangan. dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementara untuk memahami jenis Jenis keurangan bahasa yang tertentu Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif. Lagi menarik. berbanding dengan ayat -ayat pasif (sebenarnya. Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja. membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat).

35. 108. R. 204-256. J. F. Bagaimanapun. p en y elidi Rujukan Chomsky. Jadi penyelidik penyelidik dapat mengkaji cara -cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik." Psychological Review. . jika patologi memerlukan p embedahan otak . Rastle. otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa. Perry. 1 (1959).. & Ziegler. K. Skinner's Verbal Behavior" dalam Language.. (2001). (1959) "A Review of B.. N. Langdon. M. C. Sudah tentu. DRC: "A dual route cascaded of visual word recognition and reading aloud.. No. Coltheart.mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenis epilepsi pada suatu ketika. 26-58.

" Science. & Sediv y. 1632. E. ‡ .Tanenhaus. J.1634. Foundations of Psycholinguistic Diagnostics (Models of the World) .: Percetakan Universiti Harvard. Chicago: Percetakan Universiti Chicago. (1987) Women. "Integration ofvisual and linguistic information in spoken language comprehension. ‡ Piattelli-Palmarini. ‡ Lakoff. 268. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. K. George. M.) (1980) Language and learning: the debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. Spivey-Knowlton..P. Mass. M. (ed. 2000 (dalam bahasa Rusia)[ Chomsky. M. Cambridge: Percetakan Universiti Cambridge. Massimo. Noam. J. and dangerous things: what categories reveal about the mind.. Eberhard. (l995). Cambridge. Moscow. Bibliografi/Bacaan tambahan ‡ Sebuah senarai ringkas buku-buku yang berkenaan dengan ahli -ahli psikolinguistik dan yang ditulis dalam bahasa yang mudah untuk orang biasa. termasuk: ‡ Belyanin V. fire. K.

Pinker. Steven. (1994) The Language Instinct. edisi ke-2. Mind and World. Danny D. Lon g man[2] . Aline. ed. New York: William Morrow. ‡ Steinberg. Hiroshi Nagata.. (2001)Psycholinguistics: Lan g ua g e. dan David P.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->