P. 1
definisi psikolinguistik

definisi psikolinguistik

|Views: 1,208|Likes:
Published by Chichi Yuki

More info:

Published by: Chichi Yuki on Sep 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

http://www.scribd.

com/doc/16591444/PSIKOLINGUISTIK 27/08

Garnham (1985:1) psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang menjadikanmanusia menggunakan bahasa
Aitchison(1998:1) psikolinguistikadalah studi tentang bahasa dan minda Harley (2001:1) sebagai suatu studitentang proses -proses mentaldalam pemakaian bahasa

Clark dan Clark (1977:4) menyatakan psikolinguistik berkaitan dengan tiga hal utama yaitu komprehensi, produksi dan pemerolehan bahasa

(Slobin, 1974; Meller, 1964; Slama Cazahu,1973) psikolinguistik adalah proses prosespsikologi yang berlangsung jika seseorangmengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnyapada waktu berkomunikasi, dan bagaimanakemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia

http://www.scribd.com/doc/11959433/psikolinguistik

Takrif Psikolinguistik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplinlinguistic dan psikologi. Psikolinguistik mengkaji aspek -aspek yang berkaitandengan bahasa, tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. Psikolinguistikmenganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang ituberbahasa. Psikolinguist ik ini merupakan bidang antara disiplin iaitu antarapsikologi dan linguistic. Menurut Mangantar Simanjuntak (1986:1), psikolinguistik adalah gabungan dua patah kata iaitu psikologi dan linguistic yang merupakan dua disiplin yang berlainan dan berdiri sendi ri. Aspek-aspek yang berkaitan dengan lakuan manusia yamg melibatkan

Pisikolinguistik adalah suatu inlu yang meneliti bagaimana para pemakai suatu . menurut Garnham (1985:1). Bidang kajian ini menyelidiki apa yang berlaku dalamakal budi manusia apabila seseorang memperoleh. Sebelum istilah ³psikolinguis tik´ ditakrifkan.shvoong. psikolinguistik dapatlah ditakrifkan sebagai satu bidang yang mengkaji mekanisme mental semasa manusia berbahasa sama ada penghasilan output atau pemahaman input bahasa 1.com/books/guidance-self-improvement/1965993-maksud-psikolinguistik/ MAKSUD PSIKOLINGUISTIK Pisikolinguistik adalah pendekatan gabunga n melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa.bahasa menjadi tumpuan kajian bidang psikolinguistik.menghasilkan dan menyimpan unsur unsur kebahasaan Selain itu juga.0 PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. memahami. eloklah sekiranyaiatilah ³psikologi´ dan ³linguistik´ ditakrifkan terlebih dahulu http://id. MenurutAi tc hison (1987:119). perobahan bahasa. disisplin ini merupakan disiplin saintifik yangmatlamatnya adalah suatu teori yang sepadu tentang car bahasa dihasilkandan difahami. Oleh hal yang demikian . bahsa dalam pemakaian. psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang membolehkan manusiamenggunakan bahasa. psikolinguistik sering kali ditakrifkan sebagai kajian tentangbahasa dan akal budi. dan hal-hal yang ada kaitannya dangan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secar a terpisah atau sendirisendiri antara psikologi dan linguistik.

Psikolinguistik. adalah ilmu gabungan an tara dua ilmu: psikologi dan linguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke -20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis.scribd.´ PSIKOLINGUISTIKhttp://www. sebagaimana tertera pada istilah ini.jpg . Pada waktu itu kajia n bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang ³ilmiah.elemen psikologi dan linguistik ‡Membicarakan hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia http://htmlimg3.com/a039y6wmu3ddnnk/images/2-96c81aca17/000.scribdassets.bahasa mengerti kalimat tersebut.com/doc/14548093/Psikolinguistik Ilmu yang menggabungkan DUA disiplin sains .

yang pertama itu ialah tentang prestasi bahasa dan yang kedua adalah Jamali Ismail ( 1980). Mengikut beliau lagi. ahli -ahli psikolinguistik telah berusaha mengesan pertalian rapat antara psikologi dan linguistik. ‡Ahli-ahli linguistik pula mengakui kewujudan satu alat di dalam otak manusia yang dikenali sebagai motor psikososial yang menggerakkan jentera tatabahasa dan leksikon (Miller 1973). ‡Daripada kedua-dua pendapat ini. Mereka cuba mengkaji bagaimana otak manusia dapat memproses bahasa dan mampu menerbitkan perkataan-perkataan serta ayatayat yang tidak terhingga banyaknya. membahagikan kajian-kajian ahli-ahli psikolinguistik kepada tiga aspek penting: (a) Pemahaman percakapan (b) Penghasilan percakapan . Pit Corder (1975). tumpuan utama psikologi ialah usaha untuk mengetahui proses-proses psikologi yang berlaku apabila seseorang itu menghasilkan dan memahami ujaran dan bagaimana pula kebolehan ini diperoleh.Ahli-ahli psikologi telah lama menerima kenyataan bahawa otak manusia bergerak berdasarkan simbol-simbol linguistik.

memahami dan mengingati percakapan yang didengarnya Penghasilan percakapan mengkaji segala proses mental yang berlaku ketika seseorang itu cuba menghasilkan percakapan. iaitu bertutur Pemerolehan bahasa mengkaji peringkat-peringkat yang dilalui oleh kanak-kanak dalam proses memperoleh bahasa. Mengkaji struktur dan proses yang mendasari kebolehan manusia bertutur dan memahami bahasa Dalam kajian menggunakan pendekatan yang sama.Pemahaman percakapan mengkaji proses-proses mental yang berlaku apabila seseorang itu mendengar. ‡Memulakan kajian dgn membentuk hipotesis .

±Pertuturan org yg berpenyakit sistem saraf adalah mengikut susunan tertent Andaian psikolinguis : pertuturan yg paling baru dipelajari pesakit adalah yg paling cepat lenyap daripada ingatannya. ‡Uji hipotesis menggunakan data yg dikutip daripada pertuturan di pesakit.‡Mengakhiri kajian selepas menguji hipotesi Contoh hipotesis. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat - .

penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. ‡Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. danlingu istik. perkataan. ‡Fonetikdan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen- komponenbah asa manusia. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (sepertija lan danberja lan).ayat yang mempunyai tatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. dan sebagainya. sains kognitif. ‡Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. Dalam bidang psikolinguistik. teks. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan - . biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (da bidang kajian Psycholinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai -bagai bidang. sepertip sikolog i.

bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. ‡Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat".‡Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. ‡Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat. antara lain. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya seseten g ah p ersamaan ( . ‡Semantik adalah berkenaan de ngan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat.

‡Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. dan faktor faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. umpamanya.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud . dan mendakwa bahawa. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: ‡Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa.sila lihatKomun ikasi Pada dasarnya. sebagai contoh. (Rekursi. ciri ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya".

dan secara logik memilih bahasa( -bahasa) yan Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman halaman j urnalBahasa[1].F. Ulasan it .tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu. Rudolf Carnap.

ia tidak dapat diuji. S To te s v e e nP in ke r . dan potensi untuk hidup. termasuk sintaksis dan lain -lain. Dari sudut pandangan ini. d a n ma llo . selain daripada Chomsky. langsung tidak akan berkembang. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya t idak dapat dibuktikan secara saintifik. serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun.Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. kerjasama. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan keperluan kelompok. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Dengan kata yang lain. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. . ialah artifak kebudayaan. ‡ Ahli-ahli teori sezaman. dengan kata yang lain. Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. sintaksis dalam bahasa beransur -ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. ataupun bukti bahawa bentuk bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. yang mengerjakan bidang teori-teori psikolinguistik termasuk Ge o rg Mic eL h a a ko e l ff . seseorang harus melihat pada kemahiran -kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk bentuk yang mungkin. Oleh itu. Bahasa.

Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk uji kaji tingkah laku. "buku" membayangkan "menulis". ‡Contoh Eksperimen . umpamanya. serta padanan ayat pasifnya. pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang . "Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). ‡subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan diminta melakukan sesuatu tugas (umpamanya. dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementara untuk memahami jenis Jenis keurangan bahasa yang tertentu Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif. ini telah dibuktikan benar). membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat). dan sebagainya. "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad". membuat pertimbangan. Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja. berbanding dengan ayat -ayat pasif (sebenarnya. pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik -penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. menghasilkan semula rangsangan. "air" membayangkan "minum". lalu bertanya.memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". Lagi menarik. kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar). Umpamanya.

jika patologi memerlukan p embedahan otak . p en y elidi Rujukan Chomsky. (2001). 1 (1959)... Bagaimanapun. . 108. 35. M. Rastle. Perry. Langdon. J.mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenis epilepsi pada suatu ketika. Jadi penyelidik penyelidik dapat mengkaji cara -cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik. Coltheart. F.. Sudah tentu. N. K. otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa. R.. & Ziegler. 26-58." Psychological Review. (1959) "A Review of B. C. DRC: "A dual route cascaded of visual word recognition and reading aloud. No. 204-256. Skinner's Verbal Behavior" dalam Language.

(2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. Massimo. "Integration ofvisual and linguistic information in spoken language comprehension. M. J." Science. Mass. Eberhard. ‡ Lakoff.: Percetakan Universiti Harvard. Bibliografi/Bacaan tambahan ‡ Sebuah senarai ringkas buku-buku yang berkenaan dengan ahli -ahli psikolinguistik dan yang ditulis dalam bahasa yang mudah untuk orang biasa. Cambridge: Percetakan Universiti Cambridge.P. 2000 (dalam bahasa Rusia)[ Chomsky. Foundations of Psycholinguistic Diagnostics (Models of the World) . ‡ . and dangerous things: what categories reveal about the mind. M. Chicago: Percetakan Universiti Chicago.Tanenhaus. (1987) Women. (ed..) (1980) Language and learning: the debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. Moscow. M. termasuk: ‡ Belyanin V. ‡ Piattelli-Palmarini. George. 1632. 268. Spivey-Knowlton. K. (l995).1634. & Sediv y.. E. fire. Cambridge. K. Noam. J.

‡ Steinberg. Lon g man[2] . ed. dan David P. edisi ke-2. Aline. Mind and World. (1994) The Language Instinct.Pinker. New York: William Morrow. Hiroshi Nagata. Steven. Danny D.. (2001)Psycholinguistics: Lan g ua g e.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->