http://www.scribd.

com/doc/16591444/PSIKOLINGUISTIK 27/08

Garnham (1985:1) psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang menjadikanmanusia menggunakan bahasa
Aitchison(1998:1) psikolinguistikadalah studi tentang bahasa dan minda Harley (2001:1) sebagai suatu studitentang proses -proses mentaldalam pemakaian bahasa

Clark dan Clark (1977:4) menyatakan psikolinguistik berkaitan dengan tiga hal utama yaitu komprehensi, produksi dan pemerolehan bahasa

(Slobin, 1974; Meller, 1964; Slama Cazahu,1973) psikolinguistik adalah proses prosespsikologi yang berlangsung jika seseorangmengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnyapada waktu berkomunikasi, dan bagaimanakemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia

http://www.scribd.com/doc/11959433/psikolinguistik

Takrif Psikolinguistik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplinlinguistic dan psikologi. Psikolinguistik mengkaji aspek -aspek yang berkaitandengan bahasa, tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. Psikolinguistikmenganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang ituberbahasa. Psikolinguist ik ini merupakan bidang antara disiplin iaitu antarapsikologi dan linguistic. Menurut Mangantar Simanjuntak (1986:1), psikolinguistik adalah gabungan dua patah kata iaitu psikologi dan linguistic yang merupakan dua disiplin yang berlainan dan berdiri sendi ri. Aspek-aspek yang berkaitan dengan lakuan manusia yamg melibatkan

Sebelum istilah ³psikolinguis tik´ ditakrifkan.bahasa menjadi tumpuan kajian bidang psikolinguistik.menghasilkan dan menyimpan unsur unsur kebahasaan Selain itu juga. psikolinguistik sering kali ditakrifkan sebagai kajian tentangbahasa dan akal budi. bahsa dalam pemakaian.0 PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. menurut Garnham (1985:1). psikolinguistik dapatlah ditakrifkan sebagai satu bidang yang mengkaji mekanisme mental semasa manusia berbahasa sama ada penghasilan output atau pemahaman input bahasa 1. disisplin ini merupakan disiplin saintifik yangmatlamatnya adalah suatu teori yang sepadu tentang car bahasa dihasilkandan difahami. eloklah sekiranyaiatilah ³psikologi´ dan ³linguistik´ ditakrifkan terlebih dahulu http://id. dan hal-hal yang ada kaitannya dangan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secar a terpisah atau sendirisendiri antara psikologi dan linguistik. Pisikolinguistik adalah suatu inlu yang meneliti bagaimana para pemakai suatu . memahami. MenurutAi tc hison (1987:119).shvoong. psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang membolehkan manusiamenggunakan bahasa. Bidang kajian ini menyelidiki apa yang berlaku dalamakal budi manusia apabila seseorang memperoleh.com/books/guidance-self-improvement/1965993-maksud-psikolinguistik/ MAKSUD PSIKOLINGUISTIK Pisikolinguistik adalah pendekatan gabunga n melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. perobahan bahasa. Oleh hal yang demikian .

scribdassets. adalah ilmu gabungan an tara dua ilmu: psikologi dan linguistik.´ PSIKOLINGUISTIKhttp://www.bahasa mengerti kalimat tersebut. sebagaimana tertera pada istilah ini.elemen psikologi dan linguistik ‡Membicarakan hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia http://htmlimg3. Psikolinguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke -20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis.jpg .com/a039y6wmu3ddnnk/images/2-96c81aca17/000. Pada waktu itu kajia n bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang ³ilmiah.scribd.com/doc/14548093/Psikolinguistik Ilmu yang menggabungkan DUA disiplin sains .

Mengikut beliau lagi. ahli -ahli psikolinguistik telah berusaha mengesan pertalian rapat antara psikologi dan linguistik. ‡Ahli-ahli linguistik pula mengakui kewujudan satu alat di dalam otak manusia yang dikenali sebagai motor psikososial yang menggerakkan jentera tatabahasa dan leksikon (Miller 1973). membahagikan kajian-kajian ahli-ahli psikolinguistik kepada tiga aspek penting: (a) Pemahaman percakapan (b) Penghasilan percakapan . Pit Corder (1975). tumpuan utama psikologi ialah usaha untuk mengetahui proses-proses psikologi yang berlaku apabila seseorang itu menghasilkan dan memahami ujaran dan bagaimana pula kebolehan ini diperoleh. Mereka cuba mengkaji bagaimana otak manusia dapat memproses bahasa dan mampu menerbitkan perkataan-perkataan serta ayatayat yang tidak terhingga banyaknya. yang pertama itu ialah tentang prestasi bahasa dan yang kedua adalah Jamali Ismail ( 1980). ‡Daripada kedua-dua pendapat ini.Ahli-ahli psikologi telah lama menerima kenyataan bahawa otak manusia bergerak berdasarkan simbol-simbol linguistik.

memahami dan mengingati percakapan yang didengarnya Penghasilan percakapan mengkaji segala proses mental yang berlaku ketika seseorang itu cuba menghasilkan percakapan. ‡Memulakan kajian dgn membentuk hipotesis .Pemahaman percakapan mengkaji proses-proses mental yang berlaku apabila seseorang itu mendengar. iaitu bertutur Pemerolehan bahasa mengkaji peringkat-peringkat yang dilalui oleh kanak-kanak dalam proses memperoleh bahasa. Mengkaji struktur dan proses yang mendasari kebolehan manusia bertutur dan memahami bahasa Dalam kajian menggunakan pendekatan yang sama.

‡Uji hipotesis menggunakan data yg dikutip daripada pertuturan di pesakit.‡Mengakhiri kajian selepas menguji hipotesi Contoh hipotesis. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat - . ±Pertuturan org yg berpenyakit sistem saraf adalah mengikut susunan tertent Andaian psikolinguis : pertuturan yg paling baru dipelajari pesakit adalah yg paling cepat lenyap daripada ingatannya.

teks. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (da bidang kajian Psycholinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai -bagai bidang. perkataan. danlingu istik.ayat yang mempunyai tatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. ‡Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. ‡Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen- komponenbah asa manusia. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (sepertija lan danberja lan). Dalam bidang psikolinguistik. sepertip sikolog i. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. ‡Fonetikdan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan - . sains kognitif. dan sebagainya. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu.

bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat". Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. ‡Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. antara lain. ‡Semantik adalah berkenaan de ngan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat.‡Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. ‡Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat. Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya seseten g ah p ersamaan ( .

) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud . terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: ‡Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". umpamanya. ‡Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak.sila lihatKomun ikasi Pada dasarnya. dan faktor faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. (Rekursi. sebagai contoh. dan mendakwa bahawa. ciri ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial.

F. Rudolf Carnap. Ulasan it . Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B.tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman halaman j urnalBahasa[1]. dan secara logik memilih bahasa( -bahasa) yan Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu.

Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya t idak dapat dibuktikan secara saintifik. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. ataupun bukti bahawa bentuk bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. S To te s v e e nP in ke r . d a n ma llo .Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. dengan kata yang lain. Oleh itu. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk bentuk yang mungkin. selain daripada Chomsky. Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. ‡ Ahli-ahli teori sezaman. termasuk sintaksis dan lain -lain. langsung tidak akan berkembang. Dengan kata yang lain. Dari sudut pandangan ini. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan keperluan kelompok. sintaksis dalam bahasa beransur -ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. yang mengerjakan bidang teori-teori psikolinguistik termasuk Ge o rg Mic eL h a a ko e l ff . . Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik. ia tidak dapat diuji. dan potensi untuk hidup. ialah artifak kebudayaan. kerjasama. serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun. seseorang harus melihat pada kemahiran -kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. Bahasa. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu.

serta padanan ayat pasifnya. membuat pertimbangan. "Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). Umpamanya. pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang . membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat). "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad". dan sebagainya.memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". ini telah dibuktikan benar). kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar). menghasilkan semula rangsangan. pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik -penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. berbanding dengan ayat -ayat pasif (sebenarnya. ‡subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan diminta melakukan sesuatu tugas (umpamanya. dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementara untuk memahami jenis Jenis keurangan bahasa yang tertentu Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif. ‡Contoh Eksperimen . Lagi menarik. "air" membayangkan "minum". umpamanya.Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk uji kaji tingkah laku. Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja. lalu bertanya. "buku" membayangkan "menulis".

(2001). M. 204-256. Jadi penyelidik penyelidik dapat mengkaji cara -cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik. Perry..mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenis epilepsi pada suatu ketika. No. 26-58. J. Skinner's Verbal Behavior" dalam Language. F. N. Rastle. K. DRC: "A dual route cascaded of visual word recognition and reading aloud. Sudah tentu.. C. Bagaimanapun. 35. Coltheart. & Ziegler. p en y elidi Rujukan Chomsky. R. . jika patologi memerlukan p embedahan otak .. (1959) "A Review of B. 1 (1959). 108. Langdon.." Psychological Review. otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa.

Eberhard. and dangerous things: what categories reveal about the mind. M. & Sediv y. Cambridge: Percetakan Universiti Cambridge. K. (1987) Women.P. "Integration ofvisual and linguistic information in spoken language comprehension.1634. Mass. George. (l995).: Percetakan Universiti Harvard. Foundations of Psycholinguistic Diagnostics (Models of the World) . J. termasuk: ‡ Belyanin V.. Moscow. Cambridge.Tanenhaus. ‡ Piattelli-Palmarini. M." Science.) (1980) Language and learning: the debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. Massimo. M. Bibliografi/Bacaan tambahan ‡ Sebuah senarai ringkas buku-buku yang berkenaan dengan ahli -ahli psikolinguistik dan yang ditulis dalam bahasa yang mudah untuk orang biasa.. ‡ . Noam. E. 2000 (dalam bahasa Rusia)[ Chomsky. 1632. J. 268. K. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. ‡ Lakoff. fire. Chicago: Percetakan Universiti Chicago. (ed. Spivey-Knowlton.

Pinker. Hiroshi Nagata. New York: William Morrow. dan David P. Danny D. Aline. (1994) The Language Instinct. ‡ Steinberg.. (2001)Psycholinguistics: Lan g ua g e. ed. Mind and World. Lon g man[2] . Steven. edisi ke-2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful