http://www.scribd.

com/doc/16591444/PSIKOLINGUISTIK 27/08

Garnham (1985:1) psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang menjadikanmanusia menggunakan bahasa
Aitchison(1998:1) psikolinguistikadalah studi tentang bahasa dan minda Harley (2001:1) sebagai suatu studitentang proses -proses mentaldalam pemakaian bahasa

Clark dan Clark (1977:4) menyatakan psikolinguistik berkaitan dengan tiga hal utama yaitu komprehensi, produksi dan pemerolehan bahasa

(Slobin, 1974; Meller, 1964; Slama Cazahu,1973) psikolinguistik adalah proses prosespsikologi yang berlangsung jika seseorangmengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnyapada waktu berkomunikasi, dan bagaimanakemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia

http://www.scribd.com/doc/11959433/psikolinguistik

Takrif Psikolinguistik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplinlinguistic dan psikologi. Psikolinguistik mengkaji aspek -aspek yang berkaitandengan bahasa, tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. Psikolinguistikmenganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang ituberbahasa. Psikolinguist ik ini merupakan bidang antara disiplin iaitu antarapsikologi dan linguistic. Menurut Mangantar Simanjuntak (1986:1), psikolinguistik adalah gabungan dua patah kata iaitu psikologi dan linguistic yang merupakan dua disiplin yang berlainan dan berdiri sendi ri. Aspek-aspek yang berkaitan dengan lakuan manusia yamg melibatkan

Pisikolinguistik adalah suatu inlu yang meneliti bagaimana para pemakai suatu . psikolinguistik dapatlah ditakrifkan sebagai satu bidang yang mengkaji mekanisme mental semasa manusia berbahasa sama ada penghasilan output atau pemahaman input bahasa 1.0 PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. bahsa dalam pemakaian.shvoong. eloklah sekiranyaiatilah ³psikologi´ dan ³linguistik´ ditakrifkan terlebih dahulu http://id. memahami.com/books/guidance-self-improvement/1965993-maksud-psikolinguistik/ MAKSUD PSIKOLINGUISTIK Pisikolinguistik adalah pendekatan gabunga n melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. psikolinguistik sering kali ditakrifkan sebagai kajian tentangbahasa dan akal budi.menghasilkan dan menyimpan unsur unsur kebahasaan Selain itu juga. Sebelum istilah ³psikolinguis tik´ ditakrifkan. disisplin ini merupakan disiplin saintifik yangmatlamatnya adalah suatu teori yang sepadu tentang car bahasa dihasilkandan difahami.bahasa menjadi tumpuan kajian bidang psikolinguistik. dan hal-hal yang ada kaitannya dangan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secar a terpisah atau sendirisendiri antara psikologi dan linguistik. Bidang kajian ini menyelidiki apa yang berlaku dalamakal budi manusia apabila seseorang memperoleh. MenurutAi tc hison (1987:119). perobahan bahasa. menurut Garnham (1985:1). Oleh hal yang demikian . psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang membolehkan manusiamenggunakan bahasa.

scribdassets. Psikolinguistik.scribd. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke -20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis.bahasa mengerti kalimat tersebut. sebagaimana tertera pada istilah ini.elemen psikologi dan linguistik ‡Membicarakan hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia http://htmlimg3.com/doc/14548093/Psikolinguistik Ilmu yang menggabungkan DUA disiplin sains .com/a039y6wmu3ddnnk/images/2-96c81aca17/000. adalah ilmu gabungan an tara dua ilmu: psikologi dan linguistik.´ PSIKOLINGUISTIKhttp://www.jpg . Pada waktu itu kajia n bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang ³ilmiah.

membahagikan kajian-kajian ahli-ahli psikolinguistik kepada tiga aspek penting: (a) Pemahaman percakapan (b) Penghasilan percakapan . Mengikut beliau lagi. yang pertama itu ialah tentang prestasi bahasa dan yang kedua adalah Jamali Ismail ( 1980). ‡Daripada kedua-dua pendapat ini. tumpuan utama psikologi ialah usaha untuk mengetahui proses-proses psikologi yang berlaku apabila seseorang itu menghasilkan dan memahami ujaran dan bagaimana pula kebolehan ini diperoleh. ‡Ahli-ahli linguistik pula mengakui kewujudan satu alat di dalam otak manusia yang dikenali sebagai motor psikososial yang menggerakkan jentera tatabahasa dan leksikon (Miller 1973).Ahli-ahli psikologi telah lama menerima kenyataan bahawa otak manusia bergerak berdasarkan simbol-simbol linguistik. Mereka cuba mengkaji bagaimana otak manusia dapat memproses bahasa dan mampu menerbitkan perkataan-perkataan serta ayatayat yang tidak terhingga banyaknya. Pit Corder (1975). ahli -ahli psikolinguistik telah berusaha mengesan pertalian rapat antara psikologi dan linguistik.

Pemahaman percakapan mengkaji proses-proses mental yang berlaku apabila seseorang itu mendengar. ‡Memulakan kajian dgn membentuk hipotesis . Mengkaji struktur dan proses yang mendasari kebolehan manusia bertutur dan memahami bahasa Dalam kajian menggunakan pendekatan yang sama. iaitu bertutur Pemerolehan bahasa mengkaji peringkat-peringkat yang dilalui oleh kanak-kanak dalam proses memperoleh bahasa. memahami dan mengingati percakapan yang didengarnya Penghasilan percakapan mengkaji segala proses mental yang berlaku ketika seseorang itu cuba menghasilkan percakapan.

‡Mengakhiri kajian selepas menguji hipotesi Contoh hipotesis. ±Pertuturan org yg berpenyakit sistem saraf adalah mengikut susunan tertent Andaian psikolinguis : pertuturan yg paling baru dipelajari pesakit adalah yg paling cepat lenyap daripada ingatannya. ‡Uji hipotesis menggunakan data yg dikutip daripada pertuturan di pesakit. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat - .

penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (da bidang kajian Psycholinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai -bagai bidang.ayat yang mempunyai tatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. danlingu istik. sains kognitif. ‡Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. ‡Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. Dalam bidang psikolinguistik. dan sebagainya. perkataan. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan - . sepertip sikolog i. ‡Fonetikdan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen- komponenbah asa manusia. teks. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (sepertija lan danberja lan).

Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. antara lain. ‡Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat. Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. ‡Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. ‡Semantik adalah berkenaan de ngan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya seseten g ah p ersamaan ( . bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat".‡Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat.

dan faktor faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud . ciri ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. umpamanya. (Rekursi. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". ‡Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak. dan mendakwa bahawa. sebagai contoh. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: ‡Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa.sila lihatKomun ikasi Pada dasarnya.

dan secara logik memilih bahasa( -bahasa) yan Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman halaman j urnalBahasa[1]. Rudolf Carnap.F. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B.tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. Ulasan it . berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu.

tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk bentuk yang mungkin. Oleh itu. Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. ataupun bukti bahawa bentuk bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. Dengan kata yang lain. Dari sudut pandangan ini. langsung tidak akan berkembang. dan potensi untuk hidup. selain daripada Chomsky. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. . ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. ia tidak dapat diuji. yang mengerjakan bidang teori-teori psikolinguistik termasuk Ge o rg Mic eL h a a ko e l ff . seseorang harus melihat pada kemahiran -kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. kerjasama. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan keperluan kelompok. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). sintaksis dalam bahasa beransur -ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. Bahasa.Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. ialah artifak kebudayaan. serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun. ‡ Ahli-ahli teori sezaman. dengan kata yang lain. termasuk sintaksis dan lain -lain. d a n ma llo . Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya t idak dapat dibuktikan secara saintifik. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. S To te s v e e nP in ke r . Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik.

pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik -penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. menghasilkan semula rangsangan. umpamanya.Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk uji kaji tingkah laku. serta padanan ayat pasifnya. membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat). "buku" membayangkan "menulis".memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". "air" membayangkan "minum". Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja. lalu bertanya. ‡subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan diminta melakukan sesuatu tugas (umpamanya. Umpamanya. membuat pertimbangan. "Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). dan sebagainya. ‡Contoh Eksperimen . Lagi menarik. ini telah dibuktikan benar). berbanding dengan ayat -ayat pasif (sebenarnya. dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementara untuk memahami jenis Jenis keurangan bahasa yang tertentu Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif. kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar). pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang . "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad".

otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa. 26-58. Rastle. F. N. p en y elidi Rujukan Chomsky. jika patologi memerlukan p embedahan otak . DRC: "A dual route cascaded of visual word recognition and reading aloud. J. Langdon. R. Skinner's Verbal Behavior" dalam Language. Jadi penyelidik penyelidik dapat mengkaji cara -cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik. K. Bagaimanapun. M. Sudah tentu.." Psychological Review.mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenis epilepsi pada suatu ketika.. 1 (1959). 204-256. Coltheart. C. Perry. 35. & Ziegler.. 108. (1959) "A Review of B. No. .. (2001).

P. Eberhard.) (1980) Language and learning: the debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. Massimo. (ed. fire. Bibliografi/Bacaan tambahan ‡ Sebuah senarai ringkas buku-buku yang berkenaan dengan ahli -ahli psikolinguistik dan yang ditulis dalam bahasa yang mudah untuk orang biasa. M. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. & Sediv y.: Percetakan Universiti Harvard. and dangerous things: what categories reveal about the mind. ‡ Piattelli-Palmarini. (1987) Women. Spivey-Knowlton. M. J. E. 2000 (dalam bahasa Rusia)[ Chomsky.. K. "Integration ofvisual and linguistic information in spoken language comprehension.. Noam. Mass. K. Chicago: Percetakan Universiti Chicago. ‡ Lakoff. ‡ . Foundations of Psycholinguistic Diagnostics (Models of the World) .1634." Science. 1632. Cambridge: Percetakan Universiti Cambridge. termasuk: ‡ Belyanin V. J. (l995). George. 268. M.Tanenhaus. Moscow. Cambridge.

Lon g man[2] . Steven. (2001)Psycholinguistics: Lan g ua g e. Danny D. Aline. (1994) The Language Instinct. Hiroshi Nagata. dan David P.. edisi ke-2. New York: William Morrow. ‡ Steinberg.Pinker. Mind and World. ed.