http://www.scribd.

com/doc/16591444/PSIKOLINGUISTIK 27/08

Garnham (1985:1) psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang menjadikanmanusia menggunakan bahasa
Aitchison(1998:1) psikolinguistikadalah studi tentang bahasa dan minda Harley (2001:1) sebagai suatu studitentang proses -proses mentaldalam pemakaian bahasa

Clark dan Clark (1977:4) menyatakan psikolinguistik berkaitan dengan tiga hal utama yaitu komprehensi, produksi dan pemerolehan bahasa

(Slobin, 1974; Meller, 1964; Slama Cazahu,1973) psikolinguistik adalah proses prosespsikologi yang berlangsung jika seseorangmengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnyapada waktu berkomunikasi, dan bagaimanakemampuan bahasa itu diperoleh oleh manusia

http://www.scribd.com/doc/11959433/psikolinguistik

Takrif Psikolinguistik Psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji apa yang dikaji oleh disiplinlinguistic dan psikologi. Psikolinguistik mengkaji aspek -aspek yang berkaitandengan bahasa, tingkah laku bahasa dan akal budi manusia. Psikolinguistikmenganalisis apa yang berlaku dalam akal budi manusia semasa seseorang ituberbahasa. Psikolinguist ik ini merupakan bidang antara disiplin iaitu antarapsikologi dan linguistic. Menurut Mangantar Simanjuntak (1986:1), psikolinguistik adalah gabungan dua patah kata iaitu psikologi dan linguistic yang merupakan dua disiplin yang berlainan dan berdiri sendi ri. Aspek-aspek yang berkaitan dengan lakuan manusia yamg melibatkan

menurut Garnham (1985:1). Bidang kajian ini menyelidiki apa yang berlaku dalamakal budi manusia apabila seseorang memperoleh. Oleh hal yang demikian .shvoong.menghasilkan dan menyimpan unsur unsur kebahasaan Selain itu juga.com/books/guidance-self-improvement/1965993-maksud-psikolinguistik/ MAKSUD PSIKOLINGUISTIK Pisikolinguistik adalah pendekatan gabunga n melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. psikolinguistik dapatlah ditakrifkan sebagai satu bidang yang mengkaji mekanisme mental semasa manusia berbahasa sama ada penghasilan output atau pemahaman input bahasa 1. memahami. psikolinguistik adalah kajian tentang mekanisme-mekanisme mental yang membolehkan manusiamenggunakan bahasa. eloklah sekiranyaiatilah ³psikologi´ dan ³linguistik´ ditakrifkan terlebih dahulu http://id. psikolinguistik sering kali ditakrifkan sebagai kajian tentangbahasa dan akal budi.0 PENDAHULUAN Psikolinguistik ialah bidang ilmu antara disiplin iaitu antara ilmu psikologi danilmu linguistik. dan hal-hal yang ada kaitannya dangan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secar a terpisah atau sendirisendiri antara psikologi dan linguistik. Pisikolinguistik adalah suatu inlu yang meneliti bagaimana para pemakai suatu .bahasa menjadi tumpuan kajian bidang psikolinguistik. perobahan bahasa. MenurutAi tc hison (1987:119). disisplin ini merupakan disiplin saintifik yangmatlamatnya adalah suatu teori yang sepadu tentang car bahasa dihasilkandan difahami. Sebelum istilah ³psikolinguis tik´ ditakrifkan. bahsa dalam pemakaian.

com/a039y6wmu3ddnnk/images/2-96c81aca17/000. adalah ilmu gabungan an tara dua ilmu: psikologi dan linguistik. Benih ilmu ini sebenarnya sudah tampak pada permulaan abad ke -20 tatkala sarjana psikologi Jerman Wilhelm Wundt menyatakan bahawa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis.bahasa mengerti kalimat tersebut. sebagaimana tertera pada istilah ini.jpg .elemen psikologi dan linguistik ‡Membicarakan hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia http://htmlimg3.scribd. Psikolinguistik.com/doc/14548093/Psikolinguistik Ilmu yang menggabungkan DUA disiplin sains .´ PSIKOLINGUISTIKhttp://www. Pada waktu itu kajia n bahasa mula mengalami perubahan daripada sifatnya yang estetik dan kultural ke suatu pendekatan yang ³ilmiah.scribdassets.

ahli -ahli psikolinguistik telah berusaha mengesan pertalian rapat antara psikologi dan linguistik. membahagikan kajian-kajian ahli-ahli psikolinguistik kepada tiga aspek penting: (a) Pemahaman percakapan (b) Penghasilan percakapan .Ahli-ahli psikologi telah lama menerima kenyataan bahawa otak manusia bergerak berdasarkan simbol-simbol linguistik. Mengikut beliau lagi. yang pertama itu ialah tentang prestasi bahasa dan yang kedua adalah Jamali Ismail ( 1980). tumpuan utama psikologi ialah usaha untuk mengetahui proses-proses psikologi yang berlaku apabila seseorang itu menghasilkan dan memahami ujaran dan bagaimana pula kebolehan ini diperoleh. ‡Daripada kedua-dua pendapat ini. Mereka cuba mengkaji bagaimana otak manusia dapat memproses bahasa dan mampu menerbitkan perkataan-perkataan serta ayatayat yang tidak terhingga banyaknya. ‡Ahli-ahli linguistik pula mengakui kewujudan satu alat di dalam otak manusia yang dikenali sebagai motor psikososial yang menggerakkan jentera tatabahasa dan leksikon (Miller 1973). Pit Corder (1975).

‡Memulakan kajian dgn membentuk hipotesis .Pemahaman percakapan mengkaji proses-proses mental yang berlaku apabila seseorang itu mendengar. memahami dan mengingati percakapan yang didengarnya Penghasilan percakapan mengkaji segala proses mental yang berlaku ketika seseorang itu cuba menghasilkan percakapan. iaitu bertutur Pemerolehan bahasa mengkaji peringkat-peringkat yang dilalui oleh kanak-kanak dalam proses memperoleh bahasa. Mengkaji struktur dan proses yang mendasari kebolehan manusia bertutur dan memahami bahasa Dalam kajian menggunakan pendekatan yang sama.

±Pertuturan org yg berpenyakit sistem saraf adalah mengikut susunan tertent Andaian psikolinguis : pertuturan yg paling baru dipelajari pesakit adalah yg paling cepat lenyap daripada ingatannya.‡Mengakhiri kajian selepas menguji hipotesi Contoh hipotesis. ‡Uji hipotesis menggunakan data yg dikutip daripada pertuturan di pesakit. Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat - .

biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (da bidang kajian Psycholinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagai -bagai bidang.ayat yang mempunyai tatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa. danlingu istik. penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu. ‡Fonetikdan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Dalam bidang psikolinguistik. perkataan. ‡Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata. dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan - . dan sebagainya. ‡Psikolinguistik perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa. sepertip sikolog i. serta prosesproses yang membolehkan pemahaman pernyataan. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (sepertija lan danberja lan). Adanya banyak subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen- komponenbah asa manusia. teks. sains kognitif.

‡Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat. dan bagaimana kita menggunakan sintaksis ² iaitu. ‡Semantik adalah berkenaan de ngan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. antara lain. semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan. bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyarat-isyarat) bahasa. ‡Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna.‡Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan -perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutan-urutan kata yang kita panggil "ayat". Yang pertama antara perkara-perkara ini ² mengaitkan bunyi dengan maksud ² tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya seseten g ah p ersamaan ( .

dan faktor faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan. termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagian-bahagian ayat yang awal ² "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya". umpamanya. ‡Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah "terbina" di dalam otak.sila lihatKomun ikasi Pada dasarnya. dan mendakwa bahawa.) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud . (Rekursi. terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayat sintaksis: ‡Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa. sebagai contoh. ciri ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhluk-makhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial.

tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang menghasilkan rekursi. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. Rudolf Carnap. Sudut pandangan kedua ² iaitu "yang semula jadi" ² boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman halaman j urnalBahasa[1]. Ulasan it . dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme.F. dan secara logik memilih bahasa( -bahasa) yan Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960. kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa -tatabahasa manusia yang mungkin. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B. berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu.

sintaksis dalam bahasa beransur -ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup. ialah artifak kebudayaan. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin). serta interaksi manusia selama berpuluh-puluh ribu tahun. TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas ² atau tiada sintaksis ² yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu. Oleh itu. termasuk sintaksis dan lain -lain. dengan kata yang lain. ia tidak dapat diuji. d a n ma llo . kerjasama. . Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun. ataupun bukti bahawa bentuk bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari. sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan keperluan kelompok. seseorang harus melihat pada kemahiran -kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. S To te s v e e nP in ke r . Dari sudut pandangan ini. tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetik terhadap bentuk bentuk yang mungkin. Dengan kata yang lain. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya t idak dapat dibuktikan secara saintifik. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. ‡ Ahli-ahli teori sezaman. selain daripada Chomsky.Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. dan potensi untuk hidup. langsung tidak akan berkembang. yang mengerjakan bidang teori-teori psikolinguistik termasuk Ge o rg Mic eL h a a ko e l ff . Bahasa. atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik.

pembedahan otak merupakan cara yang lebih disukai oleh penyelidik -penyelidik bahasa untuk memahami bagaimana bahasa bertindak di dalam otak. ini telah dibuktikan benar). Masa tindak balas (biasanya pada peringkat milisaat) dan kadar jawapan yang betul paling biasa Tugas-tugas ini mungkin termasuk meminta subjek menukarkan kata nama menjadi kata kerja.Kebanyakan perkaedahan dalam bidang psikolinguistik mengambil bentuk uji kaji tingkah laku. lalu bertanya. pemotongan korpus kalosum (berkas saraf yang . dan sebagainya. umpamanya.memberikan ayat aktif seperti "Ali membaling bola kepada Ahmad". Umpamanya. ‡subjek eksperimen diberikan sesuatu bentuk input linguistik dan diminta melakukan sesuatu tugas (umpamanya. berbanding dengan ayat -ayat pasif (sebenarnya. "air" membayangkan "minum". "buku" membayangkan "menulis". ‡Contoh Eksperimen . membuat pertimbangan. membaca perkataan yang dipaparkan dengan kuat). serta padanan ayat pasifnya. "Bola itu dibaling oleh Ali kepada Ahmad". Lagi menarik. "Siapakah yang membaling bola itu?" Kita mungkin akan menyimpulkan bahawa ayat-ayat aktif dapat diproses dengan lebih mudah (lebih cepat). kita mungkin mendapati bahawa sesetengah orang tidak berupaya memahami ayat-ayat pasif (ini juga terbukti benar). menghasilkan semula rangsangan. dan kita mungkin akan mengambil langkah-langkah sementara untuk memahami jenis Jenis keurangan bahasa yang tertentu Sehingga kemunculan teknik-teknik perubatan tak invasif.

(2001). p en y elidi Rujukan Chomsky. R. & Ziegler. Sudah tentu. .. K.mengaitkan kedua-dua hemisfera otak) merupakan rawatan untuk sesetengah jenis epilepsi pada suatu ketika.." Psychological Review. 26-58. M. 35. (1959) "A Review of B. 1 (1959). No.. 108. DRC: "A dual route cascaded of visual word recognition and reading aloud. Perry.. Coltheart. Jadi penyelidik penyelidik dapat mengkaji cara -cara bagaimana pemahaman dan penghasilan bahasa akan dijejaskan oleh pembedahan yang drastik. 204-256. C. otak tidak dibedah hanya untuk mengkaji bahasa. F. Skinner's Verbal Behavior" dalam Language. Rastle. jika patologi memerlukan p embedahan otak . Langdon. N. J. Bagaimanapun.

& Sediv y. ‡ Lakoff.. 268. ‡ Piattelli-Palmarini. Massimo. K. J.1634. (1987) Women. 1632. Eberhard. Chicago: Percetakan Universiti Chicago. Cambridge." Science. (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. Moscow. and dangerous things: what categories reveal about the mind. Mass. (ed. M. K. "Integration ofvisual and linguistic information in spoken language comprehension.) (1980) Language and learning: the debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. fire. Noam. Bibliografi/Bacaan tambahan ‡ Sebuah senarai ringkas buku-buku yang berkenaan dengan ahli -ahli psikolinguistik dan yang ditulis dalam bahasa yang mudah untuk orang biasa. J. 2000 (dalam bahasa Rusia)[ Chomsky. E. Spivey-Knowlton. M. (l995). termasuk: ‡ Belyanin V. ‡ .. Foundations of Psycholinguistic Diagnostics (Models of the World) . M.: Percetakan Universiti Harvard.P.Tanenhaus. George. Cambridge: Percetakan Universiti Cambridge.

(2001)Psycholinguistics: Lan g ua g e. edisi ke-2.Pinker. ed. Lon g man[2] . dan David P. ‡ Steinberg.. Hiroshi Nagata. Steven. Danny D. New York: William Morrow. Aline. Mind and World. (1994) The Language Instinct.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful