Lampiran SASARAN DAN PROGRAM PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT

:
1. Aqidah No 1. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1.1. Urgensi da’wah Islamiyah tanggung jawab umat Islam di ranah Minang Tujuan Memahami, meyakini, dan menerapkan aqidah dan ibadah Islam sebagai mabda’, minhaj, dan ghayah dalam kehidupan seharihari. Alokasi Waktu 17 jam Mataji’ dan Kegiatan Belajar Mencari ayat rujukan, menyalin, terjemah dari 1. Alquran al Karim dan terjemahanny a Tafsir Al Azhar, Hamka. Al-furqan tafsir alQuran /A. Hassan. Kitab-Kitab Hadist Shabih al-Bhukari Hadist Shahih al-Muslim Syarh hadits Arba’in al Nawawiyah Syakhshiyyat al-Muslim. Aqidah Islam

1.2.

Da’wah Islamiyah, kaitannya dengan adat basandi Kitabullah Halaqah Islamiyah, studi di surausurau/ta’lim Mencari “kebenaran Metoda mencapai “kebenaran”,

2.

1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

3.

Fitrah manusia

4.

5. 6.

kaedah (ABS-SBK) Din al-haq Fitrah manusia terhadap agama a. Menjawab tantangan zaman

7. 8.

b.

Perbandingan agama dan peradaban.

2.

IMAN KEPADA ALLAH (TAUHID)

2.1.

Bukti adanya Allah ilamiah dan naqliyah Hakikat dan ma’la alsyahadatain ajarkan makna mahabbah, al-ridha, dan al-shibghah. Tawhid dan syirk, Indikatornya?

2.2.

2.3.

1

2.4.

Arti dan bukti dari mukmin, muslim muhsin Indikator Sifat-sifat orang kafir, munafik, fasik, zalim, Indikatornya? riya’ dan ikhlas Indikatornya? Nawaqidh al syahadatain, yakni prilaku orang yang sudah bersyahadah. al-Furqan dan Pengajaran al Quran, Konsekuensi syahadatain

2.5.

2.6. 2.7.

2.8.

3.

Hakikat din al-Islam pandangan hidup Muhammad Rasulullah SAW, Kitab Allah dan Sunnah Rasul pedoman hidup.

3.1. 3.2.

4.

Ikhtisar arkan alIman:

4.1. 4.3.

Qiyamat, dan Penjelasannya Hisab, medan pertanggung jawaban umat

4.2. Hari Berbangkit.

4.4. Sorga dan Neraka

5.

Taqdir Metoda memahami nashib, shabar, ikhtiyar,syukur, tawakkal, dan redha.

2

2. SASARAN PEMBELAJARAN SISTIM HALAQAH Sasaran sistem halaqah ini adalah,meliputi Aqidah, Akhlaq, Fiqh, dan Kewaspadaan Umat. Aqidah, -keimanan- melahirkan sikap jiwa yang mahabbah, cinta kasih yang mendalam kepada Allah yakni sikap redha, ikhlas dan ihsan dan disiplin dengasn aarkanul iman. Akhlaq, prilaku sehari-hari, yang terpuji, seperti setia, syukur, sabar dan disiplin, yang melahirkan tidak pernah putus asa, menjadi pancaran dari Al Mahabbah yang menumbuhkan watak redha dengan segala ketetapan Allah. Bimbingan aqidah melahirkan amalan atau prilaku beradat dengan panduan syariat (syarak) yang sendikan Kitabullah dan Sunah Rasul. Semua bimbingan yang terdapat pada Kitabullah menekankan adab pergaulan antar manusia dan sesama makhluk yang diikat dengan hubungan kasih dengan khalik Maha Pencipta, yang disebut dengan ibadah yang mewujudkan sikap hidup taqwa. 3. MATERI PEMBELAJARAN

1) Aqidah, meliputi Arkanul Iman, Iman kepada Allah, Iman kepada Rasul,
Malaikat, Kitabullah, Hari Akhirat dan Takrif kebenaran, Hakikat Dinul Islam, Ikhtiar dan Taqdir.

2) Akhlaq, neliputi pengertian, akhlaq kepada Allah, terhadap tetangga, sama besar
dan yang lebih muda, terhadap lawan jenis, terhadap berbeda agama, terhadap lingkungan, terhadap guru dan orang lebih tua, dan terhadap ibu bapa.

3) Akhlaq Bermasyarakat, meliputi akhlaq keluarga muslim (akhlaq kepada Allah,
kepada manusia, kepada alam, dan kepada makhluq lain), Masalah Keluarga dan Mengatasinya, Garis Besar Waris dalam Islam, dan Indikasi Keluarga Bahagia, yang ditampilkan untuk mengembangkan jiwa dan watak umat, diantaranya, gerakan bermasyarakat =Sosial movement dengan tujuan membina dan mengembangkan potensi da’wah Islamiyah di tengah kehidupan warga kota (nagari).

4) Syura dalam Islam, meliputi syura dalam pandangan Islam, Syura dan
Demokrasi, Prinsip Dasar Syura, Syura dalam sejarah nabi dan masa Khulafaurrasyidin, Perbedaan Pendapat, dan Karakteristik syura dalam Islam.

5) Fiqh Dakwah wal Harakah, meliputi Makna Dakwah, Proses dan tahapan
dakwah, Organisasi dan manajemen dakwah, Kualifikasi harakah islamiyah, Strategi dakwah, Amal da’i, Karakteristik Dakwah dan Taklim dan Harakah surau.

6) Fiqh Sirah dan TarihkIslam, meliputi Urgensi al sirah nabawiyah, Ta’rif Sirah

dan Tarikh Islam, Makna Jahiliyah, Muhammad saw, Sistem Dakwah Rasulullah, Fase Dakwah Islamiyah, Perbahan Masyarakat dan Risalah Dakwah, dan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Islam di Nusantara. Kekeluargaan, Pola Kepemimpinan Rumah Tangga Islam, Pola Keluarga Muslim, Arti Rumah Tangga di Minangkabau. (Fikih Tatanan Keluarga Islam) yakni Pendidikan bermasyarakat dan berkeluarga secara intensif dengan pokok bahasan,

7) Fiqh al Usrah al Islamiyah, meliputi Keluarga dalam Islam, Ikatan

a.

Ta’rif atau difinisi keluarga dalam Islam,

3

b. Perbandingan dengan sistem keluarga di luar Islam
c. d. e. f.

Dasar ikatan kekeluargaan dalam Islam Pola memimpin rumah-tangga Islam, Persiapan kejenjang pernikahan, Pola asuhan islami (pendidikan sebelum janin sampai umur 11 tahun, pembinaan remaja:12-19 tahun, keluarga muslim dewasa 20-25 thn, keluarga muslim dewasa 26-40 tahun, keluarga muslim manula 41 tahun sampai liang lahad). 8). Kewaspadaan Umat, meliputi Makna, macam-macam, hakikat, Cara Menjaga, Tujuan Kewaspadaan, Amal dan Hikmah Kewaspadaan ancaman dan hambatan.

4. PROSPEK KEDEPAN PESANTREN RAMADHAN SISTIM HALAQAH Tujuannya antara lain ; a. Memahami landasan masyarakat ABS-SBK,

b. Menerapkan dan membentuk masyarakat adat basandi syarak, syarak
basandi Kitabullah. c. Melaksanakan kaderisasi risalah da’wah Islamiyah di Minangkabau. Minanagkabau, singkek uleh maauleh, barek sapikua bahasa tutur dan tulisan Arab Melayu)

d. Menghidupkan prinsip ta'awun dan pembaruan masyarakat e. Menerapkan pendidikan dengan kemampuan memahami pepatah adat
f. Membina, memahami, dan meyakini dan menerapkan sistem keluarga Islam dalam kehidupan

g. Membentuk generasi Muslim berbudaya Islami dan berakhlaq mulia.

4