Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

ISI KANDUNGAN
1. PENGENALAN.................................................................................................................1
Konsep Perpaduan dan Integrasi Nasional.......................................................................1

2. USAHA DAN STRATEGI YANG DIAMBIL OLEH KERAJAAN BAGI
MEMANTAPKAN USAHA MENCAPAI PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

2.1 Rukunegara….……………………………………………………………………………… 3 2.2 Wawasan 2020. ..………………… ……………………………………………………….. 4 2.3 Dasar Ekonomi Baru…….…………………………………………………………………. 6 2.4 Dasar Pembangunan Nasional….………………………………………………………… 7 2.5 Dasar Kebudayaan Kebangsaan.…………………………………………………………. 8 2.6 Dasar Pendidikan Kebangsaan…….……………………………………………………... 9
3. USAHA-USAHA YANG BOLEH DILAKSANAKAN DI PERINGKAT SEKOLAH

3.1 Kurikulum…………….…………………………………………………………………….. 12 3.2 Kokurikulum………….…………………………………………………………………….. 13 3.3 Lawatan sambil belajar …………………………………………………………………... 13 3.4 Program anak angkat …………………………………………………………………….. 14 3.5 Sukan…………………………………………………………………………………….…. 14 3.6 Perkhemahan….…………………………………………………………………………... 15
4. BENTUK-BENTUK HALANGAN YANG WUJUD DAN CARA MENGATASINYA

4.1 Halangan-halangan Yang Wujud…………………………………………………………16 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4
4.2.1 4.2.2 4.2.3 Dasar Pecah Perintah …………….……………………………………………. 16 Pengasingan Sistem Pendidikan …………………...…………......…………...16 Politik Perkauman .……………….…...………………………………………… 17 Kemiskinan……………..………………………………………..........................17

4.2 Cara Mengatasinya…………………………………………………………………………18 Kerajaan…………...……………………………………………………………… 18 Sekolah……………………………………………………………………………. 18 Masyarakat…………………………………………………………………………19

5. LAMPIRAN……………..……………………………....………………………………………..20

6. BIBLIOGRAFI…………………..……………………………………………………………….21

Pengajian Malaysia

-1-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

1. PENGENALAN
Malaysia sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa dan majmuk yang terunggul di mata dunia. Disebabkan masyarakat berbilang bangsa, masalah perpaduan dan integrasi merupakan satu masalah besar. Perubahan yang wujud di antara kaum dari segi pemikiran, tingkahlaku telah menimbulkan pertelingkahan atau ketegangan dalam negara. Ini dapat dilihat melalui peristiwa 13 Mei 1969 yang mengugat keselamatan dan keharmonian negara. Selepas tragedi ini, kerajaan sedar bahawa perpaduan tidak dapat dicapai secara semulajadi dan telah mengatur pelbagai langkah untuk mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat. Perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang berkait rapat dan digunakan bersilih-ganti. Namun demikian, perpaduan dan integrasi merujuk kepada dua proses yang berbeza. Perpaduan negara ialah satu keadaan dimana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Manakala integrasi nasional merupakan satu proses dinamik yang merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam masyarakat bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Pada masa kini ramai yang prihatin terhadap perpaduan dan integrasi nasional. Dalam buku ‘Malaysia Kita’ integrasi nasional bermaksud proses penyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional. Disamping itu, terdapat juga pendapat lain yang mengatakan integrasi nasional sebagai satu bentuk integrasi sosial bersama dengan mengetepikan

Pengajian Malaysia

-1-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

perbezaan-perbezaan besar tetapi dalam masa yang sama tidak menhilangkan identiti asas masing-masing. Sarjana tempatan Haji Ishak bin Saat dalam bukunya Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia menjelaskan integrasi lebih merupakan penerapan ciri-ciri luar atau ciri-ciri budaya kaum lain ke dalam sesuatu budaya hingga ciri-ciri itu dapat disebatikan dengan budaya yang menerimanya.

Pengajian Malaysia

-2-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

2. USAHA DAN STRATEGI KERAJAAN
Ekoran dari peristiwa 13 Mei 1969 iaitu rusuhan kaum yang menjadi titik hitam negara, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah atau dasar sosial, ekonomi dan politik ke arah pewujudan dan pengukuhan perpaduan dan integrasi nasional. Usaha yang diambil oleh kerajaan telah memberi kesedaran di antara masyarakat tentang kepentingan perpaduan dan integrasi nasional. Proses pemantapan perpaduan serta integrasi nasional yang dilaksanakan oleh kerajaan meliputi pelbagai bidang, di antaranya ialah:

2.1 RUKUNEGARA
Rukunegara merupakan dokumen awal yang menanamkan semangat kesetiaan, kesopanan dan kesusilaan bagi mewujudkan pelbagai kaum. Menurut Tengku Anuar dalam bukunya Pengetahuan Kenegaraan Malaysia mengatakan rukunegara merupakan ideologi kebangsaan yang bertujuan untuk menyatukan fikiran, pendapat dan perasaan rakyat tanpa mengira perbezaan yang berdasarkan asal keturunan, bahasa, agama dan budaya. Tercetusnya masalah perpaduan pada 13 Mei 1969 telah mendesak kerajaan menjalankan dasar yang lebih tegas. Rukunegara diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 dan digubal oleh Majlis Perundangan Negara untuk memupuk integrasi nasional. Secara terperinci, objektif rukunegara diperkenalkan adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakat iaitu menghapuskan perasaan kedaerahan dan perkauman. Seterusnya ialah membentuk sebuah negara yang adil dan saksama tanpa mengira kaum dan agama, memelihara dan mengekalkan prinsip demokrasi, membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang liberal dan membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Rukunegara melaksanakan dasar dan
Pengajian Malaysia

-3-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

garis panduan supaya proses perpaduan dapat dipercepatkan. Ia juga menggariskan prinsip-prinsip yang harus diikuti dan diamalkan oleh rakyat. Tidak dilupakan ia menyedarkan rakyat tentang kesan buruk yang menimpa negara akibat rusuhan kaum. Rukunegara membolehkan rakyat mengamalkan toleransi dan tatasusila yang mulia.

2.2 WAWASAN 2020
Wawasan 2020 satu pandangan jauh yang diasaskan oleh bekas Perdana Menteri kita, Datuk Sri Dr. Mahathir bin Mohamad. Wawasan 2020 termaktub dalam cabaran pertama bagi membentuk satu Bangsa Malaysia yang bersatupadu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama. Sebenarnya wawasan 2020 bukan satu dasar tetapi satu tindak balas kepada perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di peringkat nasional dan antarabangsa yang telah memberi cabaran hebat kepada negara. Wawasan 2020 berobjektif untuk membentuk sebuah negara yang benar-benar maju menjelang tahun 2020 bukan sahaja dalam bidang ekonomi tetapi merangkumi segala aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan. Terdapat sembilan cabaran yang perlu ditangani oleh semua pihak untuk mencapai wawasan 2020. Antaranya ialah, i. Membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu

Mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatupadu yang mempunyai matlamat yang serupa dan dikongsi bersama, berintegrasi di peringkat Wilayah dan antara kaum, berasaskan persamaan hak dan keadilan. ii. Melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, teguh dan mempunyai keyakinan diri

Pengajian Malaysia

-4-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Melahirkan masyarakat yang berjiwa bebas, berkeyakinan terhadap diri sendiri, berbangga dengan apa yang dicapai serta cekap menghadapi pelbagai rintangan, sentiasa mengejar kecemerlangan dan dihormati oleh rakyat negara lain. iii. Membangunkan masyarakat demokratis yang matang Membentuk dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman dan demokrasi yang unggul berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada negara membangun. iv. Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh moral dan etikanya, dan utuh nilai keagamannya Membentuk masyarakat yang bermoral dan beretika, dengan warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh. v. Mewujudkan masyarakat yang matang dan bersifat toleran Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur dengan rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada negara. vi. Membentuk masyarakat yang bersifat sains dan progresif

Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya cipta tinggi dan memandang ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. vii. Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang

Pengajian Malaysia

-5-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Mewujudkan masyarakat berbudi dan berbudaya menyayang, iaitu sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri dan kebajikan insan tidak berkisar kepada negara atau individu. viii. Menjamin Menjamin pembentukan sebuah masyarakat yang adil yang adil

ekonominya pembentukan masyarakat dalam bidang ekonomi,yang mampu mengagihkan kekayaan negara secara adil dan saksama tanpa mengira kaum. ix. Mewujudkan masyarakat yang makmur yang tinggi daya saing dan

Mewujudkan masyarakat makmur

ketahanan dinamik, serta tangkas menghadapi perubahan. Jika segala cabaran-cabaran ini diatasi, ini akan menghala kepada kesejahteraan masyarakat. Penyertaan mereka untuk memajukan negara menjelang tahun 2020, akan melahirkan perpaduan dan integrasi di antara mereka.

2.3 DASAR EKONOMI BARU
Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan pada tahun 1970 hingga 1990 sebagai tindak balas kepada peristiwa 13 Mei 1969, rusuhan kaum yang dikatakan terjadi kerana jurang perbezaan dari segi ekonomi. Dasar ini digubal untuk mencapai perpaduan negara melalui penghapusan kemiskinan dan struktur sosiopolitik dan ekonomi masyarakat yang tidak seimbang. Dasar ini menjadikan empat rancangan Malaysia sebagai saluran untuk mencapai matlamat iaitu yang utamanya mencapai integrasi nasional. Strategi ‘serampang dua mata’ diperkenalkan iaitu membasmi kemiskinan di kalangan rakyat tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat bagi
Pengajian Malaysia

-6-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Beberapa langkah dijalankan untuk membasmi kemiskinan. Antaranya ialah,    Banyak peluang pekerjaan diwujudkan melalui pembangunan sektor industri dan pembukaan tanah-tanah baru. Pendapatan golongan miskin dan daya pengeluaran ditingkatkan menerusi pembukaan tanah baru dan pembangunan setempat. Menggalakkan penglibatan tenaga buruh daripada sektor ekonomi yang mundur dan rendah daya pengeluarannya kepada sektor ekonomi yang lebih maju dan produktif. Untuk membasmi kemiskinan penyusunan semula masyarakat sangat penting. Antara strategi yang digariskan ialah,  Mendekatkan jurang perbezaan dalam ekonomi iaitu bumiputera menguasai 40% manakala bukan bumiputera 40% dan pemodalpemodal asing 30%.  Memodenkan kawasan-kawasan luar Bandar bagi meninggikan daya pengeluaran dan taraf hidup. Struktur gunatenaga dan penglibatan semua kaum dalam sektor-sektor ekonomi negara disusun semula agar pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi dihapuskan. Dasar Ekonomi Baru telah mencapai kejayaan dalam usaha untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat disamping mewujudkan perpaduan di kalangan masyarakat.

2.4 DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
Selepas Dasar Ekonomi Baru berakhir, Dasar Pembangunan Nasional telah dilancarkan pada 17 Jun 1991 hingga 2000 oleh Yang Amat Berhormat Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad. Dasar Pembangunan Nasional juga berfokus kepada perpaduan negara seperti Dasar Ekonomi Baru kerana masyarakat yang

Pengajian Malaysia

-7-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

bersatupadu penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Salah satu daripada Dasar Pembangunan Nasional adalah menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan ekonomi berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan perpaduan negara.

2.5 DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN
Pengaruh kebudayaan amat penting dalam memupuk dan mewujudkan perpaduan negara. Dasar Kebudayaan Kebangsaan diperkenalkan sebagai satu langkah untuk mencapai integrasi nasional. Terdapat tiga ciri utama dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan iaitu, i. ii. iii. Kebudayaan kebangsaan negara mestilah berasaskan kepada kebudayaan penduduk asal atau asli atau peribumi negara ini. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai, wajar dan munusabah diterima dan digabungkan dalam kebudayaan kebangsaan. Islam akan menjadi unsur penting dalam pembentukkan kebudayaan kebangsaan. Pada awalnya, komponen kebudayaan kebangsaan merujuk kepada aspek-aspek kesenian dan pakaian. Malah kebudayaan kebangsaan tidak hanya penyataan-penyataan artistik dan simbolik (kesenian dan pakaian) tetapi bahasa serta norma dan nilai. Dari segi bahasa, dalam kebudayaan kebangsaan Bahasa Melayu / Malaysia dijadikan bahasa pengantar dan digunakan secara meluas. Norma dan nilai pelbagai etnik seperti Cina dan India diterapkan ke dalam kebudayaan kebangsaan dan ini telah menjadi nilai sejagat yang positif yang boleh mewujudkan kesatuan dan kesetiaan kepada negara. Penerimaan unsurunsur kebudayaan lain telah membolehkan wujudnya perpaduan serta integrasi nasional.

Pengajian Malaysia

-8-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

2.6 DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pada zaman penjajahan, Tanah Melayu tidak mempunyai satu dasar pendidikan yang berkesan. British telah membiarkan sistem pendidikan berkembang mengekalkan identiti negara asal mereka. Dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, pemimpin dan rakyat sedar akan betapa mustahaknya satu sistem pendidikan kebangsaan yang seragam diperlukan bagi melahirkan sebuah masyarakat yang bersatupadu dan bersemangat kebangsaan. Ke arah mewujudkan Sistem Pendidikan Kebangsaan beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan. Antaranya, British telah cuba menyatukan sistem-sistem pendidikan yang sedia ada bagi mewujudkan perpaduan di antara kaum. Pada tahun1945, Rancangan Cheeseman mengeluarkan beberapa cadangan iaitu pemberian tempat percuma kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah vernakular di sekolah rendah, Bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah rendah, dua jenis sekolah menengah ditubuhkan dan cadangan Laporan Pelajaran 1983 mengenai pelajaran vokasional dilaksanakan sepenuhnya. Rancangan ini ditolak oleh Majlis Perundangan Persekutuan kerana tidak menampakkan dasar yang mewujudkan integrasi nasional. Pada tahun 1950, satu jawatankuasa yang diketuai oleh LJ Barnes ditubuhkan atas desakan daripada pemimpin Melayu. Laporan Barnes mencadangkan sekolah rendah dijadikan asas penyatuan kaum, sekolah kebangsaan sahaja perlu diwujudkan, Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah, Bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar kedua di sekolah, umur persekolahan kanak-kanak ialah 6-12 tahun, pelajar sekolah rendah akan memasuki sekolah menengah Inggeris, pelajaran akan diberi percuma dan kerajaan tempatan mesti menanggung sebahagian perbelanjaan sekolah. Walaupun Laporan Barnes menunjukkan idea ke arah perpaduan tetapi ia ditentang oleh orang bukan melayu terutamanya orang Cina. Laporan yang dikenali sebagai Laporan Fenn-Wu mencadangkan bahasa Cina mesti dijadikan bahasa ketiga dalam sistem persekolahan, Sekolah Jenis
Pengajian Malaysia

-9-

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Kebangsaan hendaklah diteruskan dan pendidikan di sekolah Cina hendaklah berteraskan Tanah Melayu. Perbezaan yang dilihat di antara Laporan Barnes dan Fenn-Wu menyebabkan British mewujudkan satu jawatankuasa khas untuk mengkaji kedua-dua laporan. Laporan yang dikenali sebagai Ordinan Pelajaran 1952 telah mengandungi beberapa butir seperti dua jenis sekolah diwujudkan iaitu berpengantar bahasa Melayu dan Inggeris, kemudahan disediakan untuk mempelajari bahasa Cina dan Tamil, sekolah Cina dan Tamil tidak termasuk dalam Sistem Pelajaran Kebangsaan, bahasa Inggeris diajar dari darjah 1 di sekolah yang berpengantarkan bahasa Melayu dan bahasa Melayu mulai diajar dari darjah 3 di sekolah yang berpengantarkan bahasa Inggeris. Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana masalah kewangan. Selepas memenangi pilihanraya pada tahun 1955, British menubuhkan satu jawatankuasa untuk mengkaji sistem pendidikan negara yang diketuai oleh Dato Abdul Razak Hussein. Antara cadangan-cadangan dalam Penyata Razak 1956 ialah setiap kanak-kanak diberi peluang mendapatkan pelajaran, diwujudkan 1 sistem pendidikan sahaja iaitu Sistem Pelajaran Kebangsaan, 2 jenis sekolah diwujudkan iaitu sekolah umum yang menggunakan bahasa Melayu dan sekolah jenis umum yang menggunakan bahasa Inggeris/Cina/Tamil, bahasa Melayu dan Inggeris diwajibkan di semua sekolah, bahasa Cina dan Tamil boleh diajar jika ada 15 pelajar dan permohonan ibubapa, bantuan diberi kepada semua sekolah dan akhirnya peringkat sekolah menengah sebaliknya. Pada tahun 1960, Penyata Razak 1956 dikaji semula dan Penyata Rahman Talib dikeluarkan. Segala syor-syor Penyata Rahman Talib dimasukkan ke dalam Akta Pelajaran 1961. Butir-butir yang terdapat dalam Akta Pelajaran 1961 ialah kanak-kanak sekolah rendah diberi peluang melanjutkan pelajaran ke ditubuhkan iaitu sekolah menengah kebangsaan yang berpengantarkan bahasa Melayu manakala bahasa Inggeris diwajibkan dan

Pengajian Malaysia

- 10 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

sekolah menengah, pelajaran percuma di sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan, umur persekolahan adalah antara 6-15 tahun, kanak-kanak yang gagal memasuki sekolah akademik ditawarkan ke sekolah kemahiran, 2 jenis sekolah diwujudkan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan, kurikulum dan peperiksaan diselaraskan di semua Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah, bahasa Cina, Tamil dan Pengetahuan Islam boleh diajar jika terdapat 15 pelajar. Pada tahun 1976, Akta Pelajaran 1961 diperluaskan ke Sabah dan Sarawak dan dengan ini wujud satu sistem pendidikan kebangsaan. Selepas tahun 1961, sistem pendidikan dibahagikan kepada 2 tempoh iaitu tempoh 19611970 yang memberi tumpuan kepada peningkatan pendidikan di luar bandar melalui meluaskan peluang dan meningkatkan penyertaan pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Dengan ini, sekolah asrama penuh didirikan bagi menanggung pelajar. Selepas tahun 1970, tumpuan diberikan untuk meningkatkan mutu pelajaran dan perpaduan melalui pembaharuan kurikulum dan mempelbagaikan mata pelajaran selaras dengan perkembangan sains dan teknologi. Pada tahun 1974, Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan ditubuhkan dan ini dipengerusikan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Laporan ini mencadangkan pendidikan hendaklah memenuhi keperluan tenaga kerja terutama dalam bidang sains dan teknologi dan keperluan pembentukan akhlak mulia. Hasil daripada itu, Kurikulum Baharu Sekolah Rendah (KBSR) dilancarkan pada tahun 1983 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988. Dengan melaksanakan Dasar Pendidikan Kebangsaan, dapat dilihat sistem pendidikan negara telah dapat melahirkan rakyat yang bersatupadu, berdisiplin dan terlatih.

3. USAHA DI PERINGKAT SEKOLAH
Pengajian Malaysia

- 11 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Sekolah merupakan satu pusat integrasi antara pelajar pelbagai kaum. Ia bukan sahaja tempat untuk menimba ilmu malah ia juga menjadi alat memupuk perpaduan di kalangan pelajar. Menurut Dr Chandra Muzaffar, aktivis sosial ‘integrasi di peringkat sekolah rendah adalah penting untuk perpaduan’. Jadi pendidikan menjadi alat penting untuk memupuk integrasi dan mewujudkan perpaduan di antara masyarakat terutamanya kanak-kanak di bangku sekolah. Untuk itu, pihak sekolah telah mengambil pelbagai langkah agar perpaduan serta integrasi dapat dipupuk sejak dari bangku sekolah kepada pemimpin masa hadapan. Antara usaha yang dilaksanakan di peringkat sekolah adalah;

3.1 KURIKULUM
Perpaduan di peringkat sekolah dapat dicapai melalui mengadakan kurikulum yang seragam untuk semua sekolah. Kurikulum boleh dikatakan sebagai bidang pelajaran di sekolah. Menurut Mok Soon Sang, kurikulum merangkumi pengalaman kehidupan nyata dan tidak nyata yang diplih, diorganisasi dan disusun oleh sarjana pendidikan dan pakar kurikulum dengan secara teliti dan profesional, demi menjadikan pelbagai jenis aktiviti pembelajaran nyata dan tidak nyata seperti yang dijalankan dalam dan luar bilik darjah, dalam dan luar sekolah, untuk semua peringkat persekolahan. Terdapat 2 jenis kurikulum iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Matlamat utama pendidikan Malaysia ialah menampung keperluan tenaga kerja dan mencapai perpaduan masyarakat menerusi perkembangan individu secara menyeluruh. Rancangan pendidikan KBSM merupakan kesinambungan kepada KBSR. Konsep bersepadu bererti penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni menerusi pendekatan integrasi dan penyerapan dalam semua mata pelajaran di sekolah.

3.2 KO-KURIKULUM

Pengajian Malaysia

- 12 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang (Mok Soon Sang, 2006, p.128). Kegiatan kokurikulum sekolah merangkumi aktiviti pasukan unit beruniform, persatuan/kelab akademik dan sukan/permainan dan ia juga merupakan aktiviti luar bilik darjah. Aktiviti sukan dan permainan sekolah meliputi olahraga, hoki, tenis dan lain-lain lagi. Manakala pasukan beruniform sekolah adalah seperti Pasukan St. John Ambulans, Pengakap Kanak-Kanak, dan Kadet Remaja Sekolah. Kelab dan persatuan sekolah ialah Kelab Kebudayaan, Matematik dan Sains, dan Kelab Tae Kwan Do dan sebagainya. Kepentingan penyumbang dan pelaksanaan pelengkap aktiviti kepada ini setara dengan kepentingan dan

pelaksanaan aktiviti di dalam bilik darjah kerana peranannya juga turut menjadi keberkesanan pengajaran pembelajaran di sekolah keseluruhannya. Aktiviti-aktiviti kokurikulum membantu pelajar untuk menambah,mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Peranan utama kokurikulum ialah untuk memupuk dan mengeratkan hubungan di kalangan pelajar dan juga antara sekolah dengan masyarakat. Dengan ini perpaduan mula berpucuk di kalangan pelajar dan secara langsung menuju ke arah integrasi nasional.

3.3 LAWATAN SAMBIL BELAJAR
Pada masa kini, lawatan sambil belajar banyak dianjurkan di sekolahsekolah. Lawatan-lawatan seumpama ini terutamanya lawatan integrasi banyak memberi manfaat kepada pelajar serta menyumbang kepada perpaduan. Sesebuah sekolah akan mengadakan lawatan sambil belajar, ke tempat-tempat yang bersejarah atau tempat yang memberi pengetahuan dan sesuai dengan pelajaran mereka. Lawatan-lawatan integrasi seperti lawatan sempena

Pengajian Malaysia

- 13 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

Persidangan Parlimen, Hari Kebangsaan, Tilawah Al-Quran dan sebagainya akan menyebabkan interaksi di antara masyarakat di sana. Interaksi dengan mereka akan menghala ke arah perpaduan serta integrasi di antara semua pihak.

3.4 PROGRAM ANAK ANGKAT
Program anak angkat merupakan satu rancangan pertukaran pelajar untuk sesuatu aktiviti demi kebaikan pelajar. Selalunya ia berfokuskan kepada pembinaan perhubungan yang tidak mengira agama, bangsa dan negara atau dengan kata lain menuju perpaduan. Program anak angkat dijalankan oleh pihak sekolah contohnya ke Sabah, Sarawak atau Brunei agar seseorang pelajar dapat mengenali ciri-ciri kehidupan dan kebudayaan sesuatu tempat. Dengan ini, wujudlah persefahaman dan perpaduan di antara pelajar dan penduduk sesuatu tempat. Ia juga menjurus kepada tercapainya integrasi nasional. Program anak angkat tidak hanya tertumpu kepada pertukaran pelajar ke kawasan lain tetapi ia juga boleh dijalankan berdasarkan ke pelajaran. Institusiinstitusi atau universiti boleh menjalankan program ini untuk memberikan banutan dan perhatian kepada sesuatu sekolah terutamanya sekolah-sekolah di kawasan pedalaman. Dengan ini akan membina motivasi kepada pelajar untuk berjaya dalam hidup dan memupuk perpaduan di kalangan mahasiswa dan pelajar yang akan menjurus kepada perpaduan negara.

3.5 SUKAN
Sukan juga menjadi salah satu daripada alat perpaduan di peringkat sekolah. Sukan dijalankan bukan semata-mata untuk kesihatan tetapi juga untuk perpaduan di kalangan masyarakat. Matlamat utama hari sukan ialah mewujudkan persefahaman, semangat kekitaan dan perpaduan diantara pelajarpelajar sekolah. Pada hari sukan, semua pelajar akan terlibat dalam sesuatu aktiviti permainan, perarakan dan perhiasan khemah dengan bersatupadu tanpa

Pengajian Malaysia

- 14 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

mengira apa-apa jua tetapi sebagai satu kumpulan yang majmuk. Ini menuju ke arah perpaduan di antara palajar-pelajar.

3.6 PERKHEMAHAN
Perkhemahan merupakan satu aktiviti yang dijalankan oleh badan-badan beruniform seperti pengakap, pandu puteri, bulan sabit merah dan sebagainya. Selalunya perkhemahan seumpama ini akan dianjurkan di peringkat daerah atau negeri yang akan dihadiri oleh semua sekolah yang berhampiran. Tujuan utama aktiviti-aktiviti perkhemahan ini dianjurkan adalah untuk memupuk perpaduan dan membentuk integrasi di kalangan peserta-peserta perkhemahan. Semangat kekitaan akan mula berbunga apabila menjalankan aktiviti-aktiviti secara kumpulan dan berkerjasama untuk mengharungi segala cabaran semasa aktiviti. Kerjasama antara satu sama lain dan tolong-menolong akan membentuk sikap bersatupadu. Dengan ini wujudlah perpaduan di antara peserta-peserta perkhemahan yang datang dari sekolah yang berbeza, latar belakang yang berbeza dan kebudayaan berbeza.

Pengajian Malaysia

- 15 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

4. BENTUK HALANGAN DAN CARA MENGATASINYA
4.1 Halangan Yang Wujud
4.1.1 DASAR PECAH DAN PERINTAH
Sejak zaman penjajahan, masalah integrasi telah wujud terutamanya pada penjajahan British. British menjalankan dasar “divide and rule” iaitu dasar pecah dan perintah agar dapat memerintah dan mengeksploitasi ekonomi negara. Dasar ini juga telah memisahkan kaum-kaum utama di negara ini mengikut bidang ekonomi yang dijalankan. Masyarakat Melayu yang mengendalikan pertanian tradisional ditempatkan di kawasan luar bandar iaitu di kampung-kampung. Masyarakat Cina ditempatkan di lombong-lombong bijih timah dan bandar-bandar kerana aktiviti perlombongan dan perdagangan yang dijalankan oleh mereka. Manakala masyarakat India pula ditempatkan di ladangladang getah. Perubahaan fungsi ini telah menyebabkan ketiga-tiga kaum ini terpisah dan mempunyai hubungan yang terhad.

4.1.2 PENGASINGAN SISTEM PENDIDIKAN
Pada zaman penjajahan, Tanah Melayu tidak mempunyai dasar pendidikan yang jelas. Semasa pemerintahan British, sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak British tidak menunjukkan keseimbangan. Sistem pendidikan British telah bersifat perkauman. British mewujudkan empat jenis persekolahan iaitu aliran Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Keempat-empat aliran ini mempunyai perbezaan yang ketara dari segi matlamat, sukatan pelajaran, bahasa pengantar dan pendidikan guru. Sekolah Inggeris menyediakan pelajarnya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tinggi di - 16 -

Pengajian Malaysia

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

seberang laut. Sekolah Melayu pula untuk menjadikan pelajar sebagai petani dan nelayan yang baik. Sekolah Cina menyediakan pelajarnya untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah dan ke negara China. Manakala, sekolah Tamil untuk menarik lebih ramai buruh India berhijrah ke Tanah Melayu. Setiap sekolah mempunyai sukatan masing-masing iaitu sekolah Inggeris menggunakan sukatan dari England, sekolah Cina dan Tamil sukatan dari negara asal masing-masing dan sekolah Melayu mementingkan asas 3M (menulis, membaca, mengira) dan pelajaran agama. Setiap aliran menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Ini telah menyebabkan perpaduan di antara rakyat tidak berlaku.

4.1.3 POLITIK PERKAUMAN
Perkauman merupakan satu isu sensitif jika diungkitkan dimana jua kita berada. Jika disiasat perkauman inilah yang menghalang perpaduan negara dicapai terutamanya parti politik. Majoriti parti politik di negara ini ditubuhkan berasaskan kaum masing-masing. Contohnya, UMNO ditubuhkan untuk menyatupadukan orang-orang Melayu, MIC untuk menjaga kepentingan politik, ekonomi dan sosial kaum India di Tanah Melayu dan MCA pula untuk melindungi hak dan kepentingan ekonomi, politik dan sosial kaum Cina di Tanah Melayu. Sikap ingin memperjuangkan kaum masing-masing tanpa semangat kekitaan telah melambatkan proses perpaduan di negara ini. Kita dapat melihat semangat perkauman ini dalam isu Sekolah Wawasan. Masyarakat Cina yang diwakili oleh parti politik Cina telah menentang penubuhan sekolah ini mengatakan identiti rakyat Cina akan hilang. Malah mereka tidak sedar akan kepentingan sekolah itu untuk mewujudkan perpaduan antara masyarakat.

4.1.4 KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan salah satu halangan untuk mencapai perpaduan. Kadar kemiskinan di kalangan penduduk pada zaman penjajahan adalah tinggi kerana fungsi ekonomi yang berbeza. Terdapat jurang perbezaan pendapatan

Pengajian Malaysia

- 17 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

yang ketara di antara penduduk di bandar dan di luar bandar. Kemiskinan ini telah menyebabkan berlakunya masalah sosial di kalangan rakyat. Keadaan ini telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya masalah perpaduan dan seterusnya gagal mencapai integrasi nasional. Akhirnya masalah kemiskinan ini telah menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969.

4.2 CARA MENGATASINYA
4.2.1 KERAJAAN
Kerajaan yang amat prihatin terhadap perpaduan harus berusaha terus untuk mencapainya terutamanya melalui sistem pendidikan agar semangat kekitaan dapat dipupuk sejak dari bangku sekolah dan juga cuba untuk menerapkan pendidikan yang berkaitan dengan perpaduan. Kerajaan boleh mengadakan program-program berdasarkan kebudayaan semua bangsa secara meluas di seluruh negara agar semua masyarakat di Malaysia mengenali kebudayan semua kaum. Kerajaan juga boleh mengadakan kempen perpaduan untuk menyedarkan kepentingan perpaduan kepada masyarakat. Usaha sebegini akan menghala kepada wujudnya persefahaman antara mereka dan menjurus kepada perpaduan serta integrasi nasional.

4.2.2 SEKOLAH
Sekolah juga harus berfungsi sebagai pusat mewujudkan perpaduan. Sekolah boleh menganjurkan sukan, perkhemahan, program motivasi dan sebagainya agar pelajar dari aliran lain dapat turut menyertainya. Sikap bekerjasama dan berganding bahu untuk menyempurnakan sesuatu dapat memupuk hubungan yang baik di antara mereka. Lama-kelamaan hubungan baik ini akan melahirkan satu semangat kekitaan dan perpaduan. Sesebuah sekolah harus berusaha untuk mengajar 4 bahasa dalam sekolah iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Pendedahan bahasa-

Pengajian Malaysia

- 18 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

bahasa ini akan memudahkan seorang pelajar memahami cara hidup dan kebudayaan lain.

4.2.3 MASYARAKAT
Masyarakat harus sedar akan kepentingan perpaduan dan integrasi nasional pada masa kini. Ramai di kalangan rakyat masih berpegang kepada sifat perkauman yang kuat. Walaupun itu bukannya salah tetapi sikap ini akan menghalang mereka untuk bergaul mesra dan menyertai sebarang aktiviti yang melibatkan semua. Perkahwinan campur adalah digalakkan di kalangan masyarakat seperti masyarakat Bugis iaitu campuran orang Melayu dan Belanda. Ini sebagai satu langkah ke arah perpaduan.

Pengajian Malaysia

- 19 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

5. LAMPIRAN

Pengajian Malaysia

- 20 -

-

Shogi A/L Arumugam

860206-02-5191

6. BIBLIOGRAFI
Institut Tadbiran Awam Negara, 1991. Malaysia Kita. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. Institut Tadbiran Awam Negara, 1994. Dasar-dasar Pembangunan Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara. Ishak bin Saat, 2005. Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd. Tengku Anuar, 1990. Pengetahuan Kenegaraan Malaysia. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Bahan dari Internet Bunn Nagara (2005). Melihat Wawasan 2020 dengan Jelas. (Online). http://www.malaysia-today.net-0404 Sekolah Wawasan Lurah Bilut Berkesan. (Online). http://www.cikgu.net.my My Wawasan 2020. (Online). http://www.groups.msn.com.htm Sekolah Wawasan. (Online). http://www.emoe.edu.my

Pengajian Malaysia

- 21 -

-