1

KANDUNGAN


Senarai Kandungan 1

Pengakuan Keaslian 2

BAB 1: ILMU PENGETAHUAN BERLANDASKAN ISLAM 3
1.1 Pengenalan 4
1.2 Pembahagian Ilmu Pengetahuan 6
1.3 Kesimpulan 11

BAB 2: KEPENTINGAN ILMU DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM 12
2.1 Pengenalan 13
2.2 Budaya Ilmu 14
2.3 Kepentingan Budaya Ilmu dalam Negara Islam 15
2.4 Kesimpulan 20

Bibliografi 21
Lampiran 22
2

PENGAKUAN KEASLIAN


³Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.´
Tandatangan Pelajar :
Nama Pelajar : Wan Ahmad Asyraf bin Wan Ahmad Hasbi
Tarikh : 20 September 2010


3
BAB 1:
ILMU PENGETAHUAN
BERLANDASKAN ISLAM

4

1.1 PENGENALAN
Tidak ada satu agama atau ajaran di dunia ini sejak dahulu hingga hari ini yang
dapat menandingi Islam dari segi pengutamaan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat
dibuktikan apabila wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah yang
menitikberatkan ilmu pengetahuan:
´0´M´CBb´ó´´BB´)´Ó´`).:´´C´ãBb´C`1´.´´´
´C`1´..·´+´õ6÷Bb´·´vVC`1´´´´´´0´M´CBb´Ó
´).:.´´ò´M´HJ.Bb´´´´´C´ãBb.ó´1´´´ó`1f´Ò
BB´)´´´.ó´1´´.·´+´õ6÷BbB´v´óÒ´/L´´´·´´
´
(Surah al-µAlaq: 96: 1-5)

Mereka yang berilmu pengetahuan dimuliakan oleh Allah, Malaikat dan manusia
di mana sahaja mereka berada. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Surah Ali µImran
ayat 18:
´M´·A´´ãBb´´=´ò´0úN´=´Ò´f´N´f.¬´´´N
´´´´`1´ù´ÒBb.´Fb¬´Ò0´´0.´´ó´1´´´ÒBbBùù´´ã
BC´´´´´f´ÒBB´)PúN´=´Ò´f´N´f.¬´´´´·´´
´´´ÒBb´óT´P´´´ÒBb´´´´
(Surah Ali µImran: 3: 18)


5

Dalam ayat lain Allah telah berfirman:
B÷´M´0´´´·´´´´C´ãBbFb´¬´1´vb.´bß´f´VT
´C´ò´NÒFb¬´´´A´V´´´´´´1´´´ù´ÒBbFb¬´
+´´´BB´´A+´´´´·´ãBb´ò´NÒFbß´f.´´VT
´CFb´´´´´õBbFb´´´´´õBB´´´´´M´·´ãBb´´´
´C´ãBbFb¬´1´vb.´´ò´N1´v´´´´C´ãBb.´Fb¬´V´´0
.ó´1´´´ÒBb16´´¬.:´TP´ãBb.´B´ù´)´´¬´1´ù´´
V´MM´Ó´.´´´´
(Surah al-Mujadalah: 58: 11)

Ayat di atas telah ditafsirkan oleh Ibn Abbas r.a. Beliau menjelaskan kedudukan
mereka yang berilmu pengetahuan dan beriman ialah 700 tingkat tingginya daripada
manusia biasa. Setiap satu tingkat itu pula jaraknya ialah 500 tahun perjalanan.
Justeru itulahsetiap umat Islam telah diwajibkan menuntut ilmu. Hal ini dijelaskan
oleh Rasulullah di dalam hadis:
ϢϠδϤϠϜϯϠϋΔπϳήϔϤϠόϟΎΒϠσ .
Maksudnya: Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim.

6

1.2 PEMBAHAGIAN ILMU PENGETAHUAN

Pelbagai pembahagian ilmu yang telah dikemukakan oleh µulama Islam. Contohnya:

1. Al-Kindi (786-873H) membahagikan ilmu seperti dalam rajah berikut:

ILMU
TEOTRIKAL
TABII
MATEMATIK
METAFIZIK
PRAKTIKAL
AKHLAK
SAINS RUMAHTANGGA
PERANCANGAN BANDAR
7

2. Al-Farabi (878-950M) membuat pembahagian yang sama dengan yang
dilakukan oleh al-Kindi. Cuma terdapat sedikit penambahan apabila beliau
memasukkan ilmu Fiqh dan ilmu Kalam.


3. Ibnu Sina membuat pembahagian ilmu seperti berikut:


ILMU
TEORITIKAL
TABII
MATEMATIK
METAFIZIK
ILMU KALAM
PRAKTIKAL
AKHLAK
SAINS RUMAHTANGGA
PERANCANGAN BANDAR
ILMU FIQH
ILMU
ABADI
SEBAGAI TUJUAN
TEORITIKAL
ILMU SAINS
MATEMATIK
ILMU KALAM
SEBAGAI ALAT
PRAKTIKAL
AKHLAK
RUMAH TANGGA
ILMU FIQH
SEMENTARA
8

4. Imam al-Ghazali pula membahagikan ilmu seperti berikut:

Bahagian Pertama:


ILMU
MUKASYAFAH MANKULAH
ZAHIR
IBADAH ADAT
BATIN
MUHLIKAH MUNJIYYAH
9

Bahagian Kedua:

ILMU
SYARIAH
ASAL
AL-ALQURAN
AS-SUNNAH
IJMAK
SIRAH
CABANG
FEKAH
HATI
PENDAHULUAN
BAHASA
NAHU
PENUTUP AL-QURAN
AKIDAH
DIPEROLEHI
AKHIRAT
SIFAT ALLAH
DUNIA
PERUBATAN
MATEMATIK
KEJURUTERAAN
DARURI
10

5. Ibnu Khaldun menggunakan pembahagian seperti berikut:

ILMU
NAQLI
AL-QURAN
TAFSIR
HADIS
NASIKH DAN MANSUKH
SANAD
ILMU KALAM
TASAWWUF DLL
'AQLI
MATEMATIK
ALGEBRA
MU'AMALAH
FARAIDH
KEJURUTERAAN
SAINS GUNAAN
PERUBATAN DLL
11

1.3 KESIMPULAN

Walaupun pelbagai istilah yang digunakan oleh ulama¶ Islamdalam pembahagian
ilmu, ia sebenarnya dibahagikan kepada dua sahaja, iaitu fardhu ain dan fardhu kifayah.
Ilmu fardhu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, lelaki dan wanita,
iaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah, syarak dan akhlak.Ilmu fardhu kifayah pula
ialah ilmu yang kewajipan penuntutnya kepada golongan tertentu sahaja.Jika ada
segolongan umat yang mempelajarinya, maka terlepaslah tanggungjawab itu daripada
umat Islam keseluruhannya.
Ilmu fardhu ain berkembang semata-mata berdasarkan al-Quran dan as-
Sunnah.Sedangkan ilmu fardhu kifayah pula juga berdasarkan kepada kedua-dua
sumber tersebut ditambah dengan akal manusia. Sehingga kini terdapat lebih daripada
300 ilmu yang diperkembangkan oleh manusia daripada al-Quran dan as-Sunnah serta
akal manusia, sama ada ilmu fardhu ain atau ilmu fardhu kifayah.


12

BAB 2:
KEPENTINGAN ILMU DALAM
PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM

13

2.1 PENGENALAN

Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus
membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan
kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. Golongan manusia yang
hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan
ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi
berpandukan dari sejarah tamadun manusia, sering kali kita saksikan bahawa
sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik , akan
memeluk dan menganut nilai dan ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu.

Antara contoh bersejarah yang dapat diambil ialah seperti golongan Mongol yang
telah menyerang Baghdad, menjatuhkan Dinasti Abbasiyah dan seterusnya
merosakkan sumber-sumber keilmuan dan tamadun Islam yang sekali gus paling
menyedihkan dalam sejarah kemudiannya telah memeluk Islam dan melahirkan
generasi Islam baharu di Turki , China dan Rusia pada hari ini. Kejayaan intelektual dan
peradaban tinggi yang dicapai oleh kaum-kaum Yunani, Yahudi, China, India dan umat
Islam di zaman silam serta betapa canggihnya pencapaian sains dan teknologi negara-
negara Barat pada hari ini juga adalah bukti nyata di mana sesebuah golongan manusia
itu jika ilmu dan budaya ke arahnya dimartabatkan di kedudukan yang tinggi di dalam
masyarakat mereka .


14

2.2 BUDAYA ILMU

Perkataan µilmu¶ memiliki definisi yang sangat luas dan susah untuk didefinisikan.
Syed Muhammad Naquib al-Attas berpendapat bahawa ilmu itu sendiri sebenarnya
tidak bersifat neutral, budaya yang berbeza memiliki konsep yang juga berbeza
mengenai ilmu walaupun ada persamaan mengenainya.Imam al-Ghazali di dalam
kitabnya Ihya ¶Ulum al-Din mendefinisikan µilmu¶ itu kepada daya membuat generalisasi,
konsepsi terhadap idea-idea yang abstrak dan keupayaan memperoleh kebenaran
intelektual.Maka µbudaya ilmu¶ yakni apabila kedua-dua konsep budaya dan ilmu
digabungkan boleh diertikan sebagai segala aktiviti keilmuan yang dilaksanakan oleh
setiap anggota masyarakat dan diterima sebagai nilai utama dalam amalan mereka.
Manakala Ibnu Khaldun, seorang pemikir Islam di abad ke-14 pernah
menyatakan bahawa bangsa yang mempunyai kekuatan tenaga manusia serta
kekuatan tentera, walaupun berperanan untuk menjadikan bangsa itu kuat, tetapi ianya
tidak menjadi faktor utama bagi memberi kekuatan hakiki. Malah telah berlaku
beberapa peristiwa dalam sejarah bagaimana sesuatu bangsa yang kuat tetapi tidak
ditunjangi oleh budaya ilmu dan kemahiran yang baik, lambat-laun akan memeluk dan
menganuti ciri-ciri tamadun bangsa yang ditaklukinya.
Budaya ilmu dan kemahiran bagi sesebuah masyarakat memberi maksud
bahawa keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri baik secara
langsung, mahupun tidak langsung dengan teratur dalam kegiatan keilmuan dan
kemahiran bagi setiap kesempatan.Ia juga merujuk kepada kewujudan satu keadaan di
mana segala tindakan manusia baik di tahap individu, organisasi, mahupun masyarakat
diputus dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Di dalam
budaya ilmu dan kemahiran, ilmu dianggap sebagai satu keutamaan tertinggi dalam
sistem nilai peribadi dan masyarakat, sementara kemahiran pula mampu menjadikan
sesuatu ilmu itu lebih bermanfaat kepada semua golongan masyarakat.

15

2.3 KEPENTINGAN BUDAYA ILMU DALAM NEGARA ISLAM

2.3.1 Masyarakat Berilmu
Sesebuah masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu sudah tentunya akan memiliki
beberapa ciri-ciri tertentu yang membezakan mereka dengan masyarakat yang tiada
berkecenderungan terhadap aktiviti keilmuan. Antara ciri-ciri masyarakat berilmu adalah
seperti:
y Penglibatan setiap ahli masyarakat di dalam kegiatan keilmuan
y Tindakan manusia baik secara individu mahu pun di peringkat masyarakat,
diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan sama ada melalui
pengkajian mahu pun syura.
y Ilmu dianggap sebagai satu keutamaan tertinggi dalam sistem nilai peribadi dan
masyarakat di setiap peringkat.
y Individu dan institusi berpengaruh dalam masyarakat akan memberi keutamaan,
bantuan, kemudahan dan pengiktirafan yang tinggi kepada mana-mana pihak
yang melibatkan diri di dalam usaha mencari dan menyebarkan ilmu
pengetahuan
y Dalam diri dan masyarakat, tidak akan mengiktiraf sifat jahil, bebal dan anti ilmu.
y Dalam diri dan masyarakat yang berbudaya ilmu, akan menolak dan membenci
pandangan, pernyataan, serta amalan yang tidak berasaskan ilmu dan
kebenaran.
y Budaya ilmu bukan sekadar kesungguhan memahami, mendalami dan
menghayati sesuatu bidang ilmu tetapi lebih penting juga mampu menjelmakan
sifat keilmuan dalam pelbagai bidang dan merentas bidang agar pemaduan ilmu
dapat mewujudkan kepaduan diri dan masyarakat.


16

Oleh itu, masyarakat yang berbudaya ilmu seharusnya memiliki beberapa nilai tertentu
iaitu:
y Kepentingan Ilmu
Masyarakat yang berbudaya ilmu akan menjadikan ilmu sebagai asas segala
kebaikan. Ilmu yang dipelajari bukanlah tiket untuk mendapatkan kemewahan
material, melahirkan pekerja yang cekap atau peluang untuk pekerjaan lumayan
tetapi lebih kepada penanaman sikap untuk memuliakan ilmu dengan cara
menuntutnya dan seterusnya menghayatinya seumur hidup. Pendidikan menurut
Ibnu Khaldun dapat membantu individu dan masyarakat menuju kemajuan dan
kecemerlangan.

y Hasil Ilmiah Yang Berkekalan
Berkekalan di sini bermaksud bahawa sebarang usaha dan hasil yang berteraskan
ilmiah itu seharusnya merupakan sumbangan dan amal kebajikan penting bagi diri
sendiri dan juga manusia, dan sumbangan tersebut akan diberi ganjaran yang
bersifat kekal. Ilmuwan Muslim berpegang kepada ganjaran pahala amal jariah di
akhirat.

y Usaha Keilmuan Yang Berkekalan
Di dalam masyarakat yang berbudaya ilmu, anggota masyarakatnya perlu maklum
bahawa pendidikan itu adalah proses pembelajaran sepanjang hayat yakni dari
buaian hingga ke liang lahad.17

y Hormat-Kritis Terhadap Ilmu
Masyarakat berbudaya ilmu juga mesti berani mencari kebenaran dan memperbaiki
hasil pemikiran tokoh ilmuwan terdahulu.Perkara ini dapat disaksikan melalui
rentetan sejarah di mana Imam Syafi¶i serta Imam Abu Hanifah pernah berguru
dengan Imam Malik. Contoh lain pula Imam al-Ghazali mengkritik kekeliruan ahli
falsafah Islam yang terpengaruh dengan unsur dan pemikir Yunani tetapi tetap
mengakui sumbangan dan keagungan para pemikir Yunani tersebut.

y Kesinambungan Tradisi Keilmuan
Peka dan sedar betapa pentingnya kesinambungan atau sejarah ilmu atau keilmuan
juga sebuah nilai yang amat mustahak di mana ilmu itu sendiri tidak terbatas
kadarnya serta manusia itu sendiri tidak akan dapat memikirkannya bermula dari titik
kosong. Khazanah keilmuan generasi terdahulu dan juga semasa seharusnya
diketahui dan seterusnya direkodkan.

y Kepimpinan
Masyarakat yang mahu memilih barisan para pemimpin mereka setentunya terlebih
dahulu mesti memahami dan menghayati budaya ilmu itu sendiri sebelum menilai ,
memilih dan mengukuhkan pemimpin yang berilmu , adil , bijaksana , berwawasan
jauh dan tegas . Ini juga bermakna , mana-mana individu atau kumpulan pemimpin
yang mahu memimpin masyarakat , semestinya melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu
dasar dan kepakaran yang sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa
bersesuaian dengan keperluan zamannya .18

y Pengiktirafan Peranan Wanita
Wanita memang berperanan besar di dalam menentukan dan membina budaya ilmu
dan ketinggian tamadun manusia.Islam yang bersumberkan dari wahyu atau hadis,
memerintahkan kepada kaum Muslimin, lelaki dan juga perempuan untuk sama-
sama menuntut ilmu pengetahuan dan menjalankan tanggungjawab sebagai
khalifah dan hamba Allah SWT di muka bumi ini.Isteri-isteri Rasulullah sendiri
terutamanya Siti Aisyah adalah sumber rujukan para sahabat khususnya mengenai
al-Quran, hadis, feqah selain syair, sejarah Arab, nasab keturunan (salasilah) dan
juga perubatan.Jelas di sini bahawa, kaum wanita memberi kesan kepada sesebuah
institusi keluarga.

2.3.2 Pembudayaan Ilmu Dalam Masyarakat
Ilmu merupakan faktor terpenting dalam menentukan kebahagiaan individu dan
kejayaan serta kekuatan sesuatu bangsa dan negara.Ilmu membina kekuatan minda ke
arah daya fikir tinggi dan daya kreatif di kalangan individu dan bangsa. Semua agama
dan sistem sosial manusia mahukan ahlinya menguasai ilmu pengetahuan sama ada
untuk kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
Budaya ilmu ialah kewujudan satu keadaan di mana setiap lapisan masyarakat
melibatkan diri baik secara langsung mahupun tidak langsung dengan kegiatan-
kegiatan keilmuan di setiap kesempatandan keadaan di mana segala tindakan manusia
baik di tahap individu, apatah lagi di peringkat masyarakat, diputus dan dilaksanakan
berdasarkan ilmu pengetahuan.Bahkan, budaya ilmu ialah satu budaya yang
meletakkan nilai tertinggi dan asas kepada ilmu pengetahuan sebagai kunci segala
kebaikan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.19

2.3.3 Cabaran Budaya Ilmu

Terdapat banyak cabaran yang perlu ditangani agar hasrat untuk mewujudkan sebuah
masyarakat yang berbudaya ilmu pada zaman sekarang. Antaranya ialah:
1. Salah tanggapan masyarakat terhadap ilmu.
2. Pengaruh berlebihan budaya korporat dan penswastaan terhadap ilmu dan sistem
pendidikan.
3. Tiada wujudnya kesinambungan usaha intelektual di alam karier.
4. Institusi informal dan non-formal dalam masyarakat yang pincang.
5. Kurangnya imbalan atau insentif pihak kerajaan kepada para ilmuwan dan kegiatan
intelektual.
6. Khazanah karya intelektual yang dilupakan.
Persoalannya apakah yang akan terjadi sekiranya masyarakat kita tidak berbudaya
ilmu? Masyarakat yang tidak berbudaya ilmu pastinya akan berbudaya jahil atau bebal,
bukan kerana ketiadaan maklumat atau fakta yang betul tetapi kerana rendahnya sifat
rohaniah dan degil walaupun mempunyai maklumat yang betul dan cukup.

20

2.4 KESIMPULAN

Untuk memupuk kesedaran berbudaya ilmu di dalam masyarakat bukanlah satu
impian yang terlalu ideal atau mustahil untuk dicapai.Ini kerana melalui pengalaman
sejarah silam, generasi manusia terdahulu seperti masyarakat Yunani, China, India dan
Islam itu sendiri pernah mencapainya di dalam pelbagai bidang keilmuan. Kecanggihan
sains dan teknologi yang didominasi oleh negara-negara Barat dan negara Jepun
moden sekarang ini adalah manifestasi dari budaya ilmu yang disemai di dalam
masyarakat mereka. Ibn Khaldun sendiri ada menyatakan bahawa ilmu pengetahuan
dan pengajaran (ta¶lim) merupakan hal semula jadi di dalam peradaban manusia.Jadi,
tidak hairanlah bilamana tokoh itu tersebut pernah menyatakan bahawa sejarah jatuh
bangun sesuatu bangsa berkaitan dengan budaya ilmu yang dihayatinya.
Imam Shafie menegaskan bahawa: ³Sesiapa yang berkehendakkan kepada
keduniaan, maka hendaklah dia mencari ilmu dan sesiapa yang berkehendakkan
kepada akhirat juga hendaklah dia mencari ilmu.´


21

BIBLIOGRAFI

Mustafa Haji Daud (1991).Bab Lima: Ilmu Pengetahuan. Tamadun Islam. Kuala
Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., hlm 195-198.

Tiada Nama Pengarang (2009).Kepentingan Budaya Ilmu dalam Pembentukan
Masyarakat Bertamadun. Dilayari pada 6 September 2010 dari laman web
http://drmindailmu.blogspot.com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam.html


22
LAMPIRAN

PENGAKUAN KEASLIAN

³Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.´

Tandatangan Pelajar : Nama Pelajar Tarikh : Wan Ahmad Asyraf bin Wan Ahmad Hasbi : 20 September 2010

2

BAB 1: ILMU PENGETAHUAN BERLANDASKAN ISLAM 3 .

1 PENGENALAN Tidak ada satu agama atau ajaran di dunia ini sejak dahulu hingga hari ini yang dapat menandingi Islam dari segi pengutamaan ilmu pengetahuan.U (Surah al-µAlaq: 96: 1-5) Mereka yang berilmu pengetahuan dimuliakan oleh Allah. U WS [ (Surah Ali µImran: 3: 18) 4 .1. WT S U T . Malaikat dan manusia di mana sahaja mereka berada. Hal ini dapat dibuktikan apabila wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah yang menitikberatkan ilmu pengetahuan: n 1 [ PWr P[]\B ^ 5/_ B $"P WrWT 2 n (]  \1 \B ^  P[] n [ 1PU d  \1 5/_ $ 1U .. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Surah Ali µImran ayat 18: [j IZ O 4T+Y +Y O [ O U WT 1 Y 1k Y WS F F RU d P[.

Justeru itulahsetiap umat Islam telah diwajibkan menuntut ilmu.Dalam ayat lain Allah telah berfirman: RM jT U^ T \1 0 U d Z Z^ 5 T 0 U!  d $ S 0 < U $W Um "k "k U S U [H[. U Um 5U < S < $W / WT S on [\ [AWr[k WT[. Maksudnya: Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. U! (Surah al-Mujadalah: 58: 11) Ayat di atas telah ditafsirkan oleh Ibn Abbas r. n d DS S WT !T [. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis: . Beliau menjelaskan kedudukan mereka yang berilmu pengetahuan dan beriman ialah 700 tingkat tingginya daripada manusia biasa. Setiap satu tingkat itu pula jaraknya ialah 500 tahun perjalanan.a. 5 .

Al-Kindi (786-873H) membahagikan ilmu seperti dalam rajah berikut: ILMU TEOTRIKAL TABII MATEMATIK METAFIZIK PRAKTIKAL AKHLAK SAINS RUMAHTANGGA PERANCANGAN BANDAR 6 .1.2 PEMBAHAGIAN ILMU PENGETAHUAN Pelbagai pembahagian ilmu yang telah dikemukakan oleh µulama Islam. Contohnya: 1.

Ibnu Sina membuat pembahagian ilmu seperti berikut: SEBAGAI TUJUAN TEORITIKAL ILMU SAINS MATEMATIK ILMU KALAM ABADI ILMU SEMENTARA SEBAGAI ALAT PRAKTIKAL AKHLAK RUMAH TANGGA ILMU FIQH 7 . ILMU TEORITIKAL TABII MATEMATIK METAFIZIK ILMU KALAM PRAKTIKAL AKHLAK SAINS RUMAHTANGGA PERANCANGAN BANDAR ILMU FIQH 3.2. Cuma terdapat sedikit penambahan apabila beliau memasukkan ilmu Fiqh dan ilmu Kalam. Al-Farabi (878-950M) membuat pembahagian yang sama dengan yang dilakukan oleh al-Kindi.

Imam al-Ghazali pula membahagikan ilmu seperti berikut: Bahagian Pertama: ILMU MUKASYAFAH MANKULAH ZAHIR BATIN IBADAH ADAT MUHLIKAH MUNJIYYAH 8 .4.

Bahagian Kedua: AL-ALQURAN AS-SUNNAH ASAL IJMAK SIRAH FEKAH CABANG SYARIAH HATI BAHASA PENDAHULUAN NAHU ILMU PENUTUP AL-QURAN AKHIRAT SIFAT ALLAH DIPEROLEHI AKIDAH DARURI DUNIA PERUBATAN MATEMATIK KEJURUTERAAN 9 .

5. Ibnu Khaldun menggunakan pembahagian seperti berikut: ILMU NAQLI AL-QURAN TAFSIR HADIS NASIKH DAN MANSUKH SANAD ILMU KALAM TASAWWUF DLL 'AQLI MATEMATIK ALGEBRA MU'AMALAH FARAIDH KEJURUTERAAN SAINS GUNAAN PERUBATAN DLL 10 .

3 KESIMPULAN Walaupun pelbagai istilah yang digunakan oleh ulama¶ Islamdalam pembahagian ilmu. 11 . iaitu fardhu ain dan fardhu kifayah.Ilmu fardhu kifayah pula ialah ilmu yang kewajipan penuntutnya kepada golongan tertentu sahaja. lelaki dan wanita. maka terlepaslah tanggungjawab itu daripada umat Islam keseluruhannya.1. iaitu ilmu yang berkaitan dengan akidah. ia sebenarnya dibahagikan kepada dua sahaja. syarak dan akhlak. Ilmu fardhu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. sama ada ilmu fardhu ain atau ilmu fardhu kifayah.Sedangkan ilmu fardhu kifayah pula juga berdasarkan kepada kedua-dua sumber tersebut ditambah dengan akal manusia. Ilmu fardhu ain berkembang semata-mata berdasarkan al-Quran dan asSunnah.Jika ada segolongan umat yang mempelajarinya. Sehingga kini terdapat lebih daripada 300 ilmu yang diperkembangkan oleh manusia daripada al-Quran dan as-Sunnah serta akal manusia.

BAB 2: KEPENTINGAN ILMU DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM 12 .

China. akan memeluk dan menganut nilai dan ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu. Antara contoh bersejarah yang dapat diambil ialah seperti golongan Mongol yang telah menyerang Baghdad. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun manusia. menjatuhkan Dinasti Abbasiyah dan seterusnya merosakkan sumber-sumber keilmuan dan tamadun Islam yang sekali gus paling menyedihkan dalam sejarah kemudiannya telah memeluk Islam dan melahirkan generasi Islam baharu di Turki . sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik . 13 . Yahudi.1 PENGENALAN Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. China dan Rusia pada hari ini.2. India dan umat Islam di zaman silam serta betapa canggihnya pencapaian sains dan teknologi negaranegara Barat pada hari ini juga adalah bukti nyata di mana sesebuah golongan manusia itu jika ilmu dan budaya ke arahnya dimartabatkan di kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat mereka . Kejayaan intelektual dan peradaban tinggi yang dicapai oleh kaum-kaum Yunani.

Budaya ilmu dan kemahiran bagi sesebuah masyarakat memberi maksud bahawa keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri baik secara langsung. ilmu dianggap sebagai satu keutamaan tertinggi dalam sistem nilai peribadi dan masyarakat. mahupun masyarakat diputus dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran.Imam al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya ¶Ulum al-Din mendefinisikan µilmu¶ itu kepada daya membuat generalisasi.Ia juga merujuk kepada kewujudan satu keadaan di mana segala tindakan manusia baik di tahap individu. konsepsi terhadap idea-idea yang abstrak dan keupayaan memperoleh kebenaran intelektual. organisasi.2 BUDAYA ILMU Perkataan µilmu¶ memiliki definisi yang sangat luas dan susah untuk didefinisikan. seorang pemikir Islam di abad ke-14 pernah menyatakan bahawa bangsa yang mempunyai kekuatan tenaga manusia serta kekuatan tentera. sementara kemahiran pula mampu menjadikan sesuatu ilmu itu lebih bermanfaat kepada semua golongan masyarakat. walaupun berperanan untuk menjadikan bangsa itu kuat. 14 .Maka µbudaya ilmu¶ yakni apabila kedua-dua konsep budaya dan ilmu digabungkan boleh diertikan sebagai segala aktiviti keilmuan yang dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat dan diterima sebagai nilai utama dalam amalan mereka. tetapi ianya tidak menjadi faktor utama bagi memberi kekuatan hakiki. mahupun tidak langsung dengan teratur dalam kegiatan keilmuan dan kemahiran bagi setiap kesempatan. lambat-laun akan memeluk dan menganuti ciri-ciri tamadun bangsa yang ditaklukinya. Manakala Ibnu Khaldun.2. Syed Muhammad Naquib al-Attas berpendapat bahawa ilmu itu sendiri sebenarnya tidak bersifat neutral. Di dalam budaya ilmu dan kemahiran. Malah telah berlaku beberapa peristiwa dalam sejarah bagaimana sesuatu bangsa yang kuat tetapi tidak ditunjangi oleh budaya ilmu dan kemahiran yang baik. budaya yang berbeza memiliki konsep yang juga berbeza mengenai ilmu walaupun ada persamaan mengenainya.

serta amalan yang tidak berasaskan ilmu dan kebenaran. Dalam diri dan masyarakat yang berbudaya ilmu. bantuan. Antara ciri-ciri masyarakat berilmu adalah seperti: y y Penglibatan setiap ahli masyarakat di dalam kegiatan keilmuan Tindakan manusia baik secara individu mahu pun di peringkat masyarakat. y Budaya ilmu bukan sekadar kesungguhan memahami.1 Masyarakat Berilmu Sesebuah masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu sudah tentunya akan memiliki beberapa ciri-ciri tertentu yang membezakan mereka dengan masyarakat yang tiada berkecenderungan terhadap aktiviti keilmuan.3 KEPENTINGAN BUDAYA ILMU DALAM NEGARA ISLAM 2. kemudahan dan pengiktirafan yang tinggi kepada mana-mana pihak yang melibatkan diri di dalam usaha mencari dan menyebarkan ilmu pengetahuan y y Dalam diri dan masyarakat. mendalami dan menghayati sesuatu bidang ilmu tetapi lebih penting juga mampu menjelmakan sifat keilmuan dalam pelbagai bidang dan merentas bidang agar pemaduan ilmu dapat mewujudkan kepaduan diri dan masyarakat. y Individu dan institusi berpengaruh dalam masyarakat akan memberi keutamaan.2.3. akan menolak dan membenci pandangan. 15 . pernyataan. bebal dan anti ilmu. y Ilmu dianggap sebagai satu keutamaan tertinggi dalam sistem nilai peribadi dan masyarakat di setiap peringkat. tidak akan mengiktiraf sifat jahil. diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan sama ada melalui pengkajian mahu pun syura.

anggota masyarakatnya perlu maklum bahawa pendidikan itu adalah proses pembelajaran sepanjang hayat yakni dari buaian hingga ke liang lahad. 16 . Ilmuwan Muslim berpegang kepada ganjaran pahala amal jariah di akhirat. y Hasil Ilmiah Yang Berkekalan Berkekalan di sini bermaksud bahawa sebarang usaha dan hasil yang berteraskan ilmiah itu seharusnya merupakan sumbangan dan amal kebajikan penting bagi diri sendiri dan juga manusia. y Usaha Keilmuan Yang Berkekalan Di dalam masyarakat yang berbudaya ilmu. melahirkan pekerja yang cekap atau peluang untuk pekerjaan lumayan tetapi lebih kepada penanaman sikap untuk memuliakan ilmu dengan cara menuntutnya dan seterusnya menghayatinya seumur hidup. Ilmu yang dipelajari bukanlah tiket untuk mendapatkan kemewahan material. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun dapat membantu individu dan masyarakat menuju kemajuan dan kecemerlangan.Oleh itu. dan sumbangan tersebut akan diberi ganjaran yang bersifat kekal. masyarakat yang berbudaya ilmu seharusnya memiliki beberapa nilai tertentu iaitu: y Kepentingan Ilmu Masyarakat yang berbudaya ilmu akan menjadikan ilmu sebagai asas segala kebaikan.

berwawasan jauh dan tegas . Khazanah keilmuan generasi terdahulu dan juga semasa seharusnya diketahui dan seterusnya direkodkan. semestinya melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu dasar dan kepakaran yang sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa bersesuaian dengan keperluan zamannya . Ini juga bermakna . Contoh lain pula Imam al-Ghazali mengkritik kekeliruan ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan unsur dan pemikir Yunani tetapi tetap mengakui sumbangan dan keagungan para pemikir Yunani tersebut. memilih dan mengukuhkan pemimpin yang berilmu .y Hormat-Kritis Terhadap Ilmu Masyarakat berbudaya ilmu juga mesti berani mencari kebenaran dan memperbaiki hasil pemikiran tokoh ilmuwan terdahulu. y Kesinambungan Tradisi Keilmuan Peka dan sedar betapa pentingnya kesinambungan atau sejarah ilmu atau keilmuan juga sebuah nilai yang amat mustahak di mana ilmu itu sendiri tidak terbatas kadarnya serta manusia itu sendiri tidak akan dapat memikirkannya bermula dari titik kosong. bijaksana . mana-mana individu atau kumpulan pemimpin yang mahu memimpin masyarakat . y Kepimpinan Masyarakat yang mahu memilih barisan para pemimpin mereka setentunya terlebih dahulu mesti memahami dan menghayati budaya ilmu itu sendiri sebelum menilai . adil .Perkara ini dapat disaksikan melalui rentetan sejarah di mana Imam Syafi¶i serta Imam Abu Hanifah pernah berguru dengan Imam Malik. 17 .

Jelas di sini bahawa. Semua agama dan sistem sosial manusia mahukan ahlinya menguasai ilmu pengetahuan sama ada untuk kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.2 Pembudayaan Ilmu Dalam Masyarakat Ilmu merupakan faktor terpenting dalam menentukan kebahagiaan individu dan kejayaan serta kekuatan sesuatu bangsa dan negara.3.Islam yang bersumberkan dari wahyu atau hadis. memerintahkan kepada kaum Muslimin.y Pengiktirafan Peranan Wanita Wanita memang berperanan besar di dalam menentukan dan membina budaya ilmu dan ketinggian tamadun manusia. keluarga. apatah lagi di peringkat masyarakat. lelaki dan juga perempuan untuk samasama menuntut ilmu pengetahuan dan menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah dan hamba Allah SWT di muka bumi ini. nasab keturunan (salasilah) dan juga perubatan. diputus dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan. hadis.Isteri-isteri Rasulullah sendiri terutamanya Siti Aisyah adalah sumber rujukan para sahabat khususnya mengenai al-Quran.Bahkan. kaum wanita memberi kesan kepada sesebuah institusi keluarga. feqah selain syair. Budaya ilmu ialah kewujudan satu keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri baik secara langsung mahupun tidak langsung dengan kegiatankegiatan keilmuan di setiap kesempatandan keadaan di mana segala tindakan manusia baik di tahap individu.Ilmu membina kekuatan minda ke arah daya fikir tinggi dan daya kreatif di kalangan individu dan bangsa. 18 . masyarakat. budaya ilmu ialah satu budaya yang meletakkan nilai tertinggi dan asas kepada ilmu pengetahuan sebagai kunci segala kebaikan dalam kehidupan individu. sejarah Arab. 2. bangsa dan negara.

5. 4.3 Cabaran Budaya Ilmu Terdapat banyak cabaran yang perlu ditangani agar hasrat untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berbudaya ilmu pada zaman sekarang. Kurangnya imbalan atau insentif pihak kerajaan kepada para ilmuwan dan kegiatan intelektual.3. 2. Pengaruh berlebihan budaya korporat dan penswastaan terhadap ilmu dan sistem pendidikan. Institusi informal dan non-formal dalam masyarakat yang pincang. Tiada wujudnya kesinambungan usaha intelektual di alam karier. 19 . Khazanah karya intelektual yang dilupakan. Persoalannya apakah yang akan terjadi sekiranya masyarakat kita tidak berbudaya ilmu? Masyarakat yang tidak berbudaya ilmu pastinya akan berbudaya jahil atau bebal. Antaranya ialah: 1. 6.2. 3. Salah tanggapan masyarakat terhadap ilmu. bukan kerana ketiadaan maklumat atau fakta yang betul tetapi kerana rendahnya sifat rohaniah dan degil walaupun mempunyai maklumat yang betul dan cukup.

4 KESIMPULAN Untuk memupuk kesedaran berbudaya ilmu di dalam masyarakat bukanlah satu impian yang terlalu ideal atau mustahil untuk dicapai. maka hendaklah dia mencari ilmu dan sesiapa yang berkehendakkan kepada akhirat juga hendaklah dia mencari ilmu. Imam Shafie menegaskan bahawa: ³Sesiapa yang berkehendakkan kepada keduniaan. Ibn Khaldun sendiri ada menyatakan bahawa ilmu pengetahuan dan pengajaran (ta¶lim) merupakan hal semula jadi di dalam peradaban manusia. China. generasi manusia terdahulu seperti masyarakat Yunani. tidak hairanlah bilamana tokoh itu tersebut pernah menyatakan bahawa sejarah jatuh bangun sesuatu bangsa berkaitan dengan budaya ilmu yang dihayatinya. Kecanggihan sains dan teknologi yang didominasi oleh negara-negara Barat dan negara Jepun moden sekarang ini adalah manifestasi dari budaya ilmu yang disemai di dalam masyarakat mereka. India dan Islam itu sendiri pernah mencapainya di dalam pelbagai bidang keilmuan.Ini kerana melalui pengalaman sejarah silam.Jadi.2.´ 20 .

hlm 195-198. Tiada Nama Pengarang (2009).com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam.html 21 .Kepentingan Budaya Ilmu dalam Pembentukan Masyarakat Bertamadun. Dilayari pada 6 September 2010 dari laman web http://drmindailmu.. Tamadun Islam.Bab Lima: Ilmu Pengetahuan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.blogspot.BIBLIOGRAFI Mustafa Haji Daud (1991).

LAMPIRAN 22 .