P. 1
Bab 3 Metodologi Kajian 18mac2010[1]

Bab 3 Metodologi Kajian 18mac2010[1]

|Views: 1,175|Likes:
Published by janagisrikandan

More info:

Published by: janagisrikandan on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

Pengenalan Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Pengumpulan data akan dijalankan menerusi satu soal selidik berkenaan aplikasi ICT sebagai satu daripada alat bahan bantu mengajar oleh guru pelatih PISMP bagi tiga opsyen utama semasa menjalani praktikum. Huraian dalam bab ini akan menjurus kepada reka bentuk kajian, populasi dan persampelan, instrumen kajian, kebolehpercayaan dan kesahan instrumen , kajian rintis, prosedur pengumpulan data dan prosedur analisis data.

Reka bentuk kajian Menurut Kerlinger (1973) reka bentuk kajian adalah bertujuan untuk mencari maklumat dan mengawal pembolehubah. Oleh itu satu reka bentuk kajian yang teguh adalah diperlukan dalam membuat kajian agar maklumat yang didapati boleh digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Borang soal selidik berstruktur akan digunakan sebagai instrumen utama kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 61 orang daripada 101 jumlah keseluruhan guru pelatih yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ( PISMP ) melibatkan opsyen Sains, Matematik dan Bahasa Arab. Rekabentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif dan kualitatif. Pembolehubah bersandar ialah Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Ini kerana berdasarkan aktiviti yang dicatatkan pada buku RPH akan menjadi rujukan tentang pemilihan kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Guru-guru

Bahagian B ( Maklumat tentang pengetahuan tentang kandungan sukatan pelajaran sebelum praktikum). Sains dan Bahasa Arab. Bahagian D ( maklumat cara penggunaan perisian dan bahan bantu . Bagi memenuhi keperluan kajian. Bahagian C (Maklumat tentang pengetahuan tentang kandungan sukatan pelajaran semasa praktikum). Pelajar yang menjalani praktikum ini dipilih sebagai sampel kerana mereka adalah kohot pertama Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang berada di Semester 7. soal selidik ini dibahagikan kepada lima bahagian utama. Populasi dan Persampelan Lokasi kajian ialah di 21 buah sekolah di Daerah Kota Setar dan Daerah Kubang Pasu di mana guru-guru pelatih PISMP ini ditempatkan. Bilangan sampel yang akan dipilih adalah seramai 61 orang yang terdiri dari pelajar ketiga-tiga opsyen. Instrumen Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah satu set soal selidik yang digubal sendiri oleh pengkaji berdasarkan sumber yang dikenal pasti daripada kajian Abu Bakar (2009). Soal selidik tentang kajian ini digunakan untuk mengumpul data mengenai cara guru pelatih mengaplikasi ICT dalam membina bahan bantu mengajar dan persediaan untuk dapat dilaksanakan dalam pengajaran. Populasi kajian ini terdiri daripada 101 orang pelajar PISMP IPG Kampus Darulaman meliputi opsyen Matematik. iaitu Bahagian A (latar belakang responden).pelatih PISMP ini akan diberi penerangan terlebih dahulu sebelum mereka menjalani praktikum tentang cara menjawab inventori.

Bahagian A : Latar Belakang Responden mengandungi 4 item utama. Bahagian ini digubal untuk menjawab persoalan kajian 1. 3 = Sederhana Bersetuju. 3 = Sederhana Bersetuju. Bahagian D : Keyakinan dan motivasi pelajar mengaplikasikan ICT adalah untuk menjawab persoalan kajian 3. Bahagian C : Aplikasi ICT pelajar semasa menjalankan pelbagai aktiviti pengajaran mengandungi 10 item adalah berbentuk skala Likert 5 poin di mana nilai 1 = Sangat Tidak Bersetuju. 4 = Bersetuju dan 5 = Sangat Bersetuju. 2 = Tidak Bersetuju. 2 = Tidak Bersetuju. 4 = Bersetuju dan 5 = Sangat Bersetuju. 2 = Tidak Bersetuju. Bahagian B : Menilai tahap kesediaan dan pengalaman pelajar terhadap teknologi ICT. 10 item digubal adalah berbentuk skala Likert 5 poin di mana nilai 1 = Sangat Tidak Bersetuju. 4 = Bersetuju dan 5 = Sangat Bersetuju. Bahagian E : Masalah atau kekangan yang wujud dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan ICT mengandungi 10 item adalah berbentuk skala Likert 5 poin di mana nilai 1 = Sangat Tidak Bersetuju.mengajar) dan Bahagian E ( maklumat cara pengajaran dan pembelajaran ). . Dan dua soalan terbuka untuk dijawab oleh responden. 2 = Tidak Bersetuju. pengkhususan major dan minor dan jumlah waktu mengajar semasa menjalani praktikum. Bahagian ini digubal untuk menjawab persoalan kajian 4. 3 = Sederhana Bersetuju. sebanyak 15 item dikemukakan adalah berbentuk skala Likert 5 poin di mana nilai 1 = Sangat Tidak Bersetuju. Bahagian ini digubal untuk menjawab persoalan kajian 2. 4 = Bersetuju dan 5 = Sangat Bersetuju. Bahagian ini mengandungi soalan-soalan berkenaan latar belakang responden seperti gender. 3 = Sederhana Bersetuju. Dalam bahagian ini .

Pemilihan skala Likert 5 poin kerana ia membolehkan pengumpulan maklumat tentang darjah persetujuan responden terhadap tiap-tiap item yang digunakan. Kebolehpercayaan dan Kesahan Kebolehpercayaan adalah merujuk kepada ketekalan sesuatu instrument penyelidikan dalam melahirkan skor yang setara. Semua item soal selidik yang digubal oleh penyelidik . skala Likert dikatakan mempunyai darjah kebolehpercayaan yang lebih tinggi. perlu mencapai tahap piawaian kebolehpercayaan dan kesahan yang telah ditentukan. Instrumen penyelidikan yang hendak digunakan untuk mengumpul data. semasa dan selepas mengendalikan pengajaran dan pembelajaran menggunakan ICT. Dapatan-dapatan penyelidikan akan menjadi tidak bermakna sekiranya instrumen penyelidikan yang digunakan tidak dapat mengukur apa yang instrumen tersebut sepatutnya hendak ukur. Selain itu terdapat 2 soalan terbuka untuk dijawab oleh responden di mana ianya adalah untuk member ruang kepada responden menyatakan dengan lebih bebas dua perkara utama iaitu sama ada mereka telah benar-benar bersedia dan juga masalahmasalah sebenar yang dihadapi oleh mereka sebelum. Selain daripada itu. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set soal selidik yang dibentuk untuk mengumpul data mengenai kesediaan pelajar PISMP mengaplikasikan ICT sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran semasa menjalani praktikum.

penyelidik menggunakan perisian “Statistical Package For Social Science” (SPSS). Manakala kesahan kandungan instrumen diperolehi dengan bantuan ‘pakar’ dalam bidang penyelidikan iaitu dua orang pensyarah dari Jabatan Penyelidikan & Pembangunan Profesional IPG Kampus Darulaman. penyelidik berkeyakinan bahawa soal selidik ini boleh ditadbir kepada para responden yang sebenar untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Kajian Rintis Satu kajian rintis telah dijalankan terlebih dahulu untuk menguji soal selidik. Dalam hal ini. Ia dilaksanakan pada awal bulan Mac 2010 dengan melibatkan seramai 10 guru pelatih PISMP di IPGM Kampus Darulaman yang telah menjalani latihan praktikum fasa 2. instrumen yang dihasilkan mempunyai kesahan muka. Berdasarkan maklum balas tersebut.adalah berdasarkan karya-karya berkaitan yang disesuaikan dengan kajian ini. Hasil daripada kajian rintis. Cronbach Alpha digunakan untuk menguji ketekalan dalaman terhadap soalansoalan yang dibina. Untuk mendapat ketekalan dalaman. Oleh kerana itu. penyelidik mendapati bahawa soal selidik yang dikemukakan boleh difahami memandangkan setiap item dalam soal selidik telah dijawab dengan sempurna sebagaimana yang dikehendaki. Hashim Othman (1989) menjelaskan bahawa secara khusus kajian rintis bertujuan untuk memastikan setiap perkataan yang digunakan dalam soal selidik mempunyai maksud yang jelas dan mempunyai maklumat-maklumat lengkap untuk dijadikan alat kajian. .

60 sering digunakan sebagai asas menentukan kebolehpercayaan soal selidik yang digunakan dalam kajian (Mohd Majid Konting. Ini kerana pekali kebolehpercayaan yang bernilai sekurang-kurangnya 0. Nilai ini menunjukkan bahawa soal selidik tersebut sesuai digunakan untuk tujuan kajian.635. .Hasil ujian ini menunjukkan nilai Cronbach Alpha berjulat 0. 1990).

pengkaji telah memohon melalui Ketua Penyelaras Penyelidikan dan Inovasi. Mengikut Borg (1981) . Langkah kedua : Permohonan untuk menjalankan kajian ke atas sampel yang dipilih di sekolah adalah berpandukan kepada surat permohonan Unit Praktikum IPG Kampus Darulaman kepada Jabatan Pelajaran Negeri yang akan menempatkan pelajar ke sekolah-sekolah terpilih untuk menjalani praktikum. Langkah ketiga : Mengenal pasti senarai pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Semester 7 Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman yang akan digunakan sebagai responden dalam kajian. Bidang Pengajian Pendidikan. Universiti Utara Malaysia untuk mendapatkan kebenaran menjalankan kajian dari Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. semua 100% soal selidik telah dikembalikan semula. Daripada jumlah tersebut. Surat kebenaran ini telah dipanjangkan kepada pihak-pihak lain yang berkenaan.Prosedur Kajian /Analisis Data Proses mentadbirkan soal selidik ini adalah seperti berikut : Langkah pertama : Selepas prosposal cadangan diluluskan oleh penyelia. Pengumpulan soal selidik dilakukan selepas seminggu pengiriman dibuat. Sebanyak 70 soal selidik yang disampaikan (diedarkan) kepada responden melalui serahan tangan. Taklimat kepada pelajar-pelajar PISMP yang akan menjalani praktikum diadakan untuk menjelaskan objektif dan matlamat praktikum dijalankan. Pengiriman dan pengumpulan soal selidik ke sekolah-sekolah di mana pelajar PISMP menjalani praktikum ini dilakukan sendiri oleh penyelidik.

populasi guru .untuk mendapatkan keyakinan terhadap sesuatu soal selidik yang ditadbirkan ia memerlukan sekurang-kurangnya 70 peratus pulangan dari jumlah yang telah diedarkan. data soal selidik ini telah dipindahkan ke dalam komputer menggunakan perisian “Statistical Package For Social Science” (SPSS). instrumen kajian. Kajian ini tertumpu pada sampel daripada pelatih PISMP yang menjalani praktikum fasa 3.3. Prosedur Penganalisisan Data Berdasarkan maklumat-maklumat dari soal selidik yang telah ditadbirkan. Berpandukan pandangan pakar di atas.2. kajian rintis. Kesimpulan Bab ini menghuraikan metodologi kajian yang telah dijalankan. Item-item yang digunakan dalam kajian adalah digubal oleh penyelidik berdasarkan tinjuan bacaan dan penyelidikan sumber maklumat.4 dan 5. Kajian ini adalah suatu kajian deskriptif yang menggunakan satu set soal selidik sebagai instrumen kajian. Satu kajian rintis telah dijalankan bagi memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai maksud dan maklumat-maklumat lengkap untuk dijadikan alat kajian. kebolehpercayaan dan kesahan. peratus dan min adalah untuk menjawab soalan-soalan kajian 1. Data jenis statistik iaitu statistik deskriptif yang menghasilkan kekerapan. populasi dan persampelan. Aspek yang dibincangkan ialah reka bentuk kajian. data itu dikumpul dan dikodkan. Selepas itu. prosedur kajian dan prosedur analisis data. boleh dianggap bahawa 100% pulangan untuk soal selidik yang ditadbirkan berada ditahap yang amat memuaskan.

MANA KESIMPULAN .Maklum balas responden yang diperolehi melalui jawapan soal selidik dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan mendapatkan maklumat berkaitan kesediaan pelajar PISMP mengaplikasikan ICT sebagai bahan bantu mengajar semasa menjalani praktikum.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->