P. 1
Bab 3 Metodologi Kajian 18mac2010[1]

Bab 3 Metodologi Kajian 18mac2010[1]

|Views: 1,175|Likes:
Published by janagisrikandan

More info:

Published by: janagisrikandan on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

Pengenalan Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Pengumpulan data akan dijalankan menerusi satu soal selidik berkenaan aplikasi ICT sebagai satu daripada alat bahan bantu mengajar oleh guru pelatih PISMP bagi tiga opsyen utama semasa menjalani praktikum. Huraian dalam bab ini akan menjurus kepada reka bentuk kajian, populasi dan persampelan, instrumen kajian, kebolehpercayaan dan kesahan instrumen , kajian rintis, prosedur pengumpulan data dan prosedur analisis data.

Reka bentuk kajian Menurut Kerlinger (1973) reka bentuk kajian adalah bertujuan untuk mencari maklumat dan mengawal pembolehubah. Oleh itu satu reka bentuk kajian yang teguh adalah diperlukan dalam membuat kajian agar maklumat yang didapati boleh digunakan untuk menjawab persoalan kajian. Borang soal selidik berstruktur akan digunakan sebagai instrumen utama kajian ini. Sampel kajian terdiri daripada 61 orang daripada 101 jumlah keseluruhan guru pelatih yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ( PISMP ) melibatkan opsyen Sains, Matematik dan Bahasa Arab. Rekabentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk deskriptif dan kualitatif. Pembolehubah bersandar ialah Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Ini kerana berdasarkan aktiviti yang dicatatkan pada buku RPH akan menjadi rujukan tentang pemilihan kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Guru-guru

Instrumen Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah satu set soal selidik yang digubal sendiri oleh pengkaji berdasarkan sumber yang dikenal pasti daripada kajian Abu Bakar (2009).pelatih PISMP ini akan diberi penerangan terlebih dahulu sebelum mereka menjalani praktikum tentang cara menjawab inventori. Populasi kajian ini terdiri daripada 101 orang pelajar PISMP IPG Kampus Darulaman meliputi opsyen Matematik. iaitu Bahagian A (latar belakang responden). Sains dan Bahasa Arab. Populasi dan Persampelan Lokasi kajian ialah di 21 buah sekolah di Daerah Kota Setar dan Daerah Kubang Pasu di mana guru-guru pelatih PISMP ini ditempatkan. Soal selidik tentang kajian ini digunakan untuk mengumpul data mengenai cara guru pelatih mengaplikasi ICT dalam membina bahan bantu mengajar dan persediaan untuk dapat dilaksanakan dalam pengajaran. soal selidik ini dibahagikan kepada lima bahagian utama. Bahagian D ( maklumat cara penggunaan perisian dan bahan bantu . Bahagian B ( Maklumat tentang pengetahuan tentang kandungan sukatan pelajaran sebelum praktikum). Bahagian C (Maklumat tentang pengetahuan tentang kandungan sukatan pelajaran semasa praktikum). Bilangan sampel yang akan dipilih adalah seramai 61 orang yang terdiri dari pelajar ketiga-tiga opsyen. Pelajar yang menjalani praktikum ini dipilih sebagai sampel kerana mereka adalah kohot pertama Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang berada di Semester 7. Bagi memenuhi keperluan kajian.

4 = Bersetuju dan 5 = Sangat Bersetuju. 2 = Tidak Bersetuju. 3 = Sederhana Bersetuju. Dan dua soalan terbuka untuk dijawab oleh responden. 2 = Tidak Bersetuju.mengajar) dan Bahagian E ( maklumat cara pengajaran dan pembelajaran ). 3 = Sederhana Bersetuju. sebanyak 15 item dikemukakan adalah berbentuk skala Likert 5 poin di mana nilai 1 = Sangat Tidak Bersetuju. Dalam bahagian ini . 4 = Bersetuju dan 5 = Sangat Bersetuju. . 4 = Bersetuju dan 5 = Sangat Bersetuju. Bahagian E : Masalah atau kekangan yang wujud dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan ICT mengandungi 10 item adalah berbentuk skala Likert 5 poin di mana nilai 1 = Sangat Tidak Bersetuju. pengkhususan major dan minor dan jumlah waktu mengajar semasa menjalani praktikum. Bahagian D : Keyakinan dan motivasi pelajar mengaplikasikan ICT adalah untuk menjawab persoalan kajian 3. 2 = Tidak Bersetuju. 3 = Sederhana Bersetuju. 3 = Sederhana Bersetuju. Bahagian ini digubal untuk menjawab persoalan kajian 2. Bahagian ini mengandungi soalan-soalan berkenaan latar belakang responden seperti gender. Bahagian ini digubal untuk menjawab persoalan kajian 4. Bahagian C : Aplikasi ICT pelajar semasa menjalankan pelbagai aktiviti pengajaran mengandungi 10 item adalah berbentuk skala Likert 5 poin di mana nilai 1 = Sangat Tidak Bersetuju. Bahagian B : Menilai tahap kesediaan dan pengalaman pelajar terhadap teknologi ICT. 10 item digubal adalah berbentuk skala Likert 5 poin di mana nilai 1 = Sangat Tidak Bersetuju. Bahagian A : Latar Belakang Responden mengandungi 4 item utama. Bahagian ini digubal untuk menjawab persoalan kajian 1. 2 = Tidak Bersetuju. 4 = Bersetuju dan 5 = Sangat Bersetuju.

perlu mencapai tahap piawaian kebolehpercayaan dan kesahan yang telah ditentukan. Selain itu terdapat 2 soalan terbuka untuk dijawab oleh responden di mana ianya adalah untuk member ruang kepada responden menyatakan dengan lebih bebas dua perkara utama iaitu sama ada mereka telah benar-benar bersedia dan juga masalahmasalah sebenar yang dihadapi oleh mereka sebelum. skala Likert dikatakan mempunyai darjah kebolehpercayaan yang lebih tinggi. Semua item soal selidik yang digubal oleh penyelidik . Kebolehpercayaan dan Kesahan Kebolehpercayaan adalah merujuk kepada ketekalan sesuatu instrument penyelidikan dalam melahirkan skor yang setara. Instrumen penyelidikan yang hendak digunakan untuk mengumpul data. Dapatan-dapatan penyelidikan akan menjadi tidak bermakna sekiranya instrumen penyelidikan yang digunakan tidak dapat mengukur apa yang instrumen tersebut sepatutnya hendak ukur. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini terdiri daripada satu set soal selidik yang dibentuk untuk mengumpul data mengenai kesediaan pelajar PISMP mengaplikasikan ICT sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran semasa menjalani praktikum. Selain daripada itu.Pemilihan skala Likert 5 poin kerana ia membolehkan pengumpulan maklumat tentang darjah persetujuan responden terhadap tiap-tiap item yang digunakan. semasa dan selepas mengendalikan pengajaran dan pembelajaran menggunakan ICT.

Hashim Othman (1989) menjelaskan bahawa secara khusus kajian rintis bertujuan untuk memastikan setiap perkataan yang digunakan dalam soal selidik mempunyai maksud yang jelas dan mempunyai maklumat-maklumat lengkap untuk dijadikan alat kajian. instrumen yang dihasilkan mempunyai kesahan muka. Cronbach Alpha digunakan untuk menguji ketekalan dalaman terhadap soalansoalan yang dibina. Hasil daripada kajian rintis. Oleh kerana itu. Ia dilaksanakan pada awal bulan Mac 2010 dengan melibatkan seramai 10 guru pelatih PISMP di IPGM Kampus Darulaman yang telah menjalani latihan praktikum fasa 2. Berdasarkan maklum balas tersebut. Untuk mendapat ketekalan dalaman. Manakala kesahan kandungan instrumen diperolehi dengan bantuan ‘pakar’ dalam bidang penyelidikan iaitu dua orang pensyarah dari Jabatan Penyelidikan & Pembangunan Profesional IPG Kampus Darulaman. Kajian Rintis Satu kajian rintis telah dijalankan terlebih dahulu untuk menguji soal selidik. penyelidik menggunakan perisian “Statistical Package For Social Science” (SPSS).adalah berdasarkan karya-karya berkaitan yang disesuaikan dengan kajian ini. penyelidik mendapati bahawa soal selidik yang dikemukakan boleh difahami memandangkan setiap item dalam soal selidik telah dijawab dengan sempurna sebagaimana yang dikehendaki. . Dalam hal ini. penyelidik berkeyakinan bahawa soal selidik ini boleh ditadbir kepada para responden yang sebenar untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan.

1990).60 sering digunakan sebagai asas menentukan kebolehpercayaan soal selidik yang digunakan dalam kajian (Mohd Majid Konting. Nilai ini menunjukkan bahawa soal selidik tersebut sesuai digunakan untuk tujuan kajian. .Hasil ujian ini menunjukkan nilai Cronbach Alpha berjulat 0. Ini kerana pekali kebolehpercayaan yang bernilai sekurang-kurangnya 0.635.

Langkah kedua : Permohonan untuk menjalankan kajian ke atas sampel yang dipilih di sekolah adalah berpandukan kepada surat permohonan Unit Praktikum IPG Kampus Darulaman kepada Jabatan Pelajaran Negeri yang akan menempatkan pelajar ke sekolah-sekolah terpilih untuk menjalani praktikum. Pengumpulan soal selidik dilakukan selepas seminggu pengiriman dibuat. Mengikut Borg (1981) .Prosedur Kajian /Analisis Data Proses mentadbirkan soal selidik ini adalah seperti berikut : Langkah pertama : Selepas prosposal cadangan diluluskan oleh penyelia. Langkah ketiga : Mengenal pasti senarai pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Semester 7 Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman yang akan digunakan sebagai responden dalam kajian. Surat kebenaran ini telah dipanjangkan kepada pihak-pihak lain yang berkenaan. pengkaji telah memohon melalui Ketua Penyelaras Penyelidikan dan Inovasi. Sebanyak 70 soal selidik yang disampaikan (diedarkan) kepada responden melalui serahan tangan. Universiti Utara Malaysia untuk mendapatkan kebenaran menjalankan kajian dari Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Pendidikan. Daripada jumlah tersebut. semua 100% soal selidik telah dikembalikan semula. Taklimat kepada pelajar-pelajar PISMP yang akan menjalani praktikum diadakan untuk menjelaskan objektif dan matlamat praktikum dijalankan. Pengiriman dan pengumpulan soal selidik ke sekolah-sekolah di mana pelajar PISMP menjalani praktikum ini dilakukan sendiri oleh penyelidik. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bidang Pengajian Pendidikan.

Satu kajian rintis telah dijalankan bagi memastikan soal selidik yang digunakan mempunyai maksud dan maklumat-maklumat lengkap untuk dijadikan alat kajian.3. peratus dan min adalah untuk menjawab soalan-soalan kajian 1. populasi guru .untuk mendapatkan keyakinan terhadap sesuatu soal selidik yang ditadbirkan ia memerlukan sekurang-kurangnya 70 peratus pulangan dari jumlah yang telah diedarkan. prosedur kajian dan prosedur analisis data. Prosedur Penganalisisan Data Berdasarkan maklumat-maklumat dari soal selidik yang telah ditadbirkan. Data jenis statistik iaitu statistik deskriptif yang menghasilkan kekerapan.4 dan 5. Selepas itu. Berpandukan pandangan pakar di atas. Kajian ini tertumpu pada sampel daripada pelatih PISMP yang menjalani praktikum fasa 3. Aspek yang dibincangkan ialah reka bentuk kajian. kajian rintis. populasi dan persampelan. kebolehpercayaan dan kesahan. instrumen kajian.2. Kesimpulan Bab ini menghuraikan metodologi kajian yang telah dijalankan. Item-item yang digunakan dalam kajian adalah digubal oleh penyelidik berdasarkan tinjuan bacaan dan penyelidikan sumber maklumat. data soal selidik ini telah dipindahkan ke dalam komputer menggunakan perisian “Statistical Package For Social Science” (SPSS). data itu dikumpul dan dikodkan. boleh dianggap bahawa 100% pulangan untuk soal selidik yang ditadbirkan berada ditahap yang amat memuaskan. Kajian ini adalah suatu kajian deskriptif yang menggunakan satu set soal selidik sebagai instrumen kajian.

Maklum balas responden yang diperolehi melalui jawapan soal selidik dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan mendapatkan maklumat berkaitan kesediaan pelajar PISMP mengaplikasikan ICT sebagai bahan bantu mengajar semasa menjalani praktikum. MANA KESIMPULAN .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->