P. 1
modul_psv_kbsr

modul_psv_kbsr

|Views: 296|Likes:
Published by ras310789

More info:

Published by: ras310789 on Sep 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkem bangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Isi kandungan
BIL. KANDUNGAN
Pengenalan

MUKA S URAT
1

Pembelajaran Secara Konstruktivisme Teori Kecerdasan Pelbagai Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Kontekstual Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Contoh modul Pengajaran dan Pembelajaran

8 22

29 33 39 48 51 57 64

Unit Pendidikan Seni Visual Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan M alaysia

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

PENGENALA N

Rancangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini terutama yang lebih jelas dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuannya untuk melengkapkan keilmuan dan kemahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian, reka bentuk, teknologi dan juga kepada alam kehidupan selepas persekolahan. Kandungan kur ikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual, beberapa kemahiran generik, perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual. Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu: 1. Per kembangan nilai diri telah dikenalpasti iaitu: pendidikan dengan aktif. 2. Penguasan kemahiran dan teknologi buatan serta Penghasilan Seni Visual. 3. Per kembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual. Modul ini merupakan panduan kepada guru dan jurulatih untuk memberi penerangan tentang kurikulum Pendidikan Seni Visual. Butiran dalam modul ini adalah sedutan daripada beberapa bidang kandungan atau butiran kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Oleh kerana dokumen ras mi untuk memperjelaskan modul adalah daripada Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual, maka guru dan jurulatih sepatutnya memahami dan menghayati dokumen tersebut sebelum menyampaikan kandungan modul in i. Untuk tujuan itu, modul ini dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian 1 Penerangan ber kaitan Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah, Sekolah Menengah dan Elemen Strategi Pengajaran dan Pembelajaran. Bahagian 2 Contoh Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran yang mew akili bidang kegiatan dan kandungan Pendidikan Seni Visual bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Contoh rancangan Pengajaran dan Pembelajaran di antaranya

1

selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. kreatif. menghargai keindahan alam persekitaran. Sekolah Rendah Matla mat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis. kritis. keluarga. keindahan seni dan w aris an bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. keluarga. menghargai keindahan alam persekitaran. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL menampakkan strategi pengajaran yang menerapkan elemen generik yang dinyatakan dalam bahagian 1. kreatif. Sekolah M enengah Matla mat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya. Membentuk keperibadian Generasi Malaysia/insany ang: • Celik budaya/harmonis • Nilai estetik tinggi • Imaginatif • Kritis • Kreatif • Inov atif • Inv entif/produktif Tingkatkan ra sa: • Kesyukuran • Hargai keindahan • Hargai warisan budaya Menyumbang ke arah pembangunan: • Diri • Keluarga • Masyarakat • Negara 2 . kritis. keindahan seni dan w arisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. masyarakat dan negara. masyarakat dan negara. mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi. inovatif dan inventif. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. imaginatif. dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual.

3.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL ORGA NISA SI KURIKULUM Sekolah Rendah murid pelbagai kegiatan seni visual 4 bidang menggambar membuat corak dan rekaan membentuk dan membuat binaan mengenal kraf tradisional Memperkembang dan menyelaras persepsi dan konsepsi visual murid untuk menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif Selaras perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. integrasi maklumat dan aplikasi perisian komputer. 1. kraf tradisional. manipulasi dan persepsi visual • • Pengetahuan yang dapat dimiliki: Mengenai bahan. mental yang merangkumi perasaan. 4. 2. Yang dipentingkan: pemerhatian secara aktif interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan 3 . proses pembuatan. kaedah dokumentasi. psikomotor. unsur seni dan prinsip rekaan. alat dan teknik Pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. koordinasi.

Murid juga dilatih memberatkan pernyataan idea ber kaitan diri. Perkembangan Seni Visual di Malaysia • Seni Halus • Kraf Tradisional dan Pr ibumi b. Alat Permainan d. Bidang Penghasilan Seni Visual: a) Asas Seni Reka • Unsur Seni • Prinsip Rekaan b) Seni Halus c) Komunikasi Visual d) Reka Bentuk e) Kraf Tradisional dan Dimensi Baru 2.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Sekolah M enengah 1. Penghasilan Seni Visual Murid berpeluang mengaplikasikan kefahaman dalam penghasilan kerja seni berdasarkan asas seni reka dengan pelbagai alat dan bahan serta teknik. Kajian perbandingan boleh dibuat untuk memperlihatkan pemikiran kritis dan kreatif semasa melakukan sesi apresiasi dan kritikan seni. Peralatan c. Kenderaan f. a. Perhiasan 4 . Pakaian g. masyarakat dna negara dalam berkarya. Seni Bina e. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Bidang in i memberi peluang murid membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni dalam budaya tempatan dan negara lain.

Membuat Corak dan Rekaan Peluang murid memahami pelbagai cara menghasilkan corak tidak terancang dan corak terancang serta mengaplikasinya menjadi rekaan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Sekolah Rendah 1. kemahiran dan kemampuan murid dalam kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik. catan resis stensilan percikan kegiatan menggambar secara kolaj montaj cetakan gosokan gurisan lukisan mozek capan poster 2. Menggam bar Menegaskan perkembangan persepsi. Corak tidak terancang pualaman tiupan titisan Ikatan dan celupan renjisan dan percikan Corak terancang lukisan catan resis cetakan kolaj capan kaligrafi lipatan & guntingan 5 .

lakonan. alat dan bahan. ruang. Membentuk & membuat binaan arca timbul asemblaj mobail stabail model diorama boneka topeng origami 4. Pelbagai bahan. 6 . nyanyian dan penceritaan. Mengenal Kraf Tradisional Murid diperkenalkan dengan beberapa kraf. struktur. Namun alat.corak dan hiasan yang digunakan. alat dan teknik pembuatan boleh digunakan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 3. imbangan dan kestabilan yang merangkumi objek 3D. puisi. Antaranya: Kraf Tradisional alat domestik batik tembikar tekat anyaman alat pertahanan diri tenunan alat permainan ukiran perhiasan diri Bidang ini member i kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradis ional dalam budaya tanah air. Murid diperkenalkan dengan fungsi. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai proses pembelajaran melalui cara seperti pernyataan. Bahan dan teknik yang akan digunakan murid boleh dipilih alternatifnya berdasarkan suasana dan fizikal tempat atau daerah sekolah ditempatkan. proses dan teknik pembuatan. Membentuk dan Membuat Binaan Menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap bentuk.

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Sekolah M enengah 1. reka bentuk persekitaran (hiasan dala man dan lanskap) Kraf Tradisional dan Dimensi Baru – tembikar/seramik. masjid. laut atau sungai f) Pakaian – baju kurung. catan. baju Cekak Musang g) Perhiasan – hiasan kepala. Penghasilan Seni Visual Bidang in i memberi peluang mengaplikasikan kefahaman dalam penghasilan kerja seni berdasarkan asas seni reka dengan pelbagai teknik. pelukis. batik. arca dan cetakan Komunikasi Visual – reka bentuk grafik dan multimedia. kepelbagaian dan kesatuan. hiasan leher. bentuk. Reka Bentuk – reka bentuk industri. hiasan tangan. penegasan. makam dan taman e) Kenderaan – darat. anyaman. imbangan. irama & pergerakan. baju Kedah. rupa. Bidang Penghasilan Seni Visual: a) Asas Seni Reka • Unsur Seni – garisan. Seni Halus – lukisan. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual a) Perkembangan Seni Visual di Malaysia • Seni Halus – Gerakan Seni Halus. ukiran kayu. penghasilan dan sumbangan • Kraf Tradisional dan Pribumi – tokoh. gerbang. w akaf. tenunan dan tekat b) c) d) e) 2. penghasilan dan sumbangan b) Peralatan – senjata dan domestik c) Alat Permainan – gasing. ruang. w au dan alat muzik tradisional d) Seni Bina – kediaman. baju Melayu. kontra. hiasan kaki dan hiasan pin ggang 7 . jalinan dan w arna • Prinsip Rekaan – har moni.

Jika tidak maklumat diolah atau dibuat pengubahsuaian skema DEFINISI Konstruktivisme adalah satu faham an bahawa m urid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalam an sedia ada. Ciri teori tersebut ditunjukkan seperti di baw ah: Behaviorisme • Menekankan tingkahlaku • Perlakuan boleh dikukuh/dihentikan melalui ganjaran • Pengajaran berdasarkan objektif perlakuan -boleh diukur • Pengetahuan sedia ada dan perubahan yang berlaku dalam minda tidak perlu diambil tahu Kognitivisme Konstruktivisme • Semua idea dan • Pengetahuan imej dalam dibina sendiri oleh minda individu murid secara aktif diw akili melalui berdasarkan skema pengetahuan sedia • Jika maklumat ada baru secocok.idea baru.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL PENGENALAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Apakah pembelajaran secara Konstruktivisme? “Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita mengajar. Pembelajaran secara Konstruktivisme berdasarkan beberapa pandangan baru tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana boleh diperolehi ilmu tersebut. Pembentukan pengetahuan baru lahir daripada gabungan pembelajaran terlebih dahulu. Dalam proses ini. diterima. kita harus mengajar dengan cara mereka belajar”. m urid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterim a dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru 8 . Pandangan ini bertolak daripada teori pembelajaran daripada Behavioris me kepada Kognitivisme dan seterusnya Konstruktivisme. Pembelajaran ini menggalakkan murid mencipta penyelesaian mereka sendiri dan menguji dengan menggunakan hippotesishipotesis dan idea.

membina kefahaman dan pengetahuan baru. mengaplikasi pengetahuan yang baru dalam kerja seni yang berkaitan. 3. membina kefahaman sendiri dalam pembelajaran seni visual. membuat interpretasi berkaitan maklumat yang sedia ada dan maklumat baru diterima. menyelesaikan masalah berkaitan tugasan melalui kefahaman tentang konstruktivis me. 4.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Interaksi dengan objek atau idea Sintesis pengalaman & bentuk peraturan melalui refleksi Bermakna/tidak Menginterpretasi secocok dengan peraturan Pengalaman/ pengetahuan sedia ada pengetahuan baru OBJ EKTIF Selepas menggunakan modul pembelajaran secara konstruktivis me dalam Pendidikan Seni Visual ini guru dapat membantu murid : 1. 2. 9 . 5.

Justeru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Oleh kerana mereka terlibat secara terus. menjana idea dan membuat keputusan. maka mereka akan berasa seronok belajar dalam membina pengetahuan baru. Oleh kerana murid terlibat secara langsung dengan aktif. mereka faham. ingat.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL CIRI PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Menggalakkan soalan/idea yang dimul akan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran Mengambilkira dapatan kajian bagaimana murid belajar s esuatu idea Memberi peluang kepada murid membi na pengetahuan baru mel alui penglibatan dalam duni a sebenar Menyokong pembel ajaran secara koperatif Menggalakkan & menerima daya usaha & autonomi murid Ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme Menggalak kan murid bertanya dan berdialog dengan murid & guru Mengambilkira sikap dan pembawaan murid Menggalakkan proses inkuiri murid mel alui kajian dan eks perimen Menganggap pembel ajaran sebagai s uatu proses yang sama penti ng dengan hasil pembel ajaran Berfikir KEL EBIHAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME Faham Ingat Yakin Kemahiran sosial Seronok Dalam proses membina pengetahuan baru. murid berfikir untuk menyelesaikan masalah. 10 . Kemahiran sosial diperolehi apabila berinteraksi dengan rakan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Murid melalui pendekatan ini membina sendiri kefahaman mereka. yakin dan berinteraksi dengan sihat. mereka akan lebih faham dan boleh mengapliksikannya dalam semua situasi. Oleh kerana murid terlibat secara langsung dalam mebina pengetahuan baru.

Memberi peluang kepada mur id berfikir bagi membina hubungan-hubungan dan mencipta metafora-metafora antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada. Pengajaran guru harus diseimbangkan dengan pengetahuan sedia ada murid. bahan-bahan interaktif dan fizikal. Membantu murid memperoleh identiti intelek dan memupuk perasaan hak milik (ow nership) mereka sendiri. penyelidikan serta penyiasatan. Menggunakan data mentah dan sumber-sumber asas bersama dengan manipulatif-manipulatif. Menekankan pembelajaran berpusatkan murid melalui konsep-konsep pendedahan. Menggalak murid terlibat dalam dialog dengan guru dan sesama rakan dan membina pengetahuan personal. Mencungkil pengetahuan sedia ada murid mengenai sesuatu konsep. ‘meramal’ dan ‘mencipta’ dengan berleluasa bila hendak merangkakan sesuatu tugas. Membenarkan murid memberi sambutan kepada pelajaran gerakan (drive lesson). menghor mati idea-idea. Menggunakan ter minologi kognitif seperti ‘klasifikasi’. Melibatkan murid dalam pengalaman yang akan mencabar atau bercanggah dengan hipotesis-hipotesis per mulaan mereka dan menggalakkan perbincangan serta belajar daripada kesilapan diri. Menggalak murid membuat siasatan melalui soalan-soalan yang penuh dengan fikiran (thoughtful) dan tidak terhad (open-ended) .Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL STRAT EGI-STRAT EGI PENGAJARAN GURU • • • • • • • • • • • • Menggalak. ‘analisis’. menggalakkan fikiran bebas murid dan menerima autonomi serta initiatif murid. 11 . mengalik strategi-strategi yang bersifat ajaran atau bimbingan serta mengubah kandungan pelajaran. ramalan.

keselesaan serta keselamatan penghuninya. kontra. Imbangan asimetri mengguna dan menggabungkan serta menyusun ele men hiasan yang tidak serupa sama ada dari segi je nis. Antaranya murid tentu akan fikirkan tentang im bangan. Interpretasi mereka perlu secocok dengan disiplin reka bentuk hiasan dalaman itu sendiri. Susunan • Pengetahuan fizikal ruang dan gubahan rekaletak hiasan dalaman serta tentang unsur aksesori yang sempurna akan memberikan kepuasan fizikal dan seperti garisan. dan prinsip rekaan seperti imbangan. ruang. Dalam hal ini murid akan mengaitkan pengalaman tentang prinsip rekaan dalam pemikiran mereka untuk menggubah reka bentuk hiasan dalam yang ditugaskan guru. emosi. harmoni. 12 . Mungkin begini……………….Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Contoh pertam a: Tingkatan 4 Reka Bentuk Hiasan Dalam an Contoh: Kandungan – Reka Bentuk Hiasan Dalam an Definisi ruang dalam an (interior space) Ruang dalam diertikan sebagai ruang kongkongan (dw elling) yang terbina melalui unsur-unsur asas seperti tiang. warna. Bagaimana mereka mengolah dan menyusun idea untuk mendapatkan imbangan (sama ada simetri atau asimetri) dalam reka bentuk hiasan dalam rumah di ruang-ruang tertentu. • Membuat keputusan • Menggubah satu reka bentuk hiasan dalaman yang mengambilkira pelbagai faktor estetik dan fungsional termasuk faktor ergonomik. ter masuk ruang anjung kediaman. Konsep aw al yang mereka akan bentuk dalam fikiran mereka ialah: • apakah elemen dan prinsip yang mempengaruhi reka bentuk hiasan dalam an? • Pengetahuan yang diterima: • Konsep reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang terpilih. Kemahiran melakar atau melukis dengan perspektif sebenar. Lakaran idea diterjemahkan dalam bentuk visual dengan pelbagai sudut pandangan. Konsep ‘interior design’ bertujuan menggunakan Ruang awam elemen-elemen hiasan untuk mengubah dan menaikan status Pengalaman sedia ada: ruang yang didiami. siling dan atap yang dikenali sebagai ‘Architectural Design of Ruang kediaman Building’. Pengetahuan baru: • Mengolah dan menyusun objek utama dan juga aksesori secara terancang. ke satuan dan reka letak. dinding. saiz dan kualiti.

penegasan juga per lu difahami konsepnya.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Im bangan asimetri Dalam masa yang sama. Mungkin gambar di baw ah boleh membantu murid membuat refleksi terhadap keadaan sekitar dan pengalaman sedia ada mereka untuk menjana idea bagi memperolehi pengetahuan baru berkaitan penegasan dalam hiasan dalaman. titik penegasan dapat diw ujudkan melalui perbezaan saiz. Secara amnya. Dengan ini murid bukan sahaja cuba memahami pengertian imbangan malah mengukuhkan kefahaman lain yang berkait dengan reka bentuk hiasan dalam itu sendiri. Sesi penerangan guru boleh menggunakan bahan sokongan bagi memudahkan murid membuat tanggapan ber kaitan konsep yang ingin ditonjolkan. sewaktu konsep imbangan dipelajari. w arna dan nilai. Satu lagi perkara yang berkait dengan reka bentuk hiasan dalaman ialah pr insip penegasan. rupa. lakaran murid turut boleh diarah kepada nilai garisan. Dalam hal ini guru perlu memahami ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa menimbul sebarang rasa tercabar peranan guru sendiri. 13 . murid mungkin diminta mendapatkan beberapa contoh berkaitan kefahaman mereka mengenai penegasan (emphasis). ruang dan rupa menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan perspektif. Kontras rupa boleh menarik perhatian pada sesuatu komposisi. Dengan bantuan guru. Seperti imbangan. Tanpa elemen ‘unggul’ sesuatu rekabentuk akan membosankan.

Irama yang terbina melalui kefahaman konsep perspektif akan memandu mur id membuat lakaran dan lukisan menterjemahkan idea. Sekali lagi ia melibatkan struktur intelek mur id. murid mula membuat lakaran yang menggunakan garisan. Sekali lagi mereka terpaksa memikirkan fungsi garisan dan cara mana untuk mengaplikasikan dalam bentuk lukisan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Setelah beberapa prinsip difahami. 14 . Proses semasa membuat lakaran dalam pembelajaran secara Konstruktivis me adalah proses murid membuat interpretasi supaya secocok dengan aturan dan peraturan yang dikehendaki dalam mereka bentuk hiasan dalaman.

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Kombinasi daripada elemen-elemen di atas dapat menghasilkan satu rekabentuk hiasan dalaman yang mantap. Kemantapan ruang dari aspek estetik dan fungsi juga bergantung kepada ruang yang dipilih. Perlu membuat pertimbangan dalam kriteria ‘design’ seperti: Membuat analisa ruang • saiz ruang • jenis ruang • kenalpasti pengguna • siapa pengguna • jumlah pengguna • kenalpasti perabot • jenis perabot • jumlah perabot • kualiti dan w arna Katakan lakaran begini telah dibuat. bagaimana kita akan memulakan kerja membuat model hiasan dalaman? Apakah bahan yang akan digunakan? Saiz pula bagaimana? Warna pilihan antara perabot dengan w arna dinding dan lantainya? Semuanya ini akan menyebabkan kita berfikir dan konstrukkan dalam fikiran sebelum memulakan kerja. Proses merekabentuk (design process) ruang dalaman (interior space). Kefahaman tentang konsep rekaan dengan berpandukan struktur asas akan memudahkan kita melaksanakan tugasan. 15 .

ketam. Hidupan laut seperti sotong. udang. ikan. susunan motif dan rekaletak. siput dan banyak lagi.yang hendak dikonstrukkan ialah dipermudahkan dan kena cuba beberapa kali dengan pelbagai jenis hidupan laut. tetapi ingatkan tentang pelajaran lukisan yang telah diajar oleh guru . Mula melukis dengan membuat lakaran mudah.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Contoh kedua: Tingkatan 4 Mem buat rekaan corak im bangan susunan cerm inan dan selari menggunakan warna anlogous Dengan aplikasi perisian Adobe Photoshop Pengalaman Sedia ada: • pengetahuan tentang unsur dan prinsip rekaan seperti prinsip warna. 16 . Klik File. • Konsep rekaan yang boleh dikawal su sunan serta perancangannya Pengetahuan baru: • Aplikasi perisian komputer • Mengolah dan menyusun imej bebas menjadi corak terancang • Membuat keputusan • Menggubah rekaan corak dengan pantas dan memanipulasi gaya rekaan dan rekaletak Kita mulakan dengan mengingatkan semula cara menyediakan ruang kerja.kenalah fikirkan lakaran motif yang sesuai. Hidupan laut mungkin sesuai untuk kali ini. klik New Ruang kerja terpapar di skrin Melihat tajuk…. • Kemahiran melakar atau melukis • Memilih Pengetahuan yang diterima: • Cara menggunakan perisian grafik dalam kerja seni visual.

Semuanya difikir semasa perancangan aw al 17 . Pengetahuan baru di sini ialah mengaplikasikan pengetahuan unsur dan prinsip seni dalam struktur rekaan dengan menyesuaipadankan antara motif. susunan dan w arna yang akan digunakan dalam gubahan.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Mula melukis beberapa hal benda berdasarkan tema menggunakan pencil tool dan gunakan spray tool untuk dapatkan ton Ini agak baik…pilih yang inilah Motif sotong dipilih dan disusun secara bebas dalam beberapa kedudukan Dalam usaha membuat susunan motif yang sesuai kita mendapat satu lagi kemahiran iaitu kemahiran memilih atau membuat keputusan. Kemahiran ini amat penting kerana pilihan yang betul akan memudahkan kerja seterusnya dalam proses rekaan.

Prmilihan warna .warna analogous Mungkin kita akan dapatkan set-set w arna analogous lain setelah kita memahami konsep w arna analogous.Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengenalan kepada roda warna Pengetahuan baru seterusnya ialah mew arna analogous. Guru akan menerangkan konsep ini. Kefahaman konsep baru ini akan dapat memahami tentang w arna analogous. 18 .

19 .Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL Susunan motif menjadi corak Masukkan warna analogous dalam gubahan corak Panduan warna ana logous Hasil rekaan corak Kemahiran mew arna digunakan. Menentukan w arna analogous yang sesuai antara latar dan muka juga satu pengalaman baru yang akan kekal dalam ingatan bila menjalankan kerja-kerja di lain masa.

20 .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Hasil mengikut susunan cerminan Bagaimana susunan cerminan ini dilanjutkan perulangannya untuk beberapa kali ke kiri / ke kanan dan ke atas / ke bawah. Kombinasi warna analogous dengan gubahan motif yang disusun selari menampakkan kesinambungan arah. Hasil gubahan secara ulangan selari Ini pula susunan selari. Elok cuba dan dapatkan kesan yang boleh diingat lama.

Sturktur ini berkait dengan Kognitif.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Rum usan Kita akan mengingat kembali bahaw a pendekatan konstruktivis me mengajar kita untuk menyusun satu tanggapan dan konsep serta pengetahuan baru jika dirancang dan disusun dengan teliti. Ini sesuai dengan pandangan Hilda Taba. Pemikiran Bercapah. bahaw a kerja yang dilakukan sendiri akan menguatkan Struktur Minda manusia. Ingatan dan Luahan Semula (Memory and Retention). Pemikiran Bertumpu dan Penilaian 21 .

dan (c) kebolehan membuat sesuatu atau menaw arkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. OBJ EKTIF TKP berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisi konsep kecerdasan yang releven dalam pendidikan hari ini. (b) kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. TKP berkembang mengikut konteks penggunaannya. Gardner juga mengatakan bahaw a kecerdasan bukanlah semata. Dalam kajiannya How ard Gardner mendapati `seven ways of know ing. Otak kanan dan kiri mempunyai fungsi yang berbeza namun menurutnya manusia tidak boleh dianggap menggunakan sebelah otak sahaja. dan mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan TKP. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh. memahami kepentingan TKP dalam meningkatkan potensi murid. Linda Campbell . ii. Roger Sperry turut menyatakan kaitan kecerdasan dan fungsi otak manusia yang berbeza-beza mengikut perkembangan usia dan jantina individu.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Pengenalan Teori Kecerdasan Pelbagai ini telah diperkenalkan oleh How ard Gardner (1983). Bruce Campbell dan Dee Dickinson merumuskan definisi How ard Gardner sebagai:(a) kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimew a.mata diw arisi. Kajian terhadap kanak-kanak istimew a mendapati ada di antara muridmurid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah profesional. begitulah juga sebaliknya. preceiving and understanding life’. Dr. juga kelo mpok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimew a (special population). ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ TEORI KECERDAS AN PELBAGAI OTAK KIRI BAHASA FORMULA MATEMATIK LOGIK NOMBOR URUTAN LINEAR ANALISIS ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ OTAK KANAN BENTUK DAN CORAK RUANG IRAMA DAN APRESIASI MUZIK IMEJ/GAMBAR IMAGINASI BERKHAYAL DIMENSI Di akhir modul ini guru boleh:i. 22 .

Individu mempunyai 8 kecerdasan Boleh dipelajari. dididik dan ditingkatkan CIRI-CIRI TEORI KECERDAS AN PELBAGAI Boleh dipindahkan – contoh kecerdasan interpersonal ke linguistik CIRI-CIRI Satu atau dua kecerdasan berkembang sepenuhnya Tidak berkembang seiring Boleh dirangsang Tidak boleh dinilai berasingan Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik JENIS-JENIS TEORI KECERDAS AN PELBAGAI Intrapersonal Visual-Ruang Kinestetik Interpersonal Muz k i 23 .

KECERDASAN VERBALLINGUISTIK

Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini berfikir menggunakan perkataan untuk menyampaik an sesuatu secara berkesan samada dalam bentuk lisan atau penulis an. Mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat serta suka kepada makna yang kompleks. Mudah mengingati maklumat dan boleh meyakini orang lain. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Indiv idu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan, menyoal, menganalisis, mensintesis, mengira dan menggunakan komputer dengan cekap. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat. Dapat mengenali objek, bentuk, w arna dan corak dalam persekitaran. Seseorang individu juga dapat berfikir dalam bentuk gambaran dan bayangan serta secara tiga dimensi. Berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui. Bijak menghubungkaitkan antara objek dalam ruang. Kecerdasan visual-ruang ini membole hkan seseorang mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik. Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruahan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan, menari, gimrama dan lain-lain. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. Kecerdasan muzik pada seseorang membole hkannya mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta ir ama yang terdapat di persekitaran. Individu dapat menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik. Selain daripada itu seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo dengan mudah. Individu dapat mengenali diri sendiri secara mendalam serta mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan dir i sendiri. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tin ggi terhadap kebolehan diri sendiri. Pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan dan prinsip serta azam yang kuat dan boleh berdikari. Secara keseluruahnnya seseorang itu kelihatan murung dan mengelamun tetapi sentiasa berw aspada dan bew aw asan. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini

KECERDASAN LOGIKMATEMATIK

KECERDASAN VISUAL-RUANG

KECERDASAN KINESTETIK

KECERDASAN MUZIK

KECERDASAN INTR APERSONAL

KECERDASAN INTERPERSONAL

24

dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Dapat memberi motivasi kepada orang lain.
KECERDASAN NA TURALIS

Seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora, fauna dan galian dengan mudah. Lebih menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi-bunyian yang terdapat di alam sekitar. Individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna. 1. Petunjuk kepada potensi murid. 2. Menjadi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya. 3. Membolehkan guru menjalankan pengajaran mengikut lapan kecerdasan. 4. Membangun bidang akademik dan ko- kurikulum pelajar. 5. Membangun bidang bakat dan kebolehan pelajar. 6. Mempelbagaikan cara penilaian. 7. Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan FPK dan keper luan murid. 8. Mew ujudkan suasana kolaboratif di sekolah 9. Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat lima model yang dicadangkan dan guru boleh memilih kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar, iaitu: SISIPA N Guru boleh memilih satu atau dua kecerdasan dan digunakan dalam pengajaran secara tidak langsung. Setiap kecerdasan digunakan dalam pengajaran matematik. Satu kecerdasan digunakan dalam beberapa mata pelajaran.

KEPENTINGAN KECERDASAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JARINGAN
BAGAIMANA MELAKSANAKAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JALINA N

PERKONGSIA N Beberapa kecerdasan dipilih untuk digunakan dalam dua mata pelajaran. KESEPADUA N Beberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan.

25

MODEL SISIPAN Tahun 1 Bidang Tajuk
CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL

: Mengenal kraf tradis ional : Membuat model tembikar

Guru mengajar murid menghasilkan model tembikar menggunakan plastisin. Secara tidak langsung murid menggunakan kecerdasan kinestetik yang menekankan aspek koordinasi dan keseimbangan. Kecerdasan Visual-Ruang juga dipupuk melalui aktivit i ini. Tingkatan 1 Bidang Tajuk : Penghasilan Seni Visual : Garisan

Guru membaw a murid-murid keluar bilik darjah untuk mengenali tumbuhan serta alam persekitarannya. Secara tidak langsung menggunakan kecerdasan naturalis murid- murid. Melalui aktiviti ini, murid dapat mengenali pelbagai jenis garisan yang w ujud dalam ciptaan Tuhan. Apabila berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya dalam sesi perbincangan murid- murid menggunakan kecerdasan verbal-linguistik serta interpersonal. Apabila idea tersebut digunakan untuk mengubah sesuatu, murid- murid menggunakan kecerdasan visual-ruang masing- masing. MODEL JA RINGA N Tingkatan 4 dan 5 Bidang Tajuk : : Komunikasi Visual Multimedia

Dalam penghasilan cerita beranimasi yang bertemakan fauna, sekumpulan murid yang terdir i daripada lima orang harus menggunakan kesemua kecerdasan untuk menghasilkan cerita tersebut.

26

Murid boleh mengaplikasikan kecerdasan vis ual ruang ini dalam mata pelajaran lain seperti geografi dan sains. Semasa sesi apresiasi. Perbincangan dibuat tentang garisan grid yang terdapat pada pelbagai objek buatan manusia dan pada alam semulajadi. Murid menggunakan kecerdasan visual-ruang untuk melukis garis an grid dan corak. MODEL PERKONGSIAN Tingkatan Bidang Tajuk Tema : 4 : Komunikasi Visual : Risalah : Alam Sekitar Guru berbincang dengan murid mengenai keindahan alam semulajadi ciptaan Tuhan. Kesedaran naturalis pula digunakan ketika penghasilan boneka yang berasaskan motif dari alam semulajadi. verbal-linguistik ketika interaksi antara guru dan murid berlaku. MODEL JALINAN Tingkatan Bidang Tajuk : 1 : Prinsip Rekaan : Gar isan Grid Guru menerangkan konsep garisan grid. intrapersonal dan interpersonal digunakan untuk menghasilkan persembahan yang menarik. kecerdasan muzik. iaitu bercerita atau persembaan drama.matematik diperlukan untuk mengukur boneka dengan tepat dan kecerdasan kinestetik digunakan secara tidak langsung ketika memanipulasi bahan. kecerdasan logik.Tahun 4 Bidang Tajuk : : Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Guru yang membimbing murid membuat boneka dapat mencungkil kecerdasan visual-ruang. Guru memperjelaskan bagaimana kefahaman tentang perkara ini boleh disampaikan dalam bentuk risalah yang boleh memberi kesedaran pada 27 . Mur id-murid diminta member i pendapat tentang aktivit manusia yang memberi kesan negatif terhadap sistem ekologi alam semulajadi yang seterusnya turut menjejaskan kehar monian kehidupan manusia.

MODEL KESEPA DUA N Tingkatan Bidang Tajuk : 4 : Rekabentuk persekitaran : Lanskap Guru dan murid membincangkan penggunaan ruang lanskap dan fungsi tumbuh-tumbuhan pada lanskap. Murid akan menggunakan kecerdasan verballinguistik.masyarakat. visual-ruang dan naturalis. Oleh sebab itu. Guru mengajar perancangan ruang lanskap dengan menggabungkan elemen alam semulajadi dan objek buatan manusia.murid menggunakan kecerdasan naturalis dan visual-ruang dengan pemahaman berkaitan sains (fungsi tumbuhan) dan penggunaan ruang berkenaan. RUMUSAN 28 . Kesemua lapan kecerdasan dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza. Murid. Per kembangan di atas menunjukkan bahaw a dimensi TKP sentiasa berkembang mengikut konteks penggunaannya yang merentas pelbagai disiplin pendidikan atau mata pelajaran sama ada kecerdasan ini dilihat sebagai cara atau gaya berkaitan. Murid mengaitkan pemahaman mereka dalam bidang sains dengan Pendidikan Seni Visual. guru boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam dirinya sendiri dan juga dalam muridmuridnya.

Untuk menyediakan w arga pendidik seni visual dalam menghadapi perkembangan ICT masa kini dan akan datang. Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetitif di IPT. 3. Persoalan seperti kenapa. Penggunaan ICT juga mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah dan juga kerja seni digital bermutu dalam komuniksai visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media secara manual dalam Pendidikan Seni Visual. 2. ICT DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL RASIONAL PENGGUNAAN ICT 29 . pantas dan berkesan. panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan tugas serta kew ajipan yang ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran serta sebagai salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yang terancang dan menarik. 1.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL PENGENALA N Penggunaan Teknologi Komunikasi dan Maklumat atau ICT dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual adalah merentas kandungan kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri. yang berfungsi sebagai satu alat kemahir an yang member i sokongan kepada mur id. Pendekatan ICT yang terbaik apabila ICT digunakan secara bijak dan terancang mampu meningkatkan proses keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendid ikan Seni Visual. DEFINISI ICT dalam Pendidikan Seni Vis ual lebih merujuk kepada kemampuan teknologi itu sendiri. Penggunaan ICT mestilah dilihat sebagai satu tambahan kepada alat Pengajaran dan Pembelajaran atau Teknologi Pengajaran yang berkesan. Sebagai satu tar ikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang lebih mudah. perisian apa dan bila ICT perlu digunakan mestilah sesuai dengan keperluan sesuatu topik pengajaran Pendidian Seni Vis ual supaya dapat membuahkan hasil kerja seni yang dinamik dan memuaskan. guru.

copy. muka taip. 30 . hasil imbasan daripada mesin pengimbas atau kamera digital. Penggunaan ICT dalam Pendid ikan Seni Visual boleh dibahagikan kepada 4 bahagian utama. cut dan paste dsb. Penghasilan Seni Visual Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Penggunaan ICT 2. Dalam kedua-dua bidang utama ini ICT boleh digunakan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan ICT adalah merentas kurikulum Pendidikan Seni Visual yang mengandungi dua bidang iaitu Penghasilan Seni Visual dan Sejarah dan Apresiasi Seni Visual. 1 Aktiviti Penghasilan Seni Visual 2 Penghasilan Seni Digital (Computerbased art work) 3 Sejarah dan Apresiasi Seni (internet.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL CIRI-CIRI PENGGUNAAN ICT 1. sumber elektronik dan m edia lain ) 4 Pengurusan Bilik Seni 1 Aktiviti Penghasilan Seni Visual Peringkat aw al Peringkat Pertengahan Proses eksperimentasi dan perkembangan idea menggunakan kemudahan dari menu dan tools sesuatu program untuk membuat arahan seperti mew arna. cakera padat. Mendapatkan contohcontoh unsur seni dan motif-motif seperti jalinan. clip art dan lain-lain daripada program.

rekod mar kah. CD dan E-book Kemudahan komunikasi dan perolehan data dan maklumat berkaitan seni visual secara elektronik antara murid. program seni visual sepanjang tahun. guru dan sumber luar sama ada dalam negeri mahupun di luar neger i. sumber elektronik dan m edia lain) • • • • E-mail Laman Web CD E-book E-m ail dan Laman Web.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 2 Penghasilan seni digital (computer-based art work) • • Digital catan Digital grafik Peringkat awal/pertengahan Adakalanya perlu menggabungkan keduadua teknik/kemahairan manual dan ICT atau hanya menumpukan kepada ICT sahaja Peringkat Akhir Hasil kerja seni digital catan ataupun grafik mesti dicetak menggunakan pencetak (printer) 3 Sejarah dan Apresiasi Seni (internet. JPU. 4 Pengurusan Bilik Seni Minit mesyuarat. data pelajar. stok/inventori terurus dengan baik 31 . perancangan pengajaran.

Rekaan yang siap boleh diterjemahkan atau dipindahkan kepada cara membatik yang dipilih. atau pun susunan motif menjadi corak. sama ada teknik batik lukis atau teknik blok mengikut proses yang berkaitan. kemudahan untuk menjalankan aktiviti rekaan juga akan menjadi mudah dengan memahami beberapa perisian dan manipulasi cara mengaplikasinya.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Tingkatan 4 Bidang : Kraf Tradisional dan Dimensi Baru Tajuk : Batik (Corak berulang) Pengajaran ICT boleh diterapkan di baw ah tajuk ini dengan memberi penekanan kepada cara mendapatkan maklumat berkaitan dengan perkara batik seperti sumber rekaan atau motif dan corak. Dengan ICT. 32 . Guru mudah membantu dan berbincang tentang prinsip rekaan yang digunakan murid. w arna yang sesuai untuk sesuatu fungsi batik.

6. 3. PAK bertujuan melahir kan pelajar yang bertanggungjaw ab serta berautonomi. cara dan gaya pembelajaran masing-masing. minat. 5. 4. Mengenalpasti bahan yang sesuai mengikut kebolehan dan minat masing. 1. 4. minat. Belajar mengikut keperluan dan gaya pembelajaran sendiri. Murid belajar sendir i dengan menggunakan akses di baw ah pengaw asan dan bimbingan guru. Mempunyai autonomi dan bertanggungjaw ab ke atas pembelajaran sendiri. 6. Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan murid. DEFINASI PEMBELAJARAN AKS ES KENDIRI (PAK) OBJ EKTIF CIRI-CIRI 33 . Persekitaran pembelajaran yang sesuai perlu disediakan kepada murid untuk memenuhi keperluan. 5. Memperoleh kemahiran belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Vis ual. Kemudahan yang membolehkan murid belajar secara bersendirian atau dalam kumpulan.masin g. 7. selesa dan tanpa tekanan. 3. Mentaksir sendiri pencapaian mereka. PAK memberi latihan secara tidak langsung kepada murid untuk belajar berdikari serta berfikir secara kritis dan kreatif. 2. Bahan PAK dan bantuan fasilitator mudah diakses. PAK menghasilkan murid yang bertanggungjaw ab terhadap pembelajaran mereka Pendekatan ini memberi kebebasan kepada murid memilih bahan yang sesuai untuk pembelajaran mengikut keper luan. Pemilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang luas. Berusaha memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari. Membolehkan mur id mentaksir pencapaian sendiri. Pembelajaran lebih fleksibel. tahap serta gaya masing-masing. Proses pembelajaran ini dapat memotivasikan murid ke arah sikap kendiri.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Pengenalan Pembelajaran akses kendiri merupakan satu pendekatan pembelajaran yang membolehkan mur id mengakses sumber pembelajaran dan memperolehi pengetahuan dan kemahiran secara berdikari. 2. PAK dilaksanakan di bilik atau sudut yang dikhaskan dan pusat mudah alih. PAK adalah satu pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang memusatkan kepada murid. 1.

Membentuk topeng makhluk fantasi Contoh Arahan . 6. Guntin g rupa topeng .Topeng -4 . b) Pembelajaran Arah Kendiri Satu proses pembelajaran di mana murid bertanggungjaw ab terhadap pembelajaran mereka dan belajar bagaimana untuk belajar. c) Hantar kan hasil kerja kepada guru. Mew arna dan menghias menggunakan bahan yang disediakan mengikut kreativiti. kertas kotak (box board). Lakar rupa topeng berdasarkan prinsip a) Imbangan b) Ruang 3. 34 . a) Pembelajaran secara individu PENEKANAN Program pembelajaran yang mengambil kira keperluan dan apa yang diminati murid. gunting.manila kad . gam dan media w arna. 1.Membentuk dan membuat binaan .a) Baca arahan yang di beri b) Hasilkan satu topeng menggunakan media pilihan. Murid menentukkan sendir i apa yang hendak dipelajari mereka. 4. 5. hidung dan mulut kemudian tebuk bahagian tersebut. Buat kemasan dan hantarkan hasil kerja.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Program PAK memberi penekanan kepada 3 aspek penting. Ambil bahan yang sesuai dengan aktiviti seperti : . Contoh Tugasan: Bidang C Topik/tajuk Tahun Tujuan . Lukis mata. c) Pembelajaran Sendiri Satu proses pembelajaran yang murid bertanggungjaw ab sepenuhnya atas semua keputusan ber kaitan dengan pembelajarannya. 2.

Hiaskan pasu menggunakan teknik cetakan dengan menggunakan bahan-bahan seperti berikut : a) mata pen b) penutup pen c) paku d) skru e) klip kertas dan lain-lain 5. Ambil bahan yang sesuai untuk membuat tembikar.a) Baca arahan yang di beri. 35 . b) Hasilkan sebuah pasu tembikar menggunakan teknik lingkaran dan picitan. (rujuk gambarajah) 4. 3. c) Hantar kan hasil kerja Tugasan 1. Arahan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Contoh Kedua: Bidang D Topik/Tajuk Tahun Tujuan Kraf Tradisional Tembikar 4 Membentuk sebuah pasu bunga hiasan menggunakan teknik lingkaran dan picitan. Melakar bentuk tembikar yang seimbang 2. Membentuk tembikar menggunakan teknik lingkaran dan picitan. Keringkan dan hantar kepada guru.

Buat garisan secara raw ak.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Bidang Topik/tajuk Tahun Tujuan Arahan- - Menggambar Garisan 1 Menghasilkan pelbagai jenis garisan a) Baca arahan yang diberi. 36 . Tugasan 1. c) Hantarkan hasil kerja kepada guru. 5. pastel. Pilih w arna berdasarkan w arna sejuk. Buat kemasan dan hantar hasil kerja kepada guru. Ambil bahan-bahan yang diperlukan seperti krayon. 4. Lukiskan pelbagai teknik garisan disetiap ruang kosong menggunakan pelbagai media. 2. b) Hasilkan satu corak menggunakan pelbagai teknik garisan. w arna air dan pensel w arna. 3.

Kraf Tradisional/Dimensi Baru – Anyaman -4 . Ambil rotan untuk anyaman. ( rujuk gambarajah ) 37 .Menghasilkan sebuah bakul Arahan-a) Baca arahan yang diberi. Ambil sebilah rotan panjang yang telah dibasahkan/ direndam seketika Tandakan dibahagian tengah untuk proses menganyam seterusnya. b) Hasil kan sebuah bakul untuk hiasan/ gubahan bunga.Penghasilan Seni Visual .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Bidang Topik/Tajuk Tingkatan Tujuan . Susun rotan seperti gambarajah di baw ah. Potong lapan bilah rotan berukuran 60 c m setiap satu. Tugasan 1. ( rujuk gambarajah ) 5. 3. 2. 6. Untuk kemasan pilih salah satu teknik di baw ah. Anyam sehingga siap seperti bentuk yang dikehendaki. Susun bilah rotan rapat-rapat 4. c) Hantar kan hasil kerja kepada guru.

Hantar hasil kerja kepada guru. 38 . 7.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Potong bilah rotan mengikut bilangan dan saiz yang mencukupi. Pacakkan bersebelahan dengan bilah asal.

berkesan. iii. menarik dan mengembirakan. vi. 39 . 2. iv. i. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah bermakna. Melalui Pembelajaran Masteri murid diber i peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran. dan disusun mengikut hierarki atau unit pembelajaran. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkaitan. PENDEKATAN PEM BELAJA RA N MASTERI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL Modul ini mengandungi penerangan tentang Pembelajaran Masteri. Aktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri. Keupayaan dan Pencapaian dinilai semasa aktiviti Pembelajaran. Hasil pembelajaran per lu ditentukan. Semua murid perlu menguasai 80% aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. DEFINIS I ii.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Pengenalan Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Model Pembelajaran Masteri dimulakan dengan Penentuan Hasil Pembelajaran. 1. Tujuan menentukan hasil pembelajaran murid adalah untuk memastikan murid semua berjaya menguasai pengetahuan dan kemahir an yang diberikan dengan kadar kemampuan biasa seseorang murid di tahap tersebut. Menyatakan konsep Pembelajaran Masteri. Pendekatan ini memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualit i serta berpandukan tahap penguasaan mur id. Menerangkan dan melaksanakan langkah Pembelajaran Masteri dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Vis ual DEFINIS I OBJEKTIF Pembelajaran Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembela jaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya. Setelah dibuat penilaian. murid yang telah menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pengayaan dan bagi murid yang belum menguasai akan diteruskan dengan aktiviti pemulihan. v. dan diikuti dengan Pengajaran dan Pembelajaran. cara melaksanakan Pembelajaran Masteri bagi beberapa tajuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.

bagai bagi memudahkan murid menguasai ilmu yang disampaikan. beberapa perkara perlu diketahui oleh guru. Dengan merujuk kepada kadar penerimaan dan kesanggupan. Masa yang diperuntukan Dengan mengetahui kebolehan dan keupayaan mur id yang berbeza. Untuk itu. Antaranya: 1. murid akan dapat menguasai ilmu pada kadar kemampuan mereka. Dalam Pembelajaran Masteri terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza 3.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL CIRI-CIRI PEM BELAJARAN MASTERI : vii. guru dapat merancang kaedah pengajaran yang juga berbeza dan berbagai. Kebolehan dan keupayaan murid yang berbeza 2. guru seharusnya mengenali murid mereka. Contoh bagaimana pembelajaran masteri berlaku dalam mata 40 . Langkah tersebut digambarkan melalui model berikut : Unit Pembelajaran 1 Penent uan hasil pembelaj aran Pengajaran & pembelaj aran Penilaian MODEL PEM BELAJARAN MASTERI YA Tindakan susulan akti v iti pengayaan TIDAK Murid sudah menguasai ? Tindakan susulan akti viti pemulihan Unit Pembelajaran 2 Dalam pengajaran dan pembelajaran masteri. Kemudahan yang ada 4. Aktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah mencapai aras masteri.

Pengajaran dan Pembelajaran Cadangan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran BU TIRAN KEGIATAN Set Induksi HASIL PEMBELAJARAN Apresiasi keindahan alam sekitar. 2. Dapat menghadkan apa y ang henda k dilukis. Murid diminta mengenali jenis flora. Dapat banding beza warna-warna yang ada di taman. : Pensil dan kertas : Contoh Lukisan dan catan : Langkah Pembelajaran M asteri 1. Berkumunikasi CONTOH PENGAJARAN DAN PEM BELAJARAN Murid dibawa melaw ke sebuah at taman yang terdapat di kawasan sekolah. objek dan warnanya. Contoh tetingkap : Membuat pemilihan yang tepat 41 .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL pelajaran Pendidikan Seni Visual: a) Tingkatan Bidang Tajuk Masa Objektif Bahan Sokongan Persediaan Guru :1 : Penghasilan Seni Visual : Lukisan : 80 minit : Menghasilkan bentuk dengan pelbagai garisan. Aktiv iti 1 Dengan menggunakan tetingkap murid memilih sudut pandangan yang se suai untuk menggambar. KEMAHIRAN GENERIK/NILAI Menghargai keindahan alam. Penentuan Hasil Pembelajaran i) Mengenal pasti jenis-jenis garisan ii) Mengetahui dengan menggunakan pelbagai jenis garisan boleh menghasilkan bentuk.

• Menikmati keindahan warnawarna flora. Setiap flora dan objek mempunyai bentuk yang berbeza. Guru mengawal aktiviti murid dan mengingatkan masa y ang diperuntukan Setiap murid akan mendapat sudut pandangan tersendiri . Merah Cerah – Merah sedia ada 42 . Kebebasan membuat pemilihan Aktiv iti 3 Murid mewarna mengikut warna flora dan objek. Pemulihan Serta Merta Guru mengenalpasti murid yang belum dapat mencampur warna mengikut ke sesuaian warna flora dan objek. Murid-murid dikumpulkan untuk dibantu.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Aktiv iti 2 Murid melukis bentuk-bentuk flora dan objek yang ada di taman mengikut pilihan tetingkap. • Kebolehan membancuh warna. Guru akan membantu murid yang lemah dalam proses mencampur warna. Memahami flora dan objek mempunyai pelbagai warna. Warna Daun Hijau gelap Hijau + hitam Biru + kuning + Hitam Hijau biasa – Hijau sedia ada Biru + kuning Hijau muda – Hijau sedia ada Hijau + kuning Warna bunga Merah Gelap – Merah sedia ada Merah + biru + hitam Merah – ada Merah sedia Membancuh warna.

Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Merah + kuning Kuning – Kuning sedia ada Kuning + putih Warna Pokok Coklat gelap – Coklat sedia ada Coklat + hitam Coklat – Coklat sedia ada Coklat cerah – Coklat + kuning/putih Coklat hijau – Coklat + Hijau. murid meneruskan aktiviti. latihan ulangan hendaklah dilakukan (seperti di atas). yang sepatutnya. pemulihan Murid dapat Jika ada yang masih menguasai kadar tidak mencapai tahap campur warna. Guru menilai kerja murid untuk memastikan hasil pembelajaran tercapai. akan meneruskan aktiviti peringkatan dengan membuat penegasan pada Murid mengetahui konsep perspektif warna Murid berusaha menghasilkan campuran warna Membancuh warna. Aktiv iti 4 Selepas tunjuk cara guru. pengayaan Murid yang boleh menguasai campuran warna. 43 .

b) Tingkatan :1 Bidang : Penghasilan Seni Visual Tajuk : Lukisan Masa : 80 minit Objektif : Menghasilkan bentuk dengan pelbagai garisan. Penutup Pameran dan apresiasi. Murid diminta memberi refleksi terhadap lukisan dan catan yang dipamerkan. (Cadangan: Lukisan dan catan alam benda) Aktiv iti 1 Guru membuat rumusan hasil perbincangan set induksi dan menerangkan konsep lukisan. KBKK Murid dapat membuat banding beza lukisan dan catan KBKK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN GENERIK/NILAI 44 . 2. Murid dapat membezakan antara lukisan dengan catan. Pengajaran dan Pembelajaran Cadangan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran BU TIRAN KEGIA TAN Set Induksi Guru pamerkan contoh lukisan dan catan. Penentuan Hasil Pembelajaran i) Mengenal pasti jenis-jenis garisan ii) Mengetahui dengan menggunakan pelbagai jenis garisan boleh menghasilkan bentuk.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL warna flora dan objek (perspektif warna dan ruang depan/belakang). Bahan Sokongan: Pensil dan kertas Persediaan Guru: Contoh Lukisan dan catan Langkah Pembelajaran M asteri : 1.

Contoh: garisan halus garisan tebal lain-lain Peka kepada garisan Aktiv iti 3 Guru menunjukcara bahawa garisan boleh menghasilkan rupa. Struktur geometri 45 . arang. pensil warna. rupa geometri Rupa organik Guru menunjukcara bagaimana rupa boleh menghasilkan struktur Murid memahami cantuman rupa boleh menghasilkan struktur.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Konsep lukisan • Menggunakan bahantara kering – pensil. Murid mengetahui ada pelbagai jenis garisan. Murid memahami rupa geometri dan rupa organik. pen kray on . • Terdapat pelbagai jenis garisan • Tidak menggunakan sapuan warna Aktiv iti 2 Guru menunjukcara dengan menggunakan pensil bagi menghasilkan pelbagai jenis garisan.

Murid dapat membezakan ke kuatan ton berdasarkan arah cahaya. Murid memahami dengan menggunakan garisan dapat menghasilkan ton dan jalinan. KBKK contoh ton contoh jalinan Aktiv iti 5 • Guru menunjukcara bagaimana bentuk dapat dihasilkan dengan mengaplikasikan ton/jalinan pada struktur. membentuk Peka kepada cahaya Contoh bentuk dan ke san cahaya 46 . T ujuan ton dan jalinan adalah untuk menghasilkan bentuk. • Guru menerangkan peranan cahaya dalam penghasilan bentuk Murid memahami bentuk terhasil dengan menggunakan ton/jalinan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Struktur organik Aktiv iti 4 Guru menunjukcara bagaimana menghasilkan pelbagai jenis ton dan jalinan dengan menggunakan garisan.

Secara lisan berbincang mengenai garisan. Pengayaan Murid yang berjaya mencapai Penentuan Hasil Pembelajaran akan meneruskan aktiviti pengayaan dengan melukis beberapa objek yang disediakan oleh guru. Penutup Mempamer dan membuat apresiasi kerja murid. Pemulihan Guru mengenalpasti murid yang belum mencapai Penentuan Hasil Pembelajaran.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Aktiv iti 6 Murid menghasilkan kerja seperti tunjukcara guru. jalinan. Kerjasama Murid dapat meningkatkan lagi kefahaman lukisan dengan melukis obekobjek yang disediakan. struktur. Murid dapat menghasilkan kerja seperti yang dikehendaki Murid mendapat peningkatan pemahaman Secara kumpulan murid mendapat tunjukcara yang se kata. Membuat keputusan Mengingatkan semula urutan aktiviti yang telah dijalankan 47 . ton dan bentuk. rupa. Pemulihan serta merta Guru memantau dan membantu murid yang kurang faham dengan tugasan yang diberi. Murid dikumpulkan dan tunjukcara diulangi.

OBJEKTIF Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid : berfikir secara kritis dan kreatif membuat keputusan tentang masa depan membina sikap dan nil ai posit if tentang masa depan berkomunikasi secara berkesan tentang masa depan mempunyai pengetahuan tentang masa depan membuat kajian dan menguruskan maklu mat tentang masa depan 48 . Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yang akan berlaku. kreatif. Menyedari hakikat ini. PENGAJA RA N BERA SASKA N KAJIA N M ASA DEPA N DEFINISI RASIONAL KAJIA N MASA DEPA N Rasional pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan murid menangani sebarang cabaran pada masa depan dan bersedia menghadapi segala perubahan yang tidak dijangka. Oleh yang demikian. maka generasi har i ini perlu berganjak paradigma dan memindah minda untuk merenung hari esok agar generasi baru mendapat bekalan yang cukup untuk menghadapi cabaran dan perubahan.Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Pengenalan Perubahan dalam arus pembangunan yang pesat dan lebih bersifat global memberikan satu tamparan yang hebat dalam arus kehidupan. Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD) merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah berlaku dan sedang berlaku. dinamik serta boleh menerima dan menangani segala perubahan. rasional. pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan diperkenalkan untuk membolehkan generasi baru merancang dan mew ujudkan masyarakat Malaysia yang berw aw asan.

5. 3. Ramalan dan Analisis Satu proses mengenalpasti kesan atau akibat yang membolehkan kita membuat andaian tentang sesuatu pembaharuan atau perubahan. 4. Imaginasi dan Kreativiti Kemahiran ini membaw a kita kepada imaginasi yang tiada had yang mampu menghasilkan idea inovatif. Menjangka kesan atau akibat sesuatu fenomena atau trend.Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL KEM AHIRA N ASAS KAJIA N M ASA DEPAN KMD memberi kesedaran dan merangsang minda berfikir tentang isu. Ramalan dibuat tentang trend dan perubahan yang akan berlaku berdasarkan pengetahuan dan maklumat yang sedia ada. Strategi Mengatasi Cabaran Membantu murid membina rasa optimis dan keyakinan dir i serta menangani masalah yang dihadapi oleh mereka. Pemahaman konsep Kajian Masa Depan Segala tindakan dan peristiw a semasa ada kaitan dengan masa lalu. KEM AHIRA N KHUSUS KAJIA N M ASA DEPAN Kemahiran Khusus Kajian Masa Depan 1. 1 MEMBUAT RAMALAN 3 MENGAWAL DAN MENGENDALIKAN PERUBAHAN 2 MENJANGKA AKIBAT 1. masala h dan peluang yang bakal dihadapi. Menggunakan sumber manusia dan sumber lain bagi mengaw al. 49 . 2. 2. menangani serta mengendalikan perubahan. Pengumpulan Maklumat Strategi sedia ada membolehkan kita memahami data masa lalu dan masa kini untuk menentukan trend masa depan. 3.

Berbincang dengan murid untuk memperkembangkan idea secara kritis dan kreatif. 1. Kemudian murid menggunakan kebolehan imaginasi untuk mereka bentuk kereta masa depan. Tajuk : Kenderaan Tahun 2020. Membina Senario Teknik yang penting untuk membantu murid membina gambaran jelas tentang situasi masa depan. Penjelasan Nilai dan Masa Depan Satu proses mengajar murid berfikir dan mengamalkan nilai-nilai murni yang membaw a implikasi positif pada generasi akan datang. Murid diminta menggambarkan bentuk kereta pada masa depan berasaskan pengalaman sedia ada atau dari imbasan masa dahulu ( melalui media). Tahun 1. 8. Guru membimbing dengan contoh gambar kereta masa dahulu dengan masa sekarang. Memilih tajuk dan tema yang sesuai dengan teknik KMD. 3. Dimensi Kemapanan Ia merupakan keupayaan kita mencorakkan dan membentuk masa depan dunia dan kesejahteraan hidup. 50 . 7.Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 6. 9. 4. Contoh Pengajaran dan Pembelajaran. Guru merancang aktiviti yang melibatkan teknik KMD. Bidang : Membentuk dan membuat binaan. CARA MENJALANKAN PENGAJA RA N BERA SASKA N KAJIA N M ASA DEPA N 2. Membimbing murid mencapai kajian masa depan dalam hasil kerja seni. Proses Inovasi Sosial Strategi ini bertujuan untuk mengajar kemahiran penyelesian masalah.

Murid menggambarkan tentang pemadangan alam sekitar yang tidak ter kaw al pada masa depan.Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 4 Bidang : Menggambar (catan) Tajuk : Pemandangan Alam Sekitar. Pengajaran KMD boleh diterapkan di baw ah tajuk ini dengan memberi penekanan kepada isu ala m sekitar. 51 . Poster tersebut direka cipta untuk kegunaan masa depan dengan fungsi yang lebih canggih dan berkesan. Tingkatan 1 Bidang : Reka Bentuk grafik (ICT) Tajuk : Kesihatan Diri Murid diminta mereka satu poster berkaitan dengan bahayanya merokok. Murid diminta menggambarkan suasana bil ik darjah pada masa dahulu dan sekarang. Perubahan alam sekitar masa dahulu dikaitkan dengan masa sekarang (sebab/akibat). Contoh Pengajaran dan Pembelajaran Tingkatan 4 Bidang : Reka Bentuk Tajuk : Hiasan dalaman di bil ik darjah. Guru berbincang tentang kesan pencemaran alam sekitar yang tidak kaw al. Perubahan perlu dibuat dari aspek ruang. kemudahan dan kemajuan teknologi. poster yang di lengkapi dengan sensor peka pada asap rokok atau boleh mengeluarkan pancaran laser bagi memastikan keberkesanannya. Contohnya.

Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 52 .

Modul Pengajaran & P embelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 53 .

menyediakan pembelajaran secara konkr it yang melibatkan aktiviti hands. Murid mencari maklumat berkenaan tugasan 4. Penerangan guru tentang tajuk berdasarkan contoh yang disediakan. Murid menghasilkan model 6. Murid memberi pendapat.On dan Minds –On - PENGENALA N PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL CIRI-CIRI T EORI PEMBELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL - murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang ber makna dalam rangka minda maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan ber makna kepada mur id guru mew ujudkan kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan Pengalaman harian individu Persekolahan Kehidupan masyarakat Rajah A Alam pekerjaan BAGAIMANA MENGAPLIKASI STRAT EGI PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL DALAM PENDIDIA KAN SENI VISUAL? Berikut adalah contoh modul pengajaran Pendidikan Seni Visual dan huraian pendekatan pembelajaran secara Kontekstual: TINGKATAN : 4 BIDA NG : REKABENTUK PERSEKITARA N – LANSKA P TAJUK : TAMAN MINI SEKOLAH MASA : 180 JAM Aktiviti secara berkumpulan. lukisan perspektif. 2.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL APAKAH PEM BELAJA RA N SECA RA KONT EKSTUAL? kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian indiv idu. Sesi apresiasi hasil kerja 52 . Murid membuat lakaran idea. Aktiviti : 1. masyarakat dan alam peker jaan. dan lukisan pelan secara berkumpulan. ABM guru. 3. contoh murid atau situasi sebenar. 5.

Konteks So sial . (Rujuk rajah A) Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika m aklum at disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid Budaya Fizikal Konteks yang pelbagai Sosial Psikologi Pendekatan pembelajaran seperti dalam rajah di atas. tempat berkumpul dan berinteraksi antara keluarga dan masyarakat.murid menyatakan tentang keluasan dan keadaan tapak (tanah tanih) / lokasi . sebagai tempat riadah. berdasarkan contoh yang diberikan oleh guru atau yang pernah dilihat atau dialami oleh murid. apabila murid digalakkan memberi pendapat berkenaan rekabentuk hiasan dalaman dan lanskap dari konteks budaya (seperti pengaruh lanskap Bali. Konteks fizikal . akan ber laku aktiviti memproses maklumat apabila murid dan guru berbincang berkenaan pengalaman melihat rekabentuk hiasan dalaman dan lanskap disekitar mereka atau dar i majalah dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan peranannya dalam alam pekerjaan. Jepun atau Inggeris ).murid dapat menyatakan peranan rekabentuk lanskap atau hiasan dalaman yang dapat member i keselesaan dan ketenangan jiw a. unsur binaan / hiasan.murid boleh menyatakan peranan rekabentuk lanskap dan hiasan dalaman dalam kehidupan iaitu jika lanskap. Melaksanakan projek pada situasi yang sebenar (jika boleh) Melalui aktiviti 1 dan 2.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL 7. 53 . Konteks p sikologi . merujuk kepada aktiviti 2. jenis tumbuhan / perabut.

Kemanusiaan . Contohnya: Semasa mur id membuat kajian untuk mendapatkan maklumat tentang tugasan. jenis-jenis perabut / hiasan. kumpulan murid akan keluar membuat tinjauan tapak / lokasi yang dipilih atau yang sebenar jika boleh) Untuk kumpulan sasaran yang manakah yang paling sesuai dengan pendekatan kontekstual? Aktiviti berkumpulan memberi peluang kepada kumpulan lemah atau sederhana berinteraksi dan dibimbing oleh murid yang cemerlang: ’peer teaching’ Pendekatan Kontekstual merentas pelbagai displin ilm u .M atematik . persekitaran pembelajaran boleh diperluaskan daripada bililk darjah keluar bilik darjah. Melalui aktiviti ini. keadaan fizikal / bentuk muka bumi. jelas menunjukkan pendekatan Kontekstual merentas pelbagai disiplin ilmu seperti Sains. tanah (lanskap). Geografi (kemanusiaan). murid dikehendaki mendapatkan maklumat seperti ukuran tapak. jenis tumbuhan dan binaan (lanskap).Teknikal dan Vokasional Dalam aktiviti 3. unsur atau elemen hiasan (lanskap).Kom unikasi (Teknologi Maklumat dan Bahasa) .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pem belajaran yang berkesan Bilik darjah makmal Kepelbagaian persekitaran pembelajaran Tempat kerja Kehidupan Harian Melalui aktivit i penghasilan rekabentuk hiasan dalaman / lanskap.Sains . ( mencari maklumat). Matematik. 54 .

teknik dan proses ‘dematerialisation’ yang sesuai untuk menampakkan kesan yang lebih efektif dan menarik.Matematik.3 dan 4. Verbal Linguistik dan Naturalis. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dapat mencungkil potensi kecerdasan murid dengan lebih berkesan – seperti Visual Ruang. Untuk membuat model murid perlu memikirkan alatan. Logik.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Manakala bahagian teknikal dan vokasional pula boleh dilihat dalam aktiviti 4 dan 5. Intrapersonal. APAKAH FA EDA H PEM BELAJA RA N KONT EKSTUAL? Faedah Pembelajaran Kontekstual Guru Murid Industri Melalui aktiviti merekabentuk hiasan dalaman dan lanskap. lukis an pelan dan model mengikut skala model 3D. murid dikehendaki menghasilkan lukisan perspektif. aplikasi pada situasi yang sebenar) o menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit (aktiviti 4/6. bahan. m urid memperolehi faedah yang berikut: o mengaitkan pembelajaran (hiasan dalaman / lanskap) dengan pekerjaan atau kehidupan harian o mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian (menikmati keselesaan / keindahan hiasan dalaman / lanskap) o memindahkan kemahiran (menghasil kan lukisan pelan dan perspekif berdasarkan asas kemahiran melukis dan aplikasi asas seni reka yang sedia ada atau dipelajari) o meneroka dan mendapatkan bukti ( melalui aktiviti 2. mew ujudkan apa yang dicadangkan ) o belajar secara bekerjasama( aktiviti berkumpulan ) 55 .

murid berinteraksi dengan pengeluar bahanbahan keper luan yang berkaitan) BAGAIMANAKAH MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL? .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Faedah kepada guru: o menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya (apabila murid dapat menghasilkan model atau projek yang sebenar) o dapat mengaitkan prinsip pembelajaran dengan dunia pekerjaan ( merekabentuk hiasan dalaman / lanskap merupakan satu bidang kerjaya yang mempunyai prospek tinggi) o menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri.Rujuk lampiran B 56 . (Guru memperkenalkan industri hiasan dalaman / lanskap kepada murid. dengan mengemukakan contoh pengusaha tempatan) Faedah kepada Industri: o menerima tenaga kerja yang berpotensi (murid diberi pendedahan aw al tentang industri yang berkaitan) o menggerakkan industri ke dalam pendidikan ( melalui projek hiasan dalaman / lanskap pada situasi yang sebenar.

KBSB adalah antara unsur utama yang diberikan penekanan dan dinyatakan secara tersurat. Membina semangat untuk mendalami aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran serta dalam kehidupan seharian. Menyebarkan konsep dan aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran kepada guru lain. OBJEKTIF Modul ini bertujuan memberi pemahaman dan panduan tentang kemahiran berfikir dan pengoperasiannya agar guru dapat menerapkan dala m pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. kemahiran kognitif serta sikap dan nilai dalam minda individu. 4. Proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan. membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masaalah. Selepas mengikuti modul ini pendidik : 1. Berfikir merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR ( KBSB ) MATLAMAT Pengenalan Penerapan KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual ( PSV ) amat penting selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memahami maksud dan konsep KBSB. 3. Menyebarkan konsep dan aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran. Menguasai teknik penerapan KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. Kemahiran berfikir secara kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan idea. Kemahiran berfikir secara kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli. Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. 2. DEFINISI STRAT EGI BERFIKIR 57 .

2. soalan yang seringkali timbul di pemikiran anda ialah : 1. menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Kebiasaannya apabila anda berhadapan dengan sesuatu perkara misalnya sesuatu objek. 3. 4. Dalam proses mengkonsepsikan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL PROSES BERFIKIR Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya. Ia melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah pula melibatkan beberapa kemahiran berfikir. Untuk mencari jaw apan. Apakah objek itu? Apakah kegunaannya? Bagaimanakah menggunakannya? Adakah ia memberi manfaat? Apabila anda menyoal dir i sendiri dan mencari jaw apannya. kedua-dua KBSB secara kritis dan kreatif digunakan.keinginan untuk mengetahui tentang objek itu Oleh yang demikian proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan. anda sedang dalam proses berfikir. Pengetahuan. Sikap / Nilai .apa yang anda tahu tentang objek itu . PENGETAHUAN KEMAHIRAN / KOGNITIF SIKAP / NILAI Proses Berfikir 58 . Kemahiran . anda menggunakan aspek yang berikut : . kemahiran kognit if dan sikap atau nilai seperti dalam rajah di baw ah.menyoal diri sendir i tentang objek itu .

Murid dikehendaki menggoyak dan menampal cebisan tersebut sehingga menghasilkan sebuah rekacorak yang menar ik . Mengajar cara berfikir b.memba ndingkan dan membezakan. konstruktiv is me dan lain-lain lagi. 3. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir.me nyusun mengikut keutamaan Kreatif Menjanakan idea. 4. Mengajar tentang berfikir Rangka Kerja Penerapan KBSB dalam Pengajaran dan Pem belajaran Terdapat 5 per ingkat rangka kerja khusus untuk menerapkan KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran seperti inkuiripenemuan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Strategi Penerapan Kem ahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pem belajaran Strategi penerapan perlu menggabungkan tiga pendekatan pengajaran dan pembelajaran KBSB iaitu : a. 2. 1.membuat gambaran mental dan merekacipta. Mengajar untuk berfikir c. Contoh Aplikasi KBKK dalam Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun Bidang Tajuk Tahun 1 Membuat corak dan rekaan Mereka corak pembalut hadiah Penerangan Guru mengajar murid mereka corak dengan menggunakan cebisan kertas w arna. pembelajaran koperatif. Memperkenalkan KBSB Mempraktikkan KBSB dengan bimbingan guru Mempraktikkan KBSB tanpa bimbingan guru Mengaplikasikan KBSB dalam situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru 5. 59 . Kritis Mencirikan.

memba ndingkan dan membezakan. Kreatif Menjanakan idea. menjana idea dan mereka cipta. membuat urutan. Kritis Mencirikan. Kritis Mencirikan. membuat gambaran mental dan mereka cipta. Murid diberi tugasan memilih satu motif dan ditekatkan di atas sehelai cebisan kain yang kecil sebagai asas pengenalan. menyusun mengikut keutamaan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Tahun Bidang Tajuk Penerangan Tingkatan 3 Membuat corak dan rekaan Sarung Kusyen Guru mengajar murid mereka corak sarung kusyen dengan menggabungkan motif organik dan geometri dengan menggunakn teknik sapuan berus. 60 . Tahun Bidang Tajuk Penerangan Tahun 6 Memperkenalkan Kraf Tradisional Seni tekat Guru menunjukkan bagaimana proses penghasilan seni tekat kepada murid. membandingkan dan membezakan seni kraf Kreatif membuat gambaran mental.

membuat urutan. dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. membuat gambaran mental dan mereka cipta 61 . Kreatif Menjanakan idea. membandingkan dan membezakan. Kreatif Menjana idea. meramal. membandingkan dan membezakan. Kritis Mencirikan. SB Membuat keputusan Kritis Mencirikan. mengesan kecondongan. menghubung kaitkan dan merekacipta. Tahun Bidang Tajuk Penerangan Tahun 4 Membentuk dan membuat binaan Kereta idaman saya Murid diminta mereka bentuk kereta idaman.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Tingkatan Bidang Tajuk Penerangan Tingkatan 4 Kraf Tradis ional dan Dimensi Baru Membatik Murid mempelajari proses penghasilan batik lukis untuk dijadikan mata barang.

Kritis mencirikan.menilai Kreatif Menjanakan idea. mengitlak. membuat gambaran mental. mengumpul dan mengelaskan Kreatif Membuat gambaran mental. Tahun Bidang Tajuk Penerangan Tahun 5 Menggambar Taman bunga Murid-mur id diminta menggambarkan pemandangan disebuah taman bunga. mengumpul dan mengelaskan.Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Tingkatan Tingkatan 5 Bidang Reka bentuk Industri Tajuk Bekas serbaguna Penerangan Murid diminta mereka bentuk sebuah bekas serbaguna yang mempunyai ciri-ciri komersial. mengesan kecondongan. SB Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah Kritis Menganalisis.mereka cipta. 62 .

” Kritis Mencirikan.meramalkan. 63 .Modul P engajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN S ENI V ISUAL Tingkatan Bidang Tajuk Penerangan Tingkatan 5 Seni Halus Lukisan Fantasi Murid dibaw a meneroka ke satu dimensi baru dengan tajuk khayalan “Sebuah Planet Asing. membuat gambaran mental. Membandingkan dan membezakan Kreatif Menjana Idea.

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malays ia .

span. set geometri. NT cutter dan lain –lain yang sesuai. gam UHU. Matematik. tali pengukur. 3. kertas lakaran ( mahjong paper). bahan membuat model seperti ‘paper clay’. ranting. BAHAN SOKONGA N : Peralatan melukis dan mew arna. Murid dapat menyatakan pengalaman harian tentang lanskap dan mengkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan asas seni reka dalam pernyataan pendapat dan pew ujudan idea Murid dapat mengaplikasikan kemahiran asas melukis –perspektif untuk menyampaikan idea. 4. Murid mengabungjalinkan pengetahuan lain seperti Sains. lukisan dan lakaran yang berkaitan dengan rekabentuk lanskap HASIL PEMBELAJARA N KEM AHIRA N GENERIK/ NILAI 64 .LAMPIRAN B MODUL PENGAJA RAN DA N PEM BELAJARA N PENDIDIKA N SENI VISUAL BERDASA RKAN PENDEKATA N PEM BELAJARA N KONTEKST UAL MATA PELAJARAN TINGKATAN BIDA NG TAJUK MASA OBJEKTIF : Pendidikan Seni Visual :4 : REKABENTUK PERSEKITARA N – LANSKAP : TAMAN MINI SEKOLA H : 180 min it : 1. PERSEDIAAN GURU : contoh gambar lanskap. ‘plastik ‘overlay’. 2. taman dan model lanskap BUTIRAN KEGIATA N MINGGU 1 Set Induksi/ Aktiviti 1 Guru menunjukkan contoh gambar lanskap. kayu. dan Geografi dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

Guru menyeli a aktiviti kumpulan 65 .unsur binaan seperti kolam.jenis/ bentuk lanskap(taman) seperti taman Bali.budaya . pagola.budaya .LAMPIRAN B Guru memberi penerangan ringkas tentang tajuk Aktiviti 2 Perbincangan mengenai pengalaman murid berkenaan rekabentuk lanskap (taman mini) dari aspek : . air terjun.fizikal .keadaan fizikal tapak .fizikal .psikologi Memproses maklumat berkenaan pengalaman. Geografi) untuk menganalisa maklumat dan menjana idea. Nusantara dan Inggeris Murid dapat menceritakan pengalaman melihat taman dan mengkaitkannya dengan kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan dari aspek : . Sains.sosial . perabut taman .sosial . Murid di bahagikan kepada kumpulan Kumpulan membuat kajian dan catatan di tapak/ lokasi yang dipilih oleh kumpulan atau ditentukan ole h guru. .ukuran tapak . air pancutan. perbincangan.psikologi Guru mengemukakan set soalan yang sesuai Aktiviti 3 Guru menerangkan tajuk/ tugasan yang akan dilakukan oleh mur id i. Jepun.penerokaan. kehidupan masyarakat dan alam pekerjaan Maklumat disampaikan dalam pelbagai kontek .elemen dan ciri-ciri lanskap .tumbuhan . kajian M engala mi.unsur lanskap yang sedia ada Kumpulan beker jasama mencari maklumat Murid menggabungjalinkan ilmu yang dipelajari (Matematik. ii. Murid berupaya melahir kan potensi pelbagai kecerdasan pemahaman – penerangan konsep. penemuaan dan penciptaan Kepelbagaian persekitaran – bilik dar jah luar bilik darjah Mencungkil potensi kecerdasan murid Pembelajaran merentas pelbagai disiplin ilmu.peranan dan fungsi lanskap .

perabut dan la in-lain Kumpulan membuat keputusan reka bentuk taman mini secara kolektif II.lakaran elemen hiasan taman seperti jenis-jenis tumbuhan.kemasan lukisan Guru mengingatkan murid tentang persediaan alatan dan bahan untuk aktiviti minggu berikutnya. pasu.lukisan pelan .LAMPIRAN B Aktiviti 4 I. dan membuat keputusan Murid berkeyakinan menyatakan idea secara visual dan ‘verbal’ ( lisan) Guru memberi pandangan Guru menerangkan aktiviti lanjutan yang akan dilakukan pada minggu berikutnya. . menghasilkan .lukisan perspektif. memahami teknik dan media w arna Merentas pelbagai disiplin ilmu 66 . Kumpulan membentangkan Lakaran idea rekabentuk taman mini Murid mengapliaksi kemahiran asas seni dan asas melukis dalam merekabentuk M engaplikasi – pengetahuan yang sedia ada dalam situasi lain Aktiviti Hands.On Murid belajar beker ja dalam kumpulan “team w ork’.sambungan aktiviti 4 – membuat kemasan lukisan (rendering). Berdasarkan maklumat yang diperolehi murid membuat lakaran idea reka bentuk taman mini. menyempurnakan rekabentuk Guru menerangkan teknik-teknik kemasan lukisan pelan dan luksian perspektif III. Murid menyempurnakan lukisan – kemasan/ ‘rendering’ Murid dapat meningkatkan kemahiran mew arna. Minggu 2.

LAMPIRAN B Guru menyelia aktiviti kumpulan Mengaplikasikan – menggunakan imformasi yang sedia ada dalam situasi lain Murid boleh membuat persediaan aw al untuk aktivit i minggu hadapan IV mur id berbincang antara kumpulan tentang alatan. membuat catatan Guru mengingatkan murid tentang persediaan murid pada minggu hadapan MINGGU 3 – sambungan aktiviti menghasilkan model (Aktiviti 5) Aktiviti 5 Guru memberi penerangan ringkas tentang teknik dan proses menghasilkan model I.folio (lukisan) dan model Kumpulan mempamerkan dan membentang hasil kerja untuk dibincangkan Guru membuat rumusan dan penilaian Imbasan kembali dan penilaian 67 . Kumpulan menghasilkan satu model secara kolektif Murid mengaplikasi ilmu teknikal dan vokasional dalam penghasilan model Meningkatkan kreativ iti kemahiran murid semasa proses ‘dematerialisation’ Bekerjasama – memberi maklum balas dan komunikasi M emindahkan – membina daripada apa yang telah dipelajari Guru menyelia aktiviti kumpulan Aktiviti 6 Sesi apresiasi hasil kerja . tentang teknik dan proses menghasilkan model.

LAMPIRAN B Aktiviti 7 Menjalankan projek Taman Mini sebenar ditapak sekolah jika boleh. .sebagai aktiviti kokurikulum Murid mengetahui aspek teknikal/ vokasional Murid didedahkan dengan industri lanskap. berinteraksi dengan pembekal Faedah kepada murid. guru dan industri M emindahkan – daripada idea kepada realiti 68 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->