PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) DI SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN PEGOH,LAHAT.

National Key Result Areas (NKRA¶s) Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Program ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan semua murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha untuk mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan semua murid sekolah rendah.Definisi Literasi ialah Keupayaan untuk

membaca,menulis dan memahami perkataan dalam bahasa Malaysia,ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah ( dengan menggunakan kata hubung µdan¶) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian.Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua SK,SJKC,SJKT DAN SABK.Terdapat 3 peringkat saringan iaitu Saringan 1 (Di Tahun 1) Saringan 2 (Di Tahun 2) Saringan 3 (Di Tahun 3). Semua murid Tahun 1 yang dikenal pasti sebagai murid yang tiada masalah pembelajaran akan menduduki ujian Linus Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.Program ini dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM,BI BC. Definisi Numerasi ialah Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.Program Linus,iaitu Numerasi ialah operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya ialah

y y

Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.

y

Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II.

y

PROTIM selepas UPSR.

Program KIA2M telah digantikan dengan Program Linus pada masa sekarang di semua sekolah rendah.Program pemulihan khas iaitu khasnya untuk murid-murid Tahun 2 dan Tahun 3 dijalankan seperti biasa di sekolah.Program ketiga iaitu Protim sedang dijalankan macam biasa di sekolah untuk semua murid Tahun 6.Semua program-program di atas yang dilaksanakan di sekolah tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak National Key Result Areas

(NKRA¶s). Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang telah dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk segelintir murid yang mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) dalam menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS). Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengendalikan Program Linus ini dengan sempurna dan lancar. y y JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil): 

 

BPK BPG LPM

-------------------

MODUL GURU DAN MODUL MURID LATIHAN GURU INSTRUMEN SARINGAN

Instrumen literasi membaca ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (tidak melebihi 3 orang murid).Saringan Membaca 3 dijalankan pada bulan Ogos 2010 ( 1 ± 30 0gos 2010) manakala Saringan Menulis dijalankan pada minggu pertama September ( 1.Instrumen ini ditadbir dengan bantuan guru mengikut masa yang telah ditetapkan.pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.Instrumen literasi menulis ini ditadbir secara kelas.Instrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening atau LINUS) direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).   BPSH JNJK ------------- PENYEBARAN MAKLUMAT.dicadangkan murid .terdapat tiga saringan Linus iaitu Saringan 1.KUTIPAN & ANALISIS DATA PEMANTAUAN & BIMBINGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS BP KHAS ------ Jawatankuasa ±jawantankuasa di atas mewakili Program Linus dan terdapat 6 agensi utama dalam mengawal Program Linus ini. Saringan 2 juga akan dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1.Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan instrumen saringan. Tujuan penghasilan instrument ini adalah untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi sepanjang tiga tahun mengikuti pendidikan rendah di Malaysia.Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid Tahun 1 mulai tahun 2010.Saringan Menulis juga dijalankan untuk semua murid Tahun 1 dan diadakan pada minggu pertama bulan Mac ( 1 ± 5 Mac 2010).Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk.Ketika pentaksiran literasi mnembaca dilaksanakan ini.( 1 ± 28 Februari 2010 ).Selain itu.Saringan Membaca (Saringan 2) akan dijalankan pada bulan Mei 2010 ( 1 ± 31 Mei 2010) manakala Saringan Bertulis dijalankan pada minggu pertama bulan Jun ( 28 Jun ± 2 Julai 2010). Instrumen literasi mengandungi 12 konstruk.Semua instrument saringan mengukur konstruk yang sama. Dalam Fasa Pelaksanaan.jika kesemua konstruk telah ditaksir. Saringan 3 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2.Saringan 1 ialah Saringan Membaca iaitu dijalankan untuk semua murid Tahun 1 dan diadakan pada bulan Februari 2010.Item bagi setiap instrument dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari oleh murid dalam tahun berkenaan.3 September 2010).

murid yang menguasai konstruk 1 hingga 8 dianggap telah menguasai asas literasi. SARINGAN 2 Tidak Menguasai Konstruk 1 ± Konstruk 2 (dibimbing oleh guru pemulihan khas) PROGRAM LINUS Tidak Menguasai mana-mana Konstruk 3 ± Konstruk 7 PROGRAM LINUS Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 KELAS ARUS PERDANA .Instrumen saringan dan manual pengendalian instrument saringan disalurkan melalui Pejabat Pelajaran Daerah dalam bentuk CD dan perisian di PDF.Murid yang hanya menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 sahaja akan ditempatkan ke Program Linus.tersebut duduk besebelahan dengan murid lain.Selepas Saringan 1. Selepas Saringan 2 dijalankan.murid ditaksir tanpa dipengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid.Proses saringan boleh dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung tetapi dalam masa yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.murid-murid akan ditempatkan mengikut penguasaan konstruk berdasarkan jadual di bawah.Selain itu. Kedua-dua instrument Saringan LINUS dibina oleh Lembaga Peperiksaan terdiri daripada literasi membaca dan literasi menulis.Sementara.murid yang menguasai konstruk 3 hingga 7 akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana tetapi akan menduduki Saringan 2.Murid ini akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana.

kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti.aras kesukaran.Proses Pemantauan juga dijalankan.konteks dan situasi.3 Kebolehlaksanaan Instrumen saringan membaca dan menulis ini telah mengambilkira aspek-aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan. 1.Item-item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran.Berdasarkan jadual di atas. murid-murid yang mengikuti Program Linus akan menduduki Saringan 3.Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekaan bentuk instrumen saringan ialah kesahan.Hal ini untuk memastikan ketepatan instrument saringan.Pegawai-pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia.4 Penjaminan Kualiti Instrumen saringan ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang berperanan sebagai mekanisme bukan sahaja semua 12 konstruk dapat direalisasikan tetapi juga menepati tahap kualiti yang dihasratkan. yang akan diketahui oleh Bahagian Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti akan menjalankan pemantauan pelaksanaan proses saringan . kebolehpercayaan .1 Kesahan Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan.Berdasarkan dengan Program Linus ini.Program Linus dilaksanakan oleh guru Bahasa Melayu dan guru Matematik manakala guru Pemulihan adalah yang sedia ada di sekolah. 1.Satu spesifikasi ujian direkabentuk bagi setiap instrument saringan untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan instrumen. .Terdapat asas-asas pertimbangan dalam pembinaan instrumen saringan. 1. 1.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan ketepatan.Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan semua murid menguasai asas literasi.diagnosis dan Program Linus di sekolah dari semasa ke semasa.Perekaan bentuk instrument saringan ini telah memastikan semua konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).

Borang pelaporan pengusaan individu mengandungi 12 konstruk.memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Pentaksir hendaklah melengkapi borang pelaporan penguasaaan individu dengan nama murid. Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.Pentaksir perlu mencatat .Antara konstruk ± konstruk yang diukur dalam saringan literasi adalah seperti berikut: Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.Murid dikatakan menguasai sesuatu konstruk jika mereka dapat menjawab item dalam Saringan Membaca dan Saringan Menulis. Konstruk 12: Keupayaan membaca. Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.kelas dan tarikh taksiran dijalankan. Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ³ng´. Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung.

Saringan 2 Murid Aliran Perdana (Menguasai konstruk 1-12) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NAMA MURID MUHAMMAD AIMAN HAZIQ B FAIRUSNIZA MOHAMAD HELMI B MAHAMAD SUKRI MUAZZIEMY AKMAL B MASLAN MUHAMMAD IZZUDIN B ANUAR NUR FARAH WAHIDA BT MUHAMAD KHAIR WAN NUR AYUNI ALIYA BT WAN RAZAK NUR TIHANI SOFIA BT SOPIAN FATIN NAZIRAH BT MOHAMAD FADZIL MOHD ISMA HAKIMI B MOHD ZAIMAN SYAIDATUL NUR QAIDAH BT AIDIN MEKAH NUR SHARENA SOFIA BT ROS AZIZI MUHAMMAD SYAZRIZAL IKHRAM B ZULKIFLI MUHAMMAD HILMI HUSAINI B ABDUL RAHMAN PUTERI NOR ARISYA BT ABDUL RAZAK NORMAN DANIEL B ZULKAFLEE MUHAMAD ALIF ZIKRI B ZABRI AINA FATINI BT RAMLI NUR AISYAH NADZIRAH BT NOR HISHAM KELAS 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1C 1C 1C 1C .Lahat.Melayu Tahun 1 2010 di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh.penguasaan setiap konstruk pada ruang yang disediakan mengikut respons murid.Berikut adalah tahap penguasaan murid ±murid di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh: Contoh senarai nama murid Literasi B.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FARIS DANISH B RAZANI SHAMEER EZRA B SHARILAZHAR RAJA NAZIRAH AUNI BT RAJA HASLIM SYAH MUHAMMAD AMMAR DANIEL B AHMAD SUKRY MOHAMAD AIDIL FITRI B ROFLI MUHAMMAD HAIKAL B SAZALI MOHAMMAD AZIZI HAKIM B ABDUL KHALID ANIS SALIHAH BT SOPIAN EDDRY NGELAI A/K BENNIT MEOR MUHAMMAD AL-AMEEN B SHAMSULMUNIR MUHAMMAD IMRAN B YUSRIDIN MUHAMMAD NAJMUDDIN B BORHAN MUHAMMAD NAZREIN DANIEL B MOHD KAMAL NUR AIN BT ISMAIL JAR NUR HARYANI BT ZAHARANI NUR NABILAH BT ABDUL RAHMAN NURAIN SURFINA BT MOHAMED HUSSEIN SITI FAIRUS B ABDULLAH INTAN SABRINA 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C .

ZAMLE KHAIRUL NAJHAN B ADNAN MOHD HAKIM B RIDZUAN AL IMRAN B RAZMAN MUHAMMAD RAFIQ HAMIZIE B NOR AZIZI MUHAMMAD SHAHRUL IKMAL B MOHD FUAD NUR ADILLA AMIRA BT ABDUL RAZAK THAQIF DANIAL B RAMLI VINESH MENON A/L KALADHAN MOHD AMIR B MUSTAFA NUR SAIDATTUL SHAFIQKAH BT MOHAMAD KHAS NUR SYAQILLA SYAFINAZ BT ABDUL KADER NURUL AZWANI BT ANUAR KELAS 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C .Murid LINUS (Menguasai konstruk 3-7) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAMA MURID MUHAMAD NASRUL B NASIR NURUL AISYAH BT SHABUDIN WAN MOHD FIRDAUS B ZAWAWI FIRDAUS B IMRAN MUHAMMAD SYABATUL BISMI B M.ZAIMIE AYU NADIA ASHIKIN BT SAZALI NUR ADRIANA FITRI BT AHMAD SHUKRI MUHAMMAD AIDIT ALFIAN B SHAIFUL AZUAN NUR HIDAYAH BT AHMAD FARISH MUHAMMAD AISH KHALILY B M.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 MUHAMMAD HAZRUL B AZIZAN MUHAMMAD HAZIQ IZZAT B KHAMILI MUHAMAD RIDZLAN B TAJUL ARIFFIN MUHAMAD AQIL SYAHMI B AMEZAHISAM MOHAMAD NAJMI B ALIAS MUHAMMAD DANISH SHAFFIQ B MITRA MUSHADDAT MUHAMMAD FAIZ AMIRUL B KAMARUDDIN MUHAMAD SYAHRUL IDHAM B AHMAD SYAHIR NURAISHAH NATASYAH BT JAMNI HANI AIDIL ASRAF B AHMAD AFFINA MUHAMMAD IQMAL B MUHD JOHAN NURUL IZWANIS BT MOHAMED NAZERI AHMAD HAIKAL B. ALI UMAR ALIFAH ILYANA BT ABU YAZID DANISH AMALUDIN B AHMAD NAWAB MOHAMAD KHAIRUL IZUWAN MUHAMMAD ALIF DANIEAL B ARZENAN MUHAMAD AZWAN B AZMI MUHAMAD HAZRIZAL B MOHD HAIRI MUHAMMAD AIDIL RAHMAT B MOHD ZAKIR MUHAMMAD AMMAR HAZEEM B AZRUL NASYREEN NUR YASMIN BT ABDULLAH MUHAMMAD DANIAL FARHAN B ZULKARNAIN PUTERI NORO NABILA BT RAHIM RAFIUDDIN ISMAT B RAHMADI 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P .

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 SITI MARYAM BT MOHD RIDZUAN LAM MUHAMMAD FIKRY SHAH B ARJAMAL MUHAMMAD HAFIZ B ABDUL HALIM MUHAMMAD HAFIZ B RASIDI MUHAMMAD HAZIQ SHAZWAN B SHAFIE NURUL NADIRA BT SHAIFUL NIZAM MUHAMMAD IQBAL HAMDANI B MOHAMAD GHAZALI MUHAMMAD ZAHRIL AIDIL ADHA B AMNISA AZAHA NAILY BATRISYIA BT SAFFAI NUR ERLIANA AZURIN BT MOHAMAD BADROL AFFENDI NUR FARAQ DATUL SAADIAH BT ISHAK NUR JASEEMA BT JALALUDIN NUR SUHAILI BT AZMAN ANIS AQILA 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P Murid LINUS Tegar (Menguasai konstruk 1-2) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA MURID MOHD FARHAN B MOHAMED NOOR SHAFIQ B MUSTAFA MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B MAT SABRI MOHD HABIL HUSNI B RIDHUAN ABDUL HAKIM B AHMAD HASHIM MUHAMMAD FAUZAN B MOHD ARIFFIN AHMAD SUHAILI B. MOHD SUHAIMI KELAS 1C 1C 1C 1P 1P 1P 1P 1P . MOHD SUHAIMI AHMAD SUHAIRI B.

gagap. µm¶ dengan µw. ar±nab. Contohnya. sebutan dan turutan abjad dalam sepatah perkataan.murid-murid tidak dapat mengingatkan ciri-ciri dan atribut yang disebutkan di atas tadi untuk 26 abjad dan empat diagraf.lemah daya ingatan. pin±tu.Murid-murid juga mengalami kesukaran untuk mengadun dan membatang suku kata seperti bu±ah. kedudukan.Bilangan murid ini boleh menguasai konstruk 3 hingga 7.9 10 11 12 13 14 15 MUHAMMAD FAIZ B ROSEDI MUHAMMAD FAIZ B SAAIDIN HANIS MUNIRAH BT SAUTI MUHD FAKHRUL HAZIM B RAHMAT MUHAMMAD DANIAL FAHMI B ABU BAKAR MUHAMMAD IMAN DANIEL B ZAINUDDIN NUR FATIN ADILA BT ABD HAMID 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P Berdasarkan senarai nama di atas menunjukkan bahawa 37 murid tahun 1 dapat menguasai konstruk 1 hingga 12 iaitu bilangan murid yang berada dalam aliran perdana.Murid-murid ini perlulah banyak berlatih dalam menulis sukukata-sukukata yang ringkas. ting±kap.Selain itu. µy¶ dengan µg¶. Muridmurid perlulah banyak berlatih menulis dan membaca setiap hari di rumah. kurang rangsangan dan mudah hilang tumpuan.Murid-murid ini hanya boleh menguasai konstruk 1 hingga 2. tidak matang dari segi emosi dan intelek. µkucing suka makan ikan¶ dibaca sebagai µkucing suka makang ikang¶. Punca-punca yang menyebabkan murid-murid ini masih lemah dan tidak boleh menguasai konstruk-konstruk lain disebabkan oleh konsep kendiri yang rendah. Contohnya. Contoh.Terdapat 61 murid yang dikategorikan berada dalam Program Linus. .Mereka juga keliru dengan orientasi kedudukan bentuk huruf. Murid-murid juga keliru dengan nama huruf yang sama bentuk.Murid-murid ini perlu mengikuti Program Linus kerana masih hanya boleh menguasai konstruk 1 dan 2 iaitu membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan dan suku kata terbuka. un±ta. µb¶ dengan µd¶.Sesetengah murid membaca mengikut loghat atau dialek. gangguan pengamatan. nama.Terdapat juga 15 murid yang berada dalam Program Linus tegar.Mereka berada dalam peringkat yang lemah.Murid-murid tidak dapat mendiskriminasikan bentuk.Murid-murid ini perlulah mengikuti Saringan 3 kerana belum lagi mengusai konstruk 3 hingga konstruk 12.

Menguasai Konstruk 0-2 Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (ALIRAN PERDANA) 175 57 51 67 68 34 73 71 36 68 Jadual 1. Menguasai Konstruk 3-7 Bil. Menguasai Konstruk 3-7 Bil.12 (MEMBACA & MENULIS) Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (MEMBACA & MENULIS) Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (ALIRAN PERDANA) 111 11 55 45 15 54 42 15 60 36 Jadual 1. Menguasai Konstruk 8 . Menguasai Konstruk 0±2 Bil. Menguasai Konstruk 3±7 Bil. MURID TAHUN 1 Bil. Menguasai Konstruk 8 .1 Jadual di atas menunjukkan Rumusan Data Literasi Saringan 1 Murid Tahun 1 Di Sekolah Kebangsaaan Pengkalan Pegoh. MURID TAHUN 1 Bil. Menguasai Konstruk 0±2 MENULIS Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 Bil.2 Jadual di atas menunjukkan Rumusan Data Literasi Saringan 2 Murid Tahun 1 Di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh. Menguasai Konstruk 8 ±7 (LINUS) Bil. Menguasai Konstruk 0±2 (LINUS TEGAR) Bil.KESELURUHAN MEMBACA BIL. Menguasai Konstruk 0-2 MENULIS Bil. . Menguasai Konstruk 3±7 Bil.12 Bil. KESELURUHAN MEMBACA BIL. Menguasai Konstruk 3±7 (LINUS) Bil. Menguasai Konstruk 0±2 (LINUS TEGAR) Bil.

proses M3 ditakrifkan sebagai: y y y y Tambah Tolak Darab Bahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR.warna dan angka. Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.Konstruk ±konstruk yang dukur dalam saringan numerasi adalah seperti berikut: Konstruk 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka y y y Pranombor melibatkan bentuk dan warna Keupayaan menyebut dan menulis angka Memadankan bentuk. Konstruk 2 Keupayaan membilang y y y Keupayaan menyatakan bilangan objek secara lisan Menulis kedudukan objek yang dibilang atau menulis bilangan objek keseluruhan Menentukan nombor yang mewakili bilangan objek keseluruhan . Taksir Keupayaannya ialah kecekapan Matematik ditaksir dalam bentuk ujian.Definisi Numerasi ialah Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan hariMengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan. Dalam konteks kurikulum negara kita.

malam berdasarkan situasi yang diberi Keupayaan menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan Keupayaan menyatakan nama bulan dalam setahun mengikut urutan .RM10.5 sen.50 sen dan wang kertas RM1.RM5.petang.Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor y y Memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi Menulis nombor mengikut urutan Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi y y y y y Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berkut: Banyak ke sedikit Kecil ke besar Pendek ke tinggi Nipis ke tebal dan sebaliknya Konstruk 5 Keupayaaan mengenal mata wang Malaysia y Keupayaan mengenal duit syiling 1 sen.10 sen.20 sen. Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu y y y Keupayaan menyatakan pagi.

jisim dan isi padu. Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek. Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya y y Keupayaan menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah dan tolak.simbol tambah (+).5. . Menulis ayat matematik dengan menggunakan angka .simbol tolak (-) dan simbol sama (=).RM5 dan RM10.50 sen dan wang kertas RM1.darab dan bahagi Pengendalian operasi tidak melibatkan pengumpulan semula Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek Hasil tambah tidak melebihi 20 Hasil tolak tidak melebihi 50 Operasi darab dan bahagi melibatkan sifir 2.20 sen.tolak.jisim objek dan isi padu y Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN:STANDARD dan UNIT STANDARD y Membuat perbandingan panjang.10 sen. Konstruk 8 Keupayaaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia y Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah dan tolak yang melibatkan duit syiling 5 sen.10. y Pengendalian operasi hanya melibatkan dua mata wang.Konstruk 7 Keupayaan mengendaalikan operasi asas y y y y y y Keupayaaan mengendalikan operasi asas tambah.

y y y Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan mata wang Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan masa Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan ukuran panjang.y Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak dalam bahasa harian Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. Instrumen Numerasi (Lisan) y y y Mengandungi 12 konstruk Setiap murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan menggunakan bahasa pengantar di sekolah. y y Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek maujud Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak. .masa dan ukuran panjang. Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang.guru boleh mentaksir semula mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid. y Ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak melebihi daripada 3 orang). y y Ditadbir mengikut urutan soalan /konstruk Jika kesemua konstruk telah ditaksir.

Saringan 3 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2.y Ditadbir tanpa dpengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid Instrumen Numerasi (Bertulis) y y y y y Mengandungi 10 konstruk Setiap murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan Guru boleh membantu murid memahami tugasan soalan Masa yang dicadangkan ialah 1 jam. y Ditadbir tanpa dipengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid y Murid ditaksir secara telus dan jujur Berdasarkan kepada konstruk-konstruk di atas.Saringan 1 akan dijalankan untuk semua murid Tahun 1.Semua murid Tahun 1 ini akan melalui 3 saringan mengikut urutan.guru boleh mentadbir 5 konstruk selama 30 minit dan menyambung 5 konstruk seterusnya selama 30 minit lagi sama ada pada hari sama atau hari yang berlainan.Walaubagaimana pun.murid ±murid tahun 1 perlulah wajib menduduki saringan Instrumen Numerasi (Lisan) dan Instrumen Bertulis (Numerasi) selepas mereka melangkah masuk ke Tahun 1.Guru boleh mentadbir 5 konstruk selama 30 minit dan menyambung 5 konstruk seterusnya selama 30 minit lagi.Masa yang diperuntukkan adalah sejam. .Instrumen Numerasi ini mengandungi 10 konstruk iaitu guru boleh membantu murid untuk memahami tugasan soalan yang disediakan.Saringan 2 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1.

.

.Tahun 2 dan Tahun 3.Proses-proses ini akan berjalan dengan lancar dan memastikan tidak ada murid yang terkandas dalam Proses Pelaksanaan Numerasi ini yang dijalankan di setiap sekolah.Jadual ini merupakan Proses Pelaksanaan Numerasi yang dijalankan untuk murid Tahun 1 .

ujian peringkat masuk.beberapa perkara utama yang perlu ditentukan ialah objektif ujian. organisasi kandungannya ialah hierarki dari mudah ke lebih kompleks.Rumusan Berdasarkan Program Linus ini.matlamat modul.bermakna.Strategi Kandungan Modul adalah bertumpu pada gaya pembelajaran murid dan menepati pada skop soalan dan cara penyoalan.Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saaling berkaitan dengan kemahiran lain.Aktiviti pembelajaran ini melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit.Antaranya ialah aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif.bagaimana hendak menguji individu atau kumpulan dan siapa yang hendak diuji iaitu sasaran untuk ujian ini.objektif pembelajaran modul.Strategi Pelaksanaan P & P haruslah seronok.Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah.Gaya Pembelajaran guru haruslah berteraskan pada cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak serta cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.berguna serta mencabar untuk murid-murid di kelas.aktiviti pembelajaran.kemahiran yang hendak diuji. Pembelajaran Bermodul ini adalah termasuk rasional. . Definisi Ujian Diagnostik adalah aktiviti pengukuran membolehkan guru Linus mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid.penggunaan media sokongan dan ujian diagnostik.Sebelum membina sesuatu Ujian Diagnostik.Tujuan menjalankan Ujian Diagnostik adalah untuk membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran serta membantu guru mengenalpasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful