PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) DI SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN PEGOH,LAHAT.

National Key Result Areas (NKRA¶s) Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Program ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan semua murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha untuk mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan semua murid sekolah rendah.Definisi Literasi ialah Keupayaan untuk

membaca,menulis dan memahami perkataan dalam bahasa Malaysia,ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah ( dengan menggunakan kata hubung µdan¶) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian.Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua SK,SJKC,SJKT DAN SABK.Terdapat 3 peringkat saringan iaitu Saringan 1 (Di Tahun 1) Saringan 2 (Di Tahun 2) Saringan 3 (Di Tahun 3). Semua murid Tahun 1 yang dikenal pasti sebagai murid yang tiada masalah pembelajaran akan menduduki ujian Linus Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.Program ini dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM,BI BC. Definisi Numerasi ialah Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.Program Linus,iaitu Numerasi ialah operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya ialah

y y

Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.

y

Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II.

y

PROTIM selepas UPSR.

Program KIA2M telah digantikan dengan Program Linus pada masa sekarang di semua sekolah rendah.Program pemulihan khas iaitu khasnya untuk murid-murid Tahun 2 dan Tahun 3 dijalankan seperti biasa di sekolah.Program ketiga iaitu Protim sedang dijalankan macam biasa di sekolah untuk semua murid Tahun 6.Semua program-program di atas yang dilaksanakan di sekolah tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak National Key Result Areas

(NKRA¶s). Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang telah dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk segelintir murid yang mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) dalam menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS). Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengendalikan Program Linus ini dengan sempurna dan lancar. y y JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil): 

 

BPK BPG LPM

-------------------

MODUL GURU DAN MODUL MURID LATIHAN GURU INSTRUMEN SARINGAN

Instrumen ini ditadbir dengan bantuan guru mengikut masa yang telah ditetapkan. Tujuan penghasilan instrument ini adalah untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi sepanjang tiga tahun mengikuti pendidikan rendah di Malaysia.3 September 2010).Instrumen literasi membaca ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (tidak melebihi 3 orang murid).Instrumen literasi menulis ini ditadbir secara kelas.Saringan Membaca 3 dijalankan pada bulan Ogos 2010 ( 1 ± 30 0gos 2010) manakala Saringan Menulis dijalankan pada minggu pertama September ( 1.pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.jika kesemua konstruk telah ditaksir.Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid Tahun 1 mulai tahun 2010.Selain itu.Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk. Saringan 2 juga akan dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1. Saringan 3 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2.Ketika pentaksiran literasi mnembaca dilaksanakan ini.Semua instrument saringan mengukur konstruk yang sama.Instrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening atau LINUS) direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan instrumen saringan. Instrumen literasi mengandungi 12 konstruk.terdapat tiga saringan Linus iaitu Saringan 1.Saringan 1 ialah Saringan Membaca iaitu dijalankan untuk semua murid Tahun 1 dan diadakan pada bulan Februari 2010.Saringan Menulis juga dijalankan untuk semua murid Tahun 1 dan diadakan pada minggu pertama bulan Mac ( 1 ± 5 Mac 2010).KUTIPAN & ANALISIS DATA PEMANTAUAN & BIMBINGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS BP KHAS ------ Jawatankuasa ±jawantankuasa di atas mewakili Program Linus dan terdapat 6 agensi utama dalam mengawal Program Linus ini.dicadangkan murid .Item bagi setiap instrument dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari oleh murid dalam tahun berkenaan.( 1 ± 28 Februari 2010 ).Saringan Membaca (Saringan 2) akan dijalankan pada bulan Mei 2010 ( 1 ± 31 Mei 2010) manakala Saringan Bertulis dijalankan pada minggu pertama bulan Jun ( 28 Jun ± 2 Julai 2010). Dalam Fasa Pelaksanaan.   BPSH JNJK ------------- PENYEBARAN MAKLUMAT.

Kedua-dua instrument Saringan LINUS dibina oleh Lembaga Peperiksaan terdiri daripada literasi membaca dan literasi menulis.murid ditaksir tanpa dipengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid.Selepas Saringan 1.Selain itu.Proses saringan boleh dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung tetapi dalam masa yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.Murid ini akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana.tersebut duduk besebelahan dengan murid lain. SARINGAN 2 Tidak Menguasai Konstruk 1 ± Konstruk 2 (dibimbing oleh guru pemulihan khas) PROGRAM LINUS Tidak Menguasai mana-mana Konstruk 3 ± Konstruk 7 PROGRAM LINUS Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 KELAS ARUS PERDANA .Sementara.murid-murid akan ditempatkan mengikut penguasaan konstruk berdasarkan jadual di bawah. murid yang menguasai konstruk 1 hingga 8 dianggap telah menguasai asas literasi.Murid yang hanya menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 sahaja akan ditempatkan ke Program Linus. Selepas Saringan 2 dijalankan.Instrumen saringan dan manual pengendalian instrument saringan disalurkan melalui Pejabat Pelajaran Daerah dalam bentuk CD dan perisian di PDF.murid yang menguasai konstruk 3 hingga 7 akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana tetapi akan menduduki Saringan 2.

4 Penjaminan Kualiti Instrumen saringan ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang berperanan sebagai mekanisme bukan sahaja semua 12 konstruk dapat direalisasikan tetapi juga menepati tahap kualiti yang dihasratkan.Pegawai-pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia. 1. murid-murid yang mengikuti Program Linus akan menduduki Saringan 3.Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan semua murid menguasai asas literasi.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan ketepatan.Hal ini untuk memastikan ketepatan instrument saringan.konteks dan situasi. kebolehpercayaan .Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekaan bentuk instrumen saringan ialah kesahan.kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti.Berdasarkan dengan Program Linus ini.Perekaan bentuk instrument saringan ini telah memastikan semua konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). 1.Satu spesifikasi ujian direkabentuk bagi setiap instrument saringan untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan instrumen.Item-item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran.1 Kesahan Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan.aras kesukaran.Proses Pemantauan juga dijalankan. yang akan diketahui oleh Bahagian Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti akan menjalankan pemantauan pelaksanaan proses saringan .3 Kebolehlaksanaan Instrumen saringan membaca dan menulis ini telah mengambilkira aspek-aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan. 1.Berdasarkan jadual di atas.diagnosis dan Program Linus di sekolah dari semasa ke semasa. . 1.Program Linus dilaksanakan oleh guru Bahasa Melayu dan guru Matematik manakala guru Pemulihan adalah yang sedia ada di sekolah.Terdapat asas-asas pertimbangan dalam pembinaan instrumen saringan.

Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.Borang pelaporan pengusaan individu mengandungi 12 konstruk. Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Konstruk 12: Keupayaan membaca. Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Pentaksir hendaklah melengkapi borang pelaporan penguasaaan individu dengan nama murid.memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.kelas dan tarikh taksiran dijalankan.Antara konstruk ± konstruk yang diukur dalam saringan literasi adalah seperti berikut: Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ³ng´.Murid dikatakan menguasai sesuatu konstruk jika mereka dapat menjawab item dalam Saringan Membaca dan Saringan Menulis. Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung.Pentaksir perlu mencatat . Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Melayu Tahun 1 2010 di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh. Saringan 2 Murid Aliran Perdana (Menguasai konstruk 1-12) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NAMA MURID MUHAMMAD AIMAN HAZIQ B FAIRUSNIZA MOHAMAD HELMI B MAHAMAD SUKRI MUAZZIEMY AKMAL B MASLAN MUHAMMAD IZZUDIN B ANUAR NUR FARAH WAHIDA BT MUHAMAD KHAIR WAN NUR AYUNI ALIYA BT WAN RAZAK NUR TIHANI SOFIA BT SOPIAN FATIN NAZIRAH BT MOHAMAD FADZIL MOHD ISMA HAKIMI B MOHD ZAIMAN SYAIDATUL NUR QAIDAH BT AIDIN MEKAH NUR SHARENA SOFIA BT ROS AZIZI MUHAMMAD SYAZRIZAL IKHRAM B ZULKIFLI MUHAMMAD HILMI HUSAINI B ABDUL RAHMAN PUTERI NOR ARISYA BT ABDUL RAZAK NORMAN DANIEL B ZULKAFLEE MUHAMAD ALIF ZIKRI B ZABRI AINA FATINI BT RAMLI NUR AISYAH NADZIRAH BT NOR HISHAM KELAS 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1C 1C 1C 1C .Berikut adalah tahap penguasaan murid ±murid di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh: Contoh senarai nama murid Literasi B.penguasaan setiap konstruk pada ruang yang disediakan mengikut respons murid.Lahat.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FARIS DANISH B RAZANI SHAMEER EZRA B SHARILAZHAR RAJA NAZIRAH AUNI BT RAJA HASLIM SYAH MUHAMMAD AMMAR DANIEL B AHMAD SUKRY MOHAMAD AIDIL FITRI B ROFLI MUHAMMAD HAIKAL B SAZALI MOHAMMAD AZIZI HAKIM B ABDUL KHALID ANIS SALIHAH BT SOPIAN EDDRY NGELAI A/K BENNIT MEOR MUHAMMAD AL-AMEEN B SHAMSULMUNIR MUHAMMAD IMRAN B YUSRIDIN MUHAMMAD NAJMUDDIN B BORHAN MUHAMMAD NAZREIN DANIEL B MOHD KAMAL NUR AIN BT ISMAIL JAR NUR HARYANI BT ZAHARANI NUR NABILAH BT ABDUL RAHMAN NURAIN SURFINA BT MOHAMED HUSSEIN SITI FAIRUS B ABDULLAH INTAN SABRINA 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C .

ZAMLE KHAIRUL NAJHAN B ADNAN MOHD HAKIM B RIDZUAN AL IMRAN B RAZMAN MUHAMMAD RAFIQ HAMIZIE B NOR AZIZI MUHAMMAD SHAHRUL IKMAL B MOHD FUAD NUR ADILLA AMIRA BT ABDUL RAZAK THAQIF DANIAL B RAMLI VINESH MENON A/L KALADHAN MOHD AMIR B MUSTAFA NUR SAIDATTUL SHAFIQKAH BT MOHAMAD KHAS NUR SYAQILLA SYAFINAZ BT ABDUL KADER NURUL AZWANI BT ANUAR KELAS 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C .ZAIMIE AYU NADIA ASHIKIN BT SAZALI NUR ADRIANA FITRI BT AHMAD SHUKRI MUHAMMAD AIDIT ALFIAN B SHAIFUL AZUAN NUR HIDAYAH BT AHMAD FARISH MUHAMMAD AISH KHALILY B M.Murid LINUS (Menguasai konstruk 3-7) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAMA MURID MUHAMAD NASRUL B NASIR NURUL AISYAH BT SHABUDIN WAN MOHD FIRDAUS B ZAWAWI FIRDAUS B IMRAN MUHAMMAD SYABATUL BISMI B M.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 MUHAMMAD HAZRUL B AZIZAN MUHAMMAD HAZIQ IZZAT B KHAMILI MUHAMAD RIDZLAN B TAJUL ARIFFIN MUHAMAD AQIL SYAHMI B AMEZAHISAM MOHAMAD NAJMI B ALIAS MUHAMMAD DANISH SHAFFIQ B MITRA MUSHADDAT MUHAMMAD FAIZ AMIRUL B KAMARUDDIN MUHAMAD SYAHRUL IDHAM B AHMAD SYAHIR NURAISHAH NATASYAH BT JAMNI HANI AIDIL ASRAF B AHMAD AFFINA MUHAMMAD IQMAL B MUHD JOHAN NURUL IZWANIS BT MOHAMED NAZERI AHMAD HAIKAL B. ALI UMAR ALIFAH ILYANA BT ABU YAZID DANISH AMALUDIN B AHMAD NAWAB MOHAMAD KHAIRUL IZUWAN MUHAMMAD ALIF DANIEAL B ARZENAN MUHAMAD AZWAN B AZMI MUHAMAD HAZRIZAL B MOHD HAIRI MUHAMMAD AIDIL RAHMAT B MOHD ZAKIR MUHAMMAD AMMAR HAZEEM B AZRUL NASYREEN NUR YASMIN BT ABDULLAH MUHAMMAD DANIAL FARHAN B ZULKARNAIN PUTERI NORO NABILA BT RAHIM RAFIUDDIN ISMAT B RAHMADI 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P .

MOHD SUHAIMI AHMAD SUHAIRI B.48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 SITI MARYAM BT MOHD RIDZUAN LAM MUHAMMAD FIKRY SHAH B ARJAMAL MUHAMMAD HAFIZ B ABDUL HALIM MUHAMMAD HAFIZ B RASIDI MUHAMMAD HAZIQ SHAZWAN B SHAFIE NURUL NADIRA BT SHAIFUL NIZAM MUHAMMAD IQBAL HAMDANI B MOHAMAD GHAZALI MUHAMMAD ZAHRIL AIDIL ADHA B AMNISA AZAHA NAILY BATRISYIA BT SAFFAI NUR ERLIANA AZURIN BT MOHAMAD BADROL AFFENDI NUR FARAQ DATUL SAADIAH BT ISHAK NUR JASEEMA BT JALALUDIN NUR SUHAILI BT AZMAN ANIS AQILA 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P Murid LINUS Tegar (Menguasai konstruk 1-2) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA MURID MOHD FARHAN B MOHAMED NOOR SHAFIQ B MUSTAFA MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B MAT SABRI MOHD HABIL HUSNI B RIDHUAN ABDUL HAKIM B AHMAD HASHIM MUHAMMAD FAUZAN B MOHD ARIFFIN AHMAD SUHAILI B. MOHD SUHAIMI KELAS 1C 1C 1C 1P 1P 1P 1P 1P .

ar±nab.Murid-murid ini perlulah banyak berlatih dalam menulis sukukata-sukukata yang ringkas.Murid-murid juga mengalami kesukaran untuk mengadun dan membatang suku kata seperti bu±ah.Bilangan murid ini boleh menguasai konstruk 3 hingga 7.Mereka juga keliru dengan orientasi kedudukan bentuk huruf. sebutan dan turutan abjad dalam sepatah perkataan.Mereka berada dalam peringkat yang lemah. Punca-punca yang menyebabkan murid-murid ini masih lemah dan tidak boleh menguasai konstruk-konstruk lain disebabkan oleh konsep kendiri yang rendah.Selain itu. Contoh. kurang rangsangan dan mudah hilang tumpuan. pin±tu. µy¶ dengan µg¶. Contohnya.Murid-murid ini hanya boleh menguasai konstruk 1 hingga 2. . nama.9 10 11 12 13 14 15 MUHAMMAD FAIZ B ROSEDI MUHAMMAD FAIZ B SAAIDIN HANIS MUNIRAH BT SAUTI MUHD FAKHRUL HAZIM B RAHMAT MUHAMMAD DANIAL FAHMI B ABU BAKAR MUHAMMAD IMAN DANIEL B ZAINUDDIN NUR FATIN ADILA BT ABD HAMID 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P Berdasarkan senarai nama di atas menunjukkan bahawa 37 murid tahun 1 dapat menguasai konstruk 1 hingga 12 iaitu bilangan murid yang berada dalam aliran perdana. µm¶ dengan µw. ting±kap.Murid-murid ini perlulah mengikuti Saringan 3 kerana belum lagi mengusai konstruk 3 hingga konstruk 12. µb¶ dengan µd¶.lemah daya ingatan.Terdapat juga 15 murid yang berada dalam Program Linus tegar. Murid-murid juga keliru dengan nama huruf yang sama bentuk.Murid-murid ini perlu mengikuti Program Linus kerana masih hanya boleh menguasai konstruk 1 dan 2 iaitu membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan dan suku kata terbuka. gangguan pengamatan. µkucing suka makan ikan¶ dibaca sebagai µkucing suka makang ikang¶.Terdapat 61 murid yang dikategorikan berada dalam Program Linus.Murid-murid tidak dapat mendiskriminasikan bentuk. Contohnya. tidak matang dari segi emosi dan intelek. un±ta.gagap. Muridmurid perlulah banyak berlatih menulis dan membaca setiap hari di rumah.murid-murid tidak dapat mengingatkan ciri-ciri dan atribut yang disebutkan di atas tadi untuk 26 abjad dan empat diagraf.Sesetengah murid membaca mengikut loghat atau dialek. kedudukan.

Menguasai Konstruk 8 .2 Jadual di atas menunjukkan Rumusan Data Literasi Saringan 2 Murid Tahun 1 Di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (ALIRAN PERDANA) 111 11 55 45 15 54 42 15 60 36 Jadual 1. Menguasai Konstruk 0±2 MENULIS Bil.12 (MEMBACA & MENULIS) Bil. . Menguasai Konstruk 0±2 (LINUS TEGAR) Bil. Menguasai Konstruk 3±7 (LINUS) Bil. Menguasai Konstruk 3-7 Bil. Menguasai Konstruk 3-7 Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (ALIRAN PERDANA) 175 57 51 67 68 34 73 71 36 68 Jadual 1. Menguasai Konstruk 3±7 Bil. Menguasai Konstruk 8 . Menguasai Konstruk 8 ±7 (LINUS) Bil.12 Bil.KESELURUHAN MEMBACA BIL. Menguasai Konstruk 0±2 Bil. Menguasai Konstruk 0-2 Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 Bil. Menguasai Konstruk 0±2 (LINUS TEGAR) Bil. KESELURUHAN MEMBACA BIL. MURID TAHUN 1 Bil.1 Jadual di atas menunjukkan Rumusan Data Literasi Saringan 1 Murid Tahun 1 Di Sekolah Kebangsaaan Pengkalan Pegoh. Menguasai Konstruk 0-2 MENULIS Bil. Menguasai Konstruk 3±7 Bil. MURID TAHUN 1 Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (MEMBACA & MENULIS) Bil.

Dalam konteks kurikulum negara kita.Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja. Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. proses M3 ditakrifkan sebagai: y y y y Tambah Tolak Darab Bahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik. Taksir Keupayaannya ialah kecekapan Matematik ditaksir dalam bentuk ujian.warna dan angka.Definisi Numerasi ialah Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan hariMengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan. Konstruk 2 Keupayaan membilang y y y Keupayaan menyatakan bilangan objek secara lisan Menulis kedudukan objek yang dibilang atau menulis bilangan objek keseluruhan Menentukan nombor yang mewakili bilangan objek keseluruhan .Konstruk ±konstruk yang dukur dalam saringan numerasi adalah seperti berikut: Konstruk 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka y y y Pranombor melibatkan bentuk dan warna Keupayaan menyebut dan menulis angka Memadankan bentuk.

petang.50 sen dan wang kertas RM1.5 sen.RM10.malam berdasarkan situasi yang diberi Keupayaan menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan Keupayaan menyatakan nama bulan dalam setahun mengikut urutan .Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor y y Memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi Menulis nombor mengikut urutan Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi y y y y y Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berkut: Banyak ke sedikit Kecil ke besar Pendek ke tinggi Nipis ke tebal dan sebaliknya Konstruk 5 Keupayaaan mengenal mata wang Malaysia y Keupayaan mengenal duit syiling 1 sen. Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu y y y Keupayaan menyatakan pagi.20 sen.RM5.10 sen.

y Pengendalian operasi hanya melibatkan dua mata wang. .10.50 sen dan wang kertas RM1.tolak.10 sen.RM5 dan RM10. Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya y y Keupayaan menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah dan tolak. Konstruk 8 Keupayaaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia y Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah dan tolak yang melibatkan duit syiling 5 sen.jisim dan isi padu. Menulis ayat matematik dengan menggunakan angka .simbol tolak (-) dan simbol sama (=).20 sen. Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek.simbol tambah (+).jisim objek dan isi padu y Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN:STANDARD dan UNIT STANDARD y Membuat perbandingan panjang.darab dan bahagi Pengendalian operasi tidak melibatkan pengumpulan semula Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek Hasil tambah tidak melebihi 20 Hasil tolak tidak melebihi 50 Operasi darab dan bahagi melibatkan sifir 2.Konstruk 7 Keupayaan mengendaalikan operasi asas y y y y y y Keupayaaan mengendalikan operasi asas tambah.5.

Instrumen Numerasi (Lisan) y y y Mengandungi 12 konstruk Setiap murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan menggunakan bahasa pengantar di sekolah. y Ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak melebihi daripada 3 orang). .masa dan ukuran panjang. y y Ditadbir mengikut urutan soalan /konstruk Jika kesemua konstruk telah ditaksir. y y y Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan mata wang Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan masa Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan ukuran panjang. y y Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek maujud Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak.guru boleh mentaksir semula mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.y Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak dalam bahasa harian Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang.

Instrumen Numerasi ini mengandungi 10 konstruk iaitu guru boleh membantu murid untuk memahami tugasan soalan yang disediakan.Semua murid Tahun 1 ini akan melalui 3 saringan mengikut urutan.murid ±murid tahun 1 perlulah wajib menduduki saringan Instrumen Numerasi (Lisan) dan Instrumen Bertulis (Numerasi) selepas mereka melangkah masuk ke Tahun 1.Saringan 2 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1.Saringan 3 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2.Walaubagaimana pun.guru boleh mentadbir 5 konstruk selama 30 minit dan menyambung 5 konstruk seterusnya selama 30 minit lagi sama ada pada hari sama atau hari yang berlainan. y Ditadbir tanpa dipengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid y Murid ditaksir secara telus dan jujur Berdasarkan kepada konstruk-konstruk di atas.Masa yang diperuntukkan adalah sejam.Guru boleh mentadbir 5 konstruk selama 30 minit dan menyambung 5 konstruk seterusnya selama 30 minit lagi.y Ditadbir tanpa dpengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid Instrumen Numerasi (Bertulis) y y y y y Mengandungi 10 konstruk Setiap murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan Guru boleh membantu murid memahami tugasan soalan Masa yang dicadangkan ialah 1 jam. .Saringan 1 akan dijalankan untuk semua murid Tahun 1.

.

Jadual ini merupakan Proses Pelaksanaan Numerasi yang dijalankan untuk murid Tahun 1 .Tahun 2 dan Tahun 3. .Proses-proses ini akan berjalan dengan lancar dan memastikan tidak ada murid yang terkandas dalam Proses Pelaksanaan Numerasi ini yang dijalankan di setiap sekolah.

Strategi Kandungan Modul adalah bertumpu pada gaya pembelajaran murid dan menepati pada skop soalan dan cara penyoalan.kemahiran yang hendak diuji.Sebelum membina sesuatu Ujian Diagnostik.bagaimana hendak menguji individu atau kumpulan dan siapa yang hendak diuji iaitu sasaran untuk ujian ini.ujian peringkat masuk.Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah. .Tujuan menjalankan Ujian Diagnostik adalah untuk membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran serta membantu guru mengenalpasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. Definisi Ujian Diagnostik adalah aktiviti pengukuran membolehkan guru Linus mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid.aktiviti pembelajaran.berguna serta mencabar untuk murid-murid di kelas.beberapa perkara utama yang perlu ditentukan ialah objektif ujian.Aktiviti pembelajaran ini melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit.penggunaan media sokongan dan ujian diagnostik.Strategi Pelaksanaan P & P haruslah seronok.Rumusan Berdasarkan Program Linus ini.objektif pembelajaran modul.bermakna.Antaranya ialah aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. organisasi kandungannya ialah hierarki dari mudah ke lebih kompleks.Gaya Pembelajaran guru haruslah berteraskan pada cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak serta cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif. Pembelajaran Bermodul ini adalah termasuk rasional.Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saaling berkaitan dengan kemahiran lain.matlamat modul.