PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS) DI SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN PEGOH,LAHAT.

National Key Result Areas (NKRA¶s) Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Program ini telah mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan semua murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha untuk mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan semua murid sekolah rendah.Definisi Literasi ialah Keupayaan untuk

membaca,menulis dan memahami perkataan dalam bahasa Malaysia,ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah ( dengan menggunakan kata hubung µdan¶) serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian.Program Linus ini wajib dilaksanakan di semua SK,SJKC,SJKT DAN SABK.Terdapat 3 peringkat saringan iaitu Saringan 1 (Di Tahun 1) Saringan 2 (Di Tahun 2) Saringan 3 (Di Tahun 3). Semua murid Tahun 1 yang dikenal pasti sebagai murid yang tiada masalah pembelajaran akan menduduki ujian Linus Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.Program ini dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM,BI BC. Definisi Numerasi ialah Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.Program Linus,iaitu Numerasi ialah operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya ialah

y y

Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun 2006. Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.

y

Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II.

y

PROTIM selepas UPSR.

Program KIA2M telah digantikan dengan Program Linus pada masa sekarang di semua sekolah rendah.Program pemulihan khas iaitu khasnya untuk murid-murid Tahun 2 dan Tahun 3 dijalankan seperti biasa di sekolah.Program ketiga iaitu Protim sedang dijalankan macam biasa di sekolah untuk semua murid Tahun 6.Semua program-program di atas yang dilaksanakan di sekolah tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak National Key Result Areas

(NKRA¶s). Kementerian Pendidikan Malaysia berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang telah dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk segelintir murid yang mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) dalam menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS). Beberapa jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengendalikan Program Linus ini dengan sempurna dan lancar. y y JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil): 

 

BPK BPG LPM

-------------------

MODUL GURU DAN MODUL MURID LATIHAN GURU INSTRUMEN SARINGAN

dicadangkan murid .( 1 ± 28 Februari 2010 ). Dalam Fasa Pelaksanaan.jika kesemua konstruk telah ditaksir. Saringan 2 juga akan dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1.Semua instrument saringan mengukur konstruk yang sama. Instrumen literasi mengandungi 12 konstruk.Instrumen ini ditadbir dengan bantuan guru mengikut masa yang telah ditetapkan.pentaksir boleh kembali mentaksir mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid.Item bagi setiap instrument dibina berdasarkan kedalaman kandungan (depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari oleh murid dalam tahun berkenaan.Instrumen ini ditadbir mengikut urutan konstruk.Instrumen literasi membaca ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (tidak melebihi 3 orang murid).KUTIPAN & ANALISIS DATA PEMANTAUAN & BIMBINGAN MURID BERKEPERLUAN KHAS BP KHAS ------ Jawatankuasa ±jawantankuasa di atas mewakili Program Linus dan terdapat 6 agensi utama dalam mengawal Program Linus ini.Instrumen literasi menulis ini ditadbir secara kelas.   BPSH JNJK ------------- PENYEBARAN MAKLUMAT.Saringan Membaca (Saringan 2) akan dijalankan pada bulan Mei 2010 ( 1 ± 31 Mei 2010) manakala Saringan Bertulis dijalankan pada minggu pertama bulan Jun ( 28 Jun ± 2 Julai 2010).Saringan Membaca 3 dijalankan pada bulan Ogos 2010 ( 1 ± 30 0gos 2010) manakala Saringan Menulis dijalankan pada minggu pertama September ( 1.terdapat tiga saringan Linus iaitu Saringan 1.Saringan Menulis juga dijalankan untuk semua murid Tahun 1 dan diadakan pada minggu pertama bulan Mac ( 1 ± 5 Mac 2010).Saringan 1 ialah Saringan Membaca iaitu dijalankan untuk semua murid Tahun 1 dan diadakan pada bulan Februari 2010.Ketika pentaksiran literasi mnembaca dilaksanakan ini.Saringan 2 dan Saringan 3 akan dilaksanakan untuk murid Tahun 1 mulai tahun 2010.Selain itu.3 September 2010).Instrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening atau LINUS) direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Saringan 3 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2. Tujuan penghasilan instrument ini adalah untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi sepanjang tiga tahun mengikuti pendidikan rendah di Malaysia.Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan instrumen saringan.

Proses saringan boleh dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung tetapi dalam masa yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran.Murid ini akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana.murid-murid akan ditempatkan mengikut penguasaan konstruk berdasarkan jadual di bawah.murid yang menguasai konstruk 3 hingga 7 akan meneruskan pembelajaran di kelas arus perdana tetapi akan menduduki Saringan 2.Selepas Saringan 1. Selepas Saringan 2 dijalankan. SARINGAN 2 Tidak Menguasai Konstruk 1 ± Konstruk 2 (dibimbing oleh guru pemulihan khas) PROGRAM LINUS Tidak Menguasai mana-mana Konstruk 3 ± Konstruk 7 PROGRAM LINUS Menguasai Konstruk 1 hingga Konstruk 8 KELAS ARUS PERDANA .Murid yang hanya menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 sahaja akan ditempatkan ke Program Linus.murid ditaksir tanpa dipengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid.Selain itu. Kedua-dua instrument Saringan LINUS dibina oleh Lembaga Peperiksaan terdiri daripada literasi membaca dan literasi menulis. murid yang menguasai konstruk 1 hingga 8 dianggap telah menguasai asas literasi.Sementara.Instrumen saringan dan manual pengendalian instrument saringan disalurkan melalui Pejabat Pelajaran Daerah dalam bentuk CD dan perisian di PDF.tersebut duduk besebelahan dengan murid lain.

1.Berdasarkan jadual di atas. kebolehpercayaan .Program Linus dilaksanakan oleh guru Bahasa Melayu dan guru Matematik manakala guru Pemulihan adalah yang sedia ada di sekolah.Guru perlu menggunakan kebijaksanaan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan semua murid menguasai asas literasi.Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekaan bentuk instrumen saringan ialah kesahan.diagnosis dan Program Linus di sekolah dari semasa ke semasa. 1.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu ketekalan dan ketepatan. 1.Item-item yang dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari segi kumpulan sasaran.Satu spesifikasi ujian direkabentuk bagi setiap instrument saringan untuk dijadikan piawaian yang diikuti dalam pembinaan instrumen.Berdasarkan dengan Program Linus ini.Perekaan bentuk instrument saringan ini telah memastikan semua konstruk (perkara yang ditaksir) dijelmakan sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).1 Kesahan Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan.aras kesukaran.konteks dan situasi.Pegawai-pegawai dari Kementerian Pelajaran Malaysia.Hal ini untuk memastikan ketepatan instrument saringan.4 Penjaminan Kualiti Instrumen saringan ini telah mengambil kira keperluan pentaksiran yang berperanan sebagai mekanisme bukan sahaja semua 12 konstruk dapat direalisasikan tetapi juga menepati tahap kualiti yang dihasratkan.Proses Pemantauan juga dijalankan. murid-murid yang mengikuti Program Linus akan menduduki Saringan 3. yang akan diketahui oleh Bahagian Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti akan menjalankan pemantauan pelaksanaan proses saringan . 1.Terdapat asas-asas pertimbangan dalam pembinaan instrumen saringan.3 Kebolehlaksanaan Instrumen saringan membaca dan menulis ini telah mengambilkira aspek-aspek yang memastikan pentadbiran pentaksiran boleh dilaksanakan.kebolehlaksanaan dan penjaminan kualiti. .

Murid dikatakan menguasai sesuatu konstruk jika mereka dapat menjawab item dalam Saringan Membaca dan Saringan Menulis.Borang pelaporan pengusaan individu mengandungi 12 konstruk. Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran. Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.kelas dan tarikh taksiran dijalankan. Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. Konstruk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung. Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. Pentaksir hendaklah melengkapi borang pelaporan penguasaaan individu dengan nama murid.Pentaksir perlu mencatat . Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.Antara konstruk ± konstruk yang diukur dalam saringan literasi adalah seperti berikut: Konstruk 1 : Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ³ng´.memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Konstruk 12: Keupayaan membaca.

Saringan 2 Murid Aliran Perdana (Menguasai konstruk 1-12) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NAMA MURID MUHAMMAD AIMAN HAZIQ B FAIRUSNIZA MOHAMAD HELMI B MAHAMAD SUKRI MUAZZIEMY AKMAL B MASLAN MUHAMMAD IZZUDIN B ANUAR NUR FARAH WAHIDA BT MUHAMAD KHAIR WAN NUR AYUNI ALIYA BT WAN RAZAK NUR TIHANI SOFIA BT SOPIAN FATIN NAZIRAH BT MOHAMAD FADZIL MOHD ISMA HAKIMI B MOHD ZAIMAN SYAIDATUL NUR QAIDAH BT AIDIN MEKAH NUR SHARENA SOFIA BT ROS AZIZI MUHAMMAD SYAZRIZAL IKHRAM B ZULKIFLI MUHAMMAD HILMI HUSAINI B ABDUL RAHMAN PUTERI NOR ARISYA BT ABDUL RAZAK NORMAN DANIEL B ZULKAFLEE MUHAMAD ALIF ZIKRI B ZABRI AINA FATINI BT RAMLI NUR AISYAH NADZIRAH BT NOR HISHAM KELAS 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1C 1C 1C 1C .penguasaan setiap konstruk pada ruang yang disediakan mengikut respons murid.Lahat.Berikut adalah tahap penguasaan murid ±murid di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh: Contoh senarai nama murid Literasi B.Melayu Tahun 1 2010 di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FARIS DANISH B RAZANI SHAMEER EZRA B SHARILAZHAR RAJA NAZIRAH AUNI BT RAJA HASLIM SYAH MUHAMMAD AMMAR DANIEL B AHMAD SUKRY MOHAMAD AIDIL FITRI B ROFLI MUHAMMAD HAIKAL B SAZALI MOHAMMAD AZIZI HAKIM B ABDUL KHALID ANIS SALIHAH BT SOPIAN EDDRY NGELAI A/K BENNIT MEOR MUHAMMAD AL-AMEEN B SHAMSULMUNIR MUHAMMAD IMRAN B YUSRIDIN MUHAMMAD NAJMUDDIN B BORHAN MUHAMMAD NAZREIN DANIEL B MOHD KAMAL NUR AIN BT ISMAIL JAR NUR HARYANI BT ZAHARANI NUR NABILAH BT ABDUL RAHMAN NURAIN SURFINA BT MOHAMED HUSSEIN SITI FAIRUS B ABDULLAH INTAN SABRINA 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C .

ZAMLE KHAIRUL NAJHAN B ADNAN MOHD HAKIM B RIDZUAN AL IMRAN B RAZMAN MUHAMMAD RAFIQ HAMIZIE B NOR AZIZI MUHAMMAD SHAHRUL IKMAL B MOHD FUAD NUR ADILLA AMIRA BT ABDUL RAZAK THAQIF DANIAL B RAMLI VINESH MENON A/L KALADHAN MOHD AMIR B MUSTAFA NUR SAIDATTUL SHAFIQKAH BT MOHAMAD KHAS NUR SYAQILLA SYAFINAZ BT ABDUL KADER NURUL AZWANI BT ANUAR KELAS 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1G 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C .Murid LINUS (Menguasai konstruk 3-7) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAMA MURID MUHAMAD NASRUL B NASIR NURUL AISYAH BT SHABUDIN WAN MOHD FIRDAUS B ZAWAWI FIRDAUS B IMRAN MUHAMMAD SYABATUL BISMI B M.ZAIMIE AYU NADIA ASHIKIN BT SAZALI NUR ADRIANA FITRI BT AHMAD SHUKRI MUHAMMAD AIDIT ALFIAN B SHAIFUL AZUAN NUR HIDAYAH BT AHMAD FARISH MUHAMMAD AISH KHALILY B M.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 MUHAMMAD HAZRUL B AZIZAN MUHAMMAD HAZIQ IZZAT B KHAMILI MUHAMAD RIDZLAN B TAJUL ARIFFIN MUHAMAD AQIL SYAHMI B AMEZAHISAM MOHAMAD NAJMI B ALIAS MUHAMMAD DANISH SHAFFIQ B MITRA MUSHADDAT MUHAMMAD FAIZ AMIRUL B KAMARUDDIN MUHAMAD SYAHRUL IDHAM B AHMAD SYAHIR NURAISHAH NATASYAH BT JAMNI HANI AIDIL ASRAF B AHMAD AFFINA MUHAMMAD IQMAL B MUHD JOHAN NURUL IZWANIS BT MOHAMED NAZERI AHMAD HAIKAL B. ALI UMAR ALIFAH ILYANA BT ABU YAZID DANISH AMALUDIN B AHMAD NAWAB MOHAMAD KHAIRUL IZUWAN MUHAMMAD ALIF DANIEAL B ARZENAN MUHAMAD AZWAN B AZMI MUHAMAD HAZRIZAL B MOHD HAIRI MUHAMMAD AIDIL RAHMAT B MOHD ZAKIR MUHAMMAD AMMAR HAZEEM B AZRUL NASYREEN NUR YASMIN BT ABDULLAH MUHAMMAD DANIAL FARHAN B ZULKARNAIN PUTERI NORO NABILA BT RAHIM RAFIUDDIN ISMAT B RAHMADI 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P .

MOHD SUHAIMI AHMAD SUHAIRI B. MOHD SUHAIMI KELAS 1C 1C 1C 1P 1P 1P 1P 1P .48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 SITI MARYAM BT MOHD RIDZUAN LAM MUHAMMAD FIKRY SHAH B ARJAMAL MUHAMMAD HAFIZ B ABDUL HALIM MUHAMMAD HAFIZ B RASIDI MUHAMMAD HAZIQ SHAZWAN B SHAFIE NURUL NADIRA BT SHAIFUL NIZAM MUHAMMAD IQBAL HAMDANI B MOHAMAD GHAZALI MUHAMMAD ZAHRIL AIDIL ADHA B AMNISA AZAHA NAILY BATRISYIA BT SAFFAI NUR ERLIANA AZURIN BT MOHAMAD BADROL AFFENDI NUR FARAQ DATUL SAADIAH BT ISHAK NUR JASEEMA BT JALALUDIN NUR SUHAILI BT AZMAN ANIS AQILA 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P Murid LINUS Tegar (Menguasai konstruk 1-2) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA MURID MOHD FARHAN B MOHAMED NOOR SHAFIQ B MUSTAFA MUHAMMAD FAKHRUL AIMAN B MAT SABRI MOHD HABIL HUSNI B RIDHUAN ABDUL HAKIM B AHMAD HASHIM MUHAMMAD FAUZAN B MOHD ARIFFIN AHMAD SUHAILI B.

lemah daya ingatan. µm¶ dengan µw. Contohnya. .Murid-murid ini hanya boleh menguasai konstruk 1 hingga 2.murid-murid tidak dapat mengingatkan ciri-ciri dan atribut yang disebutkan di atas tadi untuk 26 abjad dan empat diagraf. pin±tu. kedudukan. tidak matang dari segi emosi dan intelek.Selain itu. µkucing suka makan ikan¶ dibaca sebagai µkucing suka makang ikang¶. un±ta. kurang rangsangan dan mudah hilang tumpuan.Sesetengah murid membaca mengikut loghat atau dialek. µb¶ dengan µd¶.Murid-murid ini perlu mengikuti Program Linus kerana masih hanya boleh menguasai konstruk 1 dan 2 iaitu membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan dan suku kata terbuka. Punca-punca yang menyebabkan murid-murid ini masih lemah dan tidak boleh menguasai konstruk-konstruk lain disebabkan oleh konsep kendiri yang rendah. gangguan pengamatan.Mereka berada dalam peringkat yang lemah. µy¶ dengan µg¶.Murid-murid tidak dapat mendiskriminasikan bentuk. sebutan dan turutan abjad dalam sepatah perkataan.9 10 11 12 13 14 15 MUHAMMAD FAIZ B ROSEDI MUHAMMAD FAIZ B SAAIDIN HANIS MUNIRAH BT SAUTI MUHD FAKHRUL HAZIM B RAHMAT MUHAMMAD DANIAL FAHMI B ABU BAKAR MUHAMMAD IMAN DANIEL B ZAINUDDIN NUR FATIN ADILA BT ABD HAMID 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P Berdasarkan senarai nama di atas menunjukkan bahawa 37 murid tahun 1 dapat menguasai konstruk 1 hingga 12 iaitu bilangan murid yang berada dalam aliran perdana. ting±kap.Mereka juga keliru dengan orientasi kedudukan bentuk huruf. nama. Contohnya. Murid-murid juga keliru dengan nama huruf yang sama bentuk.Terdapat 61 murid yang dikategorikan berada dalam Program Linus.Terdapat juga 15 murid yang berada dalam Program Linus tegar.Murid-murid ini perlulah banyak berlatih dalam menulis sukukata-sukukata yang ringkas.Murid-murid ini perlulah mengikuti Saringan 3 kerana belum lagi mengusai konstruk 3 hingga konstruk 12.gagap. Contoh. ar±nab. Muridmurid perlulah banyak berlatih menulis dan membaca setiap hari di rumah.Murid-murid juga mengalami kesukaran untuk mengadun dan membatang suku kata seperti bu±ah.Bilangan murid ini boleh menguasai konstruk 3 hingga 7.

Menguasai Konstruk 0±2 Bil.12 Bil.2 Jadual di atas menunjukkan Rumusan Data Literasi Saringan 2 Murid Tahun 1 Di Sekolah Kebangsaan Pengkalan Pegoh. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (ALIRAN PERDANA) 111 11 55 45 15 54 42 15 60 36 Jadual 1. Menguasai Konstruk 8 ±7 (LINUS) Bil. Menguasai Konstruk 0-2 MENULIS Bil. Menguasai Konstruk 8 . Menguasai Konstruk 0-2 Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (ALIRAN PERDANA) 175 57 51 67 68 34 73 71 36 68 Jadual 1. Menguasai Konstruk 3-7 Bil. MURID TAHUN 1 Bil.1 Jadual di atas menunjukkan Rumusan Data Literasi Saringan 1 Murid Tahun 1 Di Sekolah Kebangsaaan Pengkalan Pegoh. Menguasai Konstruk 3-7 Bil. KESELURUHAN MEMBACA BIL. Menguasai Konstruk 8 . Menguasai Konstruk 3±7 Bil. Menguasai Konstruk 0±2 (LINUS TEGAR) Bil. Menguasai Konstruk 3±7 (LINUS) Bil. Menguasai Konstruk 0±2 MENULIS Bil. Menguasai Konstruk 8 ± 12 (MEMBACA & MENULIS) Bil. MURID TAHUN 1 Bil.12 (MEMBACA & MENULIS) Bil. .KESELURUHAN MEMBACA BIL. Menguasai Konstruk 8 ± 12 Bil. Menguasai Konstruk 3±7 Bil. Menguasai Konstruk 0±2 (LINUS TEGAR) Bil.

Konstruk 2 Keupayaan membilang y y y Keupayaan menyatakan bilangan objek secara lisan Menulis kedudukan objek yang dibilang atau menulis bilangan objek keseluruhan Menentukan nombor yang mewakili bilangan objek keseluruhan . Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. Taksir Keupayaannya ialah kecekapan Matematik ditaksir dalam bentuk ujian.warna dan angka. proses M3 ditakrifkan sebagai: y y y y Tambah Tolak Darab Bahagi Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik. Dalam konteks kurikulum negara kita. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.Definisi Numerasi ialah Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan hariMengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan.Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR.Konstruk ±konstruk yang dukur dalam saringan numerasi adalah seperti berikut: Konstruk 1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka y y y Pranombor melibatkan bentuk dan warna Keupayaan menyebut dan menulis angka Memadankan bentuk.

5 sen.20 sen.Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor y y Memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi Menulis nombor mengikut urutan Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi y y y y y Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berkut: Banyak ke sedikit Kecil ke besar Pendek ke tinggi Nipis ke tebal dan sebaliknya Konstruk 5 Keupayaaan mengenal mata wang Malaysia y Keupayaan mengenal duit syiling 1 sen.10 sen.50 sen dan wang kertas RM1.malam berdasarkan situasi yang diberi Keupayaan menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan Keupayaan menyatakan nama bulan dalam setahun mengikut urutan .RM10. Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu y y y Keupayaan menyatakan pagi.petang.RM5.

.10 sen.simbol tolak (-) dan simbol sama (=).20 sen. Menulis ayat matematik dengan menggunakan angka .5.RM5 dan RM10.50 sen dan wang kertas RM1. y Pengendalian operasi hanya melibatkan dua mata wang. Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek.Konstruk 7 Keupayaan mengendaalikan operasi asas y y y y y y Keupayaaan mengendalikan operasi asas tambah.jisim objek dan isi padu y Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN:STANDARD dan UNIT STANDARD y Membuat perbandingan panjang.tolak. Konstruk 8 Keupayaaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia y Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah dan tolak yang melibatkan duit syiling 5 sen.darab dan bahagi Pengendalian operasi tidak melibatkan pengumpulan semula Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek Hasil tambah tidak melebihi 20 Hasil tolak tidak melebihi 50 Operasi darab dan bahagi melibatkan sifir 2.10. Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya y y Keupayaan menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah dan tolak.jisim dan isi padu.simbol tambah (+).

y Ditadbir secara individu atau kumpulan kecil (bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak melebihi daripada 3 orang).masa dan ukuran panjang. y y Ditadbir mengikut urutan soalan /konstruk Jika kesemua konstruk telah ditaksir. Instrumen Numerasi (Lisan) y y y Mengandungi 12 konstruk Setiap murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan menggunakan bahasa pengantar di sekolah. y y y Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan mata wang Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan masa Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan ukuran panjang. y y Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek maujud Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak.guru boleh mentaksir semula mana-mana konstruk yang belum dikuasai oleh murid. .y Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah dan operasi tolak dalam bahasa harian Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat. Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang.

Masa yang diperuntukkan adalah sejam.murid ±murid tahun 1 perlulah wajib menduduki saringan Instrumen Numerasi (Lisan) dan Instrumen Bertulis (Numerasi) selepas mereka melangkah masuk ke Tahun 1.Instrumen Numerasi ini mengandungi 10 konstruk iaitu guru boleh membantu murid untuk memahami tugasan soalan yang disediakan.Saringan 1 akan dijalankan untuk semua murid Tahun 1. y Ditadbir tanpa dipengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid y Murid ditaksir secara telus dan jujur Berdasarkan kepada konstruk-konstruk di atas.Saringan 2 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1.guru boleh mentadbir 5 konstruk selama 30 minit dan menyambung 5 konstruk seterusnya selama 30 minit lagi sama ada pada hari sama atau hari yang berlainan.Guru boleh mentadbir 5 konstruk selama 30 minit dan menyambung 5 konstruk seterusnya selama 30 minit lagi.Walaubagaimana pun. .Semua murid Tahun 1 ini akan melalui 3 saringan mengikut urutan.Saringan 3 dijalankan untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 2.y Ditadbir tanpa dpengaruhi oleh sebarang sentimen perkauman dan tahap kecerdasan murid Instrumen Numerasi (Bertulis) y y y y y Mengandungi 10 konstruk Setiap murid Tahun 1 mesti menduduki saringan ini Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan Guru boleh membantu murid memahami tugasan soalan Masa yang dicadangkan ialah 1 jam.

.

.Proses-proses ini akan berjalan dengan lancar dan memastikan tidak ada murid yang terkandas dalam Proses Pelaksanaan Numerasi ini yang dijalankan di setiap sekolah.Tahun 2 dan Tahun 3.Jadual ini merupakan Proses Pelaksanaan Numerasi yang dijalankan untuk murid Tahun 1 .

bagaimana hendak menguji individu atau kumpulan dan siapa yang hendak diuji iaitu sasaran untuk ujian ini.Antaranya ialah aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif.Gaya Pembelajaran guru haruslah berteraskan pada cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak serta cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.Aktiviti pembelajaran ini melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit.beberapa perkara utama yang perlu ditentukan ialah objektif ujian.penggunaan media sokongan dan ujian diagnostik.ujian peringkat masuk. organisasi kandungannya ialah hierarki dari mudah ke lebih kompleks.Rumusan Berdasarkan Program Linus ini.Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah.aktiviti pembelajaran.berguna serta mencabar untuk murid-murid di kelas.kemahiran yang hendak diuji. Definisi Ujian Diagnostik adalah aktiviti pengukuran membolehkan guru Linus mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid.objektif pembelajaran modul.bermakna.Sebelum membina sesuatu Ujian Diagnostik.Strategi Kandungan Modul adalah bertumpu pada gaya pembelajaran murid dan menepati pada skop soalan dan cara penyoalan.Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saaling berkaitan dengan kemahiran lain. .matlamat modul.Strategi Pelaksanaan P & P haruslah seronok. Pembelajaran Bermodul ini adalah termasuk rasional.Tujuan menjalankan Ujian Diagnostik adalah untuk membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran serta membantu guru mengenalpasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful