BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

1.1 PENGENALAN

Tatabahasa dapat ditakrifkan sebagai himpunan peraturan umum struktur bahasa yang merangkumi bidang morfologi dan sintaksis. Tatabahasa mempunyai konsep dan hukum yang perlu dipatuhi oleh penulis atau penutur dalam memastikan penggunaan bahasa yang betul dan tepat. Kertas kerja ini mengkaji tentnag aspek penggunaan tatabahasa oleh media jelata sama ada teratur ketika mengungkapkan sesuatu konsep, proses, sifat atau ciri di dalam konteks intelektual.

Perbincangan kertas ini akan berpusar pada kesalahan tatabahasa Melayu dengan melihat aspek-aspek morfologi dan sintaksis. Morfologi adalah kata yang berasal dari morphememxe yang bermaksud the minimal meaningful unit of language. Ini bermakna unit-unit tatabahasa yag menjadi unsure perkataan itulah yang dinamakan morfem.

Dengan kata lain morfem ialah unit bahasa yang terkecil, dan dapat melaksanakan tugas tatabahasa berfungsi gramatis, manakala sintaksis itu pula ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat. Ini bermakna, konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan h ukum. Kedua-dua bidang inilah yang biasanya dikaji oleh pelbagai jenis tatabahasa .

1|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

1.2 OBJEKTIF

Untuk mengenalpasti bentuk kesalahan tatabahasa yang dilakukan oleh media massa pada masa kini mengikut hukum tatabahasa yang betul dar i sudut morfologi dan sintaksis. Membetulkan kesilapan dan kesalahan tatabahasa.

1.3 KAEDAH KAJIAN

Kajian terhadap kesalahan tatabahasa ini dijalankan dengan cara membaca bahan bacaan dan mengenalpasti kesalahan yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut, kesilapan yang telah dikenal pasti di kaji aspek kesalahannya, kemudian pembetulan akan dilakukan bagi me mperbetul kesilapan tersebut. Dalam kajian yang dijalankan ini, saya memilih sebuah majalah nombor satu Malaysia iaitu majalah Mastika sebagai bahan kajian. Mastika merupakan bahan bacaan yang popular di kalangan pembaca kerana kisah yang di tulis adalah m emaparkan tentang isu semasa, kisah teladan, sejarah dan juga pengetahuan am. Namun begitu dari sudut ketepatan nahu dan tatabaha sa, penulis adakalanya melakukan beberapa kesilapan. Kajian yang dilakuka n ini dapat mengenal pasti jenis kesalahan bahasa yang dilakukan oleh penulis. Artikel yang dikaji bertajuk ³ Ini amal jariah untuk saham akhirat´ ditulis oleh wartawan Khairul Anwar Yusop.

2|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

1.4 BATASAN

Skop kajian ini mencakupi penggunaan bahasa dari beberapa aspek seperti morfologi, sintaksis, dan pembentukan kata dalam ilmu tatabahasa melayu. Huraian dilakukan tentang morfem terikat dan morfem bebas. Kesalahan dalam ayat dikenalpasati dan faktor-faktor yang menjadikan ayat tersebut salah dari segi tatabahasa.

1.5 DEFINIS KONSEP

Perkataan tatabahasa a tau nahu adalah terjemahan daripada perkataan kata µgrammar¶. Perkataan grammar berasal daripada kata Greek, yang bermaksud µsatu seni bacaan dan penulisan¶. Kemudian perkataan ini digunakan sebagai istilah umum untuk kajian dan pemerian bahasa. Abdullah Hassan (1993:1) mendefinisikan tatabahasa sebagai satu kumpulan petua bagi membentuk perkataan, frasa, klausa, dan ayat manakala Arbak Othman (1981:1)pula menyatakan ciri-ciri bahasa melayuyang teratur dan kemas dipanggil oleh ahli-ahli bahasa sebagai system yang berperaturan. Peraturan-peraturan system pengucapan itulah yang di fahamkan sebagai tatabahasa.

3|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

2.0 PENGGUNAAN BAHASA DARI SUDUT MORFOLOGI

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji perkataan dari segi struktur, bentuk dan penggolongan kata. ( Nik Safiah Karim, Tatabahasa Dewan Edisi ketiga ) Morfologi mengkaji penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan la tar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfem bebas ialah morfem yang boleh wujud dengan sendiri. Setiap perkataan yang wujud mempunyai satu morfem atau lebih, contohnya kata jalan, terdiri daripada satu morfem, namun kata berjalan terdiri daripada dua morfem, kata
menjalani terdiri dari tiga jenis morfem. Morfem terikat ialah morfem yang wujud

bidang ilmu bahasa yang berkaitan struktur, bentuk dan

bersama-sama morfem lain seperti kata berjalan.

Kesimpulannya, proses

pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu.

4|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

Morfem terikat/imbuhan boleh dibahagi seperti berikut: 

Awalan

- Ditambah pada bahagian depan kata dasar. Misalnya membaca,

menghafal. 

Akhiran -Ditambah pada bahagian belakang kata dasar. Misalnya bisikan,

bualan. 

Sisipan -Diselit di antara unsur unsur kata dasar. Misalnya telapak (tapak),

keruping. 

Apitan

-Ditambahkan serentak pada awalan da n akhiran kata dasar. Misalnya

imbuhan

per.......an, laut.....an,

Morfem Bebas

Morfem terikat/imbuhan

Dapat

berdiri

sendiri,

misalnya: Bentuk

imbuhan,

misalnya:

minum, cuti, sekolah, periksa

mem, per, kan, ber

Tidak

mempunyai fungsi

makna tatabahasa

tetapi atau

mempunyai Mempunyai maksud sendiri.

nahu. Boleh mengubah makna sesuatu kata dan seterusnya makna ayat.

5|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

2.1

Imbuhan awalan.

Imbuhan merupakan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Imbuhan merangkumi bentuk-bentuk berikut awalan, akhiran, sisipan, apitan morfem kosong dan bentuk fleksi. Berdasarkan ayat yang dipetik daripada artikel yang terdapat di dalam majalah mastika, di dapati tidak meletakkan kata imbuhan men dan mem pada kata kerja. Berdasarkan artikel yang dikaji hanya terdapat satu kesalaha n imbuhan yang telah dikenal pasti. Ayat tersebut adalah seperti berikut.

Kak Pah perlu memberitahu kerana Kak Pah hendak cari
Salah

dana untuk bantu anak-anak tahfiz ini.

Kak Pah perlu memberitahu kerana Kak Pah hendak
Betul

mencari dana untuk membantu anak-anak tahfiz ini.

2.2 Ayat

Bahasa Melayu mempunyai berbagai-bagai jenis ayat untuk menyatakan maksud yang sama. Ciri-ciri ini menyebabkan bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa yang sentiasa hidup serta menarik. Jika hanya satu jenis ayat saja yang digunakan akan timbul rasa jemu pada pembaca. Oleh sebab itu, sasterawan dan penulis yang baik selalu menggunakan jenis -jenis ayat yang lain, sesuai dengan keperluan.
6|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

Jenis-jenis ayat bahasa Melayu dapat digolongkan kepada empat ragam:

a- Ayat Penyata b- Ayat Tanya c- Ayat Perintah d- Ayat Seruan

2.2.1 Ayat Penyata

Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat penyataan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau member keterangan tentang sesuatu hal. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan.

Ayat penyata yang Kak Pah percaya apa yang Kak Pah lakukan ini merupakan salah saham akhirat

Ayat penyata yang Kak Pah percaya perkara yang Kak Pah lakukan ini betul merupakan saham akhirat.

Ulasan kesalahan : Kesalahan yang terdapat pada ayat tersebut ialah penggunaan kata Tanya µapa¶ pada ayat penyata. Kata Tanya tidak boleh digunakan dalam ayat penyata.

7|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

2.2.2 Ayat Tanya

Ayat Tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu, ayat Tanya digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan unsur tanya.

Salah

Siapa mereka untuk menghukum?

Betul

Siapakah mereka untuk menghukum?

Ulasan kesalahan : Kesalahan ayat tanya tersebut berlaku kerana tidak meletakkan partikel µkah¶ pada unsur yang dikedepankan.

2.2.3 Ayat Perintah

Ayat perintah ialah ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah juga ditujukan ke pada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama kedua seperti awak, kamu engkau, dan sebagainya. Ayat perintah boleh dibahagikan kepada empat jeni s ayat berikut iaitu

8|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

a- Ayat suruhan b- Ayat larangan c- Ayat silaan d- Ayat permintaan. Berdasarkan artikel yang saya pilih , terdapat beberapa ayat yang menunjukkan penggunaan Ayat Perintah. Ayat permintaan Ayat permintaan Ayat permintaan Jadi, marilah kita sama-sama berkongsi pahala tersebut dengan membantu mereka. Kak Pah mahu lebih ramai pendakwah yan g boleh bantu sebarkan dakwah guna cara psikologi. Ya Allah, Berilah Kak Pah rasa bagaimana sakitnya melahirkan anak.

2.2.4 Ayat Seruan.

Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan, seperti takut, marah, takjub, geram, sakit dan sebagainya. Intonasi seruan ini digambarkan dalam ulisan dengan katab seru ( ! ) Berdasarkan artikel yang saya pilih , terdapat hanya satu ayat yang menunjukkan penggunaan Ayat Seruan.

9|MS

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

³ Inilah anak yang Kak Pah kandungkan selama Sembilan bulan. Beginilah jadinya! ¶

3.0 PENGGUNAAN BAHASA DARI SUDUT SINTAKSIS

Bidang sintaksis lebih tertumpu pada pembentukan ayat dan rangkai kata. Ahli- ahli linguistik Struktural menumpukan perhatian kepada perkembangan unsur unsur dalam ayat. Sesuatu ayat dianalisis dengan membahagikannya kepada

konstituen itu dikaitkan pula dengan konstituen yang lebih besar. C ara pembahagian ini dikenali sebagai konsitituen terdekat. Contohnya:
Ali bermain bola di padang

Selain itu ayat juga dianggap sebagai satu ujaran yang mengandungi idea yang lengkap, mempunyai intonasi tertentu dan dibentuk berdasarkan pola-pola ayat asas(kernel sentence). Asmah Hj Omar (1968) membahagikan pola ayat asas ini kepada tujuh. Pembahagian pola -pola asas ini adalah berdasarkan strukturalnya. Kesalahan pembentukan kata telah dikenalpasti ialah dari segi a- Penggunaan kata b- Pembentukan kata c- Frasa d- Struktur ayat
10 | M S

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

3.1 Penggunaan kata

Kesalahan dari segi penggunaan kata iaitu penggunaan kata ganti diri, kata bilangan, penjodoh bilangan,kata sendi, kata kerja tak transitif, kata kerja transitif, kata Tanya dan kata hubung. Berdasarkan artikel ³Ini amal jariah untuk saham akhirat ³ yang telah saya kaji, terdapat banyak kesalahan penggunaan kata

terutamanya kata sendi dan kata hubung yang digunakan. Ayat pertama Salah Dan bila Allah anugerahkan seorang anak yang cintakan agama, Kak Pah rasa ia lebih bermakna.

Betul

Apabila Allah anugerahkan seorang anak yang cintakan agama, Kak Pah rasa ia lebih bermakna.

Ayat kedua Salah Pada Kak Pah , ini amalan Kak Pah, ini tanggungjawab kak Pah pada Allah. Betul Pada Kak Pah , ini amalan Kak Pah, ini tanggungjawab kak Pah kepada Allah.

11 | M S

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

Ulasan kesalahan : Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat. Kata hubung µdan¶ sama sekali tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. Ayat kedua pula menunjukkan penggunaan kata µpada¶ dan µkepada¶. Kata µpada¶ digunakan tidak tepat kerana kata µpada¶ adalah merujuk tempat, masa.

3.2 Pembentukan kata

Pembentukan kata melibatkan pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan yang terdapat dalam ayat. Imbuhan dapat mengubah bentuk, tugas, makna dan sesuatu kata. Kesalahan dari segi pengimbuhan berlaku jika tidak mengetahui aspek-aspek imbuhan, tugas dan maknanya.

Salah

Kak Pah masih ingat masa kandungkan Aliff ........... ...........

Betul

Kak Pah masih ingat masa mengandungkan Aliff ........ .......

12 | M S

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

3.3 Frasa

3.3.1

Frasa nama

Frasa nama merupakan kata nama atau sekumpulan kata yang kata utamanya kata nama. Frasa nama dapat berutgas sebagai subjek, objek atau predikat dalam ayat. Kesalahan umum yang biasanya yang berlaku pada dua aspek iaitu a-bentuk jamak b-hukum DM

3.3.2 Frasa Adjektif

Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat. Frasa adjektif dalam ayat boleh disertakan dengan kata penguat . Contohnya agak besar, paling hebat, indah nian,dan sebagainya.

Frasa Adjektif yang Sekarang Kak Pah adalah ibu yang sangat berbangga, Alif salah bercakap bahasa arab dengan fasih dan lancar.

Frasa Adjektif yang Sekarang Kak Pah adalah ibu yang sangat bangga kerana betul Alif boleh bercakap bahasa arab dengan fasih dan lancar.

13 | M S

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

Ulasan kesalahan:

Kata penguat sangat tidak perlu diletakkan pada ayat tersebut kerana predikat berbangga sudah ditunjukkan sebagai penerang. Penulis meletakkan imbuhan

pada ayat yang telah mempunyai kata penguat. Perkataan sangat sudah membawa maksud yang kuat tentang kata yang diterangkan. Oleh itu apabila kata adjektif yang berawalan ber digunakan sebagai penerang, kata penguat tidak lagi diperlukan.

3.3.2

Frasa kerja Tak Transitif

Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat b ertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya. Contohnya kata kerja yang berapitan ber....kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran ±kan telah mewakili kata sendi dengan, atau, pada atau tentang.

salah

Selepas selesai bersiap, Aliff biasanya akan terus pergi ke masjid.

Betul

Selesai bersiap Aliff biasanya akan terus pergi ke masjid Atau Selepas bersiap, Aliff biasanya akan terus pergi ke masjid

14 | M S

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

Ulasan kesalahan:

Frasa kerja Tak Transitif selepas dan selesai digunakan pada keadaan yang sama. Salah satu Frasa kerja Tak Transitif tersebut harus digugurkan supaya tidak membawa maksud yang bertindan.

3.4 Struktur ayat

Mengenalpasti ayat tergantung dan kesalahan dari segi perbendaharaan kata. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat. Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjeknya atau predikat bukan lah ayat. Contoh ujaran yang tidak ada subjek ialah µDiseluruh dunia mengalami kemelesetan ekonomi¶

Salah

Kak Pah bergiat dalam bidang nyanyian.

Betul

Kak Pah bergiat aktif dalam bidang nyanyian

Ulasan kesalahan:

Struktur ayat tidak lengkap menjadikan sesuatu ayat tersebut tidak dapat di sampaikan maknanya. Kesalahan yang terdapat pada ayat di atas ialahayat tersebut tidak mempunyai subjek. Kehadiran subjek µbergiat aktif¶ telah melengkap kan ayat tersebut sebagai subjek dan dalam bidang nyanyian sebagai predikat.

15 | M S

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

4.0 PENUTUP 4.1 Kesimpulan

Daripada perbincangan di atas kesimpulan yang dapat diambil tentang hal ini i alah pengetahuan ilmu tatabahasa oleh penulis dan penutur bahasa melayu sangat penting. Kesalahan tatabahasa diambil mudah oleh segelintir pihak dan tiada mensabitkan kesalahan

penguatkuasaan dan pemantauan dan akta yang

tatabahasa ini menyebabkan kesalahan ini terus berlaku terutamanya di peringkat pentadbiran negara dan media jelata.

4.2 Cadangan

DBP perlu diberi kuasa undang-undang untuk menegur kesilapan yang dilakukan oleh peslaah bahasa, manakala pihak berwajib juga harus merujuk dengan pakar dan guru bahasa sebelum menggunkan satu istilah yang baru suapaya ia tidak terpesong dari tatabahasa melayu.

16 | M S

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

Bibliografi

Asmah Haji Omar. (1993). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka

Asraf dan Siti Aminah (2009 ) Bahasa Malaysia, Bangi. Sasbadi Sdn Bhd.

Analisis Kesalahan Bahasa Melayu http://bmstpm.blogspot.com/2007/05/analisis kesalahan-bahasa.html

Azhar Salleh 2010 ³Morfologi bahasa Melay u´ http://witra.blogspot.com/2009/01/sk taman-bukit-mewah.html John Jensen 1995 ³ Morfologi struktur kata dalam nahu generative ³ Dewan Bahasa dan pustaka. ³Kesalahan Umum Bahasa Melayu´ http://c.1asphost.com/kelas/latih/betul.htm ³Kesalahan Bahasa Malaysia´ http://bmalaysia.wordpress.com/ Liow Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994 ) Nahu Melayu Moden. Kuala Lumpur Fajar bakti

³Morfologi bahasa Melayu 2009 ³ http://ms.wikipedia.org/wiki/Tatabahasa_bahasa_Melayu .

³Perihal imbuhan meN´ 2007 http://mindabahasa.wordpress.com

17 | M S

BBM 3203

Nor Izzati B t Mohd Haduri [ J40822 ]

³ Pusat Rujukan Melayu¶´http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=hukum&d=10

18 | M S