(Diisi dalam 1 salinan

)

UNIT CONVERSION DAN PINJAMAN PELBAGAI BHG. KAWALAN KREDIT TKT 3, IBU PEJABAT MARA 21, JALAN RAJA LAUT 50609 KUALA LUMPUR

TELEFON : 03-26915111 samb. : 1125, 1137, 1157 1158,3992 & 1141 FAX : 03-26981481

BORANG PERMOHONAN PENGURANGAN KADAR BAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN MARA (CONVERSION)
NAMA ALAMAT EMEL NO. A/K MARA NO. TELEFON
INSTITUSI PENGAJIAN TERAKHIR (DI BAWAH TAJAAN MARA)
ADAKAH PERLU DIKEMASKINI * (YA/TIDAK)

ALAMAT:

PERINGKAT PENGAJIAN YANG DIIKUTI DI BAWAH TAJAAN MARA
TANDAKAN (/) PERINGKAT PENGAJIAN INT. ENGLISH MATRIKULASI A LEVEL I.B FOUNDATION DIPLOMA HND NCUK AAD IJAZAH PERTAMA IJAZAH SARJANA PROFESIONAL PHD/DOCTORATE TEMPOH PENGAJIAN (MULAI - HINGGA) PENCAPAIAN (CGPA/KELAS/PURATA/ MERIT/DLL.) KELAYAKAN YANG DIPEROLEHI

Nota :1. Sila kemukakan semua salinan Sijil/Diploma/Ijazah dan Transkrip penuh yang telah disahkan benar oleh Pegawai Kerajaan atau Badan Berkanun Kumpulan A dan B/ Penghulu/Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan Kampung (JKKK)/ Sidang/Jaksa Pendamai (JP)/Wakil Rakyan/Pegawai Dalam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Mejistret/Peguam. Setiap pengesahan hendaklah dicop Nama, Jawatan dan Jabatan oleh pihak yang mengesahkan. 2. Sila lengkapkan ruangan "Peringkat Pengajian Yang Diikuti Di Bawah Tajaan MARA" di atas dengan mengisi apa jua peringkat pengajian yang terlibat berdasarkan tempoh tarikh mula hingga akhir tajaan MARA. 3. Borang permohonan ini hendaklah dihantar beserta sampul surat berukuran 11sm x 22sm beralamat sendiri dan dilekatkan setem bernilai 30 sen. 4. Sila buat tindakan susulan sekiranya tiada mendapat sebarang maklumbalas selepas 6 bulan dari tarikh permohonan diterima. * Potong mana yang tidak berkenaan/berkaitan.
Tarikh : ________________ Tandatangan : ___________________ UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Setelah disemak, didapati permohonan ini adalah lengkap / tidak lengkap. Oleh yang demikian permohonan ini boleh / tidak boleh diterima. Pemohon juga telah dimaklumkan tentang perkara ini. Diterima oleh :__________________________ ( ) Tarikh : _____________________ No. K/P : _______________________