Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

TAJUK : TAFSIRAN - SURAH AL-KAFIRUN “ORANG-ORANG KAFIR” AYAT 1 -6

OLEH:
http://ratu-permatakhas.blogspot.com

ZIELA SHAFIEE

1

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

1.0 KANDUNGAN :

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Sub Tajuk Kandungan Pengenalan Surah Surah Al Kafirun dan Makna Kandungan Surah Sebab Turun Surah Tafsir dan Ulasan Rujukan

M/Surat 2 3 3 4 4 5-9 10

2

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

2.0

PENGENALAN SURAH

Surah ini dinamakan surah Al-Kafirun yang bermaksud orang-orang kafir. Ia telah diturunkan di Kota Mekah selepas surah Al-Kauthar dan surah ini mengandungi 6 ayat. 2.1 NAMA SURAH

Menurut Wahbah (2001), surah ini dinamakan surah Al-Kafirun kerana Allah memerintahkan Nabi Muhammad S.A.W supaya menegaskan kepada orang-orang kafir bahawa Baginda tidak akan menyembah apa yang mereka sembah seperti patung-patung dan berhala. Manakala, nama lain bagi surah ini ialah al-Munabazah, al-Ikhlas, dan alSurah Al Kafirun; Ayat 1-6 Dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Pengasih. (1) Katakanlah: “Hai orang-orang kafir.” (2) Aku tidaklah menyembah apa yang kamu sembah. (3) Dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku .sembah (4) Dan aku bukanlah penyembah sebagaimana .kamu menyembah (5) Dan kamu bukanlah pula penyembah sebagaimana aku .menyembah (6) Untuk kamulah agama kamu .dan untuk akulah agamaku Muqasyqasyah. 3.0 SURAH AL-KAFIRUN DAN MAKNA ﴿ ﴾109:1﴿

‫قُل يا أ َي ّها ال ْكافِرون‬ َ ُ َ َ ْ َ ‫ل أ َع ْب ُد ُ ما ت َعْب ُدون‬ َ ُ َ
﴾109:3

﴾109:2﴿ ﴿

َ َ ُ ‫ول أنت ُم عاب ِدون ما أع ْب ُد‬ َ َ ُ َ ْ َ ‫ول أ َنا عاب ِد ٌ ما ع َبدت ّم‬ َ َ ْ َ ّ َ

﴾109:4﴿

َ َ ُ ‫ول أنت ُم عاب ِدون ما أع ْب ُد‬ َ َ ُ َ ْ َ
﴾109:5

﴾109:6﴿

‫ل َك ُم دين ُك ُم وَل ِي دين‬ ِ ْ ْ ِ ِ َ

3

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

4.0

KANDUNGAN SURAH

Surah Makkiyyah ini merupakan surah yang mengisytiharkan pembebasan diri mukmin daripada meniru amalan orang-orang musyrikin. Ia menyarankan agar manusia melakukan sesuatu dengan penuh ikhlas kepada Allah SWT. Ia menggariskan sempadan pemisah yang jelas di antara iman dan kufur, dan di antara orang-orang beriman dan penyembah berhala. Ketika orang-orang musyrikin mengesyorkan al-muhadanah (tolak ansur) daripada Rasulullah SAW iaitu agar Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka selama setahun dan mereka akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad selama setahun, lalu turunlah surah ini yang memintas keinginan buruk dan rendah orang-orang kafir tersebut. Surah ini menegaskan pertentangan abadi di antara dua kumpulan iaitu orang-orang beriman dan orang-orang kafir untuk selama-lamanya. 5.0 SEBAB TURUN SURAH

Al-Tabrani dan Ibn Hatim telah mentakhrijkan hadith berikut daripada Ibn Abbas: bahawa orang-orang Quraisy telah menawarkan kepada Rasulullah untuk memberi baginda harta benda sehingga baginda menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Mereka berjanji akan mengahwinkan baginda dengan mana-mana wanita yang diingininya (dan dengan syarat tertentu). Mereka berkata : “Wahai Muhammad ini adalah untuk engkau dengan syarat engkau berhenti daripada mencerca tuhan-tuhan kami dan memburuk-burukkannya. Kalau engkau tidak mahu (pilihan ini), maka sembahlah tuhan-tuhan kami selama setahun”. Rasulullah menjawab: “Tunggulah sehingga aku melihat perintah Tuhanku, lalu Allah menurunkan surah Al Kafirun (ayat 1-6) dan surah Al-Zumar (ayat 39:64). Abd al-Razzaq telah meriwayatkan daripada Wahab katanya: “Orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW: “Apa kata kalau engkau ikut (agama) kami setahun dan kami pula ikut agama engkau setahun”, lalu Allah menurunkan surah ini. Manakala Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Sa’id bin Mina, katanya: “Al-Walid bin al-Mughirah, al-‘Asi bin Wa’il, al-Aswad bin al4

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

Muttalib dan Umayyah bin Khalaf pergi menemui rasulullah SAW dan berkata: “Wahai Muhammad sudilah engkau menyembah apa yang kami sembah dan kami juga menyembah apa yang kamu sembah supaya kita semua boleh berkongsi bersama dalam semua perkara, selepas itu Allah pun menurunkan ayat daripada surah ini.
6.0

TAFSIRAN DAN ULASAN

Setiap umat manusia telah diberikan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Ini telah dinyatakan di dalam surah alKafirun ayat 1-6 di mana Allah SWT berfirman “Katakanlah (wahai Muhammad), Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak menyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak akan menyembah apa yang telah kamu sembah. Dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kamu agamamu, dan untukku agamaku!”. Masyarakat di negara kita merupakan pengamal sistem demokrasi dalam corak pemerintahannya dan telah mengamalkan kosep bebas menganut agamanya. Ini telah dinyatakan di dalam Perkara 11 dalam Perlembagaan Malaysia telah menyatakan bahawa “Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya,” tetapi perkara ini juga memberi kuasa kepada kerajaan-kerajaan negeri dan persekutuan untuk “mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.” Secara umum kita ketahui bahawa terdapat kaum majoriti di negara ini yang berbangsa Melayu, Cina dan India menganut kepercayaan masingmasing seperti Islam, Buddha dan Hindu. Islam tidak memaksa untuk sesuatu kaum itu untuk menganut agama Islam. Islam merupakan agama yang tidak memaksa untuk dianutinya malahan Islam merupakan agama yang mengamalkan konsep toleransi. Islam juga adalah suatu sistem hidup yang lengkap sempurna, yang diciptakan Allah SWT untuk manusia sejagat. Di dalam Islam terkandung dua bahagian asasi yang tidak boleh berpisah iaitu Akidah dan Syari'ah. Akidah adalah asas yang segala-galanya bertitik tolak daripadanya. Tanpa akidah yang benar, amal manusia tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Pendidikan akidah seharusnya disemai dalam diri seorang muslim sejati agar ajaran Islam yang dipelajari tidak terpesong dan songsang. Kepentingan pendidikan akidah ialah untuk mendidik manusia supaya (1) mengakui keesaan dan ketunggalan Allah SWT sebagai tuhan yang wajib disembah, (2) supaya patuh dan tunduk kepada kebesaran dan keagongan Allah SWT dan disamping (3)membentuk kepribadian Insan Muslim sejati.

5

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

Perkataan akidah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu ‘aqada yang bererti ikatan atau simpulan. Daripada ikatan atau simpulan yang maknawi ini maka lahirlah akidah iaitu ikatan atau simpulan khusus dalam kepercayaan. Manakala dari segi istilah, akidah bermaksud kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. Akidah menurut istilah syara’ pula bermaksud kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat atau nilai-nilai yang mutlak, yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki, yang kudus dan suci seperti yang diwajibkan oleh syara’ iaitu beriman kepada Allah SWT, rukunrukun Iman, rukun-rukun Islam dan perkara-perkara ghaib. Namun begitu, ada segelintir masyarakat dan umat manusia kini masih lagi jahil beragama dan telah menyalahgunakan kelonggaran (toleransi) agama Islam dalam memilih agama masing-masing. Jika dahulu masyarakat jahiliyah menyembah patung-patung berhala, tapi kini segelintir pihak masih percaya tuhan mereka adalah selain Allah SWT. Sebagai contoh, dengan penubuhan kumpulan Ayah Pin merupakan antara lima kumpulan ajaran sesat paling tegar dikesan di Malaysia suatu ketika dahulu dan mula bergerak pada tahun 1982 sehingga tahun 2001 setelah dibanteras pergerakan mereka oleh pihak kerajaan. Pengikut kumpulan ini telah mengamalkan ratib secara kuat dalam gelap dengan bercampur antara lelaki dan wanita. Mereka juga telah mewujudkan kerajaan langit buatan mereka sendiri dan pemimpinnya, Ayah Pin atau Arrifin Muhammad telah mengaku dirinya sebagai tuhan dan pencipta semua agama serta pemegang kunci ke syurga. Alangkah ruginya pengikut kumpulan ini yang telah menjadikan di kalangan manusia sendiri sebagai tuhan mereka?! Mereka percaya segala kata-kata Ayah Pin sebagai satu azimat. Pengikut-pengikut kumpulan ini bukan sahaja daripada kalangan orang melayu dan Islam, malah pelbagai bangsa dan agama telah terpedaya dengan menganut ajarannya yang terpesong jauh. Mereka sangup tunduk menyembah dan mencium kaki tuhan palsu mereka. Alangkah bodoh dan ke manakah hilang nilai harga diri dan iman dalam diri mereka yang sanggup menundukkan diri dari kalangan mereka sendiri. Dalam hal ini, siapakah yang harus dipersalahkan?! Penyembahan Tuhan selain menyembah Allah SWT merupakan salah satu perbuatan menyekutukan Allah SWT yang Esa dan dianggap perbuatan yang syirik di sisi agama. Di antara perbuatan-perbuatan yang boleh memesongkan akidah ialah dengan menyembah selain Allah SWT seperti penyembahan berhala, anak patung, sesama manusia, api dan mengamalkan kepercayaan animisme. Ini dapat dicontohi peristiwa pada zaman kaum bani Quraisy musyrikin yang telahpun mengamalkan penyembahan berhala dan dewa-dewa di mana mereka percaya bahawa dengan menyembah benda yang tidak bernyawa ini hidup mereka akan terasa aman dan berada di jalan yang benar. Malah perbuatan mereka adalah sia-sia dan menyesatkan sahaja. Ini dapat dijelaskan dengan peristiwa penurunan ayat di bawah ini:
6

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

“Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.” (al-Kafirun, 109: 1-2) Menurut Dr Wahbah (2001), dalam penulisannya, beliau ada memetik beberapa petikan daripada beberapa tokoh yang menjelaskan makna surah ini. Daripada ayat 1 surah ini, Allah S.W.T telah menggunakan kalimah ‘katakanlah’ dengan bertujuan untuk mengurangkan impak keras dalam menyatakan ketegasan mengenai pendirian yang diambil di mana Baginda disuruh menggunakan pendekatan lemah lembut dalam berkomunikasi. Ungkapan ini juga menunjukkan baginda hanyalah menyampaikan perintah Allah S.W.T semata-mata. Manakala, ayat ‘wahai orang-orang kafir’ dalam ayat ini juga telah ditujukan kepada orang-orang yang tidak mahu percaya. Menurut Ibnu Jarir, panggilan seperti ini disuruh sampaikan Tuhan oleh nabiNya kepada orang-orang kafir yang sejak mulanya menentang keras ajaran yang Rasulullah s.a.w sampaikan. Mereka menentang ajaran nabi s.a.w dan nabi s.a.w pun bertegas menentang penyembahan mereka kepada berhala. Hal ini telah menimbulkan suatu pertandingan siapakah yang lebih kuat semangatnya mempertahankan pendirian masing-masing sehinggakan mereka terasa sakit dengan pukulan-pukulan itu, mencela berhala mereka dan menyalahkab kepercayaan mereka. Rentetan itu, orang-orang Quraisy musyrikin telah menemui nabi untuk berdamai. Mereka telah ﴾109:2﴿ ‫قُل يا أ َي ّها ال ْكافِرون ﴿1:901﴾ ل أ َع ْب ُد ُ ما ت َعْب ُدون‬ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ mengemukakan usul damai iaitu “Ya Muhammad! Mari kita berdamai. Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau pun hendaknya bersedia pula menyembah yang kami sembah, dan di dalam segala urusan di negeri kita ini engkau turut serta bersama kami. Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang ada pada kami, supaya turutlah kami merasakannya dengan engkau. Dan jika pegangan kami ini lebih benar daripada apa yang engkau serukan itu maka engkaupun telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil bahagian padanya”. Maka, setelah mereka mengemukakan usul ini, maka turunlah ayat ini; “Katakanlah, wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.” (Hamka, 2003). Manakala, J. Osman (2005), dalam penulisannya yang berjudul Perdoman Tafsir (Juzu’ Amma) menyatakan tafsirannya bahawa, “Saya (Nabi Muhammad s.a.w) tidak akan menyembah apa yang kamu sembah kerana kamu menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa yang kamu pergunakan untuk menjadi orang-orang yang memberi syafaat untuk kamu. Kamu menyembah dewa-dewa yang kamu sangka berdiam di sesuatu bangunan,
7

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

sedang saya menyembah Allah SWT yang tidak bersekutu, yang tidak mempunyai bandingan, tidak mempunyai anak dan isteri, tidak hinggap dalam mana-mana tubuh, tidak berdiam di sesuatu tempat. Ia dapat kita hubungi langsung dan tidak memerlukan adanya orang-orang yang menjadi pengantara.”

﴾109:6﴿ ‫ل َك ُم دين ُك ُم وَل ِي دين‬ ِ ْ ْ ِ ِ َ “Dan kamu tidak menyembah Tuhan yang aku sembah.” (al-Kafirun, 109: 3) Menurut tafsiran Ibnu Katsir yang disalinkannya dari Ibnu Taimiyah, pengertian ayat 3 di atas bermaksud “persembahan kita ini sekali-kali tidak dapat diperdamaikan atau digabungkan kerana yang aku sembah hanya Allah SWT dan kalian menyembah kepada benda; iaitu kayu atau batu yang kamu perbuat sendiri dan kamu besarkan sendiri”. Manakala daripada Syeikh Muhammad Abduh telah menjelaskan perbezaan yang disembah iaitu perbezaan objek penyembahan (ma’bud) di dalam ayat 2 dan 3 surah ini. Beliau telah menegaskan apa yang disembah oleh mereka adalah berlainan dan tidak sama dengan kita sembah iaitu (1) “..yang aku sembah ialah Tuhan Yang Maha Esa yang bersih daripada segala macam persekutuan dan perkongsian, dan mustahil menyatakan diriNya pada diri seseorang atau sesuatu benda, (2) Allah yang meratakan kurniaNya kepada sesiapa yang tulus ikhlas beribadat kepadaNya, (3) Dan Maha Kuasa menarik ubun-ubun َ orang yang ﴾109:3﴿ ُ ‫ول أنت ُم عاب ِدون ما أ َع ْب ُد‬ َ َ ُ َ ْ َ menolak kebenaranNya dan menghukum orang yang menyembah kepada yang lain. Sedangkan apa yang mereka sembah adalah bukan Allah SWT tetapi mereka menyembah benda dan menyekutukan Allah SWT”. (Hamka, 2003). Menurut Wahbah (2001), perbezaan di dalam aspek penyemabhan (alma’bud) di antara nabi s.a.w dan golongan mu’min dengan golongan kuffar ialah golongan mukminin hanya mengabdikan diri kepada Allah SWT yang Esa dan tidak menyekutuiNya. Manakala, golongan kuffar pula menyembah sembahan lain daripada Allah SWT. Mereka menyembah berhala, patung dan memohon syafaat daripada manusia, malaikat, bintang dan berbagai lagi kesesatan yang terkandung dalam agama-agama berkenaan.

“Dan aku tidak akan menyembah apa yang telah kamu sembah. Dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. (al-Kafirun, 109: 4-5)

8

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

Di dalam ayat 4 dan 5 ini telah menjelaskan perbezaan cara beribadat. Menurut tafsiran Syeikh Muhammad Abduh telah menyatakan bahawa “ Ibadatmu itu bukan ibadat dan tuhanmu itu bukan Tuhan. Untuk kamulah agama kamu, pakailah agama itu sendiri, jangan pula aku diajak menyembah yang bukan Tuhan itu. Dan untuk akulah agamaku, jangan sampai hendak kamu campur-adukkan dengan apa yang kamu sebut agama itu.” Manakala menurut tafsiran Wahbah, di antara perbezaan di dalam aspek ibadah ialah golongan mukmin hanya mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan penuh ikhlas. Mereka tidak syirik kepadaNya dan tidak pula lalai di dalam mengerjakan ibadah menurut syariat melalui cara yang diredhai oleh Allah SWT. Manakala golongan kufur dan syirik di dalam pelbagai bentuk yang mereka cipta sendiri dengan mengikut hawa nafsu mereka yang sebenarnya sama sekali tidak pernah diredhai oleh Tuhan yang Maha Esa. Ada ulama berpendapat bahawa dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa pengulangan bertujuan sebagai pengukuhan dan penegasan iaitu untuk memberi kata putus dan muktamad mengenai permohonan mereka agar Rasulullah SAW menyembah tuhan mereka.

“Untuk kamu agamamu dan untukku agamaku!” (al-Kafirun, 109: 6) Maksudnya kamu tetap dengan sifat syirik dan kufur kamu. Manakala aku tetap dengan agamaku yang berteraskan tauhid kepada Allah SWT serta keikhlasan ataupun agama Islam itu sendiri. Agama kamu agama syirik. Agama syirik ini tidak akan mempengaruhi diriku. Agamaku adalah agama َ ﴾109:5﴿ ُ ‫ول أ َنا عاب ِد ٌ ما ع َبدت ّم ﴿4:901﴾ ول أنت ُم عاب ِدون ما أ َع ْب ُد‬ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ّ َ َ tauhid, ia tetap dengan diriku dan tidak menjangkau kepada kamu sehingga kamu menjadi penganutnya. Ada juga ulama berpendapat; “Bahawa agama merupakan pembalasan. Ini memberi pengertian bahawa bagi kamu terdapat pembalasan di dalam agama kamu. Manakala bagiku terdapat pembalasan di dalam agama Islam,agama yang aku anuti. Dan dikatakan juga bahawa agama maknanya tatacara ibadah” (Wahbah, 2001). Menurut tafsiran oleh buku Tafsir Al- Azhar, surah ini menegaskan kepada pengikut Nabi Muhammad s.a.w bahawa akidah tidaklah dapat diperdamaikan. Tauhid dan syirik tidak dapat dipertemukan. Kalau yang hak hendak dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil jualah yang menang. Oleh sebab itu, maka Akidah Tauhid itu tidaklah mengenal apa yang dinamai Cynscritisme yang bermaksud menyesuai-nyesuaikan.Misalnya
9

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

animism dengan Tauhid, penyembahan berhala dengan sembanhyang, menyembelih binatang guna pemuja hantu atau jin dengan membaca Bismillah (Hamka, 2003). Imam Abu ‘Abdullah al-Shafi’I dan imam-imam yang lain telah menjadikan ayat yang bermaksud : “Untuk kamu agamamu dan untukku agamaku!” sebagai alas an untuk membuat kesimpulan bahawa aliran faham kekufuran itu sebenarnya adalah satu atau sama sahaja (millah wahidah). Agama Yahudi yang umpamanya mewariskan beberapa ajaran kepada agama Nasrani. Begitulah sebaliknya agama Kristian juga mempengaruhi agama Yahudi, justeru sebab-sebab pertalian sejarah. Semua agama di dunia ini selain daripada Islam mempunyai ciri0ciri yang sama iaitu cirri-ciri kebatilan dan kesesatan. Hanya Islam yang diakui oleh Allah SWT sebagai agama yang benar di dunia ini Daripada tafsiran daripada surah al-Kafirun,109 ayat 1 hingga 6 di atas telah dijelaskan sebab-sebab penurunan ayat surah tersebut serta pandangan beberapa ulama dan ahli pemikir Islam berkenaan pemutusan dan penolakan tegas oleh Rasulullah SAW tentang usulan berdamai di mana mereka (kaum Quraisy) menginginkan gabungan persembahan. Ini adalah mustahil akan berlaku kerana cara persembahan dan objek yang disembah oleh mereka adalah berbeza dengan anutan kita iaitu dengan menyembah Allah SWT yang Esa yang tidak disekutui. Penurunan ayat surah al-Kafirun tersebut daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penegasan penolakan usulan oleh orang musyrikin kerana ia melibatkan pemesongan akidah dan tauhid seseorang dengan menyembah selain Allah SWT. Oleh itu, sebagai kesimpulan, dengan penyekutuan terhadap Allah SWT boleh menjejaskan akidah dan terdorong ke jalan kesesatan di dunia untuk di akhirat kelak. Masalah ini dapat dibendung jika setiap individu telah dibekalkan dengan didikan agama dan asuhan yang baik sejak dari akar umbi lagi oleh pihak ibu bapa. Di antara faktor-faktor yang menjadi punca masalah ialah kurang didikan agama daripada ibu bapa sejak dari kecil, dan juga tiada penegasan di dalam diri individu sehingga mereka mudah mempercayai dan terjebak dalam dunia kesesatan. Jika ini semua dapat dilaksanakan dengan baik, maka tiadalah ajaran-ajaran sesat dan perbuatan syirik berleluasa ibarat “cendawan tumbuh selepas hujan”.

7.0

RUJUKAN
10

Tafsiran Surah Al Kafirun Ayat 1-6 oleh ziela

1- Buku-buku :
a- Othman Jantan, Pedoman Tafsir (Juz Amma), Al Kafirun (Orang-

orang kafir), Pustaka Nasional, Singapura, 2005, muka surat 51-54. b- Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 10, Surat Al-Kafirun (orang-orang kafir),Pustaka Nasional, Singapura, 2003, muka surat 8131-8134 c- Wahbah, Tafsir Al-Munir Juz ‘Amma, Surah Al-Kafirun, Persatuan Ulama Malaysia dan Intel Multimedia and Publication,Petaling Jaya, 2001, muka surat 447-452 2- Artikel :
a- “Perlembagaan Kebebasan Beragama di Malaysia 2009”, Tarikh

Ambil

3

Februari

2010,

http://bahasa.malaysia.usembassy.gov/root/pdfs/irf09_bm.pdf
b- “Kerajaan Tidak Guna ISA Terhadap Ayah Pin”, Utusan Online,

Tarikh Artikel : 25 Julai 2005, Tarikh Ambil Artikel : 1 March 2010, http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp? y=2005&dt=0725&pub=Utusan_Malaysia&sec=Laporan_Khas&pg= lk_01.htm

11