KANDUNGAN

Senarai Kandungan

Muka Surat

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

1 2–3 4 5 - 11 12 13 – 22 23 24 25 - 30

Penghargaan
Segala puji-pujian dirafakkan kepada Allah s.w.t,Tuhan Pencipta sekalian alam,Tuhan yang mengurniakan pelbagai nikmat supaya hamba-Nya dapat pergunakan untuk kemudahan beribadah atau mengabdikan diri kepada-Nya. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.,Rasul pilihan yang menunjukkan teladan akhlak mulia supaya menjadi contoh dan ikutan umatnya. Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat illahi kerana limpah kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Di ruangan yang mulia ini saya ingin mengambil kesempatan melontarkan selaut kalungan penghargaan dan terima kasih tidak bertepian kepada semua pihak yang terloibat secara langsung atau tidak langsung di dalam merialisasikan tugasan ini. Dedikasi istimewa ditujukan kepada abi dan umi tersayang di atas dorongan dan sokongan serta tunjuk ajar yang berterusan. Juga kepada guru tersayang iaitu cikgu Azizah binti Kadir. Jutaan terima kasih ditujukan khas kepada Pengetua dan pengurusan sekolah diatas nasihat dan dorongan semangat yang berterusan. Tidak lupa juga, ucapan penghargaan dan terima kasih tujukan kepada rakanrakan seperjuangan di atas kesudian untuk berkongsi maklumat dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada responden yang tidak keberatan memberi kerjasama kepada saya ketika menjalankan kajian bagi menyempurnakan tugasan ini. Kepada semua terima kasih diucapkan. Sekian, terima kasih 1

Ianya termasuklah kegiatan pertanian seperti kelapa sawit. kaki tangan hospital. Pemilihan Kampung Sentol Patah.getah.tembakau. Marang.bengkel perabut dan membuat makanan ringan. Selain itu juga terdapat sebilangan penduduk yang mengusahakan perniagaan seperti mengusahakan bengkel kraf tangan. 2 . Keistemawaan kampong ini bukan sahaja kerana kepelbagaian kegiatan ekonominya tetapi juga dapat dilihat dari aspek perubahan pandang darat fizikal dan budaya yang sangat pesat sekali. Marang. Ada juga sebilangan penduduk di sini memilih sektor perkhidmatan sebagai kerjaya seperti berkhidmat sebagai guru. kedai runcit.Pendahuluan Kerja Kursus Geografi merupakan tugasan yang wajib dilaksanakan olen semua calon yang akan menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008. polis dan lain-lain. Jelas sekali kelihatan kawasan hutan paya air masin telah bertukan menjadi kolam penternakan udang harimau yang beroriantasikan ekspot. stor kayu. Terengganu sebagai kawasan kajian. Bangunan-bangunan rumah kedai dan kediaman didirikan bagaikan cendawan tumbuh di sekitar kampong ini mengambarkan migrasi penduduk berlaku. Bagi memenuhi keperluan ini saya dengan penuh yakin memilih kawasan kediaman saya iaitu Kampung Sentol Patah. Terengganu adalah amat bersesuian dengan tajuk kajian kerana di kampung ini terdapat kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya. sayur-sayuran dan lain.

Dasar diversifikasi dalam kegiatan ekonomi yang diamalkan telah membawa negara Jepun sebagai peneraju ekonomi dunia yang amat disegani. Saya memilih negara Jepun sebagai negara perbandingan kerana negara Jepun merupakan sebuah negara maju dalam bidang ekonomi. 3 .Bagi melengkapkan kajian ini. perbandingan dengan Negara luar akan dilakukan secaya agak mendalam.

Menilai dan meneliti tentang apakan sumbangan setiap kegiatan ekonomi tersebut terhadap pembangunan dan kemajuan di kawasan kajian. 1. 4 . Kajian ini juga dilakukan agar dapat melahirkan rasa bangga dan berbesar hati sebagai anak jati di kawasan kajian dan seterusnya dapat melahirkan rasa syukur yang tidak terhingga terhadap tuhan sekalian alam di atas anugerah-Nya yang tidak terhingga ini.Objektif Kajian Kajian ini di jalankan berdasarkan beberapa objektif yang ditetapkan sebagaimana berikut. 2. 4. Mengenalpasti dengan jelas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh penduduk – penduduk di kawasan kajian. 5. Membuat penilaian terhadap kesan-kesan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi tersebut terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Mengenalpasti apakah langkah-langkah sesuai yang akan diambil untuk mengurangkan dan seterusnya mengatasi kesan kegiatan ekonomi tersebut ke atas alam sekitar di kawasan kajian. 3.

Kampung ini terletak di antara Kampung Gong Nangka dan Kampung Star Kanan.5 kilometer dan boleh dihubungi melalui jalan raya.Lokasi Kampung Sentol Patah dapat dilihat dengan jelas di internet melalui “Geogle Earth”.Kawasan Kajian Bagi merialisasikan kajian ini. Kampung Sentol Patah terletak dalam daerah Marang dan Mukim Rusila. Hanya terdapat bukit-bukit kecil yang beralun di bahagian pedalaman ditumbuhi hutan dan semak samun. Dari segi lokasi pula. Terdapat paya air masin di beberapa bahagian terutama di tepi sungai yang menjadi habitat kepada beberapa spisis hidupan air. Kampung ini sangat menarik kerana terletak di tebing sungai Marang yang sangat bersih.Jarak ke Kuala Terengganu ialah 14.5 kilometer melalui jalan raya dan 5. 5 .3 kilo meter melalui jalan air .maka kawasan kajian yang dipilih ialah sebuah kampung yang yang cukup menarik iaitu Kampung Kubu. Jarak dari Bandar Marang ialah 4. Menurut beberapa responden yang ditemui nama kampung ini adalah berasal dari nama pokok iaitu pokok ‘Sentol’. Dari segi bentuk muka bumi. Juga dapat dilihat berdasar peta Daerah Marang yang dilampirkan serta peta lakar yang turut dilampirkan.secara keseluruhannya kampung ini terdiri tanah pamah yang subur kerana terbentuk hasil daripada mendapan sungai Marang yang merentasi kampung ini.

gerai menjual goring pisang dan bengkel kfar tangan. Beberapa maklumat boleh didapati secara terus dari pengusaha-pengusaha premis tersebut.boring-borang kaji selidik yang mengandungi beberapa maklumat ringkas diedar kepada beberapa responden yang terpilih. Rujukan Kaedah rujukan juga digunakan dalam kajian ini.Kaedah Kajian Beberapa kaedah yang difikirkan sesuai telah digunakan untuk mempastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana yang dirancang. 4. Soal . 12 . Borangborang yang telah siap diisi turut dilampirkan bersama-sama kajian ini. 1.pemerhatian umum dan khusus dilakukan terhadap kerja-kerja menternak udang harimau dan penternakan ikan dalam sangkar yang terletak di pinggir sungai di hujung kampung. Pemerhatian Melalui kaedah ini. Antara kaedahkaedah tersebut adalah sebagaimana berikut. Rasa seronok ketika bermain air dan melihat sendiri ikan-ikan meloncat-loncat ketika menyambar makanan yang ditabur. 2. Buku teks Goegrafi tingkatan 3 merupakan rujukan utama untuk mendapatkan maklumat berkaitan kegiatan ekonomi di negara Jepun sabagai satu perbandingan.selidik Melalui kaedah ini. kedai makan. 3. Temu – bual Temu-bual secara sepontan dapat dilakukan ketika berkunjung ke beberapa premis perniagaan seperti kedai runcit.

Daripada jumlah itu.Dapatan Kajian 1. perikanan. pertanian sara diri ( padi sawah) dan pertanian pasar (sayur-sayuran dan buah-buahan). Melalui kajian ini didapati seramai 65 orang penduduk bekerja dalam sektor primer terutama pertanian. 13 .5 hektar – 1. 3 daripadanya adalah nelayan sungai sepenuh masa dan selebihnya adalah penternak udang harimau dan ikan dalam sangkar. Terdapat kira-kira 15 orang penduduk disini terlibat didalam sektor perikanan.0 hektar sahaja dan diusahakan menggunakan peralatan yang terhad. Manakala jenis-jenis ikan yang biasa diternak pula ialah ikan siakap putih. Meraka mengusahakan beberapa jenis pertanian seperti pertanian jualan ( getah dan kelapa sawit). Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan saiz kebun mereka sekitar 0. Hasil pertanian terutama sayur-sayuran dijual di pasar berhampiran dan juga kepada pemborang. Berdasarkan kajian telah dikenalpasti beberapa kegiatan ekonomi dijalankan oleh penduduk-penduduk di kampung ini.memukat dan menjala ikan. Antara aktiviti yang biasa dilakukan oleh nelaya sungai ialahn seperti memancing. perniagaan.jenis kegiatan ekonomi. Jenis. Antaranya ialah kegiatan pertanian.siakap merah dan kerapu.industri kecil dan perkhidmatan.

gula. Berdasarkan beberapa responden yang ditemui.terdapat juga segolongan penduduk yang mengusahakan industri kecil seperti menbuat barangan kraf daripada mengkuang dan rotan. 2 buah stor kayu dan 4 buah gerai makan di sekirat kampung ini. Di kedai runcit ini didapati ada dijual barang-barang keperluan harian penduduk setempat seperti beras.sabun.kebanyakan mereka berasal dari luar kawasan ini dan baru menetap dan mendiami rumah-rumah kediaman yang baru dibina disekitar kampung ini. 14 . Terdapat 4 buah kedai runcit.Terdapat sebuah bengkel perabut di kampung ini. Selain itu.kakitangan hospital.golongan ini hidup lebih selesa dan lebih mewah disebabkan kerjaya yang mereka ceburi.anggota polis dan lain-lain.ubat gigi dan sebagainya. Didapati terdapat sebilangan penduduk di kampung bekerja di sektor perkhidmatan seperti guru.Seramai 10 orang penduduk pula terlibat dalam sektor perniagaan. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan. Walau bagaimanapun mereka menjalankan kegiatan ini secara kecil-kecilan sekadar memenuhi permintaan penduduk setempat sahaja.

Marang. Terengganu. Bilangan Penduduk Terlibat 64 orang 15 orang 10 orang 15 orang 3 orang 107 orang 70Sumber: 60 50 40 30 20 10 0 Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam/Swasta Industri Kecil/Bengkel Jenis Kegiatan Ekonomi Tajuk : Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Pendududk Di Kempung Sentol Patah. 15 .Terengganu. Bil 1 2 3 4 5 Kegiatan Ekonomi Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam / Swasta Industri Kecil / Bengkel Jumlah Keseluruhan Bilangan Soal-selidik / responden.Jadual 1: Kaitan Jenis Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Penduduk Di Kampung Sentol Patah. Marang.

Marang. Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian.Perkhidmatan Awam/Swasta 13% Industri Kecil/Bengkel 2% Perniagaan 9% Perikanan 13% Pertanian 63% Tajuk: Bilangan Penduduk Kampung Sentol Patah ( Dalam Peratusan ) Yang Terlibat Dalam Pelbagai Kegiatan Ekonomi Di Kampung Sentol Patah.Terengganu. 16 2. Keadaan ini jelas . Kepelbagaian kegiatan ekonomi di kawasan kajian telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di kampung ini.

Sayur-sayuran . perkhidnatan dan industri kecil. Kegiatan penternakan udang harimau beroriantasikan ekspot telah meningkatkan pendapatan kepada penduduk disamping mewujudkan beberapa peluang pekerjaan yang baru. Penggunaan teknologi moden dalam aktiviti penternakan udang harimau jelas dapat dilihat apabila beberapa peralatan seperti kincir air diimpot daripada negara Jepun digunakan. 17 Suatu perkara yang menarik juga ialah penduduk disini kurang bergantung kepada barangan impot sebagai sumber makanan mereka. perniagaan.dapat dilihat apabila sebahagian penduduk terlibat di dalam sektor pertanian. Jalan raya berturap mengganti jalan tanah merah dan bekalan elektrik terus ke kawasan penternakan udang harimau telah diwujudkan. Lokasi kampung dipinggir sungai memudahkan mereka mendapat ikan segar. Kegiatan ekonomi ini juga merupakan punca pendapatan kepada penduduk setempat. Penternakan ikan dalam sangkar dilihat sangat berpotensi kerana mendapat permintaan yang tinggi terhadap sumber protin tersebut. Kegiatan ekonomi juga telah membawa kepada peningkatan insfastruktur di sekitar kampung ini.Injin air perkuasa tinggi digunakan untuk menyedut air sungai ke dalam kolam.Pemindahan teknologi moden dapat dilakukan apabila penternakan disini diuruskan secara moden. perikanan.

gandum.menangkap anjing laut dan ikan paus serta aktiviti menyelam untuk mendapatkan mutiara giat dilaksanakan di kawasan Teluk Ishi dan Pulau Shikoku. 18 3. Buah-buahan seperti tembikai seolah-olah tidak bermusim di kampung ini. Sesungguhnya anugerah ini tidak ternilai dan terhitung banyaknya.laut dalam.mudah didapati kerana kebanyakan penduduk menanamnya sendiri. Tanaman dagangan pula terdiri daripada mulberi. kegiatan pertanian menyumbang sebanyak 15 % peluang pekerjaan kepada penduduk. tembakau. Jepun merupakan negara perikanan terbesar didunia (15.Tamanan makanan terdiri daripada padi.6% hasil tangkapan dunia). Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Kemajuan dalam bidang ekonomi di kawasan kajian telah mendatangkan . Oleh yang demikiah sewajarnya kita merasa bangga dan bersyukur di atas nikmat rezki yang melimpah ruah di bumi yang indah tercinta ini. Perkembangan sektor perindusterian di Jepun begitu pesat sekali.berli dan ubi kentang. Di negara Jepun. Aktiviti perikanan pinggir pantai. gula bit dan biji rep.teh.Kawasan-kawasan perindustrian mega seperti Keihin-Yokohama-Tokyo – Nagasaki telah menghasilkan 30% penghasilan kilang yang diekspot ke seluruh dunia.

Jalan raya berturap dibina dan bekalan elektirk disediakan dikawasan ini. Kawasan hutan paya air masin yang ditumbuhi pokok bakau dan nipah telah bertukar menjadi kolam-kolam besar. Kegiatan penternakan udang harimau di kampung telah mengubah pandang darat fizikal kampung ini. .burung bangau. Kawasan yang dahulunya gelap gelita pada waktu malam bertukar menjadi seperti sebuah taman pesisir air yang bergemerlapan. Antara kesan-kesan tersebut yang paling ketara adalah sebagaimana berikut. racun serangga dan racun rumpai dalam kegiatan pertanian pula banyak mendatangkan kesan negetif terhadap alam sekitar. Kawasan ini dahulunya adalah ‘taman permainan’ bagi sepsis-spesis tersebut telah hilang dek perubahan zaman.kesan terhadap alam sekitar . Kegiatan ini juga dikenalpasti telah menghapuskan habitat sebahagian hidupan laut seperti ketan uca. Dapat dilihat dengan jelas air alur menjadi semakin keruh terutama selepas hujan turun yang menunjukkan pencemaran air telah berlaku. monyet dan sebagainya. Penggunaan racun serangga telah merosakkan ekosistem dan spisis-spisis serangga tertentu.ketam batu dan ketam angin. 19 Penebangan hutan untuk dijadikan kepun kelapa sawit didapati telah mendedahkan kawasan tersebut kepada hakisan tanah. Didapati kandungan DDT didalam tahan telah meningkat dan ada bukti mmenunjukkan tanah menjadi semakin berasid. ikan belacak. Penggunaan baja kimia.

Sayangilah alam anugerah tuhan yang tidak terhingga ini.Selain itu fenomena jerebu juga sering berlaku di samping hujan asid yang mengancam kesihatan penduduk di kawasan tersebut. Di dapati bilangan ikan paus semakin berkurangan akibat penangkapan yang tidak terhad untuk tujuan perindustrian dan perubatan. Ini adalah kerana ketam tersebut mungkin telah mati kerana pencemaran air tersebut. Di negara Jepun. .hasil tangkapan terutamanya ketam nipah semakin berkurangan. 20 4. Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. Di kawasan perbandaran pula didapati fenomena pulau haba berlaku. Para penduduk seharusnya diberi kesedaran tentang kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar akibat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Menjaga keselamatan alam sekitar adalah tanggung jawab kita bersama.Menurut seorang responden (nelayan sungai). Peningkatan suhu berlaku apabila bilangan kenderaan makin bertambah disamping bangunan pencakar langit dibina di merata-rata.Nagoya dan Tokyo. kegiatan penangkapan ikan paus yang berleluasa menyebabkan haiwan mamalia tersebut semakin pupus. Aktiviti perindustrian yang pesat mengakibatkan pencemaran udara dan bunyi yang teruk seperti di Kobe.

Dengan cara ini murid-murid akan lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar disekeliling mereka. Aktiviti kajian di kawasan tanah lembab telah berjaya mendedahkan betapa ekosistem di kawasan tersebut perlu dijaga dan dipelihara supaya dapat diwarisi sepanjang zaman. Di kawasan pertanian. Kempen perlu dilaksanakan agar dapat menanamkan kesedaran yang mendalam terhadap penjagaan alam sekitar. Kempen ini perlu melibatkan semua media massa seperti akhbar dan televisyen supaya kesannya lebih meluas.Bagi mengurangkan kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar maka Langkah-langkah berikut perlu diambil.penggunaan racun dan baja kimia dapat dikurangkan dengan mengunakan kaedah yang lebih mesra alam seperti menggunakan baja organic dari najis binatang ternakan. Aktiviti Penyelidikan dan pembangunan (R& D) juga telah dilakukan untuk mengatasi masalah alam sekitar. Kaedah biologi seperti penggunaan burung pungguk jelapang untuk menghapuskan makhluk perosak tanaman wajar diperluaskan dari masa ke semasa. 21 Penguatkuasaan undang-undang merupakan langkah yang paling ampuh dan mampu menangani gejala pencemaran terhadap alam sekitar. Pelbagai . Pendidikan Alam Sekitar perlu dilaksanakan disekolah-sekolah secara formal dan dijadikan matapelajaran wajib di peringkat sekolah rendah lagi.

Di negara Jepun. pokok-pokok hiasan ditaman secara meluas bertujuan mengurangkan habuk dan bunyi bising. Daun-daun pokok akan bertindak sebagai perangkap habuk yang beterbangan dan bunyi bising di persekitarannya. Rwatan sisa air di bandaraya Fokuoka dilakukan sejak tahun 1979 lagi. Bekalan air dari sungai.tasik dan kolam yang tercemer dibersih dan dirawat terlebih dahulu sebelum dibekalkan kepada penduduk. Melalui kajian ini. ‘Bullet Train’ yang menggunakan kuasa elektirk mampu mengangkut penumpang yang ramai dan tidak mencemarkan udara. Di kawasan Bandar pula. Bagai mengurangkan masalah pencemaran udara. beberapa jenis kegiatan ekonomi dapat .peraturan dan akta diperkenalkan dan dikuatkuasakan bagi mempastikan aspek penjagaan alam sekitar di pandang remeh oleh semua pihak. 22 Rumusan Secara keseluruhannya. kajian ini telah dapat menghuraikan beberapa elemen penting yang dikehendaki. kenderaan berkuasa solar dan elektrik di perkenalkan. Air dirawat secara siraman atau ‘Reclaimed Water Use Project’.

Seterusnya kepelbagaian kegiatan ekonomi tersebut telah menyumbang kearah kemajuan pembangunan di kawasan kajian.03/12 .kemusnahan habitat hidupan laut jelas berlaku dapat dibuktikan didalam kajian.Kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan telah mewujudkan kesan-kesan negetif di kawasan kajian. Perubahan pandang darat fizikal.penternakan.ditonjolkan seperti aktiviti pertanian. penggunaan kaedah biologi dalam aktiviti pertanian dan penggunaan sumber yang mesra alam merupakan sebahagian langkah-langkah perlu untuk mengurangkan masalah tersebut. Kecantikan alam sekitar adalah anugerah yang tidak terhingga dan perlu dijaga untuk diwarisi sepanjang zaman. peluang-peluang pekerjaan. pencemaran sungai.Perbandingan secara langsung dengan negara Jepun dalam setiap elemen yang dibincangkan adalah untuk mewujudkan rasa bangga terhadap tanah air tercinta. Pelbagai langkah telah dicadangkan untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut ke atas alam sekitar. Sumbangan tersebut dapat dilihat dari segi pertambahan insfrastruktur. 21080 KUALA TERENGGANU Rujukan Kami : SMKPB 0502. Kempen kesedaran alam sekitar. pertambahan pendapatan dan seterusnya peningkatan taraf hidup pemduduk setempat. 23 KOD: TEA 4016  09 6181950 FAKS: 6189151 SMK PENGKALAN BERANGAN MARANG.perikanan dan lain-lain.

Sekian. Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. Buku Teks Geografi Tingkatan 3. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.PTS Publications & Distributors. Rujukan 1.Kad Pengenalan ________________________ ialah seorang murid tingkatan tiga di SMK Pengkalan Berangan. SMK Pengkalan Berangan. 2.Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih.Terengganu.21040.Tarikh : 04 Mac 2008 KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Tuan. 21040. 2004. Marang. Kajian Geografi Tempatan (KGT) Pembawa surat ini ________________________________________ No. . ---------------------------------( SITI AMINAH BT. Marang. ABU SAMAH) Pengetua.Terengganu.

gov. Atlas Eksplorasi Geografi KBSM. http://www.com / map?f = q&hl = +marang+terengganu & jsv = 107 http:// maps.html www. 4.my/le2003/Tables%206-1. http:// maps.com / maps 24 . 7.tutor.com Fokus U2 Goegrafi PMR.treasury.com.google.2. Pelangi 2006. Goh Cheng Leong. 8.pdf http://www. Pustaka Fajar 2002.my/lada/tourism/alam. 6. 5. 3. Google.kitarsemula.

MARANG.LAMPIRAN BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Nama responden . TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Alwi bin Ismail 1.

Agama 5.6) 4. Perniagaan runcit 4. Petani 2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Nama responden . Bangsa 4. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Lain-lain Bahagian C 1. Umur 3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH.2. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Status Perkahwinan 6. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Zakaria bin Ibrahin 1. MARANG. IPTA / IPTS 5. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 52 tahun Melayu Islam Berkahwin 6 orang Taraf Pendidikan 1.

MARANG. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Petani 2. Perniagaan runcit 4. Status Perkahwinan 6. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Mohamad bin Ismail 1. Umur 3. Lain-lain Bahagian C 1.6) 4. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 57 tahun Melayu Islam Berkahwin 9 orang Taraf Pendidikan 1. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH.2. Bangsa 4. Nama responden . Tidak mempunyai pendidikan formal 2. IPTA / IPTS 5. Agama 5. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3.

2. Umur 3. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. MARANG. Status Perkahwinan 6. Bangsa 4. Perniagaan runcit 4. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 58 tahun Melayu Islam Berkahwin 7 orang Taraf Pendidikan 1. IPTA / IPTS 5. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Agama 5. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Roslan bin Ibrahim 1.6) 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Lain-lain Bahagian C 1. Nama responden . Petani 2.

Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. IPTA / IPTS 5. Umur 3. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 46 tahun Melayu Islam Berkahwin 4 orang Taraf Pendidikan 1. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Nama responden . MARANG. Perniagaan runcit 4. Status Perkahwinan 6. Agama 5. Bangsa 4. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abu Osman bin Ibrahim 1.6) 4. Petani 2. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5.2. Lain-lain Bahagian C 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3.

Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Bangsa 4.2. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. IPTA / IPTS 5. Umur 3. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Nama responden . Petani 2. Sekolah menengah ( Tingkatan 1.6) 4. Status Perkahwinan 6. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Agama 5. MARANG. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 64 tahun Melayu Islam Berkahwin 10 orang Taraf Pendidikan 1. Lain-lain Bahagian C 1. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abdullah bin Abd Ghani 1. Perniagaan runcit 4.

Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 45 tahun Melayu Islam Berkahwin 5 orang Taraf Pendidikan 1. Perniagaan runcit 4. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Lain-lain . Bangsa 4. IPTA / IPTS 5. Lain-lain Bahagian C 1.2. Petani 2.6) 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Agama 5. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Umur 3. Status Perkahwinan 6. Sekolah menengah ( Tingkatan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful