KERJA KURSUS GEOGRAFI

KANDUNGAN

Senarai Kandungan

Muka Surat

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

1 2–3 4 5 - 11 12 13 – 22 23 24 25 - 30

Penghargaan
Segala puji-pujian dirafakkan kepada Allah s.w.t,Tuhan Pencipta sekalian alam,Tuhan yang mengurniakan pelbagai nikmat supaya hamba-Nya dapat pergunakan untuk kemudahan beribadah atau mengabdikan diri kepada-Nya. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.,Rasul pilihan yang menunjukkan teladan akhlak mulia supaya menjadi contoh dan ikutan umatnya. Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat illahi kerana limpah kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Di ruangan yang mulia ini saya ingin mengambil kesempatan melontarkan selaut kalungan penghargaan dan terima kasih tidak bertepian kepada semua pihak yang terloibat secara langsung atau tidak langsung di dalam merialisasikan tugasan ini. Dedikasi istimewa ditujukan kepada abi dan umi tersayang di atas dorongan dan sokongan serta tunjuk ajar yang berterusan. Juga kepada guru tersayang iaitu cikgu Azizah binti Kadir. Jutaan terima kasih ditujukan khas kepada Pengetua dan pengurusan sekolah diatas nasihat dan dorongan semangat yang berterusan. Tidak lupa juga, ucapan penghargaan dan terima kasih tujukan kepada rakanrakan seperjuangan di atas kesudian untuk berkongsi maklumat dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada responden yang tidak keberatan memberi kerjasama kepada saya ketika menjalankan kajian bagi menyempurnakan tugasan ini. Kepada semua terima kasih diucapkan. Sekian, terima kasih 1

2 . Ianya termasuklah kegiatan pertanian seperti kelapa sawit. kedai runcit. Bangunan-bangunan rumah kedai dan kediaman didirikan bagaikan cendawan tumbuh di sekitar kampong ini mengambarkan migrasi penduduk berlaku. Ada juga sebilangan penduduk di sini memilih sektor perkhidmatan sebagai kerjaya seperti berkhidmat sebagai guru.tembakau. kaki tangan hospital. sayur-sayuran dan lain. Marang. Keistemawaan kampong ini bukan sahaja kerana kepelbagaian kegiatan ekonominya tetapi juga dapat dilihat dari aspek perubahan pandang darat fizikal dan budaya yang sangat pesat sekali. Terengganu sebagai kawasan kajian. polis dan lain-lain. Terengganu adalah amat bersesuian dengan tajuk kajian kerana di kampung ini terdapat kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya. Bagi memenuhi keperluan ini saya dengan penuh yakin memilih kawasan kediaman saya iaitu Kampung Sentol Patah.Pendahuluan Kerja Kursus Geografi merupakan tugasan yang wajib dilaksanakan olen semua calon yang akan menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008. Jelas sekali kelihatan kawasan hutan paya air masin telah bertukan menjadi kolam penternakan udang harimau yang beroriantasikan ekspot. Selain itu juga terdapat sebilangan penduduk yang mengusahakan perniagaan seperti mengusahakan bengkel kraf tangan. stor kayu.getah.bengkel perabut dan membuat makanan ringan. Marang. Pemilihan Kampung Sentol Patah.

Saya memilih negara Jepun sebagai negara perbandingan kerana negara Jepun merupakan sebuah negara maju dalam bidang ekonomi.Bagi melengkapkan kajian ini. perbandingan dengan Negara luar akan dilakukan secaya agak mendalam. Dasar diversifikasi dalam kegiatan ekonomi yang diamalkan telah membawa negara Jepun sebagai peneraju ekonomi dunia yang amat disegani. 3 .

Objektif Kajian Kajian ini di jalankan berdasarkan beberapa objektif yang ditetapkan sebagaimana berikut. Menilai dan meneliti tentang apakan sumbangan setiap kegiatan ekonomi tersebut terhadap pembangunan dan kemajuan di kawasan kajian. Kajian ini juga dilakukan agar dapat melahirkan rasa bangga dan berbesar hati sebagai anak jati di kawasan kajian dan seterusnya dapat melahirkan rasa syukur yang tidak terhingga terhadap tuhan sekalian alam di atas anugerah-Nya yang tidak terhingga ini. 4. 1. 4 . Membuat penilaian terhadap kesan-kesan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi tersebut terhadap alam sekitar di kawasan kajian. 3. 2. 5. Mengenalpasti apakah langkah-langkah sesuai yang akan diambil untuk mengurangkan dan seterusnya mengatasi kesan kegiatan ekonomi tersebut ke atas alam sekitar di kawasan kajian. Mengenalpasti dengan jelas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh penduduk – penduduk di kawasan kajian.

Terdapat paya air masin di beberapa bahagian terutama di tepi sungai yang menjadi habitat kepada beberapa spisis hidupan air. Dari segi bentuk muka bumi.maka kawasan kajian yang dipilih ialah sebuah kampung yang yang cukup menarik iaitu Kampung Kubu.5 kilometer melalui jalan raya dan 5.5 kilometer dan boleh dihubungi melalui jalan raya. Dari segi lokasi pula. Jarak dari Bandar Marang ialah 4. Menurut beberapa responden yang ditemui nama kampung ini adalah berasal dari nama pokok iaitu pokok ‘Sentol’.Lokasi Kampung Sentol Patah dapat dilihat dengan jelas di internet melalui “Geogle Earth”. 5 . Kampung Sentol Patah terletak dalam daerah Marang dan Mukim Rusila. Kampung ini sangat menarik kerana terletak di tebing sungai Marang yang sangat bersih.Kawasan Kajian Bagi merialisasikan kajian ini. Kampung ini terletak di antara Kampung Gong Nangka dan Kampung Star Kanan.Jarak ke Kuala Terengganu ialah 14. Juga dapat dilihat berdasar peta Daerah Marang yang dilampirkan serta peta lakar yang turut dilampirkan.3 kilo meter melalui jalan air . Hanya terdapat bukit-bukit kecil yang beralun di bahagian pedalaman ditumbuhi hutan dan semak samun.secara keseluruhannya kampung ini terdiri tanah pamah yang subur kerana terbentuk hasil daripada mendapan sungai Marang yang merentasi kampung ini.

Beberapa maklumat boleh didapati secara terus dari pengusaha-pengusaha premis tersebut. 12 .boring-borang kaji selidik yang mengandungi beberapa maklumat ringkas diedar kepada beberapa responden yang terpilih. Temu – bual Temu-bual secara sepontan dapat dilakukan ketika berkunjung ke beberapa premis perniagaan seperti kedai runcit.pemerhatian umum dan khusus dilakukan terhadap kerja-kerja menternak udang harimau dan penternakan ikan dalam sangkar yang terletak di pinggir sungai di hujung kampung. 1. Buku teks Goegrafi tingkatan 3 merupakan rujukan utama untuk mendapatkan maklumat berkaitan kegiatan ekonomi di negara Jepun sabagai satu perbandingan. gerai menjual goring pisang dan bengkel kfar tangan. Soal . 3. Rasa seronok ketika bermain air dan melihat sendiri ikan-ikan meloncat-loncat ketika menyambar makanan yang ditabur. Borangborang yang telah siap diisi turut dilampirkan bersama-sama kajian ini. Pemerhatian Melalui kaedah ini. Rujukan Kaedah rujukan juga digunakan dalam kajian ini. 2. 4.Kaedah Kajian Beberapa kaedah yang difikirkan sesuai telah digunakan untuk mempastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana yang dirancang.selidik Melalui kaedah ini. kedai makan. Antara kaedahkaedah tersebut adalah sebagaimana berikut.

Daripada jumlah itu. perikanan. pertanian sara diri ( padi sawah) dan pertanian pasar (sayur-sayuran dan buah-buahan).siakap merah dan kerapu. perniagaan. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan saiz kebun mereka sekitar 0. Antara aktiviti yang biasa dilakukan oleh nelaya sungai ialahn seperti memancing.Dapatan Kajian 1. Terdapat kira-kira 15 orang penduduk disini terlibat didalam sektor perikanan.0 hektar sahaja dan diusahakan menggunakan peralatan yang terhad.industri kecil dan perkhidmatan. Manakala jenis-jenis ikan yang biasa diternak pula ialah ikan siakap putih.5 hektar – 1. 13 . Meraka mengusahakan beberapa jenis pertanian seperti pertanian jualan ( getah dan kelapa sawit). Jenis. Hasil pertanian terutama sayur-sayuran dijual di pasar berhampiran dan juga kepada pemborang. 3 daripadanya adalah nelayan sungai sepenuh masa dan selebihnya adalah penternak udang harimau dan ikan dalam sangkar. Melalui kajian ini didapati seramai 65 orang penduduk bekerja dalam sektor primer terutama pertanian. Antaranya ialah kegiatan pertanian.jenis kegiatan ekonomi. Berdasarkan kajian telah dikenalpasti beberapa kegiatan ekonomi dijalankan oleh penduduk-penduduk di kampung ini.memukat dan menjala ikan.

Seramai 10 orang penduduk pula terlibat dalam sektor perniagaan. Selain itu.kebanyakan mereka berasal dari luar kawasan ini dan baru menetap dan mendiami rumah-rumah kediaman yang baru dibina disekitar kampung ini.gula. 14 .ubat gigi dan sebagainya.terdapat juga segolongan penduduk yang mengusahakan industri kecil seperti menbuat barangan kraf daripada mengkuang dan rotan. 2 buah stor kayu dan 4 buah gerai makan di sekirat kampung ini. Di kedai runcit ini didapati ada dijual barang-barang keperluan harian penduduk setempat seperti beras.kakitangan hospital. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan.anggota polis dan lain-lain. Didapati terdapat sebilangan penduduk di kampung bekerja di sektor perkhidmatan seperti guru. Berdasarkan beberapa responden yang ditemui. Terdapat 4 buah kedai runcit.golongan ini hidup lebih selesa dan lebih mewah disebabkan kerjaya yang mereka ceburi. Walau bagaimanapun mereka menjalankan kegiatan ini secara kecil-kecilan sekadar memenuhi permintaan penduduk setempat sahaja.Terdapat sebuah bengkel perabut di kampung ini.sabun.

Jadual 1: Kaitan Jenis Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Penduduk Di Kampung Sentol Patah. Bil 1 2 3 4 5 Kegiatan Ekonomi Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam / Swasta Industri Kecil / Bengkel Jumlah Keseluruhan Bilangan Soal-selidik / responden. 15 . Marang. Bilangan Penduduk Terlibat 64 orang 15 orang 10 orang 15 orang 3 orang 107 orang 70Sumber: 60 50 40 30 20 10 0 Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam/Swasta Industri Kecil/Bengkel Jenis Kegiatan Ekonomi Tajuk : Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Pendududk Di Kempung Sentol Patah. Terengganu.Terengganu.Marang.

Keadaan ini jelas . Marang.Perkhidmatan Awam/Swasta 13% Industri Kecil/Bengkel 2% Perniagaan 9% Perikanan 13% Pertanian 63% Tajuk: Bilangan Penduduk Kampung Sentol Patah ( Dalam Peratusan ) Yang Terlibat Dalam Pelbagai Kegiatan Ekonomi Di Kampung Sentol Patah. Kepelbagaian kegiatan ekonomi di kawasan kajian telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di kampung ini. 16 2.Terengganu. Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian.

Kegiatan ekonomi juga telah membawa kepada peningkatan insfastruktur di sekitar kampung ini.Injin air perkuasa tinggi digunakan untuk menyedut air sungai ke dalam kolam. Jalan raya berturap mengganti jalan tanah merah dan bekalan elektrik terus ke kawasan penternakan udang harimau telah diwujudkan. Sayur-sayuran . perkhidnatan dan industri kecil. Kegiatan penternakan udang harimau beroriantasikan ekspot telah meningkatkan pendapatan kepada penduduk disamping mewujudkan beberapa peluang pekerjaan yang baru. Penggunaan teknologi moden dalam aktiviti penternakan udang harimau jelas dapat dilihat apabila beberapa peralatan seperti kincir air diimpot daripada negara Jepun digunakan.Pemindahan teknologi moden dapat dilakukan apabila penternakan disini diuruskan secara moden. Lokasi kampung dipinggir sungai memudahkan mereka mendapat ikan segar. perikanan. Kegiatan ekonomi ini juga merupakan punca pendapatan kepada penduduk setempat. perniagaan.dapat dilihat apabila sebahagian penduduk terlibat di dalam sektor pertanian. Penternakan ikan dalam sangkar dilihat sangat berpotensi kerana mendapat permintaan yang tinggi terhadap sumber protin tersebut. 17 Suatu perkara yang menarik juga ialah penduduk disini kurang bergantung kepada barangan impot sebagai sumber makanan mereka.

Di negara Jepun. 18 3.laut dalam.6% hasil tangkapan dunia). Perkembangan sektor perindusterian di Jepun begitu pesat sekali. kegiatan pertanian menyumbang sebanyak 15 % peluang pekerjaan kepada penduduk. Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Kemajuan dalam bidang ekonomi di kawasan kajian telah mendatangkan . Buah-buahan seperti tembikai seolah-olah tidak bermusim di kampung ini. tembakau. Tanaman dagangan pula terdiri daripada mulberi.teh. gula bit dan biji rep. Oleh yang demikiah sewajarnya kita merasa bangga dan bersyukur di atas nikmat rezki yang melimpah ruah di bumi yang indah tercinta ini. Sesungguhnya anugerah ini tidak ternilai dan terhitung banyaknya.Tamanan makanan terdiri daripada padi. Jepun merupakan negara perikanan terbesar didunia (15.gandum.menangkap anjing laut dan ikan paus serta aktiviti menyelam untuk mendapatkan mutiara giat dilaksanakan di kawasan Teluk Ishi dan Pulau Shikoku. Aktiviti perikanan pinggir pantai.berli dan ubi kentang.Kawasan-kawasan perindustrian mega seperti Keihin-Yokohama-Tokyo – Nagasaki telah menghasilkan 30% penghasilan kilang yang diekspot ke seluruh dunia.mudah didapati kerana kebanyakan penduduk menanamnya sendiri.

Kegiatan ini juga dikenalpasti telah menghapuskan habitat sebahagian hidupan laut seperti ketan uca.burung bangau. monyet dan sebagainya. Dapat dilihat dengan jelas air alur menjadi semakin keruh terutama selepas hujan turun yang menunjukkan pencemaran air telah berlaku. Jalan raya berturap dibina dan bekalan elektirk disediakan dikawasan ini. Didapati kandungan DDT didalam tahan telah meningkat dan ada bukti mmenunjukkan tanah menjadi semakin berasid. racun serangga dan racun rumpai dalam kegiatan pertanian pula banyak mendatangkan kesan negetif terhadap alam sekitar. Kawasan hutan paya air masin yang ditumbuhi pokok bakau dan nipah telah bertukar menjadi kolam-kolam besar.ketam batu dan ketam angin. Antara kesan-kesan tersebut yang paling ketara adalah sebagaimana berikut. 19 Penebangan hutan untuk dijadikan kepun kelapa sawit didapati telah mendedahkan kawasan tersebut kepada hakisan tanah. ikan belacak. Kegiatan penternakan udang harimau di kampung telah mengubah pandang darat fizikal kampung ini. Penggunaan baja kimia. Kawasan ini dahulunya adalah ‘taman permainan’ bagi sepsis-spesis tersebut telah hilang dek perubahan zaman.kesan terhadap alam sekitar . Penggunaan racun serangga telah merosakkan ekosistem dan spisis-spisis serangga tertentu. . Kawasan yang dahulunya gelap gelita pada waktu malam bertukar menjadi seperti sebuah taman pesisir air yang bergemerlapan.

Sayangilah alam anugerah tuhan yang tidak terhingga ini. Aktiviti perindustrian yang pesat mengakibatkan pencemaran udara dan bunyi yang teruk seperti di Kobe. Di kawasan perbandaran pula didapati fenomena pulau haba berlaku. Peningkatan suhu berlaku apabila bilangan kenderaan makin bertambah disamping bangunan pencakar langit dibina di merata-rata. 20 4. Ini adalah kerana ketam tersebut mungkin telah mati kerana pencemaran air tersebut.Menurut seorang responden (nelayan sungai). .Selain itu fenomena jerebu juga sering berlaku di samping hujan asid yang mengancam kesihatan penduduk di kawasan tersebut. Para penduduk seharusnya diberi kesedaran tentang kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar akibat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Di dapati bilangan ikan paus semakin berkurangan akibat penangkapan yang tidak terhad untuk tujuan perindustrian dan perubatan.hasil tangkapan terutamanya ketam nipah semakin berkurangan. Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. kegiatan penangkapan ikan paus yang berleluasa menyebabkan haiwan mamalia tersebut semakin pupus. Menjaga keselamatan alam sekitar adalah tanggung jawab kita bersama.Nagoya dan Tokyo. Di negara Jepun.

Kaedah biologi seperti penggunaan burung pungguk jelapang untuk menghapuskan makhluk perosak tanaman wajar diperluaskan dari masa ke semasa.Bagi mengurangkan kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar maka Langkah-langkah berikut perlu diambil. Pendidikan Alam Sekitar perlu dilaksanakan disekolah-sekolah secara formal dan dijadikan matapelajaran wajib di peringkat sekolah rendah lagi. Dengan cara ini murid-murid akan lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar disekeliling mereka. Aktiviti kajian di kawasan tanah lembab telah berjaya mendedahkan betapa ekosistem di kawasan tersebut perlu dijaga dan dipelihara supaya dapat diwarisi sepanjang zaman.penggunaan racun dan baja kimia dapat dikurangkan dengan mengunakan kaedah yang lebih mesra alam seperti menggunakan baja organic dari najis binatang ternakan. Aktiviti Penyelidikan dan pembangunan (R& D) juga telah dilakukan untuk mengatasi masalah alam sekitar. Kempen perlu dilaksanakan agar dapat menanamkan kesedaran yang mendalam terhadap penjagaan alam sekitar. Di kawasan pertanian. Kempen ini perlu melibatkan semua media massa seperti akhbar dan televisyen supaya kesannya lebih meluas. Pelbagai . 21 Penguatkuasaan undang-undang merupakan langkah yang paling ampuh dan mampu menangani gejala pencemaran terhadap alam sekitar.

Bagai mengurangkan masalah pencemaran udara. Daun-daun pokok akan bertindak sebagai perangkap habuk yang beterbangan dan bunyi bising di persekitarannya. beberapa jenis kegiatan ekonomi dapat . Air dirawat secara siraman atau ‘Reclaimed Water Use Project’. kajian ini telah dapat menghuraikan beberapa elemen penting yang dikehendaki. Melalui kajian ini. Di negara Jepun. Di kawasan Bandar pula. Bekalan air dari sungai. Rwatan sisa air di bandaraya Fokuoka dilakukan sejak tahun 1979 lagi. ‘Bullet Train’ yang menggunakan kuasa elektirk mampu mengangkut penumpang yang ramai dan tidak mencemarkan udara. pokok-pokok hiasan ditaman secara meluas bertujuan mengurangkan habuk dan bunyi bising. kenderaan berkuasa solar dan elektrik di perkenalkan.peraturan dan akta diperkenalkan dan dikuatkuasakan bagi mempastikan aspek penjagaan alam sekitar di pandang remeh oleh semua pihak. 22 Rumusan Secara keseluruhannya.tasik dan kolam yang tercemer dibersih dan dirawat terlebih dahulu sebelum dibekalkan kepada penduduk.

penternakan. Perubahan pandang darat fizikal.ditonjolkan seperti aktiviti pertanian.Kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan telah mewujudkan kesan-kesan negetif di kawasan kajian.kemusnahan habitat hidupan laut jelas berlaku dapat dibuktikan didalam kajian. Kempen kesedaran alam sekitar. 21080 KUALA TERENGGANU Rujukan Kami : SMKPB 0502. Sumbangan tersebut dapat dilihat dari segi pertambahan insfrastruktur.perikanan dan lain-lain.Perbandingan secara langsung dengan negara Jepun dalam setiap elemen yang dibincangkan adalah untuk mewujudkan rasa bangga terhadap tanah air tercinta. Seterusnya kepelbagaian kegiatan ekonomi tersebut telah menyumbang kearah kemajuan pembangunan di kawasan kajian.03/12 . Kecantikan alam sekitar adalah anugerah yang tidak terhingga dan perlu dijaga untuk diwarisi sepanjang zaman. pencemaran sungai. penggunaan kaedah biologi dalam aktiviti pertanian dan penggunaan sumber yang mesra alam merupakan sebahagian langkah-langkah perlu untuk mengurangkan masalah tersebut. peluang-peluang pekerjaan. Pelbagai langkah telah dicadangkan untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut ke atas alam sekitar. pertambahan pendapatan dan seterusnya peningkatan taraf hidup pemduduk setempat. 23 KOD: TEA 4016  09 6181950 FAKS: 6189151 SMK PENGKALAN BERANGAN MARANG.

Marang. Rujukan 1. Sekian.Kad Pengenalan ________________________ ialah seorang murid tingkatan tiga di SMK Pengkalan Berangan. ---------------------------------( SITI AMINAH BT. 2004.Tarikh : 04 Mac 2008 KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Tuan. 2.Terengganu.Terengganu. Kajian Geografi Tempatan (KGT) Pembawa surat ini ________________________________________ No. . Buku Teks Geografi Tingkatan 3.Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.21040.PTS Publications & Distributors. SMK Pengkalan Berangan. 21040. ABU SAMAH) Pengetua. Marang. Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM.

3. Pelangi 2006. 4.com / maps 24 .com.com Fokus U2 Goegrafi PMR.tutor. 6.2.gov.treasury.google. http://www. Goh Cheng Leong. 5. Atlas Eksplorasi Geografi KBSM. http:// maps.my/lada/tourism/alam. 7.my/le2003/Tables%206-1.kitarsemula.pdf http://www. Google.com / map?f = q&hl = +marang+terengganu & jsv = 107 http:// maps. 8. Pustaka Fajar 2002.html www.

MARANG.LAMPIRAN BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Nama responden . TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Alwi bin Ismail 1.

TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Zakaria bin Ibrahin 1. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Status Perkahwinan 6. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Agama 5. Umur 3. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 52 tahun Melayu Islam Berkahwin 6 orang Taraf Pendidikan 1. MARANG. Bangsa 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Petani 2.2. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Lain-lain Bahagian C 1. Nama responden . Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH.6) 4. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Perniagaan runcit 4. IPTA / IPTS 5.

IPTA / IPTS 5. Perniagaan runcit 4. Petani 2.6) 4. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. MARANG. Umur 3. Status Perkahwinan 6. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Agama 5. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5.2. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 57 tahun Melayu Islam Berkahwin 9 orang Taraf Pendidikan 1. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Mohamad bin Ismail 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Nama responden . Bangsa 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Lain-lain Bahagian C 1.

TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Roslan bin Ibrahim 1. Nama responden . MARANG. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 58 tahun Melayu Islam Berkahwin 7 orang Taraf Pendidikan 1. Agama 5. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Lain-lain Bahagian C 1. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. IPTA / IPTS 5. Petani 2. Perniagaan runcit 4. Sekolah menengah ( Tingkatan 1.6) 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Umur 3. Bangsa 4.2. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Status Perkahwinan 6.

TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abu Osman bin Ibrahim 1.6) 4. Umur 3. MARANG. Perniagaan runcit 4. IPTA / IPTS 5. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 46 tahun Melayu Islam Berkahwin 4 orang Taraf Pendidikan 1. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Nama responden . Agama 5.2. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Bangsa 4. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Status Perkahwinan 6. Petani 2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Lain-lain Bahagian C 1. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3.

2. Bangsa 4. Lain-lain Bahagian C 1. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5.6) 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Nama responden . Perniagaan runcit 4. Umur 3. Status Perkahwinan 6. IPTA / IPTS 5. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abdullah bin Abd Ghani 1. MARANG. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 64 tahun Melayu Islam Berkahwin 10 orang Taraf Pendidikan 1. Petani 2. Agama 5.

2. Lain-lain Bahagian C 1. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Status Perkahwinan 6. Umur 3. Perniagaan runcit 4. Bangsa 4. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 45 tahun Melayu Islam Berkahwin 5 orang Taraf Pendidikan 1. Petani 2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3.6) 4. IPTA / IPTS 5. Lain-lain . Agama 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful