KANDUNGAN

Senarai Kandungan

Muka Surat

Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

1 2–3 4 5 - 11 12 13 – 22 23 24 25 - 30

Penghargaan
Segala puji-pujian dirafakkan kepada Allah s.w.t,Tuhan Pencipta sekalian alam,Tuhan yang mengurniakan pelbagai nikmat supaya hamba-Nya dapat pergunakan untuk kemudahan beribadah atau mengabdikan diri kepada-Nya. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.,Rasul pilihan yang menunjukkan teladan akhlak mulia supaya menjadi contoh dan ikutan umatnya. Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat illahi kerana limpah kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Di ruangan yang mulia ini saya ingin mengambil kesempatan melontarkan selaut kalungan penghargaan dan terima kasih tidak bertepian kepada semua pihak yang terloibat secara langsung atau tidak langsung di dalam merialisasikan tugasan ini. Dedikasi istimewa ditujukan kepada abi dan umi tersayang di atas dorongan dan sokongan serta tunjuk ajar yang berterusan. Juga kepada guru tersayang iaitu cikgu Azizah binti Kadir. Jutaan terima kasih ditujukan khas kepada Pengetua dan pengurusan sekolah diatas nasihat dan dorongan semangat yang berterusan. Tidak lupa juga, ucapan penghargaan dan terima kasih tujukan kepada rakanrakan seperjuangan di atas kesudian untuk berkongsi maklumat dalam menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada responden yang tidak keberatan memberi kerjasama kepada saya ketika menjalankan kajian bagi menyempurnakan tugasan ini. Kepada semua terima kasih diucapkan. Sekian, terima kasih 1

Jelas sekali kelihatan kawasan hutan paya air masin telah bertukan menjadi kolam penternakan udang harimau yang beroriantasikan ekspot.Pendahuluan Kerja Kursus Geografi merupakan tugasan yang wajib dilaksanakan olen semua calon yang akan menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008.bengkel perabut dan membuat makanan ringan. kaki tangan hospital. Keistemawaan kampong ini bukan sahaja kerana kepelbagaian kegiatan ekonominya tetapi juga dapat dilihat dari aspek perubahan pandang darat fizikal dan budaya yang sangat pesat sekali. Marang. Pemilihan Kampung Sentol Patah. 2 . Terengganu sebagai kawasan kajian. Bagi memenuhi keperluan ini saya dengan penuh yakin memilih kawasan kediaman saya iaitu Kampung Sentol Patah. polis dan lain-lain.getah. Ianya termasuklah kegiatan pertanian seperti kelapa sawit.tembakau. stor kayu. sayur-sayuran dan lain. kedai runcit. Selain itu juga terdapat sebilangan penduduk yang mengusahakan perniagaan seperti mengusahakan bengkel kraf tangan. Bangunan-bangunan rumah kedai dan kediaman didirikan bagaikan cendawan tumbuh di sekitar kampong ini mengambarkan migrasi penduduk berlaku. Terengganu adalah amat bersesuian dengan tajuk kajian kerana di kampung ini terdapat kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya. Ada juga sebilangan penduduk di sini memilih sektor perkhidmatan sebagai kerjaya seperti berkhidmat sebagai guru. Marang.

Dasar diversifikasi dalam kegiatan ekonomi yang diamalkan telah membawa negara Jepun sebagai peneraju ekonomi dunia yang amat disegani. 3 .Bagi melengkapkan kajian ini. perbandingan dengan Negara luar akan dilakukan secaya agak mendalam. Saya memilih negara Jepun sebagai negara perbandingan kerana negara Jepun merupakan sebuah negara maju dalam bidang ekonomi.

1. Menilai dan meneliti tentang apakan sumbangan setiap kegiatan ekonomi tersebut terhadap pembangunan dan kemajuan di kawasan kajian.Objektif Kajian Kajian ini di jalankan berdasarkan beberapa objektif yang ditetapkan sebagaimana berikut. Mengenalpasti dengan jelas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh penduduk – penduduk di kawasan kajian. Kajian ini juga dilakukan agar dapat melahirkan rasa bangga dan berbesar hati sebagai anak jati di kawasan kajian dan seterusnya dapat melahirkan rasa syukur yang tidak terhingga terhadap tuhan sekalian alam di atas anugerah-Nya yang tidak terhingga ini. 4. 5. 4 . 3. Membuat penilaian terhadap kesan-kesan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi tersebut terhadap alam sekitar di kawasan kajian. 2. Mengenalpasti apakah langkah-langkah sesuai yang akan diambil untuk mengurangkan dan seterusnya mengatasi kesan kegiatan ekonomi tersebut ke atas alam sekitar di kawasan kajian.

5 kilometer dan boleh dihubungi melalui jalan raya.secara keseluruhannya kampung ini terdiri tanah pamah yang subur kerana terbentuk hasil daripada mendapan sungai Marang yang merentasi kampung ini. Menurut beberapa responden yang ditemui nama kampung ini adalah berasal dari nama pokok iaitu pokok ‘Sentol’. Hanya terdapat bukit-bukit kecil yang beralun di bahagian pedalaman ditumbuhi hutan dan semak samun. Terdapat paya air masin di beberapa bahagian terutama di tepi sungai yang menjadi habitat kepada beberapa spisis hidupan air.Kawasan Kajian Bagi merialisasikan kajian ini. Kampung Sentol Patah terletak dalam daerah Marang dan Mukim Rusila. Kampung ini sangat menarik kerana terletak di tebing sungai Marang yang sangat bersih. Dari segi bentuk muka bumi.Jarak ke Kuala Terengganu ialah 14. Dari segi lokasi pula.3 kilo meter melalui jalan air . 5 .Lokasi Kampung Sentol Patah dapat dilihat dengan jelas di internet melalui “Geogle Earth”. Juga dapat dilihat berdasar peta Daerah Marang yang dilampirkan serta peta lakar yang turut dilampirkan.maka kawasan kajian yang dipilih ialah sebuah kampung yang yang cukup menarik iaitu Kampung Kubu. Jarak dari Bandar Marang ialah 4. Kampung ini terletak di antara Kampung Gong Nangka dan Kampung Star Kanan.5 kilometer melalui jalan raya dan 5.

Rasa seronok ketika bermain air dan melihat sendiri ikan-ikan meloncat-loncat ketika menyambar makanan yang ditabur. 4. 3. Beberapa maklumat boleh didapati secara terus dari pengusaha-pengusaha premis tersebut. 12 . Temu – bual Temu-bual secara sepontan dapat dilakukan ketika berkunjung ke beberapa premis perniagaan seperti kedai runcit.Kaedah Kajian Beberapa kaedah yang difikirkan sesuai telah digunakan untuk mempastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana yang dirancang. Rujukan Kaedah rujukan juga digunakan dalam kajian ini.pemerhatian umum dan khusus dilakukan terhadap kerja-kerja menternak udang harimau dan penternakan ikan dalam sangkar yang terletak di pinggir sungai di hujung kampung. gerai menjual goring pisang dan bengkel kfar tangan. Soal . 2.selidik Melalui kaedah ini. Antara kaedahkaedah tersebut adalah sebagaimana berikut. Pemerhatian Melalui kaedah ini. Borangborang yang telah siap diisi turut dilampirkan bersama-sama kajian ini. kedai makan. 1. Buku teks Goegrafi tingkatan 3 merupakan rujukan utama untuk mendapatkan maklumat berkaitan kegiatan ekonomi di negara Jepun sabagai satu perbandingan.boring-borang kaji selidik yang mengandungi beberapa maklumat ringkas diedar kepada beberapa responden yang terpilih.

Jenis. pertanian sara diri ( padi sawah) dan pertanian pasar (sayur-sayuran dan buah-buahan).Dapatan Kajian 1. Terdapat kira-kira 15 orang penduduk disini terlibat didalam sektor perikanan. Manakala jenis-jenis ikan yang biasa diternak pula ialah ikan siakap putih. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan saiz kebun mereka sekitar 0. Berdasarkan kajian telah dikenalpasti beberapa kegiatan ekonomi dijalankan oleh penduduk-penduduk di kampung ini. 3 daripadanya adalah nelayan sungai sepenuh masa dan selebihnya adalah penternak udang harimau dan ikan dalam sangkar.0 hektar sahaja dan diusahakan menggunakan peralatan yang terhad. 13 . Hasil pertanian terutama sayur-sayuran dijual di pasar berhampiran dan juga kepada pemborang.memukat dan menjala ikan. Antaranya ialah kegiatan pertanian.jenis kegiatan ekonomi. perikanan.industri kecil dan perkhidmatan. Meraka mengusahakan beberapa jenis pertanian seperti pertanian jualan ( getah dan kelapa sawit). Melalui kajian ini didapati seramai 65 orang penduduk bekerja dalam sektor primer terutama pertanian. Antara aktiviti yang biasa dilakukan oleh nelaya sungai ialahn seperti memancing.Daripada jumlah itu.5 hektar – 1. perniagaan.siakap merah dan kerapu.

14 .sabun. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan.ubat gigi dan sebagainya.gula. Berdasarkan beberapa responden yang ditemui.Seramai 10 orang penduduk pula terlibat dalam sektor perniagaan.kakitangan hospital.terdapat juga segolongan penduduk yang mengusahakan industri kecil seperti menbuat barangan kraf daripada mengkuang dan rotan.kebanyakan mereka berasal dari luar kawasan ini dan baru menetap dan mendiami rumah-rumah kediaman yang baru dibina disekitar kampung ini.Terdapat sebuah bengkel perabut di kampung ini. Walau bagaimanapun mereka menjalankan kegiatan ini secara kecil-kecilan sekadar memenuhi permintaan penduduk setempat sahaja. Terdapat 4 buah kedai runcit.anggota polis dan lain-lain. Di kedai runcit ini didapati ada dijual barang-barang keperluan harian penduduk setempat seperti beras.golongan ini hidup lebih selesa dan lebih mewah disebabkan kerjaya yang mereka ceburi. Selain itu. Didapati terdapat sebilangan penduduk di kampung bekerja di sektor perkhidmatan seperti guru. 2 buah stor kayu dan 4 buah gerai makan di sekirat kampung ini.

Marang.Jadual 1: Kaitan Jenis Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Penduduk Di Kampung Sentol Patah.Terengganu. Bilangan Penduduk Terlibat 64 orang 15 orang 10 orang 15 orang 3 orang 107 orang 70Sumber: 60 50 40 30 20 10 0 Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam/Swasta Industri Kecil/Bengkel Jenis Kegiatan Ekonomi Tajuk : Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Pendududk Di Kempung Sentol Patah. 15 . Bil 1 2 3 4 5 Kegiatan Ekonomi Pertanian Perikanan Perniagaan Perkhidmatan Awam / Swasta Industri Kecil / Bengkel Jumlah Keseluruhan Bilangan Soal-selidik / responden. Terengganu.Marang.

16 2. Marang. Keadaan ini jelas . Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian. Kepelbagaian kegiatan ekonomi di kawasan kajian telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di kampung ini.Perkhidmatan Awam/Swasta 13% Industri Kecil/Bengkel 2% Perniagaan 9% Perikanan 13% Pertanian 63% Tajuk: Bilangan Penduduk Kampung Sentol Patah ( Dalam Peratusan ) Yang Terlibat Dalam Pelbagai Kegiatan Ekonomi Di Kampung Sentol Patah.Terengganu.

Jalan raya berturap mengganti jalan tanah merah dan bekalan elektrik terus ke kawasan penternakan udang harimau telah diwujudkan. perikanan. perniagaan. Kegiatan penternakan udang harimau beroriantasikan ekspot telah meningkatkan pendapatan kepada penduduk disamping mewujudkan beberapa peluang pekerjaan yang baru.Injin air perkuasa tinggi digunakan untuk menyedut air sungai ke dalam kolam. Sayur-sayuran . Penternakan ikan dalam sangkar dilihat sangat berpotensi kerana mendapat permintaan yang tinggi terhadap sumber protin tersebut. perkhidnatan dan industri kecil. Penggunaan teknologi moden dalam aktiviti penternakan udang harimau jelas dapat dilihat apabila beberapa peralatan seperti kincir air diimpot daripada negara Jepun digunakan.dapat dilihat apabila sebahagian penduduk terlibat di dalam sektor pertanian. Kegiatan ekonomi juga telah membawa kepada peningkatan insfastruktur di sekitar kampung ini.Pemindahan teknologi moden dapat dilakukan apabila penternakan disini diuruskan secara moden. Lokasi kampung dipinggir sungai memudahkan mereka mendapat ikan segar. Kegiatan ekonomi ini juga merupakan punca pendapatan kepada penduduk setempat. 17 Suatu perkara yang menarik juga ialah penduduk disini kurang bergantung kepada barangan impot sebagai sumber makanan mereka.

Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Kemajuan dalam bidang ekonomi di kawasan kajian telah mendatangkan . Jepun merupakan negara perikanan terbesar didunia (15. Aktiviti perikanan pinggir pantai. Sesungguhnya anugerah ini tidak ternilai dan terhitung banyaknya.laut dalam. tembakau.6% hasil tangkapan dunia).teh.Tamanan makanan terdiri daripada padi. Buah-buahan seperti tembikai seolah-olah tidak bermusim di kampung ini.gandum. kegiatan pertanian menyumbang sebanyak 15 % peluang pekerjaan kepada penduduk. Oleh yang demikiah sewajarnya kita merasa bangga dan bersyukur di atas nikmat rezki yang melimpah ruah di bumi yang indah tercinta ini.berli dan ubi kentang. 18 3. Di negara Jepun.mudah didapati kerana kebanyakan penduduk menanamnya sendiri.Kawasan-kawasan perindustrian mega seperti Keihin-Yokohama-Tokyo – Nagasaki telah menghasilkan 30% penghasilan kilang yang diekspot ke seluruh dunia. gula bit dan biji rep.menangkap anjing laut dan ikan paus serta aktiviti menyelam untuk mendapatkan mutiara giat dilaksanakan di kawasan Teluk Ishi dan Pulau Shikoku. Perkembangan sektor perindusterian di Jepun begitu pesat sekali. Tanaman dagangan pula terdiri daripada mulberi.

Kawasan yang dahulunya gelap gelita pada waktu malam bertukar menjadi seperti sebuah taman pesisir air yang bergemerlapan.kesan terhadap alam sekitar . Antara kesan-kesan tersebut yang paling ketara adalah sebagaimana berikut. monyet dan sebagainya. Kegiatan penternakan udang harimau di kampung telah mengubah pandang darat fizikal kampung ini. Dapat dilihat dengan jelas air alur menjadi semakin keruh terutama selepas hujan turun yang menunjukkan pencemaran air telah berlaku. Penggunaan racun serangga telah merosakkan ekosistem dan spisis-spisis serangga tertentu. Kawasan hutan paya air masin yang ditumbuhi pokok bakau dan nipah telah bertukar menjadi kolam-kolam besar. racun serangga dan racun rumpai dalam kegiatan pertanian pula banyak mendatangkan kesan negetif terhadap alam sekitar.burung bangau. ikan belacak. Kegiatan ini juga dikenalpasti telah menghapuskan habitat sebahagian hidupan laut seperti ketan uca. Penggunaan baja kimia. . Kawasan ini dahulunya adalah ‘taman permainan’ bagi sepsis-spesis tersebut telah hilang dek perubahan zaman. Didapati kandungan DDT didalam tahan telah meningkat dan ada bukti mmenunjukkan tanah menjadi semakin berasid.ketam batu dan ketam angin. Jalan raya berturap dibina dan bekalan elektirk disediakan dikawasan ini. 19 Penebangan hutan untuk dijadikan kepun kelapa sawit didapati telah mendedahkan kawasan tersebut kepada hakisan tanah.

Nagoya dan Tokyo. kegiatan penangkapan ikan paus yang berleluasa menyebabkan haiwan mamalia tersebut semakin pupus. Para penduduk seharusnya diberi kesedaran tentang kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar akibat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan.hasil tangkapan terutamanya ketam nipah semakin berkurangan. Sayangilah alam anugerah tuhan yang tidak terhingga ini. Di negara Jepun. Ini adalah kerana ketam tersebut mungkin telah mati kerana pencemaran air tersebut. Di kawasan perbandaran pula didapati fenomena pulau haba berlaku. Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar.Selain itu fenomena jerebu juga sering berlaku di samping hujan asid yang mengancam kesihatan penduduk di kawasan tersebut. Peningkatan suhu berlaku apabila bilangan kenderaan makin bertambah disamping bangunan pencakar langit dibina di merata-rata.Menurut seorang responden (nelayan sungai). Aktiviti perindustrian yang pesat mengakibatkan pencemaran udara dan bunyi yang teruk seperti di Kobe. Menjaga keselamatan alam sekitar adalah tanggung jawab kita bersama. Di dapati bilangan ikan paus semakin berkurangan akibat penangkapan yang tidak terhad untuk tujuan perindustrian dan perubatan. . 20 4.

Kempen ini perlu melibatkan semua media massa seperti akhbar dan televisyen supaya kesannya lebih meluas. Di kawasan pertanian. Dengan cara ini murid-murid akan lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar disekeliling mereka. Pendidikan Alam Sekitar perlu dilaksanakan disekolah-sekolah secara formal dan dijadikan matapelajaran wajib di peringkat sekolah rendah lagi. Aktiviti kajian di kawasan tanah lembab telah berjaya mendedahkan betapa ekosistem di kawasan tersebut perlu dijaga dan dipelihara supaya dapat diwarisi sepanjang zaman.Bagi mengurangkan kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar maka Langkah-langkah berikut perlu diambil. 21 Penguatkuasaan undang-undang merupakan langkah yang paling ampuh dan mampu menangani gejala pencemaran terhadap alam sekitar.penggunaan racun dan baja kimia dapat dikurangkan dengan mengunakan kaedah yang lebih mesra alam seperti menggunakan baja organic dari najis binatang ternakan. Aktiviti Penyelidikan dan pembangunan (R& D) juga telah dilakukan untuk mengatasi masalah alam sekitar. Kaedah biologi seperti penggunaan burung pungguk jelapang untuk menghapuskan makhluk perosak tanaman wajar diperluaskan dari masa ke semasa. Pelbagai . Kempen perlu dilaksanakan agar dapat menanamkan kesedaran yang mendalam terhadap penjagaan alam sekitar.

Bekalan air dari sungai. kenderaan berkuasa solar dan elektrik di perkenalkan. pokok-pokok hiasan ditaman secara meluas bertujuan mengurangkan habuk dan bunyi bising. beberapa jenis kegiatan ekonomi dapat .peraturan dan akta diperkenalkan dan dikuatkuasakan bagi mempastikan aspek penjagaan alam sekitar di pandang remeh oleh semua pihak.tasik dan kolam yang tercemer dibersih dan dirawat terlebih dahulu sebelum dibekalkan kepada penduduk. Rwatan sisa air di bandaraya Fokuoka dilakukan sejak tahun 1979 lagi. 22 Rumusan Secara keseluruhannya. ‘Bullet Train’ yang menggunakan kuasa elektirk mampu mengangkut penumpang yang ramai dan tidak mencemarkan udara. Melalui kajian ini. Daun-daun pokok akan bertindak sebagai perangkap habuk yang beterbangan dan bunyi bising di persekitarannya. Di negara Jepun. Air dirawat secara siraman atau ‘Reclaimed Water Use Project’. kajian ini telah dapat menghuraikan beberapa elemen penting yang dikehendaki. Bagai mengurangkan masalah pencemaran udara. Di kawasan Bandar pula.

penggunaan kaedah biologi dalam aktiviti pertanian dan penggunaan sumber yang mesra alam merupakan sebahagian langkah-langkah perlu untuk mengurangkan masalah tersebut. 23 KOD: TEA 4016  09 6181950 FAKS: 6189151 SMK PENGKALAN BERANGAN MARANG.Perbandingan secara langsung dengan negara Jepun dalam setiap elemen yang dibincangkan adalah untuk mewujudkan rasa bangga terhadap tanah air tercinta. Kecantikan alam sekitar adalah anugerah yang tidak terhingga dan perlu dijaga untuk diwarisi sepanjang zaman. 21080 KUALA TERENGGANU Rujukan Kami : SMKPB 0502. Perubahan pandang darat fizikal. Kempen kesedaran alam sekitar. Seterusnya kepelbagaian kegiatan ekonomi tersebut telah menyumbang kearah kemajuan pembangunan di kawasan kajian. Sumbangan tersebut dapat dilihat dari segi pertambahan insfrastruktur. pertambahan pendapatan dan seterusnya peningkatan taraf hidup pemduduk setempat.ditonjolkan seperti aktiviti pertanian. peluang-peluang pekerjaan. Pelbagai langkah telah dicadangkan untuk mengurangkan kesan-kesan tersebut ke atas alam sekitar.perikanan dan lain-lain.kemusnahan habitat hidupan laut jelas berlaku dapat dibuktikan didalam kajian.penternakan.03/12 . pencemaran sungai.Kepelbagaian kegiatan ekonomi yang dilakukan telah mewujudkan kesan-kesan negetif di kawasan kajian.

SMK Pengkalan Berangan.Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih.Tarikh : 04 Mac 2008 KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN Tuan. ABU SAMAH) Pengetua. Kajian Geografi Tempatan (KGT) Pembawa surat ini ________________________________________ No. Marang.PTS Publications & Distributors. Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. 21040. Buku Teks Geografi Tingkatan 3. ---------------------------------( SITI AMINAH BT. Rujukan 1.Kad Pengenalan ________________________ ialah seorang murid tingkatan tiga di SMK Pengkalan Berangan. 2004.21040. . 2.Terengganu.Terengganu. Marang. Sekian. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

pdf http://www. Google. 5.treasury. http:// maps.com / maps 24 .com Fokus U2 Goegrafi PMR.gov. Goh Cheng Leong.com. Pustaka Fajar 2002. 3. http://www.2.com / map?f = q&hl = +marang+terengganu & jsv = 107 http:// maps. 8.html www. 4. Pelangi 2006. 7.kitarsemula.google.tutor.my/lada/tourism/alam.my/le2003/Tables%206-1. 6. Atlas Eksplorasi Geografi KBSM.

LAMPIRAN BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Nama responden . TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Alwi bin Ismail 1. MARANG.

TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Zakaria bin Ibrahin 1. Nama responden . Petani 2. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 52 tahun Melayu Islam Berkahwin 6 orang Taraf Pendidikan 1. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Lain-lain Bahagian C 1. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Perniagaan runcit 4. Umur 3. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. IPTA / IPTS 5. MARANG.2. Bangsa 4. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Agama 5. Status Perkahwinan 6.6) 4. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3.

Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Nama responden . MARANG.6) 4. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Petani 2. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Status Perkahwinan 6.2. Bangsa 4. Perniagaan runcit 4. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Haji Mohamad bin Ismail 1. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 57 tahun Melayu Islam Berkahwin 9 orang Taraf Pendidikan 1. Agama 5. Umur 3. IPTA / IPTS 5. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Lain-lain Bahagian C 1.

Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 58 tahun Melayu Islam Berkahwin 7 orang Taraf Pendidikan 1. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5.6) 4. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Bangsa 4. IPTA / IPTS 5.2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Agama 5. MARANG. Petani 2. Nama responden . Perniagaan runcit 4. Umur 3. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Roslan bin Ibrahim 1. Status Perkahwinan 6. Lain-lain Bahagian C 1. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3.

Lain-lain Bahagian C 1.6) 4. Agama 5. MARANG. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Petani 2. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Umur 3. Status Perkahwinan 6. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abu Osman bin Ibrahim 1. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Bangsa 4. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 46 tahun Melayu Islam Berkahwin 4 orang Taraf Pendidikan 1. IPTA / IPTS 5. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Perniagaan runcit 4.2. Nama responden .

Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Nama responden . Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Lain-lain BORANG TEMU BUAL KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Perniagaan runcit 4. MARANG.2. Lain-lain Bahagian C 1. Bangsa 4. IPTA / IPTS 5. Petani 2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 64 tahun Melayu Islam Berkahwin 10 orang Taraf Pendidikan 1.6) 4. TERENGGANU Bahagian A : Maklumat Peribadi : Abdullah bin Abd Ghani 1. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Umur 3. Agama 5. Status Perkahwinan 6.

Petani 2. Bilangan ahli keluarga Bahagian B : : : : : : 45 tahun Melayu Islam Berkahwin 5 orang Taraf Pendidikan 1. Sekolah menengah ( Tingkatan 1. Status Perkahwinan 6. Bangsa 4.6) 4.2. Perniagaan runcit 4. Perkhidmatan kerajaan / swasta 5. Lain-lain Bahagian C 1. Umur 3. Lain-lain . Agama 5. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 ) 3. Tidak mempunyai pendidikan formal 2. Penternakan : Kegiatan Ekonomi 3. IPTA / IPTS 5.