1.

O

PENGENALAN TERHADAP SINTAKSIS Sintaksis merupakan satu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara

frasa, klausa dan ayat dibentuk. Bidang kajian sintaksis ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky seperti yang dibicarakan oleh beliau dalam buku Syntatic Structure yang akhirnya melahirkan pengajian am tatabahasa transformasi generative oleh Frank Parker (1994). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga merupakan kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Bidang sintaksis bukan sahaja melihat kehadiran jenis dan ragam ayat, tetapi juga rumus pembinaan unsur subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat. Selain itu, terdapat juga cirri-ciri lain yang dipertimbangkan dalam pembinaan ayat, iaitu penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat, termasuklah penanda kasus, penanda kala dan unsure keserasian. Dalam bahasa Inggeris, penanda kasus memainkan peranan penting dalam menentukan kegramatisan sesuatu ayat, tetapi bahasa Melayu tidak mempunyai unsur sedemikian. Bahasa Melayu juga tidak mempunyai penanda kala atau masa seperti dalam bahasa Inggeris, iaitu yang ditandai oleh past tense. Sebaliknya, bahasa Melayu menggunakan perkataan sedang, sudah dan akan untuk menentukan kala atau waktu sesuatu kata kerja itu dilakukan. Unsure keserasian juga penting dalam pembentukan ayat. Tanpa memperlihatkan unsur keserasian ini ayat yang dibentuk tidak akan menjadi gramatis. Satu lagi aspek yang termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam menghasilkan ayat yang gramatis, seseorang itu perlu tahu dan mahir dalam beberapa aspek seperti mematuhi struktur binaan ayat, memahami hukum tatabahasa Melayu itu sendiri dan menyedari bahawa kegramatisan ayat itu mestilah bermakna.
1

1.1

FRASA DAN BINAAN FRASA. Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi

sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkatan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. Perbezaan frasa dengan klausa ialah frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen frasa itu sendiri. Perhatikan contoh di bawah :

FRASA Sekolah Sekolah rendah Sebuah sekolah Sebuah sekolah rendah Sekolah rendah luar bandar

Dalam contoh di atas, sekolah bukan lagi bertaraf perkataan, tetapi boleh dinamakan frasa kerana bentuk itu boleh diperluas menjadi sekolah rendah, sebuah sekolah, sebuah sekolah rendah dan sekolah luar bandar. Binaan frasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

2

1.3

STRUKTUR BINAAN AYAT. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu

binaan atau konstruksi. Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun, tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang, dalam ilmu bahasa, dikenali sebagai unsur atau konstituen. Perhatikan contoh di bawah : Ahmad tertidur. Ayat di atas ialah satu binaan yang mengandungi dua unsur iaitu, Ahmad dan tertidur. Jelas dalam contoh ayat tersebut, terdapat dua perkataan, iaitu, Ahmad dan tertidur. Namun, pada umumnya, ayat dalam bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada contoh ayat yang diberikan, dan dapat dianalisis sebagai terdiri daripada unsur klausa, yang terkandung di dalamnya beberapa unsur frasa dan tidak hanya perkataan. Frasa yang terdapat dalam sesuatu ayat itu pun mempunyai unsur-unsur yang tersendiri yang terdiri daripada unsur frasa yang lebih kecil, dan setiap satu unsur frasa yang kecil itu pula mengandungi unsur perkataan.

3

Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. subjek setiap ayat hanyalah terdiri daripada frasa nama atau unsur yang berfungsi sebagai frasa nama.4 BINAAN AYAT.1. jelaslah bahawa subjek kepada sesuatu bentuk ayat ialah konstituen. secara tradisi dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat dalam bahasanya. iaitu melalui kebolehannya memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya. Contohnya ayat ialah : 1) Zarina guru sementara di sekolah itu. yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsure yang diterangkan. 4 . • • • • Zarina guru sementara di sekolah itu Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya 1) Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya. Maka. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. Pemenggalan ayat seperti yang dilakukan di atas. Umumnya. Dalam kebanyakan bahasa.

sama ada pendek atau panjang. semua ayat. iaitu pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu.5 AYAT DASAR DAN AYAT TERBITAN Oleh kerana bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. yang terbentuk ayat mudah atau kompleks. Tetapi pada hakikatnya. namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. demikian juga panjang pendeknya dam kemajmukannya. iaitu diujarkan sebagai alat untuk berkomunikasi. walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu tidak ada hadnya. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : POLA Pola 1 SUBJEK Frasa Nama Contoh : Ali Frasa Nama Pola 2 Contoh : Kakak Azman Frasa Nama Pola 3 Contoh : Pegawai itu Frasa Nama Pola 4 Contoh : Rumahnya PREDIKAT Frasa Nama kerani Frasa Kerja sedang makan Frasa Adjektif sangat kacak Frasa Sendi Nama di Kampung Baru 5 .1. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. Dalam bahasa Melayu. Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya. selagi itulah ayat akan terus terbentuk. yang berstruktur biasa atau songsang.

yang dinamai ayat terbitan.Daripada ayat dasar. Rumah kediamannya di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan 1. dapat dikembangkan menjadi ayat terbitan seperti di bawah : BIL. SUBJEK Ali Kakak Azman PREDIKAT kerani sementara di pejabat itu. ayat dapat dibahagikan kepada 2 jenis. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. 2.7 URUTAN KATA. kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau kompleks. Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur . iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang. Hal ini bererti bahawa setiap bahasa mempunyai hukum atau rumus yang mendasari proses urutan perkataan atau kelompok perkataan 6 . bentuk ayat dasar seperti di atas . Dari segu susunan. 3. itu 4. Pegawai baru di pejabat sangat kacak dan rajin. Setiap pembentukan ayat itu ialah suatu binaan atau konstruksi. yang sifatnya tersusun dan bersistem. 1.6 SUSUNAN DALAM AYAT. Contohnya. 1. sedang makan tengah hari di sebuah restoran.

dan OSK. 1. kata kerja + objek + subjek ( KOS atau VOS ). Tegasnya. seperti bahasa Hixkaryana . kata kerja + subjek + objek ( KSO atau VSO ) seperti bahasa Arab. daripada penyelidikan dan kajian. 1. Sehingga kini.8 RAGAM AYAT Terdapat lagi perbezaan dalam binaan ayat pelbagai bahasa yang melibatkan kejadian ayat aktif dan ayat pasif. seperti bahasa Latin dan Turki . termasuk bahasa Melayu. Dalam kebanyakan bahasa. masih belum terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata OSK. Dalam bidang sintaksis. seperti yang terdapat dalam contoh ayat di bawah : Ayat Aktif Ali membaca buku itu. bahasa Nitinaht dan bahasa Hixkaryana. KSO. Proses yang dikatakan sebagai urutan kata tidak semuanya serupa dalam setiap bahasa.untuk membentuk ayat. Namun. Bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. iaitu pilihan salah satu daripada urutan yang berikut : SKO. Walaupun dikatakan bahawa urutan kata dalam bahasa adalah berbagaibagai.9 JENIS AYAT Kita juga membezakan pembentukan atau binaan ayat melalui jenis-jenisnya. Inggeris. didapati bahawa urutan kata SKO dan SOK sebagai yang paling banyak berlaku. terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata subjek + kata kerja + objek ( SKO atau SVO dalam bahasa Inggeris ) seperti bahasa Melayu. manakala ayat pasiff pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. objek + kata kerja + subjek ( OKS atau OVS ). bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi dan 7 . hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. dan Rusia . umumnya melibatkan perpindahan tempat frasa nama yang menjadi seubjek atau objek ayat berkenaan. jenis-jenis ayat umum dapat dibahagikan kepada empat. seperti bahasa Malagasi . SOK. kejadian ayat aktif dan ayat pasif tergolong dalam huraian ragam ayat. KOS. Ayat Pasif Buku itu dibaca oleh Ali. subjek + objek + kata kerja ( SOK atau SOV ). OKS.

atau pada (perintah) diucapkan sama ada dalam bentuk silaan. ayat tanya. seperti marah. garangnya cikgu muda itu! ➢ Cis. ayat perintah. (silaan) ➢ Amboi. geram. ➢ Jangan berludah di sini. perkataan digunakan. permintaan.tujuannya. dengan (suruhan) segera. dan ayat seruan. ➢ Oleh itu. meninggalkan rumahnya semalam. disebut keterangan. dan sebagainya. Ayat Seruan ➢ Ayat yang diucapkan secara bernada untuk menyatakan sesuatu keadaan perasaan. (larangan) ➢ Sila buat laporan polis bergantung dalam masa 24 jam. ayat penyata sering CONTOH AYAT mengemukakan keterangan tentang sesuatu ➢ Bapa ➢ Azmi saya guru di sekolah rendah. berani kamu belasah adik saya! 8 . perintah suruhan. ➢ Siapakah kamu? nama ibu ➢ Bagaimanakah kemalangan itu terjadi? Ayat Perintah ➢ Tujuan arahan ➢ Ayat untuk atau memberikan menimbulkan dapat larangan. Ayat Tanya sebagai ayat ➢ Tujuan untuk mengemukakan sesuatu pertanyaan. JENIS AYAT Ayat Penyata TUJUAN AYAT ➢ Melakukan suatu penyataan atau perkara. jenis yang ➢ Siapkan kerja itu suatu tindakan. Empat jenis ayat yang dimaksudkan ialah ayat penyata. takut.

2. berakhir ayat dengan ➢ Wah.0 SINTAKSIS DAN ASPEK TATABAHASA YANG LAIN Kita telah melihat bagaimana ayat serta pembentukannya melahirkan pelbagai ragam dan jenis ayat. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberikan perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat.➢ Dalam seruan penulisan. 9 . selain perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. terbenam! cantiknya pemandangan matahari tanda seru ( ! ). Selain kehadiran unsure seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan.

Penanda bahasa yang sering terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa bahasa ialah penanada kala. Bahasa Inggeris dan bahasa Jerman merupakan contoh bahasa yang menggunakan penanda kala. Dalam bahasa Melayu. Frasa berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. bahasa Rusia. tidak terdapat penanda kasus. dan bahasa Turki. oleh sebab tanpa mempertahankan keserasian.0 JENIS FRASA Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. sedang. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. sama ada akan. Unsur keserasian juga menjadi salah satu cirri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris.Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. 3. atau sudah berlaku. Dalam bahasa Inggeris dan Arab. Seperti yang diterangkan di atas. dengan erti kata lain. Satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu Frasa Endosentrik dan Frasa Eksosentrik. kala. Menurut binaannya. 10 . Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termasuklah penanda kasus. terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. dan unsur keserasian. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. ada empat jenis frasa iaitu Frasa Nama. unsure keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. misalnya. Frasa Kerja. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. bahasa Arab.

11 . SUBJEK Ali FRASA KERJA menang. dari sudut nahu. dan Frasa Adjektif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan.1 DEFINISI FRASA DEFINISI FRASA NAMA Frasa nama ialah binaan yang. Frasa dinamakan mengikut unsur inti ini. 1. manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain. iaitu terdiri daripada : • • • • Frasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN) Frasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FK) Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS) 4. frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Kata kerja boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Antara frasa endosentrik ialah Frasa Nama.0 4. Frasa Eksosentrik ialah frasa yang tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. Unsur inti ini mewakili seluruh frasa berkenaan. BIL. Oleh itu. Frasa Sendi Nama merupakan jenis frasa eksosentrik.2 DEFINISI FRASA KERJA Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. iaitu subjek dan predikat. 4. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat di bawah.Frasa Endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti . Frasa Kerja.

kata adjektif hadir sesudah frasa kerja dan sendi nama. ke.2. dengan. 4. Kata sendi nama adalah satu bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. pada. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah di.3 DEFINISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya. hingga. 3. bagi.4 DEFINISI FRASA SENDI NAMA Frasa sendi nama ialah satu binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. didahului oleh kata bantu. 12 . Sebagai unsur keterangan. sebagai pilihan. kepada. makan ayam goreng. 4. oleh. Mereka Kami sedang tidur. Frasa sendi nama boleh juga. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dalam predikat. untuk. daripada. tentang. akan. sampai dan sebagainya. dari.

1 INTI + PENERANG NAMA Dalam binaan frasa nama jenis inti + penerang nama. d) Penerang nama kegunaan. g) Penerang nama arah. Penerang-penerang nama di atas sebenarnya memberikan keterangan lanjut tentang aspek-aspek tertentu pada inti kata nama. semua konstituen terdiri daripada kata nama .1 JENIS FRASA NAMA 5. intinya terdiri daripada kata nama dan penerangnya juga kata nama.1. f) Penerang nama tempat. e) Penerang nama kelamin. c) Penerang nama penyambut. b) Penerang nama jenis.50 JENIS-JENIS FRASA 5. j) Penerang nama hal atau perkara. l) Penerang nama khas. h) Penerang nama anggota badan. i) Penerang nama tenaga penggerak. Kata nama yang mengisi unsur penerang ialah : a) Penerang nama keturunan. 13 . k) Penerang nama milik. m) Penerang nama panggilan atau gelaran.

Contohnya : Frasa Nama Inti orang bangsa pelajar b) Inti + penerang nama jenis. Penerang nama ini menerangkan jenis-jenis tertentu bagi nama-nama. Contohnya : Frasa Nama Inti pam gunting pelayan Penerang air kain tetamu Penerang mangga kulit sutera Penerang Melayu Bisaya Malaysia d) Inti + penerang nama kegunaan 14 .a) Inti + penerang nama keturunan. Penerang nama keturunan menerangkan aspek salasilah pada inti kata nama. Contohnya: Frasa Nama Inti buah beg kain c) Inti + penerang nama penyambut Penerang nama penyambut menerangkan perkara atau benda yang menjadi objek atau penyambut kepada alat atau pelaku yang ada pada inti.

misalnya tamadun timur. Perasa ialah kegunaan yang ditimbulkan oleh bahan serbuk. misalnya serbuk perasa. Contohnya: Frasa Nama Inti wilayah Penerang selatan 15 . Contohnya: Frasa Nama Inti ayam lembu orang f) Inti + penerang nama tempat Penerang nama tempat ialah unsur yang menerangkan lokasi bagi inti. Contohnya : Frasa Nama Inti alat sabun kayu e) Inti + penerang nama kelamin Penerang nama kelamin ialah nama yang menentukan jenis jantina bagi inti.Penerang nama kegunaan ialah unsur yang menerangkan makna fungsi atau peranan kepada inti. Timur ialah tempat tamadun. sama ada tempat asal ataupun tempat wujud. Contohnya: Frasa Nama Inti anak tepi pinggir Penerang Sabah pantai kota Penerang jantan betina perempuan Penerang pemadam pencuci pemukul g) Inti + penerang nama arah Penerang nama arah ialah unsur yang menerangkan hala bagi inti.

misalnya sijil persekolahan. Contohnya : Frasa Nama Inti lesen hari majlis Penerang memandu perayaan penutupan 16 . Contohnya : Frasa Nama Inti jam tudung batang i) Inti + penerang nama tenaga penggerak Penerang nama tenaga penggerak ialah unsur yang menyatakan daya yang menggerakkan benda dalam inti.simpang tingkat h) Inti + penerang nama anggota badan kanan atas Penerang nama anggota badan menerangkan bahagian tubuh badan yang berkaitan dengan inti tersebut. Misalnya. Persekolahan ialah perkara tentang sijil itu. Contohnya : Frasa Nama Inti dapur kipas lampu Penerang gas elektronik minyak Penerang tangan kepala hidung j) Inti + penerang nama perihal atau perkara Penerang nama perihal atau perkara ialah unsur yang menerangkan hal atau perkara tentang inti. jam bateri. bateri ialah tenaga yang menggerakkan jam.

iaiti penerang inti terletak di hadapan inti.k) Inti + penerang nama milik Penerang nama milik menerangkan makna keupayaan bagi benda dalam inti. Contohnya : Frasa Nama Inti rumah bumbung harta l) Inti + penerang nama khas Penerang nama khas ialah jenis perkataan yang merujuk kata nama khas bagi menerangkan inti. Contohnya : Frasa Nama Inti Haji Si Tan Sri Penerang Suhaili Belang Muzammil 17 . Contohnya : Frasa Nama Inti bandar planet Sungai Penerang Kota Kinabalu Pluto Kinabatangan Penerang saya rumah kerajaan m) Inti + penerang nama panggilan atau gelaran Penerang nama panggilan atau gelaran ialah unsur yang merujuk nama penghormatan kepada makhluk atau benda. Bentuk ini merupakan kecualian kepada bentuk susunan inti + penerang nama.

5. Penerang bukan nama terdiri daripada penerangpenerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama.2 INTI + PENERANG BUKAN NAMA Frasa nama juga boleh terbentuk daripada inti yang menerima penerang bukan daripada jenis kata nama. iaitu: a) Inti + penerang penentu. 18 . Penerang penentu ialah unsur yang memberikan sifat ketentuan kepada kata nama dan kedudukannya boleh di hadapan atau di belakang inti. Terdapat dua golongan penentu kata nama.

semua. misalnya. misalnya *sebuah keberanian. seperti yang terdapat dalam contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Hadapan Bilangan Penjodoh Bilangan lima orang kelima-lima segala ekor - Inti guru kerbau kelengkapan Kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata bilangan yang boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata penentu itu dan ini. √ Penentu belakang Penentu belakang ialah unsur-unsur yang hadir sesudah kata nama . Demikian juga. dan *sedikit helai kertas. seperti contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Belakang itu ini itu Inti orang rumah calon a) Penerang kata kerja atau akar kata kerja. sedikit.√ Penentu hadapan Penentu hadapan ialah unsur-unsur yang hadir di hadapan kata nama. segala. dan selainnya tidak boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. 19 . *segala orang manusia. umpamanya *semua batang sungai. beberapa kata bilangan jenis tak tentu.

Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Kerja jahit makan bersalin Inti mesin meja wad b) Penerang kata adjektif. Misalnya tempat menari. Penerang kata adverba adalah unsur yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti. dan matlamat. Penerang frasa sendi nama ialah unsur-unsur yang mengandungi kata sendi nama diikuti kata nama atau frasa nama. Frasa Nama 20 . Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adjektif muda wangi baharu Inti anak minyak tahun c) Penerang kata adverba. Penerang kata adjektif ialah unsur yang menerangkan makna sifat bagi inti. dan mendukung antaranya makna tempat. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adverba serentak demikian lusa Inti masa cara hari d) Penerang frasa sendi nama.Penerang kata kerja atau akr kata kerja umumnya menerangkan perlakuan kepada inti. waktu. menari ialah perlakuan yang berkaitan dengan tempat itu. bahan asal.

kesepuluh. iaitu berdasarkan makna yang didukung oleh perkataan-perkataan : 21 . Oleh itu. Penerang bilangan ordinal ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan dari segi urutan bilangan. kedua. binaan jenis ini tidak mempunyai makna penerang. Contohnya: Inti tempat tingkat Penentu Bilangan Ordinal pertama kesepuluh 5. Unsurunsur demikian hadir sesudah inti. dan sebagainya. Terdapat dua jenis frasa nama dari jenis inti + inti.3 BINAAN FRASA NAMA : INTI + INTI Binaan frasa nama inti + inti tidak mempunyai unsur penerang kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung oleh kedua-kedua kata nama inti. misalnya pertama.Inti rumah surat lawatan Penerang frasa sendi nama Sendi Nama di dari ke Kata Nama bandar kampung Gua Angin e) Penerang bilangan ordinal.

Ali menang. Mereka sedang tidur. iaitu : i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek. Kami makan ayam goreng. iaitu merupakan semacam ulangan.0 JENIS-JENIS FRASA KERJA Binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis. Contohnya: Frasa Nama Inti kerusi jantan teruna Inti meja betina dara 6.a) inti + inti dengan maksud sama erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama demikian membawa makna sama erti. Contohnya : 1. 3. Contohnya : Frasa Nama Inti tubuh rakan wang Inti badan taulan ringgit b) inti + inti dengan maksud lawan erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama jenis ini membawa makna yang berlawanan. yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. 2. 22 .

iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersamasamanya. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. 6. Seterusnya. yang disebut kata kerja tak transitif.Dalam ayat di atas. iaitu: 23 . Jika sesuatu ayat aktif tidak dapat dipasifkan. Sebagaimana dengan frasa ker tanpa objek. Contohnya : SUBJEK Kami Budak itu Pemburu FRASA KERJA KATA KERJA makan membaca menembak OBJEK ayam goreng itu. kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. namun unsur-unsur lain. Oleh itu. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. dan ayat demikian boleh mengalami proses pasif. Frasa nama sebagai objek boleh ditakrifkan sebagai unsur yang mengikuti kata kerja transitif dalam ayat aktif. Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. i) Frasa kerja yang mengandungi objek. yang kata kerjanya mesti disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan.1 BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK Frasa kerja yang tidak mempunyai frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya. maka itu bererti kata kerja dalam ayat tersebut bukan kata kerja transitif. Terdapat tiga jenis kata kerja tak transitif. KETERANGAN Dalam contoh ayat di atas. harimau itu dengan senapangnya. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama objek. buku. tidak berobjek.

24 . Siti Salina pulang. A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Tidak Menerima Unsur Pelengkap. Dia tidur. Padi akan luruh.a) Kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsur pelengkap. Kata kerja ini dapat berdiri dengan sendiri tanpa ada perkataan lain melengkapkan maknanya. c) Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. Contohnya : 1. 3. 2. Kata kerja tak transitif jenis ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan perkataan lain berlaku selepasnya bagi melengkapkannya. b) Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya.

A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Menerima Pelengkap Sesudahnya. Namun. Kata nama tersebut hanya menjadi penerang bagi kata kerja tak transitif dan bukan pelengkap kerana kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja demikian.Contoh ayat-ayat mengandungi kata kerja yang tidak bergantung kepada unsur lain bagi melengkapkan maknanya. Antara contoh kata kerja tak transitif termasuklah beransur. tidur dan luruh adalah kata kerja tak transitif. menjadi. cara. 25 . Kata nama sebagai penerang yang mengikuti kata kerja tak transitif bukanlah objek kerana ayat yang mengandunginya tidak boleh dipasifkan. waktu. Dia tidur dengan baju dan kain pelekat. berbantalkan. ada. Padi akan luruh kalau sudah masak betul. 3. alat dan sebagainya. Contohnya : 1. berbuat. tinggal. B) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Diikuti Oleh Kata Nama Sebagai Penerang. perkataan pulang. Walau bagaimanapun. Siti Salina pulang jauh-jauh malam. Oleh itu. kata kerja tak transitif jenis ini boleh diikuti oleh kata keterangan atau adverb yang berfungsi sebagai maklumat tambahan mengenai tempat. Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap ialah kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsure pelengkap. bertilamkan. dan sebagainya. 2. kata kerja seperti ini dipanggil kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsure pelengkap atau tanpa pelengkap. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada tiga jenis. unsur-unsur itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. Penggunaan kata kerja tak transitif jenis ini tidak perlu diikuti oleh sebarang perkataan lain.

Budak itu membaca buku. 26 . Jenis-jenis frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek : a) Frasa kerja yang mengandungi satu objek. Perkataan-perkataan yang condong dalam ayat di atas menjadi subjek atau unsur yang diterangkan dalam ayat yang telah dipasifkan. b) Frasa kerja yang mengandungi dua objek. Dia menjalankan tugas dengan baik. BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah frasa yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikut kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya. 3. CONTOH AYAT Kami makan ayam goreng.2 FRASA KERJA KATA KERJA berseluar berkebun belajar PENERANG jean. bahasa Melayu. kelapa. 2. Tugasnya dijalankan olehnya dengan baik.Contohnya : SUBJEK Lelaki itu Peladang itu Mereka 6. Buku dibaca oleh budak itu. AYAT YANG DIPASIFKAN Ayam goreng itu kami makan. BIL 1. Ayat-ayat yang mengandungi frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan.

Contohnya : SUBJEK Filem itu Kejadian itu Keputusannya KATA PENGUAT sungguh sungguh amat MAKNA ADJEKTIF menyeramkan. Perkataan ini boleh menerima kata penguat.A) Frasa Kerja Yang Mengandungi Satu Objek Frasa kerja dengan satu objek adalah seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah : 1) Saya menjawab surat itu. dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan. 27 . 3) Letupan bom itu mengacau-bilaukan keadaan. 4) Kami menghampiri budak yang sedang terhendap-hendap itu. 2) Mesin itu mengepam air. Terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif. menyedihkan. menggembirakan.

Ayat-ayat di atas boleh diubah menjadi ayat berikut : (a) Ahmad menghadiahi menghadiahi Ali buku. Objek-objek ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Dalam binaan di atas. (b) Wanita itu membelikan anaknya baju. iaitu Ali dan buku dalam ayat (a) dan anaknya dan baju dalam ayat (b). Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat disebut objek sipi. terdapat frasa nama yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja. sementara objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. 2) Wanita itu membelikan baju untuk anaknya.A) Frasa Kerja Dengan Dua Objek Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya boleh mengandungi dua frasa namayang menjadi objek kepada kata kerja itu. Contoh ayat : 1) Ahmad menghadiahkan buku kepada Ali. Objek-objek tersebut adalah objek tepat dan objek sipi. Dalam kedua-dua ayat di atas. 28 . frasa nama yang mengikuti secara langsung kata kerja ialah objek tepat kepada kata kerja. iaitu Ali dalam ayat (a) dan anaknya dalam ayat (b).

Apabila ayat-ayat di atas diubah susunannya. berikut adalah contoh-contoh ayat yang mengandungi frasa kerja dengan dua objek. Seterusnya. perkataan sebagai boleh diletakkan di hadapan unsur-unsur penerang itu. c) Ayah menghadiahkan sejambak bunga ros kepada ibu. iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung. dan menjadikannya frasa sendi nama. iaitu objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada. Untuk menjelaskan lagi ayat (1) dan (2). seperti ayat berikut : Dia menjadikan budak itu anak angkatnya. 2) Aini menamakan kucing itu sebagai Si Tompok.Apabila ayat-ayat sedemikian dipasifkan hanya frasa nama yang menjadi objek tepat akan mengambil penjudulan. 1) Wandi membelikan isterinya buah mempelam. Aini menamai kucing itu Si Tompok. manakala perkataan anak angkatnya dan Si Tompok hanya berfungsi sebagai penerang kepada objek dan tidak boleh dijadikan objek tepat seperti dalam contoh di bawah : 1) Dia menjadikan budak itu sebagai anak angkatnya. maka ayat-ayat yang terhasil akan hanya mengandungi satu objek. Ayat-ayat di atas jelas mengandungi binaan yang meletakkan objek tepat sesudah kata kerja dan objek sipi mengikuti objek tepat. 2) Ibu memasakkan tetamu makanan tengah hari. Sebenarnya. 29 . 3) Ayah menghadiahi ibu sejambak bunga ros. contoh-contoh ayat di atas mengandungi hanya satu objek sahaja. Ada juga frasa kerja yang seolah-olah mengandungi dua objek. iaitu menjadi subjek atau unsur yang diterangkan. b) Ibu memasak makanan untuk tetamu. Contohnya : a) Wandi membeli buah mempelam untuk isterinya. bentuk-bentuk yang condong ialah objek tepat.

0 JENIS FRASA ADJEKTIF : UNSUR PENGISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan kata penguat. sama ada di hadapan atau di belakangnya.7. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata bantu sudah belum masih masih Penguat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua masak jahat kecil kecil cantik ganas Penguat Sekali Sangat Betul Amat Sungguh - 30 .

Pada kata adjektif. Pemuda itu baik sungguh. cemas. nakal. sederhana. seperti contoh-contoh di bawah: • • • • • Pelayan restoran Ahmad sangat rajin. Air sungai itu kehitam-hitaman akibat pembuangan sisa kumbahan ke dalam sungai tersebut. kemelayumelayuan. Contoh-contoh di atas ialah contoh kata adjektif yang terdiri daripada satu kata dasar. Budak itu sangat cerdik. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. tinggi. terhebat. Anaknya sangat cerdas. mengikut binaannya: i) ii) Binaan satu perkataan. misalnya: setinggi. i) Binaan Dua Perkataan 31 . iaitu perkataan tanpa imbuhan. kehitam-hitaman. pucat. sebijak. Warna kereta saya merah. Binaan dua perkataan i) Binaan Satu Perkataan Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif. kosong. dan sebagainya. baik. Kata adjektif ini juga terdiri daripada perkataan berimbuhan. seperti rajin. seperti yang terdapat dalam ayat-ayat berikut: • • • Syamrin tidak sebijak abangnya. Perlawanan bola sepak malam ini menemukan dua pasukan terhebat dalam liga tersebut.

Di bawah ini dibincangkan binaan adjektif yang terdiri daripada dua perkataan. yakni keindahan bunyi. Contohnya: Tinggi lampai Gemuk gedempol Kaya raya Lemah gemalai Kering kontang 32 . contohnya: Riang gembira Letih lesu Cantik molek Lemak manis Gagah berani Penat lelah Kurus kering ✔ Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. a) Binaan Kata Adjektif + Kata Adjektif Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata adjektif boleh terdiri daripada: ✔ Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna.Binaan jenis ini terdiri daripada dua perkataan iaitu: a) b) Kata Adjektif + Kata Adjektif Kata Adjektif + Kata Nama Cantuman kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama membentuk konstituen baharu dengan makna baharu. Contohnya: Tinggi rendah Pahit manis Baik buruk Tua muda Kecil besar Miskin kaya ✔ Deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima.

a) Binaan Kata Adjektif + Kata Nama

Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata nama mengandungi kata edjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerangannya. Binaan kata adjektif ini boleh terdiri daripada: ✔ Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan: Merah jambu Hijau daun Kuning langsat Muda remaja

✔ Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan: Panjang tangan Besar kepala Ringan tulang Rabun ayam

a) Unsur Kata Penguat Dalam Frasa Adjektif

Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif dan boleh jufa terdiri daripada kata adjektif yang disertai unsur penguatnya. Ada tiga jenis unsur penguat: ✔ Penguat hadapan. ✔ Penguat belakang. ✔ Penguat bebas.

33

Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif. Contohnya, terlalu nakal, paling sedap, sangat cantik, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak kecil itu terlalu nakal. Masakan Mak Limah paling sedap. Pemandangan matahari terbenam sangat indah. Penguat belakang ialah perkataan yang terletak di bahagian belakang kata

adjektif. Contohnya, baik sekali, lambat benar, indah nian, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Perangai anak Pak Ali baik sekali. Kereta api itu lambat benar. Rumah di atas bukit itu indah nian. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas, iaitu sama ada di

hadapan atau di belakang kata adjektif. Contohnya, amat indah dan indah amat, sungguh berani dan berani sungguh, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • • •

Pemandangan di pantai itu amat indah. Pemandangan di pantai itu indah amat. Pahlawan itu sungguh berani. Pahlawan itu berani sungguh. Dua unsur penguat boleh juga hadir berderetan sebelum kata adjektif.

Contohnya, sungguh amat merdu, sangat kurang sopan, terlalu amat pedih, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Suara Siti NurHaliza sungguh amat merdu. Perangainya sangat kurang sopan. Bisanya terlalu amat pedih.

34

a) Kata bantu dalam frasa adjektif. Frasa adjektif boleh juga terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh kata bantu, misalnya, sudah besar, belum cerdik, masih kecil, dan harus pandai. Contoh ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak itu sudah besar. Dia belum cerdik lagi. Anak kucingnya masih kecil. Ada juga kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat,

misalnya: masih amat kecil, belum terlalu jauh, belum sangat pandai, sungguh masih letih, tentu sudah masak, dan benar telah pandai. Contoh ayat adalah seperti di bawah:
• • •

Anak-anak jiran saya belum bersekolah kerana masih amat kecil. Pihak dapat mengesan jejak pencuri itu kerana dia belum terlalu jauh. Buah cempedak yang diperam itu sudah terlalu masak.

8.0

JENIS FRASA SENDI NAMA

Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: a) b) c) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

35

d)

Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan

A) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di hadapan suatu frasa nama. Contohnya: Kata Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama jambatan sekolah rendah Johor Bahru

B) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului oleh kata arah. Walau bagaimanapun, frasa sendi nama boleh juga wujud tanpa kata arah. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama Kata Arah belakang dalam hujung Frasa Nama rumah bilik umum kampung

C) Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

36

Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti keterangan, sebagai unsur frasa pilihan. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah ke dari dalam negara Jepun Sabah perlawanan Frasa Nama Frasa Keterangan pada tahun ini dengan ayahnya di sekolah kami

D) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Frasa sendi nama boleh juga dibentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh kata arah, frasa nama, dan frasa keterangan. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah Frasa Nama Frasa Nama Keterangan ke dari di pada selatan belakang atas hujung negara Perancis rumah pangkuan ibu minggu pada musim sejuk dengan segera sepanjang masa untuk bergotongroyong

37

Contohnya adalah seperti di bawah: • • • Semua orang sepakat tidak hadir ke sekolah esok. guru subjek Kemahiran Hidup. terdapat lima fungsi frasa nama. 1) Frasa nama sebagai predikat Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai predikat. Fungsi frasa nama ialah : 1) Frasa nama sebagai subjek Dalam semua pola ayat bahasa Melayu. Frasa nama yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa nama yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FN sahaja. Fungsi frasa nama bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek Suara itu Encik Suhaili Puan Jiwatere Predikat suara gadis yang bersembunyi di rumah buruk itu. Ibunya pandai membuat kek lapis perisa pandan. 2) Frasa nama sebagai objek frasa kerja Selain menjadi subjek dan predikat. frasa nama juga menjadi sebagai objek dalam frasa kerja. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah.10. frasa nama berfungsi sebagai subjek.0 9.1 FUNGSI FRASA FUNGSI FRASA NAMA Dalam bahasa Melayu. Contohnya: Subjek Frasa kerja + objek 38 . Kami mengadakan rombongan ke Serikin pada minggu lalu.

2 Predikat + Frasa Sendi Nama Menjual kuih pisang di hadapan pintu pagar sekolah. 39 . memandu kereta ke sekolah.Budak-budak itu Encik Suhaili Puan Jiwatere merobohkan pondok yang baru siap itu. Melawat neneknya yang sakit di hospital. Menerima sepucuk surat daripada kakaknya. 4) Frasa nama sebagai unsur nama dalam frasa sendi Frasa nama juga boleh menjadi unsure nama dalam frasa sendi seperti di bawah: Subjek Aqilah Athirah Fadzlee 9. menunggang motosikal. menyiapkan laporan berkaitan dengan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa Dan Guru. FUNGSI FRASA KERJA 1) Frasa Kerja Sebagai Predikat. 3) Frasa nama sebagai pelengkap frasa kerja tak transitif Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai pelengkap dalam frasa kerja tak transitif. Contohnya adalah seperti di bawah: Subjek Pelajar itu Encik Hafiz Puan Nora Predikat + Pelengkap tidur beralaskan tikar mengkuang. membersihkan halaman rumah.

jahat. Badannya menjadi lemah.Frasa kerja boleh berfungsi sebagai predikat. sedang berkhutbah di atas mimbar. Frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa kerja yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FK sahaja. Ada dua kumpulan kata 40 . membuat kek lapis perisa pandan. Contohnya : • • Kesihatan bapanya beransur baik. Contohnya : • • . 1) Kata Nama Sebagai Pelengkap Pelengkap kata nama boleh dibezakan dengan kata nama objek atas dasar pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek (FN) Adik Ibunya Khatib Predikat (FK) sedang makan di atas meja. . 2) Frasa Kerja Sebagai Pelengkap Untuk Kata Kerja Tak Transitif Kata Adjektif Sebagai Pelengkap Pelengkap kata adjektif seperti baik.Mereka berada di Kuala Lumpur.Ahmad tinggal di kampung. 1) Frasa Sendi Nama Sebagai Pelengkap Frasa sendi nama hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung 'makna' sebagai unsur-unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif. lemah dan sebagainya hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya.

iaitu frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat mendahului subjek. 9. 41 . Kumpulan kedua ialah kata nama menjadi dan ada. .Dia menjadi guru.Dia berbantalkan lengan. seperti yang berikut: Subjek Sangat besar Contoh-contoh yang lain: Ayat susunan biasa Ayat susunan songsang predikat Rumah Ali. .Orang itu ada harta.kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap demikian. frasa adjektif sebagai predikat hadir selepas subjek .Pak Kaduk berbajukan kertas.3 FUNGSI FRASA ADJEKTIF 1) Frasa Adjektif Sebagai Predikat. seperti conyoh di bawah: Subjek Rumah Ali predikat Sangat besar.. • • • • • Contohnya : . Susunan ayat di atas boleh disongsangkan.-kan. .. Kumpulan pertama ialah imbuhan ber-. Dalam susunan ayat biasa.

 Letih lesu badannya. sangat pantas. segera. Badannya letih lesu.  Dia  Mereka 1) Frasa Adjektif Sebagai Penerang Iaitu Selepas Kata Nama Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Penerang (kata adjektif) 42 .  Tidurnya nyenyak benar.  Gelap benar malam ini.  Nyenyak benar tidurnya. segera.  Malam ini gelap benar. 1) Frasa Adjektif Sebagai Keterangan.  Dia  Mereka  Mereka  Air sungai itu PREDIKAT SUBJEK FRASA SENDI NAMA ke kedai ke rumah saya KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) dengan cepat. Frasa adjektif boleh juga hadir selepas frasa kerja selepas frasa sendi nama. deras. iaitu kata adjektif menjadi keterangan dalam predikat . Contohnya: PREDIKAT SUBJEK FRASA KERJA berjalan pulang berlari mengalir KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) sangat cepat.

43 . Sakitnya pulih dengan sendirinya. Badannya kurus bagai lidi. Suaranya merdu seperti buluh perindu. Contoh ayat adalah seperti di bawah: • • • Buah epal manis ibarat gula. iaitu: a) Keterangan cara Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan cara ialah dengan. Dari segi makna. Pokok itu membesar dengan cepat.Pangkat Kopi rendah segera UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF: Dalam frasa adjektif. Contoh ayat ialah: • • • Badannya lemah dengan tiba-tiba. seperti. keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam beberapa golongan. a) Keterangan bandingan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan bandingan ialah ibarat. bagai. unsur keterangan boleh hadir selepas kata adjektif. dan bak.

Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan kekerapan ialah selalu. Contohnya: • • • Khairi sakit selalu. Pekerja itu jarang-jarang lewat. Budak itu pandai dalam akademik dan sukan. a) Keterangan tujuan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tujuan ialah demi dan untuk. dan sering. Ramai penduduk desa yang masih hidup melarat dalam kemiskinan. Contohnya: • • • Rakyat mesti aktif dalam sukan untuk kemajuan sukan negara. Wanita itu sering sedih. a) Keterangan terhadap 44 . Persekitaran rumah harus bersih untuk mengelakkan pembiakan nyamuk aedes. Juruterbang harus berhati-hati demi keselamatan semua penumpang kapal terbang.a) Keterangan hal atau keadaan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan hal atau keadaan ialah dengan dan dalam. Contohnya: • • • Pegawai polis itu selalu sibuk dengan tugas luarnya. a) Keterangan kekerapan. jarang.

dan dalam. Contohnya: • • • Budak itu lemah oleh sebab keletihan. Pemuda itu amat cinta akan kekasihnya.Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan terhadap ialah akan dan kepada. Pelatih-pelatih itu telah mahir dalam masa sebulan sahaja. a) Keterangan tempat 45 . pada. a) Keterangan musabab Kata sendi yang terlibat dalam keterangan musabab ialah sebab dan kerana. Contoh ayat ialah: • • • Zamil selalu sakit ketika masih kecil. Murid-murid itu kurang bijak kerana tiada bimbingan. Kita harus cinta akan tanah air. a) Keterangan waktu Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan waktu ialah ketika. Contohnya: • • • Fahrin sangat rindu akan orang tuanya di Malaysia. Pegawai itu sungguh cekap pada masa sekarang ini. Makanan itu sedap kerana cukup bahan-bahannya.

dan daripada. FRASA ADJEKTIF SEBAGAI PENERANG IAITU SELEPAS KATA NAMA Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Pangkat Kopi Penerang (kata adjektif) rendah segera Kesimpulannya. frasa adjektif boleh terdiri daripada beberapa unsur yang dapat digambarkan seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Adjektif + Kata Penguat + Unsur Keterangan + Ayat Komplemen Contoh Frasa Adjektif Dengan Pelbagai Keadaan Binaan Unsur-Unsurnya. Contoh ayat ialah: • • • Kanak-kanak itu sakit pada bahagian perutnya.Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tempat ialah pada. 1. Bil. Buah nanas manis di bahagian pangkalnya. di. Unsur-Unsur Kata Adjektif Kata Bantu + Kata Adjektif masih kuat sudah kurus Contoh 46 . Bunyinya kuat daripada pembesar suara sebelah kanan.

Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Penguat amat cantik sekali sangat baik benar sungguh indah nian 7. Kata Penguat + Kata Adjektif sungguh cantik amat dalam lebih baik 3.telah gering 2. Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif masih agak kecil belum terlalu lewat masih terlalu banyak 4. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Penguat masih awal sangat sudah baik sungguh sudah tua betul 6. Kata Penguat + Kata Adjektif + Unsur Keterangan sangat manis pada bahagian pangkalnya sungguh cinta akan tanah air sangat sibuk dengan pekerjaan 8. Kata Penguat + Kata Adjektif + Ayat Komplemen sungguh yakin bahawa mereka sudah tiba amat percaya bahawa budak itu pernah 47 . Kata Adjektif + Kata Penguat besar sekali cantik betul banyak sungguh 5.

Contohnya: • • • Mereka ke sawah setiap pagi. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Adjektif masih riang gembira tetap gagah berani pasti letih lesu 9.datang sangat sedar bahawa kita masih lemah 9. Kain itu daripada benang sutera. Bapanya daripada keturunan raja. 48 . Kata Adjektif + Kata Penguat + Ayat Komplemen sedar sungguh bahawa persiapannya tidak mencukupi percaya benar bahawa anaknya telah berjaya yakin benar bahawa pasukannya akan menang 10.4 FUNGSI FRASA SENDI NAMA DALAM AYAT 1) Predikat frasa sendi nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa.

1) Frasa Sendi Nama Sebagai Keterangan Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja. asal. pembuat. d) Masa e) Asal f) Tujuan Itu sejenis pakaian pada zaman kerajaan Melaka. masa. frasa adjektif dan frasa nama. Contohnya: Jenis Keterangan a) Tempat Contoh Kampung Pimping ialah kampung di seberang Sungai Kampung Brunei. dan tujuan. hal. Saya sudah membeli pakaian untuk hari raya. Kain daripada sutera mahal harganya. Sumber bekalan elektrik penduduk Wilayah Persekutuan Labuan adalah dari Sabah. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa nama mendukung makna keterangan tempat. b) Pembuat c) Sumber Lukisan oleh Luqman telah memenangi hadiah kedua. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa adjektif mendukung makna keterangan bandingan. sumber. masa. dan tujuan. Contohnya: Jenis keterangan contoh 49 .

tempat. Contohnya: Jenis keterangan a) Masa b) Tempat c) Bandingan d) Tujuan e) Hal f) Penyertaan g) Alat Contoh Kereta api bertolak pada pukul tujuh pagi. Rumah kita harus bersih untuk kesihatan hidup kita. Kanak-kanak itu berehat di bawah pokok. dan alat. penyertaan. Pelajar itu bijak dalam semua subjek. Mereka bingung pada mulanya. binaan frasa sendi nama boleh dibentuk daripada beberapa unsur. Pembahas itu berhujah seperti murai. Kesimpulannya. Dia berbicara tentang perangai kekasihnya.a) Bandingan b) Hal c) Masa d) Tujuan Budak itu kurus seperti galah. tujuan. seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan 50 . Bapanya memukul ular itu dengan kayu. bandingan. Encik Haris datang dengan isterinya ke majlis itu. hal. Kita harus belajar demi masa depan. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa kerja Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa kerja mendukung makna keterangan masa.

Contoh-contoh yang mengandungi pelbagai jenis frasa sendi nama: Frasa sendi nama Frasa nama Kata bantu Kata sendi nama Kata nama arah telah telah telah ke ke ke ke dalam dalam Frasa nama hutan hutan hutan hutan memburu harimau memburu harimau memburu harimau Frasa keterangan 51 .

5) Pembangunan ekonomi memerlukan sumbangan daripada semua rakyat.0 BINAAN AYAT Binaan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah.10. Binaan Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. 2) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua buah syarikat penerbitan buku yang terkenal. Binaan Frasa Nama + Frasa Adjektif 1) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. 52 . 4) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. 3) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat. 2) Kek keju itu sangat sedap dan manis. 2) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. 3) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. 3) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera. 4) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota.

Kata nama Kata nama Kata terbitan. nama terbitan. Binaan Frasa Kerja + Frasa Kerja 1) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang.. 4) Lelaki itu berseluar jean dan memakai Kemeja T. 4) Ibu menggunakan sabun pencuci Trojan untuk membasuh pakaian. jenis kata khas. 2) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan dapat menguasai istilah baharu.5) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan Binaan Frasa Nama + Frasa Kerja 1) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. kata ‘pem-’ ialah kata kata awalan kata. 5) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. 3) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. 3) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. apitan kata terbitan . Kata nama terbitan.. Ayat Subjek (FN) Fatin dan Fazree merupaka n Kata nama khas. ‘-an’ ialah terbitan akhiran kata 53 Predikat (FN) pembahas harapan sekolah Kata nama am. Kata tugas hubung gabungan. ‘me-. 2) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan.-kan’ ialah terbitan kerja.

1) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua syarikat penerbitan buku yang terkenal. Kata nama terbitan. iaitu dan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Fatin merupakan pembahas harapan sekolah. ‘ter-’ ialah kata terbitan awalan 54 hubung pancangan relatif. Kata tugas prafrasa jenis kata pemeri. ‘pen-. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.nama. .. Kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. Ayat Subjek (FN) Sy arik at Faj ar Su ci Kata nama khas. ✔ Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. Kata tugas Kata jenis kata adjektif..an’ ialah kata terbitan Kata nama am. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. hubung gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata nama am. dan Predikat (FN) Sy arik at Sa sba di ialah dua sya rika t pener bitan buk u terken al yang Kata tugas Kata jenis kata nama khas.

‘peng-’ ialah kata terbitan awalan kata penyan yi Kata nama terbitan. iaitu dua untuk menunjukkan kedua buah syarikat. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Syarikat Fajar Suci ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. ‘se-’ kata terbitan awalan kata penga cara Kata nama terbitan. Kata nama inti+penerang atau panggilan. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. seora ng Kata nama terbitan . Kata adjektif keadaan. iaitu dan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama.apitan kata nama. Ayat Subjek (FN) tele vis yen Kata nama am. ayat tersebut ditambah dengan kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk pancangan relatif. nama gelaran ialah 55 . ‘pe-’ ialah kata terbitan awalan kata yang hebat Kata tugas jenis kata hubung pancan gan relatif. kata adjektif. ✔ Syarikat Sasbadi ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. 1) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat. dan Predikat (FN) Doktor Fazlee Kata nama khas. Selain itu. setelah menjadi ayat majmuk.

Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen.nama. nama. dan Kata tugas hubung gabungan. untuk Kata tugas jenis kata sendi tunggal. ‘mem-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. ✔ Doktor Fazlee penyanyi yang hebat. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. kedai Kata nama am. ke Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. jenis kata am. gula Kata nama prafrasa terbitan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. PREDIKAT (FS) membeli Kata kerja tepung Kata nama am. Ayat Subjek (FN) Razali Kata nama khas. iaitu dan. nama. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. 56 .

Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Hasliza Kata nama khas Kata jenis sendi tunggal. ✔ Razali ke kedai untuk membeli gula. iaitu dan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil 57 . Ayat Subjek (FN) Hardina Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. kata prafrasa - Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Razali ke kedai untuk membeli tepung.- Unsur keterangan tujuan atau harapan. 1) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. Kata nama inti + penerang nama milik ke Predikat (FS) rumah saya Kata ganti diri pertama. tugas Kata nama am. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.

Kata nama am kata nama 58 . iaitu dan. nama belakang. penentu benang Kata nama am emas Kata nama am dan Kata tugas jenis kata hubung Kata nama inti + gabungan. 1) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Hardina ke rumah saya. penerang nama jenis sutera Kata nama am. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan..gabungan dua ayat tunggal. ✔ Hasliza ke rumah saya.-an’ ialah kata terbitan apitan kata nama itu Predikat (FS) daripada Kata tugas prafrasa jenis Kata nama inti + kata penerang bukan sendi. Ayat Subjek (FN) Persalinan pengantin Kata nama terbitan. ‘per-.

✔ Persalinan pengantin itu daripada benang sutera. Kata kerja Kata tak transitif tugas tanpa prafrasa sendi tunggal. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. 1) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. jenis kata Kata nama inti + penerang nama tempat ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang emas. iaitu dan. kota Kata nama am. 59 .Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. pelengkap. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Azmal Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Azmir Kata nama khas pergi Predikat (FS) ke pinggir Kata nama am.

Predikat FS memerlukan sumbangan daripada Kata kerja Men-. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Pembangunan ekonomi Kata nama am bukan manusia.. iaitu dan.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata adjektif Kata sendi nama semua Kata nama am rakyat Predikat frasa nama 1) Pembangunan ekonomi memerlukan dan sumbangan daripada semua rakyat. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ✔ Azmir pergi ke pinggir kota.-kan Apitan kata kerja ✔ Azmal pergi ke pinggir kota. 60 .

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi nama. am. prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis. iaitu daripada untuk menerangkan kata sendi nama. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. cantik Predikat (FA) ibarat puteri kayangan tugas Kata adjektif Kata sendi indera kata pandang. Kata nama Kata nama am. Ayat Subjek (FN) Syafinaz Kata nama khas sungguh Kata jenis penguat bebas. Frasa Nama + Frasa Adjektif 2) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. Unsur keterangan bandingan. 61 . Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan.

Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. Predikat (FA) sedap Kata adjektif indera dan Kata tugas hubung gabungan. 3) Kek keju itu sangat sedap dan manis. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. jenis kata indera jenis kata rasa. itu Kata nama am. - 62 . keju Kata nama am. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. iaitu ibarat untuk menerangkan kata adjektif. Ayat Subjek (FN) Kek Kata nama am. manis Kata adjektif rasa. sangat Kata tugas prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis penguat bebas.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. Kata nama inti + penerang bukan nama penentu belakang.

jenis kata keadaan. Ayat Subjek (FN) Farid Kata nama khas. 63 .Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. dan Kata tugas hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Predikat (FA) pandai Kata adjektif keadaan. 1) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. iaitu dan. ✔ Kek keju itu sangat manis. Kamil Kata nama sangat Kata tugas prafrasa jenis kata penguat bebas. nakal Kata adjektif jenis kata khas. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Kek keju itu sangat sedap. dan Kata tugas hubung gabungan.

✔ Kamil sangat pandai. ✔ Kamil sangat nakal.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. iaitu dan. 64 . Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat dua subjek dan dua predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Farid sangat pandai. ✔ Farid sangat nakal.

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. 65 .1) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. iaitu kemerah-merahan untuk menerangkan kata adjektif. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan Ayat Subjek (FN) Wajahn ya Kata nama am tak hidup kemerahmerahan Penggandaa Predikat (FA) kerana baru sahaj a Usur keteran gan dimar ahi Kata kerja transitif Ayat pasif oleh guru kelasnya Kata Kata kerja Kata sendi nama Kata nama am keteranga n n separa kata hubung adjektif pada pancang kata apitan an keterang an bandingan. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal.

Ayat Subjek (FN) Mangsa banjir Kata nama am hidup denga n Kata sendi nama Predikat (FA) dihulu rkan Kata kerja transitif Ayat pasif piha k keraj aan terharu bantuan yang oleh Kata adjektif Apitan ter-.. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal.. Frasa Nama + Frasa Kerja 66 . Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan.2) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan. Kata kerja Kata tak transitif berpeleng kap hubung pancan gan relatif Kata sendi nama Kata nama am Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. iaitu terharu untuk menerangkan kata adjektif. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal.

‘per-. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal...3) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja.-kan’ ialah terbitan apitan kerja. kerja Kata tugas jenis kata sendi tunggal. - Unsur keterangan tujuan atau harapan. Predikat (FK) mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa Kata terbitan. Kata kerja Kata nama am. kata kata ialah kata apitan nama.-an’ kata kerja terbitan prafrasa terbitan. 67 . Ayat Subjek (FN) Persatuan Buruh Kata nama khas. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan tujuan atau harapan. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. kerja Kata terbitan. iaitu untuk untuk menerangkan kata kerja... nama ‘meN-. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. Kekecualian bentuk majmuk. Kata terbitan. 4) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan.

1) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. ✔ Para pendidik mengusulkan cadangan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.. ‘per-. Kata tugas prafrasa jenis kata bantu sedang dilakukan. iaitu dan.-an’ ialah terbitan apitan kerja nama. Kata kerja Kata nama terbitan. 68 . ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja.. ialah ‘-an’ ialah kata akhiran kerja nama. Kata kerja Kata tugas jenis kata hubung gabungan.. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata kerja terbitan. terbitan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Para pendidik sedang membuat perbincangan..Ayat Subjek (FN) Para pendi dik sedang memb uat Predikat (FK) perbincan gan dan mengusul kan cadan gan Kata nama am. ‘meng-. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. apitan kerja terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja.kan’ kata terbitan nama. kata terbitan.

Malam Muzikal Kata nama khas.-an’ ialah kata terbitan apitan kerja nama. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan waktu. membuat Kata kerja terbitan.Ayat Subjek (FN) Khairunnisa Kata nama khas. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja.. Unsur keterangan waktu. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja.. iaitu dalam untuk menerangkan kata kerja terbitan. Frasa Kerja + Frasa Kerja 69 . Terdapat satu subjek dan satu predikat dalam ayat tunggal di atas. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Predikat (FK) persembahan Kata kerja terbitan. dalam Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. ‘per-.

70 . Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. 1) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan menguasai istilah baharu. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Menagih dadah menyalahi undang-undang. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. iaitu dan.-i’ ialah apitan kerja kerja. am. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja. kata penggandaan penuh. tugas Kata kata kerja terbitan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat Subjek (FK) Menagih dadah Kata jenis hubung gabungan. ialah kata terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja.2) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang.. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. ‘beRterbitan awalan kerja kerja. Kata kerja Kata ganda jenis terbitan. dan berjudi Predikat (FK) menyalahi undang-undang Kata kerja Kata nama terbitan. ✔ Berjudi menyalahi undang-undang. ‘meN-.

Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) dapat Mem baca meluas kan ilmu pengeta huan dan meng uasai istila h baha ru Kata kerja terbitan ‘meNialah kata terbitan awalan kata kerja. Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. ialah Kata tugas hubung gabungan . ‘meN-. iaitu dan. Kata adjektif sifat. Kata nama am Kata nama terbitan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata kerja Kata kerja Kata nama am. jenis kata transitif.. 1) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. ‘meN-.i’ ialah kata terbitan apitan kata kerja. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. ✔ Membaca dapat menguasai istilah baharu. 71 .an’ kata terbitan apitan kata nama. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Membaca meluaskan ilmu pengetahuan..kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja.. ‘peng-. Kata kerja terbitan. terbitan.

. kerja Kata nama am. ‘meN-. kerja Kata nama am. ‘meN-.-kan’ kata kata terbitan apitan kerja. iaitu dan. ✔ Bersenam menguatkan otot. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. kata terbitan apitan ialah kata ialah Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. 72 . terbitan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. Kata terbitan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersenam menyihatkan badan.-kan’ ialah kata kerja.Ayat Subjek (FK) menyihatka n Predikat (FK) Bersenam badan dan menguatkan otot Kata kerja Kata terbitan ‘beR-’ terbitan awalan kata kerja. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan..

Ayat Subjek (FK) Lelaki itu Kata nama am.1) Lelaki itu berseluar jean dan memakai kemeja T. berseluar Kata tak tanpa pelengkap jean Predikat (FK) dan Kata tugas hubung gabungan . Ayat di atas juga 73 . memakai Kemaja T kerja Objek transitif Sebagai unsur penerang Kata kerja tak Objek transitif pelengkap Sebagai unsure penerang. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. jenis kata dengan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Kata nama am hidup manusia.

1) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Lelaki itu berseluar jean Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkat kan kecergasan Kata kerja Kata terbitan. 74 . ragam bantu Kata kerja transitif Ayat pasif Unsur penerang an. Kata hubung Kata kerja Kata gabungan terbitan ‘Men-..merupakan ayat majmuk gabungan..kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja adjektif ‘ke-. iaitu dan.-an’ apitan kata adjektif ✔ Lelaki itu memakai kemeja T. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. beR-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.

Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Golongan kata nama pula dipecahkan kepada 3 subgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya iaitu: i) ii) iii) Kata Nama Khas Kata Nama Am Kata Ganti Nama Maksud ciri-ciri semantik kata nama ialah makna yang didukung oleh setiap perkataan yang tergolong dalam kata nama.0 GOLONGAN KATA NAMA Golongan kata nama. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersukan boleh dijadikan hobi ✔ Bersukan boleh meningkatkan kecergasan. haiwan. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. tempat. Kata nama 75 . merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. benda atau konsep. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. 11. Berikut merupakan kata nama yang saya analisis daripada artikel yang saya pilih: Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. iaitu dan. seperti yang telah diterangkan.

i) Kata Nama Khas tak Hidup Kata nama khas ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang khusus tetapi bukan hidup. i) Kata Nama Am Konkrit Jenis kata nama yang membawa konsep kebendaan: Contoh dalam aritikel saya: – Rumah – Tangga – Kaki 76 . Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya. Contoh penggunaannya ayat dalam artikel: – Masyrakat Melayu terkenal dengan keunikkan reka bentuk rumah tradisional.khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Contoh penggunaannya dalam artikel: – Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung Geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. Kata nama am dapat dibahgikan kepada dua jenis. iaitu kata nama am konkrit dan kata nama am abstrak. Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia i) Kata nama ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang hidup tetapi bukan jenis manusia.

– Tangan – Tempayan – Guri – Gayung – Pintu i) Kata Nama Am Abstrak Jenis kata nama yang membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan. iaitu kata ganti nama tunjukdan kata ganti nama nama diri. Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua. dan kata ganti nama diri orang ketiga. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: 77 . atau tempat. iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. kata ganti nama diri orang kedua. benda. Kata ganti nam diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. Kata ganti nama diri pula boleh dipecahkan lagi kepada kata ganti diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Contoh dalam artikel saya: – Mimpi – Kepercayaan – Keselamatan – Kesyahduan – Kemesraan Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil. Kata ganti nama yang menunjuk pada perkara atau benda disebut kata ganti nama tunjuk umum. i) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata kata ganti nama yang berfungsi mengarahkan kepada sesuatu perkara.

Kata kerja tak transitif pula terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transituf berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. 78 . – Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Ia menjadi petunjuk tentang keluar masuk rezeki kehidupan. sementara yang lainnya tidak perlu diikuti oleh pelengkap. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: a) Ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan. atau manusia. a) Kata Ganti Nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Namun terdapat sejumlah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti dengan pelengkap.1 GOLONGAN KATA KERJA Golongan kata kerja merangkumi sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. 11. perkara. Kata kerja transitif dapat dibahagikan kepada kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif dan kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif. Kata kerja tak transitif.a) Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda. tempat menyambut masuknya tetamu. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan.

i) Kata kerja tak transitif tak berpelengkap: a) Berehat b) Tidur c) Berbohong d) Makan e) Bersembang – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: i) Kata kerja tak transitif berpelengkap: a) Tinggal (di rumah) b) Membasuh (kaki) c) Menghantar (tetamu) d) Berbincang (tentang persoalan keluarga) e) Membina (rumah) – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata kerja transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya. – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata Kerja Kata Kerja 79 .dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i.Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. yang disebut objek. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. iaitukata kerja dalam ayat aktif dan kata kerja dalam ayat pasif. Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua.

kamu terangi. Contoh kata hubung gabungan dalam artikel saya ialah: – Dan.2 GOLONGAN KATA TUGAS Golongan kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen.(ayat aktif) Makan Menghantar Menerima Menerangi Membina (ayat pasif) dimakan. atau. ataupun melalui perhubungan secara langsung dengan binaan frasa atau klausa tertentu. Misalnya kata bilangan masuk ke dalam frasa nama melalui perhubungan dengan kata nama. dan frasa adjektif. kumakan dihantar. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: i) ii) Selain pintu utama. kamu terima. seperti dalam contoh yang berikut: Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. kata nama. diterangi kubina. dan kata adjektif. diterima saya terangi. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmuk gabungan. kauhantar saya terima. Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki. kaubina. Perkataan dalam golongan kata tugas ini masuk ke dalam binaan ayat sama ada melalui perhubungan dengan perkataan daripada golongan kata kerja. frasa kerja. iaitu terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbeza-beza tetapi mempunyai satu sifat yang sama. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa endosentrik iaitu frasa nama. kuhantar. tetapi. dibina 11. 80 .

Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk.iii) Berhampiran dengan dapur adalah ruang yang bersifat seperti ruang tamu tetapi ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan dan bersembang. i) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. c) Rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik. Terbahagi kepada tiga iaitu: i) ii) iii) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan. Contoh penggunaannya dalam artikel saya pilih: 81 . Dua contoh kata komplemen yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk. Beberapa contoh ayat dalam artikel yang saya pilih mempunyai kata relatif adalah seperti berikut: a) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. b) Pintu yang kukuh melambangkan keselamatan yang sejati. i) Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama.

dan apabila Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Selepas pintu. untuk. i) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: 82 . ialah sejenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja. hidup. Kata bantu terbahagi kepada dua kumpulan. mula. KATA BANTU Kata bantu. atau masa hadapan. sudah. i) Kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. iaitu sama ada masa lampau. masih. iaitu menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. Bentuk-bentuk kata bantu ialah telah. akan. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. dan frasa sendi nama. Beberapa contoh kata keterangan adalah seperti berikut: – Kerana. masa kini. dan belum. b) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. ia mudah difahami. sedang. baru. pernah. yang hadir sebelum frasa. rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik kerana ruang tamu merupakan usul penerimaan. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. b) Ia membawa kesan penginstitusian yang berlanjutan dan apabila ia disebarkan diseluruh persekitaran masyarakat. frasa adjektif.

dan memang. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat . pun. iaitu frasa nama sebagai subjek atau bahagiannya atau frasa predikat atau bahagiannya. harus. boleh. dan mungkin. mahu. iaitu frasa nama.– Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. Contohnya juga. Contohnya. dapat. jua. -kah. mesti. Terdapat dua jenis kata penegas iaitu: i) ii) Yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Penghuninya boleh tidur atau melalui mimpi malam dengan aman. Kata bantu ragam i) Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak. frasa kerja. dan frasa sendi nama. enggan. c) Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. sahaja. patut. b) Di dapurlah segala makanan diproses. Kata Nafi Kata nafi. Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. Contohnya: 83 . -tah. lagi. frasa adjektif. Penggunaan dalam dalam ayat berdasarkan artikel yang saya pilih ialah kata nafi tidak. dan –lah. yang hanya hadir sebelum frasa.

ii) Penggunaan kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. dengan penggunaan kata pemeri adalah. Kata sendi nama i) Kata sendi nama “di” 84 . hidup. c) Secara jitu. hidup. Secara huraian tentang subjek oleh predikat.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. Pemerihalan itu dapat dilakukan melalui dua cara iaitu: i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. Kata pemeri adalah pula hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. konsep membawa bersama proses tanggungjawab dan ia selalu dibandingkan dengan perilaku dan etika yang tidak mudah disalah anggap. b) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. dengan penggunaan kata pemeri ialah.

asal kejadian dan sumber. b) Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib.Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. c) Punca bagi masyarakat yang hidup dan berjaya atau runtuh secara logis bermula dari rumah. Contoh dalam ayat: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. Contoh dalam ayat: – Ia melambangkan kepercayaan. sifat adat. Contoh penggunaan kata sendi nama dari adalah seperti yang berikut: a) Ia melambangkan kepercayaan. tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. i) Kata sendi nama “dari” Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah. atau waktu. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. i) Kata sendi nama “demi” 85 . Ciri ini membezakannya daripada kata sendi nama daripada yang hanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. i) Kata sendi nama “ke” Kata sendi nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. sifat adat. dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. haiwan atau benda. Kata sendi nama ke juga dieja sebagai satu kata yang terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. atau unsur perbandingan atau perbezaan.

perkataan dengan di hadapan kata nama atau frasa nama digunakan untuk membawa maksud. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. 86 . ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. i) Kata sendi nama “dengan” Sebagai kata sendi nama.Sebagai kata sendi nama. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. i) Kata sendi nama “akan” Kata sendi nama akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. Contoh dalam ayat: – Di ruang tamu ini. Kata nama atau frasa nama mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan. tuan rumah menerima tetamu dan mereka duduk bersama berbincang dan bersuara tentang persoalan keluarga. i) Kata sendi nama “tentang” Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Selain pintu utama. perkataan demi bertugas membawa makna tujuan dan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. tempat rezeki ditanak dan dirasai dengan penuh harapan. atau mujarad. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. b) Seterusnya dapur. c) Bagi bilik pengantin baharu.

Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. i) Kata sendi nama “oleh” Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud. i) Kata adjektif sifatan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Contoh penggunaannya dalam ayat: – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. 87 . Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. 11.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif.b) Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. c) Ia melahirkan sikap melihat ke atas bagi anak-anak dan generasi penerus akan apa yang sepatutnya dicapai oleh mereka. yang juga dikenali sebagai kata sifat.

i) Kata adjektif warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. i) Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. – i) Kata adjektif waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Bagi rumah kampung yang tinggi. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. perkahwinan. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. 88 . kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi.Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. cara beragama. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. Contoh penggunaannya dalam ayat: – – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu.

Contoh penggunaanya dalam ayat: – Bagi bilik pengantin baharu. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. Contoh penggunaannya dalam ayat: – Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. 89 . ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. i) Kata Adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. b) Bagi bilik pengantin baharu. i) Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama.

90 .

nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. yang juga dikenali sebagai kata sifat. ( ( 91 . Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Contoh 11. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. cara beragama. Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. hala atau jurusan. i) Kata adjekti si atan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif.Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau fra sa nama untuk membawa maksud. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan penggunaannya dalam ayat ialah: Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga -bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk.

ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. 92 ) 0 1 . Contoh penggunaanya dalam ayat: Bagi bilik pengantin baharu. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya.perkahwinan. ii) Kata adjekti warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. iii) Kata adjekti ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. Bagi rumah kampung yang tinggi. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. iv) Kata adjekti waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan.

Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. vi) Kata adjekti cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. Contoh penggunaannya dalam ayat: Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. b) Bagi bilik pengantin baharu.v) Kata djekti jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. 3 4 2 93 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful