1.

O

PENGENALAN TERHADAP SINTAKSIS Sintaksis merupakan satu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara

frasa, klausa dan ayat dibentuk. Bidang kajian sintaksis ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky seperti yang dibicarakan oleh beliau dalam buku Syntatic Structure yang akhirnya melahirkan pengajian am tatabahasa transformasi generative oleh Frank Parker (1994). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga merupakan kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Bidang sintaksis bukan sahaja melihat kehadiran jenis dan ragam ayat, tetapi juga rumus pembinaan unsur subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat. Selain itu, terdapat juga cirri-ciri lain yang dipertimbangkan dalam pembinaan ayat, iaitu penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat, termasuklah penanda kasus, penanda kala dan unsure keserasian. Dalam bahasa Inggeris, penanda kasus memainkan peranan penting dalam menentukan kegramatisan sesuatu ayat, tetapi bahasa Melayu tidak mempunyai unsur sedemikian. Bahasa Melayu juga tidak mempunyai penanda kala atau masa seperti dalam bahasa Inggeris, iaitu yang ditandai oleh past tense. Sebaliknya, bahasa Melayu menggunakan perkataan sedang, sudah dan akan untuk menentukan kala atau waktu sesuatu kata kerja itu dilakukan. Unsure keserasian juga penting dalam pembentukan ayat. Tanpa memperlihatkan unsur keserasian ini ayat yang dibentuk tidak akan menjadi gramatis. Satu lagi aspek yang termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam menghasilkan ayat yang gramatis, seseorang itu perlu tahu dan mahir dalam beberapa aspek seperti mematuhi struktur binaan ayat, memahami hukum tatabahasa Melayu itu sendiri dan menyedari bahawa kegramatisan ayat itu mestilah bermakna.
1

1.1

FRASA DAN BINAAN FRASA. Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi

sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkatan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. Perbezaan frasa dengan klausa ialah frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen frasa itu sendiri. Perhatikan contoh di bawah :

FRASA Sekolah Sekolah rendah Sebuah sekolah Sebuah sekolah rendah Sekolah rendah luar bandar

Dalam contoh di atas, sekolah bukan lagi bertaraf perkataan, tetapi boleh dinamakan frasa kerana bentuk itu boleh diperluas menjadi sekolah rendah, sebuah sekolah, sebuah sekolah rendah dan sekolah luar bandar. Binaan frasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

2

1.3

STRUKTUR BINAAN AYAT. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu

binaan atau konstruksi. Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun, tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang, dalam ilmu bahasa, dikenali sebagai unsur atau konstituen. Perhatikan contoh di bawah : Ahmad tertidur. Ayat di atas ialah satu binaan yang mengandungi dua unsur iaitu, Ahmad dan tertidur. Jelas dalam contoh ayat tersebut, terdapat dua perkataan, iaitu, Ahmad dan tertidur. Namun, pada umumnya, ayat dalam bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada contoh ayat yang diberikan, dan dapat dianalisis sebagai terdiri daripada unsur klausa, yang terkandung di dalamnya beberapa unsur frasa dan tidak hanya perkataan. Frasa yang terdapat dalam sesuatu ayat itu pun mempunyai unsur-unsur yang tersendiri yang terdiri daripada unsur frasa yang lebih kecil, dan setiap satu unsur frasa yang kecil itu pula mengandungi unsur perkataan.

3

Pemenggalan ayat seperti yang dilakukan di atas.1. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. • • • • Zarina guru sementara di sekolah itu Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya 1) Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya. Contohnya ayat ialah : 1) Zarina guru sementara di sekolah itu. jelaslah bahawa subjek kepada sesuatu bentuk ayat ialah konstituen. subjek setiap ayat hanyalah terdiri daripada frasa nama atau unsur yang berfungsi sebagai frasa nama. Umumnya. Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Dalam kebanyakan bahasa. penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat dalam bahasanya. Maka. 4 . iaitu melalui kebolehannya memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya. secara tradisi dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat.4 BINAAN AYAT. yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsure yang diterangkan.

iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : POLA Pola 1 SUBJEK Frasa Nama Contoh : Ali Frasa Nama Pola 2 Contoh : Kakak Azman Frasa Nama Pola 3 Contoh : Pegawai itu Frasa Nama Pola 4 Contoh : Rumahnya PREDIKAT Frasa Nama kerani Frasa Kerja sedang makan Frasa Adjektif sangat kacak Frasa Sendi Nama di Kampung Baru 5 . Dalam bahasa Melayu. walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu tidak ada hadnya. yang berstruktur biasa atau songsang. iaitu pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu. selagi itulah ayat akan terus terbentuk. sama ada pendek atau panjang. demikian juga panjang pendeknya dam kemajmukannya. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya.1. namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. iaitu diujarkan sebagai alat untuk berkomunikasi.5 AYAT DASAR DAN AYAT TERBITAN Oleh kerana bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. yang terbentuk ayat mudah atau kompleks. semua ayat. Tetapi pada hakikatnya.

kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau kompleks. Dari segu susunan. dapat dikembangkan menjadi ayat terbitan seperti di bawah : BIL. Rumah kediamannya di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan 1. yang sifatnya tersusun dan bersistem. ayat dapat dibahagikan kepada 2 jenis.6 SUSUNAN DALAM AYAT. bentuk ayat dasar seperti di atas . SUBJEK Ali Kakak Azman PREDIKAT kerani sementara di pejabat itu. itu 4. Hal ini bererti bahawa setiap bahasa mempunyai hukum atau rumus yang mendasari proses urutan perkataan atau kelompok perkataan 6 . 1. yang dinamai ayat terbitan. iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang. Setiap pembentukan ayat itu ialah suatu binaan atau konstruksi. Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur . 2. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. sedang makan tengah hari di sebuah restoran. Contohnya. 1.7 URUTAN KATA.Daripada ayat dasar. 3. Pegawai baru di pejabat sangat kacak dan rajin.

dan Rusia . dan OSK. objek + kata kerja + subjek ( OKS atau OVS ). manakala ayat pasiff pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. iaitu pilihan salah satu daripada urutan yang berikut : SKO. Tegasnya. 1. Bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. kata kerja + objek + subjek ( KOS atau VOS ). didapati bahawa urutan kata SKO dan SOK sebagai yang paling banyak berlaku.8 RAGAM AYAT Terdapat lagi perbezaan dalam binaan ayat pelbagai bahasa yang melibatkan kejadian ayat aktif dan ayat pasif. Dalam bidang sintaksis. Sehingga kini. seperti bahasa Malagasi . seperti bahasa Hixkaryana . Walaupun dikatakan bahawa urutan kata dalam bahasa adalah berbagaibagai.9 JENIS AYAT Kita juga membezakan pembentukan atau binaan ayat melalui jenis-jenisnya. Proses yang dikatakan sebagai urutan kata tidak semuanya serupa dalam setiap bahasa. daripada penyelidikan dan kajian. kata kerja + subjek + objek ( KSO atau VSO ) seperti bahasa Arab. jenis-jenis ayat umum dapat dibahagikan kepada empat. kejadian ayat aktif dan ayat pasif tergolong dalam huraian ragam ayat. bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi dan 7 . Inggeris. umumnya melibatkan perpindahan tempat frasa nama yang menjadi seubjek atau objek ayat berkenaan. KSO. OKS. terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata subjek + kata kerja + objek ( SKO atau SVO dalam bahasa Inggeris ) seperti bahasa Melayu. Dalam kebanyakan bahasa. termasuk bahasa Melayu. seperti yang terdapat dalam contoh ayat di bawah : Ayat Aktif Ali membaca buku itu. hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif. 1. Ayat Pasif Buku itu dibaca oleh Ali. masih belum terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata OSK. Namun. subjek + objek + kata kerja ( SOK atau SOV ). Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. SOK. KOS. seperti bahasa Latin dan Turki .untuk membentuk ayat. bahasa Nitinaht dan bahasa Hixkaryana.

dan ayat seruan. ➢ Oleh itu. JENIS AYAT Ayat Penyata TUJUAN AYAT ➢ Melakukan suatu penyataan atau perkara. perintah suruhan. disebut keterangan. perkataan digunakan. ayat penyata sering CONTOH AYAT mengemukakan keterangan tentang sesuatu ➢ Bapa ➢ Azmi saya guru di sekolah rendah.tujuannya. ➢ Jangan berludah di sini. (silaan) ➢ Amboi. Ayat Tanya sebagai ayat ➢ Tujuan untuk mengemukakan sesuatu pertanyaan. ➢ Siapakah kamu? nama ibu ➢ Bagaimanakah kemalangan itu terjadi? Ayat Perintah ➢ Tujuan arahan ➢ Ayat untuk atau memberikan menimbulkan dapat larangan. Empat jenis ayat yang dimaksudkan ialah ayat penyata. ayat perintah. dengan (suruhan) segera. dan sebagainya. (larangan) ➢ Sila buat laporan polis bergantung dalam masa 24 jam. Ayat Seruan ➢ Ayat yang diucapkan secara bernada untuk menyatakan sesuatu keadaan perasaan. berani kamu belasah adik saya! 8 . garangnya cikgu muda itu! ➢ Cis. takut. seperti marah. permintaan. ayat tanya. jenis yang ➢ Siapkan kerja itu suatu tindakan. atau pada (perintah) diucapkan sama ada dalam bentuk silaan. geram. meninggalkan rumahnya semalam.

terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberikan perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. terbenam! cantiknya pemandangan matahari tanda seru ( ! ). Selain kehadiran unsure seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. selain perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. berakhir ayat dengan ➢ Wah.0 SINTAKSIS DAN ASPEK TATABAHASA YANG LAIN Kita telah melihat bagaimana ayat serta pembentukannya melahirkan pelbagai ragam dan jenis ayat. 9 . 2.➢ Dalam seruan penulisan.

Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termasuklah penanda kasus. Seperti yang diterangkan di atas. sedang. oleh sebab tanpa mempertahankan keserasian. dan unsur keserasian. tidak terdapat penanda kasus. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. misalnya. atau sudah berlaku. Bahasa Inggeris dan bahasa Jerman merupakan contoh bahasa yang menggunakan penanda kala. Dalam bahasa Melayu. ada empat jenis frasa iaitu Frasa Nama. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. dan bahasa Turki. Frasa Kerja. Menurut binaannya. bahasa Rusia. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. bahasa Arab. Unsur keserasian juga menjadi salah satu cirri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. unsure keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. Penanda bahasa yang sering terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa bahasa ialah penanada kala. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. 3.0 JENIS FRASA Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. Frasa berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. sama ada akan. terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. kala. 10 . Satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau.Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. dengan erti kata lain. Dalam bahasa Inggeris dan Arab. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu Frasa Endosentrik dan Frasa Eksosentrik.

dan Frasa Adjektif. 4.1 DEFINISI FRASA DEFINISI FRASA NAMA Frasa nama ialah binaan yang. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Frasa Kerja. Antara frasa endosentrik ialah Frasa Nama. manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain. boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. BIL. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan. iaitu terdiri daripada : • • • • Frasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN) Frasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FK) Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS) 4. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat di bawah. Frasa dinamakan mengikut unsur inti ini. iaitu subjek dan predikat. Frasa Sendi Nama merupakan jenis frasa eksosentrik.0 4. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama.2 DEFINISI FRASA KERJA Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. 1.Frasa Endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti . Kata kerja boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. SUBJEK Ali FRASA KERJA menang. Oleh itu. frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran. dari sudut nahu. Unsur inti ini mewakili seluruh frasa berkenaan. Frasa Eksosentrik ialah frasa yang tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. 11 .

4.2. 4. makan ayam goreng. dengan. untuk. dari. daripada. kepada. akan. oleh.4 DEFINISI FRASA SENDI NAMA Frasa sendi nama ialah satu binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Sebagai unsur keterangan. Kata sendi nama adalah satu bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. hingga. ke. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dalam predikat. pada. didahului oleh kata bantu. 12 . tentang. kata adjektif hadir sesudah frasa kerja dan sendi nama. Mereka Kami sedang tidur. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah di.3 DEFINISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. Frasa sendi nama boleh juga. 3. bagi. sebagai pilihan. sampai dan sebagainya.

semua konstituen terdiri daripada kata nama .50 JENIS-JENIS FRASA 5. l) Penerang nama khas.1 JENIS FRASA NAMA 5. j) Penerang nama hal atau perkara.1 INTI + PENERANG NAMA Dalam binaan frasa nama jenis inti + penerang nama. g) Penerang nama arah. d) Penerang nama kegunaan. 13 . Penerang-penerang nama di atas sebenarnya memberikan keterangan lanjut tentang aspek-aspek tertentu pada inti kata nama. m) Penerang nama panggilan atau gelaran. f) Penerang nama tempat. e) Penerang nama kelamin. h) Penerang nama anggota badan. k) Penerang nama milik. intinya terdiri daripada kata nama dan penerangnya juga kata nama. c) Penerang nama penyambut.1. i) Penerang nama tenaga penggerak. b) Penerang nama jenis. Kata nama yang mengisi unsur penerang ialah : a) Penerang nama keturunan.

Contohnya: Frasa Nama Inti buah beg kain c) Inti + penerang nama penyambut Penerang nama penyambut menerangkan perkara atau benda yang menjadi objek atau penyambut kepada alat atau pelaku yang ada pada inti. Contohnya : Frasa Nama Inti pam gunting pelayan Penerang air kain tetamu Penerang mangga kulit sutera Penerang Melayu Bisaya Malaysia d) Inti + penerang nama kegunaan 14 . Contohnya : Frasa Nama Inti orang bangsa pelajar b) Inti + penerang nama jenis.a) Inti + penerang nama keturunan. Penerang nama ini menerangkan jenis-jenis tertentu bagi nama-nama. Penerang nama keturunan menerangkan aspek salasilah pada inti kata nama.

Contohnya: Frasa Nama Inti wilayah Penerang selatan 15 .Penerang nama kegunaan ialah unsur yang menerangkan makna fungsi atau peranan kepada inti. misalnya serbuk perasa. Contohnya : Frasa Nama Inti alat sabun kayu e) Inti + penerang nama kelamin Penerang nama kelamin ialah nama yang menentukan jenis jantina bagi inti. Perasa ialah kegunaan yang ditimbulkan oleh bahan serbuk. misalnya tamadun timur. Contohnya: Frasa Nama Inti anak tepi pinggir Penerang Sabah pantai kota Penerang jantan betina perempuan Penerang pemadam pencuci pemukul g) Inti + penerang nama arah Penerang nama arah ialah unsur yang menerangkan hala bagi inti. Contohnya: Frasa Nama Inti ayam lembu orang f) Inti + penerang nama tempat Penerang nama tempat ialah unsur yang menerangkan lokasi bagi inti. sama ada tempat asal ataupun tempat wujud. Timur ialah tempat tamadun.

jam bateri. Contohnya : Frasa Nama Inti jam tudung batang i) Inti + penerang nama tenaga penggerak Penerang nama tenaga penggerak ialah unsur yang menyatakan daya yang menggerakkan benda dalam inti. bateri ialah tenaga yang menggerakkan jam. Misalnya. misalnya sijil persekolahan. Contohnya : Frasa Nama Inti dapur kipas lampu Penerang gas elektronik minyak Penerang tangan kepala hidung j) Inti + penerang nama perihal atau perkara Penerang nama perihal atau perkara ialah unsur yang menerangkan hal atau perkara tentang inti. Persekolahan ialah perkara tentang sijil itu.simpang tingkat h) Inti + penerang nama anggota badan kanan atas Penerang nama anggota badan menerangkan bahagian tubuh badan yang berkaitan dengan inti tersebut. Contohnya : Frasa Nama Inti lesen hari majlis Penerang memandu perayaan penutupan 16 .

Contohnya : Frasa Nama Inti Haji Si Tan Sri Penerang Suhaili Belang Muzammil 17 . Contohnya : Frasa Nama Inti rumah bumbung harta l) Inti + penerang nama khas Penerang nama khas ialah jenis perkataan yang merujuk kata nama khas bagi menerangkan inti. Contohnya : Frasa Nama Inti bandar planet Sungai Penerang Kota Kinabalu Pluto Kinabatangan Penerang saya rumah kerajaan m) Inti + penerang nama panggilan atau gelaran Penerang nama panggilan atau gelaran ialah unsur yang merujuk nama penghormatan kepada makhluk atau benda. iaiti penerang inti terletak di hadapan inti.k) Inti + penerang nama milik Penerang nama milik menerangkan makna keupayaan bagi benda dalam inti. Bentuk ini merupakan kecualian kepada bentuk susunan inti + penerang nama.

iaitu: a) Inti + penerang penentu.2 INTI + PENERANG BUKAN NAMA Frasa nama juga boleh terbentuk daripada inti yang menerima penerang bukan daripada jenis kata nama. Penerang penentu ialah unsur yang memberikan sifat ketentuan kepada kata nama dan kedudukannya boleh di hadapan atau di belakang inti.5. Penerang bukan nama terdiri daripada penerangpenerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama. Terdapat dua golongan penentu kata nama. 18 .

dan *sedikit helai kertas. sedikit. misalnya *sebuah keberanian. segala. seperti yang terdapat dalam contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Hadapan Bilangan Penjodoh Bilangan lima orang kelima-lima segala ekor - Inti guru kerbau kelengkapan Kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan. 19 . semua. dan selainnya tidak boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. √ Penentu belakang Penentu belakang ialah unsur-unsur yang hadir sesudah kata nama . umpamanya *semua batang sungai. seperti contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Belakang itu ini itu Inti orang rumah calon a) Penerang kata kerja atau akar kata kerja. Demikian juga. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata penentu itu dan ini. *segala orang manusia. beberapa kata bilangan jenis tak tentu. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata bilangan yang boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. misalnya.√ Penentu hadapan Penentu hadapan ialah unsur-unsur yang hadir di hadapan kata nama.

Penerang frasa sendi nama ialah unsur-unsur yang mengandungi kata sendi nama diikuti kata nama atau frasa nama. dan mendukung antaranya makna tempat. menari ialah perlakuan yang berkaitan dengan tempat itu. dan matlamat. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adverba serentak demikian lusa Inti masa cara hari d) Penerang frasa sendi nama. Penerang kata adverba adalah unsur yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti. waktu. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Kerja jahit makan bersalin Inti mesin meja wad b) Penerang kata adjektif. bahan asal. Frasa Nama 20 . Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adjektif muda wangi baharu Inti anak minyak tahun c) Penerang kata adverba.Penerang kata kerja atau akr kata kerja umumnya menerangkan perlakuan kepada inti. Penerang kata adjektif ialah unsur yang menerangkan makna sifat bagi inti. Misalnya tempat menari.

Oleh itu.3 BINAAN FRASA NAMA : INTI + INTI Binaan frasa nama inti + inti tidak mempunyai unsur penerang kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung oleh kedua-kedua kata nama inti. kesepuluh. Contohnya: Inti tempat tingkat Penentu Bilangan Ordinal pertama kesepuluh 5. kedua. Penerang bilangan ordinal ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan dari segi urutan bilangan. misalnya pertama. Unsurunsur demikian hadir sesudah inti. Terdapat dua jenis frasa nama dari jenis inti + inti.Inti rumah surat lawatan Penerang frasa sendi nama Sendi Nama di dari ke Kata Nama bandar kampung Gua Angin e) Penerang bilangan ordinal. iaitu berdasarkan makna yang didukung oleh perkataan-perkataan : 21 . dan sebagainya. binaan jenis ini tidak mempunyai makna penerang.

yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya.a) inti + inti dengan maksud sama erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama demikian membawa makna sama erti. Contohnya : 1. Ali menang. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Mereka sedang tidur. iaitu : i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek. 3. Kami makan ayam goreng. iaitu merupakan semacam ulangan. 2. Contohnya: Frasa Nama Inti kerusi jantan teruna Inti meja betina dara 6. 22 . Contohnya : Frasa Nama Inti tubuh rakan wang Inti badan taulan ringgit b) inti + inti dengan maksud lawan erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama jenis ini membawa makna yang berlawanan.0 JENIS-JENIS FRASA KERJA Binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis.

kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. yang disebut kata kerja tak transitif. 6. Terdapat tiga jenis kata kerja tak transitif. Jika sesuatu ayat aktif tidak dapat dipasifkan. yang kata kerjanya mesti disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Oleh itu. Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya.Dalam ayat di atas. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. Contohnya : SUBJEK Kami Budak itu Pemburu FRASA KERJA KATA KERJA makan membaca menembak OBJEK ayam goreng itu. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. tidak berobjek. namun unsur-unsur lain. Frasa nama sebagai objek boleh ditakrifkan sebagai unsur yang mengikuti kata kerja transitif dalam ayat aktif.1 BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK Frasa kerja yang tidak mempunyai frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersamasamanya. objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. iaitu: 23 . harimau itu dengan senapangnya. maka itu bererti kata kerja dalam ayat tersebut bukan kata kerja transitif. KETERANGAN Dalam contoh ayat di atas. Seterusnya. i) Frasa kerja yang mengandungi objek. buku. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama objek. dan ayat demikian boleh mengalami proses pasif. Sebagaimana dengan frasa ker tanpa objek.

Padi akan luruh. Contohnya : 1. c) Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. 3. Dia tidur. A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Tidak Menerima Unsur Pelengkap. b) Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya. Siti Salina pulang.a) Kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsur pelengkap. Kata kerja tak transitif jenis ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan perkataan lain berlaku selepasnya bagi melengkapkannya. 2. Kata kerja ini dapat berdiri dengan sendiri tanpa ada perkataan lain melengkapkan maknanya. 24 .

A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Menerima Pelengkap Sesudahnya. Antara contoh kata kerja tak transitif termasuklah beransur. Oleh itu. Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap ialah kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsure pelengkap. unsur-unsur itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. Contohnya : 1. kata kerja seperti ini dipanggil kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsure pelengkap atau tanpa pelengkap. 3. Walau bagaimanapun. kata kerja tak transitif jenis ini boleh diikuti oleh kata keterangan atau adverb yang berfungsi sebagai maklumat tambahan mengenai tempat. Dia tidur dengan baju dan kain pelekat. B) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Diikuti Oleh Kata Nama Sebagai Penerang. berbuat. tidur dan luruh adalah kata kerja tak transitif. Padi akan luruh kalau sudah masak betul. Penggunaan kata kerja tak transitif jenis ini tidak perlu diikuti oleh sebarang perkataan lain. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada tiga jenis. bertilamkan.Contoh ayat-ayat mengandungi kata kerja yang tidak bergantung kepada unsur lain bagi melengkapkan maknanya. dan sebagainya. perkataan pulang. cara. waktu. Kata nama sebagai penerang yang mengikuti kata kerja tak transitif bukanlah objek kerana ayat yang mengandunginya tidak boleh dipasifkan. ada. menjadi. Namun. tinggal. alat dan sebagainya. 25 . Kata nama tersebut hanya menjadi penerang bagi kata kerja tak transitif dan bukan pelengkap kerana kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja demikian. 2. Siti Salina pulang jauh-jauh malam. berbantalkan.

bahasa Melayu. CONTOH AYAT Kami makan ayam goreng. 3. Perkataan-perkataan yang condong dalam ayat di atas menjadi subjek atau unsur yang diterangkan dalam ayat yang telah dipasifkan. Budak itu membaca buku. Jenis-jenis frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek : a) Frasa kerja yang mengandungi satu objek. AYAT YANG DIPASIFKAN Ayam goreng itu kami makan. Dia menjalankan tugas dengan baik. b) Frasa kerja yang mengandungi dua objek. Ayat-ayat yang mengandungi frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan. Buku dibaca oleh budak itu. 2. kelapa.2 FRASA KERJA KATA KERJA berseluar berkebun belajar PENERANG jean. BIL 1. 26 .Contohnya : SUBJEK Lelaki itu Peladang itu Mereka 6. Tugasnya dijalankan olehnya dengan baik. BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah frasa yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikut kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.

Contohnya : SUBJEK Filem itu Kejadian itu Keputusannya KATA PENGUAT sungguh sungguh amat MAKNA ADJEKTIF menyeramkan. 27 . Perkataan ini boleh menerima kata penguat. 2) Mesin itu mengepam air. menggembirakan. menyedihkan. 4) Kami menghampiri budak yang sedang terhendap-hendap itu. 3) Letupan bom itu mengacau-bilaukan keadaan. Terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif.A) Frasa Kerja Yang Mengandungi Satu Objek Frasa kerja dengan satu objek adalah seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah : 1) Saya menjawab surat itu. dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan.

28 . Dalam binaan di atas. Objek-objek ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Contoh ayat : 1) Ahmad menghadiahkan buku kepada Ali. terdapat frasa nama yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja. Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. Objek-objek tersebut adalah objek tepat dan objek sipi. Ayat-ayat di atas boleh diubah menjadi ayat berikut : (a) Ahmad menghadiahi menghadiahi Ali buku.A) Frasa Kerja Dengan Dua Objek Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya boleh mengandungi dua frasa namayang menjadi objek kepada kata kerja itu. frasa nama yang mengikuti secara langsung kata kerja ialah objek tepat kepada kata kerja. (b) Wanita itu membelikan anaknya baju. Dalam kedua-dua ayat di atas. 2) Wanita itu membelikan baju untuk anaknya. sementara objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat disebut objek sipi. iaitu Ali dalam ayat (a) dan anaknya dalam ayat (b). iaitu Ali dan buku dalam ayat (a) dan anaknya dan baju dalam ayat (b).

Ada juga frasa kerja yang seolah-olah mengandungi dua objek. b) Ibu memasak makanan untuk tetamu.Apabila ayat-ayat sedemikian dipasifkan hanya frasa nama yang menjadi objek tepat akan mengambil penjudulan. contoh-contoh ayat di atas mengandungi hanya satu objek sahaja. Apabila ayat-ayat di atas diubah susunannya. Aini menamai kucing itu Si Tompok. Ayat-ayat di atas jelas mengandungi binaan yang meletakkan objek tepat sesudah kata kerja dan objek sipi mengikuti objek tepat. perkataan sebagai boleh diletakkan di hadapan unsur-unsur penerang itu. 2) Aini menamakan kucing itu sebagai Si Tompok. Sebenarnya. Contohnya : a) Wandi membeli buah mempelam untuk isterinya. 2) Ibu memasakkan tetamu makanan tengah hari. 29 . Untuk menjelaskan lagi ayat (1) dan (2). manakala perkataan anak angkatnya dan Si Tompok hanya berfungsi sebagai penerang kepada objek dan tidak boleh dijadikan objek tepat seperti dalam contoh di bawah : 1) Dia menjadikan budak itu sebagai anak angkatnya. c) Ayah menghadiahkan sejambak bunga ros kepada ibu. bentuk-bentuk yang condong ialah objek tepat. Seterusnya. 1) Wandi membelikan isterinya buah mempelam. iaitu objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada. iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung. dan menjadikannya frasa sendi nama. maka ayat-ayat yang terhasil akan hanya mengandungi satu objek. 3) Ayah menghadiahi ibu sejambak bunga ros. berikut adalah contoh-contoh ayat yang mengandungi frasa kerja dengan dua objek. iaitu menjadi subjek atau unsur yang diterangkan. seperti ayat berikut : Dia menjadikan budak itu anak angkatnya.

Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata bantu sudah belum masih masih Penguat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua masak jahat kecil kecil cantik ganas Penguat Sekali Sangat Betul Amat Sungguh - 30 . sama ada di hadapan atau di belakangnya.0 JENIS FRASA ADJEKTIF : UNSUR PENGISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan kata penguat.7.

Binaan dua perkataan i) Binaan Satu Perkataan Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif. i) Binaan Dua Perkataan 31 . Budak itu sangat cerdik. Pemuda itu baik sungguh. Kata adjektif ini juga terdiri daripada perkataan berimbuhan.Pada kata adjektif. seperti yang terdapat dalam ayat-ayat berikut: • • • Syamrin tidak sebijak abangnya. kehitam-hitaman. seperti contoh-contoh di bawah: • • • • • Pelayan restoran Ahmad sangat rajin. kosong. Perlawanan bola sepak malam ini menemukan dua pasukan terhebat dalam liga tersebut. pucat. iaitu perkataan tanpa imbuhan. Contoh-contoh di atas ialah contoh kata adjektif yang terdiri daripada satu kata dasar. Warna kereta saya merah. sederhana. Air sungai itu kehitam-hitaman akibat pembuangan sisa kumbahan ke dalam sungai tersebut. dan sebagainya. nakal. seperti rajin. mengikut binaannya: i) ii) Binaan satu perkataan. baik. kemelayumelayuan. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. tinggi. sebijak. misalnya: setinggi. Anaknya sangat cerdas. cemas. terhebat.

contohnya: Riang gembira Letih lesu Cantik molek Lemak manis Gagah berani Penat lelah Kurus kering ✔ Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. Contohnya: Tinggi lampai Gemuk gedempol Kaya raya Lemah gemalai Kering kontang 32 . Di bawah ini dibincangkan binaan adjektif yang terdiri daripada dua perkataan. a) Binaan Kata Adjektif + Kata Adjektif Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata adjektif boleh terdiri daripada: ✔ Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna.Binaan jenis ini terdiri daripada dua perkataan iaitu: a) b) Kata Adjektif + Kata Adjektif Kata Adjektif + Kata Nama Cantuman kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama membentuk konstituen baharu dengan makna baharu. yakni keindahan bunyi. Contohnya: Tinggi rendah Pahit manis Baik buruk Tua muda Kecil besar Miskin kaya ✔ Deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima.

a) Binaan Kata Adjektif + Kata Nama

Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata nama mengandungi kata edjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerangannya. Binaan kata adjektif ini boleh terdiri daripada: ✔ Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan: Merah jambu Hijau daun Kuning langsat Muda remaja

✔ Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan: Panjang tangan Besar kepala Ringan tulang Rabun ayam

a) Unsur Kata Penguat Dalam Frasa Adjektif

Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif dan boleh jufa terdiri daripada kata adjektif yang disertai unsur penguatnya. Ada tiga jenis unsur penguat: ✔ Penguat hadapan. ✔ Penguat belakang. ✔ Penguat bebas.

33

Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif. Contohnya, terlalu nakal, paling sedap, sangat cantik, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak kecil itu terlalu nakal. Masakan Mak Limah paling sedap. Pemandangan matahari terbenam sangat indah. Penguat belakang ialah perkataan yang terletak di bahagian belakang kata

adjektif. Contohnya, baik sekali, lambat benar, indah nian, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Perangai anak Pak Ali baik sekali. Kereta api itu lambat benar. Rumah di atas bukit itu indah nian. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas, iaitu sama ada di

hadapan atau di belakang kata adjektif. Contohnya, amat indah dan indah amat, sungguh berani dan berani sungguh, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • • •

Pemandangan di pantai itu amat indah. Pemandangan di pantai itu indah amat. Pahlawan itu sungguh berani. Pahlawan itu berani sungguh. Dua unsur penguat boleh juga hadir berderetan sebelum kata adjektif.

Contohnya, sungguh amat merdu, sangat kurang sopan, terlalu amat pedih, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Suara Siti NurHaliza sungguh amat merdu. Perangainya sangat kurang sopan. Bisanya terlalu amat pedih.

34

a) Kata bantu dalam frasa adjektif. Frasa adjektif boleh juga terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh kata bantu, misalnya, sudah besar, belum cerdik, masih kecil, dan harus pandai. Contoh ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak itu sudah besar. Dia belum cerdik lagi. Anak kucingnya masih kecil. Ada juga kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat,

misalnya: masih amat kecil, belum terlalu jauh, belum sangat pandai, sungguh masih letih, tentu sudah masak, dan benar telah pandai. Contoh ayat adalah seperti di bawah:
• • •

Anak-anak jiran saya belum bersekolah kerana masih amat kecil. Pihak dapat mengesan jejak pencuri itu kerana dia belum terlalu jauh. Buah cempedak yang diperam itu sudah terlalu masak.

8.0

JENIS FRASA SENDI NAMA

Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: a) b) c) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

35

d)

Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan

A) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di hadapan suatu frasa nama. Contohnya: Kata Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama jambatan sekolah rendah Johor Bahru

B) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului oleh kata arah. Walau bagaimanapun, frasa sendi nama boleh juga wujud tanpa kata arah. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama Kata Arah belakang dalam hujung Frasa Nama rumah bilik umum kampung

C) Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

36

Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti keterangan, sebagai unsur frasa pilihan. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah ke dari dalam negara Jepun Sabah perlawanan Frasa Nama Frasa Keterangan pada tahun ini dengan ayahnya di sekolah kami

D) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Frasa sendi nama boleh juga dibentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh kata arah, frasa nama, dan frasa keterangan. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah Frasa Nama Frasa Nama Keterangan ke dari di pada selatan belakang atas hujung negara Perancis rumah pangkuan ibu minggu pada musim sejuk dengan segera sepanjang masa untuk bergotongroyong

37

1) Frasa nama sebagai predikat Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai predikat. Kami mengadakan rombongan ke Serikin pada minggu lalu. Frasa nama yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa nama yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FN sahaja. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah. Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek Suara itu Encik Suhaili Puan Jiwatere Predikat suara gadis yang bersembunyi di rumah buruk itu.0 9.10. guru subjek Kemahiran Hidup. 2) Frasa nama sebagai objek frasa kerja Selain menjadi subjek dan predikat. terdapat lima fungsi frasa nama. Fungsi frasa nama bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. frasa nama berfungsi sebagai subjek. Contohnya adalah seperti di bawah: • • • Semua orang sepakat tidak hadir ke sekolah esok. Ibunya pandai membuat kek lapis perisa pandan. Contohnya: Subjek Frasa kerja + objek 38 . frasa nama juga menjadi sebagai objek dalam frasa kerja. Fungsi frasa nama ialah : 1) Frasa nama sebagai subjek Dalam semua pola ayat bahasa Melayu.1 FUNGSI FRASA FUNGSI FRASA NAMA Dalam bahasa Melayu.

menunggang motosikal. 39 . 3) Frasa nama sebagai pelengkap frasa kerja tak transitif Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai pelengkap dalam frasa kerja tak transitif. 4) Frasa nama sebagai unsur nama dalam frasa sendi Frasa nama juga boleh menjadi unsure nama dalam frasa sendi seperti di bawah: Subjek Aqilah Athirah Fadzlee 9. memandu kereta ke sekolah. Melawat neneknya yang sakit di hospital.2 Predikat + Frasa Sendi Nama Menjual kuih pisang di hadapan pintu pagar sekolah. Contohnya adalah seperti di bawah: Subjek Pelajar itu Encik Hafiz Puan Nora Predikat + Pelengkap tidur beralaskan tikar mengkuang. FUNGSI FRASA KERJA 1) Frasa Kerja Sebagai Predikat.Budak-budak itu Encik Suhaili Puan Jiwatere merobohkan pondok yang baru siap itu. Menerima sepucuk surat daripada kakaknya. membersihkan halaman rumah. menyiapkan laporan berkaitan dengan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa Dan Guru.

Contohnya : • • . . Contohnya : • • Kesihatan bapanya beransur baik. lemah dan sebagainya hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa kerja yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FK sahaja.Frasa kerja boleh berfungsi sebagai predikat. 2) Frasa Kerja Sebagai Pelengkap Untuk Kata Kerja Tak Transitif Kata Adjektif Sebagai Pelengkap Pelengkap kata adjektif seperti baik. sedang berkhutbah di atas mimbar. 1) Frasa Sendi Nama Sebagai Pelengkap Frasa sendi nama hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung 'makna' sebagai unsur-unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif. 1) Kata Nama Sebagai Pelengkap Pelengkap kata nama boleh dibezakan dengan kata nama objek atas dasar pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek (FN) Adik Ibunya Khatib Predikat (FK) sedang makan di atas meja.Ahmad tinggal di kampung.Mereka berada di Kuala Lumpur. Ada dua kumpulan kata 40 . Badannya menjadi lemah. membuat kek lapis perisa pandan. jahat.

Dia berbantalkan lengan.Dia menjadi guru. . Kumpulan pertama ialah imbuhan ber-.. • • • • • Contohnya : . Susunan ayat di atas boleh disongsangkan. frasa adjektif sebagai predikat hadir selepas subjek . 9. . seperti yang berikut: Subjek Sangat besar Contoh-contoh yang lain: Ayat susunan biasa Ayat susunan songsang predikat Rumah Ali.3 FUNGSI FRASA ADJEKTIF 1) Frasa Adjektif Sebagai Predikat.Orang itu ada harta. seperti conyoh di bawah: Subjek Rumah Ali predikat Sangat besar. Kumpulan kedua ialah kata nama menjadi dan ada.kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap demikian. 41 .. iaitu frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat mendahului subjek. Dalam susunan ayat biasa. .-kan.Pak Kaduk berbajukan kertas.

segera.  Tidurnya nyenyak benar. 1) Frasa Adjektif Sebagai Keterangan. Frasa adjektif boleh juga hadir selepas frasa kerja selepas frasa sendi nama.  Dia  Mereka 1) Frasa Adjektif Sebagai Penerang Iaitu Selepas Kata Nama Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Penerang (kata adjektif) 42 . sangat pantas.  Letih lesu badannya.  Nyenyak benar tidurnya. iaitu kata adjektif menjadi keterangan dalam predikat .  Gelap benar malam ini. Badannya letih lesu.  Dia  Mereka  Mereka  Air sungai itu PREDIKAT SUBJEK FRASA SENDI NAMA ke kedai ke rumah saya KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) dengan cepat. Contohnya: PREDIKAT SUBJEK FRASA KERJA berjalan pulang berlari mengalir KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) sangat cepat.  Malam ini gelap benar. segera. deras.

43 . bagai. Sakitnya pulih dengan sendirinya. iaitu: a) Keterangan cara Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan cara ialah dengan. a) Keterangan bandingan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan bandingan ialah ibarat. unsur keterangan boleh hadir selepas kata adjektif. Suaranya merdu seperti buluh perindu. seperti. Pokok itu membesar dengan cepat. dan bak. Dari segi makna. Badannya kurus bagai lidi. Contoh ayat adalah seperti di bawah: • • • Buah epal manis ibarat gula. Contoh ayat ialah: • • • Badannya lemah dengan tiba-tiba. keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam beberapa golongan.Pangkat Kopi rendah segera UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF: Dalam frasa adjektif.

Ramai penduduk desa yang masih hidup melarat dalam kemiskinan. Contohnya: • • • Khairi sakit selalu.a) Keterangan hal atau keadaan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan hal atau keadaan ialah dengan dan dalam. dan sering. Budak itu pandai dalam akademik dan sukan. a) Keterangan kekerapan. Contohnya: • • • Pegawai polis itu selalu sibuk dengan tugas luarnya. Wanita itu sering sedih. Pekerja itu jarang-jarang lewat. a) Keterangan tujuan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tujuan ialah demi dan untuk. a) Keterangan terhadap 44 . Persekitaran rumah harus bersih untuk mengelakkan pembiakan nyamuk aedes. Juruterbang harus berhati-hati demi keselamatan semua penumpang kapal terbang. Contohnya: • • • Rakyat mesti aktif dalam sukan untuk kemajuan sukan negara. Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan kekerapan ialah selalu. jarang.

Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan terhadap ialah akan dan kepada. Pemuda itu amat cinta akan kekasihnya. Murid-murid itu kurang bijak kerana tiada bimbingan. a) Keterangan waktu Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan waktu ialah ketika. Contohnya: • • • Fahrin sangat rindu akan orang tuanya di Malaysia. a) Keterangan musabab Kata sendi yang terlibat dalam keterangan musabab ialah sebab dan kerana. Contoh ayat ialah: • • • Zamil selalu sakit ketika masih kecil. Pegawai itu sungguh cekap pada masa sekarang ini. pada. a) Keterangan tempat 45 . Pelatih-pelatih itu telah mahir dalam masa sebulan sahaja. Contohnya: • • • Budak itu lemah oleh sebab keletihan. Kita harus cinta akan tanah air. dan dalam. Makanan itu sedap kerana cukup bahan-bahannya.

dan daripada. Bil. 1. Contoh ayat ialah: • • • Kanak-kanak itu sakit pada bahagian perutnya.Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tempat ialah pada. frasa adjektif boleh terdiri daripada beberapa unsur yang dapat digambarkan seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Adjektif + Kata Penguat + Unsur Keterangan + Ayat Komplemen Contoh Frasa Adjektif Dengan Pelbagai Keadaan Binaan Unsur-Unsurnya. Bunyinya kuat daripada pembesar suara sebelah kanan. FRASA ADJEKTIF SEBAGAI PENERANG IAITU SELEPAS KATA NAMA Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Pangkat Kopi Penerang (kata adjektif) rendah segera Kesimpulannya. di. Unsur-Unsur Kata Adjektif Kata Bantu + Kata Adjektif masih kuat sudah kurus Contoh 46 . Buah nanas manis di bahagian pangkalnya.

Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Penguat amat cantik sekali sangat baik benar sungguh indah nian 7. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Penguat masih awal sangat sudah baik sungguh sudah tua betul 6. Kata Penguat + Kata Adjektif + Ayat Komplemen sungguh yakin bahawa mereka sudah tiba amat percaya bahawa budak itu pernah 47 . Kata Penguat + Kata Adjektif + Unsur Keterangan sangat manis pada bahagian pangkalnya sungguh cinta akan tanah air sangat sibuk dengan pekerjaan 8. Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif masih agak kecil belum terlalu lewat masih terlalu banyak 4. Kata Adjektif + Kata Penguat besar sekali cantik betul banyak sungguh 5. Kata Penguat + Kata Adjektif sungguh cantik amat dalam lebih baik 3.telah gering 2.

48 . Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Adjektif masih riang gembira tetap gagah berani pasti letih lesu 9. Kain itu daripada benang sutera. Contohnya: • • • Mereka ke sawah setiap pagi.4 FUNGSI FRASA SENDI NAMA DALAM AYAT 1) Predikat frasa sendi nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa. Kata Adjektif + Kata Penguat + Ayat Komplemen sedar sungguh bahawa persiapannya tidak mencukupi percaya benar bahawa anaknya telah berjaya yakin benar bahawa pasukannya akan menang 10. Bapanya daripada keturunan raja.datang sangat sedar bahawa kita masih lemah 9.

1) Frasa Sendi Nama Sebagai Keterangan Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja. Contohnya: Jenis Keterangan a) Tempat Contoh Kampung Pimping ialah kampung di seberang Sungai Kampung Brunei. masa. asal. hal. d) Masa e) Asal f) Tujuan Itu sejenis pakaian pada zaman kerajaan Melaka. sumber. Contohnya: Jenis keterangan contoh 49 . ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa nama mendukung makna keterangan tempat. pembuat. dan tujuan. Kain daripada sutera mahal harganya. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa adjektif mendukung makna keterangan bandingan. dan tujuan. Saya sudah membeli pakaian untuk hari raya. b) Pembuat c) Sumber Lukisan oleh Luqman telah memenangi hadiah kedua. masa. Sumber bekalan elektrik penduduk Wilayah Persekutuan Labuan adalah dari Sabah. frasa adjektif dan frasa nama.

Contohnya: Jenis keterangan a) Masa b) Tempat c) Bandingan d) Tujuan e) Hal f) Penyertaan g) Alat Contoh Kereta api bertolak pada pukul tujuh pagi. tempat. Pembahas itu berhujah seperti murai. binaan frasa sendi nama boleh dibentuk daripada beberapa unsur. tujuan. Kita harus belajar demi masa depan. Kesimpulannya. bandingan. seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan 50 . Kanak-kanak itu berehat di bawah pokok. penyertaan. Pelajar itu bijak dalam semua subjek. Mereka bingung pada mulanya. Dia berbicara tentang perangai kekasihnya. hal. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa kerja Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa kerja mendukung makna keterangan masa. dan alat. Bapanya memukul ular itu dengan kayu.a) Bandingan b) Hal c) Masa d) Tujuan Budak itu kurus seperti galah. Encik Haris datang dengan isterinya ke majlis itu. Rumah kita harus bersih untuk kesihatan hidup kita.

Contoh-contoh yang mengandungi pelbagai jenis frasa sendi nama: Frasa sendi nama Frasa nama Kata bantu Kata sendi nama Kata nama arah telah telah telah ke ke ke ke dalam dalam Frasa nama hutan hutan hutan hutan memburu harimau memburu harimau memburu harimau Frasa keterangan 51 .

0 BINAAN AYAT Binaan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. 2) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua buah syarikat penerbitan buku yang terkenal. 3) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera. 3) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. Binaan Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. 2) Kek keju itu sangat sedap dan manis.10. 3) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat. 4) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. 4) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. 2) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. Binaan Frasa Nama + Frasa Adjektif 1) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. 52 . 5) Pembangunan ekonomi memerlukan sumbangan daripada semua rakyat.

‘-an’ ialah terbitan akhiran kata 53 Predikat (FN) pembahas harapan sekolah Kata nama am. 3) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal.5) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan Binaan Frasa Nama + Frasa Kerja 1) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. Kata nama Kata nama Kata terbitan. kata ‘pem-’ ialah kata kata awalan kata. nama terbitan. Ayat Subjek (FN) Fatin dan Fazree merupaka n Kata nama khas. 3) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. Kata tugas hubung gabungan. Binaan Frasa Kerja + Frasa Kerja 1) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang.-kan’ ialah terbitan kerja. 4) Ibu menggunakan sabun pencuci Trojan untuk membasuh pakaian.. 4) Lelaki itu berseluar jean dan memakai Kemeja T.. 2) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan dapat menguasai istilah baharu. 5) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. 2) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan. apitan kata terbitan . ‘me-. Kata nama terbitan. jenis kata khas.

nama. dan Predikat (FN) Sy arik at Sa sba di ialah dua sya rika t pener bitan buk u terken al yang Kata tugas Kata jenis kata nama khas. ‘ter-’ ialah kata terbitan awalan 54 hubung pancangan relatif. ‘pen-. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.an’ ialah kata terbitan Kata nama am. Ayat Subjek (FN) Sy arik at Faj ar Su ci Kata nama khas. Kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Fatin merupakan pembahas harapan sekolah. .. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. Kata tugas prafrasa jenis kata pemeri.. hubung gabungan. Kata nama terbitan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. 1) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua syarikat penerbitan buku yang terkenal. ✔ Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. iaitu dan. Kata tugas Kata jenis kata adjektif. Kata nama am.

iaitu dua untuk menunjukkan kedua buah syarikat. ‘pe-’ ialah kata terbitan awalan kata yang hebat Kata tugas jenis kata hubung pancan gan relatif. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk pancangan relatif. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata adjektif keadaan. ‘se-’ kata terbitan awalan kata penga cara Kata nama terbitan. seora ng Kata nama terbitan .apitan kata nama. kata adjektif. ayat tersebut ditambah dengan kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. iaitu dan. ‘peng-’ ialah kata terbitan awalan kata penyan yi Kata nama terbitan. nama gelaran ialah 55 . setelah menjadi ayat majmuk. 1) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat Subjek (FN) tele vis yen Kata nama am. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. Selain itu. Kata nama inti+penerang atau panggilan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Syarikat Fajar Suci ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. dan Predikat (FN) Doktor Fazlee Kata nama khas. ✔ Syarikat Sasbadi ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. Kata tugas jenis kata hubung gabung an.

Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. gula Kata nama prafrasa terbitan. kedai Kata nama am. PREDIKAT (FS) membeli Kata kerja tepung Kata nama am. iaitu dan.nama. 56 . Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. nama. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ke Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. untuk Kata tugas jenis kata sendi tunggal. dan Kata tugas hubung gabungan. Ayat Subjek (FN) Razali Kata nama khas. ‘mem-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. jenis kata am. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen. ✔ Doktor Fazlee penyanyi yang hebat. nama.

kata prafrasa - Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Ayat Subjek (FN) Hardina Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil 57 . Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. ✔ Razali ke kedai untuk membeli gula. 1) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Hasliza Kata nama khas Kata jenis sendi tunggal. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Razali ke kedai untuk membeli tepung. iaitu dan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.- Unsur keterangan tujuan atau harapan. Kata nama inti + penerang nama milik ke Predikat (FS) rumah saya Kata ganti diri pertama. tugas Kata nama am.

Ayat Subjek (FN) Persalinan pengantin Kata nama terbitan. penentu benang Kata nama am emas Kata nama am dan Kata tugas jenis kata hubung Kata nama inti + gabungan.. nama belakang. ‘per-. penerang nama jenis sutera Kata nama am.gabungan dua ayat tunggal. iaitu dan. 1) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera. Kata nama am kata nama 58 . Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ✔ Hasliza ke rumah saya.-an’ ialah kata terbitan apitan kata nama itu Predikat (FS) daripada Kata tugas prafrasa jenis Kata nama inti + kata penerang bukan sendi. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Hardina ke rumah saya.

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. pelengkap. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Azmal Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. 59 . ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang sutera. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. jenis kata Kata nama inti + penerang nama tempat ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang emas. Azmir Kata nama khas pergi Predikat (FS) ke pinggir Kata nama am. iaitu dan. Kata kerja Kata tak transitif tugas tanpa prafrasa sendi tunggal. kota Kata nama am. 1) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota.

-kan Apitan kata kerja ✔ Azmal pergi ke pinggir kota.. Kata adjektif Kata sendi nama semua Kata nama am rakyat Predikat frasa nama 1) Pembangunan ekonomi memerlukan dan sumbangan daripada semua rakyat. ✔ Azmir pergi ke pinggir kota. Predikat FS memerlukan sumbangan daripada Kata kerja Men-. iaitu dan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Pembangunan ekonomi Kata nama am bukan manusia.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. 60 .

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi nama. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis. iaitu daripada untuk menerangkan kata sendi nama. Ayat Subjek (FN) Syafinaz Kata nama khas sungguh Kata jenis penguat bebas. Frasa Nama + Frasa Adjektif 2) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. Kata nama Kata nama am. am. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. cantik Predikat (FA) ibarat puteri kayangan tugas Kata adjektif Kata sendi indera kata pandang. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. Unsur keterangan bandingan. 61 .

jenis kata indera jenis kata rasa. Ayat Subjek (FN) Kek Kata nama am. - 62 . keju Kata nama am. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. iaitu ibarat untuk menerangkan kata adjektif. 3) Kek keju itu sangat sedap dan manis. Kata nama inti + penerang bukan nama penentu belakang. sangat Kata tugas prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis penguat bebas. itu Kata nama am. Predikat (FA) sedap Kata adjektif indera dan Kata tugas hubung gabungan. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. manis Kata adjektif rasa. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan.

1) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. dan Kata tugas hubung gabungan. iaitu dan.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. 63 . Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Kek keju itu sangat sedap. nakal Kata adjektif jenis kata khas. Kamil Kata nama sangat Kata tugas prafrasa jenis kata penguat bebas. Predikat (FA) pandai Kata adjektif keadaan. dan Kata tugas hubung gabungan. Ayat Subjek (FN) Farid Kata nama khas. jenis kata keadaan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ✔ Kek keju itu sangat manis. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. 64 . ✔ Kamil sangat nakal. ✔ Kamil sangat pandai. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Farid sangat pandai. ✔ Farid sangat nakal. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat dua subjek dan dua predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. iaitu dan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.

Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan Ayat Subjek (FN) Wajahn ya Kata nama am tak hidup kemerahmerahan Penggandaa Predikat (FA) kerana baru sahaj a Usur keteran gan dimar ahi Kata kerja transitif Ayat pasif oleh guru kelasnya Kata Kata kerja Kata sendi nama Kata nama am keteranga n n separa kata hubung adjektif pada pancang kata apitan an keterang an bandingan. 65 . Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif.1) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. iaitu kemerah-merahan untuk menerangkan kata adjektif. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal.

.2) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan.. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Mangsa banjir Kata nama am hidup denga n Kata sendi nama Predikat (FA) dihulu rkan Kata kerja transitif Ayat pasif piha k keraj aan terharu bantuan yang oleh Kata adjektif Apitan ter-. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. Kata kerja Kata tak transitif berpeleng kap hubung pancan gan relatif Kata sendi nama Kata nama am Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. iaitu terharu untuk menerangkan kata adjektif. Frasa Nama + Frasa Kerja 66 .

4) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan. ‘per-. Ayat Subjek (FN) Persatuan Buruh Kata nama khas.3) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa.-kan’ ialah terbitan apitan kerja. - Unsur keterangan tujuan atau harapan. 67 .. kata kata ialah kata apitan nama. Kata kerja Kata nama am. nama ‘meN-. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal.. Kata terbitan. iaitu untuk untuk menerangkan kata kerja. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. kerja Kata terbitan..-an’ kata kerja terbitan prafrasa terbitan. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan tujuan atau harapan. kerja Kata tugas jenis kata sendi tunggal. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. Kekecualian bentuk majmuk.. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja. Predikat (FK) mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa Kata terbitan.

. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.. ialah ‘-an’ ialah kata akhiran kerja nama.kan’ kata terbitan nama. iaitu dan.. terbitan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.Ayat Subjek (FN) Para pendi dik sedang memb uat Predikat (FK) perbincan gan dan mengusul kan cadan gan Kata nama am.. ✔ Para pendidik mengusulkan cadangan. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja. Kata kerja terbitan. 1) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. ‘meng-. Kata kerja Kata tugas jenis kata hubung gabungan. ‘per-. kata terbitan. 68 .-an’ ialah terbitan apitan kerja nama. Kata kerja Kata nama terbitan. Kata tugas prafrasa jenis kata bantu sedang dilakukan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Para pendidik sedang membuat perbincangan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. apitan kerja terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja.

iaitu dalam untuk menerangkan kata kerja terbitan. membuat Kata kerja terbitan. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal.. dalam Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. Malam Muzikal Kata nama khas. Terdapat satu subjek dan satu predikat dalam ayat tunggal di atas. Predikat (FK) persembahan Kata kerja terbitan.Ayat Subjek (FN) Khairunnisa Kata nama khas. ‘per-. Unsur keterangan waktu. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja..-an’ ialah kata terbitan apitan kerja nama. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan waktu. Frasa Kerja + Frasa Kerja 69 .

kata penggandaan penuh. ✔ Berjudi menyalahi undang-undang. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja.. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. iaitu dan. tugas Kata kata kerja terbitan.2) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang. ‘meN-. dan berjudi Predikat (FK) menyalahi undang-undang Kata kerja Kata nama terbitan. 70 . Ayat Subjek (FK) Menagih dadah Kata jenis hubung gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Menagih dadah menyalahi undang-undang. ‘beRterbitan awalan kerja kerja. Kata kerja Kata ganda jenis terbitan. 1) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan menguasai istilah baharu. ialah kata terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. am.-i’ ialah apitan kerja kerja. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.

✔ Membaca dapat menguasai istilah baharu. ialah Kata tugas hubung gabungan . Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata adjektif sifat. 1) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. iaitu dan. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. ‘meN-.an’ kata terbitan apitan kata nama. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. jenis kata transitif. Kata kerja Kata kerja Kata nama am. Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja.kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ‘peng-. Kata kerja terbitan. ‘meN-. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Membaca meluaskan ilmu pengetahuan.. terbitan.Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) dapat Mem baca meluas kan ilmu pengeta huan dan meng uasai istila h baha ru Kata kerja terbitan ‘meNialah kata terbitan awalan kata kerja.i’ ialah kata terbitan apitan kata kerja... 71 . Kata nama am Kata nama terbitan.

-kan’ kata kata terbitan apitan kerja. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. kerja Kata nama am. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata terbitan. ‘meN-. iaitu dan.. kata terbitan apitan ialah kata ialah Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. 72 .. ✔ Bersenam menguatkan otot. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. terbitan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersenam menyihatkan badan. kerja Kata nama am.Ayat Subjek (FK) menyihatka n Predikat (FK) Bersenam badan dan menguatkan otot Kata kerja Kata terbitan ‘beR-’ terbitan awalan kata kerja. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.-kan’ ialah kata kerja. ‘meN-. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.

memakai Kemaja T kerja Objek transitif Sebagai unsur penerang Kata kerja tak Objek transitif pelengkap Sebagai unsure penerang. Ayat di atas juga 73 . Ayat Subjek (FK) Lelaki itu Kata nama am. jenis kata dengan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.1) Lelaki itu berseluar jean dan memakai kemeja T. berseluar Kata tak tanpa pelengkap jean Predikat (FK) dan Kata tugas hubung gabungan . Kata nama am hidup manusia.

Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. 1) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Lelaki itu berseluar jean Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkat kan kecergasan Kata kerja Kata terbitan. Kata hubung Kata kerja Kata gabungan terbitan ‘Men-. beR-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja...kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja adjektif ‘ke-. 74 . ragam bantu Kata kerja transitif Ayat pasif Unsur penerang an. iaitu dan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.-an’ apitan kata adjektif ✔ Lelaki itu memakai kemeja T.merupakan ayat majmuk gabungan.

benda atau konsep. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang.0 GOLONGAN KATA NAMA Golongan kata nama. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. tempat. Berikut merupakan kata nama yang saya analisis daripada artikel yang saya pilih: Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. seperti yang telah diterangkan. Golongan kata nama pula dipecahkan kepada 3 subgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya iaitu: i) ii) iii) Kata Nama Khas Kata Nama Am Kata Ganti Nama Maksud ciri-ciri semantik kata nama ialah makna yang didukung oleh setiap perkataan yang tergolong dalam kata nama. haiwan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersukan boleh dijadikan hobi ✔ Bersukan boleh meningkatkan kecergasan. 11. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. iaitu dan. Kata nama 75 . Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.

Kata nama am dapat dibahgikan kepada dua jenis. Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia i) Kata nama ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang hidup tetapi bukan jenis manusia. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya.khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Contoh penggunaannya dalam artikel: – Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung Geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. i) Kata Nama Khas tak Hidup Kata nama khas ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang khusus tetapi bukan hidup. Contoh penggunaannya ayat dalam artikel: – Masyrakat Melayu terkenal dengan keunikkan reka bentuk rumah tradisional. i) Kata Nama Am Konkrit Jenis kata nama yang membawa konsep kebendaan: Contoh dalam aritikel saya: – Rumah – Tangga – Kaki 76 . iaitu kata nama am konkrit dan kata nama am abstrak.

Kata ganti nama yang menunjuk pada perkara atau benda disebut kata ganti nama tunjuk umum.– Tangan – Tempayan – Guri – Gayung – Pintu i) Kata Nama Am Abstrak Jenis kata nama yang membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan. i) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata kata ganti nama yang berfungsi mengarahkan kepada sesuatu perkara. atau tempat. Contoh dalam artikel saya: – Mimpi – Kepercayaan – Keselamatan – Kesyahduan – Kemesraan Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil. dan kata ganti nama diri orang ketiga. iaitu kata ganti nama tunjukdan kata ganti nama nama diri. benda. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: 77 . Kata ganti nama diri pula boleh dipecahkan lagi kepada kata ganti diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nam diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua. kata ganti nama diri orang kedua. iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat.

Kata kerja transitif dapat dibahagikan kepada kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif dan kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. atau manusia. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya.a) Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. Kata kerja tak transitif. sementara yang lainnya tidak perlu diikuti oleh pelengkap. – Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Ia menjadi petunjuk tentang keluar masuk rezeki kehidupan. 78 . tempat menyambut masuknya tetamu. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: a) Ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan. 11. a) Kata Ganti Nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia.1 GOLONGAN KATA KERJA Golongan kata kerja merangkumi sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Namun terdapat sejumlah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti dengan pelengkap. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Kata kerja tak transitif pula terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transituf berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. perkara.

Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua. i) Kata kerja tak transitif tak berpelengkap: a) Berehat b) Tidur c) Berbohong d) Makan e) Bersembang – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: i) Kata kerja tak transitif berpelengkap: a) Tinggal (di rumah) b) Membasuh (kaki) c) Menghantar (tetamu) d) Berbincang (tentang persoalan keluarga) e) Membina (rumah) – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata kerja transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya. – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata Kerja Kata Kerja 79 . Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i. yang disebut objek. iaitukata kerja dalam ayat aktif dan kata kerja dalam ayat pasif. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif.

Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: i) ii) Selain pintu utama. kuhantar. atau. kamu terangi. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa endosentrik iaitu frasa nama. Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki.2 GOLONGAN KATA TUGAS Golongan kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen. tetapi. kata nama. kauhantar saya terima. frasa kerja. iaitu terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbeza-beza tetapi mempunyai satu sifat yang sama. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmuk gabungan. diterangi kubina. Contoh kata hubung gabungan dalam artikel saya ialah: – Dan. kumakan dihantar. diterima saya terangi. Perkataan dalam golongan kata tugas ini masuk ke dalam binaan ayat sama ada melalui perhubungan dengan perkataan daripada golongan kata kerja. Misalnya kata bilangan masuk ke dalam frasa nama melalui perhubungan dengan kata nama. dan frasa adjektif. seperti dalam contoh yang berikut: Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. dibina 11. 80 . setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. dan kata adjektif.(ayat aktif) Makan Menghantar Menerima Menerangi Membina (ayat pasif) dimakan. ataupun melalui perhubungan secara langsung dengan binaan frasa atau klausa tertentu. kamu terima. kaubina.

Terbahagi kepada tiga iaitu: i) ii) iii) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. b) Pintu yang kukuh melambangkan keselamatan yang sejati. i) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. Dua contoh kata komplemen yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk. Beberapa contoh ayat dalam artikel yang saya pilih mempunyai kata relatif adalah seperti berikut: a) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. c) Rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik.iii) Berhampiran dengan dapur adalah ruang yang bersifat seperti ruang tamu tetapi ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan dan bersembang. i) Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama. Contoh penggunaannya dalam artikel saya pilih: 81 .

Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: 82 . Beberapa contoh kata keterangan adalah seperti berikut: – Kerana. iaitu sama ada masa lampau. masih. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. sedang. mula. i) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. b) Ia membawa kesan penginstitusian yang berlanjutan dan apabila ia disebarkan diseluruh persekitaran masyarakat. yang hadir sebelum frasa. sudah. i) Kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. masa kini. untuk. pernah. Kata bantu terbahagi kepada dua kumpulan. b) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. ia mudah difahami. dan belum. akan. hidup. baru. Bentuk-bentuk kata bantu ialah telah. frasa adjektif. atau masa hadapan. KATA BANTU Kata bantu. dan frasa sendi nama. dan apabila Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Selepas pintu. ialah sejenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja. iaitu menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik kerana ruang tamu merupakan usul penerimaan.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal.

enggan. dan frasa sendi nama. sahaja. dan memang. harus. dan mungkin. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Penghuninya boleh tidur atau melalui mimpi malam dengan aman. iaitu frasa nama. frasa adjektif. patut. jua. Contohnya. b) Di dapurlah segala makanan diproses. dan –lah. iaitu frasa nama sebagai subjek atau bahagiannya atau frasa predikat atau bahagiannya. Kata bantu ragam i) Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak. lagi. Contohnya juga.– Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. yang hanya hadir sebelum frasa. pun. -kah. mesti. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. Penggunaan dalam dalam ayat berdasarkan artikel yang saya pilih ialah kata nafi tidak. mahu. Terdapat dua jenis kata penegas iaitu: i) ii) Yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. dapat. Kata Nafi Kata nafi. c) Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. boleh. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat . -tah. Contohnya: 83 . Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. frasa kerja.

b) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. hidup. Pemerihalan itu dapat dilakukan melalui dua cara iaitu: i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. Secara huraian tentang subjek oleh predikat. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. Kata pemeri adalah pula hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata sendi nama i) Kata sendi nama “di” 84 . ii) Penggunaan kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. dengan penggunaan kata pemeri ialah. konsep membawa bersama proses tanggungjawab dan ia selalu dibandingkan dengan perilaku dan etika yang tidak mudah disalah anggap.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. dengan penggunaan kata pemeri adalah. seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. c) Secara jitu. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. hidup.

b) Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. haiwan atau benda. tempat. Kata sendi nama ke juga dieja sebagai satu kata yang terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Contoh dalam ayat: – Ia melambangkan kepercayaan. sifat adat. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. i) Kata sendi nama “ke” Kata sendi nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Contoh penggunaan kata sendi nama dari adalah seperti yang berikut: a) Ia melambangkan kepercayaan. atau waktu.Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. i) Kata sendi nama “demi” 85 . asal kejadian dan sumber. dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. i) Kata sendi nama “dari” Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah. c) Punca bagi masyarakat yang hidup dan berjaya atau runtuh secara logis bermula dari rumah. sifat adat. Ciri ini membezakannya daripada kata sendi nama daripada yang hanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia. atau unsur perbandingan atau perbezaan. Contoh dalam ayat: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan.

86 . dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. perkataan dengan di hadapan kata nama atau frasa nama digunakan untuk membawa maksud. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. i) Kata sendi nama “akan” Kata sendi nama akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. tuan rumah menerima tetamu dan mereka duduk bersama berbincang dan bersuara tentang persoalan keluarga. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Selain pintu utama. i) Kata sendi nama “tentang” Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum. c) Bagi bilik pengantin baharu. perkataan demi bertugas membawa makna tujuan dan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. i) Kata sendi nama “dengan” Sebagai kata sendi nama.Sebagai kata sendi nama. Kata nama atau frasa nama mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan. Contoh dalam ayat: – Di ruang tamu ini. tempat rezeki ditanak dan dirasai dengan penuh harapan. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. atau mujarad. b) Seterusnya dapur.

Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. 11. i) Kata adjektif sifatan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. i) Kata sendi nama “oleh” Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif.b) Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. yang juga dikenali sebagai kata sifat. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Contoh penggunaannya dalam ayat: – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. 87 . c) Ia melahirkan sikap melihat ke atas bagi anak-anak dan generasi penerus akan apa yang sepatutnya dicapai oleh mereka.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif.

Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. Bagi rumah kampung yang tinggi. Contoh penggunaannya dalam ayat: – – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. perkahwinan. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. 88 . – i) Kata adjektif waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan.Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. i) Kata adjektif warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. cara beragama. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. i) Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan.

Contoh penggunaanya dalam ayat: – Bagi bilik pengantin baharu. i) Kata Adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. b) Bagi bilik pengantin baharu. Contoh penggunaannya dalam ayat: – Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. i) Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. 89 .

90 .

Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Contoh 11. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan penggunaannya dalam ayat ialah: Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga -bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. hala atau jurusan. yang juga dikenali sebagai kata sifat.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. cara beragama.Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau fra sa nama untuk membawa maksud. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. ( ( 91 . i) Kata adjekti si atan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat.

Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. ii) Kata adjekti warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. 92 ) 0 1 . ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. iii) Kata adjekti ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Contoh penggunaanya dalam ayat: Bagi bilik pengantin baharu. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. iv) Kata adjekti waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. Bagi rumah kampung yang tinggi. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi.perkahwinan. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu.

Contoh penggunaannya dalam ayat: Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. vi) Kata adjekti cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. b) Bagi bilik pengantin baharu.v) Kata djekti jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. 3 4 2 93 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful