1.

O

PENGENALAN TERHADAP SINTAKSIS Sintaksis merupakan satu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara

frasa, klausa dan ayat dibentuk. Bidang kajian sintaksis ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky seperti yang dibicarakan oleh beliau dalam buku Syntatic Structure yang akhirnya melahirkan pengajian am tatabahasa transformasi generative oleh Frank Parker (1994). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga merupakan kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Bidang sintaksis bukan sahaja melihat kehadiran jenis dan ragam ayat, tetapi juga rumus pembinaan unsur subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat. Selain itu, terdapat juga cirri-ciri lain yang dipertimbangkan dalam pembinaan ayat, iaitu penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat, termasuklah penanda kasus, penanda kala dan unsure keserasian. Dalam bahasa Inggeris, penanda kasus memainkan peranan penting dalam menentukan kegramatisan sesuatu ayat, tetapi bahasa Melayu tidak mempunyai unsur sedemikian. Bahasa Melayu juga tidak mempunyai penanda kala atau masa seperti dalam bahasa Inggeris, iaitu yang ditandai oleh past tense. Sebaliknya, bahasa Melayu menggunakan perkataan sedang, sudah dan akan untuk menentukan kala atau waktu sesuatu kata kerja itu dilakukan. Unsure keserasian juga penting dalam pembentukan ayat. Tanpa memperlihatkan unsur keserasian ini ayat yang dibentuk tidak akan menjadi gramatis. Satu lagi aspek yang termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam menghasilkan ayat yang gramatis, seseorang itu perlu tahu dan mahir dalam beberapa aspek seperti mematuhi struktur binaan ayat, memahami hukum tatabahasa Melayu itu sendiri dan menyedari bahawa kegramatisan ayat itu mestilah bermakna.
1

1.1

FRASA DAN BINAAN FRASA. Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi

sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkatan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. Perbezaan frasa dengan klausa ialah frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen frasa itu sendiri. Perhatikan contoh di bawah :

FRASA Sekolah Sekolah rendah Sebuah sekolah Sebuah sekolah rendah Sekolah rendah luar bandar

Dalam contoh di atas, sekolah bukan lagi bertaraf perkataan, tetapi boleh dinamakan frasa kerana bentuk itu boleh diperluas menjadi sekolah rendah, sebuah sekolah, sebuah sekolah rendah dan sekolah luar bandar. Binaan frasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

2

1.3

STRUKTUR BINAAN AYAT. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu

binaan atau konstruksi. Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun, tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang, dalam ilmu bahasa, dikenali sebagai unsur atau konstituen. Perhatikan contoh di bawah : Ahmad tertidur. Ayat di atas ialah satu binaan yang mengandungi dua unsur iaitu, Ahmad dan tertidur. Jelas dalam contoh ayat tersebut, terdapat dua perkataan, iaitu, Ahmad dan tertidur. Namun, pada umumnya, ayat dalam bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada contoh ayat yang diberikan, dan dapat dianalisis sebagai terdiri daripada unsur klausa, yang terkandung di dalamnya beberapa unsur frasa dan tidak hanya perkataan. Frasa yang terdapat dalam sesuatu ayat itu pun mempunyai unsur-unsur yang tersendiri yang terdiri daripada unsur frasa yang lebih kecil, dan setiap satu unsur frasa yang kecil itu pula mengandungi unsur perkataan.

3

subjek setiap ayat hanyalah terdiri daripada frasa nama atau unsur yang berfungsi sebagai frasa nama. penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat dalam bahasanya. Umumnya. Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Maka. iaitu melalui kebolehannya memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya. Contohnya ayat ialah : 1) Zarina guru sementara di sekolah itu. secara tradisi dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. jelaslah bahawa subjek kepada sesuatu bentuk ayat ialah konstituen. 4 . • • • • Zarina guru sementara di sekolah itu Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya 1) Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya.4 BINAAN AYAT. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsure yang diterangkan.1. Dalam kebanyakan bahasa. Pemenggalan ayat seperti yang dilakukan di atas.

walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu tidak ada hadnya. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya.5 AYAT DASAR DAN AYAT TERBITAN Oleh kerana bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. demikian juga panjang pendeknya dam kemajmukannya. sama ada pendek atau panjang. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya. selagi itulah ayat akan terus terbentuk. iaitu diujarkan sebagai alat untuk berkomunikasi. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : POLA Pola 1 SUBJEK Frasa Nama Contoh : Ali Frasa Nama Pola 2 Contoh : Kakak Azman Frasa Nama Pola 3 Contoh : Pegawai itu Frasa Nama Pola 4 Contoh : Rumahnya PREDIKAT Frasa Nama kerani Frasa Kerja sedang makan Frasa Adjektif sangat kacak Frasa Sendi Nama di Kampung Baru 5 . namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. Dalam bahasa Melayu. semua ayat.1. yang berstruktur biasa atau songsang. iaitu pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu. Tetapi pada hakikatnya. yang terbentuk ayat mudah atau kompleks.

kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau kompleks. 3. 2. ayat dapat dibahagikan kepada 2 jenis. Contohnya. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. Pegawai baru di pejabat sangat kacak dan rajin. Setiap pembentukan ayat itu ialah suatu binaan atau konstruksi. yang sifatnya tersusun dan bersistem. Dari segu susunan. yang dinamai ayat terbitan. 1. SUBJEK Ali Kakak Azman PREDIKAT kerani sementara di pejabat itu. Hal ini bererti bahawa setiap bahasa mempunyai hukum atau rumus yang mendasari proses urutan perkataan atau kelompok perkataan 6 . 1.Daripada ayat dasar.6 SUSUNAN DALAM AYAT. dapat dikembangkan menjadi ayat terbitan seperti di bawah : BIL. bentuk ayat dasar seperti di atas . itu 4. iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang. sedang makan tengah hari di sebuah restoran. Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur .7 URUTAN KATA. Rumah kediamannya di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan 1.

kata kerja + subjek + objek ( KSO atau VSO ) seperti bahasa Arab. Ayat Pasif Buku itu dibaca oleh Ali. dan OSK. terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata subjek + kata kerja + objek ( SKO atau SVO dalam bahasa Inggeris ) seperti bahasa Melayu. kejadian ayat aktif dan ayat pasif tergolong dalam huraian ragam ayat. Inggeris. manakala ayat pasiff pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. umumnya melibatkan perpindahan tempat frasa nama yang menjadi seubjek atau objek ayat berkenaan. dan Rusia . bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi dan 7 . objek + kata kerja + subjek ( OKS atau OVS ). daripada penyelidikan dan kajian. Dalam kebanyakan bahasa. seperti yang terdapat dalam contoh ayat di bawah : Ayat Aktif Ali membaca buku itu. iaitu pilihan salah satu daripada urutan yang berikut : SKO. seperti bahasa Hixkaryana . subjek + objek + kata kerja ( SOK atau SOV ). kata kerja + objek + subjek ( KOS atau VOS ). Proses yang dikatakan sebagai urutan kata tidak semuanya serupa dalam setiap bahasa. 1. KOS. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. termasuk bahasa Melayu. Dalam bidang sintaksis. Sehingga kini.8 RAGAM AYAT Terdapat lagi perbezaan dalam binaan ayat pelbagai bahasa yang melibatkan kejadian ayat aktif dan ayat pasif. SOK. 1. Bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.9 JENIS AYAT Kita juga membezakan pembentukan atau binaan ayat melalui jenis-jenisnya. Namun. Walaupun dikatakan bahawa urutan kata dalam bahasa adalah berbagaibagai. seperti bahasa Latin dan Turki . didapati bahawa urutan kata SKO dan SOK sebagai yang paling banyak berlaku. Tegasnya. masih belum terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata OSK. hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif.untuk membentuk ayat. OKS. KSO. seperti bahasa Malagasi . bahasa Nitinaht dan bahasa Hixkaryana. jenis-jenis ayat umum dapat dibahagikan kepada empat.

ayat perintah. ➢ Siapakah kamu? nama ibu ➢ Bagaimanakah kemalangan itu terjadi? Ayat Perintah ➢ Tujuan arahan ➢ Ayat untuk atau memberikan menimbulkan dapat larangan. (silaan) ➢ Amboi. takut. ➢ Jangan berludah di sini. Empat jenis ayat yang dimaksudkan ialah ayat penyata. ➢ Oleh itu. dengan (suruhan) segera. garangnya cikgu muda itu! ➢ Cis. atau pada (perintah) diucapkan sama ada dalam bentuk silaan. jenis yang ➢ Siapkan kerja itu suatu tindakan. dan ayat seruan.tujuannya. meninggalkan rumahnya semalam. perintah suruhan. permintaan. JENIS AYAT Ayat Penyata TUJUAN AYAT ➢ Melakukan suatu penyataan atau perkara. seperti marah. (larangan) ➢ Sila buat laporan polis bergantung dalam masa 24 jam. dan sebagainya. perkataan digunakan. Ayat Seruan ➢ Ayat yang diucapkan secara bernada untuk menyatakan sesuatu keadaan perasaan. ayat penyata sering CONTOH AYAT mengemukakan keterangan tentang sesuatu ➢ Bapa ➢ Azmi saya guru di sekolah rendah. Ayat Tanya sebagai ayat ➢ Tujuan untuk mengemukakan sesuatu pertanyaan. disebut keterangan. ayat tanya. geram. berani kamu belasah adik saya! 8 .

9 .0 SINTAKSIS DAN ASPEK TATABAHASA YANG LAIN Kita telah melihat bagaimana ayat serta pembentukannya melahirkan pelbagai ragam dan jenis ayat. terbenam! cantiknya pemandangan matahari tanda seru ( ! ).➢ Dalam seruan penulisan. selain perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. 2. Selain kehadiran unsure seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberikan perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. berakhir ayat dengan ➢ Wah.

dan unsur keserasian. tidak terdapat penanda kasus. sedang. misalnya. oleh sebab tanpa mempertahankan keserasian. sama ada akan. Seperti yang diterangkan di atas. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. unsure keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting. terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. atau sudah berlaku. dan bahasa Turki. dengan erti kata lain. kala. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. 10 . Dalam bahasa Melayu. bahasa Rusia. ada empat jenis frasa iaitu Frasa Nama. Menurut binaannya. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu Frasa Endosentrik dan Frasa Eksosentrik. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat.Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. Unsur keserasian juga menjadi salah satu cirri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Frasa Kerja. bahasa Arab. Penanda bahasa yang sering terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa bahasa ialah penanada kala. Satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau. sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris.0 JENIS FRASA Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. 3. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Bahasa Inggeris dan bahasa Jerman merupakan contoh bahasa yang menggunakan penanda kala. Frasa berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Dalam bahasa Inggeris dan Arab. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termasuklah penanda kasus.

Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. BIL.Frasa Endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti . dari sudut nahu. iaitu subjek dan predikat.2 DEFINISI FRASA KERJA Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. iaitu terdiri daripada : • • • • Frasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN) Frasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FK) Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS) 4. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan. Frasa Kerja. frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran. Frasa Eksosentrik ialah frasa yang tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. Kata kerja boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Unsur inti ini mewakili seluruh frasa berkenaan. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat di bawah. Frasa dinamakan mengikut unsur inti ini. SUBJEK Ali FRASA KERJA menang. manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain. Oleh itu. Antara frasa endosentrik ialah Frasa Nama.0 4. 11 . 1. 4.1 DEFINISI FRASA DEFINISI FRASA NAMA Frasa nama ialah binaan yang. boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Frasa Sendi Nama merupakan jenis frasa eksosentrik. dan Frasa Adjektif. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu.

didahului oleh kata bantu. 4. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah di. oleh. dari. pada. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. sampai dan sebagainya.4 DEFINISI FRASA SENDI NAMA Frasa sendi nama ialah satu binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Mereka Kami sedang tidur. sebagai pilihan. bagi. hingga. Frasa sendi nama boleh juga. akan. dengan. tentang. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dalam predikat. untuk.3 DEFINISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya. 3. 12 . daripada. makan ayam goreng. ke. Kata sendi nama adalah satu bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. Sebagai unsur keterangan.2. kata adjektif hadir sesudah frasa kerja dan sendi nama. 4. kepada.

Kata nama yang mengisi unsur penerang ialah : a) Penerang nama keturunan.1. semua konstituen terdiri daripada kata nama . d) Penerang nama kegunaan. j) Penerang nama hal atau perkara. b) Penerang nama jenis. m) Penerang nama panggilan atau gelaran. c) Penerang nama penyambut. Penerang-penerang nama di atas sebenarnya memberikan keterangan lanjut tentang aspek-aspek tertentu pada inti kata nama. g) Penerang nama arah. l) Penerang nama khas. i) Penerang nama tenaga penggerak.1 INTI + PENERANG NAMA Dalam binaan frasa nama jenis inti + penerang nama. intinya terdiri daripada kata nama dan penerangnya juga kata nama. h) Penerang nama anggota badan. e) Penerang nama kelamin.50 JENIS-JENIS FRASA 5. 13 . k) Penerang nama milik.1 JENIS FRASA NAMA 5. f) Penerang nama tempat.

Penerang nama ini menerangkan jenis-jenis tertentu bagi nama-nama. Contohnya : Frasa Nama Inti orang bangsa pelajar b) Inti + penerang nama jenis. Penerang nama keturunan menerangkan aspek salasilah pada inti kata nama.a) Inti + penerang nama keturunan. Contohnya : Frasa Nama Inti pam gunting pelayan Penerang air kain tetamu Penerang mangga kulit sutera Penerang Melayu Bisaya Malaysia d) Inti + penerang nama kegunaan 14 . Contohnya: Frasa Nama Inti buah beg kain c) Inti + penerang nama penyambut Penerang nama penyambut menerangkan perkara atau benda yang menjadi objek atau penyambut kepada alat atau pelaku yang ada pada inti.

Perasa ialah kegunaan yang ditimbulkan oleh bahan serbuk. Contohnya : Frasa Nama Inti alat sabun kayu e) Inti + penerang nama kelamin Penerang nama kelamin ialah nama yang menentukan jenis jantina bagi inti. Contohnya: Frasa Nama Inti ayam lembu orang f) Inti + penerang nama tempat Penerang nama tempat ialah unsur yang menerangkan lokasi bagi inti. Timur ialah tempat tamadun. sama ada tempat asal ataupun tempat wujud.Penerang nama kegunaan ialah unsur yang menerangkan makna fungsi atau peranan kepada inti. Contohnya: Frasa Nama Inti anak tepi pinggir Penerang Sabah pantai kota Penerang jantan betina perempuan Penerang pemadam pencuci pemukul g) Inti + penerang nama arah Penerang nama arah ialah unsur yang menerangkan hala bagi inti. Contohnya: Frasa Nama Inti wilayah Penerang selatan 15 . misalnya tamadun timur. misalnya serbuk perasa.

simpang tingkat h) Inti + penerang nama anggota badan kanan atas Penerang nama anggota badan menerangkan bahagian tubuh badan yang berkaitan dengan inti tersebut. Contohnya : Frasa Nama Inti lesen hari majlis Penerang memandu perayaan penutupan 16 . bateri ialah tenaga yang menggerakkan jam. Misalnya. Contohnya : Frasa Nama Inti jam tudung batang i) Inti + penerang nama tenaga penggerak Penerang nama tenaga penggerak ialah unsur yang menyatakan daya yang menggerakkan benda dalam inti. jam bateri. Persekolahan ialah perkara tentang sijil itu. misalnya sijil persekolahan. Contohnya : Frasa Nama Inti dapur kipas lampu Penerang gas elektronik minyak Penerang tangan kepala hidung j) Inti + penerang nama perihal atau perkara Penerang nama perihal atau perkara ialah unsur yang menerangkan hal atau perkara tentang inti.

Contohnya : Frasa Nama Inti bandar planet Sungai Penerang Kota Kinabalu Pluto Kinabatangan Penerang saya rumah kerajaan m) Inti + penerang nama panggilan atau gelaran Penerang nama panggilan atau gelaran ialah unsur yang merujuk nama penghormatan kepada makhluk atau benda. Contohnya : Frasa Nama Inti Haji Si Tan Sri Penerang Suhaili Belang Muzammil 17 .k) Inti + penerang nama milik Penerang nama milik menerangkan makna keupayaan bagi benda dalam inti. Bentuk ini merupakan kecualian kepada bentuk susunan inti + penerang nama. iaiti penerang inti terletak di hadapan inti. Contohnya : Frasa Nama Inti rumah bumbung harta l) Inti + penerang nama khas Penerang nama khas ialah jenis perkataan yang merujuk kata nama khas bagi menerangkan inti.

5. iaitu: a) Inti + penerang penentu.2 INTI + PENERANG BUKAN NAMA Frasa nama juga boleh terbentuk daripada inti yang menerima penerang bukan daripada jenis kata nama. Penerang bukan nama terdiri daripada penerangpenerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama. Terdapat dua golongan penentu kata nama. Penerang penentu ialah unsur yang memberikan sifat ketentuan kepada kata nama dan kedudukannya boleh di hadapan atau di belakang inti. 18 .

dan selainnya tidak boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. semua. *segala orang manusia.√ Penentu hadapan Penentu hadapan ialah unsur-unsur yang hadir di hadapan kata nama. √ Penentu belakang Penentu belakang ialah unsur-unsur yang hadir sesudah kata nama . segala. dan *sedikit helai kertas. sedikit. misalnya *sebuah keberanian. seperti yang terdapat dalam contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Hadapan Bilangan Penjodoh Bilangan lima orang kelima-lima segala ekor - Inti guru kerbau kelengkapan Kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan. misalnya. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata penentu itu dan ini. umpamanya *semua batang sungai. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata bilangan yang boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. 19 . beberapa kata bilangan jenis tak tentu. seperti contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Belakang itu ini itu Inti orang rumah calon a) Penerang kata kerja atau akar kata kerja. Demikian juga.

Penerang kata kerja atau akr kata kerja umumnya menerangkan perlakuan kepada inti. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Kerja jahit makan bersalin Inti mesin meja wad b) Penerang kata adjektif. waktu. menari ialah perlakuan yang berkaitan dengan tempat itu. dan mendukung antaranya makna tempat. dan matlamat. Penerang kata adverba adalah unsur yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adjektif muda wangi baharu Inti anak minyak tahun c) Penerang kata adverba. bahan asal. Misalnya tempat menari. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adverba serentak demikian lusa Inti masa cara hari d) Penerang frasa sendi nama. Penerang kata adjektif ialah unsur yang menerangkan makna sifat bagi inti. Frasa Nama 20 . Penerang frasa sendi nama ialah unsur-unsur yang mengandungi kata sendi nama diikuti kata nama atau frasa nama.

binaan jenis ini tidak mempunyai makna penerang. misalnya pertama. kesepuluh. Contohnya: Inti tempat tingkat Penentu Bilangan Ordinal pertama kesepuluh 5. Penerang bilangan ordinal ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan dari segi urutan bilangan. kedua. iaitu berdasarkan makna yang didukung oleh perkataan-perkataan : 21 .Inti rumah surat lawatan Penerang frasa sendi nama Sendi Nama di dari ke Kata Nama bandar kampung Gua Angin e) Penerang bilangan ordinal.3 BINAAN FRASA NAMA : INTI + INTI Binaan frasa nama inti + inti tidak mempunyai unsur penerang kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung oleh kedua-kedua kata nama inti. Terdapat dua jenis frasa nama dari jenis inti + inti. Oleh itu. Unsurunsur demikian hadir sesudah inti. dan sebagainya.

yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. 3. iaitu : i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek.0 JENIS-JENIS FRASA KERJA Binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis. Kami makan ayam goreng. Contohnya: Frasa Nama Inti kerusi jantan teruna Inti meja betina dara 6. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Mereka sedang tidur. iaitu merupakan semacam ulangan. 22 . 2. Contohnya : Frasa Nama Inti tubuh rakan wang Inti badan taulan ringgit b) inti + inti dengan maksud lawan erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama jenis ini membawa makna yang berlawanan. Contohnya : 1.a) inti + inti dengan maksud sama erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama demikian membawa makna sama erti. Ali menang.

unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. dan ayat demikian boleh mengalami proses pasif. Jika sesuatu ayat aktif tidak dapat dipasifkan. iaitu: 23 . maka itu bererti kata kerja dalam ayat tersebut bukan kata kerja transitif. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama objek. Oleh itu. kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. harimau itu dengan senapangnya. Sebagaimana dengan frasa ker tanpa objek. 6.Dalam ayat di atas. yang disebut kata kerja tak transitif. tidak berobjek. objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan.1 BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK Frasa kerja yang tidak mempunyai frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya. Contohnya : SUBJEK Kami Budak itu Pemburu FRASA KERJA KATA KERJA makan membaca menembak OBJEK ayam goreng itu. Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. KETERANGAN Dalam contoh ayat di atas. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersamasamanya. namun unsur-unsur lain. i) Frasa kerja yang mengandungi objek. yang kata kerjanya mesti disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Seterusnya. Frasa nama sebagai objek boleh ditakrifkan sebagai unsur yang mengikuti kata kerja transitif dalam ayat aktif. buku. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. Terdapat tiga jenis kata kerja tak transitif.

Kata kerja tak transitif jenis ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan perkataan lain berlaku selepasnya bagi melengkapkannya. b) Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya. Padi akan luruh. Siti Salina pulang. Kata kerja ini dapat berdiri dengan sendiri tanpa ada perkataan lain melengkapkan maknanya. 2. Dia tidur. A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Tidak Menerima Unsur Pelengkap. 3. 24 . c) Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. Contohnya : 1.a) Kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsur pelengkap.

perkataan pulang. Padi akan luruh kalau sudah masak betul. 2. Kata nama tersebut hanya menjadi penerang bagi kata kerja tak transitif dan bukan pelengkap kerana kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja demikian. 3. berbantalkan. Namun. Dia tidur dengan baju dan kain pelekat. waktu. tidur dan luruh adalah kata kerja tak transitif. ada. Penggunaan kata kerja tak transitif jenis ini tidak perlu diikuti oleh sebarang perkataan lain. cara. Oleh itu. alat dan sebagainya. A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Menerima Pelengkap Sesudahnya. bertilamkan. Walau bagaimanapun. 25 . berbuat. Contohnya : 1. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada tiga jenis.Contoh ayat-ayat mengandungi kata kerja yang tidak bergantung kepada unsur lain bagi melengkapkan maknanya. B) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Diikuti Oleh Kata Nama Sebagai Penerang. unsur-unsur itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. Antara contoh kata kerja tak transitif termasuklah beransur. kata kerja seperti ini dipanggil kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsure pelengkap atau tanpa pelengkap. Kata nama sebagai penerang yang mengikuti kata kerja tak transitif bukanlah objek kerana ayat yang mengandunginya tidak boleh dipasifkan. tinggal. Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap ialah kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsure pelengkap. menjadi. Siti Salina pulang jauh-jauh malam. kata kerja tak transitif jenis ini boleh diikuti oleh kata keterangan atau adverb yang berfungsi sebagai maklumat tambahan mengenai tempat. dan sebagainya.

3. Jenis-jenis frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek : a) Frasa kerja yang mengandungi satu objek. BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah frasa yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikut kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya. Perkataan-perkataan yang condong dalam ayat di atas menjadi subjek atau unsur yang diterangkan dalam ayat yang telah dipasifkan. Budak itu membaca buku. 26 . 2.2 FRASA KERJA KATA KERJA berseluar berkebun belajar PENERANG jean. Buku dibaca oleh budak itu. Ayat-ayat yang mengandungi frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan. b) Frasa kerja yang mengandungi dua objek. AYAT YANG DIPASIFKAN Ayam goreng itu kami makan.Contohnya : SUBJEK Lelaki itu Peladang itu Mereka 6. Tugasnya dijalankan olehnya dengan baik. Dia menjalankan tugas dengan baik. BIL 1. CONTOH AYAT Kami makan ayam goreng. kelapa. bahasa Melayu.

Contohnya : SUBJEK Filem itu Kejadian itu Keputusannya KATA PENGUAT sungguh sungguh amat MAKNA ADJEKTIF menyeramkan. 27 . 4) Kami menghampiri budak yang sedang terhendap-hendap itu. menyedihkan. 3) Letupan bom itu mengacau-bilaukan keadaan. Terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif.A) Frasa Kerja Yang Mengandungi Satu Objek Frasa kerja dengan satu objek adalah seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah : 1) Saya menjawab surat itu. 2) Mesin itu mengepam air. dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan. menggembirakan. Perkataan ini boleh menerima kata penguat.

(b) Wanita itu membelikan anaknya baju. Ayat-ayat di atas boleh diubah menjadi ayat berikut : (a) Ahmad menghadiahi menghadiahi Ali buku. sementara objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. iaitu Ali dalam ayat (a) dan anaknya dalam ayat (b). Objek-objek ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat disebut objek sipi.A) Frasa Kerja Dengan Dua Objek Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya boleh mengandungi dua frasa namayang menjadi objek kepada kata kerja itu. iaitu Ali dan buku dalam ayat (a) dan anaknya dan baju dalam ayat (b). Contoh ayat : 1) Ahmad menghadiahkan buku kepada Ali. Objek-objek tersebut adalah objek tepat dan objek sipi. Dalam binaan di atas. Dalam kedua-dua ayat di atas. Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. 2) Wanita itu membelikan baju untuk anaknya. terdapat frasa nama yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja. 28 . frasa nama yang mengikuti secara langsung kata kerja ialah objek tepat kepada kata kerja.

iaitu objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada. dan menjadikannya frasa sendi nama. c) Ayah menghadiahkan sejambak bunga ros kepada ibu. maka ayat-ayat yang terhasil akan hanya mengandungi satu objek. Apabila ayat-ayat di atas diubah susunannya. Seterusnya. 29 . Untuk menjelaskan lagi ayat (1) dan (2). berikut adalah contoh-contoh ayat yang mengandungi frasa kerja dengan dua objek. manakala perkataan anak angkatnya dan Si Tompok hanya berfungsi sebagai penerang kepada objek dan tidak boleh dijadikan objek tepat seperti dalam contoh di bawah : 1) Dia menjadikan budak itu sebagai anak angkatnya. Ayat-ayat di atas jelas mengandungi binaan yang meletakkan objek tepat sesudah kata kerja dan objek sipi mengikuti objek tepat. iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung. 2) Ibu memasakkan tetamu makanan tengah hari. iaitu menjadi subjek atau unsur yang diterangkan. Aini menamai kucing itu Si Tompok. 2) Aini menamakan kucing itu sebagai Si Tompok. b) Ibu memasak makanan untuk tetamu.Apabila ayat-ayat sedemikian dipasifkan hanya frasa nama yang menjadi objek tepat akan mengambil penjudulan. Contohnya : a) Wandi membeli buah mempelam untuk isterinya. Sebenarnya. seperti ayat berikut : Dia menjadikan budak itu anak angkatnya. contoh-contoh ayat di atas mengandungi hanya satu objek sahaja. Ada juga frasa kerja yang seolah-olah mengandungi dua objek. 1) Wandi membelikan isterinya buah mempelam. bentuk-bentuk yang condong ialah objek tepat. perkataan sebagai boleh diletakkan di hadapan unsur-unsur penerang itu. 3) Ayah menghadiahi ibu sejambak bunga ros.

sama ada di hadapan atau di belakangnya.7. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata bantu sudah belum masih masih Penguat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua masak jahat kecil kecil cantik ganas Penguat Sekali Sangat Betul Amat Sungguh - 30 .0 JENIS FRASA ADJEKTIF : UNSUR PENGISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan kata penguat.

Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. i) Binaan Dua Perkataan 31 . Warna kereta saya merah. Kata adjektif ini juga terdiri daripada perkataan berimbuhan. Budak itu sangat cerdik. Pemuda itu baik sungguh. seperti rajin. tinggi. dan sebagainya. sederhana. Binaan dua perkataan i) Binaan Satu Perkataan Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif.Pada kata adjektif. misalnya: setinggi. sebijak. mengikut binaannya: i) ii) Binaan satu perkataan. Contoh-contoh di atas ialah contoh kata adjektif yang terdiri daripada satu kata dasar. terhebat. nakal. seperti contoh-contoh di bawah: • • • • • Pelayan restoran Ahmad sangat rajin. seperti yang terdapat dalam ayat-ayat berikut: • • • Syamrin tidak sebijak abangnya. iaitu perkataan tanpa imbuhan. Air sungai itu kehitam-hitaman akibat pembuangan sisa kumbahan ke dalam sungai tersebut. Anaknya sangat cerdas. Perlawanan bola sepak malam ini menemukan dua pasukan terhebat dalam liga tersebut. baik. kemelayumelayuan. pucat. kosong. kehitam-hitaman. cemas.

Contohnya: Tinggi rendah Pahit manis Baik buruk Tua muda Kecil besar Miskin kaya ✔ Deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima. contohnya: Riang gembira Letih lesu Cantik molek Lemak manis Gagah berani Penat lelah Kurus kering ✔ Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. Contohnya: Tinggi lampai Gemuk gedempol Kaya raya Lemah gemalai Kering kontang 32 . yakni keindahan bunyi. Di bawah ini dibincangkan binaan adjektif yang terdiri daripada dua perkataan.Binaan jenis ini terdiri daripada dua perkataan iaitu: a) b) Kata Adjektif + Kata Adjektif Kata Adjektif + Kata Nama Cantuman kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama membentuk konstituen baharu dengan makna baharu. a) Binaan Kata Adjektif + Kata Adjektif Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata adjektif boleh terdiri daripada: ✔ Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna.

a) Binaan Kata Adjektif + Kata Nama

Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata nama mengandungi kata edjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerangannya. Binaan kata adjektif ini boleh terdiri daripada: ✔ Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan: Merah jambu Hijau daun Kuning langsat Muda remaja

✔ Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan: Panjang tangan Besar kepala Ringan tulang Rabun ayam

a) Unsur Kata Penguat Dalam Frasa Adjektif

Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif dan boleh jufa terdiri daripada kata adjektif yang disertai unsur penguatnya. Ada tiga jenis unsur penguat: ✔ Penguat hadapan. ✔ Penguat belakang. ✔ Penguat bebas.

33

Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif. Contohnya, terlalu nakal, paling sedap, sangat cantik, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak kecil itu terlalu nakal. Masakan Mak Limah paling sedap. Pemandangan matahari terbenam sangat indah. Penguat belakang ialah perkataan yang terletak di bahagian belakang kata

adjektif. Contohnya, baik sekali, lambat benar, indah nian, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Perangai anak Pak Ali baik sekali. Kereta api itu lambat benar. Rumah di atas bukit itu indah nian. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas, iaitu sama ada di

hadapan atau di belakang kata adjektif. Contohnya, amat indah dan indah amat, sungguh berani dan berani sungguh, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • • •

Pemandangan di pantai itu amat indah. Pemandangan di pantai itu indah amat. Pahlawan itu sungguh berani. Pahlawan itu berani sungguh. Dua unsur penguat boleh juga hadir berderetan sebelum kata adjektif.

Contohnya, sungguh amat merdu, sangat kurang sopan, terlalu amat pedih, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Suara Siti NurHaliza sungguh amat merdu. Perangainya sangat kurang sopan. Bisanya terlalu amat pedih.

34

a) Kata bantu dalam frasa adjektif. Frasa adjektif boleh juga terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh kata bantu, misalnya, sudah besar, belum cerdik, masih kecil, dan harus pandai. Contoh ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak itu sudah besar. Dia belum cerdik lagi. Anak kucingnya masih kecil. Ada juga kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat,

misalnya: masih amat kecil, belum terlalu jauh, belum sangat pandai, sungguh masih letih, tentu sudah masak, dan benar telah pandai. Contoh ayat adalah seperti di bawah:
• • •

Anak-anak jiran saya belum bersekolah kerana masih amat kecil. Pihak dapat mengesan jejak pencuri itu kerana dia belum terlalu jauh. Buah cempedak yang diperam itu sudah terlalu masak.

8.0

JENIS FRASA SENDI NAMA

Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: a) b) c) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

35

d)

Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan

A) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di hadapan suatu frasa nama. Contohnya: Kata Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama jambatan sekolah rendah Johor Bahru

B) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului oleh kata arah. Walau bagaimanapun, frasa sendi nama boleh juga wujud tanpa kata arah. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama Kata Arah belakang dalam hujung Frasa Nama rumah bilik umum kampung

C) Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

36

Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti keterangan, sebagai unsur frasa pilihan. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah ke dari dalam negara Jepun Sabah perlawanan Frasa Nama Frasa Keterangan pada tahun ini dengan ayahnya di sekolah kami

D) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Frasa sendi nama boleh juga dibentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh kata arah, frasa nama, dan frasa keterangan. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah Frasa Nama Frasa Nama Keterangan ke dari di pada selatan belakang atas hujung negara Perancis rumah pangkuan ibu minggu pada musim sejuk dengan segera sepanjang masa untuk bergotongroyong

37

Fungsi frasa nama ialah : 1) Frasa nama sebagai subjek Dalam semua pola ayat bahasa Melayu. 2) Frasa nama sebagai objek frasa kerja Selain menjadi subjek dan predikat. Frasa nama yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa nama yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FN sahaja. Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek Suara itu Encik Suhaili Puan Jiwatere Predikat suara gadis yang bersembunyi di rumah buruk itu. 1) Frasa nama sebagai predikat Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai predikat. Contohnya adalah seperti di bawah: • • • Semua orang sepakat tidak hadir ke sekolah esok. frasa nama berfungsi sebagai subjek. Ibunya pandai membuat kek lapis perisa pandan. frasa nama juga menjadi sebagai objek dalam frasa kerja.10.0 9. Contohnya: Subjek Frasa kerja + objek 38 . Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah. terdapat lima fungsi frasa nama. Fungsi frasa nama bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. guru subjek Kemahiran Hidup.1 FUNGSI FRASA FUNGSI FRASA NAMA Dalam bahasa Melayu. Kami mengadakan rombongan ke Serikin pada minggu lalu.

memandu kereta ke sekolah. menunggang motosikal. 39 . Contohnya adalah seperti di bawah: Subjek Pelajar itu Encik Hafiz Puan Nora Predikat + Pelengkap tidur beralaskan tikar mengkuang. Melawat neneknya yang sakit di hospital. 3) Frasa nama sebagai pelengkap frasa kerja tak transitif Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai pelengkap dalam frasa kerja tak transitif. Menerima sepucuk surat daripada kakaknya. membersihkan halaman rumah.2 Predikat + Frasa Sendi Nama Menjual kuih pisang di hadapan pintu pagar sekolah. 4) Frasa nama sebagai unsur nama dalam frasa sendi Frasa nama juga boleh menjadi unsure nama dalam frasa sendi seperti di bawah: Subjek Aqilah Athirah Fadzlee 9. menyiapkan laporan berkaitan dengan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa Dan Guru. FUNGSI FRASA KERJA 1) Frasa Kerja Sebagai Predikat.Budak-budak itu Encik Suhaili Puan Jiwatere merobohkan pondok yang baru siap itu.

Contohnya : • • . sedang berkhutbah di atas mimbar. 1) Kata Nama Sebagai Pelengkap Pelengkap kata nama boleh dibezakan dengan kata nama objek atas dasar pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. jahat.Mereka berada di Kuala Lumpur. lemah dan sebagainya hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. .Ahmad tinggal di kampung. Ada dua kumpulan kata 40 . Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek (FN) Adik Ibunya Khatib Predikat (FK) sedang makan di atas meja. membuat kek lapis perisa pandan. Contohnya : • • Kesihatan bapanya beransur baik.Frasa kerja boleh berfungsi sebagai predikat. 2) Frasa Kerja Sebagai Pelengkap Untuk Kata Kerja Tak Transitif Kata Adjektif Sebagai Pelengkap Pelengkap kata adjektif seperti baik. 1) Frasa Sendi Nama Sebagai Pelengkap Frasa sendi nama hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung 'makna' sebagai unsur-unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif. Frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa kerja yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FK sahaja. Badannya menjadi lemah.

Dia menjadi guru.3 FUNGSI FRASA ADJEKTIF 1) Frasa Adjektif Sebagai Predikat. . . Susunan ayat di atas boleh disongsangkan. . Kumpulan pertama ialah imbuhan ber-. 41 . frasa adjektif sebagai predikat hadir selepas subjek .. iaitu frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat mendahului subjek. Dalam susunan ayat biasa. • • • • • Contohnya : . seperti conyoh di bawah: Subjek Rumah Ali predikat Sangat besar. Kumpulan kedua ialah kata nama menjadi dan ada. seperti yang berikut: Subjek Sangat besar Contoh-contoh yang lain: Ayat susunan biasa Ayat susunan songsang predikat Rumah Ali.Dia berbantalkan lengan.Pak Kaduk berbajukan kertas.-kan. 9.kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap demikian.Orang itu ada harta..

1) Frasa Adjektif Sebagai Keterangan. segera.  Dia  Mereka 1) Frasa Adjektif Sebagai Penerang Iaitu Selepas Kata Nama Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Penerang (kata adjektif) 42 .  Dia  Mereka  Mereka  Air sungai itu PREDIKAT SUBJEK FRASA SENDI NAMA ke kedai ke rumah saya KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) dengan cepat. Frasa adjektif boleh juga hadir selepas frasa kerja selepas frasa sendi nama. deras.  Malam ini gelap benar.  Tidurnya nyenyak benar. sangat pantas.  Nyenyak benar tidurnya. iaitu kata adjektif menjadi keterangan dalam predikat . Contohnya: PREDIKAT SUBJEK FRASA KERJA berjalan pulang berlari mengalir KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) sangat cepat. segera.  Gelap benar malam ini. Badannya letih lesu.  Letih lesu badannya.

Badannya kurus bagai lidi. Suaranya merdu seperti buluh perindu. Pokok itu membesar dengan cepat. unsur keterangan boleh hadir selepas kata adjektif. bagai. Dari segi makna. Contoh ayat ialah: • • • Badannya lemah dengan tiba-tiba. Sakitnya pulih dengan sendirinya. dan bak. a) Keterangan bandingan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan bandingan ialah ibarat. seperti. iaitu: a) Keterangan cara Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan cara ialah dengan. Contoh ayat adalah seperti di bawah: • • • Buah epal manis ibarat gula. 43 . keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam beberapa golongan.Pangkat Kopi rendah segera UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF: Dalam frasa adjektif.

Pekerja itu jarang-jarang lewat. Contohnya: • • • Khairi sakit selalu. a) Keterangan kekerapan. a) Keterangan terhadap 44 . Persekitaran rumah harus bersih untuk mengelakkan pembiakan nyamuk aedes. a) Keterangan tujuan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tujuan ialah demi dan untuk. Contohnya: • • • Rakyat mesti aktif dalam sukan untuk kemajuan sukan negara. dan sering. Juruterbang harus berhati-hati demi keselamatan semua penumpang kapal terbang. Ramai penduduk desa yang masih hidup melarat dalam kemiskinan. jarang. Budak itu pandai dalam akademik dan sukan.a) Keterangan hal atau keadaan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan hal atau keadaan ialah dengan dan dalam. Wanita itu sering sedih. Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan kekerapan ialah selalu. Contohnya: • • • Pegawai polis itu selalu sibuk dengan tugas luarnya.

Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan terhadap ialah akan dan kepada. Murid-murid itu kurang bijak kerana tiada bimbingan. Makanan itu sedap kerana cukup bahan-bahannya. dan dalam. Contohnya: • • • Budak itu lemah oleh sebab keletihan. Kita harus cinta akan tanah air. pada. Pelatih-pelatih itu telah mahir dalam masa sebulan sahaja. Contohnya: • • • Fahrin sangat rindu akan orang tuanya di Malaysia. a) Keterangan waktu Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan waktu ialah ketika. Pemuda itu amat cinta akan kekasihnya. Pegawai itu sungguh cekap pada masa sekarang ini. a) Keterangan tempat 45 . a) Keterangan musabab Kata sendi yang terlibat dalam keterangan musabab ialah sebab dan kerana. Contoh ayat ialah: • • • Zamil selalu sakit ketika masih kecil.

Unsur-Unsur Kata Adjektif Kata Bantu + Kata Adjektif masih kuat sudah kurus Contoh 46 . 1. Buah nanas manis di bahagian pangkalnya. dan daripada.Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tempat ialah pada. frasa adjektif boleh terdiri daripada beberapa unsur yang dapat digambarkan seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Adjektif + Kata Penguat + Unsur Keterangan + Ayat Komplemen Contoh Frasa Adjektif Dengan Pelbagai Keadaan Binaan Unsur-Unsurnya. Contoh ayat ialah: • • • Kanak-kanak itu sakit pada bahagian perutnya. di. FRASA ADJEKTIF SEBAGAI PENERANG IAITU SELEPAS KATA NAMA Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Pangkat Kopi Penerang (kata adjektif) rendah segera Kesimpulannya. Bunyinya kuat daripada pembesar suara sebelah kanan. Bil.

Kata Penguat + Kata Adjektif + Ayat Komplemen sungguh yakin bahawa mereka sudah tiba amat percaya bahawa budak itu pernah 47 . Kata Adjektif + Kata Penguat besar sekali cantik betul banyak sungguh 5.telah gering 2. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Penguat masih awal sangat sudah baik sungguh sudah tua betul 6. Kata Penguat + Kata Adjektif + Unsur Keterangan sangat manis pada bahagian pangkalnya sungguh cinta akan tanah air sangat sibuk dengan pekerjaan 8. Kata Penguat + Kata Adjektif sungguh cantik amat dalam lebih baik 3. Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Penguat amat cantik sekali sangat baik benar sungguh indah nian 7. Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif masih agak kecil belum terlalu lewat masih terlalu banyak 4.

Kata Adjektif + Kata Penguat + Ayat Komplemen sedar sungguh bahawa persiapannya tidak mencukupi percaya benar bahawa anaknya telah berjaya yakin benar bahawa pasukannya akan menang 10. Bapanya daripada keturunan raja. Kain itu daripada benang sutera. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Adjektif masih riang gembira tetap gagah berani pasti letih lesu 9. Contohnya: • • • Mereka ke sawah setiap pagi.4 FUNGSI FRASA SENDI NAMA DALAM AYAT 1) Predikat frasa sendi nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa.datang sangat sedar bahawa kita masih lemah 9. 48 .

asal. b) Pembuat c) Sumber Lukisan oleh Luqman telah memenangi hadiah kedua. frasa adjektif dan frasa nama. Sumber bekalan elektrik penduduk Wilayah Persekutuan Labuan adalah dari Sabah. Contohnya: Jenis Keterangan a) Tempat Contoh Kampung Pimping ialah kampung di seberang Sungai Kampung Brunei. Kain daripada sutera mahal harganya. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa adjektif mendukung makna keterangan bandingan. dan tujuan. d) Masa e) Asal f) Tujuan Itu sejenis pakaian pada zaman kerajaan Melaka. Saya sudah membeli pakaian untuk hari raya. Contohnya: Jenis keterangan contoh 49 . dan tujuan. pembuat. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa nama mendukung makna keterangan tempat. hal. masa.1) Frasa Sendi Nama Sebagai Keterangan Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja. masa. sumber.

✔ Frasa sendi nama keterangan frasa kerja Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa kerja mendukung makna keterangan masa. seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan 50 . Kanak-kanak itu berehat di bawah pokok. Encik Haris datang dengan isterinya ke majlis itu. Mereka bingung pada mulanya. Pelajar itu bijak dalam semua subjek.a) Bandingan b) Hal c) Masa d) Tujuan Budak itu kurus seperti galah. binaan frasa sendi nama boleh dibentuk daripada beberapa unsur. Bapanya memukul ular itu dengan kayu. hal. Kesimpulannya. bandingan. Kita harus belajar demi masa depan. dan alat. penyertaan. Contohnya: Jenis keterangan a) Masa b) Tempat c) Bandingan d) Tujuan e) Hal f) Penyertaan g) Alat Contoh Kereta api bertolak pada pukul tujuh pagi. Rumah kita harus bersih untuk kesihatan hidup kita. tempat. tujuan. Dia berbicara tentang perangai kekasihnya. Pembahas itu berhujah seperti murai.

Contoh-contoh yang mengandungi pelbagai jenis frasa sendi nama: Frasa sendi nama Frasa nama Kata bantu Kata sendi nama Kata nama arah telah telah telah ke ke ke ke dalam dalam Frasa nama hutan hutan hutan hutan memburu harimau memburu harimau memburu harimau Frasa keterangan 51 .

3) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat. 2) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua buah syarikat penerbitan buku yang terkenal. 5) Pembangunan ekonomi memerlukan sumbangan daripada semua rakyat. 4) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. Binaan Frasa Nama + Frasa Adjektif 1) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. 4) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. 52 . Binaan Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. 2) Kek keju itu sangat sedap dan manis. 2) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. 3) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. 3) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera.10.0 BINAAN AYAT Binaan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah.

jenis kata khas. nama terbitan. 4) Lelaki itu berseluar jean dan memakai Kemeja T. 3) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. apitan kata terbitan . ‘-an’ ialah terbitan akhiran kata 53 Predikat (FN) pembahas harapan sekolah Kata nama am. ‘me-. 2) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan dapat menguasai istilah baharu. Ayat Subjek (FN) Fatin dan Fazree merupaka n Kata nama khas.-kan’ ialah terbitan kerja.. 2) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan. kata ‘pem-’ ialah kata kata awalan kata. Binaan Frasa Kerja + Frasa Kerja 1) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang. Kata nama Kata nama Kata terbitan. Kata tugas hubung gabungan. 4) Ibu menggunakan sabun pencuci Trojan untuk membasuh pakaian.5) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan Binaan Frasa Nama + Frasa Kerja 1) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. 3) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. Kata nama terbitan.. 5) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah.

‘ter-’ ialah kata terbitan awalan 54 hubung pancangan relatif. Kata nama am.. ✔ Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. Kata nama terbitan. Ayat Subjek (FN) Sy arik at Faj ar Su ci Kata nama khas. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama.an’ ialah kata terbitan Kata nama am.. dan Predikat (FN) Sy arik at Sa sba di ialah dua sya rika t pener bitan buk u terken al yang Kata tugas Kata jenis kata nama khas. Kata tugas Kata jenis kata adjektif. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Fatin merupakan pembahas harapan sekolah. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Kata tugas prafrasa jenis kata pemeri. ‘pen-.nama. 1) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua syarikat penerbitan buku yang terkenal. Kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. hubung gabungan. iaitu dan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. .

Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Selain itu. Kata nama inti+penerang atau panggilan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. 1) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat. seora ng Kata nama terbitan .apitan kata nama. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk pancangan relatif. Kata adjektif keadaan. ✔ Syarikat Sasbadi ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. iaitu dua untuk menunjukkan kedua buah syarikat. ‘pe-’ ialah kata terbitan awalan kata yang hebat Kata tugas jenis kata hubung pancan gan relatif. setelah menjadi ayat majmuk. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Syarikat Fajar Suci ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. dan Predikat (FN) Doktor Fazlee Kata nama khas. ayat tersebut ditambah dengan kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. nama gelaran ialah 55 . Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. kata adjektif. ‘peng-’ ialah kata terbitan awalan kata penyan yi Kata nama terbitan. Ayat Subjek (FN) tele vis yen Kata nama am. iaitu dan. ‘se-’ kata terbitan awalan kata penga cara Kata nama terbitan.

nama. nama. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen. dan Kata tugas hubung gabungan. ‘mem-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. jenis kata am. iaitu dan. ✔ Doktor Fazlee penyanyi yang hebat. PREDIKAT (FS) membeli Kata kerja tepung Kata nama am. kedai Kata nama am. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. gula Kata nama prafrasa terbitan. 56 . Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. Ayat Subjek (FN) Razali Kata nama khas.nama. ke Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. untuk Kata tugas jenis kata sendi tunggal. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.

Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Hasliza Kata nama khas Kata jenis sendi tunggal. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil 57 . Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Razali ke kedai untuk membeli tepung. Kata nama inti + penerang nama milik ke Predikat (FS) rumah saya Kata ganti diri pertama. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. 1) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.- Unsur keterangan tujuan atau harapan. tugas Kata nama am. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. kata prafrasa - Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. iaitu dan. ✔ Razali ke kedai untuk membeli gula. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Hardina Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan.

. Ayat Subjek (FN) Persalinan pengantin Kata nama terbitan. nama belakang. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Hardina ke rumah saya. penentu benang Kata nama am emas Kata nama am dan Kata tugas jenis kata hubung Kata nama inti + gabungan. penerang nama jenis sutera Kata nama am.gabungan dua ayat tunggal. ✔ Hasliza ke rumah saya. iaitu dan.-an’ ialah kata terbitan apitan kata nama itu Predikat (FS) daripada Kata tugas prafrasa jenis Kata nama inti + kata penerang bukan sendi. Kata nama am kata nama 58 . 1) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ‘per-.

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. pelengkap. ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang sutera. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Azmir Kata nama khas pergi Predikat (FS) ke pinggir Kata nama am. kota Kata nama am. Kata kerja Kata tak transitif tugas tanpa prafrasa sendi tunggal. iaitu dan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Azmal Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. jenis kata Kata nama inti + penerang nama tempat ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang emas. 1) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. 59 .

Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Pembangunan ekonomi Kata nama am bukan manusia. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. iaitu dan. Kata adjektif Kata sendi nama semua Kata nama am rakyat Predikat frasa nama 1) Pembangunan ekonomi memerlukan dan sumbangan daripada semua rakyat.. Predikat FS memerlukan sumbangan daripada Kata kerja Men-.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. ✔ Azmir pergi ke pinggir kota. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. 60 . Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.-kan Apitan kata kerja ✔ Azmal pergi ke pinggir kota.

iaitu daripada untuk menerangkan kata sendi nama. cantik Predikat (FA) ibarat puteri kayangan tugas Kata adjektif Kata sendi indera kata pandang. prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis. Unsur keterangan bandingan. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Syafinaz Kata nama khas sungguh Kata jenis penguat bebas.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi nama. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Frasa Nama + Frasa Adjektif 2) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. Kata nama Kata nama am. am. 61 .

jenis kata indera jenis kata rasa. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. keju Kata nama am. sangat Kata tugas prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis penguat bebas. 3) Kek keju itu sangat sedap dan manis. itu Kata nama am. Kata nama inti + penerang bukan nama penentu belakang.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. Predikat (FA) sedap Kata adjektif indera dan Kata tugas hubung gabungan. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Kek Kata nama am. iaitu ibarat untuk menerangkan kata adjektif. - 62 . manis Kata adjektif rasa.

jenis kata keadaan. nakal Kata adjektif jenis kata khas. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Predikat (FA) pandai Kata adjektif keadaan.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. dan Kata tugas hubung gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kamil Kata nama sangat Kata tugas prafrasa jenis kata penguat bebas. 63 . dan Kata tugas hubung gabungan. ✔ Kek keju itu sangat manis. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. iaitu dan. Ayat Subjek (FN) Farid Kata nama khas. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Kek keju itu sangat sedap. 1) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal.

Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. iaitu dan. ✔ Farid sangat nakal. 64 . ✔ Kamil sangat pandai. Terdapat dua subjek dan dua predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Farid sangat pandai. ✔ Kamil sangat nakal.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif.

iaitu kemerah-merahan untuk menerangkan kata adjektif. 65 .1) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan Ayat Subjek (FN) Wajahn ya Kata nama am tak hidup kemerahmerahan Penggandaa Predikat (FA) kerana baru sahaj a Usur keteran gan dimar ahi Kata kerja transitif Ayat pasif oleh guru kelasnya Kata Kata kerja Kata sendi nama Kata nama am keteranga n n separa kata hubung adjektif pada pancang kata apitan an keterang an bandingan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal.

.. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. iaitu terharu untuk menerangkan kata adjektif. Ayat Subjek (FN) Mangsa banjir Kata nama am hidup denga n Kata sendi nama Predikat (FA) dihulu rkan Kata kerja transitif Ayat pasif piha k keraj aan terharu bantuan yang oleh Kata adjektif Apitan ter-. Frasa Nama + Frasa Kerja 66 . Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. Kata kerja Kata tak transitif berpeleng kap hubung pancan gan relatif Kata sendi nama Kata nama am Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif.2) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan.

67 . Predikat (FK) mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa Kata terbitan.. kata kata ialah kata apitan nama. kerja Kata terbitan. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja.. kerja Kata tugas jenis kata sendi tunggal. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan tujuan atau harapan. Kata kerja Kata nama am.-an’ kata kerja terbitan prafrasa terbitan. 4) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan. Ayat Subjek (FN) Persatuan Buruh Kata nama khas. Kata terbitan. ‘per-. iaitu untuk untuk menerangkan kata kerja.3) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. - Unsur keterangan tujuan atau harapan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. Kekecualian bentuk majmuk. nama ‘meN-...-kan’ ialah terbitan apitan kerja. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan empat ayat tunggal.

.Ayat Subjek (FN) Para pendi dik sedang memb uat Predikat (FK) perbincan gan dan mengusul kan cadan gan Kata nama am. 1) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. Kata kerja terbitan. terbitan. Kata tugas prafrasa jenis kata bantu sedang dilakukan. 68 . Kata kerja Kata tugas jenis kata hubung gabungan. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja. iaitu dan. ‘meng-. apitan kerja terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. ‘per-. ✔ Para pendidik mengusulkan cadangan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Para pendidik sedang membuat perbincangan. Kata kerja Kata nama terbitan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. ialah ‘-an’ ialah kata akhiran kerja nama... kata terbitan..kan’ kata terbitan nama.-an’ ialah terbitan apitan kerja nama.

Frasa Kerja + Frasa Kerja 69 . ‘per-. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja.-an’ ialah kata terbitan apitan kerja nama. dalam Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan waktu. membuat Kata kerja terbitan. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja. Unsur keterangan waktu. Predikat (FK) persembahan Kata kerja terbitan. Malam Muzikal Kata nama khas. Terdapat satu subjek dan satu predikat dalam ayat tunggal di atas. iaitu dalam untuk menerangkan kata kerja terbitan. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal...Ayat Subjek (FN) Khairunnisa Kata nama khas.

70 . Kata kerja Kata ganda jenis terbitan.2) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang.-i’ ialah apitan kerja kerja. tugas Kata kata kerja terbitan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ‘beRterbitan awalan kerja kerja. ialah kata terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. ✔ Berjudi menyalahi undang-undang. am. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja. ‘meN-.. dan berjudi Predikat (FK) menyalahi undang-undang Kata kerja Kata nama terbitan. iaitu dan. kata penggandaan penuh. Ayat Subjek (FK) Menagih dadah Kata jenis hubung gabungan. 1) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan menguasai istilah baharu. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Menagih dadah menyalahi undang-undang. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.

Kata adjektif sifat..kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja. Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. ✔ Membaca dapat menguasai istilah baharu. Kata nama am Kata nama terbitan. ‘meN-. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.i’ ialah kata terbitan apitan kata kerja.. ‘meN-.an’ kata terbitan apitan kata nama. Kata kerja terbitan.Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) dapat Mem baca meluas kan ilmu pengeta huan dan meng uasai istila h baha ru Kata kerja terbitan ‘meNialah kata terbitan awalan kata kerja. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata kerja Kata kerja Kata nama am. ‘peng-.. iaitu dan. terbitan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Membaca meluaskan ilmu pengetahuan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. 1) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. 71 . ialah Kata tugas hubung gabungan . jenis kata transitif.

‘meN-.. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ‘meN-. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata terbitan.-kan’ ialah kata kerja. kerja Kata nama am. ✔ Bersenam menguatkan otot. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersenam menyihatkan badan. kata terbitan apitan ialah kata ialah Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. kerja Kata nama am.Ayat Subjek (FK) menyihatka n Predikat (FK) Bersenam badan dan menguatkan otot Kata kerja Kata terbitan ‘beR-’ terbitan awalan kata kerja. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.-kan’ kata kata terbitan apitan kerja. 72 .. iaitu dan. terbitan.

Ayat Subjek (FK) Lelaki itu Kata nama am. jenis kata dengan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. berseluar Kata tak tanpa pelengkap jean Predikat (FK) dan Kata tugas hubung gabungan .1) Lelaki itu berseluar jean dan memakai kemeja T. Ayat di atas juga 73 . Kata nama am hidup manusia. memakai Kemaja T kerja Objek transitif Sebagai unsur penerang Kata kerja tak Objek transitif pelengkap Sebagai unsure penerang. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.

74 . Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. beR-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. 1) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan.kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja adjektif ‘ke-. iaitu dan.merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.. Kata hubung Kata kerja Kata gabungan terbitan ‘Men-.-an’ apitan kata adjektif ✔ Lelaki itu memakai kemeja T. ragam bantu Kata kerja transitif Ayat pasif Unsur penerang an.. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Lelaki itu berseluar jean Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkat kan kecergasan Kata kerja Kata terbitan.

haiwan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. tempat. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. seperti yang telah diterangkan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersukan boleh dijadikan hobi ✔ Bersukan boleh meningkatkan kecergasan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Golongan kata nama pula dipecahkan kepada 3 subgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya iaitu: i) ii) iii) Kata Nama Khas Kata Nama Am Kata Ganti Nama Maksud ciri-ciri semantik kata nama ialah makna yang didukung oleh setiap perkataan yang tergolong dalam kata nama. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. 11. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.0 GOLONGAN KATA NAMA Golongan kata nama. Berikut merupakan kata nama yang saya analisis daripada artikel yang saya pilih: Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. benda atau konsep. Kata nama 75 . iaitu dan.Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja.

khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Contoh penggunaannya dalam artikel: – Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung Geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. i) Kata Nama Khas tak Hidup Kata nama khas ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang khusus tetapi bukan hidup. i) Kata Nama Am Konkrit Jenis kata nama yang membawa konsep kebendaan: Contoh dalam aritikel saya: – Rumah – Tangga – Kaki 76 . Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya. Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia i) Kata nama ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang hidup tetapi bukan jenis manusia. iaitu kata nama am konkrit dan kata nama am abstrak. Kata nama am dapat dibahgikan kepada dua jenis. Contoh penggunaannya ayat dalam artikel: – Masyrakat Melayu terkenal dengan keunikkan reka bentuk rumah tradisional.

iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: 77 . i) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata kata ganti nama yang berfungsi mengarahkan kepada sesuatu perkara. Kata ganti nam diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. Contoh dalam artikel saya: – Mimpi – Kepercayaan – Keselamatan – Kesyahduan – Kemesraan Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil. Kata ganti nama diri pula boleh dipecahkan lagi kepada kata ganti diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama yang menunjuk pada perkara atau benda disebut kata ganti nama tunjuk umum. iaitu kata ganti nama tunjukdan kata ganti nama nama diri. benda.– Tangan – Tempayan – Guri – Gayung – Pintu i) Kata Nama Am Abstrak Jenis kata nama yang membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan. dan kata ganti nama diri orang ketiga. atau tempat. kata ganti nama diri orang kedua. Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua.

11. sementara yang lainnya tidak perlu diikuti oleh pelengkap. tempat menyambut masuknya tetamu. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda.a) Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. a) Kata Ganti Nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: a) Ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan. – Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Ia menjadi petunjuk tentang keluar masuk rezeki kehidupan. atau manusia. Namun terdapat sejumlah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti dengan pelengkap. Kata kerja tak transitif. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. perkara. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. 78 .1 GOLONGAN KATA KERJA Golongan kata kerja merangkumi sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Kata kerja tak transitif pula terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transituf berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. Kata kerja transitif dapat dibahagikan kepada kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif dan kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif.

Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN.Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. yang disebut objek. i) Kata kerja tak transitif tak berpelengkap: a) Berehat b) Tidur c) Berbohong d) Makan e) Bersembang – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: i) Kata kerja tak transitif berpelengkap: a) Tinggal (di rumah) b) Membasuh (kaki) c) Menghantar (tetamu) d) Berbincang (tentang persoalan keluarga) e) Membina (rumah) – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata kerja transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i. iaitukata kerja dalam ayat aktif dan kata kerja dalam ayat pasif. – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata Kerja Kata Kerja 79 .

dibina 11. Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: i) ii) Selain pintu utama. dan kata adjektif. frasa kerja. seperti dalam contoh yang berikut: Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. 80 . tetapi. iaitu terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbeza-beza tetapi mempunyai satu sifat yang sama.(ayat aktif) Makan Menghantar Menerima Menerangi Membina (ayat pasif) dimakan.2 GOLONGAN KATA TUGAS Golongan kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen. diterima saya terangi. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. ataupun melalui perhubungan secara langsung dengan binaan frasa atau klausa tertentu. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmuk gabungan. Contoh kata hubung gabungan dalam artikel saya ialah: – Dan. diterangi kubina. kamu terima. kamu terangi. atau. kauhantar saya terima. kumakan dihantar. Misalnya kata bilangan masuk ke dalam frasa nama melalui perhubungan dengan kata nama. Perkataan dalam golongan kata tugas ini masuk ke dalam binaan ayat sama ada melalui perhubungan dengan perkataan daripada golongan kata kerja. dan frasa adjektif. kaubina. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa endosentrik iaitu frasa nama. kata nama. kuhantar.

Dua contoh kata komplemen yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk. b) Pintu yang kukuh melambangkan keselamatan yang sejati. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. i) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. Terbahagi kepada tiga iaitu: i) ii) iii) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan. Beberapa contoh ayat dalam artikel yang saya pilih mempunyai kata relatif adalah seperti berikut: a) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. c) Rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik. i) Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama.iii) Berhampiran dengan dapur adalah ruang yang bersifat seperti ruang tamu tetapi ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan dan bersembang. Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Contoh penggunaannya dalam artikel saya pilih: 81 .

iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. KATA BANTU Kata bantu. rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik kerana ruang tamu merupakan usul penerimaan. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: 82 . mula. iaitu sama ada masa lampau. pernah. atau masa hadapan. Bentuk-bentuk kata bantu ialah telah. dan apabila Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Selepas pintu. dan belum. frasa adjektif. masih. akan. baru.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. ia mudah difahami. iaitu menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. untuk. b) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. hidup. Kata bantu terbahagi kepada dua kumpulan. ialah sejenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja. i) Kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. sudah. Beberapa contoh kata keterangan adalah seperti berikut: – Kerana. masa kini. yang hadir sebelum frasa. dan frasa sendi nama. b) Ia membawa kesan penginstitusian yang berlanjutan dan apabila ia disebarkan diseluruh persekitaran masyarakat. i) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. sedang.

mahu. dan memang. lagi. Contohnya juga. frasa kerja. c) Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. Penggunaan dalam dalam ayat berdasarkan artikel yang saya pilih ialah kata nafi tidak. -tah.– Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. dan mungkin. -kah. jua. boleh. mesti. sahaja. Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. Contohnya: 83 . Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. patut. iaitu frasa nama. dan frasa sendi nama. frasa adjektif. enggan. harus. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Penghuninya boleh tidur atau melalui mimpi malam dengan aman. pun. yang hanya hadir sebelum frasa. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat . dan –lah. Kata bantu ragam i) Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak. Kata Nafi Kata nafi. iaitu frasa nama sebagai subjek atau bahagiannya atau frasa predikat atau bahagiannya. dapat. Contohnya. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. b) Di dapurlah segala makanan diproses. Terdapat dua jenis kata penegas iaitu: i) ii) Yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya.

a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. c) Secara jitu. seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. b) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. hidup. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. ii) Penggunaan kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. konsep membawa bersama proses tanggungjawab dan ia selalu dibandingkan dengan perilaku dan etika yang tidak mudah disalah anggap. Secara huraian tentang subjek oleh predikat. dengan penggunaan kata pemeri adalah. hidup. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. Pemerihalan itu dapat dilakukan melalui dua cara iaitu: i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. Kata sendi nama i) Kata sendi nama “di” 84 . dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. Kata pemeri adalah pula hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. dengan penggunaan kata pemeri ialah.

atau unsur perbandingan atau perbezaan.Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. tempat. atau waktu. sifat adat. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. i) Kata sendi nama “dari” Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah. Ciri ini membezakannya daripada kata sendi nama daripada yang hanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia. sifat adat. asal kejadian dan sumber. Contoh dalam ayat: – Ia melambangkan kepercayaan. Contoh dalam ayat: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. i) Kata sendi nama “ke” Kata sendi nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. Contoh penggunaan kata sendi nama dari adalah seperti yang berikut: a) Ia melambangkan kepercayaan. c) Punca bagi masyarakat yang hidup dan berjaya atau runtuh secara logis bermula dari rumah. haiwan atau benda. b) Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. i) Kata sendi nama “demi” 85 . tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. Kata sendi nama ke juga dieja sebagai satu kata yang terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.

Contoh dalam ayat: – Di ruang tamu ini. perkataan dengan di hadapan kata nama atau frasa nama digunakan untuk membawa maksud. i) Kata sendi nama “tentang” Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum. tuan rumah menerima tetamu dan mereka duduk bersama berbincang dan bersuara tentang persoalan keluarga. perkataan demi bertugas membawa makna tujuan dan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. tempat rezeki ditanak dan dirasai dengan penuh harapan. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. c) Bagi bilik pengantin baharu. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya.Sebagai kata sendi nama. i) Kata sendi nama “akan” Kata sendi nama akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. i) Kata sendi nama “dengan” Sebagai kata sendi nama. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Selain pintu utama. b) Seterusnya dapur. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. atau mujarad. 86 . setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. Kata nama atau frasa nama mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan.

3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. yang juga dikenali sebagai kata sifat. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. 87 . Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. c) Ia melahirkan sikap melihat ke atas bagi anak-anak dan generasi penerus akan apa yang sepatutnya dicapai oleh mereka. i) Kata adjektif sifatan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. 11. i) Kata sendi nama “oleh” Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud. Contoh penggunaannya dalam ayat: – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan.b) Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik.

Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. i) Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. i) Kata adjektif warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Bagi rumah kampung yang tinggi. 88 . Contoh penggunaannya dalam ayat: – – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. perkahwinan. – i) Kata adjektif waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan.Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. cara beragama.

Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. b) Bagi bilik pengantin baharu. Contoh penggunaannya dalam ayat: – Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. i) Kata Adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. i) Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. 89 .Contoh penggunaanya dalam ayat: – Bagi bilik pengantin baharu.

90 .

3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. ( ( 91 . Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. yang juga dikenali sebagai kata sifat. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan penggunaannya dalam ayat ialah: Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga -bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Contoh 11. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. cara beragama. i) Kata adjekti si atan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. hala atau jurusan. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat.Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau fra sa nama untuk membawa maksud. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif.

ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. iv) Kata adjekti waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. ii) Kata adjekti warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. Contoh penggunaanya dalam ayat: Bagi bilik pengantin baharu. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. Bagi rumah kampung yang tinggi. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. 92 ) 0 1 . c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal.perkahwinan. iii) Kata adjekti ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan.

b) Bagi bilik pengantin baharu.v) Kata djekti jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Contoh penggunaannya dalam ayat: Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. 3 4 2 93 . vi) Kata adjekti cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.