1.

O

PENGENALAN TERHADAP SINTAKSIS Sintaksis merupakan satu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara

frasa, klausa dan ayat dibentuk. Bidang kajian sintaksis ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky seperti yang dibicarakan oleh beliau dalam buku Syntatic Structure yang akhirnya melahirkan pengajian am tatabahasa transformasi generative oleh Frank Parker (1994). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga merupakan kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Bidang sintaksis bukan sahaja melihat kehadiran jenis dan ragam ayat, tetapi juga rumus pembinaan unsur subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat. Selain itu, terdapat juga cirri-ciri lain yang dipertimbangkan dalam pembinaan ayat, iaitu penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat, termasuklah penanda kasus, penanda kala dan unsure keserasian. Dalam bahasa Inggeris, penanda kasus memainkan peranan penting dalam menentukan kegramatisan sesuatu ayat, tetapi bahasa Melayu tidak mempunyai unsur sedemikian. Bahasa Melayu juga tidak mempunyai penanda kala atau masa seperti dalam bahasa Inggeris, iaitu yang ditandai oleh past tense. Sebaliknya, bahasa Melayu menggunakan perkataan sedang, sudah dan akan untuk menentukan kala atau waktu sesuatu kata kerja itu dilakukan. Unsure keserasian juga penting dalam pembentukan ayat. Tanpa memperlihatkan unsur keserasian ini ayat yang dibentuk tidak akan menjadi gramatis. Satu lagi aspek yang termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam menghasilkan ayat yang gramatis, seseorang itu perlu tahu dan mahir dalam beberapa aspek seperti mematuhi struktur binaan ayat, memahami hukum tatabahasa Melayu itu sendiri dan menyedari bahawa kegramatisan ayat itu mestilah bermakna.
1

1.1

FRASA DAN BINAAN FRASA. Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi

sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkatan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. Perbezaan frasa dengan klausa ialah frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen frasa itu sendiri. Perhatikan contoh di bawah :

FRASA Sekolah Sekolah rendah Sebuah sekolah Sebuah sekolah rendah Sekolah rendah luar bandar

Dalam contoh di atas, sekolah bukan lagi bertaraf perkataan, tetapi boleh dinamakan frasa kerana bentuk itu boleh diperluas menjadi sekolah rendah, sebuah sekolah, sebuah sekolah rendah dan sekolah luar bandar. Binaan frasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

2

1.3

STRUKTUR BINAAN AYAT. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu

binaan atau konstruksi. Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun, tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang, dalam ilmu bahasa, dikenali sebagai unsur atau konstituen. Perhatikan contoh di bawah : Ahmad tertidur. Ayat di atas ialah satu binaan yang mengandungi dua unsur iaitu, Ahmad dan tertidur. Jelas dalam contoh ayat tersebut, terdapat dua perkataan, iaitu, Ahmad dan tertidur. Namun, pada umumnya, ayat dalam bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada contoh ayat yang diberikan, dan dapat dianalisis sebagai terdiri daripada unsur klausa, yang terkandung di dalamnya beberapa unsur frasa dan tidak hanya perkataan. Frasa yang terdapat dalam sesuatu ayat itu pun mempunyai unsur-unsur yang tersendiri yang terdiri daripada unsur frasa yang lebih kecil, dan setiap satu unsur frasa yang kecil itu pula mengandungi unsur perkataan.

3

Maka. Umumnya. jelaslah bahawa subjek kepada sesuatu bentuk ayat ialah konstituen. • • • • Zarina guru sementara di sekolah itu Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya 1) Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya. Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. 4 .1. Pemenggalan ayat seperti yang dilakukan di atas. Contohnya ayat ialah : 1) Zarina guru sementara di sekolah itu. yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsure yang diterangkan. secara tradisi dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. Dalam kebanyakan bahasa. iaitu melalui kebolehannya memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. subjek setiap ayat hanyalah terdiri daripada frasa nama atau unsur yang berfungsi sebagai frasa nama.4 BINAAN AYAT. penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat dalam bahasanya.

selagi itulah ayat akan terus terbentuk. semua ayat. iaitu diujarkan sebagai alat untuk berkomunikasi. Dalam bahasa Melayu. Tetapi pada hakikatnya. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya.5 AYAT DASAR DAN AYAT TERBITAN Oleh kerana bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya. yang terbentuk ayat mudah atau kompleks. walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu tidak ada hadnya. namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : POLA Pola 1 SUBJEK Frasa Nama Contoh : Ali Frasa Nama Pola 2 Contoh : Kakak Azman Frasa Nama Pola 3 Contoh : Pegawai itu Frasa Nama Pola 4 Contoh : Rumahnya PREDIKAT Frasa Nama kerani Frasa Kerja sedang makan Frasa Adjektif sangat kacak Frasa Sendi Nama di Kampung Baru 5 .1. iaitu pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu. demikian juga panjang pendeknya dam kemajmukannya. yang berstruktur biasa atau songsang. Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. sama ada pendek atau panjang.

1. SUBJEK Ali Kakak Azman PREDIKAT kerani sementara di pejabat itu. iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang.7 URUTAN KATA. bentuk ayat dasar seperti di atas . 3. dapat dikembangkan menjadi ayat terbitan seperti di bawah : BIL. yang dinamai ayat terbitan. Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur . Dari segu susunan. Contohnya. Setiap pembentukan ayat itu ialah suatu binaan atau konstruksi.Daripada ayat dasar. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. 1. Pegawai baru di pejabat sangat kacak dan rajin. 2. itu 4.6 SUSUNAN DALAM AYAT. Hal ini bererti bahawa setiap bahasa mempunyai hukum atau rumus yang mendasari proses urutan perkataan atau kelompok perkataan 6 . Rumah kediamannya di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan 1. sedang makan tengah hari di sebuah restoran. kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau kompleks. ayat dapat dibahagikan kepada 2 jenis. yang sifatnya tersusun dan bersistem.

jenis-jenis ayat umum dapat dibahagikan kepada empat. Tegasnya. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. Bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. didapati bahawa urutan kata SKO dan SOK sebagai yang paling banyak berlaku. daripada penyelidikan dan kajian. Walaupun dikatakan bahawa urutan kata dalam bahasa adalah berbagaibagai. masih belum terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata OSK. SOK. dan OSK. seperti bahasa Hixkaryana . OKS. seperti bahasa Latin dan Turki . Proses yang dikatakan sebagai urutan kata tidak semuanya serupa dalam setiap bahasa. objek + kata kerja + subjek ( OKS atau OVS ). manakala ayat pasiff pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. seperti bahasa Malagasi . Ayat Pasif Buku itu dibaca oleh Ali. subjek + objek + kata kerja ( SOK atau SOV ). kejadian ayat aktif dan ayat pasif tergolong dalam huraian ragam ayat. umumnya melibatkan perpindahan tempat frasa nama yang menjadi seubjek atau objek ayat berkenaan. 1.9 JENIS AYAT Kita juga membezakan pembentukan atau binaan ayat melalui jenis-jenisnya. Dalam bidang sintaksis. kata kerja + subjek + objek ( KSO atau VSO ) seperti bahasa Arab. kata kerja + objek + subjek ( KOS atau VOS ). KOS. termasuk bahasa Melayu. dan Rusia . Namun.8 RAGAM AYAT Terdapat lagi perbezaan dalam binaan ayat pelbagai bahasa yang melibatkan kejadian ayat aktif dan ayat pasif. bahasa Nitinaht dan bahasa Hixkaryana. seperti yang terdapat dalam contoh ayat di bawah : Ayat Aktif Ali membaca buku itu. Dalam kebanyakan bahasa. bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi dan 7 . 1. iaitu pilihan salah satu daripada urutan yang berikut : SKO. terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata subjek + kata kerja + objek ( SKO atau SVO dalam bahasa Inggeris ) seperti bahasa Melayu.untuk membentuk ayat. Inggeris. Sehingga kini. KSO. hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif.

Ayat Seruan ➢ Ayat yang diucapkan secara bernada untuk menyatakan sesuatu keadaan perasaan. garangnya cikgu muda itu! ➢ Cis. ayat penyata sering CONTOH AYAT mengemukakan keterangan tentang sesuatu ➢ Bapa ➢ Azmi saya guru di sekolah rendah. perkataan digunakan. dengan (suruhan) segera. atau pada (perintah) diucapkan sama ada dalam bentuk silaan. JENIS AYAT Ayat Penyata TUJUAN AYAT ➢ Melakukan suatu penyataan atau perkara. (larangan) ➢ Sila buat laporan polis bergantung dalam masa 24 jam. disebut keterangan. Ayat Tanya sebagai ayat ➢ Tujuan untuk mengemukakan sesuatu pertanyaan.tujuannya. ➢ Oleh itu. meninggalkan rumahnya semalam. ➢ Siapakah kamu? nama ibu ➢ Bagaimanakah kemalangan itu terjadi? Ayat Perintah ➢ Tujuan arahan ➢ Ayat untuk atau memberikan menimbulkan dapat larangan. takut. ➢ Jangan berludah di sini. dan sebagainya. (silaan) ➢ Amboi. Empat jenis ayat yang dimaksudkan ialah ayat penyata. dan ayat seruan. jenis yang ➢ Siapkan kerja itu suatu tindakan. ayat tanya. berani kamu belasah adik saya! 8 . ayat perintah. geram. perintah suruhan. seperti marah. permintaan.

➢ Dalam seruan penulisan. Selain kehadiran unsure seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan.0 SINTAKSIS DAN ASPEK TATABAHASA YANG LAIN Kita telah melihat bagaimana ayat serta pembentukannya melahirkan pelbagai ragam dan jenis ayat. 2. berakhir ayat dengan ➢ Wah. 9 . selain perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. terbenam! cantiknya pemandangan matahari tanda seru ( ! ). terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberikan perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat.

ada empat jenis frasa iaitu Frasa Nama. misalnya. Bahasa Inggeris dan bahasa Jerman merupakan contoh bahasa yang menggunakan penanda kala. Dalam bahasa Inggeris dan Arab. oleh sebab tanpa mempertahankan keserasian. Dalam bahasa Melayu. Frasa Kerja. unsure keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting.Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. atau sudah berlaku. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu Frasa Endosentrik dan Frasa Eksosentrik. terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. Satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. bahasa Rusia. Frasa berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. dan unsur keserasian. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. dengan erti kata lain. kala. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat.0 JENIS FRASA Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termasuklah penanda kasus. 10 . tidak terdapat penanda kasus. sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. Menurut binaannya. Unsur keserasian juga menjadi salah satu cirri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. bahasa Arab. Penanda bahasa yang sering terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa bahasa ialah penanada kala. sedang. sama ada akan. 3. dan bahasa Turki. Seperti yang diterangkan di atas.

Oleh itu. 4.1 DEFINISI FRASA DEFINISI FRASA NAMA Frasa nama ialah binaan yang. Frasa Sendi Nama merupakan jenis frasa eksosentrik. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan. frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran. Unsur inti ini mewakili seluruh frasa berkenaan. dan Frasa Adjektif. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama.2 DEFINISI FRASA KERJA Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. BIL. Antara frasa endosentrik ialah Frasa Nama. 11 . Frasa Eksosentrik ialah frasa yang tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. iaitu subjek dan predikat. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. SUBJEK Ali FRASA KERJA menang. dari sudut nahu.Frasa Endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti . iaitu terdiri daripada : • • • • Frasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN) Frasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FK) Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS) 4. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat di bawah. manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain. Kata kerja boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. 1. Frasa dinamakan mengikut unsur inti ini. boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat.0 4. Frasa Kerja.

oleh.2. sebagai pilihan.3 DEFINISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya. untuk. didahului oleh kata bantu. 4. pada.4 DEFINISI FRASA SENDI NAMA Frasa sendi nama ialah satu binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. sampai dan sebagainya. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dalam predikat. Frasa sendi nama boleh juga. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah di. daripada. akan. tentang. 12 . makan ayam goreng. hingga. 3. kepada. bagi. dari. kata adjektif hadir sesudah frasa kerja dan sendi nama. 4. dengan. ke. Mereka Kami sedang tidur. Kata sendi nama adalah satu bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. Sebagai unsur keterangan.

1. m) Penerang nama panggilan atau gelaran. semua konstituen terdiri daripada kata nama . e) Penerang nama kelamin. Kata nama yang mengisi unsur penerang ialah : a) Penerang nama keturunan. Penerang-penerang nama di atas sebenarnya memberikan keterangan lanjut tentang aspek-aspek tertentu pada inti kata nama. k) Penerang nama milik. h) Penerang nama anggota badan. b) Penerang nama jenis. j) Penerang nama hal atau perkara. l) Penerang nama khas. c) Penerang nama penyambut. g) Penerang nama arah.50 JENIS-JENIS FRASA 5. 13 .1 INTI + PENERANG NAMA Dalam binaan frasa nama jenis inti + penerang nama. d) Penerang nama kegunaan. intinya terdiri daripada kata nama dan penerangnya juga kata nama.1 JENIS FRASA NAMA 5. i) Penerang nama tenaga penggerak. f) Penerang nama tempat.

Contohnya : Frasa Nama Inti orang bangsa pelajar b) Inti + penerang nama jenis. Contohnya: Frasa Nama Inti buah beg kain c) Inti + penerang nama penyambut Penerang nama penyambut menerangkan perkara atau benda yang menjadi objek atau penyambut kepada alat atau pelaku yang ada pada inti. Penerang nama keturunan menerangkan aspek salasilah pada inti kata nama. Contohnya : Frasa Nama Inti pam gunting pelayan Penerang air kain tetamu Penerang mangga kulit sutera Penerang Melayu Bisaya Malaysia d) Inti + penerang nama kegunaan 14 . Penerang nama ini menerangkan jenis-jenis tertentu bagi nama-nama.a) Inti + penerang nama keturunan.

Contohnya: Frasa Nama Inti ayam lembu orang f) Inti + penerang nama tempat Penerang nama tempat ialah unsur yang menerangkan lokasi bagi inti. misalnya tamadun timur. Contohnya : Frasa Nama Inti alat sabun kayu e) Inti + penerang nama kelamin Penerang nama kelamin ialah nama yang menentukan jenis jantina bagi inti. sama ada tempat asal ataupun tempat wujud. Perasa ialah kegunaan yang ditimbulkan oleh bahan serbuk.Penerang nama kegunaan ialah unsur yang menerangkan makna fungsi atau peranan kepada inti. Contohnya: Frasa Nama Inti anak tepi pinggir Penerang Sabah pantai kota Penerang jantan betina perempuan Penerang pemadam pencuci pemukul g) Inti + penerang nama arah Penerang nama arah ialah unsur yang menerangkan hala bagi inti. Timur ialah tempat tamadun. Contohnya: Frasa Nama Inti wilayah Penerang selatan 15 . misalnya serbuk perasa.

jam bateri. Contohnya : Frasa Nama Inti dapur kipas lampu Penerang gas elektronik minyak Penerang tangan kepala hidung j) Inti + penerang nama perihal atau perkara Penerang nama perihal atau perkara ialah unsur yang menerangkan hal atau perkara tentang inti. Contohnya : Frasa Nama Inti jam tudung batang i) Inti + penerang nama tenaga penggerak Penerang nama tenaga penggerak ialah unsur yang menyatakan daya yang menggerakkan benda dalam inti.simpang tingkat h) Inti + penerang nama anggota badan kanan atas Penerang nama anggota badan menerangkan bahagian tubuh badan yang berkaitan dengan inti tersebut. misalnya sijil persekolahan. Misalnya. Contohnya : Frasa Nama Inti lesen hari majlis Penerang memandu perayaan penutupan 16 . Persekolahan ialah perkara tentang sijil itu. bateri ialah tenaga yang menggerakkan jam.

k) Inti + penerang nama milik Penerang nama milik menerangkan makna keupayaan bagi benda dalam inti. iaiti penerang inti terletak di hadapan inti. Contohnya : Frasa Nama Inti bandar planet Sungai Penerang Kota Kinabalu Pluto Kinabatangan Penerang saya rumah kerajaan m) Inti + penerang nama panggilan atau gelaran Penerang nama panggilan atau gelaran ialah unsur yang merujuk nama penghormatan kepada makhluk atau benda. Contohnya : Frasa Nama Inti Haji Si Tan Sri Penerang Suhaili Belang Muzammil 17 . Bentuk ini merupakan kecualian kepada bentuk susunan inti + penerang nama. Contohnya : Frasa Nama Inti rumah bumbung harta l) Inti + penerang nama khas Penerang nama khas ialah jenis perkataan yang merujuk kata nama khas bagi menerangkan inti.

iaitu: a) Inti + penerang penentu. Penerang penentu ialah unsur yang memberikan sifat ketentuan kepada kata nama dan kedudukannya boleh di hadapan atau di belakang inti. 18 .5.2 INTI + PENERANG BUKAN NAMA Frasa nama juga boleh terbentuk daripada inti yang menerima penerang bukan daripada jenis kata nama. Terdapat dua golongan penentu kata nama. Penerang bukan nama terdiri daripada penerangpenerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama.

seperti contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Belakang itu ini itu Inti orang rumah calon a) Penerang kata kerja atau akar kata kerja. misalnya *sebuah keberanian. *segala orang manusia. 19 .√ Penentu hadapan Penentu hadapan ialah unsur-unsur yang hadir di hadapan kata nama. seperti yang terdapat dalam contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Hadapan Bilangan Penjodoh Bilangan lima orang kelima-lima segala ekor - Inti guru kerbau kelengkapan Kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan. misalnya. Demikian juga. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata bilangan yang boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. semua. dan selainnya tidak boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. umpamanya *semua batang sungai. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata penentu itu dan ini. dan *sedikit helai kertas. beberapa kata bilangan jenis tak tentu. sedikit. √ Penentu belakang Penentu belakang ialah unsur-unsur yang hadir sesudah kata nama . segala.

menari ialah perlakuan yang berkaitan dengan tempat itu. Penerang kata adverba adalah unsur yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti. waktu. Misalnya tempat menari. dan mendukung antaranya makna tempat. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adverba serentak demikian lusa Inti masa cara hari d) Penerang frasa sendi nama. Penerang frasa sendi nama ialah unsur-unsur yang mengandungi kata sendi nama diikuti kata nama atau frasa nama. bahan asal. Penerang kata adjektif ialah unsur yang menerangkan makna sifat bagi inti. Frasa Nama 20 . dan matlamat.Penerang kata kerja atau akr kata kerja umumnya menerangkan perlakuan kepada inti. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Kerja jahit makan bersalin Inti mesin meja wad b) Penerang kata adjektif. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adjektif muda wangi baharu Inti anak minyak tahun c) Penerang kata adverba.

Unsurunsur demikian hadir sesudah inti. dan sebagainya. kedua. misalnya pertama. Oleh itu. Contohnya: Inti tempat tingkat Penentu Bilangan Ordinal pertama kesepuluh 5.Inti rumah surat lawatan Penerang frasa sendi nama Sendi Nama di dari ke Kata Nama bandar kampung Gua Angin e) Penerang bilangan ordinal. iaitu berdasarkan makna yang didukung oleh perkataan-perkataan : 21 . binaan jenis ini tidak mempunyai makna penerang.3 BINAAN FRASA NAMA : INTI + INTI Binaan frasa nama inti + inti tidak mempunyai unsur penerang kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung oleh kedua-kedua kata nama inti. Terdapat dua jenis frasa nama dari jenis inti + inti. Penerang bilangan ordinal ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan dari segi urutan bilangan. kesepuluh.

iaitu merupakan semacam ulangan. yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Ali menang. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. 2.a) inti + inti dengan maksud sama erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama demikian membawa makna sama erti. Contohnya : Frasa Nama Inti tubuh rakan wang Inti badan taulan ringgit b) inti + inti dengan maksud lawan erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama jenis ini membawa makna yang berlawanan. Kami makan ayam goreng.0 JENIS-JENIS FRASA KERJA Binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis. Contohnya: Frasa Nama Inti kerusi jantan teruna Inti meja betina dara 6. Contohnya : 1. 3. iaitu : i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek. Mereka sedang tidur. 22 .

unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. tidak berobjek. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersamasamanya. Jika sesuatu ayat aktif tidak dapat dipasifkan. dan ayat demikian boleh mengalami proses pasif.1 BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK Frasa kerja yang tidak mempunyai frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya. 6. harimau itu dengan senapangnya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. i) Frasa kerja yang mengandungi objek. objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. maka itu bererti kata kerja dalam ayat tersebut bukan kata kerja transitif. namun unsur-unsur lain. KETERANGAN Dalam contoh ayat di atas. Frasa nama sebagai objek boleh ditakrifkan sebagai unsur yang mengikuti kata kerja transitif dalam ayat aktif. Sebagaimana dengan frasa ker tanpa objek. yang kata kerjanya mesti disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Terdapat tiga jenis kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. iaitu: 23 . yang disebut kata kerja tak transitif. Oleh itu. Seterusnya.Dalam ayat di atas. Contohnya : SUBJEK Kami Budak itu Pemburu FRASA KERJA KATA KERJA makan membaca menembak OBJEK ayam goreng itu. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama objek. buku. kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya.

Kata kerja tak transitif jenis ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan perkataan lain berlaku selepasnya bagi melengkapkannya.a) Kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsur pelengkap. A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Tidak Menerima Unsur Pelengkap. Kata kerja ini dapat berdiri dengan sendiri tanpa ada perkataan lain melengkapkan maknanya. Dia tidur. Contohnya : 1. b) Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya. Padi akan luruh. Siti Salina pulang. 3. c) Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. 2. 24 .

berbantalkan. 25 . Kata nama tersebut hanya menjadi penerang bagi kata kerja tak transitif dan bukan pelengkap kerana kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja demikian. tinggal. Walau bagaimanapun. Padi akan luruh kalau sudah masak betul. 2. unsur-unsur itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. Kata nama sebagai penerang yang mengikuti kata kerja tak transitif bukanlah objek kerana ayat yang mengandunginya tidak boleh dipasifkan. kata kerja tak transitif jenis ini boleh diikuti oleh kata keterangan atau adverb yang berfungsi sebagai maklumat tambahan mengenai tempat. berbuat. Siti Salina pulang jauh-jauh malam. kata kerja seperti ini dipanggil kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsure pelengkap atau tanpa pelengkap. ada. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada tiga jenis. 3. Oleh itu. bertilamkan. Namun. Dia tidur dengan baju dan kain pelekat. cara. waktu. B) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Diikuti Oleh Kata Nama Sebagai Penerang. A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Menerima Pelengkap Sesudahnya.Contoh ayat-ayat mengandungi kata kerja yang tidak bergantung kepada unsur lain bagi melengkapkan maknanya. alat dan sebagainya. Penggunaan kata kerja tak transitif jenis ini tidak perlu diikuti oleh sebarang perkataan lain. Contohnya : 1. Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap ialah kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsure pelengkap. tidur dan luruh adalah kata kerja tak transitif. dan sebagainya. Antara contoh kata kerja tak transitif termasuklah beransur. menjadi. perkataan pulang.

AYAT YANG DIPASIFKAN Ayam goreng itu kami makan.2 FRASA KERJA KATA KERJA berseluar berkebun belajar PENERANG jean.Contohnya : SUBJEK Lelaki itu Peladang itu Mereka 6. Jenis-jenis frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek : a) Frasa kerja yang mengandungi satu objek. Buku dibaca oleh budak itu. 3. Ayat-ayat yang mengandungi frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan. Perkataan-perkataan yang condong dalam ayat di atas menjadi subjek atau unsur yang diterangkan dalam ayat yang telah dipasifkan. Dia menjalankan tugas dengan baik. 26 . Tugasnya dijalankan olehnya dengan baik. kelapa. CONTOH AYAT Kami makan ayam goreng. bahasa Melayu. 2. Budak itu membaca buku. BIL 1. b) Frasa kerja yang mengandungi dua objek. BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah frasa yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikut kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.

menggembirakan. Contohnya : SUBJEK Filem itu Kejadian itu Keputusannya KATA PENGUAT sungguh sungguh amat MAKNA ADJEKTIF menyeramkan. 3) Letupan bom itu mengacau-bilaukan keadaan. 27 . menyedihkan. Perkataan ini boleh menerima kata penguat. dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan.A) Frasa Kerja Yang Mengandungi Satu Objek Frasa kerja dengan satu objek adalah seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah : 1) Saya menjawab surat itu. Terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif. 2) Mesin itu mengepam air. 4) Kami menghampiri budak yang sedang terhendap-hendap itu.

Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. Dalam kedua-dua ayat di atas. iaitu Ali dan buku dalam ayat (a) dan anaknya dan baju dalam ayat (b). (b) Wanita itu membelikan anaknya baju.A) Frasa Kerja Dengan Dua Objek Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya boleh mengandungi dua frasa namayang menjadi objek kepada kata kerja itu. Dalam binaan di atas. sementara objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. frasa nama yang mengikuti secara langsung kata kerja ialah objek tepat kepada kata kerja. 2) Wanita itu membelikan baju untuk anaknya. 28 . iaitu Ali dalam ayat (a) dan anaknya dalam ayat (b). Objek-objek ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. terdapat frasa nama yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja. manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat disebut objek sipi. Objek-objek tersebut adalah objek tepat dan objek sipi. Contoh ayat : 1) Ahmad menghadiahkan buku kepada Ali. Ayat-ayat di atas boleh diubah menjadi ayat berikut : (a) Ahmad menghadiahi menghadiahi Ali buku.

Seterusnya. seperti ayat berikut : Dia menjadikan budak itu anak angkatnya. Untuk menjelaskan lagi ayat (1) dan (2). Ayat-ayat di atas jelas mengandungi binaan yang meletakkan objek tepat sesudah kata kerja dan objek sipi mengikuti objek tepat. Apabila ayat-ayat di atas diubah susunannya. 2) Ibu memasakkan tetamu makanan tengah hari. c) Ayah menghadiahkan sejambak bunga ros kepada ibu. dan menjadikannya frasa sendi nama. b) Ibu memasak makanan untuk tetamu. 1) Wandi membelikan isterinya buah mempelam. bentuk-bentuk yang condong ialah objek tepat. contoh-contoh ayat di atas mengandungi hanya satu objek sahaja. Contohnya : a) Wandi membeli buah mempelam untuk isterinya.Apabila ayat-ayat sedemikian dipasifkan hanya frasa nama yang menjadi objek tepat akan mengambil penjudulan. Sebenarnya. iaitu objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada. iaitu menjadi subjek atau unsur yang diterangkan. manakala perkataan anak angkatnya dan Si Tompok hanya berfungsi sebagai penerang kepada objek dan tidak boleh dijadikan objek tepat seperti dalam contoh di bawah : 1) Dia menjadikan budak itu sebagai anak angkatnya. 29 . 2) Aini menamakan kucing itu sebagai Si Tompok. 3) Ayah menghadiahi ibu sejambak bunga ros. perkataan sebagai boleh diletakkan di hadapan unsur-unsur penerang itu. berikut adalah contoh-contoh ayat yang mengandungi frasa kerja dengan dua objek. iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung. Ada juga frasa kerja yang seolah-olah mengandungi dua objek. maka ayat-ayat yang terhasil akan hanya mengandungi satu objek. Aini menamai kucing itu Si Tompok.

7.0 JENIS FRASA ADJEKTIF : UNSUR PENGISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan kata penguat. sama ada di hadapan atau di belakangnya. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata bantu sudah belum masih masih Penguat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua masak jahat kecil kecil cantik ganas Penguat Sekali Sangat Betul Amat Sungguh - 30 .

Kata adjektif ini juga terdiri daripada perkataan berimbuhan. tinggi. Warna kereta saya merah. i) Binaan Dua Perkataan 31 . kemelayumelayuan. Pemuda itu baik sungguh. seperti rajin. sederhana. iaitu perkataan tanpa imbuhan. sebijak. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. nakal. misalnya: setinggi. Budak itu sangat cerdik. kosong. seperti yang terdapat dalam ayat-ayat berikut: • • • Syamrin tidak sebijak abangnya. baik. kehitam-hitaman. pucat.Pada kata adjektif. dan sebagainya. terhebat. Anaknya sangat cerdas. seperti contoh-contoh di bawah: • • • • • Pelayan restoran Ahmad sangat rajin. mengikut binaannya: i) ii) Binaan satu perkataan. Perlawanan bola sepak malam ini menemukan dua pasukan terhebat dalam liga tersebut. Air sungai itu kehitam-hitaman akibat pembuangan sisa kumbahan ke dalam sungai tersebut. Contoh-contoh di atas ialah contoh kata adjektif yang terdiri daripada satu kata dasar. cemas. Binaan dua perkataan i) Binaan Satu Perkataan Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif.

contohnya: Riang gembira Letih lesu Cantik molek Lemak manis Gagah berani Penat lelah Kurus kering ✔ Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. a) Binaan Kata Adjektif + Kata Adjektif Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata adjektif boleh terdiri daripada: ✔ Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna. Contohnya: Tinggi rendah Pahit manis Baik buruk Tua muda Kecil besar Miskin kaya ✔ Deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima. yakni keindahan bunyi. Contohnya: Tinggi lampai Gemuk gedempol Kaya raya Lemah gemalai Kering kontang 32 . Di bawah ini dibincangkan binaan adjektif yang terdiri daripada dua perkataan.Binaan jenis ini terdiri daripada dua perkataan iaitu: a) b) Kata Adjektif + Kata Adjektif Kata Adjektif + Kata Nama Cantuman kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama membentuk konstituen baharu dengan makna baharu.

a) Binaan Kata Adjektif + Kata Nama

Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata nama mengandungi kata edjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerangannya. Binaan kata adjektif ini boleh terdiri daripada: ✔ Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan: Merah jambu Hijau daun Kuning langsat Muda remaja

✔ Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan: Panjang tangan Besar kepala Ringan tulang Rabun ayam

a) Unsur Kata Penguat Dalam Frasa Adjektif

Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif dan boleh jufa terdiri daripada kata adjektif yang disertai unsur penguatnya. Ada tiga jenis unsur penguat: ✔ Penguat hadapan. ✔ Penguat belakang. ✔ Penguat bebas.

33

Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif. Contohnya, terlalu nakal, paling sedap, sangat cantik, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak kecil itu terlalu nakal. Masakan Mak Limah paling sedap. Pemandangan matahari terbenam sangat indah. Penguat belakang ialah perkataan yang terletak di bahagian belakang kata

adjektif. Contohnya, baik sekali, lambat benar, indah nian, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Perangai anak Pak Ali baik sekali. Kereta api itu lambat benar. Rumah di atas bukit itu indah nian. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas, iaitu sama ada di

hadapan atau di belakang kata adjektif. Contohnya, amat indah dan indah amat, sungguh berani dan berani sungguh, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • • •

Pemandangan di pantai itu amat indah. Pemandangan di pantai itu indah amat. Pahlawan itu sungguh berani. Pahlawan itu berani sungguh. Dua unsur penguat boleh juga hadir berderetan sebelum kata adjektif.

Contohnya, sungguh amat merdu, sangat kurang sopan, terlalu amat pedih, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Suara Siti NurHaliza sungguh amat merdu. Perangainya sangat kurang sopan. Bisanya terlalu amat pedih.

34

a) Kata bantu dalam frasa adjektif. Frasa adjektif boleh juga terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh kata bantu, misalnya, sudah besar, belum cerdik, masih kecil, dan harus pandai. Contoh ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak itu sudah besar. Dia belum cerdik lagi. Anak kucingnya masih kecil. Ada juga kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat,

misalnya: masih amat kecil, belum terlalu jauh, belum sangat pandai, sungguh masih letih, tentu sudah masak, dan benar telah pandai. Contoh ayat adalah seperti di bawah:
• • •

Anak-anak jiran saya belum bersekolah kerana masih amat kecil. Pihak dapat mengesan jejak pencuri itu kerana dia belum terlalu jauh. Buah cempedak yang diperam itu sudah terlalu masak.

8.0

JENIS FRASA SENDI NAMA

Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: a) b) c) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

35

d)

Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan

A) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di hadapan suatu frasa nama. Contohnya: Kata Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama jambatan sekolah rendah Johor Bahru

B) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului oleh kata arah. Walau bagaimanapun, frasa sendi nama boleh juga wujud tanpa kata arah. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama Kata Arah belakang dalam hujung Frasa Nama rumah bilik umum kampung

C) Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

36

Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti keterangan, sebagai unsur frasa pilihan. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah ke dari dalam negara Jepun Sabah perlawanan Frasa Nama Frasa Keterangan pada tahun ini dengan ayahnya di sekolah kami

D) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Frasa sendi nama boleh juga dibentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh kata arah, frasa nama, dan frasa keterangan. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah Frasa Nama Frasa Nama Keterangan ke dari di pada selatan belakang atas hujung negara Perancis rumah pangkuan ibu minggu pada musim sejuk dengan segera sepanjang masa untuk bergotongroyong

37

Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek Suara itu Encik Suhaili Puan Jiwatere Predikat suara gadis yang bersembunyi di rumah buruk itu. guru subjek Kemahiran Hidup.10. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah. Fungsi frasa nama bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. terdapat lima fungsi frasa nama.0 9. frasa nama juga menjadi sebagai objek dalam frasa kerja. 1) Frasa nama sebagai predikat Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai predikat. frasa nama berfungsi sebagai subjek.1 FUNGSI FRASA FUNGSI FRASA NAMA Dalam bahasa Melayu. Frasa nama yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa nama yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FN sahaja. Contohnya adalah seperti di bawah: • • • Semua orang sepakat tidak hadir ke sekolah esok. Kami mengadakan rombongan ke Serikin pada minggu lalu. Contohnya: Subjek Frasa kerja + objek 38 . Ibunya pandai membuat kek lapis perisa pandan. 2) Frasa nama sebagai objek frasa kerja Selain menjadi subjek dan predikat. Fungsi frasa nama ialah : 1) Frasa nama sebagai subjek Dalam semua pola ayat bahasa Melayu.

3) Frasa nama sebagai pelengkap frasa kerja tak transitif Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai pelengkap dalam frasa kerja tak transitif. FUNGSI FRASA KERJA 1) Frasa Kerja Sebagai Predikat. menunggang motosikal.Budak-budak itu Encik Suhaili Puan Jiwatere merobohkan pondok yang baru siap itu. 39 . Melawat neneknya yang sakit di hospital. 4) Frasa nama sebagai unsur nama dalam frasa sendi Frasa nama juga boleh menjadi unsure nama dalam frasa sendi seperti di bawah: Subjek Aqilah Athirah Fadzlee 9. menyiapkan laporan berkaitan dengan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa Dan Guru.2 Predikat + Frasa Sendi Nama Menjual kuih pisang di hadapan pintu pagar sekolah. Menerima sepucuk surat daripada kakaknya. membersihkan halaman rumah. memandu kereta ke sekolah. Contohnya adalah seperti di bawah: Subjek Pelajar itu Encik Hafiz Puan Nora Predikat + Pelengkap tidur beralaskan tikar mengkuang.

Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek (FN) Adik Ibunya Khatib Predikat (FK) sedang makan di atas meja. lemah dan sebagainya hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. Contohnya : • • . 1) Kata Nama Sebagai Pelengkap Pelengkap kata nama boleh dibezakan dengan kata nama objek atas dasar pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. membuat kek lapis perisa pandan. 1) Frasa Sendi Nama Sebagai Pelengkap Frasa sendi nama hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung 'makna' sebagai unsur-unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif. sedang berkhutbah di atas mimbar. Contohnya : • • Kesihatan bapanya beransur baik. . jahat.Ahmad tinggal di kampung. 2) Frasa Kerja Sebagai Pelengkap Untuk Kata Kerja Tak Transitif Kata Adjektif Sebagai Pelengkap Pelengkap kata adjektif seperti baik. Badannya menjadi lemah.Mereka berada di Kuala Lumpur. Ada dua kumpulan kata 40 . Frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa kerja yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FK sahaja.Frasa kerja boleh berfungsi sebagai predikat.

. frasa adjektif sebagai predikat hadir selepas subjek .Pak Kaduk berbajukan kertas.. 41 . Susunan ayat di atas boleh disongsangkan. Kumpulan pertama ialah imbuhan ber-. .-kan. iaitu frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat mendahului subjek.Orang itu ada harta. . Kumpulan kedua ialah kata nama menjadi dan ada.kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap demikian. Dalam susunan ayat biasa. • • • • • Contohnya : .Dia berbantalkan lengan.Dia menjadi guru.3 FUNGSI FRASA ADJEKTIF 1) Frasa Adjektif Sebagai Predikat. seperti conyoh di bawah: Subjek Rumah Ali predikat Sangat besar. . seperti yang berikut: Subjek Sangat besar Contoh-contoh yang lain: Ayat susunan biasa Ayat susunan songsang predikat Rumah Ali. 9.

deras. Frasa adjektif boleh juga hadir selepas frasa kerja selepas frasa sendi nama. segera.  Dia  Mereka  Mereka  Air sungai itu PREDIKAT SUBJEK FRASA SENDI NAMA ke kedai ke rumah saya KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) dengan cepat.  Malam ini gelap benar. Contohnya: PREDIKAT SUBJEK FRASA KERJA berjalan pulang berlari mengalir KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) sangat cepat.  Gelap benar malam ini.  Dia  Mereka 1) Frasa Adjektif Sebagai Penerang Iaitu Selepas Kata Nama Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Penerang (kata adjektif) 42 .  Letih lesu badannya.  Tidurnya nyenyak benar. iaitu kata adjektif menjadi keterangan dalam predikat . Badannya letih lesu. segera.  Nyenyak benar tidurnya. 1) Frasa Adjektif Sebagai Keterangan. sangat pantas.

Sakitnya pulih dengan sendirinya. keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam beberapa golongan. Contoh ayat ialah: • • • Badannya lemah dengan tiba-tiba. iaitu: a) Keterangan cara Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan cara ialah dengan. seperti. Badannya kurus bagai lidi. unsur keterangan boleh hadir selepas kata adjektif. dan bak.Pangkat Kopi rendah segera UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF: Dalam frasa adjektif. a) Keterangan bandingan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan bandingan ialah ibarat. Contoh ayat adalah seperti di bawah: • • • Buah epal manis ibarat gula. Dari segi makna. Suaranya merdu seperti buluh perindu. Pokok itu membesar dengan cepat. bagai. 43 .

Ramai penduduk desa yang masih hidup melarat dalam kemiskinan. Pekerja itu jarang-jarang lewat. a) Keterangan terhadap 44 .a) Keterangan hal atau keadaan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan hal atau keadaan ialah dengan dan dalam. Wanita itu sering sedih. Contohnya: • • • Pegawai polis itu selalu sibuk dengan tugas luarnya. Contohnya: • • • Rakyat mesti aktif dalam sukan untuk kemajuan sukan negara. jarang. Persekitaran rumah harus bersih untuk mengelakkan pembiakan nyamuk aedes. Juruterbang harus berhati-hati demi keselamatan semua penumpang kapal terbang. Contohnya: • • • Khairi sakit selalu. Budak itu pandai dalam akademik dan sukan. a) Keterangan kekerapan. Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan kekerapan ialah selalu. dan sering. a) Keterangan tujuan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tujuan ialah demi dan untuk.

Contohnya: • • • Fahrin sangat rindu akan orang tuanya di Malaysia. a) Keterangan tempat 45 . pada. Kita harus cinta akan tanah air. Contohnya: • • • Budak itu lemah oleh sebab keletihan. a) Keterangan waktu Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan waktu ialah ketika. Makanan itu sedap kerana cukup bahan-bahannya. Pemuda itu amat cinta akan kekasihnya. Contoh ayat ialah: • • • Zamil selalu sakit ketika masih kecil. Murid-murid itu kurang bijak kerana tiada bimbingan. a) Keterangan musabab Kata sendi yang terlibat dalam keterangan musabab ialah sebab dan kerana. dan dalam. Pegawai itu sungguh cekap pada masa sekarang ini.Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan terhadap ialah akan dan kepada. Pelatih-pelatih itu telah mahir dalam masa sebulan sahaja.

Contoh ayat ialah: • • • Kanak-kanak itu sakit pada bahagian perutnya. Buah nanas manis di bahagian pangkalnya. frasa adjektif boleh terdiri daripada beberapa unsur yang dapat digambarkan seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Adjektif + Kata Penguat + Unsur Keterangan + Ayat Komplemen Contoh Frasa Adjektif Dengan Pelbagai Keadaan Binaan Unsur-Unsurnya. Bil. di. dan daripada. FRASA ADJEKTIF SEBAGAI PENERANG IAITU SELEPAS KATA NAMA Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Pangkat Kopi Penerang (kata adjektif) rendah segera Kesimpulannya.Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tempat ialah pada. 1. Unsur-Unsur Kata Adjektif Kata Bantu + Kata Adjektif masih kuat sudah kurus Contoh 46 . Bunyinya kuat daripada pembesar suara sebelah kanan.

Kata Adjektif + Kata Penguat besar sekali cantik betul banyak sungguh 5. Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif masih agak kecil belum terlalu lewat masih terlalu banyak 4. Kata Penguat + Kata Adjektif sungguh cantik amat dalam lebih baik 3. Kata Penguat + Kata Adjektif + Ayat Komplemen sungguh yakin bahawa mereka sudah tiba amat percaya bahawa budak itu pernah 47 . Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Penguat amat cantik sekali sangat baik benar sungguh indah nian 7. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Penguat masih awal sangat sudah baik sungguh sudah tua betul 6.telah gering 2. Kata Penguat + Kata Adjektif + Unsur Keterangan sangat manis pada bahagian pangkalnya sungguh cinta akan tanah air sangat sibuk dengan pekerjaan 8.

Kain itu daripada benang sutera.datang sangat sedar bahawa kita masih lemah 9. 48 . Contohnya: • • • Mereka ke sawah setiap pagi. Bapanya daripada keturunan raja.4 FUNGSI FRASA SENDI NAMA DALAM AYAT 1) Predikat frasa sendi nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Adjektif masih riang gembira tetap gagah berani pasti letih lesu 9. Kata Adjektif + Kata Penguat + Ayat Komplemen sedar sungguh bahawa persiapannya tidak mencukupi percaya benar bahawa anaknya telah berjaya yakin benar bahawa pasukannya akan menang 10.

✔ Frasa sendi nama keterangan frasa nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa nama mendukung makna keterangan tempat. Contohnya: Jenis Keterangan a) Tempat Contoh Kampung Pimping ialah kampung di seberang Sungai Kampung Brunei. masa. dan tujuan. Contohnya: Jenis keterangan contoh 49 . d) Masa e) Asal f) Tujuan Itu sejenis pakaian pada zaman kerajaan Melaka. masa.1) Frasa Sendi Nama Sebagai Keterangan Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja. frasa adjektif dan frasa nama. pembuat. Kain daripada sutera mahal harganya. dan tujuan. hal. Sumber bekalan elektrik penduduk Wilayah Persekutuan Labuan adalah dari Sabah. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa adjektif mendukung makna keterangan bandingan. Saya sudah membeli pakaian untuk hari raya. asal. sumber. b) Pembuat c) Sumber Lukisan oleh Luqman telah memenangi hadiah kedua.

tujuan. bandingan. tempat. Rumah kita harus bersih untuk kesihatan hidup kita. Pembahas itu berhujah seperti murai. Kesimpulannya. hal.a) Bandingan b) Hal c) Masa d) Tujuan Budak itu kurus seperti galah. Mereka bingung pada mulanya. Kita harus belajar demi masa depan. Contohnya: Jenis keterangan a) Masa b) Tempat c) Bandingan d) Tujuan e) Hal f) Penyertaan g) Alat Contoh Kereta api bertolak pada pukul tujuh pagi. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa kerja Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa kerja mendukung makna keterangan masa. binaan frasa sendi nama boleh dibentuk daripada beberapa unsur. penyertaan. Bapanya memukul ular itu dengan kayu. seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan 50 . Kanak-kanak itu berehat di bawah pokok. Pelajar itu bijak dalam semua subjek. dan alat. Dia berbicara tentang perangai kekasihnya. Encik Haris datang dengan isterinya ke majlis itu.

Contoh-contoh yang mengandungi pelbagai jenis frasa sendi nama: Frasa sendi nama Frasa nama Kata bantu Kata sendi nama Kata nama arah telah telah telah ke ke ke ke dalam dalam Frasa nama hutan hutan hutan hutan memburu harimau memburu harimau memburu harimau Frasa keterangan 51 .

Binaan Frasa Nama + Frasa Adjektif 1) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan.10. 52 . 3) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera.0 BINAAN AYAT Binaan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. 2) Kek keju itu sangat sedap dan manis. 4) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. 2) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. 2) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua buah syarikat penerbitan buku yang terkenal. 3) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. Binaan Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. 4) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. 5) Pembangunan ekonomi memerlukan sumbangan daripada semua rakyat. 3) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat.

4) Ibu menggunakan sabun pencuci Trojan untuk membasuh pakaian. Binaan Frasa Kerja + Frasa Kerja 1) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang. 4) Lelaki itu berseluar jean dan memakai Kemeja T. 2) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan dapat menguasai istilah baharu. ‘me-. Ayat Subjek (FN) Fatin dan Fazree merupaka n Kata nama khas.. jenis kata khas.. kata ‘pem-’ ialah kata kata awalan kata. ‘-an’ ialah terbitan akhiran kata 53 Predikat (FN) pembahas harapan sekolah Kata nama am. 5) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah.-kan’ ialah terbitan kerja. 3) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. Kata nama terbitan. apitan kata terbitan . 2) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan. 3) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot.5) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan Binaan Frasa Nama + Frasa Kerja 1) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. Kata nama Kata nama Kata terbitan. Kata tugas hubung gabungan. nama terbitan.

Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. ‘pen-. Kata tugas Kata jenis kata adjektif. Kata nama am. dan Predikat (FN) Sy arik at Sa sba di ialah dua sya rika t pener bitan buk u terken al yang Kata tugas Kata jenis kata nama khas. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. 1) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua syarikat penerbitan buku yang terkenal. ✔ Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. ‘ter-’ ialah kata terbitan awalan 54 hubung pancangan relatif. Kata nama terbitan..nama. iaitu dan. Ayat Subjek (FN) Sy arik at Faj ar Su ci Kata nama khas. Kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. . Kata tugas prafrasa jenis kata pemeri. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Fatin merupakan pembahas harapan sekolah..an’ ialah kata terbitan Kata nama am. hubung gabungan.

nama gelaran ialah 55 . ayat tersebut ditambah dengan kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata adjektif keadaan. Ayat Subjek (FN) tele vis yen Kata nama am. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk pancangan relatif.apitan kata nama. iaitu dan. ‘pe-’ ialah kata terbitan awalan kata yang hebat Kata tugas jenis kata hubung pancan gan relatif. ✔ Syarikat Sasbadi ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. kata adjektif. setelah menjadi ayat majmuk. seora ng Kata nama terbitan . ‘se-’ kata terbitan awalan kata penga cara Kata nama terbitan. dan Predikat (FN) Doktor Fazlee Kata nama khas. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Selain itu. Kata nama inti+penerang atau panggilan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Syarikat Fajar Suci ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. iaitu dua untuk menunjukkan kedua buah syarikat. ‘peng-’ ialah kata terbitan awalan kata penyan yi Kata nama terbitan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. 1) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat.

Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. nama. nama. ‘mem-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. ✔ Doktor Fazlee penyanyi yang hebat. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. 56 . Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ke Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. PREDIKAT (FS) membeli Kata kerja tepung Kata nama am. iaitu dan. Ayat Subjek (FN) Razali Kata nama khas. gula Kata nama prafrasa terbitan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. untuk Kata tugas jenis kata sendi tunggal.nama. jenis kata am. dan Kata tugas hubung gabungan. kedai Kata nama am.

1) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. ✔ Razali ke kedai untuk membeli gula. Kata nama inti + penerang nama milik ke Predikat (FS) rumah saya Kata ganti diri pertama. iaitu dan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Hardina Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. kata prafrasa - Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. tugas Kata nama am. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Razali ke kedai untuk membeli tepung. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil 57 . Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.- Unsur keterangan tujuan atau harapan. Hasliza Kata nama khas Kata jenis sendi tunggal. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi.

nama belakang. penentu benang Kata nama am emas Kata nama am dan Kata tugas jenis kata hubung Kata nama inti + gabungan. penerang nama jenis sutera Kata nama am.-an’ ialah kata terbitan apitan kata nama itu Predikat (FS) daripada Kata tugas prafrasa jenis Kata nama inti + kata penerang bukan sendi. 1) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera. Ayat Subjek (FN) Persalinan pengantin Kata nama terbitan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. iaitu dan. ‘per-. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Hardina ke rumah saya.gabungan dua ayat tunggal. ✔ Hasliza ke rumah saya.. Kata nama am kata nama 58 .

kota Kata nama am. 59 . jenis kata Kata nama inti + penerang nama tempat ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang emas. Kata kerja Kata tak transitif tugas tanpa prafrasa sendi tunggal. 1) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang sutera. Azmir Kata nama khas pergi Predikat (FS) ke pinggir Kata nama am.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. iaitu dan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. pelengkap. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Azmal Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan.

60 . Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Predikat FS memerlukan sumbangan daripada Kata kerja Men-. Kata adjektif Kata sendi nama semua Kata nama am rakyat Predikat frasa nama 1) Pembangunan ekonomi memerlukan dan sumbangan daripada semua rakyat..-kan Apitan kata kerja ✔ Azmal pergi ke pinggir kota. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Pembangunan ekonomi Kata nama am bukan manusia. iaitu dan. ✔ Azmir pergi ke pinggir kota.

Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. am. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Kata nama Kata nama am. Unsur keterangan bandingan. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. 61 . iaitu daripada untuk menerangkan kata sendi nama.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi nama. Ayat Subjek (FN) Syafinaz Kata nama khas sungguh Kata jenis penguat bebas. prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis. Frasa Nama + Frasa Adjektif 2) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. cantik Predikat (FA) ibarat puteri kayangan tugas Kata adjektif Kata sendi indera kata pandang.

manis Kata adjektif rasa. Ayat Subjek (FN) Kek Kata nama am. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. sangat Kata tugas prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis penguat bebas. Predikat (FA) sedap Kata adjektif indera dan Kata tugas hubung gabungan. iaitu ibarat untuk menerangkan kata adjektif. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. jenis kata indera jenis kata rasa. Kata nama inti + penerang bukan nama penentu belakang. itu Kata nama am. - 62 .Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. 3) Kek keju itu sangat sedap dan manis. keju Kata nama am.

Predikat (FA) pandai Kata adjektif keadaan. ✔ Kek keju itu sangat manis. Ayat Subjek (FN) Farid Kata nama khas.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. nakal Kata adjektif jenis kata khas. jenis kata keadaan. dan Kata tugas hubung gabungan. dan Kata tugas hubung gabungan. 1) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. 63 . Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Kek keju itu sangat sedap. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kamil Kata nama sangat Kata tugas prafrasa jenis kata penguat bebas. iaitu dan.

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. 64 . Terdapat dua subjek dan dua predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. ✔ Kamil sangat nakal. iaitu dan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Farid sangat pandai. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ✔ Kamil sangat pandai. ✔ Farid sangat nakal.

Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan Ayat Subjek (FN) Wajahn ya Kata nama am tak hidup kemerahmerahan Penggandaa Predikat (FA) kerana baru sahaj a Usur keteran gan dimar ahi Kata kerja transitif Ayat pasif oleh guru kelasnya Kata Kata kerja Kata sendi nama Kata nama am keteranga n n separa kata hubung adjektif pada pancang kata apitan an keterang an bandingan. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. iaitu kemerah-merahan untuk menerangkan kata adjektif. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. 65 . Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif.1) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya.

iaitu terharu untuk menerangkan kata adjektif. Frasa Nama + Frasa Kerja 66 . Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal.. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan.. Kata kerja Kata tak transitif berpeleng kap hubung pancan gan relatif Kata sendi nama Kata nama am Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif.2) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Mangsa banjir Kata nama am hidup denga n Kata sendi nama Predikat (FA) dihulu rkan Kata kerja transitif Ayat pasif piha k keraj aan terharu bantuan yang oleh Kata adjektif Apitan ter-.

Ayat Subjek (FN) Persatuan Buruh Kata nama khas. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. Kata terbitan... Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan empat ayat tunggal.3) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. kata kata ialah kata apitan nama. - Unsur keterangan tujuan atau harapan. 4) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan..-an’ kata kerja terbitan prafrasa terbitan. kerja Kata terbitan. iaitu untuk untuk menerangkan kata kerja. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal.-kan’ ialah terbitan apitan kerja.. Kekecualian bentuk majmuk. Predikat (FK) mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa Kata terbitan. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja. Kata kerja Kata nama am. 67 . ‘per-. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan tujuan atau harapan. nama ‘meN-. kerja Kata tugas jenis kata sendi tunggal.

Kata kerja Kata nama terbitan.kan’ kata terbitan nama.. iaitu dan.. ✔ Para pendidik mengusulkan cadangan. apitan kerja terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. ‘meng-. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Para pendidik sedang membuat perbincangan.Ayat Subjek (FN) Para pendi dik sedang memb uat Predikat (FK) perbincan gan dan mengusul kan cadan gan Kata nama am. Kata kerja Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. kata terbitan. ialah ‘-an’ ialah kata akhiran kerja nama. terbitan.. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.-an’ ialah terbitan apitan kerja nama. 68 .. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja. ‘per-. 1) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. Kata kerja terbitan. Kata tugas prafrasa jenis kata bantu sedang dilakukan.

-an’ ialah kata terbitan apitan kerja nama. Terdapat satu subjek dan satu predikat dalam ayat tunggal di atas. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan waktu. Predikat (FK) persembahan Kata kerja terbitan.. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Malam Muzikal Kata nama khas. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. membuat Kata kerja terbitan. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja. iaitu dalam untuk menerangkan kata kerja terbitan. Unsur keterangan waktu. Frasa Kerja + Frasa Kerja 69 . ‘per-.Ayat Subjek (FN) Khairunnisa Kata nama khas. dalam Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal..

Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. tugas Kata kata kerja terbitan.-i’ ialah apitan kerja kerja. 70 . dan berjudi Predikat (FK) menyalahi undang-undang Kata kerja Kata nama terbitan. Kata kerja Kata ganda jenis terbitan. iaitu dan. kata penggandaan penuh. 1) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan menguasai istilah baharu. ialah kata terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. am. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja.2) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ✔ Berjudi menyalahi undang-undang. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Menagih dadah menyalahi undang-undang. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ‘beRterbitan awalan kerja kerja.. Ayat Subjek (FK) Menagih dadah Kata jenis hubung gabungan. ‘meN-.

1) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. iaitu dan. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. Kata adjektif sifat. terbitan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. ‘meN-. ‘meN-.. jenis kata transitif. 71 . Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ✔ Membaca dapat menguasai istilah baharu. Kata kerja Kata kerja Kata nama am. Kata kerja terbitan. Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Membaca meluaskan ilmu pengetahuan.. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) dapat Mem baca meluas kan ilmu pengeta huan dan meng uasai istila h baha ru Kata kerja terbitan ‘meNialah kata terbitan awalan kata kerja.kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja. ‘peng-. Kata nama am Kata nama terbitan.i’ ialah kata terbitan apitan kata kerja. ialah Kata tugas hubung gabungan ..an’ kata terbitan apitan kata nama.

. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersenam menyihatkan badan. kerja Kata nama am.-kan’ ialah kata kerja. terbitan. iaitu dan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.Ayat Subjek (FK) menyihatka n Predikat (FK) Bersenam badan dan menguatkan otot Kata kerja Kata terbitan ‘beR-’ terbitan awalan kata kerja. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. ‘meN-. ✔ Bersenam menguatkan otot. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. 72 . Kata tugas jenis kata hubung gabung an. Kata terbitan. kata terbitan apitan ialah kata ialah Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja.. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. kerja Kata nama am. ‘meN-.-kan’ kata kata terbitan apitan kerja.

memakai Kemaja T kerja Objek transitif Sebagai unsur penerang Kata kerja tak Objek transitif pelengkap Sebagai unsure penerang. Ayat Subjek (FK) Lelaki itu Kata nama am.1) Lelaki itu berseluar jean dan memakai kemeja T. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. Kata nama am hidup manusia. jenis kata dengan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Ayat di atas juga 73 . berseluar Kata tak tanpa pelengkap jean Predikat (FK) dan Kata tugas hubung gabungan .

Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. 74 . 1) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan.kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja adjektif ‘ke-.. iaitu dan.merupakan ayat majmuk gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Lelaki itu berseluar jean Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkat kan kecergasan Kata kerja Kata terbitan.. beR-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata hubung Kata kerja Kata gabungan terbitan ‘Men-.-an’ apitan kata adjektif ✔ Lelaki itu memakai kemeja T. ragam bantu Kata kerja transitif Ayat pasif Unsur penerang an.

benda atau konsep. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersukan boleh dijadikan hobi ✔ Bersukan boleh meningkatkan kecergasan. Berikut merupakan kata nama yang saya analisis daripada artikel yang saya pilih: Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Golongan kata nama pula dipecahkan kepada 3 subgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya iaitu: i) ii) iii) Kata Nama Khas Kata Nama Am Kata Ganti Nama Maksud ciri-ciri semantik kata nama ialah makna yang didukung oleh setiap perkataan yang tergolong dalam kata nama. seperti yang telah diterangkan.0 GOLONGAN KATA NAMA Golongan kata nama. 11. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Kata nama 75 . iaitu dan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. haiwan. tempat. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup.

khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia i) Kata nama ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang hidup tetapi bukan jenis manusia. Contoh penggunaannya ayat dalam artikel: – Masyrakat Melayu terkenal dengan keunikkan reka bentuk rumah tradisional. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya. Kata nama am dapat dibahgikan kepada dua jenis. i) Kata Nama Khas tak Hidup Kata nama khas ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang khusus tetapi bukan hidup. i) Kata Nama Am Konkrit Jenis kata nama yang membawa konsep kebendaan: Contoh dalam aritikel saya: – Rumah – Tangga – Kaki 76 . Contoh penggunaannya dalam artikel: – Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung Geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. iaitu kata nama am konkrit dan kata nama am abstrak.

Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua. i) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata kata ganti nama yang berfungsi mengarahkan kepada sesuatu perkara. kata ganti nama diri orang kedua. Contoh dalam artikel saya: – Mimpi – Kepercayaan – Keselamatan – Kesyahduan – Kemesraan Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: 77 . dan kata ganti nama diri orang ketiga. Kata ganti nam diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. iaitu kata ganti nama tunjukdan kata ganti nama nama diri. benda. atau tempat. Kata ganti nama diri pula boleh dipecahkan lagi kepada kata ganti diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama yang menunjuk pada perkara atau benda disebut kata ganti nama tunjuk umum.– Tangan – Tempayan – Guri – Gayung – Pintu i) Kata Nama Am Abstrak Jenis kata nama yang membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan.

Namun terdapat sejumlah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti dengan pelengkap. sementara yang lainnya tidak perlu diikuti oleh pelengkap. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. 78 . iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif.1 GOLONGAN KATA KERJA Golongan kata kerja merangkumi sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. 11. Kata kerja tak transitif pula terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transituf berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. a) Kata Ganti Nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia. tempat menyambut masuknya tetamu. – Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Ia menjadi petunjuk tentang keluar masuk rezeki kehidupan. Kata kerja transitif dapat dibahagikan kepada kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif dan kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif. atau manusia. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: a) Ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan. perkara.a) Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian.

yang disebut objek. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN. i) Kata kerja tak transitif tak berpelengkap: a) Berehat b) Tidur c) Berbohong d) Makan e) Bersembang – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: i) Kata kerja tak transitif berpelengkap: a) Tinggal (di rumah) b) Membasuh (kaki) c) Menghantar (tetamu) d) Berbincang (tentang persoalan keluarga) e) Membina (rumah) – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata kerja transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i.Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata Kerja Kata Kerja 79 . iaitukata kerja dalam ayat aktif dan kata kerja dalam ayat pasif. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua.

Misalnya kata bilangan masuk ke dalam frasa nama melalui perhubungan dengan kata nama. kata nama. frasa kerja. kaubina. Contoh kata hubung gabungan dalam artikel saya ialah: – Dan. Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki. Perkataan dalam golongan kata tugas ini masuk ke dalam binaan ayat sama ada melalui perhubungan dengan perkataan daripada golongan kata kerja. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa endosentrik iaitu frasa nama. dan kata adjektif. kamu terangi. dibina 11. kuhantar. dan frasa adjektif. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. atau. diterima saya terangi.2 GOLONGAN KATA TUGAS Golongan kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen. diterangi kubina. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmuk gabungan. ataupun melalui perhubungan secara langsung dengan binaan frasa atau klausa tertentu. tetapi. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: i) ii) Selain pintu utama. kumakan dihantar. 80 . iaitu terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbeza-beza tetapi mempunyai satu sifat yang sama. kamu terima. seperti dalam contoh yang berikut: Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. kauhantar saya terima.(ayat aktif) Makan Menghantar Menerima Menerangi Membina (ayat pasif) dimakan.

i) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. Contoh penggunaannya dalam artikel saya pilih: 81 . c) Rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik. Dua contoh kata komplemen yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk. b) Pintu yang kukuh melambangkan keselamatan yang sejati. Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Terbahagi kepada tiga iaitu: i) ii) iii) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan. Beberapa contoh ayat dalam artikel yang saya pilih mempunyai kata relatif adalah seperti berikut: a) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. i) Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama.iii) Berhampiran dengan dapur adalah ruang yang bersifat seperti ruang tamu tetapi ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan dan bersembang.

untuk. frasa adjektif. dan apabila Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Selepas pintu. masa kini.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. hidup. akan. rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik kerana ruang tamu merupakan usul penerimaan. KATA BANTU Kata bantu. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. i) Kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. b) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. mula. baru. dan frasa sendi nama. iaitu sama ada masa lampau. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: 82 . atau masa hadapan. sedang. i) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Bentuk-bentuk kata bantu ialah telah. ialah sejenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja. sudah. ia mudah difahami. pernah. Beberapa contoh kata keterangan adalah seperti berikut: – Kerana. iaitu menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. dan belum. b) Ia membawa kesan penginstitusian yang berlanjutan dan apabila ia disebarkan diseluruh persekitaran masyarakat. yang hadir sebelum frasa. masih. Kata bantu terbahagi kepada dua kumpulan.

mahu. c) Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. dan memang. Contohnya juga. frasa adjektif. Terdapat dua jenis kata penegas iaitu: i) ii) Yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya. dan mungkin. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. enggan. sahaja. Penggunaan dalam dalam ayat berdasarkan artikel yang saya pilih ialah kata nafi tidak. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat . Kata Nafi Kata nafi. harus. iaitu frasa nama sebagai subjek atau bahagiannya atau frasa predikat atau bahagiannya. Contohnya. lagi. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Penghuninya boleh tidur atau melalui mimpi malam dengan aman. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. dan –lah.– Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. frasa kerja. mesti. dan frasa sendi nama. iaitu frasa nama. Kata bantu ragam i) Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak. pun. yang hanya hadir sebelum frasa. Contohnya: 83 . boleh. -kah. dapat. Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. jua. b) Di dapurlah segala makanan diproses. patut. -tah.

b) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. hidup. ii) Penggunaan kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. Kata sendi nama i) Kata sendi nama “di” 84 . Pemerihalan itu dapat dilakukan melalui dua cara iaitu: i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. Kata pemeri adalah pula hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. dengan penggunaan kata pemeri ialah. c) Secara jitu. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. konsep membawa bersama proses tanggungjawab dan ia selalu dibandingkan dengan perilaku dan etika yang tidak mudah disalah anggap. hidup. Secara huraian tentang subjek oleh predikat. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. dengan penggunaan kata pemeri adalah.

i) Kata sendi nama “demi” 85 . Contoh penggunaan kata sendi nama dari adalah seperti yang berikut: a) Ia melambangkan kepercayaan. b) Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib.Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Ciri ini membezakannya daripada kata sendi nama daripada yang hanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. atau unsur perbandingan atau perbezaan. i) Kata sendi nama “ke” Kata sendi nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. tempat. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. sifat adat. atau waktu. haiwan atau benda. asal kejadian dan sumber. sifat adat. Contoh dalam ayat: – Ia melambangkan kepercayaan. dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. i) Kata sendi nama “dari” Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah. c) Punca bagi masyarakat yang hidup dan berjaya atau runtuh secara logis bermula dari rumah. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. Contoh dalam ayat: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. Kata sendi nama ke juga dieja sebagai satu kata yang terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.

tempat rezeki ditanak dan dirasai dengan penuh harapan. 86 . Contoh dalam penggunaan ayat: a) Selain pintu utama. Contoh dalam ayat: – Di ruang tamu ini. i) Kata sendi nama “tentang” Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. perkataan demi bertugas membawa makna tujuan dan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. c) Bagi bilik pengantin baharu. tuan rumah menerima tetamu dan mereka duduk bersama berbincang dan bersuara tentang persoalan keluarga. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. i) Kata sendi nama “dengan” Sebagai kata sendi nama. perkataan dengan di hadapan kata nama atau frasa nama digunakan untuk membawa maksud. i) Kata sendi nama “akan” Kata sendi nama akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. atau mujarad. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. Kata nama atau frasa nama mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan. b) Seterusnya dapur. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya.Sebagai kata sendi nama.

Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat.b) Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. c) Ia melahirkan sikap melihat ke atas bagi anak-anak dan generasi penerus akan apa yang sepatutnya dicapai oleh mereka.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. Contoh penggunaannya dalam ayat: – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. yang juga dikenali sebagai kata sifat. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. 87 . Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. i) Kata sendi nama “oleh” Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud. 11. i) Kata adjektif sifatan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama.

i) Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan.Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. 88 . c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi. perkahwinan. i) Kata adjektif warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. Bagi rumah kampung yang tinggi. cara beragama. – i) Kata adjektif waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. Contoh penggunaannya dalam ayat: – – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu.

Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. i) Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. b) Bagi bilik pengantin baharu. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. i) Kata Adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama.Contoh penggunaanya dalam ayat: – Bagi bilik pengantin baharu. 89 . Contoh penggunaannya dalam ayat: – Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan.

90 .

Contoh 11. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. hala atau jurusan. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. yang juga dikenali sebagai kata sifat. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan penggunaannya dalam ayat ialah: Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga -bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. ( ( 91 .Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau fra sa nama untuk membawa maksud. i) Kata adjekti si atan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. cara beragama. Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat.

ii) Kata adjekti warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. 92 ) 0 1 . Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. iii) Kata adjekti ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. iv) Kata adjekti waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi.perkahwinan. Contoh penggunaanya dalam ayat: Bagi bilik pengantin baharu. Bagi rumah kampung yang tinggi.

v) Kata djekti jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. 3 4 2 93 . vi) Kata adjekti cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. b) Bagi bilik pengantin baharu. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. Contoh penggunaannya dalam ayat: Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful