1.

O

PENGENALAN TERHADAP SINTAKSIS Sintaksis merupakan satu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara

frasa, klausa dan ayat dibentuk. Bidang kajian sintaksis ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky seperti yang dibicarakan oleh beliau dalam buku Syntatic Structure yang akhirnya melahirkan pengajian am tatabahasa transformasi generative oleh Frank Parker (1994). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga merupakan kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Bidang sintaksis bukan sahaja melihat kehadiran jenis dan ragam ayat, tetapi juga rumus pembinaan unsur subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat. Selain itu, terdapat juga cirri-ciri lain yang dipertimbangkan dalam pembinaan ayat, iaitu penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat, termasuklah penanda kasus, penanda kala dan unsure keserasian. Dalam bahasa Inggeris, penanda kasus memainkan peranan penting dalam menentukan kegramatisan sesuatu ayat, tetapi bahasa Melayu tidak mempunyai unsur sedemikian. Bahasa Melayu juga tidak mempunyai penanda kala atau masa seperti dalam bahasa Inggeris, iaitu yang ditandai oleh past tense. Sebaliknya, bahasa Melayu menggunakan perkataan sedang, sudah dan akan untuk menentukan kala atau waktu sesuatu kata kerja itu dilakukan. Unsure keserasian juga penting dalam pembentukan ayat. Tanpa memperlihatkan unsur keserasian ini ayat yang dibentuk tidak akan menjadi gramatis. Satu lagi aspek yang termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam menghasilkan ayat yang gramatis, seseorang itu perlu tahu dan mahir dalam beberapa aspek seperti mematuhi struktur binaan ayat, memahami hukum tatabahasa Melayu itu sendiri dan menyedari bahawa kegramatisan ayat itu mestilah bermakna.
1

1.1

FRASA DAN BINAAN FRASA. Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi

sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkatan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. Perbezaan frasa dengan klausa ialah frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen frasa itu sendiri. Perhatikan contoh di bawah :

FRASA Sekolah Sekolah rendah Sebuah sekolah Sebuah sekolah rendah Sekolah rendah luar bandar

Dalam contoh di atas, sekolah bukan lagi bertaraf perkataan, tetapi boleh dinamakan frasa kerana bentuk itu boleh diperluas menjadi sekolah rendah, sebuah sekolah, sebuah sekolah rendah dan sekolah luar bandar. Binaan frasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

2

1.3

STRUKTUR BINAAN AYAT. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu

binaan atau konstruksi. Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun, tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang, dalam ilmu bahasa, dikenali sebagai unsur atau konstituen. Perhatikan contoh di bawah : Ahmad tertidur. Ayat di atas ialah satu binaan yang mengandungi dua unsur iaitu, Ahmad dan tertidur. Jelas dalam contoh ayat tersebut, terdapat dua perkataan, iaitu, Ahmad dan tertidur. Namun, pada umumnya, ayat dalam bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada contoh ayat yang diberikan, dan dapat dianalisis sebagai terdiri daripada unsur klausa, yang terkandung di dalamnya beberapa unsur frasa dan tidak hanya perkataan. Frasa yang terdapat dalam sesuatu ayat itu pun mempunyai unsur-unsur yang tersendiri yang terdiri daripada unsur frasa yang lebih kecil, dan setiap satu unsur frasa yang kecil itu pula mengandungi unsur perkataan.

3

yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsure yang diterangkan. jelaslah bahawa subjek kepada sesuatu bentuk ayat ialah konstituen. Contohnya ayat ialah : 1) Zarina guru sementara di sekolah itu. • • • • Zarina guru sementara di sekolah itu Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya 1) Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya. 4 . Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.1. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. Maka. subjek setiap ayat hanyalah terdiri daripada frasa nama atau unsur yang berfungsi sebagai frasa nama. secara tradisi dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. Pemenggalan ayat seperti yang dilakukan di atas. Umumnya. penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat dalam bahasanya. Dalam kebanyakan bahasa. iaitu melalui kebolehannya memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya.4 BINAAN AYAT.

namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. Dalam bahasa Melayu.1. iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : POLA Pola 1 SUBJEK Frasa Nama Contoh : Ali Frasa Nama Pola 2 Contoh : Kakak Azman Frasa Nama Pola 3 Contoh : Pegawai itu Frasa Nama Pola 4 Contoh : Rumahnya PREDIKAT Frasa Nama kerani Frasa Kerja sedang makan Frasa Adjektif sangat kacak Frasa Sendi Nama di Kampung Baru 5 . selagi itulah ayat akan terus terbentuk. iaitu pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu. Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa.5 AYAT DASAR DAN AYAT TERBITAN Oleh kerana bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. yang berstruktur biasa atau songsang. Tetapi pada hakikatnya. sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya. iaitu diujarkan sebagai alat untuk berkomunikasi. sama ada pendek atau panjang. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. semua ayat. walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu tidak ada hadnya. yang terbentuk ayat mudah atau kompleks. demikian juga panjang pendeknya dam kemajmukannya.

SUBJEK Ali Kakak Azman PREDIKAT kerani sementara di pejabat itu. 1. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. yang dinamai ayat terbitan. 3. yang sifatnya tersusun dan bersistem. itu 4. bentuk ayat dasar seperti di atas . kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau kompleks. Pegawai baru di pejabat sangat kacak dan rajin. iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang. Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur . sedang makan tengah hari di sebuah restoran. Rumah kediamannya di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan 1. Contohnya. 2. 1. Dari segu susunan.7 URUTAN KATA. dapat dikembangkan menjadi ayat terbitan seperti di bawah : BIL. ayat dapat dibahagikan kepada 2 jenis.6 SUSUNAN DALAM AYAT.Daripada ayat dasar. Hal ini bererti bahawa setiap bahasa mempunyai hukum atau rumus yang mendasari proses urutan perkataan atau kelompok perkataan 6 . Setiap pembentukan ayat itu ialah suatu binaan atau konstruksi.

bahasa Nitinaht dan bahasa Hixkaryana. umumnya melibatkan perpindahan tempat frasa nama yang menjadi seubjek atau objek ayat berkenaan. Namun. Proses yang dikatakan sebagai urutan kata tidak semuanya serupa dalam setiap bahasa. 1. KSO. SOK. Dalam kebanyakan bahasa. dan OSK. termasuk bahasa Melayu. kejadian ayat aktif dan ayat pasif tergolong dalam huraian ragam ayat. bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi dan 7 . didapati bahawa urutan kata SKO dan SOK sebagai yang paling banyak berlaku. objek + kata kerja + subjek ( OKS atau OVS ). kata kerja + objek + subjek ( KOS atau VOS ). Ayat Pasif Buku itu dibaca oleh Ali. terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata subjek + kata kerja + objek ( SKO atau SVO dalam bahasa Inggeris ) seperti bahasa Melayu. daripada penyelidikan dan kajian. KOS. dan Rusia . Walaupun dikatakan bahawa urutan kata dalam bahasa adalah berbagaibagai. Bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. subjek + objek + kata kerja ( SOK atau SOV ). seperti bahasa Malagasi . iaitu pilihan salah satu daripada urutan yang berikut : SKO.untuk membentuk ayat. manakala ayat pasiff pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. masih belum terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata OSK. Sehingga kini. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul.8 RAGAM AYAT Terdapat lagi perbezaan dalam binaan ayat pelbagai bahasa yang melibatkan kejadian ayat aktif dan ayat pasif. Tegasnya. seperti yang terdapat dalam contoh ayat di bawah : Ayat Aktif Ali membaca buku itu. jenis-jenis ayat umum dapat dibahagikan kepada empat. Inggeris. Dalam bidang sintaksis. 1. hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif. kata kerja + subjek + objek ( KSO atau VSO ) seperti bahasa Arab. seperti bahasa Hixkaryana . OKS.9 JENIS AYAT Kita juga membezakan pembentukan atau binaan ayat melalui jenis-jenisnya. seperti bahasa Latin dan Turki .

ayat perintah. dan ayat seruan. geram. perintah suruhan. meninggalkan rumahnya semalam. (larangan) ➢ Sila buat laporan polis bergantung dalam masa 24 jam. ayat penyata sering CONTOH AYAT mengemukakan keterangan tentang sesuatu ➢ Bapa ➢ Azmi saya guru di sekolah rendah. ➢ Siapakah kamu? nama ibu ➢ Bagaimanakah kemalangan itu terjadi? Ayat Perintah ➢ Tujuan arahan ➢ Ayat untuk atau memberikan menimbulkan dapat larangan. ➢ Jangan berludah di sini. Empat jenis ayat yang dimaksudkan ialah ayat penyata. ayat tanya. garangnya cikgu muda itu! ➢ Cis. dan sebagainya.tujuannya. berani kamu belasah adik saya! 8 . dengan (suruhan) segera. jenis yang ➢ Siapkan kerja itu suatu tindakan. (silaan) ➢ Amboi. Ayat Seruan ➢ Ayat yang diucapkan secara bernada untuk menyatakan sesuatu keadaan perasaan. takut. atau pada (perintah) diucapkan sama ada dalam bentuk silaan. Ayat Tanya sebagai ayat ➢ Tujuan untuk mengemukakan sesuatu pertanyaan. disebut keterangan. ➢ Oleh itu. seperti marah. permintaan. JENIS AYAT Ayat Penyata TUJUAN AYAT ➢ Melakukan suatu penyataan atau perkara. perkataan digunakan.

berakhir ayat dengan ➢ Wah. selain perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. Selain kehadiran unsure seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan. terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberikan perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat.➢ Dalam seruan penulisan. 9 . 2.0 SINTAKSIS DAN ASPEK TATABAHASA YANG LAIN Kita telah melihat bagaimana ayat serta pembentukannya melahirkan pelbagai ragam dan jenis ayat. terbenam! cantiknya pemandangan matahari tanda seru ( ! ).

dan bahasa Turki. Dalam bahasa Inggeris dan Arab. sedang. sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris. Penanda bahasa yang sering terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa bahasa ialah penanada kala. Satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termasuklah penanda kasus. Frasa Kerja. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku. terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Bahasa Inggeris dan bahasa Jerman merupakan contoh bahasa yang menggunakan penanda kala. kala.Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa.0 JENIS FRASA Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. misalnya. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. dan unsur keserasian. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. oleh sebab tanpa mempertahankan keserasian. 3. dengan erti kata lain. tidak terdapat penanda kasus. Frasa berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. atau sudah berlaku. 10 . sama ada akan. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu Frasa Endosentrik dan Frasa Eksosentrik. ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. ada empat jenis frasa iaitu Frasa Nama. Dalam bahasa Melayu. Unsur keserasian juga menjadi salah satu cirri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Seperti yang diterangkan di atas. Menurut binaannya. iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian. bahasa Arab. bahasa Rusia. unsure keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting.

0 4. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan.1 DEFINISI FRASA DEFINISI FRASA NAMA Frasa nama ialah binaan yang. SUBJEK Ali FRASA KERJA menang. iaitu terdiri daripada : • • • • Frasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN) Frasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FK) Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS) 4. Unsur inti ini mewakili seluruh frasa berkenaan. 1. dan Frasa Adjektif. iaitu subjek dan predikat. dari sudut nahu. BIL. frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran. Frasa Sendi Nama merupakan jenis frasa eksosentrik.Frasa Endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti . manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. Frasa dinamakan mengikut unsur inti ini. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Kata kerja boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Oleh itu. Antara frasa endosentrik ialah Frasa Nama. Frasa Eksosentrik ialah frasa yang tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. 11 . boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat di bawah. 4.2 DEFINISI FRASA KERJA Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Frasa Kerja.

Kata sendi nama adalah satu bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama.4 DEFINISI FRASA SENDI NAMA Frasa sendi nama ialah satu binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu.3 DEFINISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya. Mereka Kami sedang tidur. sebagai pilihan. Frasa sendi nama boleh juga. akan. hingga. Sebagai unsur keterangan. tentang. dengan. 4.2. sampai dan sebagainya. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. bagi. ke. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah di. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dalam predikat. didahului oleh kata bantu. 3. makan ayam goreng. kepada. pada. oleh. untuk. 12 . daripada. dari. kata adjektif hadir sesudah frasa kerja dan sendi nama. 4.

g) Penerang nama arah. e) Penerang nama kelamin. b) Penerang nama jenis. semua konstituen terdiri daripada kata nama . m) Penerang nama panggilan atau gelaran.1 JENIS FRASA NAMA 5. f) Penerang nama tempat. Penerang-penerang nama di atas sebenarnya memberikan keterangan lanjut tentang aspek-aspek tertentu pada inti kata nama. k) Penerang nama milik. l) Penerang nama khas. 13 . i) Penerang nama tenaga penggerak. Kata nama yang mengisi unsur penerang ialah : a) Penerang nama keturunan. c) Penerang nama penyambut. h) Penerang nama anggota badan.1.50 JENIS-JENIS FRASA 5. j) Penerang nama hal atau perkara. intinya terdiri daripada kata nama dan penerangnya juga kata nama.1 INTI + PENERANG NAMA Dalam binaan frasa nama jenis inti + penerang nama. d) Penerang nama kegunaan.

a) Inti + penerang nama keturunan. Contohnya : Frasa Nama Inti pam gunting pelayan Penerang air kain tetamu Penerang mangga kulit sutera Penerang Melayu Bisaya Malaysia d) Inti + penerang nama kegunaan 14 . Penerang nama keturunan menerangkan aspek salasilah pada inti kata nama. Contohnya : Frasa Nama Inti orang bangsa pelajar b) Inti + penerang nama jenis. Contohnya: Frasa Nama Inti buah beg kain c) Inti + penerang nama penyambut Penerang nama penyambut menerangkan perkara atau benda yang menjadi objek atau penyambut kepada alat atau pelaku yang ada pada inti. Penerang nama ini menerangkan jenis-jenis tertentu bagi nama-nama.

Timur ialah tempat tamadun. Contohnya: Frasa Nama Inti wilayah Penerang selatan 15 . sama ada tempat asal ataupun tempat wujud. Contohnya : Frasa Nama Inti alat sabun kayu e) Inti + penerang nama kelamin Penerang nama kelamin ialah nama yang menentukan jenis jantina bagi inti. Contohnya: Frasa Nama Inti anak tepi pinggir Penerang Sabah pantai kota Penerang jantan betina perempuan Penerang pemadam pencuci pemukul g) Inti + penerang nama arah Penerang nama arah ialah unsur yang menerangkan hala bagi inti. Contohnya: Frasa Nama Inti ayam lembu orang f) Inti + penerang nama tempat Penerang nama tempat ialah unsur yang menerangkan lokasi bagi inti.Penerang nama kegunaan ialah unsur yang menerangkan makna fungsi atau peranan kepada inti. Perasa ialah kegunaan yang ditimbulkan oleh bahan serbuk. misalnya serbuk perasa. misalnya tamadun timur.

jam bateri.simpang tingkat h) Inti + penerang nama anggota badan kanan atas Penerang nama anggota badan menerangkan bahagian tubuh badan yang berkaitan dengan inti tersebut. Contohnya : Frasa Nama Inti lesen hari majlis Penerang memandu perayaan penutupan 16 . bateri ialah tenaga yang menggerakkan jam. Persekolahan ialah perkara tentang sijil itu. Misalnya. Contohnya : Frasa Nama Inti dapur kipas lampu Penerang gas elektronik minyak Penerang tangan kepala hidung j) Inti + penerang nama perihal atau perkara Penerang nama perihal atau perkara ialah unsur yang menerangkan hal atau perkara tentang inti. misalnya sijil persekolahan. Contohnya : Frasa Nama Inti jam tudung batang i) Inti + penerang nama tenaga penggerak Penerang nama tenaga penggerak ialah unsur yang menyatakan daya yang menggerakkan benda dalam inti.

k) Inti + penerang nama milik Penerang nama milik menerangkan makna keupayaan bagi benda dalam inti. Contohnya : Frasa Nama Inti rumah bumbung harta l) Inti + penerang nama khas Penerang nama khas ialah jenis perkataan yang merujuk kata nama khas bagi menerangkan inti. Contohnya : Frasa Nama Inti Haji Si Tan Sri Penerang Suhaili Belang Muzammil 17 . Contohnya : Frasa Nama Inti bandar planet Sungai Penerang Kota Kinabalu Pluto Kinabatangan Penerang saya rumah kerajaan m) Inti + penerang nama panggilan atau gelaran Penerang nama panggilan atau gelaran ialah unsur yang merujuk nama penghormatan kepada makhluk atau benda. iaiti penerang inti terletak di hadapan inti. Bentuk ini merupakan kecualian kepada bentuk susunan inti + penerang nama.

Penerang penentu ialah unsur yang memberikan sifat ketentuan kepada kata nama dan kedudukannya boleh di hadapan atau di belakang inti.2 INTI + PENERANG BUKAN NAMA Frasa nama juga boleh terbentuk daripada inti yang menerima penerang bukan daripada jenis kata nama. 18 .5. Penerang bukan nama terdiri daripada penerangpenerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama. Terdapat dua golongan penentu kata nama. iaitu: a) Inti + penerang penentu.

umpamanya *semua batang sungai. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata bilangan yang boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. beberapa kata bilangan jenis tak tentu. 19 . misalnya. misalnya *sebuah keberanian. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata penentu itu dan ini. sedikit.√ Penentu hadapan Penentu hadapan ialah unsur-unsur yang hadir di hadapan kata nama. Demikian juga. semua. √ Penentu belakang Penentu belakang ialah unsur-unsur yang hadir sesudah kata nama . dan *sedikit helai kertas. dan selainnya tidak boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. segala. seperti contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Belakang itu ini itu Inti orang rumah calon a) Penerang kata kerja atau akar kata kerja. seperti yang terdapat dalam contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Hadapan Bilangan Penjodoh Bilangan lima orang kelima-lima segala ekor - Inti guru kerbau kelengkapan Kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan. *segala orang manusia.

Frasa Nama 20 . waktu. Penerang frasa sendi nama ialah unsur-unsur yang mengandungi kata sendi nama diikuti kata nama atau frasa nama. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adverba serentak demikian lusa Inti masa cara hari d) Penerang frasa sendi nama. Penerang kata adverba adalah unsur yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti. bahan asal.Penerang kata kerja atau akr kata kerja umumnya menerangkan perlakuan kepada inti. Misalnya tempat menari. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Kerja jahit makan bersalin Inti mesin meja wad b) Penerang kata adjektif. menari ialah perlakuan yang berkaitan dengan tempat itu. dan matlamat. dan mendukung antaranya makna tempat. Contohnya: Frasa Nama Penentu Kata Adjektif muda wangi baharu Inti anak minyak tahun c) Penerang kata adverba. Penerang kata adjektif ialah unsur yang menerangkan makna sifat bagi inti.

3 BINAAN FRASA NAMA : INTI + INTI Binaan frasa nama inti + inti tidak mempunyai unsur penerang kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung oleh kedua-kedua kata nama inti. Unsurunsur demikian hadir sesudah inti.Inti rumah surat lawatan Penerang frasa sendi nama Sendi Nama di dari ke Kata Nama bandar kampung Gua Angin e) Penerang bilangan ordinal. kesepuluh. binaan jenis ini tidak mempunyai makna penerang. dan sebagainya. Penerang bilangan ordinal ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan dari segi urutan bilangan. Oleh itu. Terdapat dua jenis frasa nama dari jenis inti + inti. misalnya pertama. Contohnya: Inti tempat tingkat Penentu Bilangan Ordinal pertama kesepuluh 5. kedua. iaitu berdasarkan makna yang didukung oleh perkataan-perkataan : 21 .

iaitu merupakan semacam ulangan. 3. Contohnya: Frasa Nama Inti kerusi jantan teruna Inti meja betina dara 6.a) inti + inti dengan maksud sama erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama demikian membawa makna sama erti. yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. 2.0 JENIS-JENIS FRASA KERJA Binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Kami makan ayam goreng. Contohnya : Frasa Nama Inti tubuh rakan wang Inti badan taulan ringgit b) inti + inti dengan maksud lawan erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama jenis ini membawa makna yang berlawanan. Ali menang. Contohnya : 1. 22 . Mereka sedang tidur. iaitu : i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek.

objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. Terdapat tiga jenis kata kerja tak transitif. yang kata kerjanya mesti disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. Seterusnya. Frasa nama sebagai objek boleh ditakrifkan sebagai unsur yang mengikuti kata kerja transitif dalam ayat aktif. iaitu: 23 . Sebagaimana dengan frasa ker tanpa objek. harimau itu dengan senapangnya.Dalam ayat di atas. buku. i) Frasa kerja yang mengandungi objek. Jika sesuatu ayat aktif tidak dapat dipasifkan. Oleh itu. namun unsur-unsur lain. yang disebut kata kerja tak transitif. maka itu bererti kata kerja dalam ayat tersebut bukan kata kerja transitif. KETERANGAN Dalam contoh ayat di atas. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama objek. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersamasamanya. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. tidak berobjek. 6. Contohnya : SUBJEK Kami Budak itu Pemburu FRASA KERJA KATA KERJA makan membaca menembak OBJEK ayam goreng itu. Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. dan ayat demikian boleh mengalami proses pasif.1 BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK Frasa kerja yang tidak mempunyai frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya. kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya.

a) Kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsur pelengkap. Kata kerja tak transitif jenis ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan perkataan lain berlaku selepasnya bagi melengkapkannya. Siti Salina pulang. c) Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. Kata kerja ini dapat berdiri dengan sendiri tanpa ada perkataan lain melengkapkan maknanya. Dia tidur. A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Tidak Menerima Unsur Pelengkap. b) Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya. 24 . 3. Padi akan luruh. 2. Contohnya : 1.

2. Kata nama sebagai penerang yang mengikuti kata kerja tak transitif bukanlah objek kerana ayat yang mengandunginya tidak boleh dipasifkan. ada. alat dan sebagainya. 25 . Siti Salina pulang jauh-jauh malam. Antara contoh kata kerja tak transitif termasuklah beransur. tidur dan luruh adalah kata kerja tak transitif. unsur-unsur itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap ialah kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsure pelengkap. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada tiga jenis.Contoh ayat-ayat mengandungi kata kerja yang tidak bergantung kepada unsur lain bagi melengkapkan maknanya. Walau bagaimanapun. Padi akan luruh kalau sudah masak betul. perkataan pulang. Dia tidur dengan baju dan kain pelekat. 3. menjadi. Oleh itu. Penggunaan kata kerja tak transitif jenis ini tidak perlu diikuti oleh sebarang perkataan lain. kata kerja tak transitif jenis ini boleh diikuti oleh kata keterangan atau adverb yang berfungsi sebagai maklumat tambahan mengenai tempat. Kata nama tersebut hanya menjadi penerang bagi kata kerja tak transitif dan bukan pelengkap kerana kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja demikian. dan sebagainya. berbuat. Contohnya : 1. berbantalkan. Namun. bertilamkan. waktu. kata kerja seperti ini dipanggil kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsure pelengkap atau tanpa pelengkap. A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Menerima Pelengkap Sesudahnya. tinggal. B) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Diikuti Oleh Kata Nama Sebagai Penerang. cara.

BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah frasa yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikut kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya. Buku dibaca oleh budak itu.Contohnya : SUBJEK Lelaki itu Peladang itu Mereka 6. Tugasnya dijalankan olehnya dengan baik. BIL 1. CONTOH AYAT Kami makan ayam goreng. bahasa Melayu. 2. 26 . 3. Jenis-jenis frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek : a) Frasa kerja yang mengandungi satu objek. Ayat-ayat yang mengandungi frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan. Dia menjalankan tugas dengan baik.2 FRASA KERJA KATA KERJA berseluar berkebun belajar PENERANG jean. AYAT YANG DIPASIFKAN Ayam goreng itu kami makan. Perkataan-perkataan yang condong dalam ayat di atas menjadi subjek atau unsur yang diterangkan dalam ayat yang telah dipasifkan. b) Frasa kerja yang mengandungi dua objek. kelapa. Budak itu membaca buku.

2) Mesin itu mengepam air. Terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif. menyedihkan. 4) Kami menghampiri budak yang sedang terhendap-hendap itu.A) Frasa Kerja Yang Mengandungi Satu Objek Frasa kerja dengan satu objek adalah seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah : 1) Saya menjawab surat itu. Perkataan ini boleh menerima kata penguat. 27 . 3) Letupan bom itu mengacau-bilaukan keadaan. dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan. menggembirakan. Contohnya : SUBJEK Filem itu Kejadian itu Keputusannya KATA PENGUAT sungguh sungguh amat MAKNA ADJEKTIF menyeramkan.

2) Wanita itu membelikan baju untuk anaknya. Objek-objek tersebut adalah objek tepat dan objek sipi. (b) Wanita itu membelikan anaknya baju. frasa nama yang mengikuti secara langsung kata kerja ialah objek tepat kepada kata kerja. Objek-objek ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. sementara objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. Dalam kedua-dua ayat di atas. Contoh ayat : 1) Ahmad menghadiahkan buku kepada Ali.A) Frasa Kerja Dengan Dua Objek Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya boleh mengandungi dua frasa namayang menjadi objek kepada kata kerja itu. iaitu Ali dalam ayat (a) dan anaknya dalam ayat (b). Ayat-ayat di atas boleh diubah menjadi ayat berikut : (a) Ahmad menghadiahi menghadiahi Ali buku. 28 . iaitu Ali dan buku dalam ayat (a) dan anaknya dan baju dalam ayat (b). terdapat frasa nama yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja. Dalam binaan di atas. Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat disebut objek sipi.

Ayat-ayat di atas jelas mengandungi binaan yang meletakkan objek tepat sesudah kata kerja dan objek sipi mengikuti objek tepat. berikut adalah contoh-contoh ayat yang mengandungi frasa kerja dengan dua objek. manakala perkataan anak angkatnya dan Si Tompok hanya berfungsi sebagai penerang kepada objek dan tidak boleh dijadikan objek tepat seperti dalam contoh di bawah : 1) Dia menjadikan budak itu sebagai anak angkatnya.Apabila ayat-ayat sedemikian dipasifkan hanya frasa nama yang menjadi objek tepat akan mengambil penjudulan. 2) Aini menamakan kucing itu sebagai Si Tompok. iaitu objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada. maka ayat-ayat yang terhasil akan hanya mengandungi satu objek. contoh-contoh ayat di atas mengandungi hanya satu objek sahaja. iaitu menjadi subjek atau unsur yang diterangkan. bentuk-bentuk yang condong ialah objek tepat. iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung. perkataan sebagai boleh diletakkan di hadapan unsur-unsur penerang itu. 2) Ibu memasakkan tetamu makanan tengah hari. Ada juga frasa kerja yang seolah-olah mengandungi dua objek. 29 . Apabila ayat-ayat di atas diubah susunannya. c) Ayah menghadiahkan sejambak bunga ros kepada ibu. 1) Wandi membelikan isterinya buah mempelam. Aini menamai kucing itu Si Tompok. 3) Ayah menghadiahi ibu sejambak bunga ros. b) Ibu memasak makanan untuk tetamu. seperti ayat berikut : Dia menjadikan budak itu anak angkatnya. Contohnya : a) Wandi membeli buah mempelam untuk isterinya. Seterusnya. Untuk menjelaskan lagi ayat (1) dan (2). dan menjadikannya frasa sendi nama. Sebenarnya.

0 JENIS FRASA ADJEKTIF : UNSUR PENGISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan kata penguat. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata bantu sudah belum masih masih Penguat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua masak jahat kecil kecil cantik ganas Penguat Sekali Sangat Betul Amat Sungguh - 30 .7. sama ada di hadapan atau di belakangnya.

terhebat. mengikut binaannya: i) ii) Binaan satu perkataan. Binaan dua perkataan i) Binaan Satu Perkataan Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif. pucat. seperti yang terdapat dalam ayat-ayat berikut: • • • Syamrin tidak sebijak abangnya. cemas. tinggi. baik. seperti rajin. seperti contoh-contoh di bawah: • • • • • Pelayan restoran Ahmad sangat rajin. sebijak. misalnya: setinggi. sederhana. kehitam-hitaman. Pemuda itu baik sungguh. Air sungai itu kehitam-hitaman akibat pembuangan sisa kumbahan ke dalam sungai tersebut.Pada kata adjektif. kemelayumelayuan. Kata adjektif ini juga terdiri daripada perkataan berimbuhan. Perlawanan bola sepak malam ini menemukan dua pasukan terhebat dalam liga tersebut. Anaknya sangat cerdas. Contoh-contoh di atas ialah contoh kata adjektif yang terdiri daripada satu kata dasar. dan sebagainya. nakal. Warna kereta saya merah. kosong. Budak itu sangat cerdik. i) Binaan Dua Perkataan 31 . iaitu perkataan tanpa imbuhan. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis.

Binaan jenis ini terdiri daripada dua perkataan iaitu: a) b) Kata Adjektif + Kata Adjektif Kata Adjektif + Kata Nama Cantuman kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama membentuk konstituen baharu dengan makna baharu. Contohnya: Tinggi lampai Gemuk gedempol Kaya raya Lemah gemalai Kering kontang 32 . Di bawah ini dibincangkan binaan adjektif yang terdiri daripada dua perkataan. Contohnya: Tinggi rendah Pahit manis Baik buruk Tua muda Kecil besar Miskin kaya ✔ Deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima. a) Binaan Kata Adjektif + Kata Adjektif Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata adjektif boleh terdiri daripada: ✔ Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna. contohnya: Riang gembira Letih lesu Cantik molek Lemak manis Gagah berani Penat lelah Kurus kering ✔ Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. yakni keindahan bunyi.

a) Binaan Kata Adjektif + Kata Nama

Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata nama mengandungi kata edjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerangannya. Binaan kata adjektif ini boleh terdiri daripada: ✔ Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan: Merah jambu Hijau daun Kuning langsat Muda remaja

✔ Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan: Panjang tangan Besar kepala Ringan tulang Rabun ayam

a) Unsur Kata Penguat Dalam Frasa Adjektif

Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif dan boleh jufa terdiri daripada kata adjektif yang disertai unsur penguatnya. Ada tiga jenis unsur penguat: ✔ Penguat hadapan. ✔ Penguat belakang. ✔ Penguat bebas.

33

Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif. Contohnya, terlalu nakal, paling sedap, sangat cantik, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak kecil itu terlalu nakal. Masakan Mak Limah paling sedap. Pemandangan matahari terbenam sangat indah. Penguat belakang ialah perkataan yang terletak di bahagian belakang kata

adjektif. Contohnya, baik sekali, lambat benar, indah nian, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Perangai anak Pak Ali baik sekali. Kereta api itu lambat benar. Rumah di atas bukit itu indah nian. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas, iaitu sama ada di

hadapan atau di belakang kata adjektif. Contohnya, amat indah dan indah amat, sungguh berani dan berani sungguh, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • • •

Pemandangan di pantai itu amat indah. Pemandangan di pantai itu indah amat. Pahlawan itu sungguh berani. Pahlawan itu berani sungguh. Dua unsur penguat boleh juga hadir berderetan sebelum kata adjektif.

Contohnya, sungguh amat merdu, sangat kurang sopan, terlalu amat pedih, dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:
• • •

Suara Siti NurHaliza sungguh amat merdu. Perangainya sangat kurang sopan. Bisanya terlalu amat pedih.

34

a) Kata bantu dalam frasa adjektif. Frasa adjektif boleh juga terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh kata bantu, misalnya, sudah besar, belum cerdik, masih kecil, dan harus pandai. Contoh ayat-ayat di bawah:
• • •

Anak itu sudah besar. Dia belum cerdik lagi. Anak kucingnya masih kecil. Ada juga kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat,

misalnya: masih amat kecil, belum terlalu jauh, belum sangat pandai, sungguh masih letih, tentu sudah masak, dan benar telah pandai. Contoh ayat adalah seperti di bawah:
• • •

Anak-anak jiran saya belum bersekolah kerana masih amat kecil. Pihak dapat mengesan jejak pencuri itu kerana dia belum terlalu jauh. Buah cempedak yang diperam itu sudah terlalu masak.

8.0

JENIS FRASA SENDI NAMA

Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: a) b) c) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

35

d)

Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan

A) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di hadapan suatu frasa nama. Contohnya: Kata Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama jambatan sekolah rendah Johor Bahru

B) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului oleh kata arah. Walau bagaimanapun, frasa sendi nama boleh juga wujud tanpa kata arah. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama Kata Arah belakang dalam hujung Frasa Nama rumah bilik umum kampung

C) Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan

36

Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti keterangan, sebagai unsur frasa pilihan. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah ke dari dalam negara Jepun Sabah perlawanan Frasa Nama Frasa Keterangan pada tahun ini dengan ayahnya di sekolah kami

D) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Frasa sendi nama boleh juga dibentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh kata arah, frasa nama, dan frasa keterangan. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah Frasa Nama Frasa Nama Keterangan ke dari di pada selatan belakang atas hujung negara Perancis rumah pangkuan ibu minggu pada musim sejuk dengan segera sepanjang masa untuk bergotongroyong

37

Fungsi frasa nama bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. guru subjek Kemahiran Hidup. frasa nama berfungsi sebagai subjek. 1) Frasa nama sebagai predikat Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai predikat. 2) Frasa nama sebagai objek frasa kerja Selain menjadi subjek dan predikat. Frasa nama yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa nama yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FN sahaja. Contohnya adalah seperti di bawah: • • • Semua orang sepakat tidak hadir ke sekolah esok. Fungsi frasa nama ialah : 1) Frasa nama sebagai subjek Dalam semua pola ayat bahasa Melayu. frasa nama juga menjadi sebagai objek dalam frasa kerja.0 9. Ibunya pandai membuat kek lapis perisa pandan. terdapat lima fungsi frasa nama. Contohnya: Subjek Frasa kerja + objek 38 . Kami mengadakan rombongan ke Serikin pada minggu lalu.10.1 FUNGSI FRASA FUNGSI FRASA NAMA Dalam bahasa Melayu. Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek Suara itu Encik Suhaili Puan Jiwatere Predikat suara gadis yang bersembunyi di rumah buruk itu. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah.

2 Predikat + Frasa Sendi Nama Menjual kuih pisang di hadapan pintu pagar sekolah. membersihkan halaman rumah. 39 . menunggang motosikal.Budak-budak itu Encik Suhaili Puan Jiwatere merobohkan pondok yang baru siap itu. Contohnya adalah seperti di bawah: Subjek Pelajar itu Encik Hafiz Puan Nora Predikat + Pelengkap tidur beralaskan tikar mengkuang. Melawat neneknya yang sakit di hospital. 4) Frasa nama sebagai unsur nama dalam frasa sendi Frasa nama juga boleh menjadi unsure nama dalam frasa sendi seperti di bawah: Subjek Aqilah Athirah Fadzlee 9. memandu kereta ke sekolah. 3) Frasa nama sebagai pelengkap frasa kerja tak transitif Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai pelengkap dalam frasa kerja tak transitif. Menerima sepucuk surat daripada kakaknya. menyiapkan laporan berkaitan dengan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa Dan Guru. FUNGSI FRASA KERJA 1) Frasa Kerja Sebagai Predikat.

jahat. Ada dua kumpulan kata 40 . .Mereka berada di Kuala Lumpur. Contohnya : • • . Badannya menjadi lemah. Contohnya adalah seperti di bawah : Subjek (FN) Adik Ibunya Khatib Predikat (FK) sedang makan di atas meja. 1) Kata Nama Sebagai Pelengkap Pelengkap kata nama boleh dibezakan dengan kata nama objek atas dasar pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif.Frasa kerja boleh berfungsi sebagai predikat. lemah dan sebagainya hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa kerja yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FK sahaja. 2) Frasa Kerja Sebagai Pelengkap Untuk Kata Kerja Tak Transitif Kata Adjektif Sebagai Pelengkap Pelengkap kata adjektif seperti baik. 1) Frasa Sendi Nama Sebagai Pelengkap Frasa sendi nama hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung 'makna' sebagai unsur-unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif. membuat kek lapis perisa pandan. sedang berkhutbah di atas mimbar. Contohnya : • • Kesihatan bapanya beransur baik.Ahmad tinggal di kampung.

41 . .Pak Kaduk berbajukan kertas. . Kumpulan kedua ialah kata nama menjadi dan ada. iaitu frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat mendahului subjek.Dia berbantalkan lengan. ... seperti yang berikut: Subjek Sangat besar Contoh-contoh yang lain: Ayat susunan biasa Ayat susunan songsang predikat Rumah Ali. 9. Susunan ayat di atas boleh disongsangkan. • • • • • Contohnya : .Orang itu ada harta. Kumpulan pertama ialah imbuhan ber-.Dia menjadi guru.3 FUNGSI FRASA ADJEKTIF 1) Frasa Adjektif Sebagai Predikat. frasa adjektif sebagai predikat hadir selepas subjek .kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap demikian. seperti conyoh di bawah: Subjek Rumah Ali predikat Sangat besar. Dalam susunan ayat biasa.-kan.

segera. iaitu kata adjektif menjadi keterangan dalam predikat .  Dia  Mereka 1) Frasa Adjektif Sebagai Penerang Iaitu Selepas Kata Nama Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Penerang (kata adjektif) 42 .  Letih lesu badannya. Badannya letih lesu. 1) Frasa Adjektif Sebagai Keterangan.  Gelap benar malam ini. segera. Contohnya: PREDIKAT SUBJEK FRASA KERJA berjalan pulang berlari mengalir KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) sangat cepat. sangat pantas.  Tidurnya nyenyak benar.  Dia  Mereka  Mereka  Air sungai itu PREDIKAT SUBJEK FRASA SENDI NAMA ke kedai ke rumah saya KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) dengan cepat.  Nyenyak benar tidurnya.  Malam ini gelap benar. Frasa adjektif boleh juga hadir selepas frasa kerja selepas frasa sendi nama. deras.

unsur keterangan boleh hadir selepas kata adjektif. dan bak. 43 . a) Keterangan bandingan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan bandingan ialah ibarat. Dari segi makna. seperti. bagai.Pangkat Kopi rendah segera UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF: Dalam frasa adjektif. keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam beberapa golongan. Sakitnya pulih dengan sendirinya. Badannya kurus bagai lidi. Suaranya merdu seperti buluh perindu. Contoh ayat adalah seperti di bawah: • • • Buah epal manis ibarat gula. iaitu: a) Keterangan cara Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan cara ialah dengan. Contoh ayat ialah: • • • Badannya lemah dengan tiba-tiba. Pokok itu membesar dengan cepat.

Persekitaran rumah harus bersih untuk mengelakkan pembiakan nyamuk aedes. Budak itu pandai dalam akademik dan sukan. Contohnya: • • • Khairi sakit selalu. Wanita itu sering sedih. dan sering. a) Keterangan terhadap 44 . Contohnya: • • • Pegawai polis itu selalu sibuk dengan tugas luarnya. Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan kekerapan ialah selalu. Ramai penduduk desa yang masih hidup melarat dalam kemiskinan. Contohnya: • • • Rakyat mesti aktif dalam sukan untuk kemajuan sukan negara. jarang.a) Keterangan hal atau keadaan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan hal atau keadaan ialah dengan dan dalam. a) Keterangan kekerapan. Pekerja itu jarang-jarang lewat. Juruterbang harus berhati-hati demi keselamatan semua penumpang kapal terbang. a) Keterangan tujuan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tujuan ialah demi dan untuk.

a) Keterangan musabab Kata sendi yang terlibat dalam keterangan musabab ialah sebab dan kerana. Contoh ayat ialah: • • • Zamil selalu sakit ketika masih kecil.Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan terhadap ialah akan dan kepada. Pegawai itu sungguh cekap pada masa sekarang ini. a) Keterangan tempat 45 . pada. Murid-murid itu kurang bijak kerana tiada bimbingan. Pelatih-pelatih itu telah mahir dalam masa sebulan sahaja. dan dalam. Kita harus cinta akan tanah air. Pemuda itu amat cinta akan kekasihnya. Makanan itu sedap kerana cukup bahan-bahannya. a) Keterangan waktu Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan waktu ialah ketika. Contohnya: • • • Fahrin sangat rindu akan orang tuanya di Malaysia. Contohnya: • • • Budak itu lemah oleh sebab keletihan.

dan daripada. Bil. Buah nanas manis di bahagian pangkalnya. frasa adjektif boleh terdiri daripada beberapa unsur yang dapat digambarkan seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Adjektif + Kata Penguat + Unsur Keterangan + Ayat Komplemen Contoh Frasa Adjektif Dengan Pelbagai Keadaan Binaan Unsur-Unsurnya. Unsur-Unsur Kata Adjektif Kata Bantu + Kata Adjektif masih kuat sudah kurus Contoh 46 .Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tempat ialah pada. di. 1. Bunyinya kuat daripada pembesar suara sebelah kanan. Contoh ayat ialah: • • • Kanak-kanak itu sakit pada bahagian perutnya. FRASA ADJEKTIF SEBAGAI PENERANG IAITU SELEPAS KATA NAMA Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Pangkat Kopi Penerang (kata adjektif) rendah segera Kesimpulannya.

Kata Adjektif + Kata Penguat besar sekali cantik betul banyak sungguh 5. Kata Penguat + Kata Adjektif + Unsur Keterangan sangat manis pada bahagian pangkalnya sungguh cinta akan tanah air sangat sibuk dengan pekerjaan 8. Kata Penguat + Kata Adjektif sungguh cantik amat dalam lebih baik 3. Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Penguat amat cantik sekali sangat baik benar sungguh indah nian 7. Kata Penguat + Kata Adjektif + Ayat Komplemen sungguh yakin bahawa mereka sudah tiba amat percaya bahawa budak itu pernah 47 .telah gering 2. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Penguat masih awal sangat sudah baik sungguh sudah tua betul 6. Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif masih agak kecil belum terlalu lewat masih terlalu banyak 4.

Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Adjektif masih riang gembira tetap gagah berani pasti letih lesu 9. Kata Adjektif + Kata Penguat + Ayat Komplemen sedar sungguh bahawa persiapannya tidak mencukupi percaya benar bahawa anaknya telah berjaya yakin benar bahawa pasukannya akan menang 10. Kain itu daripada benang sutera.4 FUNGSI FRASA SENDI NAMA DALAM AYAT 1) Predikat frasa sendi nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa. Bapanya daripada keturunan raja.datang sangat sedar bahawa kita masih lemah 9. Contohnya: • • • Mereka ke sawah setiap pagi. 48 .

Contohnya: Jenis Keterangan a) Tempat Contoh Kampung Pimping ialah kampung di seberang Sungai Kampung Brunei. Saya sudah membeli pakaian untuk hari raya. dan tujuan. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa nama mendukung makna keterangan tempat. masa. Kain daripada sutera mahal harganya.1) Frasa Sendi Nama Sebagai Keterangan Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja. frasa adjektif dan frasa nama. sumber. Contohnya: Jenis keterangan contoh 49 . pembuat. asal. dan tujuan. ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa adjektif mendukung makna keterangan bandingan. b) Pembuat c) Sumber Lukisan oleh Luqman telah memenangi hadiah kedua. masa. d) Masa e) Asal f) Tujuan Itu sejenis pakaian pada zaman kerajaan Melaka. hal. Sumber bekalan elektrik penduduk Wilayah Persekutuan Labuan adalah dari Sabah.

tempat. Pelajar itu bijak dalam semua subjek. Pembahas itu berhujah seperti murai. Kita harus belajar demi masa depan. hal. Rumah kita harus bersih untuk kesihatan hidup kita. Kanak-kanak itu berehat di bawah pokok. Encik Haris datang dengan isterinya ke majlis itu. tujuan. Contohnya: Jenis keterangan a) Masa b) Tempat c) Bandingan d) Tujuan e) Hal f) Penyertaan g) Alat Contoh Kereta api bertolak pada pukul tujuh pagi. bandingan.a) Bandingan b) Hal c) Masa d) Tujuan Budak itu kurus seperti galah. Kesimpulannya. Mereka bingung pada mulanya. binaan frasa sendi nama boleh dibentuk daripada beberapa unsur. dan alat. Bapanya memukul ular itu dengan kayu. Dia berbicara tentang perangai kekasihnya. penyertaan. seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan 50 . ✔ Frasa sendi nama keterangan frasa kerja Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa kerja mendukung makna keterangan masa.

Contoh-contoh yang mengandungi pelbagai jenis frasa sendi nama: Frasa sendi nama Frasa nama Kata bantu Kata sendi nama Kata nama arah telah telah telah ke ke ke ke dalam dalam Frasa nama hutan hutan hutan hutan memburu harimau memburu harimau memburu harimau Frasa keterangan 51 .

4) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. 2) Kek keju itu sangat sedap dan manis. 52 .0 BINAAN AYAT Binaan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. Binaan Frasa Nama + Frasa Adjektif 1) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. 3) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. 2) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua buah syarikat penerbitan buku yang terkenal. 2) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. 3) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera. 3) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat.10. 4) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. Binaan Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. 5) Pembangunan ekonomi memerlukan sumbangan daripada semua rakyat.

4) Ibu menggunakan sabun pencuci Trojan untuk membasuh pakaian. 5) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. 3) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. apitan kata terbitan . 2) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan dapat menguasai istilah baharu. Kata tugas hubung gabungan. 4) Lelaki itu berseluar jean dan memakai Kemeja T. nama terbitan. 2) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan.-kan’ ialah terbitan kerja. ‘-an’ ialah terbitan akhiran kata 53 Predikat (FN) pembahas harapan sekolah Kata nama am. Binaan Frasa Kerja + Frasa Kerja 1) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang. Kata nama terbitan. Kata nama Kata nama Kata terbitan. jenis kata khas. Ayat Subjek (FN) Fatin dan Fazree merupaka n Kata nama khas.. ‘me-. 3) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot..5) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan Binaan Frasa Nama + Frasa Kerja 1) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. kata ‘pem-’ ialah kata kata awalan kata.

Kata tugas Kata jenis kata adjektif. Kata nama am. Kata tugas prafrasa jenis kata pemeri. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. 1) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua syarikat penerbitan buku yang terkenal.. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Fatin merupakan pembahas harapan sekolah. Kata nama terbitan. iaitu dan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.. ‘ter-’ ialah kata terbitan awalan 54 hubung pancangan relatif.nama. dan Predikat (FN) Sy arik at Sa sba di ialah dua sya rika t pener bitan buk u terken al yang Kata tugas Kata jenis kata nama khas. ✔ Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. Ayat Subjek (FN) Sy arik at Faj ar Su ci Kata nama khas. hubung gabungan. .an’ ialah kata terbitan Kata nama am. ‘pen-. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu.

iaitu dan. seora ng Kata nama terbitan . Selain itu. kata adjektif. Kata adjektif keadaan. setelah menjadi ayat majmuk. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk pancangan relatif. ‘peng-’ ialah kata terbitan awalan kata penyan yi Kata nama terbitan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. 1) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Syarikat Fajar Suci ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. nama gelaran ialah 55 . Ayat Subjek (FN) tele vis yen Kata nama am. iaitu dua untuk menunjukkan kedua buah syarikat. dan Predikat (FN) Doktor Fazlee Kata nama khas. Kata nama inti+penerang atau panggilan. ‘se-’ kata terbitan awalan kata penga cara Kata nama terbitan. ✔ Syarikat Sasbadi ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. ‘pe-’ ialah kata terbitan awalan kata yang hebat Kata tugas jenis kata hubung pancan gan relatif. ayat tersebut ditambah dengan kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu.apitan kata nama.

nama. untuk Kata tugas jenis kata sendi tunggal.nama. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. Ayat Subjek (FN) Razali Kata nama khas. ‘mem-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. dan Kata tugas hubung gabungan. jenis kata am. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. ke Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. nama. iaitu dan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen. gula Kata nama prafrasa terbitan. 56 . ✔ Doktor Fazlee penyanyi yang hebat. PREDIKAT (FS) membeli Kata kerja tepung Kata nama am. kedai Kata nama am.

Ayat Subjek (FN) Hardina Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil 57 . Kata nama inti + penerang nama milik ke Predikat (FS) rumah saya Kata ganti diri pertama. kata prafrasa - Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi.- Unsur keterangan tujuan atau harapan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ✔ Razali ke kedai untuk membeli gula. 1) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. Hasliza Kata nama khas Kata jenis sendi tunggal. tugas Kata nama am. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Razali ke kedai untuk membeli tepung. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. iaitu dan.

‘per-.-an’ ialah kata terbitan apitan kata nama itu Predikat (FS) daripada Kata tugas prafrasa jenis Kata nama inti + kata penerang bukan sendi. penerang nama jenis sutera Kata nama am. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Hardina ke rumah saya. penentu benang Kata nama am emas Kata nama am dan Kata tugas jenis kata hubung Kata nama inti + gabungan. nama belakang. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata nama am kata nama 58 .gabungan dua ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Persalinan pengantin Kata nama terbitan.. ✔ Hasliza ke rumah saya. iaitu dan. 1) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera.

1) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. jenis kata Kata nama inti + penerang nama tempat ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang emas. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Azmir Kata nama khas pergi Predikat (FS) ke pinggir Kata nama am. ✔ Persalinan pengantin itu daripada benang sutera. iaitu dan. pelengkap. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Azmal Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata kerja Kata tak transitif tugas tanpa prafrasa sendi tunggal. 59 .Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. kota Kata nama am.

Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.-kan Apitan kata kerja ✔ Azmal pergi ke pinggir kota. Predikat FS memerlukan sumbangan daripada Kata kerja Men-. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: Ayat Subjek (FN) Pembangunan ekonomi Kata nama am bukan manusia. ✔ Azmir pergi ke pinggir kota. 60 .. Kata adjektif Kata sendi nama semua Kata nama am rakyat Predikat frasa nama 1) Pembangunan ekonomi memerlukan dan sumbangan daripada semua rakyat.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. iaitu dan.

cantik Predikat (FA) ibarat puteri kayangan tugas Kata adjektif Kata sendi indera kata pandang. Unsur keterangan bandingan. am. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Kata nama Kata nama am. 61 . Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi nama. Ayat Subjek (FN) Syafinaz Kata nama khas sungguh Kata jenis penguat bebas. Frasa Nama + Frasa Adjektif 2) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. iaitu daripada untuk menerangkan kata sendi nama.

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. Kata nama inti + penerang bukan nama penentu belakang. jenis kata indera jenis kata rasa. manis Kata adjektif rasa. Predikat (FA) sedap Kata adjektif indera dan Kata tugas hubung gabungan. keju Kata nama am. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Kek Kata nama am. sangat Kata tugas prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis penguat bebas. iaitu ibarat untuk menerangkan kata adjektif. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. 3) Kek keju itu sangat sedap dan manis. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. itu Kata nama am. - 62 .

Ayat Subjek (FN) Farid Kata nama khas. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Kek keju itu sangat sedap.Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. iaitu dan. ✔ Kek keju itu sangat manis. 1) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. 63 . dan Kata tugas hubung gabungan. nakal Kata adjektif jenis kata khas. Kamil Kata nama sangat Kata tugas prafrasa jenis kata penguat bebas. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Predikat (FA) pandai Kata adjektif keadaan. dan Kata tugas hubung gabungan. jenis kata keadaan.

Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ✔ Farid sangat nakal. ✔ Kamil sangat pandai. ✔ Kamil sangat nakal. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Farid sangat pandai. Terdapat dua subjek dan dua predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. iaitu dan. 64 .Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif.

Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. 65 .1) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan Ayat Subjek (FN) Wajahn ya Kata nama am tak hidup kemerahmerahan Penggandaa Predikat (FA) kerana baru sahaj a Usur keteran gan dimar ahi Kata kerja transitif Ayat pasif oleh guru kelasnya Kata Kata kerja Kata sendi nama Kata nama am keteranga n n separa kata hubung adjektif pada pancang kata apitan an keterang an bandingan. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. iaitu kemerah-merahan untuk menerangkan kata adjektif. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal.

iaitu terharu untuk menerangkan kata adjektif. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Kata kerja Kata tak transitif berpeleng kap hubung pancan gan relatif Kata sendi nama Kata nama am Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. Ayat Subjek (FN) Mangsa banjir Kata nama am hidup denga n Kata sendi nama Predikat (FA) dihulu rkan Kata kerja transitif Ayat pasif piha k keraj aan terharu bantuan yang oleh Kata adjektif Apitan ter-. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal... Frasa Nama + Frasa Kerja 66 . Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan.2) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan.

-kan’ ialah terbitan apitan kerja..3) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa.-an’ kata kerja terbitan prafrasa terbitan. kata kata ialah kata apitan nama. Kekecualian bentuk majmuk. - Unsur keterangan tujuan atau harapan. kerja Kata terbitan. kerja Kata tugas jenis kata sendi tunggal.. ‘per-. 4) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan. Kata kerja Kata nama am. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. Kata terbitan. nama ‘meN-.. Ayat Subjek (FN) Persatuan Buruh Kata nama khas. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan empat ayat tunggal.. 67 . Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan tujuan atau harapan. Predikat (FK) mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa Kata terbitan. iaitu untuk untuk menerangkan kata kerja.

kan’ kata terbitan nama. kata terbitan. ialah ‘-an’ ialah kata akhiran kerja nama. apitan kerja terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.Ayat Subjek (FN) Para pendi dik sedang memb uat Predikat (FK) perbincan gan dan mengusul kan cadan gan Kata nama am. Kata tugas prafrasa jenis kata bantu sedang dilakukan. terbitan. iaitu dan. Kata kerja Kata nama terbitan. ✔ Para pendidik mengusulkan cadangan. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja.... 1) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. ‘meng-. ‘per-. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Para pendidik sedang membuat perbincangan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.-an’ ialah terbitan apitan kerja nama.. 68 . Kata kerja Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata kerja terbitan.

Frasa Kerja + Frasa Kerja 69 . Unsur keterangan waktu. iaitu dalam untuk menerangkan kata kerja terbitan. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan waktu. dalam Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. Predikat (FK) persembahan Kata kerja terbitan. Malam Muzikal Kata nama khas.Ayat Subjek (FN) Khairunnisa Kata nama khas.. ‘per-.. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja.-an’ ialah kata terbitan apitan kerja nama. Terdapat satu subjek dan satu predikat dalam ayat tunggal di atas. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja. membuat Kata kerja terbitan.

iaitu dan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Menagih dadah menyalahi undang-undang. kata penggandaan penuh.2) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang. ‘meN-. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ‘beRterbitan awalan kerja kerja. dan berjudi Predikat (FK) menyalahi undang-undang Kata kerja Kata nama terbitan. ialah kata terbitan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Kata kerja Kata ganda jenis terbitan. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja.. am. 70 . tugas Kata kata kerja terbitan. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.-i’ ialah apitan kerja kerja. Ayat Subjek (FK) Menagih dadah Kata jenis hubung gabungan. ✔ Berjudi menyalahi undang-undang. 1) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan menguasai istilah baharu.

Kata adjektif sifat. iaitu dan.an’ kata terbitan apitan kata nama. ‘peng-. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.. 1) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Membaca meluaskan ilmu pengetahuan. ✔ Membaca dapat menguasai istilah baharu. terbitan.Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) dapat Mem baca meluas kan ilmu pengeta huan dan meng uasai istila h baha ru Kata kerja terbitan ‘meNialah kata terbitan awalan kata kerja..i’ ialah kata terbitan apitan kata kerja. ialah Kata tugas hubung gabungan . Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata kerja Kata kerja Kata nama am. ‘meN-. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. jenis kata transitif.kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja. ‘meN-. Kata kerja terbitan.. Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Kata nama am Kata nama terbitan. 71 .

kerja Kata nama am. Kata terbitan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. terbitan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.-kan’ ialah kata kerja. 72 . Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersenam menyihatkan badan.. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. iaitu dan. ‘meN-.. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.Ayat Subjek (FK) menyihatka n Predikat (FK) Bersenam badan dan menguatkan otot Kata kerja Kata terbitan ‘beR-’ terbitan awalan kata kerja. ✔ Bersenam menguatkan otot. kata terbitan apitan ialah kata ialah Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. kerja Kata nama am. ‘meN-.-kan’ kata kata terbitan apitan kerja.

jenis kata dengan Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Ayat Subjek (FK) Lelaki itu Kata nama am. Ayat di atas juga 73 . berseluar Kata tak tanpa pelengkap jean Predikat (FK) dan Kata tugas hubung gabungan . memakai Kemaja T kerja Objek transitif Sebagai unsur penerang Kata kerja tak Objek transitif pelengkap Sebagai unsure penerang. Kata nama am hidup manusia.1) Lelaki itu berseluar jean dan memakai kemeja T. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.

kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja adjektif ‘ke-. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata hubung Kata kerja Kata gabungan terbitan ‘Men-.merupakan ayat majmuk gabungan... 74 . Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.-an’ apitan kata adjektif ✔ Lelaki itu memakai kemeja T. 1) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan. beR-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. iaitu dan. ragam bantu Kata kerja transitif Ayat pasif Unsur penerang an. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Lelaki itu berseluar jean Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkat kan kecergasan Kata kerja Kata terbitan.

Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. Golongan kata nama pula dipecahkan kepada 3 subgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya iaitu: i) ii) iii) Kata Nama Khas Kata Nama Am Kata Ganti Nama Maksud ciri-ciri semantik kata nama ialah makna yang didukung oleh setiap perkataan yang tergolong dalam kata nama. Kata nama 75 . Berikut merupakan kata nama yang saya analisis daripada artikel yang saya pilih: Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. iaitu dan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. tempat. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah: ✔ Bersukan boleh dijadikan hobi ✔ Bersukan boleh meningkatkan kecergasan. benda atau konsep.0 GOLONGAN KATA NAMA Golongan kata nama. 11. haiwan. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. seperti yang telah diterangkan.

Kata nama am dapat dibahgikan kepada dua jenis. Contoh penggunaannya ayat dalam artikel: – Masyrakat Melayu terkenal dengan keunikkan reka bentuk rumah tradisional. Contoh penggunaannya dalam artikel: – Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung Geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia i) Kata nama ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang hidup tetapi bukan jenis manusia. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya.khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. i) Kata Nama Am Konkrit Jenis kata nama yang membawa konsep kebendaan: Contoh dalam aritikel saya: – Rumah – Tangga – Kaki 76 . iaitu kata nama am konkrit dan kata nama am abstrak. i) Kata Nama Khas tak Hidup Kata nama khas ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang khusus tetapi bukan hidup.

kata ganti nama diri orang kedua. benda. iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. atau tempat. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: 77 . Kata ganti nam diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. Contoh dalam artikel saya: – Mimpi – Kepercayaan – Keselamatan – Kesyahduan – Kemesraan Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil.– Tangan – Tempayan – Guri – Gayung – Pintu i) Kata Nama Am Abstrak Jenis kata nama yang membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan. dan kata ganti nama diri orang ketiga. i) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata kata ganti nama yang berfungsi mengarahkan kepada sesuatu perkara. Kata ganti nama diri pula boleh dipecahkan lagi kepada kata ganti diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua. iaitu kata ganti nama tunjukdan kata ganti nama nama diri. Kata ganti nama yang menunjuk pada perkara atau benda disebut kata ganti nama tunjuk umum.

1 GOLONGAN KATA KERJA Golongan kata kerja merangkumi sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. a) Kata Ganti Nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda.a) Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. – Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: a) Ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan. 78 . Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Kata kerja transitif dapat dibahagikan kepada kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif dan kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif. – Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Ia menjadi petunjuk tentang keluar masuk rezeki kehidupan. Kata kerja tak transitif. sementara yang lainnya tidak perlu diikuti oleh pelengkap. Namun terdapat sejumlah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti dengan pelengkap. atau manusia. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif pula terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transituf berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. tempat menyambut masuknya tetamu. 11. perkara. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya.

Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i. iaitukata kerja dalam ayat aktif dan kata kerja dalam ayat pasif. yang disebut objek. i) Kata kerja tak transitif tak berpelengkap: a) Berehat b) Tidur c) Berbohong d) Makan e) Bersembang – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: i) Kata kerja tak transitif berpelengkap: a) Tinggal (di rumah) b) Membasuh (kaki) c) Menghantar (tetamu) d) Berbincang (tentang persoalan keluarga) e) Membina (rumah) – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata kerja transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya. – Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata Kerja Kata Kerja 79 .Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua.

dan kata adjektif. iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa endosentrik iaitu frasa nama. Contoh kata hubung gabungan dalam artikel saya ialah: – Dan. iaitu terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbeza-beza tetapi mempunyai satu sifat yang sama. kauhantar saya terima. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: i) ii) Selain pintu utama. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmuk gabungan. diterangi kubina. kumakan dihantar. kuhantar. kamu terima. Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki. kamu terangi. dan frasa adjektif. tetapi. kaubina.(ayat aktif) Makan Menghantar Menerima Menerangi Membina (ayat pasif) dimakan. dibina 11. Perkataan dalam golongan kata tugas ini masuk ke dalam binaan ayat sama ada melalui perhubungan dengan perkataan daripada golongan kata kerja.2 GOLONGAN KATA TUGAS Golongan kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen. Misalnya kata bilangan masuk ke dalam frasa nama melalui perhubungan dengan kata nama. diterima saya terangi. kata nama. 80 . ataupun melalui perhubungan secara langsung dengan binaan frasa atau klausa tertentu. seperti dalam contoh yang berikut: Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. atau. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. frasa kerja.

Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk. Dua contoh kata komplemen yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. Contoh penggunaannya dalam artikel saya pilih: 81 . Terbahagi kepada tiga iaitu: i) ii) iii) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan keterangan. i) Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama. Beberapa contoh ayat dalam artikel yang saya pilih mempunyai kata relatif adalah seperti berikut: a) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. b) Pintu yang kukuh melambangkan keselamatan yang sejati. c) Rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik.iii) Berhampiran dengan dapur adalah ruang yang bersifat seperti ruang tamu tetapi ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan dan bersembang. i) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain.

iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. masih. Kata bantu terbahagi kepada dua kumpulan. KATA BANTU Kata bantu. ialah sejenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja. b) Ia membawa kesan penginstitusian yang berlanjutan dan apabila ia disebarkan diseluruh persekitaran masyarakat. baru. untuk. dan belum. mula. masa kini. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. akan. iaitu sama ada masa lampau. Bentuk-bentuk kata bantu ialah telah. sedang. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: 82 . b) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. i) Kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. dan frasa sendi nama. frasa adjektif. Beberapa contoh kata keterangan adalah seperti berikut: – Kerana. pernah. atau masa hadapan.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. yang hadir sebelum frasa. rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik kerana ruang tamu merupakan usul penerimaan. dan apabila Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Selepas pintu. hidup. i) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. ia mudah difahami. iaitu menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. sudah.

frasa kerja. Kata bantu ragam i) Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak. iaitu frasa nama. b) Di dapurlah segala makanan diproses. -tah. dan mungkin. yang hanya hadir sebelum frasa. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. mesti. Contohnya. Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. Kata Nafi Kata nafi. frasa adjektif. enggan. dapat. dan memang. -kah. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat . Contohnya: 83 . Terdapat dua jenis kata penegas iaitu: i) ii) Yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya. pun. jua. boleh. patut. lagi. sahaja. Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. dan frasa sendi nama. dan –lah.– Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Penghuninya boleh tidur atau melalui mimpi malam dengan aman. harus. mahu. iaitu frasa nama sebagai subjek atau bahagiannya atau frasa predikat atau bahagiannya. c) Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. Penggunaan dalam dalam ayat berdasarkan artikel yang saya pilih ialah kata nafi tidak. Contohnya juga.

dengan penggunaan kata pemeri ialah. Kata pemeri adalah pula hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata sendi nama i) Kata sendi nama “di” 84 . dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. Kata Pemeri Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. b) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. hidup.a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. dengan penggunaan kata pemeri adalah. seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. Pemerihalan itu dapat dilakukan melalui dua cara iaitu: i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. hidup. c) Secara jitu. konsep membawa bersama proses tanggungjawab dan ia selalu dibandingkan dengan perilaku dan etika yang tidak mudah disalah anggap. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. Secara huraian tentang subjek oleh predikat. ii) Penggunaan kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama seperti yang terdapat dalam ayat berikut: – Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian.

i) Kata sendi nama “dari” Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah. atau waktu. Contoh penggunaan kata sendi nama dari adalah seperti yang berikut: a) Ia melambangkan kepercayaan. i) Kata sendi nama “ke” Kata sendi nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. haiwan atau benda. Kata sendi nama ke juga dieja sebagai satu kata yang terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. c) Punca bagi masyarakat yang hidup dan berjaya atau runtuh secara logis bermula dari rumah. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. Ciri ini membezakannya daripada kata sendi nama daripada yang hanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. i) Kata sendi nama “demi” 85 . Contoh dalam ayat: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. tempat. Contoh dalam ayat: – Ia melambangkan kepercayaan. atau unsur perbandingan atau perbezaan. b) Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. asal kejadian dan sumber. dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. sifat adat.Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. sifat adat.

setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. Contoh dalam ayat: – Di ruang tamu ini. Kata nama atau frasa nama mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan. perkataan demi bertugas membawa makna tujuan dan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. 86 . atau mujarad.Sebagai kata sendi nama. c) Bagi bilik pengantin baharu. i) Kata sendi nama “dengan” Sebagai kata sendi nama. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Selain pintu utama. dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. b) Seterusnya dapur. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. i) Kata sendi nama “tentang” Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum. perkataan dengan di hadapan kata nama atau frasa nama digunakan untuk membawa maksud. tuan rumah menerima tetamu dan mereka duduk bersama berbincang dan bersuara tentang persoalan keluarga. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. i) Kata sendi nama “akan” Kata sendi nama akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. tempat rezeki ditanak dan dirasai dengan penuh harapan.

Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. c) Ia melahirkan sikap melihat ke atas bagi anak-anak dan generasi penerus akan apa yang sepatutnya dicapai oleh mereka. 87 . Contoh penggunaannya dalam ayat: – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. yang juga dikenali sebagai kata sifat. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. 11. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. i) Kata adjektif sifatan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama.b) Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. i) Kata sendi nama “oleh” Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan.

i) Kata adjektif warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. perkahwinan. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. Contoh penggunaannya dalam ayat: – – Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. – i) Kata adjektif waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. i) Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. Bagi rumah kampung yang tinggi. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. cara beragama. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. 88 . Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: – Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh.Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk.

i) Kata Adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama.Contoh penggunaanya dalam ayat: – Bagi bilik pengantin baharu. b) Bagi bilik pengantin baharu. i) Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Contoh penggunaannya dalam ayat: – Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. 89 . Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan.

90 .

i) Kata adjekti si atan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat.Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau fra sa nama untuk membawa maksud. Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. cara beragama. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. Contoh 11. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. hala atau jurusan. yang juga dikenali sebagai kata sifat. ( ( 91 . nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan penggunaannya dalam ayat ialah: Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga -bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan.

Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. Bagi rumah kampung yang tinggi. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. iv) Kata adjekti waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. ii) Kata adjekti warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan.perkahwinan. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. Contoh penggunaanya dalam ayat: Bagi bilik pengantin baharu. iii) Kata adjekti ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. 92 ) 0 1 .

v) Kata djekti jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. b) Bagi bilik pengantin baharu. ia selalu dihiasi dengan bunga -bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. Contoh penggunaannya dalam ayat: Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. 3 4 2 93 . Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. vi) Kata adjekti cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.