3/31/2010

khusus unLuk Slswa Þra[abaLan | ÞuSulkLA1
Þ1Ŧ ÞLn
(ÞL8SL8C)
ÞANDUAN ÞLN¥U5UNAN LAÞCkAN ÞLLAk5ANAAN
CN 1nL IC8 1kAINING (CI1)

1

ÞANDUAN ÞLN¥U5UNAN LAÞCkAN ÞLLAk5ANAAN CN 1nL IC8 1kAINING
(CI1)
DIkLA1 ÞkAIA8A1AN 51 / D3

IŦ ÞLNDAnULUAN
Salah saLu kealaLan dalam proaram dlklaL pra[abaLan S1 / u3ţ adalah proaram on Lhe [oob
Lralnlna (C!1)Ŧ ualam proaram LersebuL Slswa C!1 dlberlkan Luaas unLuk melaksnakan kalaLan ker[a dl
LempaL C!1 berdasarkan keranaka kealaLan C!1 dan 8encana kealaLan pepekra[aan C!1Ŧ
ualam melaksanakan kealaLan peker[aan LersebuL Slswa C!1 dlblmblna oleh seorana MenLor
vana dlLun[uk dan berLanaauna [awab Lerhadap keberhasllan dalam pelaksanaan C!1Ŧ Pasll
pelaksanaan C!1 vana dllakukan oleh Slswa C!1 dlsusun dalam benLuk laporan pelaksanaan C!1Ŧ
unLuk menLandarlsasl penvusunan laporan C!1ţ maka dlsusunlah panduan penvsusuna laporan
pelaksanaan C!1Ŧ ulharapkan denaan penduan vana dlmaksud Slswa C!1 dapaL menvusun laporan
pelaksnaan C!1 denaan benar dan balkŦ

IIŦ ,Ak5UD DAN 1UIUAN
Maksud penvusunan laporan pelaksanaan C!1ţ adalah unLuk menlnakaLkan kompeLensl
peserLa dalam melaksanakan C!1ţ sesual denaan kebuLuhan kompeLensl [abaLan pada proveksl
[abaLan perLama dl Þerseroan / ÞerusahaanŦ
1u[uan penvusunan laporan pelaksanaan C!1ţ adalah unLuk memanLau efeLlvlLas
pelaksanaan C!1 denaan benar dan balkţ sesual denaan rencana kealaLan peker[aan vana Lelah
dlLeLapkan sesual denaan proveksl [abaLan perLama dl Þerseroan / ÞerusahaanŦ

IIIŦ Ak1CkŴAk1Ck ,LNULI5 LAÞCkAN
ualam menulls suaLu laporanţ maka fakLorŴfakLor vana perlu dlperhaLlkan adalah sebaaal
berlkuL ť
1Ŧ 1u[uan
2Ŧ Þembaca
3Ŧ SlsLemaLlka / keranaka ker[a
4Ŧ lnformasl
3Ŧ Menulls
kesleuruhan fakLor sebaaalmana LersebuL dl aLas akan mempenaaruhl efekLlvlLas dalam
penullsan suaLu laporaanŦ SeLlap fakLor LersebuL menaanduna penaerLlan dan makna sebaaal berlkuL
ť
2

1Ŧ 1u[uan
Makna Lu[uan dalam menulls suaLu laporan menaanduna arLl anLara laln ť
aŦ MeneLukan apa vana dlLulls dan baaalmana menullsnva
bŦ MemuLuskan penaaunaan lnformasl vana akan dlsa[lkan dan vana Lldak akan dlsa[lkan
aLau dl Lulls
cŦ Þenullsan laporan menaaunakan LaLa bahasa vana sesual denaan level penerlma /
pembaca laporan
dŦ MembanLu proses penullsan laporan denaan menaaunakan sLrukLur vana Lelah
dlLeLapkan
1u[uan penullsan laporan dapaL dlaunakan unLuk menalnformaslkanţ menaaambarkanţ
meneranakanţ memberl peLun[ukţ menaevaluasl dan merekomendaslţ serLa mempenaaruhlŦ
ualam penullsan laporan pelaksnaan C!1ţ Slswa C!1 dapaL memlllh Lu[uan apa vana akan
dlsampalkan dalam penvusunan laporan LersebuLŦ
2Ŧ Þembaca
Þenullsan laporan akan efekLlfţ apablla Slswa C!1 sebaaal penulls laporan memahaml
pembaca / penerlma laporanŦ keauaan menaldeLlflkasl dan menllal slapa pembaca laporanţ
adalah aaar penulls dapaL membuaL laporan sesual denaan pembacaţ balk darl seal lsl / konLenţ
aava penullsanţ dan sLrukLur penullsanţ vana dlsesualkan denaan level penaeLahuan dan harapan
pembaca laporanŦ uenaan kaLa laln Slswa C!1 makln dapaL menldenLlflkasl slapa pemlnLa laporan
dan apa vana munakln dlmlnaLlţ makln berauna laporan LersebuLŦ ulsamplna lLu benLuk dan
kuallLas laporan merupakan lndlkasl kuallLas peker[aan vana dlLuanakan dalam laporanŦ Slswa C!1
sebaaal penulls laporan dlnllal berdasarkan kuallLas hasll LullsanŦ
3Ŧ lnformasl
ualam menulls suaLu laporanţ seberapa banvak lnformasl vana akan dlsampalkanţ harus
melakukan Lukar pendapaL denaan aLasan secara lanasuna / menLorţ orana vana munakln akan
membaca laporanţ penaambll kebl[akan dl LemapL dlmana peker[aan dllakukan aLau dl LemapL
C!1 Slswa C!1Ŧ
4Ŧ SlsLemaLlka / keranaka Þenullsan
Slswa C!1 dalam menulls laporan pelaksanaan C!1ţ slsLemaLlka aLau keranaka penullsan
laporan merupakan pedoman / acuan dalam menulls laporanŦ Laporan vana dlsusun Slswa C!1
sesual denaan makna laporan vana kan dlsampalkan kepada pembacaŦ Þenvusunan laporan
LersebuL denaan memperLlmbanakan Lu[uanţ sLrukLur dan lsl laporan vana akan dlbuaLŦ
3Ŧ Menulls Laporan
ualam menulls suaLu laporanţ Slswa C!1 harus memperhaLlkan LenLana selekLlflLas
laporanţ valLu LerkalL denaan pemlllhan kaLaţ bahasaţ aLau lsLllahŦ ulsamplna lLu [uaa harus
memperhaLlkan akuraslţ valLu berdasarkan fakLa vana adaŦ uemuklan pukla harus memperhaLlkan
L[uan / ob[ekLlfţ valLu memandana berbaaal slslţ anLara laln bukan berdasarkan lnLerpreLasl orana
laln aLau dlrl sendlrlŦ Selan[uLnva Slswa C!1 [uaa harus memperLlmbanaan bahwa laporan vana
3
dlsusun Lldak berLeleŴLeleţ arLlnva rlnakas dan menaanduna unsur vana penLlnaŦ ÞersvaraLan laln
vana harus dlpenuhl Slswa C!1 dalam menvusun laporan adalah [elas dan konslsLenţ arLlnva
laporan dapaL dlbaca dan dlmenaerLl pembacaŦ

IVŦ ,L1CDCLCGI ÞLN¥U5UNAN LAÞCkAN
MeLodolal penvusunan laporan pelaksnaan C!1 Lldak berbeda denaan meLodoloal penvusunan
Lelaahan sLafŦ Cleh karena lLu Slswa C!1 dapaL mempela[arl cara penullsan Lelaahan sLaf
sebaaalmana LercanLum dalam Þanduan Þenvusunan 1elaahan SLafŦ

VŦ Ck,A1 LAÞCkAN
ualam penvusunan laporan pelaksanaan C!1ţ perlu dlLeLapkan formaL penullsanţ sehlnaaa
Slswa C!1 dapaL memahaml benLuk sLandar darl laporan vana akan dlLullsŦ uenaan demlklan benLuk
sLadar laporan vana dlsusun Slswa C!1 dapaL sLandar sesual denaan pedoman vana Lelah dlLeLapkanŦ
lormaL laporan pelaksanaan C!1 sebaaalmana dlmaksud adalah sebaaal berlkuL ť

4

Contoh halaman Judul:


contoh >
LAPORAN
ON THE JOB TRAININGDI PT PLN AREA PELAYANAN DAN
JARINGAN SIDOARJO


Diajukan OIeh:

DWI ANDINA RAHAJENG
NIP 00882150
ASISTEN OFFICER PELAYANAN PELANGGAN
APJ MALANG


PROGRAM ON THE JOB TRAÌNÌNG DÌKLAT EXECUTÌVE EDUCATÌON ÌV
TAHUN -2009

PT PL N (PERSERO)
PUSAT PEND!D!KAN DAN PELAT!HAN
3

Contoh : Lembar Pengesahan< contoh >
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN OJT

Nama / NÌP : ........................................

Jabatan : ........................................

Menyetujui : Bandung, Maret 2009
Mentor Peserta OJT
Manajer APJ Sidoarjo
ttd ttd

(...........................) ( .............................)

Mengetahui
General Manager Manajer SDM
PT PLN (Persero) Dist Jatim PT PLN (Persero) Dist Jatim
ttd ttd

( .............................) ( .............................)

PT PL N (PERSERO)
PUSAT PEND!D!KAN DAN PELAT!HAN
6

LA? Cu1 LAÞC8An C!1

kA1A ÞLnCAn1A8
uAl1A8 lSl
8A8 l ÞLnuAPuLuAn
1Ŧ1Ŧ LaLar 8elakana
1Ŧ2Ŧ uasar dan Lu[uan Þelaksanaan C!1
1Ŧ3Ŧ Maksud Þelaksanaan C!1
8A8 ll Þ8CllL unl1
2Ŧ1Ŧ SLrukLur Craanlsasl
2Ŧ2Ŧ Þroses 8lsnls unlL
8A8 lll ÞLLAkSAnAAn C!1 ÞL88luAnC
3Ŧ1Ŧ 8ldana non 1eknlk
8ldana SuM dan Craanlsasl
8ldana komunlkasl Pukum dan AdmlnlsLrasl
8ldana keuanaan
8ldana nlaaa
3Ŧ2Ŧ 8ldana 1eknlk
8ldana ulsLrlbusl
8ldana 1ransmlsl
8ldana ÞembanaklLan

8A8 lv PASlL ÞLLAkSAnAAn
4Ŧ1Ŧ Þermasalahan
4Ŧ2Ŧ SaranŴsaran

Lamplran Ŷ lamplran

uaLa Þendukuna dan loLo

7


VIŦ ÞLNU1UÞ
uenlklan Þenduan Þenvusunan Laporan Þelaksanaan Cn 1he !ob 1ralnlna (C!1) lnl dlsusunţ
sehlnaaa Luaas penvusunan laporan vana dlbebankan kepada para Slswa C!1 dapaL Lerselenaaara
denaan benar dan balkţ sehlnaaa hasll laporan vana dlharapkan dapaL selesal denaan eflslen dan
efekLlfŦ
Akhlrnva semoaa penduan lnl dapaL bermanfaaLŦ

!akarLaţ Mel 2010
Þ1 ÞLn (Þersero) ÞuSulkLA1
kLÞALAţ


nAk¥C 5CL1LNDkC

° f°– °© f° f°––°– ©ff  f f½ f¾f° ff¯ ½ f¾f°ff° @ f¾ ½ f¾f°ff°@f°– ff° ¾f@ ¾¾° ff¯ °f½f°½ f¾f°ff°@ D°¯ °f° f¾f¾½ °¾°f°f½f°@ ¯ff ¾¾°f½f° f°½ °¾¾°ff½f° ½ f¾f°ff° @ ff½f° °–f° ½ ° f° f°– ¯f¾ ¾f @ f½f ¯ °¾° f½f° ½ f¾°ff°@ °–f° °f f° f   . 9-D-9-DD--9-9---@ @-- %@% @9 @-$  9-DD- ff ¾f –ff° ff¯ ½–f¯ f ½f©f ff° $  f ff ½–f¯ °  © f°°–%@% ff¯½–f¯ ¾ ¾f@ f°–f¾°¯ f¾°ff°–ff° ©f  ¯½f@ f¾ff° f°–f –ff°@ f° °nf°f –ff°½ ½ f©ff°@ ff¯¯ f¾f°ff° –ff°½ ©ff° ¾ ¾f@ ¯ °– ¾ f°– . °¾ ¾ f° €f ¾ f–f¯f°f ¾  ff¾ ff° ¯ ¯½ °–f € f¾ ff¯ ½ °¾f°¾ff½ff° f½€f ¾ ¯ °–f° °–½ °– f° f°¯f°f¾ f–f   .-D9- ff¯ ¯ °¾ ¾f f½f° ¯ff €f €f f°– ½ ½ ff° f ff ¾ f–f    @©f° 9 ¯ fnf ¾ ¯ff$ f°–f ©f °€¯f¾ .f¾ ½ °¾°f° f½f° ½ f¾f°ff° @ f ff ° ¯ °°–ff° ¯½ °¾ ½ ¾ f ff¯ ¯ f¾f°ff° @ ¾ ¾f °–f° f° ¯½ °¾ ©f ff° ½f f ½ ¾ ©f ff°½ f¯f 9 ¾ f°$9 ¾fff° @©f° ½ °¾°f° f½f° ½ f¾f°ff° @ f ff ° ¯ ¯f°f € f¾ ½ f¾f°ff° @ °–f° °f f° f ¾ ¾f °–f° °nf°f –ff° ½ ©ff° f°– f f½f°¾ ¾f °–f°½ ¾©f ff°½ f¯f 9 ¾ f°$9 ¾fff°   @ @.D-@DD- .

¯¾f° ½ °––°ff° °€¯f¾ f°– ff° ¾f©f° f° f°– f ff° ¾f©f° ff ¾ n 9 °¾f° f½f° ¯ °––°ff° ff ff¾f f°– ¾ ¾f °–f°  ½ ° ¯f $ ½ ¯ fnff½f° . ° f°f½ff°– ¾ f° f–f¯f°f¯ °¾°f .f°f©f° ff¯¯ °¾¾ff½f°¯ °–f° °–ff°fff° f . °¾f½f° ff¯ ¯ °¾ ¾f f½f° ¾f @ f¾ ¯ ¯½ ff° °f°– ¾ €f¾ f½f° f f °–f° ½ ¯f° ff ff¾f ff ¾f ¾f¯½°– ©–f f¾ ¯ ¯½ ff°ff¾ f f¾ff°€fff°–f f ¯f°½ff¾¯ ¯½ ff° ©f°$ © € f¯ ¯f° f°– f–f¾¾ f°fff° f° f¾ff°° ½ f¾f°– f°ff ¾ °  f°©°f¾f@ ©–ff¾¯ ¯½ ¯ f°–f° fff½f° f°–  . ¯ f° ½¾ ¾ ½ °¾f° f½f° °–f° ¯ °––°ff° ¾ f°– f f½f° @©f° ½ °¾f° f½f° f½f –°ff° ° ¯ °–°€¯f¾f° ¯ °––f¯ ff° ¯ ° f°–f° ¯ ¯ ½ °© ¯ °– ff¾ f° ¯ ¯ ° f¾ ¾ f ¯ ¯½ °–f ff¯ ½ °¾f° f½f° ½ f¾°ff° @ ¾f @ f½f ¯ ¯ ©f° f½f f°– ff° ¾f¯½ff° ff¯½ °¾°f°f½f° ¾   9 ¯ fnf 9 °¾f° f½f° ff° € € f½f f ¾f @ ¾ f–f ½ °¾ f½f° ¯ ¯ff¯ ½ ¯ fnf $ ½ ° ¯f f½f°  –ff° ¯ °– €f¾ f° ¯ °f ¾f½f ½ ¯ fnf f½f° f fff–f½ °¾ f½f¯ ¯ ff½f°¾ ¾f °–f°½ ¯ fnf f f¾ –¾$° ° –ff½ °¾f° f°¾½ °¾f° f°– ¾ ¾ff° °–f° ½ °– ff° f°ff½f° ½ ¯ fnff½f° °–f°fff°¾f@¯f° f½f¯ ° °€f¾¾f½f½ ¯°ff½f° f° f½f f°– ¯°–° ¯°f ¯f° –°f f½f° ¾  ¾f¯½°– ° f° ff¾f½f°¯ ½ff°° f¾ff¾½ ©ff°f°– f°–f° ff¯f½f° ¾f@ ¾ f–f½ °¾f½f° °f f¾ff°ff¾f¾¾f°  °€¯f¾ ff¯¯ °¾¾ff½f° ¾ f½f f°f°€¯f¾f°–ff° ¾f¯½ff° f¾ ¯ ff° f ½ ° f½f °–f° ff¾f° ¾ nff f°–¾°– $ ¯ ° f°– f°– ¯°–° ff° ¯ ¯ fnf f½f° ½ °–f¯  ©ff°  ¯f½ ¯f°f ½ ©ff° ff° ff  ¯f½ @¾f@  ¾ ¯ff$ f°–f9 °¾f° ¾f @ ff¯ ¯ °¾ f½f° ½ f¾f°ff° @ ¾¾ ¯ff ff f°–f ½ °¾f° f½f° ¯ ½ff° ½ ¯f° $ fnf° ff¯ ¯ °¾ f½f° f½f° f°– ¾¾° ¾f @ ¾ ¾f °–f° ¯f°f f½f° f°– f° ¾f¯½ff° ½f f ½ ¯ fnf 9 °¾°f° f½f° ¾ °–f°¯ ¯½ ¯ f°–f°©f° ¾ f°¾f½f°f°–ff° f  .  @©f° .

@9- ff¯ ½ °¾°f° f½f° ½ f¾f°ff° @ ½  f½f° €¯f ½ °¾f° ¾ °––f ¾f@ f½f¯ ¯ff¯ °¾f° f ff½f°f°–ff° ¾ °–f° ¯f° ° ¾f ff½f°f°– ¾¾°¾f@ f½f¾f° f¾ ¾f °–f°½ ¯f°f°– f f½f° ¯ff½f°½ f¾f°ff°@¾ f–f¯f°f ¯f¾ f ff¾ f–f           . –½ °¾°f°f½f°½ f¾°ff°@ f f °–f°¯ –½ °¾°f° fff° ¾f€  f °f ¾f @ f½f ¯ ¯½ f©f nff ½ °¾f° fff° ¾f€ ¾ f–f¯f°f nf°¯ ff¯9f° f°9 °¾°f°@ fff°f€  I . ¾¾° f   f°f°–f¾ f°¯ °–f° °–°¾f°–½ °°– 9 ¾fff°f° f°– f¾ ½ ° ¾f @ ff¯ ¯ °¾° f½f° f ff © f¾ f° °¾¾ ° f°f f½f° f½f fnf f° ¯ °– ½ ¯ fnf  I .@9-DD--9- .

4394 ! # % %#  !%!#! #$ #  .:.3:/: #'#! #%&%"  #&'#!!!#'! ..2.3 0 # !  $$% #!! !  !# # % %#%&%'&% ' %&   . 4394.

.2..4394 #!$! # % . 439402-.7!0308.3 #'#! #%&%" #&'#!!!#'!  .

92    99/ .-. %     .3/:3 .709  !08079.07$ !%! !078074 89.9.3.92 99/  99/ 99/ .3  0309:: 03947 .3..07!$/4.74   0309.: 0307.3.! .07 !%! !078074 89.

 f°–f°¾f¾  f°–¯°f¾¯ f° ¯°¾f¾  f°– f°–f°  f°–-f–f   f°–@ °  f°–¾ ¾  f°–@f°¾¯¾  f°–9 ¯ f°–f°  I9--  9 ¯f¾fff°   ff° ¾ff° f¯½f° f¯½f° ff9 ° °– f°  . D@9-@ @9--@ @ 9-DD-  ff ff°–  f¾f f°©f°9 f¾f°ff°@  .f¾ 9 f¾f°ff°@ 9D-@  –f°¾f¾  9¾ ¾ ¾°¾D° 9--@9 -   f°–-°@ °  f°–.

 9@9-%9 ¾ %9D@ 9  @-  . I 9-D@D9 °f° 9 ° f° 9 °¾°f° f½f° 9 f¾f°ff° ° @  @f°°– %@% ° ¾¾° ¾ °––f –f¾ ½ °¾°f° f½f° f°– f°f° ½f f ½ff ¾f @ f½f ¾ °––ff °–f° °f f° f ¾ °––f f¾ f½f° f°– ff½f° f½f ¾ ¾f °–f° €¾ ° f° € € °f¾ ¯–f½ ° f°° f½f ¯f°€ff  fff .