PERANAN HADIS

DISEDIAKAN OLEH: SITI NUR ABIRAH BT AZMEE NABILAH FARHANAH BT NOH

Hadis sebagai pentafsir Al-Quran
‡ Hadis yang bertindak mentafsirkan serta menjelaskan nas al-Quran adalah selaras dengan perutusan Baginda sebagai pesuruh Allah. ‡ Ini disebabkan Rasulullah sahaja yang lebih mengetahui maksud sebenar ayat-ayat tersebut. ‡ Keadaan hadis yang mentafsirkan al-Quran dapat dibahagikan 3 keadaan lain pula,iaitu:

a) Hadis berperanan untuk menjelaskan nas-nas alQuran yang berbentuk mujmal. .Hadis menjelaskan nas al-Quran yang masih berbentuk umum ‡ Konsep mujmal menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-Amidi di dalam kitabnya:AlIhkam Fi Usul Ahkam:iaitu nas yang tidak boleh ditangguhkan terhadap salah satu daripada dua maksud dan nas yang tidak jelas mana satukah yang dimaksudkan. ‡ Lantaran itu.nas mujmal merupakan nas yang ringkas sekaligus memerlukan penjelasan .

Ayat serta nas-nas al-Quran yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan suruhan atau perintah kewajiban mendirikan sembahnyang lima waktu.Antara contohnya ialah sebagaimana berikut: i.Sebagaimana Firman Allah: .

apa-apa sahaja keadaan yang berkenaan dengan cara mengerjakan sembahyang akan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui sunnah Amaliah atau praktikal baginda.ayat tersebut berbentuk mujmal.iaitu tidak diterangkan cara. ‡ Oleh sebab itu.bentuk.‡ Kalau dilihat.syarat dan masa untuk menunaikannya secara khusus. .

kemudian bacalah mana-mana ayat alQuran yang mudah bagi kamu.kemudian rukuklah hingga tetap rukuk kamu.Lakukanlah demikian dalam semua sembahyang kamu.kemudan kamu sujud hingga tetap sujud kamu.kemudian angkat kepala hingga kamu berdiri dengan betul.maka takbirlah.w daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Apabila kamu berdiri betul.‡ Antara contohnya sebagaimana sabda baginda kepada salah seorang sahabat lelaki yang tidak tahu cara mendirikan sembahyang dengan cara sempurna dan betul melalui hadis baginda s.Kemudian kamu angkat kepala kamu hingga duduk tetap.a. .

a.w menjelaskan kepada umatnya antara harta yang diwajibkan berzakat ialah:Binatang ternakan seperti:Unta.Tanaman seperti :Buah tamar. ..Oleh itu.sebagaimana firman-Nya: Terjemahan.lembu...Rasulullah s.. ³ ‡ Ayat tersebut tidak dijelaskan secara berkaitan jenis harta yang dikenakan zakat serta kadarnya.ii) Begitu juga dengan firman Allah tentang kewajipan atau tuntutan mengeluarkan zakat. Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai zakat«´(Surah Al-Taubah:103) ³ . dan gandum.

‡ Sebagai contoh untuk penjelasannya ialah hadis Rasulullah s.manakala tanaman yang tumbuh dengan disirami menggunakan tenaga(kos)zakatnya 1/20 .a.w mengenai perbezaan di antara zakat tanaman yang tumbuh melalui siraman air hujan dengan tanaman yang disirami dengan menggunakan tenaga manusia ‡ Ia dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Ibnu Umar: Maksudnya:Tanaman yang disirami oleh air hujan atau mata air atau menyerap air sendiri melalui akarnya.zakatnya 1/10.

iii)Terdapat nas al-Quran yang masih tidak jelas atau kesamaran pengertiannya ‡ Oleh itu. ‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah: ..´ ³ ...hadis bertindak menafsir dan menjelaskan nas kesamaran tentang maksud sebenarnya disebabkan ia sukar untuk difahami oleh akal pemikiran manusia. (Surah al-Baqarah:187) .. Terjemahan:Makan dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar..

sabda baginda s.Rasulullah bertindak menjelaskan segala kesamaran tersebut.sebagaimana riwayat Adi bin Hatim. ‡ Oleh itu. ‡ Untuk itu.a.tentu sekali melalui pemikiran dan akal manusia yang terbatas amat sukar sekali untuk memahami nas yang samar itu.‡ Yang dimaksudkan dengan perkataan :Benang putih serta benang hitam sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut adalah berbentuk samar-samar. .w Maksudnya:Sesungguhnya itu ialah kegelapan waktu malam dan cerah waktu siang.

manakala perkataan benang hitam pula membawa maksud:malam .‡ Lantaran itu.hadis tersebut telah mentafsirkan mksud sebenar perkataan:Benang putih ialah dengan membawa maksud :Siang .

. ‡ Dalam al-Quran.Justeru itu. ‡ Hasil dan maksud sebenar yang dikehendaki oleh nas al-Quran bukanlah dalam bentuk keumumannya itu.b) Hadis mengkhususkan nas al-Quran yang berbentuk umum.tetapi hukum yang telah dikhususkan oleh hadis Baginda.hadislah yang mengkhususkan segala keumuman nas tersebut.terdapat banyak nas yang disebut secara umum.

Terjemahan :Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu.anak para nabi atau sebaliknya.‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan wasiat: ‡ .antaranya ialah: .hadis telah bertindak mengkhususkan segala nas yang berbentuk umum tersebut... iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. ‡ Lantaran itu..dimana ia menjelaskan secara umum tentang anak yang berhak mewarisi harta pusaka dengan merangkumi semua anak..(Surah Al-Nisa¶:11) ‡ Ketetapan hukum dalam ayat tersebut berbentuk umum.sama ada pembunuh kepada pewaris atau tidak.

hadis juga telah mengkhususkan ayat atay nas yang berbentuk umum tersebut.Hal itu dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Pembunuh tidak dapat mewarisi.apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. ii.i. Menerusi hadis telah menjelaskan bahawa anak-anak Nabi tidak mewarisi harta pusaka.Di mana pembunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan si mati. Selain itu. .Semua itu dijelaskan dalam sabda Baginda yang diriwayatkan daripada Abu Bakar: Maksudnya:Kami(Para nabi).tidak dipusakai.

Ia tidak menjelaskan kedudukan yang berkaitan dengan pencuri yang dikenakan hukum potong tangan.Dalam kata lain.hadis yang bertindak sebagai muqayyad atau membataskan terhadap hukum dan nas Al-Quran yang berbentuk mutlak.t: Terjemahan:Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka .iii. ‡ ‡ . Ketetapan tentang nilai atau kadar barang yang dicuri terdapat hadis yang membataskan kadarnya. Ayat tersebut berbentuk mutlak. Hadis membataskan nas yang berbentuk mutlak. Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah s.w.

‡ Hal itu dinyatakan sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w daripada A isyah: Maksudnya:Dipotong tangan pencuri terhadap barang curian bernilai ¼ dinar dan lebih .

Hadis Sebagai Nasikh Hukum ‡ Hadis bertindak memainkan peranan penting untuk menetapkannya serta bertindak sebagai dalil untuk mensabitkan sudut nasikh dan mansukh terhadap nas al-Quran. . ‡ Jumhur ulama menyatakan bahwa hadis itu kadangkala bertindak serta harus dan menasakh dan mengganti hukum yang ditetapkan atau thabit melalui al-Quran kecuali Imam Syafi I yang berpendapat sebaliknya.

‡ Faktornya ialah kedudukan al-Quran adalah lebih tinggi berbanding hadis. .pendapat sebahagian daripada kalangan mazhab Syafi I.bukan melauli hadis. ‡ Walaubagaimanapun.seperti alBaydawi dan al-Asnawi -Hadis bukan sahaja dapat bertindak sebagai dalil dan bukti yang menetapkan konsep nasikh dan mansukh dalam al-Quran.nas al-Quran hanyalah boleh dibatalkan dengan al-Quran atau nas al-Quran hanya bertindak membatalkan hukum sahaja.‡ Menurut pendapat Imam Syafi I.

(Surah Al-Baqarah:180) ‡ Ayat Al-Quran telah dinasakahkan oleh hadis Rasulullah s.hadis juga boleh bertindak untuk membatalkan al-Quran.‡ Namun.Menurut mereka.a. .hal ini telah terbukti dan telah berlaku berdasarkan firman Allah: Terjemahan:Diwajibkan ke atas kamu berwasiat dengan cara terbaik kepada ibubapa dan keluarga yang hampir apabila seseorang kamu hampir mati dan sekiranya ada meninggalkan harta.w sebagaimana sabda Baginda daripada Amru bin Kharijah : Maksudnya:Tiada wasiat bagi ahli waris (penerima pusaka). Itu adalah kewajipan orang yang bertaqwa.

‡ Hukum yang mewajibkan berwasiat daripada harta peninggalan kepada ibu bapa. ‡ Seseorang itu tidak boleh berwasiat untuk memberikan hartanya kepada ibu bapa dan ahli warisnya yang sememangnya berhak menerima pusaka.ahli waris dan kaum kerabat telah dibatalkan oleh hadis.‡ Keadaan tersebut telah membuktikan bahawa Hadis boleh bertindak memansukhkan alQuran . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful