PERANAN HADIS

DISEDIAKAN OLEH: SITI NUR ABIRAH BT AZMEE NABILAH FARHANAH BT NOH

Hadis sebagai pentafsir Al-Quran
‡ Hadis yang bertindak mentafsirkan serta menjelaskan nas al-Quran adalah selaras dengan perutusan Baginda sebagai pesuruh Allah. ‡ Ini disebabkan Rasulullah sahaja yang lebih mengetahui maksud sebenar ayat-ayat tersebut. ‡ Keadaan hadis yang mentafsirkan al-Quran dapat dibahagikan 3 keadaan lain pula,iaitu:

a) Hadis berperanan untuk menjelaskan nas-nas alQuran yang berbentuk mujmal.nas mujmal merupakan nas yang ringkas sekaligus memerlukan penjelasan . ‡ Lantaran itu. .Hadis menjelaskan nas al-Quran yang masih berbentuk umum ‡ Konsep mujmal menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-Amidi di dalam kitabnya:AlIhkam Fi Usul Ahkam:iaitu nas yang tidak boleh ditangguhkan terhadap salah satu daripada dua maksud dan nas yang tidak jelas mana satukah yang dimaksudkan.

Antara contohnya ialah sebagaimana berikut: i. Ayat serta nas-nas al-Quran yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan suruhan atau perintah kewajiban mendirikan sembahnyang lima waktu.Sebagaimana Firman Allah: .

.bentuk.syarat dan masa untuk menunaikannya secara khusus.apa-apa sahaja keadaan yang berkenaan dengan cara mengerjakan sembahyang akan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui sunnah Amaliah atau praktikal baginda. ‡ Oleh sebab itu.ayat tersebut berbentuk mujmal.iaitu tidak diterangkan cara.‡ Kalau dilihat.

maka takbirlah.Lakukanlah demikian dalam semua sembahyang kamu.‡ Antara contohnya sebagaimana sabda baginda kepada salah seorang sahabat lelaki yang tidak tahu cara mendirikan sembahyang dengan cara sempurna dan betul melalui hadis baginda s.Kemudian kamu angkat kepala kamu hingga duduk tetap. .kemudian rukuklah hingga tetap rukuk kamu.kemudan kamu sujud hingga tetap sujud kamu.kemudian angkat kepala hingga kamu berdiri dengan betul.kemudian bacalah mana-mana ayat alQuran yang mudah bagi kamu.w daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Apabila kamu berdiri betul.a.

³ ‡ Ayat tersebut tidak dijelaskan secara berkaitan jenis harta yang dikenakan zakat serta kadarnya.. .w menjelaskan kepada umatnya antara harta yang diwajibkan berzakat ialah:Binatang ternakan seperti:Unta..Rasulullah s.ii) Begitu juga dengan firman Allah tentang kewajipan atau tuntutan mengeluarkan zakat. dan gandum.lembu.Oleh itu.Tanaman seperti :Buah tamar...a.sebagaimana firman-Nya: Terjemahan. Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai zakat«´(Surah Al-Taubah:103) ³ .

manakala tanaman yang tumbuh dengan disirami menggunakan tenaga(kos)zakatnya 1/20 .zakatnya 1/10.‡ Sebagai contoh untuk penjelasannya ialah hadis Rasulullah s.a.w mengenai perbezaan di antara zakat tanaman yang tumbuh melalui siraman air hujan dengan tanaman yang disirami dengan menggunakan tenaga manusia ‡ Ia dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Ibnu Umar: Maksudnya:Tanaman yang disirami oleh air hujan atau mata air atau menyerap air sendiri melalui akarnya.

.hadis bertindak menafsir dan menjelaskan nas kesamaran tentang maksud sebenarnya disebabkan ia sukar untuk difahami oleh akal pemikiran manusia. (Surah al-Baqarah:187) ... Terjemahan:Makan dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar. ‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah: .´ ³ ...iii)Terdapat nas al-Quran yang masih tidak jelas atau kesamaran pengertiannya ‡ Oleh itu.

‡ Oleh itu.sebagaimana riwayat Adi bin Hatim.w Maksudnya:Sesungguhnya itu ialah kegelapan waktu malam dan cerah waktu siang.a.tentu sekali melalui pemikiran dan akal manusia yang terbatas amat sukar sekali untuk memahami nas yang samar itu. ‡ Untuk itu.sabda baginda s.Rasulullah bertindak menjelaskan segala kesamaran tersebut.‡ Yang dimaksudkan dengan perkataan :Benang putih serta benang hitam sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut adalah berbentuk samar-samar. .

manakala perkataan benang hitam pula membawa maksud:malam .hadis tersebut telah mentafsirkan mksud sebenar perkataan:Benang putih ialah dengan membawa maksud :Siang .‡ Lantaran itu.

.b) Hadis mengkhususkan nas al-Quran yang berbentuk umum.terdapat banyak nas yang disebut secara umum. ‡ Dalam al-Quran. ‡ Hasil dan maksud sebenar yang dikehendaki oleh nas al-Quran bukanlah dalam bentuk keumumannya itu.tetapi hukum yang telah dikhususkan oleh hadis Baginda.Justeru itu.hadislah yang mengkhususkan segala keumuman nas tersebut.

antaranya ialah: .hadis telah bertindak mengkhususkan segala nas yang berbentuk umum tersebut.. ‡ Lantaran itu.. Terjemahan :Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu..anak para nabi atau sebaliknya. iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.(Surah Al-Nisa¶:11) ‡ Ketetapan hukum dalam ayat tersebut berbentuk umum.sama ada pembunuh kepada pewaris atau tidak..dimana ia menjelaskan secara umum tentang anak yang berhak mewarisi harta pusaka dengan merangkumi semua anak.‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan wasiat: ‡ .

Semua itu dijelaskan dalam sabda Baginda yang diriwayatkan daripada Abu Bakar: Maksudnya:Kami(Para nabi). ii. Selain itu. Menerusi hadis telah menjelaskan bahawa anak-anak Nabi tidak mewarisi harta pusaka.hadis juga telah mengkhususkan ayat atay nas yang berbentuk umum tersebut.apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah.Di mana pembunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan si mati.tidak dipusakai.i. .Hal itu dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Pembunuh tidak dapat mewarisi.

Ayat tersebut berbentuk mutlak. ‡ ‡ .w.t: Terjemahan:Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka .Ia tidak menjelaskan kedudukan yang berkaitan dengan pencuri yang dikenakan hukum potong tangan.Dalam kata lain. Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah s. Ketetapan tentang nilai atau kadar barang yang dicuri terdapat hadis yang membataskan kadarnya.hadis yang bertindak sebagai muqayyad atau membataskan terhadap hukum dan nas Al-Quran yang berbentuk mutlak. Hadis membataskan nas yang berbentuk mutlak.iii.

‡ Hal itu dinyatakan sebagaimana hadis Rasulullah s.a.w daripada A isyah: Maksudnya:Dipotong tangan pencuri terhadap barang curian bernilai ¼ dinar dan lebih .

.Hadis Sebagai Nasikh Hukum ‡ Hadis bertindak memainkan peranan penting untuk menetapkannya serta bertindak sebagai dalil untuk mensabitkan sudut nasikh dan mansukh terhadap nas al-Quran. ‡ Jumhur ulama menyatakan bahwa hadis itu kadangkala bertindak serta harus dan menasakh dan mengganti hukum yang ditetapkan atau thabit melalui al-Quran kecuali Imam Syafi I yang berpendapat sebaliknya.

seperti alBaydawi dan al-Asnawi -Hadis bukan sahaja dapat bertindak sebagai dalil dan bukti yang menetapkan konsep nasikh dan mansukh dalam al-Quran.nas al-Quran hanyalah boleh dibatalkan dengan al-Quran atau nas al-Quran hanya bertindak membatalkan hukum sahaja. ‡ Walaubagaimanapun. .pendapat sebahagian daripada kalangan mazhab Syafi I. ‡ Faktornya ialah kedudukan al-Quran adalah lebih tinggi berbanding hadis.‡ Menurut pendapat Imam Syafi I.bukan melauli hadis.

(Surah Al-Baqarah:180) ‡ Ayat Al-Quran telah dinasakahkan oleh hadis Rasulullah s. .Menurut mereka.‡ Namun.hal ini telah terbukti dan telah berlaku berdasarkan firman Allah: Terjemahan:Diwajibkan ke atas kamu berwasiat dengan cara terbaik kepada ibubapa dan keluarga yang hampir apabila seseorang kamu hampir mati dan sekiranya ada meninggalkan harta.w sebagaimana sabda Baginda daripada Amru bin Kharijah : Maksudnya:Tiada wasiat bagi ahli waris (penerima pusaka).hadis juga boleh bertindak untuk membatalkan al-Quran. Itu adalah kewajipan orang yang bertaqwa.a.

.‡ Keadaan tersebut telah membuktikan bahawa Hadis boleh bertindak memansukhkan alQuran . ‡ Seseorang itu tidak boleh berwasiat untuk memberikan hartanya kepada ibu bapa dan ahli warisnya yang sememangnya berhak menerima pusaka. ‡ Hukum yang mewajibkan berwasiat daripada harta peninggalan kepada ibu bapa.ahli waris dan kaum kerabat telah dibatalkan oleh hadis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful