PERANAN HADIS

DISEDIAKAN OLEH: SITI NUR ABIRAH BT AZMEE NABILAH FARHANAH BT NOH

Hadis sebagai pentafsir Al-Quran
‡ Hadis yang bertindak mentafsirkan serta menjelaskan nas al-Quran adalah selaras dengan perutusan Baginda sebagai pesuruh Allah. ‡ Ini disebabkan Rasulullah sahaja yang lebih mengetahui maksud sebenar ayat-ayat tersebut. ‡ Keadaan hadis yang mentafsirkan al-Quran dapat dibahagikan 3 keadaan lain pula,iaitu:

nas mujmal merupakan nas yang ringkas sekaligus memerlukan penjelasan .a) Hadis berperanan untuk menjelaskan nas-nas alQuran yang berbentuk mujmal. . ‡ Lantaran itu.Hadis menjelaskan nas al-Quran yang masih berbentuk umum ‡ Konsep mujmal menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-Amidi di dalam kitabnya:AlIhkam Fi Usul Ahkam:iaitu nas yang tidak boleh ditangguhkan terhadap salah satu daripada dua maksud dan nas yang tidak jelas mana satukah yang dimaksudkan.

Ayat serta nas-nas al-Quran yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan suruhan atau perintah kewajiban mendirikan sembahnyang lima waktu.Sebagaimana Firman Allah: .Antara contohnya ialah sebagaimana berikut: i.

syarat dan masa untuk menunaikannya secara khusus. ‡ Oleh sebab itu.apa-apa sahaja keadaan yang berkenaan dengan cara mengerjakan sembahyang akan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui sunnah Amaliah atau praktikal baginda.iaitu tidak diterangkan cara.ayat tersebut berbentuk mujmal. .‡ Kalau dilihat.bentuk.

kemudian angkat kepala hingga kamu berdiri dengan betul.Lakukanlah demikian dalam semua sembahyang kamu.kemudian bacalah mana-mana ayat alQuran yang mudah bagi kamu.w daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Apabila kamu berdiri betul.Kemudian kamu angkat kepala kamu hingga duduk tetap.kemudan kamu sujud hingga tetap sujud kamu.maka takbirlah.a. .kemudian rukuklah hingga tetap rukuk kamu.‡ Antara contohnya sebagaimana sabda baginda kepada salah seorang sahabat lelaki yang tidak tahu cara mendirikan sembahyang dengan cara sempurna dan betul melalui hadis baginda s.

³ ‡ Ayat tersebut tidak dijelaskan secara berkaitan jenis harta yang dikenakan zakat serta kadarnya.lembu..sebagaimana firman-Nya: Terjemahan.Rasulullah s.a..ii) Begitu juga dengan firman Allah tentang kewajipan atau tuntutan mengeluarkan zakat.w menjelaskan kepada umatnya antara harta yang diwajibkan berzakat ialah:Binatang ternakan seperti:Unta.. Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai zakat«´(Surah Al-Taubah:103) ³ .. . dan gandum.Tanaman seperti :Buah tamar.Oleh itu.

a.manakala tanaman yang tumbuh dengan disirami menggunakan tenaga(kos)zakatnya 1/20 .w mengenai perbezaan di antara zakat tanaman yang tumbuh melalui siraman air hujan dengan tanaman yang disirami dengan menggunakan tenaga manusia ‡ Ia dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Ibnu Umar: Maksudnya:Tanaman yang disirami oleh air hujan atau mata air atau menyerap air sendiri melalui akarnya.‡ Sebagai contoh untuk penjelasannya ialah hadis Rasulullah s.zakatnya 1/10.

´ ³ . Terjemahan:Makan dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar... ‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah: . (Surah al-Baqarah:187) ...iii)Terdapat nas al-Quran yang masih tidak jelas atau kesamaran pengertiannya ‡ Oleh itu.hadis bertindak menafsir dan menjelaskan nas kesamaran tentang maksud sebenarnya disebabkan ia sukar untuk difahami oleh akal pemikiran manusia..

. ‡ Untuk itu.sabda baginda s.Rasulullah bertindak menjelaskan segala kesamaran tersebut.tentu sekali melalui pemikiran dan akal manusia yang terbatas amat sukar sekali untuk memahami nas yang samar itu.a. ‡ Oleh itu.sebagaimana riwayat Adi bin Hatim.‡ Yang dimaksudkan dengan perkataan :Benang putih serta benang hitam sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut adalah berbentuk samar-samar.w Maksudnya:Sesungguhnya itu ialah kegelapan waktu malam dan cerah waktu siang.

manakala perkataan benang hitam pula membawa maksud:malam .hadis tersebut telah mentafsirkan mksud sebenar perkataan:Benang putih ialah dengan membawa maksud :Siang .‡ Lantaran itu.

‡ Dalam al-Quran. .tetapi hukum yang telah dikhususkan oleh hadis Baginda.b) Hadis mengkhususkan nas al-Quran yang berbentuk umum.hadislah yang mengkhususkan segala keumuman nas tersebut.terdapat banyak nas yang disebut secara umum. ‡ Hasil dan maksud sebenar yang dikehendaki oleh nas al-Quran bukanlah dalam bentuk keumumannya itu.Justeru itu.

iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan.anak para nabi atau sebaliknya.hadis telah bertindak mengkhususkan segala nas yang berbentuk umum tersebut...sama ada pembunuh kepada pewaris atau tidak..‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan wasiat: ‡ . Terjemahan :Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu.(Surah Al-Nisa¶:11) ‡ Ketetapan hukum dalam ayat tersebut berbentuk umum. ‡ Lantaran itu..dimana ia menjelaskan secara umum tentang anak yang berhak mewarisi harta pusaka dengan merangkumi semua anak.antaranya ialah: .

Menerusi hadis telah menjelaskan bahawa anak-anak Nabi tidak mewarisi harta pusaka.Hal itu dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Pembunuh tidak dapat mewarisi.tidak dipusakai. ii.Semua itu dijelaskan dalam sabda Baginda yang diriwayatkan daripada Abu Bakar: Maksudnya:Kami(Para nabi).hadis juga telah mengkhususkan ayat atay nas yang berbentuk umum tersebut.Di mana pembunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan si mati. .i.apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Selain itu.

Ia tidak menjelaskan kedudukan yang berkaitan dengan pencuri yang dikenakan hukum potong tangan.Dalam kata lain. Ayat tersebut berbentuk mutlak.iii. ‡ ‡ . Hadis membataskan nas yang berbentuk mutlak. Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah s.t: Terjemahan:Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka . Ketetapan tentang nilai atau kadar barang yang dicuri terdapat hadis yang membataskan kadarnya.w.hadis yang bertindak sebagai muqayyad atau membataskan terhadap hukum dan nas Al-Quran yang berbentuk mutlak.

‡ Hal itu dinyatakan sebagaimana hadis Rasulullah s.w daripada A isyah: Maksudnya:Dipotong tangan pencuri terhadap barang curian bernilai ¼ dinar dan lebih .a.

‡ Jumhur ulama menyatakan bahwa hadis itu kadangkala bertindak serta harus dan menasakh dan mengganti hukum yang ditetapkan atau thabit melalui al-Quran kecuali Imam Syafi I yang berpendapat sebaliknya. .Hadis Sebagai Nasikh Hukum ‡ Hadis bertindak memainkan peranan penting untuk menetapkannya serta bertindak sebagai dalil untuk mensabitkan sudut nasikh dan mansukh terhadap nas al-Quran.

pendapat sebahagian daripada kalangan mazhab Syafi I.seperti alBaydawi dan al-Asnawi -Hadis bukan sahaja dapat bertindak sebagai dalil dan bukti yang menetapkan konsep nasikh dan mansukh dalam al-Quran.bukan melauli hadis. .‡ Menurut pendapat Imam Syafi I.nas al-Quran hanyalah boleh dibatalkan dengan al-Quran atau nas al-Quran hanya bertindak membatalkan hukum sahaja. ‡ Walaubagaimanapun. ‡ Faktornya ialah kedudukan al-Quran adalah lebih tinggi berbanding hadis.

a.hadis juga boleh bertindak untuk membatalkan al-Quran.hal ini telah terbukti dan telah berlaku berdasarkan firman Allah: Terjemahan:Diwajibkan ke atas kamu berwasiat dengan cara terbaik kepada ibubapa dan keluarga yang hampir apabila seseorang kamu hampir mati dan sekiranya ada meninggalkan harta.‡ Namun. Itu adalah kewajipan orang yang bertaqwa.w sebagaimana sabda Baginda daripada Amru bin Kharijah : Maksudnya:Tiada wasiat bagi ahli waris (penerima pusaka). (Surah Al-Baqarah:180) ‡ Ayat Al-Quran telah dinasakahkan oleh hadis Rasulullah s.Menurut mereka. .

‡ Hukum yang mewajibkan berwasiat daripada harta peninggalan kepada ibu bapa. ‡ Seseorang itu tidak boleh berwasiat untuk memberikan hartanya kepada ibu bapa dan ahli warisnya yang sememangnya berhak menerima pusaka.‡ Keadaan tersebut telah membuktikan bahawa Hadis boleh bertindak memansukhkan alQuran . .ahli waris dan kaum kerabat telah dibatalkan oleh hadis.