PERANAN HADIS

DISEDIAKAN OLEH: SITI NUR ABIRAH BT AZMEE NABILAH FARHANAH BT NOH

Hadis sebagai pentafsir Al-Quran
‡ Hadis yang bertindak mentafsirkan serta menjelaskan nas al-Quran adalah selaras dengan perutusan Baginda sebagai pesuruh Allah. ‡ Ini disebabkan Rasulullah sahaja yang lebih mengetahui maksud sebenar ayat-ayat tersebut. ‡ Keadaan hadis yang mentafsirkan al-Quran dapat dibahagikan 3 keadaan lain pula,iaitu:

Hadis menjelaskan nas al-Quran yang masih berbentuk umum ‡ Konsep mujmal menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-Amidi di dalam kitabnya:AlIhkam Fi Usul Ahkam:iaitu nas yang tidak boleh ditangguhkan terhadap salah satu daripada dua maksud dan nas yang tidak jelas mana satukah yang dimaksudkan. . ‡ Lantaran itu.nas mujmal merupakan nas yang ringkas sekaligus memerlukan penjelasan .a) Hadis berperanan untuk menjelaskan nas-nas alQuran yang berbentuk mujmal.

Sebagaimana Firman Allah: . Ayat serta nas-nas al-Quran yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan suruhan atau perintah kewajiban mendirikan sembahnyang lima waktu.Antara contohnya ialah sebagaimana berikut: i.

‡ Kalau dilihat.syarat dan masa untuk menunaikannya secara khusus. . ‡ Oleh sebab itu.apa-apa sahaja keadaan yang berkenaan dengan cara mengerjakan sembahyang akan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui sunnah Amaliah atau praktikal baginda.bentuk.iaitu tidak diterangkan cara.ayat tersebut berbentuk mujmal.

kemudian rukuklah hingga tetap rukuk kamu.Kemudian kamu angkat kepala kamu hingga duduk tetap.‡ Antara contohnya sebagaimana sabda baginda kepada salah seorang sahabat lelaki yang tidak tahu cara mendirikan sembahyang dengan cara sempurna dan betul melalui hadis baginda s.kemudian bacalah mana-mana ayat alQuran yang mudah bagi kamu.a.maka takbirlah.kemudan kamu sujud hingga tetap sujud kamu. .kemudian angkat kepala hingga kamu berdiri dengan betul.Lakukanlah demikian dalam semua sembahyang kamu.w daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Apabila kamu berdiri betul.

.w menjelaskan kepada umatnya antara harta yang diwajibkan berzakat ialah:Binatang ternakan seperti:Unta.Oleh itu. ³ ‡ Ayat tersebut tidak dijelaskan secara berkaitan jenis harta yang dikenakan zakat serta kadarnya..sebagaimana firman-Nya: Terjemahan. dan gandum...Tanaman seperti :Buah tamar. . Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai zakat«´(Surah Al-Taubah:103) ³ .Rasulullah s.ii) Begitu juga dengan firman Allah tentang kewajipan atau tuntutan mengeluarkan zakat.a.lembu.

zakatnya 1/10.a.manakala tanaman yang tumbuh dengan disirami menggunakan tenaga(kos)zakatnya 1/20 .w mengenai perbezaan di antara zakat tanaman yang tumbuh melalui siraman air hujan dengan tanaman yang disirami dengan menggunakan tenaga manusia ‡ Ia dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Ibnu Umar: Maksudnya:Tanaman yang disirami oleh air hujan atau mata air atau menyerap air sendiri melalui akarnya.‡ Sebagai contoh untuk penjelasannya ialah hadis Rasulullah s.

.. (Surah al-Baqarah:187) . ‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah: ..hadis bertindak menafsir dan menjelaskan nas kesamaran tentang maksud sebenarnya disebabkan ia sukar untuk difahami oleh akal pemikiran manusia.´ ³ . Terjemahan:Makan dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar...iii)Terdapat nas al-Quran yang masih tidak jelas atau kesamaran pengertiannya ‡ Oleh itu.

‡ Yang dimaksudkan dengan perkataan :Benang putih serta benang hitam sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut adalah berbentuk samar-samar.a.Rasulullah bertindak menjelaskan segala kesamaran tersebut. ‡ Oleh itu.sabda baginda s.sebagaimana riwayat Adi bin Hatim.w Maksudnya:Sesungguhnya itu ialah kegelapan waktu malam dan cerah waktu siang. . ‡ Untuk itu.tentu sekali melalui pemikiran dan akal manusia yang terbatas amat sukar sekali untuk memahami nas yang samar itu.

manakala perkataan benang hitam pula membawa maksud:malam .‡ Lantaran itu.hadis tersebut telah mentafsirkan mksud sebenar perkataan:Benang putih ialah dengan membawa maksud :Siang .

Justeru itu.b) Hadis mengkhususkan nas al-Quran yang berbentuk umum. ‡ Dalam al-Quran.hadislah yang mengkhususkan segala keumuman nas tersebut.terdapat banyak nas yang disebut secara umum. .tetapi hukum yang telah dikhususkan oleh hadis Baginda. ‡ Hasil dan maksud sebenar yang dikehendaki oleh nas al-Quran bukanlah dalam bentuk keumumannya itu.

sama ada pembunuh kepada pewaris atau tidak..(Surah Al-Nisa¶:11) ‡ Ketetapan hukum dalam ayat tersebut berbentuk umum.dimana ia menjelaskan secara umum tentang anak yang berhak mewarisi harta pusaka dengan merangkumi semua anak.antaranya ialah: ..hadis telah bertindak mengkhususkan segala nas yang berbentuk umum tersebut. iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan..‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan wasiat: ‡ .. ‡ Lantaran itu.anak para nabi atau sebaliknya. Terjemahan :Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu.

i.apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah.Semua itu dijelaskan dalam sabda Baginda yang diriwayatkan daripada Abu Bakar: Maksudnya:Kami(Para nabi).Di mana pembunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan si mati.tidak dipusakai. Selain itu. ii. Menerusi hadis telah menjelaskan bahawa anak-anak Nabi tidak mewarisi harta pusaka. .hadis juga telah mengkhususkan ayat atay nas yang berbentuk umum tersebut.Hal itu dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Pembunuh tidak dapat mewarisi.

Dalam kata lain. Ayat tersebut berbentuk mutlak. ‡ ‡ .Ia tidak menjelaskan kedudukan yang berkaitan dengan pencuri yang dikenakan hukum potong tangan.w. Ketetapan tentang nilai atau kadar barang yang dicuri terdapat hadis yang membataskan kadarnya. Hadis membataskan nas yang berbentuk mutlak. Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah s.hadis yang bertindak sebagai muqayyad atau membataskan terhadap hukum dan nas Al-Quran yang berbentuk mutlak.iii.t: Terjemahan:Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka .

w daripada A isyah: Maksudnya:Dipotong tangan pencuri terhadap barang curian bernilai ¼ dinar dan lebih .a.‡ Hal itu dinyatakan sebagaimana hadis Rasulullah s.

‡ Jumhur ulama menyatakan bahwa hadis itu kadangkala bertindak serta harus dan menasakh dan mengganti hukum yang ditetapkan atau thabit melalui al-Quran kecuali Imam Syafi I yang berpendapat sebaliknya.Hadis Sebagai Nasikh Hukum ‡ Hadis bertindak memainkan peranan penting untuk menetapkannya serta bertindak sebagai dalil untuk mensabitkan sudut nasikh dan mansukh terhadap nas al-Quran. .

. ‡ Walaubagaimanapun.nas al-Quran hanyalah boleh dibatalkan dengan al-Quran atau nas al-Quran hanya bertindak membatalkan hukum sahaja.seperti alBaydawi dan al-Asnawi -Hadis bukan sahaja dapat bertindak sebagai dalil dan bukti yang menetapkan konsep nasikh dan mansukh dalam al-Quran.bukan melauli hadis.‡ Menurut pendapat Imam Syafi I. ‡ Faktornya ialah kedudukan al-Quran adalah lebih tinggi berbanding hadis.pendapat sebahagian daripada kalangan mazhab Syafi I.

Menurut mereka. .a.hadis juga boleh bertindak untuk membatalkan al-Quran. (Surah Al-Baqarah:180) ‡ Ayat Al-Quran telah dinasakahkan oleh hadis Rasulullah s. Itu adalah kewajipan orang yang bertaqwa.‡ Namun.hal ini telah terbukti dan telah berlaku berdasarkan firman Allah: Terjemahan:Diwajibkan ke atas kamu berwasiat dengan cara terbaik kepada ibubapa dan keluarga yang hampir apabila seseorang kamu hampir mati dan sekiranya ada meninggalkan harta.w sebagaimana sabda Baginda daripada Amru bin Kharijah : Maksudnya:Tiada wasiat bagi ahli waris (penerima pusaka).

‡ Seseorang itu tidak boleh berwasiat untuk memberikan hartanya kepada ibu bapa dan ahli warisnya yang sememangnya berhak menerima pusaka. .‡ Keadaan tersebut telah membuktikan bahawa Hadis boleh bertindak memansukhkan alQuran .ahli waris dan kaum kerabat telah dibatalkan oleh hadis. ‡ Hukum yang mewajibkan berwasiat daripada harta peninggalan kepada ibu bapa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful