PERANAN HADIS

DISEDIAKAN OLEH: SITI NUR ABIRAH BT AZMEE NABILAH FARHANAH BT NOH

Hadis sebagai pentafsir Al-Quran
‡ Hadis yang bertindak mentafsirkan serta menjelaskan nas al-Quran adalah selaras dengan perutusan Baginda sebagai pesuruh Allah. ‡ Ini disebabkan Rasulullah sahaja yang lebih mengetahui maksud sebenar ayat-ayat tersebut. ‡ Keadaan hadis yang mentafsirkan al-Quran dapat dibahagikan 3 keadaan lain pula,iaitu:

.a) Hadis berperanan untuk menjelaskan nas-nas alQuran yang berbentuk mujmal.nas mujmal merupakan nas yang ringkas sekaligus memerlukan penjelasan . ‡ Lantaran itu.Hadis menjelaskan nas al-Quran yang masih berbentuk umum ‡ Konsep mujmal menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-Amidi di dalam kitabnya:AlIhkam Fi Usul Ahkam:iaitu nas yang tidak boleh ditangguhkan terhadap salah satu daripada dua maksud dan nas yang tidak jelas mana satukah yang dimaksudkan.

Antara contohnya ialah sebagaimana berikut: i. Ayat serta nas-nas al-Quran yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan suruhan atau perintah kewajiban mendirikan sembahnyang lima waktu.Sebagaimana Firman Allah: .

bentuk.‡ Kalau dilihat.apa-apa sahaja keadaan yang berkenaan dengan cara mengerjakan sembahyang akan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW melalui sunnah Amaliah atau praktikal baginda.ayat tersebut berbentuk mujmal.iaitu tidak diterangkan cara. .syarat dan masa untuk menunaikannya secara khusus. ‡ Oleh sebab itu.

a.‡ Antara contohnya sebagaimana sabda baginda kepada salah seorang sahabat lelaki yang tidak tahu cara mendirikan sembahyang dengan cara sempurna dan betul melalui hadis baginda s.Kemudian kamu angkat kepala kamu hingga duduk tetap. .w daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Apabila kamu berdiri betul.maka takbirlah.Lakukanlah demikian dalam semua sembahyang kamu.kemudian rukuklah hingga tetap rukuk kamu.kemudian bacalah mana-mana ayat alQuran yang mudah bagi kamu.kemudian angkat kepala hingga kamu berdiri dengan betul.kemudan kamu sujud hingga tetap sujud kamu.

a.. Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai zakat«´(Surah Al-Taubah:103) ³ ..lembu.w menjelaskan kepada umatnya antara harta yang diwajibkan berzakat ialah:Binatang ternakan seperti:Unta.Oleh itu.. dan gandum.sebagaimana firman-Nya: Terjemahan.. ³ ‡ Ayat tersebut tidak dijelaskan secara berkaitan jenis harta yang dikenakan zakat serta kadarnya.Rasulullah s.Tanaman seperti :Buah tamar.ii) Begitu juga dengan firman Allah tentang kewajipan atau tuntutan mengeluarkan zakat. .

zakatnya 1/10.w mengenai perbezaan di antara zakat tanaman yang tumbuh melalui siraman air hujan dengan tanaman yang disirami dengan menggunakan tenaga manusia ‡ Ia dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Ibnu Umar: Maksudnya:Tanaman yang disirami oleh air hujan atau mata air atau menyerap air sendiri melalui akarnya.‡ Sebagai contoh untuk penjelasannya ialah hadis Rasulullah s.a.manakala tanaman yang tumbuh dengan disirami menggunakan tenaga(kos)zakatnya 1/20 .

.hadis bertindak menafsir dan menjelaskan nas kesamaran tentang maksud sebenarnya disebabkan ia sukar untuk difahami oleh akal pemikiran manusia.iii)Terdapat nas al-Quran yang masih tidak jelas atau kesamaran pengertiannya ‡ Oleh itu. Terjemahan:Makan dan minumlah sehingga nyata kepada kamu garis putih daripada garis hitam pada waktu fajar... ‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah: ...´ ³ . (Surah al-Baqarah:187) .

‡ Untuk itu.w Maksudnya:Sesungguhnya itu ialah kegelapan waktu malam dan cerah waktu siang.sebagaimana riwayat Adi bin Hatim.Rasulullah bertindak menjelaskan segala kesamaran tersebut.a.‡ Yang dimaksudkan dengan perkataan :Benang putih serta benang hitam sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut adalah berbentuk samar-samar. .sabda baginda s.tentu sekali melalui pemikiran dan akal manusia yang terbatas amat sukar sekali untuk memahami nas yang samar itu. ‡ Oleh itu.

‡ Lantaran itu.manakala perkataan benang hitam pula membawa maksud:malam .hadis tersebut telah mentafsirkan mksud sebenar perkataan:Benang putih ialah dengan membawa maksud :Siang .

tetapi hukum yang telah dikhususkan oleh hadis Baginda. ‡ Hasil dan maksud sebenar yang dikehendaki oleh nas al-Quran bukanlah dalam bentuk keumumannya itu.terdapat banyak nas yang disebut secara umum.Justeru itu.b) Hadis mengkhususkan nas al-Quran yang berbentuk umum.hadislah yang mengkhususkan segala keumuman nas tersebut. . ‡ Dalam al-Quran.

‡ Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan wasiat: ‡ .dimana ia menjelaskan secara umum tentang anak yang berhak mewarisi harta pusaka dengan merangkumi semua anak.sama ada pembunuh kepada pewaris atau tidak... iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Terjemahan :Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk) anak-anak kamu.antaranya ialah: .(Surah Al-Nisa¶:11) ‡ Ketetapan hukum dalam ayat tersebut berbentuk umum. ‡ Lantaran itu..hadis telah bertindak mengkhususkan segala nas yang berbentuk umum tersebut.anak para nabi atau sebaliknya..

hadis juga telah mengkhususkan ayat atay nas yang berbentuk umum tersebut.Semua itu dijelaskan dalam sabda Baginda yang diriwayatkan daripada Abu Bakar: Maksudnya:Kami(Para nabi). ii. Menerusi hadis telah menjelaskan bahawa anak-anak Nabi tidak mewarisi harta pusaka. Selain itu.apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. .Di mana pembunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan si mati.i.Hal itu dinyatakan sebagaimana sabda Baginda daripada Abu Hurairah: Maksudnya:Pembunuh tidak dapat mewarisi.tidak dipusakai.

Hadis membataskan nas yang berbentuk mutlak.t: Terjemahan:Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka (hukumnya) potonglah tangan mereka .Dalam kata lain. Ketetapan tentang nilai atau kadar barang yang dicuri terdapat hadis yang membataskan kadarnya. Antara contohnya ialah sebagaimana firman Allah s. ‡ ‡ .iii. Ayat tersebut berbentuk mutlak.Ia tidak menjelaskan kedudukan yang berkaitan dengan pencuri yang dikenakan hukum potong tangan.hadis yang bertindak sebagai muqayyad atau membataskan terhadap hukum dan nas Al-Quran yang berbentuk mutlak.w.

w daripada A isyah: Maksudnya:Dipotong tangan pencuri terhadap barang curian bernilai ¼ dinar dan lebih .a.‡ Hal itu dinyatakan sebagaimana hadis Rasulullah s.

Hadis Sebagai Nasikh Hukum ‡ Hadis bertindak memainkan peranan penting untuk menetapkannya serta bertindak sebagai dalil untuk mensabitkan sudut nasikh dan mansukh terhadap nas al-Quran. . ‡ Jumhur ulama menyatakan bahwa hadis itu kadangkala bertindak serta harus dan menasakh dan mengganti hukum yang ditetapkan atau thabit melalui al-Quran kecuali Imam Syafi I yang berpendapat sebaliknya.

‡ Faktornya ialah kedudukan al-Quran adalah lebih tinggi berbanding hadis.seperti alBaydawi dan al-Asnawi -Hadis bukan sahaja dapat bertindak sebagai dalil dan bukti yang menetapkan konsep nasikh dan mansukh dalam al-Quran. .pendapat sebahagian daripada kalangan mazhab Syafi I.‡ Menurut pendapat Imam Syafi I.nas al-Quran hanyalah boleh dibatalkan dengan al-Quran atau nas al-Quran hanya bertindak membatalkan hukum sahaja. ‡ Walaubagaimanapun.bukan melauli hadis.

‡ Namun. .hal ini telah terbukti dan telah berlaku berdasarkan firman Allah: Terjemahan:Diwajibkan ke atas kamu berwasiat dengan cara terbaik kepada ibubapa dan keluarga yang hampir apabila seseorang kamu hampir mati dan sekiranya ada meninggalkan harta.a. (Surah Al-Baqarah:180) ‡ Ayat Al-Quran telah dinasakahkan oleh hadis Rasulullah s.hadis juga boleh bertindak untuk membatalkan al-Quran. Itu adalah kewajipan orang yang bertaqwa.Menurut mereka.w sebagaimana sabda Baginda daripada Amru bin Kharijah : Maksudnya:Tiada wasiat bagi ahli waris (penerima pusaka).

‡ Seseorang itu tidak boleh berwasiat untuk memberikan hartanya kepada ibu bapa dan ahli warisnya yang sememangnya berhak menerima pusaka.ahli waris dan kaum kerabat telah dibatalkan oleh hadis. ‡ Hukum yang mewajibkan berwasiat daripada harta peninggalan kepada ibu bapa. .‡ Keadaan tersebut telah membuktikan bahawa Hadis boleh bertindak memansukhkan alQuran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful