SUMBANGAN INTELEKTUAL ISLAM DALAM SAINS SOSIAL

Sains Sosial merangkumi empat aspek; sosiologi, sejarah, psikologi (pemikiran), dan geografi. Sumbangan tokoh – tokoh ini dalam peradaban manusia begitu besar sekali. Kajian dan pandangan tokoh – tokoh Islam ini telah mencetus revolusi peradaban manusia terutamanya masyarakat Eropah sekitar kurun ke-9 hingga kurun ke-12. Sewaktu pemerintahan khalifah-khalifah Abbasiyah yang mashyur; al-Mansur (754-75), Harun al-Rashid (786-809) dan al-Makmun (813-833) wilayah-wilayah Islam khasnya di Baghdad telah disuburkan dengan kemunculan ahli-ahli fikir besar seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, al-Biruni, Ibnu Miskawayh al-Razi, al-Khawarizmi, Ibnu Haitham, Ibnu Rusyd Ibnu Bajja, Ibnu Masarrah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Khaldun. Mereka menjadi pemikir - pemikir dalam bidang-bidang falsafah, metafizik, fizik, matematik, etik, politik, psikologi, perubatan, geografi, astronomi, kimia, optik, dan muzik. Sebuah institusi bernama Baitul-Hikmat telah secara langsung membantu operasi ilmiah ini dengan jayanya. Bagi memenuhi kehendak baru masyarakat intelek Eropah ini, usaha terjemahan telah dibuat terhadap bahan-bahan ilmiah dari negara-negara Islam. Mereka tidak menterjemah bahan-bahan ilmiah itu daripada bahasa Yunani. Charles Singer dalam bukunya A Short History of Scientific Ideas to 1900 menyenaraikan tujuh alasan mengapa tindakan terjemahan lebih banyak buku berbahasa Arab. (h 175-176):

Sebelum lebih kurang tahun 1200, ilmu-ilmu Islam lebih teratur, lebih asli, lebih penting berbanding ilmu-ilmu Rom Timur. Bahasa Yunani Rom Timur jauh sekali daripada bahasa klasik. Bahasa yang digunakan oleh Aristotle sukar difahami oleh rahib-rahib yang menjaga manuskrip-manuskripnya. Tetapi bahasa Arab klasik pula mudah difahami oleh setiap orang berpendidikan tinggi yang bertutur dan menulis bahasa Arab. 1

Keseluruhan kecenderungan ilmu Rom Timur mengarah kepada teologi falsafah dan ilmu sains. Saluran – saluran perniagaan dengan Barat sama ada secara langsung dengan Islam ataupun melalui wilayah-wilayah asing terkepung di dalam Empayar Rom Timur.

Dalam zaman pertengahan bahasa dipelajari secara bertutur dan bukunya daripada tatabahasa Yunani. Kuasa Kristian Latin tidak mencapai kemajuan di dalam menduduki Wilayah Rom Timur. Di pihak lain pula Islam sedang berundur di Barat. Bantuan daripada orang Yahudi diperolehi untuk bahasa Arab, tetapi jarang sekali untuk bahasa Yunani.

Kemunculan Universiti Paris sebagai pusat pembelajaran adalah antara sebab penting ke arah perkembangan bidang falsafah dalam abad ketiga belas. Usaha-usaha mempelajari falsafah Aristotle serta sejarah besar ulasan-ulasan teks yang dibuat oleh orang-orang Islam dari Baghdad dan Sepanyol dalam bidang-bidang epistemologi, metafizik dan etika berasaskan pemikiran alFarabi,Ibnu Gabirol, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd telah berlaku. Mudahnya, ideologi yang dikemukakan oleh intelektual Islam ini banyak mempengaruhi ideologi yang ditimbulkan oleh inteletual Barat. Malah ideologi mereka telah menenggelamkan nama – nama besar tokoh Islam ini. Namun begitu, sumbangan intelektual Islam ini tidak dapat dinafikan kerana kajian mereka inilah yang menjadi paksi kepada ideologi baru yang wujud pada hari ini.

2

A

Sumbangan Dalam Bidang Sosiologi 1. Ibn Battutah (1304 – 1378) Ibn Battutah boleh digelar sebagai pengasas kepada ilmu antropologi budaya dan sosial. Kebanyakan tulisan beliau merupakan catatan pengalaman pengembaraan yang tidak jauh bezanya daripada tulisan – tulisan yang pernah dihasilkan oleh para penulis dalam kurun kesembilan belas dan kedua puluh. Ibn Battutah menghabiskan hidupnya dengan mencari pengetahuan mengenai corak hidup atau kebudayaan masyarakat di negara – negara asing seperti Russia, China, India, Sumatera, Kemboja, dan juga ke barat benua Afrika sehingga ke Timbuktu. Dalam masa 28 tahun, beliau telah mengembara sejauh 120,000 km. Ibn Battutah adalah seorang yang mengkhusus dalam bidang syariah dan fikah. Dalam penulisannya, banyak soalan yang berkaitan dengan undang – undang syariah dan fikah ditimbulkan, terutamanya apabila beliau berada di kalangan masyarakat Islam. Selain daripada itu, beliau juga menulis mengenai cara orang bersembahyang jemaah di Jeddah; upacara pengebumian di Kota Damsyik; adat resam golongan Syiah, orang Kristian, Yahudi, dan Cina serta adat resam setempat – setempat orang – orang Islam di tempat – tempat yang dikunjungi dikunjungi oleh beliau. Antropologi sosial pada umumnya mengkaji hubungan sosial sesama manusia sebagai makhluk sosial dan kajian mengenainya haruslah mengikut kaedah yang biasa digunakan iaitu kaedah pemerhatian ikut – serta. Apa yang ditulis oleh Ibn Battutah semuanya berdasarkan kepada pemerhatiannya semasa dalam pengembaraan, dan tidak mustahil juga bahawa beliau pernah tinggal dan ikut – serta dalam kehidupan sesebuah masyarakat yang dikunjungi dalam jangka masa yang lama.

3

2. Ibn Khaldun (1332 – 1406) Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Abdul Rahman bin Muhammad merupakan seorang sarjana yang bukan sahaja sekadar memerhati dan mengumpul bahan – bahan empiris mengenai manusia dan masyarakat, malah data yang dikumpul itu dianalisa dengan sistematik. Beliau juga cuba melahirkan satu kajian mengenai hukum – hukum ynag mempengaruhi perkembangan jenis – jenis manusia. Antara bidang sosiologi moden yang pernah disentuh oleh Ibn Khaldun termasuklah: I. Perbandingan antara masyarakat desa dengan masyarakat bandar. Kemudiannya diperkenalkan sekali lagi oleh Robert Redfield dalam abad ke-20 di bawah tema “folkurban continuum”. II. Konsep “solidariti sosial” atau “asabiyyah” yang mempunyai banyak persamaan dengan konsep solidariti mekanis dan solidariti organis yang dibincangkan oleh ahli sosiologi Barat kurun ke-19. III. Teori edaran mengenai perubahan sosial dan tahap – tahap pensejarahan masyarakat yang mempunyai banyak persamaan dengan konsep historical materialism dan ragam pengeluaran yang diperkenalkan oleh Karl Marx dalam abad ke19. IV. masa Bidang “sosiologi sejarah” dengan hujah – hujah tentang perkaitan rapat antara dokumentasi kejadian pada lampau dan pergolakan yang berlaku dalam masyarakatpada masa lampau untuk dibuat perbandingan dengan masyarakat kini. Bukunya, Muqaddimah mengandungi banyak aspek yang terkandung dalam sub-disiplin sosiologi sejarah. V. Bidang “sosiologi politik” yang berkaitan dengan tulisannya mengenai solidariti sosial. Beliau menyarankan 4

bahawa kekuatan penyatuan ahli dalam kelompok kecil yang berlandaskan semangat kesukuan (‘asabiyyah) boleh membina suatu sistem pemerintahan yang besar. VI. Bidang “ekonomi” yang menyentuh dan aspek pengeluaran, perdagangan setempat antarabangsa,

perubahan dari segi harga barang, dan hubungan erat anatara ekonomi dengan politik (ekonomi-politik). Dalam Muqaddimah, Ibn Khaldun membahagikan ilmu pengetahuan kepada dua, iaitu ilmu aqliyyah (pengetahuan mengenai kehidupan di dunia) dan ilmu naqliyyah (pengetahuan mengenai kehidupan di akhirat). Beliau menekankan kepentingan ilmu aqliyyah dan ilmu naqliyyah adalah bagi menekankan bahawa kehidupan insan di alam semesta ini mestilah dirangkumkan ke dalam dunia ketuhanan menerusi ilmu pengetahuan yang diwahyukan. 3. Ali Shari’ati (1933 – 1977) Ali Shari’ati merupakan seorang sarjana dari Iran yang dengan serius membuat percubaan untuk memahami Islam menerusi sudut ilmu sosiologi. Beliau menggunakan ajaran dan isi kandungan daripada kitab suci al-Quran sebagai sumber ilham untuk meluaskan lagi perkembangan ilmu sosiologi moden masa kini. Salah satu sumbangan pemikirannya yang terpenting ialah teori ‘migrasi’ (perpindahan atau hijrah) yang boleh dikaitkan dengan kelahiran tamadun atau peradaban manusia. Ilham untuk membentuk teori migrasi ini diperolehi daripada pengetahuan sejarah mengenai perkembangan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. Daripada kajiannya mengenai migrasi umat manusia dari zaman dahulu hingga ke hari ini, beliau mendapati bahawa kesemua 27 peradaban yang pernah wujud, berkembang selepas berlakunya migrasi. Sejarah membuktikan bahawa kesemua peradaban lahir daripada perpindahan manusia yang asalnya mundur. Secara

5

langsung, teori migrasi Ali Shari’ati ini adalah satu sumbangan pentng kepada teori perubahan sosial dalam sosiologi Barat. B Sumbangan Dalam Bidang Sejarah 1. Al – Tabari Al – Tabari merupakan seorang ulama yang masyhur dan terkenal sebagai pengarang tafsir dan sejarah Islam yang terkemuka pada abad ke-3H / 9M dan permulaan abad abad ke-4H / 10M. Karyanya yang berjudul Tarikh al – Rusul atau dikenali sebagai Tarikh al – Tabari merupakan salah satu sumber sejarah Islam yang terbesar. Karya tersebut mengandungi sejarah sejak beberapa abad sebelum Islam, antara lain termasuklah sejarah masyarakat Arab Jahilyah, sejarah kerajaan Parsi, dan sejarah Bani Israil. Kemudian diikuti pula oleh sejarah Islam dari zaman Nabi Muhammad s.a.w. hinggalah ke zaman Al – Tabari. Pendekatan beliau terikat dengan fahaman ulama tafsir dan Hadis dalam mentafsirkan sejarah, tanpa memasukkan unsur – unsur falsafah dan sains dalam pensejarahannya. 2. Al – Mas’udi Al – Mas’udi adalah ahli sejarah dan seorang ulama Islam yng terkenal pada abad ke-4H / 10M. Beliau menganjurkan penggunaan falsafah dan sains dalam penulisan sejarah. Beliau juga dikenali sebagai pembaharu dalam pemikiran sejarah dan dianggap oleh sesetengah ahli sejarah sebagai ahli sejarah Islam yang “modenis”. Menurut al – Mas’udi, “Sejarah ialah suatu disiplin ilmu yang lengkap dan komprehensif”. Menurut beliau lagi, sejarah perlu dipelajari dan difahami supaya kita dapat menyedia dan membentuk suatu sains atau disiplin ilmu sejarah yang sistematis (manzum). Antara karya al – Mas’udi yang terbesar ialah Kitab Muruj al – ‘Dhahab yang dicetak di Paris (1861 – 1877) sebanyak 9 jilid. 6

Al

Mas’udi

menggunakan

pelbagai

bentuk

atau

cara

penulisannya, termasuk bentuk kronologi ketika menulis tentang sejarah zaman Nabi dan zaman Khulafa al – Rasyidin, dan bentuk dinastis dan analistis tentang zaman Umayyah dan Abbasiyyah. Walaupun al – Mas’udi banyak memasukkan unsur – unsur sains dan falsafah dalam penulisannya, ia tidak pula mengabaikan prinsip – prinsip agama Islam, seperti yang dinyatakan oleh Rosenthal (1968:108). 3. Ibn Khaldun Dalam Muqaddimah Ibn Khaldun mentakrifkan sejarah sebagai maklumat tentang masyarakat dunia dan kemajuan atau tamadun alam. Sejarah katanya terbahagi kepada dua iaitu sejarah am dan sejarah khas. Sejarah am ialah sejarah perang dan naik jatuhnya sesebuah kerajaan atau pemerintahan tanpa mengambil kira pergolakan dalam masyarakat. Sejarah khas pula ialah sejarah yang melihat dan meneliti tindak – tanduk masyarakat serta mempunyai keterangan – keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa dan sebab – sebabnya ia berlaku. Ibn Khaldun berpendapat bahawa sejarah adalah sebahagian daripada ilmu sosial dan masyarakat manusia adalah punca bagi ilmu tersebut. Di sini Ibn Khaldun mengakui bahawa kekuasaan dan kebesaran Allah dan tidak ada siapa pun yang bholeh mengatasi takdir Ilahi. Pada percakapan terakhirnya beliau tidak lupa mengucapkan lafaz “wallahu a’lam” (Allah Yang Maha Mengetahui). Sebab itulah ramai ahli sejarah Islam berpendapat bahawa idea sejarah dan persejarahan yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun, terutama mengenai konsep manusia dan masyarakat adalah berdasarkan lunas – lunas al-Quran (Imam alDin Khalil, 1975:9). Pendapat yang mengatakan beliau seorang “naturalis” atau “positivis” adalah tidak benar.

7

C

Sumbangan Dalam Bidang Psikologi (Pemikiran) 1. Al – Farabi Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy. Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates, Plato, dan Aristotle dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Maka tidak hairanlah, AlFarabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Dia juga merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam bahasa Arab.Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia. Menurut Al-Farabi, seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains dan politlk. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang sempurna.Tanpa sains, seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. Justeru, seorang ahli falsafah yang tulen tidak akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Dalam hal ini beliau mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah.

8

Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah Yunani yang lain. Dalam kalangan ahli falsafah Islam, beliau juga dikenali sebagai Aristotle kedua. Bagi AlFarabi, ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan yang tertinggi dalam pemerintahan sesebuah negara.Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam sistem sosial sesebuah negara. Di samping yang itu, Al-Farabi juga mengemukakan Antaranya banyak beliau pandangan mendahului zamannya.

menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi manusia, manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi tersebut. Pemikiran, idea, dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam karyanya yang berjudul "Madinah alFadhilah". Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* alUlum" dan "Kitab al-Jam". Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Buku-buku itu ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-Nadim pada tahun 988M. Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Banyak daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini. Sementelahan itu, pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku pada hari ini.

2. Ibn Rusyd

9

Ibnu Rusyd atau nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad lahir di Kardova pada tahun 1126. Beliau ahli falsafah yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas didunia Islam, tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Di Barat, beliau dikenal sebagai Averroes. Antara karya besar yang pernah dihasilkan oleh Ibnu Rusyd termasuklah "Kulliyah fit-Thibb" yang mengandungi 16 jilid, mengenai perubatan secara umum, Mabadil Falsafah (Pengantar Ilmu Falsafah), Tafsir Urjuza yang membicarakan perubatan dan tauhid, Taslul, buku mengenai ilmu kalam, Kasyful Adillah, yang mengungkap persoalan falsafah dan agama, Tahafatul Tahafut, ulasannya terhadap buku Imam Al-Ghazali yang berjudul Tahafatul Falaisafah, dan Muwafaqatil Hikmah Wal Syari'a yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama. Siri karya tulisan tersebut menunjukkan betapa penguasaan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang dan cabang ilmu begitu ketara sekali sehingga usaha untuk menterjemahkan tulisan beliau telah dilakukan ke dalam bahasa lain. Buku "Kulliyah fit-Thibb" telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 1255 oleh Bonacosa, orang Yahudi dari Padua. Kemudian buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul General Rules of Medicine. Hasil pemikiran yang dimuatkan dalam tulisannya, terutamanya dalam bidang falsafah, telah mempengaruhi ahli falsafah Barat. Dua orang ahli falsafah Eropah, iaitu Voltaire dan Rousseau dikatakan bukan sekadar terpengaruh oleh falsafah Ibnu Rusyd, tetapi memperolehi ilham daripada pembacaan karyanya. Pemikiran Voltaire dan Rousseau telah mencetuskan era Renaissance di Perancis sehingga merobah wajah Eropah keseluruhannya sebagaimana yang ada pada hari ini. Masyarakat Barat sebenarnya terhutang budi kepada Ibnu Rusyd kerana pemikirannya, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, telah mencetuskan revolusi di benua Eropah. 10

Pemikirannya memungkinkan masyarakat di sana keluar daripada zaman kegelapan menuju era kemajuan industri yang pesat. Hospital Les Quinze-Vingt yang juga merupakan hopital pertama di Paris didirikan oleh Raja Louis IX berdasarkan model hospital Sultan Nuruddin di Damsyik yang kaedah perubatannya merupakan hasil daripada idea dan pemikiran Ibnu Rusyd. Pembicaraan falsafah Ibnu Rusyd banyak tertumpu pada persoalan yang berkaitan dengan metafizik, terutamanya ketuhanan. Beliau telah mengemukakan idea yang bernas lagi jelas, dan melakukan pembaharuan semasa membuat huraianya mengenai perkara tersebut. lmu pengetahuan yang dimiliki oleh Ibnu Rusyd turut menjangkau bidang yang berkaitan dengan kemasyarakatan apabila beliau cuba membuat pembahagian masyarakat itu kepada dua golongan iaitu golongan elit yang terdiri daripada ahli falsafah dan masyarakat awam. Pembahagian strata sosial ini merupakan asas pengenalan pembahagian masyarakat berdasarkan kelas seperti yang dilakukan oleh ahli falsafah terkemudian, seperti Karl Max dan mereka yang sealiran dengannya. Apabila melihat keterampilan Ibnu Rusyd dalam pelbagai bidang ini, maka tidak syak lagi beliau merupakan tokoh ilmuwan Islam yang tiada tolok bandingannya. Malahan dalam banyak perkara, pemikiran Ibnu Rusyd jauh lebih besar dan berpengaruh jika dibandingkan dengan ahli falsafah yang pernah hidup sebelum zamannya ataupun selepas kematiannya. Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al Taysir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris dengan judul Faclititation of Treatment. 3. Ibn Bajjah Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh atau lebih terkenal sebagai Ibn Bajjah dilahirkan di Saragossa pada tahun 1082 Masihi (M). Ibn 11

Bajjah merupakan seorang sasterawan dan ahli bahasa yang unggul. Dalam hal ini, beliau pernah menjadi penyair bagi golongan alMurabbitin yang dipimpin oleh Abu Bakr Ibrahim Ibn Tafalwit. Dalam bidang falsafah, Ibn Bajjah boleh diletakkan setaraf dengan al-Farabi dan Aristotle. Dalam bidang ini beliau telah mengemukakan gagasan falsafah ketuhanan yang menetapkan bahawa manusia boleh berhubung dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Menurut Ibnu Bajjah, manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Dengan ilmu dan amalan berfikir, segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Usaha ini boleh menumpaskan sifat haiwaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia. Berdasarkan pendapatnya, seseorang itu harus mengupayakan perjuangannya untuk berhubung dengan alam sama ada bersamasama dengan masyarakatnya ataupun secara terpisah. Kalau masyarakat itu tidak baik maka seseorang itu harus menyepi dan menyendiri. Pandangan falsafah Ibn Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh ideaidea al-Farabi. Pemikiran falsafah Ibn Bajjah ini dapat diikuti dalam "Risalah al-Wida" dan kitab "Tadbir al-Muttawwahid" yang secara umumnya merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina kecuali bahagian yang berkenaan dengan sistem menyepi dan menyendiri. Namun, ada sesetengah pengkaji mengatakan bahawa kitab tersebut sama dengan buku "al-Madinah al'Fadhilah" yang ditulis oleh al-Farabi. Dalam buku itu, al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Al-Farabi semasa membicarakan tentang politik telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. Satu persamaan yang ketara antara al-Farabi dengan Ibn Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala12

galanya. Mereka hampir sependapat bahawa akal dan wahyu merupakan satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Oleh sebab itu, akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia. Ibn Bajjah berpendapat bahawa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa sahaja kewujudan sama ada benda atau Tuhan. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Selain itu, Ibn Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul "aI-Nafs" yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran falsafah Yunani. Oleh sebab itulah, Ibn Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenos, al-Farabi, dan al-Razi. Minatnya dalam soal-soal yang berkaitan dengan ketuhanan dan metafizik jauh mengatasi bidang ilmu yang lain meskipun beliau turut mahir dalam ilmu psikologi, politik, perubatan, algebra, dan sebagainya. Sewaktu membicarakan ilmu logik, Ibn Bajjah berpendapat bahawa sesuatu yang dianggap ada itu sama ada benar-benar ada atau tidak ada bergantung pada sama ada diyakini ada atau hanyalah suatu kemungkinan. Justeru itu, apa yang diyakini itulah sebenarnya satu kebenaran dan sesuatu kemungkinan itu boleh jadi mungkin benar dan tidak benar. Sebenarnya, banyak perkara di dunia ini yang tidak dapat dihuraikan menggunakan logik. Jadi, Ibnu Bajjah belajar ilmu-ilmu lain untuk membantunya memahaminya hal-hal berkaitan dengan metafizik.Ilmu sains dan fizik misalnya digunakan oleh Ibn Bajjah untuk menghuraikan persoalan benda dan rupa. Menurut Ibn Bajjah, benda tidak mungkin wujud tanpa rupa tetapi rupa tanpa benda mungkin wujud. Oleh sebab itu, kita boleh menggambarkan sesuatu dalam bentuk dan rupa yang berbeza-beza. 13

Kemahiran

Ibn

Bajjah

dalam

bidang timbul.

matematik beliau Sebaliknya

dan ilmu

fizik cuba itu

sememangnya

diperakui

tetapi

tidak

menyelesaikan permasalahan yang falsafah serta persoalan metafizik.

digunakan untuk menguatkan hujah dan pandangannya mengenai Masih banyak lagi pemikiran falsafah Ibn Bajjah yang tidak diketahui kerana sebahagian besar karya tulisannya telah musnah. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisasisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan di Eropah.Sesetengah zamannya. Sebagai pandangan contoh, falsafahnya telah jelas lama mendahului menggunakan beliau

ungkapan manusia sebagai makhluk sosial, sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. Sesungguhnya Ibn Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Sesuai dengan itu beliau telah diberikan kedudukan dan penghormatan yang tinggi oleh orang Murabbitin.Tetapi perasaan dengki dan cemburu telah menyebabkan beliau diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138 (M) dalam usia yang masih muda. Biarpun umur Ibn Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan tapak yang kukuh kepada perkembangan ilmu dan falsafah di bumi Andalusia. 4. Ibn Tufail Pemikiran falsafah Ibn Tufail tidak banyak diketahui oleh umat Islam sendiri. Ibn Tufail yang lahir pada tahun 1106 Masihi di Asya, Granada lebih dikenali sebagai ahli hukum, perubatan, dan ahli politik yang handal. Semasa pemerintahan al-Mu'min ibn Ali, Ibn Tufail atau nama asalnya, Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Tufail al-Qisi pernah dilantik sebagai pembantu gabenor Wilayah Sabtah dan Tonjah di Maghribi. Beliau juga pernah menjadi doktor peribadi kepada pemerintah al-Muwahidin, Abu Ya'kub 14

Yusuf. Selepas bersara, tempatnya digantikan oleh anak muridnya iaitu Ibnu Rusyd. Semasa hayatnya, Ibn Tufail pernah dilantik sebagai menteri dan merupakan ahli politik yang dihormati oleh pihak pemerintah. Selain itu, beliau juga melibatkan dirinya dalam bidang pendidikan, pengadilan, dan penulisan. Walaupun Ibn Tufail dikatakan telah menulis banyak buku tetapi hanya sebuah sahaja kitab yang diwariskan kepada generasi umat Islam hari ini. Kitab itu ialah "Hay ibn Yaqzan" yang memuatkan pandangannya secara umum, dengan gaya bahasa yang menarik dan imiginasi yang indah. Buku ini dianggap sebagai warisan paling unik yang ditinggalkan oleh seorang ahli falsafah Islam. Buku ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa dunia. Yang menarik dalam buku itu, Ibn Tufail berusaha menerangkan bagaimana manusia mempunyai potensi untuk mengenali Allah. Katanya, semua ini dapat dilakukan dengan membuat penelitian terhadap alam sekitar dan sekelilingnya. Menerusi buku itu, Ibn Tufail cuba merangka satu sistem falsafah berdasarkan perkembangan pemikiran yang ada pada diri manusia. Beliau berusaha mengungkap persoalan serta hubungan antara manusia, akal, dan Tuhan. Untuk itu, beliau telah menggunakan watak Hay ibn Yaqzan yang hidup di sebuah pulau di Khatulistiwa sebagai gambaran percampuran empat unsur penting dalam kehidupan iaitu panas, sejuk, kering, dan basah dengan tanah. Watak itu hidup terpencil dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan pimpinan akal dan bantuan pancaindera. Langkah Ibn Tufail menggunakan analogi watak tersebut dalam bukunya dianggap sebagai suatu perkara yang luar biasa dalam penulisan karya yang berbentuk falsafah. Watak itu tidak pernah mengenali kedua-dua ibu bapanya. Tetapi alam telah memberinya seekor kijang yang menyusu dan memberinya makan. Setelah dewasa, dia mengarahkan pandangannya terhadap perkara yang ada di sekelilingnya. Di sini dia mulai membahaskan tentang kejadian dan rahsia perubahan yang 15

berlaku disekelilingnya. Pada anggapannya di sebalik alamnya terdapat sebab-sebab yang tersembunyi yang mentadbir dan membentuknya. Hay ibn Yaqzan selalu membahas dan menganalisa sesuatu perkara sehingga dia mampu mengetahui bahawa kebahagian dan kesengsaraan manusia itu bergantung kepada hubungannya dengan Allah. Dengan watak "Hay" itu, Ibn Tufail berjaya membuat huraian yang menarik sekaligus membantu kita memahami pemikiran falsafahnya. Buku itu juga mengandungi pengamatan Ibn Tufail mengenai ilmu metafizik, matematik, fizik, dan sebagainya. Ibn Tufail melihat alam ini sebagai baru dan ditadbir oleh Tuhan yang satu dan berkuasa penuh. Dalam diri manusia pula terdapat roh yang menjadi sumber dan asas kehidupan mereka di muka bumi ini. Falsafah Ibn Tufail bukan sekadar menyentuh perkara yang berkaitan dengan metafizik tetapi juga sains tabii seperti fizik. Ibn Tufail mendapati bahawa lapisan udara yang tinggi lebih sejuk dan nipis daripada lapisan yang rendah. Hal ini disebabkan kepanasan berlaku di permukaan bumi bukannya di ruang dan lapisan udara. Beliau juga mendapati bahawa kepanasan boleh dihasilkan melalui geselan, gerakan cahaya sama ada daripada apt ataupun matahari. Meskipun pandangan itu dianggap sebagai satu perkara yang biasa pada hari ini tetapi pandangan ini sebenarnya telah menyediakan landasan kepada ahli sains untuk melakukan kajian terhadap kepanasan dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Pemikiran falsafah Ibn Tufail juga meliputi perkara yang berhubung dengan masyarakat. Beliau menyifatkan masyarakat terdiri daripada sebahagian besar anggota-anggota yang malas. Lantaran itu, mereka mudah terpengaruhi dan terikut-ikut dengan nilai yang sedia ada tanpa mahu memperbahaskannya.

16

D 1.

Sumbangan Dalam Bidang Geografi Al – Idrisi Sistem pemetaan hampir tepat menjadi warisan berharga serta rujukan orang awam, khususnya ilmuwan Eropah. Hari ini lebih 2,000 satelit mengelilingi bumi berfungsi mengumpulkan maklumat sejelas mungkin supaya manusia dapat memahami fizikal bola angkasa yang menjadi kediaman mereka. Bagaimanapun, pada kurun ke-12, keadaan sebenar bumi sudah digambarkan tanpa teknologi angkasa oleh ilmuwan Islam, Al – Idrisi atau nama sebenarnya Abu Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Idris Al-Hammudi Al-Hasani Al-Qurtubi. Ketokohan beliau diakui ilmuwan masa kini, Prof Madya Mustapha Kamal Idris dari Jabatan Geografi, Fakulti Sains Sosial dan Sastera Universiti Malaya, yang menggunakan perisian Al-Idrisi sebagai perisian utama untuk menghasilkan peta. Sementara Prof Dr Achaaban Ahmad, pensyarah Fakulti Sains Sosial, Universiti Hassan II, Casablanca, Maghribi, menerangkan rahsia peta Al-Idrisi yang dilakarkan secara terbalik. Al – Idrisi, tokoh ilmuwan dalam bidang geografi yang dilahirkan di persisiran pantai Sabtah di utara Maghribi pada 493 Hijrah bersamaan 1099 Masihi banyak menimba pengetahuan di Cordoba, Andulisia. Beliau banyak menitikberatkan ilmu geografi secara khusus membolehkannya menghasilkan penemuan baru dalam bidang itu dan menjadi ilmuwan Islam terawal dunia menghasilkan yang peta dunia. Al-Idrisi Keistimewaan lukisan peta dihasilkan

menggunakan kaedah ilmiah tidak banyak bezanya dengan peta dunia yang ada sekarang. Al – Idrisi juga diingati kerana kejayaannya membuat glob besar yang melakarkan garisan bulat dan peta dunia di atasnya. Beliau juga menentukan sempadan laut di kawasan Khatulistiwa yang tidak 17

dapat ditentukan oleh ulama ketika zamannya. Selain itu, Al – Idrisi mengukur garis pusat bumi dan berjaya mendapat keputusannya, iaitu 22,900 batu bersamaan 42,185 kilometer. Ini tidak banyak berbeza dengan ukuran garis pusat yang sebenar, iaitu 40,068 kilometer. Ketika singgah di Sicily, beliau menjadi tetamu raja negara itu, Roger II, yang kemudian menitahkannya membuat glob lakaran peta dunia daripada perak. Al – Idrisi kemudian mengarahkan jurulukis dan jurupahat yang sangat pandai melukis benua, negara, lautan, sungai dan jalannya. Akhirnya glob dunia itu menjadi satu warisan sangat berharga dan rujukan orang awam, khususnya ilmuwan Eropah mengenai pandangan mereka berhubung dunia. Peta itu berjaya membantu mereka dalam pelbagai pengembaraan dan memudahkan pengembara mencari tempat baru di dunia. Peta itu juga dilengkapkan dengan ukuran panjang dan lebar yang tepat sesebuah kawasan. Al – Idrisi juga mengarang banyak buku antaranya Nuzhah AlMusytaq Fi Ikhtiraq Al-Afaq, yang dikarang atas permintaan Raja Sicily, Roger II. Dalam buku itu, Al-Idrisi memasukkan semua maklumat yang ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya dan menambah pengetahuan yang diperoleh daripada pengembaraannya ke seluruh pelusuk dunia. Buku yang mengandungi lebih 70 jenis peta menjadi sumber rujukan penting bagi ilmuwan Eropah selama tiga abad. Sementara satu lagi hasil karya beliau bertajuk Rawdhah AlUns Fi Nuzhah Al-Nafs dan Al-Mamalik Wa Al-Masalik yang turut diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi panduan kepada pengembara. Buku itu dilengkapi maklumat dan sifat sesebuah negara, tumbuh tumbuhan, haiwan, manusia, ekonomi serta tabiat mereka. 2. Al – Mas’udi Sebagaimana ahli pelayaran dan ilmuan Arab lain, al-Mas’udi turut menyumbang dalam memajukan ilmu geografi. Sumbangan beliau bukan sahaja terbatas dalam satu bidang, tetapi dalam banyak bidang 18

termasuk astronomi, sejarah, geografi sama ada geografi manusia mahupun geografi fizikal. Menurut G. Sarton, kitab Muruj al-Dhahab disusun khas untuk membicarakan aspek geografi, malah ia dianggap sebagai sebuah ensiklopedia geografi. Pada masa yang sama beliau cuba menggabungkan geografi dengan disiplin sejarah untuk menjadikan kajiannya lebih menarik. Dalam kajian yang berbentuk gabungan antara disiplin ini, al-Mas’udi telah memberikan beberapa gambaran tentang gempa bumi, perairan Laut Mati dan tajuk-tajuk geologi yang lain. Beliau juga pertama kalinya menyebut tentang kincir air di Sijistan yang mungkin merupakan penemuan baru orang Islam. Sumbangan lain ialah pendapat beliau yang menyokong teori Determinisme Alam Sekitar iaitu satu tanggapan bahawa faktor persekitaran iaitu iklim yang dipengaruhi oleh planet mempunyai pengaruh yang rapat dengan sikap manusia. Misalnya, al-Mas’udi berpendapat bahawa iklim pertama dipengaruhi oleh Venus (Status), iklim kedua dipengaruhi oleh Zuhal (Jupiter) dan iklim ketujuh dipengaruhi oleh bulan. Lantas Matahari dan Bulan dikatakan menentukan nasib atau jalan hidup orang dari utara dan menyebabkan mereka berbakat tinggi dalam peperangan. Sebaliknya manusia di selatan pula mempunyai sifat lebih tafakur. Terdapat pula pembahagian dunia kepada dua bahagian iaitu bahagian barat bagi kawasan garis lintang tinggi dan bahagian timur garis lintang pertengahan. Oleh itu penduduk di kawasan garis lintang tinggi dipengaruhi oleh bulan maka penduduknya dikatakan panjang umur. Al-Mas’udi juga cuba menerangkan kaitan antara faktor-faktor ‘Di Bumi Nyata’ dengan sikap dan penghidupan manusia. Misalnya, beliau walaupun memberi ruang kepada faktor-faktor kosmologi, juga cuba memberi penerangan bagi persoalan yang sama dan faktor – faktor seperti banyaknya air yang terdapat di sesuatu kawasan, tumbuh-tumbuhan semulajadi dan topografi. Ini dapat dilihat dalam percubaan beliau memahami perwatakan dan gaya hidup puak Arab Badwi. Dikatakan bahawa sifat-sifat ketegasan, kearifan dan kecergasan tubuh badan mereka adalah berkaitan dengan kualiti alam 19

sekitarnya yang asli. Menurut beliau lagi, pengaruh iklim juga penting. Misalnya, kulit orang Turki yang tinggal di India tidak serupa dengan kulit orang Turki yang tinggal di Turki sendiri. Dalam geografi kawasan pula, melalui karya – karyanya beliau cuba menerangkan secara terperinci mengenai India iaitu kawasan – kawasan Makran, Sind dan Pantai Barat benua kecil ini setanding dengan apa yang telah dihasilkan oleh ahli geografi seperti Ibn Khurdazbih, Istakhri dan Maqdisi. Beliau juga telah membuat kajian tentang tanah fay dan mengkaji perbezaan aspek wilayahnya. Malah beliau pernah mengkaji flora dan fauna yang terdapat di India iaitu berhampinan tepi Laut Combay. Antara bahan kajian beliau ialah gajah, burung kakaktua, burung merak, buah oren, kelapa dan lainlain. 3. Al – Khawarizmi Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi dilahirkan di Khawarizm (Kheva), sebuah Bandar yang terletak di selatan Laut Aral di Uzbekistan. Beliau merupakan seorang ahli sains Islam yang terulung dalam ilmu matematik. Malah beliau dikenali sebagai “Bapa Algebra” iaitu pengasas konsep Algebra. Sumbangan al - Khawarizmi dalam bidang geografi begitu cemerlang. Beliau tidak hanya menyemak pandangan Ptolemy mengenai geografi tetapi juga membetulkannya termasuk dalam melakar peta dunia. Al – Khawarizmi merupakan saintis pertama yang melakar peta dunia pada tahun 830 Masihi iaitu 10 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Hasil kerjaya yang lain turut meliputi kerja – kerja asal berkaitan dengan jam, alat yang menunjukkan waktu dengan bayangan matahari serta kaji bintang. Bukunya, Surat al-Ardl (Bentuk Rupa Bumi), menjadi dasar geografi Arab. Karya tersebut masih tersimpan di Strassberg, Jerman.

20

BIBLIOGRAFI

Sumbangan Sarjana Islam Dalam Bidang Sains Sosial (2000) http://alhakelantan.tripod.com/tokoh/id11.html http://tokoh.blogspot.com/2005/09/al-idrisi-pencipta-glob-dunia.html http://members.tripod.com/man999/al-Masudi.htm http://www.scribd.com/doc/2270344/al-Khawarizmi http://amaraizatworks.blogspot.com/2008/09/sumbangan-tamadun-islam-kepadadunia.html

21