KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

ISI KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 MUKA SURAT i ii iii iv Vi 1 8 14 21 29 36

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidu p demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina sat u masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang ber ikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i

masyarakat dan negara ii . rohani. berketrampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.

Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. iaitu kemahiran berfikir. ( Dr. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap kesihatan murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan. pembelajaran secara konstruktivisme. SHARIFAH MAIMUNAH BT. masyarakat dan negara. kecerdasan pelbagai.KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum . masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. pembelajaran secara kontekstual. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang bijak menjaga kesejahteraan diri. nilai dan amalan. guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah. pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. pembelajaran masteri. kemahiran belajar cara belajar. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Di samping itu. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.

iii .

. Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri. pengurusan stres. kemahiran merancang. Interaksi dengan guru. perkahwinan dan keibubapaan. . seksualiti. pengalaman dan amalan yang meliputi: . dan mengamalkan gaya hidup sihat. Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Selain dokumen Sukatan Pelajaran. pemakanan. Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. Penglibatan murid secara penghayatan ilmu . guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. keluarga dan masyarakat secara proses berterusan.PENDIDIKAN KESIHATAN PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. kekeluargaan. 2.. 3. penyalahgunaan bahan dan pencegahan penyakit. rakan dan masyarakat . Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1.. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). memupuk sikap positif terhadap kesihatan. Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat.

Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit berjangkit.Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan. iv . keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas.

Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. 2 dan 3.. v . Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. dan persekitaran. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran padaAras 1.. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang Hasil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan.. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. alatan.PENDIDIKAN KESIHATAN Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. Bagi murid yang memp unyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. . Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid . Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. Aras 3 pula adalah aras yang tinggi.

.

: Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang ranc angan tahunan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan vi . PER. TINGKATAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJARAN Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres --2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Penyakit Berjangkit 4 3 4 4 --Pertolongan Cemas 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 * KEL. PER.PENDIDIKAN KESIHATAN Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK TAHAP I/ TAHUN TAHAP II/ TAHUN *KEL.

Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah. kulit dan rambut. 5. 4. 1 . murid dapat : 1. keluarga dan sahabat. 2. 3. dan tempat permainan. sekolah. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi. Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut. Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah. dan 6. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1.

. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Menyatakan makanan yang boleh merosakkan gigi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . Menyatakan makanan yang dapat menjamin kesihatan gigi. Penjagaan gigi .. .. Menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur. Karies gigi (ii) Kesihatan gigi .. ... gigi dan makanan. . menjaga kebersihan mulut. .. Memeriksa kebersihan diri murid. gigi dan . Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis... Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Menggunakan carta tubuh badan.. dan menjaga kulit dan rambut. Makanan untuk kesihatan . Menyatakan bahagian tubuh badan. Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan. Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan. . kutu dan kelemumur... (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan (iii) Abdomen (iv) Kaki (b) Kebersihan Diri: (i) Kebersihan mulut Murid dapat : ARAS 1 . kesihatan gigi. Mewarna bahagian tubuh badan.. . gigi dan makanan. . . Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi.

.. (c) Pengurusan kesihatan diri: (i) Penjagaan kulit . Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan ARAS 3 . . .... . Menghuraikan bahagian dan fungsi tubuh badan. kelemumur dan kehadiran kutu.. Kudis (ii) Penjagaan rambut . Melabelkan bahagian-bahagian tubuh badan pada carta. . 2 . . makanan.. Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. Menerangkan punca terjadinya kudis..gigi .. Menerangkan akibat kecuaian menjaga kesihatan diri. Menerangkan kepentingan menjaga kesihatan gigi.. Makanan yang merosakkan gigiARAS 2 .

ARAS 2 . Menangis . Menggunakan kad imbasan berkaitan perasaan . Menyatakan perasaan yang dialami seperti sedih. Melakonkan perasaan melalui memek muka... . Ketawa .. . Mewarna lakaran perasaan.. Perasaan Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi. Senyum ... (a) Melahirkan perasaan: (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi . gembira dan susah hati.. 3 . Menerangkan cara meluahkan perasaan mengikut situasi..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2..... Gembira ... .. Bercerita tentang perasaan yang pernah dialami.. ARAS 3 .. Malu .. .. . Terkejut Murid dapat: ARAS 1 .. Suka . Menerangkan mengapa meluahkan perasaan penting kepada individu. Menyebut pelbagai situasi perasaan.. Melakar dan mewarna memek muka dalam pelbagai situasi. Takut ... Sedih .... Sugul .. .. Marah .

.

Bertolak ansur Murid dapat:: ARAS 1 ... ... Kasih sayang ... ARAS 2 . Keharmonian (iii) Keistimewaan sahabat . keluarga dan sahabat : (i) Keistimewaan diri sendiri . keluarga dan sahabat. keluarga dan sahabat. ARAS 3 . Bantu membantu ... Bercerita tentang diri sendiri.. Kekeluargaan (a) Mengenali diri sendiri.. Menerangkan mengapa kita perlu menyukai dan menyayangi diri sendiri. Tubuh badan sihat (ii) Keistimewaan keluarga . . 4 . Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan. Melukis gambar tentang diri sendiri dan keluarga. keluarga dan sahabat. ... Menyatakan keistimewaan diri sendiri. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri sendiri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.... keluarga dan sahabat.

. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan jenis makanan harian... Makanan rapu (tidak berkhasiat) (ii) Waktu makan .. sarapan pagi . Makanan berkhasiat ... Menyatakan kebaikan mengambil makanan berkhasiat.. Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu. tengah hari dan malam. . makan malam ARAS 1 .. . Menceritakan jadual waktu makan sehari diri sendiri dan keluarga. makan tengah hari ... . . ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan makanan berkhasiat.. Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan pada waktu pagi... ARAS 3 . Menyatakan jenis makanan rapu.. Mewarna makanan berkhasiat. .. ARAS 2 . .. Bercerita tentang kelompok makanan dalam carta yang disediakan. 5 . Menyatakan pentingnya makan mengikut masa tertentu. Pemakanan Murid dapat : (a) Makanan harian saya dan sahabat (i) Jenis makanan harian ..

..... dan dadah yang tidak mengikut peraturan dan nasihat doktor.. racun dan dadah... . . (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan .. Membezakan ubat. Penyalahgunaan bahan Penyalahgunaan bahan adalah pengambilan ubat.. Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut keperluannya.. Menceritakan bahaya pengambilan dadah... ARAS 2 . .. racun dan dadah... .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. ARAS 3 .. .. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan ubat.. . Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut nasihat doktor . .Memadankan gambar berkaitan ubat. Memahami dan menyatakan kepentingan bahan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat. 6 .. Menerangkan langkah keselamatan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan. tempat berkunci (b) Bahaya pengambilan dadah Murid dapat: ARAS 1 .. tempat tinggi . racun. Bercerita berkaitan ubat.. racun dan dadah.. Membezakan beberapa jenis racun dan dadah... racun dan dadah melalui senarai yang disediakan.

sekolah dan tempat nombor telef on dan alamat tempat ibu rumah. (b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan.permainan. Mencatat nama ibu bapa atau penjaga. Menyatakan beberapa situasi tidak .. kemalangan pada diri sendiri. ARAS 3 .. sendiri. ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. bapa atau penjaga bekerja.. Bercerita tentang diri sendiri. Berlakon cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan. Menyatakan sebab-sebab berlakunya kerja ibu bapa atau penjaga.. Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah.. sekolah. . (i) Mengetahui nama dan alamat penjaga... sekolah dan tempat permainan. kemalangan.. . Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan.. sekolah dan tempat permainan seperti lantai licin dan alatan tajam. . (iii) Mengetahui nama dan tempat . Keselamatan Murid dapat : Keselamatan adalah langkah berjaga-ARAS 1 jaga bagi mengelakkan berlakunya .. . Menyatakan alamat dan telefon rumah . nombor (a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri. Menyatakan cara-cara meminta bantuan . sendiri. . Bercerita tentang sebab-sebab berlaku kemalangan. mengelakkan bahaya di rumah. Mencatat peraturan keselamatan di sekolah dan di tempat permainan.. (ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah. sekolah dan tempat permainan. . Menyebut nama. Menerangkan langkah yang sesuai untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah. nombor telefon dan . Menyebut dan mencatat nama. Memahami peraturan keselamatan ... ARAS 2 ..

.. 7 . Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah.

2. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri. minat. murid dapat : 1. dan 6. 5. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. 4. sekolah dan tempat permainan serta langkah-langka h keselamatan dan cara mengatasinya. guru dan rakan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri. Mengetahui bahaya di rumah. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan. perawakan dan pakaian . 3. Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal. 8 .

Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri. (b) Amalan Asas Kesihatan (i) Amalan harian (ii) Amalan pemakanan (iii) Rehat.. .. Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah. . (c) Pengurusan Kesihatan Diri (i) Menjaga pakaian dan keperluan diriARAS 3 . Memeriksa kebersihan diri murid. Menceritakan cara penjagaan kebersihan diri .. amalan asas kesihatan. Menyatakan bahagian dalam tubuhmengikut kebolehan murid.... (ii) Otot persekitaran yang bersih. Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor. Mengenal pasti keadaan rumah danbadan. penjagaan pakaian dan alatan keperluan .. sekolah dan persekitaran sentiasa bersih. Menceritakan cara menjaga pakaian dan . Menggunakan carta berkaitan bahagianbadan alat keperluan diri. persekitaran.... Menamakan pelbagai jenis makanan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. dan badan dan fungsinya... (iii) Paru-paru . Guru juga Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelaj aran lain diperolehi melalui penjagaan kebersihan .. diri. Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. Menyenaraikan langkah yang perlu diambil supaya keadaan rumah. (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh . untuk kesihatan. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan bahagian dan organ tubuh badan. rekreasi dan kesenggangan (iv) Tidur . Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan (iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan.. . (d) Kebersihan . . sekolah dan persekitaran. bahagian tubuh badan dan organ tubuh (i) Tulang .

(iii) Persekitaran .. Melabel dan menyebut bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan. Mereka pantun berkaitan kesihatan diri. 9 .(i) Rumah (ii) Sekolah ..

. ARAS 2 . ARAS 3 . . perawakan dan pakaian yang berlainan. ARAS 2 . kehormatan dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual Murid dapat: ARAS 1 .. Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan bayi perempuan. Ucapan dan penghargaan ... .. ARAS 3 .. (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat. guru dan rakan .. Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. Menyenaraikan perbezaan antara kanakkanak lelaki dan perempuan... ARAS 1 . Menjelaskan tentang pentingnya hormatmenghormati antara satu sama lain tanpa ... perawakan dan pakaian rakan karib.. Menyenarai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa... . Melakukan cara bersalaman dengan ibu bapa. perawakan dan pakaian (c) Menjaga kebersihan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Mereka kad ucapan 3. Bersalaman . (a) Memahami perasaan (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa..... .. Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa... Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa. Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang.. guru dan rakan. Perasaan Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh melalui perlakuan yang baik. . Kekeluargaan Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri fizikal.. Menceritakan minat.... minat...

. Menjawab teka-teki. mengira jantina. . . Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan. Melakonkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang... Mereka kad ucapan kepada ibu bapa..... guru dan rakan. . Bercerita tentang perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan. perawakan dan pakaian rakan karib. Menyebut dan mencatatkan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. ..Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang.. . . 10 . Bercerita tentang minat. . Melakar kad ucapan. ..

.. . Bercerita berkaitan makanan berkhasiat. Menggunakan gambar rajah berkaitan makanan. .. Pemakanan Murid dapat : Pengambilan makanan harian mestilah yang berkhasiat.tidak terdedah ARAS 1 .. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat. ... . .dimasak jika perlu .. bersih dan selamat. Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih dan selamat. Maksud makanan berkhasiat . makan tengah hari dan makan malam. Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat.. .. . . Menyatakan maksud makanan yang berkhasiat. Ciri-ciri makanan bersih dan selamat .. . Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat.... ARAS 3 . Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat.. Sumber -bijirin -sayur-sayuran -daging -susu .. bersih dan selamat ..dibersihkan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi.. (a) Makanan harian (i) Makanan berkhasiat.. ARAS 2 .. Menyatakan sumber-sumber makanan berkhasiat.. ..

11 . Melabelkan sumber-sumber makanan berkhasiat.bersih dan selamat. Kuiz. Melakar dan mewarna makanan berkhasiat.

Dadah haram dimiliki. . ARAS 3 .. Bercerita tentang kesan pengambilan dadah.. . Bercerita tentang usaha pencegahan dadah. Mengkelas bahan mengikut kategori ubat. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan (b) Pengambilan dadah (i) Kesan pengambilan (ii) Pencegahan . 12 ... Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan dadah.. Menyenaraikan bahan berbahaya mengikut kategori ubat... Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun. Jauhi dadah . Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun. racun dan dadah. . Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah.. ARAS 2 . Penerangan tentang kempen anti-dadah di Malaysia ARAS 1 .. . Menerangkan langkah keselamatan untuk mengatasi kejadian penyalahgunaan racun. racun dan dadah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. . . Hukuman pengambilan adalah berat . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun hendaklah digunakan mengikut peraturan....

.

Menjelaskan tempat yang sesuai dan selamat bagi menyimpan alatan dan bahan di rumah dan sekolah. . Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul. Pastikan tempat bermain . Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dapat mengelakkan diri daripada mendapat kemalangan di rumah.. . (ii) Langkah keselamatan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1... Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah... .. (a) Keselamatan di rumah... Elakkan bermain dengan alatan tajam. Terjatuh .. Melecet .. Luka . sekolah dan tempat permainan (i) Jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa di rumah.. .. Menyenaraikan jenis kemalangan yang sering berlaku di sekolah dan tempat permainan. TerhentakARAS 1 . . sekolah.. Menulis perkataan tentang kemalangan.. Bercerita tentang langkah keselamatan. sekolah dan tempat permainan . sekolah dan tempat permainan. . ARAS 2 . Simpan alat di tempat selamat . dan tempat permainan.. Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. Patah .

Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di rumah. Merancang peraturan mengguna dan menyimpan bahan dan peralatan rumah yang boleh membahayakan. 13 . ... sekolah dan tempat permainan.adalah selamat tidak licin tidak becak -tiada bahagian bucu yang tajam gunakan alatan yang betul ARAS 3 .

3. dan 6.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. 2. guru dan rakan. Memahami nilai tolong-menolong. Menjelaskan kesan pengambilan dadah. murid dapat : 1. t empat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. 4. bekerjasama dan toleransi dan kepentingan men gamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga. sekolah. 14 . Mengetahui asal-usul keluarga. rokok dan alkohol. Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang. 5.

. (a) Alatan kebersihan diri (i) Menjaga alatan kebersihan diri seperti: .. Membincangkan kesan daripada pengabaian menjaga kehormatan diri.. ARAS 2 . cara berpakaian . Kesihatan Diri Menjaga alatan kebersihan diri dan kehormatan diri dapat mengekalkan kesihatan diri... Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. ARAS 3 ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyatakan cara memelihara dan menyayangi kehormatan diri... Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan diri. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.. Menerangkan kepentingan memelihara kehormatan diri. . Menerangkan kepentingan menjaga alatan kebersihan diri. Membincangkan kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan... pakaian dalam ... tuala . sapu tangan (b) Kehormatan diri (i) Memelihara dan menyayangi kehormatan diri melalui . penjagaan organ seksual .. . sikap dan tutur kata Murid dapat : ARAS 1 . . stoking .

Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan.. Memeriksa kebersihan diri murid. . (ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan 15 . . Bercerita tentang kepentingan memelihara kehormatan diri. Bercerita tentang penjagaan alatan kebersihan diri... ...

.. . Murid dapat: ARAS 1 . Perasaan Pemupukan nilai murni dalam diri dapat meningkatkan kesihatan dari aspek sosio-emosi (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong (ii) Bekerjasama (iii) Toleransi (iv) Hormat-menghormati 3. Bercerita tentang keluarga sendiri. Kekeluargaan Kebolehan murid mengenali keturunan setiap ahli keluarga boleh mengeratkan perhubungan kekeluargaan..mana aspek nilai murni. Melukis poster berkaitan amalan kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sihat. bekerjasama dan bertoleransi. (a) Keluarga sendiri (b) Salasilah keluarga ARAS 2 . ARAS 1 .. . Mencatatkan nama ahli keluarga sendiri dan keluarga terdekat... Berlakon bertemakan mana. bekerjasama... .. . Menyatakan perasaan setelah membantu keluarga dan orang lain. . bertoleransi dan hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain. ARAS 3 . Menjelaskan kepentingan amalan tolongmenolong. Menceritakan tentang keturunan dan keluarga sendiri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong. Menceritakan tiga peristiwa penting yang berlaku dalam keluarga sendiri.. ARAS 2 .. Bercerita tentang pemupukan nilai murni.

. . Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain. 16 . Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga. Melakar salasilah keluarga.. (c) Kepentingan hubungan kekeluargaan ARAS 3 . . Melakar salasilah keluarga....

. Menyenaraikan makanan yang sesuai untuk sarapan. ..... 17 . Mencatatkan waktu makan harian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (a) Merancang waktu makan harian: (i) Sarapan (ii) Minum pagi (iii) Makan tengah hari (iv) Minum petang (v) Makan malam (vi) Minum malam (b) Memilih jenis makanan (i) Sarapan (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam ARAS 1 . . ARAS 3 . Merancang menu makanan untuk sehari. Pemakanan Murid dapat : Murid perlu merancang dan memilih makanan mengikut waktu makan.. ARAS 2 . Menyatakan semua waktu makan yang penting. Menjelaskan kepentingan makan pada waktu tertentu.. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. makan tengah hari dan makan malam.. . Berbincang tentang menu makanan untuk sehari.

. Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol . Bercerita tentang kesan merokok dan alkohol.. alkohol dan dadah terhadap keluarga... . . 18 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.... Membawa maut (ii) Pencegahan ARAS 1 .. Menceritakan kesan pengambilan rokok... Melengkapkan teka silangkata.. Kerosakan saraf ..... alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri. Mabuk . (a) Rokok dan alkohol (i) Kesan merokok .. ARAS 2 . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan. Membincang kesan rokok. Menyatakan kesan pengambilan rokok.. Nafas berbau . Menyediakan folio individu tentang kesan rokok. Ketagihan . ARAS 3 . alkohol dan dadah... Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan . . alkohol dan dadah melalui gambar.. Membincang kesan pengambilan rokok.. alkohol dan dadah terhadap masyarakat.. . Dadah boleh merosakkan kesihatan.. Ketagih . Ketagihan ..

. Main peranan tentang situasi yang berbahaya.... . Tidak menerima pelawaan dan pemberian -makanan -duit menaiki kenderaan (ii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri (iii) Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah. di sekolah dan di tempat permainan. .. .. . .. Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. ARAS 3 ... ARAS 1 . sekolah. Membincangkan tindakan yang perlu diambil dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah. sekolah dan tempat permainan. Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh membahayakan. Amalan Beringat Sebelum Kena dapat mengelakkan diri daripada kemalangan semasa berada di rumah. Menerangkan cara mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenali.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri. Menyatakan peraturan keselamatan untuk setiap kawasan. Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali dapat menjaga keselamatan diri. dan tempat permainan.. ARAS 2 . . (a) Keselamatan diri (i) Berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali . Menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berada di rumah..

.. Membuat laporan ringkas tentang keselamatan di rumah, sekolah atau di tempat permainan. 19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti .. lombong .. air pasang dan hujan .. di bawah talian elektrik .. kawasan pertanian .. bengkel .. kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya .. alatan yang patah .. alatan yang berkarat .. penggunaan alatan yang salah (c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan (d) Alatan keselamatan .. alat pelindung muka .. alat pelindung badan .. jaket keselamatan .. topi keselamatan 20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat : 1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizika l semasa akil baligh; 2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala so sial; 3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan; 4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah; 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat per mainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri; 6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit be rjangkit; dan 7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesih atan. 21

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Tuala wanita . (a) Pengenalan sistem pembiakan manusia: (i) Lelaki (ii) Perempuan (b) Seksualiti: (i) Akil baligh (ii) Perubahan fizikal (c) Pengurusan kesihatan diri (i) Amalan asas kesihatan: . Pemeriksaan kesihatan (ii) Alatan keperluan diri: . ... .... Sistem pencernaan membantu dalam pertumbuhan perkembangan tubuh badan. Mengenal pasti organ-organ dalam sistem pembiakan manusia. Kesihatan Diri... Pakaian dalam . ARAS 2 . Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual . Menyatakan tentang amalan asas kesihatan harian dari segi penjagaan kebersihan diri. Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan Murid dapat : ARAS 1 . pakaian.. Amalan asas kesihatan perlu dalam mengurus kesihatan diri. .. Menyatakan bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. alat keperluan diri. Sabun dan bedak . Manusia mempunyai sistem pembiakan untuk memanjangkan zuriat.. Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh.. Menghuraikan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil ..

Mencari maklumat daripada pelbagai media. Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri. Memeriksa kebersihan diri murid. Menggunakan gambar rajah sistem pencernaan . . 22 . . Menggunakan gambar rajah sistem pembiakan... Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran..baligh. Menceritakan tentang sistem pencernaan.. ... . .. Menerangkan fungsi sistem pencernaan. Menunjuk cara pengurusan tuala wanita. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. .. ARAS 3 .. . Berbincang tentang alatan keperluan diri.

(ii) Mengawal perasaan negatif melalui ....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. . (a) Peranan keluarga (i) Hubungan kekeluargaan ... Menyatakan peranan setiap anggota keluarga. Beriadah 3. (a) Memahami perasaan (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan ..... ARAS 2 .. Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan. Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak daripada gejala sosial... Tersinggung di atas perbuatan orang lain. Membincangkan cara mengawal perasaan negatif... Saling ambil berat dan perhatian . ..... Kemesraan . Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah kesan emosi seseorang mengikut situasi... Kekecewaan apabila kegagalan ... .. Mengenal pasti dan menyenaraikan pelbagai perasaan.. ARAS 2 . Perbincangan . Hormat menghormati . Mengenalpasti aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.. Mengawasi aktiviti anak ... ARAS 1 ..... Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga dan mencegah berlakunya gejala sosial.... Memilih rakan Murid dapat: ARAS 1 .. Penghargaan (ii) Menangani gejala sosial .. Kaunseling . Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara... ARAS 3 .

Menyediakan folio individu berkaitan dengan perasaan negatif . Perbincangan tentang memahami perasaan dalam kumpulan kecil. .. ARAS 3 . Bercerita tentang hubungan kekeluargaan... ...... Menjelaskan kepentingan hubungan diri dengan keluarga.. . Perbincangan tentang peranan keluarga dan cara menangani gejala sosial. . 23 . Menerangkan peranan setiap ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial dalam ahli keluarga.

. Melukis piramid makanan.minyak Pengambilan : Sedikit Murid dapat : ARAS 1 . ARAS 2 . Perbincangan tentang makanan seimbang.. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. sayur-sayuran. .. 24 . . roti...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pengambilan : banyak (iii) Protein Contoh makanan: ikan. Pemakanan Konsep Makanan dibahagikan kepada empat kelas makanan utama iaitu karbohidrat. Mengenal pasti empat kelas makanan mengikut piramid makanan. Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kelas makanan ARAS 3 . daging... susu Pengambilan : Sederhana (iv) Lemak Contoh makanan: kek . . Membincangkan kepentingan pengambilan makanan seimbang. (a) Piramid makanan (i) Karbohidrat Contoh makanan: nasi. protein dan lemak. bijirin Pengambilan : lebih banyak (ii) Vitamin Contoh makanan: buahbuahan.. vitamin. Menggunakan gambar rajah piramid makanan. keju.

Masyarakat ARAS 1 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menyatakan definisi ubat dan racun.. Menyatakan perbezaan ubat. racun dan dadah ARAS 2 . . (a) Ubat dan racun (i) Definisi (b) Pengambilan dadah (i) Keburukan: .. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun membahayakan kesihatan jika disalahgunakan. Menjalankan perbahasan.. Dadah amat merbahaya kepada kesihatan. Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara.. Membuat laporan ringkas tentang perbezaan antara ubat. . Keluarga . .... Menyenaraikan kesan buruk penyalahgunaan ubat dan racun serta pengambilan dadah pada diri sendiri dan keluarga... . Berbincang mengenai kesan buruk penyalah gunaan ubat. ARAS 3 . racun dan dadah. 25 . racun dan dadah pada diri sendiri dan keluarga.. Diri .

.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1... Mencadangkan cara mencegah (c) Keselamatan api: (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah kebakaran. 26 .. (i) Tanda keselamatan jalan raya . jalan raya dan pengangkutan air. air dan api kepada diri dan keluarga. . . Membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran. Menyatakan langkah-langkah (ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir. Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan . ARAS 2 tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Mengumpulkan berita-berita akhbar jalanraya. Menyatakan kepentingan peraturan Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan . Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan . Menerangkan tindakan yang perlu diambil jika berlakunya kemalangan jalan raya. Menyatakan punca berlakunya ... Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air. .. .. (b) Keselamatan di air: (i) Pengangkutan di air (ii) Banjir .. . Bercerita tentang keselamatan jalan raya. Langkah-langkah keselamatan . pengangkutan air. air dan api. ARAS 3 . Perbincangan dalam kumpulan kecil. mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya... Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya. Melukis poster tentang keutamaan (a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran. kecuaian manusia... Keselamatan Murid dapat : Keselamatan boleh berlaku di mana-ARAS 1 mana.. keselamatan. .

.

membasmi haiwan pembawa penyakit .... cacing . ARAS 3 . Menyenaraikan cara penyakit boleh merebak... taun .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. kurap .. selesema ..... Menamakan jenis penyakit berjangkit. . melalui udara ..... gigitan serangga .. demam .. Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri .. sentuhan (iii) Cara mencegah: . (a) Penyakit berjangkit (i) Jenis-jenis penyakit: . Menceritakan pengalaman semasa menghidap satu jenis penyakit berjangkit. batuk (ii) Cara merebak: .. bawaan air . makanan . pakai kasut ARAS 1 . menjaga kebersihan makanan . Penyakit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit dan merebak kepada orang yang lemah daya tahan badan. ARAS 2 .. guna pelindung hidung . panau ..

. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Mencari maklumat daripada pelbagai media tentang penyakit berjangkit. . .. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit berjangkit. . 27 .dan masyarakat bagi mencegah penyakit berjangkit. . Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri penyakit dan cara merebak...

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.. ringan.. Perkhimatan Pergigian Sekolah . Calar kecederaan ringan. Persatuan Bulan Sabit Merah . Lebam .. John s Ambulance 28 .... Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah. . . . oleh doktor... Membincangkan faedah menjaga kesihatan diri..... Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas. (a) Pertolongan cemas: . St. Menjelaskan faedah program kesihatan ... (ii) Maksud kecederaan sekolah. Menyediakan folio murid tentang sebelum mendapat rawatan selanjutnya . .... . Perbincangan tentang cara merawat (b) Kecederaan ringan (i) Jenis kecederaan ringan: ARAS 3 . Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: . Menyatakan maksud pertolongan cemas. Melakonkan cara memberi rawatan. Membuat lawatan sambil belajar ke (i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat cemas. . Luka kecil . Kesihatan Kecil.. Membincangkan cara merawat .. .. Pertolongan Cemas Murid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1 awal yang diberi di tempat kemalangan . kecederaan ringan. Perkhidmatan Kesihatan Sekolah . .

.

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan. 29 . murid dapat : 1. tempat permai nan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. 2. 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. 4.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 3. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijang kiti. 6. Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri. dan 7.

. Gaya hidup sihat Murid dapat : ARAS 1 .. ARAS 2 . ihtilam (b) Penyakit tidak berjangkit: Penyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. Memahami maksud akil baligh. Karies gigi . Makan makanan seimbang .. ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. haid . haid dan ihtilam. Menerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam... (i) Jenis penyakit tidak berjangkit: .... (i) Akil baligh: . Menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit.... Bersenam . . Diabetes . Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. . Penyakit jantung . Kesihatan Diri (a) Seksualiti: Akil baligh adalah tanda awal seseorang remaja mula menapak ke alam kedewasaan.. .... Bersukan . Asma .. Penyakit buah pinggang (ii) Cara mencegah: . Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit.

. Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.. Mengisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. ARAS 3 . Mendengar ceramah tentang haid dan ihtilam. 30 . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. . Menyediakan folio berkaitan akil baligh .. Berbincang dalam kumpulan kecil.. . .. Menjelaskan pusingan haid. Memeriksa kebersihan diri murid.... .

. Sentiasa bimbang paras muka .. Kekeluargaan Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa. Meluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ......... Menjelaskan perubahan fizikal dan perasaan ketika di peringkat remaja... Perasaan Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya... (a) Memahami perasaan sendiri mengikut situasi dan cara mengatasinya: . Mementingkan rakan . Paras rupa (ii) Perubahan perasaan: . setelah membantu keluarga . apabila menempuhi kegagalan . ARAS 1 . tidak diterima oleh rakan sebaya 3.. Membantu rakan yang menghadapi situasi malang. Mengenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. Ketinggian ... Mencari identiti diri .. ARAS 2 . (a) Keremajaan (i) Perubahan fizikal: .. kehilangan orang yang disayangi . Memahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi... apabila menghadapi kesusahan ... ARAS 3 .... Emosi tidak stabil Murid dapat: ARAS 1 . ARAS 2 .. Suara . Remaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini.

. . Perbincangan tentang perubahan fizikal. Menyertai aktiviti masyarakat .. Perubahan perasaan dan peranan remaja... .. Membincangkan peranan remaja dalam masyarakat. Menyertai aktiviti keluarga . Kuiz berkaitan keremajaan. . Mematuhi norma masyarakat 31 ... (iii) Peranan remaja: .. . Berlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya.. Berlakon atau main peranan. .. Mengenal pasti peranan remaja dalam keluarga... . . ARAS 3 . Berbincang dalam kumpulan kecil. Bercerita dengan rakan..

Menamakan makanan dan jenisnya. bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan 'TIDAK' alkohol..ARAS 1 .. Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak.. Penyalahgunaan bahan ARAS 1 . (a) Kemahiran menyatakan tidak kepada (i) Rokok (ii) Alkohol . bahan hidu dan pengambilan dadah. Menyatakan kesan negatif akibat(i) Jenis makan an mengambil makanan tidak seimbang .. ...... Menyediakan folio berkaitan makanan. Mendengar ceramah tentang makanan . Pengambilan rokok. dan garam.. . ARAS 2 .. seimbang. Menyatakan cara-cara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain... makanan yang tidak seimbang. Pemakanan Murid dapat : Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. alkohol. Perbahasan tentang kesan pengambilan dadah. gula. Menyatakan kesan buruk merokok. . (a) Amalan pemakanan yang sihat: ... Perbincangan tentang pengambilan (ii) Makanan seimbang . .. (iii) Pilihan makanan ARAS 2 . Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang . 2. Mengisi teka silang kata. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Lakonan.. ARAS 3 . Membincangkan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.

Membuat pameran tentang kesan buruk merokok. . 32 .. Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi masa lapang. alkohol.. Menjelaskan cara-cara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok. Perbincangan tentang kesan buruk akibat merokok.. alkohol dan bahan hidu.(iii) Dadah (iv) Bahan hidu ARAS 3 . . bahan hidu dan pengaruh dadah. ..

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan. Menghuraikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan berair dan ketika banjir. Menulis karangan pendek tentang .. jalan raya dan air.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (ii) Banjir (iii) Langkah keselamatan ARAS 3 . Bercerita tentang kawasan berair dan ..bahaya api dan bahan api. .... keselamatan. Kebakaran boleh dielakkan dengan ... mengetahui cara pencegahan.ketika banjir. .. Menyatakan bahaya di kawasan yang berair dan ketika banjir. .. Keselamatan Murid dapat : Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1 awam. Bercerita.. Menjemput penceramah dari agensi luar. (a) Keselamatan di rumah. . Bercerita tentang pentingnya menjaga .. sekolah dan rumah. tempat permainan.. .. Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah.. (i) Tanda keselamatan (ii) Peraturan (c) Keselamatan api (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah (d) Keselamatan di air (i) Kawasan berair ARAS 2 . Menulis karangan. Menyediakan folio murid berkaitan tanda keselamatan dan langkah-langkah . Menceritakan punca kebakaran dan cara mencegahnya. sekolah dan mengetahui tempat-tempat berbahaya. .. Kuiz. Menyenaraikan langkah keselamatan di . sekolah dan dan tempat tempat permainan (i) Bahaya (ii) Langkah keselamatan (b) Keselamatan di jalan raya permainan.

33 . sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri.kemalangan di rumah.

Menjelaskan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ARAS 3 .. Sentuhan ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen pembawa penyakit berjangkit: .... . Kepialu . Menyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak-kanak. Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian Murid dapat: ARAS 1 .. Imunisasi ... Menyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit. Rubella .. .... Air . Agen pembawa (c) Cara mencegah . . Campak ...... Cacar . ... .... ARAS 2 ... . Menyatakan agen pembawa penyakit berjangkit. Udara ..... . Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan. Beguk (b) Cara merebak . Menjaga kebersihan makanan . Asingkan pesakit .

Membuat brosur tentang penyakit. Melukis poster. Menjemput penceramah dari agensi luar. 34 .Perbincangan dalam kumpulan kecil.

Menerangkan cara-cara merawat kecederaan ringan. . Perbincangan dalam kumpulan kecil. Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor (a) Bantuan awal kecederaan ringan: (i) Luka kecil (ii) Patah (iii) Terseliuh (iv) Lebam (v) Melecur (b) Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat ARAS 1 .. Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan ringan. . . Mengisi silang kata. Membuat simulasi cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan . .. Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan kesihatan.. Menjelaskan cara melaksana bantuan awal bagi kecederaan ringan ARAS 3 . Menunjuk cara.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Kuiz.. bomba dan penyelamat ... ARAS 2 .. .. 35 ..

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. 2. 36 Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri. 6. dan Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan. 3. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia. murid dapat : 1. Memahami masalah remaja masa kini. 4. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai. 5. . Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak. 8. 7.

.. Memeriksa kebersihan diri murid.. Pertumbuhan payu dara ARAS 3 . Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja... ketara. Paras rupa . (a) Seksualiti .. Menyatakan perubahan fizikal tubuh me ngikut kebolehan murid. Kesihatan DiriMurid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Perbincangan tentang perubahan fizikal. Membincangkan kepentingan penjagaan . Menggunakan rujukan pelbagai media . berkaitan dengan perubahan fizikal ya ng . (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. Menerangkan pertumbuhan fizikal dari . Guru juga boleh Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain akan mengalami perubahan fizikal yang . Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja.. diri dan kesihatan tubuh badan... . Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja. (i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2 oleh remaja: .. 37 .... menjaga kebersihan diri...... Suara kebersihan fizikal semasa remaja. Menyatakan cara menjaga kebersihan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.

Ingin bertindak seperti orang .... Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya. Menyenaraikan masalah-masalah yang . Menyediakan folio murid. Perubahan emosi ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. keluarga dan . . keluarga. . Menerangkan tanggungjawab dan dewasa peranan remaja kepada diri. dan masyarakat 38 . (i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja. Main peranan. Mendengar ceramah tentang masalah . remaja .. Kekeluargaan Murid dapat: Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1 remaja membawa beberapa masalah ..... Membincang dan meluahkan perasaan . ARAS 2 (a) Keremajaan .. Menjelaskan langkah yang perlu diambil . .. Mudah terpengaruh orang lain... Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja. yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja remaja. Perbincangan dalam kumpulan kecil...

Mencatat maklumat dalam folio murid. (i) Jenama makanan ARAS 3 (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) .. Menyatakan maklumat pada label ... Pemakanan Murid dapat : Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1 mengandungi maklumat yang amat .. Mencatat fakta daripada barangan penggunaan . (ix) Tanda `halal' Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia 39 .. Membandingkan maklumat yang terdapat .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (a) Label kandungan . (iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan. Mencari fakta daripada barangan berguna kepada pengguna kandungan produk makanan. Perbincangan tentang nilai kandungan produk makanan yang dilabelkan. Membuat kesimpulan tentang maklumat yang terdapat pada produk makanan. Lawatan ke kilang.. (vi) (vii) (viii) Komposisi khasiat makanan Pengawet dan pewarna Tarikh sah digunakan . Merujuk pelbagai media. . (iv) (v) Senarai ramuan Nama dan alamat pengilang . Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar. sebenar. Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 . pada produk makanan.....

konflik dan stres. Menyatakan punca konflik dan stres yang pernah dialami. . tentang pengurusan konflik dan stres. . . Membincangkan bagaimana penghargaan kendiri positif boleh membawa kejayaan kepada individu. Menyatakan definisi konflik dan stres. 40 . . Mendengar ceramah tentang (i) Definisi penghargaan kendiri pengurusan konflik dan stres.. stres ARAS 3 ... ... Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan murid... Menyenaraikan stres yang biasa dialami (a) Penghargaan kendiri oleh murid..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. (b) Konflik dan stres (i) Definisi konflik dan stres (ii) Punca konflik dan stres (iii) Cara mengatasi konflik dan . Menyediakan folio tentang pengurusan penghargaan kendiri. Perbincangan dalam kumpulan kecil membina keyakinan diri.. . Menerangkan cara-cara mengatasi konflik dan stres. Menyatakan cara-cara peningkatan . Menceritakan konflik dan stres yang pernah dialami dan cara mengatasinya.. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Setiap remaja mesti mempunyai ARAS 1 penghargaan kendiri supaya dapat .. . Menyatakan definisi penghargaan kendiri. (ii) Cara meningkatkan ARAS 2 penghargaan kendiri .

(ii) Undang-undang dadah di pengedaran dadah. Menghuraikan akibat pengambilan dan . 41 ... Lakonan dalam mahkamah. Menyenaraikan kesan pengambilan dadah. Undang-ARAS 1 undang dadah di Malaysia membawa . Menerangkan langkah-langkah yang perlu (i) Akibat diambil untuk mencegah pengambilan dan . Malaysia . (a) Pengambilan dadah . kepada hukuman mati mandatori ARAS 2 .. pengedaran dadah dari segi undangundang di Malaysia. Perbincangan dalam kumpulan kecil..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.. Membuat lawatan sambil belajar. Perbahasan. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Dadah amat merbahaya.... ARAS 3 . Kuiz. .

. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui bawaan air dan vektor ARAS 1 (a) Jenis. (b) Peranan murid: (i) Sekolah bebas denggi ARAS 2 . ARAS 3 ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyatakan tanda dan simptom penyakit. (c) Kempen kebersihan danPROSTAR ARAS 3 (i) Taun . Menjemput penceramah luar. malaria. hepatitis dan HIV/AIDS. Menyatakan punca berlakunya keracunan . . (a) Keracunan makanan makanan. hepatitis dan (iv) HIV/AIDS HIV /AIDS.ARAS 1 .... Melukis poster... Makanan bertin yang kemek . Keselamatan Murid dapat : Termakan makanan yang beracun boleh mengakibatkan penyakit. 2... Makanan tercemar ... Menyatakan maksud penyakit bawaan ai r. Menyediakan folio murid. Mencari maklumat tentang kesan keracunan makanan. Perbincangan tentang penyakit berjangkit. Merujuk bahan daripada pelbagai media.. (iii) Hepatitis taun.. Membincangkan tindakan yang perlu diambil .. Pidato. sebelum membeli makanan mentah atau yang telah diproses... Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan . Menyediakan folio murid. (i) Penyakit bawaan air bawaan vektor.. Menyediakan brosur.. . (ii) Penyakit bawaan vektor . . . denggi. (ii) PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS Untuk Remaja) air dan bawaan vektor serta cara mencegahnya. Makanan yang luput tarikh ARAS 2 . . Menyatakan peranan murid dalam aktiviti ... tanda dan simptom penyakit: ... Perbincangan dalam kumpulan kecil...

(ii) Denggi kempen kebersihan dan program PROSTAR (iii) AIDS 42 .

Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di hospital..... dan perkhidmatan doktor pakar. sebenar yang lengkap. Mencatat dalam folio murid. . Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan ... 43 . (i) Kecederaan ringan ARAS 2 (c) Perkhidmatan kesihatan (i) Hospital daerah/negeri (ii) Perkhidmatan doktor pakar (iii) Klinik swasta .. . Menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. Pertolongan cemasMurid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan awal ARAS 1 yang diberikan kepada mangsa sebelum .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. ARAS 3 ... Menjemput penceramah daripada (b) Bantuan awal agensi luar. doktor. Membincangkan cara menggunakan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. Menggunakan peti pertolongan cemas mendapat rawatan selanjutnya daripada dalam peti pertolongan cemas. Menamakan perkhidmatan kesihatan yang (i) Peti pertolongan cemas yangterdapat di sekitar sekolah.. . klinik swasta.. . Menyenaraikan barangan dan alatan kesihatan yang diperlukan oleh murid. lengkap .. . (a) Alatan .. Perbincangan da lam kumpulan kecil..... Menceritakan cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful