KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

ISI KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 MUKA SURAT i ii iii iv Vi 1 8 14 21 29 36

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidu p demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina sat u masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang ber ikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. masyarakat dan negara ii . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan. rohani.

Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. ( Dr. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang bijak menjaga kesejahteraan diri. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap kesihatan murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu. Di samping itu. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum . Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. kemahiran belajar cara belajar. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru. pembelajaran masteri. masyarakat dan negara. pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. iaitu kemahiran berfikir. kecerdasan pelbagai. pembelajaran secara kontekstual. guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah. SHARIFAH MAIMUNAH BT. pembelajaran secara konstruktivisme.KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. nilai dan amalan. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

iii .

Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan.. kekeluargaan. keluarga dan masyarakat secara proses berterusan. Interaksi dengan guru. seksualiti. 2. dan mengamalkan gaya hidup sihat. Penglibatan murid secara penghayatan ilmu . . Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Selain dokumen Sukatan Pelajaran. pengalaman dan amalan yang meliputi: . perkahwinan dan keibubapaan. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. pengurusan stres. Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri.PENDIDIKAN KESIHATAN PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat. pemakanan. rakan dan masyarakat . Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. penyalahgunaan bahan dan pencegahan penyakit. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran... memupuk sikap positif terhadap kesihatan. 3. Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. kemahiran merancang.

Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit berjangkit. iv .Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan. keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas.

. Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. alatan. dan persekitaran. Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid .PENDIDIKAN KESIHATAN Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. .. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. 2 dan 3.. . v . Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran padaAras 1. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang Hasil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Bagi murid yang memp unyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3.

.

TINGKATAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJARAN Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres --2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Penyakit Berjangkit 4 3 4 4 --Pertolongan Cemas 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 * KEL. PER. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang ranc angan tahunan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan vi . PER.PENDIDIKAN KESIHATAN Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK TAHAP I/ TAHUN TAHAP II/ TAHUN *KEL.

Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi. Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah. 3. Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri. keluarga dan sahabat. 2. 5. sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1. dan tempat permainan. 1 . 4. kulit dan rambut. murid dapat : 1. dan 6. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut.

.. Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis.. Makanan untuk kesihatan . . . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. .. Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan.. gigi dan makanan. .. . Penjagaan gigi . Mewarna bahagian tubuh badan.. Memeriksa kebersihan diri murid. gigi dan makanan. Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan. . kutu dan kelemumur.. Menyatakan makanan yang boleh merosakkan gigi. Menyatakan makanan yang dapat menjamin kesihatan gigi. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur.. menjaga kebersihan mulut. Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi.. dan menjaga kulit dan rambut. gigi dan .. . kesihatan gigi... (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan (iii) Abdomen (iv) Kaki (b) Kebersihan Diri: (i) Kebersihan mulut Murid dapat : ARAS 1 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyatakan bahagian tubuh badan.. Menggunakan carta tubuh badan. . Karies gigi (ii) Kesihatan gigi .

(c) Pengurusan kesihatan diri: (i) Penjagaan kulit ... Makanan yang merosakkan gigiARAS 2 . Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. . Kudis (ii) Penjagaan rambut ... . Menerangkan punca terjadinya kudis... Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan ARAS 3 .. .. Melabelkan bahagian-bahagian tubuh badan pada carta. .. Menerangkan akibat kecuaian menjaga kesihatan diri.gigi . Menerangkan kepentingan menjaga kesihatan gigi.. makanan. kelemumur dan kehadiran kutu. . 2 . Menghuraikan bahagian dan fungsi tubuh badan. Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut.

... ARAS 2 . gembira dan susah hati. Sedih .. Melakonkan perasaan melalui memek muka. Menyatakan perasaan yang dialami seperti sedih.... Malu ... Perasaan Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi.. Menangis . Ketawa ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Menerangkan mengapa meluahkan perasaan penting kepada individu.... ... 3 ... . Bercerita tentang perasaan yang pernah dialami. (a) Melahirkan perasaan: (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi . Senyum .. ... . Takut .. Mewarna lakaran perasaan. Suka . ARAS 3 ... Menggunakan kad imbasan berkaitan perasaan . Marah . .. Melakar dan mewarna memek muka dalam pelbagai situasi. Menerangkan cara meluahkan perasaan mengikut situasi. Gembira . Menyebut pelbagai situasi perasaan. . Terkejut Murid dapat: ARAS 1 . Sugul ..

.

keluarga dan sahabat : (i) Keistimewaan diri sendiri .... keluarga dan sahabat. keluarga dan sahabat.. keluarga dan sahabat. . ARAS 3 . Bertolak ansur Murid dapat:: ARAS 1 . Tubuh badan sihat (ii) Keistimewaan keluarga ... Kekeluargaan (a) Mengenali diri sendiri. ARAS 2 .. Menerangkan mengapa kita perlu menyukai dan menyayangi diri sendiri. . Bantu membantu .. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri sendiri. 4 .. Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. .. Bercerita tentang diri sendiri.. Melukis gambar tentang diri sendiri dan keluarga... Keharmonian (iii) Keistimewaan sahabat . Kasih sayang .. Menyatakan keistimewaan diri sendiri. keluarga dan sahabat.

5 .. .. .. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan makanan berkhasiat.. Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan pada waktu pagi. Mewarna makanan berkhasiat. Makanan rapu (tidak berkhasiat) (ii) Waktu makan .. Menyatakan pentingnya makan mengikut masa tertentu.. Bercerita tentang kelompok makanan dalam carta yang disediakan. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan jenis makanan harian. . ... . makan malam ARAS 1 ... Makanan berkhasiat . tengah hari dan malam.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Menceritakan jadual waktu makan sehari diri sendiri dan keluarga. sarapan pagi . . ARAS 3 .... Menyatakan kebaikan mengambil makanan berkhasiat. .. Menyatakan jenis makanan rapu. Pemakanan Murid dapat : (a) Makanan harian saya dan sahabat (i) Jenis makanan harian .. ARAS 2 .... Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu. makan tengah hari .

Bercerita berkaitan ubat. . racun dan dadah. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan . racun dan dadah. dan dadah yang tidak mengikut peraturan dan nasihat doktor. Menceritakan bahaya pengambilan dadah. 6 . racun dan dadah. .... Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut keperluannya. ARAS 2 .. Penyalahgunaan bahan Penyalahgunaan bahan adalah pengambilan ubat. ... Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut nasihat doktor ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.Memadankan gambar berkaitan ubat.. Memahami dan menyatakan kepentingan bahan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat.. Membezakan beberapa jenis racun dan dadah. . .. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan ubat. Membezakan ubat.. racun dan dadah melalui senarai yang disediakan... . racun.. Menerangkan langkah keselamatan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan. ARAS 3 ...... tempat berkunci (b) Bahaya pengambilan dadah Murid dapat: ARAS 1 .... tempat tinggi ... ...

Menyatakan alamat dan telefon rumah . sekolah dan tempat permainan. Bercerita tentang sebab-sebab berlaku kemalangan. Memahami peraturan keselamatan . . sendiri. (i) Mengetahui nama dan alamat penjaga. (ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah. ARAS 3 .. bapa atau penjaga bekerja. Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah. Berlakon cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyatakan sebab-sebab berlakunya kerja ibu bapa atau penjaga. Menyatakan beberapa situasi tidak . sendiri... . sekolah dan tempat nombor telef on dan alamat tempat ibu rumah..... . kemalangan. . ARAS 2 . Menerangkan langkah yang sesuai untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah.. . kemalangan pada diri sendiri. Mencatat nama ibu bapa atau penjaga. . nombor telefon dan . Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan. nombor (a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri. (b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan. sekolah..permainan. Menyebut dan mencatat nama. . Menyebut nama.... Mencatat peraturan keselamatan di sekolah dan di tempat permainan. sekolah dan tempat permainan. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan adalah langkah berjaga-ARAS 1 jaga bagi mengelakkan berlakunya . sekolah dan tempat permainan seperti lantai licin dan alatan tajam.. (iii) Mengetahui nama dan tempat ... mengelakkan bahaya di rumah. Menyatakan cara-cara meminta bantuan . Bercerita tentang diri sendiri.

.. 7 . Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah.

Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. 2. sekolah dan tempat permainan serta langkah-langka h keselamatan dan cara mengatasinya. 5. perawakan dan pakaian . guru dan rakan. dan 6. 8 . Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri. murid dapat : 1. Mengetahui bahaya di rumah. minat. 3.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2. 4.

. Menyatakan bahagian dalam tubuhmengikut kebolehan murid.. persekitaran. . dan badan dan fungsinya.. sekolah dan persekitaran sentiasa bersih.. untuk kesihatan. Menyenaraikan langkah yang perlu diambil supaya keadaan rumah. Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan (iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan. (c) Pengurusan Kesihatan Diri (i) Menjaga pakaian dan keperluan diriARAS 3 . (iii) Paru-paru . .. penjagaan pakaian dan alatan keperluan . Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri.. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan bahagian dan organ tubuh badan. bahagian tubuh badan dan organ tubuh (i) Tulang . sekolah dan persekitaran. Guru juga Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelaj aran lain diperolehi melalui penjagaan kebersihan . Mengenal pasti keadaan rumah danbadan.. Menggunakan carta berkaitan bahagianbadan alat keperluan diri. Menamakan pelbagai jenis makanan . Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. Menceritakan cara menjaga pakaian dan . Memeriksa kebersihan diri murid... (d) Kebersihan . rekreasi dan kesenggangan (iv) Tidur .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor. (ii) Otot persekitaran yang bersih. diri. Menceritakan cara penjagaan kebersihan diri . (b) Amalan Asas Kesihatan (i) Amalan harian (ii) Amalan pemakanan (iii) Rehat. Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah. amalan asas kesihatan. ... (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh .. Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan..

.(i) Rumah (ii) Sekolah . Mereka pantun berkaitan kesihatan diri. 9 . (iii) Persekitaran . Melabel dan menyebut bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan..

.. Melakukan cara bersalaman dengan ibu bapa. . Perasaan Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh melalui perlakuan yang baik. ARAS 1 . (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ARAS 3 .. guru dan rakan. . perawakan dan pakaian rakan karib. . Bersalaman .. ARAS 2 ... Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang. Menyenaraikan perbezaan antara kanakkanak lelaki dan perempuan.. . Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa. guru dan rakan . Ucapan dan penghargaan . kehormatan dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual Murid dapat: ARAS 1 .. Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. perawakan dan pakaian yang berlainan... Kekeluargaan Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri fizikal... Menyenarai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa.... Menceritakan minat... Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan bayi perempuan... perawakan dan pakaian (c) Menjaga kebersihan. Mereka kad ucapan 3.. Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa..... ARAS 2 ... Menjelaskan tentang pentingnya hormatmenghormati antara satu sama lain tanpa . .. ARAS 3 .. minat. (a) Memahami perasaan (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa.

Bercerita tentang minat..... . . Menjawab teka-teki. . mengira jantina...Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang. Melakar kad ucapan. perawakan dan pakaian rakan karib. Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan. . . guru dan rakan.. Mereka kad ucapan kepada ibu bapa. 10 . . .. . Melakonkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. Menyebut dan mencatatkan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan... Bercerita tentang perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan.

Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat..... . Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat. makan tengah hari dan makan malam.. Bercerita berkaitan makanan berkhasiat.. Maksud makanan berkhasiat . . .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pemakanan Murid dapat : Pengambilan makanan harian mestilah yang berkhasiat...dibersihkan ... Menggunakan gambar rajah berkaitan makanan. Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat. Ciri-ciri makanan bersih dan selamat .. Menyatakan maksud makanan yang berkhasiat. Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat. . Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih dan selamat. . Menyatakan sumber-sumber makanan berkhasiat. Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi. (a) Makanan harian (i) Makanan berkhasiat.. .... Sumber -bijirin -sayur-sayuran -daging -susu . ARAS 2 ... ARAS 3 . . . bersih dan selamat .. . bersih dan selamat.tidak terdedah ARAS 1 . .dimasak jika perlu . ...

Kuiz. 11 . Melakar dan mewarna makanan berkhasiat. Melabelkan sumber-sumber makanan berkhasiat.bersih dan selamat.

. ARAS 2 . . .. Hukuman pengambilan adalah berat .. racun dan dadah. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan dadah. Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun..... Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun hendaklah digunakan mengikut peraturan. racun dan dadah. Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun.. Menerangkan langkah keselamatan untuk mengatasi kejadian penyalahgunaan racun. Bercerita tentang kesan pengambilan dadah.. 12 . Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan (b) Pengambilan dadah (i) Kesan pengambilan (ii) Pencegahan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... .. Menyenaraikan bahan berbahaya mengikut kategori ubat. Bercerita tentang usaha pencegahan dadah. Penerangan tentang kempen anti-dadah di Malaysia ARAS 1 . Mengkelas bahan mengikut kategori ubat. ARAS 3 . . Dadah haram dimiliki. Jauhi dadah . . .

.

ARAS 2 . . Menulis perkataan tentang kemalangan. .. Elakkan bermain dengan alatan tajam. Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dapat mengelakkan diri daripada mendapat kemalangan di rumah. Menyenaraikan jenis kemalangan yang sering berlaku di sekolah dan tempat permainan.... Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul. sekolah dan tempat permainan..... Pastikan tempat bermain . .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Bercerita tentang langkah keselamatan. sekolah. TerhentakARAS 1 . Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan.... . dan tempat permainan. Luka .. (a) Keselamatan di rumah.. . sekolah dan tempat permainan ... Patah . Terjatuh . Melecet . (ii) Langkah keselamatan . Menjelaskan tempat yang sesuai dan selamat bagi menyimpan alatan dan bahan di rumah dan sekolah. sekolah dan tempat permainan (i) Jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa di rumah. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah. . Simpan alat di tempat selamat .

13 . sekolah dan tempat permainan. Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di rumah..adalah selamat tidak licin tidak becak -tiada bahagian bucu yang tajam gunakan alatan yang betul ARAS 3 .. Merancang peraturan mengguna dan menyimpan bahan dan peralatan rumah yang boleh membahayakan. .

2. 4. 14 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang. t empat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. guru dan rakan. Mengetahui asal-usul keluarga. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. sekolah. Memahami nilai tolong-menolong. rokok dan alkohol. 5. Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri. 3. bekerjasama dan toleransi dan kepentingan men gamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga. dan 6. Menjelaskan kesan pengambilan dadah. murid dapat : 1.

. ARAS 2 . . sapu tangan (b) Kehormatan diri (i) Memelihara dan menyayangi kehormatan diri melalui .. . Kesihatan Diri Menjaga alatan kebersihan diri dan kehormatan diri dapat mengekalkan kesihatan diri.. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. stoking .... Membincangkan kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. cara berpakaian . Menerangkan kepentingan menjaga alatan kebersihan diri... . penjagaan organ seksual ... (a) Alatan kebersihan diri (i) Menjaga alatan kebersihan diri seperti: . Menerangkan kepentingan memelihara kehormatan diri. pakaian dalam . ARAS 3 . Membincangkan kesan daripada pengabaian menjaga kehormatan diri. Menyatakan cara memelihara dan menyayangi kehormatan diri. sikap dan tutur kata Murid dapat : ARAS 1 ... tuala . Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan diri. .. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.

.. Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. (ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan 15 . Bercerita tentang penjagaan alatan kebersihan diri. Bercerita tentang kepentingan memelihara kehormatan diri.. ... Memeriksa kebersihan diri murid. . .

. .. bekerjasama dan bertoleransi.. Menceritakan tentang keturunan dan keluarga sendiri. (a) Keluarga sendiri (b) Salasilah keluarga ARAS 2 . ARAS 3 .mana aspek nilai murni. bekerjasama. Menyatakan perasaan setelah membantu keluarga dan orang lain. ARAS 2 .. Mencatatkan nama ahli keluarga sendiri dan keluarga terdekat.. Berlakon bertemakan mana. Bercerita tentang keluarga sendiri.. ARAS 1 .. Perasaan Pemupukan nilai murni dalam diri dapat meningkatkan kesihatan dari aspek sosio-emosi (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong (ii) Bekerjasama (iii) Toleransi (iv) Hormat-menghormati 3. Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong. Murid dapat: ARAS 1 . .... Menceritakan tiga peristiwa penting yang berlaku dalam keluarga sendiri.. . . Kekeluargaan Kebolehan murid mengenali keturunan setiap ahli keluarga boleh mengeratkan perhubungan kekeluargaan. bertoleransi dan hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain. Bercerita tentang pemupukan nilai murni. Menjelaskan kepentingan amalan tolongmenolong. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Melukis poster berkaitan amalan kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sihat.

Melakar salasilah keluarga... (c) Kepentingan hubungan kekeluargaan ARAS 3 . Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga. . Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain... 16 . Melakar salasilah keluarga.. .

Mencatatkan waktu makan harian. Menyediakan folio murid tentang pemakanan... ARAS 3 . Merancang menu makanan untuk sehari. (a) Merancang waktu makan harian: (i) Sarapan (ii) Minum pagi (iii) Makan tengah hari (iv) Minum petang (v) Makan malam (vi) Minum malam (b) Memilih jenis makanan (i) Sarapan (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam ARAS 1 . Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. . Menyatakan semua waktu makan yang penting. Menyenaraikan makanan yang sesuai untuk sarapan. 17 ... .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan kepentingan makan pada waktu tertentu... makan tengah hari dan makan malam.. . . ARAS 2 . Pemakanan Murid dapat : Murid perlu merancang dan memilih makanan mengikut waktu makan.

Membincang kesan pengambilan rokok... Menyediakan folio individu tentang kesan rokok. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan. Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol ... Ketagihan .... Bercerita tentang kesan merokok dan alkohol.. Menyatakan kesan pengambilan rokok... .. Menceritakan kesan pengambilan rokok.. Ketagihan . Membawa maut (ii) Pencegahan ARAS 1 ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. . Membincang kesan rokok. Mabuk .. alkohol dan dadah melalui gambar. Ketagih . Melengkapkan teka silangkata.... Kerosakan saraf .. ARAS 3 . ARAS 2 . . alkohol dan dadah terhadap keluarga... Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan . Dadah boleh merosakkan kesihatan. Nafas berbau ... alkohol dan dadah. 18 .. . (a) Rokok dan alkohol (i) Kesan merokok . alkohol dan dadah terhadap masyarakat. alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri..

Menyatakan peraturan keselamatan untuk setiap kawasan. dan tempat permainan.... ARAS 2 . ARAS 3 . Menerangkan cara mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenali. ... . sekolah dan tempat permainan. Membincangkan tindakan yang perlu diambil dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah. (a) Keselamatan diri (i) Berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali .. . Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali dapat menjaga keselamatan diri.. Menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berada di rumah. Tidak menerima pelawaan dan pemberian -makanan -duit menaiki kenderaan (ii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri (iii) Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. .. Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh membahayakan. sekolah.. di sekolah dan di tempat permainan. . . Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri.. Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri. ARAS 1 . Amalan Beringat Sebelum Kena dapat mengelakkan diri daripada kemalangan semasa berada di rumah.. Main peranan tentang situasi yang berbahaya.

.. Membuat laporan ringkas tentang keselamatan di rumah, sekolah atau di tempat permainan. 19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti .. lombong .. air pasang dan hujan .. di bawah talian elektrik .. kawasan pertanian .. bengkel .. kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya .. alatan yang patah .. alatan yang berkarat .. penggunaan alatan yang salah (c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan (d) Alatan keselamatan .. alat pelindung muka .. alat pelindung badan .. jaket keselamatan .. topi keselamatan 20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat : 1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizika l semasa akil baligh; 2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala so sial; 3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan; 4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah; 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat per mainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri; 6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit be rjangkit; dan 7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesih atan. 21

(a) Pengenalan sistem pembiakan manusia: (i) Lelaki (ii) Perempuan (b) Seksualiti: (i) Akil baligh (ii) Perubahan fizikal (c) Pengurusan kesihatan diri (i) Amalan asas kesihatan: . Menyatakan bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. pakaian. Sistem pencernaan membantu dalam pertumbuhan perkembangan tubuh badan. Amalan asas kesihatan perlu dalam mengurus kesihatan diri. Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan Murid dapat : ARAS 1 . Manusia mempunyai sistem pembiakan untuk memanjangkan zuriat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. ARAS 2 . Pemeriksaan kesihatan (ii) Alatan keperluan diri: .. ... alat keperluan diri... . Mengenal pasti organ-organ dalam sistem pembiakan manusia.. Kesihatan Diri..... Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh. Menghuraikan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil .. Tuala wanita . Sabun dan bedak .. Menyatakan tentang amalan asas kesihatan harian dari segi penjagaan kebersihan diri. .. Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual . Pakaian dalam .

.. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid..baligh. .. . Menggunakan gambar rajah sistem pembiakan. 22 . Menerangkan fungsi sistem pencernaan. .. .. Memeriksa kebersihan diri murid.. Mencari maklumat daripada pelbagai media. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Menceritakan tentang sistem pencernaan. Berbincang tentang alatan keperluan diri. Menggunakan gambar rajah sistem pencernaan . . ARAS 3 .. Menunjuk cara pengurusan tuala wanita. Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri... .

.. ARAS 2 ..... (ii) Mengawal perasaan negatif melalui .... ARAS 1 ...... .. Saling ambil berat dan perhatian . .. . ARAS 3 .. Mengenalpasti aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Menyatakan peranan setiap anggota keluarga..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Perbincangan . Kekecewaan apabila kegagalan . Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak daripada gejala sosial..... Mengawasi aktiviti anak .... Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan.. Mengenal pasti dan menyenaraikan pelbagai perasaan.. (a) Peranan keluarga (i) Hubungan kekeluargaan . Beriadah 3.. Memilih rakan Murid dapat: ARAS 1 .. Kaunseling ..... Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara.. Hormat menghormati .... Penghargaan (ii) Menangani gejala sosial .. Membincangkan cara mengawal perasaan negatif. ARAS 2 . Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah kesan emosi seseorang mengikut situasi. (a) Memahami perasaan (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan . Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga dan mencegah berlakunya gejala sosial. Kemesraan . Tersinggung di atas perbuatan orang lain.

. . Bercerita tentang hubungan kekeluargaan.. . 23 . ARAS 3 ...... Menjelaskan kepentingan hubungan diri dengan keluarga. . Perbincangan tentang peranan keluarga dan cara menangani gejala sosial. Perbincangan tentang memahami perasaan dalam kumpulan kecil.... Menerangkan peranan setiap ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial dalam ahli keluarga. Menyediakan folio individu berkaitan dengan perasaan negatif .

vitamin. Perbincangan tentang makanan seimbang. protein dan lemak. Menggunakan gambar rajah piramid makanan. (a) Piramid makanan (i) Karbohidrat Contoh makanan: nasi. 24 . Membincangkan kepentingan pengambilan makanan seimbang. keju. Pemakanan Konsep Makanan dibahagikan kepada empat kelas makanan utama iaitu karbohidrat..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. . Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kelas makanan ARAS 3 . . sayur-sayuran. roti.minyak Pengambilan : Sedikit Murid dapat : ARAS 1 .. Melukis piramid makanan. . .. Mengenal pasti empat kelas makanan mengikut piramid makanan.. daging... susu Pengambilan : Sederhana (iv) Lemak Contoh makanan: kek . ARAS 2 .. bijirin Pengambilan : lebih banyak (ii) Vitamin Contoh makanan: buahbuahan. Pengambilan : banyak (iii) Protein Contoh makanan: ikan.

racun dan dadah pada diri sendiri dan keluarga.. Dadah amat merbahaya kepada kesihatan. racun dan dadah ARAS 2 . . 25 .. ARAS 3 . .. Masyarakat ARAS 1 . Menjalankan perbahasan....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. racun dan dadah. Menyenaraikan kesan buruk penyalahgunaan ubat dan racun serta pengambilan dadah pada diri sendiri dan keluarga. Keluarga . Diri . Membuat laporan ringkas tentang perbezaan antara ubat. Berbincang mengenai kesan buruk penyalah gunaan ubat. Menyatakan definisi ubat dan racun.. . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun membahayakan kesihatan jika disalahgunakan.. (a) Ubat dan racun (i) Definisi (b) Pengambilan dadah (i) Keburukan: .. .. Menyatakan perbezaan ubat. Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara.

. . Perbincangan dalam kumpulan kecil.. Langkah-langkah keselamatan .. air dan api kepada diri dan keluarga..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Melukis poster tentang keutamaan (a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran... (i) Tanda keselamatan jalan raya . Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air. Menyatakan langkah-langkah (ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir. Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya... Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan . . (b) Keselamatan di air: (i) Pengangkutan di air (ii) Banjir .. air dan api. . pengangkutan air. 26 . keselamatan. Bercerita tentang keselamatan jalan raya. Mencadangkan cara mencegah (c) Keselamatan api: (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah kebakaran. Membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran.. Menyatakan punca berlakunya . . ARAS 3 .. . kecuaian manusia. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan boleh berlaku di mana-ARAS 1 mana. Menyatakan kepentingan peraturan Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan . ARAS 2 tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Mengumpulkan berita-berita akhbar jalanraya. mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan . jalan raya dan pengangkutan air. .... Menerangkan tindakan yang perlu diambil jika berlakunya kemalangan jalan raya.

.

Menceritakan pengalaman semasa menghidap satu jenis penyakit berjangkit.... Menyenaraikan cara penyakit boleh merebak. . guna pelindung hidung .. melalui udara . sentuhan (iii) Cara mencegah: ... ARAS 2 . taun . (a) Penyakit berjangkit (i) Jenis-jenis penyakit: .. batuk (ii) Cara merebak: ... menjaga kebersihan makanan .. Menamakan jenis penyakit berjangkit.. ARAS 3 ... Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri .. selesema .... pakai kasut ARAS 1 . demam .. membasmi haiwan pembawa penyakit . gigitan serangga . makanan . kurap .. panau . bawaan air .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Penyakit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit dan merebak kepada orang yang lemah daya tahan badan. cacing ..

.... Perbincangan dalam kumpulan kecil. 27 . . Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri penyakit dan cara merebak.. Mencari maklumat daripada pelbagai media tentang penyakit berjangkit.dan masyarakat bagi mencegah penyakit berjangkit. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit berjangkit. . .

. Menyatakan maksud pertolongan cemas..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3... Membincangkan faedah menjaga kesihatan diri... (a) Pertolongan cemas: . Lebam . ... Perkhimatan Pergigian Sekolah .. .. Calar kecederaan ringan. Perkhidmatan Kesihatan Sekolah . Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas. .. . oleh doktor.. (ii) Maksud kecederaan sekolah.. Perbincangan tentang cara merawat (b) Kecederaan ringan (i) Jenis kecederaan ringan: ARAS 3 . Melakonkan cara memberi rawatan. Persatuan Bulan Sabit Merah . . John s Ambulance 28 . Membincangkan cara merawat .. Membuat lawatan sambil belajar ke (i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat cemas. St. Pertolongan Cemas Murid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1 awal yang diberi di tempat kemalangan . .... Menyediakan folio murid tentang sebelum mendapat rawatan selanjutnya . Kesihatan Kecil.. . Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah... Luka kecil . . Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: . kecederaan ringan. Menjelaskan faedah program kesihatan . ringan.

.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. tempat permai nan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. 3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. 2. dan 7. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit. murid dapat : 1. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijang kiti. 5. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan. 4. 6. 29 . Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

. ihtilam (b) Penyakit tidak berjangkit: Penyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup... haid dan ihtilam. Memahami maksud akil baligh. Penyakit jantung .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit. Makan makanan seimbang .. ... (i) Jenis penyakit tidak berjangkit: .. Bersukan . Asma . (i) Akil baligh: .. . . Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit. ARAS 2 . Karies gigi ... Bersenam . Kesihatan Diri (a) Seksualiti: Akil baligh adalah tanda awal seseorang remaja mula menapak ke alam kedewasaan.. Penyakit buah pinggang (ii) Cara mencegah: . Diabetes ... Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. haid ... Gaya hidup sihat Murid dapat : ARAS 1 .... . Menerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam.

. Menjelaskan pusingan haid. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.. 30 .. .. Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.. ARAS 3 . Menyediakan folio berkaitan akil baligh .. Berbincang dalam kumpulan kecil. . . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. . Mengisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit.. Mendengar ceramah tentang haid dan ihtilam. Memeriksa kebersihan diri murid.

Mencari identiti diri .. Mementingkan rakan .. . Kekeluargaan Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa.. ARAS 2 . kehilangan orang yang disayangi . apabila menempuhi kegagalan .. Ketinggian . ARAS 3 . Suara .. (a) Memahami perasaan sendiri mengikut situasi dan cara mengatasinya: . Emosi tidak stabil Murid dapat: ARAS 1 .. Menjelaskan perubahan fizikal dan perasaan ketika di peringkat remaja.. Memahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi... Meluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi... ARAS 2 . Mengenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. setelah membantu keluarga . Remaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini. Sentiasa bimbang paras muka ..... apabila menghadapi kesusahan ... Perasaan Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.... Paras rupa (ii) Perubahan perasaan: .. ARAS 1 ... (a) Keremajaan (i) Perubahan fizikal: .. tidak diterima oleh rakan sebaya 3. Membantu rakan yang menghadapi situasi malang..

Membincangkan peranan remaja dalam masyarakat.... Berlakon atau main peranan. Menyertai aktiviti keluarga . ... Perbincangan tentang perubahan fizikal. Mematuhi norma masyarakat 31 . . (iii) Peranan remaja: . Berlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya.. Kuiz berkaitan keremajaan.. . Menyertai aktiviti masyarakat . ARAS 3 .. . Mengenal pasti peranan remaja dalam keluarga... Berbincang dalam kumpulan kecil. .. . . Bercerita dengan rakan.. Perubahan perasaan dan peranan remaja..

. seimbang.... Menyatakan cara-cara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain. Menyediakan folio berkaitan makanan. (a) Amalan pemakanan yang sihat: . 2... alkohol. Pemakanan Murid dapat : Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. (iii) Pilihan makanan ARAS 2 .... Perbincangan tentang pengambilan (ii) Makanan seimbang . dan garam.. Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang .ARAS 1 . Lakonan. Mengisi teka silang kata. .... Menamakan makanan dan jenisnya.. bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan 'TIDAK' alkohol.. bahan hidu dan pengambilan dadah. .. Mendengar ceramah tentang makanan .. Menyatakan kesan buruk merokok. ARAS 3 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan. (a) Kemahiran menyatakan tidak kepada (i) Rokok (ii) Alkohol . . Perbahasan tentang kesan pengambilan dadah. gula. makanan yang tidak seimbang.. Pengambilan rokok. Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak. Menyatakan kesan negatif akibat(i) Jenis makan an mengambil makanan tidak seimbang . ARAS 2 . Penyalahgunaan bahan ARAS 1 . .

Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi masa lapang. . bahan hidu dan pengaruh dadah.(iii) Dadah (iv) Bahan hidu ARAS 3 . alkohol. Menjelaskan cara-cara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok... . 32 . .. alkohol dan bahan hidu.. Perbincangan tentang kesan buruk akibat merokok. Membuat pameran tentang kesan buruk merokok.

Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan. Menjemput penceramah dari agensi luar.ketika banjir. tempat permainan.... mengetahui cara pencegahan. Kebakaran boleh dielakkan dengan . (i) Tanda keselamatan (ii) Peraturan (c) Keselamatan api (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah (d) Keselamatan di air (i) Kawasan berair ARAS 2 . Bercerita tentang kawasan berair dan .. Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah... (ii) Banjir (iii) Langkah keselamatan ARAS 3 .. Menulis karangan. Menceritakan punca kebakaran dan cara mencegahnya. keselamatan. Kuiz. . Bercerita tentang pentingnya menjaga . Menyatakan bahaya di kawasan yang berair dan ketika banjir. .. Menyenaraikan langkah keselamatan di . ... Menyediakan folio murid berkaitan tanda keselamatan dan langkah-langkah .. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Bercerita. Keselamatan Murid dapat : Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1 awam. sekolah dan dan tempat tempat permainan (i) Bahaya (ii) Langkah keselamatan (b) Keselamatan di jalan raya permainan. Menghuraikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan berair dan ketika banjir. jalan raya dan air.. . sekolah dan rumah. (a) Keselamatan di rumah. sekolah dan mengetahui tempat-tempat berbahaya. .bahaya api dan bahan api.. Menulis karangan pendek tentang ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. .

sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri.kemalangan di rumah. 33 .

. Udara . .. . Kepialu ..... Cacar .. Beguk (b) Cara merebak .... Menjaga kebersihan makanan .. Sentuhan . ARAS 2 . Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen pembawa penyakit berjangkit: .. Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian Murid dapat: ARAS 1 ... . ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Imunisasi .... Menyatakan agen pembawa penyakit berjangkit... Menyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit.. Menjelaskan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ARAS 3 . Asingkan pesakit .. Air ... Campak .... .. Rubella . Menyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak-kanak. . Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan. Agen pembawa (c) Cara mencegah .

Melukis poster. 34 .Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menjemput penceramah dari agensi luar. Membuat brosur tentang penyakit.

Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan ringan. Membuat simulasi cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan . Menunjuk cara. ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor (a) Bantuan awal kecederaan ringan: (i) Luka kecil (ii) Patah (iii) Terseliuh (iv) Lebam (v) Melecur (b) Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat ARAS 1 .. Menerangkan cara-cara merawat kecederaan ringan. Menjelaskan cara melaksana bantuan awal bagi kecederaan ringan ARAS 3 . .. .. ARAS 2 .. Perbincangan dalam kumpulan kecil. ... bomba dan penyelamat .. Mengisi silang kata. 35 . Kuiz. . Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan kesihatan..

2. 6. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak. Memahami masalah remaja masa kini. 36 Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia. 5. 7. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan. 4. murid dapat : 1. 8. dan Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan. . 3.

menjaga kebersihan diri. Paras rupa .. Menggunakan rujukan pelbagai media .. diri dan kesihatan tubuh badan... Suara kebersihan fizikal semasa remaja. (a) Seksualiti ... Membincangkan kepentingan penjagaan . (i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2 oleh remaja: .. Menerangkan pertumbuhan fizikal dari . Kesihatan DiriMurid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran... Memeriksa kebersihan diri murid. 37 . Menyatakan perubahan fizikal tubuh me ngikut kebolehan murid. Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja. .. Pertumbuhan payu dara ARAS 3 ... ketara. Menyatakan cara menjaga kebersihan .. Perbincangan tentang perubahan fizikal.. Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja... Guru juga boleh Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain akan mengalami perubahan fizikal yang . berkaitan dengan perubahan fizikal ya ng . . Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan..

Menerangkan tanggungjawab dan dewasa peranan remaja kepada diri.. Mendengar ceramah tentang masalah . remaja . Menyediakan folio murid.... Menyenaraikan masalah-masalah yang . Main peranan.. dan masyarakat 38 . Perbincangan dalam kumpulan kecil.. Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja.. (i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja. Menjelaskan langkah yang perlu diambil .. Mudah terpengaruh orang lain.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Ingin bertindak seperti orang ... . yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja remaja. keluarga dan ... Kekeluargaan Murid dapat: Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1 remaja membawa beberapa masalah . ARAS 2 (a) Keremajaan .. Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya. Membincang dan meluahkan perasaan . keluarga... Perubahan emosi . . .

(iv) (v) Senarai ramuan Nama dan alamat pengilang . Lawatan ke kilang.. (vi) (vii) (viii) Komposisi khasiat makanan Pengawet dan pewarna Tarikh sah digunakan . Perbincangan tentang nilai kandungan produk makanan yang dilabelkan. Membandingkan maklumat yang terdapat .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (ix) Tanda `halal' Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia 39 .. sebenar. Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar. Mencari fakta daripada barangan berguna kepada pengguna kandungan produk makanan. Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 .. pada produk makanan. Mencatat fakta daripada barangan penggunaan . Mencatat maklumat dalam folio murid. Merujuk pelbagai media. Membuat kesimpulan tentang maklumat yang terdapat pada produk makanan. (iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan. (i) Jenama makanan ARAS 3 (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) ... (a) Label kandungan .. Pemakanan Murid dapat : Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1 mengandungi maklumat yang amat ... .. Menyatakan maklumat pada label ..

Menyediakan folio tentang pengurusan penghargaan kendiri. . ... Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Setiap remaja mesti mempunyai ARAS 1 penghargaan kendiri supaya dapat . konflik dan stres. Menyatakan definisi konflik dan stres. (b) Konflik dan stres (i) Definisi konflik dan stres (ii) Punca konflik dan stres (iii) Cara mengatasi konflik dan . Membincangkan bagaimana penghargaan kendiri positif boleh membawa kejayaan kepada individu. . Menyatakan punca konflik dan stres yang pernah dialami. tentang pengurusan konflik dan stres. Menceritakan konflik dan stres yang pernah dialami dan cara mengatasinya.. Perbincangan dalam kumpulan kecil membina keyakinan diri.. (ii) Cara meningkatkan ARAS 2 penghargaan kendiri .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... Mendengar ceramah tentang (i) Definisi penghargaan kendiri pengurusan konflik dan stres. .. Menyenaraikan stres yang biasa dialami (a) Penghargaan kendiri oleh murid. . stres ARAS 3 . ... Menyatakan cara-cara peningkatan .. .. Menyatakan definisi penghargaan kendiri.. 40 . Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan murid. Menerangkan cara-cara mengatasi konflik dan stres.

41 . Perbincangan dalam kumpulan kecil. (a) Pengambilan dadah ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. (ii) Undang-undang dadah di pengedaran dadah.. pengedaran dadah dari segi undangundang di Malaysia. Kuiz. Menerangkan langkah-langkah yang perlu (i) Akibat diambil untuk mencegah pengambilan dan . ARAS 3 .. Menghuraikan akibat pengambilan dan . .. kepada hukuman mati mandatori ARAS 2 . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Dadah amat merbahaya. Perbahasan.. Lakonan dalam mahkamah.. Malaysia . Membuat lawatan sambil belajar. Menyenaraikan kesan pengambilan dadah. Undang-ARAS 1 undang dadah di Malaysia membawa ...

hepatitis dan (iv) HIV/AIDS HIV /AIDS.. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Menyatakan maksud penyakit bawaan ai r.. Keselamatan Murid dapat : Termakan makanan yang beracun boleh mengakibatkan penyakit.. Merujuk bahan daripada pelbagai media. Menyediakan folio murid..... Menyatakan punca berlakunya keracunan .. Makanan bertin yang kemek .. 2.. Membincangkan tindakan yang perlu diambil . Melukis poster. (b) Peranan murid: (i) Sekolah bebas denggi ARAS 2 . malaria. Menyatakan tanda dan simptom penyakit. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Mencari maklumat tentang kesan keracunan makanan. (ii) PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS Untuk Remaja) air dan bawaan vektor serta cara mencegahnya.ARAS 1 . denggi. Perbincangan tentang penyakit berjangkit. Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan . Menyediakan brosur... . (i) Penyakit bawaan air bawaan vektor. (ii) Penyakit bawaan vektor . sebelum membeli makanan mentah atau yang telah diproses... (iii) Hepatitis taun... Menjemput penceramah luar.. . Makanan tercemar .... ARAS 3 ... Makanan yang luput tarikh ARAS 2 . hepatitis dan HIV/AIDS. . (c) Kempen kebersihan danPROSTAR ARAS 3 (i) Taun . Pidato. tanda dan simptom penyakit: .. (a) Keracunan makanan makanan. . Menyatakan peranan murid dalam aktiviti . Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui bawaan air dan vektor ARAS 1 (a) Jenis. Menyediakan folio murid.

(ii) Denggi kempen kebersihan dan program PROSTAR (iii) AIDS 42 .

Pertolongan cemasMurid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan awal ARAS 1 yang diberikan kepada mangsa sebelum . klinik swasta. Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di hospital.. sebenar yang lengkap. .. Menceritakan cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan. dan perkhidmatan doktor pakar. . .. Menyenaraikan barangan dan alatan kesihatan yang diperlukan oleh murid. 43 .. .. .. Perbincangan da lam kumpulan kecil. Mencatat dalam folio murid..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3... lengkap ... doktor. Menggunakan peti pertolongan cemas mendapat rawatan selanjutnya daripada dalam peti pertolongan cemas.. Menamakan perkhidmatan kesihatan yang (i) Peti pertolongan cemas yangterdapat di sekitar sekolah. (a) Alatan .. Menjemput penceramah daripada (b) Bantuan awal agensi luar.. ARAS 3 .. Membincangkan cara menggunakan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan .. (i) Kecederaan ringan ARAS 2 (c) Perkhidmatan kesihatan (i) Hospital daerah/negeri (ii) Perkhidmatan doktor pakar (iii) Klinik swasta . Menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas..