KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

ISI KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 MUKA SURAT i ii iii iv Vi 1 8 14 21 29 36

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidu p demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina sat u masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang ber ikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara ii . berketrampilan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru. SHARIFAH MAIMUNAH BT. pembelajaran secara konstruktivisme. pembelajaran masteri. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. masyarakat dan negara. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Di samping itu. nilai dan amalan. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang bijak menjaga kesejahteraan diri. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. kecerdasan pelbagai. pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum .KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. iaitu kemahiran berfikir. pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. ( Dr. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. pembelajaran secara kontekstual. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. kemahiran belajar cara belajar. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap kesihatan murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu.

iii .

Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. kekeluargaan. keluarga dan masyarakat secara proses berterusan. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). perkahwinan dan keibubapaan..PENDIDIKAN KESIHATAN PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. kemahiran merancang. Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat.. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. memupuk sikap positif terhadap kesihatan. 2.. Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. Penglibatan murid secara penghayatan ilmu . Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Selain dokumen Sukatan Pelajaran. 3. pengalaman dan amalan yang meliputi: . penyalahgunaan bahan dan pencegahan penyakit. pengurusan stres. Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri. seksualiti. Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan. pemakanan. Interaksi dengan guru. rakan dan masyarakat . Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan. dan mengamalkan gaya hidup sihat. .

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan. Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit berjangkit. iv . keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas.

Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. dan persekitaran. Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid . lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat.. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. . Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. v . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Bagi murid yang memp unyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. 2 dan 3. ..PENDIDIKAN KESIHATAN Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran padaAras 1. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. alatan. Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid.. Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang Hasil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran.

.

: Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang ranc angan tahunan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan vi . TINGKATAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJARAN Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres --2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Penyakit Berjangkit 4 3 4 4 --Pertolongan Cemas 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 * KEL.PENDIDIKAN KESIHATAN Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK TAHAP I/ TAHUN TAHAP II/ TAHUN *KEL. PER. PER.

Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah. murid dapat : 1. keluarga dan sahabat. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut. Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah. kulit dan rambut. 3. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri. dan tempat permainan. dan 6. 1 . Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi. sekolah. 2. 5. 4.

gigi dan .. Penjagaan gigi . . Karies gigi (ii) Kesihatan gigi . . Memeriksa kebersihan diri murid.. Mewarna bahagian tubuh badan. . ... Menyatakan makanan yang dapat menjamin kesihatan gigi. (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan (iii) Abdomen (iv) Kaki (b) Kebersihan Diri: (i) Kebersihan mulut Murid dapat : ARAS 1 . kutu dan kelemumur... Menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur.. . gigi dan makanan.. Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan.. gigi dan makanan..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. menjaga kebersihan mulut. . Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan. . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Menyatakan bahagian tubuh badan. . Menggunakan carta tubuh badan.. Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis.. . Makanan untuk kesihatan . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi. Menyatakan makanan yang boleh merosakkan gigi. kesihatan gigi.. dan menjaga kulit dan rambut.

.gigi .. 2 .. Menerangkan kepentingan menjaga kesihatan gigi. makanan. Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan ARAS 3 .. (c) Pengurusan kesihatan diri: (i) Penjagaan kulit .. Menerangkan akibat kecuaian menjaga kesihatan diri. Menghuraikan bahagian dan fungsi tubuh badan. . . kelemumur dan kehadiran kutu.... Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul. .. Menerangkan punca terjadinya kudis.. Melabelkan bahagian-bahagian tubuh badan pada carta. Makanan yang merosakkan gigiARAS 2 .. Kudis (ii) Penjagaan rambut . .

. ..... Menangis . .. Senyum . Menerangkan mengapa meluahkan perasaan penting kepada individu. Mewarna lakaran perasaan. Gembira . 3 . . Menerangkan cara meluahkan perasaan mengikut situasi.... ARAS 2 .. ARAS 3 ... Sedih . Ketawa .. Marah .. Suka . Malu . Menyebut pelbagai situasi perasaan. gembira dan susah hati. Perasaan Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi... Sugul .... Bercerita tentang perasaan yang pernah dialami. Terkejut Murid dapat: ARAS 1 ... ......HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Melakar dan mewarna memek muka dalam pelbagai situasi. Melakonkan perasaan melalui memek muka. .. (a) Melahirkan perasaan: (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi . . Takut . Menggunakan kad imbasan berkaitan perasaan . Menyatakan perasaan yang dialami seperti sedih.

.

. keluarga dan sahabat. Menerangkan mengapa kita perlu menyukai dan menyayangi diri sendiri. keluarga dan sahabat. Melukis gambar tentang diri sendiri dan keluarga. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. ARAS 2 . keluarga dan sahabat.. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri sendiri.... Kasih sayang ... . . Bercerita tentang diri sendiri... Kekeluargaan (a) Mengenali diri sendiri. Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan. Bertolak ansur Murid dapat:: ARAS 1 .. keluarga dan sahabat. keluarga dan sahabat : (i) Keistimewaan diri sendiri .. Bantu membantu .. 4 .. Keharmonian (iii) Keistimewaan sahabat . Menyatakan keistimewaan diri sendiri... Tubuh badan sihat (ii) Keistimewaan keluarga . ARAS 3 .

. Pemakanan Murid dapat : (a) Makanan harian saya dan sahabat (i) Jenis makanan harian . Makanan berkhasiat . makan malam ARAS 1 . . Menyatakan pentingnya makan mengikut masa tertentu... tengah hari dan malam. Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan pada waktu pagi.. .. Makanan rapu (tidak berkhasiat) (ii) Waktu makan .. . Menceritakan jadual waktu makan sehari diri sendiri dan keluarga... . sarapan pagi . Mewarna makanan berkhasiat. Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu.. ARAS 3 . . ... Bercerita tentang kelompok makanan dalam carta yang disediakan. ARAS 2 . Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan makanan berkhasiat. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan jenis makanan harian... makan tengah hari .. .. 5 . Menyatakan jenis makanan rapu.... Menyatakan kebaikan mengambil makanan berkhasiat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1..

ARAS 2 .. .. . racun dan dadah.... .... Menerangkan langkah keselamatan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan ubat. Membezakan ubat..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ..... racun dan dadah.Memadankan gambar berkaitan ubat. . Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut keperluannya... Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut nasihat doktor . Penyalahgunaan bahan Penyalahgunaan bahan adalah pengambilan ubat.. Menceritakan bahaya pengambilan dadah. dan dadah yang tidak mengikut peraturan dan nasihat doktor..... Membezakan beberapa jenis racun dan dadah.. . . tempat tinggi . Memahami dan menyatakan kepentingan bahan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat. ARAS 3 ... Bercerita berkaitan ubat.. racun.. tempat berkunci (b) Bahaya pengambilan dadah Murid dapat: ARAS 1 . 6 . racun dan dadah melalui senarai yang disediakan.. racun dan dadah. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan .

.. Berlakon cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyatakan sebab-sebab berlakunya kerja ibu bapa atau penjaga. sekolah dan tempat permainan. kemalangan. . sekolah dan tempat permainan. Bercerita tentang sebab-sebab berlaku kemalangan. ARAS 3 . sendiri.. Menerangkan langkah yang sesuai untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah. Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah. Menyatakan cara-cara meminta bantuan . Menyatakan beberapa situasi tidak . sekolah dan tempat permainan seperti lantai licin dan alatan tajam. Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan.. .. (ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah. Mencatat peraturan keselamatan di sekolah dan di tempat permainan. sekolah dan tempat nombor telef on dan alamat tempat ibu rumah. Menyebut nama. . Keselamatan Murid dapat : Keselamatan adalah langkah berjaga-ARAS 1 jaga bagi mengelakkan berlakunya . .. . Bercerita tentang diri sendiri. Menyebut dan mencatat nama.. sendiri.. .. mengelakkan bahaya di rumah. nombor telefon dan .. (iii) Mengetahui nama dan tempat ... nombor (a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri. kemalangan pada diri sendiri. Memahami peraturan keselamatan .permainan.. (i) Mengetahui nama dan alamat penjaga. ARAS 2 . bapa atau penjaga bekerja. (b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan. sekolah. Menyatakan alamat dan telefon rumah . .. Mencatat nama ibu bapa atau penjaga..

.. Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah. 7 .

Mengetahui bahaya di rumah. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2. 5. minat. 4. sekolah dan tempat permainan serta langkah-langka h keselamatan dan cara mengatasinya. Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal. perawakan dan pakaian . Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. guru dan rakan. murid dapat : 1. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri. 2. 3. 8 . dan 6.

. (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh . . Menceritakan cara menjaga pakaian dan . sekolah dan persekitaran sentiasa bersih. ... untuk kesihatan.. Guru juga Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelaj aran lain diperolehi melalui penjagaan kebersihan . Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. diri... Menggunakan carta berkaitan bahagianbadan alat keperluan diri. Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri.... penjagaan pakaian dan alatan keperluan . Menyenaraikan langkah yang perlu diambil supaya keadaan rumah. . bahagian tubuh badan dan organ tubuh (i) Tulang . sekolah dan persekitaran. Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan (iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan. Menyatakan bahagian dalam tubuhmengikut kebolehan murid. Memeriksa kebersihan diri murid. (iii) Paru-paru . Mengenal pasti keadaan rumah danbadan. amalan asas kesihatan.. (b) Amalan Asas Kesihatan (i) Amalan harian (ii) Amalan pemakanan (iii) Rehat. rekreasi dan kesenggangan (iv) Tidur .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor. . Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan bahagian dan organ tubuh badan. (d) Kebersihan .. persekitaran.. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. (c) Pengurusan Kesihatan Diri (i) Menjaga pakaian dan keperluan diriARAS 3 . Menceritakan cara penjagaan kebersihan diri . Menamakan pelbagai jenis makanan .. (ii) Otot persekitaran yang bersih. Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah.. dan badan dan fungsinya.

.(i) Rumah (ii) Sekolah . (iii) Persekitaran . Mereka pantun berkaitan kesihatan diri. 9 . Melabel dan menyebut bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan..

.. minat.. Melakukan cara bersalaman dengan ibu bapa.. ARAS 2 . Mereka kad ucapan 3...... Perasaan Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh melalui perlakuan yang baik. . (a) Memahami perasaan (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. . Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa. Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang.. . . Menyenaraikan perbezaan antara kanakkanak lelaki dan perempuan..... guru dan rakan. ARAS 1 .. Ucapan dan penghargaan . Menjelaskan tentang pentingnya hormatmenghormati antara satu sama lain tanpa .... kehormatan dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual Murid dapat: ARAS 1 . ARAS 3 . Menceritakan minat. perawakan dan pakaian yang berlainan. Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang.. ARAS 2 .... ARAS 3 .. Kekeluargaan Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri fizikal. Bersalaman .. .. perawakan dan pakaian (c) Menjaga kebersihan.. guru dan rakan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan bayi perempuan. (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat. Menyenarai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. perawakan dan pakaian rakan karib... Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa.

... Menyebut dan mencatatkan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. perawakan dan pakaian rakan karib. 10 . .. . mengira jantina.. Menjawab teka-teki. guru dan rakan.. .Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang. Bercerita tentang perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan. .. Melakar kad ucapan.. Mereka kad ucapan kepada ibu bapa. Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan. . . Melakonkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. .. Bercerita tentang minat.. .

tidak terdedah ARAS 1 . bersih dan selamat. Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat. Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat. Menyatakan sumber-sumber makanan berkhasiat. ..... Menggunakan gambar rajah berkaitan makanan. Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat. (a) Makanan harian (i) Makanan berkhasiat... Bercerita berkaitan makanan berkhasiat. Ciri-ciri makanan bersih dan selamat . . . . Menyatakan maksud makanan yang berkhasiat.. . ARAS 3 .. Sumber -bijirin -sayur-sayuran -daging -susu .. .dimasak jika perlu ... bersih dan selamat ... Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih dan selamat. Pemakanan Murid dapat : Pengambilan makanan harian mestilah yang berkhasiat... Maksud makanan berkhasiat . Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat.. .. ARAS 2 . . . .dibersihkan . .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi. makan tengah hari dan makan malam....

Melabelkan sumber-sumber makanan berkhasiat. Kuiz. Melakar dan mewarna makanan berkhasiat.bersih dan selamat. 11 .

Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun hendaklah digunakan mengikut peraturan. Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. ARAS 2 . (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan (b) Pengambilan dadah (i) Kesan pengambilan (ii) Pencegahan . Jauhi dadah ... Bercerita tentang usaha pencegahan dadah. .. . racun dan dadah..... . . Menerangkan langkah keselamatan untuk mengatasi kejadian penyalahgunaan racun. racun dan dadah. Hukuman pengambilan adalah berat . Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. . Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun.. Dadah haram dimiliki. ARAS 3 . Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menyenaraikan bahan berbahaya mengikut kategori ubat.. . 12 . Penerangan tentang kempen anti-dadah di Malaysia ARAS 1 .... Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan dadah. Mengkelas bahan mengikut kategori ubat.

.

(a) Keselamatan di rumah. ... Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah. .. sekolah. Menyenaraikan jenis kemalangan yang sering berlaku di sekolah dan tempat permainan.... Menulis perkataan tentang kemalangan. Melecet . Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan. Terjatuh . Simpan alat di tempat selamat . Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dapat mengelakkan diri daripada mendapat kemalangan di rumah... sekolah dan tempat permainan (i) Jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa di rumah.. . Luka . Pastikan tempat bermain . . sekolah dan tempat permainan . TerhentakARAS 1 . ARAS 2 . dan tempat permainan.. . Elakkan bermain dengan alatan tajam. Patah ... (ii) Langkah keselamatan . Menjelaskan tempat yang sesuai dan selamat bagi menyimpan alatan dan bahan di rumah dan sekolah. Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul. Bercerita tentang langkah keselamatan. sekolah dan tempat permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.... .

Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di rumah.. 13 .adalah selamat tidak licin tidak becak -tiada bahagian bucu yang tajam gunakan alatan yang betul ARAS 3 . sekolah dan tempat permainan. .. Merancang peraturan mengguna dan menyimpan bahan dan peralatan rumah yang boleh membahayakan.

Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri. Menjelaskan kesan pengambilan dadah. t empat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. 5. Memahami nilai tolong-menolong. 2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang. bekerjasama dan toleransi dan kepentingan men gamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. Mengetahui asal-usul keluarga. rokok dan alkohol. dan 6. 14 . murid dapat : 1. 3. sekolah. 4. guru dan rakan.

. penjagaan organ seksual ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kesan daripada pengabaian menjaga kehormatan diri. ... sapu tangan (b) Kehormatan diri (i) Memelihara dan menyayangi kehormatan diri melalui . tuala . pakaian dalam .... Menerangkan kepentingan menjaga alatan kebersihan diri. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid... (a) Alatan kebersihan diri (i) Menjaga alatan kebersihan diri seperti: . Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan diri. ARAS 2 .. sikap dan tutur kata Murid dapat : ARAS 1 . stoking . Kesihatan Diri Menjaga alatan kebersihan diri dan kehormatan diri dapat mengekalkan kesihatan diri. Membincangkan kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. . Menyatakan cara memelihara dan menyayangi kehormatan diri.. . ARAS 3 ... cara berpakaian . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Menerangkan kepentingan memelihara kehormatan diri..

(ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan 15 ... . . Memeriksa kebersihan diri murid.. Bercerita tentang penjagaan alatan kebersihan diri... Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. Bercerita tentang kepentingan memelihara kehormatan diri. .

. Murid dapat: ARAS 1 .. .. Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong. Melukis poster berkaitan amalan kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sihat.mana aspek nilai murni. ARAS 2 . . ARAS 1 . Menjelaskan kepentingan amalan tolongmenolong. Bercerita tentang pemupukan nilai murni. Menceritakan tiga peristiwa penting yang berlaku dalam keluarga sendiri.. (a) Keluarga sendiri (b) Salasilah keluarga ARAS 2 ... . Bercerita tentang keluarga sendiri. Kekeluargaan Kebolehan murid mengenali keturunan setiap ahli keluarga boleh mengeratkan perhubungan kekeluargaan..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. ARAS 3 . Berlakon bertemakan mana. Perasaan Pemupukan nilai murni dalam diri dapat meningkatkan kesihatan dari aspek sosio-emosi (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong (ii) Bekerjasama (iii) Toleransi (iv) Hormat-menghormati 3. bekerjasama. bertoleransi dan hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain. Menyatakan perasaan setelah membantu keluarga dan orang lain. ... bekerjasama dan bertoleransi. . Mencatatkan nama ahli keluarga sendiri dan keluarga terdekat.. Menceritakan tentang keturunan dan keluarga sendiri.

Melakar salasilah keluarga. (c) Kepentingan hubungan kekeluargaan ARAS 3 ... Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain. . .... 16 . Melakar salasilah keluarga. Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga.

Merancang menu makanan untuk sehari... .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. .. ARAS 3 . Berbincang tentang menu makanan untuk sehari.. .. Mencatatkan waktu makan harian. Pemakanan Murid dapat : Murid perlu merancang dan memilih makanan mengikut waktu makan. Menjelaskan kepentingan makan pada waktu tertentu. Menyenaraikan makanan yang sesuai untuk sarapan. makan tengah hari dan makan malam.. (a) Merancang waktu makan harian: (i) Sarapan (ii) Minum pagi (iii) Makan tengah hari (iv) Minum petang (v) Makan malam (vi) Minum malam (b) Memilih jenis makanan (i) Sarapan (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam ARAS 1 . ARAS 2 . . 17 . Menyediakan folio murid tentang pemakanan.. Menyatakan semua waktu makan yang penting.

Membawa maut (ii) Pencegahan ARAS 1 .. alkohol dan dadah.. alkohol dan dadah melalui gambar. Ketagihan . Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan .. . Bercerita tentang kesan merokok dan alkohol. alkohol dan dadah terhadap keluarga. .. Menyediakan folio individu tentang kesan rokok.. Ketagihan .. (a) Rokok dan alkohol (i) Kesan merokok ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... . Ketagih . Dadah boleh merosakkan kesihatan..... Membincang kesan rokok.. Menceritakan kesan pengambilan rokok.. alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri. Nafas berbau .. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan. Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol . Membincang kesan pengambilan rokok. Kerosakan saraf . ARAS 3 . alkohol dan dadah terhadap masyarakat.. ARAS 2 . 18 . Melengkapkan teka silangkata..... Mabuk ... Menyatakan kesan pengambilan rokok.. .

.. ... Menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berada di rumah. . sekolah. di sekolah dan di tempat permainan.. Main peranan tentang situasi yang berbahaya... Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. .. Menyatakan peraturan keselamatan untuk setiap kawasan. Membincangkan tindakan yang perlu diambil dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah. ARAS 1 . Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali dapat menjaga keselamatan diri. . (a) Keselamatan diri (i) Berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali . ARAS 2 . Tidak menerima pelawaan dan pemberian -makanan -duit menaiki kenderaan (ii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri (iii) Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah. Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh membahayakan. dan tempat permainan.. ARAS 3 . Amalan Beringat Sebelum Kena dapat mengelakkan diri daripada kemalangan semasa berada di rumah. sekolah dan tempat permainan. Menerangkan cara mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenali... . Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri..

.. Membuat laporan ringkas tentang keselamatan di rumah, sekolah atau di tempat permainan. 19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti .. lombong .. air pasang dan hujan .. di bawah talian elektrik .. kawasan pertanian .. bengkel .. kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya .. alatan yang patah .. alatan yang berkarat .. penggunaan alatan yang salah (c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan (d) Alatan keselamatan .. alat pelindung muka .. alat pelindung badan .. jaket keselamatan .. topi keselamatan 20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat : 1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizika l semasa akil baligh; 2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala so sial; 3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan; 4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah; 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat per mainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri; 6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit be rjangkit; dan 7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesih atan. 21

.. Tuala wanita .. Pakaian dalam . Amalan asas kesihatan perlu dalam mengurus kesihatan diri... Menyatakan bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. Mengenal pasti organ-organ dalam sistem pembiakan manusia.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. ARAS 2 . Pemeriksaan kesihatan (ii) Alatan keperluan diri: . Sabun dan bedak . . .... (a) Pengenalan sistem pembiakan manusia: (i) Lelaki (ii) Perempuan (b) Seksualiti: (i) Akil baligh (ii) Perubahan fizikal (c) Pengurusan kesihatan diri (i) Amalan asas kesihatan: . Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh... Kesihatan Diri.. Menyatakan tentang amalan asas kesihatan harian dari segi penjagaan kebersihan diri. Manusia mempunyai sistem pembiakan untuk memanjangkan zuriat. Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan Murid dapat : ARAS 1 .. pakaian. . Menghuraikan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil . alat keperluan diri. Sistem pencernaan membantu dalam pertumbuhan perkembangan tubuh badan. Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual .

Berbincang tentang alatan keperluan diri. ... Mencari maklumat daripada pelbagai media. Menceritakan tentang sistem pencernaan. Menggunakan gambar rajah sistem pembiakan. . Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri. Menerangkan fungsi sistem pencernaan. .. . ARAS 3 .baligh. 22 ... Memeriksa kebersihan diri murid. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. . Menggunakan gambar rajah sistem pencernaan . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. . Menunjuk cara pengurusan tuala wanita... ..

Mengenal pasti dan menyenaraikan pelbagai perasaan. Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak daripada gejala sosial.. Hormat menghormati . (a) Peranan keluarga (i) Hubungan kekeluargaan ..... Menyatakan peranan setiap anggota keluarga. ... Memilih rakan Murid dapat: ARAS 1 .... Tersinggung di atas perbuatan orang lain.. Kekecewaan apabila kegagalan ... .. Penghargaan (ii) Menangani gejala sosial ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Membincangkan cara mengawal perasaan negatif.. ARAS 2 ... Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga dan mencegah berlakunya gejala sosial..... Perbincangan .. ARAS 3 .. Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara..... Saling ambil berat dan perhatian .. Beriadah 3.. ARAS 2 . Kemesraan .. Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan.. ARAS 1 .. Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah kesan emosi seseorang mengikut situasi. (ii) Mengawal perasaan negatif melalui . . Kaunseling .... Mengenalpasti aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.. (a) Memahami perasaan (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan . Mengawasi aktiviti anak .

. Perbincangan tentang peranan keluarga dan cara menangani gejala sosial. ..... .. 23 . Menyediakan folio individu berkaitan dengan perasaan negatif .. Bercerita tentang hubungan kekeluargaan... . ARAS 3 . Perbincangan tentang memahami perasaan dalam kumpulan kecil. . Menerangkan peranan setiap ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial dalam ahli keluarga. Menjelaskan kepentingan hubungan diri dengan keluarga.

. vitamin.. .. Perbincangan tentang makanan seimbang. ARAS 2 .. bijirin Pengambilan : lebih banyak (ii) Vitamin Contoh makanan: buahbuahan.. susu Pengambilan : Sederhana (iv) Lemak Contoh makanan: kek . Pemakanan Konsep Makanan dibahagikan kepada empat kelas makanan utama iaitu karbohidrat. roti. daging. Pengambilan : banyak (iii) Protein Contoh makanan: ikan..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . sayur-sayuran... Mengenal pasti empat kelas makanan mengikut piramid makanan. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. Melukis piramid makanan. . (a) Piramid makanan (i) Karbohidrat Contoh makanan: nasi. Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kelas makanan ARAS 3 . keju. protein dan lemak. Membincangkan kepentingan pengambilan makanan seimbang. Menggunakan gambar rajah piramid makanan. 24 .minyak Pengambilan : Sedikit Murid dapat : ARAS 1 .

. 25 . Menyatakan definisi ubat dan racun.. Dadah amat merbahaya kepada kesihatan. . Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. ... ARAS 3 .. Masyarakat ARAS 1 . . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun membahayakan kesihatan jika disalahgunakan.. Menjalankan perbahasan. Membuat laporan ringkas tentang perbezaan antara ubat. Keluarga .. Diri . Menyatakan perbezaan ubat. racun dan dadah ARAS 2 . racun dan dadah pada diri sendiri dan keluarga. Menyenaraikan kesan buruk penyalahgunaan ubat dan racun serta pengambilan dadah pada diri sendiri dan keluarga. Berbincang mengenai kesan buruk penyalah gunaan ubat. (a) Ubat dan racun (i) Definisi (b) Pengambilan dadah (i) Keburukan: . racun dan dadah...

.. air dan api. Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air. Membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran. Mencadangkan cara mencegah (c) Keselamatan api: (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah kebakaran. ARAS 2 tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Melukis poster tentang keutamaan (a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran... pengangkutan air. Mengumpulkan berita-berita akhbar jalanraya. ARAS 3 . Menyatakan kepentingan peraturan Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyatakan punca berlakunya . 26 .... mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. Menyatakan langkah-langkah (ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir. jalan raya dan pengangkutan air.. Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan . (i) Tanda keselamatan jalan raya . Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya. (b) Keselamatan di air: (i) Pengangkutan di air (ii) Banjir . Menerangkan tindakan yang perlu diambil jika berlakunya kemalangan jalan raya..... kecuaian manusia. air dan api kepada diri dan keluarga. Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan . .. . Langkah-langkah keselamatan . . Keselamatan Murid dapat : Keselamatan boleh berlaku di mana-ARAS 1 mana. keselamatan. .. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Bercerita tentang keselamatan jalan raya. . .

.

... bawaan air . Penyakit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit dan merebak kepada orang yang lemah daya tahan badan. guna pelindung hidung .. (a) Penyakit berjangkit (i) Jenis-jenis penyakit: ... batuk (ii) Cara merebak: . Menceritakan pengalaman semasa menghidap satu jenis penyakit berjangkit. . kurap ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri . menjaga kebersihan makanan .. ARAS 3 .. ARAS 2 . melalui udara . panau . Menamakan jenis penyakit berjangkit. sentuhan (iii) Cara mencegah: . makanan .... pakai kasut ARAS 1 . demam ... cacing .. membasmi haiwan pembawa penyakit . selesema ... Menyenaraikan cara penyakit boleh merebak.. gigitan serangga . taun .

Perbincangan dalam kumpulan kecil... Menyediakan folio individu berkaitan penyakit berjangkit. . .. .dan masyarakat bagi mencegah penyakit berjangkit. .. Mencari maklumat daripada pelbagai media tentang penyakit berjangkit. Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri penyakit dan cara merebak. 27 .

Persatuan Bulan Sabit Merah . Pertolongan Cemas Murid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1 awal yang diberi di tempat kemalangan . Menyatakan maksud pertolongan cemas... kecederaan ringan. ... . Kesihatan Kecil.. Membuat lawatan sambil belajar ke (i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat cemas. ... .. Menyediakan folio murid tentang sebelum mendapat rawatan selanjutnya . (a) Pertolongan cemas: .... Perkhidmatan Kesihatan Sekolah ... Melakonkan cara memberi rawatan. John s Ambulance 28 . Calar kecederaan ringan. Membincangkan faedah menjaga kesihatan diri.. oleh doktor. Perbincangan tentang cara merawat (b) Kecederaan ringan (i) Jenis kecederaan ringan: ARAS 3 ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.. ringan. Membincangkan cara merawat . .. Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah. Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: . Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas.. Lebam . Luka kecil . (ii) Maksud kecederaan sekolah. St.. . Menjelaskan faedah program kesihatan . . Perkhimatan Pergigian Sekolah . .

.

6. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan. tempat permai nan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. 4. 2.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri. dan 7. murid dapat : 1. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijang kiti. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 3. 29 . Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit.

Asma . haid ... ARAS 2 . Bersukan . Karies gigi .. . haid dan ihtilam.. Bersenam . Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. Menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit... . Kesihatan Diri (a) Seksualiti: Akil baligh adalah tanda awal seseorang remaja mula menapak ke alam kedewasaan. ihtilam (b) Penyakit tidak berjangkit: Penyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup... Menerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam. . Penyakit buah pinggang (ii) Cara mencegah: .. (i) Jenis penyakit tidak berjangkit: . Diabetes . (i) Akil baligh: .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Gaya hidup sihat Murid dapat : ARAS 1 ...... Makan makanan seimbang ... . Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit.. Memahami maksud akil baligh. Penyakit jantung ..

. Menjelaskan pusingan haid. . 30 . Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit.. Mengisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit.. .. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. ARAS 3 .. Mendengar ceramah tentang haid dan ihtilam.. . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid... . Berbincang dalam kumpulan kecil. Memeriksa kebersihan diri murid. Menyediakan folio berkaitan akil baligh .

. Membantu rakan yang menghadapi situasi malang. ARAS 2 . kehilangan orang yang disayangi ..... apabila menghadapi kesusahan ... Mementingkan rakan .. Ketinggian . ARAS 1 .... Paras rupa (ii) Perubahan perasaan: .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Meluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi. setelah membantu keluarga . (a) Memahami perasaan sendiri mengikut situasi dan cara mengatasinya: .. (a) Keremajaan (i) Perubahan fizikal: .. Emosi tidak stabil Murid dapat: ARAS 1 . .. Mencari identiti diri . Perasaan Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. ARAS 3 . Memahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi. apabila menempuhi kegagalan . Kekeluargaan Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa... Menjelaskan perubahan fizikal dan perasaan ketika di peringkat remaja. Suara .. ARAS 2 .... Mengenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja.. Sentiasa bimbang paras muka .. Remaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini.. tidak diterima oleh rakan sebaya 3.....

Menyertai aktiviti keluarga ... Berlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya. Berlakon atau main peranan.... Membincangkan peranan remaja dalam masyarakat. ..... Berbincang dalam kumpulan kecil. . Mematuhi norma masyarakat 31 . Perbincangan tentang perubahan fizikal. . Perubahan perasaan dan peranan remaja. Mengenal pasti peranan remaja dalam keluarga.. ARAS 3 . Bercerita dengan rakan. . (iii) Peranan remaja: .. ... Kuiz berkaitan keremajaan. . Menyertai aktiviti masyarakat . .

. ...... Perbahasan tentang kesan pengambilan dadah. Penyalahgunaan bahan ARAS 1 .. Pemakanan Murid dapat : Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. (a) Kemahiran menyatakan tidak kepada (i) Rokok (ii) Alkohol . Mendengar ceramah tentang makanan . 2. . Menamakan makanan dan jenisnya.ARAS 1 . dan garam. Menyatakan kesan buruk merokok. alkohol.. (iii) Pilihan makanan ARAS 2 . makanan yang tidak seimbang. . ... ARAS 2 . .. Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang . Menyatakan kesan negatif akibat(i) Jenis makan an mengambil makanan tidak seimbang .. bahan hidu dan pengambilan dadah. Pengambilan rokok. Menyatakan cara-cara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain. Mengisi teka silang kata. Membincangkan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan. Menyediakan folio berkaitan makanan.. gula. (a) Amalan pemakanan yang sihat: . Perbincangan tentang pengambilan (ii) Makanan seimbang ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. seimbang.. Lakonan. ARAS 3 .. bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan 'TIDAK' alkohol. Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak.

alkohol.. Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi masa lapang. Membuat pameran tentang kesan buruk merokok. bahan hidu dan pengaruh dadah. .. . Perbincangan tentang kesan buruk akibat merokok. 32 . alkohol dan bahan hidu.. Menjelaskan cara-cara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok..(iii) Dadah (iv) Bahan hidu ARAS 3 . .

.. sekolah dan dan tempat tempat permainan (i) Bahaya (ii) Langkah keselamatan (b) Keselamatan di jalan raya permainan. Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan.. ..ketika banjir. Menghuraikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan berair dan ketika banjir... .. . (a) Keselamatan di rumah. Keselamatan Murid dapat : Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1 awam... Bercerita tentang pentingnya menjaga .. sekolah dan rumah.. Kuiz.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. jalan raya dan air. Menyatakan bahaya di kawasan yang berair dan ketika banjir. Menyenaraikan langkah keselamatan di . sekolah dan mengetahui tempat-tempat berbahaya. Menyediakan folio murid berkaitan tanda keselamatan dan langkah-langkah .. Menceritakan punca kebakaran dan cara mencegahnya. Menulis karangan. (i) Tanda keselamatan (ii) Peraturan (c) Keselamatan api (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah (d) Keselamatan di air (i) Kawasan berair ARAS 2 . Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah. . keselamatan. . Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menjemput penceramah dari agensi luar. Bercerita. tempat permainan. mengetahui cara pencegahan. Kebakaran boleh dielakkan dengan . Menulis karangan pendek tentang . Bercerita tentang kawasan berair dan .. (ii) Banjir (iii) Langkah keselamatan ARAS 3 . .bahaya api dan bahan api...

sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri. 33 .kemalangan di rumah.

. Menyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit.. ...... Imunisasi . Air ... Sentuhan .. Menjelaskan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ARAS 3 . Asingkan pesakit ....... Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen pembawa penyakit berjangkit: .. Udara . Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan. Menyatakan agen pembawa penyakit berjangkit. Menjaga kebersihan makanan .. Rubella .. Agen pembawa (c) Cara mencegah . Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian Murid dapat: ARAS 1 . .. Beguk (b) Cara merebak . ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. ARAS 2 . Menyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak-kanak.. . Cacar . . ..... . Kepialu .. Campak .

Menjemput penceramah dari agensi luar. Melukis poster.Perbincangan dalam kumpulan kecil. Membuat brosur tentang penyakit. 34 .

. Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor (a) Bantuan awal kecederaan ringan: (i) Luka kecil (ii) Patah (iii) Terseliuh (iv) Lebam (v) Melecur (b) Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat ARAS 1 .... Perbincangan dalam kumpulan kecil. 35 . Menerangkan cara-cara merawat kecederaan ringan. Menunjuk cara. bomba dan penyelamat .. ARAS 2 .. Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan ringan. Kuiz. Membuat simulasi cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan . . . Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan kesihatan. . Menjelaskan cara melaksana bantuan awal bagi kecederaan ringan ARAS 3 ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.. Mengisi silang kata. ...

Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai. 8. murid dapat : 1. 7. 4. Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak. 36 Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri. 6. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. Memahami masalah remaja masa kini. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia. 3. 2. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri. dan Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan. 5. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan.

. Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja.. Menyatakan perubahan fizikal tubuh me ngikut kebolehan murid.. Guru juga boleh Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain akan mengalami perubahan fizikal yang . (i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2 oleh remaja: ... Kesihatan DiriMurid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. 37 . Suara kebersihan fizikal semasa remaja... (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja. Menggunakan rujukan pelbagai media . menjaga kebersihan diri. Pertumbuhan payu dara ARAS 3 . ketara. Paras rupa ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Perbincangan tentang perubahan fizikal. . Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja... berkaitan dengan perubahan fizikal ya ng . Memeriksa kebersihan diri murid.. (a) Seksualiti . ..... Menerangkan pertumbuhan fizikal dari . Menyatakan cara menjaga kebersihan . Membincangkan kepentingan penjagaan .. diri dan kesihatan tubuh badan.

. Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja. (i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja. Menerangkan tanggungjawab dan dewasa peranan remaja kepada diri.. keluarga. .. Membincang dan meluahkan perasaan ..... keluarga dan . Mudah terpengaruh orang lain.. remaja . ARAS 2 (a) Keremajaan . Kekeluargaan Murid dapat: Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1 remaja membawa beberapa masalah . Mendengar ceramah tentang masalah . .... Main peranan. yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja remaja... Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya. Ingin bertindak seperti orang . dan masyarakat 38 . Menyenaraikan masalah-masalah yang ....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Perubahan emosi . Menyediakan folio murid. Menjelaskan langkah yang perlu diambil .

Lawatan ke kilang. Perbincangan tentang nilai kandungan produk makanan yang dilabelkan. Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 . Mencatat fakta daripada barangan penggunaan . (vi) (vii) (viii) Komposisi khasiat makanan Pengawet dan pewarna Tarikh sah digunakan ..... (iv) (v) Senarai ramuan Nama dan alamat pengilang . (ix) Tanda `halal' Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia 39 .. Menyatakan maklumat pada label . Pemakanan Murid dapat : Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1 mengandungi maklumat yang amat . pada produk makanan. Membandingkan maklumat yang terdapat . Mencari fakta daripada barangan berguna kepada pengguna kandungan produk makanan. Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar. Mencatat maklumat dalam folio murid.. Membuat kesimpulan tentang maklumat yang terdapat pada produk makanan.. Merujuk pelbagai media. (i) Jenama makanan ARAS 3 (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) ....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . (iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan. (a) Label kandungan . sebenar.

(ii) Cara meningkatkan ARAS 2 penghargaan kendiri .. konflik dan stres. Menceritakan konflik dan stres yang pernah dialami dan cara mengatasinya... Menyatakan definisi konflik dan stres. stres ARAS 3 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Setiap remaja mesti mempunyai ARAS 1 penghargaan kendiri supaya dapat . Menerangkan cara-cara mengatasi konflik dan stres. . (b) Konflik dan stres (i) Definisi konflik dan stres (ii) Punca konflik dan stres (iii) Cara mengatasi konflik dan .. Mendengar ceramah tentang (i) Definisi penghargaan kendiri pengurusan konflik dan stres. Menyatakan cara-cara peningkatan . . tentang pengurusan konflik dan stres.. Perbincangan dalam kumpulan kecil membina keyakinan diri. . Membincangkan bagaimana penghargaan kendiri positif boleh membawa kejayaan kepada individu. 40 .. Menyenaraikan stres yang biasa dialami (a) Penghargaan kendiri oleh murid. Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan murid.. Menyediakan folio tentang pengurusan penghargaan kendiri. . Menyatakan punca konflik dan stres yang pernah dialami. ...... . Menyatakan definisi penghargaan kendiri. .

(ii) Undang-undang dadah di pengedaran dadah. 41 . ARAS 3 . Menerangkan langkah-langkah yang perlu (i) Akibat diambil untuk mencegah pengambilan dan . Lakonan dalam mahkamah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. kepada hukuman mati mandatori ARAS 2 .... Menyenaraikan kesan pengambilan dadah. Undang-ARAS 1 undang dadah di Malaysia membawa . (a) Pengambilan dadah .. Membuat lawatan sambil belajar.. Menghuraikan akibat pengambilan dan . Kuiz. Malaysia .. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Dadah amat merbahaya.. . Perbahasan. Perbincangan dalam kumpulan kecil. pengedaran dadah dari segi undangundang di Malaysia..

Mencari maklumat tentang kesan keracunan makanan... Menyatakan tanda dan simptom penyakit. (c) Kempen kebersihan danPROSTAR ARAS 3 (i) Taun .ARAS 1 .. Menyatakan peranan murid dalam aktiviti . hepatitis dan HIV/AIDS. . 2. Menyatakan maksud penyakit bawaan ai r. .. (ii) Penyakit bawaan vektor . . (b) Peranan murid: (i) Sekolah bebas denggi ARAS 2 . Menyediakan folio murid.... Melukis poster. hepatitis dan (iv) HIV/AIDS HIV /AIDS..... Menyediakan folio murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Merujuk bahan daripada pelbagai media. Makanan yang luput tarikh ARAS 2 ..... Membincangkan tindakan yang perlu diambil .. tanda dan simptom penyakit: . denggi. Perbincangan tentang penyakit berjangkit. ARAS 3 . sebelum membeli makanan mentah atau yang telah diproses. .... malaria. Keselamatan Murid dapat : Termakan makanan yang beracun boleh mengakibatkan penyakit. Makanan bertin yang kemek ... (a) Keracunan makanan makanan. Menjemput penceramah luar.. Menyediakan brosur. (ii) PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS Untuk Remaja) air dan bawaan vektor serta cara mencegahnya. (iii) Hepatitis taun. Pidato. Makanan tercemar . Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menyatakan punca berlakunya keracunan ... (i) Penyakit bawaan air bawaan vektor. Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan . Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui bawaan air dan vektor ARAS 1 (a) Jenis. .

(ii) Denggi kempen kebersihan dan program PROSTAR (iii) AIDS 42 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. . Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di hospital. Menamakan perkhidmatan kesihatan yang (i) Peti pertolongan cemas yangterdapat di sekitar sekolah.. Menjemput penceramah daripada (b) Bantuan awal agensi luar. Menggunakan peti pertolongan cemas mendapat rawatan selanjutnya daripada dalam peti pertolongan cemas. Mencatat dalam folio murid.. doktor.. sebenar yang lengkap.. Pertolongan cemasMurid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan awal ARAS 1 yang diberikan kepada mangsa sebelum .. Membincangkan cara menggunakan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas.. (i) Kecederaan ringan ARAS 2 (c) Perkhidmatan kesihatan (i) Hospital daerah/negeri (ii) Perkhidmatan doktor pakar (iii) Klinik swasta .. dan perkhidmatan doktor pakar.. Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan .. Menyenaraikan barangan dan alatan kesihatan yang diperlukan oleh murid. Perbincangan da lam kumpulan kecil.. lengkap . . (a) Alatan . Menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. . . 43 . Menceritakan cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan... klinik swasta. ARAS 3 ... ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful