KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

ISI KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 MUKA SURAT i ii iii iv Vi 1 8 14 21 29 36

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidu p demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina sat u masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang ber ikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. rohani.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia.emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara ii .

Di samping itu. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru.KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. nilai dan amalan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. pembelajaran masteri. kemahiran belajar cara belajar. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. kecerdasan pelbagai. pembelajaran secara konstruktivisme. masyarakat dan negara. ( Dr. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap kesihatan murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. iaitu kemahiran berfikir. guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum . pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. pembelajaran secara kontekstual. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang bijak menjaga kesejahteraan diri. SHARIFAH MAIMUNAH BT.

iii .

. pengurusan stres. dan mengamalkan gaya hidup sihat. 2. rakan dan masyarakat . guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. keluarga dan masyarakat secara proses berterusan. pemakanan. Interaksi dengan guru. ..PENDIDIKAN KESIHATAN PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri. memupuk sikap positif terhadap kesihatan. 3. penyalahgunaan bahan dan pencegahan penyakit. Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Selain dokumen Sukatan Pelajaran. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat. kemahiran merancang. Penglibatan murid secara penghayatan ilmu . Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan. pengalaman dan amalan yang meliputi: . perkahwinan dan keibubapaan. seksualiti. Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan. Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM).. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. kekeluargaan.

Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan. iv . Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit berjangkit. keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas.

v . Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.. .PENDIDIKAN KESIHATAN Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid .. . Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang Hasil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. alatan. dan persekitaran. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran padaAras 1. Bagi murid yang memp unyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya.. Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. 2 dan 3. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1.

.

TINGKATAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJARAN Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres --2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Penyakit Berjangkit 4 3 4 4 --Pertolongan Cemas 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 * KEL. PER. PER.PENDIDIKAN KESIHATAN Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK TAHAP I/ TAHUN TAHAP II/ TAHUN *KEL. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang ranc angan tahunan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan vi .

2. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1. dan tempat permainan. keluarga dan sahabat. 4. 1 . dan 6. Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama. kulit dan rambut. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri. 3. murid dapat : 1. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut. sekolah. 5. Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah. Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah.

gigi dan makanan. . Menggunakan carta tubuh badan.. Menyatakan makanan yang dapat menjamin kesihatan gigi. . . gigi dan makanan. Mewarna bahagian tubuh badan... dan menjaga kulit dan rambut. Makanan untuk kesihatan ... Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. gigi dan .. . kesihatan gigi. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan. Penjagaan gigi ... Menyatakan bahagian tubuh badan. Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan. Memeriksa kebersihan diri murid.. . Menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur.. menjaga kebersihan mulut. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. . Karies gigi (ii) Kesihatan gigi . Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi. . Menyatakan makanan yang boleh merosakkan gigi.. Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis. (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan (iii) Abdomen (iv) Kaki (b) Kebersihan Diri: (i) Kebersihan mulut Murid dapat : ARAS 1 . kutu dan kelemumur... .

Menghuraikan bahagian dan fungsi tubuh badan. Menerangkan kepentingan menjaga kesihatan gigi. Kudis (ii) Penjagaan rambut . . . Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. . . 2 . Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan ARAS 3 .. Makanan yang merosakkan gigiARAS 2 . makanan... Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul.. Menerangkan punca terjadinya kudis. (c) Pengurusan kesihatan diri: (i) Penjagaan kulit .. Menerangkan akibat kecuaian menjaga kesihatan diri. ..gigi .. kelemumur dan kehadiran kutu. Melabelkan bahagian-bahagian tubuh badan pada carta....

Perasaan Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi.. Terkejut Murid dapat: ARAS 1 .. ARAS 3 .. Menerangkan mengapa meluahkan perasaan penting kepada individu. Gembira .. . ... Melakonkan perasaan melalui memek muka. Suka . Sedih . Menyatakan perasaan yang dialami seperti sedih.. Takut . ...... (a) Melahirkan perasaan: (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ARAS 2 . Menangis .. Malu .. gembira dan susah hati..... . Menyebut pelbagai situasi perasaan.. Ketawa . Mewarna lakaran perasaan.. Menerangkan cara meluahkan perasaan mengikut situasi... Sugul . 3 .... Bercerita tentang perasaan yang pernah dialami. Marah ... . Melakar dan mewarna memek muka dalam pelbagai situasi. Menggunakan kad imbasan berkaitan perasaan . . Senyum ..

.

keluarga dan sahabat : (i) Keistimewaan diri sendiri .. Bantu membantu .. Melukis gambar tentang diri sendiri dan keluarga. Kekeluargaan (a) Mengenali diri sendiri.. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri sendiri. 4 . . keluarga dan sahabat... Tubuh badan sihat (ii) Keistimewaan keluarga .. Kasih sayang .. keluarga dan sahabat. Menyatakan keistimewaan diri sendiri. Bertolak ansur Murid dapat:: ARAS 1 . Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan. ARAS 2 ... Bercerita tentang diri sendiri.... . . Menerangkan mengapa kita perlu menyukai dan menyayangi diri sendiri. ARAS 3 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3... keluarga dan sahabat. Keharmonian (iii) Keistimewaan sahabat . keluarga dan sahabat..

. Menyatakan kebaikan mengambil makanan berkhasiat. 5 . .. Makanan rapu (tidak berkhasiat) (ii) Waktu makan . Menyatakan jenis makanan rapu. Mewarna makanan berkhasiat.... Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan pada waktu pagi.. ARAS 3 .. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan makanan berkhasiat. Pemakanan Murid dapat : (a) Makanan harian saya dan sahabat (i) Jenis makanan harian . . tengah hari dan malam.. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan jenis makanan harian... . makan tengah hari . Menceritakan jadual waktu makan sehari diri sendiri dan keluarga. Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu. ARAS 2 . Menyatakan pentingnya makan mengikut masa tertentu..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Makanan berkhasiat ... ... makan malam ARAS 1 . . ... sarapan pagi ... Bercerita tentang kelompok makanan dalam carta yang disediakan..

.... ..... tempat berkunci (b) Bahaya pengambilan dadah Murid dapat: ARAS 1 .. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan .. Menerangkan langkah keselamatan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan... racun dan dadah melalui senarai yang disediakan. dan dadah yang tidak mengikut peraturan dan nasihat doktor. racun dan dadah.. Memahami dan menyatakan kepentingan bahan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat. Membezakan beberapa jenis racun dan dadah.... Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan ubat. . ... Penyalahgunaan bahan Penyalahgunaan bahan adalah pengambilan ubat.Memadankan gambar berkaitan ubat. .. . .. racun dan dadah.. 6 . . Bercerita berkaitan ubat. ARAS 3 . Membezakan ubat. Menceritakan bahaya pengambilan dadah. Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut nasihat doktor . Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut keperluannya.. racun...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ARAS 2 . racun dan dadah. tempat tinggi ...

.. (ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah. . .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . kemalangan pada diri sendiri. ARAS 3 . mengelakkan bahaya di rumah.. sekolah dan tempat permainan.. Menyatakan alamat dan telefon rumah . nombor (a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri. sendiri. Menyatakan beberapa situasi tidak . kemalangan. . Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan. bapa atau penjaga bekerja. nombor telefon dan ... Berlakon cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan. sekolah. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan adalah langkah berjaga-ARAS 1 jaga bagi mengelakkan berlakunya . . sekolah dan tempat permainan. .. sekolah dan tempat permainan seperti lantai licin dan alatan tajam. sendiri.. (b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan. Menyebut dan mencatat nama. ARAS 2 . . Mencatat nama ibu bapa atau penjaga. Menyatakan cara-cara meminta bantuan . Bercerita tentang sebab-sebab berlaku kemalangan.. Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah.. Menerangkan langkah yang sesuai untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah. (i) Mengetahui nama dan alamat penjaga.. Mencatat peraturan keselamatan di sekolah dan di tempat permainan. Memahami peraturan keselamatan . Bercerita tentang diri sendiri. (iii) Mengetahui nama dan tempat ... Menyebut nama..permainan.. sekolah dan tempat nombor telef on dan alamat tempat ibu rumah. Menyatakan sebab-sebab berlakunya kerja ibu bapa atau penjaga.

Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah.. 7 ..

perawakan dan pakaian . 5. dan 6. 4. minat. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri. 2.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2. murid dapat : 1. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. 8 . guru dan rakan. sekolah dan tempat permainan serta langkah-langka h keselamatan dan cara mengatasinya. Mengetahui bahaya di rumah. Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri. 3. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan.

dan badan dan fungsinya. persekitaran. Menceritakan cara penjagaan kebersihan diri . (iii) Paru-paru . Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah.... sekolah dan persekitaran. Menamakan pelbagai jenis makanan . (d) Kebersihan . Menyenaraikan langkah yang perlu diambil supaya keadaan rumah.... (ii) Otot persekitaran yang bersih.. rekreasi dan kesenggangan (iv) Tidur . Memeriksa kebersihan diri murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri. . bahagian tubuh badan dan organ tubuh (i) Tulang . sekolah dan persekitaran sentiasa bersih. Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan.. . Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. . Menggunakan carta berkaitan bahagianbadan alat keperluan diri. Menyatakan bahagian dalam tubuhmengikut kebolehan murid... Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan (iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan. (c) Pengurusan Kesihatan Diri (i) Menjaga pakaian dan keperluan diriARAS 3 . diri. (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh . untuk kesihatan.. amalan asas kesihatan. . Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan bahagian dan organ tubuh badan. Menceritakan cara menjaga pakaian dan . Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor.. Guru juga Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelaj aran lain diperolehi melalui penjagaan kebersihan . Mengenal pasti keadaan rumah danbadan. penjagaan pakaian dan alatan keperluan .. (b) Amalan Asas Kesihatan (i) Amalan harian (ii) Amalan pemakanan (iii) Rehat..

Mereka pantun berkaitan kesihatan diri. 9 . (iii) Persekitaran . Melabel dan menyebut bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan...(i) Rumah (ii) Sekolah .

Perasaan Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh melalui perlakuan yang baik. ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menyenarai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Menceritakan minat. perawakan dan pakaian rakan karib. guru dan rakan ...... .. Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang.... Menyenaraikan perbezaan antara kanakkanak lelaki dan perempuan.... .. .. ARAS 2 . . minat. Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang.. Menjelaskan tentang pentingnya hormatmenghormati antara satu sama lain tanpa . Mereka kad ucapan 3.... Melakukan cara bersalaman dengan ibu bapa. ARAS 3 .. (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat.. guru dan rakan. Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa. ARAS 1 . kehormatan dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual Murid dapat: ARAS 1 ... ARAS 2 .. Ucapan dan penghargaan . ARAS 3 . Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa. perawakan dan pakaian yang berlainan. Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan bayi perempuan. (a) Memahami perasaan (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa.. Kekeluargaan Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri fizikal.. perawakan dan pakaian (c) Menjaga kebersihan... Bersalaman .

. guru dan rakan. perawakan dan pakaian rakan karib.Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang.. Melakonkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. . . Menjawab teka-teki.... . .. .. Melakar kad ucapan.. 10 . . .. . Menyebut dan mencatatkan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan.. Bercerita tentang perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan. mengira jantina. Bercerita tentang minat. Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan. Mereka kad ucapan kepada ibu bapa.

. Pemakanan Murid dapat : Pengambilan makanan harian mestilah yang berkhasiat. Menyatakan maksud makanan yang berkhasiat. .. Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat.. Bercerita berkaitan makanan berkhasiat. . Menggunakan gambar rajah berkaitan makanan.. Ciri-ciri makanan bersih dan selamat .. . ARAS 3 . Menyatakan sumber-sumber makanan berkhasiat.. Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi.. (a) Makanan harian (i) Makanan berkhasiat. . bersih dan selamat... . . ARAS 2 . Maksud makanan berkhasiat ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.... . . bersih dan selamat ...tidak terdedah ARAS 1 . .... . . Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih dan selamat. Sumber -bijirin -sayur-sayuran -daging -susu .. makan tengah hari dan makan malam.dimasak jika perlu .. Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat.dibersihkan . Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat. Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat.

Kuiz. 11 . Melabelkan sumber-sumber makanan berkhasiat.bersih dan selamat. Melakar dan mewarna makanan berkhasiat.

. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan (b) Pengambilan dadah (i) Kesan pengambilan (ii) Pencegahan . Penerangan tentang kempen anti-dadah di Malaysia ARAS 1 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun hendaklah digunakan mengikut peraturan. Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. Mengkelas bahan mengikut kategori ubat.. Dadah haram dimiliki. . ... Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun. . . racun dan dadah. Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. .. ARAS 3 .. 12 . Bercerita tentang usaha pencegahan dadah. Jauhi dadah .... Menyenaraikan bahan berbahaya mengikut kategori ubat. racun dan dadah. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan dadah.. Hukuman pengambilan adalah berat . Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun.. ARAS 2 ... Menerangkan langkah keselamatan untuk mengatasi kejadian penyalahgunaan racun.

.

. sekolah dan tempat permainan. ... . Menulis perkataan tentang kemalangan. ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (ii) Langkah keselamatan . sekolah dan tempat permainan . Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dapat mengelakkan diri daripada mendapat kemalangan di rumah. Patah . Bercerita tentang langkah keselamatan. Terjatuh .. Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan.. Pastikan tempat bermain . Elakkan bermain dengan alatan tajam.. TerhentakARAS 1 .. sekolah dan tempat permainan (i) Jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa di rumah. Simpan alat di tempat selamat . Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul. . . . Menjelaskan tempat yang sesuai dan selamat bagi menyimpan alatan dan bahan di rumah dan sekolah.. Melecet . Luka . (a) Keselamatan di rumah.. Menyenaraikan jenis kemalangan yang sering berlaku di sekolah dan tempat permainan.. ARAS 2 . Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah.. sekolah. dan tempat permainan....

Merancang peraturan mengguna dan menyimpan bahan dan peralatan rumah yang boleh membahayakan. ..adalah selamat tidak licin tidak becak -tiada bahagian bucu yang tajam gunakan alatan yang betul ARAS 3 .. sekolah dan tempat permainan. Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di rumah. 13 .

dan 6. rokok dan alkohol. 3. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang. Menjelaskan kesan pengambilan dadah. 2.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. bekerjasama dan toleransi dan kepentingan men gamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga. sekolah. murid dapat : 1. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. 5. 4. Mengetahui asal-usul keluarga. guru dan rakan. Memahami nilai tolong-menolong. 14 . Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri. t empat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri.

penjagaan organ seksual .. .. Membincangkan kesan daripada pengabaian menjaga kehormatan diri. .. cara berpakaian .. stoking . (a) Alatan kebersihan diri (i) Menjaga alatan kebersihan diri seperti: .... Menerangkan kepentingan memelihara kehormatan diri. Membincangkan kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. Kesihatan Diri Menjaga alatan kebersihan diri dan kehormatan diri dapat mengekalkan kesihatan diri. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Menyatakan cara memelihara dan menyayangi kehormatan diri.. ARAS 2 . tuala .. sikap dan tutur kata Murid dapat : ARAS 1 . Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menerangkan kepentingan menjaga alatan kebersihan diri. . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. ARAS 3 . pakaian dalam . .. sapu tangan (b) Kehormatan diri (i) Memelihara dan menyayangi kehormatan diri melalui ...

. Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. Bercerita tentang kepentingan memelihara kehormatan diri. .. (ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan 15 .. . Memeriksa kebersihan diri murid... Bercerita tentang penjagaan alatan kebersihan diri. .

. ARAS 1 . (a) Keluarga sendiri (b) Salasilah keluarga ARAS 2 . Menceritakan tentang keturunan dan keluarga sendiri. bekerjasama. Bercerita tentang pemupukan nilai murni.. Menjelaskan kepentingan amalan tolongmenolong. . Menyatakan perasaan setelah membantu keluarga dan orang lain. bertoleransi dan hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. . Perasaan Pemupukan nilai murni dalam diri dapat meningkatkan kesihatan dari aspek sosio-emosi (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong (ii) Bekerjasama (iii) Toleransi (iv) Hormat-menghormati 3... Menceritakan tiga peristiwa penting yang berlaku dalam keluarga sendiri. Murid dapat: ARAS 1 . . ARAS 2 . Mencatatkan nama ahli keluarga sendiri dan keluarga terdekat... Bercerita tentang keluarga sendiri.. Melukis poster berkaitan amalan kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sihat. . Berlakon bertemakan mana. . Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong. .mana aspek nilai murni. Kekeluargaan Kebolehan murid mengenali keturunan setiap ahli keluarga boleh mengeratkan perhubungan kekeluargaan. ARAS 3 .. bekerjasama dan bertoleransi.

.. .. Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain. Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga. Melakar salasilah keluarga. (c) Kepentingan hubungan kekeluargaan ARAS 3 .. 16 . Melakar salasilah keluarga.. .

. makan tengah hari dan makan malam.. . (a) Merancang waktu makan harian: (i) Sarapan (ii) Minum pagi (iii) Makan tengah hari (iv) Minum petang (v) Makan malam (vi) Minum malam (b) Memilih jenis makanan (i) Sarapan (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam ARAS 1 . ARAS 3 . 17 . . Mencatatkan waktu makan harian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . Berbincang tentang menu makanan untuk sehari.. Merancang menu makanan untuk sehari.. Menjelaskan kepentingan makan pada waktu tertentu. Pemakanan Murid dapat : Murid perlu merancang dan memilih makanan mengikut waktu makan. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. Menyenaraikan makanan yang sesuai untuk sarapan.. ARAS 2 .. . Menyatakan semua waktu makan yang penting..

Menyediakan folio individu tentang kesan rokok.. Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan .. 18 . Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol .... Melengkapkan teka silangkata. alkohol dan dadah terhadap keluarga... Kerosakan saraf . Ketagihan . . ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Membincang kesan rokok. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan. Dadah boleh merosakkan kesihatan. alkohol dan dadah. alkohol dan dadah melalui gambar.. ARAS 2 . Mabuk ... Membawa maut (ii) Pencegahan ARAS 1 . . Ketagih ... Ketagihan ... (a) Rokok dan alkohol (i) Kesan merokok . Bercerita tentang kesan merokok dan alkohol.. Menyatakan kesan pengambilan rokok..... . Nafas berbau . Membincang kesan pengambilan rokok. alkohol dan dadah terhadap masyarakat. Menceritakan kesan pengambilan rokok. alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri.... ARAS 3 .

..... ARAS 3 . ARAS 2 .. . sekolah. Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. . Menyatakan peraturan keselamatan untuk setiap kawasan. Tidak menerima pelawaan dan pemberian -makanan -duit menaiki kenderaan (ii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri (iii) Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah... Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri. Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali dapat menjaga keselamatan diri.. . Menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berada di rumah. dan tempat permainan. . ARAS 1 . . Main peranan tentang situasi yang berbahaya... Membincangkan tindakan yang perlu diambil dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah.. Amalan Beringat Sebelum Kena dapat mengelakkan diri daripada kemalangan semasa berada di rumah. Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh membahayakan. sekolah dan tempat permainan. di sekolah dan di tempat permainan. Menerangkan cara mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenali.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (a) Keselamatan diri (i) Berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali .

.. Membuat laporan ringkas tentang keselamatan di rumah, sekolah atau di tempat permainan. 19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti .. lombong .. air pasang dan hujan .. di bawah talian elektrik .. kawasan pertanian .. bengkel .. kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya .. alatan yang patah .. alatan yang berkarat .. penggunaan alatan yang salah (c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan (d) Alatan keselamatan .. alat pelindung muka .. alat pelindung badan .. jaket keselamatan .. topi keselamatan 20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat : 1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizika l semasa akil baligh; 2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala so sial; 3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan; 4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah; 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat per mainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri; 6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit be rjangkit; dan 7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesih atan. 21

.. Pakaian dalam . alat keperluan diri. Pemeriksaan kesihatan (ii) Alatan keperluan diri: .. pakaian. Tuala wanita . Menyatakan tentang amalan asas kesihatan harian dari segi penjagaan kebersihan diri. Amalan asas kesihatan perlu dalam mengurus kesihatan diri. . ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual . Manusia mempunyai sistem pembiakan untuk memanjangkan zuriat.. .. Menghuraikan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil . Sistem pencernaan membantu dalam pertumbuhan perkembangan tubuh badan. Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan Murid dapat : ARAS 1 .. Menyatakan bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. ARAS 2 ... Kesihatan Diri.. Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh.. Sabun dan bedak . (a) Pengenalan sistem pembiakan manusia: (i) Lelaki (ii) Perempuan (b) Seksualiti: (i) Akil baligh (ii) Perubahan fizikal (c) Pengurusan kesihatan diri (i) Amalan asas kesihatan: . Mengenal pasti organ-organ dalam sistem pembiakan manusia..

Mencari maklumat daripada pelbagai media.. Menerangkan fungsi sistem pencernaan. 22 .baligh. Menggunakan gambar rajah sistem pembiakan. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. . ... Menceritakan tentang sistem pencernaan.. . Menunjuk cara pengurusan tuala wanita. Berbincang tentang alatan keperluan diri. Memeriksa kebersihan diri murid.. Menggunakan gambar rajah sistem pencernaan . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid... . . ARAS 3 . Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri.. .. .

.. ARAS 3 .... Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah kesan emosi seseorang mengikut situasi... Penghargaan (ii) Menangani gejala sosial .... ARAS 1 .. ..... Perbincangan ... Saling ambil berat dan perhatian . Mengenalpasti aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.. Kaunseling . Membincangkan cara mengawal perasaan negatif. Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga dan mencegah berlakunya gejala sosial.. Mengawasi aktiviti anak .. . Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan.... (ii) Mengawal perasaan negatif melalui . Menyatakan peranan setiap anggota keluarga. Hormat menghormati ..... (a) Memahami perasaan (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan . Kemesraan . ARAS 2 ... Memilih rakan Murid dapat: ARAS 1 . Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara.. Tersinggung di atas perbuatan orang lain. (a) Peranan keluarga (i) Hubungan kekeluargaan .. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ARAS 2 . Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak daripada gejala sosial. Beriadah 3. Kekecewaan apabila kegagalan . Mengenal pasti dan menyenaraikan pelbagai perasaan........

. . Menerangkan peranan setiap ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial dalam ahli keluarga... . . Menjelaskan kepentingan hubungan diri dengan keluarga. Perbincangan tentang memahami perasaan dalam kumpulan kecil... Bercerita tentang hubungan kekeluargaan... Menyediakan folio individu berkaitan dengan perasaan negatif . ARAS 3 .. 23 . . Perbincangan tentang peranan keluarga dan cara menangani gejala sosial..

Perbincangan tentang makanan seimbang. sayur-sayuran. bijirin Pengambilan : lebih banyak (ii) Vitamin Contoh makanan: buahbuahan. Pemakanan Konsep Makanan dibahagikan kepada empat kelas makanan utama iaitu karbohidrat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. .. Menggunakan gambar rajah piramid makanan. roti. keju. Mengenal pasti empat kelas makanan mengikut piramid makanan. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. Pengambilan : banyak (iii) Protein Contoh makanan: ikan. Membincangkan kepentingan pengambilan makanan seimbang. Melukis piramid makanan. susu Pengambilan : Sederhana (iv) Lemak Contoh makanan: kek . 24 . . Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kelas makanan ARAS 3 .. ARAS 2 . (a) Piramid makanan (i) Karbohidrat Contoh makanan: nasi... . . daging...minyak Pengambilan : Sedikit Murid dapat : ARAS 1 . vitamin. protein dan lemak..

Menjalankan perbahasan.... . .. Berbincang mengenai kesan buruk penyalah gunaan ubat. Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.... Menyatakan definisi ubat dan racun. Membuat laporan ringkas tentang perbezaan antara ubat.. Masyarakat ARAS 1 . (a) Ubat dan racun (i) Definisi (b) Pengambilan dadah (i) Keburukan: . . Dadah amat merbahaya kepada kesihatan. Diri . Menyenaraikan kesan buruk penyalahgunaan ubat dan racun serta pengambilan dadah pada diri sendiri dan keluarga. Keluarga . racun dan dadah pada diri sendiri dan keluarga. 25 . . racun dan dadah. Menyatakan perbezaan ubat. ARAS 3 . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun membahayakan kesihatan jika disalahgunakan.. racun dan dadah ARAS 2 ..

pengangkutan air.. Menyatakan kepentingan peraturan Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan . .. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Mencadangkan cara mencegah (c) Keselamatan api: (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah kebakaran. . keselamatan. ARAS 3 ..... . . kecuaian manusia. . Menyatakan punca berlakunya . . jalan raya dan pengangkutan air. air dan api kepada diri dan keluarga.. Melukis poster tentang keutamaan (a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran. ARAS 2 tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan boleh berlaku di mana-ARAS 1 mana. Menerangkan tindakan yang perlu diambil jika berlakunya kemalangan jalan raya. (i) Tanda keselamatan jalan raya . (b) Keselamatan di air: (i) Pengangkutan di air (ii) Banjir .. air dan api. Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya. 26 .. Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan . Mengumpulkan berita-berita akhbar jalanraya.. Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan . Langkah-langkah keselamatan . Menyatakan langkah-langkah (ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir. Membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran.. Bercerita tentang keselamatan jalan raya... mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya.

.

....... gigitan serangga . Menyenaraikan cara penyakit boleh merebak. . membasmi haiwan pembawa penyakit . guna pelindung hidung . Menceritakan pengalaman semasa menghidap satu jenis penyakit berjangkit. taun ... demam ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. selesema . pakai kasut ARAS 1 . panau . Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri . batuk (ii) Cara merebak: .. Penyakit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit dan merebak kepada orang yang lemah daya tahan badan.. sentuhan (iii) Cara mencegah: . Menamakan jenis penyakit berjangkit. ARAS 3 . kurap .. cacing . ARAS 2 ..... menjaga kebersihan makanan . (a) Penyakit berjangkit (i) Jenis-jenis penyakit: . melalui udara . makanan .. bawaan air .

.. Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri penyakit dan cara merebak.. . Perbincangan dalam kumpulan kecil.dan masyarakat bagi mencegah penyakit berjangkit.. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit berjangkit.. 27 . Mencari maklumat daripada pelbagai media tentang penyakit berjangkit. . .

. Persatuan Bulan Sabit Merah . Menyediakan folio murid tentang sebelum mendapat rawatan selanjutnya .. (ii) Maksud kecederaan sekolah. ringan. Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: . Lebam . Menjelaskan faedah program kesihatan . .. . kecederaan ringan. Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas. Membincangkan faedah menjaga kesihatan diri.. ... .. Membincangkan cara merawat .. Perbincangan tentang cara merawat (b) Kecederaan ringan (i) Jenis kecederaan ringan: ARAS 3 ... oleh doktor.. Calar kecederaan ringan. John s Ambulance 28 ... Perkhidmatan Kesihatan Sekolah . Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Kesihatan Kecil. Menyatakan maksud pertolongan cemas. Pertolongan Cemas Murid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1 awal yang diberi di tempat kemalangan . . Luka kecil . (a) Pertolongan cemas: .. .. St.. ... Membuat lawatan sambil belajar ke (i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat cemas.. . Melakonkan cara memberi rawatan. Perkhimatan Pergigian Sekolah .

.

Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit. tempat permai nan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 4. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri. 2. 5. dan 7. 3. 6. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. murid dapat : 1. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijang kiti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. 29 .

(i) Jenis penyakit tidak berjangkit: . ihtilam (b) Penyakit tidak berjangkit: Penyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. Makan makanan seimbang . haid ..... ARAS 2 ... .. Menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit.. Gaya hidup sihat Murid dapat : ARAS 1 . Diabetes . Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit.. Bersukan . . (i) Akil baligh: .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1... Penyakit buah pinggang (ii) Cara mencegah: . Karies gigi . ... . Memahami maksud akil baligh.. Bersenam .. Menerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam. Penyakit jantung ... haid dan ihtilam. Kesihatan Diri (a) Seksualiti: Akil baligh adalah tanda awal seseorang remaja mula menapak ke alam kedewasaan. Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh.. Asma .

Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. . Menjelaskan pusingan haid. .. Berbincang dalam kumpulan kecil.. ... Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit. Mengisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit. 30 ... . Memeriksa kebersihan diri murid.. Menyediakan folio berkaitan akil baligh . ARAS 3 . Mendengar ceramah tentang haid dan ihtilam. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.

apabila menempuhi kegagalan ..... Emosi tidak stabil Murid dapat: ARAS 1 .. . apabila menghadapi kesusahan .. Remaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini. Mencari identiti diri ... (a) Keremajaan (i) Perubahan fizikal: .. ARAS 1 . Mengenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. Sentiasa bimbang paras muka . ARAS 2 . Meluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi. Perasaan Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. ARAS 3 ....... Suara . kehilangan orang yang disayangi ..... Ketinggian ... Kekeluargaan Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa. tidak diterima oleh rakan sebaya 3. Menjelaskan perubahan fizikal dan perasaan ketika di peringkat remaja.. Membantu rakan yang menghadapi situasi malang. Mementingkan rakan ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Paras rupa (ii) Perubahan perasaan: . Memahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi. (a) Memahami perasaan sendiri mengikut situasi dan cara mengatasinya: .. ARAS 2 .. setelah membantu keluarga ...

.. Berlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya. Mematuhi norma masyarakat 31 . .. (iii) Peranan remaja: . .. . Perubahan perasaan dan peranan remaja. Menyertai aktiviti keluarga . .. Perbincangan tentang perubahan fizikal. Membincangkan peranan remaja dalam masyarakat. Kuiz berkaitan keremajaan.. . Bercerita dengan rakan.. Berlakon atau main peranan. Menyertai aktiviti masyarakat .. ARAS 3 ... . . Mengenal pasti peranan remaja dalam keluarga. Berbincang dalam kumpulan kecil....

2.. Mendengar ceramah tentang makanan .. Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang . Pemakanan Murid dapat : Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. Perbahasan tentang kesan pengambilan dadah. ... gula. Menyediakan folio berkaitan makanan. bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan 'TIDAK' alkohol. . alkohol. (iii) Pilihan makanan ARAS 2 . Lakonan. . Perbincangan tentang pengambilan (ii) Makanan seimbang .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Membincangkan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.. (a) Amalan pemakanan yang sihat: . seimbang... dan garam.... Menyatakan kesan buruk merokok. . . (a) Kemahiran menyatakan tidak kepada (i) Rokok (ii) Alkohol . Mengisi teka silang kata. ARAS 3 .... Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak. bahan hidu dan pengambilan dadah. Menamakan makanan dan jenisnya.. Menyatakan kesan negatif akibat(i) Jenis makan an mengambil makanan tidak seimbang . Menyatakan cara-cara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain. Penyalahgunaan bahan ARAS 1 ... Pengambilan rokok.ARAS 1 .. ARAS 2 . makanan yang tidak seimbang.

.. Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi masa lapang.. Perbincangan tentang kesan buruk akibat merokok. alkohol. 32 . . Membuat pameran tentang kesan buruk merokok. bahan hidu dan pengaruh dadah..(iii) Dadah (iv) Bahan hidu ARAS 3 . Menjelaskan cara-cara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok. .. alkohol dan bahan hidu.

tempat permainan.. (a) Keselamatan di rumah. ... jalan raya dan air. sekolah dan rumah. Menghuraikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan berair dan ketika banjir.. Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah. Kebakaran boleh dielakkan dengan . . Bercerita tentang kawasan berair dan .. Menyenaraikan langkah keselamatan di . .. Menjemput penceramah dari agensi luar. sekolah dan dan tempat tempat permainan (i) Bahaya (ii) Langkah keselamatan (b) Keselamatan di jalan raya permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kuiz. Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan... (ii) Banjir (iii) Langkah keselamatan ARAS 3 .ketika banjir.. Menulis karangan. (i) Tanda keselamatan (ii) Peraturan (c) Keselamatan api (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah (d) Keselamatan di air (i) Kawasan berair ARAS 2 . sekolah dan mengetahui tempat-tempat berbahaya. . . Bercerita. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Keselamatan Murid dapat : Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1 awam. Menceritakan punca kebakaran dan cara mencegahnya. Menyediakan folio murid berkaitan tanda keselamatan dan langkah-langkah . Menulis karangan pendek tentang .. keselamatan... Bercerita tentang pentingnya menjaga .. .. mengetahui cara pencegahan.bahaya api dan bahan api. Menyatakan bahaya di kawasan yang berair dan ketika banjir..

sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri. 33 .kemalangan di rumah.

.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. ARAS 2 . Asingkan pesakit . Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan. Agen pembawa (c) Cara mencegah ... Air ... Kepialu ... Rubella ... Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen pembawa penyakit berjangkit: . Udara . . .. . Menyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak-kanak. Cacar . Campak .. Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian Murid dapat: ARAS 1 ....... Imunisasi .. .. Beguk (b) Cara merebak .. Menjelaskan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ARAS 3 .... Sentuhan . Menyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit.. Menyatakan agen pembawa penyakit berjangkit... .. .. . Menjaga kebersihan makanan .

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Membuat brosur tentang penyakit. 34 . Menjemput penceramah dari agensi luar. Melukis poster.

. . ... Membuat simulasi cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan . Mengisi silang kata.. Menunjuk cara.. Menjelaskan cara melaksana bantuan awal bagi kecederaan ringan ARAS 3 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. ARAS 2 .. Menerangkan cara-cara merawat kecederaan ringan. . .. Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor (a) Bantuan awal kecederaan ringan: (i) Luka kecil (ii) Patah (iii) Terseliuh (iv) Lebam (v) Melecur (b) Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat ARAS 1 . bomba dan penyelamat . . Kuiz. Perbincangan dalam kumpulan kecil... 35 . Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan ringan. Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan kesihatan.

3. dan Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan. 2. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia. murid dapat : 1. 4. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan. 8. . 7.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. Memahami masalah remaja masa kini. 5. 36 Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai. Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak. 6. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri.

(i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2 oleh remaja: . Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja. Membincangkan kepentingan penjagaan .. Kesihatan DiriMurid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. Menerangkan pertumbuhan fizikal dari . menjaga kebersihan diri... Menggunakan rujukan pelbagai media . ketara. Guru juga boleh Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain akan mengalami perubahan fizikal yang . berkaitan dengan perubahan fizikal ya ng . Menyatakan cara menjaga kebersihan .... Pertumbuhan payu dara ARAS 3 . Perbincangan tentang perubahan fizikal.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja..... diri dan kesihatan tubuh badan. Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja. Paras rupa .. (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. . (a) Seksualiti . Suara kebersihan fizikal semasa remaja. 37 .. Memeriksa kebersihan diri murid... . Menyatakan perubahan fizikal tubuh me ngikut kebolehan murid...

dan masyarakat 38 .. remaja . (i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja...... keluarga.. Mudah terpengaruh orang lain. Menyenaraikan masalah-masalah yang . . Menjelaskan langkah yang perlu diambil .. Membincang dan meluahkan perasaan . . Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja. Menyediakan folio murid.. Kekeluargaan Murid dapat: Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1 remaja membawa beberapa masalah . Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya. ARAS 2 (a) Keremajaan . Ingin bertindak seperti orang . Menerangkan tanggungjawab dan dewasa peranan remaja kepada diri. Perbincangan dalam kumpulan kecil. keluarga dan .. yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja remaja. Mendengar ceramah tentang masalah . Perubahan emosi .. ....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Main peranan..

sebenar.. (iv) (v) Senarai ramuan Nama dan alamat pengilang . Mencatat fakta daripada barangan penggunaan ... (ix) Tanda `halal' Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia 39 . Membuat kesimpulan tentang maklumat yang terdapat pada produk makanan. Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar. Menyatakan maklumat pada label . Perbincangan tentang nilai kandungan produk makanan yang dilabelkan. Merujuk pelbagai media. Mencatat maklumat dalam folio murid.. Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 .. Lawatan ke kilang. (i) Jenama makanan ARAS 3 (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) .. (vi) (vii) (viii) Komposisi khasiat makanan Pengawet dan pewarna Tarikh sah digunakan . Membandingkan maklumat yang terdapat .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (a) Label kandungan . Pemakanan Murid dapat : Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1 mengandungi maklumat yang amat ... . (iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan.. pada produk makanan.. Mencari fakta daripada barangan berguna kepada pengguna kandungan produk makanan.

. Menyatakan definisi konflik dan stres. (ii) Cara meningkatkan ARAS 2 penghargaan kendiri .. Menyediakan folio tentang pengurusan penghargaan kendiri. stres ARAS 3 ... Menerangkan cara-cara mengatasi konflik dan stres. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menyatakan definisi penghargaan kendiri. ... Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Setiap remaja mesti mempunyai ARAS 1 penghargaan kendiri supaya dapat . Menyatakan punca konflik dan stres yang pernah dialami. Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan murid. tentang pengurusan konflik dan stres.. . Membincangkan bagaimana penghargaan kendiri positif boleh membawa kejayaan kepada individu. Menyatakan cara-cara peningkatan . . konflik dan stres. (b) Konflik dan stres (i) Definisi konflik dan stres (ii) Punca konflik dan stres (iii) Cara mengatasi konflik dan . Menceritakan konflik dan stres yang pernah dialami dan cara mengatasinya.. . Mendengar ceramah tentang (i) Definisi penghargaan kendiri pengurusan konflik dan stres... Menyenaraikan stres yang biasa dialami (a) Penghargaan kendiri oleh murid. . .. Perbincangan dalam kumpulan kecil membina keyakinan diri. 40 ..

41 . Menerangkan langkah-langkah yang perlu (i) Akibat diambil untuk mencegah pengambilan dan ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Perbincangan dalam kumpulan kecil.. Menyenaraikan kesan pengambilan dadah. . (a) Pengambilan dadah . Membuat lawatan sambil belajar. (ii) Undang-undang dadah di pengedaran dadah. Malaysia . Perbahasan.. Kuiz.. pengedaran dadah dari segi undangundang di Malaysia... Menghuraikan akibat pengambilan dan . Undang-ARAS 1 undang dadah di Malaysia membawa . ARAS 3 ... Lakonan dalam mahkamah. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Dadah amat merbahaya. kepada hukuman mati mandatori ARAS 2 .

Makanan tercemar .. Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan . malaria. Menjemput penceramah luar... hepatitis dan (iv) HIV/AIDS HIV /AIDS.. Pidato. ... Perbincangan dalam kumpulan kecil. Keselamatan Murid dapat : Termakan makanan yang beracun boleh mengakibatkan penyakit. Perbincangan tentang penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui bawaan air dan vektor ARAS 1 (a) Jenis. 2...... (iii) Hepatitis taun.. Merujuk bahan daripada pelbagai media. (a) Keracunan makanan makanan.. . ARAS 3 .. (b) Peranan murid: (i) Sekolah bebas denggi ARAS 2 ... Menyatakan tanda dan simptom penyakit.. Mencari maklumat tentang kesan keracunan makanan. (ii) Penyakit bawaan vektor . denggi. Makanan bertin yang kemek . Menyatakan punca berlakunya keracunan .. . ... Menyediakan folio murid. Membincangkan tindakan yang perlu diambil . Menyediakan brosur. (i) Penyakit bawaan air bawaan vektor. Menyediakan folio murid. Makanan yang luput tarikh ARAS 2 . Menyatakan peranan murid dalam aktiviti . . sebelum membeli makanan mentah atau yang telah diproses. Melukis poster. (c) Kempen kebersihan danPROSTAR ARAS 3 (i) Taun ... hepatitis dan HIV/AIDS. tanda dan simptom penyakit: .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.ARAS 1 . (ii) PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS Untuk Remaja) air dan bawaan vektor serta cara mencegahnya.. Menyatakan maksud penyakit bawaan ai r..

(ii) Denggi kempen kebersihan dan program PROSTAR (iii) AIDS 42 .

Menamakan perkhidmatan kesihatan yang (i) Peti pertolongan cemas yangterdapat di sekitar sekolah... sebenar yang lengkap... Mencatat dalam folio murid.. Membincangkan cara menggunakan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. . Perbincangan da lam kumpulan kecil. dan perkhidmatan doktor pakar.. .. ARAS 3 . . Menyenaraikan barangan dan alatan kesihatan yang diperlukan oleh murid. Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di hospital. Menjemput penceramah daripada (b) Bantuan awal agensi luar. Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan . Menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas.... Menggunakan peti pertolongan cemas mendapat rawatan selanjutnya daripada dalam peti pertolongan cemas. klinik swasta. . lengkap .. (i) Kecederaan ringan ARAS 2 (c) Perkhidmatan kesihatan (i) Hospital daerah/negeri (ii) Perkhidmatan doktor pakar (iii) Klinik swasta .. .... (a) Alatan .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. 43 . doktor.. Menceritakan cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan. Pertolongan cemasMurid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan awal ARAS 1 yang diberikan kepada mangsa sebelum ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful