KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KESIHATAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

ISI KANDUNGAN RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KATA PENGANTAR PENDAHULUAN CADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 MUKA SURAT i ii iii iv Vi 1 8 14 21 29 36

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidu p demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina sat u masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang ber ikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i

berketrampilan.emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara ii . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran. nilai dan amalan. SHARIFAH MAIMUNAH BT. pembelajaran secara konstruktivisme. kemahiran belajar cara belajar. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. ( Dr. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggitinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Di samping itu. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap kesihatan murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. pembelajaran masteri. kecerdasan pelbagai. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. pembelajaran secara kontekstual. guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah.KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. masyarakat dan negara. penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum . dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. iaitu kemahiran berfikir. pensyarah maktab dan universiti serta pegawai Kementerian Pendidikan. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang bijak menjaga kesejahteraan diri.

iii .

Penglibatan murid secara penghayatan ilmu . pemakanan.PENDIDIKAN KESIHATAN PENDAHULUAN Matlamat Pendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid meningkatkan pengetahuan kesihatan. rakan dan masyarakat . . Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatan diri. 2. Tumpuan diberi kepada kesihatan diri. Budaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan gaya hidup yang sihat. keluarga dan masyarakat secara proses berterusan. memupuk sikap positif terhadap kesihatan. penyalahgunaan bahan dan pencegahan penyakit. Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah laku berisiko secara berterusan.. pengalaman dan amalan yang meliputi: .. perkahwinan dan keibubapaan. dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. 3. seksualiti.. Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid sebagai bukti pembelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan Selain dokumen Sukatan Pelajaran. pengurusan stres. kemahiran merancang. Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik. Interaksi dengan guru. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). Pendekatan yang dicadangkan bagi mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatan pengetahuan. guru juga perlu merujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. kekeluargaan.

Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakit berjangkit. iv . keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas.Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Konsep tunjang ini adalah pemeliharaan kebersihan dan keselamatan persekitaran secara berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan.

. . Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur seperti berikut : Bidang Hasil Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Aras 3 pula adalah aras yang tinggi. v . . lebih sukar dan menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. 2 dan 3. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut kesesuaian murid. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1. Bagi murid yang memp unyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3.PENDIDIKAN KESIHATAN Kandungan Buku Ini Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Pendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah.. Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh semua murid .. dan persekitaran. Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini dengan lebih tepat dan berkesan. Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran padaAras 1. alatan.

.

PENDIDIKAN KESIHATAN Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK TAHAP I/ TAHUN TAHAP II/ TAHUN *KEL. : Kelas Peralihan Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang ranc angan tahunan mata pelajaran Pendidikan Kesihatan vi . PER. TINGKATAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJARAN Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres --2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Penyakit Berjangkit 4 3 4 4 --Pertolongan Cemas 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24 * KEL. PER.

5. 4.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1. dan tempat permainan. Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah. kulit dan rambut. Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama. 1 . 2. keluarga dan sahabat. 3. Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi. murid dapat : 1. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut. sekolah. dan 6. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri.

gigi dan ... Menyatakan bahagian tubuh badan.. kutu dan kelemumur. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.... Makanan untuk kesihatan ... Mengetahui cara menjaga kebersihan gigi. Kesihatan Diri Asas kesihatan fizikal adalah mengenali bahagian tubuh badan. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . . . Memeriksa kebersihan diri murid. (a) Mengenali bahagian tubuh badan: (i) Kepala (ii) Tangan (iii) Abdomen (iv) Kaki (b) Kebersihan Diri: (i) Kebersihan mulut Murid dapat : ARAS 1 . menjaga kebersihan mulut. Menerangkan cara menjaga kulit bagi menjauhi kudis. Penjagaan gigi ... Mewarna bahagian tubuh badan. . .. Menyanyi lagu yang sesuai mengenai bahagian tubuh badan. Menyatakan makanan yang boleh merosakkan gigi. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. gigi dan makanan. dan menjaga kulit dan rambut. Menggunakan carta tubuh badan. . .. . Menyatakan makanan yang dapat menjamin kesihatan gigi. gigi dan makanan.. kesihatan gigi. Karies gigi (ii) Kesihatan gigi . Menerangkan cara menjaga rambut bagi menjauhi kutu dan kelemumur.

.. Menunjuk cara penjagaan kulit dan rambut. . Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan ARAS 3 .. Menerangkan akibat kecuaian menjaga kesihatan diri.. . 2 . makanan. Menunjuk cara menggosok gigi dengan betul.. Kudis (ii) Penjagaan rambut . Melabelkan bahagian-bahagian tubuh badan pada carta. Menghuraikan bahagian dan fungsi tubuh badan. .. kelemumur dan kehadiran kutu.. Menerangkan kepentingan menjaga kesihatan gigi. . Makanan yang merosakkan gigiARAS 2 .gigi .... Menerangkan punca terjadinya kudis.. (c) Pengurusan kesihatan diri: (i) Penjagaan kulit .

ARAS 3 . Menggunakan kad imbasan berkaitan perasaan . Malu . ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menyebut pelbagai situasi perasaan.... ARAS 2 ...... Sedih . Senyum .. Mewarna lakaran perasaan. Melakonkan perasaan melalui memek muka.. (a) Melahirkan perasaan: (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi . Suka . Marah . Menangis . . Melakar dan mewarna memek muka dalam pelbagai situasi... .... Bercerita tentang perasaan yang pernah dialami. .. Ketawa . . Menerangkan cara meluahkan perasaan mengikut situasi... Menerangkan mengapa meluahkan perasaan penting kepada individu. gembira dan susah hati. ... Perasaan Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi.. Takut . Menyatakan perasaan yang dialami seperti sedih. Sugul ... Gembira . Terkejut Murid dapat: ARAS 1 ... 3 ..

.

keluarga dan sahabat. Kasih sayang .. Bantu membantu .. Tubuh badan sihat (ii) Keistimewaan keluarga . Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan... Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri sendiri.. keluarga dan sahabat. Bertolak ansur Murid dapat:: ARAS 1 . keluarga dan sahabat : (i) Keistimewaan diri sendiri .. Menerangkan mengapa kita perlu menyukai dan menyayangi diri sendiri. Keharmonian (iii) Keistimewaan sahabat .. Menyatakan keistimewaan diri sendiri. ARAS 2 . 4 . keluarga dan sahabat.. ARAS 3 . ... keluarga dan sahabat.... .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.. Kekeluargaan (a) Mengenali diri sendiri. Bercerita tentang diri sendiri. Melukis gambar tentang diri sendiri dan keluarga. ..

. ARAS 2 .. Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan pada waktu pagi. Bercerita tentang kelompok makanan dalam carta yang disediakan.. makan malam ARAS 1 . . 5 .. Makanan berkhasiat .. . . Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan jenis makanan harian. . makan tengah hari . .. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan makanan berkhasiat..... sarapan pagi . Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu. Makanan rapu (tidak berkhasiat) (ii) Waktu makan .... Menceritakan jadual waktu makan sehari diri sendiri dan keluarga. .. Menyatakan kebaikan mengambil makanan berkhasiat.. tengah hari dan malam. Mewarna makanan berkhasiat...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.... Menyatakan pentingnya makan mengikut masa tertentu. ARAS 3 . Menyatakan jenis makanan rapu. Pemakanan Murid dapat : (a) Makanan harian saya dan sahabat (i) Jenis makanan harian .

. racun dan dadah.. racun dan dadah... . dan dadah yang tidak mengikut peraturan dan nasihat doktor.. ... Menceritakan bahaya pengambilan dadah.. .. 6 .. Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut keperluannya.. Bercerita berkaitan ubat.... racun dan dadah. (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Menggunting dan menampal gambar berkaitan dengan ubat. Membezakan beberapa jenis racun dan dadah. racun dan dadah melalui senarai yang disediakan. Menyatakan kepentingan mengambil ubat mengikut nasihat doktor ... . . Memahami dan menyatakan kepentingan bahan yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat. tempat berkunci (b) Bahaya pengambilan dadah Murid dapat: ARAS 1 .... Menerangkan langkah keselamatan untuk mengelakkan penyalahgunaan bahan. .. racun.. tempat tinggi . Penyalahgunaan bahan Penyalahgunaan bahan adalah pengambilan ubat.Memadankan gambar berkaitan ubat. Membezakan ubat. ARAS 3 . ... ARAS 2 ..

nombor (a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri. sekolah dan tempat permainan. ARAS 3 . . sekolah dan tempat nombor telef on dan alamat tempat ibu rumah. Menyatakan alamat dan telefon rumah . .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Bercerita tentang diri sendiri. sekolah.. Menyebut dan mencatat nama. sekolah dan tempat permainan seperti lantai licin dan alatan tajam. Menyatakan beberapa situasi tidak . Menyebut nama.. kemalangan.. nombor telefon dan .. ARAS 2 . Berlakon cara-cara meminta bantuan semasa kecemasan.. bapa atau penjaga bekerja. Mencatat peraturan keselamatan di sekolah dan di tempat permainan.. Menyatakan sebab-sebab berlakunya kerja ibu bapa atau penjaga.. sendiri.. Memahami peraturan keselamatan .. . . kemalangan pada diri sendiri.. Bercerita tentang sebab-sebab berlaku kemalangan. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan adalah langkah berjaga-ARAS 1 jaga bagi mengelakkan berlakunya . ... (b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan. (ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah. (iii) Mengetahui nama dan tempat . Mencatat nama ibu bapa atau penjaga.. . Menerangkan langkah yang sesuai untuk menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah. Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan. sekolah dan tempat permainan. (i) Mengetahui nama dan alamat penjaga. .. mengelakkan bahaya di rumah. Menyatakan cara-cara meminta bantuan .. sendiri. Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah.permainan.

.. 7 . Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah.

4. perawakan dan pakaian . 3. 2. Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal. 5. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. minat. guru dan rakan. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan. Mengetahui bahaya di rumah. dan 6. murid dapat : 1. 8 . Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri. sekolah dan tempat permainan serta langkah-langka h keselamatan dan cara mengatasinya. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2.

Menunjuk cara membersihkan kawasan rumah. Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan dengan bahagian dan organ tubuh badan. Menyenaraikan langkah yang perlu diambil supaya keadaan rumah. ... (iii) Paru-paru . (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh . Menerangkan kesan kepada kesihatan diri akibat rumah dan persekitaran yang kotor. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Mengenal pasti keadaan rumah danbadan. Memeriksa kebersihan diri murid. (c) Pengurusan Kesihatan Diri (i) Menjaga pakaian dan keperluan diriARAS 3 . (ii) Otot persekitaran yang bersih. diri.. Menyatakan bahagian dalam tubuhmengikut kebolehan murid. Guru juga Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelaj aran lain diperolehi melalui penjagaan kebersihan .... sekolah dan persekitaran sentiasa bersih.. sekolah dan persekitaran.. Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri. (d) Kebersihan . Menggunakan carta berkaitan bahagianbadan alat keperluan diri. . untuk kesihatan.. Menamakan pelbagai jenis makanan . Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan (iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan. amalan asas kesihatan. .. Menceritakan cara penjagaan kebersihan diri . penjagaan pakaian dan alatan keperluan ... rekreasi dan kesenggangan (iv) Tidur . persekitaran. dan badan dan fungsinya.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. . Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan.. bahagian tubuh badan dan organ tubuh (i) Tulang . (b) Amalan Asas Kesihatan (i) Amalan harian (ii) Amalan pemakanan (iii) Rehat. Menceritakan cara menjaga pakaian dan .

. Melabel dan menyebut bahagian-bahagian tubuh badan dan organ tubuh badan. Mereka pantun berkaitan kesihatan diri..(i) Rumah (ii) Sekolah . (iii) Persekitaran . 9 .

Melakukan cara bersalaman dengan ibu bapa. ..... Mereka kad ucapan 3.. Menyatakan cara menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa. perawakan dan pakaian yang berlainan. Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang... Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa.. ARAS 1 .. ARAS 2 .. ARAS 3 .... guru dan rakan . perawakan dan pakaian (c) Menjaga kebersihan.. Kekeluargaan Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri fizikal...... guru dan rakan.. . ARAS 2 . Perasaan Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh melalui perlakuan yang baik... minat. . Menjelaskan tentang pentingnya hormatmenghormati antara satu sama lain tanpa .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Menyenaraikan perbezaan antara kanakkanak lelaki dan perempuan. ARAS 3 . Menceritakan minat. Bersalaman . Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan dari segi minat.. Ucapan dan penghargaan ... perawakan dan pakaian rakan karib. (a) Memahami perasaan (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. .. ... Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan bayi perempuan. Menyenarai tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. kehormatan dan keselamatan diri khasnya dari aspek organ seksual Murid dapat: ARAS 1 .

Bercerita tentang perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan. Melakonkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang.. . perawakan dan pakaian rakan karib.. . 10 . .. Melakar kad ucapan. Menjawab teka-teki. mengira jantina. .Melakonkan cara menunjukkan kasih sayang. Bercerita tentang minat.. .. guru dan rakan.. Menyebut dan mencatatkan perbezaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. .. . Mereka kad ucapan kepada ibu bapa... . Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan..

Membezakan makanan berkhasiat dan yang tidak berkhasiat... .. Bercerita berkaitan makanan berkhasiat. Pemakanan Murid dapat : Pengambilan makanan harian mestilah yang berkhasiat. . ARAS 3 . bersih dan selamat. Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat. Menceritakan cara menyimpan makanan dengan selamat. ARAS 2 .. .. Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat.. Menyatakan sumber-sumber makanan berkhasiat.. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1...dibersihkan .. Sumber -bijirin -sayur-sayuran -daging -susu .. ... Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih dan selamat. . Menyatakan maksud makanan yang berkhasiat.... .. bersih dan selamat . Ciri-ciri makanan bersih dan selamat . . Maksud makanan berkhasiat .. . Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi. (a) Makanan harian (i) Makanan berkhasiat. .dimasak jika perlu .. ..tidak terdedah ARAS 1 . Menggunakan gambar rajah berkaitan makanan. makan tengah hari dan makan malam.

11 . Kuiz. Melakar dan mewarna makanan berkhasiat. Melabelkan sumber-sumber makanan berkhasiat.bersih dan selamat.

Penerangan tentang kempen anti-dadah di Malaysia ARAS 1 .. Bercerita tentang kesan pengambilan dadah. Hukuman pengambilan adalah berat .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. racun dan dadah. racun dan dadah. . Menyatakan tempat-tempat yang sesuai bagi menyimpan racun. . (a) Ubat dan racun (i) Penggunaan (ii) Penyimpanan (b) Pengambilan dadah (i) Kesan pengambilan (ii) Pencegahan . Bercerita tentang penggunaan dan penyimpanan ubat dan racun. . Bercerita tentang usaha pencegahan dadah.. ARAS 3 ... Mengkelas bahan mengikut kategori ubat. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun hendaklah digunakan mengikut peraturan.. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan dadah. . Menyenaraikan bahan berbahaya mengikut kategori ubat. . Menerangkan langkah keselamatan untuk mengatasi kejadian penyalahgunaan racun.. ARAS 2 . ... Dadah haram dimiliki. Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. 12 .. Jauhi dadah ....

.

Pastikan tempat bermain .... sekolah dan tempat permainan . ARAS 2 ..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dapat mengelakkan diri daripada mendapat kemalangan di rumah.. (ii) Langkah keselamatan . . Berlakon bertemakan keselamatan di rumah atau sekolah atau tempat permainan.... Bercerita tentang langkah keselamatan. sekolah dan tempat permainan (i) Jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa di rumah.. sekolah. Menyenaraikan jenis kemalangan yang sering berlaku di sekolah dan tempat permainan. Simpan alat di tempat selamat . Menjelaskan tempat yang sesuai dan selamat bagi menyimpan alatan dan bahan di rumah dan sekolah. . sekolah dan tempat permainan.. .. Elakkan bermain dengan alatan tajam. .. (a) Keselamatan di rumah. Patah . Luka . Melecet . dan tempat permainan. Menceritakan bagaimana alatan dan bahan boleh membahayakan diri jika tidak digunakan dengan betul. TerhentakARAS 1 .. Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil semasa berada di rumah. . Terjatuh . .. Menulis perkataan tentang kemalangan.

. Mencadangkan langkah keselamatan semasa berada di rumah..adalah selamat tidak licin tidak becak -tiada bahagian bucu yang tajam gunakan alatan yang betul ARAS 3 . sekolah dan tempat permainan. 13 . . Merancang peraturan mengguna dan menyimpan bahan dan peralatan rumah yang boleh membahayakan.

Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri. murid dapat : 1. Memahami nilai tolong-menolong. 3. 4. sekolah. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang. 2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah. guru dan rakan. Mengetahui asal-usul keluarga. Menjelaskan kesan pengambilan dadah. bekerjasama dan toleransi dan kepentingan men gamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3. 5. rokok dan alkohol. t empat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. 14 . dan 6.

ARAS 2 .. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.. Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan diri. Membincangkan kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. . (a) Alatan kebersihan diri (i) Menjaga alatan kebersihan diri seperti: .. sapu tangan (b) Kehormatan diri (i) Memelihara dan menyayangi kehormatan diri melalui .. sikap dan tutur kata Murid dapat : ARAS 1 . Menyatakan cara memelihara dan menyayangi kehormatan diri.. . Menerangkan kepentingan menjaga alatan kebersihan diri... Menerangkan kepentingan memelihara kehormatan diri.. penjagaan organ seksual . tuala ... . ARAS 3 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. stoking .. cara berpakaian . pakaian dalam . . Kesihatan Diri Menjaga alatan kebersihan diri dan kehormatan diri dapat mengekalkan kesihatan diri.. Membincangkan kesan daripada pengabaian menjaga kehormatan diri.

. Bercerita tentang penjagaan alatan kebersihan diri. .. .. Memeriksa kebersihan diri murid. Berbincang tentang kesedaran dan tanggungjawab menjaga tubuh badan.. Bercerita tentang kepentingan memelihara kehormatan diri. (ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan 15 ...

ARAS 2 . Melukis poster berkaitan amalan kerjasama untuk mewujudkan masyarakat sihat.. .. Bercerita tentang pemupukan nilai murni. . ARAS 1 . Kekeluargaan Kebolehan murid mengenali keturunan setiap ahli keluarga boleh mengeratkan perhubungan kekeluargaan.. Menceritakan tentang keturunan dan keluarga sendiri. ARAS 3 . bekerjasama dan bertoleransi.. Menjelaskan kepentingan amalan tolongmenolong.. . bekerjasama.mana aspek nilai murni. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. (a) Keluarga sendiri (b) Salasilah keluarga ARAS 2 .. Menceritakan tiga peristiwa penting yang berlaku dalam keluarga sendiri.. Menyatakan perasaan setelah membantu keluarga dan orang lain. Murid dapat: ARAS 1 . .. Berlakon bertemakan mana. Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong. .. Bercerita tentang keluarga sendiri. bertoleransi dan hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain. Mencatatkan nama ahli keluarga sendiri dan keluarga terdekat. Perasaan Pemupukan nilai murni dalam diri dapat meningkatkan kesihatan dari aspek sosio-emosi (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong (ii) Bekerjasama (iii) Toleransi (iv) Hormat-menghormati 3.

Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain.. ... 16 . Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga. Melakar salasilah keluarga.. Melakar salasilah keluarga. (c) Kepentingan hubungan kekeluargaan ARAS 3 .. .

. Menyatakan semua waktu makan yang penting.. . Berbincang tentang menu makanan untuk sehari. Menyediakan folio murid tentang pemakanan.. . makan tengah hari dan makan malam. Merancang menu makanan untuk sehari.. ARAS 2 . Menjelaskan kepentingan makan pada waktu tertentu. .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. . ARAS 3 . Mencatatkan waktu makan harian.. Pemakanan Murid dapat : Murid perlu merancang dan memilih makanan mengikut waktu makan. 17 .. Menyenaraikan makanan yang sesuai untuk sarapan. (a) Merancang waktu makan harian: (i) Sarapan (ii) Minum pagi (iii) Makan tengah hari (iv) Minum petang (v) Makan malam (vi) Minum malam (b) Memilih jenis makanan (i) Sarapan (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam ARAS 1 ..

alkohol dan dadah.. . . alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri. (a) Rokok dan alkohol (i) Kesan merokok ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Mabuk .. Ketagihan . ARAS 3 ... Melengkapkan teka silangkata.. Membawa maut (ii) Pencegahan ARAS 1 . Dadah boleh merosakkan kesihatan.. 18 . Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan ... .. Membincang kesan rokok. Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol . Menceritakan kesan pengambilan rokok. Menyatakan kesan pengambilan rokok. alkohol dan dadah terhadap masyarakat.... alkohol dan dadah melalui gambar. ARAS 2 . Menyediakan folio individu tentang kesan rokok.. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ketagihan... Kerosakan saraf . Ketagih . Bercerita tentang kesan merokok dan alkohol. alkohol dan dadah terhadap keluarga.. Membincang kesan pengambilan rokok.. Nafas berbau . Ketagihan ...... .

Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali dapat menjaga keselamatan diri. Membincangkan tindakan yang perlu diambil dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah.... ARAS 2 . Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri... .. Main peranan tentang situasi yang berbahaya. . . ARAS 3 . Amalan Beringat Sebelum Kena dapat mengelakkan diri daripada kemalangan semasa berada di rumah. .. Menyatakan peraturan keselamatan untuk setiap kawasan. Tidak menerima pelawaan dan pemberian -makanan -duit menaiki kenderaan (ii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri (iii) Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah. di sekolah dan di tempat permainan. dan tempat permainan.. sekolah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Menerangkan cara mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak dikenali. Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh membahayakan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. (a) Keselamatan diri (i) Berhati-hati dengan orang yang tidak dikenali . . .. ARAS 1 .. sekolah dan tempat permainan. Menjelaskan langkah-langkah keselamatan diri semasa berada di rumah.

.. Membuat laporan ringkas tentang keselamatan di rumah, sekolah atau di tempat permainan. 19

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti .. lombong .. air pasang dan hujan .. di bawah talian elektrik .. kawasan pertanian .. bengkel .. kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya .. alatan yang patah .. alatan yang berkarat .. penggunaan alatan yang salah (c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan (d) Alatan keselamatan .. alat pelindung muka .. alat pelindung badan .. jaket keselamatan .. topi keselamatan 20

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat : 1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizika l semasa akil baligh; 2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala so sial; 3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan; 4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah; 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat per mainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri; 6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit be rjangkit; dan 7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesih atan. 21

...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Manusia mempunyai sistem pembiakan untuk memanjangkan zuriat. . Tuala wanita .. Pemeriksaan kesihatan (ii) Alatan keperluan diri: . Sabun dan bedak . Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual . (a) Pengenalan sistem pembiakan manusia: (i) Lelaki (ii) Perempuan (b) Seksualiti: (i) Akil baligh (ii) Perubahan fizikal (c) Pengurusan kesihatan diri (i) Amalan asas kesihatan: .. ARAS 2 ... Kesihatan Diri. pakaian. alat keperluan diri. Menghuraikan tentang perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil ... Amalan asas kesihatan perlu dalam mengurus kesihatan diri. Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan Murid dapat : ARAS 1 . Mengenal pasti organ-organ dalam sistem pembiakan manusia. Menyatakan tentang amalan asas kesihatan harian dari segi penjagaan kebersihan diri..... Pakaian dalam . . Sistem pencernaan membantu dalam pertumbuhan perkembangan tubuh badan.. Menyatakan bahagian-bahagian sistem pencernaan manusia. Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh.

. Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri... . . Mencari maklumat daripada pelbagai media. Menceritakan tentang sistem pencernaan. Menggunakan gambar rajah sistem pembiakan.... 22 . Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. ARAS 3 . Menerangkan fungsi sistem pencernaan.baligh. . . Menggunakan gambar rajah sistem pencernaan . Berbincang tentang alatan keperluan diri. . Menunjuk cara pengurusan tuala wanita.. Memeriksa kebersihan diri murid. .. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. .

. Kemesraan .... (ii) Mengawal perasaan negatif melalui . Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak daripada gejala sosial.. Membincangkan cara mengawal perasaan negatif..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Kekeluargaan Setiap ahli keluarga mempunyai peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga dan mencegah berlakunya gejala sosial.. ....... Hormat menghormati . Saling ambil berat dan perhatian . Beriadah 3..... Mengenalpasti aktiviti yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan. Kaunseling .. Mengawasi aktiviti anak .. Menyatakan peranan setiap anggota keluarga.... Tersinggung di atas perbuatan orang lain... ARAS 1 . ... Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara.. (a) Memahami perasaan (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan . . Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah kesan emosi seseorang mengikut situasi.. Penghargaan (ii) Menangani gejala sosial .. Perbincangan . Kekecewaan apabila kegagalan .. Memilih rakan Murid dapat: ARAS 1 . Mengenal pasti dan menyenaraikan pelbagai perasaan.. ARAS 2 .. (a) Peranan keluarga (i) Hubungan kekeluargaan . ARAS 3 ..... ARAS 2 ..

. Perbincangan tentang memahami perasaan dalam kumpulan kecil. Menyediakan folio individu berkaitan dengan perasaan negatif . Perbincangan tentang peranan keluarga dan cara menangani gejala sosial.. Bercerita tentang hubungan kekeluargaan. .... Menjelaskan kepentingan hubungan diri dengan keluarga. . ARAS 3 .. . Menerangkan peranan setiap ahli keluarga dalam menangani masalah gejala sosial dalam ahli keluarga.... . 23 .

bijirin Pengambilan : lebih banyak (ii) Vitamin Contoh makanan: buahbuahan.. . Mengenal pasti empat kelas makanan mengikut piramid makanan. Menggunakan gambar rajah piramid makanan.. roti. Pengambilan : banyak (iii) Protein Contoh makanan: ikan. keju..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Melukis piramid makanan. . susu Pengambilan : Sederhana (iv) Lemak Contoh makanan: kek . sayur-sayuran. Membincangkan kepentingan pengambilan makanan seimbang. Perbincangan tentang makanan seimbang.. daging. . 24 ... vitamin. Pemakanan Konsep Makanan dibahagikan kepada empat kelas makanan utama iaitu karbohidrat. protein dan lemak. .. Membezakan kadar pengambilan makanan mengikut kelas makanan ARAS 3 . (a) Piramid makanan (i) Karbohidrat Contoh makanan: nasi. Menyediakan folio murid tentang pemakanan. ARAS 2 .minyak Pengambilan : Sedikit Murid dapat : ARAS 1 .

. Menyatakan perbezaan ubat. Berbincang mengenai kesan buruk penyalah gunaan ubat. Menjalankan perbahasan. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun membahayakan kesihatan jika disalahgunakan. (a) Ubat dan racun (i) Definisi (b) Pengambilan dadah (i) Keburukan: . . . .. 25 .... Menyatakan definisi ubat dan racun. racun dan dadah pada diri sendiri dan keluarga. Menyenaraikan kesan buruk penyalahgunaan ubat dan racun serta pengambilan dadah pada diri sendiri dan keluarga. Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara.. Membuat laporan ringkas tentang perbezaan antara ubat. Keluarga . racun dan dadah.. Masyarakat ARAS 1 . .. Dadah amat merbahaya kepada kesihatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2... racun dan dadah ARAS 2 . Diri . ARAS 3 .

.. Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan . .. . Menyatakan langkah-langkah (ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir. Membincangkan tindakan yang perlu diambil semasa berlakunya kebakaran... Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan . ARAS 3 . (i) Tanda keselamatan jalan raya .. mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya.. . jalan raya dan pengangkutan air.. pengangkutan air. Menerangkan tindakan yang perlu diambil jika berlakunya kemalangan jalan raya. Mencadangkan cara mencegah (c) Keselamatan api: (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah kebakaran... (b) Keselamatan di air: (i) Pengangkutan di air (ii) Banjir . Bercerita tentang keselamatan jalan raya. Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air. air dan api kepada diri dan keluarga... Perbincangan dalam kumpulan kecil..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menyatakan punca berlakunya . ... Langkah-langkah keselamatan . Menyatakan kepentingan peraturan Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan . . keselamatan. Mengumpulkan berita-berita akhbar jalanraya. Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya. ARAS 2 tentang kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia. air dan api. Melukis poster tentang keutamaan (a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan boleh berlaku di mana-ARAS 1 mana. 26 . kecuaian manusia.

.

... batuk (ii) Cara merebak: .. demam . ARAS 2 ... Menceritakan pengalaman semasa menghidap satu jenis penyakit berjangkit. .. pakai kasut ARAS 1 .. membasmi haiwan pembawa penyakit .. makanan ... gigitan serangga .. panau . selesema . melalui udara . Penyakit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit dan merebak kepada orang yang lemah daya tahan badan... menjaga kebersihan makanan . Menamakan jenis penyakit berjangkit.. bawaan air . Menyenaraikan cara penyakit boleh merebak.. ARAS 3 . Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri . (a) Penyakit berjangkit (i) Jenis-jenis penyakit: . sentuhan (iii) Cara mencegah: . guna pelindung hidung .. cacing . kurap .. taun .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2...

Perbincangan dalam kumpulan kecil. Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri penyakit dan cara merebak.... .dan masyarakat bagi mencegah penyakit berjangkit.. . . Mencari maklumat daripada pelbagai media tentang penyakit berjangkit. Menyediakan folio individu berkaitan penyakit berjangkit. 27 . .

.. ... Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah. .. Lebam ... Persatuan Bulan Sabit Merah . . oleh doktor. Melakonkan cara memberi rawatan. . Luka kecil .. St. Kesihatan Kecil.. Menyediakan folio murid tentang sebelum mendapat rawatan selanjutnya . kecederaan ringan... Pertolongan Cemas Murid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1 awal yang diberi di tempat kemalangan .. Perbincangan tentang cara merawat (b) Kecederaan ringan (i) Jenis kecederaan ringan: ARAS 3 .. Menyatakan maksud pertolongan cemas. Menjelaskan faedah program kesihatan . Membincangkan faedah menjaga kesihatan diri. Membincangkan cara merawat . . John s Ambulance 28 .. Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas. Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: . Perkhidmatan Kesihatan Sekolah .. .. Perkhimatan Pergigian Sekolah . Membuat lawatan sambil belajar ke (i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat cemas. ringan. (a) Pertolongan cemas: .... .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Calar kecederaan ringan. .. (ii) Maksud kecederaan sekolah.

.

4. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri. tempat permai nan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijang kiti. 3. 29 . 6. murid dapat : 1. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 2. Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit. dan 7. 5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan.

.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Diabetes . . Menyenaraikan cara pencegahan penyakit tidak berjangkit. Karies gigi . ARAS 2 .. (i) Jenis penyakit tidak berjangkit: . Penyakit buah pinggang (ii) Cara mencegah: . Makan makanan seimbang . haid dan ihtilam... Bersenam .... Asma . ihtilam (b) Penyakit tidak berjangkit: Penyakit tidak berjangkit boleh disebabkan oleh keturunan dan gaya hidup. Gaya hidup sihat Murid dapat : ARAS 1 . (i) Akil baligh: .. . Menerangkan perubahan fizikal semasa akil baligh. Memahami maksud akil baligh.. .... Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit. haid ...... Bersukan .. Penyakit jantung . Kesihatan Diri (a) Seksualiti: Akil baligh adalah tanda awal seseorang remaja mula menapak ke alam kedewasaan. . Menerangkan langkah penjagaan kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam.

Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit. Memeriksa kebersihan diri murid.. 30 .. ARAS 3 . . Berbincang dalam kumpulan kecil.. Mengisi silang kata berkaitan penyakit tidak berjangkit. Mendengar ceramah tentang haid dan ihtilam... .. . . Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran... Menjelaskan pusingan haid. Menyediakan folio berkaitan akil baligh .

.. Emosi tidak stabil Murid dapat: ARAS 1 . (a) Memahami perasaan sendiri mengikut situasi dan cara mengatasinya: . Remaja perlu diberi bimbingan dan bersedia melalui alam ini.. Meluahkan perasaan ketika menghadapi pelbagai situasi. ARAS 2 . Perasaan Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. ARAS 2 . Ketinggian . Paras rupa (ii) Perubahan perasaan: .. ARAS 3 . tidak diterima oleh rakan sebaya 3. Mengenal pasti masalah yang sering dialami oleh remaja. (a) Keremajaan (i) Perubahan fizikal: ..... Mementingkan rakan . kehilangan orang yang disayangi .. Memahami perasaan (empati) rakan yang menghadapi pelbagai situasi..... setelah membantu keluarga . Mencari identiti diri .. Membantu rakan yang menghadapi situasi malang... apabila menghadapi kesusahan ... ARAS 1 . Suara ...HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. apabila menempuhi kegagalan ... . Menjelaskan perubahan fizikal dan perasaan ketika di peringkat remaja. Kekeluargaan Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa...... Sentiasa bimbang paras muka .

Berlakon mengenai masalah remaja dan penyelesaiannya.. . Menyertai aktiviti keluarga .. Mematuhi norma masyarakat 31 . ... ARAS 3 . (iii) Peranan remaja: . Bercerita dengan rakan. . .. Perubahan perasaan dan peranan remaja. .. Menyertai aktiviti masyarakat .. Kuiz berkaitan keremajaan. Perbincangan tentang perubahan fizikal... Berbincang dalam kumpulan kecil. . .... Berlakon atau main peranan. Mengenal pasti peranan remaja dalam keluarga. Membincangkan peranan remaja dalam masyarakat..

. ARAS 2 . Perbincangan tentang pengambilan (ii) Makanan seimbang . alkohol.. makanan yang tidak seimbang. bahan hidu dan pengambilan dadah... Membincangkan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.. bahan hidu dan dadah boleh dielakkan memalui kekuatan diri dengan mengatakan 'TIDAK' alkohol.. . Menyatakan kesan negatif akibat(i) Jenis makan an mengambil makanan tidak seimbang . dan garam.. .. Menamakan makanan dan jenisnya... seimbang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pengambilan rokok. ARAS 3 . (iii) Pilihan makanan ARAS 2 . Pemakanan Murid dapat : Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. Penyalahgunaan bahan ARAS 1 .ARAS 1 . . 2. Mengisi teka silang kata. Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak.. Lakonan. Menyatakan cara-cara mengelak diri daripada dipengaruhi oleh orang lain.. (a) Amalan pemakanan yang sihat: . (a) Kemahiran menyatakan tidak kepada (i) Rokok (ii) Alkohol .. . Perbahasan tentang kesan pengambilan dadah.... Menyediakan folio berkaitan makanan. . Mendengar ceramah tentang makanan . gula. Menyatakan kesan buruk merokok. Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang ..

(iii) Dadah (iv) Bahan hidu ARAS 3 . alkohol dan bahan hidu... bahan hidu dan pengaruh dadah. Membuat pameran tentang kesan buruk merokok. . Menjelaskan cara-cara menasihatkan rakan daripada terpengaruh dengan rokok.. . Perbincangan tentang kesan buruk akibat merokok. alkohol.. . 32 . Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi masa lapang.

.. Perbincangan dalam kumpulan kecil.bahaya api dan bahan api. Menulis karangan pendek tentang .. Bercerita tentang pentingnya menjaga . (a) Keselamatan di rumah. keselamatan... (i) Tanda keselamatan (ii) Peraturan (c) Keselamatan api (i) Punca kebakaran (ii) Cara mencegah (d) Keselamatan di air (i) Kawasan berair ARAS 2 . Menjemput penceramah dari agensi luar. Bercerita. (ii) Banjir (iii) Langkah keselamatan ARAS 3 . sekolah dan dan tempat tempat permainan (i) Bahaya (ii) Langkah keselamatan (b) Keselamatan di jalan raya permainan. Kebakaran boleh dielakkan dengan . . Keselamatan Murid dapat : Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1 awam.. Menulis karangan. .. sekolah dan mengetahui tempat-tempat berbahaya. Menyenaraikan langkah keselamatan di . tempat permainan.. Menyatakan bahaya di kawasan yang berair dan ketika banjir. . . Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan. mengetahui cara pencegahan. Bercerita tentang kawasan berair dan .. jalan raya dan air.ketika banjir. .....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Menceritakan punca kebakaran dan cara mencegahnya. Menghuraikan langkah-langkah keselamatan semasa berada di kawasan berair dan ketika banjir. Menyediakan folio murid berkaitan tanda keselamatan dan langkah-langkah .. Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah.. . sekolah dan rumah. Kuiz.

sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri. 33 .kemalangan di rumah.

. Menjaga kebersihan makanan . . Menjelaskan cara-cara mencegah penyakit berjangkit ARAS 3 ... Beguk (b) Cara merebak . .. Asingkan pesakit . Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen pembawa penyakit berjangkit: .... Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian Murid dapat: ARAS 1 ... Menyatakan agen pembawa penyakit berjangkit.... ... .... Menyediakan folio murid berkaitan penyakit berjangkit. Campak . Air ....... Agen pembawa (c) Cara mencegah .... Udara . Cacar . Menyatakan jenis penyakit berjangkit mengikut cara jangkitan. Kepialu . Menyenaraikan jenis imunisasi di peringkat kanak-kanak. . . Rubella . Imunisasi .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2.. Sentuhan . .. ARAS 2 .

Melukis poster.Perbincangan dalam kumpulan kecil. Menjemput penceramah dari agensi luar. 34 . Membuat brosur tentang penyakit.

Menunjuk cara... . ARAS 2 . . Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan ringan... Perbincangan dalam kumpulan kecil.. Menjelaskan cara melaksana bantuan awal bagi kecederaan ringan ARAS 3 . Kuiz. bomba dan penyelamat . . 35 . .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.. Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan kesihatan. Mengisi silang kata. Pertolongan cemas Pertolongan cemas adalah bantuan awal yang diberikan kepada mangsa sebelum mendapat rawatan selanjutnya daripada doktor (a) Bantuan awal kecederaan ringan: (i) Luka kecil (ii) Patah (iii) Terseliuh (iv) Lebam (v) Melecur (b) Perkhidmatan kesihatan dan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat ARAS 1 .. .. Menerangkan cara-cara merawat kecederaan ringan. Membuat simulasi cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan ..

murid dapat : 1. 6. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri. Memahami masalah remaja masa kini. dan Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 OBJEKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia. 5. 4. 36 Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri. Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan. . 2. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai. 7. 3. 8.

Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja... (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja.. berkaitan dengan perubahan fizikal ya ng . .. Menggunakan rujukan pelbagai media . 37 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. Perbincangan tentang perubahan fizikal. menjaga kebersihan diri. ketara. Suara kebersihan fizikal semasa remaja. Menerangkan pertumbuhan fizikal dari . . Kesihatan DiriMurid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.. Membincangkan kepentingan penjagaan .. diri dan kesihatan tubuh badan. (i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2 oleh remaja: . Memeriksa kebersihan diri murid.. Pertumbuhan payu dara ARAS 3 ... Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja. Guru juga boleh Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain akan mengalami perubahan fizikal yang . Paras rupa ........ Menyatakan cara menjaga kebersihan . Menyatakan perubahan fizikal tubuh me ngikut kebolehan murid. (a) Seksualiti .

. Menerangkan tanggungjawab dan dewasa peranan remaja kepada diri. keluarga dan . Menyenaraikan masalah-masalah yang ... .. Mudah terpengaruh orang lain. Mendengar ceramah tentang masalah . . keluarga. Perubahan emosi .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Kekeluargaan Murid dapat: Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1 remaja membawa beberapa masalah .. Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja. remaja . Menjelaskan langkah yang perlu diambil . Perbincangan dalam kumpulan kecil. . Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya.. (i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja. Ingin bertindak seperti orang . Membincang dan meluahkan perasaan ... ARAS 2 (a) Keremajaan ... Main peranan. yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja remaja.. Menyediakan folio murid.. dan masyarakat 38 ....

Merujuk pelbagai media. . sebenar. (i) Jenama makanan ARAS 3 (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) . Lawatan ke kilang.. (a) Label kandungan . Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 . Mencatat maklumat dalam folio murid.. (vi) (vii) (viii) Komposisi khasiat makanan Pengawet dan pewarna Tarikh sah digunakan . Menyatakan maklumat pada label . (iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan. Mencari fakta daripada barangan berguna kepada pengguna kandungan produk makanan. Pemakanan Murid dapat : Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1 mengandungi maklumat yang amat .....HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. (iv) (v) Senarai ramuan Nama dan alamat pengilang . pada produk makanan. Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar. Mencatat fakta daripada barangan penggunaan . (ix) Tanda `halal' Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia 39 . Perbincangan tentang nilai kandungan produk makanan yang dilabelkan..... Membuat kesimpulan tentang maklumat yang terdapat pada produk makanan. Membandingkan maklumat yang terdapat .

Membincangkan bagaimana penghargaan kendiri positif boleh membawa kejayaan kepada individu.. Menyatakan punca konflik dan stres yang pernah dialami. Mendengar ceramah tentang (i) Definisi penghargaan kendiri pengurusan konflik dan stres. 40 . (ii) Cara meningkatkan ARAS 2 penghargaan kendiri . (b) Konflik dan stres (i) Definisi konflik dan stres (ii) Punca konflik dan stres (iii) Cara mengatasi konflik dan . konflik dan stres... Menerangkan cara-cara mengatasi konflik dan stres.. Menceritakan konflik dan stres yang pernah dialami dan cara mengatasinya.. Menyatakan definisi konflik dan stres. stres ARAS 3 .. Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan murid. . . tentang pengurusan konflik dan stres..HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. . Menyatakan definisi penghargaan kendiri.. ... Menyediakan folio tentang pengurusan penghargaan kendiri.. Pengurusan konflik dan stres Murid dapat: Setiap remaja mesti mempunyai ARAS 1 penghargaan kendiri supaya dapat . . Perbincangan dalam kumpulan kecil membina keyakinan diri. Menyenaraikan stres yang biasa dialami (a) Penghargaan kendiri oleh murid. Menyatakan cara-cara peningkatan . .. .

. Undang-ARAS 1 undang dadah di Malaysia membawa . Menghuraikan akibat pengambilan dan . Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Dadah amat merbahaya. Kuiz.. Menerangkan langkah-langkah yang perlu (i) Akibat diambil untuk mencegah pengambilan dan .... (a) Pengambilan dadah . Membuat lawatan sambil belajar.. Lakonan dalam mahkamah. (ii) Undang-undang dadah di pengedaran dadah.. pengedaran dadah dari segi undangundang di Malaysia. Malaysia . 41 . Menyenaraikan kesan pengambilan dadah.. kepada hukuman mati mandatori ARAS 2 . Perbincangan dalam kumpulan kecil. ARAS 3 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3.. Perbahasan.

. (c) Kempen kebersihan danPROSTAR ARAS 3 (i) Taun . Menyediakan brosur. hepatitis dan (iv) HIV/AIDS HIV /AIDS. . 2.. Membincangkan jenis-jenis penyakit bawaan . Makanan yang luput tarikh ARAS 2 . Perbincangan tentang penyakit berjangkit.. Menyatakan peranan murid dalam aktiviti . ARAS 3 . tanda dan simptom penyakit: .. Menyediakan folio murid.ARAS 1 . . Menyediakan folio murid. Makanan bertin yang kemek . Merujuk bahan daripada pelbagai media. Mencari maklumat tentang kesan keracunan makanan..... Makanan tercemar .. .. Perbincangan dalam kumpulan kecil.. Keselamatan Murid dapat : Termakan makanan yang beracun boleh mengakibatkan penyakit. (iii) Hepatitis taun. hepatitis dan HIV/AIDS.. Pidato. Melukis poster. Menyatakan tanda dan simptom penyakit. Menjemput penceramah luar.. ... sebelum membeli makanan mentah atau yang telah diproses.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1.. (ii) Penyakit bawaan vektor ..... (ii) PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS Untuk Remaja) air dan bawaan vektor serta cara mencegahnya. Membincangkan tindakan yang perlu diambil . Penyakit berjangkit Penyakit boleh berjangkit melalui bawaan air dan vektor ARAS 1 (a) Jenis. denggi... malaria.. Menyatakan maksud penyakit bawaan ai r. (b) Peranan murid: (i) Sekolah bebas denggi ARAS 2 . Menyatakan punca berlakunya keracunan . (a) Keracunan makanan makanan. (i) Penyakit bawaan air bawaan vektor...

(ii) Denggi kempen kebersihan dan program PROSTAR (iii) AIDS 42 .

Menamakan perkhidmatan kesihatan yang (i) Peti pertolongan cemas yangterdapat di sekitar sekolah. Menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas. lengkap .. 43 .. doktor. . Menjemput penceramah daripada (b) Bantuan awal agensi luar. klinik swasta... dan perkhidmatan doktor pakar. (i) Kecederaan ringan ARAS 2 (c) Perkhidmatan kesihatan (i) Hospital daerah/negeri (ii) Perkhidmatan doktor pakar (iii) Klinik swasta .. Mencatat dalam folio murid. ARAS 3 . Menggunakan peti pertolongan cemas mendapat rawatan selanjutnya daripada dalam peti pertolongan cemas.. .. ... . (a) Alatan . Menceritakan cara melakukan bantuan awal kecederaan ringan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. . Menyenaraikan barangan dan alatan kesihatan yang diperlukan oleh murid. Menjelaskan perkhidmatan yang terdapat di hospital.. sebenar yang lengkap. Membincangkan cara menggunakan bahan dan alatan dalam peti pertolongan cemas.... Pertolongan cemasMurid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan awal ARAS 1 yang diberikan kepada mangsa sebelum .. Perbincangan da lam kumpulan kecil. Mengenalpasti kandungan bahan dan alatan ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful