UJIAN BULANAN PERTAMA

BAHAGIAN A

Arahan : Jawab SEMUA soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul. 1 Penebangan hutan yang tidak terkawal boleh mendedahkan permukaaan bumi kepada A kerosakan B hakisan C pencemaran D kepupusan Berikut merupakan sumber-sumber alam yang boleh diperbaharui, kecuali A hasil laut B tanah tanih C gas asli D sumber hutan Bahan ini digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kereta api 3 Apakah jenis sumber di atas? A Bijih timah C Bijih besi B Arang batu D Gas asli Pilih pasangan yang betul. 9 A B C D 8 industri ringan industri desa industri berat industri pemprosesan

2

Berikut ialah sumber manusia yang diperlukan oleh sektor berkenaan. Pilih pasangan yang betul. I Petroleum – Pekerja kilang II Perhutanan – Peladang III Pertanian – Petani IV Perkhidmatan – Doktor A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Penggunaan sumber yang tidak terancang akan memberikan kesan negatif. Antara kesan negatif tersebut ialah I pembaziran sumber II pencemaran alam III hakisan tanah IV kehabisan sumber A I dan II C I, II dan III B II dan III D Semua di atas Berikut merupakan kawasan penanaman padi utama di Malaysia, kecuali A Kedah B Kelantan C Terengganu D Perlis Kegiatan melombong petroleum dijalankan di ___________. A hutan C laut B darat D sungai Di manakah kelapa sawit sesuai ditanam? I Di kawasan yang berpenduduk padat II Di kawasan muka bumi beralun III Di kawasan banyak tenaga buruh yang murah IV Di kawasan tanih dan iklim yang sesuai A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Apakah kegunaan petroleum? I Sumber bahan api untuk menjana kuasa elektrik II Minyak tar digunakan untuk menurap jalan

4

10

A I, II dan III B I, II dan IV 5

C I, III dan IV D II, III dan IV

11

Pokok cengal, kapur dan meranti banyak terdapat dalam A hutan paya bakau B hutan pantai C hutan khatulistiwa D hutan paya Apakah peranan RISDA? I Membantu penanaman semula getah II Memulihkan kawasan pertanian dan membuka kawasan penanaman baru III Menjalankan penyelidikan baru IV Membuka kawasan penanaman baru getah A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Menenun songket, membuat kain batik dan membuat barangan perak termasuk dalam jenis

12

6

13

7

III Minyak petrol, diesel dan pelinar digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor IV Digunakan untuk menggerakkan kereta api A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 14 Berikut merupakan kawasan yang mengusahakan perindustrian berat di Malaysia, kecuali A Mak Mandin B Pasir Gudang C Shah Alam D Kuala Besut Agensi manakah yang bertanggungjawab mengawal pengeluaran padi dan menetapkan harga padi di negara kita? A MADA B RISDA C FELDA D LPN Negeri manakah di Malaysia yang terkenal sebagai negeri Jelapang Padi? A Perak B Kedah C Kelantan D Terengganu Antara berikut yang manakah merupakan kawasan zon perdagangan bebas di negara kita? I Bayan Lepas, Pulau Pinang II Sungai Way, Selangor III Gong Badak, Terengganu IV Larkin, Johor A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Rancangan Pengairan Muda Rancangan Pengairan Kerian 18 Senarai di atas adalah berkaitan dengan kegiatan A penanaman tembakau B penanaman kelapa sawit C penanaman padi D penanaman sayur-sayuran Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tanaman kelapa sawit banyak ditanam di negara kita, kecuali A tanah pamahnya bersaliran baik B keadaan muka buminya beralun C pembukaan tanah baru oleh FELDA dan FELCRA D ia mudah dijaga berbanding dengan tanaman lain

20

Kawasan utama perlombongan bauksit di negara kita ialah di A Lembah Kinta, Perak B Rusila, Kelantan C Temangan, Kelantan D Teluk Ramunia, Johor

Soalan 21 berdasarkan gambar di bawah.

15

21

16

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pembalakan di negara kita? I Terdapat kayu yang bermutu II Permintaan yang tinggi terhadap kayu balak tropika III Dapat menghasilkan papan lapis dan perabot tinggi IV Kemudahan teknologi moden A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Berikut merupakan kawasan perikanan utama di negara kita, kecuali A Selat Melaka B Selat Tebrau C Laut Cina Selatan D Janda Baik, Pahang Petroleum diangkut ke kilang penapis melalui I kereta api III saluran paip II kapal minyak IV lori A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

22

17

23

Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah.

19

24

Kaedah penangkapan ikan di atas dipanggil A pukat tangkul C kelong B pukat tunda D pukat tarik

II Larkin A I dan II B II dan III 28 25 Berdasarkan rajah di atas, Y ialah A Industri bandar B Industri ringan C Industri pelancongan D Industri pembungkusan

IV Kluang C III dan IV D I dan IV

Soalan 26 dan soalan 27 berdasarkan peta di bawah. 29

Berikut merupakan negara yang mengimpot getah dari Malaysia, kecuali I Jepun II India III Indonesia IV Britain A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Antara sumber laut yang diperoleh dari perairan di negara kita ialah I ikan II udang dan sotong III siput dan ketam IV ayam A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Antara berikut, agensi manakah yang terlibat dalam industri kelapa sawit? I PORIM II MARDI III MADA IV FELDA A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

SEMENANJUNG

26

Hasil pertanian penting negeri yang bertanda P ialah I getah II padi III teh IV kelapa sawit A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Antara pusat perindustrian yang utama di negeri Q ialah I Tampoi III Desaru

30

27

BAHAGIAN B Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Sarawak Johor 1 2 3 4 Petroleum PETRONAS kuasa hidroelektrik protein daerah Kuala Pilah laut gambut kelapa sawit

Kawasan penanaman kelapa sawit yang penting di Negeri Sembilan ialah ____________________. Kegiatan perlombongan petroleum dijalankan di ____________________. Sumber air sangat penting untuk menjana ____________________. ____________________ merupakan agensi yang bertanggungjawab mengendalikan semua kegiatan mencari gali petroleum di Malaysia. Ikan, udang dan sotong merupakan sumber ____________________ penting kepada penduduk di Malaysia. ____________________ merupakan sumber mineral dan bahan api yang terpenting di negara ini. Malaysia merupakan negara pengeluar utama ____________________ dunia. Nanas sesuai ditanam di kawasan tanah ____________________ yang bersaliran baik. Negeri pengeluar utama getah di Malaysia ialah ____________________. Lada hitam banyak ditanam di ____________________.

5 6 7 8 9 10

.(10 markah) BAHAGIAN C Nyatakan dua contoh aktiviti berdasarkan jenis industri yang diberikan. Jenis Industri Aktiviti 1 Industri ringan (a) (b) 2 Industri desa (a) (b) 3 Industri pemprosesan (a) (b) 4 Industri berat (a) (b) (8 markah) BAHAGIAN D Berdasarkan gambar yang diberi tuliskan jenis tanaman dan dua lokasi tanaman tersebut di Malaysia.

2 Berdasarkan gambar. 1 Apakah aktiviti yang sedang dilakukan dalam gambar di atas? __________________________________________________________________________________________ .(6 markah) BAHAGIAN E 1 Berdasarkan gambar. tuliskan kaedah melombong bijih timah di bawah. (6 markah) BAHAGIAN F Jawab soalan-soalan di bawah ini. tuliskan cara menangkap ikan di bawah.

Pilih satu jawapan yang betul. (a) _____________________________________________________________________________________ (b) _____________________________________________________________________________________ (c) _____________________________________________________________________________________ (10 markah) UJIAN BULANAN KEDUA BAHAGIAN A Arahan : Jawab SEMUA soalan. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 3 Nyatakan tiga kawasan pembalakan yang terdapat di Semenanjung Malaysia.2 Namakan tiga jenis kayu balak yang terdapat di negara kita. 1 Antara pekerjaan berikut. B. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ 4 Berikan tiga kesan jika aktiviti di atas dilakukan secara berleluasa. iaitu A. C dan D. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. yang manakah tidak terlibat dalam sektor perindustrian? A Pengurus kilang C Juruteknik B Pengurus projek D Operator mesin 2 Kawasan yang manakah terkenal dengan kegiatan pertanian? A Sungai Way B Simpang Renggam C Pengkalan Chepa D Mak Mandin .

Negeri Sembilan IV Lutong. II dan IV D Semua di atas Penghantaran barang-barang atau perkhidmatan ke luar negara untuk tujuan perdagangan 12 6 13 7 Pernyataan di atas merujuk kepada aktiviti A mengimport C menjual B mengeksport D membeli 14 8 Di manakah minyak mentah ditapis? I Kerteh.3 Kegiatan ekonomi yang manakah memberi pendapatan kepada penduduk luar bandar? I Perikanan III Perindustrian II Perkhidmatan IV Pertanian A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah sumbangan sektor pelancongan terhadap pembangunan negara? I Membuka lebih banyak peluang pekerjaan II Meningkatkan pendapatan negara III Menarik lebih ramai pekerja asing datang bekerja di negara ini IV Membangunkan kawasan yang sesuai A I. 15 9 16 . II dan IV D II. III dan IV 4 Berikut merupakan kesan buruk yang dibawa oleh pembinaan empangan. III dan IV Apakah kebaikan pengitaran semula? A Mengurangkan sampah B Mengelakkan kepupusan kawasan hutan C Mencegah hakisan tanah D Mengurangkan pencemaran bunyi 11 5 Pekerjaan di atas merujuk kepada sektor A perhutanan C perlombongan B pembinaan D pertanian Bagaimanakah kegiatan ekonomi membawa pembangunan kepada sesuatu kawasan? I Banyak rumah dibina II Mewujudkan banyak peluang pekerjaan III Jalan raya dan lebuh raya banyak dibina IV Taman rekreasi diwujudkan A I. III dan IV • Pekerja kilang petrokimia • Pendulang A I. Sarawak A I. II dan III C I. Terengganu II Gua Musang. III dan IV Berikut merupakan bahan mentah pertanian yang menyumbang kepada pendapatan eksport Malaysia. III dan IV B I. II dan IV D II. II dan IV D II. III dan IV Pilih padanan yang betul. kecuali A penurunan suhu B membentuk kolam air C kepupusan haiwan dan tumbuhan D menjejaskan keseimbangan ekologi Pembalakan haram boleh mengakibatkan berlakunya kesan-kesan berikut. II dan IV 10 C I. III dan IV D II. III dan IV B I. III dan IV B I. II dan IV D II. III dan IV B I. II dan III C I. kecuali A banjir B tanah runtuh C pencemaran air D kepupusan hasil laut Apakah proses yang boleh dilakukan kepada kertas dan tin-tin kosong untuk menjimatkan penggunaannya? A Bakar C Kitaran semula B Batuan semula D Tanaman semula Bahan mineral yang manakah dilombong dan dieksport ke luar negara? I Arang batu III Bijih timah II Petroleum IV Gas asli A I. II dan III B I. kecuali A kelapa sawit C getah B lada hitam D rambutan Apakah kemudahan asas yang perlu disediakan untuk membuka sebuah kawasan baru untuk pertanian? I Jalan raya II Telekomunikasi III Bekalan air dan elektrik IV Taman rekreasi A I. II dan III C I. III dan IV B I. II dan III C I. Kelantan III Port Dickson. II dan III C I.

D Sumber yang jimat 17 Langkah-langkah berikut boleh diambil untuk memelihara sumber. kecuali A kerani B pengurus projek C pengurus kilang D operator mesin Antara berikut. agensi yang manakah terlibat dalam usaha perhutanan semula? A FRIM C RRIM B PORIM D MARDI Lembah Kinta (Perak) Lembah Klang (Selangor) Sungai Besi (Kuala Lumpur) Tempat-tempat yang dinyatakan di sebelah mempunyai satu ciri persamaan iaitu A kaya dengan bahan mentah B merupakan kolam lombong yang diguna semula C merupakan kawasan pemeliharaan hutan di Malaysia D mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi daripada penerokaan 25 Peristiwa yang berlaku di atas boleh menyebabkan berlakunya pencemaran A udara C air B darat D bunyi Antara kesan yang mungkin terjadi daripada peristiwa di atas ialah A ikan-ikan akan mendapat sumber makanan B kawasan yang dicemari menjadi tumpuan manusia C manusia dapat menikmati keindahan laut D hidupan laut akan mati Perubahan landskap alam sekitar boleh berlaku kesan daripada I kegiatan perlombongan II kegiatan menebus guna kawasan yang dilombong III kegiatan menanam semula pokok-pokok baru IV kegiatan pembalakan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Soalan 25 dan soalan 26 berdasarkan gambar di bawah. III dan IV 29 Sektor yang memberi sumbangan besar kepada pendapatan negara ialah A pembalakan B perkhidmatan C perindustrian D perikanan Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. kecuali A pembuangan sisa kimia B tumpahan minyak daripada perlanggaran kapal C kegiatan pembalakan yang berleluasa 24 Apakah kesan buruk sumber secara tidak terkawal? A Banjir B Tanah subur C Udara segar 30 . II dan III C I. 18 19 26 20 27 21 22 23 28 Antara implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar ialah I suhu udara meningkat II kepupusan flora dan fauna III perubahan landskap IV pendapatan nelayan akan terjejas A I. kecuali A penghutanan semula B merawat bahan buangan C menggunakan sumber tanpa had D kitar semula Berikut merupakan jenis pencemaran. kecuali A mencegah hakisan tanah B mengelakkan pencemaran tanah C mengelakkan kepupusan sumber hutan D memastikan bekalan sumber alam seperti kayu balak tidak terputus Apakah yang menyebabkan pencemaran sungai boleh berlaku? A Pembakaran terbuka B Pembuangan bahan sisa bijih timah C Pembebasan asap-asap daripada kilang D Pembebasan asap daripada kenderaan bermotor Berikut merupakan peluang pekerjaan yang disediakan dalam bidang perindustrian. kecuali A pencemaran air C pencemaran bunyi B pencemaran udara D pencemaran angin Berikut merupakan kebaikan penghutanan semula. II dan IV D II. III dan IV B I.

Menggunakan semula bahan buangan dan kitar semula dapat mengelakkan _________________ sumber alam. Penerokaan _________________ untuk aktiviti pembalakan boleh mengakibatkan kejadian hakisan tanah dan kepupusan flora dan fauna. Pelepasan debu. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memulihara hutan ialah dengan _________________ pokok yang telah ditebang. Kegiatan pembalakan dan pemburuan tidak dibenarkan di dalam hutan _________________. Pembuangan sisa toksik oleh kilang yang tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan berlakunya pencemaran _________________.D mewartakan kawasan taman-taman laut BAHAGIAN B Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. (10 markah) BAHAGIAN C Berdasarkan jadual. petani digalakkan menjalankan tanaman secara _________________. Aktiviti pembuangan sisa toksik ke kawasan tertentu atau ke dalam _________________ boleh menyebabkan berlakunya pencemaran. Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Pekerjaan Doktor Nelayan Arkitek Operator pengeluaran Jurutera lombong Penternak ikan air tawar Peguam Sektor Ekonomi . Aktiviti menangkap ikan dengan menggunakan _________________ di laut boleh menyebabkan haiwan dalam air mati. nyatakan sektor ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan yang diberikan. Kawasan bekas lombong boleh ditebus guna untuk kegiatan pertanian dan _________________. asap dan gas kimia dari kilang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran ________________. udara hutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bergilir sungai simpan kekal kepupusan rekreasi menaman semula air bom Untuk memelihara tanih.

jawab soalan-soalan di bawah ini.8 9 10 Kontraktor Pengurus kilang Peladang kelapa sawit (10 markah) BAHAGIAN D Padankan punca-punca berlaku pencemaran dengan jenis pencemaran di bawah. (4 markah) BAHAGIAN E Berdasarkan gambar. (Kawasan lombong dahulu) 1 2 (Kawasan lombong yang telah ditebus guna) Apakah tujuan aktiviti di atas dilakukan? __________________________________________________________________________________________ Nyatakan tiga kawasan yang boleh dibangunkan hasil daripada aktiviti di atas. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ .

SET 1 .Nyatakan tiga contoh kawasan yang telah ditebus guna. British telah bersetuju untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui Perjanjian ____________. Apakah agama rasmi negara Malaysia? (10 markah) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN . Tempat ibadat kaum India. Stadium yang dibina khas untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan di negara kita ialah Stadium _________. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (6 markah) BAHAGIAN F Lengkapkan teka silang kata di bawah berdasarkan soalan yang diberi. 3 1 2 3 4 5 MELINTANG Bahasa kaum Sikh ialah ______________ Namakan parti yang memenangi Pilihan Raya Umum pada tahun 1955. 1957? Beliau digelar sebagai Bapa Pembangunan dan merupakan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Kuala Lumpur pada 30 Ogos. Apakah nama bendera yang diturunkan oleh pihak British di hadapan Bangunan Sultan Abdul Samad. 6 7 8 9 10 MENEGAK Siapakah pengasas dan Presiden UMNO yang pertama? Beliau merupakan seorang wakil bukan Melayu yang mewakili Parti Perikatan dalam Rombongan Kemerdekaan pada tahun 1956.

Beryl dan Perairan Sarawak – Gas asli IV Bau dan Rusila. III dan IV Antara berikut. II dan III C I. III dan IV D II. III dan IV B I. yang manakah merupakan industri desa? I Memproses minyak kelapa sawit II Membuat alat ganti kenderaan III Membuat barangan tembaga IV Menenun songket A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Bahan daripada sumber mineral yang manakah boleh digunakan untuk memasak? A Gas asli B Bauksit C Bijih timah D Kuprum Antara contoh produk yang dihasilkan daripada sumber mineral ialah I kerusi II papan lapis III gelang emas IV piuter A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 12 6 Apakah bentuk muka bumi yang sesuai untuk penanaman teh dan sayur-sayuran? A Tanah beralun B Tanah laut C Tanah tinggi D Tanah pamah 7 Pilih padanan yang betul. II dan IV C I. II dan IV D II. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. II dan IV C I. III dan IV Salah satu kawasan penanaman padi di Malaysia terletak di A Tanah Tinggi Cameron B Simpang Renggam C Dataran Kelantan D Batu Arang. iaitu A. 1 Antara berikut. III dan IV Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian di negara kita? I Pasaran II Kaum yang menetap di situ III Iklim IV Bentuk muka bumi A I. C dan D.BAHAGIAN A Arahan : Jawab SEMUA soalan. B.Emas A I. III dan IV 2 8 9 3 4 11 5 Pilih padanan yang betul. II dan III C I. Pilih satu jawapan yang betul. sumber tenaga yang manakah boleh menggantikan sumber tenaga petroleum dan gas asli? I Tenaga solar II Biomas III Arang batu IV Tenaga hidroelektrik A I. I Lembah Kinta – Bijih timah II Sungai Lembing – Arang Batu III Laila. II dan III B I. II dan IV D II. III dan IV D II. Selangor Pekerjaan yang manakah di bawah tergolong dalam sektor awam? I Polis III Pengurus kilang II Hakim IV Pelombong A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Felda Trolak Selatan 10 Kawasan di atas membangun disebabkan oleh A tanaman nanas B tanaman kelapa sawit C tanaman lada hitam D tanaman getah Antara kemudahan yang boleh didapati kesan daripada kemajuan ekonomi ialah I bekalan air II bekalan elektrik III tempat ibadat IV jalan raya A I. III dan IV B I. II dan III B I. .

II dan III B I. II dan III B I. II dan IV C I. apakah peluang pekerjaan yang disediakan? I Juruteknik II Jurutera III Pengurus projek IV Operator mesin A I. III dan IV D II. II dan IV C I. III dan IV Bilakah perjanjian London dimenterai? A 30 Ogos 1957 B 27 Julai 1955 C 8 Februari 1956 D 10 Mac 1956 Berikut merupakan produk industri desa. III dan IV Siapakah tokoh yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu? I Dato’ Onn bin Ja’afar II Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj III Tan Boon Siew IV Tun V. II dan IV C I. III dan IV D II. III dan IV D II. II dan III B I.17 A I. III dan IV 18 Berdasarkan gambar di atas. II dan III B I. II dan IV C I. kecuali A labu sayong B tikar mengkuang C projek baja urea D menenun songket Apakah sektor yang paling banyak menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini? A Perlombongan B Pembalakan C Perkhidmatan D Perikanan Apakah kesan daripada aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar? I Pelbagai jenis hidupan akuatik akan musnah II Air sungai menjadi keroh III Membentuk tasik-tasik yang besar di hulu sungai IV Dasar sungai menjadi cetek A I. II dan III B I. III dan IV Apakah punca-punca kepupusan flora dan fauna? I Pembuangan sisa toksik ke dalam air sungai atau laut II Penebangan hutan secara berleluasa III Penanaman tanaman bergilir dan menggunakan baja organik dalam pertanian IV Perlanggaran kapal tangki yang mengangkut petroleum mentah A I. III dan IV D II. III dan IV Kuasa manakah yang mengambil alih pentadbiran di Tanah Melayu selepas Jepun menyerah kalah? A MCA C PKM B MIC D PTB 20 Pilihan Raya Umum 1955 14 19 15 16 Berapakah jumlah kerusi yang dimenangi oleh Parti Perikatan dalam pilihan raya di atas? A 51 kerusi B 50 kerusi C 52 kerusi D 53 kerusi 21 Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. II dan IV 13 C I. 22 Antara perubahan landskap akibat sektor perlombongan bijih timah ialah . Sambanthan A I.T. III dan IV D II.

Tan 27 Antara berikut.I II III IV A B 23 ke wujudnya timbunan bukit pasir wujudnya kolam-kolam air sungai menjadi perlahan tiada tumbuh-tumbuhan liar I dan II C III dan IV II dan III D I dan IV B Tun Tan Cheng Lock C Tun H. Melaka B Stadium Merdeka. Menggantikan kertas tisu dengan sapu tangan dapat menjimatkan sumber. H. Kuala Lumpur Siapakah Presiden Pertama MCA yang menyokong dasar kerjasama antara kaum? A Lee Kuan Yew 29 25 30 26 BAHAGIAN B Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan () pada pernyataan yang salah. Pembakaran sampah secara terbuka dan pengeluaran asap dari kilang merupakan faktor pencemaran air. Sabah • Beliau adalah pemimpin Parti UKNO dan Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu 28 Maklumat di atas adalah merujuk kepada tokoh A Tun Tan Cheng Lock B Tun Fuad Stephens C Temenggung Jugah anak Barieng D Tun Abang Haji Openg Petroleum yang telah diproses boleh digunakan untuk membuat produk-produk berikut. _______ _______ _______ _______ . Lee D T. 1 2 3 4 Kegiatan perikanan yang tidak terkawal akan menyebabkan sumber hasil laut akan bertambah. 24 Bilakah tarikh Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan peristiwa di atas sekembalinya dari London? A Pada 19 Februari 1956 B Pada 20 Februari 1956 C Pada 30 Ogos 1957 D Pada 8 Februari 1956 Di manakah peristiwa tersebut diisytiharkan? A Di Padang Merdeka Bandar Hilir. kecuali A dakwat B polisterin C getah tiruan D gentian sintetik Pengitaran semula bermaksud A membuat barangan baru B mengutip bahan terbuang dan digunakan semula C menghasilkan produk terbaru daripada bahan terbuang D membeli bahan terbuang dan dijual semula Apakah tujuan Rombongan Kemerdekaan pergi London pada tahun 1956? A Bercuti bersama ahli rombongan B Untuk berunding tentang kemerdekaan Tanah Melayu C Mencontohi pentadbiran British D Untuk membentuk kabinet Soalan 24 dan soalan 25 berdasarkan gambar di bawah. Kuala Lumpur C Padang Kelab Sultan Sulaiman. Selangor D Dataran Merdeka. Kertas yang dikitar semula boleh menjimatkan kayu balak dan mengelakkan kepupusan sumber hutan. S. aktiviti manakah yang menyebabkan kepupusan pelbagai jenis flora dan fauna? I Perikanan II Pertanian pindah III Pembalakan IV Perniagaan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV • Dilahirkan pada tahun 1920 di Kudat.

Produk Petroleum – Kegunaan 1 Bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kenderaan berat seperti jentera dan lori 2 – Bahan yang digunakan untuk menurap jalan raya 3 – Bahan bakar yang digunakan oleh kenderaan ringan seperti kereta dan motosikal 4 – Bahan penting yang digunakan untuk membuat plastik 5 – Bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kapal terbang (5 markah) BAHAGIAN D . Kaca merupakan bahan buangan yang tidak boleh diproses untuk digunakan semula. Sabah ialah pengeluar koko yang terbesar di Malaysia. (10 _______ _______ _______ _______ _______ _______ markah) BAHAGIAN C Namakan produk petroleum berdasarkan kegunaan yang diberikan. Antara hasil hutan yang boleh dijadikan perabot ialah daun nipah. Antara barang-barang yang boleh dikitar semula ialah kayu. sehingga merosakkan deria pendengaran. Antara kegunaan timah ialah untuk menyadur barang kemas.5 6 7 8 9 10 Pencemaran bunyi yang keterlaluan akan mengganggu ketenteraman dan emosi manusia.

. (5 markah) BAHAGIAN E 1 Nyatakan tiga langkah untuk memulihara sumber daripada kehabisan.Padankan jenis tanaman yang bersesuaian dengan lokasi yang diberikan. (3 markah) 2 Nyatakan tiga kebaikan pengitaran semula.

Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ____________ telah diperjelaskan dalam ____________ Perlembagaan Persekutuan. Perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan agama ______________ adalah agama Persekutuan. Rombongan Kemerdekaan telah pergi ke London pada tahun _________________ untuk membincangkan tentang ________________ negara. _____________________ telah dibentuk untuk menghadapi Pilihan Raya Umum pada tahun 1955. (10 markah) . ________________ telah ditubuhkan pada tahun 1946 untuk mewakili perjuangan orang India. Upacara pengisytiharan kemerdekaan telah diadakan di _____________________ pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman telah melaungkan seruan _____________________ sebanyak tujuh kali yang diikuti oleh laungan rakyat jelata. Setelah kerajaan dibentuk. (4 markah) BAHAGIAN F Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai. Perjanjian ________________ telah berlangsung dari 18 Januari hingga 8 Februari 1956.(3 markah) 3 Nyatakan empat contoh taman negara yang terdapat di negara kita. Perkara 152 MIC Islam Bahasa diamalkan kemerdekaan rasmi Tunku Abdul Rahman Parti Perikatan perisytiharaan London 1956 Stadium Merdeka MERDEKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 _______________ merupakan elemen penting bagi mewujudkan perpaduan kaum di Malaysia. tetapi agama lain boleh ________________ dengan aman di mana-mana bahagian Persekutuan. Selepas membaca ______________________ kemerdekaan. ______________________ telah dilantik sebagai Ketua Menteri.

1 Apakah badan yang membantu memajukan perusahaan perikanan di negara kita? A MARA B MAJU IKAN C Persatuan Nelayan D PETRONAS Antara berikut. B. Apakah badan yang bertanggungjawab menjalankan tugas di atas? A MAS B MIDF C HICOM D PETRONAS Pasangan manakah yang tidak benar? A Teh – Cameron Highlands B Kelapa – Bagan Datoh C Lada Hitam – Johor D Padi – Sandakan • • Bayan Lepas Shah Alam • • Air Keroh Pasir Gudang 10 Berikut merupakan kebaikan aktiviti di atas. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. A Pertanian – Penternak B Perhutanan – Pekerja kilang C Perindustrian – Petani D Perkhidmatan – Pembalak 5 11 6 Tempat-tempat di sebelah merupakan kawasan A perindustrian B perlombongan C pertanian .PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN . kecuali A mencegah hakisan tanah B mengelakkan pencemaran tanah C mengelakkan kepupusan sumber D memastikan bekalan sumber alam seperti kayu balak tidak putus Berikut ialah sumber manusia yang diperlukan oleh sektor berkenaan. Pilih pasangan yang betul. II dan IV C I. yang manakah bukan sumber tenaga? A Air B Solar C Udara D Petroleum Antara berikut. kecuali A perkembangan infrastruktur B perkembangan sumber manusia C pelaburan asing bertambah D rakyat tempatan berhijrah ke tempat lain 4 Mencari gali petroleum Membuka pasaran Menjalankan penyelidikan D petempatan 7 Apakah badan yang bertanggungjawab menjalankan penyelidikan mengenai getah di negara kita? A FAMA B RRIM C MARDI D PORIM Antara berikut. III dan IV D II. II dan III B I. C dan D. iaitu A. yang manakah merupakan pencemaran bunyi? A Bunyi air laut B Bunyi mesin jahit C Aktiviti menguari batu D Kanak-kanak belajar di dalam kelas 2 8 3 9 Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah. III dan IV Berikut merupakan kesan daripada kegiatan ekonomi yang pesat.SET 2 BAHAGIAN A Arahan : Jawab SEMUA soalan. Pilih satu jawapan yang betul. yang manakah cara menjimatkan sumber? I Berkongsi kereta II Membawa bakul semasa membeli belah IIIMenggunakan kain lampin IV Menggunakan produk polisterina A I.

Johor A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Apakah ciri-ciri penting kegiatan perikanan di atas? A Melibatkan ramai tenaga buruh B Sesuai dijalankan di kawasan kampung C Memerlukan modal yang besar D Dijalankan secara intensif Tujuan menggunakan semula tanah perlombongan ialah untuk A mengurangkan keluasan tanah B tidak membazir sumber C meneroka lebih banyak kawasan perlombongan D menggunakan sumber secara sewenang-wenangnya Apakah sumber alternatif yang diperoleh daripada pereputan sisa hasil pertanian seperti kelapa sawit dan tebu? A Tenaga suria B Tenaga angin C Tenaga hidroelektrik D Tenaga biomas • • • Keropok ikan Sotong kering Ikan bilis 19 14 20 15 Industri di atas banyak terdapat di I Melaka II Perak III Sabah IV Kuala Terengganu A I. 18 Apakah jenis industri yang berkaitan dengan gambar di atas? A Industri ringan B Industri berat C Industri desa D Industri pemprosesan Kilang yang mengeluarkan produk dalam gambar di atas terletak di I Sungai Way II Kulim III Shah Alam IV Gurun A I. yang manakah sumbangan yang diberikan oleh kegiatan ekonomi? I Membawa pendapatan kepada negara II Menjejaskan imej negara III Membasmi kegiatan-kegiatan haram IV Menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Di manakah produk ini dihasilkan? A Mak Mandin B Kuala Besut C Kota Bharu D Pontian Soalan 18 dan soalan 19 berdasarkan gambar di bawah.12 Antara berikut. II dan III C I. II dan IV C I. II dan IV D II. II dan III B I. ukiran kayu. III dan IV • Anyaman. Johor IV Pontian. tenunan. III dan IV D II. padanan yang manakah benar 21 16 22 23 . III dan IV Apakah kesan kegiatan penangkapan ikan secara berleluasa? A Pencemaran air laut B Sumber ikan semakin berkurangan C Ikan cepat mati D Ikan semakin cepat membiak Apakah kegunaan tong kitar semula yang berwarna coklat? A Meletakkan bahan buangan jenis kaca B Meletakkan bahan buangan jenis kertas C Meletakkan bahan buangan jenis aluminium D Meletakkan bahan buangan jenis plastik Antara berikut. 17 Soalan 13 dan soalan 14 berdasarkan gambar di atas. III dan IV B I. manik 13 Di manakah lokasi utama kegiatan perikanan di atas? I Manjung Perak II Bukit Merah. Perak III Kukup.

haiwan manakah yang ditempatkan di Pusat Pemeliharaan Gajah di Kuala Gandah. II dan IV C I. Perlembagaan Persekutuan D Perkara 156. Sektor Pekerjaan 1 Pembinaan (a) (b) 2 Perindustrian (a) (b) . yang manakah menerangkan tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara? A Perkara 149. II dan III B I. 28 25 Antara berikut. Perlembagaan Persekutuan B Perkara 152. kecuali A Pelabuhan Melaka B Pelabuhan Tanjung Pelepas C Pelabuhan Pasir Gudang D Pelabuhan Klang 29 Beliau merupakan pelopor yang menyatukan orang Melayu dan menentang Penubuhan Malayan Union oleh British 26 Siapakah tokoh yang dimaksudkan dalam pernyataan yang diberikan? A Dato Onn bin Ja’afar B Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj C Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussien D Tun Dr. Pahang? A Monyet B Gajah C Harimau D Orang Utan Berikut merupakan pelabuhan yang bertaraf antarabangsa. Perlembagaan Persekutuan C Perkara 154. III dan IV 24 Apakah tujuan utama sisa bahan buangan dirawat? A Untuk memajukan kawasan terbiar B Untuk mempelbagaikan sumber tenaga C Untuk mengantikan sumber alam yang telah digunakan D Untuk mengelakkan pencemaran alam daripada berlaku A B C D pendapatan individu pendapatan kerajaan pendapatan syarikat cukai pendapatan Soalan 28 berdasarkan gambar di bawah. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman Individu yang bekerja dan memperoleh pendapatan daripada gaji dan elaun dipanggil 30 27 BAHAGIAN B Tuliskan dua pekerjaan yang sesuai pada tempat kosong berdasarkan sektor masing-masing. III dan IV D II.tentang kawasan petempatan dan kegiatan ekonominya? I Bukit Merah – akuakultur II Bagan Datoh – padi sawah III Kuala Perlis – perikanan IV Labis – penanaman kelapa sawit A I. Perlembagaan Persekutuan Siapakah tokoh negara yang terlibat dalam peristiwa di atas? A Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussien B Dato’ Onn bin Ja’afar C Abdul Aziz bin Haji Abdul Majid D Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj Antara berikut.

(a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ (5 markah) 2 Nyatakan lima langkah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber.3 Perlombongan (a) (b) 4 Pertanian (a) (b) 5 Perkhidmatan (a) (b) (10 markah) BAHAGIAN C Padankan jenis tanah di bawah dengan tanaman yang sesuai. . 1 Tanah peroi Kelapa 2 Tanah laterit Padi 3 Tanah gambut Tembakau 4 Tanah aluvium Kelapa sawit 5 Tanah berpasir Nanas (5 markah) BAHAGIAN D 1 Nyatakan lima langkah untuk mengurangkan penggunaan sumber.

8 Majlis Perisytiharan Malaysia di Sarawak diketuai oleh (Mohd Khir bin Johari / Temenggong Jugah Anak Barieng). 9 Suruhanjaya Kemerdekaan yang ditubuhkan untuk merangka Perlembagaan baru Tanah Melayu dinamakan (Suruhanjaya Perwakilan / Suruhanjaya Reid). Industri berat melibatkan teknologi yang tinggi dan modal yang (kecil / besar). Kawasan Ayer Keroh dan Batu Berendam di Melaka terkenal sebagai kawasan (perindustrian / pertanian). Miri. Kerteh dan Lutong merupakan pusat pemprosesan petroleum dan (arang batu / gas asli). 10 Doktor. LPN dan MADA merupakan agensi yang terlibat dalam penanaman (padi / getah). Bahasa rasmi Sabah dan Sarawak sehingga 10 tahun selepas Pembentukan Malaysia ialah (bahasa Melayu / bahasa Inggeris). 7 MARDI. (10 markah) 1 2 3 4 5 6 BAHAGIAN F Jawab soalan-soalan di bawah. .(a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ (5 markah) BAHAGIAN E Gariskan jawapan yang betul. guru dan polis merupakan jenis pekerjaan yang termasuk dalam sektor (perindustrian/ perkhidmatan). Parti UMNO dan MCA bergabung untuk membentuk Parti Perikatan pada tahun (1952 / 1982). tentera. Negeri pengeluar kelapa sawit yang utama di Malaysia ialah (Melaka / Johor).

(a) _______________________________________________________________________________________ (b) _______________________________________________________________________________________ 2 Namakan salah seorang tokoh yang mewakili Raja-raja Melayu dalam rombongan di atas. __________________________________________________________________________________________ 3 Siapakah yang mengetuai rombongan di atas? __________________________________________________________________________________________ 4 Apakah tujuan rombongan di atas pergi ke London pada Februari 1956? __________________________________________________________________________________________ (5 markah) .1 Namakan dua orang tokoh yang mewakili Parti Perikatan.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. 1 Siapakah yang mencadangkan penubuhan Malaysia? A Dato’ Onn bin Ja’afar B Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussien C Dato’ Muhammad Seth bin Mohammad Said D Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj Idea gagasan pembentukan Malaysia dibuat pada A 23 Mei 1961 C 27 Mei 1961 B 26 Mei 1961 D 30 Mei 1961 Apakah tujuan pembentukan Malaysia? I Mempercepatkan kemerdekaan II Memajukan sosioekonomi III Menyatupadukan penduduk yang berbilang kaum IV Menyimbangkan kaum A I. Sarawak dan Brunei B Meninjau pendapat penduduk di Singapura C Meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak D Menjaga keselamatan dan kestabilan negara anggota Negeri manakah yang telah menarik diri daripada menyertai gagasan Persekutuan Malaysia? A Brunei C Sarawak B Sabah D Indonesia Negara manakah yang menggangotai Malaysia pada tahun 1963? I Sarawak III Singapura II Indonesia IV Sabah A I.00 tengah malam. Sabah. II dan IV D II.UJIAN BULANAN KETIGA . B. III dan IV Apakah peristiwa yang berlaku di Tanah Melayu pada Februari 1962? A Penubuhan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia B Perjanjian Persekutuan Malaysia ditandatangani C Penubuhan Suruhanjaya Cobbold D Referendum diadakan di Singapura Apakah peristiwa yang berlaku pada jam 12. iaitu A. Pilih satu jawapan yang betul. II dan IV D II. III dan IV B I. III dan IV B I. Sarawak dan Brunei melalui pembentukan Malaysia ialah A menamatkan ancaman komunis B memajukan negeri mereka C menyeragamkan pentadbiran D memperolehi kemerdekaan dengan cepat 2 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 . III dan IV Siapakah pemimpin dari Singapura yang berminat untuk bergabung dengan Persekutuan Malaysia? A Lee Siok Yew B Lee Kuan Yew C Tun Fuad Stephens D Phang Tet Tsung Pembentukan Malaysia telah disokong oleh negara mana? A China C British B Jepun D Jerman Antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia ialah I Tun Fuad Stephens II Tun Hussien Onn III Dato’ Onn bin Ja’afar IV Tun Dato Mustapha Datu Harun A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Apakah tujuan Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan? 9 A Membincangkan hak dan kepentingan Sabah. III dan IV Negara-negara yang dicadang dalam Persekutuan Malaysia ialah I Tanah Melayu III Singapura II Filipina IV Brunei A I. II dan III C I. II dan III C I.SET 1 BAHAGIAN A Arahan : Jawab SEMUA soalan. pada 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor? A Pengisytiharan tarikh kemerdekaan B Perhimpunan parti pembangkang C Gagasan Pembentukan Malaysia D Penurunan bendera Union Jack Negara manakah yang menentang pembentukan Malaysia? I Indonesia III China II Thailand IV Filipina A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara keistimewaan yang akan diperolehi oleh Singapura. C dan D. III dan IV B I. II dan III C I. II dan IV D II.

kecuali A mewartakan bangunan bersejarah sebagai warisan sejarah B membaikpulih bangunan bersejarah yang telah rosak C mengenakan tindakan terhadap orang yang merosakkan bangunan bersejarah D merobohkan bangunan bersejarah dan membina semula bangunan bersejarah yang lebih cantik Apakah nama lain bagi sumber kedua? A Sumber tertier C Sumber sekunder B Sumber utama D Sumber primer Di manakah biasanya dokumen-dokumen bersejarah disimpan? A Di balai seni B Di Perpustakaan Negara C Di Arkib Negara D Di rumah Perdana Menteri 18 19 20 Senarai di atas berkaitan dengan A bidang seni kraf B bidang seni bina C bidang seni tari D bidang drama 26 21 Apakah kepentingan sumber sejarah? Pilih pasangan yang tidak benar tentang bidang seni. 22 Apakah jenis sumber sejarah di atas? A Fosil B Artifak C Dokumen bersejarah D Peralatan logam Dibina oleh keluarga Brooke sebagai kubu pertahanan 23 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Bangunan Stadhuys B Kota Magherita C Bangunan Sultan Abdul Samad D Kolej Melayu Kuala Kangsar Karate 24 Masyarakat manakah di Malaysia yang terkenal dengan seni mempertahankan diri di atas? A Cina B India C Melayu D Serani • • 25 Bhrata Natyam Kuda Kepang 17 Apakah nama bangunan bersejarah yang terdapat dalam gambar di atas? A Kota Margherita B Masjid Tengkera C Bangunan Stadhuys D Bangunan Sultan Abdul Samad Berikut merupakan antara usaha-usaha pemeliharaan bangunan bersejarah. II dan IV D II. II dan III C I.15 Mengapakah British menyokong pembentukan Malaysia? I Menghalang penyebaran pengaruh komunis II Menjamin kepentingan mereka terkawal III Menjimatkan kos pentadbiran IV Meningkatkan sokongan rakyat tempatan terhadap mereka A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Arkib Negara merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab _____________ dokumen sejarah untuk tujuan penyelidikan. III dan IV B I. I memelihara III memulihara II memusnahkan IV menyimpan A I. 16 Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah. III dan IV A Sumber sejarah penting untuk menjadi tauladan pada generasi masa kini B Sumber sejarah penting untuk memberikan maklumat dan bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa C Sumber sejarah penting untuk pengkaji mengkaji ilmu sejarah D Sumber sejarah sangat penting untuk dijadikan pameran di muzium Soalan 22 berdasarkan gambar di bawah. .

yang manakah hasil seni kraf yang dianyam? I Tikar III Bakul II Tudung saji IV Batik A I.28 A B C D Kesenian Kuda kepang Songket Seramik Silambam Bidang seni Seni tari Seni kraf Seni tari Seni mempertahankan diri Makyung dan dikir barat terkenal di negeri A Pahang C Johor B Kelantan D Negeri Sembilan Antara berikut. II dan III C I. II dan IV D II. III dan IV B I. III dan IV Namakan dua bangunan bersejarah yang telah dibaikpulih dan dijadikan muzium dan bangunan pentadbiran. 1 Hari Raya Aidiladha ____________________________________________________ 2 Awal Muharam _____________________________________________________ 3 Deepavali ____________________________________________________ 4 Tahun Baru Cina ____________________________________________________ 5 Krismas _____________________________________________________ (5 markah) BAHAGIAN C . I Kota Margherita II Bangunan Stadhuys III Bangunan Sultan Abdul Samad IV Seri Taman A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 29 27 Berikut merupakan contoh-contoh artifak. kecuali 30 BAHAGIAN B Nyatakan tujuan perayaan-perayaan di bawah disambut.

. Bidang seni Contoh 3 2 1 1 Seni kraf (a) (b) 2 Bidang muzik (a) (b) 3 Seni tari (a) (b) 4 Seni bina (a) (b) 5 Seni mempertahankan diri (a) (b) (10 markah) BAHAGIAN E Nomborkan semula proses pilihan raya di Malaysia dengan turutan yang betul. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (3 markah) Apakah faktor-faktor yang membawa kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya 1955? (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (4 markah) BAHAGIAN D Nyatakan dua contoh bagi setiap bidang seni yang diberikan. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (3 markah) Namakan tiga negeri yang terlibat dalam gagasan awal pembentukan Malaysia.Nyatakan tiga bidang kuasa yang menjadi tanggungjawab bersama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.

1 2 Koridor Raya Multimedia dibangunkan untuk memajukan teknologi (pengangkutan / telekomunikasi). _________ 5 Pengumuman keputusan pilihan raya. _________ 8 Pemberian kertas undi yang mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih. Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya pada (16 September 1963 / 16 September 1973) Penggabungan Sabah. Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Selat pada tahun 1887 telah dicadangkan oleh (Sir Malcom MacDonald / Lord Brassey). _________ 3 Pengumuman tentang tempat pengundian dan tempat pengiraan undi. Majlis Pengisytiharan Malaysia di Sabah telah dilakukan oleh (Mohd Khir bin Johari / Dato’ Abdul Razak bin Hussein). _________ 6 Penamaan calon. _________ 2 Pengiraan undi. _________ 7 Penetapan tarikh penamaan calon dan pengundian. Sarawak.SET 2 .1 Pelancaran kempen pilihan raya. Salah satu nilai yang patut diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk mengekalkan perpaduan kaum ialah (perkauman/persefahaman). _________ 4 Penyediaan manifesto oleh parti yang bertanding. _________ 9 Pembuangan undi. _________ (9 markah) BAHAGIAN F Gariskan jawapan yang sesuai. (Istana Seri Menanti / Bangunan Sultan Abdul Samad) telah dibina pada tahun 1987 dan merupakan tempat pentadbiran British di zaman pemerintahan British. (6 markah) 3 4 5 6 UJIAN BULANAN KETIGA .

C dan D. 8 4 Apakah berita yang disampaikan oleh akhbar di atas? A Tentang idea pembentukan Persekutuan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman B Tentang kejayaan pembentukan Persekutuan Malaysia Soalan 9 berdasarkan rajah di bawah. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.BAHAGIAN A Arahan : Jawab SEMUA soalan. iaitu A. Pilih satu jawapan yang betul. B. 3 Siapakah tokoh dalam gambar di atas? A Lee Kuan Yew B Kolonel Lee Hau Shik C Tun Tan Cheng Lock D Chen Tian 7 Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. Sabah. Sarawak dan Singapura dengan pihak British 6 Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan A Perjanjian Bangkok B Perjanjian Pangkor C Perjanjian London D Perjanjian Burney Di manakah perjanjian di atas ditandatangani? A Di London B Di Singapura C Di Australia D Di Amerika Syarikat Apakah hasil daripada Referendum yang diadakan pada bulan September 1962? A Penduduk Sarawak bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia B Penduduk Sabah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia C Penduduk Singapura bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia D Penduduk Singapura bersetuju untuk keluar dari Persekutuan Malaysia Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. C Tentang persetujuan Sabah. Sarawak dan Singapura untuk menyertai Malaysia D Tentang pemisahan Singapura daripada . 1 Bilakah deklarasi Penubuhan Persekutuan Malaysia telah dimenterai? A 9 Julai 1963 B 27 Mei 1961 C 19 Ogos 1965 D 16 September 1963 Siapakah perwakilan Sabah yang telah menjayakan pembentukan Malaysia? I Temenggong Jugah anak Barieng II Tun Fuad Stephens III Tun Datu Mustapha bin Datu Harun IV William Tan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Persekutuan Malaysia 5 Antara sebab Tunku Abdul Rahman mengundang kemasukan Singapura dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia ialah A untuk mengatasi masalah lanun di perairan B untuk mengatasi masalah keseimbangan kaum C untuk mengatasi masalah penyakit berjangkit D untuk mengatasi penyebaran fahaman komunis 2 Soalan 6 dan soalan 7 berdasarkan pernyataan di bawah. 9 Julai 1963 – Perjanjian ini telah ditandatangani oleh pemimpin Tanah Melayu.

18 Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah. III dan IV B I. II dan III C I. II dan IV D II. III dan IV 12 19 13 Gambar di atas menunjukkan tentang cap Mohor Kerajaan Terengganu yang digunakan pada zaman pemerintahan A Sultan Zainal Abidin I B Sultan Mansor Syah I C Sultan Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin D Sultan Muhammad II Apakah badan yang bertanggungjawab mendokumentasikan bidang kesenian di negara kita? I Institut Kraf Malaysia II Jabatan Warisan Negara III Kementerian Kebudayaan. 11 Di manakah letaknya masjid di atas? A Di Melaka C Di Sarawak B Di Kuala Lumpur D Di Kelantan Agensi kerajaan manakah yang bertanggungjawab memelihara. A India C Portugis B Moor D Belanda Tarian singa dan tarian kipas merupakan seni tari yang terkenal bagi masyarakat A Serani C Melayu B Cina D India Antara berikut yang manakah bukan alat muzik kaum India? A Sitar C Veena B Rebab D Gendang Antara berikut.• Terletak di Pulau Pinang • Dibina oleh Francis Light pada tahun 1786 • Merupakan petempatan British yang pertama di Pulau Pinang 14 Maklumat di atas adalah merujuk kepada tempat bersejarah X. Tempat bersejarah X yang dimaksudkan ialah A Kota Cornwalis B Padang Pahlawan C Lembah Bujang D Kolej Melayu Kuala Kangsar Bangunan Sultan Abdul Samad telah dibina mengikut seni bina orang ________. Kesenian dan Warisan (KEKKWA) IV Universiti Kebangsaan Malaysia 20 . memulihara dan menyimpan dokumen sejarah bagi tujuan penyelidikan? A Muzium Negara B Arkib Negara C Jabatan Warisan Negara D Perpustakaan Negara Berikut yang manakah merupakan sumber sejarah berbentuk dokumen? I Akhbar II Fail rasmi jabatan III Wang syiling IV Rekod-rekod mesyuarat A I. yang manakah tidak dianggap bahan bersejarah? A Dokumen C Tembikar B Batu bersurat D Makanan 9 Apakah yang berlaku di negara kita pada bulan Julai 1961? A Idea pembentukan Malaysia dicadangkan B Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ditubuhkan C Penubuhan Suruhanjaya Cobbold D Referendum diadakan di Singapura Bilakah Singapura berpisah secara rasmi dari Malaysia? A 9 Januari 1965 C 9 Ogos 1965 B 9 Mac 1965 D 9 September 1965 15 16 10 17 Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.

adil dan sejahtera II rakyat mempunyai kebebasan untuk bersuara tentang sesuatu perkara III rakyat terdiri daripada pelbagai agama. (a) ______________________________________________________________________________________ . bangsa dan kaum IV rakyat inginkan kebebasan dalam semua perkara A I.A I dan II B II dan III 21 C III dan IV D I dan IV Antara berikut. pilihan raya diadakan A 3 tahun sekali B 4 tahun sekali C 5 tahun sekali D 6 tahun sekali Demokrasi sangat penting kepada rakyat dan negara Malaysia kerana I dapat melahirkan sebuah kerajaan yang stabil. yang manakah tidak benar tentang amalan demokrasi yang diamalkan di Malaysia? A Kebebasan beragama B Kebebasan memilih kerajaan C Kebebasan bersuara D Kebebasan melanggar undang-undang 27 Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi? A Kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh kerajaan sendiri B Pemerintah berkuasa menggubal kerajaan C Rakyat tidak mempunyai hak untuk memilih kerajaan D Rakyat diberikan hak memilih kerajaan melalui pilihan raya Di Malaysia. yang manakah berkaitan dengan kemudahan pengangkutan? I KTMB II Monorel III KLIA IV MSC A I. III dan IV Koridor Raya Multimedia telah dicadangkan oleh A Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi B Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak C Tun Dr. III dan IV B I. II dan IV C I. II dan III C I. III dan IV • Ketua Kerajaan di Peringkat Pusat • Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong 28 negeri. I Hari Kelepasan Negeri II Kesihatan awam III Kebajikan masyarakat IV Kewarganegaraan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Antara berikut. Mahathir bin Mohamad D Tun Hussein Onn Antara berikut tempat manakah yang tidak termasuk dalam Koridor Raya Multimedia (MSC)? A Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur B Cyberjaya C Menara Berkembar Petronas D Klang 22 23 24 29 30 25 Maklumat di atas adalah mengenai jawatan A Ahli Dewan Rakyat B Perdana Menteri C Ketua Menteri D Menteri Besar Pilih bidang kuasa yang menjadi tanggungjawab bersama antara kerajaan pusat dan kerajaan 26 BAHAGIAN B 1 Nyatakan empat tujuan Pembentukan Persekutuan Malaysia. yang manakah merupakan bidang kuasa kerajaan pusat? I Pertahanan II Perdagangan dan Perindustrian III Sumber air IV Perhutanan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Antara berikut. II dan IV D II. II dan III B I. III dan IV D II.

(a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ Terangkan tiga faktor yang menyebabkan pemisahan Singapura dari Persekutuan Malaysia.(b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ 2 Nyatakan tiga isi kandungan Perjanjian Persekutuan Malaysia yang ditandatangani pada 9 Julai 1963. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (10 markah) 3 BAHAGIAN C Padankan gambar bangunan bersejarah dengan fungsinya. (5 markah) BAHAGIAN D .

(a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (10 markah) BAHAGIAN E Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Lengkapkan jadual di bawah dengan urutan yang betul mengenai struktur pentadbiran di Peringkat Negeri di Semenanjung Malaysia. Nyatakan tiga kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara. ___________________ dan bangunan yang dijumpai oleh ahli arkeologi. . Tarian yang popular di negeri Johor ialah __________________. Artifak Kampung Lee Kuan Yew mempertahankan diri Tunku Abdul Rahman peralatan kuda kepang Hotel Adelphi pilihan raya terakhir Tun Fuad Stephens Suruhanjaya Cobbold Pegawai Pilihan Raya 2 1 2 _____________ ialah peninggalan lama seperti objek.

Wakil Sabah dan pemimpin parti UNKO yang turut menjayakan pembentukan Malaysia ialah _______________. __________________ ditubuhkan untuk meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah untuk menyertai gagasan Malaysia. ________________________ telah mencadangkan pembentukan Malaysia semasa berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di _________________. Perkara _______________________ dalam proses pilihan raya ialah pengumuman keputusan pilihan raya oleh __________________________.3 4 5 6 7 8 9 10 Peringkat pentadbiran bagi Negeri Sarawak yang paling bawah dipanggil ____________. Wakil rakyat dipilih melalui ____________________. (10 markah) BAHAGIAN F Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi satu perkataan yang bermakna berkaitan dengan alat muzik tradisional yang terkenal di negara kita. Singapura. Parti PETIR dipimpin oleh _____________________. Silambam dan wushu merupakan bidang seni __________________ yang terdapat di negara kita. 1 A E N B R A I U B = ____________________________________ 2 G M P K N A O = ____________________________________ 3 G N N G D A E = ____________________________________ 4 R T S A I = ____________________________________ 5 U I S N R A E = ____________________________________ (5 markah) .

III dan IV B I. iaitu A. II dan III C I. . yang manakah merupakan sumber tenaga alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga petroleum dan gas asli? I Tenaga suria II Tenaga arang batu III Tenaga hidroelektrik IV Tenaga biomas A I. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. 7 8 4 Antara berikut yang manakah benar berkenaan proses pilihan raya X dan Y di atas? Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah. II dan III C I. 1 Antara berikut. B. yang manakah bukan tugas PORIM? A Menerokai sumber baru B Membaiki cara penanaman kelapa sawit C Meningkatkan pengeluaran dan kualiti produk kelapa sawit D Menemui kegunaan baru minyak kelapa sawit Soalan 4 berdasarkan carta di bawah. III dan IV Pilihan raya yang diadakan di negara kita menunjukkan kebebasan yang diberikan kepada individu dari segi A berani mengeluarkan pendapat B kepercayaan dan keagamaan C menentukan calon yang sepatutnya menang dan kalah D mengundi wakil untuk memimpin rakyat • Bahan untuk menurap jalan raya • Minyak pelincir untuk enjin kenderaan 3 Maklumat di atas adalah merujuk kepada A nafta C bitumen B kerosin D minyak diesel 6 2 5 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi yang berterusan? I Bahan mentah II Sumber tenaga III Peranan kerajaan IV Kemudahan infrastruktur A I. III dan IV B I. I Membuat labu sayong – Melaka II Menenun kain songket – Terengganu III Membuat kraf tangan – Melaka IV Industri membuat makanan ringan – Kuala Kangsar.PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . II dan IV D II.SET 1 BAHAGIAN A Arahan : Jawab SEMUA soalan. II dan IV D II. II dan III C I. II dan IV D Semua di atas Apakah faktor yang mengalakkan kemajuan bidang pertanian di negara kita? I Tanih yang subur II Racun serangga yang sesuai III Penggunaan teknologi moden IV Bantuan daripada agensi kerajaan A I. C dan D. III dan IV B I. Perak A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut. Pilih satu jawapan yang betul. III dan IV Pilih padanan yang betul.

negara melalui sektor A pertanian B pelancongan 16 C perindustrian D perkhidmatan Bilakah pilihan raya umum yang pertama diadakan di Malaysia? A 1954 C 1956 B 1955 D 1957 Antara berikut. II dan III C I. yang manakah bukan merupakan kepentingan sumber sejarah? A Memberi maklumat tentang budaya sesuatu masyarakat B Memberi maklumat tentang sesuatu peristiwa C Membantu ahli arkeologi membuat tafsiran tentang sesuatu maklumat D Menunjukkan keistimewaan sesebuah negara Antara berikut.Balingian. yang 20 14 15 Tugas-tugas di atas merupakan tugas-tugas bagi A RRIM C MARDI B PETRONAS D FRIM Pulau Langkawi menyumbangkan pendapatan 21 . II dan IV • • C I. yang manakah bukan merupakan kepentingan kegiatan ekonomi kepada sesebuah negara? A Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk B Meningkatkan kemajuan dan pembangunan C Menambahkan pendapatan negara D Meningkatkan jumlah penduduk Mukah. III dan IV Antara berikut. memajukan dan menyelidiki sumber hutan Menemui kegunaan baru hasil hutan Mengurangkan pembaziran sumber Menawarkan khidmat runding 17 10 18 11 19 12 13 A I. III dan IV D II. III dan IV B I. II dan III B I. II dan IV D II. III dan IV B I. III dan IV Nyanyian ini terkenal di Melaka Dinyanyikan oleh seorang perempuan dan seorang lelaki dengan cara berpantun Maklumat di atas adalah berkaitan dengan seni muzik A dikir barat B nobat C dondang sayang D hadrah Antara bangunan bersejarah berikut. manakah benar mengenai peristiwa ke arah kemerdekaan mengikut kronologi? I 1949 – Jawatankuasa Hubungan antara Kaum II 1955 – Pilihan Raya Majlis Bandaran dan Negeri III 1956 – Rombongan Merdeka ke London IV 1956 – Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Antara berikut. III dan IV Berikut yang manakah dapat meningkatkan infrastruktur di sesebuah kawasan agar berkembang menjadi sebuah negara yang maju? I Melebarkan jalan II Mengadakan perkhidmatan kapal terbang III Membina bangunan tinggi IV Mengadakan perkhidmatan monorel A I. II dan IV D II. Silantik dan Merit-Pila merupakan tempat yang berkaitan dengan perlombongan A gas asli C emas B arang batu D bijih timah • • • • Memelihara. yang manakah kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor perkhidmatan? I Pendidikan III Pelancongan II Pembinaan IV Perbankan A I. padanan manakah yang betul? 9 Apakah perubahan landskap yang berlaku kesan daripada kegiatan di atas? A Tanah runtuh B Timbunan bukit pasir C Kolam atau tasik besar D Keasidan tanah meningkat Antara berikut. II dan III C I.

P mewakili A Dewan Rakyat B Perdana Menteri C Ketua Hakim Negara D Ketua Polis Negara 25 BAHAGIAN B . yang manakah merupakan tugas yang betul bagi badan-badan berikut? A SIRIM – mengendalikan projek yang berkenaan dengan industri berat B MIDA – menilai kualiti produk perkilangan dan menjalankan penyelidikan untuk mempertingkatkan mutu barangan C HICOM – memberi khidmat runding serta menyelaraskan kegiatan perindustrian di negara kita D PETRONAS – memelihara kepentingan negara dalam mencari gali petroleum 26 Siapakah yang menetapkan penamaan calon dan pengundian dalam pilihan raya? A Perdana Menteri B Majlis Raja-raja C Ahli Dewan Negara D Suruhanjaya Pilihan Raya Antara berikut. yang manakah tidak berkaitan dengan kebebasan beragama di Malaysia? A Setiap rakyat boleh menganuti dua agama B Setiap rakyat Malaysia boleh memilih agama masing-masing C Setiap agama boleh membina tempat beribadat berdasarkan peruntukan undangundang D Semua pihak mesti mengamal sikap saling menghormati agama lain Apakah bidang kuasa Mahkamah Penghulu? A Membicarakan kes-kes Jenayah yang boleh dikenakan denda tidak melebihi RM25. kecuali A Parti Perikatan B Parti Negara C Parti Islam se-Malaya D Parti Keadilan 27 28 23 Negeri X yang dimaksudkan di atas ialah A Singapura C Sarawak B Sabah D Indonesia Soalan 24 berdasarkan gambar di bawah. 29 24 Mengapakah jenis pengangkutan di atas disediakan di bandar-bandar besar? I Mengatasi kesesakan lalu lintas II Memudahkan penumpang sampai ke destinasi dengan cepat III Meningkatkan jumlah eksport dan import IV Harganya lebih mahal A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV Siapakah tokoh yang dikenali sebagai ‘Bapa Pembangunan’? A Dato’ Onn bin Ja’afar B Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj C Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussien D Tun Tan Cheng Lock 30 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan badan pemerintah.00 B Membicarakan semua kesalahan kecuali kesalahan yang boleh membawa hukuman mati C Memutuskan kesahihan sebarang undangundang yang dibuat oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri D Membicarakan semua kes Sivil dan Jenayah dalam bidang kuasa Mahkamah Rendah Berikut merupakan parti yang bertanding dalam pilihan raya pada 27 Julai 1955.manakah terletak di ibu negara? A Kota Margherita B A Famosa C Bangunan Stadhuys D Bangunan Sultan Abdul Samad 22 Antara berikut.

1 Lembaga Padi dan Beras Negara Akronim : ________________________________________________________________________________ Peranan : ________________________________________________________________________________ Lembaga Kemajuan Pekebun-Pekebun Kecil Getah Akronim : ________________________________________________________________________________ Peranan : ________________________________________________________________________________ Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Akronim : ________________________________________________________________________________ Peranan : ________________________________________________________________________________ Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia Akronim : ________________________________________________________________________________ Peranan : ________________________________________________________________________________ Institut Penyelidikan Getah Malaysia Akronim : ________________________________________________________________________________ Peranan : ________________________________________________________________________________ (10 markah) 2 3 4 5 .Cari flora dan fauna yang mengalami kepupusan dalam kotak di bawah. (10 markah) BAHAGIAN C Nyatakan akronim dan peranan agensi-agensi di bawah ini.

Putrajaya berkembang hasil kegiatan sektor ____________________. (10 markah) . keanggotaan Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu. Selepas 9 Ogos 1965. Kastam.BAHAGIAN D 1 Apakah Manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya 1955? (a) (b) (c) (d) (e) markah) 2 Apakah tujuan pembentukan Malaysia? (a) (b) (c) (d) (e) markah) BAHAGIAN E Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Aktiviti pemecahan batu di kuari akan mengakibatkan pencemaran ________________. Sabah dan _________. Sumber alternatif yang diperoleh daripada pancaran matahari ialah ________________. Padang Kelab Selangor lebuh raya Sarawak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sektor awam perkhidmatan tenaga suria udara perindustrian Indonesia KLIA ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (5 ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (5 Salah satu alat muzik tradisional Melayu ialah ________________. tentera dan polis merupakan contoh pekerjaan dalam __________________. Antara kemudahan dalam bidang pengangkutan yang terdapat di negara kita ialah __________ dan __________. Tampoi dan Pasir Gudang merupakan kawasan __________________. Negara luar yang menentang Penubuhan Malaysia ialah Filipina dan _______________. Peristiwa penurunan bendera Union Jack berlaku di _______________________.

III dan IV B I. II dan III C I. II dan III C I. iaitu A. II dan IV D II. yang manakah merupakan sumber yang diperlukan? I Sumber air II Sumber galian III Sumber manusia IV Sumber tenaga elektrik A I.PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN . III dan IV Pilih padanan yang betul. B. yang manakah merupakan contoh taman tema yang dibangunkan daripada bekas lombong? A Tasik Chini B Bandar Tasik Selatan C Bukit Merah Lake Town D Tasik Perdana Haiwan yang manakah diancam kepupusan? I Orang utan II Harimau III Tapir IV Badak Sumatera A I. II dan IV D II. III dan IV B I. 1 Antara berikut. yang manakah kawasan perindustrian yang terletak di Melaka? I Ayer Keroh 8 II III IV A B Durian Tunggal Ayer Molek Batu Berendam I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV 2 Pembuangan sampah sarap yang mengandungi bahan toksik secara tidak terkawal oleh industri akan menyebabkan A banjir kilat C pencemaran darat B pencemaran air D hujan batu Produk sektor perhutanan yang manakah dieksport ke luar negara? I Perabot III Jeti II Kayu gergaji IV Papan lapis A I. Antara berikut. negeri manakah yang penduduknya tidak tinggal di persisiran pantai dan menjalankan kegiatan perikanan? A Pahang C Selangor B Terengganu D Kelantan Antara berikut. III dan IV Antara berikut. Pilih satu jawapan yang betul. 9 3 10 4 5 A I dan II B II dan III • • 11 Tebedu Rusila C III dan IV D I dan IV • Raub 6 Apakah mineral penting yang terdapat di kawasan-kawasan di atas? A Arang batu B Petroleum C Bijih timah D Emas 7 Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. II dan IV D Semua di atas Antara berikut. III dan IV B I. C dan D. II dan III C I. yang manakah merupakan tugas SIRIM? A Membaiki cara penanaman B Menemui kegunaan baru hasil hutan C Menilai kualiti produk perkilangan D Menyelaras kegiatan perindustrian Sumber yang cukup merupakan salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi berterusan. . yang manakah sumber alam yang tidak boleh diperbaharui? A Air C Hasil laut B Tanih D Arang batu Antara berikut.SET 2 BAHAGIAN A Arahan : Jawab SEMUA soalan.

X yang dimaksudkan ialah A Rangkaian Pengilangan Sedunia B Koridor Raya Multimedia 20 16 21 .C. II dan III B I. Pahang Mendapat pendidikan di MCKK.E. 19 15 Rajah di atas menunjukkan negeri-negeri yang Ketua Negerinya adalah Yang Dipertua Negeri. III dan IV D II. kecuali A mempamerkan seni kraf tangan tradisional di rumah B mengajar bidang kesenian di institusi pengajian tinggi C menggubalkan Akta Warisan Kebangsaan 2005 D Pendokumentasian Antara berikut. Thuraisingam Berikut adalah benar tentang tujuan penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan pada bulan Julai 1961. S. England Biodata di atas adalah merujuk kepada tokoh A Tun Tan Cheng Lock B Dato’ Onn bin Jaafar C Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein D Datuk E. Negeri X dan Y di atas mungkin sekali A Negeri Sembilan dan Sabah B Johor dan Pahang C Kelantan dan Sarawak D Melaka dan Sabah Selepas kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya 1955. Siapakah yang telah dilantik sebagai Ketua Kerajaan? A Tun Abdul Razak B Tun H. Kolej Raffles dan Lincoln’s Inn. Pekan. III dan IV 18 14 Bangunan bersejarah manakah yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas? A Bangunan Stadhuys B Kota Margherita C Istana Seri Menanti D Bangunan Sultan Abdul Samad • • Lahir pada 11 Mac 1922 di Pulau Keladi.A B C D 17 I dan II II dan III III dan IV I dan IV 12 Aktiviti yang terdapat dalam gambar yang diberikan adalah peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh sektor A pembuatan C perlombongan B pertanian D perikanan Apakah peranan kerajaan negeri? A Bertanggungjawab memelihara hal-hal pentadbiran dalam negeri B Bertanggungjawab dalam hal-hal kewangan negara C Bertanggungjawab dalam menegakkan keadilan D Bertanggungjawab dalam membanteras gejala jenayah dan sosial • • Dibina di tepi sungai Sarawak oleh British Dibina untuk mempertahankan bandar Kuching daripada diserang oleh lanun 13 Berikut merupakan cara untuk mengekalkan warisan kesenian. II dan IV C I. yang manakah merupakan sumber sejarah yang belum diolah dan bersifat asli dan belum ditafsir? I Artifak II Fosil III Jurnal IV Bersurat A I. sebuah kerajaan telah dibentuk. Lee C Tun Hussein Onn D Tunku Abdul Rahman Telekomunikasi di negara kita berkembang pesat dengan penubuhan X. kecuali I untuk meneliti pembentukan perlembagaan berkaitan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia II untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang Penubuhan Malaysia III untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia IV untuk mengemukakan cadangan tentang cara dan kaedah Penubuhan Malaysia Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah.

III dan IV Apakah tujuan Hari Wesak disambut oleh penganut agama Buddha? A Untuk memperingati kejayaan anasir baik mengatasi anasir jahat B Untuk memperingati hari kelahiran. II dan IV C I. yang manakah tidak benar tentang faktor pemisahan Singapura dari Malaysia? A Singapura menuntut hak sama rata tanpa mengira kaum B Singapura menuntut keistimewaan cukai C Singapura tidak mahu hak kerakyatan yang sama rata D Singapura menafikan institusi raja dan hak istimewa Melayu/bumiputera 29 24 25 26 . III dan IV D II.C Kad Pintar D Teleperubatan 27 22 Siapakah yang mengetuai pentadbiran negeri di Semenanjung Malaysia? I Penghulu II Sultan atau Raja III Yang Dipertuan Besar IV Yang Dipertua Negeri A I. II dan III B I. II dan IV C I. II dan III B I. A India – makan beralaskan daun pisang atau daun kelapa B Iban – menarikan tarian ngajat semasa Hari Gawai C Cina – menarikan tarian singa semasa Tahun Baru Cina D Melayu – memakai cheongsam dan samfu pada Hari Raya Aidilfitri Antara berikut. III dan IV Siapakah yang mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Semenanjung Malaysia? I Sultan atau Raja II Menteri Besar III Ketua Menteri IV Yang di-Pertuan Agong A I dan II 30 B II dan III C III dan IV D I dan IV Menyediakan perkhidmatan kargo laut kepada syarikat tempatan dan luar negara merupakan peranan pihak A MSIC B MAS C MISC D KTMB • • • Ketua Angkatan Tentera Meluluskan rang undang-undang Berkuasa memanggil. yang manakah merupakan kegunaan sumber hutan seperti buluh? I Untuk membuat bubu II Untuk membuat barang perhiasan III Untuk membuat lemang IV Untuk membuat kraf tangan A I. memberhentikan dan membubarkan parlimen 23 28 Jadual di atas menunjukkan tugas dan bidang kuasa bagi A Rakyat B Hakim C Perdana Menteri D Yang di-Pertuan Agong Kemajuan dalam sektor perindustrian di negara kita telah membantu I mengurangkan import II melatih pekerja menjadi mahir III menjimatkan tukaran wang asing IV membuka lebih banyak peluang pekerjaan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Antara berikut. III dan IV D II. kewujudan Empat Kebenaran Mulia dan Hari Kematian Gautama C Untuk meraikan hari kelahiran Jesus Christ D Untuk menyambut pesta menuai Pilih pasangan yang salah.

(10 markah) BAHAGIAN D 1 2 3 . 4 __________________ dipengerusikan oleh seorang Ketua Senator dan seorang Timbalan Ketua Senator. siku dan lutut di samping keris sebagai senjata Karate-Do 1 2 – – – – Berasal dari Korea Menggunakan kaki dan penumbuk Berasal dari China dan disebar luas oleh orang Jepun Menggunakan tangan. 9 _____________ merupakan contoh pekerjaan dalam sektor pertanian. 10 Malaysia adalah salah sebuah negara pengeluar ________________ yang terbesar di dunia. pengangkutan getah asli RISDA Peladang Dewan Negara luar bandar pertanian Badan pemerintah bertoleransi meningkatkan MARDI berperanan untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang __________________. lutut dan kaki Berasal dari Jepun Gerakannya perlahan dan lembut 3 4 – – 5 – – Berasal dari India Menggunakan batang kayu (5 markah) BAHAGIAN C Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.BAHAGIAN B Pilih seni mempertahankan diri yang sesuai berdasarkan maklumat di bawah. 5 __________________ bertanggungjawab menjalankan pemerintahan atau pentadbiran negara. siku. kaki. Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang utama di kawasan ________________. Rakyat Malaysia sentiasa hormat-menghormati dan ___________ antara satu sama lain walaupun mengamalkan budaya yang berlainan. 6 KTM. Judo Silat Seni mempertahankan diri – Silambam Tae-Kwan-Do Maklumat Menggunakan tangan. 8 Kegiatan ekonomi dapat menawarkan pekerjaan yang akan _____________ pendapatan penduduk. 7 ____________ ialah badan yang bertanggungjawab untuk menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan perkembangan sektor pertanian. MAS dan MISC merupakan badan-badan yang memberi perkhidmatan _______________.

1 Darat (a) ______________________ (b) ______________________ 2 Jenis Pengangkutan 3 Air (a) ______________________ (b) ______________________ Udara (a) ______________________ (b) ______________________ markah) BAHAGIAN F Nyatakan kegunaan sumber tenaga di bawah ini.1 Namakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Pembentukan Malaysia berdasarkan gambar di bawah. (5 markah) Senaraikan lima lokasi pusat perikanan yang terdapat di Semenanjung Malaysia. (a) ______________________________________________________________________________________ (b) ______________________________________________________________________________________ (c) ______________________________________________________________________________________ (d) ______________________________________________________________________________________ (e) ______________________________________________________________________________________ (5 markah) BAHAGIAN E Lengkapkan rajah di bawah ini dengan contoh pengangkutan dan sumbangannya. 1 2 3 4 5 Air __________________________________________________________________________________________ Tenaga solar __________________________________________________________________________________________ Petroleum __________________________________________________________________________________________ Gas asli __________________________________________________________________________________________ Arang batu __________________________________________________________________________________________ Sumbangan (a) ______________________ ______________________ Sumbangan (a) ______________________ (b) ______________________ Sumbangan (a) ______________________ ______________________ (10 2 .

S. Terengganu Tanah runtuh BAHAGIAN B 1  2  7  8  BAHAGIAN C 1 Minyak diesel 3 Minyak petrol 5 Kerosin BAHAGIAN D 1 d 2 e 3 9   4 10   5  6  Ujian Bulanan Kedua BAHAGIAN A 1 B 6 2 B 7 3 D 8 4 B 9 5 C 10 BAHAGIAN B 1 bergilir 2 rekreasi 3 air D B C C A 11 12 13 14 15 D C D D A 16 17 18 19 20 A C D B B 21 22 23 24 25 B A B A C 26 27 28 29 30 D D A C D 2 4 Bitumen Nafta 3 a 4 c 5 b 6 7 8 menanam semula sungai udara BAHAGIAN E 1 (a) Penghutanan semula (b) Kitar semula bahan terbuang (c) Menggunakan sumber dengan sebaik-baiknya . Pahang (b) (c) Bukit Tinggi. Pahang 4 (a) Hakisan tanah (b) (c) Pencemaran sungai BAHAGIAN E 1 Memperbanyakkan lagi kawasan yang bernilai untuk dimajukan dengan pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat memberikan pendapatan kepada negara. Johor (b) Segi Tiga Jengka 3 Tanaman : Getah Lokasi : (a) Pantai Barat Semenanjung Malaysia (b) Sandakan dan Tawau BAHAGIAN E 1 (a) Pukat hanyut (b) Kelong (c) Pukat tangkul BAHAGIAN F 1 Aktiviti menebang balak 2 (a) Cengal (b) 3 (a) Janda Baik. LEE UNION JACK TUN ABDUL RAZAK ISLAM 2 (a) (b) (c) Kaedah kapal korek Kaedah pam kelikir Kaedah mendulang Peperiksaan Pertengahan Tahun – Set 1 BAHAGIAN A 1 B 6 2 C 7 3 C 8 4 A 9 5 C 10 C C C A B 11 12 13 14 15 B B C B C 16 17 18 19 20 A B B B C 21 22 23 24 25 C A B B A 26 27 28 29 30 B B B A C Merbau (c) Meranti Kemaman.(5 markah) JAWAPAN Ujian Bulanan Pertama BAHAGIAN A 1 B 6 2 C 7 3 B 8 4 C 9 5 C 10 D B C D C 11 12 13 14 15 C D A D D 16 17 18 19 20 B B C D D 21 22 23 24 25 B D A D B 26 27 28 29 30 B A D A D 4 5 simpan kekal bom 9 10 hutan kepupusan BAHAGIAN C 1 Perkhidmatan 2 Pertanian (perikanan) 3 Pembinaan 4 Perindustrian 5 Perlombongan BAHAGIAN D 1 Pencemaran darat 2 Pencemaran bunyi 6 7 8 9 10 Pertanian (penternakan) Perkhidmatan Pembinaan Perindustrian Pertanian (penanaman) BAHAGIAN B 1 daerah Kuala Pilah 2 laut 3 kuasa hidroelektrik 4 PETRONAS 5 protein 6 7 8 9 10 Petroleum kelapa sawit gambut Johor Sarawak 3 4 Pencemaran air Pencemaran udara BAHAGIAN C 1 (a) Industri makanan dan minuman (b) Industri elektrik dan elektronik 2 (a) Mengecap batik (b) Menenun songket 3 (a) Industri berasaskan kelapa sawit (b) Industri berasaskan getah 4 (a) Industri automotif (b) Industri petrokimia BAHAGIAN D 1 Tanaman : Padi Lokasi : (a) Dataran Kedah-Perlis (b) Tuaran dan Papar. 2 (a) Petempatan (b) Rekreasi (c) Pertanian 3 (a) Kawasan paya di Sabak Bernam yang ditebus guna menjadi kawasan penanaman padi (b) Bekas lombong di Bandar Sunway yang dijadikan taman tema di Malaysia (c) Kawasan pinggir laut Melaka yang dijadikan kawasan pelancongan BAHAGIAN F Melintang 1 PUNJABI 2 PERIKATAN 3 KUIL 4 LONDON 5 MERDEKA 6 7 8 9 10 Menegak DATO ONN JAAFAR TUN H. Sabah 2 Tanaman : Kelapa sawit Lokasi : (a) Kluang.

Perkara 152 3 Parti Perikatan 4 MIC 5 London 6 7 8 9 10 Islam. kemerdekaan Stadium Merdeka perisytiharan. MERDEKA Peperiksaan Pertengahan Tahun – Set 2 BAHAGIAN A 1 B 6 2 A 7 3 D 8 4 D 9 5 D 10 A B C C B 11 12 13 14 15 A D B D B 16 17 18 19 20 D B B D A 21 22 23 24 25 B A C D B 26 27 28 29 30 A A D B A BAHAGIAN B 1 Hari Raya Aidiladha – Disambut bagi memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim 2 Awal Muharam –Tahun baru mengikut kalendar Islam 3 Deepavali – Disambut bagi memperingati kejayaan anasir baik mengatasi anasir jahat 4 Tahun Baru Cina – Tahun baru mengikut kalendar lunar cina 5 Krismas – Disambut bagi memperingati hari kelahiran Jesus Christ BAHAGIAN C 1 (a) Kebajikan masyarakat (b) Pengairan (c) Kesihatan awam 3 (a) (b) (c) (d) BAHAGIAN B 1 (a) Kontraktor (b) Pengurus Projek 3 (a) (b) Pengurus lombong Jurutera lombong 2 (a) (b) (a) (b) Pengurus Kilang Operator Mesin Peladang kelapa sawit (penanaman) Penternak ayam (penternakan) 4 2 (a) Tanah Melayu (b) Brunei (c) Singapura 5 (a) Guru (b) Bomba Toleransi Sanggup berkongsi kuasa Bersemangat untuk mencapai kemerdekaan Manifesto pilihan raya dapat diterima umum BAHAGIAN C 1 Tanah peroi – tembakau 2 Tanah laterit – kelapa sawit 3 Tanah gambut – nanas 4 5 Tanah aluvium – padi Tanah berpasir – kelapa BAHAGIAN D 1 Seni kraf (a) Labu sayong (b) Kain songket 2 Bidang muzik (a) Rebana ubi (b) Serunai 3 Seni tari (a) Tarian zapin (b) Tarian kuda kepang Seni mempertahankan diri (a) Silambam (b) Silat BAHAGIAN D 1 (a) Menjimatkan penggunaan elektrik untuk menjimatkan sumber tenaga (b) Mengawal aktiviti pembalakan untuk mengelakkan penggunaan sumber hutan secara berleluasa dan membazir (c) Menggunakan pengangkutan awam untuk menjimatkan petrol (d) Mengadakan kempen – supaya masyarakat tidak melakukan pembaziran sumber (e) Mencari sumber tenaga gantian seperti solar. diamalkan Tunku Abdul Rahman 1956. Ismail bin Dato’ Abdul Rahman Tan Sri Nik Ahmad Kamil Haji Nik Mahmud Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj Untuk membincangkan kemerdekaan negara dengan British Ujian Bulanan Ketiga – Set 1 BAHAGIAN A 1 D 6 2 C 7 3 B 8 4 C 9 5 B 10 C D C A C 11 12 13 14 15 C D D D A 16 17 18 19 20 C C D C C 21 22 23 24 25 B C B A C 26 27 28 29 30 C D B A B BAHAGIAN F 1 Bahasa 2 rasmi. biomas untuk mengelakkan pergantungan kepada satu sumber sahaja 2 (a) Penghutanan semula (d) Kitar semula bahan buangan (b) Menebus guna tanah (e) Menggunakan sumber secara positif (c) Merawat sisa buangan BAHAGIAN E 1 besar 2 Johor 3 gas asli 4 perindustrian 5 1952 4 Seni bina (a) Istana lama Sri Menanti (b) Muzium Diraja Kuala Kangsar 5 BAHAGIAN E 1 -4 2 -8 7 -1 8 -6 3 9 -5 -7 4 -3 5 -9 6 -2 BAHAGIAN F 1 telekomunikasi 2 persefahaman 3 Dato’ Abdul Razak bin Hussien 4 16 September 1963 5 Lord Brassey 6 Bangunan Sultan Abdul Samad 6 7 8 9 10 bahasa Inggeris padi Mohd Khir bin Johari Suruhanjaya Reid perkhidmatan Ujian Bulanan Ketiga – Set 2 BAHAGIAN A 1 D 6 2 B 7 3 A 8 4 B 9 5 D 10 C A C B C 11 12 13 14 15 A B B A B 16 17 18 19 20 B B D C B 21 22 23 24 25 D D C A B 26 27 28 29 30 B A A C D BAHAGIAN F .2 (a) (b) (c) 3 (a) (b) (c) (d) Mengelakkan kepupusan sumber hutan Memastikan bekalan hasil hutan tidak pupus Mencegah hakisan tanah Taman Negara Pahang Taman Negara Endau Rompin Taman Negara Kinabalu Taman Negara Bako 1 2 3 4 (a) Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein (b) Tun Dr.

Pegawai Pilihan Raya Tun Fuad Stephens Suruhanjaya Cobbold 6 7 8 9 10 Indonesia Padang Kelab Selangor sektor awam KLIA.BAHAGIAN B 1 (a) Untuk menjamin keselamatan Persekutuan Tanah Melayu (b) Untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis (c) Untuk memajukan perkembangan sosioekonomi (d) Untuk mencapai keseimbangan kaum 2 (a) Semua hal ehwal luar adalah tanggungjawab kerajaan Persekutuan (b) Agama Islam menjadi agama rasmi Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak. Bagi Sabah dan Sarawak. Sarawak dan Singapura (e) Untuk mencapai keseimbangan kaum BAHAGIAN E 1 rebana ubi 2 perkhidmatan 3 udara 4 tenaga suria 5 perindustrian 6 7 8 9 10 Lee Kuan Yew pilihan raya terakhir. Hotel Adelphi BAHAGIAN D 1 (a) Mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun (b) Mewajibkan pendidikan (c) Mewajibkan pendidikan awam bercorak tempatan (d) Menjaga hak asasi manusia (e) Melindungi hak Raja-raja Melayu sebagai raja 2 (a) Untuk menjamin keselamatan Persekutuan Tanah Melayu (b) Untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis (c) Untuk memajukan perkembangan sosioekonomi (d) Untuk mempercepatkan proses kemerdekaan bagi Sabah. bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi sehingga 10 tahun selepas Pembentukan Malaysia 3 (a) Masalah ekonomi – Singapura menuntut statusnya sebagai pelabuhan bebas dan pusat perdagangan tidak disaingi (b) Konsep Malaysian Malaysia – Singapura menuntut hak sama rata tanpa mengira kaum (c) Rusuhan kaum – Kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin PETIR telah membangkitkan sentimen kaum dan mengugat keamanan negara BAHAGIAN C 1 e 2 c BAHAGIAN C 1 Akronim : Peranan : 2 Akronim : Peranan : 3 Akronim : Peranan : 4 Akronim Peranan Akronim Peranan : : : : 3 a 4 b 5 d 5 LPN Mengawal pengeluaran padi dan menetapkan harga RISDA Membuka kawasan penanaman baru getah FELDA Mengurus masyarakat peneroka dalam tanah rancangan yang telah dibuka oleh FELDA dahulu PORIM Menjalankan penyelidikan baru RRIM Melakukan penyelidikan BAHAGIAN D 1 (a) Sultan/raja/Yang Dipertuan Besar/Yang Dipertua Negeri (b) Menteri Besar/Ketua Negeri (c) Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (EXCO) (d) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri (e) Pejabat Daerah dan Tanah (f) Pejabat Penghulu (g) Kampung 2 (a) Maklumat dapat disebarkan kepada orang awam dengan cepat dan mudah (b) Maklumat dapat diperoleh dengan cepat dan pantas (c) Memudahkan perhubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain BAHAGIAN E 1 Artifak. peralatan 2 kuda kepang 3 Kampung 4 5 mempertahankan diri Tunku Abdul Rahman. Agama lain bebas diamalkan (c) Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. lebuh raya Sarawak Peperiksaan Akhir Tahun – Set 2 4 5 SITAR SERUNAI BAHAGIAN A 1 D 6 2 C 7 3 C 8 4 D 9 5 C 10 BAHAGIAN B 1 Silat 4 Judo D D C B B 11 12 13 14 15 D B A B C 16 17 18 19 20 C A B D D 21 22 23 24 25 B D B D C 26 27 28 29 30 B C D D C BAHAGIAN F 1 REBANA UBI 2 KOMPANG 3 GENDANG Peperiksaan Akhir Tahun – Set 1 BAHAGIAN A 1 C 6 2 D 7 3 C 8 4 D 9 5 D 10 C B A A C 11 12 13 14 15 B D B D B 16 17 18 19 20 B D B B C 21 22 23 24 25 D D A A C 26 27 28 29 30 D A A D B 2 5 Tae-Kwan Do Silambam 3 Karate Do BAHAGIAN B BAHAGIAN C 1 pertanian 2 luar bandar 6 7 pengangkutan RISDA .

Pahang (e) Tumpat – Kelantan 2 3 Pengangkutan darat Contoh : (a) kereta (b) Lori Sumbangan : Membolehkan manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain Pengangkutan air Contoh : (a) Feri (b) Kapal laut Sumbangan : (i) Untuk mengangkut barang (ii) Untuk aktiviti riadah Pengangkutan udara Contoh : (a) Kapal terbang (b) Helikopter Sumbangan : Membolehkan kita pergi ke luar negeri dalam masa yang cepat BAHAGIAN F 1 Menjana kuasa hidroelektrik 2 Mengerakkan jam tangan 3 Mengerakkan kenderaan bermotor 4 Menjadi sumber kepada industri baja urea dan petrokimia 5 Menjadi sumber bahan api BAHAGIAN E .Perlis (b) Kuala Kedah .Perak (d) Kuantan .3 4 5 bertoleransi Dewan Negara Badan pemerintah 8 9 10 meningkatkan Peladang getah asli 1 BAHAGIAN D 1 (a) Tunku Abdul Rahman (b) Lee Kuan Yew (c) Tun Fuad Stephens (d) Tun Datu Mustapha Datu Harun (e) Temenggung Jugah anak Barieng 2 (a) Kuala Perlis .Kedah (c) Kuala Kurau .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful