MEMBUAT RUJUKAN (REFERENCING

)
Kemahiran perpustakaan membolehkan pelajar mencari maklumat yang dikehendaki di perpustakaan sekolah atau perpustakaan negeri. y Kemahiran perpustakaan melibatkan pengetahuan sistem klasifikasi bahan rujukan dan peraturan perpustakaan, kemahiran dalam merujuk melalui kad katelog atau komputer, dan mendapat bahan rujukan daripada rak-rak. y Pelajar perlu berdikari supaya mereka mahir mencari maklumat & menyelesaikn masalah terutama semasa p&p
y

pelajar harus boleh: i. menentu atau mempastikan maklumat yang dikehendaki ii. berpasangan atau berkumpulan. iii. iv. berpasangan atau berkumpulan. menyampaikan maklumat itu secara lisan atau bertulis: y Ini boleh dilakukan secara sendiri. bertanya atau menggunakan multimedia atau internet. y . menilai dan menyusun maklumat : y Ini boleh dilakukan secara sendiri.Dalam kemahiran memperoleh maklumat. menganalisa. mengumpulkan maklumat : y Ini dapat dilakukan melalui kemahiran membaca.

MEMBACA (SECARA PANTAS & KRITIS) KRITIS) Teknik Membaca SQ3R y Teknik ini digunakan pada tahap pelajar berpencapaian baik dan mahir membaca. y Tujuan menggunakan teknik ini untuk menguji pemahaman pelajar berdasarkan bahan atau teks yang dibaca untuk menyelesaikan tugasan. y SQ3R bacaan secara kritis yang dipelopori Robinson (1941). .

subtajuk. y . y Dlm erti kata lain pelajr bebas menganggap apa yg mereka akn baca. simbol.S-SURVEY (Tinjau) y Pelajar membaca secara pantas untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi bacaan mengikut pemahamannya sendiri. gambar. y Pelajar hanya memfokuskan/menumpukan bahan/teks kepada tajuk umum/besar. y Teknik bacaan yang sesuai ialah teknik skimming dan scanning. grafik. ilustrasi.

y Soalan juga berupa panduan kepada jawapan yang sebenar.Q-QUESTION (penyoalan / pertayaan) y Pelajar menyenaraikan beberapa isi soalan (intipati) yang terkandung dalam teks. y Soalan juga berupa penyenaraian siri soalan yang berkaitan dengan tugasan yang diberi. y Soalan berdasarkan apa yang ingin diketahui oleh pelajar tentang topik/isu dalam teks. y Dalam masa yang sama pelajar sendiri mencari jawapan ² peramalan jawapan yang paling relevan. .

Dalam masa yang sama juga. pelajar boleh menyenaraikan soalan tambahan. pelajar boleh menaakul maklumat yang terdapat dalam petikan teks/bahan bacaan.y y y y y y R-READ (Baca) Pelajar dikehendaki membaca secara serius dan memberi tumpuan kepada teks yang dibaca. Hal ini bererti pelajar tidak semestinya menerima semua maklumat yang terdapat dalam teks. . Di samping itu pelajar boleh bertukar-tukar fikiran dengan sama ada menerima atau menolak konsep maklumat yang dibaca. Dalam masa yang sama pelajar cuba mencari jawapan kepada soalan yang disenaraikan tadi. Sepanjang masa membaca.

Di samping itu pelajar juga boleh memberikan jawapan kepada soalan asal sebelum merujuk jawapan yang terdapat teks. Pelajar boleh membandingkan ketepatan jawapan mereka. Pelajar menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan soalan atau tugasan. Seterusnya pelajar dapatlah menjawab semua soalan tugasan berdasarkan maklumat dalam teks.y y y y R-RECITE (Imbas kembali) Setelah pelajar membaca keseluruhan teks/bahan. pada peringkat ini pelajar dikehendaki mengingat kembali semua/sebahagian maklumat yang terdapat dalam teks. .

Pelajar jangan tertinggal maklumat atau fakta dalam tugasan pada peringkat question / pertanyaan. Pastikan bahagian tertentu sudah dijawab berdasarkan fakta dan maklumat dalam teks. pelajar dikehendaki membaca semula soalan dan jawapan yang ditulis/dicatat. cepat. Peringkat ini adalah untuk pengesahan kepada jawapan yang ada pada peringkat recit (imbas kembali) di atas.y y y y y R-REVIEW (Baca semula) Pada peringkat ini. pelajar memperoleh maklumat yang tepat. dan dapat menyelesaikaan tugasan secara berkesan. . Melalui proses teknik SQ3R.

Daripada teknik ini. Ini bermaksud pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada. Dalam proses pembelajaran. mengimput pengetahuan baharu selepas proses pembacaannya. pelajar dapat menentukan apa yang diperoleh daripada pembacaannya dan seterusnya menentukan apakah sumber bahan yang perlu dibaca lagi. pelajar boleh mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan apa yang dibaca. pengetahuan dan maklumat bahan / teks yang dibaca.y y y y Teknik Membaca KWLH Proses membaca dengan teknik KWLH. pengetahuan sedia ada (PSA) amat penting untuk meningkatkan keupayaan pemahaman. .

catat pengetahuan sedia tentang tajuk atau topik bahan bacaan.y y y y K W L H bermaksud: K (know) ² Apa yang sudah diketahui (sebelum membaca). W (what) ² Apa yang hendak diketahui (sebelum membaca) ² catat apa yang ingin diketahui tentang tajuk atau topik bahan bacan. L (learned) ² Apa yang telah diketahui (selepas membaca) ² catat isi penting daripada tajuk atau topik yang dibaca. H (how) ² Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan (untuk bacaan seterusnya) ² catat bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan selepas membaca teks/tajuk tersebut. .

y Apakah tujuan teknik KWLH diterapkan dalam pengajaran? Tujuannya ialah: (iv)Pelajar dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan bahan atau teks yang beri untuk proses pengajaran dan pembelajaran. (iv) Pelajar dapat mengetahui apa yang diperoleh daripada bahan yang sedang berikan (semasa). . (iii) Pelajar dapat menentukan maklumat tambahan yang perlu dicari daripada sumber lain. (ii) Pelajar sendiri dapat menentukan apa yang diperoleh daripada bahan atau teks yang sediakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. selain sumber yang telah sediakan.

mendgr kuliah. Cth. y . y Kemahiran ini dpt dgunakn untk meningkatkn keupayaan kita untk memahami & menelaah maklumat verbal. sesi kaunseling & perbincanagn antara kmpln @ antara dua org. perbualan harian.MENDENGAR SECARA AKTIF M¶dptkn makna perkara yg didengari itu benar-benar difahami oleh pndgr drpd penutur y Digunakn secara meluas dlm pelbagai situasi.

vi) Tidak menyentuh perasaan anda misalnya dalam masa perbincangan jika rakan anda berbincang tentang sesuatu tajuk dan anda tertinggal dan masih bertanyakan masalah yang sama akan memalukan diri sendiri. rapi dan anda membuat sedikit kesilapan dan mengurangkan kesilapan-kesilapan kecuaian. iii) Anda akan menjadi seorang pendengar yang menyukai dan menghormati orang yang bercakap kepada anda.y Weaver (1972) mengatakan terdapat beberapa faedah penting mendengar dengan aktif dan antaranya adalah seperti yang berikut: i) Dengan mendengar secara aktif anda akan lebih banyak belajar. . v) Anda akan menjadi orang yang lebih tidak bergantung pada pendapat orang lain. iv) Dapat menberi tindak balas yang baik kepada orng yang sedang bercakap. ii) Anda akan lebih banyak mengetahui apa yang diberitahu dan menjadi lebih berpengalaman lagi. Anda akan mengikut arahan dengan lebih baik.

MENCATAT NOTA Guru harus melatih pelajar dalam kemahiran membuat nota kerana kemahiran ini merupakan kemahiran seumur hidup dan penting untuk menguasai sesuatu maklumat. y Kemahiran membuat nota mempastikan pelajar betul-betul memahami sesuatu maklumat dan ini dapat membantu mereka membuat ulang kaji dengan cepat serta mengingat maklumat itu. y . y Kemahiran membuat nota haruslah dibezakan daripada menyalinatau mencatat nota.

atau sumber lain. y . y Langkah-langkah dalam kemahiran membuat nota ialah: i. buku. Memahami maklumat yang didapati daripada pelbagai sumber. Menulis atau merekod dalam komputer idea atau maklumat penting secara ringkas dalam pelbagai bentuk yang dikehendaki dan menggunakan pelbagai warna jika perlu. y Mencatat nota bermakna pelajar mencatat maklumat ringkas dan penting yang terdapat dalam ceramah.Menyalin nota bermakna pelajar menyalin semula nota yang diberi oleh guru. atau yang terdapat dalam buku. majalah dan sebagainya. y Membuat nota bermakna pelajar membuat nota ringkas sendiri dalam pelbagai bentuk yang dihuraikan di bawah. Memilih idea atau maklumat yang penting dan menyusunnya. syarahan. iii. atau yang dibuat oleh pelajar lain. ii.

=United Kingdom iii. Singkatan: Misalnya: dgn = dengan. dan sotong. Ingat. awan dan kaitan. kipas. pokok dan ranting. y . Nemoniks atau akronim: Misalnya: BaFIA = Baca. Gambar rajah Venn v. tulang ikan. Lukisan atau lakaran y Pelajar boleh menggunakan mana-mana bentuk berikut untuk membuat nota: i. Faham. spt = seperti. Peta konsep dalam pelbagai bentuk seperti kelompok. Aplikasi v. U. ù = jadi iv. pelajar boleh menggunakan: i. Jadual iii. Simbol: Misalnya: * = penting. Nota objektif: seperti yang ditulis dalam panduan ini tetapi lebih ringkas ii.Semasa menulis nota ringkas. Perkataan atau frasa yang penting ii. Carta aliran iv.K.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful