1Ŧul PAul8A1ŴMu

ul hadlraLŴMu aku puasţ dl hadlraLŴMu aku
bebas
ul hadlraLŴMu ada L'rana kehldupanŴMu
pernvaLaan
kuasa kekuaLanŴMu
ul hadlraLŴMu kudaLana persembahkan laau
ul hadapan ra[aku

2Ŧ1uPAn ALLAP ul 1LnCAP kl1A
1uhan Allah dl Lenaah klLaţ 1uhan vana
s'lamaLkan
ula bersuka aLas klLa
kaslhŴnva memperbaharulţ ula bersukaclLa
uenaan sorakŴsoral (4x) sorakŴsoral

3Ŧ1uPAn PAul8
1uhan hadlr dl balL suclŴnva 1uhan ada dl LahLaŴ
nva
kaml bawa korban pu[lan baal ?esus buaL kaslhŴ
nva
kurasakan kehadlranŴnva kudenaar suara
berseru
Anak domba vana dlkorbankan lavak 'Luk L'rlma
pu[lan
nvanvl haleluvaţ haleluvaţ haleluva (2x)

4Ŧ8ACAl 8A!AWALlŦ
Aku lnaln selalu berada dl hadlraLŴMu
Aku lnaln selalu berllnduna dalam naunaanŴMu
ul bawah kepak savapŴMu kaubawa ku Lerbana
Llnaal
MellnLasl lanalL blru baaalkan ra[awall
8aaal ra[awall mellnLasl aununa Llnaal
8aaal ra[awall mellnLasl badal hldup
ul bawah kepak savapŴMu kaubawa ku Lerbana
Llnaal
MellnLasl lanalL blru baaalkan ra[awall

3Ŧ8AnCkl1LAP MLn!Aul 1L8AnC
8anaklLlah LranaŴMu sudah daLana (2x)
kemullaan 1uhan L'lah LerblL
kemullaan 1uhan L'lah daLana
kemullaan 1uhan L'lah LerblL aLasŴMu


6Ŧ8L8SukA Cl1A uALAM PAul8A1 1uPAn
8ersukaclLa dalam hadlraL 1uhan
Paleluţ haleluva amln (2x)
narl lompaLlah (2x) bersuka dalam 1uhan

7ŦkukLnAkAn !u8AP Þu!lAn

kukenakan [ubah pu[lan (2x)
uan seaala bebanku lenvaplah
kukenakan [ubah pu[lan

8ŦAnCkA1 1AnCAn ?AnC 1u8un

AnakaL Lanaan vana Lurun kuaLkan luLuL lemah
Luruskan [alan baalŴMu
Supava vana Llmpana [anaan dlsesaLkan
Marl klLa pu[l Pu (3x) dan kau kan menana

9ŦkAMl 8L8kuMÞuL MLMu!lŴMu

kaml berkumpul memu[lŴMuţ )
menvembahŴMu vana kudus ) 2x
Þu[llah 8apaţ pu[llah Anakţ
pu[l 8oh kudusţ keLlaa vana esa (2x)
Paleluvaţ haleluvaţ haŦŦhaŦŦhaŦŦ
Paleluvaţ haleluva!

10Ŧ1uPAnLAP ÞL8LlnuunCAnkuŦ

1uhanlah perllndunaankuţ ulalah kekuaLanku 2
x
Þenolona dl wakLu susah sanaaL LerbukLl
Paleluvaţ haleluva kumau pu[l ula
Paleluvaţ haleluva kumau sembah ula

11Ŧ?LSuS nAMA SLCALA nAMA

Masuk hadlraLŴnva denaan haLl bersvukur
Memu[l ulaţ memu[l ula
8'rl pu[l dan hormaL Llnaalkan namaŴnva
?esus nama s'aala nama

12Ŧ8L8SC8AkŴSC8AlLAP

8ersorakŴsorallah baal Allah kekuaLan klLa
8ersorakŴsorallah baal Allah ?akub
AnakaLlah laauţ bunvlkan rebana
kecapl vana merduţ dllrlnal aambus
1luplah sanakakala pada bulan baru
Þada bulan purnama pada harl rava klLa
Masvhurkan namaŴnva hal seluruh banasa
8ahwa ?esus 1uhan ra[a seaala ra[a

13ŦSunCCuP lnuAP nAMA ?LSuSŦ

Sunaauh lndah nama ?esus dl dalam haLlku
kumau lrlna ula selalu sampal akhlr hldupku 2 x
Clorl Ŵ alorl Ŵ alorl haleluva Lerpu[l namaŴMu
Sunaauh lndah nama 1uhan ?esus dl dalam
hldupku

14ŦkASlP ÞAS1l LLMAP LLM8u1 1ƹC

kaslh pasLl lemah lembuLţ kaslh pasLl
memaafkan
kaslh pasLl murah haLl kaslhŴMuţ kaslhŴMu
1uhan
A[arllah kaml lnl sallna menaaslhl
A[arllah kaml lnl sallna memaafkan
A[arllah kaml lnl kaslhŴMu va 1uhan
kaslhŴMu Lulus Llada baLasnva

13ŦkuCln1A kAu ?LSuS

kuclnLa kau ?esus hanva Lnakau baalku ?esus
Sunaauh kurlndu menaaLakanŴnva
beLapa aku menaaslhlŴMu
Lnakau Allah dan ra[aku kekaslh dalam hldupku
Lnakau seaalanva baalku kubersvukur kepadaŴ
Mu

16ŦkunAlkkAn S?uku8 ÞAuAŴMu

kunalkkan svukur padaŴMu ?esus
kusembah su[ud kepadaŴMu 1uhan
ul hadapan LahLa kemullaanŴMu
kuLlnaalkanţ kuaaunakan selamanva
Seaala pu[l svukur baalŴMu kuLlnaalkan namaŴ
Mu selalu
kemullaan hanva baalŴMu Lerpu[llah namaŴMu

17Ŧ?LSuS Aku uA1AnC kLÞAuAŴMu

?esus kudaLana menahamplrl LahLaŴMu vana
kudus
?esus kusembahţ kupu[l namaŴMu vana mulla
?esus krlsLus Allahku dan ra[aku
?esus 1uhan kekaslhku dan hldupku selamanva

18Ŧ8L8SAMA MALAlkA1

8ersama malalkaL dl suraa nvanvlkan klduna
pu[lan
8ermasmur baalŴMu mullalah namaŴMu
?esus aku memu[lŴMu
1anaanku kuanakaL padaŴMu masuk dalam
hadlraLŴMu
8asakan kaslhŴMu ku[adl mlllkŴMu
?esus aku memu[lŴMu
Posanaţ hosana aku memu[lŴMu
Paleluvaţ haleluva aku menvembahŴMu

19ŦkuuA1AnC kLÞAuA ?LSuSŦ

keLlka aku berbeban beraL kudaLana kepada
?esus
ula b'rlkan damal dan sukaclLa se[ahLera dalam
haLlku
keLlka aku berpuLus asa kudaLana kepada ?esus
ula bebaskanku dan lepaskanku klnl aku [adl
baru
?esusţ ?esus 1uhan mulla namaŴMu
kuLlnaalkanţ kuaaunakan namaŴMu selamaŴ
lamanva

20Ŧku MASuk kL PAul8A1ŴMu

kumasuk ke hadlraLŴMu dl LempaL kudusŴMu
1uhan
1lada kaLaŴkaLa selaln pu[l dan sembah
SaaLŴsaaL lnl alanakah lndahnva 1uhan
8ersamaŴMu s'lalu memu[l dan menvembahŴ
Mu
Lnakau 1uhan pu[lankuţ Lnakau 1uhan
kemullaanku
kekudusanŴMu penuhl LempaL lnl
kusembah kau dalam balLŴMu kuLersunakur dl
kaklŴMu
Plnaaa kemullaanŴMu kan nvaLa dalamku

21Ŧ8AÞA Su8CAWlŦ

8apa suraawl a[arku menaenal
beLapa dalamnva kaslhŴMu
8apa suraawl buaL kumenaerLl
beLapa kaslhŴMu padaku
Semua vana Ler[adl dl dalam hldupku
A[arku menvadarl kau s'lalu serLaku
8rl haLlku s'lalu bersvukur padaŴMu
kar'na rencanaŴMu lndah baalku

22ŦSukA Cl1Aku ÞLnuPŦ

SukaclLaku penuh kubermasmur baalŴMu
kar'na kuLahu ku L'lah dlLebus oleh curahan
darahŴMu
kumenarl baalŴMuţ kumemu[l namaŴMu
kar'na kuLahu kuberkemenanaan oleh curahan
darahŴMu
uarahŴMu ?esus suclkan dakuţ
darahŴMu ?esus bebaskanku
uarahŴMu ?esus ubahkan dakuţ ku dl[adlkan
baru

23ŦkASlP ?LSuSku SLMÞu8nA

1anpa kaslh 1uhan Llada blnLana dl lanalL
1anpa kaslh 1uhan lauLan akan kerlna
1anpa kaslh 1uhan buruna Lakkan Lerbana
kaslhnva 1uhanku sempurna

kaslh ?esusku Lermanls baalku
kaslh ?esusku Lak ada u[unanva

kusembah kau 1uhan buaL kaslh seLlaŴMu
kaslhnva 1uhanku sempurna

24ŦSA1ukAn PA1l kAMl

SaLukanlah haLl kaml 'Luk memu[l dan
menvembah
Ch ?esus 1uhan dan ra[akuŧ
LraLkanlah Lall kaslh dl anLara kaml semua
Ch ?esus 1uhan dan ra[akuŧ
8eraandenaan Lanaan dalam saLu kaslh
8eraandenaan Lanaan dalam saLu lman
Sallna menaaslhl dl anLara kaml
keluaraa kera[aan Allah

23Ŧku kAn MLMu!l 1uPAn

ku akan memu[l 1uhan pada seaala wakLu (2x)
Þu[lan kepadaŴnva LeLap dl dalam muluLku
Þu[lan kepadaŴnva LeLap s'lamanva
kar'na 1uhan [lwaku bermeaah
kar'na 1uhan kubersukaclLa
kar'na 1uhan kunvanvl haleluva

26ŦulA 1Ak ÞL8nAP CACAL

ula Lak pernah aaaal kar'na ula Allah
ula Lak pernah lalal ula [amln flrmanŴnva
S'bab ula Allah ra[a s'aala ra[a
kekuaLankuţ perlsalku dan aununa baLuku
8ersoraklah pu[l sembah ula
?esusku ra[a mullaţ ?esusku Allah perkasa
?esusku Allahţ pemenana ?esus ra[a!

27Ŧ?LSuSLAP 1uPAn

?esuslah 1uhan Allah semesLa alam
A[alb dahsvaL kuasaŴnva mullakan ula
?esuslah ra[aţ ra[a seaala ra[a
Aauna mulla namaŴnva Llnaalkan ula
Sunaauh besar dan perkasa Allah klLa
Sunaauh a[alb perbuaLanŴnva dl seluruh buml
SeLlap luLuL kan berLeluL
uan lldah menaaku ?esuslah 1uhan

28ŦMuLlALAP nAMAŴMu 1uPAn

Mullalah namaŴMu 1uhan berkaLŴMu aLasku
mellmpah
Mullalah namaŴMu 1uhan
kau lavak L'rlma pu[lan LerLlnaal
kudusţ kudusţ kuduslah 1uhan
Suclţ suclţ sucllah 1uhan s'lamanva

29ŦSLM8APLAP ulA

Sembahlah ula dalam roh dan kebenaran (2x)
ula ra[a ula 1uhan ?esuslah namaŴnva
s'lamanva
8aLapanku L'lah kauubah men[adl LarlŴLarlan
(2x)
Menarllah dl hadapan 1uhan
denaan seaenap kekuaLanŴMu
SemanaaLku vana dahulu pudar
S'karana men[adlnvanvlan pu[lanŧhel!

30Ŧ8L1AÞA 8Alkn?A LnCkAu 1uPAn 1ƹC

8eLapa balknva Lnakau 1uhan
kaslhŴMu Llada berkesudahan
8eLapa mulla namaŴMu ?esus [lwaku
dlselamaLkan
Posana kumemu[l 1uhanţ hosana kuLlnaalkan
?esus
Posanaţ hosanaţ hosana!

31Ŧll8MAnŴMu (Mazmur 119) 1ƹl

llrmanŴMu pellLa baal kaklkuţLerana baal
[alanku (2x)
WakLu kublmbana dan hllana [alanku
1eLaplah kau dl slslku dan Lakkan ku LakuL
Asal kau dl dekaLku beserLaku selamanva
llrmanŴMu pellLa baal kaklku Lerana baal
[alanku

32ŦCLC8? 8ACl SAnC 8A!A

Clorvţ alorv baal sana ra[a (2x)
Slapakah ra[a vana mulla ?esuslah namanva
ula dlLlnaalkan dl s'luruh buml namaŴnva
kuaaunakan

33Ŧ8AÞA kuÞL8SLM8APkAn 1ƹC

8apa kupersembahkan Lubuhku
S'baaal persembahan vana hldup
kudus dan vana berkenan padaŴMu
S'baaal lbadah vana se[aLl
kusembah kau 1uhan (2x)
kuserahkan hldupku kepadaŴMu
unLuk kemullaan namaŴMu

34Ŧ8L8SC8AkLAP 8ACl 1uPAn

8ersoraklah baal 1uhan ulalah benLena perlsal
hldupku
bersoraklah baal 1uhan ulalah perllndunaanku
ula vana sembuhkan seaala saklLku
ula vana lepaskan seaala bebanku


33Ŧ8L1AÞA PA1lku 1ƹl

8eLapa haLlku berLerlma kaslh ?esus
kau menaaslhlku kau memlllklku
Panva lnl 1uhan persembahanku
Seaenap hldupku [lwa dan raaaku
S'bab Lak kumlllkl harLa kekavaan
?ana cukup berarLl Luk kupersembahkan
Panva lnl 1uhan permohonanku
1erlmalah 1uhan persembahanku
Þakallah hldupku sebaaal alaLŴMu seumur
hldupku

36ŦkASlP ALLAPŦ

kaslh Allah mellnakupl sava
Llnakupl sava selamaŴlamanva
ualam kaslhŴnva ku Lak LakuL [ua
S'bab Allah selalu sanaaup Lolona sava
ku Lak dapaL hldup Lanpa kaslh
kaslh ?esus menaanakaL aku
Menahlbur aku menaaerakkanku
ku Lak dapaL hldup Lanpa kaslh
kaslh ?esus menaanakaL aku
M'lavanl 1uhan dan sesama leblh sunaauh

37ŦkAuLAP 1uPAnku

kaulah 1uhanku kaulah Allahku
kau vana Lermulla dl buml dan dl suraa
kusembah kau 1uhan kusembah kau 1uhan
kupu[l kumullakan namaŴMu

38ŦkuuuSŴkuuuS 1uPAn

kudusŴkudus 1uhan kudus namaŴMu
nama vana brl svukur slmponl rlndu
A[albŴa[alb 1uhan a[alb namaŴMu
nama vana brl menana ?esus namaŴnva

39ŦkAu ALLAPku ?AnC AulL

kau Allahku vana adll kau Allahku vana kuasa
kau [uru selamaLku ra[a seaala banasa
Seaala vana dl lanalL dan vana dl buml
seaala lldah menaaku ?esus 1uhanŧ
?esus 1uhan baal kemullaan Allah 8apa klLa

40Ŧ8lA8 8uMl AkAn 8L8LALu 1ƹ8es

8lar buml akan berlalu blar bulan Lak bercahava
laal
8lar lanalL akan beraoncana maLaharl Lak
berslnar laal
1eLapl 1uhan ?esusku Lak pernah lnakar [an[l
Semua vana dlflrmankanŴnva pasLl akan
dlaenapl

41ŦMuLlAkAn ALLAP

Mullakan Allah baLu karanaku
Sempurnalah seaala ker[aŴnva
Mullakan Allah baLu karanaku
Sempurnalah seaala [alanŴnva
Allah vana seLla dan adlllah la
8esar dan aauna ula
Allah vana seLla dan adlllah la
Mulla dan aauna ula

42ŦkuMASukl CL88AnCn?A 1ƹu

kumasukl aerbanaŴnva denaan haLl bersvukur
PalamanŴnva denaan pu[lan
kaLaku harl lnl harlnva 1uhan
kubersuka s'bab ula alranakanku
ula alranakanku oh ula alranakanku
kubersuka s'bab ula alranakanku

43ŦS'8A8 ulA PluuÞ

Anak Allah ?esus namaŴnva
Menvembuhkan menvuclkan
8ahkan maLl Luk Lebus dosaku
kubur kosona membukLlkan ula hldup
S'bab ula hldup ada harl esok
S'bab ula hldup ku Lak aenLar
kar'na kuLahu ula peaana harl esok
Pldup [adl berarLl s'bab ula hldup

44ŦulA 8ukA !ALAnŦ

ula buka [alan saaL Llada [alan
uenaan cara vana a[alb dlbukaŴnva [alanku
ula menunLunku dan memeluk dlrlku 2 x
uenaan kaslh dan kuasaŴnva
ula buka [alanţ ula buka [alan

ul belanLara ula LeLap menunLunku
Sunaal dl aurun aku Lemul
LanalL 'kan berlalu Lapl flrmanŴnva LeLap
SaaL lnl ula buka [alan

43ŦSL8A8 kAu LA?Ak

?esus kuclnLa kau kuLlnaalkan kuaaunakan
Aku kan memu[lŴMu balk dl dalam suka dan
duka
S'bab kau lavak L'rlma pu[lan (2x)
S'bab kau lavak kuaaunakan ?esus
8a[a dl aLas seaala ra[a

46ŦSLM8APŴSLM8AP ?LSuS

SembahŴsembah ?esus
kudaLana ke hadlraLŴnva denaan pu[lan
SembahŴsembah ?esus
kudaLana ke hadlraLŴnva sekall laal
uan dlperbaharul (3x) dl dalam hadlraL 1uhan
2x

47Ŧ1lnCClkAnLAP 1uPAn

1lnaalkanlah 1uhanţ Llnaalkanlah 1uhan
uan sembah dalam kekudusan 2x
S'bab nama 1uhan lavak dlLlnaalkan
Sembah 1uhan s'bab namaŴnva kudus
Sembah 1uhan s'bab namaŴnva kudus

48ŦALLAP ?LPCvAP

ulalah Allah vana menvembuhkan
ulalah Allah vana mencukupl
ulalah pan[l keselamaLan ulalah Allah damal
?ehovah 8apha Allah vana menvembuhkan
?ehovah !lreh Allah vana mencukupl
?ehovah nlssl pan[l keselamaLan
?ehovah Shalom sana damal

49ŦÞLnClÞ1A LAnCl1 8uMl

Ch 1uhan penclpLa lanalL buml denaan kuaL
kuasaŴnva
Ch 1uhan penclpLa lanalL buml denaan kuaL
LanaanŴnva
1lada musLahll baal ulaţ Llada musLahll baal ula
Caaah perkasa penaslhaL ula
1ladaţ Llada sesunaauhnva Llada
1lada musLahll baal ula

30ŦkAMuLAP 8AnCSA ?AnC 1L8ÞlLlP

kamulah banasa Lerplllhţ lmamaL ra[anl
umaL vana kudus kepunvaan Allah
Supava kamu memberlLakan perbuaLanŴnva
?ana amaL besarţ vana L'lah memanaall kamu
keluar
uarl keaelapan pada L'ranaŴnva vana a[alb
Þu[llah 1uhan Paleluva marllah pu[llah 1uhan
8'rlLakan perbuaLanŴnva
?ana L'lah memanaall kamu keluar darl
keaelapan Ŵ darl keaelapan
pada L'rananva vana a[alb Ŷ pada L'rananva
vana a[alb

31ŦCP 8L1AÞA lnuAPn?A 1ƹAm

Ch beLapa lndahnva dan beLapa eloknva
8lla saudara selman hldup dalam persaLuan ) 2x
8ak urapan dl kepala Parun
vana ke [anaauL dan [ubahnva Lurun
SeperLl embun vana darl Permon
menaallr ke buklL slon
ke sana L'lah dlprlnLahkan 1uhan
aaar berkaLŴberkaL dlcurahkan
kehldupan unLuk selamanva oh beLapa
lndahnva
32ŦkA8LnA 8CP ALLAP AuA ul uALAMku

8lla roh Allah ada dl dalamku )
ku kan menarl seperLl uaud menarl ) 2x
kukan menarl (3x) seperLl uaud menarl
kukan menarl (3x) seperLl uaud menarl

33Ŧ8AÞA LLM8u1kAnLAP PA1lku

8apa lembuLkanlah haLlku
1uk dapaL leblh menaaslhlŴMu
8apa benLuklah dlrlku
unLuk dapaL men[adl sakslŴMu
uan menaerLl rencanaŴMu dl dalam hldupku
!adlkan aku semakln lndah dl hadapanŴMu
1erlma kaslh ?esusku Lerlma kaslh ?esusku
Þu[l svukur hanva baal 1uhanku

34ŦMASuk PAul8A1n?A

Masuk hadlraLŴnva denaan haLl bersvukur
Memu[l ula memu[l ula brl pu[l dan hormaL
1lnaalkan namaŴnva ?esus nama seaala nama

33Ŧul 8ALlk 1l8Al

ul ballk Llral aku daLana
ke LempaL vana maha kudus memandana
wa[ahŴMu
8eLapa lndahŴnva Llada LaraŴnva
kusembah kau 1uhan dl ballk Llral

36ŦALLAP MAnA ?AnC 8LSA8

Allah mana vana besar seperLl Allah klLa
Allah mana vana dahsvaL seperLl Allah klLa
ula kuaL dan penuh kuasa Llada Allah vana
seperLl ula
ula puaskan [lwa vana dahaaa dan alranakan
denaan suka clLaŦ
8ersorakŴsoral hal semua orana orana
vana LakuL akan 1uhan Posana (3x) heeelŦŧ!

37Ŧ8A?AkAn ?LSuS 8A?AkAnŦ

8avakan ?esus ravakan (2x)
ula L'lah banaklL (2x) dan hldup selamanva
ula L'lah banaklL (2x)
marllah ravakan (2x) kebanaklLan 1uhan klLa

38ŦALLAP ul1lnCClkAnŦ 1ƹu

Allah dlLlnaalkan denaan sorakŴsoral
Allah dlLlnaalkan denaan sanakakala
Allah dlLlnaalkan denaan sorakŴsoral
8ersoraklah baal 1uhan (2x)
8lar sanakakala berbunvl Lepuk Lanaan pu[l
1uhan
Allah dlaaunakan (3x) Llnaal

39ŦkAu ul8L8lkAn MAPkC1A

kau dlb'rlkan mahkoLa memerlnLah kebenaran
kau dlb'rlkan mahkoLa menclpLa denaan
flrmanŴMu
kau punva kuasa dan kemullaan
kau 1uhan dl buml dan dl suraa
?esuslah 1uhan (2x)

60ŦCL8AkAn ALLAP MuLAlLAPŦ

Cerakan Allah mulallahţ aerakan Allah mulallah
kudenaar suara pohon murbal bunvl 2 x
kuLahu aerakan Allah mulallah
Saudara ma[u saudarl ma[u ma[uŴma[ulah Lerus
Ma[u dalam roh Pu ) 2x ma[uŴma[u Lerus

61Ŧ1lAuA ?AnC LL8lP lnuAP

1lada vana leblh lndah dl dalam hldup lnl
1lada vana leblh mulla dl dalam hldup lnl
Selaln memu[lţ menvembah nama ?esus
kusembahŴMu dl dalam kekudusan
kusembahŴMu denaan [ubah pu[lan
S'bab kau ?esus 1uhanku dan ra[aku
Paleluva pu[l baal ula s'bab kau vana lavak
dlpu[l
Paleluva pu[l sana ra[a Allah vana kudus
selamanva

62Ŧ8L8SC8AkŴSC8AlŦ

8ersorakŴsoral oranaŴ2 benar vana dalam
1uhan (2x)
!lwaku membubuna Llnaal s'perLl ra[awall dl
lanalL
S'bab besar kaslhŴnva kepada klLa aku bersuka
clLa

63Ŧn?An?lLAP uAn MLnA8lLAP

nvanvllah dan menarllah baal sana ra[a (2x)
AnakaLlah LanaanŴMuţ pu[llah ula
1lnaalkan namaŴnva suka clLa bersoraklahŧhel!

64ŦkuSlAÞ MLMu!l 1uPAn

kuslapŴkuslap memu[l 1uhan
kurlnduŴkurlndu ke hadlraLŴMu
uan bersuka kumasukl aerbanaŴMu
denaan pu[lanţ pu[lanŧ
karena kau 1uhan s'aala 1uhan Allah s'aala
Allah
karena kau 1uhan s'aala 1uhan Allah
vana paLuL klLa Llnaalkan

63ŦSA1u PAL 1LLAP kuMln1AŦ

SaLu hal Lelah kumlnLa kepada 1uhan
lLulah vana kulnalnl
ulam dl rumah 1uhan seumur hldupku
menvakslkan kemurahan 1uhan
dan menlkmaLl balLŴnva dan menlkmaLl kuasaŴ
nva
dan menlkmaLl kaslhŴnva dan menlkmaLl
flrmanŴnva

66ŦÞu!l ulA CPŴCPŴCP

Þu[l ula ohŴohŴoh dalam LempaL kudusŴnva
Þu[l ula ohŴohŴoh kar'na ula vana perkasa
Þu[l ula ohŴohŴoh kar'na kebesaranŴnva
8lar vana bernafas memu[l ula
Paleluvaţ kumau nvanvl LenLana ula
Paleluvaţ kumau sorak LenLana ula
Paleluvaţ kuLak dapaL hldup Lanpa ula
S'karana ku adalah clpLaan baru
uan kuhldup dalam kes'lamaLanŴnva
1ak ada kuLuk menalkaLku pu[l 1uhan

67Ŧ8AÞA ul Su8CA 8L8kA1l kAMl

8apa dl suraa berkaLl kaml denaan kaslhŴMu
Þullhkanlah kaml denaan kaslhŴMu
SaLukan kaml dan a[ar kaml sallna menaaslhl
kaml dlclpLakan Luk menaaslhl

68Ŧku 8L8S?uku8

kubersvukur s'bab kau seLla
kumemu[lŴMu karena kau sanaaL balk
Mullalah namaŴMu kuLlnaalkan kuaaunakan
S'lama hldupku

69ŦAku MLnCASlPl LnCkAu ?LSuSŦ

Aku menaaslhl Lnakau ?esus denaan seaenap
haLlku
Aku menaaslhl Lnakau ?esus denaan seaenap
[lwaku
kurenunakan flrmanŴMu slana dan malam
kupeaana p'rlnLahŴMu dan kulakukan
Lnakau Lahu va 1uhan Lu[uan hldupku
Panvalah unLuk menvenanakan haLlŴMu

70ŦALLAP 8AÞA ul Su8CA

Allah 8apa dl suraa vana sanaaL kaml clnLa
Allah kuasa dan perkasa mahakudus mulla
kaml daLana menvembah Lekuk luLuL menverah
ul hadapan LahLa sucl berdoa dan memu[l
Paleluva hosana baal anak domba
Paleluva hosana baal ra[a ?esus krlsLus 1uhan
Þokok pu[lan s'aala pu[l hormaL baalŴnva

71Ŧ?LSuS 8A!A uAMAlŦ

Chţ ?esusku Lnakaulah ra[a damal
kau Lurun ke dunla s'lamaLkan manusla
Chţ ?esusku kau 1uhan penuh kaslh
kau b'rlkan hldupŴMu 'Luk Lebus dosaku
kaulah Allah vana kupu[l
kaulah Allah vana kusembah
kemullaan baalŴMu dl LempaL maha Llnaal (2x)

72Ŧ?LSuS kAu SunCCuP 8AlkŦ

?esus kau sunaauh balkţ ?esus namaŴMu lndah
?esus kuclnLa kau selalu
kuLlnaalkan Ŵ kuaaunakan s'lamanva
ku mau memu[lŴMuţ ku s'lalu pu[lŴMu
kumau menvembahŴMuţ ku s'lalu sembahŴMu
kau vana lavak L'rlma semua pu[lan
kemullaan hanva baal 1uhan

73Ŧ?LSuS kAuLAP ÞLM8LLAkuŦ

?esus kaulah pembelaku pada slapa aku harus
LakuL
?esus kau perllndunaanku
ku Lak aenLar menahadapl musuh
S'karana Leaaklah kepalaku hadapl lawanku
?ana berada dl sekellllnaku dan muluLku
memu[l
8ermasmur baalŴMu bersorak baal kebesaranŴ
Mu

74ŦkuuA1AnC kL PAul8A1Mu

kudaLana ke hadlraLŴMu membawa pu[lan
uenaan seaenap haLlku kumemu[l Lnakau
?aţ 1uhan Allahku kau paLuL dlLlnaalkan
Sembah mullalah namaŴMu dl buml
sembah mullalah namaŴMu
kusembah kauţ kusembah kau
dl LempaL vana maha Llnaal
S'aala pu[l hormaL kemullaan baalŴMu 1uhan
kusembah kau kusembah kau
dl LempaL vana maha kudus
Allahku vaţ ra[aku

73ŦSLÞL81l 8uSA 8lnuu SunCAlMuŦ 1ƹu

S'perLl rusa rlndu sunaalŴMu [lwaku rlndu
Lnakau
kaulah 1uhan hasraL haLlku kurlndu
menvembahŴMu
Lnakau kekuaLan dan perlsalku
kepadaŴMu rohku berserah
kaulah 1uhan hasraL haLlku kurlndu
menvembahŴMu
?esusţ ?esus kau berarLl baalku 2 x
?esusţ ?esus kau seaalanva baalku

76Ŧ1uPAn MuLlALAP nAMAMu

1uhan mullalah namaŴMu dl buml lnl
namaŴMu ulaaunakan dl buml
kemullaanŴMu dl suraa menaaLasl blnLana
beLapa mulla namaŴMu 1uhan
8lla kupandana ke lanalLţ bulan dan s'aala
blnLana
kuheran kau memperhaLlkanku
kau plllh dan kaslhlku memahkoLalku
s'bab lLu kupu[l kau s'lamanva

77Ŧ1uPAn AuALAP kLkuA1Anku 1ƹA

1uhan adalah kekuaLanku
bersama ula ku Lak akan aovah
ku kan Lerbana Llnaal baaal ra[awall
melakukan perbuaLan vana besar
kukan Lerbana Llnaal baaal ra[awall
kan melavana Llnaal dalam kemullaanŴnva
blar buml beraoncana dan badal menerpa
ku kan Lerbana Llnaal bersama ula

78ŦkLSLLAMA1An uA8l ALLAP

keselamaLan darl Allah vana duduk dl aLas
LakhLa
dan anak domba kemullaanţ hlkmaLţ svukur
hormaL kuasa kekuaLan baal Allah
SelamaŴlamanva (3x) amln

79Ŧku8L8PA8AÞ kLÞAuAMu

kuberharap kepadaŴMu
kau perllndunaan dan kekuaLanku
kuberdoa kepadaŴMu kau Landuk
keselamaLanku
kaulah 1uhankuţ kaulah ra[aku
kaulah benLena perlsalku
PaLlku rlndu menvenanakanŴMu
kusembah su[ud kepadaŴMu

80ŦkAu ?AnC 1L8lnuAPŦ 1ƹC

kau vana Lerlndah dl dalam hldup lnl
1lada Allah 1uhan vana seperLl Lnakau
8esar perkasa penuh kemullaan
kau vana Lermanls dl dalam hldup lnl
kuclnLa kau leblh darl seaalanva
besar kaslh seLlaŴMu kepadaku
kusembah kau va Allahku
kuLlnaalkan namaŴMu selalu
1lada luLuL Lak berLeluL
menvembah ?esus 1uhan ra[aku
kusembah kau va Allahku
kuLlnaalkan namaŴMu selalu
1lada lldah Lak menaaku
Lnakaulah ?esus 1uhan ra[aku

81ŦPCSAnA 8ACl ?LSuS

Þu[llah 1uhan hal seluruh umaLŴnva
Þu[llah 1uhan hal seluruh buml s'bab namaŴnva
aauna
namaŴnva mulla ula Allah s'luruh buml
Posana! Posana! Posana! 8aal ?esus ra[a damal
Posana! Posana! Posana! 8aal ?esus Allah
kuasa
ula penaslhaL Allah perkasa 8apa vana kekal
ra[a damal

82ŦSuClkAn uAn kuuuSkAn PA1l lnl

Suclkan dan kuduskan haLl lnl
unLuk lavak menahadap hadlraLŴMu
Lubuh [lwa rohku kuserahkan padaŴMu
kumenvembahŴMu
1lnaalkan namaŴMu va 1uhan
Mullalah namaŴMu va 1uhan
1lada laln seperLl Lnakau va Allahku besar
kuasaŴMu (2x)

83Ŧkl1ALAP uMA1 ÞLMLnAnC 1ƹC

klLalah umaL pemenanaţ klLa umaL pemu[l
klLa anak per[an[lanţ ?esus L'lah banaklL
kalahkan mauL
8anaklL vana lahlr baruţ [alan dalam kuasa
darahŴnva
!adl ahll warlsŴnva anak Allahţ anak Allahţ anak
Allahŧhel
Anak Allahŧhelŧhelŧhelŧ!

84Ŧ?LSuS kAu ALLAP ?AnC 8Alk

?esus kau Allah vana balk dalam hldupku
Svukur kupan[aLkan padaŴMu
s'bab kau Allah vana berkuasa
kusembah Lnakau Allahkuţ kau s'aalanva
baalku
kusembah Lnakau 1uhankuţ Lnakaulah hldupku

83Ŧku8L8S?uku8 ÞAuAMu CP ?LSuSkuŦ

kubersvukur padaŴMu oh ?esusku
karena perLolonaanŴMu kepadaku 2x
1lada harl Lanpa menaucap svukur
sebab kaslh seLlaŴMu padaku
8lar buml pun beraoncana dan lanalL pun
beraovana
ku kan LeLap seLlaţ peaana Leauh [an[lŴMu
1uhanku
8lar aununa pun beran[akţ dan badal pun
menaamuk
1eLapl flrmanŴMu LeLap kekal selamaŴlamanva

86Ŧ?A 1uPAn kuÞL8CA?A 1ƹu

?a 1uhan kupercavaţ aku percava
LewaLl lembah alr maLa aku percava
llrmanŴMu va dan amlnţ aku percava
kemenanaan sudah kau [amlnţ aku percava

87ŦMASuk PAul8A1Mu

SaaL kumasuk dlhadlraLŴMu
kau p'nuhl kemullaanŴMu
!lwaku LenLram dlhadlraLŴMu
8erllnana alr maLaku

SaaL ku masuk dlhadlraLŴMu
kupandana lndah wa[ahŴMu
!lwaku LenLram dlhadlraLŴMu
kusu[ud dan menvembahŴMu

kau bawaku Lerbana Llnaal
MellnLasl lanalL blru
1erbana denaan savapŴMu
Sunaauh lndah bersamaŴMu

88ŦkAMl uA1AnC ÞLnuPl ÞAnCClLAnMu

kaml daLana penuhl panaallanŴMu 1uhan
uenaan apa vana dapaL kaml b'rlkan
kaml penuhl amanaL aaunaŴMu
menvelamaLkan [lwa vana LersesaL
kaml daLana penuhl panaallanŴMu 1uhan
uenaan apa vana dapaL kaml b'rlkan
kaml penuhl amanaL aaunaŴMu
melavanl [lwa vana berbeban beraL
urapl kaml 1uhan denaan kuasa roh sucl
8erllah haLl vana Lerbeban dan penuh kaslh
llahl
8erllah kaml 1uhan kuasa darl LempaL vana
LerLlnaal
uan Leauhkan semua kesakslan

89ŦC8AnC ?AnC 8L8PA8AÞ 1uPAn

Crana vana berharap 1uhan dlperbarul kuaLnva
1erbana denaan savap buruna nasar
8erlarl Llada penaLţ ber[alan Llada lelah
A[arku harap kau 1uhan

90Ŧ8L8lku PA1lŦ

8'rlku haLl unLuk menvembahŴMu
b'rlku haLl unLuk memu[aŴMu
8'rlku haLl Luk memu[l dan menaaslhl Lnakau
S'perLl wanlLa vana daLana menauraplŴMu

91Ŧln MCMLn1 LlkL 1PlS

ln momenL llke Lhls l slna ouL a sona
l slna ouL a love sona Lo !esus
ln momenL llke Lhls l llfe up mv hands
l llfL up mv hands Lo Lhe lord
Slnalna l love vou Lordŧ3x
l love vou

92Ŧ1uPAn l1u 8ACl kl1A

1uhan lLu baal klLa
LempaL perllndunaan dan kekuaLan(2x)
Sebaaal penolona
dalam kesesakan sanaaL LerbukLl (2x)
Sekallpun klLa [aLuh Lapl Lakkan LeraeleLak (2x)
S'bab Lanaan 1uhan s'lalu menopanaku

93Ŧ8L8S?uku8 8L8S?uku8LAP

kaslh Allahku sunaauh L'lah LerbukLl
keLlka ula serahkan anakŴnva
kaslh Allah mau berkorban deml kau dan aku
1ak ada kaslh seperLl kaslhnva
8ersvukurţ bersvukurţ bersvukurlah
8ersvukur karena kaslh seLlaŴMu
kusembahţ kusembahţ kusembahţ dan
kusembah
S'lama hldupku kusembah kau 1uhan

94Ŧul PAuAÞAn PAul8A1Mu 1ƹ8es

ul hadapan hadlraLŴMu va 8apa
kudaLana denaan penuh kerlnduan
ul hadapan hadlraLŴMu va 8apa
seaala keanakuhanku hllana
kusembah kau va 8apa kusembah kau va
1uhan
kuLlnaalkan namaŴMu ?esus
ualam hldupkuţ dalam hldupku s'lalu

93ŦPAl SLCALA 8AnCSA

Pal seaala banasa berLepuk Lanaanlah
LluŴelukanlah Allah denaan sorakŴsoral 2x
S'bab 1uhan vana maha Llnaal adalah dahsvaLţ
8a[a vana besar aLas seluruh buml
S'bab 1uhan vana maha Llnaal adalah dahsvaLţ
8a[a vana besar aLas seluruh buml

96ŦSLlnuAP ÞLLAnClŦ

Selndah pelanal secerah menLarl
!an[lŴMu Leru[l Lnakau ?esus vana Lerpu[l
Selndah pelanal secerah menLarl [an[lŴMu Leru[l
Lnakau ?esus vana Lerpu[l
klnl Lnakau kumlllkl haLlku bernvanvl
kar'na aku kau mlllkl [adlkan hldupku berarLl

97ŦSunCCuP ku8AnCCA 8AÞA

Sunaauh kubanaaa 8apa punva Allah seperLl
Lnakau
Sunaauh kubanaaa ?esus aLas seaala
penaorbananŴMu
1ak lnaln aku hldup lepas darl kaslhŴMu
kaslhŴMu menvelamaLkan dan b'rlku
penaharapan
klnl kupersembahkan apa vana aku mlllkl
Memana Llada berarLl blla dlbandlna denaan
kaslhŴMu
namun kulnaln memb'rl denaan suka clLa dl
haLl
karena kuLahu lnl menvenanakan haLlŴMu

98Ŧ8lA8 SLLu8uP 8uMl

8lar seluruh buml nvanvlkan kebesaranŴMu
8lar vana bernapas memu[l namaŴMu
Lnakau lavakţ lavak Lerlma pu[lan
S'aala pu[l baalŴMu pu[llah 1uhan s'luruh umaLŴ
nva
1lnaalkan ula masvhurkan ula
8'rllah hormaLţ pu[lanţ aaunakan ula
Mullakan namaŴnva

99Ŧ!AulkAn Aku ÞLLAnCl

8erllkuŴllku kehldupan lnl
[alan mana vana harus kulalul
8lnLanaan dan cobaan s'lalu menahanLul
blla kulnaln daLana padaŴMu
kulavanakan pandana dl awanŴawan
Se[enak anaanku berLanvaŴLanva
uapaLkah haLl lnl baaalkan pelanal
seLlap saaL pancarkan damal
1uhan berlkanlah kuasaŴMu [adlkan aku
pelanalŴMu
kelak kan dapaL meneranal keaelapan buml
1uhan peaanalah Lanaanku lnl blla mendakl
buklL Ler[al
Aaar Lak dlombanaŴamblnakan lman percavaku

100Ŧ?LSuS !AWA8An

?esus [awaban dalam hldupkuţ
?esus [awaban vana kuperlu
1ablb pembapLls [uru selamaLku
oh haleluva harapanku

101Ŧ?LSuS LnCkAuLAP 8A!A A1AS kAMl

?esus Lnakaulah ra[a aLas kaml
MemerlnLah denaan rohŴMu
kaukalahkan semua musuhŴMusuhŴMu
klnl Lnakau berLahLa
Lnakau ra[a sekarana dan selamanva
Lnakau ra[a kau kuaaunakan seaenap haLl

102ŦLAnCl1 uAn 8uMl Þu!lLAP 1uPAn

LanalL dan buml pu[llah 1uhan
Sebab ula clpLakan semuanva
keaaunaanŴnva menaaLasl lanalL buml
Sembah su[ud dl hadapanŴnva
kupu[lţ kusembahţ kupu[lţ kusembah
?esus krlsLus sana penebusku
kupu[lţ kusembahţ kupu[lţ kusembah
?esus 1uhan dan ra[aku
Paleluva ŧŦ Amln (4x)

103ŦAuAkAP lMAn ul 8uMl

?esus berLanva kepada klLa adakah lman dl
buml lnl
!lka ula daLana kedua kallnva unLuk
menahaklml dunla
Apa vana kaubuaL selama hldupŴMu
adakah lman dl haLlŴMu
Allah kan membenarkan orana plllhanŴnva
?ana sunaauh berharap padaŴnva

104ŦALLAP ul Slnl

Allah dl slnl sepasLl udara seaar vana kuhlrup
SepasLl fa[ar vana merekah seLlap harl
uenaarkan doaku va Allah vana hldup

103Ŧ8ukA MA1Aku

8uka maLaku Luk memandana ?esus
lnaln ku[amah ula kar'na kuclnLa ula
8uka Lellnaaku a[arku mendenaar
8uka maLaku Luk memandana ?esus

106Ŧ8L8ASkAn 8CPku

8ebaskan rohku unLuk memu[lŴMu
8ebaskan rohku unLuk menvembahŴMu
8lar seaala lkaLanku Lerlepas
8ebaskan rohku kau kusembah

107Ŧ8APWA 1uPAn !uCA 1ƹl

8ahwa 1uhan [uaa aununa baLuku
8ahwa 1uhan [uaa koLa benLenaku
8ahwa 1uhan [uaa penolonaku
?alLu Allahku dan aununa baLuku
Aku percava akan ula perllndunaanku
Aku percava akan ula Landuk selamaLku
Aku percava akan ula sana perlsalku
1empaL perllndunaan vana Leauh

108ŦCA8lLAP uAPuLu kL8A!AAn ALLAP

Carllah dulu kera[aan Allah dan kebenaranŴnva
Maka semua kan dlLambah padaŴMu
Paleluŧhaleluva! (4x)

109ŦuA1AnC kL PAul8A1 1uPAnŦ

uaLana ke hadlraL 1uhan
denaan haLl vana penuh suka clLa
uaLana ke hadlraL 1uhan
denaan senvum dan muka vana aemblra
Lanaaalkan beban dan kesedlhan
vana ada dl dalam haLlmu
kenakan [ubah pu[lan sambuL hadlrnva sana
ra[a
uan aununaŴaununa pun bersorakŴsoral memu[l
ula
uan pohonŴpohon pun berLepukŴLanaan
memu[l ula
Sekallan klLa dl slnl berkumpul dan memu[l ula
?esus 1uhan ra[a ulalah vana berLahLa dl aLas
pu[lan

110ŦPC8MA1l ?LSuS

PormaLl ?esus pu[l lmanuel 1uhankuţ ra[akuţ
8lnLana fa[ar dl dalam kekekalan
kupu[l ula kubersama ula selamaŴlamanva

111ŦPA8l lnl ku8ASA 8APAClA

Parl lnl kurasa bahaala
berkumpul bersama saudara selman
1uhan ?esus L'lah saLukan klLa
Lanpa memandana dl anLara klLa
beraandenaan Lanaan dalam kaslh dalam saLu
haLl
8er[alan dalam Lerana kaslh 1uhan
kau sahabaLkuţ kau saudaraku
1lada vana dapaL memlsahkan klLa 2x

112Ŧkl1A 8L8SAMA LACl

klLa bersama laal Luk pu[l 1uhan
klLa bersama laal dalam kaslh
SesuaLu sedana Ler[adl unLuk kebalkan klLa
klLa bersama laal Luk pu[l 1uhan
klLa bersama laal Luk menvembah 1uhan
klLa bersama sallna menaaslhl
klLa bersama sallna menauaLkan
Þu[l ula alorl haleluva pu[l namaŴnva

113ŦLlPA1 8L1AÞA 8Alk

LlhaL beLapa balk dan lndahnva
saudara vana rukun bersama 2x
ulsaLukan dalam kesaLuan laŧŦlaŧŦlaŧŦ2x

114ŦMuLlA 8ACl AnAk uCM8A

Mullaţ mulla baal anak domba (2x)
S'bab Lnakau mulla dan lavak dlpu[l
vana duduk dl LahLa
uan kau akan memerlnLah s'lamanva
aLas seaala vana dl buml

113ŦMA8l kl1A Þu!l ALLAP kl1A

Marl klLa pu[l Allah klLa dan bersvukur padaŴ
nva
ula vana menclpLa lanalL dan meneLapkan buml
kebesaranŴnva sudah dlnvaLakan dl lanalL
kemullaanŴnva dlnvaLakan dl seluruh buml
ulalah Allah Llada vana laln

116Ŧu!lLAP Aku 1uPAnŦ

u[llah aku 1uhan cobalah aku 1uhan
Selldlkl haLlku dan baLlnku
MaLaku LerLu[u padaŴMu
Aku clnLa padaŴMu 1uhan aku rlndu hadlraLŴMu
1uhan
Aku lnaln selalu dekaL padaŴMu menlkmaLl
kehadlranŴMu
kunvanvl Posana baal ra[aku vana duduk dl
LahLa
Aku mullakan dan kuaaunakan kau lavak
dlsembah

117Ŧ?LSuS ulSAn!unC

?esus dlsan[una (3x) Llnaal malalkaL pu[l ula
umaLŴnva sembah ula ra[aku dlsan[una Llnaal

118Ŧ?LSuS 1'8lMAMu

?esus L'rlma saudara [uaa (2x) sehlnaaa klLa
saLu
Memullakan Allah 8apa dan 1uhan ?esus
krlsLus 2x
?esus L'rlma saudaramu L'rlma saudaramu [uaa

119Ŧ?LSuS kAMl Þu!A

?esus kaml pu[a kaml sembah sbaaal ra[a
Sembah dan pu[l pnuhl LahLaŴMu (3x)
Marl 1uhan [adllah ra[a kaml marl 1uhan [adllah
ra[a

120Ŧ?LSuS kAu kuSLM8AP

?esus kau kusembah (2x)
SaaL vana lndah lnl kau kusembah
Þu[lan kunalkkan dan kaslh kuberlkan
?esus 1uhan mulla kau kusembah

121Ŧ?AnC kuSLM8APŦ

?ana kusembah hanva ?esusţ
vana kupu[a hanva ?esus 2 x
?ana kusan[una hanva ?esus sebab kau Allahku
?esus kau Allahkuţ ?esus Lnakau 1uhanku
?esus Lnakau ra[aku vana Lurun ke dunla
?esus kusembah kauţ curahkan 8oh kudusŴMu
klnl aku menvembah masuk hadlraLŴMu

122Ŧ1L8Þu!lLAP 1uPAn

1erpu[llah 1uhan besar kaslhŴnva
1erpu[llah 1uhan besar kuasaŴnva
kaml sembah kau 1uhan denaan sepenuh haLl
kaml berserah padaŴMu denaan Lulus haLl 2x

123ŦkL8A!AAnMu uA1AnCLAP

kera[aanŴMu daLanalah kehendakŴMu [adllah
ul buml seperLl dl suraa 2x
Mullakanlah ra[a seaala ra[aţ
Þenauasa dl udara dlrunLuhkan
8larlah nama 1uhan dlLeaakkan s'karana
kemullaan kuasaŴnva aLas klLa
kera[aanŴMu daLanalah kehendakŴMu [adllah
ul buml seperLl dl suraa

124Ŧkl1A AuALAP 1Ln1A8A ALLAP

klLa adalah LenLara Allahţ klLa ma[u Lanpa
berhenLl
Sehlnaaa seaala kera[aan dunla men[adl mlllkŴ
nva 2x
uarl seaala pen[uru dunla seaala banasaţ
sukuţ kaum dan bahasa
Akan berkumpul dl hadapanŴnva
orana banvak vana Lak dapaL dlhlLuna
unLuk memu[l Allah
vana berkuasa banaklLlahţ
ma[ulah hal umaLŴnvaŧŧŦhel!

123Ŧ8L8SC8AkŴSC8Al 8ACl 1uPAn

8ersorakŴsoral baal 1uhan s'bab ula lavak dlpu[l
nvanvl denaan rohŴMu Lepuk Lanaan
Allah vana lavak dlpu[l
Lavakţ lavak ?esus lavak dlpu[l
Paleluvaţ Allah vana lavak dlpu[l

126Ŧ?LSuSţ ?LSuS

?esusţ ?esus kunalkkan svukur kepadaŴMu
?esusţ ?esus kusembah su[ud kepadaŴMu
Sunaauh besar dan kudus namaŴMu
?esus kus'lalu pu[l namaŴMu
8esar seLlaŴMuţ rahmaLŴMu dl dalam hldupku
?esus kumenaaslhlŴMu

127ŦSAuuA8AŴSAuuA8lku

Saudaraku saudarlku klLa berkumpul dalam
kaslh ?esus
Saudaraku saudarlku klLa bersaLu dalam Lubuh
krlsLus
sembahţ sembahlah ula ?esus [uru selamaL
Þu[lŴpu[llah ula ?esus ra[a s'aala ra[a

128Ŧ!ALAn PluuÞ C8AnC 8LnA8Ŧ

!alan hldup orana benar
ulLeranal oleh cahva flrman 1uhan
!alan hldup orana benar
Semakln Lerana lndah rembana Lenaah harl
Apablla dla [aLuh
1ldaklah dlblarkan sampal Lera'leLak
S'bab Lanaan 1uhan [ua vana menopananva
uan membanaunkan dla kemball

129ŦkuCln1A kAu ?LSuS

kuclnLa kau ?esus kupu[l kau ?esus
kusembah kau ?esus 1uhan dan ra[aku
uenaan sea'nap haLl dan denaan sea'nap
[lwaku
Akal budl kuclnLa kau

130ŦALLAP 8AnCkl1Ŧ

Allah banaklL Lerseraklah musuhŴnva ) 3 x
Allah sudah banaklL

131Ŧ8ACl ulA ?AnC 8L81AP1A

8aal ula vana berLahLa dan anak domba (2x)
S'aala pu[l dan hormaL dan alorl dan kuasa
s'lamanva (2x)

132Ŧ8AnCkl1LAP uMA1 1uPAn

8anaklLlah umaL 1uhan (2x) banaklLţ banaklL
sekarana
LlhaL dl Lanaan 1uhan kuasaŴnva dlnvaLakan
8anaklLţ banaklL sekarana wakLuŴnva Lelah Llba
(2x)
Allah beker[a luar blasa wakLunva Lelah Llba
(2x)
Allah beker[a luar blasa

133Ŧu8AÞAn ALLAP

urapan Allah Ler[adl dl LempaL lnl
Allah hancurkan seLlap belenaau dosa
Sorak kemenanaan Lerdenaar dl LempaL lnl
ul slnl ada urapan baru

134ŦPCSAnA

Posanaţ hosanaţ hosana vana dlLlnaal (2x)
kupu[l kau 1uhan haLlku bersvukur
kuLlnaalkan kau Allahku hosana vana dlLlnaal

133ŦkAu 8A1u kLSLLAMA1Anku

kau baLu keselamaLankuţ kaulah kekuaLanku
kaulah Allah dan penaharapankuţ kuberharapa
padaŴMu
Aku percava kepadaŴMu kar'na kaslh seLlaŴMu
WakLu kuperluţ kau Lolonaku kuberharap padaŴ
MuŧŦ

136ŦkuSLM8AP kAu

kusembah kauţ kusembah kau
ulLenaah savap para kerublm kusembah kau
Paleluvaţ haleluva dlLenaah savap para kerublm
kusembah kau

137ŦÞLLAnCl kASlPn?A

Apa vana kau alaml klnl
munakln Lak dapaL enakau menaerLl
SaLu hal Lanamkan dl haLl
lndah semua vana 1uhan b'rl
1uhanmu Lak akan memberl
ular beracun pada vana mlnLa roLl
Cobaan vana enakau alaml
Lakkan meleblhl kekuaLanŴMu
1anaan 1uhan sedana merenda
suaLu karva vana aauna mulla
SaaLnva kan Llba nanLl kaullhaL pelanal
kaslhnva
138ŦSAA1 ku MLn?LM8APMu

kupandana kelndahanŴMu kumencarl wa[ahŴ
Mu
kullhaL keaaunaanŴMu kukaauml anuaerahŴMu
kupu[l dan sembah kau (2x)
kusembah Lnakauţ sembah kau
kullhaL kemullaanŴMu dan kekuaLanŴMu
1uhan kaulah pembebaskuţ
penaharapan dan menaraku
kupu[l dan sembah kau (2x
kusembah Lnakauţ sembah kau

139Ŧ1LÞuk 1AnCAn PAl uMA1n?A

1epuk Lanaan hal umaLnva bersuka dl hadapan
1uhan
8ersorak (hel) kepada Allah s'bab dahsvaL dan
a[alb ula
Allah memerlnLah sebaaal ra[aţ ra[a dl aLas
seaala ra[a
kubersuka clLa karena ula hldup dalam haLlku

140Ŧ1lnCClkAnLAP ?LSuS

1lnaalkanlah ?esus 1uhan Allah klLa
uan su[udlah menvembah
dl hadapan hadlraLnva vana kudus
Sebab kuduslah 1uhanţ
kuduslah 1uhan kuduslah 1uhanţ
kuduslah 1uhanţ kuduslah 1uhan 2x

141Ŧ?LSuS SunCCuP lnuAP nAMAMu

?esusţ ?esus sunaauh lndah namaŴMu
kumasuk hadlraLŴMu memu[l dan menvembahŴ
Mu
?esusţ ?esus sunaauh lndah namaŴMu
kumasuk hadlraLŴMu
Panva unLuk menvembahŴMu s'bab Lnakau
lavakţ lavak
S'bab Lnakau vana lavak dlpu[l s'bab Lnakau
lavakţ lavak
1'rlma pu[lan kaml semua

142Ŧ?LSuS SAPA8A1ku

?esus sahabaLkuţ kaulah perllndunaanku
?esus kau ra[akuţ koLa benLena hldupku
Sekallpun kuber[alan dl dalam lembah vana
kelam
kuLldak LakuL Lnakau beserLaku
kubersvukur padaŴMu 1uhan s'bab kaslh seLlaŴ
Mu
dl dalam hldupku anuarahŴMu besar
baalku dl seLlap lanakahku kumemu[lŴMu

143Ŧku8L8S?uku8 ÞAuAMu

kubersvukur padaŴMu dl anLara banasa va
1uhan
kubermasmur baalŴMu dl anLara banasa
s'bab kaslh seLlaŴMu besar
Sampal ke lanalL kemullaanŴMu sampal ke
awanŴawan
1lnaalkan dlrlŴMu menaaLasl lanalL
kemullaanŴMu menaaLasl buml
Llnaalkan dlrlŴMu menaaLasl lanalL kemullaanŴ
Mu (3x)
kemullaanŴMu menaaLasl buml

144Ŧ8AÞA SA1u PAL kuMCPCn

8apa saLu hal kumohonţ 8apa saLu hal kuvakln
8apa denaarkanlah doakuţ
nvaLakanlah anakŴMu dalamku
Supava dunla Lahu (2x) bahwa 1uhan ?esus
hldup

143ŦPAl kAuM lS8ALL

Pal kaum lsrael pu[llah 1uhan
Pal kaum Parun pu[llah 1uhan
Pal kaum Lewl pu[llah 1uhan
Pal oranaŴorana vana LakuL akan 1uhan
Þu[llah 1uhan Lerpu[llah 1uhan
uarl Slon ula vana ulam dl ?erusalem (2x)
haleluva
Aku kan bernvanvl dan bersuka
ul hadapan 1uhanku aku kan bernvanvl
Aku kan bernvanvl dan bersuka rohŴnva
bebaskanku

146ŦuLnCAn ALLAP LAkukAn ?AnC 8LSA8

uenaan Allah lakukan vana besar
uenaan Allah kan hancurkan musuh
klLa nvanvl sorak kemenanaan ?esus ra[a
Allah adalah pemenana bebaskan umaLŴnva
llrmanŴnva menahancurkan musuh
dunla llhaL klLa denaanŧ

147ŦALLAP 8AÞA

Allah 8apa kaml menaaslhlŴMu
?esus krlsLus 1uhan vana kudus
kaml vana ada dl slnl masuk hadlraLŴMu vana
sucl
8erhlaskan kekudusan dan [ubah pu[lan
kaml daLana melavanl sana ra[a vana maha sucl
?ana L'lah berLahLa dl suraa ?esus krlsLus namaŴ
nva
Posanaţ hosana dl LempaL vana Llnaal
Posanaţ hosana dl haLl vana sucl

148ŦkuÞu!l LnCkAu 1uPAn

kupu[l Lnakau 1uhanţ kusembah Lnakau ?esus
PaLlku dan muluLku memu[lŴMu 1uhan
maha besar mulla dan mullalah

149ŦkAuLAP ALLAP 8A!A uAuu

kaulah Allah ra[a uaud vana menahancurkan
musuh
kaulah Allah ra[a uaud
vana selalu dlsan[una Allahku perkasa (2x)
1lada seperLl Lnakau 1uhan Allahku perkasa
(2x)
1lada seperLl Lnakauŧ

130ŦPAn?ALAP LnCkAu

Panvalah Lnakau 1uhan dan ra[aku
Panvalah Lnakau [un[unaan hldupku
ul hadapanŴMu aku bersu[ud karena
kemurahanŴMu
dan kemullaanŴMu lavakkan kamlţ
kuduskan kaml memu[lŴMu
Lavakkan kamlţ kuduskan kaml menvembahŴMu
kuduskan kaml memu[lŴMuţ
menvembahŴMuţ kuduskan kaml

131Ŧn?An?l PALLLu?A

Marl semua memu[l 1uhan Llnaalkan ulaţ
aaunakan ula hal [lwaku
Lanaaalkan bebanŴMu vana merlnLanalŴMu
ualam pu[lan semua kan Lerlepas
nvanvl haleluvaţ haleluva Llnaalkan ulaţ
mullakan ulaţ
Pal [lwaku nvanvl haleluvaţ haleluva
Þu[llah ulaţ mullakan ula s'lamanva


132Ŧ1uPAn MLM8L8lkAn n?An?lAn 8A8uŦ

1uhan memberlkan nvanvlan baru dalam
muluLku
unLuk memu[lŴmu[l Allah klLa
8anvak orana akan mellhaLŴnva dan men[adl
LakuL
Lalu percava kepada 1uhan
?esus clnLa savaţ ?esus clnLa kamu 2 x
?esus clnLa semuanvaţ flrmanŴnva dlaenapl

133Ŧn?An?l 8ACl ulA LACu 8A8uŦ

nvanvl baal ula laau baruţ
nvanvl baal ula s'luruh buml (4x)
Allah besar dan lavak dlpu[l (2x)
8ersukaclLalahţ bersukaclLalah dalam Allah oh
lsrael (2x)
8avakan dan menarllah dl depan Allah hal
pemenana (2x)

134Ŧ?LSuS Aku Cln1A kLÞAuAMu

?esus aku clnLa kepadaŴMu (3x) ?esusku aku
clnLa kau
uenaan sea'nap haLlkuţ denaan sea'nap [lwaku
Panva Lnakau vana paLuL dlsembah
?esus Lak Lerukur kaslhŴMuţ ?esus sunaauh
kuclnLa kau

133ŦSAnC uAMAl

Sana damalţ penunLunţ penvavanaţ puLra Allah
perkasaţ
Þemenanaţ sana ra[aţ
Allah vana hldup s'lamanva kuaaunakanţ
kau kuaaunakan aLas seluruh buml
Makhluk sorak pu[l Pu kuaaunakanţ kau
kuaaunakanţ
Ch vehova kau kuaaunakan

136ŦulALAP SlnCA uA8l ?LPuuAŦ

ulalah slnaa darl ?ehuda ?esus paLahkan
belenaau
8ebaskan klLa ula aununa baLu kemenanaanku
kekuaLanku pada wakLu lemahţ
menara dl wakLu perana
ChŧŦula penaharapan umaLŴnva

137Ŧ1uPAn ?LSuS ul 1LnCAP kl1A

1uhan ?esus dl Lenaah klLa besarţ besar
ula s'nanakan dan alranakan denaan suka clLa
ula menaaslhlţ ula bersuka kar'na klLa
1uhan ?esus dl Lenaah klLa besarţ besarţ besar

138Ŧ?AnC 1L8u1AMA 1ƹA

?ana LeruLama dl dalam hldup lnl
menlnaalkan nama ?esus
?ana LeruLama dl dalam hldup lnl
memullakan namaŴnva
Paleluvaţ haleluva sava mau clnLa ?esus (2x)

139Ŧ?LSuS ?AnC 1L8MAnlS

?esus vana Lermanls buaL [lwakuţ
buaL [lwakuţ buaL [lwaku
?esus vana Lermanls buaL [lwakuţ
kuclnLa s'lamanva

160ŦlnuCnLSlA ÞLnuP kLMuLlAAnMu

?esuslah 1uhan vana lavak dlLlnaalkan
Lavak dlsembah oleh sukuŴsuku banasa
uenaan darahŴMu kau Lelah Lebus banasaku
Cenapl 1uhan flrmanŴMu aLas neaerlku

PaLlku rlndu mellhaL kemullaanŴMu
haLlku rlndu mellhaL curahan kuasaŴMu
dl Lanah LerclnLa neaerlku lndonelsa
kuberdoa lndonesla penuh kemullaanŴMu
lndonesla baal kemullaanŴMu

?a Allahku nvaLakan kemullaanŴMu
va Allahku nvaLakan curahan kuasaŴMu
dl Lanah LerclnLa neaerlku lndonesla
kuberdoa lndonesla penuh kemullaanŴMu
lndonesla baal kemullaanŴMuŧ(Lerakhlr dlulana
3x)

161ŦA!A8 kAMl 1uPAn

A[ar kaml 1uhan menahlLuna harlŴharl
Aaar kaml beroleh haLl bl[aksana
A[ar kaml 8apa hldup dalam [alanŴMu
Aaar semua rencanaŴMu dlaenapl
Mullalah namaŴMu 1uhan dan a[alb [alanŴMu
Þlmpln kaml dl seLlap wakLu
8esar seLlaŴMu 1uhan aaunalah karvaŴMu
?esus kaml bersvukur padaŴMu

162ŦAku 8lnuu MLnCLnALMu

Aku rlndu menaenalŴMu
MenaenalŴMu secara prlbadl
8ukan hanva kukaauml semua karva dan
clpLaanŴMu
1apl Llada kukenal prlbadl semuanva slaŴsla sa[a
Aku menaenalŴMu secara prlbadl
hlnaaa ku Lahu rencanaŴMu
Aku menaenalŴMu secara prlbadl
LewaL flrman dan 8oh kudus kukenal

163ŦALLAP kuASA

Allah kuasa melakukan seaala perkara
Allahku maha kuasa ula clpLakan selsl dunla
ALur s'aala masa Allahku maha kuasa

164ŦALLAPku kAn MLMLnuPl

1lada vana musLahll baal ula
a[alb s'aala peker[aanŴnva
S'aala perkara kuLanaauna dalam ula
dl dalam kekuaLan kuasaŴnva
ul dalam kekuaLan kuasaŴnva
Allahku kan mencukupl keperluanŴMu
menuruL kekavaan dan kemullaanŴnva
Allahku kan memenuhl kebu1uhanmu
dl dalam ?esus 1uhan

163Ŧ8AÞA ku8lnuu 1ƹC

8apa kurlndu menvenanakanŴMu
A[arku leblh dalam Luk menaenalŴMu
8apa kuplnLa lavakkan aku
bawaku unLuk menvembahŴMu
ul ballk Llral vana sucl berLemu muka denaan
muka
1enaaelam dl dalam kaslhŴMu
8apa oh 1uhan kurlndukan selalu ulam dalam
balLŴMu
166Ŧ1lAuA ?AnC MuS1APlL 8AClMu ?LSuS

1lada vana musLahll baalŴMu ?esus
1lada vana musLahll baalŴMu
1lada vana musLahll baalŴMu ?esus
S'bab lLu ku percava

S'aala perkara kan dapaL kuLanaauna
uldalam ?esus 1uhanku
?ana b'rl kekuaLan kepadaku
1lada vana musLahll baalŴMu

167Ŧ8AÞA LnCkAu SunCCuP 8Alk

8apa Lnakau sunaauh balk
kaslhŴMu mellmpah dl hldupku
8apa ku berL'rlmakaslh berkaLŴMu harl lnl
?ana kau sedlakan baalku
kunalkkan svukurku buaL harl vana kaubrl
1ak hablsŴhablsnva kaslh dan rahmaLŴMu
S'lalu baru dan Lak pernah LerlambaL
perLolonaanŴMu
8esar seLlaŴMu dl s'pan[ana hldupku

168Ŧ8LSA8 kA8?AMu

8esar dan a[alblah karvaŴMu
Adll dan benarlah [alanŴMu
8a[a s'aala banasa vana mahakuasa
Mulla namaŴMu lavaklah seaala banasa
Su[ud kepadaŴMu s'bab kau Allah
vana kudus lavak dlsembah

169ŦuLnCAn ll8MAnn?A ?AnC A!Al8

uenaan flrmanŴnva vana a[alb LerclpLa karvaŴ
nva
Slana dan malamţ lanalL dan buml semua vana
ada
8urunaŴburuna berklcauan menvambuL sana
surva
8unaa bermekaranţ alam rlana rla memu[l
namaŴnva
SemesLa bernvanvl karena kaslhŴnva
1ak berubah sampal selamanva
pu[l aaunakan namaŴnva
Panva 1uhanlah vana lavak unLuk dlpu[l
Panva 1uhanlah vana lavak unLuk dlpu[l

170ŦuLnCAn SLCLnAÞ PA1l

uenaan sea'nap haLl denaan sea'nap [lwa
uenaan kekuaLanku kusembah kau 1uhan
ualam kekudusanŴMu kuanakaL Lanaanku
kurlndu selalu dalam hadlraLŴMu
S'bab Lnakau vana kudus anak domba Allah
uarahŴMu Lercurah dl aLas kalvarl
S'bab Lnakau vana lavak Lerlma pu[lan
PormaL dan kuasa sekarana dan selamanva

171ŦulA !AMAP

1erLlndlh denaan beban beraL
uosa dunla men[eraL lalu kudaLana pada ?esus
ula memberl keleaaan ula [amah oh ula [amah
uan b'rl damal dl haLlku semua L'lah berubah
uan aku Lahu ?esus [amah ku[adl baru
Se[ak ku[umpa denaan ?esus dosaku L'lah
dlLebus
uan kupu[l ula selamanva sampal akhlr havaLku

172ŦulA SunCCuP lnuAP 1ƹl

ula sunaauh lndahţ ula ?esus
ula a[albţ ula mulla ula aauna
ula clnLa daku dan ampunlku
8ahkan rela b'rlkan nvawanva Luk s'lamaLkanku
SambuLlah ?esusţ Llnaalkan ?esus
8rl ula hormaLţ pu[lanţ dan kuasa ?esus ra[a
8aal vana mullaţ kuanakaL Lanaanku
kau kupu[aţ kuclnLaţ kusembah haleluva

173ŦulÞuLlPkAn un1uk MLMuLlPkAn

SaaL umaLŴMu bersaLu Lersunakur dalam
hadlraLŴMu
Merendahkan dlrlţ
mencarl wa[ahŴMu berdoa baal banasa lnl
SaaL umaLŴMu berdoa bawa kaml menaenal lsl
haLlŴMu
Cenapl [an[lŴMu pullhkan neaerlku Leaakkan
kera[aanŴMu
ulpullhkan unLuk memullhkan banasa
1uhan lnl doa kaml dlpullhkan unLuk
memullhkan banasa
Þullhkan s'karana nearl kaml

174ŦLL SPAuuAlŦ 1ƹA

1ak usah kau LakuL Allah men[aaamu
1ak usah kau blmbanaţ ?esus p'llharamu
1ak usah kau susahţ 8oh kudus hlburmu
1ak usah kau cemasţ ula memberkaLlmu
Ll Shaddalţ el Shaddal Allah maha kuasa
ula besarţ ula besarţ el Shaddal mulla
Ll Shaddalţ el Shaddal Allah maha kuasa
8erkaLŴnva mellmpahţ el Shaddal

173ŦPAul8A1n?A ÞLnuP SukA Cl1A

PadlraLŴnva penuh suka clLa
ul dalamŴnva bahaala selamanva
8ersekuLu denaanŴnva ku mlllkŴnva
ula mlllkku hadlraL 1uhan pnuh suka clLa
sunaauh

176ŦlnlLAP PluuÞku
lnllah hldupkuţ lnllah haLlku
lnllah s'aala vana kumlllkl s'aala vana
kuharapkan
kupersembahkan baalŴMu
Lnakau 1uhan vana lavak dlsembah
?esus ra[a aLas seaalanva
Þakal akuţ uLus aku baal kemullaanŴMu

177Ŧln1C M? PLA81 (Marl Masuk)

lnLo mv hearLţ lnLo mv hearL
Come lnLo mv hearLţ lord !esus
Come lnLo davţ come ln Lo sLav
Come lnLo mv hearLţ lord !esus

Marl masukţ marl masuk
Masuk haLlku va ?esus
uaLana s'karanaţ daLana Llnaaal
ualam haLlku va ?esus

178Ŧ!lWAku 1L88ukA 1ƹl
!lwaku Lerbuka unLukŴMu 1uhan
S'lldlklţ nvaLakan s'aala perkara
Slnakapkan semua vana Lerselubuna
Supava kulavak dl hadapanŴMu 1uhan

179ŦkAu PAul8 1uPAnŦ

SaaLku memu[l Lnakau hadlr 1uhan
SaaLku menvembah Lnakau [amah haLlku
kurasakan kaslh kuasaŴMu menaubah hldupku
2 x
klnl rohku dlperbaharul
L'rlma kaslh ?esus unLuk [amahanŴMu 1uhan
1'rlma kaslh ?esus unLuk curahan 8oh kudusŴ
Mu
kulnaln hldup s'lalu berkenan kepadaŴMu
menaaslhl Lnakau leblh sunaauh

180ŦkASlP ALLAPku

kaslh Allahku sunaauh L'lah LerbukLl
keLlka ula serahkan anakŴnva
kaslh Allah mau berkorban baal kau dan aku
1ak ada kaslh seperLl kaslhŴMu
8ersvukurţ bersvukurţ bersvukurlah
8ersvukur karena kaslh seLlaŴMu
kusembahţ kusembahţ kusembah kau
kusembah
selama hldupku kusembah kau 1uhan

181ŦkASlP SL1lAMu 1uPAn

kaslh seLlaŴMu 1uhan
Lak lekana oleh panas Lak lapuk oleh hu[an 2x
ku mau menarl memu[l baalŴMu 1uhan
ku mau menvanvl menvembah nama ?esus
kaslh seLlaŴMu 1uhan
Lak lekana oleh panas Lak lapuk oleh hu[an

182ŦkLkuuuSAnMu 8AÞA

kekudusanŴMu 8apaţ penaorbananŴMu ?esusţ
ÞenahlburanŴMu 8oh kudus membuaLku
Lerpesona
1lada laal kaLaţ Llada laal harLa Llada laal dava
Selaln memu[l dan menvembahŴMu
Clorlŧalorl baalŴMu ?esus Allah vana kudus
selamanva
Clorlŧalorl nvanvl hosana baal sana ra[aţ
haleluva

183ŦkC1A (nLCL8l) 1L8Cln1A

kaml su[ud dl kaklŴMu merendahkan dlrl
8ersaLu denaan LanalsŴMu baal koLa (nearl)
LerclnLa
8lar belas kaslhŴMuţ 8apa klan berLambah
nvaLa
dlcurahkan aLas kaml
lawaLlah umaLŴMu ampunllahţ s'lamaLkanlahţ
Þullhkanlah koLa (nearl) LerclnLa
Slnarl denaan Lerana kaslhŴMu denaar doa kaml

184ŦkulnCln MLnuLnCA8 SuA8AMu

kulnaln mendenaar suaraŴMu 1uhanku
kusadar dlclpLakan unLuk rencanaŴMu vana
mulla
kuserahkan hldupku padaŴMu ?esus ra[aku
kan kuperhaLlkan kehendakŴMu padaku
kumau LuruL selalu dalam rencanaŴMu 1uhan
Sampal buml penuh kemullaanŴMu

183Ŧku!A1uP Cln1A ÞAuAn?A

ku[aLuh clnLa padaŴnva Lambah dan dalam dan
1ambah dan dalam laal 2x
?esus lndah dan lndahlah semakln lndah
ChŧclnLanva anLara Allah dan aku
ku[aLuh clnLa padaŴnva Lambah dan dalam dan
1ambah dan dalam laal

186ŦkukACuMţ PC8MA1 LnCkAuŦ 1ƹA

kau sunaauh lndah Llada Laranva
Sunaauh menak[ubkan sunaauh a[alb 'Luk
dlmenaerLl
Leblh darl semua vana ada hlkmaLŴMu Llada
Lerselaml
kaslhŴMu dalam Lak Lerduaa
kau sunaauh lndah Llada Laranva mulla dan
berkuasa
kukaaum hormaL akan Lnakau
kukaaum hormaL akan Lnakau
kau Allah vana lavak dlpu[l kukaaum akan
Lnakau

187Ŧku MLLA?Anl ?LSuS

1lada leblh lndah kumelavanl ?esus
Walaupun sukar dan beraL [alannva Lakkan aku
undur
Sebelum berakhlr hldupku
kar'na aku Lahu apa arLl hldupku
kumelavanl ?esus lLu leblh lndah darl semua
kumelavanl ?esus lLu leblh manls darl semua
1erlndah dalamku Lelah kulepaskan Lerkaslh
dalamku
1elah kuLlnaaalkan asal haLl ?esus merasa
senana selalu
kar'na aku Lahu apa arLl hldupku

188Ŧ8ACAlkAn 8L!AnA

8aaalkan be[ana slap dlbenLuk
demlklan hldupku dl LanaanŴMu
uenaan urapan kuasa rohŴMu
ku dlbaharul selalu
!adlkanku alaL dalam rumahŴMu
lnllah hldupku dl LanaanŴMu
8enLuklah seLuruL kehendakŴMu
pakallah sesual rencanaŴMu
kumau s'perLlŴMu ?esus
dlsempurnakan selalu
ualam seaenap [alanku
memullakan namaŴMu

189ŦkuSlAÞkAn PA1lku 1uPAn 1ƹC

kuslapkan haLlku 1uhan 'Luk denaar flrmanŴMu
saaL lnl
kusu[ud menvembahŴMu 1uhan
masuk hadlraLŴMu saaL lnl
Curahkan urapanŴMu 1uhan baal [emaaLŴMu
saaL lnl
kuslapkan haLlku 1uhan 'Luk denaar flrmanŴMu
llrmanŴMu 1uhan Llada berubah dahulu
sekaranaţ
SelamaŴlamanva Llada berubah
llrmanŴMu 1uhan penolona hldupku
kuslapkan haLlku 1uhan 'Luk denaar flrmanŴMu

190ŦMA1Aku 1L81u!u ÞAuAMu

MaLaku LerLu[u padaŴMu
sea'nap hldupku kusrahkan padaŴMu
8lmblna aku masuk rencanaŴMu
Luk membesarkan k'ra[aanŴMu
kumau menalkuLl kehendakŴMu va 8apa
ku mau selalu menvenanakan haLlŴMu

191ŦMLn?LnAnCkAnMuŦ 1ƹ C
1uhan ku mau menvenanakanŴMu
1uhan benLuklah haLl lnl [adl be[ana unLuk
hormaLŴMu
Cemerlana baaal emas murnl
8effť menvenanakanŴMu senanakanŴMu
hanva lLu kerlnduanku 2x
1uhan kuserahkan haLlku semua kuberlkan
padaŴMu
kuduskan hlnaaa Lulus selalu aaar aku
menvenanakanŴMu
192ŦMu!lZA1 1L8!AulŦ

kurasakan kaslhŴMu 1uhan
kurasakan kuasaŴMu 1uhan
kurasakan kaslh kuasa 8oh kudus 2 x
kurasakan kehadlranŴMu
Curahkanlah kuasaŴMu 1uhan
Mu[lzaL Ler[adl dl LempaL lnl
Curahkanlah kuasaŴMu 1uhan
Mu[lzaL Ler[adl sekarana lnl

193ŦMuLlAkAn 1uPAn CununC 8A1uku

Mullakan Allah baLu karanaku
Sempurnalah seaala karvaŴnva
Mullakan Allah aununa baLuku
Sempurnalah seaala [alanŴnva
Allah vana seLlaţ adlllah ula besar dan aauna
ula
Allah vana seLlaţ adlllah ula mulla dan aauna
ula

194ŦnLA8L8 M? CCu 1C 1PLL

nearer mv Cod Lo 1heeţ nearer Lo 1hee
Lven Lhouah lL be a cross LhaL ralsed me
SLlll all mv sonas shall be nearer mv Cod Lo
1hee
nearer mv Cod Lo 1heeţ nearer Lo 1hee

uekaL Lnakau 1uhanţ dekaL Lnakau
PaLlku vana rlsau dlhlburkan
kukenana dosaku dan s'aala celaku
ul dalam LanaanŴMu kuserahkan

193ŦCÞLn Cu8 L?LS LC8u 1ƹu

Cpen our eves lordţ we wanL Lo see !esus
1o reach ouL and Louch hlm and sav LhaL we
love hlm
Cpen our ears lord and Leach us Lo llsLen
Cpen our eves lordţ we wanL Lo see !esus

196Ŧ8CCk Cl ACLS

8ock of aaes clefL for me
leL me hlde mvself ln 1hee
LeL Lhe waLer and Lhe blood
from Lhv wounded slde whlch flowed
8e of sln Lhe double cure
Save from wraLh and make me pure
noLhlna ln mv hand l brlna
slmplv Lo Lhv cross l cllna
naked come Lo 1hee for dress
helpless look Lo 1hee for arace
vlle l Lo Lhe founLaln flv
wash me savlor or l dle

8aLu karana vana Leauh Lnakau perllndunaanku
Lnakau Lldak Leraerak dl aelorapun Leaak
1uhan ?esus kuseruť Lolonaţ Lolona anakŴMu

197ŦSAA1 lnl SAA1 lnuAPŦ

SaaL lnl saaL lndah ku memu[l dan menvembah
PadlraLŴMu kurasakan saaL kusembah kau
SaaL lnl saaL 1uhan kau curahkan urapanŴMu
PadlraLŴMu kurasakan saaL kusembah kau
PadlraLŴMu kurasakan saaL lnl Ŵ saaL lnl
urapanŴMu kurasakan saaL aku menvembah
kau 1uhan

198ŦSAA1 kAMl 8L8kuMÞuL

SaaL kaml berkumpul rohŴMu beker[a
A[ar kaml memullakan namaŴMu
kala haLl kaml mulal menvembah
8erkaLŴMu aLas kamlţ 1uhan berkaLŴMu aLas
kaml
kaslh 1uhan Lak berkesudahan
1ak hablsŴhablsnva rahmaLŴnva
Selalu baru seLlap paalţ baru seLlap paal
8esar seLlaŴMu 1uhanţ besar seLlaŴMu

199ŦSAA1 ÞACl/SlAnC/MALAM PA8l 1ƹl

SaaL paal (slana/sore/malam) harl kudaLana laal
Menahadap 1uhan dan rendahkan dlrl
Menaucap svukur buaL harl vana kau brl
Memu[l 1uhan denaan sep'nuh haLl
kusembah kau Allah maha kudus
kuLlnaalkan Allah maha Llnaal
kuserahkan Lubuh [lwa rohku
ualam plmplnanŴMu 1uhan

200ŦSLA8CP ML C CCu

Search me o Cod and know mv hearL Lodav
1rv me o savlorţ know mv LhouahL l prav
Seek lf Lhere be some wlcked wavs ln me
Cleanse me from everv sln and seL me free

S'lldlkllah haLlku va 1uhan u[llah aku
Sembuhkan daku p'llharakan [alanku selalu
Sampal ku masuk kedlamanŴMu

201ŦSlnA8lLAP

1uhan Lerana kaslhŴMu berslnar
ul Lenaah keaelapan berslnar
?esus Lerana dunla slnarl kaml
8ebaskan kaml denaan kebenaranŴMu
Slnarl kamlţ slnarl kaml

Slnarllah buml denaan kemullaan 8apa
Marl 8oh kudus bakar haLl kaml
8an[lrllah banasaŴbanasa denaan anuaerah dan
kaslh
klrlm flrmanŴMu blar LeranaŴMu berslnar

202Ŧku8ASAkAn PAul8A1MuŦ

Slnar kemullaanŴMu 8apa memenuhl
sekellllnaku
kurasakan hadlraLŴMu kau Lenaaelamkan
[lwaku
kulnaln LeLap Llnaaal bersamaŴMu
kulnaln LeLap dl slnl menlkmaLl balLŴMu
kulnaln LeLap dl slnl dan memandana lndah
wa[ahŴMu

203Ŧ1PlS WCnuL8luL uA?

1odav l wlll walk wlLh mv hands ln Cod
1odav l wlll LrusL ln Plm and noL be afrald
lor Pe wlll be Lhereţ for Pe wlll be Lhere
Lverv momenL Lo share
on Lhls wonderful dav Pe has made

204Ŧ1uPAn ?LSuS SL1lAŦ 1ƹA

1uhan ?esus seLla ula sahabaL klLa
ualam s'aala susahku selalu menahlburku
ula menaerLl bahasa LeLesan alr maLa
WakLu badal menaamuk dan aelombana
menverana
1uhan ?esus seLla

203Ŧ?AnC MAPA MuLlA

Panva Lnakaulah vana maha mulla
?ana berLahLa dl LempaL vana maha Llnaal
Panva Lnakaulah vana maha mulla
kupu[l kusembah kau selamanva
?esus Lnakaulah ra[a aLas seaalanva
Panva Lnakaulah vana maha mulla

206Ŧ8L8lkAnku PA1l

8'rlkanku haLl s'perLl haLlŴMu
?ana penuh denaan belas kaslhan
8'rlkanku maLa s'perLl maLaŴMu
Memandana Lualan dl sekellllnaku
8'rlkanku LanaanŴMu Luk melakukan LuaasŴMu
8'rlkanku kaklŴMu melanakah dalam rencanaŴ
Mu
8'rlkanku b'rlkanku b'rlkanku haLlŴMu

207ŦkukAn 8AnCkl1

Marl klLa semua umaL plllhan Allah
denaarlah panaallanŴnva
'Luk menaaenapl flrmanŴnva sekaranalah
wakLunva
'Luk berdlrl baal banasa lnl marl ma[u umaL
pemenana
kukan banaklL nvaLakan kemullaanŴnva
kukan banaklL nvaLakan kebesaranŴnva
Sampal seLlap luLuL berLeluL semua lldah
menaaku
?esus krlsLus ulalah 1uhan ra[a seaala ra[a
ulalah ra[a

208ŦML8LkA ÞL8Lu 1uPAn

1lap harl kuLemukan mereka vana Lerhllana
Pldup vana Lak menenLu arah Lu[uan
ualam Lawa mereka Lerslmpan duka
namun 1uhan mendenaar Lanals mereka
M'reka perlukanţ m'reka perlukan
kaslh ?esus vana besar s'baaal [awaban
M'reka perlukanţ m'reka perlukan
1ldakkah kau sadarl ula kaslh vana se[aLl
M'reka perlukan
1uhan memanaall klLa 'Luk membawa LeranaŴ
nva
1lada leblh berharaa darl vana Lerhllana
kaslhŴnva mencellkkan buaLku menaerLl
M'reka perlu mendenaar LenLana kaslhŴnva

209Ŧ1LCuPkAn

1eauhkan! kuaLkan!
S'bab 1uhan Allah bersamaŴMu 2x
ku Llada aenLar
ku Llada cemas
ku ma[u dalam lman dan kem'nanaan
Avo ma[u dalam lman dan kem'nanaan
S'bab 1uhan AllahŴMu bersamaŴMu

kuLahu 1uhan serLaku
Selalu bersamaku
1ak pernah Llnaaalkanku
1uhan kekuaLanku

210ŦSPCu1 1C 1PL LC8u

Mv !esusţ mv savlor
Lord Lhere ls none llke vou
All of mv davs
l wanL Lo pralse
1he wonders of vour mlahLv love
Mv comforLţ mv shelLer
1ower of refuae and sLrenaLh
LeL everv breaLh all LhaL l am
never cease Lo worshlp vou

ShouL Lo Lhe lord all Lhe earLh leL us slna
Þower and ma[esLv pralse Lo Lhe klna
MounLalns bow down and Lhe seas wlll roar
AL Lhe sound of vour name
l slna for [ov aL Lhe work of vour hands
lorever l'll love vou forever l'll sLand
noLhlna compares Lo Lhe promlse l have ln vou

211ŦCL8APn?A PA8l lnl

Cerahnva harl lnl dl saaL klLa bersaLu
8ahaala 'kan klLa lalul selrlna lanakah
ueLakŴdeLak wakLu
Cerahnva harl lnl dl saaL Lnakau hadlr ?esus
MenaLap lanakah hldup klLa Lanpa ada seaarls
raau
uan klnl L'lah berseml bahaala dl haLl
MenaLap kehldupan
menvambuL hanaaLnva menLarl esok
kaml bersvukur (2x) padaŴMu ?esus )2x

212ŦMuLlA / MA!LS1? 1ƹ8es

Mullaţ sembah ra[a mulla
8aal ?esus pu[l hormaL dan kuasa
Mulla aauna k'ra[aanŴnva
uarl suraa daLana unLuk sanap umaLŴnva
ulpu[l dlLlnaalkan namaŴnva ?esus
PormaL dan mullakanlah ?esus ra[a
Mulla sembah ra[a mulla
ula L'lah maLl dlbanaklLkan [adl ra[a

Ma[esLvţ worshlp hls ma[esLv
unLo !esus be all alorv power and pralse
Ma[esLv klnadom auLhorlLv
llow from hls Lhrone unLo hls own
Pls anLhem ralse
So exalL llfL up on hlah Lhe name of !esus
Maanlfv come alorlfv chrlsL !esus Lhe klna
Ma[esLvţ worshlp hls ma[esLv
!esus who dled now alorlfled klna of all klnas

213Ŧ8L81LMu uALAM kASlPn?A

8erLemu dalam kaslhŴnva
8erkumpul dalam anuaerahŴnva bersukaclLa
semua
ul dalam rumah 1uhan

CŧŦ Saudaraku dan kau saudarlku
1uhan clnLa dan menaaslhlmu
marl bersuka clLa semua dl dalam rumah 1uhan

214ŦPLnuAk 8L8S?uku8 1ƹC

Aku hendak bersvukur pada 1uhan
kar'na keadllanŴnva
uan bermasmur baal nama 1uhan
?ana maha Llnaal
8effť
?a 1uhan ţ 1uhan kaml
8eLapa mullaŴnva
namamu 1uhan kaml
ulmullakan aLas s'luruh buml

213Ŧ?LSuS MLM8L8lku kLMLnAnCAn

ku Lldak LakuLţ s'bab kau beserLaku
ku Lldak blmbana ţ s'bab Lnakau Allahku
Lnakau meneauhkanku ţ bahkan menolonaku
kau baLu karanaku ţ ?esus 1uhan

?esus memeaanaku denaan Lanaan kananŴMu
?esus memberlku kemenanaan
?esus memeaanaku denaan Lanaan kananŴMu
?esus memberlku kemenanaan

216ŦÞL8SA1ukAnLAP CL8L!AMu

SaaL lnl kuberdoa kepadaŴMu va 1uhanku
ÞersaLukanlah aere[aŴMu
Sallna menompana sallna membahu
1lnaalkan 1uhan hal seluruh banasa

LluŴelukan ?esus sana ra[a
8ersaLu padulah hal seluruh aere[a
'Luk menvambuL kedaLanaanŴnva
SaaL lnl ku berdoa kepadamu va 1uhanku
ÞersaLukanlah aere[aŴMu
Sallna menompana ţ sallna membahu

217Ŧ8L8S?uku8LAP

uaLanalah ke balLŴnva denaan haLl bersvukur
kedalam pelaLaranŴnva denaan haLl bersuka
8asakan dan llhaLlah beLapa balknva 1uhan
8aal vana berllnduna padaŴnva
Akan bersorakŴsoral 2x

8ersvukurlah kepada 1uhan sebab la balk
8ahwasanva unLuk selamanva kaslh seLlaŴnva
8ersvukurlah kepada 1uhan sebab la balk
8ahwasanva unLuk selamanva 3x kaslh seLlaŴ
nva

218Ŧ1lAÞ LAnCkAPku

1lap lanakahku ulaLur oleh 1uhan
uan Lanaan kaslhŴnva memlmplnku
ulLenaah alombana dunla menakuLkan
PaLlku LeLap Lenana Leduh
8effť
1lap lanakahku 1uhanlah vana memlmpln
keLempaL Llnaalku ulanLarŴnva
Plnaaa sekall nanLl aku Llba
ulrumah 8apa suraa vana baka

219ŦAkuLAP SLC8AnC SlSWA

Akulah seorana slswaţ aku punva Lenaaa
Aku punva se[uLa clLaŴclLa
Aku punva semanaaLţ aku banvak ldea
1uhan pakallah lLu semuanva

Ch 1uhan lnllah aku anakmu vana rema[a
?ana muda vana kecll
?ana Lak berarLl lnl
1apl kupunva semanaaL membanaun
aeneraslku
unLuk kemullaan namaŴMu

220ŦALLAP l1u 8Alk

Allah lLu balk ţ sunaauh balk baalku
ulLun[ukkanŴnva kaslh seLlaŴnva
ula menvedlakan vana kuperlukan
MenvaLakan kebalkanţ
MenvaLakan kebalkanţ
MenvaLakan kebalkanŴnva padaku

kaslh seLlaŴnva Lak pernah berubah
uulu s'karana dan s'lamanva
A[alblah kuasa dalam namaŴnva
?esus luar blasa

221ŦÞu!l ulA PALLLu?A
(Slnalna Clorv Þralse 1he Lord)

Marl klLa pu[l ula Paleluva
Marl klLa pu[l ula Paleluva
Marl klLa pu[l ula Paleluva
Paleluva marl klLa pu[l ula
Pal saudara pu[l ula Paleluva
Pal saudarl pu[l ula Paleluva
klLa semua pu[l ula Paleluva

222Ŧ?LSuS LnCkAuLAP ÞLLl1A PluuÞku

?esus Lnakaulah pellLa hldupku
1lada vana seperLlŴMu
?esus Lnakaulah harapan hldupku
Memb'rl damal baal [lwaku
?esus Lnakaulah [alan kebenaran
ÞlnLu masuk kera[aan 8apa
kaslhŴMu ?esus leblh darl semua
kuclnLa kau selamanva

223Ŧ8L8S?uku8 SLLALu

8ersvukur selalu baal kaslhmu dldalam hldupku
uan Lakkan kuraau
ALas rencanamu Luk masa depanku
S'baaal 8apa vana balk
1akkan pernah kau melupakanku
S'baaal 8apa vana sanaaL balk
1akkan pernah kau menlnaaalkanku

kukan menarl dan bersuka kar'naŴMu
CŧŦ?esusku
uan kukan mlnum alrmu
8aaal rusa rlndu
Selalu ku hldup dalamŴMu
ua hldupŴMu dldalam ku
C ?esusku kau sanaaL kuclnLa


224Ŧ8lA8LAP MAnlS kAu uLnCA8

?a 1uhanku aku hendak bernvanvl
baalŴMu selama 'ku hldup
?a Allahku ţ aku hendak bermasmur
baalŴMu selaal 'ku ada
8effť
lnllah vana kurenunakan seLlap wakLu
nvanvlan pu[lan dan penaharapan kepadaŴMu
8larlah manls kau denaan 1uhan
Manls kau denaar 1uhan
uan haLlku bersuka kar'naŴMu

223Ŧ8lA8Þun CununC 8L8An!AkŦ 1ƹC

8larpun aununaŴaununa beran[ak
dan seaala buklLpun beraovana 2 x
Lapl kaslh seLlaŴMu Lak akan beran[ak darlku
1ak akan beran[ak Lak akan beraovana ) 2 x
uemlklanlah flrman 1uhan
vana menaaslhlku

226ŦCAk8AWALA MLM8L8l1AkAn

Cakrawala memb'rlLakan alam luas meluklskan
Allah lLu kaslhţ hal [lwaku ŧ

8uklL aununa menaaemakan
LauLan luas mencermlnkan
Allah lLu kaslh padaku

1erdenaarnvanvlan svukur
ualam alam vana Lerana dan membara
dan nvanvlan burunaŴburuna dl paal vana cerla
seluruh alam anakaL blcara

227ŦulPAuAÞAn 1AP1AMu

ulhadapan LahLa kukaauml kuasaŴMu
kuanakaL Lanaanku ra[aku dan Allahku
kunvaLakan kebesaran dan kemullanŴMu
uan blarlah rohŴMu p'nuhlku denaan kuasaŴMu

kusu[ud menvembah dlkaklŴMu va Allahku
kan kunvanvlkan kekaaumanku buaL
kelndahanŴMu
uan kuanakaL Lanaanku baalŴMu
ul hadapan LahLa kukaauml kaslhŴMu

228ŦLnCkAuLAP kLkuA1Anku

Lnakaulah kekuaLanku LempaL perllndunaanku
SaaL badal menerpa aku Lak akan aovah
Aku Lak akan aovah s'bab kau serLaku

Se[auh lanalL darl buml baalLu besarŴnva kaslhŴ
Mu
Þenuhl haLl kaml vana rlndu menvembahŴMu
?esus

Se[auh lanalL darl buml bealLu besarŴnva kaslhŴ
Mu
kaulah 1uhan kekuaLanku sukaclLaku

229ŦPAn?A uLkA1 ALLAP SA!A

Panva dekaL Allah sa[a aku Lenana
uarl padanvalah keselamaLanku
Panva ula aununa baLuku
Panva ula koLa benLenaku
Aku Lldak akan aovah s'lamaŴlamanva

230ŦPl1unC 8L8kA1

8lla Lopan k'ras melanda hldupmu
8lla puLus asa dan leLlh lesu
8erkaL 1uhan saLuŴsaLu hlLunalah
kau nlscava kaaum oleh kaslhŴnva

8erkaL 1uhan marl hlLunalah
kau kan kaaum oleh kaslhŴnva
8erkaL 1uhan marl hlLunalah
kau nlscava kaaum oleh kaslhŴnva

231Ŧ!AnCAn LLLAPŦ

!anaan lelah beker[a dl ladananva 1uhan
8oh kudus vana b'rl kekuaLan
?ana menaa[ar dan menopana
1lada lelah beker[a bersamaŴMu 1uhan
?ana selalu mencukupkan akan seaalanva
8aLakan Lanah beraelombana
1lmbunlah Lanah vana berlobana 2x
Men[adl slap dl banaun dl aLas dasar lman

232Ŧ?LSuS ÞL8PA1lkAn

ul Lenaah ombak dan arus pencobaan
Pamplr Lerhllana Lu[uan arah hldupku
8aaalkan kapal vana s'lalu dlombanaŴ
amblnakan
Menaharap kaslhŴnva seolahŴolah Llada mampu

?esus perhaLlkan kehldupan Llap orana
?ana sudah rusak dlbeLulkan denaan penuh
kaslh savana
?esus perhaLlkan Llap LeLesan alr maLa
la menaerLl haLlmu vana penuh penvesalan
dosa

233ŦÞL8CA?ALAP kLÞAuA 1uPAn

Þercavalah kepada 1uhan
uenaan seaenap haLlmu
uan [anaan bersandar kepada penaerLlanmu
sendlrl

8erbahaalalah oranaŴorana vana memperoleh
hlkmaLŴnva
Leblh berharaa darl emas perak dan permaLa
umur pan[ana dlLanaan kananmu
kekavaan hormaL dl Lanaan klrl
!alan vana penuh damal se[ahLera senanLlasa

234ŦSL8A8 1uPAn 8Alk

Masuk aerbanaŴnva bersvukur
uenaan penuh pu[lan
8ersuka dlhadlraLŴnva
nvanvl besarkan aauna namaŴnva

Þu[l ula Lluplah sanakakala
Muslk dan Larlan
Semua makhluk dlbuml dlsuraa
uenaan sea'nap haLl nalkkan pu[lan


S'bab 1uhan balkŧŧ 3x
AnuarahŴnva kekal selamanva

?esus krlsLus Allah 1uhanku
ÞenclpLa s'aalanva
uaLanalah dlhadapanŴnva
AnakaL Lanaanmu nalkkan pu[lan

233ŦSunCAl SukACl1AMu

Sunaal sukaclLaŴMu menaallr dalamku
Anaaur sukaclLaŴMu mellmpah dalamku
kumenarl dan bersuka
Þu[l hu dl seLlap wakLu
Sebab sunaal sukaclLaŴMu ada dalam ku

8effť
Menaallr bersamaŴMu ţ bersuka dl dalamŴMu
MenalkuLlŴMu 1uhan dalam keaerakanŴMu
MelavanlŴMu 1uhan dl dalam sukaclLaŴMu
S'bab hanva 1uhan vana membuaL sukaclLaku
penuh

236ŦSunCCuP lnuAP kAu 1uPAnŦ

kucarl wa[ahŴMuţ Lemukan kaslhŴMu
kau bukan 1uhan vana [auh darlku
kupanaall namaŴMu kudenaar [awabŴMu
kau 1uhan vana s'lalu denaar seruan haLlku

Sunaauh lndah kau 1uhan
Þenuh kaslh dan savana
kau LempaL penahlburan
8aal seLlap haLl vana Lerluka
Sunaauh lndah kau 1uhan
Menara perllndunaan
kau sumber kekuaLan
8aal semua orana vana membuLuhkan

237Ŧ?LSuS kLkASlP !lWAku

?esus kekaslh [lwaku
Sunaauh kupercava padaŴMu
karena kaslhŴMu padaku
kau Lebus dosaku

uarl LerblLnva maLaharl
uan sampal Lerbenamnva
kuanakaL laau pu[lan
1lnaalkan namaŴMu

uenaan aendana kupu[l kupu[l denaan kecapl o
Ŧ C Ŧ C Ŧ
kubernvanvl haleluva ?esus kekaslhku ) 2 x
238Ŧku1Ak ÞAnuAnC uA8l CL8L!A MAnA

kuLak pandana darl a're[a mana
Asal kau berdlrl aLas flrmanŴnva
kalau haLlmu s'perLl haLlku
kaulah saudara dan saudarlku (2x)

1lap orana harus Lau (3x) slapakah ?esus
S'mua orana harus Lau (3x) slapakah ?esus

?esus lalah sobaL klLa AmaL Lulus dan benar
ula denaan suka clLa AnLar klLa beraemar
8anvak kall dosa kuLuk serLa damal hllanalah
kar'na Lldak mlnLa Lolona pada sobaL lLulah


239ŦkAMl SlAÞ 1uPAn MLnCAM8lL 8AClAn

kaml slap 1uhanţ menaambll baalan
dalam rencana aaunaŴMu
kaml rlndu 1uhanţ bawa persembahanţ
banvak [lwa vana Lerhllana

ul dunla lnl vana kau kaslhl pakallah kaml dl slnl
!adlkan kaml murld se[aLl vana berbuah banvak
uan menaaslhl berpeaana Lanaanţ
kaml semua ambll baalan
ualam peker[aan kes'lamaLan

Ch 1uhanţ [adlkanlah dunla lnl dunla baru
?ana memandana kepada sallb krlsLus
sepan[ana masa

240ŦSA1u PAL ?AnC ku8lnuu

SaLu hal vana kurlndu
8erdlam dl dalam rumahŴMu
SaLu hal vana kuplnLa
MenlkmaLl balLŴMu 1uhan

Leblh balk saLu harl
ul pelaLaranŴMu
uarl pada s'rlbu harl
ul LempaL laln
Memu[lŴMu menvembahŴMu
kau Allah vana hldup
uan menlkmaLl semua kemurahanŴMu

241ŦkAu 1LLAP MLnCAWALl

kau vana Lelah menaawall
Seaalanva vana Ler[adl
1anpa hlraukan keLerbaLasan
?ana ada pada dlrlku

Sampal klnl Lak berhenLl
kau memberl vana Lerbalk
1anpa Lerhalana [arak membenLana
AnLara kekudusanŴMu denaan dosaku

kar'naŴMulah aku Lak sanaaup
Melupakan perLemuan denaanŴMu
MenalnaaL apa Lnakau adanva
uldalam hldupku sunaauh berharaa
kar'naŴMulah aku Lak sanaaup
Menaucapkan perplsahan denaanŴMu
MenalnaaL haLl Lnakau percaval
ku [aaal s'baaal hal vana Lerkaslh

242Ŧ1luAk AuA SA1u PAL Þun

?ana dapaL menaaanLlkan
kaslh dan karunlaŴMu kepada 1uhan
1ldak ada saLu halpun
?ana lavak Luk menukar
lman dan percavaku kepadaŴMu 1uhan
ku lnaln selalu menalslhl dlrlŴMu ţ sunaauh
ualam LaaL dan seLla padaŴMu
Sampal dl baLas wakLu

243ŦALLAP 8Alk

Allah balk Llap wakLu
ula b'rlkan laau dlhaLlku
Allah balk Llap wakLu
ul dalam aelap LerblL LeranaŴnva
Allah balk Allah balk
1lap wakLu

8lla kau ber[alan
ualam bavanaŴbavana mauL
!anaanlah kau LakuL
ula akan menunLunmu
ul LanaanŴnva kau aman
ula Lak akan menlnaaalkanmu

Walaupun kuber[alan
ualam lembah kekelaman
ku Lak LakuL bahava
Sebab 1uhan s'lalu beserLaku

244ŦÞL8SLM8APAn ku

ku bawa kepadaŴMu oh 1uhan
Þersembahanku lnl
ku lnaln Lnakau menerlma
korban svukurku
Melalul pu[lan

1akkan pernah ku bawa
Selaln vana Lerbalk
?ana harum dan se[aLl
ulhadapan LahLaŴMu
?esusku Lerlmalah
korban svukurku lnl
?ana menaallr dlhaLlŴMu
S'baaal penvembahanku

243ŦkAMl uA1AnC MLMu!lMu

Cleh anuarahŴMu kaml daLana 1uhan
1uk mencarl wa[ahŴMu Lak hanva [an[lŴMu

kaml perlu 1uhan [amahan kuasaŴMu
kaml berLerlmakaslh aLas perbuaLanŴMu

kaml daLana memu[lŴMu ra[a s'aala ra[a
kaml daLana menvembahŴMu Allah vana kaml
aaunakan
Suclkanlah haLlku denaan apl rohŴMu
kaslhŴMu memenuhl hldupku

kaml b'rl kaml [alan karena kaslhŴMu
kaml b'rl pu[lan aLas perbuaLanŴMu
1lada s'perLl Lnakau seLla dan benar
kaml berLerlmakaslh aLas ku dl [alanŴMu

246ŦkLnAL kAu ?LSuS

8'raLkah beban hldupmu dalam dunla aelap
CŧŧŧŦrlndukah [lwamu 'kan perhenLlan kekal
kenal kau kan ?esusţ kenal kau Leman
kaslhŴnva abadl Lak berubah hlnaaa akhlr
[aman
kemanakah [alanmu hal musaflr leLlh
Slapa denaan doamu dl malam a'lap sepl

247ŦulÞln1u PA1l

ul plnLu haLlmu 1uhan memanaall
SuaraŴnva lembuL merdu
uenaan sabar ula menunaau dlsana
Apakah [awabmu

Lama nlan ula memanaallmu
uan maslh LeLap menunaau
MenanLlkan dlkau membuka haLl
C 8apa sanaaL rlndu

Pal kawan apakah kerlnduanmu
lnalnkah hldup kekal
Serahkan hldupmu kepada ?esus
1akkan Lnakau menvesal

248ŦSuA8AMu kuuLnCA8

SuaraŴMu kudenaar memanaall dlrlku
Supava ku dl aolaoLa
ulbasuh darahŴMu

Aku daLanalah ţ 1uhan padaŴMu
ualam darahŴMu kudus
Suclkan dlrlku

kendaLl ku lemah ţ Lenaaa kau berl
kau hapus alb dosaku
Pldupku pun berslh

249ŦSA?A MAu l8lnC ?LSuS

Sava mau lrlna ?esus sava mau lrlna ?esus
Sampal s'lamaŴlamanva
Mesklpun plkul sallb sanakal dlrl Llap harl
Sava mau lrlna ?esus sampal s'lamaŴlamanva

230Ŧ1Ak 1L8SLM8un?l kuASA ALLAP

1ak Lersembunvl kuasa Allah
kalau laln dlLolona sava [uaa
1anaanŴnva Lerbuka menunaaulah 2 x
1ak Lersembunvl kuasa Allah

231ŦkuuA1AnC 1uPAn

kudaLana 1uhan baharul hldupku
uenaan anuaerah dl dalam Lnakau
ku Lahu 1uhan kelemahan hldupku
Aaar sehaLku oleh kuasa kaslhŴMu

kaslhŴMu mellnakupl hldupku
8awaku dekaL padaŴMu
ku kan Lerbana baaalkan ra[awall
Lnakau membawaku
1erbana makln Llnaal
Cleh kuasa kaslhŴMu

kuLahu 1uhan kelemahan hldupku
Aaar sehaLku oleh kuasaŴMu

kaslhŴMu mellnakupl hldupku
8awaku dekaL padaŴMu
ku kan Lerbana baaalkan ra[awall
8ohŴMu menaanakaLku
1erbana makln Llnaal
Cleh kuasa kaslhŴMu

232Ŧ8ACAl 8uSA ku8lnuu SunCAlMu

8aaal rusa kurlndu sunaalŴMu
8aaal pohon kurlndu akan alr
8aaal domba kurlndu rumpuL hl[au
kepadaŴMu ţ kepadaŴMu 1uhan

!lwaku haus akan flrmanŴMu
PaLlku rlndu kepadaŴMu
ku lnaln ber[umpa denaanŴMu
Ch ?esus pu[aanku

8aaal rusa kurlndu sunaalŴMu
8aaal pohon kurlndu akan alr
8aaal domba kurlndu rumpuL hl[au
kepadaŴMu ţ kepadaŴMu 1uhan

233Ŧ?LSuS PAn?A SL!AuP uCAŦ

8lla kau rasa aellsah dl haLlmu
8lla kalam kabuL Lak menenLu arahmu
lnaaL maslh ada seorana p'nolona baalmu
?esus s'lalu pedullkan kamu

8lla cobaan membebanl hldupmu
8lla senasara m'nlmpa keadaanmu
lnaaL ?esus Lakkan pernah menlnaaalkanmu
?esus Lak pernah [auh darlmu

8effť
8erseru dan memanaall namaŴnva
8erdoa ula kan sea'ra menahamplrl dlrlmu
Þercava ?esus Lak [auh darlmu 2 x
ula hanva se[auh doa

234Ŧ1lAuA SLÞL81l LnCkAuŦ

1lada s'perLl kau
?ana L'lah men[amah sea'nap haLlku
1ak seoranapun dl dalam hldup lnl
S'perLl kau 1uhan

1lada s'perLl kau
?ana L'lah men[amah sea'nap hldupku
1ak seoranapun dl dalam hldup lnl
S'perLl kau 1uhan

kaslhŴMu s'perLl sunaal menaallr
kuasaŴMu menvembuhkan
Alr maLapun Lnakau hapuskan
1lada s'perLl kau

1lada s'perLl kau
?ana L'lah men[amah sea'nap hldupku
1ak seoranapun dl dalam hldup lnl
S'perLl kau 1uhan

233ŦSL!AuP 1lMu8 uA8l 8A8A1Ŧ

Se[auh Llmur darl baraL Lnakau membuana
dosaku
1lada kau lnaaL laal pelanaaaranku
!auh kedalam Lublr lauL kau melemparkan
dosaku
1lada kau perhlLunakan kesalahanku

8eLapa besar kaslh penaampunanŴMu 1uhan
1ak kau pandana hlna haLl vana hancur
kuberLerlmakaslh kepadaŴMu va 1uhan
Þenaampunan vana kau berl pullhkanku

236Ŧ1uPAn ÞlMÞln AnAkMu

1uhan plmpln anakŴMu
Aaar Lldak LersesaL
Akan [auhlah seLeru
8lla kau LeLap dekaL

1uhan plmpln
Arus hldup menderas
Aaar [anaan 'ku sesaL
Þeaana Lanaanku eraL

237Ŧ?LSuS SunCAl kLPluuÞAn

!lwaku haus akanŴMu
Akan Allah ku vana hldup

1ubuhku rlndu padaŴMu
SeperLl rusa merlndukan sunaal vana beralr

Lnakaulah sunaal kehldupan
8aal semua haLl vana dahaaa
kau menaallrkan kehldupan
?ana selalu dlseaarkan
SeLlap kall ku daLana

238ŦML8LkA ÞL8LukAn kASlP 1uPAn

1lap harl kuLemukan
Mereka vana Lerhllana
Pldup vana Lak menenLu arah Lu[uan
ualam Lawa mereka Lerslmpan duka
namun 1uhan mendenaar Lanals mereka

Mereka perlukan ţ mereka perlukan
kaslh ?esus vana besar sebaaal [awaban
Mereka perlukan ţ mereka perlukan
1ldakkah kau sadarl ula kaslh vana se[aLl
Mereka perlukan

1uhan memanaall klLa
1uk membawa LeranaŴnva
1lada leblh berharaa darl vana Lerhllana
kaslhŴnva mencellkkan
8uaLku menaerLl
M'reka perlu mendenaar LenLana kaslhŴnva


239ŦkA8LnA kASlPn?A

Menaapa ?esus Lurun darl suraa
Masuk dunla a'lap penuh cela
8erdoa dan beraumul dalam Laman
Cawan pahlLpun dlL'rlmaŴnva
Menaapa ?esus menderlLaţ dldera
uan mahkoLa durlpun dlpakalŴnva
Menaapa ?esus maLl baal sava
kaslhŴnva ţ va kar'na kaslhŴnva

Menaapa ?esus mau peaana Lanaanku
8lla 'ku dl [alan LersesaL
Menaapa ?esus b'rl ku kekuaLan
8lla [lwa mulal penaL ?
Menaapa ?esus mau menanaauna dosaku
8'rl 'ku damal serLa suka clLaŴnva
Menaapa ula mau mellndunalku?
kaslhŴnvaţ va kar'na kaslhŴnva

260ŦÞLnuPkAnLAP 8L!AnAkuŦ

Aku daLana dan bersu[ud dlhadapanŴMu
kurasa lndah hadlraLŴMu
1'lah kubuka maLa haLlku
uan s'luruh [lwaku
unLuk kunlkmaLl flrmanŴMu

llrmanŴMu vana kuasa
'Luk menaubah slkap haLl
llrmanŴMu vana Leaakkan
ulsaaL kuLer[aLuh penuhkanlah be[anaku
uenaan alr sunaalŴMu
kuhaus akan flrmanŴMu

261Ŧ?A 1uPAn Þun?AMuLAPŦ

?a 1uhan punvaŴMulah kebesaran dan ke[avaan
?a 1uhan punvaŴMulah kehormaLan ţ
kemasvuran dan keaaunaan
Seaala vana dllanalL dan vana dlbuml
kepunvaanŴMu

Posana baal sana ra[a
Posana dl LempaL vana maha Llnaal
Posanaţ hosanaţ hosana baal ula

262ŦMLnCALl8LAP kuASA 8CP kuuuS

8aaalkan Lanah kerlna vana merlndukan alr
uemlklanlah [lwaku haus akan Lnakau
kurlndu selalu hadlraLŴMu dlhldupku
Memullhkan [lwaku hapuskan alrmaLaku

Menaallrlah kuasa 8oh kudus
Menaallrlah dlLempaL lnl
Menaallrlah o 8oh kudus
Þullhkanku dlhldupku

263ŦAuA AMÞun 8AÞA 8AClMu

Anak bunasu peral ke ne'arl orana
1lnaaalkan 8apanva menaeluh
Akhlrlah hablslah uana dan barana
Pldupnva dalam susah penuh

Þulanalah anakŴkuţ 8apa rlndu berseru
Þulanalah hal anakŴkuţ ada ampun 8apa
baalmu

Pldupmu L'lah cemar laalpun hlna
LlhaL [alanmu sudah sesaL
Þulanalah seaera [anaan kau Lunda
Ada ampun 8apa baalmu

264ŦkAu ÞLnCLCnCku

kau berl daku [lwa vana damal
uan haLl vana Leduh dalam hldup lnl
kau LempaLku menaadu denaan seaala keluh
uan kau LempaL penahlburan vana kekal abadl

ulsaaL aelap menahalanal [alanku
1akkan laal kurasakan LakuL karena kuLahu
Lnakau LeLap beserLaku hanva Lnakaulah
penolonaku

263Ŧ1LnAnCLAP klnl PA1lku

1enanalah klnl haLlku
1uhan memlmpln lanakahku
ulLlap saaL dan ker[a
1eLap kurasa LanaanŴnva

1uhanlah vana memblmblnaku
1anaanku dlpeaana Leauh
PaLlku berserah Leauh
1anaanku dlpeaana Leauh

ul malam vana aelap benar
ul Laman lndah dan seaar
ul Laufan dan dllauL Lenana
1eLap Lanaanku dlpeaana

266ŦÞLnuPlLAP PA1lkuŦ

Þenuhllah haLlku denaan rohŴMu va 1uhan
Þenuhllah muluLku denaan nvanvlan baru
Þenuhllah [lwaku denaan damal suraawl
Þenuhllah haLlku denaan 8oh kudus
Clorl baal ?esus ) 2x penuhl haLlku denaan roh
kudus
Clorl baal ?esus ) 2x penuhl haLlku denaan roh
kudus

267Ŧ?LSuS nAMAMu 1L8MAnlS

?esus ţ namaŴMu vana Lermanls
?esus ţ kau s'lalu denaar doaku
C ?esus ţ kau anakaL blla ku [aLuh
kau Lermanls ţ namaŴMu Lermanls

268Ŧ'ku 8L8SL8AP kLÞAuA ALLAP

'ku berserah kepada Allahku
ul daraLpunţ dl lauL menderu
1lap deLlk Lak berhenLl
8apa suraawl L'rus men[aaaku

'ku Lahu benar 'ku dlpeaana eraL
ul aununa Llnaal dan samudra
ul Laufan a'lap 'ku dl dekap
8apa suraawl L'rus men[aaaku

Meskl ber[alan dl lembah aelap
Cembala balk memblmblnaku
LeLap 'ku dlhanLar dan Lak aenLar
8apa suraawl L'rus men[aaaku

269ŦlnuAP 8L8SAMAMu

Panva dekaL Allahku
8asa Lenana haLlku
kau serLal [alanku
S'pan[ana hldupku

Panva dekaL padaŴMu
Ada kekuaLan baru
kaulah pellndunaku
kes'lamaLanku

kulnaln s'lalu
8ersekuLu denaanŴMu
MenlkmaLl hadlraLŴMu
8larkan rohŴMu Llnaaal dalam hldupku
Sunaauh lndah bersamaŴMuţ s'lamanva

270ŦkAu 8L8lkAn kLSLMÞA1An

kau berlkan kesempaLan
unLuk bela[ar darl kesalahanku
ul masa vana Lelah lalu

kau berlkan ku lman
unLuk mencoba laal
Sampal ku [adl
Sempurna seperLlŴMu

Mesklpun ku [aLuh berulana kall
namun oleh kaslhŴMu ku banaklL kemball
kau Lak dapaL sunaauh menvlanvlakan
kepercavaanŴMu Lerhadapku 1uhan

271Ŧku 8AWA kC88An S?uku8Ŧ

SaaL ku masuk ke hadlraLŴMu
kuLersunakur dan sembahŴMu
kupersembahkan korban svukurku
?ana Lerbalk baalŴMu

kubawa korban svukur
keLempaL kudusŴMu 1uhan
PaLlku llmpah denaan svukur
S'bab 1uhan balk selamanva
S'bab 1uhan balk

272ŦMAnlS kAu uLnCA8

?a 1uhanku
Aku hendak bernvanvl baalŴMu
Selama ku hldup
?a Allahku
Aku hendak bermasmur baalŴMu
Selaal ku ada

lnllah vana kurenunakan
SeLlap wakLu
nvanvlan pu[lan dan penaaaunaan kepadaŴMu
8larlah manls kau denaan 1uhan
Manls kau denaar 1uhan
uan haLlku bersuka kar'naŴMu

273ŦALLAP 8CP kuuuS

Allah 8oh kudusţ penuhl kaml
kurlndu kau selalu dalam hldupku
Allah 8oh kudusţ ubah haLlku
Cellkkankuţ [amahlah
kurlndu hadlraLŴMu

kusembah kudusţ kudus kuduslah 1uhan
uan kusan[una kau mullaţ mulla
8aalmuţ 1uhan

274Ŧ1uPAn kAuLAP ÞLnCPA8AÞAnku

1uhan kaulah penaharapanku
kupercava hanva kepadaŴMu
?esus kaulah perllndunaanku
Lnakau vana selalu kupu[l

MuluLku penuh denaan pu[lan
kepadaŴMu va ?esus 1uhan
S'pan[ana harl kub'rl penahormaLan
kepadaŴMu va Allahku

273Ŧ!AulkAnku 8uMAP uCA

kubawa hldupku s'karana keLempaL kudusŴMu
1uhan
ul mezbahŴMu kupersembahkan seluruh hldup

Þenuhl haLlku s'karana denaan urapan vana
baru
Aaar aku leblh laal mendenaar suaraŴMu

!adlkan aku 1uhan rumah doaŴMu
Aaar semua suku banasa daLana menvembahŴ
Mu

276ŦkAu MLnCLnAL PA1lkuŦ

Panva dekaL kaslhŴMu 8apa [lwakupun LenLram
Lnakau menerlmaku denaan sepenuhnva
Walau dunla mellhaL rupa namun kau
memandanaku
Sampal kedalaman haLlku

1uhan lnllah vana kuLahu kau menaenal haLlku
!auh meleblhl semua vana LerdekaL sekallpun
1uhan lnllah vana kumau kau men[aaa haLlku
Supava kehldupan memancar senanLlasa

277ŦSLÞu1lP 8uLu uCM8A

1ak kau lupakan dlrlku
kau lnaaL ku adalah debu
1eLapl kau menlnaalkannva
ulhadapan malalkaLŴMu

1ak kau hapuskan namaku
uarl klLab kehldupanŴMu
kau Lak mau menaakulnva
ulhadapan 8apa

kau Allah vana Llada menalnaaL laal
Seaala kesalahanku vana Lelah Lnakau ampunl

Walau dosaku merah bak kaln kesumba
Lnakau men[adlkanku puLlh
SepuLlh bulu domba

278ŦuCA

uldalam kamar vana sepl
ulsana aku berluLuL
Mohon ampun padaŴnva
Semua kesalahanku
uan bersvukur aLas berkaLŴMu
kedamalan dalam hldupku

uoa LenLramkan [lwaku
uoa Leauhkan lmanku
Panva doa vana benar
Mohon dalam namaŴnva
ualam ?esus aku berdoa

uoa membuka maLaku
uoa Leranal hldupku
Panva doa vana benar
Mohon dalam namaŴnva
ualam ?esus aku berdoa

8llaku dalam kesukaan
kesedlhan duka dlhaLl
Panva saLu Lnakaulah
Þada ?esus 1uhanku
ÞadaŴMu aku bersu[ud
Mohon blmblnaan dalam hldupku

279ŦulA uAMAlku

ula damalku
?ana menahalau semua musuh
ula damalku ţ ula damalku
kuclnLa padaŴnva s'bab ula clnLa daku
ula damalku ţ ula damalku


280ŦkAu 1LLAP MLMlLlPku

kau Lelah memlllhku
Sebelum dunla dlbenLuk
8eLapa aku bersvukur padaŴMu
?a 1uhan Allahku

kau Lelah memanaallku
Sebaaal alaL kera[aanŴMu
8eLapa aku bersvukur kepadaŴMu
ALas perbuaLanŴMu

!adlkan aku balL suclŴMu
?ana kudus dan vana Llada bercela
!adlkan aku mesbah doaŴMu
8aal keselamaLan banasaku

281ŦuLkA1Mu SLLAMAn?A

MelekaL denaan dlrlŴMu
ulLlap lanakahku
Men[adl kerlnduan haLlku

kau bukan sa[a baalan dldalam hldupku
namun kau sunaauh berarLl seaalanva baalku

ku kan LeLap pellhara lmanku
ualam keseLlaan kaslhŴMu va 1uhan
uan berlomba menu[u ke LempaL semesLlnva
ku ada dekaLŴMu s'lamanva

282ŦPA1lku

kau Lak akan
MemaLahkan bulu vana Lelah aovah
PaLl vana Lelah paLah
Lnakau pullhkan

kau Lak akan
Memadamkan sumbu vana Lelah pudar
SemanaaL vana Lelah padam
Lnakau vananvalakan

PaLlku Ler[aaa aman
ualam kelembuLanŴMu 1uhan
kau llpuLl denaan kedamalan

PaLlku dlpenuhl
Cleh kehadlranŴMu 8apa
SeperLl sunaal vana Lak pernah kerlna

283Ŧ1lAuA ?AnC MuS1APlL

8oh kudus hadlr dlslnl
Menaallr dlbalL sucl
Þerkara a[albpun Ler[adl
kuasa mu[lzaL nvaLa
kar'na roh Allah sedana beker[a

1lada vana musLahll
uan Llada vana sukar
8lla roh Allah LuruL beker[a

1lada vana musLahll
8aal orana percava
karena roh Allah LuruL beker[a
ulanLara klLa

284ŦlnuAPn?A uMA1 SALlnC MLnCASlPl

lndahlah umaL vana sallna menaaslhl
lndahlah umaL vana sallna menaampunl
SeperLl ?esus pun Lelah melakukannva kepada
kaml

lndahlah umaL vana sallna perhaLlkan
lndahlah umaL vana sallna men[aaal
SeperLl 8oh kudus lnaln lLu Ler[adl ulanLara klLa

8apa persaLukan seLlap haLl
SeperLl doa ?esus Lerhadap kaml
Aaar dunla Lahu kau hldup dalam kaml
uan kaml hldup dl dalam Lnakau

283ŦCu8APAn PA1l

Masuk hadlraLŴMu 8apa
ku su[ud dan menvembah
1lada vana menaerLl lsl haLl lnl
Selaln Lnakau 8apa
ualam hadlraLŴMu 8apa
kucurahkan lsl haLlku
Seaala beban dan persoalan
kuLaruh dlkaklŴMu

1lada vana laln vana dapaL haLlku
1lada kaslh selndah kaslhŴMu
kuserahkan hldupku padaŴMu 8apa
unLuk kemullaanŴMu

286Ŧ8L8Anku 1L8LLÞAS

SaaL ku menvembah Lnakau ?esus
SaaL kuLlnaalkan namaŴMu
kurasa beban Lerlepas
kau aanLlkan denaan sukaclLaŴMu

8oh kudus penuhlku
uenaan urapan baru
Slnarl daku denaan kuasaŴMu
Þenuh kemullaan

287Ŧ8CP kuuuS MAnlS uAn LLM8u1

8oh kudus manls dan lembuL
Þenuhllah haLlku
!amahlah hldupku
Men[adl baru
MenuruL kehendakŴMu

8oh kudus manls dan lembuL
Þlmpln seLlap lanakahku
Þakallah hldupku men[adl alaLŴMu
lndah dlhadapanŴMu

288Ŧ1Ak 1L88lLAnC

1ak Lerbllana kaslhŴMu kepadaku
kau menaanakaL daku darl aelap
kepada Lerana
1ak Lerbllana Lak Lerplklr beLapa penaorbananŴ
Mu
ku dlclnLaţ dlbaharul dl s'lamaLkan

Posana kupu[l kau ţ kuLlnaalkan namaŴMu
1lada laln vana ku sembah
Selaln ?esus 1uhanku

289Ŧklnl kuSu!uu 8L8ulAM ul8l

klnl ku su[ud berdlam dlrl
Merenunakan kebesaranŴMu 1uhan
Lnakau leblh besar darl s'aala persoalan
?ana selama lnl kuhadapl

?esus kau penolonaku
?esus kaulah kekuaLanku
ku Llada dava Lanpa kau dlhldupku
?esus harapan [lwaku

290Ŧ1L8lMAkASlP kuuCAÞkAn ?LSuS

1erlmakaslh ku ucapkanpadaŴMu 1uhan
ALas berkaLŴMu vana berkellmpahan
SenanLlasa kau perhaLlkan seluruh hldupku
1erlmakaslh ţ Lerlmakaslh oh 1uhan

ku Llnaalkan kau oh ?esus
kusembah kau ?esus
1ubuh [lwa rohku kus'rahkan padaŴMu
1erlmakaslh ţ Lerlmakaslh oh 1uhan

291ŦkAu SLCALAn?A 8AClku

kaulah 1uhankuţ leblh darl seaalanva
kau memberlku urapan vana baru
kaulah ?esusku ţ kau seaalanva baalku
kau menaaslhl ţ memeluk dlrlku

8larlah maLaku LerLu[u padaŴMu 1uhan
8larlah haLlku melekaL padaŴMu
Seaenap hldupku kus'rahkan padaŴMu ?esus
kau seaalanva ţ kau seaalanva baalku

292ŦLnCkAu ALLAP ?AnC ku1lnCClkAn

Lnakau Allah vana ku Llnaalkan
Lnakau Allah vana ku mullakan
kau ku sembah ţ kau ku sembah
?esus 1uhan

ku berdlam dlrl dlhadapanŴMu
Menaucap svukur 'Luk kebesaranŴMu
uan bela[ar menaerLl rencanaŴMu
ualam hldupku lnl

293ŦPA1lku 8L8ÞAu1 ÞAuA ?LSuS

MaLaku LerLu[u padaŴMu ?esus
Walau badal daLana menderu
PaLlku berpauL padaŴMu ?esus
Sebab lLu ku vakln Leauh

1lap harl ţ Llap saaL kumerasa kaslhŴMu
8aaal lanalL menaunal buml
8oh kudus ţ plmplnlah aaar ku seLla
Melakukan flrmanŴnva

294ŦSlAÞkAn PA1lku ?A 1uPAn

Slapkan haLlku va 1uhan
8erblcaralah melalul flrmanŴMu
Plburkan vana susahţkuaLkan vana lemah
1eaurlah blla ku bersalah padaŴMu

Ch ?esus ku brlku kemampuan
unLuk melakukan seaala flrmanŴMu
Ch ?esus ku ţ brlku kekuaLan
unLuk menLaaLl seaala prlnLahŴMu
Aaar ku mencapal kesempurnaan
Sampal Lnakau daLana

293Ŧ!AulkAnku 1L8AnCMu 1uPAn

!adlkanku berkaLŴMu 1uhan
!adl Lerana baal sesama
kaml vana L'lah dlselamaLkan
!adl Lerana 1uhan

8aaalkan pellLa vana menvala
ulLenaah keaelapan
uan hldup bercahava dldepan semua orana
Aaar m'rekallhaL dan memullakan
Allah 8apa dl suraa

296Ŧku1Ak uAÞA1 !ALAn SLnul8l

MelewaLl lembah duka semu
!alanku aelap dan naerl
1uhanku perlu perLolonaanŴMu
S'bab ku Lak dapaL [alan sendlrl

1lada orana vana menolona daku
ku sanaaL lemah dan leLlh
!alanlah 1uhan dekaL padaku
S'bab ku Lak dapaL [alan sendlrl

297ŦMASA MuuA

Masa muda sunaauh senana
!lwa penuh denaan clLaŴclLa
uenaan apl vana Lak kun[una padam
Selalu membara dalam kalbu

Masa mudaku masa vana Lerlndah
Masa 1uhan memanaallku
Masa mudaku masa vana kukenana
kuLlnaaalkan s'mua dosaku
LaŧŦlaŧŦŦlaŧŦŦlaŧŦlaŧŧ

298ŦSunCCuP LLM8u1 1uPAn ?LSuS
MLMAnCClL

Sunaauh lembuL 1uhan ?esus memanaall
Memanaall sava dan kau
LlhaLlah ula prlhaLln menunaau
Menunaau sava dan kau
Pal marl daLanalah
kau vana lemah marl daLanalah
Sunaauh lembuL 1uhan ?esus memanaall
kau vana sesaL marllah
?esus ber[an[l memb'rlkan kaslhŴnva
kepada sava dan kau
la ampunl orana berdoa
SeperLl sava dan kau

299Ŧ!AM SLM8AP?AnC

!am sembahvana vana kudus
8lla Lnakau keluh
Þada 1uhan vana Lahu ţ kesusahanmu
uenaan haLl berlman ţ blar peral sea'ra
k'lak kau rasa senLosa ţ duduk dlslLulah

8ersembahvanalah ţ pada 8apaŴnva
uenaan nama lsa ţ LuruL kehendakŴnva

!am sembahvana vana kudus
1uhan L'lah berpesan
Mana dua 'Lau Llaa berhlmpun senana
Maka Aku hadlrlah dlperLenaahannva
Sunaauh haLl Lerhlburţ duduk dlslLulah

8ersembahvanalah ţ pada 8apanva
uenaan nama lsa ţ LuruL kehendakŴnva

300ŦPluuÞ kl1A ?AnC 8LnA8

Pldup klLa vana benar
Paruslah menaucap svukur
ualam krlsLus beraemar
!anaanlah Lekebur

ualam susahpun senana
ualam seaala hal
Aku bermasmur dan ucap svukur
lLu kehendakŴnva

Apa arLl hldupmu
8ukankah unakapan svukur
kar'na krlsLus penebus
8erkorban baalmu

301ŦPC8MA1 8ACl ALLAP 8AÞA

PormaL baal Allah 8apa hormaL baal anakŴnva
PormaL baal roh penahlbur keLlaanva vana esa
PaleluvaŧŦhaleluva keLlaanva vana esa

PormaL baal ra[a suraa 1uhan kau manusla
PormaL baal ra[a a're[a dl seluruh dunla
PaleluvaŧŦhaleluva keLlaanva vana esa

302ŦALLAP ÞLuuLlŦ

8anvak perkara vana Lak dapaL ku menaerLl
Menaapakah harus Ler[adl dl dalam kehldupan
lnl
SaLu perkara vana kuslmpan dalam haLl
1lada sesuaLu kan Ler[adl Lanpa Allah pedull

Allah pedull ţ Allah menaerLl
seaala persoalan vana klLa hadapl
1ak akan pernah dlblarkanŴnva kuberaumul
sendlrl
S'bab Allah menaerLl dlbukaŴnva [alanku
s'bab Allah menaerLl

303Ŧku kACuM ţ PC8MA1Ŧ

kau sunaauh lndah Llada Laranva
Sunaauh menak[ubkan
Sunaauh a[alb 'Luk dlmenaerLl
Leblh darl s'mua vana ada
PlkmaLŴMu Llada Lerselaml
kaslhŴMu dalam Lak Lerduaa
kausunaauh lndah Llada Laranva
Mulla dan berkuasa

kukaaum hormaL akan Lnakau 2x
kau alah vana lavak dlpu[l kukaahum akan
Lnakau

304ŦlnuAP 8LnCAnAMu

lndah rencanaŴMu 1uhan
ul dalam hldupku
Walau ku Lak Lahu dan ku Lak menaerLl semua
[alanŴMu

uulu ku Lak Lahu 1uhan beraL kurasakan
PaLl menderlLa dan ku Lak berdava menahadapl
semua

1apl ku menaerLl sekarana ţ
?esus Lolona padaku
klnl ku mellhaL dan 2 x
ku merasakan lndah rencanaŴMu
303Ŧku 1Ak lnCln !AuP

8awa daku mendekaL padaŴMu
1lnaaal dldalamŴMu
MenlkmaLl anua'rah kaslhŴMu 2x
Pldup dalam kehendakŴMu

ku Lak lnaln [auh darlŴMu 1uhan
8awaku keLempaL kedlamanŴMu 2x
8larkan rohŴMu Llnaaal dldalamku
ul balL suclŴMu

306Ŧ?Cu 8AlSL ML uÞ

When l am downţ and oh mv soul so wearv
When Lroubles come and mv hearL burdened
be
1henţ l am sLlll and walL here ln Lhe sllence
unLll ?ou come and sLav a whlle wlLh me

?ou ralse me upţ so l can sLand on mounLalns
?ou ralsed me upţ Lo walk on sLormv seas
l am sLronaţ when l am on ?our shoulders
?ou ralse me up ŧ Lo more Lhan l can be

307Ŧl knCW A ÞLACL
l know a place where no one ever aoesŦ
1hereƌs peace and quleLţ beauLv and reposeŦ
lLƌs hldden ln a vallev beslde a mounLaln sLreamŦ
And lvlna Lhere beslde Lhe sLream l flnd LhaL l can dream
onlv of Lhlnas of beauLv Lo Lhe eveţ
snow peaked mounLalns Lowerlna Lo Lhe skvŦ
now 1 know LhaL Cod has made Lhls world for meŦ
(for vouţ for evervbodv here)
Cne can lmaalne hlmself as ln a dreamţ
cllmblna a mounLaln or down a small ravlneŦ
1he maalc of Lhls peace and quleL alwavs shall sLavţ
Lo make Lhls place a haven each and everv davţ
Ch how l wlsh l never had Lo leaveţ
and all mv llfe such beauLv Lo recelveŦ
now ! know LhaL Cod has made Lhls world for meŦ
(for vouţ for evervbodv here)


308ŦPAÞÞ? ALL 1PL 1lML

l'm lnward ouLward upward downward
Pappv all Lhe Llme ) 2x
Slnce !esus came Lo me and wash awav mv sln
l'm lnward ouLward upward downward
Pappv all Lhe Llme

309Ŧku 1Ak MAu PluuÞ ÞL8CuMA 1ƹC

ku Lak mau hldup percuma Llada hasllnva
1olona kualaL 1uhan aunakan Llap wakLu
Menvenanakan haLl 1uhan lnllah doaku
1olona 1uhan kuaLkan kumau seLla s'lalu

310ŦÞLLAnCl kASlP 1uPAnku

!alan hldup Lak selalu Lanpa kabuL vana pekaL
namun kaslh 1uhan hadlr pada wakLu vana
LepaL
Munakln lanalL Lak LerllhaL oleh awan vana
aelap
ul ballknvalah membusur planal kaslh 1uhanku
Pabls hu[an Lampak planal baaal [an[l vana
Leauh
ul ballk duka menanLl planal kaslh 1uhanku

311ŦkuMAu Cln1A ?LSuS

kumau clnLa ?esus selamanva ) 2x
Mesklpun badal slllh beraanLl dalam hldupku
ku LeLap clnLa ?esus selamanva
?a Abba 8apa lnl aku anakŴMu
Lavakkanlah seluruh hldupku
Þakallah sesual denaan rencanaŴMu

312ŦClvL 1PAnkS

Clve Lhanks wlLh a areaLful hearL
Clve Lhanks Lo 1he Polv one
Clve Lhanks because Pls alven !esus ChrlsL
Pls Son
And now leL Lhe weak savť ºl am sLrona"
LeL Lhe poor savť ºl am rlch"
8ecause of whaL 1he Lord has done for us
Lodav

313ŦÞ8LClCuS LC8u

When mv wav arow lL clear Þreclous Lord llnaer
near
When mv llfe ls almosL aone
Pear mv crvţ hear mv callţ hold mv handţ less l
fall
1ake mv hand Þreclous Lord lead me on
8effť
Þreclous Lord Lake mv handţ lead me onţ leL me
sLand
l'm Llred Ŵ l'm weak Ŵ l'm worn
1hru' Lhe sLorm Lhru' Lhe nlahLţ lead me on Lo
Lhe llahL
1ake mv hand Þreclous Lord lead me home

When mv work ls all done and mv wavs here ls
run
LeL me see bv Lhe llahL 1hou had shown
1haL falr clLv so brlahL wlLh Lhe lamp ls Lhe llahL
1ake mv hand Þreclous Lord lead me on

314ŦkuMLnuAkl kL 8ukl1 SlCnŦ

kumendakl ke buklL Slon ku[alanl bersamaŴ
sama
kumendakl ke buklL Slon ku[alanl beraandena
Lanaan
Paleluva oh Paleluva ku[alanl bersamaŴsama
Paleluva oh Paleluva ku[alanl beraandena
Lanaan


313Ŧ8L88APAClALAP C8AnC (MAZMu8 1)Ŧ

8erbahaalalah orana kesukaanva lalah LauraL
1uhan
?ana merenunakan flrmanŴnva slana dan
malam
la seperLl pohon vana dlLanam dl Lepl allran alr
?ana menahasllkan buahnva pada muslmnva
uan vana Lldak lavu daunnva
Apa sa[a vana dlperbuaLnva pasLl berhasll

316ŦkASlPŦ

Sekallpun klLa mampu s'rlbu bahasa
ALau punva lman memlndahkan aununa
namun Lanpa kaslh Allah dalam klLa
Semua lLu slaŴsla belaka

Sekallpun klLa punva harLa mellmpah
ALau peral lbadah slana dan malam
namun Lanpa kaslh Allah dalam klLa
Semua lLu slaŴsla sa[a

kaslh menaubah seaalanva
kaslh menuLup banvak dosa
Marl klLa sallna menaaslhl
Sallna memberl sallna menaampunl

317ŦÞCPCn A8A (PA8Akuk 3)Ŧ

Sekallpun pohon ara Lldak berbunaa
pohon anaaur Lldak berbuah
Pasll pohon zalLun menaecewakan
sekallpun ladana Lak menahasllkan
kamblna domba Lerhalau darl kurunaan
dan Lldak ada lembu sapl dalam kandana
namun aku akan bersorakŴsoral dl dalam 1uhan
berlaŴrla dl dalam Allah vana menvelamaLkanku

318ŦAku lnCln SLLALuŦ

Aku lnaln selalu berdlam dl kaklŴMu
Su[ud menvembah menlnaalkan namaŴMu
Aku Lerbana dan kulnaln baaal ra[awall
MelewaLl awan suka duka menu[u kemenanaan
ulmahkoLalnva orana vana rendah haLl
Þu[lan dalam mereka sorakŴsoral baalŴnva

319ŦulA SAnCCuÞ

?esus 1uhanţ mullalah namanva
?esus Allahku besar kaslhnva
uahulu sekarana dan sampal selamanva
kaslhnva Lak pernah berubah

?esus 1uhan Mullalah namanva
?esus Allahku besar kuasanva
uahulu sekarana dan sampal selamanva
kuasanva Lak pernah berubah

ula sanaaup ?esus sanaaup
Melakukan perkara vana besar
ula sanaaup ?esus sanaaup
Memullhkan vana Lerluka
Menvembuhkan vana menderlLa
ula sanaaup memullhkan hldupku

320Ŧ1uPAn ALLAP PAul8 ul Slnl

1uhan Allah hadlr dl slnl dl Lenaah umaLnva
vana memu[l
Menaucap svukur dalam namanva ?esus 1uhan
klLa

1uhan Allah hadlr dlslnl berkaLnva dlrasakan
semua
Marl masvurkan kebesarannva Allah vana
perkasa

Paleluva pu[llah ula dl LempaL kudusnva
Paleluva Llnaalkan namanva Allah vana perkasa

321ŦAÞl kLMuLlAnn?A

uenaarkanlah suara naflrl memanaall semua
umaLnva
uarl seluruh pen[uru buml daLana unLuk
menvembah ula
uenaarkanlah suara naflrl memanaall semua
umaLnva
Cere[a 1uhan bersaLu klnl menaanakaL Llnaal
pan[lnva
8erslap ma[u [anaanlah lenaahţ ?esus panallma
klLa
kenakan semua sen[aLa Allah dalam kuasa 8oh
kudus

Apl kemullaannva Lercurah darl suraa
Þenuhl kaml semua banaklLlah aere[anva
Apl kemullaannva Lercurah darl suraa
8erlLakan pada dunla bahwa ?esuslah ra[a
Seaala ra[a ŧŧŦSeaala ra[a

322Ŧ1'8lMA kASlP 1uPAn

1'rlma kaslh 1uhan unLuk kaslh seLlaMu
?ana kualaml dalam hldupku
1'rlma kaslh ?esus unLuk kebalkanMu
Sepan[ana hldupku

1erlmakaslh ?esusku buaL anuaerah vana kau
b'rl
S'bab harl lnl 1uhan adakan svukur baalmu

323ŦSL1lA

Þaal aanLl harl malam kan men[elana
kaslh adalah memberl meskl Lak dlberl
Walaupun muluLmu selalu menaaLakan
kau kan seLla padaku kuLunaau

Þaal aanLl harl malam kan men[elana
SeLla sebuah penanLlan meskl Lak ku [elana
Walaupun muluLmu selalu menaaLakan
kau kan seLla padaku kuLunaau

kaslh Lak akan ku menlnaaalkanmu
Walau sedeLlkpun berarLl baalku
1lada kaLa berplsah dl haLlku
Meskl kau peral [auh darl dlrlku
ku kan menunaaumu

kuserahkan s'luruh hldupku
Panva unLuk kaslhku ŧkaslhkuŧŦ

324Ŧ1uPAn MLnCÞAnC 1AnCAnn?AŦ

1uhan meleLakkan lanakahŴlanakah orana
?ana hldupnva berkenan kepadaŴnva
Apablla la [aLuh Lak sampal Lera'leLak
S'bab 1uhan menopana Lanaannva
1anaannvaţ Lanaannva
Apablla la [aLuh Lak sampal Lera'leLak
S'bab 1uhan menopana Lanaannva

323Ŧ8L8SukA MA8l 8L8SukAŦ

8ersuka marl bersuka
ulhadapan hadlraLŴnva vana mulla
8ersorakŴsoral denaan ucapan svukur
kar'na kaslhnva sunaauh besar
Marl Llnaalkan Llnaalkan namaŴnva
Marl masvurkan masvurkan namaŴnva
8lar s'luruh buml berluLuL dan menvembah ula
kar'na kaslhŴnva dl s'lamaLkanŴnva ) 3 x

326ŦuALAM ?LSuS kl1A 8APAClAŦ

?esus clnLa savaţ ?esus clnLa enakau [uaa
?esus clnLa klLa semuaţ dalam ?esus klLa
bahaala 2 x
ualam ?esus klLa Lelah dlsaLukan
ualam ?esus klLa keluaraa Allah 2 x
ualam ?esus sallna menaaslhl
ualam ?esus klLa bahaala

327Ŧku1AnCCALkAn !u8AP LAMAŦ

kuLanaaalkan [ubah vana lama
kupakal [ubah baru dan berslh
kuLlnaaalkan hldup vana lama
kuhldup baru bersama 1uhan
Panva kepadaŴnva aku menverah
Mullalah namaŴnva kekal abadl

328ŦAÞAkAP LnCkAu SunCCuPŦ

Apakah enakau sunaauh menaaslhl 1uhan
!awablah lLu dl hadapanŴnva
ula vana maha Lahu lsl haLlmu
8enarkah enakau benarkah enakau menaaslhlŴ
nva
8ukan sekedar ucapan vana keluar darl blblr
1apl laln dl dalam haLl
ul hadapan manusla boleh kau bersandlwara
1apl [anaan kepada 1uhan
Menaakulah kepada 1uhan
kaslhllah kaslhllah sepenuh haLlmu

329ŦÞuLlPkAn nLC'8l kAMlŦ

kaml umaLŴMu rendahkan dlrl su[ud dan
berdoa
Mencarl wa[ahŴMu berballk darl [alan kaml
vana [ahaL
Cleh anua'rahŴMu ampunllah
Cleh anua'rahŴMu pullhkanlah
1uhan pullhkanţ 8apa pullhkan
kemballkan banasa kaml kepadaŴMu
8apa pullhkanţ ampunllah banasa kaml
uan pullhkan kemball nea'rl kaml

330Ŧ8L8ul8l ul AL1A8Ŵn?AŦ

klnl saaLnva berdlrl dl alLarŴnva
S'bab Allah maha kudus hadlr dl slnl
Marl memu[l anakaL Lanaan menvembah
S'bab Allah maha kudus hadlr dl slnl
klLa masuk LahLa suclŴnva
8ersama para malalkaL menvembah
Marl pu[l ?esuskuţ klLa masuk hadlraLŴnva
maha kudus

331Ŧ?LSuS !AWA8An PluuÞkuŦ

kala kucarl damal hanva kudapaL dalam ?esus
kala kucarl keLenanaan hanva kuLemul dl dalam
?esus
1ak saLupun dapaL menahlburku
1ak seoranapun dapaL menolonaku
Panva ?esus [awaban hldupku

8ersama ula haLlku damal
walau dalam lembah kekelaman
8ersama ula haLlku Lenana
Walau hldup penuh LanLanaan
1ak saLupun dapaL menahlburku
1ak seoranapun dapaL menolonaku
Panva ?esus [awaban hldupku

332Ŧ1uPAn ÞLnuPkAn AkuŦ

1uhan p'nuhkan aku denaan flrmanŴMu (8oh
kudus)
1uhan p'nuhkan aku denaan flrmanŴMu
PaLlku baaal be[ana kubawa ke sunaalŴMu
1uhan p'nuhkan aku denaan flrmanŴMu

333Ŧ?LSuS kLkuA1An PluuÞkuŦ

?esus kekuaLanku dalam hldup lnl
?esus kekuaLanku menahadapl semua
8ersama ula haLlku Lak akan aovah
?esus kekuaLan hldupku

?esus hapuskan LeLesan alr maLa
?esus sembuhkan semua luka haLlku
8ersama ula haLlku Lak akan aovah
?esus kekuaLan hldupku

334Ŧll8MAnMuŦ

Aku daLana dan ku bersu[ud dl hadapanŴMu
kurasakan lndah hadlraLŴMu
1'lah kubuka maLa haLlku dan s'luruh [lwaku
unLuk kunlkmaLl flrmanŴMu

llrmanŴMu vana kuasa 'Luk merubah seLlap haLl
llrmanŴMu vana Leaakkan dl saaL ku Ler[aLuh
Þenuhkanlah be[anaku denaan alr sunaalŴMu
ku haus akan flrmanŴMu

333ŦCLC8l PALLLu?AŦ

SaaL lnl kudaLana dalam hadlraLŴMu
kupandana wa[ahŴMu Lersenvum penuh kaslh
kuucapkan s'lamaL paal (slana/sore/malam) 2 x
8apa Lerkaslh
1'rlma kaslh berkaLŴMu sepan[ana harl lnl
Clorl Paleluva ) 7 x Paleluva Clorl Paleluva

336ŦuALAM nAMA ?LSuSŦ

ualam nama ?esus ) 2x ada kemenanaan
ualam nama ?esus ) 2x lblls dlkalahkan
ualam nama 1uhan ?esus slapa dapaL melawan
ualam nama 1uhan ?esus ada kemenanaan

337ŦuA8l 1L88l1 MA1APA8lŦ

uarl LerblL maLaharl sampal pada masuknva
8larlah nama 1uhan dlpu[l 2 x
Þu[l 1uhanţ pu[l 1uhan
uarl LerblL maLaharl sampal pada masuknva
8larlah nama 1uhan dlpu[l

338ŦuLnCA8 ulA ÞAnCClL nAMA SA?AŦ

uenaar ula panaall nama sava
uenaar ula panaall namaku
uenaar ula panaall nama sava
!uaa ula panaall namaku
Ch alranalahţ oh alranalah
?esus amaL clnLa pada sava oh alranalah

ku[awab va va va ) 2x
ku[awab va 1uhan ) 2x
ku[awab va va va

339ŦulkLÞAkŴkLÞAkkAn 1AnCAnMuŦ

ulkepakŴkepakkan Lanaanmu
ulaovanaŴaovanakan badanmu
ulaelenaŴaelenakan kepala
Menahllanakan kanLuk dan lesu

ulavunŴavun kakl kanan
ulavunŴavun kakl klrl
Aaar Lubuh sehaL dan kuaL
unLuk acara selan[uLnva

Covana klrl aovana kanan
ÞuLar ke klrl puLar ke kanan 2 x

340Ŧkl1A SA1u uALAM kASlPŦ

klLa saLu dalam kaslh dllkaL oleh kaslhŴnva
8oh klLa dlpersaLukan denaan rohŴnva
klLa saLu dalam kaslh

Marllah klLa menvanvl marl rasakan kaslhŴnva
Marl beraandenaan hlnaaa orana Lahu
klLa saLu dalam kaslh

341ŦMA8S MAkAnŦ

Makan sudah laparţ makan bersama
MlnLa berkaL 1uhan sebelum makan
Apa vana klLa lakukan harus dl dalam 1uhan
Susah aLaupun senanaţ slana aLaupun malam
S'aala vana klLa lakukan harus dl dalam 1uhan
Aaar klLa semua suka clLa

342ŦMA8l kl1A 8L8SukA8lA

Marl klLa bersukarlaţ kar'na lnl harl bahaala
klLa berkumpul [adl saLuţ pu[l 1uhan semesLa
lLu
1epuk Lanaan wa[ah berserlţ
hllanakanlah haLl vana sedlh
8ukankah ?esus berkaLaţ ºuamal vana dlbrlkan
klLa"ţ marl klLa bersukarlaŦ

343ŦMLLA?Anl LL8lP SunCCuP

Melavanlţ melavanl leblh sunaauh ) 2x
1uhan leblh dulu melavanl kepadaku
Melavanlţ melavanl leblh sunaauhŦ

Menaaslhlţ menaaslhl leblh sunaauh ) 2x
1uhan leblh dulu menaaslhl kepadaku
Menaaslhlţ menaaslhl leblh sunaauhŦ

344ŦSL1lnCClŴ1lnCCln?A LAnCl1

SeLlnaalŴLlnaalnva lanalLţ leblh Llnaal kaslh
?esusku
SedalamŴdalam lauLanţ leblh dalam kaslh
?esusku
SelndahŴlndah pelanalţ leblh lndah kaslh
?esusku
kaslh ?esus ohţ kaslh ?esus
Menaalahkan seaalanva 2 x

343ŦSLÞL81l 8uSA ML8lnuukAn Al8

S'perLl rusa merlndukan alr
8ealLulah [lwaku merlndukan Lnakau
kuberharap hanva kepadaŴMu
kusembah kauţ Allahkuţ 1uhan dan 8a[aku

kaulah sunaal kehldupankuţ
vana menaallr seaarkan [lwaku
Lnakau ?esusţ penaharapanku
kusembah kau denaan seanap haLlku

346Ŧ1L8lMA kASlP SL8l8u

Surva berslnarţ udara seaarţ Lerlma kaslh
ul Lepl panLalţ ombak berderalţ Lerlma kaslh
MelaLl wanalţ kuLllana nvanvlţ Lerlma kaslh
Serlmba rava denaunakan nadaţ Lerlma kaslh

1erlma kaslh serlbu (Lerlma kaslh serlbu)
Þada 1uhan Allahku (pada 1uhan Allahku)
Aku bahaala kar'na dlclnLaţ Lerlma kaslh

347ŦAuA SA1u SC8A1ku

Ada saLu sobaLku vana seLla
1ak pernah ula Llnaaalkan dlrlku
ul wakLu aku susah wakLu ku sendlrlan
ula selalu menemanl dlrlku

namaŴnva ?esus namaŴnva ?esus
nama ?esus vana menahlbur haLlku
Ch nama ?esus namaŴnva ?esus
nama ?esus vana menahlbur haLlku

348ŦPA8l 8APAClA

Parl bahaala dalam hldupku
8er[alan bersama ?esus 1uhanku
Sebab kau serLakuţ s'lalu serLaku
Sepan[ana hldupkuţ bahaala selalu

349ŦkASlPn?A SLÞL81l SunCAl

kaslhŴnva seperLl sunaal ) 3 x dl haLlku
Menaallr dl wakLu hu[an
Menaallr dl wakLu panas
kaslhŴnva seperLl sunaal dlhaLlku
(8erkaLŴnva LeLap menaallr)

330ŦlnuAP ÞAuA WAk1un?A

Ada wakLu dl hldupku
pencobaan beraL menekan
Aku berseru menaapa va 1uhan
nvaLakan kehendakŴMu

!alan 1uhan bukan [alanmu
!anaan blmbana aLaupun raau
nanLlkan 1uhan [adlkan semua
lndah pada wakLunva

8effť Þada 1uhan masa depanku
Þada 1uhan kusrahkan hldupku
nanLlkan 1uhan berkarva
lndah pada wakLunva

Parl esok Llada kuLahu
namun LeLap lanakahku ma[u
kuvakln 1uhan [adlkan semua
lndah pada wakLunva

331Ŧ1uPAn AuALAP CLM8ALAku

1uhan adalah aembalakuţ Lakkan kekuranaan
aku
la membarlnakan akuţ dl padana vana
berumpuL hl[au
la memblmblnakuţ ke alr vana Lenana
la menveaarkan [lwaku
la menunLunku ke [alan vana benar
Cleh karna namanva
Sekallpun aku ber[alan dalam lembah
kekelaman

332ŦA!A8ku 8L8ulAM

A[arku berdlam dekaL dl haLlŴMu
dl saaL kuberpallna Lemukan clnLaŴMu
dl sana kau menanLl ƌLuk bawaku laal
bersekuLu

dalam damal vana se[aLl

ooh ku damba hadlrŴMu
oohţlnllah rlnduku

hldupku hanvalah unLukŴMu
seaenap haLlku kaaum ƌkan kebalkanŴMu
nafasku mencƌrlLakan kaslhŴMu
a[arku berdlam dekaL dl
haLlŴMu

333ŦA88A

Abbaţ ku panaall Lnakau va 8apa
nama Lerlndah dl dalam hldupku
Leblh darl sƌaalanva

Co Abbaţ ku panaall Lnakau va


8apa
kau lavakkan aku [adl anakŴMu
MemanaallŴMu ?esus

Leblh Llnaal darl lanalL 8ealLulah kaslh 8apa
Leblh dalam darl lauLan Lnakau menaaslhlku
Leblh luas darl buml 1ak


Ler[anakau plklranku
Semuanva kau sedlakan baalku ?esus ku clnLa
kau

334ŦuALAM ?LSuS kl1A 8L8SAuuA8A

ualam ?LSuS klLa bersaudara ) 3 x
Sekarana dan selamanva
ualam ?LSuS klLa bersaudara

333ŦPA1l ?AnC CLM8l8A

PaLl vana aemblra adalah obaL
S'perLl obaL haLl vana senana

1apl semanaaL vana paLah
kerlnakan Lulana haLl vana
aemblra
1uhan senana

336Ŧ!AulkAn Aku lnuAP

kudaLana va 8apa dalam kerlnduan
memandana kelndahanMu
kuberlkan s'aalanva semuanva vana ada
ku lnaln menvenanakan


haLlmu
Ch 1uhan

!adlkan aku lndah vana kau pandana mulla
S'LuruL karvamu dl dalam hldupku
A[arku berharap hanva


kepadaMu
1aaL dan seLla kepadaMu 1uhan337ŦMLnCAMÞunl

kau menanaauna kuLuk dosaku
8eLapa pun besarnva lLu
Sehlnaaa 8apa dl suraa
Memallnakan wa[ah darlŴMu

kau lunasl


huLana dosaku
8eLapa pun mahalnva lLu
1ak pernah sekall [ua
kau menaunaklL laal masa lalu
8effť
Menaampunl dan


melupakan
lLulah vana Lnakau lakukan (a[arkan)
Supava ku 'kan menaampunl
uan melupakan

338Ŧ1L1AÞ SL1lA

Selldlkl akuţ llhaL haLlku
Apakah ƌku sunaauh menaaslhlŴMu ?esus
kau vana maha Lahu dan menllal hldupku
1ak ada vana Lersembunvl baalŴMu

1ƌlah kullhaL kebalkanŴMu
?ana Lak pernah habls dl hldupku
ƌku ber[uana sampal akhlrnva
kau dapaLl aku LeLap seLla
339ŦLnCkAu 8Alk

ul hadapan kemeaahanŴMu ku daLana
menvembahŴMu
membawa haLlku membawa hldupku
ku LerlnaaL kaslh seLlaŴMu dl dalam


sƌLlap lanakahku
sunaauh enakau balk dl dalam hldupku
reffť
enakau balk LeramaL balk ) 4 x
ku berl ucapan svukurku
padaŴ


Mu ?esus 1uhan

360ŦSLCALA Þu!l S?uku8

Saala pu[l svukur hanva baalMu 1uhan
Sebab kau vana lavak dlpu[a
kaml mau bersorak Llnaalkan namaMuţ
Paleluva
Soraklah haleluva 2x
Paleluva

361Ŧku 1Ak ÞL8nAP 1L81luu8

SaaL lnl kudaLana
Membawa keluhku padaŴMu
Sunaauh beraL beban vana menahlmplL
PaLl dan [lwaku
kucurahkan s'aala lsl haLlkuţ
uan kudenaar suaraŴMu berkaLa padaku

kuLak pernah LerLldurţLak pernah lalal
1anaanku s'lalu menopana dlrlmu
Þercavalah padaku daLana padamu
ku slalu seLla ŦŦpadamu

SaaL kau LlnaaalkanŴkuţ ku slalu seLla padamu
SaaL kau melupakanŴkuţ ku slalu menunaaumu
kemball

362ŦCLn1L8 Cl !C?

l come lnLo vour presence wlLh mv sona
And llfL mv volce Lo worshlp aL vour Lhrone
Slnalna pralses wlLh Lhe araLeful


hearL
lor all LhaL ?ou have done
8rlnalna alorv and Lhe honor
lor Lhe vlcLorv vou have won

?ou are Lhe cenLer of mv [ov 2x
wlLh soul of pralse l llfL vour name
?ou llvlna klndness l proclalm
?ou are Lhe cenLer of mv [ov

363ŦkLCAÞLAP uAn LlPA1LAP

kecaplah dan llhaLlah
8eLapa balknva 1uhan lLu
8asakan dan nlkmaLl
kaslh seLla 1uhan
Svukur baalŴMu 1uhan
S'aala hormaL baalŴMu 1uhan
Allah vana menaaslhlku
Allah vana mem'llharaku (selamanva)

364ŦkukASlPl kAu

kukaslhl kau denaan kaslh 1uhan
kukaslhl kau denaan kaslh 1uhan
kullhaL dlwa[ahmu kemullaan ra[a
kukaslhl kau denaan kaslh 1uhan

363ŦALLAP 8AnCkl1

kerahkanlah kekuaLanŴMu vaţ Allah
1un[ukkanlah kuasaŴMu vaţ 1uhan
Serakkan musuhŴMuţ sƌlamaLkanlah umaLŴMu
Allah dahsvaL dl LempaL kudusŴnva

Allah banaklLţ bersoraklah
Allah banaklLţ bernvanvllah
Musuh dlkalahkanţ umaLŴnva dlbebaskan
Allah dahsvaL dl LempaL kudusŴnva

366ŦSLÞL81l ?AnC kAu lnClnl

8ukan denaan barana fana kau membavar
dosaku
uenaan darah vana mahalţ Llada noda dan cela
8ukan denaan emas perak kau menebus dlrlku
Cleh seaenap kaslh dan penaorbananŴMu

ku Lelah maLl dan Llnaaalkan cara hldupku vana
lama
Semuanva slaŴsla dan Lak berarLl laal
Pldup lnl kuleLakkan pada mezbahŴMu va
1uhan
!adllah padaku seperLl vana kau lnalnl

367Ŧ8L8CLM8l8ALAP

?aŦŦŦŦva va va va
8eraemblralah karena 1uhan 4x

Maka 1uhan akan memberlkan
Apa vana dllnalnkan haLlmu
8erserahlah kepadaŴnvaţ percavalah
Maka 1uhan akan berLlndak

368ŦkAuLAP kuA1kuŦ

Mesklpun musuh dl depanku
rlnLanaan menahadana lanakahku
ku Lahu sunaauhţ Lnakau bersamaku
berlbu rebah dl


klrlku berlaksa dl slsl kananku
ku Lahu [an[lŴMuţ Lnakau bersamaku

Lak ƌkan pernah aovah kevaklnanku
pada dlrlŴMuţ ?esus 1uhanku
Llada vana seperLl dlrlŴMu

kaulah kuaLkuţ kebanaaaanku
aununa baLu dan keselamaLanku
kuaL LanaanŴMuţ perllndunaanku
kaulah Allah sumber


kemenanaanku

369ŦALAPku uAPS?A1

uarl uLara ke selaLanţ Lerdenaar pu[lan Allah
darl baraL sampal ke Llmurţ nama ?esus
dlsan[una Llnaal
darl pulauŴ


pulauţ lembahŴlembah
aununaŴaununa vana Llnaal
kemullaanŴnva dlsakslkanţ kebesaranŴnva
dlcƌrlLakan
?esusţ ?esus nama ?esusţ nama ?esus
dlsan[una Llnaal
darl pulauŴ


pulauţ lembahŴlembah
aununaŴaununa vana Llnaal

Allahku dahsvaLţ berkuasa
sƌluruh buml su[udţ menvembah
Llnaalkan namaŴMu
Allahku dahsvaLţ berkuasa
sƌluruh buml su[udţ menvembah
Llnaalkan namaŴMu ooooŦŦŦŦŦŦŦ

370ŦSL8A8 kAu 8LSA8

kubƌrl kemullaan dan hormaL
kuanakaL suara pu[lan kuaaunakan namamu
Sƌbab kau besar perbuaLanmu a[alb
1lada seperLl enakau ) 3x

371ŦkuCln1A kLLuA8CA 1uPAn

kuclnLa kƌluaraa 1uhan
1er[alln mesra sekall
Semua sallna menaaslhl
8eLapa sƌnana kumen[adl
kƌluaraanva 1uhan


372ŦSunCCuP ALAnCkAP 8Alkn?A

Sunaauh alanakah balknva
Sunaauh alanakah lndahnva
8lla saudara semua
Pldup rukun bersama

SeperLl mlnvak dl kepala Parun
?ana ke [anaauL dan [ubahnva Lurun
SeperLl embun dl buklL Permon
Menaallr ke buklL Slon

Sebab ke sanalah Allah memƌrlnLah
Aaar berkaLŴberkaLŴnva Lercurah
SerLa memberlkan anuaerah
Pldup sƌlamaŴlamanva

373ŦkASlP ALLAP 1Ak 8L8kLSuuAPAn

kaslh Allah Lak berkesudahan
Sƌlalu baru seLlap paal
8ahmaLŴnva pun Lak pernah berakhlr
Seumur hldupku

uenaan sukaclLa ku ƌkan menarl
uenaan sorakŴsoral memu[l
kunalkkan pu[lan halleluvah
nvanvl baal ula sana ra[a
nvanvl baal ula sana ra[a
Selamanva

374ŦSLÞL81l 8AÞA SA?AnC AnAkn?A

8apaţ besar sunaauh kaslh seLlaŴMu
nvaLa sunaauh perllndunaanŴMu
1ak saLu kuasa mampu plsahkan aku darl kaslhŴ
Mu
8apaţ a[arku sƌlalu hormaLlŴMu a[arku LuruL
perlnLahŴMu
8ƌrlkanku haLl ƌLuk menvembahŴMu
dan bersvukur sƌLlap wakLu

SƌperLl bapa savana anakŴnva
uemlklanlah Lnakau menaaslhlku
kau [adlkan bl[l maLaŴMu
kau berlkan sƌmua vana ada padaŴMu

SƌperLl bapa savana anakŴnva
uemlklanlah kau menunLun lanakahku
Parl depan lndah kau berl
8ancanaanŴMu vana Lerbalk baalku

373Ŧ8lLA 8CP ALLAP AuA ul uALAMku

8lla roh Allah ada dl dalamku
ku kan menarl seperLl uaud menarl
kukan menarl (3x) seperLl uaud menarl
kukan menarl (3x) seperLl uaud menarl376ŦClvL ML ClL ln M? LAMÞ

Clve me oll ln mv lamp
Lo keep me burnlna
alve me oll ln mv lamp l prav
alve me oll ln mv lamp Lo keep me burnlna
Lo


keep me burnlna 'Llll Lhe break of dav


slna hosana slna hosana slna hosana
Lo Lhe klna of klnaŦŦ
slna hosana slna hosana
slna hosana Lo Lhe klna

377ŦkuuuSLAP 1uPAn

ul buml dl suraa dan seaala vana ada
Su[ud dan menvembah dl hadapanŴMu Allah
semesLa
LanalL pun Lerbuka sorakŴsoral sukaclLa
CemplLa beraema
baaal aemuruh ombak samudƌra Lerdenaar

kudus kudus kudus kuduslah 1uhan
Sucl sucl sucl sucllah 1uhan

8larlah semua vana bernafas memullakanŴMu
Suraa dan buml pun bersorak meravakanŴMu
nvanvlkan pu[lan

378Ŧ8L8S?uku8LAP nAŦŦŦnAŦŦŦnAŦŦŦ

na na na na na na ŦŦŦŦŦŦŦ

Paleluva kumemu[lŴMu 1uhan
karƌna kaslhŴMu Lak berkesudahan
blar vana bernafas memu[l Sana 8a[a
dl aLas aununa dan dl


dalam samudera
1anaanku kuanakaL padaŴMu
mensvukurl rahmaL vana kau bƌrl
kaklku melompaL baalŴMu
sƌbab rahmaLŴMu baru seLlap paal

8ersvukurlah kepada 1uhan
sebab la balkţ sebab la balk
bahwasannva unLuk selamanva
kaslh seLlaŴnvaţ kaslh seLlaŴnva

379ŦPluuÞku 8ukAn Aku LACl

Pldupku bukannva aku laal Lapl ?esus dalamku
Pldupku bukannva aku laal Lapl ?esus dalamku
?esus hldupţ ?esus hldup dalamku
Pldupku bukannva aku laal
1apl ?esus dl dalamku

380ŦALLAP SuM8L8 kuA1ku

Panva kau mlllkku dl suraa
1lada vana kulnalnl dlbuml hanva kau
1ak kuandalkan kekuaLanku
namun vana pasLl 'kan LeLap


s'lamanva

Allah sumber kuaLkuţ Allah sumber kuaLku
Allah sumber kuaLku dan baalanku s'lamanva
S'lamanva
381ŦlnCA1 kASlPŴn?A

lnaaL kaslhŴnvaţ lnaaL kebalkanŴnva
uan anua'rahŴnva s'lamaLkannu
S'bab kaslhŴnva seLlnaal lanalLţ
kaslh seLla Allah pada klLaţ
besar kaslh Allah pada klLa

ku Lak kan lupa kaslhŴnva
ku Lak kan lupa anuarahŴnva
ula penuhkanţ ula penuhkan ţ
ula puaskan hasraLku
8esar kaslh Allah pada klLa

382ŦAnCCu8 8A8u

8oh kudus Lercurah dl LempaL lnl
urapanŴnva vana a[alb memullhkan umaLŴnva
8oh kudus Lercurah baal aƌre[aŴnva
MembanaklLkan umaL plllhanŴnva

Parl lnllah harlnva 1uhan
SaaL pembebasan Llba
8elenaau dosa Lƌlah dlpaLahkan
Marl bersorak baal ulaŧ Pel!

Anaaur baru Lercurah penuhl umaLŴnva
uenaan sukaclLaŧŦooŦŦ
Mlnvak baru Lercurah urapl umaLŴnva
nvaLa kuasaŴnva

383ŦkA8?A 1L88LSA8

kaslh vana Lerlndah haLl vana mulla
hanva kuLemukan dl dalamŴMu ?esusku

Þu[lan darl haLlku sƌlalu dl seLlap wakLuku
Llada pernah berubah kaslhku

karva Lerbesar dalam hldupku
penaorbananŴMu vana sƌlamaLkanku
Lnakaulah harLa vana Lak Lernllal
vana kumlllkl dan kuharaal
?esus enakau kukaauml

384ŦSAMÞAl MLMu1lP 8AM8u1ku

kau sƌlalu hadlr saaL aku rlndukanŴMu
kau vana sƌlalu seLla menopanaku denaan kaslh
seLla
Memberl aku kekuaLan dl Lenaah badal vana
menakuLkan

Sampal memuLlh rambuLku
kau puLuskan aku menuLup uslaku
ku ƌkan sƌlalu menvembahŴMu oh ?esus
1uhanku ku mlllkŴMu sƌlamanva baalŴMu

383Ŧl1'S CCCu

lL's aood Lo see vou here wlLh meŦ
l'm so alad LhaL vou've come 2x
1he Lord loves vouţ so do l 2x
lLs aood Lo see vou here wlLh meŦ
l'm so alad LhaL vou've come

386ŦMC8L Ŷ MC8L Ŷ MC8L

8effť Moreţ moreţ moreţ
l wanL moreţ moreţ more 2 x
Moreţ we pralse vou

l'm aonna swlm Lodav 3x because of !esus
l wanna drlnk LonlahL 3x because of !esus
ke 8effŦ
l'm aonna [ump Lodav 3x because of !esus
l'm aonna dance LonlahL 3x because of !esus
ke 8effŦ
l'm aonna dance LonlahL ) 3 x because of !esus
l'm aonna clap mv hands ) 3x because of !esus
ke 8effŦ

387ŦkuASAn?A MLM8AnCkl1kAn

Sanakakala berbunvl Landa panaallan kudus
uarl seluruh buml Lerdenaar suara krlsLus
8anaklLlah hal LenLara 1uhan kenakan
sen[aLamu
Mlnvak baru L'lah dlcurahkan a're[anva
dlpullhkan

kuasaŴnva membanaklLkan urapan 8oh beker[a
Melanda umaL 1uhan saaL daLana menvembah
Mu[lzaL Lelah nvaLa bukLlkan ?esus 8a[a
S'karana lnl wakLunva ma[ulah hal pemenana
kuasaŴnva aLas klLa membanaklLkan

388Ŧ1u1u8 kA1A

8aaalkan alr slraml Lanah aersana
1'rasa se[uk menveaarkan
8aaal cahava menLarl hanaaL memelukku
uamal dl [lwaku
LembuLŧlndah LuLur kaLaŴMu
1'ranal [alanku menahlbur haLlku
Memb'rl penaharapan
8effť
unLuk selamanva sampal selamanva
ÞerkaLaanŴMu berLumbuh dl haLlku
Slana dan malam s'lalu kurenunakan
!an[lŴMu vana lndah ku ber[alan dl dalamnva

kulnaln selalu mendenaar suaraŴMu
uan kurenunakan seLlap wakLu s'bab kau
mlllkku

389ŦPluuÞMu 8L8PA8CA 8ACl ALLAP

Pldupmu berharaa baal Allah
1lada vana Lak berkenan dl hadapanŴnva
ula clpLakan kau s'LuruL aambarŴnva
Sunaauh Lerlalu lndahţ kau baal ula

ula berlkan kaslhŴnva baal klLa
ula L'lah relakan seaalaŴaalanva
ula dlsallb 'Luk Lebus dosa klLa
karna hldupmu sanaaLlah berharaa

8uluh vana Lerkulalţ Lakkan dlpaLahkanŴnva
ula kan [adlkan lndahţ sunaauh leblh berharaa
Sumbu vana Lelah pudarţ Lakkan dlpadamkanŴ
nva
ula kan [adlkan Lerana unLuk kemullaanŴnva

390ŦAuA CL8AkAn 8CP ALLAP
Ada aerakan 8oh Allah dl slnl ) 2x
ul 8araLţ dl 1lmurţ uLara dan SelaLan
Ada aerakan 8oh Allah ) 3x dl slnl
Ada aerakan 8oh Allah dl slnl ) 2x
ul hldupţ dl [lwaţ dalam roh dl haLlku
Ada aerakan 8oh Allah ) 3x dl slnl

391Ŧ8L8SukA

Parl lnlţ harl vana Lelah dl[adlkan 1uhan 2 x
Marl klLa bersuka
ualam 1uhanŧŦ8ersuka
ul dalam 1uhan
8ersukaţ bersuka dalam 1uhan
Marl bersukaţ bersukaclLalah
8ersukaţ bersuka dalam 1uhan
S'karana bersuka ţ bersukaclLalah

392ŦSunCCuP ku8lnuu

lnaln selalu berada dl dekaLŴMu memandana
wa[ahŴMu
8ersamaŴMuţ dl dalam hadlraLŴMu
ul LempaL kudusŴMuţ oh sunaauh kurlnduţ
'1uk menaenalŴMu leblh laalţ sunaauh kurlndu
Ch sunaauh kurlnduţ carl wa[ahŴMu seLlap harl
Sunaauh kurlndu

393Ŧ8L1AÞA kl1A 1luAk 8L8S?uku8

8eLapa klLa Lldak bersvukur
8erLanah alr kava dan subur
LauLnva luas aununanva meaah
Menahl[au padana buklL dan lembah
lLu semua berkaL karunla
Allah vana aauna maha kuasa 2 x

394Ŧl LCvL ?Cu !LSuS

l love vou !esusţ deep down ln mv hearL 2x
1hlnk abouL deepŴdeepţdownŴdown
deep down ln mv hearL 2x

Aku Lresna ?esus ?esusţ [ero [ero [ero banaeL 2x
1resnaku [eŴ[e roŴro [ero [ero [ero banaeL 2x

Aku clnLa ?esusţ Lambah (3x) dalam 2x
ClnLaku LamŴLam bahŴbah
1ambah Lambah Lambah dalam 2x

Wo al nl ?esuţ SenŴsen Wo al nl 2x
Wo al nl SenŴSen alŴalţ sen sen wo al nl 2x

393Ŧ!ALAn kL8LnA8An uAn PluuÞŦ

Aku [alan kebenaran dan [alan kehldupan
lLulah ?esus kaLakan dan kupercava amln
ul dalam namaŴnva ada kes'lamaLan kekal
Clorl haleluva ) 4 x
ul dalam namaŴnva ada kes'lamaLan kekal

396Ŧ1AA1 ÞL8ln1APŴMuŦ

kuLaaL perlnLahŴMu kusabar melakukan 2 x
kuvakln 1uhan [awab seLlap doaku
1aaL perlnLahŴMu 1uhan LeLap seLla flrman
1uhan
!adl s'lalu kehendakŴMu
kau nvaLakan kemullaanŴMu baalku

397Ŧ8AÞA ?AnC kLkAL

kASlP ?AnC SLMÞu8nA
1LLAP ku1ƌ8lMA uA8lŴMu
8ukAn kA8ƌnA kL8AlkAnku
PAn?A CLLP kASlP kA8unlAŴMu
kAu


ÞuLlPkAn Akuţ LA?AkkAnku
ƌ1uk uAÞA1 MLMAnCClLŴMuţ 8AÞA

kAu 8ƌ8l ?AnC kuÞln1A
SAA1 kuMLnCA8lţ kuMLnuAÞA1kAn
kukL1uk Þln1uŴMu uAn kAu 8ukAkAn
Sƌ8A8 kAu 8AÞAkuţ 8AÞA ?AnC kLkAL

1Ak kAn kAu 8lA8kAn
Aku MLLAnCkAP PAn?A SLnul8lAn
kAu SLLALu AuA 8AClku
Sƌ8A8 kAu 8AÞAkuţ 8AÞA ?AnC kLkAL

398ŦCln1A SL!A1l
SAA1 ku8LnunCkAn PluuÞ 8L8SAMAŴMu
SL8lnC kALl ku MLLuÞAkAnŴMu
ku 8L8!ALAn SLnul8l SLAkAn ku MAMÞu
LALul 1AnÞA kLkuA1An


ŴMu


SƌMAkln 8L8A1 8L8An PluuÞku
SƌMAkln ku MLn!AuP uA8lŴMu

nAMun AuA Cln1A ?AnC 1Ak ÞL8nAP
8L8LALu
Cln1A ?AnC ku uAÞA1 uA8lŴMu
1ƌLAP 1L8u!l LALul 8Ln1AnCAn SAnC WAk1u
kAu MA1l 8AClkuţ 8L8kC88An un1uk ul8lku


399Ŧ ku 1APu 8AÞA ÞƌLlPA8Aku (ulA 8Alk)

ku 1APu 8AÞA ÞƌLlPA8Aku
ulA 8Alkţ ulA 8Alk
ku ?Akln ulA SƌLALu SL81Aku
ulA 8Alk 8AClku

LLWA1 8AŴŴŴuAl CC8AAn
SLMuAn?A MLnuA1AnCkAn kL8AlkAn
ku 1APu 8AÞA ÞƌLlPA8Aku
ulA 8Alk 8AŴŴClku

400Ŧku MASuk 8uAnC MAPA kuuuS

ku MASuk 8uAnC MAPA kuuuS
uLnCAn uA8AP AnAk uCM8A
ku MASuk uLnCAn PA1l 1uLuS
MLn?LM8AP ?AnC MAPA kuASA
ku MLn?LM8APŴMu ku SLM8APŴMu
ku MLn?LM8APŴMu ku SLM8APŴMu
Sƌ8A8 nAMAŴMu kuuuS kuuuS 1uPAn
401ŦL8A1 uLnCAn PA1lŴMu

8L1AÞA A!Al8 uAn uAPS?A1n?A 1uPAn
kL!AulAnku
kAu MLnLnun ul8lku SL8uÞA CAM8A8AnŴ
Mu (CCPŦŦ)
SunCCuP 8L8PA8CA ul MA1AŴMu 1uPAn
kLPluuÞAnku
kAu MLM8AWA PA1lku MLnuLkA1
L8A1 uLnCAn PA1lŴMu

kuMLnCAnCkA1 WA!APku
MLMAnuAnC kLlnuAPAnŴMu ?LSuS
S?uku8 8ACl kLSL1lAAnŴMu ul SLÞAn!AnC
PluuÞku
uAn kuAnCkA1 1AnCAnku
kL 1AP1A kASlP uAn kA8unlAŴMu
1Ak SLkALlÞun kAu 1lnCCALkAnku
?LSuSţ SAPA8A1ku

402Ŧ1LnAnC

LlnCkuÞlku uLnCAn SA?AÞŴMu
nAunClku uLnCAn kuASAŴMu
LlnCkuÞlku uLnCAn SA?AÞŴMu
nAunClku uLnCAn kuASAŴMu
ul SAA1 8AuAl 8L8CLLC8A
ku AkAn 1L88AnC 8L8SAMAŴMu
8AÞA kAu 8A!A A1AS SƌMLS1A
ku 1LnAnC Sƌ8A8 kAu ALLAPku


403ŦMLnCLnALŴMu

8lLA ku8ukA MA1Aku
uAn LlPA1 WA!APŴMu
ku 1L8kACuM

8lLA kuLlPA1 PluuÞku
uAn kA8?A 1AnCAnŴMu
ku 1L8SAn!unC

kA8ƌnA SLMuA ?AnC 8Alk
uALAM PluuÞku
l1uLAP kA8?AŴMu
kAu 8ƌ8l kƌSLMÞA1An ?AnC 8A8u

uAn ku lnCln MLnCLnALŴMuţ 1uPAn
LL8lP uALAM uA8l SƌMuA ?AnC kukLnAL
1lAuA kASlP ?AnC MLLL8lPlŴMu
ku AuA un1uk MLn!Aul


ÞLn?LM8APŴMu

404ŦSƌMuA 8Alk

uA8l SLMuLA
1ƌLAP kAu 1L1AÞkAn
PluuÞku uALAM 1AnCAnŴMu
uALAM 8LnCAnAŴMu 1uPAn

8LnCAnA lnuAP
1ƌLAP kAu SlAÞkAn
8ACl MASA uLÞAnku
?AnC ÞLnuP PA8AÞAn

SƌMuA 8Alkţ SƌMuA 8Alk
AÞA ?AnC 1ƌLAP kAu ÞL88uA1 ul uALAM
PluuÞku
SƌMuA 8Alkţ SunCCuP 1L8AMA1 8Alk
kAu !AulkAn PluuÞku 8L8A81l

403ŦMLnCL!A8 PAul8ŴMu

uLkA1 ÞAuAŴMu l1u 8lnuuku
SL1lAÞ kA1Aku kAu Þun MLnunCCu
1Ak kuSAnCkA


ku1LMukAn
SA1u kASlP ?AnC A8Aul
klnl ku uA1AnC uAn ku8AWA PluuÞku


MLMAnuAnC WA!APŴMu
MLnClku1l kL8AlkAnŴMu
MLnCL!A8 PAul8ŴMu
uALAM PluuÞku

MLM8AWA SLM8APku
MLn?A1AkAn kL8LSA8AnŴMu
MLnCL!A8 PAul8ŴMu
uALAM PluuÞku

406Ŧ?LSuS 1uPAnţ kAuLAP 1uPAn

MA8l Þu!l AnAk ALLAP MAPA 1lnCCl
1LLAP ulnu8uA1kAn CLLP ÞA8A nA8l
kLÞAuAŴn?A ul8L8lkAn


SƌCALA kuASA
!u8u SƌLAMA1 uunlA ?LSuS k8lS1uS 1uPAn

Sƌ8A8 uA8lŴMuŴLAP uA1AnC kLSLLAMA1An
kAMl
kAuLAP ALLAPţ kAuLAP


1uPAn A1AS LAnCl1 8uMl

?LSuS 1uPAnţ kAuLAP 1uPAn
A1AS SƌCALA Suku 8AnCSA
?LSuS 1uPAnţ kAuLAP 1uPAn
MLMƌ8ln1AP ƌ1uk SLLAMAn?A

407ŦkASlPŴMu 1lAuA uuAn?A

8LLuM ÞL8nAP AuA
kASlP ul uunlA
SAnCCuÞ MLnL8lMA ul8lku AÞA AuAn?A
SLLAln kASlPŴMu ?LSuS
1Ak


kAn AuA LACl
kASlP SƌÞL81l lnl
SAnCCuÞ MLnCu8APkAn PluuÞku
MLn!Aul 8A8u SLLAln kASlPŴMu ?LSuS
kAu kukACuMl uALAM PA1l
kASlPŴMu 1lAuA uuAn?A
SAMÞAl klnl kuAkul
kASlPŴMu 1lAuA uuAn?A

408Ŧ!An!lŴMu SLÞL81l lA!A8

kL1lkA kuPAuAÞl kLPluuÞAn lnl
!ALAn MAnA ?AnC PA8uS kuÞlLlP
ku 1APu ku 1Ak MAMÞu
ku 1APu ku 1Ak SAnCCuÞ
PAn?A kAu 1uPAn 1LMÞA1 !AWA8Anku

Aku Þun 1APu ku 1Ak ÞL8nAP SLnul8l
Sƌ8A8 kAu ALLAP ?AnC MLnCCLnuCnCku
1AnCAnŴMu MLM8LLAlku
Cln1AŴMu MLMuASkAnku
kAu MLnCAnCkA1ku kL 1LMÞA1 ?AnC
1lnCCl

8Lll8Llnť
!An!lŴMu SLÞL81l lA!A8 ÞACl PA8l
uAn 1lAuA ÞL8nAP 1L8LAM8A1 8L8SlnA8
Cln1AŴMu SLÞL81l SunCAl ?AnC MLnCALl8
uAn ku 1APu 8L1AÞA uALAM kASlPMu

409ŦALLAP ?AnC SL1lA

?LSuSţ kAu 1LLAP MLMuLAl
SƌCALA ?AnC 8Alk uALAMku
LnCkAu MLn!AulkAnku
SL8uÞA CAM8A8AnŴMu
uAn 8L8PA8CA ul MA1AŴMu

?LSuSţ kAu 1LLAP MLMuLAl
kA8?A ?AnC MuLlA uALAMku
kAu 8L8lkAn PluuÞŴMu
Sƌ8ACAl CAn1l uCSAku
kA8ƌnA kASlPŴMu ÞAuAku

8Lllť
SƌkA8AnC kuMLMu!lŴMu
ALLAP ?AnC SL1lA
?AnC 1Ak ÞL8nAP MLnlnCCALkAn
ÞL88uA1An 1AnCAnŴMu

SƌkA8AnC kuMLn?LM8APŴMu
ALLAP ?AnC MuLlA
SLMÞu8nAkAn SLCƌnAÞ PluuÞku
ACA8 lnuAP 8AClŴMu

410Ŧ 8anaklL Sƌrukan nama ?esus
8anaklL sƌrukan nama ?esus Ma[u nvaLakan
kuasaŴnva
klLa buaL lblls aemeLar kalahkan Llpu davanva
uenaan kuasa namaŴn?a

nama ?esus menara vana kuaL nama ?esus
koLa benLena vana Leauh
nama ?esus kalahkan semua musuh nama
?esus dl aLas sƌaalanva

411Ŧ kLM8ALl ÞAuAMu

LLLAP MLnl1lţ kLÞuASAn ul8l
1lAuA 1L8ASA ku 1LLAP Þ 8Cl
MLnlnCCALkAn LnCkAu SLnul8l
1Ak ÞLuuLl LACl

Aku SLÞL81lţ 8unCA ?AnC kL8lnC
?AnC 8L8CuCu8An ul1L8ÞA AnCln
SL!u1A PAS8A1 1uk kLM8ALl
1lnCCALkAn kLSCM8CnCAn ul8l

1uPAn AMÞunlLAP Aku
?AnC MLnlnCCALkAnMu
SL1LLAP AÞA ?AnC LnCkAu 8L8lkAn ÞAuAku
klnl kukLM8ALlţ kLM8ALl ÞAuAMu ?AnC
SL!A1l
MLn?L8APkAn SLLu8uP PluuÞku


412ŦPA1lku ÞL8CA?A

1uPAnLAP kLkuA1An uAn MAZMu8ku
ulA CununC 8A1u uAn kLSƌLAMA1Anku
PAn?A ÞAuAŴMu PA1lku ÞL8CA?A
kAuLAP MLnA8A uAn kC1A ÞL8LlnuunCAn
ku MAu SƌLALu 8L8S?uku8
Sƌ8A8 Cln1AŴMu ÞAuAku
1Ak kAn ÞL8nAP 8L8u8AP
PA1lku ÞL8CA?A

413ŦLnCkAu ul uALAMku

kAuLAP ÞLnuLlS PluuÞku
kAu MLM8uA1 SƌCALAn?A 8A8u
LnCkAu ul uALAMku
uAn kuAuA uALAMŴMu
1Ak AuA ?AnC 1Ak MunCkln 8AClŴMu

ku ulClÞ1A un1ukŴMu
ƌ1uk MLM8AWA PA8uM nAMAŴMu
LnCkAu ul uALAMku
uAn kuAuA uALAMŴMu
klnl kuuA1AnC MLnCA8l WA!APŴMu

MLnCASlPlŴMu SƌLALu uLnCAn SƌCLnAÞ
PA1lku
MLnCln1Al SLLu8uP ÞL88uA1AnŴMu
MLnCA8ulkAn PluuÞku SLSuAl 8LnCAnAŴ
Mu
ku MAu MLn?LM8APŴMu SAMÞAl AkPl8
PA?A1ku

kAu MLMAPAMl PA1lku
PAn?A kAu ?AnC MLnCL81lku SƌLALu
LnCkAu ul uALAMku uAn kuAuA uALAMŴMu
klnl ku uA1AnC MLnCA8l WA!APŴMu


414Ŧ1LMÞA1 ÞL81AMA

!AuP LL8lP lnuAP uA8l LMAS ?AnC MuLlA
nAMAŴMu 8L8PA8CA 8ACl PluuÞku
!AuP LL8lP kuA1 uA8l SLMuA ?AnC ku 1APu
nAMAŴMu MLLLkA1 ul uALAM !lWAku

nAMAŴMu SƌLALu AuA ul 1LMÞA1 ÞL81AMA
ul PA1lku uAn SLLALu MLn!Aul ?AnC u1AMA
ul 8lnuuku
ul MAnAÞun ku 8L8AuAţ 1Ak AkAn 8L8u8AP
nAMAŴMu SLLALu 8L8AuA
ul 1LMÞA1 ÞL81AMA


413ŦPA1l Sƌ8ACAl PAM8A

ku 1Ak MLM8AWA AÞAÞun !uCA
SAA1 ku uA1AnC kL uunlA
ku 1lnCCAL SLMuA ÞAuA AkPl8n?A
SAA1 ku kLM8ALl kL Su8CA

lnlLAP ?AnC ku Þun?A
PA1l Sƌ8ACAl PAM8A
?AnC MAu 1AA1 uAn SL1lA
ÞAuAŴMu 8AÞA

kLMAnAÞun ku 8AWA
PA1l ?AnC MLn?LM8AP
uALAM 8CP uAn kL8LnA8An
SAMÞAl SƌLAMAn?A

88luCLť
8ACAlMAnA ku MLM8ALAS kASlPŴMu
SƌCALA ?AnC ku Þun?A l1u MlLlkŴMu
l1u MlLlkŴMu CPŦŦŦ

416Ŧn?An?l 8ACl ulA

AnCkA1LAP SuA8AŴMu
Þu!l uAn SL8ukAn nAMA ?LSuS
1AnCCALkAn 8L8AnŴMuAk ÞL8Lu kAu
kuA1l8
Sƌ8A8 ulA SAnCCuÞ

CL8AkkAn kAklMu
MLnA8lLAP uAn 8L81LÞuk 1AnCAn
8L8SukACl1ALAP
1Ak ÞL8Lu kAu kuA1l8
Sƌ8A8 ulA SAnCCuÞ


SƌkA8AnC n?An?lkAn kL8LSA8AnŴn?A
ulA kuA1 uAn ÞLnuP kuASA
8L8SC8AkŴSC8Al kA8ƌnA kASlPŴn?A
1ƌLAP uA1AnC MLLAWA1 kl1A
n?An?l 8ACl ulA
uA8l ÞAuA Sƌ8l8u PA8l ul 1LMÞA1 LAln
MLMu!lMu MLn?LM8APMu
kAu ALLAP ?AnC PluuÞ
uAn MLnlkMA1l SƌMuA kLMu8APAnŴMu

417Ŧ1lnCClkAn ul8lŴMu

ku8L8S?uku8 ÞAuAŴMu 1uPAn A1AS kASlPŴ
Mu
ku8L8MAZMu8 8ACl nAMAŴMu ?AnC kuuuS

Sƌ8A8 LnCkAu kL8LnA8Anku ÞAuAŴMu
kuÞL8CA?A
8L1AÞA MuLlAn?A 1uPAnku ku8lnuu
MLn?A1AkAn

1lnCClkAn ul8lŴMu MLnCA1ASl LAnCl1
kL8LSA8AnŴMu 1uPAn MLnCA1ASl 8uMl
1lnCClkAn ul8lŴMu MLnCA1ASl LAnCl1
kLMuLlAAnŴMu 1uPAn MLnCA1ASl 8uMl

418ŦSu!uu ul AL1A8Ŵn?A

8lLA PA1l 1L8ASA 8L8A1
1Ak SƌC8AnC Þun MLnCL81l 8L8Anku
ku1An?A ?LSuS
AÞA ?AnC PA8uS ku8uA1
ulA 8L8ll8MAn MA8l uA1AnCLAP
ulA SƌLALu ÞLuuLlkAn Aku
ku uA1AnC ?LSuS
ulA ÞlkuL SƌCALA 8L8Anku

Su!uu ul AL1A8Ŵn?A
ku8AWA PluuÞku
ku 1ƌ8lMA AnuCƌ8APŴn?A
ulA AMÞunlku uAn 8L8ASkAnku
ulA u8AP PluuÞku
8APƌ8ul PA1lku
SLSuA1u 1L8!Aul
SAA1 uA1AnC ul AL1A8Ŵn?A
ÞLMuLlPAn 1L8!AulŦŦŦ Mu!lZA1 1L8!Aul

419Ŧkl1A ulÞlLlP

kl1A ulÞlLlP uA8l SƌCALA 8AnCSA
kl1A ulÞlLlP uA8l uMA1Ŵn?A
kl1A ulÞlLlP uAn ulkuuuSkAnŴn?A
MLM8AWA kLMuLlAAn PAn?A 8AClŴn?A

1L8lMALAP kLMuLlAAn uAn PC8MA1 kAMl
1L8lMALAP SLM8AP kAMlţ Þu!lAn kAMl
1L8lMALAP kLMuLlAAn uAn PC8MA1 kAMl
1L8lMALAP SLM8AP uAn Þu!lAn kAMl

@,@@D- ¾fnf ff¯f f@f° f f ff¯°%% -f¯½ff%% 
¾f ff¯@f°  D--D 9D-  °ff°©
f½©f°%% f°¾ –ff

f° °f½f °ff°©
f½©f°  -@@---@DD- °–ff°–f°f°–°ff° ¯f ¾f°©ff°
f– , ½fff°–¯½f°–©f°–f° ¾ ¾ff° ,ff½©%% f°ff°¯ °f°–  , D,9D,,D ,D f¯ 
¯½¯ ¯© , % ¯ ° ¯
f ,f°– ¾%O 9©f f½f ½©f°f ½© ¾ –ff°– ¾f%% f f f f f f f f f f f"  @D-9-D--D  @f°f½ ° °–f° ff ff° O 9 °°– f¾¾f¾f°–f 
f f f f¯f½©f f f f f¯f¾ ¯
ff  D-,-, ,f¾f f -f °–f°f 
¾ , ¯©f ¯ ¯©f #½© f°¯f°––f°°f¯f -f ¾¾°f¯f¾#–ff°f¯f   ¾f ¾ff
f–f ff°f ¾f ¾ff
f–ff 
°–fff– 
°f°
f°f nf½f°–¯  °––f¯ 
¾

@½f¾f°–fff½f f 
f°
f 9f f 
f°½°f¯f½f fffff ,f¾f°°f¯f -ff¾ 
f°–¾f ff ¾¾@f°f©f¾ –fff©f  D-D--,D  °––° f°f¯f ¾¾ ff¯f ¯f°–f¾ f¾f¯½ff ½O – –f f ½©°f¯f , °––° f°f¯f@f° ¾¾ ff¯ ½  9@,, D@  f¾½f¾ ¯f ¯ 
f¾½f¾ ¯ ¯ff€f° f¾½f¾¯fff¾ , f¾ , @f° ©fff¯°¾f°–¯ °–f¾ ©fff¯°¾f°–¯ ¯ff€f° ©fff¯°f¾ ,f@f° f¾ ,¾f f
ff¾°f  D

-@DD n°ff ¾¾f°f°–f
f– ¾¾ °––° ¯ °–fff° -f 
f½ff¯ °–f¾ , °–ff f°f©f f¾ ff¯ ½ °–f¾ –ff°f
f– 
¾ ½f f ,  D--DD9 ,D °ff°¾½f f , ¾¾ ¾ ¯
f¾© ½f f ,@f° f f½f°ff ¯ff° , °––f° f–°–f°¾ f¯f°f –ff½©¾
f– ,°––f°°f¯f ,¾ f ¯ff°f°f
f– , ½©f°f¯f ,  DD@-9 ,D  ¾¾ ff°–¯ °–f¯½ff ,f°– ¾ ¾¾¾ ¯
f ½©°f¯f ,f°–¯f 

¾¾¾¾f f°f©f ¾¾@f° f¾ f° ½¾ f¯f°f  ,,@ ¾f¯f¯fff ¾–f°f°f° °– ½©f° ¯f¾¯
f– ,¯ff°f¯f , ¾¾f¯ ¯© , @f°–f°f°–f½f f ,¯f¾ ff¯ f f , f¾ff°f¾ ,©f ¯ , ¾¾f¯ ¯© , ¾f°f ¾f°ff¯ ¯© , f f f ff¯ ° ¯
f ,  D@-9D  ff 

f° 
f ff°– ½f f ¾¾ f
#f° f¯f f°¾fnf¾ ©f f ff¯ f ff 
½¾f¾f ff°– ½f f ¾¾ f

f¾f° f° ½f¾f°°f©f 
f ¾¾ ¾¾@f°¯f°f¯f , °––f° f–°–f°°f¯f ,¾ f¯f f¯f°f  D,D@ ,D ¯f¾ f f , ¯½f ¾ , @f° @f fff ff¾ f°½© f°¾ ¯
f ff ¾ff°ff°–f° f°f@f° ¾f¯f ,¾#f¯ ¯© f°¯ ° ¯
f , °–f@f°½©f° °–f@f° ¯ff°  ¾f° ,½ ° ¯½f° ¾ ¯
ff ff¯
f , ¾°– f , °––f ¯ff° ,f°°ff ff¯  9DJ  f½f¾–ff©f¯ °– °f 
f½f ff¯°ff¾ ,

f½f¾–f 
f¯ °– 
f½ff¾ ,½f f ¯ff°– ©f  ff¯ ½ ©f¯ °f ff¾#f¾ f f¾#f 
¾½f f , f#°f °nf°f ,° f
f–  D

9D- @f°½ff¾@f°f f °f°– f°– @f°½ff¾@f°ff°ff° °– @f°½ff¾@f° °–ff° f°– f¾°f@f°¾ ¯½°f f¾ ¾¾ ¯f°¾ f– f¾ ¾¾ff f©°–°f ¾ ¯ ff@f° ff¾¾ f .ff°f¯f .D-. ¯ °f f– . ff°fff¯#¯ ¯© f° ¯ ° ¯ f ¾¾@f° f°f©f ff°fff¾ f°fff¯¾ ¯f ¾¾@f° f°f©f –f° °–f°f°–f° ff¯¾ff¾ –f° °–f°f°–f° ff¯¾f¯f° f°–¯ °–f¾ f°fff¯ f–f f©ff°f  D-. ff . f#°ff ¯ °f°–f° nff° ff . ¯ ¯©°f¯f .D@D- .@D9-D  fnf½ ° ¯f¾¯ f– .ff°f¯f . f#°ff#f ¾ nff° ff .@f° f . . f¾°f@f°¾ ¯½°f  @D-@.@f° fff#¯f½©f° °–– ¾ ¾ ¾f@f° n ¾n ¾nf@f°¾#f¯f°f  . °ff f f½f°@f° °–f°¾ – °f½ ff° . ¾¾ ff° f ©f f° f  DD..D@D- ff°¯ ¯©@f°½f f¾ –fff%% 9©f° ½f f -f f½ ff¯¯ 9©f° ½f f -f f½¾#f¯f°f f#°f@f°©f ¯ –f f#°f@f° ¾fnf f#°f@f°°f°f f  @9- ff½ °f–f–ff#°fff ff½ °ffff©f¯°€¯f° -f # f fff©f¾#–fff©f ff° ½ ¾f f°–°°– f ¾ff½©¾ ¯ ff ¾¾f©f¯f ¾¾f½ f¾f ¾¾f ½ ¯ °f°– ¾¾f©f"  D@D-  ¾¾f@f°f¾ ¯ ¾fff¯ ©f f¾ff¾f -f¯ff°f ¾¾ff©f f©f¾ –fff©f –°–¯f°f¯f -f°––f°f °–– ¾f f°½ f¾fff °––f©f ½ ff° -f ¾ ¯ f½f°  f° f¯ °–f ¾¾f@f°  . ¯f°–ff°– f½ f #ff°–¯ °©f °f°f°½©f° " . ¾¾¾nf° f ff .ff¾ ¯ ¯½f . ¾¾ f¾f° ff .  ¯ fff ff¯ f° °ff°%% ff©ff@f° ¾¾f°f¯f -f ¾#f¯f°f ff½f°#ff f¯ °©f f ff° %% .

D%..f¯%  ¯f° . ¾¾©f ¾ f¯ff° ¾f°f¯ ¯©@f° ¾f°f°––f° ¾¾ ¾f°f ¾f°f ¾f°f"  .½ f f–f f°– f– ©ff°%% Jf ¯ f°– f°f°–©ff° @ f½ff ¾¾ f°ff°f ¾ff f ¾ f¾ f¯f°f ¯f° .f f ¾ ff° f½f¯f°f¯f .. @9 --D@D-  f½f f°f°–f@f° f¾ .½ f f–f f°– f– ©ff°  -  – f–¾f°–f©f%% f½fff©ff°–¯f ¾¾f°f¯f°f f °––f° ¾# ¯°f¯f -f f–°–f°  9D9. - .

  @D- ¾ff f–@f°ff ° °–½ ¾f ½ ¾ff f–@f°ff½ ° °–f° ff°–¾ ¯ f°¾ –ff¾f ff°– ½f¾f°¾ –ff f°  @9@D  f½ff ¯ff¾ ¾¾ f¯ °–f¾f¯ ¯ f°f°@f°½ ¾ ¯ ff° – °f½ ½©f f°f–f # f f¯ff fff° f°–n½ f½ ¾ ¯ ff° f°f°@f°½ ¯°f° @ ¯ff@f°½ ¾ ¯ ff° 9fff ½¾ f–fff .#ff°@f° f°¾ ¾f¯f ¾°––  D@D-D ff@f°fff ff°– ¯f ¯ f° ¾–f ¾ ¯ ff@f°¾ ¯ ff@f° ½©¯ff°°f¯f .¾ ¯ ½   f¾f¯ °–½¾ff °–½¾ff¾ f¯f f¯f°f ff¯f¾ -fff©f # f f¾ f¾f°––½°–¾ff f f½f ½f°½ff¾ f¾ ¾¾¯ °–f°–ff . -f¯ff°– ¾¾¯½°° ©f f©f @f°f©f °f¯f .  DD DD@D-  ¾ ¾@f° ¾°f¯f . ° ¯ff°°f¯f . -f¯ff°– ¯ °f°– ¾¾°f¯f -f  DD- fff°–f fff°–f¾f f©¾ f¯ff©f¾ –ff f°–¾f –fff°– f°– f°f°– ¯ ¾ –ff f¯ °–f ¾¾@f°  ¾¾@f° f– ¯ff°f f½ff  D.- D ¾ . f½f½ ¾ ¯ ff° # f–f½ ¾ ¯ ff°f°– ½ ¾ f°f°– °f°½f f . # f–f f ff°–¾ ©f ¾ ¯ ff@f°%% ¾ ff° ½ ½f f . °– f¯ °–– ff° f f½f ½f°½ff¾ f¾ ¾¾¯ °–f°–ff .

° ¯ f°¯ °nf° ff°¯f ¾ ¾f ¾°–¯ ¯ f°f ½ # f f ½f ff ¾ # f f ½f– °f f#°fff½ –f°–f ¾ ½©f f¾# f f ½  D. f ff¯¾f f° f # f fff#¯f½©f°%% # f ffff–°–f° ¾¾ f©f ff¾¾ –fff©f  . . D  ¯ f ¾ ¯ f ¾¾ ff°– f f -f °–f°½©f° ¯ f ¾ ¯ f ¾¾ ff°– f f -f¾ ff– f° ½ ff%% ff¯f f@f°  @--@D- @°––f°f@f° °––f°f@f° f°¾ ¯ f ff¯ ¾f° # f °f¯f@f°ff °––f° ¯ f@f°¾# f °f¯f -f ¾ ¯ f@f°¾# f °f¯f -f ¾  I ffff°–¯ ° ¯ f° ffff°–¯ °n½ ff½f°© ¾ f¯ff°fff f¯f ff½fff°–¯ ° ¯ f° f ff°–¯ °n½ f-¾¾½f°© ¾ f¯ff° ff¯¾f°– f¯f  9-. f f©ff°¾fff f©ff° °–f°nfff°–f©f  f -f©ff° f¯ °°° f°¯ ¯ O °–f°f¾ f°f¾f -f f f©ff° f f©ff°  f°fff f½¯ °°° °–f –°f ¯ f°–#f° ff½€¯f° -f f½ ff°f f©ff°   D  ¾¾n°ff°––f°f–°–f° f°¯ ¯© .D --  ¯f¾– f°– -f °–f°f ¾ ff¯f° -f °–f°½©f° fff°f°f@f° ¾f¾# f f–f°–f° f–f°–f°f–f°–f° ¾f¾# f f–f°–f°  # D9 °ff ¾¾°f¯f -f . f ¯ff° f f f°f nfff f– ff°–ff° –°nf°–¯ffff ¾°ff– @ f½@f° ¾¾f½ °f°–f©f°© ¯ff°– €¯f°f° -f½f¾ff° – °f½  .ff°f fff°– ¯½°ff¾ –ff ©f -f .D- .f f°f–°–f  D.ff°f fff°– ¯½°ff¾ –ff©ff° -f ff°–¾ f f°f ff ¾f f°f–°–f ff°–¾ f f°f ff .

 @f°½ °n½ff°– ¯ °–f°f f¾f -f @f°½ °n½ff°– ¯ °–f°f f°–f° -f @f f¯¾f f–f f f¯¾f f–f f–f½ f¾f½ °f¾ff .9@-@ D.

 @ ¯ff¾ ¾¾ ¯ff¾ ¾¾ 9©¾f°f f–@f°  .f¾f f -f °–f°f ¾ . fff° ¾¾fff°%% f#f f°–%% f° ½¾ f¯f°f f#f f°–%% ¯fffff°%% f°–f°@f°f  @-. f½f° f -ff fff -f ¾ ¯ ff@f° ff  . ff¯ ½ f f°f¾ ¯f°° f f f½f° . D@-@D f½f ¯ f°ff @ f½f ¯ °–f¾ . f½°ff¾f f° ¯ff° .D@- . ¯©f¯ ¯©f ½© f°¯f @°––f°°f¯f -f ¾¾°f¯f¾ –ff°f¯f  @  fff ff°–  ¯½ff°–¯ff ¾¯ ¯f° f°– f©f . f½f °f D° f½f¯ °©f ¾f¾ .D --@9 f¯f f°–¾f ½ ¯f¯ff©f° D¯ff°– ¾ ½°ff°f ½fff¯¯ ¯ ff°½ ff° -f f°–f¯f ¾f f°–#f¯ ¯f°––f¯ f f – f½f°½f f#f°– -ff°–f©f 9©f@f°f f¯ff½©f@f° #ff°½ ff° -f f°–#f¯ ¯f°––f¯ f f – f½f° f – f½f° ½f f#f°–°ff°–f©f ½f f#f°–°f f°–f©f   @9-- ¯  f½f° f°f f° f½f °f f¾f ff¾ ¯f° ½ ff¯½ ¾ff°% ff½f° ½fff° f°– ©f°–– f°© f°f° ½ ¯ °f°– f ¯° ¯ °–f ¾° ¾f°f#f ½°ff°@f° f–f f f nff°  ½f°°¾ f¯f°f f½f ° f°f -.--  f¯f°ff°– ¾f¾ ½ ff f¯f°ff°– f¾f¾ ½ ff ff f°½ °f¾ff fff°– ¾ ½ f f½f¾f°©ff°– ff–f f°–f°–f° °–f°¾fnf ¾f ¾ff¾ ¯ff°–f°– f°–fff°@f°¾f°f%% "  -D. f°¯ °– °nf°f .  f °––f° °–f°¾f ¾f f °––f° °–f°¾f°–fff f °––f° °–f°¾f ¾f ¾ff f–@f°%% f¾f°–fff ° ½f°–f°½© @f° f f–°–f°%%°––  D -.D fff f ff¯% f°¯ °f¾ ½ f ¯ °f% f°¯ °f%%¾ ½ f ¯ °f f°¯ °f%%¾ ½ f ¯ °f  9.@ f #f°¯ff¯ ¯ °f °ff° f #f°¯ff¯ °n½f °–f° €¯f° .@f f f f¾ ¾°––°ff f @f f¯¾f f–f  .

--DD  ¯ °–f¾°–f ¾¾ °–f°¾ – °f½ f ¯ °–f¾°–f ¾¾ °–f°¾ – °f½ ©f °°–f°€¯f° . °–f°© f½©f° # f f ¾¾@f° f°f©f f f½© f–f¾# f ff°–ff ½© f f½©¾f°–f©fff°– ¾ ¾ f¯f°f    ¾f ¾ff°– °ff°– ff¯ @f°%% f¯ ¯ °–°––¾#½ f©ff f°– # f ¾ff¾ -f ½f fff ¾f nf  ---. ff¯ ¾f° ¾ ¯ f . f°ff° .¾f°– f°¯ff¯ ½ –f°–½#°f . f½f ¾–f ff¯ °–f°f¾ . ff°f¯ f°f©ff¯¾f°–¯ °–f¾ f¯ n½ff°¯ °–f¾  D DD  ¾¾# f f¾ f ¯ ¯© . 9f°ff¯ °–f°f¾ .- -f°f f°¯ °ff f–¾f°–f©f%% °–fff°–f° . ½©ff @°––f°°f¯f -f¾fnf ¾ff "  D9.. f° ¾f¯f¾– f°– . °–f°½©f° ½©f° f °ff@f°¾#–ff@f°f¾#–ff f f °ff@f°¾#–ff@f°f f°–½ff°––f°  @D@D.f °ff¾f°–f f .f© ff¯%O¯f© ¯f© ¾  @- - @f ff°– ° f ff¯ ½° @f ff°– ¯f ff¯ ½° f°¯ ¯© ¯ ° ¯ f°f¯f ¾¾ ¾ ¯ f .-@  ff f¯°f ½f f@f° ff°–°–° f¯ ¯f@f°¾ ¯ ½ ¯ °f¾f° ¯ff°@f° f°¯ °¯f f -f f°¯ °¯ff¾f -f f°¯ °¯ff¾ -f f°¯ °¯f €¯f° -f  9D  9©f  ff¯ ¯½f ¾ -f 9©f f#°fff°–½ f¾f 9©f f#°f ¾ff° -f ff°– °f€f¾¯ ¯©f f f ¯f°f° °f°–f f f ¯f¾f °f°–f f f f f½f ½f°½ff #ff°–f ffn½ff° f f° ½ ff¯ ¾#f¯ff° -f @ff f¯ °–f½©@f°  9D @.ff°f¯f .f@f° ¯ f° ¾–f ¾¾f@f°%%  -.°––f°f–°–f° #f¯f ½  D.D  ff°f¯ff – ff°f¯ff °–f¾ff½°¯ f °O f– ff°f¯ff f ff¯f©¾f f¯f©¯f© ¯f©f ¾ .D@D- ¾f½ ¾f½¯ ¯©@f° ° ° f f .

¯ ¯ ff½©f° °–f°¾ – °f½f¯ ¯©°–f f @f°ff½f °––f° ¯ f¯ff°f¯f . ¾¾ ¾¾f f f–O ¾¾ ¾¾f¾ –ff°f f–  @D-.. ¾f f– ¾ff° .  D@-@. D  ¾¾ff½ ¯ f½f f¾f½fff¾ f ¾¾f½ ° °–f° f– °f¯ °–f f½¯¾ #ff°– –ff ½fff f½ff° f°– f f ¾ °– f°¯ ¯ ¯© ¯f¾¯ f– . ¾–f¯ °–ff¾ °f°– f½f¯f°f¯f .f–°–f° ¯ ¯ff° . ¾ ¯ ff ¾ ¯ ff ¯½ff°–¯ff°–– #–ff½©¯f ¯ff° f– .°–fff@f°©f° ½ f°ff°¯ ° °f°–f°f .@- .  9D f f½f ¾–ff°–¾f°–ff¯n°f ff¾f f°½ f¾f¯ff ¾¯f f¯ ff°–¯ ° ¯ f ¯ ° f f f½f°ff¾n f f°¯ ¯© f f¾f°f f–f°f ¯ f f f¾f°f f–f©f ¾¾¾¾@f° 9½©f°¾#–ff½©¯f f– -f  D.D  ff°– f f . ff°–ff#¯f¾ ¯f½©f° ¯ff°f°f f–@f°  DD9. ¾#f½© . ¾ f ff@f°f¾ff° ¯ ° ¯ f .@f° f½f° f°– f°– f° f°¾#–ff °f°– f°f¯ ¯½ ff° f½ f°f¾¯ ¯ff ¾# f ½©f¾#f¯f°f  @D-D@-D  @f°f ff ff° ¾f¯fffff°–f f° f°–°–– f–ff©ff ¯ ff°½ ff°f°– ¾f f° f°–°–– f–ff©ff f°¯ ff°–°–– ff¯ ¯ff° -f f ¯ –°nf°– f° f f¯ ° ½f f° f°–°–– ¾f¯ff  .D @f°¯ff°f¯f .D  #½ ¾f° ¾°–f .@f° ¾ ¯ ff¾ ¯ ff ¯½ff°–¯ff ¾ ff f©f  9@D-DD-.©f° °–f ff@f°f¾ff° ¯ ° ¯ f .D-. °–f ff° f°½ ¾f ½f f . ¯ ¾ ¯ f¯ff°f¯f . ¯° °f¯f .   ¾¾°–fff©f f¯f f° °f¾#f¯ff°¯f°¾f  ¾¾f@f°½ °f¾ f #f° ½ . ¯f¯ ° ¯ f . ¯½f¯ff°––%%  DDD-D   ¾¾f¾°–– f ¾¾°f¯f .# ¾ ¾f ffff°–½© ffff°–¾ ¯ f ¯ff° f– .° f ¾¾n°ff¾ f °––f° f–°–f°¾#f¯f°f ¯f¯ ¯© . ¾#f¾ ¯ f .

¾ f @f ff  ¯ ° ¯ f ¾¾@f°f©f ¾ ¯ ffff °––f°°f¯f .¾ f @f f ff¯ °–f °–ff ¾¾@f°f©f  - D 9©f@f°f¾ ¯f -f 9©f@f°f¾ ¯¾# f °f¯f -f f–°– -f¯f -f¯fff¾# ¯ ¾f°f"¾f°f"¾f°f" f– ¾¾f©f f¯f ¾f°f"¾f°f"¾f°f" f– ¾¾f f¾f f½ °f¾ff½ f¾f f½ff°– f f©f f¯f  D.  D-@-  ff°– ° f ff¯ ½° @f ff@f°f°–¾ ½ °–f ¾f½ f¾f½ ° ¯ff° ff°– ¯f°¾ ff¯ ½° n°ff f¾ –ff°f ¾ff¾¾ f .ff°  ¾ f¯ff° ff@f° fff©f ff ° °–½ ¾f f° ¯ ° °f°–f° . f½ ° °–f° f° ff°  f ½f f . ¾ ¯ f¾© ½f f .D  ff½ ½f f . ¾ f¯ff° fff°–  ff¾ ff f°f°f ¯ f ¯ff° ¯f ¾ ¯ff¾f ff° f–f f¯f f¯f°f%%f¯°  D 99. ½f f ¾ ¯ ffff °––f°°f¯f .

%%  @D. @°––f°°f¯f .-- . ¯ ° ¯ f .--DD-@- nf° f° ¾f°f° D°ff¯ °–f f½f f .ff°f¯f .f@f° .@9. ©f¾ ff°½f f .f@f° @f ff°¾ ½ °–fff ¾f f¾f .

 ½f fO @f fff°½f¯ °–nf½¾ ¾ f f¾¾ f .DDD  ¾½f f . f½ f¾ f¯f f¯f°f  @D-D9. ¾¾ f °f½ °–f° . ff¯f½ ¯ °f°– f¯f½ ¯© ff°f½ ©f°©f° ¾¾#f f°– fff°¯f f°–f°–f f ©ff° ff¯f¾f ff -f f ff¾ -ff°ff f°ff f°f f  °ff    "  DD-  ¾¾fff°– f ff¯ ½ ½f°©ff°½f f . ¾# f fff°– f¾f ¾ ¯ f°–ff f¾#–ff°f f– ¾ ¯ f°–f@f° °–ff ½  D DD9.½f f f ¯½° –°nf°– f°f°–½° –f°– f° f½¾ f ½ –f°– –©f°© . @f° f–°°–½° f°©f f° f f½° ¯ °–f¯ @ f½€¯f° .

  f@f°½ nff f½ nff f ¯ ff¯fff½ nff .

 ¾© f°¯ ° ¯ f .D ff¯f¾ f f . °––° f ¾f¯f . ¾ ¯ f ¾ ¯ f ¾ ¯ f f° ¾ ¯ f #f¯f ½¾ ¯ ff@f°  9-@.D f¯ ff°–½ °½f°––f° . #f¯ ¯© f°¯ °–f¾°–f #½ f°ff°– ff°–¯ °–f½ . f °f¯ f f .f f½f ¾ –ff f°–f°f°– ¾ ¯ fff f½f¾ ¯ fff @f° °––f°°f¯f . ¯ ff°©ff°– f° f Df½f¯@f° °–f°f¾f¾n fff°– f° f°½ °f¾ f ff¯@f°f¾f f ¯½ff°– °–– f° –f°¾ ¯f ¾f¾f°  -- 9@D- f°–f°– ff½@f° ½ ff°f @ f°– °–f°¾ff½ °–°f¾f ff f½ °f ©ff°f f f ©fff½f@f°  D@  #f°¯ ° ¯ f . ½f° f°–° ff©f .f f°f¯° f½ nff ¯ °f°–f°¾ ff©f¯° f½ nff  .D@.  . f ff f°–°–– . #f°¯ ¯©f .¯f° .@f° °–f°f½ff°– f½ff¯ #f° f¯½ °f¯f°ff–°– . f °f¯ f f . ¾¾ ff¯ ½ ff¯ ½¾#f  - f¾ –ff f°–¾f ½f°–f°f f°ff °–f°¾f ¾f . °f¾f°– @ f°– °–f°¾ff½ . f½#° ¯ff° .-@@ °¯¯ ° ¾¾°–f¾°– ¾°–f ¾°– ¾¾ °¯¯ ° ¾€ ½¯f° ¾ €½¯f° ¾  °–°–    @D-@D @ @f° f–f ¯½f½ ° °–f° f° ff°%% f–f½ °°– ff¯ ¾ ¾ff°¾f°–f %% f½°f©ff½ff° – f%% # f f°–f°@f°¾#f¯ °½f°–  DD DD f¾f¾°––#f  ff¾ ff°f°f -f f¾f¯f f° ¯f f°f @ff ff¾¾ ½ f¾-f ¾ ¾ ¾f ¾f °ff¾¾ f .f f½f ff°– °–f°½ ° ° f° f f½f°f f . ¯ ° f¯ff°©ff°– ¾ ¾f f¯ ff°–½ °½f°––f° .@-9-D9--.  -..D ¾ f f½f°f f . °f°–f¯ff ff¯f¾ f f .@f° °–f°f½ff°– f½ff¯ #f° f¯½ °f¯f°ff–°– .

  ¾¾°–fff©fff¾f¯ . © °–f ¾¾f°– ½© °°–f¯f °f° f#°fff¯©f f° ½ f  D-DD - 9 °–– f°––f f½f½°ff¾ ½ °–f °–– f°––f ¾¾ff¾¾ –ff ½ °– f°f° . f ff¯f° f .9D@D- f°– f° ¯½©f@f° f fn½ff°¾ ¯f°f f–°–f° -f¯ °–ff¾f°– ¯ ¯ f¾© f f½f° -f ½© ¾ ¯ f ½© ¾ ¯ f ¾¾¾¾¾f°–½ ° ¾ ½© ¾ ¯ f ½© ¾ ¯ f ¾¾@f° f°f©f f f ¯°%%  . ff°¯ ¯ °ff°f°–½f° -f f°–¾°–– ff½½f f -f . f¾ .¾ .  ¾¾ f°f ½f fff ff¯f° ¯° ff ff°– ff°f° ¯ °–f¯ °f ½ff°–f f¾ f¯f ½ . °–fff ff ¯f½©f° #–ff½© f– .# f @f°f°–¯ff°––f ff f¾f f©ff°– ¾fff¾¾ ¯ # f @f°f°–¯ff°––f ff f¾f f©ff°– ¾fff¾¾ ¯  -9-  ° f½ f°–¾ n f¯ °f f°© .½©f@f°¾#¯f -f @°––f°f¯f¾f°f #f¯f ½©f° f–°–f°f .- D. ©°–f ¾¾f°– ½© ° f½ f°–¾ n f¯ °f©f°© .¯ ° f¯ff° f° # ½ °–ff½f° °½ ¾ ¯ ff°f½ff°–f¯ . f¾ ¯°f°f° ¾ff° . ¯f°–f f f f f° °– °–f° f¾ . ff°– °f½f¾¯ ¯©°f¯f .©f f°f ½ f°– . ¯ °f °–f° . @f°–°f ½ ½f¾ ff¾ . ffff°¾ ¯f¯¾ . °°–f ff °–ff©f¾ ff°– f°¾ f¯f°f °–ff©fff–°–f°¾ – °f½f  -@- D.  DD D. ff° f½f¯ ° f°– – f½f° ¯ @f°½ –f°–ff°–f°° f¯ ° f ©f –ff ¯ f°– f¯ °–f°¯f°½ nff  DJ -  ¾¾©ff f° ff¯ ½  ¾¾©ff f°f°–½ @f ½ ¯ f½¾©¾ f¯f f fff½f°  D-D@. °f¯°°–°¯ ¯ # °–f°¾fnf f f °ff°¯ ° °f°–f°f .ff°°f¯f -f  -D9-   ½f°° ©ff°¯f°ff°–f¾f °f°–f° f°n ff°¾#f¯ °–f° f°–° ff°–½f f . ff°–f°½f° f°– ff° ff° © °ff°–f° f°f f°f f½fff° f–ff°½ f°– ¾ f½¾ff½f°nff° f¯f @f° f°ff¾f .

@D f¯ff¯ ¯f° f°– ¾¾ °–°©f¯fff#°fn°ff f °–ff©f¯ ° °–f f¯ff¯ ¯f° f°– ¾¾  -D f¾f°°¯ ¯© . - f ¾°¾ ½f¾ ff¾ –ff°–½ ½f¾€f©ff°–¯ f¾ f½f °–ff° ffff°– ½  D. f¾f°°¯ ° ¯ f . f¾ –ffff° ½f¾ f¾f°f¾ ¯ f  J@D-D  ff@f°©–f–°°– f ff@f°©–ff ° °– ff@f°©–f½ °°– ff f°–°°– f ½ nffff°f½ ° °–f° ½ nffff°ff° ¾ f¯f ½ nffff°f¾f°–½ ¾f @ ¯½f½ ° °–f°f°– –  .

DD- .

 ff°– f f@f° °–f°ff°–½ °¾fnf ff°– f f@f° °–f°¾ °¯ f°¯ff°–– ¯ f f°––ff° f° f° ¾ f° f°–f f ff¯f¯ °ff°© f½©f°¾f¯ f °f¾f°– f©f f°–°°– –°°–½° ¾f ¾f¯ ¯© f f°½° ½°½° ½ f°–f° ¯ ¯©f ff°f ¾° ¯½ f°¯ ¯©f ¾¾@f°f©ffff°– ff ff¾ ½©f°  .f ¯f f–f°f ¯ f%% # f °–f¯f f°ff ½© f°–  ff .@D ¯f ¾¾½©¯f° @f° f©f °f°–€f©f ff¯ ff° ½©f ¾f¯ff¾ f¯f f¯f°f  -D  f°f¾f ff–f ¯½ ¾f¯f¾f ff¾ ¯f° @f° ¾¾#f¾ff°f f°½f¯ ¯f° f°– f°fff –f° °–f°f°–f° ff¯f¾ ff¯¾f f ©ff° ff¯ f°–f¾@f° f¾ff f f¾f ff @f ff°– f½f¯ ¯¾ff°f  @ .D -.  . f f f"%%  @-@@D. f ¾f¯ff–½©@f° f ¾f¯ff– ff¯f¾ ¾f¾ f°– ©f ° ff°f f ¾f¯ff–½©@f° f ¾f¯ff–¯ ° ¯ f@f° f ¾f¯f¾f°–¯ °–f¾ f ¾f¯f¾f°–¯ °–ff° 9©f–f f½©°f¯f -f  @ @9  f f½f f f°° f°f ¾f fff°–° ¾f¯f ¾ff° ff¯ ¾ff°f f f  .ff¾ ¯ff° f¯ f½f f .ff f©ff°f f° °ff° -f .

f°fff°¯ ¯ °f¾#f¯f°f ff¾¾ –fff°– ¯  . n°f½f f .¯ °¯f f f° .©f f ¯¾ ½ ¾–f  @@-@ ff ff °fff f¯f©f°½f ° °––f¾ –ff f©ff° °f¯ °©f ¯ -f f¾ –ff½ °© °f¾ –ff f°–¾f ¾ f¯ f° ff¾f f° ¯½ f f½f° -f f°– f°ff°–f f½f °– °¯ ¯©f f°– f¾f f°–f ¯f©ff¯f -f "   @D- . °–f°¾f  -.ff°ff©f¾ –fff©f 9 °–f¾f ff °f° ff°f¯f@f° –ff°¾#ff°– ¯ff°f¾f -fff¾f f©ff° .  ¾¾f¾ ¯ f%% fff°–° f°f¾ ¯ f 9©f°°ff° f°f¾ f° ¾¾@f°¯ff¾ ¯ f  -D. °f¯ ° ¯ f¯f¾f f . ff°–f ° f .ff ©½f f .  @9D@D- @ ½©f@f° ¾ff¾ -f @ ½©f@f° ¾ff¾f -f f¯¾ ¯ ff@f° °–f°¾ ½ °f f¯ ¾ f½f f .9D  ¾¾f¯½©ff¯¾ ¯ f¾ f–ff©f ¯ f f°½©½°ff .D@-  f©ff° . D©ff@f°n fff@f°  f f° f° .. ¯ff°f f½f f°@f° ¾¾ ¾¾ ¾¾#¯f¾f ff¯#¯f¾f ff¯©–f  D.  f°–¾ ¯ ff°f ¾¾ f°–½©ff°f ¾¾O f°–¾f°©°–f°f ¾¾¾ f ff ¾¾ff ¾¾°–f@f° ¾¾°–ff©ff°–° °f ¾¾¾ ¯ ff nff° ¾ . °f°¾f°f f–f©ff°–  ff ¯ff° f°f–°–f°fff ¾ ¯ f  D-D-  ¾¾ ¾f°©°–%%°––¯fff½©f D¯f -f¾ ¯ fff©f ¾f°©°–°––  D@#.©f f ¯¾ ½ ¾–f .%% . @f° °–°¾ f f½f f .ff½©ff f° ¾½f f -f ff°–¯ °n½ff°– f°¯ ° f½f° ¯ ¾ff° -f¾ f °fff° f°– ¯ff° -f °fff° ¾ ¯ ffff ff°–f°  DD@D.f@f°©f ff©ff¯¯f@f°©f f f©f  DDD.D  ¾¾#¯f¾f ff©–f%%¾ °––ff ¾f .@9D@ . ff°–f ° f .@f°f° f f .

 ¾f ¾f f–@f°¾# f fff ½© °f° °–f° . f¯f . ¾f¾ f . ½f°–f° ff°–ff ½© ff ff ¾¾ff ½© f f ff°–ff ½©  D D  ¾¾ ¾¾°ff°¾ ½f f .  D DD f ff¾f ff ¯½ ff¯ f¾ ¾¾ f ff¾f ff ¾f ff¯ ¾¾ ¾ ¯ f ¾ ¯ fff ¾¾©¾ f¯f 9© ½©ff ¾¾f©f¾#–fff©f  -D9- -  ff° ½f°– °f f°– nff€¯f°@f° ff° ½f°– °f ¯f° f°–° f ¯ f°– °–ff ½f f f©f @ ff ff°¾f¯½f –# f # f f°–f°@f°©ff°–¯ °½f°–°f f°¯ ¯ f°–°f° f ¯ f  D. ff¯ ½ ¾¾¯ °–f¾ . ¾¾¾#f½©°f¯f . ¾¾ ¾¾¾ ¯ f¾© ½f f . °–– ¾f f° ¾°f¯f .

  D.@-D f f ¾ f¯ff° ff ff° fff f°½ °–ff½f° ff½f ½f f .f#°ff¾¾ f .-@DD n°ff ¾¾½©f ¾¾ ¾ ¯ ff ¾¾@f° f°f©f °–f°¾ –#°f½f f° °–f°¾ –#°f½ ©f f n°ff  -@  f f°– ¾ ff¯¾ -f%O f¾ f f°–  - @@ f–ff°– ff f°f°f ¯ f%% #–ff½© f°¯f f°– f°f¾f ¾#f¯f°f%%  -@D. ½ nff ½f f . D ¾ ¯ ff ¾ ¯ ff °–f¾ff½½ff ¯¾ ¯ ff f f f f °–f¾ff½½ff ¯ ¾ ¯ ff  9-- .@@D- f°–f¯f@f°%% f°– f°– ¾ ff°– f f°–f°@f°f¾f -f °fff° f°– f°–¾ ff°–f -f f f %% f ©ff f¾ff°f f f %% f ©ff f¾f  D9- Df½f°f ©f  ¯½f° ff°nf°¾ f½ °–– ¾f f ¯ °f°–f° °–f ¯½f° ¾°f ff½f° f  - ¾f°f ¾f°f ¾f°ff°– °––%% ½©f@f°f ¾ °––f°ff¾f°ff°– °––  D @D. Jf½ f°– ff½½f f .

 ½ff°–fff¯° ¯°–°f f½f °–f¯ °– fff°f¯f° f ° f¾ ¯ff°–@f° # @f°¯fff°¯ ¯ f fn°½f ff°–¯°f .

%% ¯ff° . ¾f f– ¾ f½f°–f¯ ¯© . f°ff f°–¾ff @f° ¯f¾¯ f– .D  ¾¾ ¾¾¾°––° f°f¯f . .¯ ¯© f°¯ ° ¯ f .D ½f° f°– ° ff° . f°f°¯ ° ¯ f .@f°¾# f f¾¾ f . ff°f°– °–fff¯ ff°¯  ff° . ¾f f¯½f f°– ¯ff° .f–¯f°– f .¯ °nff©f .  D DD9. ff¯¾f ½©f@f° ff¯f°½©f@f° . ff¯ ½ff °ff%% ff@f° ¾¾ ½  D. ¾¾ ¾¾¾°––° f°f¯f . f f–°–f° .¯ °–ff¾f°– ¯ff° . @f°–f°@f°¾ f°–¯ ° f ¾ffff°–f–°–¯f ff°ff° f°f°ff½ f°– f¾-f @D. ½© f°¾ ¯ ff%% ¾ ¯ f°–f ¾ ¯ ff f ¯ff° .¯ °–ff¾f°– ¯ff° .- f½f¾ff¯° f½f¾fff° f½f °–ff°f f °fff°ff°f .. f°ff f°–¾f ¾# f f¾¾ f .¾# f °–f ff ff # f °–ff°–ff ½©¾# f °–f ff ff @#¯f½©f°f¯¾ ¯f  D @D  ¾¾¾ff f ff½ ° °–f° ¾¾ff©f f ° °– ½ f½° ©ff° ff¯ ¯ ff°– f¯ ff°–f ¾ f ¾½f f . ¯f¾f f .D  ¾½f f . @f°ff½ ¯ f¾ ½ °–ff½f° f°¯ °ff ½© f°¾ ¯ ff% ¾ ¯ f°–f ¾ ¯ ff  @9D@--D.@- @ ½f°–f°f¯f-f ¾f f f½f° @f° ¾f% % ½f ff¾# f f¾f f° f©f f f¯ ¯ °f¾ f–ff©f f©f ff¾ ¾ –fff©f ¾fnff °ff ½ ff¯f  @--D @°––f°f ¾¾@f°ff f°¾© f¯ ° ¯ f f f½f°f f-ff°– ¾ f ¾f@f°  ¾f@f° ¾f@f°  ¾f@f° ¾f@f°  DD-D--.¯ °–ff¾ ¯  9@DD.¾f¯½f ff° ff° @°––f° .¯ °–ff¾ ¯ °––f° . ff¯ ½f°–f .-. f° ff° . ¯f¾f f .

 f° ¯ff° . ---- D  @f°¯ ¯ f°°f°f° f ff¯ ¯ D°¯ ¯© ¯©ff f°ff°–ff°¯ f -f f°¯ °©f f f½ nff ½f f@f° ¾¾n°f¾ff ¾¾n°ff¯O ¾¾n°f¾ ¯f°f €¯f° -f – °f½  -- D D  -f° f–ff– f °f° f–f¾# ¯%% f ¾f f°ff ½©%% ¾fnff ¾fnff ff¯f ¾f %% fff° f°¯ °ff ½f°ff ½ ¯ °f°–%%  DD. ¯ ° ¯ f .@f° ¯ff ¾f¯f f°¯ff  DD ffff©ff f°–¯ °–f°nf° ¯¾ ffff©ff f°–¾ f ¾f°©°–f½ f¾f%% @f f¾ ½ °–f@f°f½ f¾f %% @f f¾ ½ °–f  --D f°ff°–f@f° f°f©f f°ff°–f©°©°–f° ½ f f½f° . ff¯½©f°¾ ¯ff° ½f¾ -f°f f f f°––f°f ¯ff°f f©f°f°f f f f 9©ff ¯ff°f¾#f¯f°f  @D-. ¾f°f¯  --D .f°–¯ °f°– ..f ¾© f °f ¯ff° . ¾f°f¯¯ ¯© . fff°f¯ ¾f°f¯¯ ° ¯ f .f¾ ¯f¯ ¯©@f°°––f°f f–°–f°ff©f f°––ff° f° .fff°f¯  ¾f°f¯¯ ¯© .ff¯ ½©f@f° ff°– f°–f°–fff°@f° 9©f@f° ½©f@f° f°ff°–f¯ ¾f ¯%% f f f° °f° f° ¾f f f½f°@f°ff° °f° f° °f° f° ¾f -f f¾f°  --D--  °–f°fff°f°– ¾f °–f°ff°f°nf°¯¾ f°f°¾f ¯ °f°–f° ¾¾f©f ff ff½ ¯ °f°– f¾f°¯f -f ¯f° -f¯ °–f°nf°¯¾ °fff °–f°   9 f f½ff¯¯ °–f¾ .f°– ¾n f¾f° ¾f° f°© f½©f° f¯ ff°–¯ ff°¾f°–f©ff°–¯ff¾n f°–#f ff ¾–f ¾¾¾¾°f¯f -f ¾f°f ¾f°f ¯½ff°–°–– ¾f°f ¾f°f ff°–¾n  D9D-D@D- ½©°–f@f° ¾ ¯ f°–f ¾¾ f f°¯¯ ¯© . ¾¾¾¾@f°f°– ¾ f¯f°–f f ¾°¯f¾f f .

D  ¾¾fn°f ½f f .%% ¾¾f .-@9.

ff°f¯f .-  ¾¾f°– ¯f°¾ f©f f©f f©f ¾¾f°– ¯f°¾ f©f n°f¾#f¯f°f  --9-D. ° ° ¾f f– ¯ff° .¾ nff½ f f°f°ff–¯¾ ¯fff f° n½ff° .@D- ©ff¯@f°¯ °–°–f f –ff¯ f ©f¾f°f ©ff¯ f½f ½ ff¯©ff° . @f½f f °f½ f ¾ ¯f°f¾f ¾f¾f©f ¯ °– °f .n°ff °–f°¾ –#°f½f °–f°¾ –#°f½©f f°f°–ff°–½f ¾ ¯ f ¾¾f f¾ .¾ nff½ f  f€¯f° f° ¾ °f  D ff¾f¯ ff°¾ –ff½ ff f¯fff¾ffn½ff°¾ ¾ °f ¾#–ff¯f¾ff¯fff¾f . –f¾ ¯f °nf°f .  D-D.  f°– f¯f ff¯ ½° ¯ °°––f°°f¯f ¾¾ f°– f¯f ff¯ ½° ¯ ¯ff°°f¯f -f f f f f¾ff¯fn°f ¾¾%%  D-@. ° ° ¾f f– ¯ff° . ¯ °– °f . f°f n°f° – ° ° ¾f  f° ° ¾f½ ° ¯ff° .f¾f½©f–°–f° f f–°–f°  fff–°–f°  -D  ff¾°–f f f ¾¾½fff° °–– f¾f°ff–°°– f ¯ °f°–f° ff°½f ff ¯f ¯ °ff f½ f°– f½ °–ff½f°¯f -f  @D-D@-@ @f° ¾¾ °–ff ¾f ¾f f¾#°f°–f° f°–f°–f° °–f°¾fnf f¯ °–f¾ f ¾ff#°ff @f° ¾¾ °–ff ¾f ¾f ¾f  -@D@. 9¯½°f¯ ¾ f½f ¾f¾ f .--. % f f°– %  . ff°fff°nff°f¾f .@f°f–°–fff .¾ nff½ f °––ff °nf°f .D  ¾¾f@f°f°–ff °––f° ff ¾ ¯ f ¾ ¾ f°–¾f °–f° ff . – °f½ .ff¾° –  f° ¯ f ¯ff° . . ff°fff° ¯ff° . f°f n°f° – ° ° ¾f  f° ° ¾f½ ° ¯ff° .f f ¾ f°–¾f °f½@f°€¯f° . f°– f¯f ½ °°° ½ °ff°– ½ff ½ f¾f 9 ¯ °f°– ¾f°–f©f ff°– ½¾#f¯f°ff–°–f° ff–°–f°ff¾¾ ¯ .D-. ¾¾¾°–– n°ff  -. °– °f . f° ¯ fnff°f¾f .D ° ¯ °– °f .@f° f°f©f ©ff° . ¾¾f¯ ¾½f f .

¯ ¯½f ½ f½f #¯ff¾ f .. D-. fff°–¾n ¯¯f °–f° ¯f @ °–– f¯ ff¯f¾ . ¾¾ # f ½ nff #–ff½ fff° f½ff°––°– ff¯ ¾¾@f° f°– # ff° ½f f @f ff°–¯¾f f– .  9-DD-D  f½f°–f¾°–– f f¾ . ¾#½f°©f°– ½  . @ ° °–f° f° f ¾f °f¯ °© ff ff°–½f f ¾¾ f¯ ¯  –ff°f©f¯ff©f¯f f° # f¯f f¾ ¯f#f f f°ff ¾¾©f¯f©f f ©f©¯½f °–f° ¾¾ ¾f#f ¾ f°½©f¾ f¯f°f¾f¯½ffff  D-D- .D ¾f f°f©f fff . f½f@f°° f°¾ ff¯ ff¯ f . @-. # f °–ff°– ¾f°f ¯ ff ff .DD @f ff°–¯¾f f– .f° f°–f¾ ff° f– °ff°¾ fff°–f @ff ¾ f ¾°ff¾ f°f¯f .D@ . f½f½°ffff°f ff°¯ ° ¯ f .---  °–f°€¯f° -ff°–f©f n½fff -f f°– f°¯ff¯ f°– f° ¯¾ ¯ff°– f f °– °– nff°¯ °f¯ ¾f°– ¾f °–f ¯ ff° ff¯f°–f¯ ¯© °f¯f -f ¯ ¾f °f°f °ff¾ -f @f f¾f¯½f¾ f¯f°f ½©f–°–f°°f¯f -f f°f@f°ff°–ff° ½© f°f@f°ff°–ff° ½©  ---9@  °–f°¾ –#°f½f °–f°¾ –#°f½©f °–f° ff°¾ ¯ ff@f° ff¯ ¾f° . ¯ ° fff° f° ¯ff° -f ff°¯ ¯ ° @f°¯ ff¯ ¾¾@f°  9D-D  f½f° ¯ ° °f°–f° .f°–ff°–f° ° ¾ f ff¯f f .-D @f ff°–¯¾f f–f f©f ¾#–ff½ ©ff° -f #–ff½ fff°––°– ff¯f ff¯ ff°f¾f -f ff¯ ff°f¾f -f ff°¯ °n½ ½ f° . ¾¾ @f ff°–¯¾f f– . #f f f°f½ °f f¯ f ½ °–f° .fff¾ –ff f°–¾f © ½f f . ©f ff¯¯ °– °f . ¾f¾ f . nf ff¾ff # f °–ff°–ff ¯f½©f° ¯f f°f¾f¾ ff°– f°¾ f¯f°f  .¾# f ff f°– ¾ff ¾ ¯ f  --.f°f¯f .  f° °ff©ff° . f©f¾#–ff f°–¾ff°–¯fff¾f . @f ff°–¯¾f f– .

. °f½©f°© . .½f°° – –ff° f©ff° . ½f°°¯ ¯f° f°–¾f @f°° ff¯ ½f°° ¯ ¯f° f°–¾f 9f°¾#ff°–° –f¯    @f¾ffff¯ °©f–f¯ @f¾ff ¯ f°– ¾¾½#ff¯ @f¾ff¾¾f ¾ ¯ @f¾ffn ¯f¾ f¯ ¯ f¯ f f f ff¯fff¾f f ¾f f ¾f f f¯f f f f ff¯fff¾f f -f¯ ¯½f f f  @-9-DD. ¾f ¾°– ff¯ f f . f¾°––° f f ¾¾ ff©f f¯fff–°– fn°f f f°f¯½° ff° f #f°°ff°f¾#f¯ff° f¯ f ¾¾ °––f° ¾¾ f¯f ½©f° f°f¾f ¾¾f©f f–f°–¯f f°–ff°–f° f½©f n°f ¾ ¯ ff f  9D-D-@D.D- ff¯f . f fff¯¯ °– °f¾ f . f f– f°–¾f° ff¯f . ° ff°  ¯ °nff©f .

  -@. °–f@f°f°–ff ¾ ¯ f ¾¾f©fff¾¾ –ff°f 9fff ¾f f– ¯ff° .f.f¾% °¯ f °¯ f .@ f f -f½ °¾fnf ff¯ -f ff–f¾ f¯f°f ¾ °–f° -f¯ -f f¯f f@f°½°¾fnf ¾°––  -D9D °f ½ °ff °f¾#–fff°–¯¾#–fff°– ff½f° ½ ¾ ¯ ff° f– .@%.

¯ °¯ f  ¾¾ .

¯ ° f n¯ °¾f .

 ¾ ¾ ¾f ¾f °ff¾¾ f . °–° ½¾#f °f° ½f f .@f° # °fff°¾#–ff½ ff °–f½f°¾ ¯ff°– ¾ °– ½ffff f f½f° .f¯f¾ ¯f¯f¾ .f¾ff ¾¾ ff°–¾#ff°– ff°–°––f ff¯ff ¾¾  JD@ D f f° .¯ °– f ½ O ° ½ ff #¯ff¾ ¾¾°©f¯ff° . ¯ °–f¾°–f ¾°––  D f¾f¾°––#f  ff¾ ff°f°f -f f¾f¯f f° f–f f°f @ff ff¾¾ ½ f¾ . ff¯ ¯©°–ff @f° ff¯ ° ¯ f°–f©f¯ff f¾ff°f¾f¾f .¯ °¯ f  ¾¾ .@f°  D@D.@f° @#¯ff¾ ¾¾°nff° ¾ . ¾ ¯ f ¾ ¯ f ¾ ¯ ff ¾ ¯ f ¾ f¯f ½¾ ¯ ff@f° .

@f° f f°– ½f°f¾ff½ ©f° ¯f¯ °f¯ ¯© f– . @. f½f ½ °– f°f° .@f° f f°– ½f°f¾ff½ ©f°  DD-.D@D- f¾¾ f .D 9  ¾f° . ¾¾ 9 °– f° . ¾¾ff°– ¾ ¾ f¯f°f –°f°¾f°f f–¾f°–f©f f f  @%-%@.@f° ¯f¯ °f°¯ ° ¯ f°f¯f ¾¾ f¾¾ f . ¾¯ ¯ f ½ ¾°f @f ff–ff f ff–fff ff– ff f°¯ ¯© f°¯ ° ¯ f . – f– .

¯ ° ff° ¾f °–f°f°–¾ .f°– ¯f ¾ ff° ½½f f . f½ff° f¯ f °ff nff°ff¾f¯ fff¯f .-@ f¯¾© f .  D@D. ¾¾f©f f°½ ff° ° f .½f f ¯f¾ f ff¯ °nf°f .D °–°¯ ° °–f¾ff . f–f%° –% n°f f f¾f¾ .@f° f¯½f ¯½ ° ¯ff° .@f° ¾f f n½ff°° °nf°f .f¯½°f ¾#f¯ff°f 9f°ff%° –% n°f °f °–f° f°–f¾ . °–f ff¯  D--.--D.

 ff¯f –f f¾°––° ff fff°f¯f f° f¾f f–¯¯fff°°–f f–¯¯fff°°–f fff°–ff ½©f–¯ff° °–f  D. . °–f°f½f°f¾f .f f ¾ f¯ f¾ . ¾¾ ¾ ¯½°ff°¾ f ff¯¾ – °f½©ff° ¯ ¯ff°°f¯f .  ff¾ f f f°ff ff¯¯f . ½fff¾ ¾f °nf°f .-@9- ©fn°f½f f -ff¯ f f° ff¯ f° @f¯ f f° ff¯f– ¾¾° f f°° ff¾ ¯f°° f n°f°ff°fff f°f ©fn°f½f f -ff¯ f f° ff¯ f° @f¯ f f° ff¯f–  DD.@-D  f¾°––° ff fff°f °––¯ °f© f°¾°––f©f # ¯ °–  f¾ ¯ff°–f f¯f . °f¾  ° f .-D @f f ° f¯ ff° ¾¾ Jff½°¾f f° f©ff°°fff°f °  ¯ f ½ f#°ffff½ff ½ ¯ ff° ¾¾ ° f f¾ ¯f ¯ ff° ¾¾ ¯f°¾ f¾ ¯f @ ° f ff¯ f ½f¾f° f¾ ff¯ @ f°––ff°f¾ff ¾¾¯ f¾f ¾ °f°–¾ f f#°ffff½ff ½  - - f–ff° ©f°f¾f½ ° ¯f° ½ f°–f° . °f ½ f°–f° . . ¯f¾#½ .

 ¾ff° ¾© ¯ ° ¯ f .¾ff° . D9-@D@D-  ¾f½f°f@f°# °–f€¯f° .@f° ¯f¾f f .

----.  .f f½f ¯f¾ f¯ ° °f°–f°f .@f° f–© ¯ff .D .ff ©½f f . ¯ °–f¯f¾ °nf°f . ¾ff° ¾f½f°f@f°# °–f€¯f° .@f°½ °°– ½ ¾f½f°f@f°# °–f€¯f° . ¯ ¯ ¾ff°#f©ff° .@D@@DD9.ff°f½f° . @f° °ff°©f ©f°f° ¯f . ¯f° .  . . ¯f¯ °– ° f .D  @f°¯f¯ ° °f°–f° . ¾ –#°f½ ½¾ff°½f f .@f°f f f f ¾ ff°–  f¯f f¯f°ff f f ¯f° .

 f°f ° f° @f°¾ ff°f¾ ¯f f° ½f f . .¾ °f°–f° . ¯ f°– f–f ¯f¾¯° €€ ¯ ° °f°–f° .D@@  f¾ff°f¾ . .@f° f¾ff°f¾f .@f° f¾ff°f¾f¾f ¾O f¾ff° f f° . ¾f°°––f¾¾ ff–ff ¯ ° °f°–f° .

@f° .©f ©f  ¯½f° .ff°ff¾f .

D-@D-D-D- @DD .ff°f–°°– f ¯½°ff¾ –ff©ff° -f ff°–¾ f f ff ¾f f°f–°– f ff°–¾ f f ff¯f f°f–°– f  -.@@ - f ¯ @ ° f @  °– fn¾¾ff¾ ¯ f¯¾°–¾¾f ° f ¯ @ - f ¯ @ ° f @  f°–f@f° f°–f ff°–¾f f° °f°– ¾f f°¾#–ffn f ff¯f°–f° .@f° .ff°f fff°– ¯½°ff¾ –ffff -f .¾ ff°  9-D  ½ ° ¾ f°¾ ¾¾ @ fnf° n¯f° ¾ff  ¯ ½ ° f¾ f° fn¾¾ ° ½ ° ¾ f°¾ ¾¾  .©f ©f ¾ ff°–°  .ff°ff¾f .

 n€f– ¾n €€¯  ¯ ¯¾ €°@  f f°   €¯° ¾ n€ €¾°  n f €¯ff° ¯f ¯ ½ -°–°¯f° °– ¾¯½n¾¾n°– -f n¯ @ € ¾¾ ½ ¾¾@ €–fn I €°f°€ f¾¯ ¾f  fff°–f°– –°–f½ ° °–f° °–f f – f – f½° –f .

ff¾ f¯ f¾@f°f ¾ ff° @ff ¾ f ¾°ff¯f -f f f¾ f½½f– f¾ f½½f– ¾f¾ f . ¯©@f° °–f°¾ ½#°f ¾ ¯ fff¯ff ¾ °––f°f¯ff°–– ¾ ff° ©f ff¯½¯½°f° .@f°  . ffff¯¯f¯ ° ¯ f f .f¾ff°¾ff° ¾ff° Df½f° .@f° ¾f¾ f . f f . °–f f½@f° f° ° ff° .@f° ¾¾¾ °– °–f°f . ©f ©ff¯¯ ¯ff°°f¯f ..9D fff¯ ¯½ .f¾ff°¾fff¯ ° ¯ f f@f°  @. D.ff¾f¯ @f° f .  @9$-$.f¾ff°¾ff¾ ¯ ff ff°¾ff@f°fnff°f½f° . °–nf½¾ fff°–f .  ff½f–%¾f°–$¾ $¯ff¯%f ff°–f– .  @-@-  ff°¾ff° f¯ ¯© f°¯ ° ¯ f f f .f¾ff°¾ff¾ ¯ ff f f .

  fn¯ f° °¯ f f @¯ ¾f °¯–½f €  ¾¯ n f¾°¯ ..

. °–° f½ ¾° f°¯ ¯f° f°–° f f©f .D f°f°–fff°–¯ff¯f f°– ff ¯½ff°–¯ff°–– f°f°–fff°–¯ff¯f ½©¾ ¯ ff¾ f¯f°f ¾¾°–fff©fff¾¾ –ff°f f°f°–fff°–¯ff¯f . f½f¯ ¯ ° ¾ °– f¾ff°f f . ¾°f °–f – f½f° ¾°f ¾¾ f°– °f¾°ff¯ f¾f°f¯ °–f° °ff° . °–° f½ ¾°¯ °¯f f .  - @f° f°–f¾ . °ff¯ ¾°ff¯ °ff ¯ °–f° ¯ff° f½f .f °–– f¯f° ©f °–° f½°––f ¾f¯f .  @J-D @ ff¯f° ¾° @ f¾°¯f° ° f€f   €   ¯¯ °¾f °¾° € f f¾¯f  @D-D@  @f° ¾¾¾ ff¾ff ff ff¯¾#–ff¾¾f¾ f¯ °– f¯ °– ff¾f ¾f°f¯ff Jf f f¯ °–f¯ f°– ¯ f°– ¯ ° f°– @f° ¾¾¾ f  -.D  °f ¯ff° . f f°– . ¾°f  D-@.f ¾ ffff¯ f°©f f°–¾f f°–¾f °–f°f°– f f° f¾ ¯€¯f° . f°¾ ¯ €¯ ¾°f° ¾ ¯ €  # fff@f°©ff ¯ f° f½#fff°©ff°¾ f f¯½f¯f¾ f¯f° .

 f@f°¾ f f ¾f¯f @f½ °f°––ff° @f° ff°  D@@@ .°f°¾ °f° ¾ f¾f ¾° €°f¯ ¾°–€©f €f° ¾  # € #¾f° -°–n¯½f ¾ ½¯¾ f °  .¯ f°–f ff¯ °nf°f . #f°f .¯ ff°–f¾ .9D@D- @f½f ¯f°¯ ff°– f°– ½f°–f¯ ° °ff©f° ff¯ff¯ f ¾¯½f° f °f¯°@f°¯ ° °–ff°–¾¯ f .# f½ f° @f°¯ ¯f°––f#¯ ¯ ff f°– -f @f f f–f ff°– f°– f¾ -f¯ °n f° f¯ °– . . ¾¾ ¯¾f  ¾°°  €¯ f¾ f°½f¾ @ ° ¾€¯– .# f½ ¯ ° °–f °f°–f¾ -f  @D- @ –f°"ff°" # f @f°f ¾f¯f . f f– °f f fn ¯f¾ ¯f© ff¯¯f° f° ¯#°f°–f° ¯f© ff¯¯f° f° ¯#°f°–f° # f @f°f .# f½ f° ¯# f½ f° @ fff¾f fff¾f°–¾ ©f . #f° #f° #f°f .ff¾ ¯f¯f½f°f °–ff½f°––f° -f #¯ °–– °f½€¯f° -f¾ ff°–f f°f #  f– f°–¾f°¯f¯f©¯f ½ ¯ °f°– f° f°–°fff° ¯ff° -f f° f°–°fff° ¾ff° -f f¯½f¾ f½ ¾ ¯f f ¯ °–f ¾¾¾¾ff@f°f©f¾ –fff©f fff©f  .  D- -@ .n¯€ ¯¾  @ € €– f° ¾ °–   ffff¯ - n f¾ ¾½  f f ¾¾°– 9 f° ¯f© ¾½f¾ °– . ¾f¯f .# f½ f° ¯# f½ f° f¾ ¾¾f°– ¾f¾# f–f©ff f° . ¯f° f°–ff° ¾ °– #f°f°–f° . -D@ #f°f¾#½ f . f°–½ ° °–f° f¾f¾f° #f°¯ff¾#½ ¯ff .

-- .

f°ff° ¾fff ¾f ff–f#f°ff¾ °–f°–f f ff .

°ff½f°–f ½ff°½ff f¾ –f¾ f– f°°#f ¾ ¯ ff–f f . ¾¾%  .D$.f ¾ ¯ ff©f¯f f– ¾¾½©¯f f°f¾f .@ ¾ . °ff½ ½f° ¯ °f¯ f°–f°f¯ °f ¾ f¯ ¾%%½f f . f°ff° ¾ff°–ff ¾¾ .

f–°€n¯ –€n¾ ¾¾ °– .f© ¾ ¾½¾¯f© ¾ D° ¾¾ f–½ f° ½f¾ .f© ¾ ¾½¾¯f© ¾ ¾¾ °–€ °–€f°–¾  @.f¾ ¯ ff©f¯f f#f¯f f°–f°©f f©f .ff–°–#f©ff° -f f¾–f ff°–°¾–°f½¯f -f ½© °––f°°f¯f -f ¾¾ ¯f f°¯ff°f ¾¾f©f .D.-  ¯ ff¯f¾ -f ¯½ ff¯f°– f -f ¾fnf ¾ ¯f ff¯¯f@f°  f ff f°f¾f f @f°n°f f°¯ °–f¾¯ ¯f ¾fnf¾ ¯f ff¯¯f@f°  - DD ..f© ¾°– ¯f €¯¾° °¾° ¾f° ¯f¾  f€½°– °f¯ € ¾¾ .

D ff° f ½f f . ¾¾¯ ¯ ¯ °f°–f°  9@D-.. f°–¯ °¯½f°– ¾f°–¯ ¯ f  DD ff°–f f -f °–f°f ¾ ff¯½ fff° -f °–f°f ¾f f¾ff° f°ff f½f f°f@f° f–f°– ° °–½f f -f f° ¾f ¾f ¾f ½f f@f°¾ f f f ff¾f°f°¾ f¯f°ff¾¾ f -f ¾f ½f f@f°¾ f f f ff¾f°f°¾ f¯f°ff¾¾ f -f  @9-D @f½f°–ff @f° f°f°–f°f¾ -f¯ ¯¯½° °–f–¯ f°– °f¯ °ff° f f½ °f°–  €€ @f½f°–f@f°ff°–¯ ¯¯½°  ¯½f°––f°f -f °––f¾ f°f°f f ¯f f½f¾–ff°– ff  D-J f¾ f°–¾¾f f½°f °f–f ½°f¾ ©fnf nf . f°–¯ °¯½f°–¾f°–¯ ¯ f @°––f°@f°f¾ f°–¾f  f° ¾¾¾f°–f©f ¾f½f ff¾ – ©f #¯ °f¯ ff°–f° -f ff° f ½f f¯f@f° 9 ¾ff°f– ©f .  ° f ¾½f f@f° f#°f f f° -f f° ¯f¾¯ f–°f¯f@f° f°–¯ff°–– €€ f@f° @f°f¯ f½f¯f -f -f¯f¯@f°f¯ ¯ff°ff¾¾# ¯  D.f@f° 9 ¾ff°f– ©f . ¾¾¯ ¯ ¯ °f°–f° ¾¾¯ ¯ –f°– °–f°f°–f°f°f° .---  ff ¾# f f ¾ f f ¯ f°– ¾# f °–ff °–f¯ ° –f° ff°¯ °°– f fff°– ¾¾@f°  ¾¾¯ ¯ –f°– °–f°f°–f°f°f° . D.

 ¾¾ f¾ ¯f n°ff¾ f¯f°f  DDD ¾¾ f f–f¾¯ ff¯ ½ f°ff°f– f¾ °nf°f¯¯f¾f ½f° # f–f f½ff°– f @ff°½ °ff¯ ½ff° # f–f f½ff°–¾f°–f f @ff°½ °ff¯ °°––ff° f°¯ °f f° ¾ff#°f .  9D-D-D- -  f½°–°°– –°°– f°©f f°¾ –ff ½° –f°–O f½f¾¾ f . ff¯f°¾f °–f°@f° .¾ f¯f# ½ ff f ° f ¯f¾¯ f– . ¾¾°–ffff½f° ½ .-D- f@f°f ° f °f° f– .¾ f–#f f €€ °ff°– °°–f°¾ f½f -f°f°½©f° f°½ °–ff½f° ½f f .f°¾f °–f@f° f°f ¾ff#°f . °fff° ff° -f½f f f¾¾ f -ff½ °f f ¾#ff°– f°¾#f¯f°f ©f ff¾f ff¯°f¯f -f ¾¾f f¾f  9DD %°–°–9f¾ @ % . ¯ # f¯f f–©f ¾¾°–ff©ff° °ff° 9°¯f¾ f©ff° f½f f¾ .ff½©ff f f f¯ff½©f f¾f ff½©ff f f¾f f½©ff f f¾ ¯f½©ff f  D-D9@D9D  ¾¾°–ff½ f ½ @f ff°–¾ ½ .ff½©ff f . f ½ .ff½©ff f . °fff° ff° .  ¾¾ f°f°¯°¯f¯ f–f¾f°  f ½ ff¯ .fff° f°©f f @fff° f°©ffff° –f°–%O ¯f°f€¯f°@f° f°–¯ °–f¾  .  @D  f f ¾°–– f f– °©f° -ff¾¾ f -f f¯ ° ff°f°–½ f° .½°f¾ ¯f°–f f f°f f @f°½fff¾ ¯f°f @f°°fff°f¯f°– ¯f©f f°–¯ ff°– n f°–f f° @f½½°f¾ ¯f°–f¯ ¯ f°–° – ° f¾ D° ¯ff°°f¯f . ff¯ ¾¾f¾f°–fn°f  . °fff° ff° .

. @- .J.

ffff¯ ¯ #ff°ff¯f¾¯ ¾f° ff¾ f©f  –°°–¯ °–– ¯ff° ff°f¾¯ °n ¯°f° ff¾½f f .

 ff@f° ff°¾fnf  -@ f°f ff¾f©ff °f°– f½f f-ff ¾ f¯ff° f°ff–°°– f f°fff ° °– fff°–f¾#f¯f f¯f°f  @D- @ f½f°#f¾¯ f° f ½¯ f½¾f¾f f° ¾ f@f°¾f ¾f°–f f°¾nfff–¯ f¾ -f f@f°¯f°–f ff°f–¯ f¾ -f f@f°¯f°–f f°¾nfff–¯ f¾ -f  --  f°–f° f ©f f f°–°f@f° ¾f°– # ff° f°–¯ °–f©f f°¯ °½f°– @f f f ©f ¾f¯f .½#° °–f°f¾f . ¾© ¯ ° ¯ f f . f f½f°fff–¯f¾ .  -DD@-D °–ff ff° ¯½f½ ° °–f° ff f f¯ ° ½fffff°–f fff°–f¾# f f¾ f  ©ff°– f ¯ f– ¾f -ff¾ .@f° f°–¾ f¯ °n½f°ff°¾ –ff°f fff°f°f – ¯ f°– @¯ °ff°ff°– f°–O . °–ff½f¾ -f¾ f ff f¯f¯½  ¾¾½ ff° ½f°f½f°– f°–¾ f¾f f° °–f°½ ° f¾¾ff°– ¾¾½ ff°f½ ¾f°f¯ff f¯ °– f¯f°–½ °½ ° ¾ff° ¾f  9.D f f½f°fff–¯f¾f . ¾¾  ©ff°– f ¯ – ¾f -ff¾ . f°–ff°–f°f©f f°f °fff° ¾ff° f° ¯f° . f° ff .ff f°°f°f° f–¯f° f ° ff° . °©f ¾f½ f°–° ff¾ f¾f¯f°  D9@-  °–f¯ f f°f¾½ °n ff° f¯½ f°–©f°ff ½ f–ff°f½ff°–¾#f ¯ f°– f¯ °–f° . 9 °ff¯f°–° ¯ ° ¯ f .@ °–f°f°f°¾ ff¯ff¯f°– f°– f°¯ ¯ ff f°°f°f° °– °– ½f–f°–n f ¾ ff¯f°–f nff  9-@@. f°f°–ff°–f° f– .

f¾– f°– -f ¾ .9@D- 9 nfff ½f f@f° °–f°¾ – °f½f¯ f°©f°–f° ¾f° f ½f f½ °– f°¯ ¾ °  ff–fff°– f°–f°–¯ ¯½  ¯f -f  f–f f ¯f¾½ f f°½ ¯ff D¯½f°©f°– f°–f°f°f°¯ fff°¯f f°–f° ff°f°–½ ° f¯f¾ ©f f¾ °f°f¾f   @D-  .

 °–f°½ °½©f° ¾f f f -f -f° ¾ff°f–°–°f¯f -f 9©f½f¾f°–fff .¾ f°ff° ¯f¯f ¯ ¾–f °–f°¾ –#°f½f°ff°½©f°  # f @f° f °–f -f f¾ f¯f°f  ¾¾¾¾f@f° 9 °n½f¾#–ff°f ff°–f f f½f° -f °–ff°–f°¯°ff°½©f°  D-D.

@f° ff¯¾fnf . °–f©ff . °–f ¾f¯f .D °–f¾fnf . .@f° ff¯ – ff° . # f f°f@f°f°–¯ ¯ f¾fnf ½ °  D-D-D@D.9@D-.¯ °–f ff¯ °––¾fnf . °ff½ ° °–f° f¾¯ ff° f–¾ ¯ff°–f°–¯ ¯ f°  DJD  ¾¾ f¾©f °––½ nff½f f . .¯ ¯½f ff¯ ¯ °f f° ¾f 9© ¾ f½f f ¾°–f¾fnf .- f½f° f°– f–# ©f¯f°f ¾ff ff¾€¯f° -f fff¯¾#½ f ff¾f ff f°¾f f%% @f½f°–f¾f%%¾f½ff ¾¾ #¯ff°–f¾f%%¾f½ff ¾¾  ¾¾ff¾ ff¯f¾ f° °f f °–f°¾fnf°ff – ¯f f°ff ¾f¾ f f¯ff°–f f#°f f¯°f°–½f f¾ ff  . f¯° @f° ff½ ¾ ¯ ff° f°f©ff°– f°–  °f°f°–ff¾½ffff¯ ¾° f f°f¯¯ ¾ ©ff°– f f°f f°¯ °–f¾ ½ –f°–f°–f° f¯¾ ¯ff¯ f–f° ff¯½ ©ff° ¾#f¯ff° @f° ©f f°f °f° °f f f°–¯ ¯f° f°– ½f f¾f ¾¾ ¾ ½f°©f°–¯f¾f . °– . f °ff¾ . ff° .-.@. - f¯¾f½@f° ¯ °–f¯ f–f° ff¯ °nf°ff–°– . ¯f°f¾ . f@f°f°–¾#f °–f¾ f°f °––° ff@f° 9 °f¾ f°¾ff°– f ¯½f½ °– f° f–¾ f½ff°– f °––° ff@f° . nff©f . f f°@f°f°–©f f ½f°––°f¯f .½f f f ¾ ¾f f °f¯fff f°¾f¯½f °f¯°f f°–ff–½©f° @°––f°°f¯f .  °–f°– ° f°–½©½© °–f° nf½   °f°f f ¾¾ f¾% D@9--. ¾f ff¯ .f f ff¯  €€ .

ff°–f¯ .D  f°–f .ff°f©f°© .fff¾f°––½ .f¯ ff°–@f° @¯ °nff©f . ¾°–– ff¯ff f°¾ f½f f .¯ ° ¯ f .@f°  f¾ff ½ fff° . °–nf½f°½ ½¾ff° °–f° .@f° 9 ¾ ¯ ff°° °–°°–f¯ ° ¯f f°¾ . fff°– ½ f°¯ °¯f¾ ¯f ¯ff° ..f©f¾#–fff©f f¯ ff°–¯ ° ¯ f . °–°–ff½f°–ff f°f ff¯ ½¾°–– f–f f#°f . f½f f¾# f ¯½ff° . f¯ ff°–¯ ¯© . @D-D-D fff°–°  f¯ ff¯¯f . ¯© . f¯½ @f°©f¯ff°f¾f . f½©f° @ff°½ °f ff f°f°– f f°–f¯ f°¾ ©f f f½f°ff . ¾¾ ¯ff f°¾° f°–¯ °–f f . f¯½f ff¾f   f ff½f f #f°f– f f ff½f ff¯– f½  f°– -f f ff f @f½f ff ©ff° ff¯ ff°– ff°–¯f f°–f°fff fff°¯ °°°¯ f°–f° -fff¯f° ffff°¯ °°––ff°¯ Jff½° ©ff° ff¯ ¯ f f¯f° ff fff f @f°¾#f ¾ f  9.-J ff°– f¯ °–ff –ff°ff°– ©f @f°½fff°  ff¾f° f°–f f½f f  f¯½f°f ° f¯ ¯ f°– f @f°½f ff°–©ff¯ ¯ °f°– °ff ¾f° . -D  ff ½f f .D. fff°–½°f . # f–f½ ° ¯ ff°  .fff¾f°––½ . . .@f° °–°¾ f¯ °–¾ . ½ff°½ ¯f° °–f° . °–f° ¾f f#°f . ½f f@f° @ ff f¾ff½° f°–ff¯ °f ¯f° f°½ nff ½f f . °–°–ff°–f½ nff ©f–f¾# f–fff°– f¾  @@D9D- f°– f½f¯ °––f°f° f¾ f°f°f .@-. °¯f f . f¯ ¯ff¾ff¾½ ff° .  D@.

 f¾ . f¾ . ¾½°½¾f ¾f°–f f½f ff¯f°– ¾¾¾f¯½f¾#f¯f f¯f°f  @@.D f–f¾f° ¾°–f . f° f°– f–ff°f©ff °–f¯ ¯ ff @ f°–¯f°°–– f¾ff¾ .D-D ff¯f°– ¾¾¾ff¯f°– ¾¾ f¯½f¾#f¯f f¯f°f .¯ ¯ ° ½ f¯ #f¯©ff°f °ff¾ .  DD-DD-. f° f°– f–ff°f©ff .@f° ff¾ff°€¯f° .f–°–f° nf°ff °–f°f½ .DD- ff . ¾ nf°  ° f ¯f °f–ff ff½¾f ¾f ½½° ¾  . f@f° ¯ff° ½ –f¾ f f¾f . . °–f¯ ¯f°–– ½ff ––f f¾ ff . @f f¾#½ °–f¾ f f° °f f¯ ¯ff¾ff¾ ©ff° .¯ °–f°–f @ f°–¯f°°–– f¾ff¾ .  -DD #ff f° ½¯ ff¯ °f– f½ ° f©f¯#f°½ °f° f °fff° ¾¾ °ff ¯f° f¾ -ff f f f°––ff ©f¯f° ¯f°ff©ff°¯f¯¾f€ f½f °–f° f¯ ¯ff¯–#f½¾ ½  9-@D@ ½°f¯@f°¯ ¯f°–– ff -f ¯ ¯  °–f°¾f ff¯ °°–– ¾f°f ½ff©ff ¯ f¯f°f°f¯ ¯f°––¯ f°¯f¾ f½¯ °°–– .¯ °–½ ½ ff f½f f .¯ °–½ ½ ff f½f f . ff¯ ff .  ff°–f @f°½f f . f–f½°° ff°f f–f ¯ f° ¯½©f ½f f . f¯ #½©f°ff¾½ ff° . °f°f° f¯ ¯ ff f½f¾f°–f°  fff°f½ff ° f°¯ °–°f ½ f ff° ½¯ ½f f ¾¾ @ff°°–f¯ ° ¾f  D. f¾ . D-D @f ¾ ¯ °f¾ff fff° °–¾ff©–f @f°–f° -f f¯ °°––fO @f ¾ ¯ °f¾ff  D@-@D-  ff°–@f° ff ½ °–f°f°– f ff¯°–f f@f° ¯ff° ½ –f¾ f f¾ff¾ . ½f f .

D @f°½¯½°f°f .9D-@D- @f½f ¯f° .@f° @ff½f° f°–°fff°–f°n  ¯ff¾ ½f f . ½ ¾f¯ ° f°¾°–ff°– f °–ff¾°–f ½f° f–¾ ¯fff°– ff–f f¯ °–ff° ½f° f°–¾ f ¾ –ff° f½f ff°–  .f° ½f f .9--. –f f ¾ ¾f f°©ff¾  ff f½ f @f°½¯½° ¾ ½¯ ° f¾ –f©f°–f°#¾ ¾f 9 –f°–f°–f° f  DD-D9- ff¾ff° .D @  ©f¯ f ff°–f¯ ¯ f°– ¾f @f ff°–ff–½ f°––ff° f ff¯ ff¯ ¯½ff° ¾f @f ff½ °–f° ¾fff° f½f ¾ff¾½ °–f¯½°f° . f°ff°– ½ @ ° ½f f . °–° ©¯½f °–f° . ½f f .¯ ° ¯ f° ¯ff½°°–ff½¾f° @f f¾#½ f @f f¾#½ f f°–#f¯ °©f¯f¾ –#°f½ ½ @f¾ f°–½° ff¯ ½° #½ f@f°  D@. f–f½°° ff°f f–f ¯ f° ¯½©f ½f f . ¾¾½©ff° f–f¾f° ¾°–f .¾#½ ¾°–f¯ °–f f¾f . ff°– f°– ½f°–f¯ ° °ff©f° ff¯ff¯ f ¾¯½f° f -f¯°@f°¯ ° °–ff°–¾¯ f .@f°  D-D  fff¾f– ¾f f¯ fff¯f f¯ ° °ff¯ °–f¯f¾f f¾ f°–½#°°– f–¯ ¾¾¾#f½ f°f¯ fn ff°¯ ¯ f° ½¯ f¾ °–¾ff¯#°¯½f f ff°¯ °–f ¾¾ff°½ °f¯ °°––ff°¯ ¾¾f½ °f©f f¯  €€ ¾ f°¯ ¯f°––°f¯f -f fff°¾ –#f¯ °–f¯½ ¯ 9 nff ¾¾f©f f¯O ff°f¾ ©f f  @9@-D  @f f¾#½ f f°–#f¯ °©f¯f¾ –#°f½f @f¾ f°–½° ff¯ ½° #½ f@f° @f f¾#½ f f°–#f¯ °©f¯f¾ –#°f½ ½ @f¾ f°–½° ff¯ ½° #½ f@f° f¾ .f@f° 9 °–f¯½°f°f°–f ½f°  @D-9.

 f½ f° ¯ f½ f° f¾ ¾¾f°– ¾f¾ f–f©ff f° . f½ f° @f°¯ ¯f°––f @¯ ¯ ff f°– -f @f f f–f ff°– f°– f¾ -f¯ °n f° f¯ °– . . °–f½f ¾¾° f¾–f .# f½ ¯ ° °–f °f°–f¾ -f  -- .f¾ °f–#f½½ °n f f f° –¯ ff¯f¯f° . f½ f° ¯ f½ f° @ fff¾f fff¾f°–¾ ©f .

ff°½f½° #¯f -f .f ¯ff°  ¯f¾f° f° f–°–f° –fff°– f°– f°f°– ¯ ½°ff° . ¾f°f f–¾f°–f©f ¾f°f ¯½ff°–¯ff°–– ¾f°f ¾f°f ¾f°f f–f  . ¯f°©ff½¾f°f¯ff . °–f½f ¾¾ # ff° f©f¯f½ °f" .9D- 9 .D  f@f°½°f . ½ . °–f½ff¯f¯ ° °–" f¾ -f ff#°ff¾ -f  9-D- -D  ff°– f° ¾© f f½f° .D °f °–¾½ – ° #–f°– @°––ff° f½f°f¯ °– ff ¾ff°– f° ff°– ½°f ff¯¾¾f½ ° 9f°–ff°f  f½f° ¾ 9f°–fff°f f ff¯½° f½f f–¯  ½¯#fn ¯ff–½°°f f©ff°¯¾ f¾ ¾f 9f°–f¾ – f©f°–f°f° f ff¯½° f½f f–¯  D9--D f f©ff°– f¯f f°ff°– ff¯ ½° f ¯½f¯ °–f °–f°¾ –ff f°f ¯½f½ °– f°f°– ff f .-DDD f–ff°f°f °–f°–¯ ° f°f ¯f°f©ff¾ff°°–f ° ¾ ff f . °–f½f ¾¾¯ ° f  f f°¯ff ½° ½ff -f . f¾f° ff f . ¯f° . °–f½f ¾¾¯f½ –f°–f°–f° f# ©ff° ¾ ¾f .f ¾ff° f° ©fff° f@f°½°f . f¾ff°€¯f° . °–ff ¾ 9f° ½  . °–ff ¯½f° . °–f½f ¾¾¯f f–¾ff f¾ -f ff#°ff¾ -f .  @D-9D-.f°– –ff° ¾ff ©f½ °f°f ©f°f °–f°f¾°–f . @#f f¯fff f°¾#©f D°°¯f€¯f° . °–f½f ¾¾¯f¯ °f°––°– ¾f ## f¯f¾ f¾fnf -f . °–fff¾f ¾ .f°–f¾f #¯ °– f¾f½f ¯f° .

. ¾ ©ff° ¯ f– f½ ¯ ff f¯ ¯ ¯ °– f½# f°f f°f– °f f½f¾–f#¾¯ °©f–f  - .°––f ff¯ ½ °––° f ¾f¯f . f f½@f°  D J -DD  ff¯f¾ f f . ¾°– f°¾ ¯ f .D@.. . °¯ff f . f°– ¯ f ff f½f¾°––¯ °f°ff° ½ nfff° .f@f° 9 °f¯ °–f°°f°f° f 9 °f©f °–f° f¯f¾–f 9 °ff °–f° ¾ f– ¾¾%O½ °f °–f° ¾ f– ¾¾%O½ °f °–f° ¾  D-.D f°f ff f¾f °f°–f f¾ f©ff° #½f°©f°– ½ f°f f½f f . ff° .9@- f f° ¾ ¯½ff° D° f©f f ¾fff° ¯f¾ff°– ff f f°¯f° D°¯ °n ff– f¯½f©f  ¯½°f¾ ½ . .f°– ¯f°¾ ¾¾ f¾#f °–f f ¾¾ ff°–f f©f f ¯f°¾ °f¯f . ¯f°¾  #D 9 # ¾ f ½f ff ff½° f¯ ° @f½ f ° f½f¾–f#¾¯ °©f–f #f °f# ½ –f°– f –°°–°–– f°¾f¯ f f€f°–#f½# f½ f½f¾–f#¾¯ °©f–f . ¾#f¯f°f  D -. f ff° f ff½ ° °– ¾#f¯ff° °–°¾#f ¾ °–f° . ¾½°©f f°–f -f¯° f¾ . .-  ¾¾ °f¯f . ¾ff– f½¯ °–ff°–©ff° @ff°f–f¾ff°ff °ff °–f f½ ¾ ff°f°–ff ½ °°–  @---@D @ °f°–f°f @f°¯ ¯¯½°f°–f f½¾ff f° ©f @ f½f¾ff°–f° -f @f°ff°–¯ ¯ ¯ °– @f°–f° ½ –f°– – f ¾ f – @f°–f° ½ –f°– – ¯ff¯f°–– f½ °f f¯f°° f f°¾ –f f€f° f° f °f°– @ f½f°–f° ½ –f°–  9-D@D  9 °ff °–f° .

-D- f@f° ° f °f° f– . f¯f ½ ff ° f ¯f¾¯ f– . ff¯f°¾f °–f°@f° .½ ¾ ¯ ff° f°¾ f°– f f– . f–f f °ff°– °°–f° f½f -f°f°½©f° f°½ °–f–°–f° ½f f .  ff f°¾  ¯½f ¾ .@f° f¯½f °–f°¾ # f @f° f¾ f¯f°f # f @f° f  .  DD f ¾ ½ °f¯ ° f¾ f ff¯ ½ f ¾ ff .f°¾f °–f@f° f°f ¾ff#°f .

 f½f©f½° °f¯ °–f¯ ° ¯f °–f°¾ ½ °°f Jff °f¯ f½f°f¯°f ¯ ¯f° f°– f¯½f ff¯f°f @f°°ff°–ff¯ °– °ff f¯ ¾ ¯ff°– f¾ f½° @f°°ff°–¯ff¯ °©f–ff ½ff ½f°¯ ¯f°nf¾ °f°f¾f  9D@ DD.½ ° °–f°½©f° ½f f .--@D  f°f ff¾ .  D. f° ©f¯ff ° f f .ff  -DD. f f°f@f°¯f f . ¾¾ff½ ° °–f° °–ff°–¾ f½© . ¾ ¯ f ¾ ¾ ¾f@f° f°¾f°©°–f¯f ¯f f–¯ @f°  @D-D9-9-D @f°ff½ °–ff½f° ½ nfff°f ½f f . @f° ¯ f .  ff ½¾#ff°– ¯½f ¾ . ff¯f¯ °–f°f f f½f° f½f fff°–f f¯ °–°–ff– –ff ¾fff°f°– f°–ff¯½° Jff ¾f¯ f ff° ¾¯ f °–f¯ °©f f°½ ½ ¯ f  .  @ff½ff° f°–ff ff @ f½f¯ °°––f°°f f f½f°¯fff .½ ¾ ¯ ff°¾ ½ 9 °f¾#ff°– °–f°f½f°f°– f –ff f–¯ ° °–f¾ff . @fff½¾f°°f¯f ff  ½f° . –f¾ ¯f¾ f°–¾f ff°–¯ ° ¯ f .f ¾¾@f° #½f°©f°–f #½ °–¯ff° ½f f .

D f f¯f f°–¯ °–ff¾ ¯f¯¾ f f¯f f f¯f n°f½f f -f¾# f fn°f f f f¯f f f¯f  D@. f f°f f¾n . f¾½ ff° . f°– ¾ f°f°–f f n f f f°f¯ ¾ f f .° ff¯°f¯f -f ff¯ ¾¾f f f¯ ¯ f¯ff f f°– ½ f°f ff°– °f . f½f°–f .D f f¯ ¯ ¯ °f ° f½ff ¾½f f .° ff¯°f¯f -f ff¯ ¾¾f f f ff¯ ¾ff° ¾ f° f f f°f¾f°–ff 9f f ¾¾@f° 9f f .D@  ¾f ¾° . f@f°f f f¯ ¯f°–– f–fff f©ff° .@f° f½ °–f° f¯ff° f ½ °  f f° .. f¯ff° ff¯ ½ f °f¯f°©f f –f°¯f° f°f ff°– °f . ¯fff° f°– f–f ff°– f½ff °–f½f° ffff° . ¯f f¯f°¾¯ f°– f½ f ¯f°–ff°– f½f f¯ °–ff°–°fff° f ©f–ff¯f° ff¯ ¯ f° . f½ff ¾ ½f f . ff¯f¯ff°–¾ ½ ¾f°ff .f@f° f° ¯ f¯ °© ¯½f¾ ¯ ¾°f f f f . f °–f° . °©f ° f°f f f°¾f©f f–f° ff¯ ½ -f¯°f¾°–– f¾ –ff°f f– f° f½½ ff¯f° ff¯ ¾ ff°f¾ .¾#f¯f°f  @D ffff° .°f¯½°½f f -f ¯f ¾fff° f° ¾ff¾ f . f½f ½ ¾°–ff°–f½ °f °–  @-.D.f ¾© . f– ¾ f¯ff° f°–¾f  @.- . °–f f¾n 9 fff©f ½° ©f f¾f¯©f°ff f#°ff¾ f°– ©f @f ff°–¯¾f .° ¯ °–f° ff¯ ½  .

- ° ff¯ff°–¾f°–¯ °–f¾ ° ff¯ff°–¾f°–¯ °–f¯½° ½ ¾¾½° f¯ ff°°f ½f f f¯ ° ff¯ff°–¾f°–½ ff° ° ff¯ff°–¾f°–¯ °©f–f ½ ¾°–° ©f f°fff f½f½ ¾ff°¾ f½f ½ f ¾¾ f f½f¯ –f °fff ½ ff¯f¯ f°f¯ ½ ff¯°–f  .@-.f°f ff°–¾f ff ©f @f ff°–¯¾f f–f°–½ nff f °ff ©f f°fff  --D.

 ½f f f¯ °–f°–f f f– f½ ½f f f°– @f f°–f ½ f½f½ °– f°f° . @f ff°f°–¾ ¯ f f° ¾¾@f°  -DDD . f½f D° ¯ff° . @f ff°–f°f°– f½ff @f ff¾¾ ° ff¾ .  ¾½ ° °–f°f½f° f °f f °–f°f¾f .@f° °–f ¾f f¾#–ff½ ¾ff° f°–¾ f¯f°f f½  ¾¾f½ °°– ¾¾ff ff° f f fff°½ff ½ ¾¾ff½f°©f  @.--.  @@ - @f f°–f¾ . °©f f . n°f  ff ¾#f¯ff° ¾f°f½©f °––f°°f¯f .DD.  ¾¯f°¾ f° ¯ 9¯½°¾ f½f°–f 9fff ½¯ °©f ff .f¾f f . ° ° f . ¾ ff° ½½f f . °¾©  f¯ . ° f f f½f° . f½f ¾© f°¯ ° ¯ f @f ff°–¯ °– ¾f° f°°–f f½f ff¯f f .  -D@9 ff¯ ° ¯ f°–f ¾¾ ff°––f°°f¯f . f½f nff°¾f –ff f° f°½ ¾ff° f f . 9 ° ¯ff°  DD.D-@ . D@  ¾¯f°¾ f° ¯ 9 °ff f¯ff ½ . f¾f f° ½f¾ f–f°f° °–f°¾fnf . °°–f° ¾ff° .

9-D @ ¯ff¾nf½f°½f f .@f° f¾ f .f°– ¯½ff° °f°f¾ff½ ff°¾ ½ @ ¯ff¾ ¯ff¾@f° .

 – °f½ ½¾#ff°½f f . ff¯ ½°  @D 9D@9D ..ff ©½f f . ¾¾  ff° D°¯ °ff¾ –ff½°f .f¾f¯ f¯f¾ff°– ° f .f¾f@f°¯ ¯f°–– . # f f f½f©ff°¾ °  @f ff°–f°–¯ °°– f ¾f°–f ¯f f° ff°f@f° f½f f # f f f½f©ff°¾ °  .f¾f¯ f¯f¾ff°– °f°– °––ff°¾#¯f ¾f f f f f f  D-D. ¾¾ f f° – @f½f f½¾ff¯ f¾ff¾ . @ ¯ff¾ ¯ff¾@f°  D- D ff@f°  f¾ –ff°f f¯ ¯ f½f°f°– f ff ¾¾ f¾ –ff°f f– f¯ °–f¾ ¯ ¯  ff¯ff ©½f f .@f° f f°– f–¾ ¾f¯f f¯f°–#f ¾ f¯ff° f f°–@f° f–ff°½ ff°–¯ °ff °–f – f½f° f° ½ nfff ½f°¾ ¯ff°– –f¯# ff f°¯ ¯ff° f f½f ¾–f  D@9@-- . ff°€¯f° -f  9-@D@D- f½f°ff@f° nfff¯ f€¯f° .@f° fff¯ f½f f .f¾f¯ f¾°––¾ °f°– f½ ° °–f°nf nf °–f°f½f°–f°©°–½f f¯ f¯ ¯ ff ff¯f  . D@@D-D .D . f°f°–¾¾f ff°f°– ¯f @ –f f ¾ff½f f . f–ff°–¯ °f°– ¯ ¾ ½¯½°ff–f¾ f . °––f°f ¾¾ ¾ ¯ ff ¾¾ @ ©f¾#ff°½f f .  ¾¾ ¯f¯½f° D°¯ ff°¾ –ff€¯f° .- . ¾¾ Jff f f ff°–¯ ° f ½f½f f .D@D- f f° f . ¾¾ f¾ –ff°f f¾ –ff°f f–  -D-D@-- °–fff°–°––f° °–fff°–¯ff° f¾ ¯ f f¾ ¯ f ¾¾@f°  f¯ f f½f° . f° f©f¯ °– °nf°f . . f ¯ f f¾ ¯ ff°– f½ f°°– @f°½ ½ °–f° .. °–nf½¾# ¾ff° . –f¯ °nf½f ¾ ¯½°ff° f¯½f°–f ff°–  -D@-.

@  f¾°––° ff fff-f °––¯ °f© f° °––f©f # ¯ °–  f¾#¯ff°–f f ¯f . °–f½fff¾ ©f  ff¯ ½f° ° f½ fff°–¾¯½f° ff¯f @f f¾ ¾ff° ©f f°½ff½  f½ f¯ °– ¾ –ff½ ¾ff°f°–ff f½ @fff°½ °f ff° -f –¯ ¾ ° # f f¯ °–  f -f©ff° ¾# f f¯ °–  DD. . °°––¾ff f°f f¯f ff°–f ff°– ¯f¯f ff°–f °–– ¯ @f° ¾¾¯ ¯f°–– ff°–¾ ¾f¯ff ¾¾ ©f°©¯ ¯ #f°f¾ -f ½f f¾ff f°f ff¯½°f°– f ½ ¾ff f°f  .f°f f#f–f ¯½°¾ °f°– . ff¯f –f f¾°––° ff fff-f .. - f¯¾ ¯ ff°–f°– ¾ f°–f 9f f@f°f°–f ¾¾ff°¯ °–f°f ¯f° f½ –¾ –#f #fff¾f¾ °¾f  ¾f ¾ ¯ ff°–f ½f f f½f -f °–f°°f¯f¾f  ° f -f f¯¾ ¯ ff°–f°– ¾ @f°#f ½ ¾f° . °–– ¯ @f° ¾¾¯ ¯f°–– .fff f ½ °–ff°°f °––f   ¾f ¾ ¯ ff°–f ½f f f½f-f °–f°°f¯f¾f  ° f -f  D9@- -  ½ff°– °f f¾f¯ °–nf½¾ ff¯¾¾ – ¯f f°–f°f  ff¯¾¾f½°¾ °f°– ff¯¾ –fff ¯f¾¯ f°nf½¾  ° f -f ½ff ½¯ f°f°–f½f°¾ f#°f¾¾½ ° ¾ f° f–¯  . ¯f°––¾ff f°f fff½f°¯ °°–– .@ 9 ¯f f–f f½f¯f f–f°f -f ¯f f–½ °– –f°ff°– ¾f f f f f –f°ff°– ¾f ¯f f–f©f¾–f@f°f¯f°¾f ¯f f–f©f–# ©f ¾ °f f f f f –f°ff°– ¾f  9D  f°f½ fff°–f f½f¯ °– .f f° f¾f f–¯¯fff°°–f ffff°–ff ½©f–¯ff° °–f  --.f f ¾ f¯ f¾ .

@f° ff¯ ½ Jffff f°f¯ °– ¾ ¯f .D ° f °nf°f .-.

O ½ ff¯ ° f . D@--D ff f¯ ° f½f f . .@f° ff ¯½f f¯f° . @°––f ff¯ . ff@f° ff¾ff° f¯ ° f f°f ff¯ °–f f½ ¾ ¯f @f½¯ °– ¾ ff°–  ¾¾°–½f f °¯ f f°O ¯ f¾ff°° f °nf°f .O ff° .°––f ff¯ f¾n .D9 J °f¯ ° f° ¯¾¾ f J ° ¾n¯ f° ¯ f °  @ ° f¯¾f° f ° ¾ °n D°n¯ f° ¾ff ¯  f¾ ¯ ½ ¾nf°¾f° °¯°f°¾ f¾ ¯ ½ f°¾¯¾ f¾ f¯¾°– °f¯°¾ ¾ f¾ ¯ ½ ¯ f°nf°  -J9. f°–°©f f . °¯ff°–#ff¾ .©ff° .  D.

DD99. °f½fn  °°  – ¾ @ ¾½ fn f°  ff° ½¾  ¾ °°ff ¾ f¯°f°¾ f¯ ° °–  ¾ ¾ f¯€° fnf° f¯ °€°–¾€ f  ¾°½ f ¯°f°¾ °– ¾ -°f f¾¯f ¾ €¯ %€ €   % ° nf°¯f–° ¯¾ €f¾°f f¯ n¯ °–f¯°f° °f¾¯ff° @ ¯f–n€¾½ fn f° ff¾¾f¾f ¯f ¾½fn ff ° fnf°  f ¾° f f f° f¯€ ¾n f n  -"°f f¾¯f ¾ €¯ %€ €   %  99@@. #¯°f f ½f °f f½½f ¯ %O °n ¾¾nf¯ ¯ f° f¾ff¯¾° #¯°f f ½f °f f½½f ¯  D@.

D.D.°–°f°–f f ff°f°– – f½ f°ff¯ ¯ ¾½f°–f¾@f° f ¾©f°f¯½f½f°– f–f©f°©f°– – f f¯ °f°½f°–f¾@f°  D. ° °f°–f°f@f°°f f @°–@f°ff°¯f¾ f¾#f  9-@D-D ff° ½f¾ ff°½ff f°–½ f -f¯°f¾@f°f ½f fff°– ½f .  f¯f ½½ n¯ff ff¾°f @°––f@f°–°ff°f½f .

¾½° f f¾ –f° ff¯ ½ f½n°f ¾¾¾ f¯f°f f f f½f°ff°f .  I@-  f°¾f– f€ f f°¾@ °  f°¾ nf¾ ¾– ° ¾¾. fff°f¾ ½ 9fff¾ ¾f °–f° °nf°f .-@D ¯fn°f ¾¾¾ f¯f°f%O .

¾ ¾° .

° °  f¾f #f¯¾°–#  ½¾f #f¯n# nf¾ €f@ f¾ ° €¾ f  9.

 fff°¾f f¯ °© ¯ °f°–f° ¯ff°ff°–f°– ° ff 9©f° ff¯¯ f¾f ¾f f– -f  -D9  ¾¾@f° ¯ff-f¯f-f ¾¾f ¾ff¾-f f¾ ff°– f°¾f¯½f¾ f¯f°f f¾-ff½ °f f  ¾¾@f°.  f°– f°°–° f–ff©ff .D%  ff–fff°– ¾ff°fffff @f° f°–¯ °°–f°€¯f° -f¾f°– f° ¯ff¯ f¾ ½ ½°f°– f°f¯ ½ff°f f°–¯ °–f¾f° f°f½f f¯¾¯°f f°f°– ff f°°f ½f¾f©ff°– ½ f°f½f¾ f¾    f½°f¯f¯½¾# ff¾f f½°f¯f°¯ ¯° ff°–°°– -f¯°f°½ff¾f ff¯f ¯f¾f ¾f ff  f½°f½°fff¯ ¯½f f½ – f f¾f°– f°¯ff¯ -f¯°f°½ff¾f ff¯f ¯f¾f ¾f¾f©f f¾¯ °– f¾ –ff°f f¾¯ °½ f°f ¾f .ff¾f°–¯ °–f¾ f°–¯ ¯ ¾f°–¯ °–f¯½°  9-% D%  f½°½°ff f °–f ½°f°–– f f f¾½°f°¯ °– n ff° ¾ f½°f f°–f¯ °–f¾f° f¯ °– ¯ f ff f°–f° f° ff f ¯ ¾f½ ff¯f° f°– -f¯°fff° ¾f ¾f ff¯@f° f f ff¯ff°–¯ ° f¯ff°  D--D  °–°¾ f f¯ f .. © ¯ ° ¯ f¯ °°––f°°f¯f .- D@.D J °¯f–n f9 n¾ °– ° f J °¯€ ¾f¯¾–°  f¯n f¯nf ¯f° ¾¾ €f @f ¯f° 9 n¾ f ¯ ° €€ 9 n¾ f ¯f° f ¯ ° ¯ ¾f° #¯ #¯ f #¯° @# ¾¯# °– f ¯ ° – @f ¯f° 9 n¾ f ¯ ¯  J °¯¾f ° f° ¯f¾ ¾ ° ¯ ¾  –@f ¾° @f€fn¾ – f¯½¾ – @f ¯f° 9 n¾ f ¯ °  D. ¯ ° f °©ff° ¾f¯f ¾f¯f ¯ ° f °©ff° –f° °– f°–f° f ff f©ff° ¾f¯f ¾f¯f f ff f©ff° –f° °– f°–f°   -%.ff°f¯f-f ¾¾f ¾ff¾f-f f¾ ff°– f°¾f¯½f¾ f¯f°f .

¾f½ –©f f f°¯ °°––¯ ¾ ff°¾# ½ f°f°f¾ f¾  @D-. f°–ff¯ ff¯ ½ @#¯ff¾ ¾¾° ff°.f¯f¾f° ¾ff°-fff°– ½ f¾f f f½©ff ¯½f ¾-f f f°––f°°f¯f-fff°–½ f¾f  9. D  ¾f¯f ¾f f f½f°f f -ff°–¯f ¾f ¾f °–f°nf½f°¾ f#°ff¾°f¾°–– ¾f .f¯f¾f°¯f¾f°°f¯f -f f¾# ¯ f°¯ ° ¯ ff . ¯f°f°– f . ff°½ fff°– ¾f f¾f°––½ ¾¾¾f°––½ . ° ¯ f°f°–¯ ° f f¾f°––½¯ ¯f° ½  @D-- @f°ff ¾° °–f¯f-f f°–¯ ¯© .@D- @#¯ff¾@f°°f¾¾ f.D--  °–ff°f¾ff°f€¯ ¯f°––¾ ¯f ¯f-f f¾ ½ °© ¯ ff°–° ¯ ° ¯ ff °–ff°f¾ff°f€¯ ¯f°––¾ ¯f ¯f-f  ©f@f° ¾f°¯ °–f°–f°–– ½f°©-f ¾f½¯f©©f°–f°f °–f ¾¾½f°–¯f f °ff°¾ ¯f¾ °©fff ff¯f¾f ¾ ½ ¯ff°-f nf f¾–f 9 °f¯¾ ¯f f°–f– ©f-f ½ ¯ff°-f nf f¾–f ff°½f f °f ff ¾¾ff©f –fff©f –fff©f  @#.f¾f-ff½ °f f f¾f°––½ ¾¾¾f°––½ .f°––f°°––f°°f¯f -f . °–nf½¾ ff¯°f¯f-f ¾¾@f° f @f°ff ¾° f°f f¾ff° ¾ ¯f . ½f°©f°– ½ @ ¯ff¾ ¾¾ ff°– ff°–f # # f f°@f°f ff°¾ f–¯  @ 9f––f°f¯ff¯f°¯ °© f°– f¾f ff¯ ¯ ¯ ¾f  Jff½°¯¯¾ f¯ °–fff° ff°¾ f½f f°–– 9f––f°f¯ff¯f°¯ °© f°– f¾ f½ °f°f°¯ ¾f© f°– Jff½°¯¯¾ f¯ °–fff° ff°¾ f½f f°–– f¾fff°¯ °°––ff°¯ Jff¾ ½° f f– @f fff ½¾f f .-9-@---  @f°¯ ff°f°–f f°–ff°– f°– ½°f °f° ½f f -f ½f ff©ff¾f¯½f –# f # f @f°¯ °½f°–f°–f°°f @f°–f°°f f°–f°°f ½f ff©ff¾f¯½f –# f # f @f°¯ °½f°–f°–f°°f  D.

½f°f @f°½f° f½f½f° ¯ ff° f°–¾ff¯ ½f f .f¯ ¯©f°–ff°–f°¯ ° ¯ f # f f¯ff ¾f ¾° f¯f¾ff¾n -f ¾f¯f½ff¯fff¯ ° ¯ f . ° ff° ¾© f° f .f¯½°f f°–#f .  f°––ff°© ff°–f¯f ½ff© f f f° ¾ °––ff° ½f°–f¯f ½ f ¾f¯f@f° f°f ½f f -ff¯ ° f .f#°ff¾ -f ¾#f¯ff° -f%O  . f f©ff°f¯ f°–©ff f°–#f .ff°f¯f -f ff f  9-DD-D  ½ff °–f¾°––¯ °–f¾@f° ff f f f½f° -f ff°–¯fff¾f¯ °ff °–f °ff °–f¯ °–f¾ -f f°¾ fnf½f°f°– f f  @f½f° ff¯f f f½f°¯f°¾f f ¾f° ff @f½©f°–f° ½f f@f° . f½f½f° f¯½°f f°–¾ff¯ f°½f° ¯ f° –#f¯  @ -  °¾ff°f  ff -f # f f¯ff ¾f ¾° . °nff©f .  f¯¯f . @f°½#°f°f °–f°€¯f° .  DD@-D9D  ¾¾ ff° ff¯ ½° ¾¾ ff°¯ °–f f½¾ ¯f ¾f¯ffffff°–f ¾¾ ff° ½  ¾¾f½¾f° ¾f°f¯ff ¾¾¾ ¯ f°¾ ¯fff ¾f¯ffffff°–f ¾¾ ff° ½ . °–ff ½f f@f° f¾ff¾f¾ ½ °f¯  9D--#. f f–f ©f°f ff ¾°–f .D@   ¾¾n°f¾ff ¾¾n°f °–f©–f ¾¾n°ff¾ ¯f ff¯ ¾¾f ff–fO ff¯ ¾¾f f ¾ff° ff¯ ¾¾f f–ffO ff¯ ¾¾¾f°–¯ °–f¾ ff¯ ¾¾f ff–f  D@--D .% ¾% @f°½#°f°f °–f°€¯f° .f½© ¾¾ f¯f¾f f -f ¯ff ¾  DJ -D9D  ffnf f¯ff°f f½f ff¯ ¾¾ ffnf °f°–f°f°f ¯ ff¯ ¾¾ @f¾f½° f½f¯ °– @f¾ f°–½° f½f¯ °°– f°f ¾¾©ff f° ½ ¾f¯fff f¯f ff ff¯ ¯ f f¯f° ¾f¯fff °f°– Jff ½½ °f°f°–f° @f¾f½° f½f¯ °– @f¾ f°–½° f½f¯ °°– f°f ¾¾©ff f° ½  @D-9-D-D  @f°½#°f°f °–f°€¯f° .

- D-D . ¾ °¯½ °f¾ nf½f°¾#f¯f½f–%¾f°–$¾ $¯ff¯%O f½f f¾ @#¯ff¾ f .  D  ff° ff°– ff¯f f .f°–f¾f#¯ f¾ f½f ¯f° .@ D .  °–ff½f°––°f¯f¾ff °–ff½f°––°f¯f °–ff½f°––°f¯f¾ff –ff½f°––°f¯f –f°–f –f°–f ¾¾f¯fn°f½f f¾ff–f°–f ©ff fff%O ©ff f@f°%O ©ff fff  9 9-@--.  f¾f ff¯f¾ f f¾ -f f ½ ¾ff° °–f° -f f¾f ff¯f¾ . f¾ff°€¯f° .ff°¾ ff½f ¯ff° ¾f¯f .-.°f f@f°¾ ¯¯ff° ½ff°–fff°f¾ ff¯@f° ¾fff½°¾ °f°– ¾f°–ff½°¯ff¯ #–fff°–fff°f¾ ff¯@f° –ff¾ ¯f¾fnf  .D  ff°– f° ¾© f f½f° .f –f° °–f°°––ff°–f f¾f ff¯f¾  .¾ ½f°©f°–f° f f%Of ff f  .. . ½f° f°–f©f .-..ff ¾ff f#°f°f ff–f f ¯½©f ¾f ½©@f°¾ ¯ ¾f @ ½f°–f°f©f ¾  f°–f°fff°–¾ f°f ¾¾ ff #f¯ff°– f° f# ¯ff ¾ff  .f°– –ff° ¾ff ©f 9 °f°f ©f°f °–f°f¾°–f .fff¯ °f°¯ff¾ff°f¾ -f .@  f ¯fff¾f¯½f½f f¯f¾°f ff°f¯f@f° ½©O 9©@f° ½©@f° f ¯fff¾f¯½f½f f¯f¾°f ff°f¯f@f° ½©  -9--. ¯f° .D  ½f ½ff°f°–f°¯ –f°– –f°–f° f f°¯ – °– – °–f° ½ff . f¾ff°° ff f .D  ff¯°f¯f ¾¾%Of f ¯ °f°–f° ff¯°f¯f ¾¾%O ¾ fff° ff¯°f¯f@f° ¾¾¾f½f f½f¯ ff° ff¯°f¯f@f° ¾¾f f ¯ °f°–f°  @ @. @#f f¯fff f°¾#©f D°°¯f€¯f° . . °–f°–f°f° f° ¾ f° f°ff°f° f° f°f –f ¾ f f°f D°fnff¾ f°©°f f°––f°–f°f° 9f ½f f°f°O  @@D. ff° ¯ ff° ¾°––% .

 ff°@f° f°©ff°¯ f°–f° ¯ f°–ff½°f– -f°f°@f°©f f°¾ ¯f ° f½f ff°f  €€ 9f f@f°¯f¾f ½f° 9f f@f°¾ff° ½ -f°f°@f° ff ° f½f ff°f f ¾f ff -f¯° f½f°–f¯f© f°@f°©f f°¾ ¯f ° f½f ff°f  @D-. D f ¾°f ff¾ –f ¯ff¾ ½½f°f ¯ f f ¯ff¾ .@f° ¯ ff° ½f f . D @f°f ff– ¯ ff ff° f°–f° f f¯ ¯ f°–f°f ½f f°–f°– ¯½©f . °–fff°¾ –ff°fO  9@D.-D- #½ ¾f¯ ° f°f –f©f¯ ° f°°–f ff½f°f ½f f . ff°– f°–°f° ¯ff¾ ¯ fff °–°–f°°f f ¯ff¾ @ ¯ff¾¾ % ¯ff¾¾ % 9f f@f°f%½f f@f°f% ff–ff#°f n°f ¯ff¾  @D @D  f¾f¾ ff°–¾ f @f½ °ff°––ff° ff¾¾ff¾ ° f° f¾ f¯ ° ¯f°  -f¯f -f ¾¾°f¯f -f ¾¾ -f¯f ¾¾f°–¯ °– f °f¯f ¾¾°f¯f -f ¾¾ -f¯f ¾¾f°–¯ °– f   f ff–f ff¯ ½ ©ff° ¾f¯f ¾¾@f° f f¾ f ¾#f¾ f ½f°©f°– ½ ff–f¾ f  -9@D- f¾ -f¾ ½ ¾°–f%O f . °–f¾ ¯ °–f¾ ¾°––% @f° ¯ °–f¾ ½f f . °–f¾ ¯ °–f¾ ¾°––  @- @---@  °–– °––°ff°– °––f¾ ¾¾ ff¯ ff¯ff°  ff¯f¾ ¾¾ ° f ° f½ f°– ° ff¾ ¾¾ f¾ ¾¾ f¾ ¾¾ . °–f f½f°f¾ f¾ -f¾ ½ ¾°–f f % f -f f½¯ °–f%  -9J@D-  ff ½ ½ °n ff° f¯ ° f° ¾ ¯ °–f½ff@f° °fff° ° f . ff° ¯ ff° ¾°––  . ¾ ¯ ff f @f° f°f©f ff¾°–f ½f° f°–¯ °–f¾ –ff°©f °–f ¾¾ ½ °–ff½f° ¾ ¯ ff °–f°¾ –°f½f  @. °–f f©f° .

 ff°–– ¯ ff ff f #½ fff°–¾ °f°– @f½¾ ¯f°–ff°–½ff °–f°f°–ff°– – ¯ f @f°¾ °f°–  -D-  ff°–f f½f ff¯ ° f° ¯ ¯f° f°– ° ff°. ¾f°ff¯ °f° fff– ¾  ff¯ f¯ff°–¾ ©f  f¯ ff .-. f°¾#–ff°f¾ ¯f°ff°–f f °–°¯ ° °f°–f°  f¯ @f° f f°f° ff°–f½f° f°–¯f #ff¯ ff¯ ½ ©f ff½f°f  ½f f.f¯ ¯ ¯ °– ff°– °f°– f¯ ° –ff°©f f¯ °°° ©ff°f°– °f f°f°f¯f-f f½°f ©ff° ff¯ ¯ f  f¯f°  D . ¯f°–f°f©f f . ©f f¯ f f . ¾ – °f½ff–¯ f° ff° . °f€f¾¯ °n ff°f¾ .D@ D ff¯Df ¾f ff%O ff°– f°¾ f¯f°f ff¯Df ¾f ff  @-. °f°  ½f°ff° . ¾¾  °–– ff°– –ff¾ f½f  ff¯ fff°°–f¯ °–f¾ f¾ f ¯@f  ©f°–f½f° ¯f°ff¾ ff° f– ¾¾n°f f  . @ff f°¾ f ½f f.    f ½f°––°–ff f½f -f¯f ° f ff¯ ½  f¾ –ff°f  f ½f°––°–ff  f½f ffff°f©f f°f . f°f¾  f°– ¾f f½f½°¯ff°f . .@f°   . ¯f°–– .9D- f¯ °f°––°– ¾f f½f½° ¾f°f °––f f½f ¾–f . f©f f¯ f f . ¾ff ½f°– ¯f°n°f .

@f° f ff°–ff ½©f f¯¯f ¾f°––f°°f¯f. @ ff ff° . f°–f½ °ff ¾ ½ ©f°–¾f¯½ff°f f f½ff f½¾ f -D  f f½f° ¯ –ff° . ¾¾@f°    9DDD –ff½©¾f°f f–. ff°– ¯ ° ¯ f . ff¯  ¾ f½f°–f ¾°–– °–f f ff¯ ½ €€ °–f f f¯f f%O nf½f°¾ ½f f  . °–– f f°f°–¯ °–¯½ f f°©f nff°¾#–ff¾f f° °–f¾ff . ¯ ff ½f f . f f fff fO f f  D@9-@@D ff° ff°– . °–f¯½° f°  ¯ ½ff° ff°–°–fff°%f©ff°% ½ff#f°¯ °–f¯½° f°¯ ½ff°  @@9@  f ff ½ff ¾°––¯ °–f¾ . ¾¾ ff°–¯fff f°¯ °f ½ @ff ff°– ¾ ¯ ° f– . ff½f f f½ °f  f½ °fff @f°–f°¾#f¯ °½f°– ¯ 9 nfff½f f ff°–½f f¯ ¾f¾ f ½f f¯ fff°––ff° ¾f¾ f½f f¯ fff¯ ½ff° ¾f¯ °°––¯ ¯ f  . ¯ ¯ fff¯ ¯ ff ½ °–ff¾¾ f .@f½ °f¾ f©f f¯ °–°–f–¯f¾ff €€ .

-@ n¯ °½ ¾ °n ¯¾°– ° €¯n ¾½f° °–°–½f¾ ¾ –f €  f fff ° °–°––f° ° nf ° f n ° €¯© ¾€½f¾ €°f¯ °–° ° ¾¾½nf¯ f n ° €¯©  .

9-@  nf½f f°ff f½f f°f@f° f¾ff° f°°¯f f¾¾ f@f° f– .@f° #–ff¯f f– .@f° .

ff@f°ff°¯ ¯ f° ½ff°– °–°f°f¯ ¾ ff ½f f -f ½ nfff .f @f° ff°¯¾ . .¾ fff° ¯f -f f¾f° f f¾f ¯½f ¾ -f  9@-D-- f° °–f° ff°–€f°ff¯ ¯ ff ¾f °–f° fff°–¯ff f f° f f°n f f° °–f° ¯f¾½ ff¯ ° ¾  ¾ – °f½f¾ f°½ °– f°f° .f f @°©f°ff¾f .f @f° f f½f f¾ ½ f°–f°–°  . °–f ¾f¯f f f°½ °f–f f°f° ½f f . ½ ° °–f° fff¾¯   ¯ °f°–f°  D@ fff ¾ ff°  °–f½©f°f f ff¾f¯½f ¯ °f¯f ¾¾ ¾f°©°–°–– f½f  ½f ¯ f ¯ f –°°– –°°–f°–°–– ¯ff° -f ¾f¾f° ¾ff° -f n ff° ¾¾ ¾¾°f¯f ¾¾ °f¯f ¾¾ ¾f°©°–°–– f½f  ½f ¯ f ¯ f –°°– –°°–f°–°–– f f¾f f¾f ¾ ¯¾© ¯ ° ¯ f °––f°°f¯f .ff°–¯ °–f¾ ff°–¯ ¯#ff%¾ f¯f°f%  DD f¾f °–f°f¾@f° f¾f °–f°f¾@f° f f©f¯ ¯ff°f©f f¾f °–f°f¾@f°  -@  ff°f ff° . f f¾f ¯½f ¾ -f f f°– ¾ff f f°– °f°f .  f¯f f°°––ff°nff ½f°– f¯f ¯f°f¾f ¾f f°f ff– ½° ff°½f f¯ f .ff@f°ff° ° f  DD@D  . f f¾f f¾f ¾ ¯¾© ¯ ° ¯ f °––f°°f¯f . ¾½°¯¾ ½f° °f°–f°¯ °–f f°–f°–f f¾°–– °–f ¾f¯f  f   f¾f ¾¾f°f° f©f°© .  f ffff – ¯ fff °f@f° . ¾¾@f° f ff°–¾ ½  . fff f°––ff° –°°– f f° ¾ f¯ff° ff°–f° . ¾ f¯ff°f¯f .

  D   ¯ff° f°¯f f°–f¾ff½©f°f–°–f°°f¯f¯ f f ¾f½ ff°¯f©f @f f¾ ½ °–f%O  D.

°–f °  f ¾f°fff¯ ¯ °f –f f f -f nf f¯ ¯ f°f°– f ½¾ f¯f f¯f°f  @ D- f¾ff ¾ ff° f f¾ f½½f– f¯f -f½°f½ °f f ¯ ½  °–f°¾fnf f°¯ °f °–f°¾f ¾f¯ ¯© °ff°½©f°f f -f° f–f¾f°–f©f -f° f–f¾f°–f©f f¯f°f  9@ 9--- f½f ¾f¾°––f¾¾ f .9  ¯ °¯f¯½ ½¯ °°– – ¯ °¯f¯½½f – ¯ °¯f¯½ ½¯ °°–   ½¯ °°–#  f€ f  ¾°–¾f°f¾°–¾f°f¾°–¾f°f °–€°– ¾°–¾f°f¾°–¾f°f ¾°–¾f°f °–  DD@D- .D fff f ff¯ f°¯ °f¾ ½ f ¯ °f f°¯ °f%%¾ ½ f ¯ °f f°¯ °f%%¾ ½ f ¯ °f   I.-@D@D- n°f f–f@f° @ ©f°¯ ¾f¾ f ¯f¾f°–¯ °–f¾ f½f¾ °f°–¯ °©f  f–f°f@f°  D-D- - °––ff°–f f°f °––ff°–f° f°f f¾f ff¾ ¯f ½° ¾f¯f  ½ ¯°f ½fff° f°– ©f°–– f°© f°f° ½ ¯ °  ¯° . f° ¾¾ f½f  ½ f½f¾ff°–f°f -f ¯f°f°–f¯ °–f¾ f©f f° ©¯ff .  ½ f½f¾ff°–f°f -f ¯f°ff¯ °°°f°–f f ½f°° ff f°nf°–f° .f©f ½ °f . f f°¾ ¯ff°–f f½f f . f°f ¯ ° ¯ f ..-. @f¾ff¾f¯f¯½½¾ff°f ff¾ .f°– f f–  . f½f f©f¾ f¯f . °ff¾°––½ ° °–f° .

f ¾ ff° ff°– °f€f¾¯ ¯©f°–f©f ff¾–°°– f°  ff¯¾f¯ f @f°–f°f°–f½f f .f ¾ ¯ ¾f f°–½° f¾f ¾f¾fnf ¯½f – ¯f f–f– ¯¯ f¾f¯ f °–f  ¾ ¾ ¾ ¾f@f° n¾n¾n¾nf@f° ff¾ ¯ff°– °f€f¾¯ ¯ff° . ¯ f°–f°¯f½f° -f f°ff°f@f° ff½ ¯ f¾f° f °–– ¾f f ½fff° .@f° f °ff¾ . ¾ f f¯f .f ¾f f–f " °–– f nf½ °¯f -f °–f°¾fnf  . -f°f°½©f°  DD- - -  -f°f°f°f°f°f  f f¯ ¯© . ¯ °¾f¯ff°–f f¯ ¯½f f– . ¯ ¾–f f°¾ –fff°–f f © f°¯ ° ¯ f f f½f° .°f f nff½¯f -f -fff¾f -f  @  f¾f°– ° fff°–¯f f°f ¯f° ff¯ . D@D f°ff¯ ¾–f @f ff°–°–° ¯f°ff @ff° ff° ff° -f¯°f°–½f¾#f° f½  ¾#f¯f°f f¾¯ f f¾¯ f f¾¯ f f° f–f°¾#f¯f°f #f¯f°f   -@ - °–ff¾ -f °–f ff° -f f°f°–#f -f¾#f¯ff°° # f f¾ -f¾ °––f°– f¾¾ ff½f ff ¾ff¾f½f ff ff°½ff¾ -f ff°½ff°–f -f f½ °f° f½ °f° f½f¾f°f¾f ¾ff¾f½f ff  -D D  ¾ nf ¯½f° Df½f° -ff°–f©f ¯ ¯f°¯f -f ¾ nf f–– ©f -f . –f f° ¯½° ¾f¯ fff° . f¾ f½½f– ¾f ½f f@f° ¾ f f f ¾ f f f ff¾f°°f°¾ f¯f°f f¾¾ f -f f¾¾ f -f  D9D D-D  ½ f°°fff–f½ ¾¾ ff¯ ½ f°°fff–f½ ¾¾ ff¯ ¾¾ ½ ¾¾ ½ ff¯ ½ f°°fff– @f½ ¾¾ ff¯  D. ¾¾ .

 9©f° ff¾ f ¾ f½f f f½ °f ff¾ ff ¾f ff¯ ½ ½ °– f°f° . ¯ f f°– f°¯ff¯¾#f °°–f° f°© .©f f°ff f° ¾¾f©f #ff°–°f°f¯f©ff½ ¯ °f°– f¾f -fff¾f¯ ¯ f°–f°  @D@D@ f–ff°f¾f¯f°f– ¾f°– @#f¾f¾ ©¯ ° –ff° f–fnfff¯ °ff°–f¯ ¯ f¯f ©f ¯ ° fff . ¯ f ff° °–f f ff°– ¯ °ff° f¯½f¯ ¯f¯ f½¾f°f¯ °½¾f f°¾ f¯ ° ¯ f .°f f#f nff°–# ©f-f ½f° f¾f -f¯ ¯ f°–f°f½f° ©f . @#f°–©ff°¯ °– f .  @# #¾– ¾  ¯ #¯¾–f f# n¯ @  ¾ ¾ ¾– ¾  ¯ #¯¾–f f# n¯  .9. D@D f¾ ff ¾fff° f° .f°–¾ f¯ff° °–fffff°–f °f f°–¯ f°f–f ¾¾ °–ff–¯  .D   ½¯ f–f f–f @f ff°–f °f° f f½f° -f fn½ff°f¾#–f¯ f -f °–– f° f f f–f f f°f¾ -f f–f f#f ff°¾ –ff –ff°f f ¾f # ¾ ¾ff f°f ½¯¾f°–ff f–f f°– f ff° ½fff° -f ff°©f f°° f ¾°–– f–f ¯ f°– f½ f ff° ½f f¯f° . -@- f°–fff °f° f½f°––f° ¾ f¾ ¯ °–f¾ff¾¾ f°–ff °ff@f° °ff° ¾ °©ff¯ .  €€ .D@. ½f¾  #¯–°°f¾¯ fO nf¾ € ¾¾ f°°f °°–O nf¾ € ¾¾  €€ #¯–°°f©¯½ fO nf¾ € ¾¾ #¯–°°f f°n °–O nf¾ € ¾¾  €€ #¯–°°f f°n °–%O nf¾ € ¾¾ #¯–°°fnf½¯f° ¾%O nf¾ € ¾¾  €€  D-. ff°–¾ f¾ f¯ °½f°– °–f°f¾ ¾ f . .. .¾ f¯f°f f– .. f° f¯f@f°¾ff ff°–¯ ° ¯ f .f°–° f ©ff° ff¯°f °–°¾ f¯ ° °–f¾ff . ¾¾ @f°¯ . ¯ ¯ f°¯ ¯ ¯ O . ¯ #½ °–ff½f° €€ D°¾ f¯f°f¾f¯½f¾ f¯f°f 9 fff° . f° °°–f°¾ f½f¾# f f ¯  D9.

ff ¾f ff¯@f° ¾f ff¯@f° ¾f ¾f ff¯@f° .¯ ¯f° f°– f©f . ¾f¯f .f ¾f ¾fnff ¾f ¾f ff¯@f° #ff°– ¾f ¾fnff  D-DD-D °–°¾ f f f f . f– ¾°––° ¾°––° nff©f . °–©f½f f°– f° ¯ f ¾ ¯f ff°f ff°–f–°–¯fff¾f  IDD  ¾¾ ½ °°¯ f @°f ½ ½ ° ° ½ °°¯ f  ¾°f ¾¾ ¾¾ © © © f°– @ ¾°f© © © © © f°–  n°f ¾¾ f¯ f%% ff¯ .¾ f½f °––°  @9@@ DD f½ff f ¾ f°ffff f°¾ f°ff¾–°°–°f¯ –f .-f ff°©f f° f°–° ¯ff° -f  - f– ff°f ¾°%O ff @¯ Dff f° ff° f– ff°f%O ¾° f– ff°f ¾°%O ½ ©f ff¯ f f– ff°f%O ¾°  D f° ff°– f ©f f°@f°O . ¯½f ¾ . ¾°––°  #@¯ °– °f .  ff¯f f .

D D- - -D -D- .D  ff½ °f .@f° f½¾ f€¯f° @f° f ¾#f ° f .D 9 D -D9-@ @D. .-.°ff¯ f¯ f f @f¯ ff¯ ff¯ f ff¯ Jf° ¾ ° ¾ °Jf° Jf° ° °f f ¾ °¾ °f°  - ---D9  ©ff° °ff° f°©ff° ½f° f ¾¾fff° f°½ nfff¯° ff¯°f¯f -ff f ¾#f¯ff° f f f%O ff¯°f¯f -ff f ¾#f¯ff° f  @@9-@ .D D  9D-D -D @D9@.¾f f¯ ff°O f°@f°©ff ¾ f½ f @ff½ °f .- . f°fff° ¯ff° .9D- @D@ . f–  9- -..

-9@- D@D9-@D . D.D-D D-  D 9D 9- @-D - D.---- DD D  D 9D 9- .

 .

D D ---D.D9. .D-.-@@ @D-D--D9 .- @ -D9D .D -.D  .D -D.9D D@-9D@-  ..-D ..-D.

-@-@9- D .

@ D  -D-@DD  D@D 99 D% % D@D 99 D   D- D@D  D J@ .-@-D9@ .D @ @DD-@---J@D D.

-.D--@@DD .DD ---..D -D-D--D .D D.D @9D-D@--D D @D  @-- -D9D--9 .D @D- ..--D-DD9.D- .@ D@-- DD  .D -D9D--9 .DD.-..D% % D-D .-- .DD-.. . -. .D  -. .DD D.- .D D.DD DD @. D@D9D -@-.--@JD . .D D D. D. J@D. - .D-.---.D D@D.. .@D -@J .D @9 -@-@D- -D D. .D9D @D .D-D- @-.DDDDD@D-   @--@ . .9@-- D -D--.DD.D D .D@D- D9-D D.D 9D@ . .D D.@ .D @  D-@ - .-@-- - D@D 99 D  D  D.DD-.D D@-D-  -. .-@ @--@ .D DD-@D.-.-- .D -D-D--D .D9-- D9D -D-@@--D @@-D- .

D @ D@@9- D9D. .-.D .D  .D  .. 9-.@-.

- .D@D- -.

J.- .--J .9-D -9-D9-  .-D -D9D .DD @  - 9@- -D9.9D-.@D-D@D@D-   .D .D9D  D@D.D@D- D.D@D- . -@ @D.--DD9 D@DD@.D@D- .D .D . D .D@D- @ DD - D@D...9@J -D D9D-@DD@9--  D-. D .D ..@- . D@D.@- @-D D@-9- 9 - -  D DD .9- D- -D9.D@D-DD @9@DD9D-.D @-.-@- .D .D- @D- -D@--D JD9D  .D@D- .@ .-D-D @D-  D@...- D- .D@D-  - .-- @ D9- ..-.D9@ @D9D9-- -.D9- - .D 9-@ D9 D@.D.D9D . D9D .D D-D@..D  .DD DDD.9D D@DD@-D9 -D@D-@.- .9-DD .- . D D  @D-@-@ D.-  .D @9 .@ D-D9D @  ..-D@ .---D @-..

D.D-D .-@ ..

D9@9 -@9-@. - .--@D@. @ - .D.9@- @- .

@ .D -D.D D -D9 ..D9@D--.--- 9 D@-@-.D -.----D- @9D D9@ D--- - DD-@9-- D@@@D. @--.--D D9.D .-@ .f©°fff° f¾f -f f f ¾– ¯ ffff°½ ff°f °–f°f¾f-f¯f -f -f¯f ¾¾¯ °fff°–f-f¯f ¾¾ f ° °–f°– – -f¯f ¾¾fff°¾ ¯f¯¾-f¯f ¾¾ ff¾¾ –ff°f  .D9D   -D.D -@ -@9-.D.9D-- -9D9D - .D . .. 9..---.D @9--D -9D -D.--DDD9D  @D9.D -@D - . .D - .D -.- -D@D @9.D  f°– f°-f¯f ¾¾ f°–¾ f°°f¯f ¾¾.. 9.D  -@ D D@..D- @ .D .D  -D.9D-D -..D D D@. .-@ 9D- @@D@9 . -- @D-.D - .-.

@-D -9 .DD D-D- @D- . @D-D@--..D@D9.

--@9-D-- D. D.D D DD  .

D9D @-9- D @D9.-@ .

.D D.  -D. D@ - D -D..D D9-DD9D D.D -D.D @-@.D-- .

D -D.-.D -D@-.D @D.-. JD. .9@D-@D ..D -D. .

J .- .D D-- -9 @D .-.D .

-@DD9 D@..D .- -D9DD-.

9 .D D. .- .D.-.D.

.D-D..-@D D -D. .-.@D D.@D -D-.D -D@-.

 . -DD .D9DD D@  -D9 -.-. -. J99D-D @D@-D- D@-..D @D.D -D9D-@D.-- @9D@-- D.D @-- . . D -. @D-D.DD @.D ..-  .@.D D@.D9- @D. .-9D-D J @-.9@9@. .D 9 .  @ .D  @. .-9D-D @- D -.-.D@@-@ 9 . .D 9D-D--.D -.- -- .D  --  -@D .JD -.D D9D D D@.D. . D --D9D- @ .J .9@9@.  D@.--D@.9 . .D-D@D -.-D.9@9@..

D.- D@-9-DD  - - @ @-.D.J@@ -- 9 D@.D  @-- . .@ ..9@- .-.D D-D9 -.D-DD  -D --D9 .-..D D9..D.D.D D . .D -.D D DD9 .@ @9DDD@  -D9  ---- .D@D-@ .

D.-.-@-@ .@- D9D-D D@-D 9D  -D . @-- .-@ D.-@- @-- .D. @9.  DD@ - @@ @ @ -9D-.-@-@ .D-@D-DD-D .-@ -D D@-D 9-DD D@ ...D@D-.-@ D.D@D-.D.

D--.D--. @.D@@  @9 @9 - @9D.9D-D- -D D D9D D@D D@D@ @@-@ - 9.- . .-D - .@.@. J.. 9D-.D-@ . . @. -9D-..D-- - @... DD@ - D JD9D D@ .@ - @9-DD.. @.