PENSYARAH : EN.

SIRI SENA BIN BABA HAMID TARIKH : 25 JULY 2010

NOR NAZLIANA BT ZAKARIA (890416-11-5440)

SHARMILAA A/P SELVAM (890730-05-5132)

AHLI KUMPULAN

NUR `AMIRAH BT AHMAD SHUSHAMI (890607-08-5862)

SAHIDATUL HIDAYAH BT MOHD FAUZI (890327-43-5346)

NURUL AAINAA BT MOHAMAD (890905-04-5332)

SOALAN 1
Apakah definisi reka bentuk pengajaran dan huraikan peranannya dalam pengajaran dan pembelajaran ?

DEFINISI REKA BENTUK PENGAJARAN
‡ Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran. Dick dan Raiser , (1989)

‡

Reka bentuk pengajaran ialah sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan sesuatu unit pembelajaran tidak kira sama ada ia kecil atau besar dalam sesuatu pembelajaran. Richey (1986)

KESIMPULAN~
‡ Reka bentuk pengajaran itu mencakupi seluruh proses pengajaran iaitu mereka bentuk, membina, meliputi dan

keseluruhan pembelajaran.

ENAM PERKARA ASAS YANG MERANGKUMI SELURUH PROSES PENGAJARAN

‡ Reka

bentuk

pengajaran

ialah

satu

proses

sistematis

menterjemahkan prinsip-prinsip umum pengajaran-pembelajaran kepada bentuk perancangan bahan dan penyampaian

pembelajaran.Terdapat 3 kategori reka bentuk pengajaran :

REKA BENTUK PENGAJARAN SEBAGAI SATU PROSES REKA BENTUK PENGAJARAN SEBAGAI SATU DISIPLIN REKA BENTUK PENGAJARAN SEBAGAI SATU SAINS

REKA BENTUK PENGAJARAN SEBAGAI SATU PROSES

Sebagai satu proses, RP merupakan pembinaan perancangan pengajaran secara sistematis dengan mengaplikasi teori pengajaran dan pembelajaran(Briggs,1977). RP ini merangkumi keseluruhan proses :

.

Reka bentuk pengajaran sebagai satu disiplin
‡ Sebagai satu disiplin, RP merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penyelidikan dan teori tentang strategi pengajaran, termasuk proses pelaksanaan strategi

pengajaran (Duffy dan Jonassen,1991). Teori RP menentukan apakah kaedah yang paling sesuai digunakan bagi pembelajaran berlaku.

REKA BENTUK PENGAJARAN
SEBAGAI SATU SAINS

RB Sistem Pengajaran
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Menganalisis Mereka bentuk Membina Melaksana Menilai pengajaran

RB Strategi
‡ Proses memilih dan menyusun atur penyampaian dan aktiviti. Mencakupi : ‡ Langkah pengajaran ‡ Pemilihan isi kandungan ‡ Kaedah pengajaran ‡ Media penyampaian ‡ Aktiviti pembelajaran

RB Mesej ‡ Proses merancang format dan cara penyampaian mesej. ‡ Mencakupi proses kognitif seperti: ‡ Motivasi ‡ Tumpuan ‡ Pengamatan ‡ Penanggapan

Ciri-Ciri Pelajar

‡ Latar belakang
‡Pengalaman ‡Kemahiran ‡Pengetahuan sedia ada ‡Sikap

PERANAN REKA BENTUK PENGAJARAN DALAM P&P 
Meningkatkan pencapaian pelajar  Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur.  Memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah tercapai.  Membantu dalam proses membuat keputusan.  Menjadikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras bagi kumpulan yang pelbagai.  Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar khusus bagi sesuatu program yang besar dan luas. Contohnya : pendidikan jarak jauh.

SOALAN 2
Huraikan kepentingan reka bentuk pengajaran terhadap kerjaya seorang guru.

KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN TERHADAP KERJAYA GURU
Memberi garis panduan pemilihan matlamat pengajaran, penetapa objektif pembelajaran, pemilihan strategi dan isi pelajaran.

Untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Dick and Reiser (1989): ´Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperolehi kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkanµ. Menjamin pencapaian objektif atau hasil pembelajaran yang dirancang. ´ kajian Ismail (1994) menunjukkan bahawa guru yang menggunakan RP bersistem dapat meningkatkan pengajaran bilik darjahµ

Pemilihan reka bentuk pengajaran yang tepat juga akan dapat membantu guru: ± Menjimatkan masa ± membantu pemahaman pelajar, ± mempercepat dan mengukuhkan pembelajaran. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap membantu mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap guru. Membantu pembinaan disiplin yang positif.

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN ADDIE
Huraikan bagaimana merancang pengaplikasian model reka bentuk pengajaran; ADDIE dalam pengajaran dan pembelajaran

PENGENALAN
‡ Asas kepada semua model rekabentuk lain :1. ASSURE 2. Model Morrison,Ross dan Kemp (2004) berorientasi blk drjh 3. Model Seels dan Glasgow (1998) pengeluaran (produk) 4. Model Dick dan Carey (2005) - sistem ‡ Dapat diaplikasi utk menyediakan modul/program latihan ‡ ADDIE terbentuk dari nama akronim. ‡ Terdapat 5 peringkat/tahap dalam model ADDIE

A
D D
I

Analyse (Analisis)

Design (Reka bentuk)

Development (Pembangunan)

Implementation (Pelaksanaan)

E

Eveluation (Penilaian)
((

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Asas kepada semua tahap yg lain Perkara yang perlu dipelajari Isi kandungan mata pelajaran Masalah pengajaran Tujuan P&P Objektif pembelajaran Persekitaran pembelajaran Pengetahuan/kemahiran sedia ada murid Teori pembelajaran yg sesuai

Soalan-soalan
‡ Siapakah kumpulan sasaran? ‡ Apakah ciri utama mereka? ‡ Apakah hasil pembelajaran yang diharapkan? ‡ Apakah jenis masalah atau kekangan pembelajaran yang perlu diatasi? ‡ Apakah kaedah pembelajaran yang berkesan? ‡ Apakah aspek pedagogi yang perlu diberi perhatian? ‡ Apakah teori pembelajaran yang sesuai digunakan?

REKA BENTUK
‡Rancang strategi untuk membentuk pengajaran dgn menggunakan output dari tahap analisis ‡Objektif pembelajaran ‡Aktiviti yang sesuai ‡Strategi/kaedah penyampaian ‡Media dan kaedah yang sesuai

PERKEMBANGAN
‡ Proses hasilkan bahan pembelajaran(satukan isi kandungan dengan teknologi) ‡ Rangka cerita dibentuk ‡ Unsur teknologi diintegrasikan ‡ Uji fungsi media pengajaran ‡ Penambahbaikkan reka bentuk pengajaran

PERLAKSANAAN
‡ Pembelajaran dalam konteks dunia sebenar ‡ Diuji kepada pelajar untuk kenal pasti keberkesanan perancangan P&P ‡ Tujuan : Menyampaikan pengajaran dengan efisien dan berkesan :Pelajar menguasai kemahiran tertentu ‡ Pastikan semua alatan berfungsi sebelum perlaksanaan ‡ Menentukan kejayaan sesuatu P&P

‡ Pengukuran keberkesanan dan keefisienan pengajaran ‡ Penilaian formatif dan sumatif ‡ Formatif : dilaksanakan sepanjang masa/proses ADDIE ‡ Sumatif : diadakan dalam bentuk ujian untuk tujuan pengreddan (pengujian yang spesifik) ‡ Apa masalah yang wujud dan apa yang perlu diubah.

Soalan-soalan
‡ Adakah anda telah menyelesaikan masalah? ‡ Apakah impaknya? ‡ Apakah yang perlu diubah?

Huraikan bagaimana merancang pengaplikasian model reka bentuk pengajaran; ASSURE dalam pengajaran dan pembelajaran.

Bagi melahirkan suasana pembelajaran yang berkesan, guru-guru digalakkan merancang pengajaran secara sistematik supaya alat dan bahan bantu mengajar yang digunakan benarbenar memberi kesan kepada proses pengajaran-pembelajaran. Model ASSURE boleh dijadikan panduan untuk merancang penggunaan media dalam pengajaran. (Heinich, Molenda, Russell, 1989)

Memastikan sesuatu itu akan berlaku
‡ Anal s L arners ‡ (Analisis Pelajar) ‡ State Objectives ‡ (Nyatakan Objektif/Hasil Pembelajaran) ‡ Select Methods, Media and Materials ‡ (Pilih Kaedah, Media dan Bahan Sumber) ‡ Utilize Media and Materials ‡ (Gunakan Media dan Bahan Sumber) ‡ Require Learner Partici ation ‡ (Libatkan Pelajar dalam Pembelajaran) ‡ Evaluate and Revise ‡ (Nilai dan Semak semula)

A

S

S

U

R

E

‡ Penting untuk merancang pengajaran pembelajaran yang sesuai
Pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek ; Specific Entry Competencies (Pengetahuan/p engalaman sedia ada)

General Characteristic (Ciri-ciri umum pelajar)

Learning Styles (Gaya belajar)

‡ Cth:
± umur, tahun, kelas, aliran, jantina, taraf sosioekonomi, petempatan, budaya.

‡ Kaedah, media, bahan sumber pembelajaran disesuaikan dengan jenis pelajar.

‡ Entry Point ‡ Membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada pelajar ‡ Membantu pelajar membina pengetahuan secara konstruktivis

‡ Trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu menanggap, berinteraksi dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran pembelajaran. ‡ Membantu guru merancang pengajaran-pembelajaran yang efektif.

‡ Sebagai hala tuju pengajaran-pembelajaran. ‡ Dinyatakan secara jelas, khusus, spesifik, eksplisit. ‡ Tujuan: ± Bantu guru pilih media dan kaedah penyampaian yang sesuai. ± Guru dapat tentukan langkah aktiviti p&p. ± Guru dapat sediakan persekiran pembelajaran yang merangsangkan. ± Membantu guru membuat penilaian terhadap pencapaian pembelajaran.

‡ Kriteria pernyataan objektif yang baik: ± Siapakah yang hendak dicapai (kumpulan sasaran)? ± Apakah yang hendak capai (apakah bentuk perlakuan baharu)? ± Bagaimanakah hendak dicapai (apakah syarat perlakuan)? ± Apakah tahap pencapaian minimum (standard pencapaian yang dianggap sudah dikuasai)?

‡ Dibuat secara sistematis dan terancang ± Penentuan Kaedah ± Pemilihan Format Media ± Pemilihan Bahan Sumber

Bentuk fizikal sesuatu maklumat yang dipaparkan
Bentuk audiens (kumpulan pelajar: kelas/kumpul an/individu)

Keupayaan pelajar

Domain objektif

Bentuk maklum balas yang akan dihasilkan

Bahan Sumber P&P

Isi pelajaran yang menjadi fokus pembelajaran

Cth: petikan, artikel,teks

Memilih bahan sumber sedia ada

Mengubah suai bahan sumber sedia ada

Mereka bentuk bhan sumber baharu

Semak/pratonton/kaji bahan sumber sebelum menggunakannya di dalam kelas Sediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas Sediakan persekitaran yang sesuai untuk penggunaan bahan sumber Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada bahan sumber Sediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar

‡ Aktiviti berpusatkan pelajar berasaskan bahan ‡ Dapat memotivasikan pelajar ‡ Mengekalkan perubahan tingkah laku pelajar

Penil i n

Penil i n pembel j r n

Penil i n peng j r n

Penil i n form l

Penil i n inform l

uji n

H sil kerj pel j r, pemerh ti n, so l j w b

SOALAN 4: Bagaimanakah seorang guru boleh merancang dan mereka bentuk mesej untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

MESEJ?