2: Keluk Kemungkinan Pengeluaran

Keluk Kemungkinan Pengeluaran (KKP) dan Kos Melepas  KKP menunjukkan kombinasi dua barangan

yang boleh dikeluarkan oleh ekonomi.  Kos Melepas Malar (Konstan) – satu KKP yang bergaris lurus sebab kos melepas adalah sama (1:1).  Kos Melepas Meningkat – satu KKP yang cembung keluar sebab semakin banyak sesuatu barang itu dikeluarkan, kos melepas semakin meningkat.

Keluk Kemungkinan Pengeluaran Bergaris Lurus: Kos Melepas Malar/Konstan .

000/10.000 = 1 komputer bagi setiap set TV  Begitu juga dari titik C ke D dan seterusnya dari titik E ke F di mana pada setiap titik pengeluaran kos melepas adalah sama – kos melepas malar  .000/10.000 = 1 komputer bagi setiap set TV  Dari titik B ke titik C: Kos melepas = 10.Pengiraan Kos Melepas (Malar) Dari titik A ke titik B: Kos melepas = 10.

KKP: Kos Melepas Meningkat .

000/20.000 = 0.Pengiraan Kos Melepas (Meningkat) Dari titik A ke titik B: Kos melepas = 10.75 komputer bagi setiap set TV Dari titik C ke titik D:  Kos melepas = 25.000/20.25 komputer bagi setiap TV  .5 komputer bagi setiap set TV  Dari titik B ke titik C: Kos melepas = 15.000/20.000 = 0.000 = 1.

Hukum Kos Melepas Meningkat Dalam dunia sebenar.  Bagi kebanyakan barang. dikeluarkan  . kos melepas bertambah semakin banyak barang tersebut dikeluarkan. semua KKP adalah cembung keluar.

 Sumber Tidak Digunakan: Sumber tidak digunakan sepenuhnya seperti buruh yang menganggur.Konsep Ekonomi dalam KKP Kecekapan: Keadaan dimana output maksimum dikeluarkan dengan sumber dan teknologi yang diberikan.  .  Ketidakcekapan: Keadaan dimana output yang dikeluarkan dengan sumber dan teknologi yang diberikan dibawah tahap output maksimum.

 Teknologi: Kemahiran dan pengetahuan mengenai penggunaan sumber dalam pengeluaran.Konsep Ekonomi dalam KKP  Pertumbuhan Ekonomi: Daya pengeluaran yang bertambah disebabkan oleh sumber yang meningkat atau kemajuan dalam teknologi. .

Ketidakcekapan.Kecekapan. dan Sumber Tidak Digunakan dalam Rangka Kerja KKP .

Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Kerja KKP .

Sistem-sistem Ekonomi  Cara dimana masyarakat memutuskan apa barang yang hendak dihasilkan. bagaimana barang tersebut hendak dihasilkan dan untuk siapa hendak dihasilkan. .

Persoalan Ekonomi Apa yang akan dihasilkan?  Bagaimana akan dihasilkan?  Untuk siapa akan dihasilkan?  Dimana di atas KKP ekonomi akan beroperasi?  Apakah bentuk perdagangan?  Apakah fungsi harga?  .

Sistem-sistem Ekonomi dan KKP  Terdapat beratus-ratus negara tetapi cuma ada dua sistem ekonomi yang utama di dunia.  Kita merujuk kepada dua sistem utama ini sebagai Sosialis dan Kapitalis. .  Kebanyakan negara memilih ciri-ciri daripada kedua-dua sistem ekonomi ini.

Kebanyakan aktiviti berlaku dalam sektor swasta tetapi kerajaan memainkan peranan yang besar sebagai regulator. .Ekonomi Kapitalis Campuran   Satu sistem ekonomi yang bercirikan pemilikan persendirian secara besar-besaran semua faktor-faktor pengeluaran. Contoh negara yang mengamalkan Ekonomi Kapitalis Campuran adalah Amerika Syarikat. peruntukan sumber oleh pasaran dan pembuatan keputusan yang desentralisasikan.

 Siapa atau Apa yang Menentukan Dimana Ekonomi di atas KKP? Golongan Kapitalis: Pasaran yang memutuskan Golongan Sosialis: Pasaran tidak membuat keputusan tetapi Kerajaan yang kebiasaannya membuat keputusan.  .

Apa Barangan yang akan Dihasilkan?  Persoalan sebenarnya “Dimana di atas KKP ekonomi akan beroperasi?”  Sistem Kapitalis: Pasaran akan menentukan apa barangan yang akan dikeluarkan. .  Sistem Sosialis: Kerajaan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan apa yang akan dikeluarkan.

Bagaimana Barangan akan Dihasilkan?  Dibawah Kapitalis. ia ditentukan oleh pengeluar-pengeluar swasta. kerajaan menentukan apa yang akan dikeluarkan.  Dibawah Sosialis. .

.Untuk Siapa Barangan akan Dihasilkan?  Dibawah Kapitalis. barangan akan dikeluarkan untuk mereka yang mampu dan sanggup untuk membayar harga yang ditetapkan untuk barangan tersebut. kerajaan mengawal siapa yang mendapat barangan apa.  Dibawah Sosialis.

. keduadua pihak mendapat faedah daripada perdagangan. perdagangan membuat seseorang lebih baik diatas kesengsaraan orang lain.Perdagangan  Dibawah Kapitalis.  Dibawah Sosialis.

Harga Dibawah sistem Kapitalis:  Harga digunakan untuk mencatu barangan dan perkhidmatan  Harga memberikan maklumat mengenai barangan dan perkhidmatan  Harga merupakan insentif untuk respon kepada maklumat .

 Berapa banyak dikeluarkan juga tidak terlalu berlebihan (membazir) dan terlalu berkurangan sehingga menjejaskan keperluan manusia.SISTEM EKONOMI ISLAM Ciri-ciri utama sistem ekonomi Islam:  Apa dan berapa yang perlu dikeluarkan?  Semua barangan mendatangkan faedah.  Berapa banyak dikeluarkan bergantung kepada mekanisme pasaran. Dilarang mengeluarkan barangan yang dilarang (diharamkan). .

.  Dikeluarkan untuk individu dan masyarakat.  Kerajaan bertanggungjawab mengutip hasil melalui zakat dan cukai seperti jizyah dan kharaj dan mengagihkannnya semula kepada golongan miskin. Bagaimana dikeluarkan?  Apa sahaja cara yang tidak menjejaskan kepentingan umum (seperti pengeluaran yang tidak menghasilkan pencemaran).  Untuk siapa dikeluarkan?  Ditentukan oleh permintaan dan penawaran.  Kerajaan campurtangan dalam memastikan perjalanan ekonomi tidak menyalahi ajaran Islam.

 Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat  Ekonomi Islam mementingkan kedua-duanya (individu dan masyarakat) dan individu bebas menentukan kegiatan ekonomi masing-masing. . Baik dibalas syurga dan buruk dibalas neraka.Ciri-ciri tambahan yang lain:  Matlamat  Segala aktiviti bermatlamatkan kejayaan (al-falah) di dunia dan akhirat. kerajaan memastikan kegiatan tidak bertentangan dan hasil akan diagihkan kepada masyarakat melalui sistem zakat.

.  Kegiatan individu tertakluk kepada tauhid. undang-undang (syariat) dan akhlak (moral). sungai dll adalah hak milik umum. Hak milik individu dan hak milik umum  Individu bebas mendapatkan harta sebagai hak milik individu selagi tidak bertentangan dengan Islam. Hak milik umum seperti tanah wakaf. syariat dan akhlak Islam  Segala tindakan yang dilakukan oleh agen ekonomi tertakluk kepada ketuhanan (percayakan Allah Yang Esa). jalanraya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.