P. 1
konsep sekolah bestari

konsep sekolah bestari

|Views: 487|Likes:
Published by hazyzy

More info:

Published by: hazyzy on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Sections

A.

Konsep Sekolah Bestari (Smart School Conceptual Model)

1. Apakah dia Sekolah Bestari? / What is a Smart School? Institusi pembelajaran yang menyediakan murid untuk zaman maklumat. Maka, institusi ini melengkapkan pelajar supaya boleh belajar sepanjang hayat. An institute that prepares students for the information era. As such, the institute equips its students to be life long-learners.

2. Mengapakah penting menyediakan individu untuk belajar sepanjang hayat dalam zaman maklumat? / Why is it important to prepare an individual to be a life long-learner in the information era? Kerana maklumat perubah dengan pesat di zaman maklumat. Because information is changing rapidly in the information era.

3. Apakah objektif Sekolah Bestari? / What are the Objectives of a Smart School? Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan Membangunkan tenaga kerja untuk Zaman Maklumat Menghasilkan tenaga kerja yang berfikir dan celik teknologi. Membangunkan intelek, rohani, emosi dan jasmani pelajar Mewujudkan peluang bagi meningkatkan kekuatan dan kebolehan individu

Meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan Mendemokrasikan pendidikan Achieve the aims of the National Education Philosophy Prepare a workforce for the information era. Produce a thinking and technology-literate workforce Democratize education Increase participation of stake holders Provide all-round development of the individual (intellectual, physical, emotional and spiritual) Provide opportunities to enhance individual strengths and abilities.

4. Bagaimanakah Sekolah bestari menyediakan pelajar supaya boleh belajar sepanjang hayat? How can Smart Schools prepare students as life-long learners? Dengan mengembangkan kemahiran generik yang membolehkan pelajar memperoleh, menganalisis, menilai, mentafsir, mensintesis dan menyampai atau menyebar maklumat. By developing generic skills that enable students to obtain, analyse, evaluate, interpret, synthesize and communicate or transmit information.

5. Namakan kemahiran-kemahiran generik yang perlu dikembangkan. / Name the generic skills that are required to be developed. Kemahiran belajar / Learning skills; Kemahiran berfikir / Thinking skills; Kemahiran mentaksir dan menilai / Interpreting and evaluating skills;

Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi / ICT skills; Guru perlu kembangkan: Kemahiran pemudahcaraan / Facilitating skills (Guru)

6. Sebagai guru bagaimanakah anda akan menentukan perkembangan kemahiran generik pelajar anda? / As a teacher how would you ensure the development of your students generic skills?

Dengan memahami ciri-ciri pelajar, menggunakan pelbagai pendekatan pembelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. By understanding the characteristics of students, using various learning approaches and teaching and learning strategies.

7. Apakah ciri-ciri pelajar yang perlu difahami oleh guru sekolah bestari? / What are the characteristics of students that should be understood by a smart school teacher?

Ciri- ciri pelajar yang perlu difahami oleh guru ialah gaya pembelajaran pelajar (Model Dunn dan Dunn ; Model VAK), kecerdasan pelbagai pelajar dan kompetensi kecerdasan emosi pelajar.

8. Namakan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sesuai digunakan untuk memastikan perkembangan kemahiran generik pelajar. / Name the learning approaches that are suitable to develop students generic skills.

Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (Student-Centred Learning) Pembelajaran Bersifat Individu (Individualized Learning): Pembelajjaran Masteri (Mastery Learning) Pembelajaran Kadar Kendiri (Self-paced Learning) Pembelajaran Akses Kendiri (Self-access Learning) Pembelajaran Terarah Kendiri (Self-directed Learning) Pembelajaran Berfikrah (Thoughtful Learning) Pembelajaran Berbantukan Teknologi (Technology aided learning) Pembelajaran Berasaskan Otak (Brain-based Learning) Pembelajaran Berasaskan Projek (Project Based Learning)

9. Namakan strategi-strategi pengajaran pembelajaran yang sesuai digunakan untuk memastikan perkembangan kemahiran generik pelajar. / Name the teaching and learning strategies that are suitable to develop students generic skills. Direktif (Directive) Pemerhatian (Observation) Mediatif (Mediative) Generatif (Generative) Koperatif dan Kolaboratif (Co-operative and Collaborative) Konteks Luar (Outside-Context) Metakognitif (Metacognitive)

Budaya kaya ilmu Berfikiran Kritis dan kreatif Berpusatkan pelajar:Pembelajaran Masteri. Kadar kendiri.kontekstual dan sebagainya. Terarah kendiri Konteks global Penggunaan kemudahan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran Pelbagai kaedah dan strategi P&P digunakan seperti stesyen. Akses kendiri. inkuiri. Terarah kendiri . Kadar kendiri. Apakah tunjang P&P Bestari? Akses kendiri. Berasaskan guru. perisian pendekatan. teknik 11. strategi.Konteksual (Contextual) Kajian Masa Depan (Futuristic Studies) 10.berfikrah.maklumat dikongsi secara bersama Mengintegrasikan elemen pembelajaran bestari seperti gaya pembelajaran.menggalakkan penglibatan secara aktif Kolaboratif.bersifat individu. rangkaian dan yang pelbagai. Apakah ciri-ciri pedagogi? / What are the pedagogical characteristics? Pembelajaran melalui pengalaman-aktiviti berpusatkan pelajar Participatif. kecerdasan pelbagai.

kemahiran dan bersifat global Fleksibel mengikut tahap dan kebolehan pelajar pemupukan akhlak dan nilai murni merentas kurikulum Berpandukan nilai Berorientasi praktis dan berasaskan proses 14. nilai. Apakah ciri-ciri penilaian dan pentaksiran bestari? Rujukan kriteria Penilaian on-line . kemahiran. Apakah ciri-ciri kurikulum Bestari? Pelbagai disiplin.12. bahasa merentas Kurikulum Futuristik menyediakan pelajar untuk menghadapi masa depan membantu pelajar mencapai perkembangan menyeluruh Developmental dan seimbang Pelbagai dimensi ilmu. bertema dan berkesinambungan merentasi bidang pembelajaran Mengintegrasikan pengetahuan. akses kendiri dan terarah kendiri dijalankan Interaktif Pelbagai aras kesukaran 13. Apakah ciri-ciri bahan P&P bestari? Modul pembelajaran membolehkan pembelajaran kadar kendiri.

Autentik / performance-based Fleksibel Pentaksiran lebih berbentuk tidak formal. Apakah perbezaan penilaian sekarang dan penilaian bestari? Sekarang Berfokuskan pencapaian Berasaskan subjek Merujuk norma Berpusatkan sistem Berpusat Terminal Tertumpu Ujian Off-line Bestari Holistik Berasaskan elemen Merujuk criteria Berpusatkan pelajar Pelbagai bentuk Berterusan Panca Instrumen On-line . Tumpuan pentaksiran ialah perkara atau elemen yang ingin dibentuk dalam diri pelajar menerusi hasrat dan kandungan kurikulum 15. berterusan dan berfungsi sebagai pelengkap kepada proses pengajaran dan pembelajaran Fokus pentaksiran ialah untuk mendapat maklumat berkaitan dengan perkembangan pelajar untuk memudahkan tindakan susulan Pelbagai alat pentaksiran dan bentuk soalan berdasarkan tujuan pentaksiran dan objektif matapelajaran diutamakan Prestasi pelajar dilaporkan menerusi kriteria yang menerangkan tahap pencapaian pelajar.

Apakah yang dirujuk sebagai elemen-elemen pembelajaran bestari? Kemahiran generik. Pedagogi. 2. Penilaian dan Bahan. Nyatakan dua model gaya pembelajaran? . Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan gaya pembelajaran ? Gaya pembelajaran ialah minat atau pola terpilih yang mendorong seseorang apabila memproses maklumat baru atau pengalaman. Apakah 4 komponen P&P Bestari yang mesti diberi perhatian? Kurikulum. ciri-ciri pelajar. pendekatan pembelajaran dan strategi P&P. 17. 1. CIRI-CIRI PELAJAR GAYA PEMBELAJARAN VAK DAN DUNN & DUNN.16. B.

bertindak secara spontan. . gerakan. pelbagai cara. Fizikal: Persepsi (belajar melalui pengalaman/benda maujud). struktur (contoh: suka ikut jadual waktu). Terangkan secara ringkas model VAK. Impulsif atau reflektif (impulsive. makan. guru. Terangkan secara ringkas model Dunn dan Dunn ` Model Dunn dan Dunn menyatakan gaya pembelajaran seseorang pelajar bergantung kepada unsur-unsur yang disukainya di bawah lima stimulus berikut: · Alam sekitar: Bunyi. ketabahan (jangka masa belajar).suka belajar secara keseluruhan. pasangan. pasukan. Suhu. mencipta). Sosiologi: sendiri. Pola (contoh: susunan kelas) Emosi: Motivasi. tanggungjawab (dengan atau tanpa bimbingan guru). Psikologi: global atau analitik (menyeluruh/ikut urutan).· · Model Dunn dan Dunn Model VAK 3. otak kiri/kanan (kanan. Cahaya. waktu. reflektif.berfikir sebelum bertindak) · · · · 4. rakan sebaya.

Audio: belajar lebih baik dengan mendengar. KECERDASAN PELBAGAI 1. 2. Apakah itu Kecerdasan Pelbagai? Kecerdasan pelbagai adalah suatu teori oleh Howard gardner (1983) bahawa manusia ada pelbagai jenis kecerdasan. Kinestetik: belajar lebih baik melalui pengalaman dan penglibatan secara fizikal/ hands-on. Namakan dan nyatakan secara ringkas ciri-ciri setiap jenis Kecerdasan Pelbagai · Verbal Linguistik penguasaan bahasa berkaitan dengan penggunaan + · Logik Matematik berkaitan dengan pengiraan/penaakulan .· · · Visual: belajar lebih baik dengan melihat sesuatu.

berkaitan dengan ritma dan melodi Interpersonal .berkaitan dengan memahami diri dengan mengaitkan apa yang dipelajari sendiri. Bagaimana mengenalpasti kekuatan Kecerdasan Pelbagai seseorang pelajar? · · · · Pemerhatian tingkah laku murid semasa belajar Aktiviti murid semasa lapang Laporan prestasi murid Profil Kecerdasan Murid . 3.berkaitan dengan ruang + visualisasi .berkaitan dengan kebolehan menggunakan bahan alam semula jadi untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya.berkaitan dengan interaksi dan hubungan dengan orang lain · Intrapersonal secara lebih dalam dengan diri .· · · · Visual-ruang Kinestetik Muzik . · Naturalis .berkaitan dengan pergerakan badan .

Lengkapkan pernyataan yang berikut: EIC: menentukan cara kita menguruskan diri Kompetensi Peribadi Kesedaran kendiri (sedar tentang perasaan diri) Pengurusan kendiri (kebolehan menguruskan perasaan) Motivasi kendiri (perasaan yang mendorong kendiri) . Kecerdasan Emosi: kesedaran tentang emosi diri dan orang lain. 2. Kompetensi kecerdasan emosi (EIC): Kebolehan menguruskan emosi sendiri dan orang lain untuk menghasilkan hubungan yang positif.· Soal selidik/ Checklist (Multiple Intelligence Checklist for AdultsMICA) KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI (EIC: EMOTIONAL INTELLIGENCE COMPETENCY) 1. Apakah itu EIC? Emosi: perasaan.

KEMAHIRAN GENERIK KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT SKILLS) 1.Menentukan cara kita menguruskan hubungan dengan orang lain Kompetensi Sosial Kesedaran sosial empati (memahami dan mengurus mengikut perasaan orang lain) Kemahiran sosial (kemahiran menghasilkan respon yang diharapkan daripada orang lain) C. penyimpanan dan penyebaran maklumat dalam pelbagai bentuk (Pemangkin kepada pendidikan Bestari). 2. Apakah yang anda tahu mengenai kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi? Teknologi yang melibatkan pengumpulan.Nyatakan peranan TMK dalam pendidikan? .

· · · . Terangkan bagaimana kemahiran TMK boleh memberi manfaat kepada pelajar ? · Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar diperoleh. Meningkatkan kreativiti dan imaginasi para pelajar Memberi peluang pelajar untuk belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum. TMK sebagai alat bantu.cara yang sesuai digunakan dalam pengajaranpembelajaran TMK? · · · · Tutorial Ekspolaratori Applikasi Komunikasi 4. TMK sebagai medium pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan cara.· · · · TMK sebagai subjek. 3. Membolehkan pelajar mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh. TMK sebagai alat dalam pengurusan dan pentadbiran maktab/sekolah.

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Meningkat kemahiran TMK. · 5. Bagaimana penggunaan TMK dapat membantu guru dalam mempertingkatkan keberkesanan pelaksanaan P&P di bilik darjah? · · · Dapat menjimatkan masa p & p Pembelajaran tidak rigid Lebih fleksibel KEMAHIRAN MENTAKSIR DAN MENILAI 1. Apakah itu kemahiran mentaksir dan menilai? Kemahiran menggunakan · · · kaedah penilaian yang menyeluruh dan holistik mengesan kemajuan pelajar secara fleksibel mengambilkira tahap kehadiran pelajar .

2. Apakah kepentingan (tujuan) mentaksir dan menilai? · · Sebagai pelengkap kepada proses P&P. Untuk mendapatkan maklumat perkembangan. Apakah jenis-jenis penilaian yang boleh digunakan ? · · · · · · Penilaian melalui kontrak pembelajaran. . Penilaian melalui pemerhatian (observation). Untuk mendapat gambaran keseluruhan prestasi pelajar. Untuk membuat tindakan susulan dan pertimbangan daripada maklumat yang diperolehi. kemajuan dan pencapaian pelajar. Penilaian kendiri Ujian dan peperiksaan · Penilaian dengan menggunakan perisian (Evaluation using Courseware).· mengambil kira tahap kecerdasan pelajar dalam proses penilaian. · · 3. Penilaian portfolio. Penilaian melalui projek.

2.KEMAHIRAN BELAJAR 1. Nyatakan jenis-jenis kemahiran belajar untuk memperoleh maklumat Kemahiran y y y y y y y y y y mendengar membaca mencatat nota menulis mengingat komunikasi carian (sourcing for information) teknikal memerhati penyelidikan . Apakah itu kemahiran belajar? Kaedah sistematik dan teratur untuk memperoleh dan memproses maklumat.

Nyatakan langkah-langkah dalam memproses maklumat y y y y Menganalisis maklumat. Bahan bercetak. Kemahiran ICT. Kemahiran persembahan. Menilai maklumat. Bahan audiovisual. Mensintesis maklumat 4. Apakah kemahiran maklumat ? kemahiran yang diperlukan untuk menyampaikan y y y Kemahiran menulis. Mentaksir maklumat. Nyatakan sumber-sumber maklumat y y y y Sumber berasaskan manusia. KEMAHIRAN BERFIKIR . 5. Sumber berasaskan komputer.3.

. 4. Apakah pemikiran? Pemikiran adalah proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. membuat keputusan wajar dan membuat refleksi dan metakognisi terhadap proses yang dialami. meneroka pelbagai idea. kreatif. 2. membuat keputusan (pilih yang terbaik) dan menyelesaikan masalah menangani sesuatu situasi bermasalah/ berusaha untuk mencapai matlamat atau keadaan yang diingini). Nyatakan jenis-jenis kemahiran berfirkir Kritis. 3.1. Apakah kemahiran berfikir secara kreatif? Kemahiran berfikir secara kreatif adalah kecekapan menggunakan minda untuk menjana menghasilkan / mencipta idea baru dan mencari makna dan penyelesaian masalah secara inovatif. Apakah kemahiran berfikir secara kritis? Kemahiran berfikir secara kritis adalah keupayaan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu hujah dan membuat pertimbangan wajar dengan alasan dan bukti.

as a result) -kesan mengikut jangka masa. mengesahkan sumber maklumat. AGO-Aims. Nyatakan jenis-jenis alat berfikir Lembaran pengurusan grafik. C&S. Siapakah fasilitator? . membuat ramalan. Goals & Objectives. soalan dan penyoalan. 6. Cognitive Research Trust (CoRT I: PMI-Plus.Consider All Factors. FIP. mencipta metafora.First Important Priorities. Interesting. mengusul periksa andaian. meneliti bahagian kecil dan keseluruhan. APC Alternatives. menerangkan sebab. Minus. Nyatakan contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis Membanding dan membeza.Consequence and Sequel (what follows. Possibilities and Choices. membuat sekuen. KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN (FASILITATOR) 1. CAF. 7. menjana dan menghasilkan idea baru. peta minda. Nyatakan contoh-contoh kemahiran berfikir secara kreatif Mencipta analogi.5. membuat inferens. OPV Other People s Views).

3. Contoh: Stories have main ideas. The pieces of any story are related to this main idea) Memberi maklum balas (Feedback) Pengarahan (Instructing: example. Apakah teknik-teknik fasilitator yang digunakan semasa pembelajaran yang membantu pelajar mencapai matlamat pelajaran? y y y y y Penyoalan (Questioning) Percontohan (Modelling) (especially psychomotor performance) Penstrukturan kognitif (Cognitive structuring): memberi penerangan atau struktur sebagai panduan untuk aktiviti. .Think about the main theme of this story) (Cooperative development) y Memberi perhatian (Attending: mendengar dan non-verbal communication/body language must show what we wish to show). Semasa berinteraksi.Fasilitator merupakan guru atau kumpulan guru yang membantu pelajar mencapai hasil dan matlamat pembelajaran melalui aktiviti individu atau kumpulan 2. Apakah peranan fasilitator dalam P&P? Fasilitator berperanan untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. seseorang fasilitator haruslah memberikan ruang dan peluang yang lebih kepada pelajar untuk memperkembangkan potensi dirinya.

PENDEKATAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR 1.y y y y y y y Renungan (Reflecting: to improve your teaching or determine the sections that require discussion with peers). Apakah Pembelajaran Berpusatkan Pelajar ? . Memberi focus (Focusing: decide on focus for discussion with peers) Penentuan tema (Thematising: to determine relationship between statements or aspects discussed) Mencabar (Challenging: to ensure that the ideas of the teacher are coherent) Pendedahan (Disclosing: technique for aiding clarification) Penentuan matlamat (Goal-setting: helps to decide on the course of action) Menjejak (Trialling: purpose is to ensure course of action towards a goal be well organized and meaningful in its own right) D.

2. Pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. terlibat dalam penilaian berterusan Sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang. Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. kumpulan dan kelas. Memberi pilihan kepada pelajar (jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari). Menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pembelajaran. y Menggunakan sekolah. y y y y Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. y Pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya. . Mewujudkan kolaborasi ( membina pengetahuan dan persekitaran positif ). Nyatakan tujuan strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. rumah dan komuniti sebagai resos. Menggunakan bahan yang mencabar pengetahuan sedia ada dan pemahaman konsep baru yang mendalam. pekerjaan. Memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu.y y y y Memberi tumpuan kepada perkembangan pembelajaran (pelajar sebagai individu). Melibatkan pelajar secara terus dan dalam menemui pengetahuan.

Merancang penilaian berterusan secara kolaboratif. . PEMBELAJARAN BERSIFAT INDIVIDU 1. 2. Nyatakan jenis-jenis pembelajaran individu. Apakah itu Pendekatan Pembelajaran Bersifat Individu? Pendekatan pembelajaran bersifat individu mengambil kira perbezaan antara individu.y y Mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka. Pembelajaran Masteri (PM): percaya bahawa setiap pelajar mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk menguasai (master) apa yang diajarkan kepada mereka sekiranya mereka mendapat kualiti pengajaran yang memenuhi keperluan mereka dan mempunyai masa yang mencukupi untuk belajar.

Objektif utama adalah untuk mempertingkatkan pembelajaran sendiri dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat. CD interaktif. Pembelajaran Akses Kendiri (PAK): pembelajaran yang memberi akses kepada sumber pembelajaran dan membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari Pembelajaran Terarah Kendiri (PTK): usaha oleh seseorang atau individu untuk memperbaiki dirinya. buku teks yang diperingkatkan aada tahap-tahap tertentu dengan penggunaan soalan-soalan untuk pelajar mengesan kemajuan pembelajarannya (Keller Plan).Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) : pelajar diberi tanggungjawab dan diharap dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka. Contoh: Modul. program penggunaan komputer yang terancang. guru dan interaksi mereka. PKK: sediakan bahan pembelajaran berperingkat. barangkali satu hingga dua minggu. PM: Unit atau program dipecah-pecahkan kepada beberapa subunit pembelajaran yang mengandungi aktiviti-aktiviti yang memerlukan tempoh waktu. . program. Terangkan bagaimana seorang guru boleh menggalakan pembelajaran individu berlaku. Ujian yang menguji yang telah dipelajari perlu disediakan. 3. Menekankan sikap lebih daripada teknik-teknik atau mod-mod pengajaran pembelajaran yang lain yang lebih menekankan perkaitan aktiviti aktiviti pembelajaran pelajar.

perbincangan dan berbincang mengenai kemajuan pembelajaran pelajar. tahap kemampuan dan gaya pembelajaran mereka. PTK: membimbing pelajar untuk menentukan sendiri tujuan dan isi kandungan pembelajaran. Apakah pembelajaran berfikrah? Pembelajaran berfikrah adalah proses P&P yang memberi penekanan untuk mewujudkan . mengadakan inferens.PAK: sediakan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dan berkenaan dengan topik-topik yang tertentu yang ditempatkan di suatu tempat khusus yang dikenalai sebagai Pusat Akses Kendiri. PEMBELAJARAN BERFIKRAH 1. memastikan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran pembelajaran. keperluan. Pentaksiran kendiri disediakan supaya pelajar dapat maklum balas tentang pencapaian dan kemajuan mereka. Pelajar belajar mengikut minat.

akan menyoal dengan soalan-soalan yang kompleks mengenai tajuk tersebut. memikir akan pemikirannya. menyoal soalan-soalan yang terbuka (open ended) menyoal soalan-soalan lanjutan. mengambil bahagian dalam pembelajaran. menerima kepelbagaian maklum balas. 4. menunggu maklum balas daripada pelajar. meminta pelajar membuat refleksi tentang pemikirannya. Apakah tingkah laku pelajar berfikrah? Pelajar y akan terikat kepada sesuatu masalah walaupun pada masalah yang lebih susah. akan memberi jawapan yang berlainan kepada sesuatu masalah. akan mendengar kepada apa yang disebut oleh pelajar lain. tidak memberi pendapat atau value judgement terhadap pelajar. menggunakan perkataan yang spesifik dan tepat. y y y y y y y y . Apakah strategi guru berfikrah (a thoughtful teacher)? Guru y y y y y y y y y berusaha memfokus dan memfokuskan semula tugas pelajar. mengambil masa untuk berfikir.iklim bilik darjah yang menggalakkan pelajar berfikir secara aktif pada tahap yang kompleks. tidak akan mengulang maklum balas pelajar. memberi sebab untuk jawapan. 3. menggalakkan interaksi antara pelajar.

terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses p&p. Nyatakan strategi guru dalam pembelajaran berbantukan teknologi ? Strategi guru dalam pembelajaran berbantukan teknologi adalah : · · merancang dan memilih topik yang sesuai merancang objektif pengajaran pembelajaran .PEMBELAJARAN BERBANTUKAN TEKNOLOGI 1. 2. Apakah pendekatan pembelajaran berbantukan teknologi ? Pendekatan pembelajaran berbantukan teknologi adalah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi secara berfikrah.

tujuan. Sebagai seorang guru bagaimanakah anda akan menentukan keberkesanan penggunaan pembelajaran berbantukan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran anda? Seorang guru perlu melihat beberapa aspek seperti isi.· merancang dan menyediakan bahan akses mempastikan bahan sedia ada boleh digunakan mempastikan hasil pembelajaran pelajar tercapai kawal selia penggunaan media atau · · 3. kualiti dan kos sesuatu alat bantu mengajar. kesesuaian. kaedah penggunaan. 4. terancang dan bersesuain untuk meningkatkan kecekapan proses p&p. 5. Terangakan maksud ICT (a) untuk pembelajaran tutorial (b) untuk pembelajaran penerokaan (c) sebagai alat aplikasi (d) sebagai alat komunikasi (a) Tutorial: menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (Pembelajaran Tutorial merangkumi: . Apakah pendekatan pembelajaran berbantukan ICT? Pendekatan pembelajaran berbantukan ICT adalah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan ICT secara berfikrah.

melihat demonstrasi sesuatu babaknya boleh dikawal oleh murid. latihan atau latih tubi yang disampai dan dikawal oleh sistem). PEMBELAJARAN BERASASKAN OTAK 1. (d) Alat komunikasi : apabila digunakan untuk menghantar. Apakah itu pembelajaran berasaskan otak? . kejadian yang urutan · · (c) Alat aplikasi : apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran dan bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat p&p. mengalami. video). TV. internet. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk (teks. portal. dsbnya). 6. (b) Penerokaan: ICT sebagai medium · mencari dan mengakses maklumat daripada CD-Rom. grafik. demonstrasi.ekspositori. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. radio. Apakah perbezaan antara soalan 1 dan 4 ? Soalan 1 merujuk kepada semua jenis teknologi (OHP. Soalan 4 merujuk kepada teknologi yang melibatkan komputer sahaja. audio. maklumat dll.

2. Pembelajaran melibatkan proses sedar dan luar sedar. Pembelajaran menghubungkaitkan keseluruhan fisiologi Mencari makna secara dalaman Mencari makna melalui pencorakan Emosi adalah penting dalam pencorakan Otak memproses secara keseluruhan dan bahagian secara serentak Pembelajaran melibatkan persepsi periferal dan penumpuan yang sedang ditumpukan. maka akan berlakulah proses pembelajaran.Pembelajaran berasaskan otak adalah satu teori yang menyatakan bahawa proses pembelajaran berkait rapat dengan struktur dan perkembangan otak. Jika otak tidak dihalang daripada proses-proses semulajadi berlaku. · · · · · · · · · . Terdapat dua jenis ingatan iaitu spatial dan rote Pemahaman tertinggi berlaku apabila pengetahuan diletak (embedded) dalam spatial memory. Apakah prinsip-prinsip utama dalam pembelajaran berasaskan otak? · Otak adalah pemproses selari iaitu boleh berfungsi menjalankan beberapa aktiviti dalam satu masa.

Relaxed alertness:Mengelakkan ketakutan dalam proses pembelajaran Active processing: Membolehkan pelajar mengukuhkan dan memahami maklumat secara mendalam melalui proses yang aktif 4. Cara otak berfungsi memberikan impak yang signifikan terhadap aktiviti pembelajaran yang berkesan. Guru perlu membantu pelajar mengembangkan pengalaman pembelajaran mereka. · Guru perlu menyediakan pengalaman yang komplek dan interaktif yang sebenar dan pelbagai.elemen interaktif yang penting dalam proses ini. Nyatakan elemen. Pelajar perlu ada cabaran yang bermakna dalam dirinya Bagi mempastikan pelajar memahami sesuatu masalah secara mendalam. Orchestrated immersion: Mengujudkan suasana pembelajaran yang melibatkan pelajar dalam pengalaman pembelajaran.· Pembelajaran akan berkembang melalui cabaran tanpa paksaan. mereka harus membuat analisis secara intensif dari pelbagai pendekatan · · . Otak adalah unik · 3. Nyatakan tiga teknik pengajaran yang berhubungkait dengan pembelajaran berasaskan otak.

· Maklumbalas adalah terbaik apabila ia hadir secara realiti berbanding daripada pihak berautoriti Pembelajaran lebih berkesan apabila masalah diselesaikan secara realistik Gambaran keseluruhan tidak boleh dipisahkan daripada bahagian-bahagiannya. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil yang siap. Oleh kerana otak berbeza. . Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. · · · · PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 1. 2. guru perlu membenarkan pelajar belajar merancang pembelajaran mengikut persekitaran sendiri Penyelesaian masalah terbaik adalah ketawa. Senaraikan ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek? · · Ia boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Apakah itu pembelajaran berasaskan projek? Proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik/terancang dalam jangka masa yang tertentu.

Mengintegrasikan bidang kurikulum. pengetahuan.· · Mengintegrasikan pengetahuan dengan aktiviti. berkomunikasi dan pengurusan kendiri. Interaksi guru murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses. Mengapakah pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari? · Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai. Sesuai dengan murid dan kurikulum. Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. data. kebolehan murid. maklumat. Menolong pelajar dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Berasaskan kemahiran. pengalaman dan · · · · 3. · Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. · · · . Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. memproses maklumat dan data.

Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek. Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat.· · Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. tahap 4. Penyediaan JPT dan PMM Pembentangan. Menentukan jadual kerja. Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek. Apakah strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek? · · Memberi tugasan mengikut kurikulum. Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. penyelarasan dan pemurnian projek Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek · · · · · · · · · . Penilaian projek perlu mencerminkan daya usaha setiap pelajar dalam kumpulan.

Nyatakan tujuan strategi pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar.PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR 1. 2. Apakah Pembelajaran Berpusatkan Pelajar ? y y y y Memberi tumpuan kepada perkembangan pembelajaran (pelajar sebagai individu). . Mewujudkan kolaborasi ( membina pengetahuan dan persekitaran positif ). y Pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya. terlibat dalam penilaian berterusan Sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang. Memberi pilihan kepada pelajar (jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari). Menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pembelajaran. pekerjaan. Pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. Melibatkan pelajar secara terus dan dalam menemui pengetahuan. Menggunakan bahan yang mencabar pengetahuan sedia ada dan pemahaman konsep baru yang mendalam. rumah dan komuniti sebagai resos. y Menggunakan sekolah.

Memberi pelajar kebebasan membuat pilihan tentang bahan sumber dan aktiviti pembelajaran. Apakah itu Pendekatan Pembelajaran Bersifat Individu? Pendekatan pembelajaran bersifat individu mengambil kira perbezaan antara individu. kumpulan dan kelas.y y y y y y Mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan jenis-jenis pembelajaran individu. PEMBELAJARAN BERSIFAT INDIVIDU 1. Mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka. Merancang penilaian berterusan secara kolaboratif. Pembelajaran Masteri (PM): percaya bahawa setiap pelajar mempunyai kebolehan dan keupayaan untuk menguasai (master) . Melibatkan pelajar dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan pelajar. 2. Memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu.

Objektif utama adalah untuk mempertingkatkan pembelajaran sendiri dan menguasai konsep pembelajaran sepanjang hayat. Ujian yang menguji yang telah dipelajari perlu disediakan. barangkali satu hingga dua minggu. Menekankan sikap lebih daripada teknik-teknik atau mod-mod pengajaran pembelajaran yang lain yang lebih menekankan perkaitan aktiviti aktiviti pembelajaran pelajar. Pembelajaran Akses Kendiri (PAK): pembelajaran yang memberi akses kepada sumber pembelajaran dan membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara berdikari Pembelajaran Terarah Kendiri (PTK): usaha oleh seseorang atau individu untuk memperbaiki dirinya.apa yang diajarkan kepada mereka sekiranya mereka mendapat kualiti pengajaran yang memenuhi keperluan mereka dan mempunyai masa yang mencukupi untuk belajar. . Terangkan bagaimana seorang guru boleh menggalakan pembelajaran individu berlaku. 3. PM: Unit atau program dipecah-pecahkan kepada beberapa subunit pembelajaran yang mengandungi aktiviti-aktiviti yang memerlukan tempoh waktu. Pembelajaran Kadar Kendiri (PKK) : pelajar diberi tanggungjawab dan diharap dapat mengawal kadar kemajuan pembelajaran mereka. guru dan interaksi mereka.

Contoh: Modul. buku teks yang diperingkatkan aada tahap-tahap tertentu dengan penggunaan soalan-soalan untuk pelajar mengesan kemajuan pembelajarannya (Keller Plan). Pelajar belajar mengikut minat. memastikan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran pembelajaran. Pentaksiran kendiri disediakan supaya pelajar dapat maklum balas tentang pencapaian dan kemajuan mereka. mengadakan inferens. program. Apakah pembelajaran berfikrah? Pembelajaran berfikrah adalah proses P&P yang memberi penekanan untuk mewujudkan . tahap kemampuan dan gaya pembelajaran mereka. CD interaktif. PEMBELAJARAN BERFIKRAH 1. PAK: sediakan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dan berkenaan dengan topik-topik yang tertentu yang ditempatkan di suatu tempat khusus yang dikenalai sebagai Pusat Akses Kendiri. keperluan.PKK: sediakan bahan pembelajaran berperingkat. program penggunaan komputer yang terancang. perbincangan dan berbincang mengenai kemajuan pembelajaran pelajar. PTK: membimbing pelajar untuk menentukan sendiri tujuan dan isi kandungan pembelajaran.

tidak akan mengulang maklum balas pelajar. meminta pelajar membuat refleksi tentang pemikirannya. memikir akan pemikirannya. mengambil masa untuk berfikir. tidak memberi pendapat atau value judgement terhadap pelajar. 4. menerima kepelbagaian maklum balas. menggalakkan interaksi antara pelajar. Apakah tingkah laku pelajar berfikrah? Pelajar y akan terikat kepada sesuatu masalah walaupun pada masalah yang lebih susah. 3. akan mendengar kepada apa yang disebut oleh pelajar lain. menggunakan perkataan yang spesifik dan tepat.iklim bilik darjah yang menggalakkan pelajar berfikir secara aktif pada tahap yang kompleks. menunggu maklum balas daripada pelajar. menyoal soalan-soalan yang terbuka (open ended) menyoal soalan-soalan lanjutan. y y y y y y y y . mengambil bahagian dalam pembelajaran. akan menyoal dengan soalan-soalan yang kompleks mengenai tajuk tersebut. akan memberi jawapan yang berlainan kepada sesuatu masalah. memberi sebab untuk jawapan. Apakah strategi guru berfikrah (a thoughtful teacher)? Guru y y y y y y y y y berusaha memfokus dan memfokuskan semula tugas pelajar.

E. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BESTARI PEMBELAJARAN BERBANTUKAN TEKNOLOGI 1. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses p&p. 2. Nyatakan strategi guru dalam pembelajaran berbantukan teknologi ? . Apakah pendekatan pembelajaran berbantukan teknologi ? Pendekatan pembelajaran berbantukan teknologi adalah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi secara berfikrah.

Sebagai seorang guru bagaimanakah anda akan menentukan keberkesanan penggunaan pembelajaran berbantukan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran anda? Seorang guru perlu melihat beberapa aspek seperti isi. kaedah penggunaan.Strategi guru dalam pembelajaran berbantukan teknologi adalah : · · · merancang dan memilih topik yang sesuai merancang objektif pengajaran pembelajaran merancang dan menyediakan bahan akses mempastikan bahan sedia ada boleh digunakan mempastikan hasil pembelajaran pelajar tercapai kawal selia penggunaan media atau · · 3. terancang dan bersesuain untuk meningkatkan kecekapan proses p&p. tujuan. kualiti dan kos sesuatu alat bantu mengajar. Apakah pendekatan pembelajaran berbantukan ICT? Pendekatan pembelajaran berbantukan ICT adalah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan ICT secara berfikrah. . kesesuaian. 4.

Apakah perbezaan antara soalan 1 dan 4 ? Soalan 1 merujuk kepada semua jenis teknologi (OHP.5. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. 6. kejadian yang urutan · · (c) Alat aplikasi : apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran dan bukan sebagai mekanisma penyaluran maklumat p&p. dsbnya). (d) Alat komunikasi : apabila digunakan untuk menghantar. mengalami. melihat demonstrasi sesuatu babaknya boleh dikawal oleh murid. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk (teks. TV. radio. maklumat dll. . grafik. audio. video). internet. (b) Penerokaan: ICT sebagai medium · mencari dan mengakses maklumat daripada CD-Rom. portal. demonstrasi. latihan atau latih tubi yang disampai dan dikawal oleh sistem). Terangakan maksud ICT (a) untuk pembelajaran tutorial (b) untuk pembelajaran penerokaan (c) sebagai alat aplikasi (d) sebagai alat komunikasi (a) Tutorial: menyampaikan kandungan pelajaran berdasarkan urutan yang telah ditetapkan (Pembelajaran Tutorial merangkumi: ekspositori. Soalan 4 merujuk kepada teknologi yang melibatkan komputer sahaja.

maka akan berlakulah proses pembelajaran. Pembelajaran menghubungkaitkan keseluruhan fisiologi Mencari makna secara dalaman Mencari makna melalui pencorakan Emosi adalah penting dalam pencorakan Otak memproses secara keseluruhan dan bahagian secara serentak Pembelajaran melibatkan persepsi periferal dan penumpuan yang sedang ditumpukan. 2. Jika otak tidak dihalang daripada proses-proses semulajadi berlaku. Apakah prinsip-prinsip utama dalam pembelajaran berasaskan otak? · Otak adalah pemproses selari iaitu boleh berfungsi menjalankan beberapa aktiviti dalam satu masa. Apakah itu pembelajaran berasaskan otak? Pembelajaran berasaskan otak adalah satu teori yang menyatakan bahawa proses pembelajaran berkait rapat dengan struktur dan perkembangan otak.PEMBELAJARAN BERASASKAN OTAK 1. · · · · · · .

Terdapat dua jenis ingatan iaitu spatial dan rote Pemahaman tertinggi berlaku apabila pengetahuan diletak (embedded) dalam spatial memory. Cara otak berfungsi memberikan impak yang signifikan terhadap aktiviti pembelajaran yang berkesan. Relaxed alertness:Mengelakkan ketakutan dalam proses pembelajaran Active processing: Membolehkan pelajar mengukuhkan dan memahami maklumat secara mendalam melalui proses yang aktif 4. .· · · Pembelajaran melibatkan proses sedar dan luar sedar. Nyatakan elemen. Nyatakan tiga teknik pengajaran yang berhubungkait dengan pembelajaran berasaskan otak. Otak adalah unik · · 3. Pembelajaran akan berkembang melalui cabaran tanpa paksaan. Orchestrated immersion: Mengujudkan suasana pembelajaran yang melibatkan pelajar dalam pengalaman pembelajaran. Guru perlu membantu pelajar mengembangkan pengalaman pembelajaran mereka. · Guru perlu menyediakan pengalaman yang komplek dan interaktif yang sebenar dan pelbagai.elemen interaktif yang penting dalam proses ini.

guru perlu membenarkan pelajar belajar merancang pembelajaran mengikut persekitaran sendiri Penyelesaian masalah terbaik adalah ketawa. mereka harus membuat analisis secara intensif dari pelbagai pendekatan Maklumbalas adalah terbaik apabila ia hadir secara realiti berbanding daripada pihak berautoriti Pembelajaran lebih berkesan apabila masalah diselesaikan secara realistik Gambaran keseluruhan tidak boleh dipisahkan daripada bahagian-bahagiannya. Senaraikan ciri-ciri pembelajaran berasaskan projek? .· · Pelajar perlu ada cabaran yang bermakna dalam dirinya Bagi mempastikan pelajar memahami sesuatu masalah secara mendalam. Oleh kerana otak berbeza. · · · · · PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK 1. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. Apakah itu pembelajaran berasaskan projek? Proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik/terancang dalam jangka masa yang tertentu. 2.

kebolehan murid.· · Ia boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. pengalaman dan · · · · · · 3. Menolong pelajar dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Sesuai dengan murid dan kurikulum. Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap. · Menarik minat dan memotivasikan pelajar yang kurang menumpukan perhatian dalam proses P & P. dan pelaporan hasil juga refleksi kendiri. pengetahuan. Mengintegrasikan pengetahuan dengan aktiviti. Mengapakah pembelajaran berasaskan projek penting dalam sistem pendidikan bestari? · Mewujudkan komunikasi positif dan perhubungan kolaboratif di kalangan pelajar yang pelbagai. Proses ini melibatkan pengumpulan bahan. maklumat. memproses maklumat dan data. · . data. Interaksi guru murid yang berupa bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses. Berasaskan kemahiran. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil yang siap.

· Menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. Apakah strategi yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan projek? · · Memberi tugasan mengikut kurikulum. Pastikan bilangan ahli kumpulan kecil. Penyediaan JPT dan PMM · · · · · · · . Penilaian projek perlu mencerminkan daya usaha setiap pelajar dalam kumpulan. Pelaksanaan dan perancangan projek haruslah berperingkat. Penilaian haruslah dilaksanakan sepanjang tempoh projek. berkomunikasi dan pengurusan kendiri. Tugasan perlu mengambil kira keupayaan dan kemampuan pelajar yang terlibat. Guru perlu memberi bimbingan dan pemantauan sepanjang tempoh projek. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. Mengintegrasikan bidang kurikulum. Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza. tahap · · · 4. Menentukan jadual kerja.

· · Pembentangan. penyelarasan dan pemurnian projek Memastikan pelajar membuat refleksi dari semasa ke semasa sepanjang pelaksanaan projek .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->