P. 1
Tafsir Ayat

Tafsir Ayat

|Views: 284|Likes:
Published by Adi Aprilla

More info:

Published by: Adi Aprilla on Sep 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2010

pdf

text

original

Tafsir Ayat-ayat Puasa Ramadhan Allah Ta'ala berfirman : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas

kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui" (Al-Baqarah: 183-184) Allah berfirman yang ditujukan kepada orang-orang beriman dari umat ini, seraya menyuruh mereka agar berpuasa. Yaitu menahan dari makan, minum dan bersenggama dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena di dalamnya terdapat penyucian dan pembersihan jiwa, juga menjernihkannya dari pikiran-pikiran yang buruk dan akhlak yang rendah. Allah menyebutkan, di samping mewajibkan atas umat ini, hal yang sama juga telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum mereka. Dari sanalah mereka mendapat teladan. Maka, hendaknya mereka berusaha menjalankan kewajiban ini secara lebih sempurna dibanding dengan apa yang telah mereka kerjakan. (Tafsir Ibn Katsir, 11313) Lalu, Dia memberikan alasan diwajibkannya puasa tersebut dengan menjelaskan manfaatnya yang besar dan hikmahnya yang tinggi. Yaitu agar orang yang berpuasa mempersiapkan diri untuk bertaqwa kepada Allah, Yakni dengan meninggalkan nafsu dan kesenangan yang dibolehkan, semata-mata untuk mentaati perintah Allah dan mengharapkan pahala di sisi-Nya. Agar orang beriman termasuk mereka yang bertaqwa kepada Allah, taat kepada semua perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan dan segala yang diharamkan-Nya. (Tafsir Ayaatul Ahkaam, oleh Ash Shabuni, I/192.) Ketika Allah menyebutkan bahwa Dia mewajibkan puasa atas mereka, maka Dia memberitahukan bahwa puasa tersebut pada hari-hari tertentu atau dalam jumlah yang relatif sedikit dan mudah. Di antara kemudahannya yaitu puasa tersebut pada bulan tertentu, di mana seluruh umat Islam melakukannya. Lalu Allah memberi kemudahan lain, seperti disebutkan dalam firman-Nya: "Maka barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada harihari yang lain." Karena biasanya berat, maka Allah memberikan keringanan kepada mereka berdua untuk tidak berpuasa. Dan agar hamba mendapatkan kemaslahatan puasa, maka Allah memerintahkan mereka berdua agar menggantinya pada hari-hari lain. Yakni ketika ia sembuh dari sakit atau tak lagi melakukan perjalanan, dan sedang dalam keadaan luang. (Lihat kitab Tafsiirul Lathifil Mannaan fi Khulaashati Tafsiiril Qur'an, oleh Ibnu Sa'di, hlm. 56.)

Dan firman Allah Ta'ala: "Maka barangsiapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari lain." Maksudnya, seseorang boleh tidak berpuasa ketika sedang sakit atau dalam keadaan bepergian, karena hal itu berat baginya. Maka ia dibolehkan berbuka dan mengqadha'nya sesuai dengan bilangan hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari lain. Adapun orang sehat dan mukim (tidak bepergian) tetapi berat (tidak kuat) menjalankan puasa, maka ia boleh memilih antara berpuasa atau memberi makan orang miskin. Ia boleh berpuasa, boleh pula berbuka dengan syarat memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Jika ia memberi makan lebih dari seorang miskin untuk setiap harinya, tentu akan lebih baik. Dan bila ia berpuasa, maka puasa lebih utama daripada memberi makanan. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiallahu 'anhum berkata: "Karena itulah Allah berfirman: "Dan berpuasa lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Tafsir Ibnu Katsir; 1/214) Firman Allah Ta'ala: "(Beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasanpenjelasan mengenai petuniuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kalian hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kalian, supaya kalian bersyukur." (Al-Baqarah: 185). Allah memberitahukan bahwa bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa bagi mereka itu adalah bulan Ramadhan. Bulan di mana Al-Qur'an -yang dengannya Allah memuliakan umat Muhammad- diturunkan untuk pertama kalinya. Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang serta peraturan yang mereka pegang teguh dalam kehidupan. Di dalamnya terdapat cahaya dan petunjuk. Dan itulah jalan kebahagiaan bagi orang yang ingin menitinya. Di dalamnya terdapat pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dengan kesesatan dan antara yang halal dengan yang haram. Allah menekankan puasa pada bulan Ramadhan karena bulan itu adalah bulan diturunkannya rahmat kepada segenap hamba, dan Allah tidak menghendaki kepada segenap hamba-Nya kecuali kemudahan. Karena itu Dia membolehkan orang sakit dan musafir berbuka puasa pada hari-hari bulan Ramadhan (Tafsir Ayatul Ahkam oleh Ash Shabuni, I/192), dan memerintahkan mereka menggantinya, sehingga sempurna bilangan satu bulan. Selain itu, Dia juga memerintahkan memperbanyak dzikir dan takbir ketika selesai melaksanakan ibadah puasa, yakni pada saat sempurnanya bulan Ramadhan. Karena itu Allah berfirman: "Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang

diberikan kepada kalian, agar kalian bersyukur." Maksudnya, bila kalian telah menunaikan apa yang diperintahkan Allah, taat kepada-Nya dengan menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan segala yang diharamkan serta menjaga batasanbatasan (hukum)-Nya, maka hendaklah kalian menjadi orang-orang yang bersyukur karenanya. (Tafsir Ibnu Katsir, 1/218) Lalu Allah berfirman : "Dan apabila para hamba-Ku bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang Aku maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa Kepada-Ku maka hendaklah mereka memenuhi (segala perintah)-Ku, dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." (Al-Baqarah:186) Sebab Turunnya ayat : Diriwayatkan bahwa seorang Arab badui bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita berbisik atau jauh sehingga kita berteriak (memanggil-Nya ketika berdo'a)?" Nabishallallahu 'alaihi wasallam hanya terdiam, sampai Allah menurunkan ayat di atas. (Tafsir Ibnu Katsir; I/219.) Tafsiran ayat: Allah menjelaskan bahwa Diri-Nya adalah dekat. Ia mengabulkan do'a orang-orang yang memohon, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang meminta. Tidak ada tirai pembatas antara Diri-Nya dengan salah seorang hamba-Nya. Karena itu, seyogyanya mereka menghadap hanya kepada-Nya dalam berdo'a dan merendahkan diri, lurus dan memurnikan ketaatan pada-Nya semata. (Tafsir Ibnu Katsir, I/218.) Adapun hikmah penyebutan Allah akan ayat ini yang memotivasi memperbanyak do'a berangkaian dengan hukum-hukum puasa adalah bimbingan kepada kesungguhan dalam berdo'a, ketika bilangan puasa telah sempurna, bahkan setiap kali berbuka. Anjuran dan Keutamaan Do'a Banyak sekali nash-nash yang memotivasi untuk berdo'a, menerangkan fadhilah (keutamaan)nya dan mendorong agar suka melakukannya. Di antaranya adalah sebagai berikut : Firman Allah Ta'ala: "Dan Tuhanmu berfirman: Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu." (Ghaafir: 60). Di dalamnya Allah memerintahkan berdo'a dan Dia menjamin akan mengabulkannya. Firman Allah Ta'ala: "Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-A'raaf: 55). Maksudnya, berdo'alah kepada Allah dengan menghinakan diri dan secara rahasia, penuh khusyu' dan merendahkan diri. "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Yakni tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, baik dalam berdo'a atau lainnya, orang-orang yang melampaui batas dalam setiap perkara. Termasuk

melampaui batas dalam berdo'a adalah permintaan hamba akan berbagai hal yang tidak sesuai untuk dirinya atau dengan meninggikan dan mengeraskan suaranya dalam berdo'a. Dalam Shahihain, Abu Musa Al-Asy'ari berkata: "Orang-orang meninggikan suaranya ketika berdo'a, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, kasihanilah dirimu, sesungguhnya kama tidak berdo'a kepada Dzat yang tuli, tidak pula ghaib. Sesungguhnya Dzat yang kamu berdo'a pada-Nya itu Maha Mendengar lagi Maha Dekat." Firman Allah Ta'ala: "Atau siapakah yang memperkenankan (do'a) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan?" (An Naml: 62). Maksudnya, apakah ada yang bisa mengabulkan do'a orang yang kesulitan, yang diguncang oleh berbagai kesempitan, yang sulit mendapatkan apa yang ia minta, sehingga tak ada jalan lain ia baru keluar dari keadaan yang mengungkunginya, selain Allah semata? Siapa pula yang menghilangkan keburukan (malapetaka), kejahatan dan murka, selain Allah semata? Dari An-Nu'man bin Basyir radhiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Do'a adalah ibadah." (HR, Abu Daud dan At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, haditshasan shahih). Dari Ubadah bin As-Shamit radhiallahu 'anhu ia berkata, sesungguhnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang muslim yang berdo'a kepada Allah di dunia dengan suatu permohonan kecuali Dia mengabulkannya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisalnya, selama ia tidak meminta suatu dosa atau pemutusan kerabat." Maka berkatalah seorang laki-laki dari kaum: "Kalau begitu, kita memperbanyak (do'a)." Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah memberikan kebaikanNya lebih banyak daripada yang kalian minta" (HR. At-Tirmidzi, ia berkata, haditshasan shahih. Lihat kitab Riyaadhus Shaalihiin, hlm. 612 dan 622). Lalu Allah Ta'ala berfirman : "Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteriisterimu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan minumlah hinngga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa." (Al-Baqarah:187) Sebab turunnya ayat :

" Padahal siang harinya ia sibuk bekerja. ia mendatangi isterinya seraya berkata padanya: "Apakah engkau memiliki makanan?" Ia menjawab: "Tidak. sedang pada siang harinya bekerja di kebun kurma. tetapi aku akan pergi mencarikan untukmu. para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. I/93. (Tafsir Ayaatil Ahkaam. Ibnu Abbas berkata: "Maksudnya para isteri itu merupakan ketenangan bagimu dan kamu pun merupakan ketenangan bagi mereka." Ketika sampai tengah hari. Tatkala ia melihat suaminya (tertidur) ia berkata: "Celaka kamu. dengan bersenang-senang bersama isteri-isteri mereka. begitupun sebaliknya. sehingga turunlah ayat ini: "Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isterimu. Hal itu untuk menampakkan anugerah dan rahmat Allah pada mereka. Suatu ketika Qais bin Sharmah Al-Anshari dalam keadaan puasa. bahwasanya ia berkata: "Dahulu. Maka ia adalah penutup bagi laki-laki dan pemberi ketenangan padanya." Dan Allah membolehkan menggauli para isteri hingga terbit fajar. kemudian turunlah ayat berikut: "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Kemudian datanglah isterinya. Karena ia adalah waktu meninggalkan segala urusan dunia untuk sepenuhnya konsentrasi beribadah. Halhal itu telah Dia jelaskan kepada para hamba-Nya agar mereka menjauhinya.) Tafsiran ayat : Allah Ta'ala berfirman untuk memudahkan para hamba-Nya sekaligus untuk membolehkan mereka bersenang-senang (bersetubuh) dengan isterinya pada malam-malam bulan Ramadhan. Lalu Dia mengecualikan keumuman dibolehkannya menggauli isteri (malam hari bulan puasa) pada saat i'tikaf. memberikan anjuran untuk puasa sebagai sarana untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah 'Azza wa Jalla dan . sebagaimana mereka dibolehkan pula ketika malam hari makan dan minum: "Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa melakukan rafats dengan isteri. Allah menyerupakan wanita dengan pakaian yang menutupi badan. Dahulu. ia tidak makan pada malam dan siang harinya hingga sore. yang semua itu merupakan batasan-batasan-Nya.Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib. hlm." Rafats adalah bersetubuh dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya (bercumbu). yaitu fajar". jika seseorang (dari mereka) berpuasa. karena itu ia tertidur. ia menggauli (isterinya). dan telah datang (waktu) berbuka. tetapi ia tidur sebelum berbuka.isterimu. Ketika datang waktu berbuka.) Keutamaan Puasa Banyak sekali ayat yang tegas dan muhkam dalam Kitabullah yang mulia. (Lihat kitab Ash Shahiihul Musnad min Asbaabin Nuzuul. tetapi kemudian Allah membolehkan mereka makan minum dan melampiaskan kebutuhan biologis. 9. serta taat berpegang teguh dengan syari'at Allah sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertaqwa. oleh Ash-Shabuni. mereka dilarang melakukan hal tersebut (pada malam hari). Maka hal itu diberitahukan kepada Nabishallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Allah menutup ayat-ayat yang mulia ini dengan memperingatkan agar mereka tidak melanggar perintah-perintah-Nya dan melakukan hal-hal yang diharamkan serta berbagai maksiat." Maka mereka sangat bersuka cita karenanya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. engkau naik mimbar kemudian mengucapkan Amin. Amin". kaum pria yang patuh dan kaum wanita yang patuh. Puasa bisa memutuskan jiwa dari syahwatnya. dan kaum pria serta wanita yang berpuasa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda (yang artinya): Shalat yang lima waktu.juga menjelaskan keutamaan-keutamaannya. dan kaum pria serta wanita yang khusyu'. Pengampunan Dosa Allah dan Rasul-Nya memberikan targhib (spirit) untuk melakukan puasa Ramadhan dengan menjelaskan keutamaan serta tingginya kedudukan puasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengkhususkan satu pintu surga untuk orang yang puasa. (bahwasanya) beliau bersabda (yang artinya): Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan ihtisab (mengharap wajah Allah) maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu".. dijelaskan dengan penjelasan yang sempurna. kaum mukminin dan mukminat. itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya" [Al-Baqarah:184]. mengharap pahalanya. Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar" [A-Ahzab : 35] Dan firman Allah (yang artinya): Dan kalau kalian berpuasa. Inilah pahala yang besar. dan kaum pria dan wanita yang menjaga kehormatannya (kemaluannya). Amin. dan kaum pria serta wanita yang banyak mengingat Allah. dan kalau seandainya orang yang puasa mempunyai dosa seperti buih di lautan niscaya akan diampuni dengan sebab ibadah yang baik dan diberkahi ini. perisai dari neraka. dan kaum pria serta wanita yang bersedekah. makna "penuh iman dan Ihtisab" yakni membenarkan wajibnya puasa. hatinya senang dalam mengamalkan. Jum'at ke Jum'at. maka akupun mengucapkan Amin. tidak membencinya." [Hadits Riwayat Ibnu Khuzaimah 3/192 dan Ahmad 2/246 dan 254 dan Al-Baihaqi 4/204 . menahannya dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu juga.. Amin?" Beliau bersabda (yang artinya): Sesungguhnya Jibril 'alaihissalam datang kepadaku. (bahwasanya) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallampernah naik mimbar kemudian berkata: "Amin. dia berkata: "Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan tapi tidak terampuni dosanya maka akan masuk neraka dan akan Allah jauhkan dia. Ramadhan ke Ramadhan adalah penghapus dosa yang terjadi di antara tenggang waktu-waktu tersebut selama menjauhi dosa besar". [Hadits Riwayat Bukhari 4/99. Amin. tidak merasa berat dalam mengamalkannya] Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu juga. seperti firman Allah (yang artinya): Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat. Muslim 759. dan kaum pria serta wanita yang benar (imannya) dan kaum pria serta kaum wanita yang sabar (ketaatannya). dijelaskan secara rinci dalam hadits-hadits shahih berikut ini. Ditanyakan kepadanya: "Ya Rasulullah. [Hadits Riwayat Muslim 233].. keutamaan yang agung . hingga jadilah jiwa yang tenang. katakan "Amin". Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan dalam hadits yang shahih bahwa puasa adalah benteng dari syahwat.

engkau adalah Rasulullah. asalnya terdapat dalam Shahih Muslim 4/1978. Dalam bab ini banyak hadits dari beberapa orang sahabat. barangsiapa di antara kalian telah mampu ba'ah (mampu dengan berbagai macam persiapannya) hendaklah menikah.dari jalan Abu Hurairah. dan perisai yang menghalangi seseorang dari neraka. 1400 dari Ibnu Mas'ud] Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa surga diliputi dengan perkaraperkara yang tidak disenangi. Barangsiapa yang belum mampu menikah. karena puasa menahan kuatnya anggota badan hingga bisa terkontrol.11 zawaidnya. Jika telah jelas demikian -wahai muslim. puasa menghalangi orang yang puasa dari neraka. mematahkan tajamnya syahwat yang bisa mendekatkan seorang hamba ke neraka. termasuk orang yang manakah aku?" Beliau menjawab (yang artinya): "Termasuk dari shidiqin (orang-orang yang benar keimanannya -pent) dan syuhada (orang-orang yang mati syahid -pent)". dan lebih menjaga kehormatan. diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1643 darinya secara ringkas dari jalan yang lain. lihatMisbahuh Azzujajah no. Do'a yang dikabulkan itu ketika berbuka. Telah jelas bahwa puasa memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam menjaga anggota badan yang dhahir dan kekuatan bathin. . ia berkata: Datang seorang pria kepada Nabishallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berkata: "Ya Rasulullah. dari Abu Shalih dari Jabir. Oleh karena itu banyak hadits yang menegaskan bahwa puasa adalah benteng dari neraka. aku lakukan puasa Ramadhan dan shalat tarawih di malam harinya. hendaklah puasa karena puasa merupakan wijaa' (pemutus syahwat) baginya" [Hadits Riwayat Bukhari 4/106 dan Muslim no. karena menikah lebih menundukkan pandangan. dan neraka diliputi dengan syahwat. haditsnya shahih.sesungguhnya puasa itu menghancurkan syahwat. Hadits ini shahih.25-34 karya Ibnu Syahin]. menenangkan seluruh anggota badan. dan semua orang muslim yang berdo'a akan dikabulkan do'anya"[Hadits Riwayat Bazzar 3142. serta seluruh kekuatan (yang jelek) ditahan hingga bisa taat dan dibelenggu dengan belenggu puasa. Dikabulkannya Do'a dan Pembebasan Api Neraka Rasullullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadhan. aku tunaikan zakat. Ahmad 2/254 dari jalan A'mas. apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. aku shalat lima waktu. menjadikannya sebagai wijaa' (memutuskan) bagi syahwat ini. lihatlah dalam Fadhailu Syahri Ramadhanhal. [Hadits Riwayat Ibnu Hibban no. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Wahai sekalian para pemuda. 60 karya AlBushri] Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin dan Syuhada Dari 'Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu 'anhu. sanadnya Shahih] Puasa Adalah Perisai (Pelindung) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh orang yang sudah kuat syahwatnya dan belum mampu untuk menikah agar berpuasa. sebagaimana akan datang penjelasannya.

274.Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (yang artinya): Tidaklah seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia (karena puasanya) dari neraka sejauh tujuh puluh musim" [Hadits Riwayat Bukhari 6/35. dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Pahala Orang Puasa Tidak Terbatas Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah maka di antara dia dan neraka ada parit yang luasnya seperti antara langit dengan bumi" [Dikeluarkan oleh Tirmidzi no. dia jujur tetapi sering salah. minum dan syahwatnya karena puasa untuk-Ku. Namun dhahir hadits ini mencakup semua puasa jika dilakukan dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Ini adalah hadits yang shahih]. Sabda Rasulullah: "70 musim" yakni: perjalanan 70 tahun. ini adalah lafadz Muslim. Orang yang puasa mempunyai dua kegembiraan. maka ucapkanlah: 'Aku sedang berpuasa'. Al-Walid bin Jamil. sampai tujuh ratus kali lipat. Di dalam riwayat Muslim (yang artinya): "Semua amalan bani Adam akan dilipatgandakan. Muslim 1153 dari Abu Sa'id Al-Khudry. Demi dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya. Puasa adalah perisai. Sebagian ahlul ilmi telah memahami bahwa hadits-hadits tersebut merupakan penjelasan tentang keutamaan puasa ketika jihad dan berperang di jalan Allah. 3/296 dari Jabir. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Puasa adalah perisai. Muslim no. sesuai dengan apa yang dijelaskan Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam termasuk puasa di jalan Allah (seperti yang disebutkan dalam hadits ini). kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang semisal dengannya. Allah Ta'ala berfirman: "Kecuali puasa. Lafadz ini bagi Bukhari]. Di dalam riwayat Bukhari (disebutkan yang artinya): "Dia meninggalkan makan. jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya. Sehingga hadits ini SHAHIH]. demikian dikatakan dalam Fathul Bari 6/48]. sesunguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada baumisk (kesturi). seorang hamba berperisai dengannya dari api neraka" [Hadits Riwayat Ahmad 3/241. 1624 dari hadits Abi Umamah. kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat yang semisal dengannya". Ahmad 4/22 dan Utsman bin Abil 'Ash. 1151. jika bertemu Rabbnya mereka gembira karena puasa yang dilakukannya"[Bukhari 4/88. dikeluarkan oleh AthThabrani di dalam Ash-Shagir 1/273 di dalamnya terdapat kelemahan. karena puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan . akan tetapi di dapat diterima. (bahwasanya) Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallambersabda (yang artinya): Allah Ta'ala berfirman: "Semua amalan bani Adam untuknya kecuali puasa karena puasa itu untuk-Ku dan Aku akan membalasnya". Dan pada bab dari Abi Darda'. dan Aku yang akan membalasnya. jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. 280 dari dua jalan yakni dari Al-Qasim dari Abi Umamah. Dan dikeluarkan pula oleh At-Thabrani di dalam Al-Kabir 8/260. Jika berbuka mereka gembira.

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya): "Dan sempurnakanlah olehmu ibadah haji dan umrah karena Allah. maka kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin. tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang kamu sengaja. Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur). Allah menjadikannya sebagai kafarat bagi orang yang memotong rambut kepalanya (ketika haji) karena ada udzur sakit atau penyakit di kepalanya. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluargannya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu Rabbnya. (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah di dapat. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)" [Al-Maidah : 89] . maka wajib atasnya berfidyah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya" [Al-Baqarah : 196] Allah Ta'ala juga berfirman (yang artinya): "Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu. kaparat bagi yang tidak mampu memberi kurban. maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji).membalasnya. Dia (bani Adam) meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena Aku". Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu). Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" [An-Nisaa' : 92] Allah Ta ala berfirman (yang artinya): "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahsumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). Dan janganlah kamu mencukur rambut kepalamu. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. hingga kurban itu sampai ke tempat penyembelihannya. maka hendaklah (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Sungguh bau mulut orang yang puasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada bau misk". yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat (denda) yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. maka jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau sakit). atau yang membunuh binatang buruan di tanah haram dan sebagai kafarat zhihar. maka wajib menyembelih kurban yang mudah didapat. maka kafaratnya puasa selama tiga hari. maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). kafarat bagi pembunuh orang kafir yang punya perjanjian karena membatalkan sumpah. Puasa Sebagai Kafarat Diantara keistimewaan puasa yang tidak ada dalam amalan lain adalah. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Apabila kamu telah (merasa) aman. Dan jagalah sumpahmu. Akan jelas bagimu dalam ayat-ayat berikut ini.

sanadnya Shahih] Ar Rayyan Bagi Orang yang Puasa Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu. Ibnu Hibban hal. maka berilah dia syafa'at karenaku". Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Fitnah pria dalam keluarga (isteri). maka keduanya akan memberi syafa'at" Puasa Bisa Memasukkan Hamba ke Surga Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu katanya. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak). Maksud ucapan ini ialah ia tidak mau lagi menggauli (menyetubuhi) isterinya. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Jika telah masuk orang terakhir ditutuplah pintu tersebut. tidak ada (amalan) yang semisal dengan itu" [Hadits Riwayat Nasa'i 4/165. orang-orang yang puasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut. Barangsiapa yang masuk akan minum. AlQur'an pun berkata: "Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu 'anhu. [Hadits Riwayat Bukhari 4/95.. Muslim 144] Puasa dan Al-Qur'an Akan Memberi Syafa'at Kepada Ahlinya di hari Kiamat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada hamba di hari Kiamat. dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (bahwa beliau) bersabda (yang artinya): Sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Rayyan. dan tambahan lafadz yang akhir ada pada riwayat Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 1903] Ancaman bagi orang yang membatalkan puasa mereka tanpa udzur Dari Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu 'anhu. maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Muslim 1152. bisa dihapuskan oleh shalat. puasa dan shadaqah" [Hadits Riwayat Bukhari 2/7. dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih" [Al-Mujaadilah : 3-4] *) Zhihar di kalangan bangsa Arab waktu itu ialah bila suami mengatakan kepada isterinya: "punggungmu bagiku seperti punggung ibuku". aku menghalanginya dari makan dan syahwat. dan barangsiapa yang minum tidak akan merasa haus untuk selamanya". Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. maka berilah dia syafa'at karenaku". Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Al-Hakim 1/421. maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. keluarga dan anaknya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ".. 232 Mawarid. tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan itulah hukum-hukum Allah. ia berkata : Aku pernah mendengar .. Demikian pula. puasa dan shadaqah bisa menghapuskan fitnah seorang pria dari harta.Allah Ta ala berfirman (yang artinya): "Orang-orang yang men-zhihar *) isteri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Puasa akan berkata: "Wahai Rabbku. harta dan tetangganya. "Aku berkata (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam): "Wahai Rasulullah. tunjukkan padaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke surga?" Beliau menjawab: "Hendaklah kamu sering berpuasa. Ucapan ini tidak dianggap talak namun disebut zhihar.

Karena itu. "Naik". Akupun naik hingga sampai ke puncak gunung. maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. dari Salim bin 'Amir dari Abu Umamah.. Keduanya berkata. maka (wajiblah baginya berpuasa). barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu. Kemudian keduanya membawaku. barangsiapa yang melihatnya hendaklah berpuasa" memberikan isyarat illat (penjelas sebab) yakni sebab dipilihnya Ramadhan adalah karena bulan tersebut adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka(sebelum tiba waktu berbuka -red). Allah menghendaki kemudahan bagimu. "Aku tidak mampu". mulut mereka rusak/robek. darah mengalir dari mulut mereka. Sanadnya shahih]. keduanya berkata. Keutamaan Bulan Ramadhan Ramadhan adalah bulan kebaikan dan barokah. 'Kami akan memudahkanmu'. dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. karena dibelenggu dan diikatnya jin-jin jahat dengansalasil (rantai). 1.sesungguhnya sifat bulan Ramadhan adalah sebagai bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Aku katakan." [Riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra sebagaimana dalamTuhfatul Asyraf 4/166 dan Ibnu Hibban (no. Dibelenggunya Syaithan. belenggu dan ashfad. Allah berfirman (yang artinya): (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan. ketika itu aku melihat orang-orang yang digantung dengan kaki di atas.. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Akupun bertanya. 'Siapa mereka?' Keduanya menjawab. datanglah dua orang pria kemudian memegang kedua lenganku. 'Ini adalah teriakan penghuni neraka'. membawaku ke satu gunung yang kasar (tidak rata). Bulan Al-Qur'an Allah menurunkan kitab-Nya yang mulia sebagai petunjuk bagi manusia. menjelaskan jalan petunjuk (Al-Qur'an) pada malam Lailatul Qadar. Allah memberkahinya dengan banyak keutamaan sebagaimana dalam penjelasan berikut ini. supaya kamu bersyukur" [Al-Baqarah : 185] Ketahuilah saudaraku -mudah-mudahan Allah meberkatimu. Mereka berkata. 2.RasulullahShallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya) : Ketika aku tidur.1800 zawaid-nya) dan Al-Hakim 1/430 dari jalan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. sebanyak hari yang ditinggalkannya. Mereka tidak bisa bebas merusak manusia . Ditutupnya Pintu-Pintu Neraka dan Dibukanya Pintu-Pintu Surga Pada bulan ini kejelekan menjadi sedikit. 'Suara apakah ini?'. obat bagi kaum mukminin. pada hari-hari yang lain. ketika itulah aku mendengar suara yang keras. dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka). suatu malam di bulan Ramadhan. Aku bertanya. membimbing kepada yang lebih lurus. dan kalimat sesudahnya dengan huruf (fa) yang menyatakan illat dan sebab: ". Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya..

wahai hamba yang mukmin bahwa Allah Jalla Jalaluhu memilih bulan Ramadhan karena diturunkan padanya Al-Qur'an. supaya kamu bersyukur" [Al-Baqarah : 185].sebagaimana bebasnya di bulan yang lain. kurangilah! Dan bagi Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka. lakukanlah! Wahai orang yang ingin kejelekan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Jika datang bulan Ramadhan. Sebagaiman kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu. berseru seorang penyeru. ditutup pintu-pintu neraka. Dan sanad hadits ini Hasan] 3. (disebabkan) karena (pada bulan itu) amal-amal shaleh banyak dilakukan dan ucapan-ucapan yang baik berlimpah ruah (yakni ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan banyak dilafadzkan oleh kaum mukminin -red). Hal ini akan dijelaskan secara terperinci dalam pembahasan malam Lailatul Qadar. diikatlah para syetan dan jin-jin yang jahat. karena kaum muslimin sibuk dengan puasa hingga hancurlah syahwat. Allah berfirman (yang artinya): Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa" [Al-Baqarah : 183] Maka dari itu ditutupnya pintu-pintu jahannam dan dibukanya pintu-pintu surga. tidak ada satu pintu-pintu yang dibuka. tidak ada satu pintupun yang tertutup. Sesungguhnya jika satu nikmat dicapai oleh kaum muslimin. "Wahai orang yang ingin kebaikan. dan juga karena bacaan Al-Qur'an serta seluruh ibadah yang mengatur dan membersihkan jiwa. atau (bahkan) berdzikir lebih banyak dari itu" [Al-Baqarah : 200] Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu: Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi khabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda. Allah mewajibkan kepadamu puasa didalamnya. itu terjadi pada setiap malam" [Diriwayatkan oleh Tirmidzi 682 dan Ibnu Khuzaimah 3/188 dari jalan Abi Bakar bin Ayyasy dari Al-A'masy dari Abu Hurairah. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah pada bulan diturunkannya Al-Qur'an hingga harus dikhususkan dengan berbagai macam amalan. maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah. bulan yang diberkahi. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah selesai (menyebutkan) nikmat haji (yang artinya) : Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu. Hal ini berdasarkan firman Allah setelah menceritakan sempurnanya nikmat bulan Ramadhan (yang artinya): Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Insya Allah. mengharuskan adanya tambahan amal sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah. dan dibukalah pintu-pintu surga. maka dibukalah pintu-pintu surga [dalam riwayat Muslim: "Dibukalah pintu-pintu rahmat"] dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syetan" [Hadits Riwayat Bukhari 4/97 dan Muslim 1079] Semuanya itu sempurna di awal bulan Ramadhan yang diberkahi. Malam Lailatul Qadar Engkau telah mengetahui. pada . dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. berdasarkan sabda RasulullahShallallahu 'alaihi wa sallam (yang artinya): "Jika datang awal malam bulan Ramadhan. "Telah datang kepadamu bulan Ramadhan.

"Wahai Rasulullah apakah malam itu Lailatul Qadar?" Jawab beliau."(HR. dan para periwayatnya terpercaya. pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat.bulan ini pintu-pintu surga dibuka. atau setelah bulan Sya'ban genap 30 hari.dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallambersabda: "Umatku pada bulan Ramadhan diberi lima keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Firman Allah Ta'ala: " .. minum dan bersenggama mulai dari terbit fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Para ulama mengatakan anak kecil disuruh berpuasa jika kuat. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah datang kepadamu bulan Ramadhan. Allah 'Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surga-Nya lalu berfirman (kepada surga). Pada bulan ini para jin yang jahat diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Karena orang yang sengsara ialah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan ini. Ahmad dan An-Nasa'i) Dari Ubadah bin ash-Shamit. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. yaitu Islam. bulan keberkahan. Siapa yang wajib berpuasa Ramadhan? Puasa Ramadhan diwajibkan atas setiap muslim yang baligh (dewasa). menghapus dosa-dosa dan mengabulkan do'a. "Bukan." Beliau ditanya. maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Namun orang yang beramal tentu diberi balasannya jika telah menyelesaikan amalnya. juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Puasa Ramadhan wajib dilakukan apabila hilal awal bulan Ramadhan disaksikan seorang yang dipercaya. dewasa dan mampu. dari Abu Hurairah." (HR. "Hampir tiba saatnya para hamba-Ku yang shalih dibebaskan dari beban dan derita serta mereka menuju kepadamu". AIlah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat.") Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu.. hal ini untuk melatihnya." (Al-Baqarah:187) Kapan dan bagaimana puasa Ramadhan diwajibkan? Puasa Ramadhan wajib dikerjakan setelah terlihatnya hilal. yaitu: bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kesturi. aqil (berakal). sebagaimana disuruh shalat pada umur 7 tahun dan dipukul pada umur 10 tahun agar . Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikat-Nya. tetapi setahuku dia tidak pemah mendengar darinya. keduanya dari Abu Qilabah. dan di antara bagiannya ada nash-nash lain yang memperkuatnya) RINGKASAN HUKUM-HUKUM PUASA Definisi Puasa ialah menahan diri dari makan. Isnad hadits tersebut dha'if. yaitu fajar. Al-Mundziri berkata: "Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Baihaqi. berakal.AthThabrani. dan sanggup untuk berpuasa. para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. sedangkan awal bulan-bulan lainnya ditentukan dengan kesaksian dua orang yang dipercaya. Ahmad. Adapun syarat-syarat wajibnya puasa Ramadhan ada empat.. dan diberikan kepada ummatku ampunan pada akhir malam." (HR. barangsiapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia tidak memperoleh apa-apa.

Niat itu tempatnya di dalam hati. 4. sebelum berhenti haidnya. dan melafazdkannya adalah bid'ah yang sesat. selama tidak dikhawatirkan terbit fajar. dengan rizki anugerah-Mu aku berbuka. 6. Segera berbuka puasa bila benar-benar matahari terbenam. 5. Mengakhirkan sahur sampai akhir waktu malam. . Mahasuci Engkau dan segala puji bagi-Mu. membalas kejahatan orang yang berbuat jahat kepadanya." (HR. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum fajar. Abu Dawud. 5. memperbanyak shalat sunat. Islam: tidak sah puasa orang kafir sebelum masuk Islam. Tamyiz: tidak sah puasa anak kecil sebelum dapat membedakan (yang balk dengan yang buruk). Niat: menyengaja dari malam hari untuk setiap hari dalam puasa wajib. Syarat sahnya puasa Syarat-syarat sahnya puasa ada enam: 1. Berbuka dengan kurma segar. kemudian beliau bersabda (yang artinya): "Apakah engkau punya santapan siang? Maka jika tidak ada aku akan berpuasa" [Hadits Riwayat Muslim 1154]. Dan hadits ini menunjukkan tidak sahnya puasa kecuali diiringi dengan niat sejak malam hari yaitu di salah satu bagian malam. Seperti membaca do'a: "Ya Allah hanya untuk-Mu aku beupuasa. walaupun manusia menganggapnya sebagai satu perbuatan baik. Kewajiban niat semenjak malam harinya ini hanya khusus untuk puasa wajib saja. tetapi membalas itu semua dengan kebaikan agar mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa. jika tidak punya maka dengan kurma kering. 3. Jika dicaci maki. supaya mengatakan: "Saya berpuasa. 4. Ibnu Majah. 2. Ia adalah hadits mauquf menurut At-Tirmidzi). Sunah Puasa Sunah puasa ada enam: 1. Tidak haid: tidak sah puasa wanita haid. memaki orang yang memakinya. 2. dan jika tidak punya cukup dengan air. sedekah. terutama menjaga shalat lima waktu pada waktunya dengan berjamaah. karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah datang ke Aisyah pada selain bulan Ramadhan. membaca Al-Qur'an dan amal kebajikan lainnya.terlatih dan membiasakan diri. sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" 6.Ahmad. terimalah amalku. Memperbanyak amal kebaikan. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. sebelum suci dari nifas. Akal: tidak sah puasa orang gila sampai kembali berakal. menunaikan zakat harta benda kepada orang-orang yang berhak. Ya Allah. 3. maka tidak sah puasanya. Berdo'a ketika berbuka sesuai dengan yang diinginkan." dan jangan membalas mengejek orang yang mengejeknya. Tidak nifas: tidak sah puasa wanita nifas.

1/124.. jika orang sakit dan orang yang bepergian tidak berpuasa maka wajib mengqadha (menggantinya) sejumlah hari yang ditinggalkan itu pada hari lain setelah bulan Ramadhan. Orang sakit yang berbahaya baginya jika berpuasa dan orang bepergian yang boleh baginya mengqashar shalat. maka berpuasa selama dua bulan berturutturut. maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. . Lihat kitab Ar Raudhul Murbi'.. Jika mereka berpuasa maka sah puasanya. Firman Allah Ta'ala: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. maka diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan menggadha shalat. Wanita haid dan wanita nifas: mereka tidak berpuasa dan wajib mengqadha. 1/215. 102-108. Hal-hal yang membatalkan puasa a. jika khawatir atas kesehatan anaknya boleh bagi mereka tidak berpuasa dan harus meng-qadha serta memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan." (HaditsMuttafaq 'Alaih). Jima' (bersenggama). dan jika tidak punya maka bebaslah ia dari kaffarah itu. Tidak puasa bagi mereka berdua adalah afdhal. 28. Lihat kitab Majalisu Syahri Ramadhan. Jika berpuasa tidak sah puasanya. Adapun jika khawatir atas kesehatan diri mereka sendiri." (Al-Baqarah: 285). Firman Allah Ta'ala: " .. c. " (Al-Baqarah:184). jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin. Dan siapa yang melanggarnya harus meng-qadha dan membayar kaffarah mughallazhah (denda berat) yaitu membebaskan hamba sahaya.Hukum orang yang tidak berpuasa Ramadhan Diperbolehkan tidak puasa pada bulan Ramadhan bagi empat golongan: a. Demikian dikatakan Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan o!eh Abu Dawud. Jika tidak mendapatkan. Jika dilakukan karena lupa maka tidak batal puasanya. oleh Ibnu Qudamah. c.Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka). b. maka mereka boleh tidak puasa dan harus meng-gadha saja. Aisyah radhiallahu 'anha berkata: "Jika kami mengalami haid.. him. hlm. Termasuk dalam hal ini adalah suntikan yang mengenyangkan dan transfusi darah. Lihat kitab Tafsir Ibnu Katsir. atau satu sha' (+ 3 kg) dari bahan makanan lainnya. Wanita hamil dan wanita menyusui. Maksudnya. Makan dan minum dengan sengaja.. Sedangkan jumlah makanan yang diberikan yaitu satu mud (genggam tangan) gandum. Orang yang tidak kuat berpuasa karena tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. b. Hukum jima' pada siang hari bulan Ramadhan Diharamkan melakukan jima' (bersenggama) pada siang hari bulan Ramadhan. tapi wajib mengqadhanya. Lihat kitab 'Umdatul Fiqh. Boleh baginya tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. d. Demikian kata Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari. Namun jika mereka berpuasa maka puasa mereka sah (mendapat pahala). Memasukkan makanan ke dalam perut.

" (HR. maka ia tidak (wajib) mengganti puasanya. baik pada pagi hari atau sore hari sebelum terbenam matahari. Firman Allah Ta'ala: "Seandainya mereka mempersekutukan Allah. Penentuan Awal Puasa dan Iedul Fithri Awal puasa ditentukan dengan tiga cara: 1. makan dan minum yang haram. shalat dan berpuasa. namimah (adu-domba). laknat (mendo'akan orang dijauhkan dari rahmat Allah) dan mencaci-maki. pendengaran yang haram. niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Demikian pula jika tenggorokannya kemasukan debu. Persaksian atau kabar tentang ru yah hilal. 923. maka hendaknya ia mandi. Adapun keluar mani karena mimpi tidak membatalkan puasa karena keluamya tanpa sengaja. 3 hari pada setiap bulan (yang afdhal yaitu tanggal 13." (QS.d. e. Puasa yang disunatkan Disunatkan puasa 6 hari pada bulan Syawwal. Hendaklah ia menjaga telinga. Abu Dawud. Tidak batal puasa orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena tidak tahu. ghibah(menyebutkan kejelekan orang lain). dengan mengeluarkan makanan atau minuman dari perut melalui mulut." Diriwayatkan oleh Al-Harbi dalam Gharibul Hadits(5/55/1) dari Abu Hurairah secara maudu' dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadits Ash-Shahihah No. Dalam lafazh lain disebutkan: "Barangsiapa muntah tanpa disengaja. Murtad dari Islam -semoga Allah melindungi kita darinya. Menyempurnakan bilangan hari bulan Sya ban. Manakala seorang wanita mendapati darah haid. hari Senin dan Kamis. . Ru yah hilal (melihat bulan sabit pertama). disebut shaum al-biidh). atau nifas batallah puasanya. ciuman atau sebab lainnya dengan sengaja. lidah dan perutnya dari perkataan yang haram. atau air tanpa disengaja. Ahmad. 3. sedang barangsiapa yang muntah dengan sengaja maka wajib qadha. Sengaja muntah. Mengeluarkan mani dalam keadaan terjaga karena onani. lalat. 2. hari 'Asyura (tanggal 10 Muharram) ditambah sehari sebelum atau sesudahnya untuk mengikuti jejak Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia serta menyelisihi kaum Yahudi. Keluamya darah haid dan nifas. juga lainnya. Kewajiban orang yang berpuasa Orang yang berpuasa. Jika wanita nifas telah suci sebelum sempurna empat puluh hari. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa yang muntah tanpa sengaja maka tidak wajib qadha. lupa atau dipaksa. wajib menjauhkan diri dari perbuatan dusta. g. f. 9 hari pertama bulan Dzul Hijjah (lebih ditekankan tanggal 9. Ibnu Majah dan AtTirmidzi). AlAn'aam: 88). Perbuatan ini menghapuskan segala amal kebaikan. yaitu hari Arafah). 14 dan 15. bersentuhan. mata. penglihatan yang haram.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Puasalah karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya. An-Nasa I 4/132. (HSR. Ibnu Hibban 871. Hadits dari Abi Hurairah radhiallahu anhu. sebagaimana telah dinyatakan oleh Ibnu Umar radhiallahu anhuma ketika beliau berkata: Manusia sedang melihatlihat (munculnya) hilal. Aku beritahukan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihatnya. Hadits dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang diantara kalian yang biasa berpuasa (sunnat) pada waktu itu. (HR. Abu Dawud 2327. Ad-Daruquthni. Ahmad 4/377. sanadnya Hasan. dan di-Shahih-kan sanadnya oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi) 3. Ibnu Umar. Jika (penglihatan) kalian terhalang awan. At-Tirmidzi 1/133.Tiga hal ini diambil dari hadits-hadits dibawah ini: 1. ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallambersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal bulan Ramadhan) dan berbukalah karena melihatnya (hilal bulan Syawal). Ath-Thabrani dalamAl-Kabir 17/171 dan lain-lain) 4. dan Muslim 1081) 2. Jika dua orang saksi mempersaksikan (mengaku melihat hilal) maka berpuasalah dan berbukalah kalian karenanya. LihatShifatus Shaum Nabi. maka sempurnakanlah Sya ban tiga puluh hari. Ahmad 4/321. Bukhari 4/106. 2/167. Dan janganlah kalian berbuka sampai melihatnya (hilal Syawal). Hadits dari Adi bin Hatim radhiallahu anhu: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Apabila datang bulan Ramadhan. Al-Hakim 1/423 dan Al-Baihaqi. Tentang persaksian atau kabar dari seseorang berdalil dengan hadits yang keempat dengan syarat pembawa berita adalah orang Islam yang adil (dapat dipercaya karena kelurusan perilakunya dan pengetahuannya). Thalhah bin Ali. An-Nasa I 1/302. (HR. (HR. Hudzaifah dan lain-lain radliallahu anhum. hal. Jika awan menghalangi kalian sempurnakanlah tiga puluh hari. (HR. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Demikian keterangan Syaikh Salim Al-Hilali serta Syaikh Ali Hasan. Abu Dawud 2342. maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari kemudian berbukalah (Iedul Fithri) dan satu bulan itu 29 hari. Jika ia (hilal) terhalang awan. AlHakim 1/425. Sama saja saksinya dua orang atau satu orang. sanadnya Shahih sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam At-Talkhisul Kabir 2/187) Perbedaan Mathla (Tempat Muncul Hilal) . At-Thahawi dalam Musykilul Atsar 105. Ad-Darimi 2/4. 29) Hadits-hadits semisal itu diantaranya dari Aisyah. sebagaimana tertera dalam riwayat Ahmad dan Daraquthni. maka berpuasalah 30 hari kecuali sebelum itu kalian melihat hilal. Isi dan makna hadits-hadits diatas menunjukkan bahwa awal bulan puasa dan Iedul Fithri ditetapkan dengan tiga perkara diatas. dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab dari sahabat-sahabat Rasulullah. Jabir bin Abdillah. Syaikh Al-Albani membawakan riwayat-riwayat mereka serta takhrij-nya dalam Irwa ul Ghalil hadits ke 109.

At-Tirmidzi mengatakan bahwa keterangan dari ahli ilmu dan tidak menyatakan hal ini kecuali beliau. Dan konteks kalimatnya kepada semua kaum muslimin (di seluruh kawasan dan negeri) bukan hanya kepada satu negeri atau kampung tertentu. maka hal itu mengharuskan mereka semua berpuasa Sebagian pengikut madzhab Syafi i berpendapat bahwa apabila negeri-negeri berdekatan. maka hukumnya satu dan jika berjauhan ada dua: 1. 147. Maka. maka seluruh negeri harus mengikutinya. Maka Ibnu Abbas bertanya kepadaku kemudian dia sebutkan tentang hilal : "Kapan kamu melihat Hilal?" Akupun menjawab: "Aku melihatnya pada malam Jum at. (HR. At-Tirmidzi 647 dan Abu Dawud 1021.Hadits-hadits diatas menerangkan dengan jelas bahwa dalam mengetahui masuk dan berakhirnya bulan puasa adalah dengan ru yah hilal (melihat bulan sabit pertama). Pendapat ini masyhur dari kalangan madzhab Malikiyah. Hal ini dikisahkan oleh Al-Baghawi dari Syafi i." Dia berkata: "Kami melihatnya pada malam Sabtu. sedangkan aku masih berada di Syam. Kuraib berkata: "Aku sampai di Syam kemudian aku memenuhi keperluannya dan diumumkan tentang hilal Ramadhan. kami akan berpuasa menyempurnakan tiga puluh hari atau kami melihatnya (hilal). Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi di-Shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 1/213) Dalam hadits Kuraib diatas dan hadits-hadits sebelumnya para ulama berselisih pendapat. Perselisihan ini disebutkan dalam Fathul Bari Juz. Ibnul Mundzir menceritakan hal ini dari Ikrimah." Beliau bertanya lagi: "Engkau melihatnya pada malam Jum at?" Aku menjawab: "Ya. orang-orang melihatnya dan merekapun berpuasa. Al-Qasim Salim dan Ishak. 4 hal. menurut kebanyakan mereka." Aku bertanya: "Tidakkah cukup bagimu ru'yah dan puasa Muawiyyah?" Beliau menjawab: "Tidak! Begitulah Rasulullah memerintahkan kami. . Muslim 1087. Al-Mawardi menyatakan bahwa pendapat ini adalah salah satu pendapat madzab Syafi i. Tetapi Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa ijma telah menyelisihinya. 2. Kami melihat hilal pada malam Jum at. Tidak wajib mengikuti. Beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa ru yah tidak sama pada negara yang berjauhan seperti antara Khurasan (negara di Rusia) dan Andalus (negeri Spanyol). Kemudian aku tiba di Madinah pada akhir bulan. Pendapat Kedua: Apabila suatu negeri melihat hilal. Dalilnya dengan hadits Ibnu Abbas radhiallahu anhuma dalam Shahih Muslim. Wajib mengikuti. bukan denganhisab (perhitungan kalender). Al-Qurthubi berkata bahwa para syaikh mereka telah menyatakan bahwa apabila hilal tampak terang disuatu tempat kemudian diberitakan kepada yang lain dengan persaksian dua orang. bagaimana cara mengkompromikan hadits-hadits diatas dengan hadits Kuraib atau hadits Ibnu Abbas radhiallahu anhum yang berbunyi: Kuraib mengabarkan bahwa Ummu Fadhl bintul Harits mengutusnya kepada Muawiyyah di Syam. Ibnu Hajar berkata: Para Ulama berbeda pendapat tentang hal ini atas beberapa pendapat : Pendapat Pertama: Setiap negeri mempunyai ru yah atau mathla . Hal ini dipilih oleh Abu Thayib dan sekelompok ulama. begitu pula Muawiyyah.

4. maka ru yah itu berlaku bagi mereka semuanya.Sedangkan dalam menentukan jarak (jauh) ada beberapa pendapat: 1. Iraq dengan Khurasan. Oleh karena itu kapan saja penduduk suatu negeri melihat hilal. maka wajib atas seluruh negeri berpuasa karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. . Jadi siapa saja dari mereka melihat hilal dimanapun tempatnya. Adapun menurut jumhur ulama adalah tidak adanya perbedaan mathla (tempat munculnya hilal). Dengan perbedaan mathla . yakni tinggi dan rendah yang menyebabkan salah satunya mudah melihat hilal dan yang lain sulit atau bagi setiap negeri mempunyai iklim. 3. diantaranya mereka ada yang membatasi dengan jarak qashar shalat. Hal ini menunjukkan bahwa ru yah pada suatu negeri adalah ru yah bagi semua penduduk negeri dan hukumnya wajib. Makna ucapan karena melihatnya yaitu apabila ru yah didapati diantara kalian. Hal ini ditegaskan Imam Al-Baghawi dan dibenarkan oleh Ar-Rafi i dalam Ash-Shaghir dan An-Nawawi dalam Syarhul Muslim. Pendapat As-Sarkhasi: Keharusan ru yah bagi setiap negeri yang tidak samar atas mereka hilal. Hal ini diceritakan oleh Al-Mahdi dalam Al-Bahr dari Imam Yahya dan Hadawiyah. Ibnu Abbas radhiallahu anhuma menghapal dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa penduduk suatu negeri tidak harus beramal dengan ru yah negeri lain. ada yang membatasi dengan perbedaan mathla seperti Hijaz dengan Syam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa berkata: Orang-orang yang menyatakan bahwa ru yah tidak digunakan bagi semuanya (negeri-negeri) seperti kebanyakan pengikutpengikut madzhab Syafi i. (Fiqhus Sunah 1/368) As-Shan ani rahimahullah berkata.. iklim dan negeri dalam kitabnya Nailul Authar 4/195. Hujjah ucapan-ucapan diatas adalah hadits Kuraib dan segi pengambilan dalil adalah perbuatan Ibnu Abbas bahwa beliau tidak beramal (berpuasa) dengan ru yah penduduk Syam dan beliau berkata pada akhir hadits : Demikian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyuruh kami. 5.. Ini ditegaskan oleh ulama Iraq dan dibenarkan oleh An-Nawawi dalam Ar-Raudlah dan Syarhul Muhadzab. Demikian pendalilan mereka. Berdalil dengan wajibnya puasa dan beriedul fithri bagi orang yang melihat hilal sendiri walaupun orang lain tidak berpuasa dengan beritanya. Dengan perbedaan iklim. Dengan jarak meng-qashar shalat. 2. Ucapan ini umum mencakup seluruh ummat manusia. Imam Syaukani menambahkan: Tidak harus sama jika berbeda dua arah. Pendapat Ibnul Majisyun: Tidak harus berpuasa karena persaksian orang lain. Puasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. (Subulus Salam 2/310) Imam As-Syaukani membantah pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya ru yah hilal berkaitan dengan jarak.

Pendapat Kedua: Dia harus berpuasa (bila melihat hilal Ramadhan) tetapi tidak ber iedul fithri (bila melihat hilal Syawal) kecuali ketika bersama manusia." Imam As-Shan ani berkata: "Dalam hadits itu terdapat dalil bahwa hari Ied ditetapkan bersama manusia.. apakah dia harus beriedul fithri/berpuasa sendiri atau bersama manusia? Dalam permasalahan ini ada tiga pendapat." (Subulus Salam 2/72) . Inilah madzhab Syafi i. jadilah ru yah itu untuk semuanya . dekat maupun jauh. para ulama pun berkomentar. Bertolak dari hadits Abu Hurairah radhiallahu anhu diatas. Hal itu dari segi pengambilan dalil hadits-hadits yang jelas mengenai puasa.. (Majmu Fatawa Juz 25 hal 104-105) Shidiq Hasan Khan berkata: Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal. Inilah pendapat yang paling jelas karena sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam (yang artinya): "Puasa kalian adalah pada hari kalian semua berpuasa dan berbuka kalian (Iedul Fithri) adalah pada hari kalian semua berbuka (tidak berpuasa) dan (Iedul) Adha kalian adalah hari kalian berkurban. Pendapat ini masyhur dari madzhab Maliki dan Hanafi. Bolehkah Ber-Iedul Fithri Sendiri Menyelisihi Kaum Muslimin? Sekarang timbul permasalahan yaitu seseorang yang melihat hilal (bulan sabit awal Ramadhan atau awal Syawal) sendirian secara jelas.. Di antaranya Imam At-Tirmidzi berkata setelah membawakan hadits ini: "Sebagian ahlu ilmi (ulama) mentafsirkan hadits ini bahwa puasa dan Iedul Fithri bersama mayoritas manusia. Orang yang mengetahui hari Ied dengan ru yah sendirian wajib baginya untuk mencocoki lainnya dan mengharuskan dia untuk mengikuti mereka didalam shalat Iedul Fithri dan Iedul Adha. (Ar-Raudhah AnNadiyah 1/146). Pendapat Ketiga: Dia berpuasa dan ber iedul fithri bersama manusia. Lihat Silsilah Al-Hadits As-Shahihah 1/440).kedua-duanya lemah (dha if) karena jarak qashar shalat tidak berkaitan dengan hilal. sama saja baik satu iklim atau banyak iklim. Demikian juga kalau menyaksikan hilal pada waktu siang menjelang maghrib maka harus imsak (berpuasa) untuk waktu yang tersisa." (HR. yaitu karena melihat hilal dan berbuka (iedul fithri) karena hilal (Hadits Abu Hurairah dan lainlain).. Hadits-hadits tersebut berlaku untuk semua ummat. Demikian keterangan Syaikhul Islam. maka seluruh negeri harus mengikutinya. maka wajib puasa." Apabila seseorang menyaksikan pada malam ke 30 bulan Sya ban di suatu tempat. Syaikh Al-Albani berkata: Sanadnya jayyid (bagus) dan rawi-rawinya semuanya tsiqah (terpercaya). Tirmidzi 2/37 dan beliau berkata hadits gharib hasan .. maka barangsiapa diantara mereka melihat hilal dimana saja tempatnya. sebagaimana yang dirinci oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa 25/114: Pendapat Pertama: Wajib atasnya berpuasa (bila melihat hilal Ramadhan) dan ber iedul fithri (bila melihat hilal Syawal) secara sembunyi-sembunyi.

Sama saja dia seorang mujtahid yang benar atau salah. tidak boleh bersendirian dalam hal itu. Maka kesalahan dan pelampauan batas adalah tanggung jawab mereka bukan tanggung jawab kaum muslimin yang tidak salah dan tidak melampaui batas. maka puasalah dan apabila melihatnya (hilal Syawal) maka berbukalah. Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam menerangkan dalam kitab beliauTaudlihul Ahkam 1/139 sebagai berikut: Pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad adalah wajib puasa pada waktu itu. 25/206) Jika timbul pertanyaan bagaimana hukum puasa pada hari mendung. Syaikh Al-Albani menegaskan: Makna inilah yang terambil dari hadits tersebut. jika seseorang melihat hilal sedangkan imam menolak persaksiannya.Abul Hasan As-Sindi setelah menyebutkan hadits Abu Hurairah pada riwayat Tirmidzi. Atas dasar ini. . Aisyah menerangkan kepadanya bahwa pendapatnya tidak dianggap dan wajib atasnya untuk mengikuti jama ah. pada saat hilal terhalang oleh awan sedangkan pada waktu itu malam yang ke 30 dari bulan Sya ban? Dalam permasalahan ini. atau melampaui batas. Pengikut-pengikut beliau membela madzhabnya dan membantah hujjah orang yang menyelisihinya. Diperkuat makna ini dengan hujjah Aisyah terhadap Masruq melarang puasa pada hari Arafah karena khawatir pada saat itu hari nahr (10 Dzulhijah). maka seharusnya tidak diakui dan wajib atasnya untuk mengikuti jamaah pada yang demikian itu. bisa jadi karena tidak mau membahas tentang keadilannya atau karena politik dan sebagainya dari alasan-alasan yang tidak syar i. Jika mendung atas kalian maka kirakirakanlah. jika mereka benar maka pahala bagi kalian dan mereka. berkata dalam Shahih Ibnu Majah: Yang jelas maknanya adalah bahwa perkara-perkara (berpuasa dan berhari raya) ini bukan untuk perorangan. Dengan persempit bulan Sya ban menjadi 29 hari. Pendapat ini berdalil dengan hadits Ibnu Umarradhiallahu anhuma yang ada dalam Shahihain bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallambersabda: "Apabila kalian melihat hilal (Ramadhan). Perkaranya tetap diserahkan kepada imam dan jamaah. maka bagaimana hukumnya? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini mengatakan: Apa yang sudah menjadi ketetapan sebuah hukum tidak berbeda keadaannya pada orang yang diikuti dalam ru yah hilal. Aisyah berkata: Nahr (Iedul Adha) adalah hari orang-orang menyembelih kurban dan Iedul Fithri adalah hari orang-orang berbuka. dan jika salah maka pahala bagi kalian dan dosa atas mereka. Tentang masalah apabila hilal tidak tampak dan tidak diumumkan padahal manusia sangat bersemangat mencarinya telah tersebut dalam As-Shahihah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para imam: "Mereka (para imam) shalat bersama kalian. apabila ia melihat hilal. maka wajib berpuasa karena dia sendirian di sana. Sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Majmu Fatawa 25/117. (Majmu Fatawa. (Silsilah Al-Hadits As-Shahihah 1/443-444) Akan tetapi jika seseorang tinggal disuatu tempat yang tidak ada orang kecuali dia. Terkadang seorang Imam meremehkan ketika disampaikan penetapan hilal dengan menolak persaksian orang yang adil.

karena ada awan yang menghalangi atau selainnya. Abu Hurairah radhiallahu anhu. Inilah pendapat kebanyakan ahlul ilmi (ulama). Syafi I dan Hanafi berpendapat bahwa tidak disyari atkannya puasa pada waktu itu. Mereka berdalil dengan hadits Ammar yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan: Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan. maka sunnah untuk berbuka itu lebih utama. Syaikh Muhammad bin Hasan berkata: Tidak diragukan lagi bahwa para peneliti dari kalangan madzhab Hambali dan selainnya berpendapat tentang tidak wajibnya berpuasa bahkan dimakruhkan atau diharamkan. maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim (Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam). Kalau dikatakan boleh dua perkara. (Subulus Salam2/308) Kalau sudah jelas bahwa hari yang diragukan. maka janganlah (pendapat diatas) dinisbatkan (dihubungkan) kepadanya. At-Tirmidzi mengatakan bahwa berdasarkan hadits ini para ulama dari kalangan shahabat dan tabi in beramal.Sedangkan Imam Malik. Yang masih diragukan adalah tentang wajibnya berpuasa pada hari itu. Bisa jadi saat itu bulan Ramadhan atau Sya ban. Demikian penjelasan Syaikh Ali Bassam. ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi . padahal tidak wajib dilakukan bahkan yang disunnahkan adalah meninggalkannya . Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan : Tidak berpuasa (pada saat itu) adalah madzhab Imam Ahmad. Oleh karena itu Imam As-Shan ani menegaskan: Ketahuilah bahwa hari yang diragukan adalah hari ke 30 dari bulan Sya ban apabila tidak terlihat hilal pada malam itu. Imam Ahmad juga mengatakan bahwa berpuasa pada hari yang diragukan adalah mendahului Ramadhan dengan puasa satu hari. Beliau (Ibnu Taimiyyah) berkata dalam Al-Furu: Aku tidak mendapatkan dari Ahmad bahwa beliau menegaskan wajibnya dan memerintahkannya. karena pada waktu itu adalah waktu keraguan yang dilarang puasa padanya. Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa malam ke-30 dari bulan Sya ban apabila tidak terlihat hilal karena terhalang oleh awan dan selainnya adalah waktu yang diragukan padanya puasa. Sungguh Nabi shallallahu alaihi wasallam telah melarang hal itu. maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk berpuasa sebelum Ramadhan satu atau dua hari dengan alasan ihtiyath (berhati-hati) kecuali kalau hari itu bertepatan dengan hari puasa (yang biasa ia lakukan). Pendapat inilah pendapat Imam Ahmad yang sebenarnya. Syaikh Abdul Lathief bin Ibrahim barkata bahwa orang yang melarang puasa (pada waktu diatas) mempunyai hujjah hadits-hadits. Dan makna hadits Ammar dan selainnya menunjukkan atas haramnya puasa (pada saat itu). maka tidak dianggap puasa Ramadhan. diantaranya hadits Ammar: Tidak boleh puasa pada waktu ragu. Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni bahwa riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa pada waktu itu puasa tidak wajib dan jika dia puasa.

dan lainlain. Abu Yusuf. (Subulus Salam 2/133) Demikian keterangan para ulama tentang masalah diatas yang menunjukkan bolehnya shalat Iedul Fithri pada hari kedua. Mereka mempersaksikan bahwa telah melihat hilal kemarin. Dhahir hadits diatas menunjukkan bahwa shalat pada hari yang kedua itu adalah penunaian bukan qadla. penulis Ustadz Zuhair Syarif). (HR. (Lihat Shifatus Shaum Nabi shallallahu alaihi wasallam karya Syaikh Ali Hasan dan Syaikh Salim Al-Hilali hal. 12-22. (Dikutip dari Majalah Salafy. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berbuka (Iedul Fithri) dan pergi pagi-pagi ke tanah lapang keesokan harinya. dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Sunan Tirmidzi 1/214. Ahmad. Muslim) Shilah bin Zufar dari Amar berkata: Barangsiapa berpuasa pada hari yang diragukan. hal. demikian pula diwajibkan atas kaum muslimin sebagaimana telah kami terangkan di muka karena dihapus hukum tersebut. Muhammad. Ishaq. Abu Hanifah. Hukum Hilal Yang Diketahui Pada Akhir Siang Dari Umair bin Anas bin Malik dari pamannya dari kalangan shahabat bahwasanya ada sekelompok pengendara datang. Imam As-Shan ani menyatakan: Hadits diatas sebagai dalil bahwa shalat Ied dilaksanakan hari kedua tatkala waktu Ied diketahui dengan jelas sesudah keluar (habis) waktu shalat (ied).wasallambersabda: Janganlah kalian dahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari. [Lihat sebagai . kecuali orang yang biasa berpuasa (sunnat bertepatan pada hari itu). hadits ke 1026). apabila tidak jelas waktu Ied kecuali setelah keluar waktu shalatnya. edisi XXIII. yakni tidak boleh makan dan minum serta menikah (jima') setelah tidur. Hikmah Sahur Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab. Pendapat ini adalah pendapat Al-Auza I. Sahur 1. Allah berfirman (yang artinya): "Hai orang-orang yang beriman. (HR. Syafi i. Demikian keterangan Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Authar 3/310. Yaitu jika salah seorang dari mereka tidur. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa" [Al-Baqarah : 183]. tidak boleh makan hingga malam selanjutnya. Waktu dan hukumnya pun sesuai dengan apa yang diwajibkan pada Ahlul Kitab. Ahmad dan Abu Dawud. Wallahu a lam bisshawab. At-Tsauri.28). Kesempurnaan itu hanya mutlak milik Allah Ta ala sedangkan makhluk tempat khilaf dan kekurangan. Hadits ini sebagai dalil bagi orang yang berkata bahwasanya shalat Ied boleh dilakukan pada hari kedua. maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim shallallahu alaihi wasallam. maka puasalah. Semoga tulisan yang diambil dari kitab-kitab para ulama ini bermanfaat bagi kita.

Keberadaan sahur sebagai barakah sangatlah jelas. yakni sahur". Dari Salman radhiyallahu 'anhu. karena dengan makan sahur berarti mengikuti sunnah. Al-Harits majhul (tidak dikenal). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Sesungguhnya Allah menjadikan barokah pada makan sahur dan takaran"[Hadits Riwayat As-Syirazy (Al-Alqzb) sebagaimana dalam Jami'us Shagir 1715 dan Al-Khatib dalam AlMuwaddih 1/263 dari Abu Hurairah dengan sanad yang lalu. Abu Nu'aim dalam Dzikru Akhbar Ashbahan 1/57 dari Salman Al-Farisi Al-Haitsami berkata Al-Majma 3/151 dalam sanadnya ada Abu Abdullah Al-bashiri. Nasa'i 4/145 dari jalan Yunus bin Saif dari Al-Harits bin ZIyad dari Abi Rahm dari Irbath. Ats-Tsarid dan makan sahur" [Hadits riwayat Thabrani dalam Al-Kabir 5127. Ad-Durul Mantsur 1/120-121 karya Imam Suyuthi]. Sedangkan hadits Abu Darda diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 223-Mawarid dari jalan Amr bin Al- . menguatkan dalam puasa. Keutamaannya a. sanadnya hasan] Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. beliau bersabda (yang artinya): "Sesungguhnya makan sahur adalah barakah yang Allah berikan kepada kalian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur"[Hadits Riwayat Muslim 1096] 2. [Adapun hadits Al-Irbath diriwayatkan oleh Ahmad 4/126 dan Abu Daud 2/303. Al-Manawi memutihkannya dalamFawaidul Qadir 2/223. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menamakannya dengan makan pagi yang diberkahi sebagaimana dalam dua hadits Al-Irbath bin Syariyah dan Abu Darda'radhiyallahu 'anhuma (yang artinya): "Marilah menuju makan pagi yang diberkahi. Hadits ini hasan (baik) sebagai syawahid dan didukung oleh riwayat sebelumnya. Dari Amr bin 'Ash radhiyallahu 'anhu. perawi lainnya tsiqat (dipercaya). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh makan sahur sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab. maka janganlah kalian tinggalkan" [Hadits Riwayat Nasa'i 4/145 dan Ahmad 5/270 sanadnya shahih]. karena mereka tidak melakukan makan sahur.tambahan tafsir-tafsir berikut: Zadul Masir 1/184 oleh Ibnul Jauzi. Adz-Dzahabi berkata: "Tidak dikenal. Hadits ini mempunyai syahid (saksi penguat) dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Munadih Auhumul Sam'i wa Tafriq 1/203. Makan Sahur Adalah Barokah. Dalam makan sahur juga (berarti) menyelisihi Ahlul Kitab. menambah semangat untuk menambah puasa karena merasa ringan orang yang puasa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya):"Barokah itu ada pada tiga perkara: Al-Jama'ah. Tafsir Quranil 'Adhim 1/213214 oleh Ibnu Katsir. sepertinya ia belum menemukan sanadnya] Dari Abdullah bin Al-Harits dari seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Aku masuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika itu beliau sedang makan sahur.

Dan sahurnya seorang muslim yang paling afdhal adalah korma. Sekian dengan sedikit perubahan] . Mungkin barakah sahur yang tersebar adalah (karena) Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi orang-orang yang sahur dengan ampunan-Nya. "Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?" Zaid menjawab. Ibnu Hibban 223. Barangsiapa yang tidak menemukan korma. dsb. Aku tanyakan (kata Anas). Mengakhirkan Sahur Disunnahkan mengakhirkan sahur sesaat sebelum fajar. Al-Hafidz berkata dalam Al-Fath 4/238 : "Di antara kebiasaan Arab mengukur waktu dengan amalan mereka. Allah dan Malaikat-Nya Bershalawat Kepada Orang-Orang yang Sahur. janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya meneguk setengah air. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (yang artinya): "Sahur itu makanan yang barakah. "Kira-kira 50 ayat membaca Al-Qur'an" [Hadits Riwayat Bukhari 4/118. beliau termasuk mudallis taswiyah ?! Maka hadits ini shahih]. (misal): kira-kira selama memeras kambing. Sehingga Zaid pun memakai ukuran lamanya baca mushaf sebagai isyarat dari beliauradhiyallahu 'anhu bahwa waktu itu adalah waktu ibadah dan amalan mereka membaca dan mentadabbur AlQur'an". Anas radhiyallahu 'anhu meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu: "Kami makan sahur bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian beliau shalat". selama menyembelih onta. ketika selesai makan sahur Nabishallallahu 'alaihi wasallam bangkit untuk shalat subuh.Harits dari Abdullah bin Salam dari Risydin bin Sa'ad. b. dan jarak (selang waktu) antara sahur dan masuknya shalat kira-kira lamanya seseorang membaca lima puluh ayat di Kitabullah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu. berdo'a kepada Allah agar mema'afkan mereka agar mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan oleh Allah di bulan Ramadhan. kalau selamat dari Baqiyah. karena dia menegaskan hadits dari Syaikhya! Akan tetapi apakah itu cukup atau harus tegas-tegas dalam seluruh thabaqat hadits. Hadits ini ada syahid (penguat)-nya dari hadits Al-Migdam bin Ma'dikarib. karena Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang sahur" [Telah lewat takhrijnya]. Fawaqa naqah (waktu antara dua perasan). memenuhi mereka dengan rahmat-Nya. karena keutamaan yang disebutkan tadi. Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (yang artinya): "Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah korma" [Hadits Riwayat Abu Daud 2/303. Baihaqi 4/237 dari jalan Muhammad bin Musa dari Said Al-Maqbari dari Abu Hurairah. dan karena sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (yang artinya): "Makan sahurlah kalian walau dengan seteguk air" [Telah lewat Takhrijnya] 3. Diriwayatkan oleh Ahmad 4/133. Oleh sebab itu seorang muslim hendaknya tidak menyia-nyiakan pahala yang besar ini dari Rabb Yang Maha Pengasih. malaikat Allah memintakan ampunan bagi mereka. Risydin dhaif (lemah). Nasaai 4/146 sanadnya shahih. karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallamdan Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu melakukan sahur. Muslim 1097. hendaknya bersungguh-sungguh untuk bersahur walau hanya dengan meneguk satu teguk air. Dan sanadnya SHAHIH].

Ahmad 3/12.Ketahuilah wahai hamba Allah -mudah-mudahan Allah membimbingmu. Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid. Beliau bersabda (yang artinya): "Barangsiapa yang mau berpuasa hendaklah sahur dengan sesuatu" [Ibnu Abi Syaibah 3/8. janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya meminum seteguk air karena Allah dan Malaikat-Nya memberi sahalawat kepada orangorang yang sahur" [Hadits Riwayat Ibnu Abi Syaibah 2/8. Jelaslah. didukung oleh hadits Abdullah bin Amr di Ibnu Hibban no. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dalam kitabnya Fathul Bari 4/139: Ijma (adanya kesepakatan para ulama -red) atas sunnahnya. Muslim 1095 dari Anas]. Edisi Indonesia:Sifat Puasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam oleh terbitan Pustaka Al-Mubarok (PMR). Abu Ya'la 3/438. Hadits Hasan]. Saya katakan: Kami berpendapat perintah Nabi ini sangat ditekankan anjurannya. minum dan jima. beliau bersabda (yang artinya):"Pembeda antara puasa kami dan Ahlul Kitab adalah makan sahur" [Telah lewat Takhrijnya] Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang meninggalkannya. AlBazzar 1/465 dari jalan Syuraik dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir. Judul Asli : Shifat shaum an Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Fii Ramadhan.884 padanya ada 'an-anah Qatadah. beliau bersabda (yang artinya):"Sahur adalah makanan yang barakah. Ke 5 th 1416 H. Inilah qarinah (isyarat) yang kuat dan dalil yang jelas. kelupaan serta membolehkan makan. jima' selama (dalam keadaan) ragu fajar telah terbit atau belum. 3) Larangan meninggalkan sahur. Sesunguhnya kejelasan adalah satu keyakinan yang tidak ada keraguan lagi. 4. Ifthar (Buka Puasa) . Sebagaimana menguatkan yang lain] Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air" [Hadits Riwayat Abu Ya'la 3340 dari Anas. ada kelemahan. dan pemisah antara puasa kita dan puasa Ahlul Kitab. karena Allah Jalla Sya'nuhu mema'afkan kesalahan. Ahmad 3/367.kalian diperbolehkan makan. Kemudian beliau menjelaskan tingginya nilai sahur bagi umatnya. selama belum ada kejelasan. penulis Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly. Hukumnya Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya -dengan perintah yang sangat ditekankan-. 2) Sahur adalah syiarnya puasa seorang muslim. penerjemah Abdurrahman Mubarak Ata. Wallahu a'lam. Walaupun demikian. Penerbit Al Maktabah Al islamiyyah cet.] Dan beliau bersabda (yang artinya): "Makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada barakah" [Hadits Riwayat Bukhari 4/120. 3/44 dari tiga jalan dari Abu Said Al-Khudri. sedangkan orang yang masih ragu (dan) belum mendapat penjelasan. Cetakan I Jumadal Akhir 1424 H. hal ini terlihat dari tiga sisi: 1) Perintahnya. minum. dan Allah serta Rasul-Nya telah menerangkan batasan-batasannya sehingga menjadi jelas.

Syaikh Abdur Razaq telah meriwayatkan dalam Mushannaf 7591 dengan sanad yang dishahihkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari 4/199 dan al-Haitsami dalam Majma' Zawaid 3/154 dari Amr bin Maimun Al Audi: "Para sahabat Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahur".-ed) agar menjadi tenang hati seorang muslim yang mengikutisunnatul huda. wajib atasmu berbuka ketika matahari telah terbenam. Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu. a. karena mereka mengakhirkan berbuka. Maka dengan mengikuti jalan dan manhaj Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berarti engkau menampakkan syiar-syiar agama. Menyegerakan berbuka berarti menghasilkan kebaikan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka" [Hadits Riwayat Bukhari 4/173 dan Muslim 1093].1. mereka telah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Menyegerakan berbuka adalah sunnah Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam Jika umat Islamiyah menyegerakan berbuka berarti mereka tetap di atas sunnah RasulullahShallallahu 'alaihi wa sallam dan manhaj Salafus Shalih. yang kita harapkan jin dan manusia berkumpul diatasnya. b. Wahai hamba Allah. dengan ini berarti engkau telah mengikuti sunnah Rasuullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Pengakhiran mereka itu sampai pada waktu tertentu yakni hingga terbitnya bintang. memperkokoh petunjuk yang kita jalani. asalnya -telah . serta perbuatan para sahabatnya. Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu. Kami telah membawakan (penjelasan ini pada pembahasan yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menafsirkan dengan datangnya malam dan perginya siang serta sembunyinya bundaran matahari. 2. Radhiyallahu 'anhum telah kau lihat. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Umatku akan senantiasa dalam sunnahku selama mereka tidak menunggu bintang ketika berbuka (puasa)" [Hadits Riwayat Ibnu Hibban 891 dengan sanad Shahih. inilah perkataan-perkataan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ada di hadapanmu dapatlah engkau membacanya. dan keadaannya yang sudah jelas dan telah engkau ketahui. dengan izin Allah mereka tidak akan tersesat selama "berpegang dengan Rasul mereka (dan) menolak semua yang merubah sunnah". Kapan orang yang puasa berbuka? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (yang artinya): Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam" [Al-Baqarah : 187]. Menyegerakan berbuka Wahai saudaraku seiman. janganlah dihiraukan oleh rona merah yang masih terlihat di ufuk. Hal-hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pada paragraf-paragraf yang akan datang.

2. jadi pusat perhatian. Dakwah ke jalan Allah dan memberi peringatan kepada mukminin tidak akan terputus. sebagai berikut: 1. masuklah kamu dalam Islam secara kaffah" [AlBaqarah : 208]. (yaitu) mereka yang mengimani sebagian kitab dan mendustakan sebagian yang lainnya.]. c. berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam masalah Aqidah dan Manhaj. berdasarkan firman Allah (yang artinya): Hai orang-orang yang beriman. Hal ini tidak akan terwujud. karena sesungguhnya Islam (senantiasa) tetap tampak dan menang. jika umat ini berbuat demikian mereka akan menjadi perhiasan diantara umat manusia. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu. karena mereka tidak menjadi pengekor orang Timur dan Barat.Kami katakan: Syi'ah Rafidhoh telah mencocoki Yahudi dan Nasrani dalam mengakhirkan buka hingga terbitnya bintang. memelihara sunnahnya. Berpegang dengan Islam baik secara global maupun rinci. red) atau mencari makan di Gedung Putih (Istana Kepresidenan Amerika. red) -mudah-mudahan Allah merobohkannya-. dan sungguh kita mengetahui buah dari menyelisihi Yahudi dan Nasrani adalah tetap (tegak)nya agama lahir dan batin. bahkan akhirnya akan merembet kepada perbuatan orang-orang yang dimurkai Allah. bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. sanadnya Hasan] Hadits-hadits di atas mempunyai banyak faedah dan catatan-catatan penting. dan condong bersama angin kemana saja angin beriup. tidak akan memudharatkan orang yang menyelisihinya.lewat dalam shahihain. ini adalah pembagian bid'ah jahiliyah modern yang bertujuan mengotori fikrah kaum muslimin dan memasukkan mereka ke dalam lingkaran kekhawatiran. Ini tidak ada asalnya dalam agama Allah. disenangi oleh semua hati. Atas dasar inilah. ini sebagai penjelasan bagi umat Islam. jangan sampai kita mengatakan seperti perkataan kebanyakan mereka: "Ini perkara-perkara . Ibnu Hibban 223. tauladan yang baik untuk diikuti. ketika itu umat Islam akan menjadi singa pemberani di lautan kegelapan. (yaitu) pengikut semua yang berteriak. maka orang yang membagi Islam menjadi inti dan kulit. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya) : Agama ini akan senantiasa menang selama manusia menyegerakan berbuka. kecuali dengan kembali kepada Islam. karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya" [Hadits Riwayat Abu Dawud 2/305. perkaraperkara baru yang menimpa umat Islam tidak menyebabkan kita memilah syiar-syiar Allah. jika membedakan diri dan tidak condong ke Barat ataupun ke Timur. menolak untuk mengekor Kremlin (Istana Kepresidenan Rusia. kita diperintah untuk menyelisihi mereka secara global maupun terperinci. Kemenangan agama ini dan berkibarnya bendera akan tercapai dengan syarat menyelisihi orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab. Menyegerakan berbuka berarti menyelisihi Yahudi dan Nashrani Tatkala manusia senantiasa berada di atas kebaikan dikarenakan mengikuti manhaj Rasul mereka. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari kesesatan.

Berbuka sebelum shalat maghrib Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka sebelum shalat Maghrib [Hadits Riwayat Ahmad (3/164). (yang) tidak mungkin seluruh muslimin berdiri di atasnya. jika didinginkan dengan air akan sempurna manfaatnya dengan makanan. kita pusatkan kesungguhan kita untuk perkara besar yang memecah belah shaf kita dan mencerai-beraikan barisan kita. sesungguhnya korma mengandung berkah dan kekhususan demikian pula air. ini termasuk kesempurnaan kasih sayang dan semangatnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam (untuk kebaikan) umatnya dan dalam menasehati mereka. mengakhirkan sahur dan meletakkan tangan (kanan) di atas tangan kiri dalam shalat" [Hadits Riwayat Thabrani dalam AlKabirsebagaimana dalam Al-Majma (2/105) dia berkata: ". dan seruan untuk menghidupkan sunnah ini adalah dakwah yang sesat dan bodoh. kalau tidak ada korma dengan air. adapun yang marfu' ada perawi yang tidak aku ketahui biografinya".. sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu.khilafiyah dan hawasyiyah. amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin" [At-Taubah : 128]. karena hal itu adalah perkara furu'. furu'. tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang ber-ittiba' (mengikuti sunnah Nabi shallalahu 'alaihi wasallam)." Perhatikanlah wahai kaum muslimin. Abu Dawud (2356) dari Anas dengan sanad Hasan] karena menyegerakan berbuka termasuk akhlaknya para nabi. terutama badan yang sehat. Karena memberikan ke tubuh yang kosong sesuatu yang manis. Aku katakan mauquf -sebagaimana telah jelas. 3. Allah berfirman (yang artinya): Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Maka bertaqwalah kepada Allah (wahai) setiap orang yang menyangka berbuka ketika terbenamnya matahari adalah fitnah. Adapun air. Ketahuilah wahai hamba yang taat. khilafiyah atau masalah kulit!! Walaa haula walaa quwwata illa billah. menjauhkan umat Islam dari agamanya atau menyangka (hal tersebut) sebagai dakwah yang tidak ada nilainya. engkau telah tahu dari hadits-hadits yang mulia bahwa jayanya agama ini bergantung pada disegerakannya berbuka puasa yang dilakukan tatkala lingkaran matahari telah terbenam.kecil. dia akan menjadi kuat dengannya (korma). lebih membangkitkan selera dan bermanfaat bagi badan. Dari Abu Darda' Radhiyallahu 'anhu: "Tiga perkara yang merupakan akhlak para Nabi: menyegerakan berbuka..tapi mempunyai hukum marfu' (yakni dianggap bersumber dari Nabi shallalahu 'alaihi wasallam)]. Berbuka dengan apa? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berbuka dengan korma. Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu (ia berkata): "Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa . kita wajib meninggalkannya.dalam pengaruhnya terhadap hati dan mensucikannya. da'i ke jalan Allah di atas bashirah (ilmu/dalil). berat terasa olehnya penderitaan olehmu... marfu' (riwayatnya sampai kepada Nabi) dan mauquf (riwayatnya hanya sampai kepada sahabat) shahih. d. karena badan ketika dibawa puasa menjadi kering.

Ibnu Hibban (2407) ada jahalah Abu Mudillah. dan dari jalan Ibnu Masi dalam Juzul Anshari sanadnya hasan kalau tidak ada 'an-'annah Yahya bin Abi Katsir.mudah-mudahan Allah memberi taufiq kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam.] Do'a yang tidak tertolak ini adalah ketika waktu engkau berbuka berdasarkan hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Tiga orang yang tidak akan ditolak do'anya : orang yang puasa ketika berbuka. Thayalisi (299) dari dua jalan Al-Bushiri berkata: (2/81) ini sanad yang shahih. -ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan do'a dari hati yang lalai-.sallam berbuka dengan korma basah (ruthab). 4. Tirmidzi 93/70) dengan dua jalan dari Anas. Yang diucapkan ketika berbuka Ketahuilah wahai saudaraku yang berpuasa . perawi-perawinya tsiqat]. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Barangsiapa yang memberi . Ibnu Majah (1752). Memberi makan (buka) orang yang puasa Bersemangatlah wahai saudaraku -mudah-mudahan Allah memberkatimu dan memberi taufik kepadamu untuk mengamalkan kebajikan dan taqwa. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Sesungguhnya orang yang puasa ketika berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak" [Hadits Riwayat Ibnu Majah (1/557). Berdo'alah kepada-Nya dengan apa yang kamu mau dari berbagai macam do'a yang baik. do'anya orang yang terdhalimi dan do'anya musafir" [Hadits Riwayat Uqaili dalam Ad-Dhu'afa' (1/72). Ibnu Sunni (128).278). mudahmudahan engkau bisa mengambil kebaikan di dunia dan akhirat.] Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash. sanadnya shahih]. Al-Hakim (1/422) Ibnu Sunni (128). Ibnu Khuzaimah (3/277. maka manfaatkanlah. Baihaqi (4/239). bahwa beliau jika berbuka mengucapkan Dzahabad-dhoma'u wabtalatil 'uruuqu watsabbatil ajru insya Allah yang artinya: Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat. Abu Muslim Al-Kajji dalam Juz-nya. Abu Dawud (2/306). Daruquthni (2/185) dia berkata: "sanadnya hasan". hadits ini punya syahid yaitu hadits selanjutnya. Aku katakan: memang seperti ucapannya] 5. Hakim (1/422). Nasaai dalam 'Amalul Yaum (296). jika tidak ada tamr maka minum dengan satu tegukan air" [Hadits Riwayat Ahmad (3/163).untuk memberi makan orang yang puasa karena pahalanya besar dan kebaikannya banyak. dan telah ditetapkan pahala Insya Allah" [Hadits Riwayat Abu Dawud 92/306). Do'a yang paling afdhal adalah do'a ma'tsur dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya) : Tiga do'a yang dikabulkan: do'anya orang yang berpuasa. Imam yang adil dan do'anya orang yang didhalimi" [Hadits Riwayat Tirmidzi (2528). berdo'alah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin akan dikabulkan. jika tidak ada ruthab maka berbuka dengan korma kering (tamr).sesungguhnya engkau punya do'a yang dikabulkan.

Muslim 1109] 2. Ke 5 th 1416 H.115. Cetakan I Jumadal Akhir 1424 H. Orang yang diundang disunnahkan mendo'akan pengundangnya setelah selesai makan dengan do'a-do'a dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (yang artinya): Telah makan makanan kalian orang-orang bajik. berilah minum orang yang memberiku minum" [Hadits Riwayat Muslim 2055 dari Miqdad] Do a Allahummaghfir lahum warhamhum wa baarik fiima rozaqtahum (yang artinya): Ya Allah. dishahihkan oleh Tirmidzi. ibnu Majah (1746). Bersiwak . Hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa Seorang hamba yang taat serta paham Al-Qur'an dan Sunnah tidak akan ragu bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dan tidak menginginkan kesulitan. berilah barakah pada seluruh rizki yang Engkau berikan" [Hadits Riwayat Muslim 2042 dari Abdullah bin Busrin] Judul Asli : Shifat shaum an Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Fii Ramadhan. Ibnu Hibban (895). kemudian ia mandi dan berpuasa" [Hadits Riwayat Bukhari 4/123. Inilah perbuatan-pebuatan tersebut beserta dalil-dalilnya. 1.] Orang yang puasa harus memenuhi undangan (makan) saudaranya. Nasa'i dalam 'Amalul Yaum (268). orang-orang yang berpuasa telah berbuka di sisi kalian" [Hadits Riwayat Abi Syaibah (3/100). beliau mandi setelah fajar kemudian shalat. ampunilah mereka dan rahmatilah. Allah dan Rasul-Nya telah membolehkan beberapa hal bagi orang yang puasa. berilah makan orang yang memberiku makan. Edisi IndonesiaSifat Puasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam oleh terbitan Pustaka Al-Mubarok (PMR). wa asqi man saqoonii (yang artinya): Ya Allah. dia harus berkeyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikitpun amal kebaikannya. Dari Aisyah dan Ummu Salamah Radhiyallahu 'anhuma: Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima' dengan isterinya. sandnya shahih. dan tidak menganggapnya suatu kesalahan jika mengamalkannya. Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid. Ibnu Sunni (129). penulis Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly. Perhatikan !!] Doa Allahumma ath im man ath amanii. karena barangsiapa yang tidak menghadiri undangan berarti telah durhaka kepada Abul Qasim Shallallahu 'alaihi wa sallam. Ahmad (3/118). Memasuki waktu subuh dalam keadaan junub Diantara perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah masuk fajar dalam keadaan junub karena jima' dengan isterinya (sebelum fajar).5/192) Tirmidzi (804). dan para malaikat bershalawat (mendo'akan kebaikan) atas kalian.buka orang yang puasa akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun" [Hadits Riwayat Ahmad (4/144.116. penerjemah Abdurrahman Mubarak Ata. Abdur Razak (4/311) dari berbagai jalan darinya. Penerbit Al Maktabah Al islamiyyah cet. tidak akan dikurangi pahalanya sedikitpun. Peringatan: Apa yang ditambahkan oleh sebagian orang tentang hadits ini: "Allah menyebutkan di majlis-Nya" adalah tidak ada asalnya.

datanglah seorang pemuda seraya berkata. niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudlu"[Hadits Riwayat Bukhari 2/311. Shahih Ibnu Khuzaimah3/247. 87 dari Laqith bin Shabrah. Sanadnya dhaif (lemah) karena dhaif-nya Ibnu Lahi'ah.. "Kami (para Sahabat) pernah berada di sisi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Abu Daud 2/308. sanadnya SHAHIH] 4. [Inilah pendapat Bukhari rahimahullah. bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa ?". tetapi punya syahid (pendukung) dalam riwayat Thabrani dalam Al-Kabir11040 dari jalan Habib bin Abi Tsabit dari Mujahid dari Ibnu Abbas. An-Nasaai no. Mengeluarkan darah dan suntikan yang tidak mengandung makanan Hal ini bukan termasuk pembatal puasa. dengan syahid ini haditsnya menjadi hasan. Muslim 252 semisalnya].. hal ini sebagai dalil bahwa bersiwak itu diperuntukkan bagi orang yang puasa dan selainnya ketika wudlu dan shalat. demikian pula Ibnu Khuzaimah dan selain keduanya. 5. Ibnu Abi Syaibah 3/101. Wallahu 'alam.221 dari jalan Ibnu Lahi'ah dari Yazid bin Abu Hubaib dari Qaushar At-Tufibi darinya.Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Seandainya tidak memberatkan umatku. Beliau menjawab: "Ya". Kami saling pandang satu sama lain. bolehkah aku mencium dalam keadaan puasa?" Beliau menjawab. Habib seorang mudallis dan telah 'an-'anah. "Tidak". . Muslim 1106]. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): . lihat Faqih Al-Mutafaqih 192-193 karena padanya terdapat hadits dari jalan-jalan yang lain]. akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan diri" [Hadits Riwayat Bukhari 4/131. tetapi melarang orang yang berpuasa berlebihan ketika ber-istinsyaq. maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya orang tua itu (lebih bisa) menahan dirinya". Lihat Fathul Bari 4/158. baik sebelum zawal (tergelincir matahari di tengah hari) ataupun setelahnya.. Ahmad 4/32. "Ya Rasulullah. Bercengkrama dan mencium isteri Aisyah Radhiyallahu 'anha pernah berkata (yang artinya): Adalah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mencium dalam keadaan berpuasa dan bercengkrama dalam keadaan puasa. lihat pada pembahasan halaman sebelumnya. 3. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali dalam keadaan puasa" [Hadits Riwayat Tirmidzi 3/146. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengkhususkan bersiwak untuk orang yang puasa ataupun yang lainnya. Syarhus Sunnah 6/298] Demikian pula hal ini umum di seluruh waktu.[ Hadits Riwayat Ahmad 2/185. Datang pula seorang yang sudah tua dan dia berkata: "Ya Rasulullah. Ibnu Majah 407. Berkumur dan Istinsyaq Karena beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam berkumur dan ber-istinsyaq (memasukkan air ke hidung kemudian menghembuskannya) dalam keadan puasa.

Ahmad 5/376. Bercelak. hadits ini Hasan. penulis Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly. dan Taghliqut Ta'liq 3/151-152: "Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengguyurkan air ke kepalanya dalam keadaan puasa karena haus atau kepanasan. yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Qur'an sebagai penjelasan atas segala sesuatu. As-Sya'bi masuk kamar mandi dalam keadaan puasa. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan rasul-Nya Muhammad. penerjemah Abdurrahman Mubarak Ata. Mencicipi makanan Hal ini dibatasi.23 oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazrahimahullah.LihatRisalatani Mujizatani fiz Zakati washiyami hal. 9. Mengguyurkan Air ke Atas Kepala dan Mandi Bukhari menyatakan dalam kitab Shahihnya [lihat maraji di atas] Bab Mandinya orang yang puasa. Ke 5 th 1416 H. Baihaqi 4/261 dari dua jalannya. rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. baik rasanya yang dirasakan di tenggorokan atau tidak. 6. memakai tetes mata dan lainnya yang masuk ke mata Benda-benda ini tidak membatalkan puasa. Lihat Nasikhul Hadits wa Mansukhuhu 334-338 karya Ibnu Syahin] 7.380. namun kemudian dihapus dan telah ada hadits shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. padahal beliau sedang berpuasa" [Hadits Riwayat Bukhari 4/155-Fath.408. Lihat Taghliqut Ta'liq 3/151-152] 8.Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Fii Ramadhan. yang . Imam Bukhari berkata dalam shahhihnya (4/153-Fath) hubungkan dengan Mukhtashar Shahih Bukhari 451 karya Syaikh kami Al-Albani Rahimahullah. Al-Hasan berkata: "Tidak mengapa berkumur-kumur dan memakai air dingin dalam keadaan puasa". Inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya yang bermanfaat dengan judul Haqiqatus Shiyam serta murid beliau yaitu Ibnul Qayim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Membaca al-Quran Segala puji bagi Allah. [Hadits Riwayat Abu Daud 2365. Edisi Indonesia:Sifat Puasa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam oleh terbitan Pustaka Al-Mubarok (PMR). Umar membasahi bajunya dengan air untuk mendinginkan badannya karena haus ketika puasa kemudian dia memakainya ketika dalam keadaan puasa. Berbekam Dahulu berbekam merupakan salah satu pembatal puasa. Penerbit Al Maktabah Al Islamiyyah cet. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: "Sesungguhnya Nabishallallahu 'alaihi wa sallam berbekam. Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid. bahwa beliau berbekam ketika puasa. dimaushulkan Ibnu Abi Syaibah 3/47. yaitu selama tidak sampai di tenggorokan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbasradhiyallahu 'anhuma: Tidak mengapa mencicipi sayur atau sesuatu yang lain dalam keadaan puasa.430 sanadnya shahih] Judul Asli : Shifat shaum an. Cetakan I Jumadal Akhir 1424 H. petunjuk. selama tidak sampai ke tenggorokan" [Hadits Riwayat Bukhari secara mu'allaq 4/154 -Fath. tidak mengapa bagi yang berpuasa". Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha'i memandang.

Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim. kemudian diamalkan. dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (An-Nahl: 89) 2. diantara mereka ada yang hanya menjadikannya sebagai jimat dan diantara mereka ada yang hanya mengenalnya pada saat bulan Ramadhan saja. Dari An-Nawwas bin Sam'an radhiallahu 'anhu. kita dianjurkan agar memperbanyak membaca Al Qur'an pada bulan ini. Diantara mereka ada yang hanya membaca saat ada kematian. Sehingga ia akan menjadi hujjah baginya di hadapan Tuhannya dan pemberi syafa'at baginya pada hari Kiamat. tidak mengenalnya kecuali hanya pada saat-saat tertentu saja. sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi ouang-orang yang beriman. " (Yunus: 57). merenungkan dan mengamalkan isi kandungannya." (Thaha: 124) Di antara keutamaan Al-Qur'an: 1. dan kitab yang menerangkan. dengan firmanNya: "Maka barangsiapa yang mengikuti petunjukKu. Muslim dari Abu Umamah). Allah telah mengancam orang-orang yang memalingkan diri darinya dengan firman-Nya: "Barangsiapa berpaling dari Al-Qur'an maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari Kiamat" (Thaha : 100).diutus Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. banyak manusia yang meninggalkan kitab yang agung ini. 3. maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Firman Allah Ta 'ala: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orangorang yang berserah diri. Adapun pada saat ini. Firman Allah Ta 'ala: "Hai manusia. Namun tidak sepantasnya seorang muslim berpaling dari kitab yang mulia ini di luar bulan Ramadhan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan keutamaan yang begitu banyak bagi para pembacanya meskipun di luar bulan Ramadhan. Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat." (Al-Ma'idah: 15-16). perintah dan larangannya." (Thaha:123) Janganlah seorang muslim memalingkan diri dari membaca kitab Allah. Memang benar bahwa bulan Ramadhan adalah bulan Al Qur'an. Sesungguhnya Al Qur'an diturunkan tidak lain kecuali untuk suatu tujuan yang agung yaitu sebagai pelajaran dan hukum. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan. Firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah. karena ia akan datang pada hari Kiamat sebagai pemberi syafa 'at bagi pembacanya. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Bacalah Al-Qur'an. 5. dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. 4." (HR. "Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku. katanya: Aku mendengar Rasul shallallahu 'alaihi . direnungkan dan dipahami makna. ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

(Hadits Muttafaq 'Alaih)." (HR. dengan didahului oleh surat Al Baqarah dan Ali Imran yang membela pembaca kedua surat ini. karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. katanya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallambersabda: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. atau menjumpai ayat yang melarang sesuatu maka iapun meninggalkan dan menjauhinya. pahala yang banyak. tetapi alif satu huruf. Dari Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhu. dan orang yang dikaruniai Allah harta lalu diinfakkannya pada waktu malam dan siang". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh hasad (iri) kecuali dalam dua perkara. Dari Aisyah radhiallahu 'anhu. lam satu huruf dan mim satu huruf. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan mengatakan: hadits hasan shahih). perintah-perintahnya dan laranganlarangannya. (Lihat kitab Riyadhus Shaalihiin. naiklah dan bacalah dengan pelan sebagaimana yang telah kamu lakukan di dunia. Muslim). Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf." (Hadits Muttafaq 'Alaih). katanya: hadits hasan shahih)." (HR." (HR. 9. 467-469). sedangkan yang . Jika ia menjumpai ayat rahmat. Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash radhiallahu 'anhuma. Dan perlu Anda ketahui. 10. hlm. atau menjumpai ayat adzab. yaitu membaca disertai merenungkan dan memahami maknanya. yakni pahala membaca dan pahala susah payahnya. Jika ia menjumpai ayat yang memerintahkan sesuatu maka ia pun mematuhi dan menjalankannya. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma. katanya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:"Barangsiapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan. 6. Dua pahala. bahwa membaca Al-Qur'an yang berguna bagi pembacanya. sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap dan susah membacanya baginya dua pahala. Bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari maknanya dan mengamalkannya." (HR. ia memohon dan mengharap kepada Allah rahmatNya.wasallam bersabda: "Didatangkan pada hari Kiamat Al-Qur'an dan para pembacanya yang mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia. Yang dimaksud hasad di sini yaitu mengharapkan seperti apa yang dimiliki orang lain. katanya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Para sahabat Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam dahulu jika mempelajari sepuluh ayat dari Al-Qur'an. ia berlindung kepada Allah dan takut akan siksa-Nya. bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dikatakan kepada pembaca Al-Qur'an: "Bacalah. mereka tidak melaluinya tanpa mempelajari makna dan cara pengamalannya. AtTirmidzi. Al-Bukhari) 7. 8. agar mendapatkan apa yang dijanjikan Allah bagi para ahli Al-Qur'an berupa keutamaan yang besar. derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Dari Utsman bin Affan radhiallahu 'anhu. Al-Qur'an itu menjadi hujjah bagi orang yang merenungkan dan mengamalkannya. Maka bersungguh-sungguhlah -semoga Allah menunjuki Anda kepada jalan yang diridhaiNyauntuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan membacanya dengan niat yang ikhlas untuk Allah Ta'ala. dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipatnya. yaitu: orang yang dikaruniai Allah Al-Qur'an lalu diamalkannya pada waktu malam dan siang.

serta mereka diliputi rahmat. hlm. yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an ." (Ali Imran: 191). atau dalam keadaan berbaring. " (Shad: 29). dikerumuni para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapan-Nya. juga membacakan Al-Qur'an kepada orang yang lebih hafal. seperti: Ramadhan. setelah maghrib dan setelah fajar. Namun cara pertama lebih baik.) . Dan dalam hadits shahih dari Ibnu Abbas.. 169-172 dan Haasyiatu Muqaddimatit Tafsiir. Juga mengkhatamkannya kurang dari seminggu pada waktu-waktu yang mulia dan di tempat-tempat yang mulia. karena melihat mushaf merupakan ibadah.. Hal itu menunjukkan dianjurkannya mempelajari Al-Qur'an pada bulan Ramadhan dan berkumpul untuk itu. Dua Tanah Suci dan sepuluh hari Dzul Hijjah karena memanfaatkan waktu dan tempat. dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. Dalam hadits Ibnu Abbas di atas disebutkan pula mudarasah antara Nabi dan Jibril terjadi pada malam hari. Jika membaca Al-Qur'an khatam dalam setiap tiga hari pun baik. menghadap kiblat. " (Al-Baqarah: 185). Firman Allah Ta 'ala: "lni adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. kembali terkumpulnya semangat dan bertemunya hati dan lisan untuk merenungkan. Berdasarkan firman Allah: "(Yaitu) orang-orang yang dzikir kedada Allah sambil berdiri." (Al-Muzzammil: 6). berjalan dan menaiki kendaraan.tidak mengamalkan dan memanfaatkannya maka Al-Qur'an itu menjadi hujjah terhadap dirinya (mencelakainya). Dan juga menunjukkan dianjurkannya memperbanyak bacaan Al-Qur'an pada bulan Ramadhan.. Seperti dinyatakan dalam firman Allah: "Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu'). tidur. Membaca ayat sesudahnya. Boleh membaca sambil berdiri. him. Membaca ayat yang dibaca sahabat Anda. Ini menunjukkan dianjurkannya banyak-banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadhan pada malam hari. Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Muslim). dengan setiap hari' membaca sepertujuh dari Al-Qur'an dengan melihat mushaf. atau duduk. kecuali turunlah ketenangan atas mereka.. oleh Ibnu Katsir. Kadar bacaan yang disunatkan Disunatkan mengkhatamkan Al-Qur'an setiap minggu. Sedangkan Al-Qur'anul Karim merupakan dzikir yang paling agung." (HR. oleh Ibnu Qaasim. Disunatkan membaca Al-Qur'an dalam kondisi sesempurna mungkin. Ada dua cara untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim: 1. Bulan Ramadhan memiliki kekhususan dengan Al-Qura'nul Karim. mencari waktu-waktu yang paling utama seperti malam. 107. sebagaimana firman Allah:"Bulan Ramadhan. berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr: "Bacalah AlQur'an itu dalam setiap tiga hari" (Lihat kitab Fadhaa'ilul qur'an. karena malam merupakan waktu berhentinya segala kesibukan. duduk. yakni dengan bersuci. 2. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadhan setiap malam untuk membacakan kepadanya Al-Qur'anul Karim.

bila hal tersebut dikhawatirkan membuatnya lupa. Mereka lakukan hal itu supaya sesuai dengan irama lagu-lagu yang merdu. tiada keselamatan kecuali dengannya dan tidak ada yang dapat dijadikan pegangan sesuatu yang menyelisihinya. beliau berkata : "Itu bid'ah. oleh Asy-Syathibi. maka dekat waktunya ia mencapai tujuan dan menggapai cita-cita serta mendapati dirinya termasuk orang-orang pendahulu. cahaya penglihatan dan hujjah. Jika hal itu dapat mengubah aturan Al-Qur'an . Mahasuci firman Allah dari hal itu semua.) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: "Irama-irama yang dilarang para ulama untuk membaca Al-Qur'an yaitu yang dapat memendekkan huruf yang panjang.Dan makruh menunda khatam Al-Qur'an lebih dari empat puluh hari." (Lihat kitab Fadhaa'ilul qur'an. sendi agama. yaitu sunnah yang menjelaskan kitab ini.) Hukum melagukan Al-Qur'an : Pembaca dan pendengar Al-Qur'an yang hatinya disibukkan dengan lagu dan sejenisnya -yang dapat mengakibatkan perubahan firman Allah. Imam Ahmad berkata : "Betapa berat beban Al-Qur'an itu bagi orang yang menghafalnya kemudian melupakannya. Kalau demikian halnya." (HR." ( LihatAI Muwafaqaat. 125126. menghidupkan huruf yang mati dan mematikan yang hidup. mau tidak mau bagi siapa yang hendak mengetahui keuniversalan syariat. Adapun suara-suara dengan lagu yang diada-adakan yang terdiri atas nada dan irama yang melalaikan. serta aturan musikal. Imam Ahmad melarang talhin dalam membaca Al-Qur'an. Hal ini diperkuat hadits Hakim bin Hizam yang lafazhnya: "Jangan menyentuh Al-qur'an kecuali jika kamu suci. sumber hikmah. bukti kerasulan." (Al-Waqi'ah: 79). adalah ucapan para imam terkemuka dan salaf pendahulu yang dapat membimbingnya dalam tujuan yang mulia ini. dasarnya firman Allah Ta'ala: "Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Malik dalam Al-Muwaththa. padahal kita diperintahkan untuk memperhatikannya sebenamya menghalangi hatinya dari apa yang dikehendaki Allah dalam kitabNya. memanjangkan yang pendek. memutuskannya dari pemahaman firman-Nya. dan patuh penuh ketaatan. him. berkeinginan mengenal tujuan-tujuannya serta mengikuti jejak para ahlinya harus menjadikannya sebagai kawan bercakap dan teman duduknya sepanjang siang dan malam dalam teori dan praktek. Membacanya diperlakukan demikian. Ad-Daruquthni dan lainnya)". Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wassallam: "Tidak dibenarkan menyentuh Al-Qur'an ini kecuali orang yang suci. Selainnya. tunduk. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Fadhaailul Qur'an mengatakan: "Sasaran yang diminta menurut syara' tiada lain yaitu memperindah suara yang dapat mendorong untuk merenungkan dan memahami Al-Qur'an yang mulia dengan khusyu'. maka Al-Qur'an adalah suci. Dan tidaklah mampu atas hal itu kecuali orang yang senantiasa menggunakan apa yang dapat membantunya." Dilarang bagi yang berhadats kecil maupun besar menyentuh mushaf. Ath-Thabrani dan Al-Hakim dengan menyatakannya shahih). Tiada jalan menuju Allah selainnya. dan dalam rombongan pertama jika ia mampu. 31224." (HR. oleh Ibnu Katsir. Al-Qur'anul Karim syari'at sempurna: Asy-Syathibi dalam kitab Al-Muwaafaqaat mengatakan : "Sudah menjadi kesepakatan bahwa kitab yang mulia ini adalah syari'at yang sempurna. yaitu yang menyerupai lagu. dari hal ini dan tak layak jika dalam.

dan ia akan bangun di pagi hari dalam keadan segar dan bersih jiwanya. Pertama: Barangsiapa menunaikannya. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Asyqor menerangkan: At-Tahajjud adalah sholat di waktu malam sesudah bangun tidur. (Muttafaqun alaih) Kedua: Qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang shalih dan calon penghuni surga. siapa yang meninggalkan qiyamul lail. (lihat Zubdatut Tafsir. dia akan terpelihara dari gangguan setan. Dr. 375 dan Tafsir Ibnu Katsir: 3/54-55) Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: Sholat yang paling utama sesudah sholat fardhu adalah qiyamul lail (sholat di tengah malam). Beliau shallallahu alaihi wa sallam pernah menasihati Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma: Wahai Abdullah. 107. Adapun makna ayat sebagai ibadah nafilah yakni sebagai tambahan bagi ibadah-ibadah yang fardhu. (yakni) mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. (Lihat Haasyiatu Muqaddimatit Tafsiir. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat untuk sholat. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah (yakni Abdullah bin Umar bin Khaththab radhiyallahu anhuma -ed) seandainya ia sholat tengah malam.) Qiyamullail (Shalat Malam) Qiyamul lail atau yang biasa disebut juga Sholat Tahajjud atau Sholat Malam adalah salah satu ibadah yang agung dan mulia . berarti ia telah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. ia akan bangun di pagi hari dalam keadan jiwanya dililit kekalutan (kejelekan) dan malas untuk beramal sholeh. hlm. sholat tahajjudlah kamu sebagai ibadah nafilah bagimu. (Muttafaqun alaih). Ketiga: Siapa yang menunaikan qiyamul lail itu. Allahsubhanahu wa ta ala berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air. tentu kita akan berlomba-lomba untuk menggapainya. Akan tetapi bila seorang hamba mengamalkannya dengan penuh kesungguhan. oleh Ibnu Qaasim. Banyak nash dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan keutamaan ibadah ini. hal. mudah-mudahan Rabb-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. maka beliau menyatakan: Orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Andaikan kita tahu keutamaan dan keindahannya. (HR Muslim No. (Adz-Dzariyat: 15-18). sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. 2478 dan 2479). sebagaimana firman-Nya: Dan pada sebagian malam hari. lalu ia meninggalkannya. (Al-Isro :79).dan menjadikan harakat sebagai huruf. Sebaliknya. (HR Bukhari 3/31 dan Muslim 2/185). Disebutkan bahwa sholat lail itu merupakan ibadah yang wajib bagi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Berat memang. ia kerjakan sholat malam. dan tidak setiap muslim sanggup melakukannya. yang disyari atkan oleh Allah Subhanahu wa Ta ala sebagai ibadah nafilah atau ibadah sunnah. . maka haram hukumnya. janganlah engkau menjadi seperti fulan. maka ia memiliki banyak keutamaan. dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). dan sebagai ibadah tathowwu (sunnah) bagi umat beliau.

sehingga terdengar seperti suara dengungan lebah (yakni Al-Qur an yang beliau baca dalam sholat lailnya seperti dengungan lebah. sungguh aku tidak suka tinggal di dunia ini. Maka apabila (ternyata) ia bangun dan menyebut nama Allah Ta ala (berdoa). Abu Sulaiman berkata: Malam hari bagi orang yang setia beribadah di dalamnya. lalu Ia berfirman: Adakah orang yang berdoa agar Aku mengabulkan doanya? (HR Bukhari 3/25-26). maka ia berpagi hari dalam keadaan kotor jiwanya dan malas (beramal shalih). Maka ia berpagi hari dalam keadaan segar dan bersih jiwanya. itu lebih nikmat daripada permainan mereka yang suka hidup bersantai-santai. niscaya Aku pun akan memberinya. Setiap simpulnya ditiupkanlah bisikannya (kepada orang yang tidur itu): Bagimu malam yang panjang. tidurlah dengan nyenyak. maka terurailah (terlepas) satu simpul. bersilaturrahmi dan sholat berjamaah. Hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sabda beliau: Di waktu malam terdapat satu saat dimana Allah akan mengabulkan doa setiap malam. Allah akan memberi sesuatu bagi orang yang meminta kepada-Nya. Ibnu Mas ud radhiyallahu anhu justru mulai bangun untuk shalat tahajjud. Al-Imam Ibnu Al-Munkadir menyatakan : Bagiku. Dan kemudian apabila ia sholat. maka Allah menyelimuti mereka dengan cahaya-Nya. Hal ini terus terjadi sampai terbitnya fajar. sampai menjelang fajar menyingsing. dan siapa yang berdoa kepadaKu. karena beliau membaca dengan suara pelan tetapi bisa terdengar oleh orang yang ada disekitarnya). akan terhalang dari qiyamul lail. terurailah simpul yang terakhir. Al-Imam Hasan Al-Bashri juga pernah menegaskan: Sesungguhnya orang yang telah melakukan dosa. Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah pernah ditanya: Mengapa orang-orang yang suka bertahajjud itu wajahnya paling bercahaya dibanding yang lainnya? Beliau menjawab: Karena mereka suka berduaan bersama Allah Yang Maha Rahman. Seandainya tanpa adanya malam. dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya bila ia memohon ampunan kepada-Nya. siapa yang memohon (sesuatu) kepada-Ku. Jika tidak (yakni tidak bangun sholat dan ibadah di malam hari). Dalam riwayat lain disebutkan. di malam hari itu ada satu waktu dimana Allah Subhanahu wa Ta ala akan mengabulkan doa orang yang berdoa. terurailah satu simpul lagi. (HR Muslim No. Kemudian apabila ia berwudhu. niscaya Aku mengampuninya. 757). yakni qiyamul lail. kelezatan dunia ini hanya ada pada tiga perkara. bahwa Allah Subhanahu wa Ta ala juga berfirman: Barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku. (Muttafaqun alaih) Keempat: Ketahuilah. Dalam riwayat lain juga disebutkan oleh beliau shallallahu alaihi wa sallam: Rabb kalian turun setiap malam ke langit dunia tatkala lewat tengah malam. (Tafsir Ibnu Katsir 3/54) Kesungguhan Salafus Shalih untuk menegakkan Qiyamul lail Disebutkan dalam sebuah riwayat.Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga menceritakan: Setan mengikat pada tengkuk setiap orang diantara kalian dengan tiga ikatan (simpul) ketika kalian akan tidur. Ada seseorang yang bertanya: Aku tidak dapat bangun . niscaya Aku akan mengabulkannya. bahwa tatkala orang-orang sudah terlelap dalam tidurnya.

sebagaimana riwayat Tsa'labah bin Abi Malik. kami tidak akan mendapatkan waktu falaah. Faryabi dalam Kitab Shiam I/73 . Pertama dari Nu'man bin Basyir ia berkata : "Kami pernah shalat (malam) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada malam ke 23 di bulan Ramadhan hingga sepertiga malam yang pertama. karya Dr Ahmad Farid) Pembaca yang budiman. Mudahmudahan. penerjemah Abdurrahman Mubarak Ata. kita semua termasuk diantara hamba-hamba-Nya yang diberi keutamaan menunaikan qiyamul lail secara istiqamah. niscaya Dia akan membangunkanmu di waktu malam. B. Dan beliau tidak menampakkan kebencian terhadap mereka tersebut". inilah beberapa keutamaan dan keindahan qiyamul lail. Ia berkata: Kami menyebut sahur dengan sebutan falaah". Sanadnya SHAHIH dan dishahkan oleh Hakim] Hakim berkata: Hadits ini merupakan dalil yang terang bahwa Shalat Tarawih di masjid-masjid kaum Muslimin adalah SUNNAH (dianjurkan).90 Abu Dawud I : 217 dan Baihaqi. hal. [Diriwayatkan oleh Ibnu 'Abi Syaibah dalam AlMushannaf II : 90/2. sabdanya: Apa yang mereka lakukan? Salah seorang berkata : Ya Rasulullah! Mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat membaca AlQur'an dan Ubai bin Ka'ab membacakannya. akan merasakan keindahannya bagi orang yang memang hatinya telah diberi taufik oleh Allah Ta ala. Nasaa'i I : 238. penulis Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly. [Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam sunannya II : 495 ia berkata Hadits ini MURSAL HASAN. Edisi IndonesiaSifat Puasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam oleh terbitan Pustaka Al-Mubarok (PMR). (Tazkiyyatun Nufus. suatu malam di bulan Ramadhan. TAQRIR Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. dan tidak akan merasakan keindahannya bagi siapa pun yang dijauhkan dari taufik-Nya. Tentang ini terdapat beberapa hadits. Disunnahkannya Shalat Tarawih Berjama'ah Tidak syak lagi bahwa shalat Tarawih dengan berjama'ah adalah sangat dianjurkan berdasarkan pada: A.untuk untuk qiyamul lail. Ibnu Nashr halaman 89. Sungguh. Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid. kemudian kami shalat lagi bersamanya pada malam ke 25 hingga pertengahan malam. maka beliau melihat orang-orang shalat di tepi masjid. Judul Asli : Shifat shaum an Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Fii Ramadhan. kemudian beliau mengimami kami pada malam ke 27 hingga kami mengira. ia berkata: " Telah keluar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Cetakan I Jumadal Akhir 1424 H. Penerbit Al Maktabah Al islamiyyah cet.II/72. Ahmad IV : 272.] Penjelasan : Hadits ini telah diriwayatkan dengan MAUSHUL (sanad yang bersambung) melalui jalan lain dari Abu Hurairah dalam kitab Al-Mutabaat was Syawahid. sanadnya LA BA'SA BIHI (cukup). dan adalah Ali bin Abi Thalib menganjurkan Umar . dan mereka shalat berjama'ah dengannya. Dikeluarkan oleh Ibnu Nashr dalam Qiyamul-Lail. FI'IL (Perbuatan) beliau sendiri. maka beritahukanlah kepadaku apa yang harus kulakukan? Beliau menjawab: Jangan engkau bermaksiat (berbuat dosa) kepada-Nya di waktu siang. Wallahu waliyyut taufiq. Maka sabdanya: "Mereka telah mengerjakan yang baik" atau "telah benar mereka". Ke 5 th 1416 H.

[Diriwayatkan oleh Ahmad III : 199. maka orang-orang shalat mengikuti shalatnya. lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. beliau tinggalkan tikar itu sebagaimana adanya. 'Aisyah melanjutkan: Beliau bertanya kepadaku: "Bagaimana orang-orang bisa menjadi seperti itu ya 'Aisyah?" Aku menjawab: Ya Rasulullah! Orang-orang mendengar tentang shalatmu bersama mereka yang di masjid tadi malam. lalu aku kerjakan. kemudian beliau masuk rumahnya dan orang-orang memastikan hal itu. keduanya dengan sanad yang SHAHIH. kemudian aku datang dan aku berdiri di sampingnya. justru itulah yang mendorongku untuk melakukan apa yang aku perbuat". Setelah selesai shalat Fajar (Shubuh). dan kamu tidak sanggup mengerjakannya . shalat di bulan Ramadhan. kemudian masuk rumahnya. Kemudian Ia keluar ke pintu sesudah shalat Isya' yang terakhir. kemudian bertasyahhud dan berkata : "Amma ba'du ! Wahai orang-orang. oleh karena itu mereka berkumpul agar engkau mau shalat bersama mereka. Demikian juga Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam Al-Aushath dan AlJam'u III : 173] Ketiga dari 'Aisyah ia berkata : " Pernah orang-orang shalat (malam) di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. demi Allah dan Alhamdulillah tadi malam aku tidur pulas. kami bertanya : Ya Rasulullah ! Apakah engkau tidak mengetahui kami tadi malam?. Ketika kami masuk waktu pagi. beliau meringkas shalatnya. kemudian beliau berpaling dan masuk (ke rumah). lalu aku kerjakan. Kedua dari Anas ia berkata : "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau menjawab: "Ya. maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat Isya' bersama mereka. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merasa bahwasanya kami berada di belakangnya. sehingga bertambah banyaklah pengunjung di malam yang ke tiga. Beliau berkata : "Gulunglah tikarmu ini ya 'Aisyah"." Pada riwayat lain : "Tetapi aku takut diwajibkan atas kamu shalat malam (itu). (Akhirnya) pada hari keempat masjid tidak mampu lagi menampung pengunjungnya. tidak tersembunyi bagiku tempat-tempat kamu. pada bulan Ramadhan dengan sendiri-sendiri. pada malam itu beliau keluar dan orang-orang shalat mengikuti shalatnya. kemudian masuklah beberapa orang dari mereka sambil berkata : "As-Shalat !" hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar untuk shalat Shubuh. tetapi aku khawatir akan dijadikan kewajiban buat kamu sekalian. sedangkan orang-orang mengetahui tempatnya. 212 dan 291.bin Khattab radyillahu 'anhum untuk melestarikan sunnah ini. kemudian yang lain lagi. kemudian datang yang lain. Ketika pagi hari orang-orang memperbincangkan shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersama mereka yang di masjid pada malam itu. (Akibatnya) orang-orang berkumpul lebih banyak lagi sehingga masjid menjadi penuh sesak. menyuruh aku mendirikan tikar di pintu kamarku. beliau mengerjakan shalat yang tidak dikerjakannya bersama kami. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar pada malam yang kedua. Malam itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidur dengan tidak lengah. shalat bersama mereka. Pada pagi harinya orang-orang menceritakan kejadian itu. lalu ada kurang lebih lima atau enam orang. sehingga waktu itu kami menjadi kelompok (berjumlah lebih kurang 10 orang). atau lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah itu yang mengikuti shalatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ketika beliau masuk rumahnya. beliau menghadap ke orang banyak. orang-orang itu mempunyai sedikit hafalan Al-Qur'an. ('Aisyah berkata) : Kemudian Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam. shalat malam yang panjang. juga Ibnu Nashr halaman 89. Al-Mustadrak I : 440. Ia ('Aisyah) berkata : Lalu orang-orang yang di masjid mengerumuni beliau.

dan dalam rukunya beliau mengucap "subhana rabbiyal azhim. Penjelasan : Perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berjama'ah selama tiga malam bersama mereka. kemudian duduk. b) Shalat sendiri-sendiri (mengadakan jama'ah masingmasing). Maka beliau shalat empat raka'at dan membaca padanya surah Al-Baqarah dan Ali 'Imran dan An-Nisaa' dan Al-Maidah serta Al-An'am sehingga datang Bilal untuk adzan buat shalat (Fajar)". Juga oleh Imam Tirmidzi I : 303 serta Ibnu Majah dalam I : 290 dan Hakim I : 271 tentang ucapan duduk antara dua sujud. Tetapi dengan wafatnya beliau. oleh karena itu Umar radyillahu 'anhu berusaha menghidupkan kembali tuntunan tersebut sebagaimana disebutkan di atas. maka hilang pula kekhawatiran tersebut (karena tidak ada lagi perubahan hukum syariat sesudah beliau). dan adalah sujudnya selama berdirinya. Lafadz "wal amru 'ala dzalika" = keadaan orang-orang seperti itu mempunyai dua pengertian yaitu : a) meninggalkan jama'ah dalam Tarawih.. tidak dapat diartikan bahwa anjuran itu sudah dihapuskan. Keempat. kemudian ia menuangkan setimba air (berwudhu').. kemudian (setelah membaca surat al-Fatihah) beliau membaca surah Al-Baqarah. kemudian mengangkat kepalanya dari sujud... kemudian mengangkat kepalanya dari ruku'. demikian juga pada masa khalifah Abu Bakar dan permulaan kekhalifahan Umar (Hadits Shahih Riwayat Bukhari. Abu Dawud Nasa'i. riwayat-riwayatnya ini saling menambah antara satu dengan yang lain. Kemudian beliau sujud.. karena ketika itu beliau menyebutkan illat-nya yaitu "aku takut/ khawatir akan diwajibkan atas kamu". Ia (Hudzaifah) berkata selanjutnya : Kemudian beliau ruku'. dan adalah (lama) ruku'nya seperti (lama) berdirinya. Adapun sikap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak hadir bersama mereka pada malam ke empat. Muslim. orang-orangnya kepercayaan. Nasa'i dalam sunannya I : 246. Hudzaifah bin Yaman menceritakan : "Telah bangun Rasululullah shallallahu 'alaihi wa sallam di suatu malam pada bulan Ramadhan di kamarnya yang terbuat dari pelepah korma. . tetapi Nasa'i menganggap ini Mursal dengan menyebut illatnya bahwa Thalhah bin Yazid tidak aku ketahui mendengar (hadits ini) dari Hudzaifah. pada duduk antara dua sujud beliau mengucap "Rabbigh Firli".90. Penulis lebih cenderung pada pengertian yang (b). merupakan petunjuk jelas bahwa shalat Tarawih itu sebaiknya dikerjakan dengan berjama'ah. kemudian mengucap (setelah bertakbiratul ihram) "Allahu Akbar Allahu Akbar" tiga kali. berarti kita kembali kepada hukum yang terdahulu yaitu anjuran berjama'ah. kemudian sujud dan berkata : "Subhana Rabbiyal A'laa"." Pada riwayat lain Zuhri menambahkan : Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat sedangkan orang-orang dalam keadaan seperti itu. Ahmad V : 400 melalui Thalhah bin Yazid Al-Anshari dari Hudzaifah. Hakim juga mengesahkannya dan Dzahabi menyetujuinya. lama duduknya sebagaimana sujudnya. subhana rabbiyal azhim". Demikian pula sikap yang diambil oleh Jumhur Ulama'. Ahmad dan Faryabi serta Ibnu Nashr). Beliau mengucap dalam sujudnya : "Subhana Rabbiyal A'laa". "Dzal Malakut wal Jabarut wal Kibriyaa' wal 'Azhmah" (yakni doa iftitah).. lalu berdiri (i'tidal) sebagaimana (lama) ruku'nya dan mengucap : "Li Rabbiyal Hamdu". Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II : 90/2 dan Ibnu Nashr pada halaman 80 .

dan Ibnu Nashr hal 89. Thayalisi I : 115 serta Baihaqi II : 121-122. orang yang shalat di bulan Ramadhan bersama orang banyak atau sendirian . Abu Dawud I : 217. Mendukung hadits ini adalah riwayat Abu Dawud dalam kitab Al-Masaail hal 62. sanad hadits ini telah disambung oleh 'Amr bin Marrah dari Abi Hamzah yang dia itu adalah Thalhah bin Yazid. ia berkata. lalu kami bertanya : Ya Rasulullah ! Alangkah baiknya kalau seandainya engkau kerjakan sunnah itu dengan kami dalam sisa malam kami ini. C. tapi melakukan dengan jama'ah adalah lebih utama dengan dasar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya beberapa malam bersama para shahabat. Faryabi I : 71 dan II : 72.Menurut pedapat saya. . dan ia shalat bersama kami pada malam kelima. lalu ia shalat (malam) bersama kami hingga larut sepertiga malam. disahkan oleh Nasa'i I : 238 dan Ibnu Majah I : 397 dan Thahawi dalam Syarhul Ma'aanil Atsar I : 206. aku juga mendengar ia berkata : Aku menyukai orang-orang yang shalat bersama imam dan witir bersamanya. sehingga tinggal tujuh hari dari bulan (Ramadhan). "Abu Dzar radhiyallahu 'anhum berkata : Kami pernah berpuasa bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tetapi beliau tidak shalat bersama kami. Tirmidzi II : 72-73. Pengertian berjama'ah pada waktu awwal untuk shalat Tarawih lebih afdhal baginya daripada shalat sendirian. juga Ahmad V : 398 dan Baghawi pada hadits Ali bin Ja'di I : 4/1 dari Syu'bah dari 'Amr. dan ia ajak keluarga dan istrinya. kemudian di hari keenam ia tidak shalat bersama kami lagi. Nasa'i I : 172. akan ditetapkan baginya (seperti) shalat semalam (suntuk)". Ia menjawab : Orang yang shalat bersama orang banyak . pengurangan dan beberapa perubahan kecil. dan demikian pula yang dilakukan kaum Muslimin mulai kekhalifahan Umar radhiyallahu 'anhumhingga sekarang. sanadnya shahih. Maka jawabnya : "Sesungguhnya barangsiapa yang shalat (malam) bersama imam hingga selesai. hingga kami khawatir (kehilangan) al-falaah. akan ditetapkan baginya (pahala) di sisi malamnya". Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah II : 90/2. Nabi shallallhu 'alaihi wa sallam bersabda : "Sesungguhnya seorang lakilaki apabila ia shalat bersama imam. Aku bertanya: "Apakah Al-Falaah itu?" Jawabnya: "Yaitu Sahur". kemudian Abu Dawud berkata : "Ahmad ditanya dan aku mendengar : bagaimana tentang mengakhirkan pelaksanaan shalat Tarawih hingga akhir malam ? Ia menjawab : "Tidak ada sunnah kaum Muslimin yang lebih baik dan lebih aku sukai dari pada itu". sebagaimana yang diceritakan pada riwayat 'Aisyah terdahulu. Syu'bah memandang bahwasanya ia adalah Shillah bin Zufar dari Hudzaibah. Muslim meriwayatkan II : 186 melalui jalan Al-Mustaurad bin Ahnaf dari Shillah bin Zufar yang semakna dengan ini disertai tambahan. lalu ia shalat bersama kami. Thahawi dalam "Al-Musykil" I : 308. walau mengakhirkannya hingga akhir malam. Yang seperti ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Nashr. serta Baihaqi II : 494. Semua sanad mereka SHAHIH. Jadi walaupun menta'khir shalat Tarawih itu mempunyai keutamaan sendiri. Kemudian setelah itu ia tidak lagi shalat bersama kami hingga tinggal tiga hari dari bulan itu. Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud I : 139-140. hingga larut pertengahan malam. halaman 91 dari Ahmad. "Saya mendengar Ahmad ditanya : Mana yang lebih engkau sukai. Keterangan-keterangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (qaul) tentang keutamaan Tarawih dengan berjama'ah. kemudian ia shalat lagi bersama kami pada malam ketiganya. ia mendengar dari seorang laki-laki dari Absi.

Baihaqi II:495-496 serta Ahmad VI:36. termasuk pada jumlah tersebut dua raka'at Fajar/Shubuh. bahwasanya ia berkata : "Aku perhatikan shalat malam Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam. kemudian ia shalat empat (raka'at). sebab tambahan dua raka'at yang ada pada riwayat Malik dan Bukhari bisa diartikan ba'diyah Isya' atau shalat Iftitah (Shalat pembukaan sebelum memulai shalat malam). Tirmidzi II:302-303. hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud I:210. ketika sampai di Suqya (kota yang terletak antara Mekkah dan Madinah). kemudian shalat dua raka'at. kemudian shalat dua raka'at (tidak sepanjang dua raka'at sebelumnya). yang demikian adalah 13 raka'at". dasarnya adalah riwayat Ibnu Nashr dalam kitab Qiyamul Lail halaman 48 dimana diceritakan : Bahwa kami (shahabat) pulang dari Hudaibiyah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.104. Tentang shalat Iftitah ini Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Adapun perincian 13 raka'at yang dimaksud pada riwayat di atas adalah sebagaimana riwayat Zaid bin Khalid l-Juhani.73. kemudian shalat dua raka'at (tidak sepanjang dua raka'at sebelumnya). kemudian ia shalat dua raka'at yang panjang sekali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan Jabir ada di sisinya. dan dua raka'at ini tidak sepanjang dua raka'at sebelumnya. Nasa'i I:248. Abu Dawud dan Ibnu Nashr] Untuk penulis lebih cenderung mengatakan dua raka'at yang ringan adalah dua raka'at ba'diyah Isya'. Muslim. [Hadits Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim] Selain oleh Bukhari dan Muslim. kemudian shalat dua raka'at (tidak sepanjang dua raka'at sebelumnya). kemudian shalat tiga belas raka'at. kemudian ketika mendengar adzan shubuh. Tetapi pada riwayat lain dari Malik dan juga Bukhari bahwasanya 'Aisyah berkata : Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. [Diriwayatkan oleh Malik. biasa memulai shalat malam (11 raka'at) itu dengan dua raka'at yang ringan. Abu Awanah. Pada riwayat lain bagi Abi Syaibah II:16/1 dan Muslim serta lainnya disebutkan bahwa shalat beliau di bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya adalah 13 raka'at. shalat malam 13 raka'at. Tidak pernah Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam kerjakan (tathawwu') di bulan Ramadhan dan tidak pula di bulan lainnya lebih dari sebelas raka'at. jangan engkau tanya panjang dan bagusnya kemudian ia shalat tiga raka'at". tetapi sebenarnya tidak demikian halnya. Pada zahirnya kedua riwayat di atas kelihatan bertentangan. Maka ia menjawab . kemudian witir satu raka'at. kemudian mereka berdua shalat Isya'. ia shalat dua raka'at yang ringan. Ia shalat empat (raka'at) jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. yaitu (Ia) shalat dua raka'at yang ringan. .Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Tidak Pernah Shalat Lebih Dari 11 Raka'at Sehubungan dengan masalah ini kami hanya menyebutkan dua hadits yaitu : Pertama "Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahwasanya ia bertanya kepada 'Aisyah radyillahu anhatentang shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bulan Ramadhan. Malik I:134.

maka sabdanya "Sesungguhnya aku khawatir (shalat itu) akan diwajibkan atas kamu sekalian". dua raka'at dua raka'at. Wallahu A'lam. ia berkata : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat bersama kami di bulan Ramadhan (sebanyak) delapan raka'at dan witir (satu raka'at). Maka pada hari berikutnya kami berkumpul di masjid dan mengharap beliau keluar (untuk shalat). sanad hadits ini HASAN karena dikuatkan oleh hadits yang pertama. Al-Hafidz Ibnu Hajar memberi isyarat penguatannya dengan hadits Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban yang terdapat dalam kitab shahih mereka berdua. bahkan mereka beranggapan salam satu kali itu tidak shah shalatnya. Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Imam Az-Zaila'i dalam kitab Nashbur-Raayah : II :153. Hadits ini bertentangan dengan hadits 'Aisyah yang terdapat dalam shahihain. untuk menunjukan bolehnya satu kali salam. Dalam hal ini 'Aisyah lebih mengetahui hal ihwal Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada malam harinya bila dibandingkan dengan yang lain". sanadnya lemah. Ibnu Hajar mengatakan : "Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Abbas. pada keterangan hadits pertama. Dalam kitab Fathul Baari III:10 dan At-Takhlis halaman 119. kemudian kami masuk kepadanya. bahwasanya Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat (malam) di bulan Ramadhan 20 raka'at dan beriwitir satu raka'at itu. sedangkan Thabrani dalam AlMu'jamus Shagir. Maksudnya dengan satu kali salam. [Hadits Riwayat Thabrani dan Ibnu Nashr]. lalu kami berkata : Ya Rasulullah ! Tadi malam kami telah berkumpul di masjid dan kami harapkan engkau mau shalat bersama kami. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan. KELEMAHAN HADITS 20 RAKA'AT Dalam kitab Fathul Baari IV:205-206. bahwa disebut demikian.Kedudukan hadits ini memang tidak begitu kuat karena pada sanadnya terdapat rawi SYARHABIL BIN SA'AD. Sedang penulis memilih pendapat kedua. tetapi tidak keluar hingga masuk waktu pagi. Penulis berpendapat : Hadits ini memang lemah sekali. seperti yang dinyatakan Imam Suyuthi dalam Al-Hawi lil Fatawaa II:73 yang menyebabkan kelemahannya adalah rawi yang bernama ABU SYAIBAH IBRAHIM BIN 'UTSMAN. Yang lebih afdhal adalah memberi salam dalam setiap dua raka'at sebagaimana sabda beliau : "Shalat malam dan siang. Ibnu Nashr meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya di halaman 90. . Sungguhpun demikian ia dapat dijadikan pertimbangan. bahwa sunnah ba'diyah Isya' masuk dalam jumlah 13 raka'at tersebut. Kedua "Artinya : Dari Jabir bin Abdullah radyillahu 'anhum. padanya terdapat kelemahan. halaman 108. Begitu pula para pengikut Imam Syafi'i.

Ibnu Ma'in menyebutnya Laisa bits-tsiqah = tidak termasuk orang kepercayaan. Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits ini dalam Al-Mushannaf II:90/2. seperti tentang tidak dibinasakannya ummat kecuali pada bulan Maret atau hadits hari Kiamat tidak akan datang kecuali pada bulan Maret dan lain sebagainya. Baihaqi menegaskan bahwa Abi Syaibah bersendirian (tafarada bihi) dan ia ini lemah. Semua riwayat ini pasti melalui jalan Ibrahim bin 'Utsman dari Hakim dari Muqsam dari Ibnu Abbas secara marfu' (sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam). karena isinya bertentangan dengan hadits 'Aisyah dan Jabir. Begitu pula pernyataan Al-Haitsami dalam Majma'uz Zawaid III:172 bahwa dia itu lemah. Yang sebenarnya ia itu sangat lemah sekali. Jurjani menyebutnya "saaqit" = yang gugur. adapun hadits riwayat . Imam Suyuthi. Ibnu Katsir mengatakan : Bahwa siapa saja yang dikatakan Bukhari "Sakatu'anhu" berarti rawi itu berada dikedudukan yang paling rendah dan jelek (menurut pandangannya). sedangkan hadits ini seperti dimaklumi adalah sangat lemah. dan lebih dari itu Imam AdzDzahabi memasukkan hadits ini dalam kitab Manakir-nya (kumpulan hadits-hadits Munkar). Adapun haditsnya di tentang shalat Tarawih ini termasuk salah satu hadits Munkarnya. setelah menyebutkan hadits riwayat Ibnu Hiban beliau berkata : "Singkatnya dua puluh raka'at itu. sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar 'Asqalani dan Zaila'i di atas. Dari ucapan As-Subki terdapat isyarat halus bahwa Ibnu Hajar Haitsami tidak akan mengamalkan hadits dua puluh raka'at tersebut. sedangkan Syu'bah mendustakannya dalam suatu cerita/qishah. Penulis telah menelusuri sumber-sumbernya tetapi tidak didapati kecuali melalui jalannya. Selanjutnya Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam kitab Al-Fatawal Kubra I:195 menyebut rawi iniSyadidud-dha'fi yaitu sangat lemah sekali. bahkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia Matrukul Hadits (ditinggalkan haditsnya). Bukhari berkata : Sakatu 'anhu (Ulama Hadits mendiamkannya). Thabrani mengatakan bahwa tidak diriwayatkan dari Ibnu Abbas kecuali dengan sanad ini. Thabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir III:148 dan Al-Aushath. begitu pula Adz-Dzahabi dalam Al-Muntaqa Minhu III:2 dan Baihaqi dalam Sunannya II:496. Pada halaman 118 kitab Ikhtisar fi 'Ulumul Hadits. dan bahwasanya ia biasa meriwayatkan hadits-hadits maudlu'. Abdun bin Hamid dalam Al-Muntakhab Minal Musnad 34:I/1. Jadi jelas hadits ini tidak dapat dipakai karena seperti yang dikatakan As-Subki bahwa salah satu syarat bolehnya mengamalkan hadits lemah itu ialah apabila hadits itu tidak terlalu lemah. tidak pernah dikerjakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. maksudnya haditsnya tidak dipakai. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas penulis beranggapan bahwa haditsnya dapat disejajarkan dengan Hadits Maudlu'.Dalam kitab At-Taqriib Ibnu Hajar menyebut rawi ini sebagai Matrukul Hadits.

biasa i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. "Dari 'Aisyah.Ibnu Hibban tersebut sudah sesuai dengan hadits 'Aisyah yang menyebutkan bahwa beliau tidak pernah mengerjakan lebih dari 11 raka'at. (Hadits Shahih riwayat Ahmad. Muhalla 5:179. baik dalam bulan Ramadhan atau lainnya. Muslim 3:176. "Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha. Fathul Baari 4:271 nomor 2462. maka beliau menghidupkan malam itu. ia berkata : "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Bukhari 2:255. sebab dalam riwayat Ibnu Hibban tersebut diterangkan bahwa beliau shalat Tarawih delapan raka'at. seperti misalnya mengqadha' dua raka'at ba'diyah Zhuhur setelah shalat Ashar. Berdasarkan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Imam Suyuthi cenderung memilih sebelas raka'at dan sekaligus menolak yang dua puluh raka'at karena kelemahan riwayatnya. istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.'UKUUFAN. Ahmad 6:292 dan Baihaqy 4:315. Kemudian berwitir tiga raka'at. Disyariatkannya Para Ulama sepakat bahwa i'tikaaf disyari'atkan dalam agama Islam dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selalu mengerjakan sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits. 320). (Hadist riwayat Bukhari 2:255. apabila sudah masuk sepuluh terakhir (dari bulan Ramadhan). 624). Indikasi lain yang menunjukkan Nabi shallallhu 'alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan lebih dari sebelas raka'at adalah karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (menurut kebiasaannya) apabila mengerjakan sesuatu amalan. ia berkata: "Adalah Nabishallallahu 'alaihi wasallam. I'tikaaf menurut bahasa ialah "menetapi sesuatu dan menahan diri padanya. sampai beliau wafat kemudian istri-istri beliau melaksanakan i'tikaaf sepeninggalnya". masalah No. meskipun kejadiannya hanya sekali. baik sesuatu berupa kebaikan atau kejahatan". Bukhari dan Muslim). tentu pekerjaan itu tidak akan beliau tinggalkan sama sekali dan lebih dari itu 'Aisyah radyiallahu 'anha pun tidak akan berani membuat pernyataan yang membatas bahwa beliau tidak pernah mengerjakan lebih dari sebelas raka'at seperti disebutkan di atas". (Hadits Shahih riwayat : Ahmad. membangunkan istrinya dan mengikat kainnya".YA'KIFU . I'TIKAF Definisi I'tikaf I'tikaaf berasal dari kata : 'AKAFA . Abu . maka ia kerjakan dengan tetap. jadi jumlahnya sebelas raka'at". biasa i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan".Fathul Baari 4:271. ia berkata : "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sedangkan arti i'tikaaf menurut istilah syara' ialah: seseorang tinggal/menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan shifat/cara tertentu. "Dari Ibnu 'Umar. (Lihat Syarah Muslim. 8:66. Jadi kalau memang benar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengerjakan 20 raka'at. Allah berfirman: "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya ?" (QS 21:52). shalat ini beliau kerjakan dengan tetap.WAYA'KUFU .

yaitu sunnat dan wajib. ia berkata: "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa yang bernadzar akan melakukan sesuatu keta'atan kepada Allah hendaklah ia penuhi nadzarnya itu. Nasa'i. jika Allah dengan menyembuhkan penyakit saya. Atau dengan nadzar bersyarat. (Hadits Shahih riwayat : Ahmad dan Muslim 3 : 176). maka janganlah lakukan ma'syiat itu". Membangunkan istrinya. 1376. sedangkan orang yang i'tikaaf tidak boleh bercampur dengan istrinya. Tirmidzi. ya'ni menyuruh mereka shalat malam/tarawih serta melakukan ibadah-ibadah lainnya. I'tikaaf seperti ini sangat ditekankan dan lebih utama dilakukan pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setiap bulan Ramadhan sampai beliau wafat. adalah satu kinayah bahwa beliau sungguh-sungguh beribadah dan tidak bercampur dengan istri-istrinya. "Dari 'Aisyah. misalnya ia mengatakan. I'tikaaf Wajib. 518). dan barangsiapa bernadzar untuk melakukan ma'shiat (kedurhakaan/ kesyirikan) kepada Allah. Setiap ibadah yang nashnya sudah jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih. Mengikat kainnya. Berkata Imam Abu Dawud As-Sijistany: "Saya bertanya kepada Imam Ahmad: "Tahukah engkau suatu keterangan mengenai keutamaan i'tikaaf?" Jawab beliau: "Tidak kudapati. 4:455-456 dan Silsilah Ahaadist Dha'ifah dan Maudhu'-ah No. maka itu pasti mempunyai keutamaan. Nadzar ini wajib dilaksanakan. meskipun tidak disebutkan keutamaannya. karena beliau selalu melakukan iti'kaaf setiap sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan. Ialah i'tikaaf yang diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram 3:257-258). (Hadits Shahih riwayat : Bukhari. begitu pula tentang i'tikaaf. Hukum I'tikaf Hukum i'tikaaf ada dua macam. Ibnu Majah No. serta mengikuti sunnah Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam. Maksud dari kalimat : y Menghidupkan malamnya. misalnya ia mengatakan wajib bagi saya i'tikaaf karena Allah selama sehari semalam. I'tikaaf Sunat. y y "Aisyah berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ahmad . dan riwayat inipun lemah. Malik. Nasa'i 3:218 dan Tirmidzi). bersungguh-sungguh pada sepuluh terakhir (dari bulan Ramadhan) melebihi kesungguhannya di malam-malamnya". Darimy 2:184. kecuali ada sedikit riwayat. 2126.Dawud No. adakalanya dengan nadzar mutlak." (Lihat Al-Mughni. maka saya akan i'tikaaf dua hari dua malam. Ialah yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dari pada-Nya. walaupun i'tikaaf itu merupakan taqarrub kepada Allah akan tetapi tidak ditemukan sebuah hadits pun menyatakan keutamaannya. 3289. Abu Dawud No. artinya beliau sedikit sekali tidur dan banyak melakukan shalat dan dzikir. (Lihat Subulus Salam 2:356-357.

98:5) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niat..224 dan Baihaqy 19/68 dan Ibnu Jarud No. Tempatnya harus di Masjid.. suci dari haidh dan suci dari nifas. Suci dari janabat. maka jika ia bernadzar akan beri'tikaaf satu hari atau lebih. Fathul Baari 1:9.Fathul Baari No. 6:48). hendaklah ia penuhi seperti yang dinadzarkannya itu. (lihat Zaadul Ma'ad 2:88) Menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm. Bila i'tikaaf dilakukan di luar bulan Ramadhan.." (lihat Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab 6:484). 625). tidaklah terbatas waktunya. Menurut Ibnul Qoyyim: Puasa sebagai syarat shahnya i'tikaaf dan ini merupakan pendapat jumhur as-salaf. masalah No. Karena tidak shah satu amalan melainkan dengan niat. Waktunya I'tikaaf yang wajib. Menurut Imam Syafi'i. saya pernah bernadzar di zaman jahiliyah akan beri'tikaaf satu malam di Masjid Haram?" Sabda beliau: "Penuhilah nadzarmu itu !". dilakukan sesuai dengan apa yang telah dinadzarkan dan di-iqrarkan seseorang.6:36.. bahwa puasa bukan syarat syahnya i'tikaaf (baca AlMuhalla 5:181. Inilah merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Sulaiman". sedangkan kamu beri'tikaaf di masjid . maka: y y Rukun-rukun I'tikaf Niat. 2032 dan Muslim 5:89). 'Umar bin Khattab ra. Kata Imam Nawawi: "Yang afdhal (utama) i'tikaaf dengan berpuasa dan bila ia i'tikaaf dengan tidak berpuasa juga boleh. (Hadist Shahih riwayat : Bukhari 2:256. pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:"Ya Rasulullah.41. Kata Ibnu Hazm: "Boleh seseorang i'tikaaf siang saja. dan manusia akan mendapatkan balasan menurut niat. (baca Al-Muhalla 5:179-180 masalah no. 934). Abu Hanifah dan kebanyakan Ahli Fiqih. dan manusia akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya. Allah berfirman: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus" (QS. Adapun i'tikaaf yang sunnat." (Hadits Shahih riwayat Bukhari. maka jika ia bernadzarkan dan di-iqrarkan seseorang. Syarat-syarat I'tikaf Orang yang i'tikaaf syaratnya ialah: y y y Seorang Muslim Mumaiyyiz (sudah baligh). Hakikat i'tikaaf.tetapi janganlah kamu campuri mereka itu. Seandainya ada orang sakit i'tikaaf di masjid maka i'tikaafnya shah.. i'tikaaf yang sunat tidak ada batasnya (lihat Bidayatul Mujtahid 1:229). ialah tinggal di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. 614). Mengenai diwajibkannya di masjid berdasarkan firman Allah Ta'ala:".

Jadi i'tikaaf itu hanya shah di masjid. Imam Syafi'i dan Abu Dawud berpendapat bahwa i'tikaaf itu syah dilaksanakan pada setiap masjid. (Lihat Fiqhus Sunnah 1:402). kemudian Imam Nawawi berkata: "I'tikaaf itu shah dilakukan di setiap masjid dan tidak boleh dikhususkan masjid manapun juga kecuali dengan dalil. baca Fiqhul Islam syarah Bulughul Maram 3:260). masalah No. dan di usahakan untuk tidak saling pandang-memandang antara laki-laki dan wanita. Karena (pendapat yang mengkhususkan) tidak ada dalilnya. Kata Abu Bakar al-Jashshash: "Telah terjadi ittifaq diantara ulama Salaf.. ikhtilath dengan laki-laki di tempat yang sudah semakin banyak fitnah. Imam Abu Hanifah. dengan perbedaan pendapat diantara mereka tentang apakah masjid-masjid tertentu atau di masjid mana saja (pada umumnya) bila dilihat zhahir firman Allah:"Sedangkan kamu dalam beri'tikaaf di masjid" (QS 2:187). Ishaaq dan Abu Tsur berpendapat bahwa i'tikaaf itu shah dilakukan di setiap masjid. Adapun soal bolehnya para ulama membolehkan. dalam hal ini ada beberapa pendapat. tidaklah akan shah bagi seorang wanita beri'tikaaf di masjid rumahnya sendiri. Imam Malik. yaitu: Sebagian ulama berpendapat bahwa i'tikaaf itu hanya dilakukan di tiga masjid. Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsha). karena masjid di dalam rumah tidak bisa dikatakan masjid. Ibnu Hazm: "I'tikaaf itu shah dan boleh dilakukan di setiap masjid. Kata Imam Nawawi: "Aku kira riwayat yang dinukil bahwa beliau berpendapat demikian tidak shah".. Menurut jumhur ulama. yaitu: Masjid Haram."(QS 2:187). yang dilaksanakan pada shalat lima waktu dan didirikan jama'ah. demikian juga yang mengkhususkan hanya masjid-masjid Jami' saja tidak ada dalilnya. maka gugurlah pendapat tersebut. Masjid Nabawi dan Masjid Aqsha. (Lihat Al-Mughni 4:464-465. . Al-Jashshash 1:285 dan Rawaai'ul Bayaan Fii Tafsiiri Ayaatil Ahkam 1:41-215). 633). (Lihat Al-Muhalla 5:193. Imam Ahmad. Sesudah membawakan beberapa pendapat.. Pendapat ini adalah pendapat Sa'ad bin AlMusayyab. Ayat ini membolehkan i'tikaaf di semua masjid berdasarkan keumuman lafadznya. sebagaimana halnya pendapat yang mengkhususkan hanya masjid-masjid para Nabi (yaitu Masjid Haram. lagi pula keterangan yang sudah shah menerangkan bahwa isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. bahwa diantara syarat i'tikaaf harus dilakukan di masjid." (Lihat Ahkaamul Qur'an. baik di situ dilaksanakan shalat Jum'at atau tidak".. karena itu siapa saja yang mengkhususkan ma'na ayat itu mereka harus menampilkan dalil. Tentang wanita i'tikaaf di masjid diharuskan membuat kemah tersendiri terpisah dari laki-laki. karena tidak ada keterangan yang shah yang menegaskan terbatasnya masjid sebagai tempat untuk melaksanakan i'tikaaf. dan untuk masa sekarang harus dipikirkan tentang fitnah yang akan terjadi bila para wanita hendak i'tikaaf. melakukan i'tikaaf di Masjid Nabawi. Pendapat Fuqaha Mengenai Masjid yang Shah Dipakai Untuk I'tikaaf Para fuqaha' berbeda pendapat mengenai masjid yang shah dipakai untuk i'tikaaf. Sedang dalam hal ini tidak ada dalil yang jelas yang mengkhususkannya". (Lihat Al-Majmu' Syahrul Muhadzdzab 6:483).

bila hendak i'tikaaf. (lihat Nailul Authar 4:296). beliau shalat shubuh dulu. (Baca Al-Mughni 4:490-491). Al-Laits dan Ats-Tsauri. maka hendaknya ia memulai i'tikaafnya itu sebelum terbit fajar. kemudian bersabda: "Barangsiapa yang hendak beri'tikaaf bersamaku. Fathul Baari 4:277. maka hendaklah ia mulai masuk masjid sebelum matahari terbenam. menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i waktunya adalah sesudah matahari terbenam (di akhir Ramadhan). Imam Hanafi. dan Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. berarti ia beri'tikaaf sampai ia keluar. Pendapat yang menerangkan bahwa masuk i'tikaaf sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadhan malam ke 21. masuk ke tempat yang sudah disediakan untuk i'tikaaf di masjid setelah beliau selesai mengerjakan shalat Shubuh. kemudian pagi harinya langsung pergi ke lapangan (untuk shalat I'dul Fitri)". hendaklah ia melakukannya pada sepuluh malam terakhir (dari bulan Ramadhan) . Kata Ibrahim : "Mereka menganggap sunnat bermalam di masjid pada malam 'Idul Fitri bagi orang yang beri'tikaaf pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. (Lihat Syarah Muslim. Jadi bukan masuk masjidnya ba'da Shubuh. maksudnya ialah nama bilangan malam. Jadi kesimpulan empat Imam sepakat bahwa i'tikaaf berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadhan. Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa permulaan waktu i'tikaaf adalah di permulaan siang. Sedangkan menurut Imam Ahmad disunnahkan ia tinggal di masjid sampai waktu shalat 'Idul Fitri. 8:68. Maka bila seseorang telah masuk masjid dan berniat taqarrub kepada Allah dengan tinggal di dalam masjid beribadah beberapa saat. Fiqhus . Majmu' Syahrul Muhadzdzab 6:492. pertengahan dan akhir Ramadhan. (Lihat Bidayaatul Mujtahid 1:230 dan Al-Mughni 4:490). Dalil mereka ialah: Riwayat i'tikaaf-nya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di awal Ramadhan. kemudian masuk ke tempat i'tikaaf ". Imam Syafi'i. dan keluar dari masjid bila matahari sudah terbenam. Hadits 'Aisyah di atas maksudnya ialah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan orang yang bernadzar akan beri'tikaaf satu hari atau beberapa hari tertentu. Mengenai waktu keluar dari masjid setelah selesai menjalankan i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. (Lihat Fiqhus Sunnah 1:403). atau bermaksud melaksanakan i'tikaaf sunnat. "Sepuluh terakhir"... adalah pendapat Imam Malik. (Lihat Fiqhus Sunnah 1:403). dan bermula pada malam ke dua puluh satu atau malam ke dua puluh. Al-Mughni 4:489-490 dan Bidayatul Mujtahid 1:230). Akan tetapi menurut mereka boleh pula keluar dari masjid setelah matahari terbenam. Jadi keluar dari masjid ketika ia keluar ke lapangan mengerjakan shalat 'Id. baik i'tikaaf itu di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya. (Lihat Bidayaatul Mujtahid 1:230. Al-Majmu' Syahrul Muhadzdzab 6:494. (Hadist Shahih riwayat Bukhari 2:257 dan Muslim 3:175).Waktu Memulai dan Mengakhiri I'tikaf Di tulisan bagian pertama sudah disebutkan bahwa i'tikaaf sunnat waktunya tidak terbatas. Ini menurut pendapat Al-Auza'i. Tentang Hadits 'Aisyah: "Kata 'Aisyah: "Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." (Hadits Shahih riwayat Bukhari 2:256 dan Muslim 2:171-172). Dan jika seseorang berniat hendak i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Adapun masuk ke masjid untuk i'tikaaf tetap di awal malam sebelum terbenam matahari.

Sunah 1:403-404). Kata Ibnu Hazm : Orang yang bernadzar hendak i'tikaaf pada satu malam atau beberapa malam tertentu, atau ia hendak melaksanakan i'tikaaf sunnat, maka hendaklah ia masuk ke masjid sebelum terbenam matahari, dan keluar dari masjid bila sudah terbitnya fajar. Sebabnya karena permulaan malam ia saat yang mengiringi terbenamnya matahari, dan ia berakhir dengan terbitnya fajar. Sedangkan permulaan siang adalah waktu terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Dan seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut apa yang telah diikrarkan dan diniatkannya. (Lihat Al-Muhalla 5:198 masalah No. 636). Hal-hal yang Sunnat dan Makruh bagi Orang yang I'tikaf Disunnatkan bagi orang yang beri'tikaaf memperbanyak ibadat sunnat serta menyibukkan diri dengan shalat berjama'ah lima waktu dan shalat-shalat sunnat, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, takbir, istigfhar, berdo'a, membaca shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ibadatibadat lain yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Termasuk juga hal ini disunnatkan menuntut ilmu, membaca/menelaah kitab-kitab tafsir dan hadits, membaca riwayat para Nabi dan orang-orang shaleh, dan mempelajari kitab-kitab fiqh serta kitab-kitab yang berisi tentang masalah 'aqidah. Dimakruhkan bagi orang yang i'tikaaf melakukan hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfa'at, baik berupa perkataan atau perbuatan, sabda beliau: "Diantara kebaikan Islam seseorang, ialah ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna". (Hadits riwayat Tirmidzi No. 2419. Ibnu Majah No. 3976 dan di-shahkan oleh Syaikh Al-Albani di Shahih Jami'us Shagir No. 5787). Dimakruhkan pula menahan diri dari berbicara, ya'ni: seseorang tidak mau bicara, karena mengira bahwa hal itu mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla. Ibnu Abbas berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang khutbah, tampak oleh beliau seorang laki-laki yang tetap berdiri (di terik matahari). Maka beliau bertanya (kepada para shahabat) siapakah orang itu? Jawab mereka: "Namanya Abu Israil, ia bernadzar akan terus berdiri, tidak akan duduk, tidak mau bernaung dan tidak mau berbicara serta akan terus berpuasa." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Suruhlah ia berbicara, bernaung dan duduk, dan hendaklah ia meneruskan puasanya". (Hadits Shahih riwayat Bukhari, Abu Dawud No.3300, Ath-Thahawy Fii-Masykilil Aatsaar. 3:44 dan Baihaqy 10:75). Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf
y

Sengaja keluar dari masjid tanpa suatu keperluan walau hanya sebentar. Keluar dari masjid akan menjadikan bathal i'tikaafnya, karena tinggal di masjid sebagai rukun i'tikaaf. Murtad karena bertentangan dengan ma'na ibadah, dan juga berdasarkan firman Allah:"Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan gugurlah amalanmu". (QS 39:35). Hilang akal disebabkan gila atau mabuk Haidh Nifas

y

y y y

y

Bersetubuh/bersenggama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : "Dan janganlah kamu campuri mereka ketika kamu sedang i'tikaaf di masjid, itulah batas-batas Allah..." (QS 2:187) (Lihat Fiqhus Sunnah 1:406). Menyisir rambut, berpangkas, memotong kuku, membersihkan tubuh, memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian. Keluar untuk sesuatu keperluan yang tidak dapat dielakan.

Hal-hal yang Dibolehkan Sewaktu I'tikaf
y

y

"Dari 'Aisyah, bahwa ia pernah menyisir rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, padahal ia sedang haidh, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang i'tikaaf di masjid, dan 'Aisyah berada di dalam kamarnya dan kepala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dimasukkan ke kamar 'Aisyah. Dan adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bila sedang i'tikaaf tidak pernah masuk rumah melainkan kalau untuk menunaikan hajat". (Hadits Shahih riwayat Bukhari 2:260, 256. Muslim 1:167, Abu Dawud No. 2467. Tirmidzi. Ibnu Majah No. 1776 dan 1778. Malik. Ibnul Jarud dan Ahmad 6:104,181,235,247,262). Berkata Ibnul Munzir: "Para Ulama sepakat, bahwa orang yang i'tikaaf boleh keluar dari masjid (tempat i'tikaaf-nya) untuk keperluan buang air besar atau kencing, karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, sebab tidak mungkin dilakukan di masjid. Dalam hal ini sama hukumnya dengan kebutuhan makan minum bila tidak ada yang mengantarnya, maka boleh ia keluar (sekedarnya)." (Lihat Fiqhus Sunnah 1:405). 'Aisyah juga meriwayatkan bahwa ia tidak menjenguk orang sakit ketika ia sedang i'tikaaf melainkan hanya sambil lewat saja, misalnya ada orang sakit di dalam rumah, ia bertanya kepada si sakit sambil lewat saja. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Khatimah Sebagai khatimah dari tulisan ini, dianjurkan bagi orang-orang yang i'tikaaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan dan yang tidak i'tikaaf, berusahalah memanfa'atkan kepada Allah, perbanyaklah baca Al-Qur'an, berdzikir kepada Allah, dan melakukan shalat-shalat sunnat yang diajarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik dari seribu bulan dan mudahmudahan pula dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa yang berdiri (shalat tahajjud/tarawih), karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa-nya yang telah lalu". (Hadits Shahih riwayat Bukhari 2:252. Muslim 2:177. Abu Dawud No. 1371. Nasa'i 4:155-158. Darimy, Ibnu Majah No. 1326. Ahmad 2:281,289,408,423). Dan perbanyak pula baca dzikir di bawah ini pada malam ganjil di akhir Ramadhan yang diharapkan adanya Lailatul Qadar: "ALLAHUMMA INNAKA 'AFUUWUN TUHIBBUL 'AFWA FA' FU 'ANNII" ("Ya Allah ! Sesungguhnya Engkau Maha pemaaf dan suka mema'afkan, maka ma'afkanlah aku"). (Hadits Shahih riwayat Ahmad 6:171. Ibnu Majah No. 3850. Tirmidzi No. 3580. Lihat Shahih Tirmidzi No. 2789 dan Shahih Ibnu Majah No. 3105).

Wallahu 'Alamu Bish Shawaab. Menggapai Lailatul Qadr Makna Lailatul Qadr Lailatul Qadr adalah malam diturunkannya al-Quran oleh Allah Ta'ala. Adapun tentang makna lailatul qadr, ada beberapa pendapat para ulama. Pertama: maknanya adalah malam keputusan; atau malam penetapan. Dinamakan demikian karena pada malam itu Allah Ta'ala menetapkan perintah-Nya yang Dia kehendaki, yang berupa kematian, ajal, rezki dan lainnya sampai malam al-qadr tahun beriktunya. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair. Kedua: maknanya adalah malam kemuliaan. Dinamakan demikian karena keagungannya, dan kemuliaannya. Ini pendapat az-Zuhri dan lainnya. Ada juga yang mengatakan dinamakan demikian karena perbuatan-perbuatan ketaatan pada malam itu memiliki nilai yang agung dan pahala yang banyak. Abu Bakar al-Warraq berkata: "Dinamakan demikian karena orang yang tidak punya kemuliaan dan keutamaan akan mendapatkannya, jika dia menghidupkan malam tersebut." Ada juga yang mengatakan dinamakan demikian karena pada malam itu Allah Ta'ala menurunkan Kitab (al-Quran) yang memiliki kemuliaan, kepada Rasul (Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam) yang memiliki kemuliaan. Pendapat lain menyatakan, karena pada malam itu para malaikat yang memiliki kemuliaan dan kepentingan turun ke bumi. Pendapat lain menyatakan, karena pada malam itu Allah Ta'ala menurunkan kebaikan, berkah dan ampunan. Ketiga: maknanya adalah malam yang sempit. Dinamakan demikian karena pada malam itu bumi sesak/sempit dengan para malaikat. Ini dinyatakan oleh al-Khalil. (Lihat semua keterangan di atas dalam Tafsir al-Qurthuby surat al-Qadr). Keutamaannya Cukuplah sebagai keutamaannya bahwa lailatul qadr itu lebih baik daripada seribu bulan. Allah berfirman (yang artinya): "Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan." (QS. al-Qadr 1-3). Kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksudkan adalah suatu amalan yang dilakukan pada malam itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan seribu bulan yang tidak ada lailatul qadr padanya. Ini dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, as-Syafi'i, dan lainnya. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, al-Qurthuby, as-Sa'di dan lainnya dalam surat al-Qadr). Oleh karena itulah lailatul qadr merupakan malam yang diberkahi. Allah Ta'ala berfirman (yang artinya): "Haa Miim. Demi Kitab (al-Quran) yang menjelaskan. Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami lah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. (Yaitu) urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Rabb-mu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS ad-Dukhan 1-6). Waktunya

Ada riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa lailatul qadr terjadi pada malam Ramadhan ke 21, 23, 25, 27, 29 dan akhir malam bulan Ramadhan. Pendapat terkuat waktunya adalah pada malam-malam ganjil bulan Ramadhan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallambersabda: "Carilah lailatul qadr pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan". (HR. Bukhari, Muslim no. 1169 dari 'Aisyah). Dan memang ilmu tentang hal tersebut telah diambil oleh Allah dari Nabi gara-gara kesalahan (yaitu pertengkaran) yang dilakukan oleh dua laki-laki diantara ummmat beliau. 'Ubadah bin asShamit berkata: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar akan memberitahukan tentang lailatul qadr, lalu ada dua laki-laki diantara kaum muslimin bertengkar maka beliau bersabda: "Sesungguhnya aku keluar untuk memberitahukan kalian tentang lailatul qadr. Tetapi sesungguhnya si Fulan dan si Fulan bertengkar sehingga diangkatlah (ilmu tentang waktu lailatul qadr). Namun mudah-mudah hal itu lebih baik bagi kalian. Carilah lailatul qadr pada malam tujuh, sembilan dan lima (yang terakhir)." (HR. al-Bukhari). Menggapai Keutamaannya Jika kita telah mengetahui hal-hal di atas, hendaklah kita memperbanyak berbagai amalan ketaatan pada waktu-waktu di atas. Amalan-amalan itu seperti shalat tarawih, membaca al-Quran, shadaqah, dzikir berdoa dan lain-lain. 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: "Kebiasaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika telah masuk sepuluh akhir Ramadhan, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan isterinya, bersungguh-sungguh (beribadah) dan mengencangkan sarungnya (tidak menggauli isterinya)." (HR. Bukhari dan Muslim 1174). 'Aisyah juga pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda jika aku mengetahui waktu lailatul qadr, apa yang aku ucapkan di malam itu?" Beliau menjawab: "Ucapkanlah: Allaahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annii (wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah daku)." (HR. Ibnu Majah dan at-Tirmidzi dengan sanad yang shahih) Tanda-tandanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberitahukan tanda-tanda lailatul qadr di dalam beberapa haditsnya, antara lain: Dari Abu Hurairah dia berkata: "Kami memperbincangkan lailatul qadr di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: "Siapa diantara kalian yang mengingat ketika bulan muncul, yang bulan itu seperti separuh piring". (HSR. Muslim). Al-Qadhi 'Iyadh berkata: "Padanya terdapat isyarat bahwa lailatul qadr hanyalah akan terjadi pada akhir-akhir bulan, karena bulan tidak akan demikian munculnya kecuali pada akhir-akhir bulan". (Sifat Shaum Nabi, hal. 90). Ubay bin Ka'b berkata: "Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui kapan lailatul qadr itu, yaitu malam yang kami diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk shalat padanya. Yaitu malam yang besok paginya (adalah hari ke) dua puluh tujuh. Adapun tandanya adalah matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan putih tidak menyilaukan." (HSR. Muslim no. 762, Tirmidzi, Abu Dawud, al-Humaidi dan lainnya). Ibnu Abbas berkata: "Lailatul Qadr adalah malam yang lembut, sedang, tidak panas, tidak dingin;

dengan mendendangkan qasidah-qasidah dan memukul rebana. Thoharoh (membersihkan. 2325. AlBaqarah:276) Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari hadits Abu Rabsyah Al-An Maary: "Harta tidak akan berkurang dengan dishodaqohkan" (HR. ZAKAT Definisi Zakat Menurut Bahasa (lughoh) Dari asal kata zakkaa . Ibnu Khuzaimah dan al-Bazzar dengan sanad yang hasan) Bid'ah-bid'ah Seputar Lailatul Qadr Kami sampaikan di sini beberapa contoh bid'ah yang berkaitan dengan lailatul qadr. merah". mensucikan) Firman Allah Ta'ala: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Yakni melakukan shalat khusus berkenaan dengan lailatul qadr. kitab zakat jilid 3 hal. 487 no. marilah berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk meraih keutamaan lailatul qadr dan meninggalkan berbagai bid'ah yang ada. kitab Az Zuhd jilid 4 hal. kata Imam Tirmidzi: "Hadits ini hasan shohih") Berkata Al Hafidz Ibnu Hajar Al-Atsqolani: "Tanaman itu telah Zakka. at-Thayalisi 349. Al-Barokah Firman Allah Ta'ala: "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya" (QS. 605 karya Syeikh Raid bin Shabri bin Abi 'Ulfah).zakaatan yang berarti : 1. 262) 3. (HR. supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Wallahul Muwaffaq(semoga Allah memberi petunjuk dan bimbingan). 605). Saba' : 39) . Bid'ah-bid'ah itu antara lain: y Shalat lailatul qadr.matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan lembut.tazkiyatan . y y y Setelah kita mengetahui semua ini. berkembang) Firman Allah Ta'ala: "Allah memusnahkan ribaa' dan menyuburkan sedekah" (QS." (QS. Berkumpul di masjid-masjid untuk menyambut lailatul qadr. 605). (Lihat Mu'jamul Bida' hal. At-Taubah:103) 2.yuzakkii . dan lain-lain) pada malam ke-21 atau 29. (Lihat Mu'jamul Bida' hal. kue apem. lalu dibawa ke tempat kyai/penghulu untuk dido'akan. Namaa' (tumbuh. Tirmidzi. Keyakinan malam pertengahan Ramadhan adalah malam lailatul qadr. Membuat shadaqah dengan makanan-makanan khusus (seperti nasi kuning. yakni berkembang dan tumbuh" (Fathul Baari. (LihatMu'jamul Bida' hal.

Imam Al-Farro' mengatakan: arti 'yang lebih baik kesuciannya' adalah yang lebih baik amal sholehnya. Zakat Ungkapan ini paling banyak disebutkan bahkan sering digabungkan dengan perintah shalat sampai diulang dalam 82 ayat (lihat Taudih al akham 3:5). (lihat An Nihayah karya Ibnu Al Atsir jilid 2 hal.." (Mausu'ah Fiqh Ibnu Taimiyah 2 : 876. Shodaqoh Firman Allah Ta'ala: "Ambillah shodaqoh (zakat) dari sebagian harta mereka. terkadang dengan ungkapan zakat. Kitab Tafsir surat Hud 8 : 352.Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari hadits Abu Hurairoh radhiallohu anhu: Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi: "Hai anak Adam berinfaklah niscaya Aku akan berinfak untukmu" (HR. 307. Kitab Al Azab Juz 14. . 5572) 5. Bahwa Zainab namanya adalah Barroh maka dikatakan 'dia memuji dirinya' maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallammenamainya Zainab. tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orangorang yang ruku" (QS. dengan zakat itu " (At Taubah : 103) . Bukhori no. untuk golongan tertentu pada waktu tertentu. Fatawa 25:8) 3.. 1. Kitab Zakat 7:81) 4. . shodaqoh. Firman Allah Ta'ala: "Dan dirikanlah sholat. Pendapat Ibnu Taimiyah: "Memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nishob untuk keperluan tertentu." (HR. hal. 4684. Al Baqoroh : 43) 2. Al-Madh (Pujian) Dalam hadits Abu Hurairoh tentang kisah Zainab Ummul Mukminin: " . Pendapat Syaikh Abdullah Al-Bassaam: "Hak wajib dari harta tertentu. 346 no. infaq/nafaqoh dan al-'afwu. Muslim no. al-Kahfi 18:81). Muslim. Amal Sholeh Firman Allah Ta'ala: "Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Lisanul Arab karya Ibnul Mandzur jilid 6 hal 64-65) Menurut Hukum (Istilah Syara') 1." (Al-Fath 3:262) 2.." (Taudhihul Ahkam 3:5) Zakat Dalam Bahasa Al-Qur'an Sedangkan Al-Qur'an Al-Karim telah menyebutkan tentang zakat dengan berbagai ungkapan. Pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar: "Memberikan sebagian dari harta yang sejenis yang sudah sampai nashob selama setahun dan diberikan kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib." (QS. 2305.

menegakkan sholat. As Sunnah dan Ijma'. Zakat diwajibkan secara mutlak tidak ada batasan atau rincian akan tetapi hanya perintah untuk memberi. bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hamba dan utusanNya. maka kaum muslimin disetiap masa telah ijma' (sepakat) akan wajibnya zakat. Al-Bayyinah :5) Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Islam dibangun di atas lima dasar. karya Ibnu Qudamah 4:5) Syaikh Abdullah Albassam menerangkan (Taudihul ahkam:3/12): "Para ulama berselisih kapan diwajibkannya zakat. Allah berfirman: "Pada harta-harta mereka ada hak tertentu untuk orang yang meminta dan yang tidak meminta" (QS. Infaq/Nafaqoh Firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman. 121) Adapun Ijma'. memberi makan dan berbuat baik. Al Baqoroh:219) Hukum Menunaikan Zakat Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan termasuk dari pondasi Islam yang agung. adz-Dzariyat 51:19). Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarnya dan menghalalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syi'ar Islam yang agung. menunaikan zakat. Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika mengutus Muadz bin Jabbal radhiyallahu 'anhu ke negeri Yaman: "Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka" (HR. Muslim Kitabul Iman1:147 no." (QS. 8 dari hadits Ibnu Umar." (QS. Muslim. akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah bahwa kewajiban zakat di tetapkan dalam tiga fase: a. 113). menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan. Firman Allah Ta'ala: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. ini berlangsung ketika sebelum Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam hijrah." (lihat Bukhari Kitabul Iman 1:49 no. Al Baqoroh:267) 4. Dasarnya adalah dari Al Qur'an.3. Maka hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan. Katakanlah: al-'afwu (yang lebih dari keperluan)" (QS. (alMughni. Al-'Afwu Firman Allah Ta'ala: "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Kitabul Iman 2:130 no. nafkahkanlah (yakni keluarkanlah zakatnya) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Didalam surat Fushilat Allah mengancam yang tidak mengeluarkan zakat: "Orang-orang yang tidak mengeluarkan .

Juga mensucikan mereka dari kehinaan dan kerendahan dari mengambil dan makan haknya orang fakir. Dan juga untuk menumbuh kembangkan harta mereka dan mengangkatnya dengan kebaikan dan keberkahan akhlak dan mu'amalah sampai mengantarkan mereka menjadi orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. dan tidak memberi makan orang miskin". memohon ampun di waktu malam dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana kebaikan mereka yang nampak jelas dalam memberi dan menunaikan haknya orang-orang fakir demi kasih sayang dan rohmah bagi mereka. Firman Allah Ta'ala: "(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. baik itu shodaqoh yang ditentukan (zakat) ataupun yang tidak ditentukan (tathowa) demi untuk membersihkan mereka dari kotornya kebakhilan dan rakus. At Taubah : 103) Ayat ini mengajarkan untuk mengambil sedekah dari hartanya kaum mu'minin." (QS." (QS.zakat. Al-Mudatsir : 44) b. c.. Dalam surat Al-Mudatsir Allah memasukkan orang-orang yang tidak memberi makan orang miskin sebagai al-mujrimun (orang-orang yang berdosa): ". Adz-Dzariyat : 19) Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah mengkhususkan sifat-sifat yang mulia dengan berbuat baik. Dan kebaikan mereka nampak jelas dari menegakkan shalat malam... Membiasakan seorang muslim untuk memiliki sifat belas kasihan. Tahun kesembilan Hijriyah ketika manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong dan semakin luas daerah Islam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengirim petugas-petugas untuk mengambil zakat . y y y y Anjuran Menunaikan Zakat Firman Allah Ta'ala: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. Al Hajj:41) . Mensucikan dan membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.. (QS. Sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala (lihat Risalah Fi Zakat oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz). diterangkan harta yang wajib dizakati dan kadar nishabnya serta jumlah yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Hal ini dikarenakan fitrahnya jiwa manusia adalah senang terhadap orang yang berbuat kebaikan (berjasa kepadanya). Tahun kedua Hijriyah diterangkanlah hukum zakat dengan rinci. Memperoleh keberkahan. Firman Allah Ta'ala: "Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS 41:7). niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. tambahan dan ganti yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Hikmah Disyariatkannya Zakat y Menguatkan rasa kasih sayang antara si kaya dengan si miskin..

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tiga perkara yang aku bersumpah atas tiga perkara tersebut dan menceritakan kepada kalian maka jagalah : Tidak akan berkurang harta yang dishodaqohkan dan tidak seorang hamba dianiaya dengan satu kedholiman kemudian dia bersabar (atas kedholiman) kecuali Allah akan menambahkan baginya dengan kemuliaan." (Turmudzi Kitab Az-Zuhd 4:487(2325) dari hadits Abi Habsyah) Dari masih banyak hadits-hadits tentang anjuran untuk menunaikan zakat serta keutamaankeutamaannya. Ali Imron : 180) Oleh karenanya harta yang tidak ditunaikan zakatnya maka itu termasuk harta simpanan yang pemiliknya akan disiksa dengannya pada hari kiamat. sapi dan kambing yang tidak ditunaikan zakatnya akan mengalami nasib yang sama pula dari siksa di hari kiamat. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi mereka lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka :"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. apakah ke surga atau neraka. Ancaman Bagi yang Tidak Menunaikan Zakat Telah banyak dalil-dalil baik itu dari Al-Kitab ataupun As-Sunnah tentang ancaman keras bagi orang yang bakhil dengan zakat dan enggan untuk mengeluarkannya. 2287 dari hadits Abu Hurairah) Kemudian lanjutan hadits ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyebutkan orang yang memiliki onta." (HR. Setiap kali sudah dingin maka akan dikembalikan seperti semula yang satu hari adalah sama dengan 50. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali Allah akan membaginya pintu kefakiran. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka.Allah telah menjanjikan dengan menunaikan zakat merupakan tujuan untuk bisa tegak dan kokoh di muka bumi ini. Firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu" (QS. dahi dan punggungnya. Firman Allah Ta'ala: "Sekali-sekali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak kemudian tidak ditunaikan haknya.000 tahun sampai diputuskan perkaranya diantara manusia maka dia akan melihat jalannya. apabila datang hari kiamat dibentangkan baginya batu-batu yang lebar dari neraka kemudian dia akan dipanggang di atas batu-batu itu di dalam neraka jahannam kemudian disetrika perut. Muslim Kitab Zakat 7:67 no. . At Taubah : 34-35)." (QS.

maka kalau mereka telah . Hakim. Nasa'i. majalah Buhuts Islamiyah Darul Ifta' edisi 58 tahun 1420H hal. mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kecuali pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i (pendapat lama) maka mengambilnya separuh dari hartanya sebagai hukuman baginya. Abu Dawud. 2294) Hukum bagi yang Orang Tidak Mau Bayar Zakat Dalam hal ini ada beberapa kriteria dari orang-orang yang tidak mau membayar zakat : 1. akan tetapi disikapi seperti sikapnya orang-orang murtad yang diberi kesempatan bertaubat tiga kali. Kemudian beliau membaca ayat: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya. Mausu'ah Fiqh Ibnu Taimiyah 2:877." (HR.1403 dari hadits abu Hurairah. Fiqh Sunnah 1:403) 2. walaupun secara dzahir tidak dikafirkan. Sebagaimana hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: " Dan barang siapa yang tidak mau menunaikannya (zakat) maka kami akan mengambilnya dan separuh hartanya adalah hak dari hak-hak wajib bagi Tuhan kami. kalau tidak mau bertaubat maka hukumnya dibunuh. Dan mengambil hak zakat dari orang tersebut sesuai dengan kewajibannya. sebenarnya bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Seorang yang tidak mau membayar zakat tapi masih meyakini akan wajibnya. menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. al-Mughni 4:67. Baihaqi dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya). tidak boleh lebih. Muslim Kitab Zakat 7:74 no. Juga haditsnya Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia supaya mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan (bersaksi) bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau yang tidak mau membayar zakat itu sekelompok orang yang mereka memiliki kekuatan tapi masih berkeyakinan akan wajibnya." (HR.Juga sabda Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam yang lain: "Barang siapa yang Allah telah berikan harta kepadanya kemudian dia tidak menunaikan zakatnya maka pada hari kiamat nanti hartanya akan berujud ular yang botak yang mempunyai dua titik hitam diatas kepalanya yang mengalunginya kemudian mengambil dengan kedua sisi mulutnya sambil berkata: "Aku adalah simpananmu. Ahmad. tidak halal bagi keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam darinya sedikitpun. Bukhori Kitab Zakat 3:268 no. aku adalah hartamu". Adapun Ibnu Taimiyah menghukumi orang yang seperti itu adalah kafir dalam batinnya. Kepada penguasa (hakim) agar memaksa pelakunya supaya mau membayar zakat serta memberikan hukuman pelajaran kepadanya (tahdzir). Para ulama menghukumi agar diperangi sampai mereka mau membayar zakat sebagaimana kisahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu dalam memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. harta-harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak di hari kiamat. Para ulama menghukumi bahwa pelakunya berdosa dan tidak mengeluarkannya dari keislamannya. 11. (lihatFatawa 7:611. (HR. Jama'ah dari Abu Hurairah).

" (HR. Merdeka. 4. Dewasa (baligh). Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam maka tidak diwajibkan kepada orang kafir. Zakat hanya diwajibkan kepada orang dewasa tidak kepada anak-anak yang belum baligh. Zakat tidak diwajibkan kepada budak dan hamba sahaya karena hartanya adalah milik tuannya maka tuannyalah yang menzakatinya." (HR. Berkata Ibnu Qudamah: "Barang siapa yang mengingkari karena jahil (tidak tahu) atau dia termasuk orang yang tidak tahu karena baru masuk Islam atau dia tinggal di daerah terpencil yang jauh dari daerah yang mengetahui akan wajibnya maka tidak dikafirkan. Muslim. maka walinya yang . Hal ini karena keumuman hadits Muadz di atas (lihat Risalah Zakat oleh Syaikh bin Baz hal 13-14)." (al-Mughni 4:6-7) Zakat Maal Zakat maal (harta) adalah untuk mensucikan harta dari hal-hal yang haram (harta haram) dan menjaga harta dari haknya orang-orang fakir dan yang lainnya." (Al-Furqon : 23) Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Muadz radhiyallahu 'anhu sewaktu mengutusnya ke negeri Yaman: "Beritakan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shodaqoh dari "harta mereka" yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Bukhari & Muslim) 3. Tidak mau membayar zakat dengan mengingkari akan wajibnya." (Al-Baqarah : 267) Syarat-syarat yang Wajib Mengeluarkan Zakat 1. Orang yang tidak berakal kedudukannya sama dengan anak-anak. Berakal. Firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk kemudian kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Akan tetapi jika anak-anak itu memiliki harta yang sudah sampai nishob dan satu tahun maka walinya atau orang yang mengurusinya wajib untuk mengeluarkan zakat dengan niat untuk mereka. 1395 dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu) 2.mengerjakannya terjagalah dari darah dan harta mereka kecuali haknya Islam dan hisab mereka di sisi Allah. Bukhari. Firman Allah Ta'ala: "Dan kami hadapi segala amal yang mereka (orang-orang kafir) kerjakan lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan. Kitab Zakat 3:261 no. Adapun kalau dia seorang muslim yang tinggal di negeri Islam di tengah-tengah ahli ilmu maka hukumnya murtad. 3.

Maka harta yang belum mencapai jumlah tertentu tersebut terbebas dari kewajiban membayar zakat. Seperti dalam muzaro'ah misalkan. harta yang dicuri. Milik Penuh (al-Milhuttaan) Yaitu harta tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan secara khusus dimana pemiliknya berkuasa untuk mengusahakan dan mengambil manfaat daripadanya. (Fatawa 25:23. bahkan kalau nishobnya ada di berbagai negeri maka wajib dizakati.24) Tidak disyaratkan sampainya nishob di satu negeri saja. Kalau memiliki berbagai macam harta yang terkumpul dalam satu jenis dan masing-masing dari macam-macam harta itu belum sampai nishob maka untuk menyempurnakan nishobnya adalah dengan menggabungkan macam-macam harta yang satu jenis tersebut. Harta yang tercampur (Khulatha) Kalau harta milik masing-masing bisa dibedakan maka membayar zakat secara masing-masing. (Fatawa 30:325) 2. harta yang dibelinya tapi belum mampu mengambilnya dari penjual. mata uang dengan harta perniagaan. juga harta mukatabah yakni harta budak yang mau membeli dirinya karena seorang Mukatab mampu untuk mengurusi dirinya (lihat majalah Buhuts hal. 13). maka yang punya tanah wajib membayar zakat dari bagian hasil tanamannya sebagaimana yang mengerjakannyapun wajib membayar zakat dari bagiannya. (Fatawa 25:38) 3. pinjaman atau waqaf untuk dirinya. 30:149) 4. pemberian negara. harta yang dirampas sampai bisa kembali ke tangannya.dibebani untuk membayar zakat (lihat Risalah Zakat oleh Syaikh bin Baz hal 13-14). Cukup Nishob Nishob artinya: harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syari'at.15. (Fatawa 25:52) Harta yang ada dalam kekuasaan seseorang dan tidak diketahui pemiliknya secara tertentu maka hukumnya adalah seperti milik penuh yang wajib dizakati. Maka barang siapa yang memiliki harta dalam kepemilikan penuh maka wajib atasnya zakat. Oleh karenanya tidak diwajibkan atas zakat yang diwaqafkan ke pihak masyarakat umum. (Fatawa 25:13. Seperti harta yang ada di tangan para perampas. dinar dengan dirham. Harta Gabungan (Syurokaa') Maka zakatnya adalah wajib bagi yang bagiannya sudah sampai nishob. kambing kacang dengan biri-biri. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati 1. Kalau hilangnya nishob sebelum mengeluarkan zakat bukan karena . sewaan. Dan As-Sunnah telah menjelaskan dan merinci batas nishob dari macam harta yang ada. akan tetapi kalau tidak bisa dibedakan maka membayar zakatnya secara bersama-sama. kerbau dengan sapi. Misalkan Wamh dengan sya'ir (jenis gandum). Kepemilikan itu bisa berupa hasil usahanya.

keteledoran pemiliknya maka tidak wajib membayar zakat." (Al An'aam : 14) Maka barang siapa memiliki emas yang sudah sampai nishob dan telah berlalu selama satu tahun maka wajib zakat. Tirmidzi. (Fatawa 25:8). Yang berkembang dengan sendirinya seperti binatang ternak dan tanaman 2. 631) Adapun yang keluar dari bumi seperti biji-bijian. hamba sahaya. Saya katakan: "Ini adalah contoh batasan zakat yakni harta itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali yang dipersiapkan untuk berkembang. tidak perlu dengan haul yang baru. senjata yang biasa digunakan. Kitab zakat 3:26 no. Syaikh Abdullah Al-Bassam berkata: "Al-Wazir berkata: "Telah ijma' para ulama bahwa tidak ada zakat pada rumah yang ditempati. adapun yang tetap yang tidak mungkin berkembang karena hanya untuk digunakan pemiliknya tidaklah wajib zakat" (Taudihul ahkam:3/28) 6. Dan harta yang berkembang ini dibagi menjadi dua macam: 1. dalam artian semua harta dihitung hasilnya kecuali apa yang keluar dari bumi. berdasarkan hadits yang terdapat falam shahihain: "Tidak wajib atas seorang muslim mengeluarkan zakat atas hamba dan kudanya". Berlaku satu tahun (haul) Disyaratkan berlakunya satu tahun sudah mencapai nishob jika harta berupa mata uang atau binatang ternak. (Fatawa : 23). Jika modal dasarnya tidak sampai nishob kemudian ketika genap satu tahun (haul) mencapai nishob dengan keuntungannya maka menurut pendapatnya Imam Malik wajib untuk dizakati. Berdasarkan haditsnya Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang memanfaatkan harta maka tidak ada zakat baginya sampai genap satu tahun pada pemiliknya. Perlu diketahui bahwa haul (satu tahun) disini adalah tahun qamariyah (hijriyah) sebagaimana . Untuk menyempurnakan nishob harta syuroka' (harta gabungan) tidak boleh digabung bahkan wajib membayar zakat atas masing-masing yang berserikat kalau bagiannya sudah sampai nishob kalau bagiannya belum sampai nishob maka tidak wajib zakat. Jika sampai nishob kemudian beruntung maka keuntungannya itu dihitung dengan modal dasarnya. Firman Allah Ta'ala: "Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan membayar zakatnya. Jika memiliki harta yang belum sampai nishob kemudian memiliki yang bisa menyempurnakan nishob maka haulnya dimulai dari memiliki harta yang menyempurnakan nishob. 5. pakaian yang digunakan." (HR. buah-buahan maka zakatnya ketika panen dan tidak disyari'atkan menunggu haul (satu tahun). Yang berkembang dengan berubah dzatnya dan diusahakan seperti mata uang yang berkembang dengan diniagakan dan yang semisalnya. perabot rumah tangga. Berkembang (namaa') Zakat hanya diwajibkan pada harta yang berkembang yakni bisa bertambah dengan diusahakan.

maka boleh membayar zakat dan boleh menunggu sampai benar-benar yakin kalau sudah sampai hasil. kalau ada sebabnya. Ada seorang yang baik mencari-cari para penuntut ilmu syar'i. membayar zakat tanaman setelah tumbuh sebelum bijinya siap dipanen dan zakat buah-buahan setelah tampak buahnya sebelum masak. mereka memang membutuhkan. Seyogyanya bagi seorang muslim bersegera menunaikan zakatnya karena mungkin saja datang kepadanya kematian.dijelaskan oleh Imam Nawawi. menurut salah satu pendapat ulama. (Fatawa 25 : 100). Demikian juga emas dan perak yang telah sampai haulnya. (Fatawa 25 : 39) Masalah: Apakah zakat maal hanya diberikan di bulan ramadhan saja atau apakah telah ditetapkan waktunya. Maka hendaklah cari para penuntut ilmu syar'i. Contohnya kalau membeli dengan mata uang senishab dengan senishab dari binatang ternak. Masalah: Boleh membayar zakat sebelum waktunya. maka tidak memutus (memotong) hitungan haul tersebut. . sementara nishab yang pertama (mata uang) belum genap hasilnya. Masalah ini (bolehnya menyegerakan pengeluaran zakat) bedasarkan satu riwayat: Dari Aliradiyallahu'anhu bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib minta ijin untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum datang haul maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallammemberinya keringanan untuk melakukannya" (HR Tirmidzi dan Hakim dan dihasankan oleh syaikh Albani). . Telah diterangkan bahwa Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam pada suatu hari pernah terburu-buru masuk kerumahnya ketika selesai shalat ketika keluar beliau melihat para shahabatnya sedang terheran-heran maka beliau bersabda: "Aku meninggalkan sepotong emas dirumah" . Jika mengganti nishab satu jenis harta dengan harta yang lain ditengah-tengah hitungan haul. Aku kenal beberapa orang . jika haulnya bertepatan dengan bulan Ramadhan disalurkan ketika itu tapi jika datangnya haul tidak bulan Ramadhan dikeluarkan ketika itu juga (jangan menunggu bulan Ramadhan-pent). atau akan tergambarkan berniat jelek. maka hitungan haul binatang ternak didasarkan pada haul mata uang. karena kebanyakan orang kebiasaannya mengeluarkan zakat maal dibulan ramadhan Syaikh Muqbil menyatakan ketika menjawab masalah yang hampir sama dengan ini (Ijabatus Sail:121): Allah Ta'ala berfirman: "Keluarkanlah haqnya (zakatnya) ketika hari panen" (QS alAn'am : 141). Demikianlah. Jika ragu-ragu apakah sudah berlalu satu tahun (haul) atau belum. atau tertimpa kebangkrutan. Seyogyanya juga memilih orang yang dianggap bisa bermanfaat bagi Islam dan muslimin seperti para penuntut ilmu syar'i. Ketika tanaman di panen maka wajib ketika itu mengeluarkan zakatnya. Misalkan memiliki nishob dan membayar zakat sebelum berlalu satu tahun. maka harus lah ia bersegera mengeluarkan zakat secepat-cepatnya karena mungki orang fakir sedang membutuhkannya maka (kita tegaskan kembali -pent) waktu mengeluarkan zakat adalah ketika sudah datang haul atau waktu panen.

Tidak ada perbedaan antara faqir dan miskin dalam masalah kebutuhan dan kemiskinan serta dari sisi berhak menerima zakat. Diantara tujuan disyariatkannya zakat adalah mencukupi orang faqir dan memenuhi kebutuhannya. Fakir. mereka pengambil zakat dan termasuk ini juga para penjaganya. Barang siapa yang tidak bisa mencukupi ukuran ini maka ia adalah faqir. maka keduanya diberi harta zakat (shadaqah) sekadar mengeluarkan dia dari kefaqiran menjadi cukup. Mereka wajib orang Islam dan bukan yang diharamkan menerima shadaqah dari keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yakni Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Ukuran orang itu cukup adalah ukuran yang lebih dari kebutuhan pokoknya bersama istri dan anaknya berupa makan. Amil zakat (pengurus zakat) Mereka adalah yang diangkat oleh imam atau naibnya. untuk mengumpullkan zakat dari orangorang kaya. atau ikut berperang dijalan Allah atau diberi hadiah oleh seorang miskin yang mendapat bagian shadaqah" 4. Miskin Mereka adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang mencukupi mereka. Allah membatasinya dalam ayat: "Sesungguhnya zakat itu bagi orang-orang fakir miskin dan mengurusinya serta orang yang sedang ditundukkan hatinya. 3. hadits ini menerangkan yang diambil zakatnya adalah orang kaya yakni yang memiliki harta sampai nishab zakat. dan 2.yang telah selesai dari belajar mereka dan Insya Allah pahalanya besar tidak akan terputus dan tidak akan disia-siakan Allah. Kadar harta yang disalurkan kepada faqir dan miskin. atau membelinya dari orang miskin. pakaian. Hendaknya mencari para penuntut ilmu syar'i dan mendorong mereka untuk tenang dalam menuntut ilmu."(QS. minum. dalam hadits Muadz:"(Zakat) diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang faqir". tempat tidur dan perkara primer lainnya. Dari Abu Said Alkhudri radihiallahu'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallambersabda: "Tidak halal shadaqah itu bagi orang kaya kecuali orang kaya yang menjadi amil zakat. at-Taubah : 60) Adapun rincian mereka ini adalah sebagai berikut: 1. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Mustahiq zakat ada delapan golongan. adapun orang yang diberi adalah orang faqir yaitu yang tidak memiliki harta semisal orang kaya. budak-budak orang yang punya hutang dan yang yang berjuang dijalan Allah serta ibnu sabil kewajiban dari Allah dan Allah Maha Tahu dan Bijaksana. Orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya (Muallaf) .

beliau berkata: "Ini adalah pemberian orang yang tidak takut faqir'. Tokoh-tokoh muslimin. Dari Abu Hurairah. Pemimpin-pemimpin yang lemah imannya dari kalangan muslimin. c. Nabi memberinya seratus onta yang gemuk yang ada di lembah. d.' Dia berkata: "Demi Allah dia Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberiku. Kaum muslimin yang tinggal diperbatasan daerah muslimin dengan daerah musuh diharapkan pembelaan mereka. Orang-orang yang diperbantukan pemerintah untuk mengambil zakat dengan paksa dari orang yang tidak mau mengeluarkannya Adapun muallaf dari kalangan kafir adalah orang yang diharapkan keimanannya. Ia pernah hadir dan ikut perang Hunain sebelum Islamnya dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminjam pedangnya ketika menuju perang Hunain. yang memberi bagian kepada Adhi bin Hatim serta Zibarqon bin Badar padahal keduanya adalah bagus keislamannya. Mereka adalah orang-orang yang bebas dari penduduk mekah dan masuk Islam diantara mereka ada munafiq.'' 5. mukatib yang ingin menunaikan perjanjiannya. Mualaf dari kalangan muslimin ada empat macam: a. orang yang menikah mengharapkan menjaga kehormatannya. seperti Shafwan bin Umayah yang diberi keimanan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan membiarkannya selama empat bulan untuk melihat urusannya supaya ia memilih untuk dirinya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga golongan haq atas Allah untuk menolongnya: mujahid yang berperang di jalan Allah. seperti perbuatan Abu Bakar ra. Budak (Hamba sahaya) Mencakup juga mukatib (yang mempunyai perjanjian damai dengan tuannya setelah membayar dirinya). b. Orang yang berjihad dijalan Allah . Hal itu karena keduanya adalah pemimpin dikaumnya masing-masing. yang lemah imannya setelah pembagian ghanimah itu sebagian besar mereka mantap dan bagus keislamannya. sungguh ia dahulu adalah orang yang paling aku benci hingga terus menerus ia memberiku sampai menjadi orang yang paling aku cintai.Mereka adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima Islam atau memantapkan hatinya di atas Islam karena lemahnya iman dia atau mencegah kerusakannya terhadap muslimin dan mengharapkan bantuan darinya membela muslimin. 7. Mualaf itu ada dua golongan: dari kalangan muslimin dan kafir. mukatib ditolong untuk membebaskan dirinya dengan uang zakat (shadaqah)." 6. yang ditaati kaumnya diberi bagian dengan harapan semakin kokoh keislaman dan keimanannya serta membantu dalam jihad seperti orang-orang yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beri bagian ketika pembagian ghanimah perang hawazin. Gharimun Yaitu mereka yang menanggung hutang dan tidak mampu membayarnya.

tidak boleh diberikan kepada selain mereka. kaya ataupun miskin." 2. memberi pembantu untuk membantu mujahidin serta meminjamkan onta pejantan" 8.'' Orang-orang yang Diharamkan Menerima Zakat Setelah kita ketahui mustahiq (penerima zakat/shadaqah) yang telah ditetapkan Allah. mereka adalah: 1. Pengkhususan bagi mereka itu tidak mengharuskan untuk membagi hasil zakat kepada semua golongan mustahiq sama rata " Beliau menyatakan juga: ". Masalah : Bolehkah memberikan zakat kepada satu golongan mustahik saja? Berkata pengarang Raudun Nadiyah: "Adapun memberikan (menyalurkan) zakat kepada satu gongan mustahiq saja merupakan masalah yang paling pantas untuk dibahas." "Kesimpulannya: Bahwasanya Allah Subhanahu waTa'ala telah mentapkan zakat itu khusus untuk delapan golongan. barang siapa yang mengurusi keuarga muahidin dengan baik maka ia telah berjihad" "Shadaqah yang paling afdhal adalah memberi naungan bagi yang sedang berjihad.Jumhur ulama menyatakan maksudnya adalah orang-orang yang sedang berjihad. Orang-orang kafir dan mulhid. Para ulama mensyaratkan safarnya adalah untuk untuk ketaatan bukan untuk maksiat. Ibnul Mundzir berkata: "Telah ijma' ahlul ilmu yang kami hafal ilmunya bahwa seorang kafir dzimmitidak diberi zakat maal sedikitpun.. sekarang akan kita sebutkan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat dan tidak boleh menerimanya. Bani Hasyim . Dalam hadits Muadz: "(Zakat) itu diambil dari orang kaya mereka dan di bagikan kepada orang miskinnya" yakni: diambil dari orang kaya muslimin dan diberikan kepada orang faqir yang muslim. Ibnu Sabil Para ulama telah sepakat bahwa seorang yang terputus perjalanan dari ngerinya diberi bagian shadaqah (zakat). Dalam satu riwayat: "Zakat tidak halal bagi orang yang kaya kecuali orang kaya yang ikut berjihad dijalan Allah... mereka yakni para mujahidin mendapatkan bagian zakat. untuk membantu mewujudkan tujuannya.kalau seseorang wajib bayar zakat dan ia mengeluarkannya untuk semua golongan mustahiq maka ia telah menjalankan perintah Allah.'' Keutamaan-keutamaan berinfak di jalan Allah Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang berinfaq di jalan Allah akan dicatat baginya tujuh ratus lipat" "Barang siapa yang membantu persiapan oarang yang berjihad maka ia telah berjihad.

ibu. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya shadaqah itu tidak pantas untuk keluarga Muhammad." (Riwayat Bukhari 3/291 dan Muslim 984 dan tambahan pada Muslim) Dan berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitri. karena itu adalah kotoran harta manusia. Zakat Fithr Berkata Ibnul Atsir: "Zakat fitrah (fithr) adalah untuk mensucikan badan" (An Nihayah 2:307) Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Atsqolani menukil perkataan Abu Nu'aim: "Disandarkan shodaqoh (zakat) kepada fithr (berbuka) disebabkan karena wajibnya untuk berbuka dari bulan Ramadhan. hal ini dikarenakan dia wajib menafkahi istrinya." (Muttafaq alaih) 3. keluarga 'Aqil. anak. nenek. maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "Kuh. cucu. Bukhari Kitab Zakat 3:367 no." Pendapat ini dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang benar adalah pendapat yang pertama. Tidakkah kau tahu bahwa kita tidak memakan shadaqah. Maka jika zakat disalurkan kepada mereka berarti telah mengambil manfaat sendiri dan tidak mengeluarkan zakat." Adapun pendapatnya Ibnu Qutaibah: "Yang dimaksud Zakat Fitrah adalah zakat jiwa. keluarga Ja'far. laki-laki atau perempuan anak kecil ataupun dewasa dari kaum muslimin dan beliau menyuruh untuk dibayar sebelum manusia keluar untuk shalat ('ied). 4. Bapak dan anak-anak sendiri Telah sepakat fuqaha bahwasanya tiddak boleh memberikan zakat kepada bapak. keluarga Abbas serta keluarga Harits. kuh (supaya Hasan membuangnya). kecuali kalau dia terlilit hutang maka diberi dari bagian gharimin untuk melunasi utangnya." Hasan (cucu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam) radiallahu 'anhu mengambil korma shadaqah." (HR. sehingga tidak butuh lagi zakat. anaknya. Istri Para ulama telah ijma' bahwa seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya.Yang dimaksud disini adalah keluarga Ali bin Abi Thalib. 1503 dari hadits Ibnu Umar) Hukum zakat fithr Zakat fitri itu wajib berdasarkan hadits (dari) Ibnu Umar radhiallahu'anhuma: "Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri kepada manusia pada bulan Ramadhan. kakek. karena orang yang berzakat itu memang wajib menafkahi bapaknya. (lihat Fathul Baari 3:367) "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat Fithr (fitrah) satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum kepada budak atau yang merdeka. istilah itu di ambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. kalaupun mereka faqir mereka tetap kaya karena anaknya." (Riwayat Abu Dawud 1622 dan An Nasaai 5/50 padanya ada . seperti dua orang tua. bapaknya atau cucunya kaya.

lelaki. jika 'illat (alasan -pent) diwajibkannya karena pensucian. Dan sanadnya SHAHIH. anak kecil." (Riwayat Bukhari 3/291 dan Muslim 984) Sebagian ahlul ilmi mewajibkannya pada hamba yang kafir karena hadits Abu Hurairahradhiallahu 'anhu: "Hamba tidak ada zakatnya kecuali zakat fithr" (Riwayat Muslim (982)) Hadits ini umum sedangkan hadits Ibnu Umar khusus. dan dikeluarkan oleh An-Nasaai 5/49 dan Ibnu Majah 1/585 dan Ahmad 6/6 dan Ibnu Khuzaimah 4/81 dan Al-Hakim 1/410 dan Al-Baihaqi 4/159 dari beberapa jalan.) Sebagian ahlul ilmi menyatakan bahwa zakat fitri telah mansukh (dihapus) oleh hadits Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu 'anhu. . seluruh yang puasa butuh akan itu. dan hamba. sudah maklum hadits khusus jadi penentu hadits umum. zakat fithr diwajibkan pula atas orang yang tidak berpuasa (berdosa) seperti yang diketahui keshalihannya atau orang yang masuk Islam sesaat sebelum terbenamnya matahari. jelek dan makanan bagi kaum miskin. karena janin tidak bisa disebut kecil atau besar. Dan hadits sebelumnya sebagai penguat. Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar radhiallahu'anhuma: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithr sebanyak satu shaa' korma atau satu shaa' gandum atas hamba dan orang merdeka.Al-Hasan yang ber-'an-'anah. besar. baik menurut masyarakat ataupun istilah. Yang lain berkata: "Tidak wajib atas orang puasa karena hadits Ibnu Abbasradhiallahu 'anhuma: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan zakat fithr pensuci bagi yang puasa dari perbuatan sia-sia." Siapa yang diwajibkan? Zakat fithr wajib atas kaum muslimin. tapi kami mengerjakannya (mengeluarkan zakat fitri). beliau berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallammemerintahkan kami dengan shadaqah fitri sebelum diturunkannya (kewajiban) zakat dan tatkala diturunkan (kewajiban) zakat beliau tidak memerintahkan kami dan tidak pula melarang kami. karena turunnya suatu kewajban tidaklah menggugurkan kewajiban yang lain. Al-Hafidz menjawab (3/369): "Penyebutan pensucian disebutkan untuk menghukumi yang dominan." Sebagian lagi berpendapat bahwa zakat fithr wajib juga atas janin. kecil dan besar dari kalangan muslimin." Al-Hafidz rahimahullah menjawab sangkaan tersebut dengan perkataannya 3/368: "Bahwa pada sanadnya ada seorang periwayat yang tidak dikenal. akan tetapi hadits tersebut memiliki penguat. tapi kami tidak menemukan dalil akan hal itu. jika berserikat dalam'illat berserikat juga dalam hukum". merdeka. perempuan.) Dan kalaupun dianggap shahih tidak ada dalil yang menunjukkan atas naskh-nya (hadits Qais yang menunjukkan wajibnya zakat fitr) karena mungkin Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallammencukupkan dengan perintah yang pertama." (Telah lewat takhrijnya) Al-Khathabi rahimahullah (Ma'alimus Sunan 3/214) menegaskan: "Zakat fitri wajib juga atas orang puasa yang kaya atau fakir yang mendapatkannya dari makanan dia.

. Dan apabila dikonversikan ke satuan timbangan (berat) maka 1 . wallahu a'lam." (Riwayat Bukhari 3/294 dan Muslim 985) Dan hadits Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mewajibkan satu shaa' gandum. Sebab dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudry mengatakan: "Kami (para sahabat Nabi) memberikan zakat fithri di masa Nabi shalallahu 'alaihi wassalam berupa satu sha' makanan.. berdasarkan hadits Ibnu Umarradhiallahu 'anhuma: "Timbangan-timbangan pedagang gandum memakai takaran orang Madinah. satu shaa' anggur kering. satu shaa' salt." Riwayat ini menunjukkan bahwa makanan yang dibayarkan adalah makanan pokok yang paling banyak dibutuhkan oleh penduduk suatu negeri. satu shaa' korma. Dan ini adalah pendapat ulama dari madzhab Malikiyyah dan Syafi'i dan diriwayatkan pula dari Imam Ahmad. anggur kering.. Nawawi 7/281." Abu Sa'id Al-Khudry berkata: "Dan makanan kami pada saat itu adalah gandum. satu shaa' gandum. satu shaa' susu kering. diriwayatkan pula oleh Baihaqi 2/161 dari jalan lain dari Ali. adalah pendapat yang marjuh/lemah. tidak kita dapati penyebutan beras atau sagu sebagai bahan makanan pokok di negeri ini. Akan tetapi pendapat ini. hingga dengan jalan-jalan ini jadi hasan. satu shaa' anggur kering atau salt. serta dibenarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Syaikh Muqbil ibnu Hadi Al-Wadi'iy rahimahullah ta'ala. satu shaa' korma." (Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah 4/80 dan Al-Hakim 1/408-410) Ternyata dalam dua hadits ini.. Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa ukuran (takaran) 1 sha' adalah sha' nabawy (seukuran 4 mud yang ditakar dengan dua tangan Nabi shalallahu 'alaihi wassalam).Baihaqi 6/31 dari Ibnu Umar.. satu shaa' susu. Syaikh Abdullah ibnu Abdirrahman ibnu Shalih Al-Bassam dalam Taisirul 'Allam (keterangan beliau terhadap kitab Umdatul Ahkam I/404) mengatakan: "Bahan makanan yang paling utama untuk zakat fithri (dari bahan-bahan makanan yang ada) adalah bahan makanan pokok yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin (faqir dan miskin) setempat. munqathi juga ada jalan lagi mauquf dari Ibnu Umar. Hadits Ali. dan aqith." (Riwayat Abu Dawud 2340. karena hadits Abu Said Al-Khudri radhiyallahu 'anhu: "Kami mengeluarkan zakat pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam satu shaa' makanan." Ukuran Zakat Fithr Shaa' yang teranggap adalah shaa'-nya penduduk Madinah. satu shaa' korma.. dalam Ibnu Abi Syaibah Mushannaf 4/37 dengan sanad shahih. para ulama berbeda pendapat. Sehingga apakah kita harus mencari bahan-bahan yang tersebut dalam dua hadits di atas untuk membayar zakat fithri kita? Pendapat yang paling masyhur di dalam madzhab Hanbali (madzhabnya pengikut Imam Ahmad ibnu Hanbal) adalah pendapat bahwa membayar zakat dengan bahan-bahan selain yang disebutkan dalam dua hadits di atas adalah tidak sah.Macam jenis zakat fithr Zakat fitri dikeluarkan berupa satu shaa' gandum.) Dalam masalah ini.

tidak dengan dinar dan dirham. maka wajib bagi tuannya untuk membayar zakat budak tersebut berdasarkan hadits dari Abu Hurairah: "Tidak ada kewajiban untuk membayarkan shodaqoh seorang hamba sahaya kecuali zakat fithri. pada Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Mushannaf 4/37 dengan sanad yang SHAHIH maka hadits tersebut dengan beberapa jalan menjadi HASAN) Bila dia tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang harus dia nafkahkan untuk tanggungannya maka tidaklah wajib baginya untuk membayar. Sehingga seorang wanita atau anak kecil yang memiliki harta harus menunaikan dengan hartanya. orang merdeka dan seorang hamba dari orang-orang yang membekalinya. Adapun hamba sahaya. Siapa yang harus dikeluarkan zakatnya Setiap kaum muslimin (laki-laki dan perempuan) harus membayar zakatnya masing-masing jika dia memiliki kemampuan untuk membayarnya." (HR. Kepada siapa disalurkannya Dan zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berhak menerimanya dan mereka adalah orang-orang miskin berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma: "Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih (diri) bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan kotor dan sebagi makanan bagi orang-orang miskin. Pertama.Kedua.04 kg. Bolehkah menggantikan bahan pokok dengan uang yang senilai? Al-Imam An-Nawawy menukilkan dalam Syarah Muslim VII/53 bahwa seluruh ulama (kecuali Abu Hanifah) tidak membolehkan zakat fithri yang dibayarkan dengan uang. Dan inilah yang rajih (kuat) berdasarkan beberapa hal. Namun beliau dan para sahabatnya tetap menunaikan zakat dengan bahan makanan. dan sanadnya terputus. Hadits tentang zakat fithri menunjukkan bahwa Rasulullahshalallahu alaihi wassalam mensyariatkan zakat ini untuk ditunaikan dalam bentuk makanan. Amalan Rasulullah shalallahu alaihi wassalam dan sahabatnya menunjukkan bahwa mereka selalu menunaikan zakat ini berupa makanan. Muslim). Dan sebagian Ahlul Ilmi berpendapat bahwa zakat fitri diberikan kepada delapan golongan dan .Wallahu a'lam. padahal kita mengetahui bahwa di masa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam pun telah beredar uang dinar dan dirham." (Dikeluarkan oleh Ad-Daraqutni 2/141 dan Al-Baihaqi 4/161 dari Ibnu Umar dengan sanad yang lemah. Dan dikeluarkan oleh Al-Baihaqi 4/161 dari jalan lain dari Ali.sha' nabawy setara dengan 2040 (dua ribu empat puluh) gram atau 2. Tetapi punya jalan yang sampai kepada Ibnu Umar. Adapun bila dia tidak memiliki harta maka yang harus membayar adalah orang yang menanggung nafkahnya kalau dia memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang harus ia nafkahkan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya pada malam Ied dan esoknya." (Telah lewat takhrijnya) Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sebagaimana disebutkan dalam kitabnyaMajmu' Fatawa II/71-78 serta Ibnul Qoyyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad II/44. "Kami diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (mengeluarkan) shadaqah fitri atas anak kecil dan orang tua. sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama.

Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah dilakasanakan shalat iedul fithri maka ia dianggap sebagai salah satu jenis shodaqoh saja dan zakatnya tidak diterima. maka hal ini diperbolehkan. Dan termasuk dari (amalan) sunnah jika ada seseorang yang mengumpulkan zakat tersebut (untuk dibagikan kepada yang berhak -pent). dan lainnya dengan sanad yang hasan)." (HR." Adapun memajukannya satu atau dua hari sebelum Iedul Fithri. Hikmah zakat fithr Allah Ta'ala mewajibkan zakat fithr sebagai pensucian diri bagi orang-orang yang berpuasa dari (perbuatan) sia-sia dan kotor serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin untuk mencukupi (kehidupan) mereka pada hari yang bagus tersebut berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma yang telah lalu.(pendapat) ini tidak ada dalilnya. (Lihat Sifat Puasa Nabi karya syaikh Salim Al-Hilali hal:101. Sebagian ulama menganggap bahwa zakat fithri disalurkan kepada 8 golongan. Karena dalil dari Al-Qur'an ini adalah dalil yang bersifat umum. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah (4/83) dari jalan Abdul Warits dari Ayyub: "Aku katakan: "Kapankah Ibnu Umar mengeluarkan satu shaa'?" Berkata Ayyub: "Apabila petugas telah duduk (bertugas)"." (Dikeluarkan oleh Bukhari 4/396). Sedangkan untuk zakat fithri adalah dalil khusus yaitu hadits Ibnu Abbas yang telah disebut di atas." Waktu Penunaian zakat Zakat fitri ditunaikan sebelum orang-orang keluar (rumah) menuju shalat ied dan tidak boleh diakhirkan (setelah) shalat atau dimajukan penunaiannya kecuali satu hari atau dua hari (sebelum 'Ied).107) Udzur. Ini berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu: "Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam memerintahkan kaum muslimin untuk membayarkan zakatnya sebelum keluarnya mereka untuk menjalankan shalat Ied. sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat berdasarkan riwayat dari Al-Bukhari dari Ibnu Umar radiyallahu anhu. Dan sungguh dahulu pernah Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma mengeluarkan zakat kepada orangorang yang menangani zakat dan mereka adalah panitia yang dibentuk oleh Imam (pemerintahan) untuk mengumpulkannya dan hal tersebut (dilakukan) satu hari atau dua hari sebelum 'Iedul fitri. Namun qiyas ini tidaklah dibenarkan. Ibnu Majah. Aku katakan: "Kapankah petugas itu mulai bertugas?" Beliau menjawab: "Satu hari atau dua hari sebelum 'Iedul fitri. Qadha' dan Kaffarat Udzur (halangan) yang membolehkan orang tidak berpuasa Ada beberapa golongan yang boleh tidak berpuasa karena halangan tertentu diantaranya: . Mereka meng-qiyas-kannya dengan zakat maal yang memang diberikan kepada 8 golongan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta ala dalam surat At-Taubah ayat 60. Sungguh Nabi telah mewakilkan kepada Abu Hurairahradhiallahu'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengkhabarkan kepada aku agar aku menjaga zakat Ramadhan. Abu Dawud. Dan Ibnu Abbas radiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadits bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wassalam bersabda: "Barangsiapa menunaikan zakat fithri sebelum shalat ied maka ia adalah zakat yang diterima.

Hadits-hadits ini menunjukkan bolehnya memilih. Musafir Banyak hadits shahih membolehkan musafir untuk tidak puasa. namun mungkin kita (bisa) menyatakan bahwa yang afdhal adalah berbuka berdasarkan hadits-hadits yang umum. riwayat Abul A'la darinya termasuk riwayat yang paling shahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Ijili dan lainnya. namun bukan di sini tempat menjelaskannya]. Dalam hadits -dengan dua lafadz ini.. jika memberatkan hamba bukanlah suatu kebajikan sedikitpun. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" [Al-Baqarah:185].sesungguhnya puasa dalam safar. agar rukhshah tersebut tidak melenceng dari maksudnya. Dalam riwayat lain disebutkan (yang artinya): .1.maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda (yang artinya): Berpuasalah jika kamu mau dan berbukalah jika kamu mau" [Hadits Riwayat Bukhari 4/156 dan Muslim 1121]. Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku pernah melakukan safar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di bulan Ramadhan. Al-Baghawi 1763 dari Abu Said. dan barangsiapa yang merasa lemah kemudian berbuka (maka) itu baik (baginya)" [Hadits Riwayat Tirmidzi 713. Ibnu Hibban 2742 dari Ibnu Umar dengan sanad yang shahih]. sanadnya Shahih walaupun dalam sanadnya ada AlJurairi.] Ketahuilah saudaraku seiman -mudah-mudahan Allah membimbingmu ke jalan petunjuk dan ketaqwaan serta memberikan rizki berupa pemahaman agama. Tetapi mungkin hal ini dibatasi bagi orang yang tidak merasa berat dalam meng-qadha' dan menunaikannya.. Hamzah bin Amr Al-Aslami bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Apakah boleh aku berpuasa dalam safar ?" -dia banyak melakukan safar. Hal ini telah dijelaskan dengan gamblang dalam satu riwayat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu 'anhu. Al-Bazzar 990. pada hari yang lain. orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa" [Hadits Riwayat Bukhari 4/163 dan Muslim 1118]. seperti sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (yang artinya): Sesungguhnya Allah menyukai didatanginya (diamalkan) rukhsah (keringanan) yang Dia berikan. tidak menentukan mana yang afdhal. sebagaimana Allah menyukai diamalkannya perkara-perkara yang diwajibkan" [Hadits Riwayat Ibnu Hibban 364.. "Para sahabat berpendapat barangsiapa yang merasa kuat kemudian puasa (maka) itu baik (baginya). Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang berfirman (yang artinya): Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu. kita tidak lupa bahwa rahmat ini disebutkan di tengah-tengah kitab-Nya yang Mulia.ada pembicaraan yang panjang. sebagaimana Dia membenci orang yang melakukan maksiat" [Hadits Riwayat Ahmad 2/108. Yang mejelaskan masalah ini adalah riwayat dari beberapa orang sahabat. . tetapi berbuka lebih utama dan lebih dicintai Allah. AtThabrani dalam Al-Kabir 11881 dari Ibnu Abbas dengan sanad yang Shahih.

Orang-orang seperti ini perlu kita usik ingatan mereka kepada firman Allah Yang Maha Mengetahui perkara ghaib dan nyata (yang artinya): Dan tidaklah Tuhanmu lupa" [Maryam : 64]. dan kemudahan bagi orang yang sakit tersebut. kemudahan bagi orang yang safar adalah perkara yang diinginkan. Sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit yang apabila dibawa berpuasa akan menyebabkan suatu madharat atau menjadi semakin parah penyakitnya atau dikhawatirkan terlambat kesembuhannya. keduanya harus berbuka dan mengqadha. tempat dan manusia. Sakit Allah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka sebagai rahmat dari-Nya. kalaupun keduanya puasa (maka puasanya) tidak sah. Wallahu a'alam. Insya Allah 4. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" [Al-Baqarah : 185] Yakni. yang tidak mampu puasa harus memberi makan setiap harinya seorang miskin" [Hadits Riwayat . (dan mereka berdo'a): "Ampunilah kami yang Tuhan kami dan kepada Engkau-lah tempat kembali" [Al-Baqarah : 285] 2. sehingga (berakibat ada yang) mencela orang yang mengambil rukhsah tersebut. 3. Allah berfirman (yang artinya): Apakah Allah Yang Menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan) .bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda (yang artinya) : Bukanlah suatu kebajikan melakukan puasa dalam safar" [Hadits Riwayat Bukhari 4/161 dan Muslim 1110 dari Jabir]. Dia lebih mengetahui kebutuhan manusia dan apa yang bermanfaat bagi mereka. tidak ada pilihan lain bagi manusia. Dan juga firman-Nya: "Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui" [Al-Baqarah : 232] Dan firman-Nya di tengah ayat tentang rukhshah berbuka dalam safar (yang artinya): Allah menghendaki kemudahan bagimu. Haid dan nifas Ahlul ilmi telah bersepakat bahwa orang yang haid dan nifas tidak dihalalkan berpuasa. Akan datang penjelasannya. Aku bawakan masalah ini agar seorang muslim tahu jika Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan suatu perkara. Peringatan: Sebagian orang ada yang menyangka bahwa pada zaman kita sekarang ini tidak diperbolehkan berbuka. dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?" [Al-Mulk : 14]. Kakek dan nenek yang sudah lanjut usia Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Kakek dan nenek yang lanjut usia. cukup bagimu bahwa Dzat yang mensyari'atkan agama ini adalah pencipta zaman. bahkan Allah memuji hamba-hamba-Nya yang mukmin yang tidak mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Allah dan Rasul-Nya (yang artinya): Kami dengar dan kami taat. ini termasuk salah satu tujuan syari'at. atau berpendapat bahwa puasa itu lebih baik karena mudah dan banyaknya sarana transportasi saat ini.

Ke 5 th 1416 H. penulis Syaikh Salim bin Ied Al-Hilaaly. ia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Wanita hamil dan menyusui Di antara rahmat Allah yang agung kepada hamba-hamba-Nya yang lemah adalah Allah memberi rukhsah (keringanan) pada mereka untuk berbuka. Edisi Indonesia Sifat Puasa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam oleh terbitan Pustaka AlMubarok (PMR). bukan Anas bin Malik Al-Anshari pembantu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kemudian beliau berkata: "Yakni lelaki tua yang tidak mampu puasa dan kemudian berbuka. harus memberi makan seorang miskin setiap harinya 1/2 gantang gandum". "Mendekatlah. Ibnul Mundzir menukil dalam Al-Ijma' no. penerjemah Abdurrahman Mubarak Ata. sanadnya shahih] 5. Qadha' (Membayar Hutang Puasa) Sesegera Mungkin 1. Nailul Authar 4/315. Dari Anas bin Malik (bahwa) beliau lemah (tidak mampu untuk puasa) pada satu tahun. menggugurkan atas orang hamil dan menyusui kewajiban puasa". Cetakan I Jumadal Akhir 1424 H. Qadha' tidak wajib segera dilakukan . aku temukan beliau sedang makan pagi. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menggugurkan 1/2 shalat atas orang musafir. Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid. aku akan ceritakan kepadamu tentang masalah puasa. Demi Allah. beliau hanya meriwayatkan satu hadits saja dari Nabi. [Hadits Riwayat Daruquthni 2/207. dari jalan Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas. Irwaul Ghalil4/22-25. tapi punya syahid(penguat)]. kemudian beliau membuat satu wadah Tsarid dan mengundang 30 orang miskin (untuk makan) hingga mereka kenyang. beliau bersabda. Ibnu Majah 16687. harus mengeluarkan setiap harinya satu mud gandum" [Hadits Riwayat Daruquthni 2/208 dalam sanadnya ada Abdullah bin Shalih dia dhaif. Penerbit Al Maktabah Al islamiyyah cet. beliau membaca ayat (yang artinya): Orang-orang yang tidak mampu puasa harus mengeluarkan fidyah makan bagi orang miskin" [Al-Baqarah : 184]. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengucapkan keduanya atau salah satunya. Sanadnya hasan (baik) sebagaimana pernyataan Tirmidzi] *) Dia adalah Al-Ka'bi. Lihat Syarhus Sunnah 6/316. Dari Anas bin Malik *). dan diantara mereka adalah wanita hamil dan menyusui. Aduhai sesalnya jiwaku. pernah tinggal di Bashrah. Diriwayatkan oleh Daruquthni (2/207) dan dishahihkannya. Fathul Bari 8/180." [Hadits Riwayat Tirmidzi 715.Bukhari 4505. 129 tentang adanya ijma' (kesepakatan) dalam masalah ini]. tapi ia adalah seorang pria dari bani Abdullah bin Ka'ab. Judul Asli : Shifat shaum an Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam Fii Ramadhan. Abu Daud 3408. kenapa aku tidak (mau) makan makanan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dari Abu Hurairah tadhiyallahu 'anhu: "Barangsiapa yang mencapai usia lanjut dan tidak mampu puasa Ramadhan. yakni hadits di atas. Nasa'i 4/180.

Muslim 1146.bahwasanya mengqdha' puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan segera. dimaushulkan oleh Abdur Razak. dan hal ini menunjukkan bahwa beliau kalaulah mampu niscaya dia tidak akan mengahhirkan qadha' (sampai pada ucapan Syaikh) maka menjadi tersirat darinya bahwa ketidakmampuan Aisyah adalah merupakan udzur (alasan)] Berkata Al-Hafidz di dalam Al-Fath 4/191: "Dalam hadits ini sebagai dalil atas bolehnya mengakhirkan qadha' Ramadhan secara mutlak. Nasa'i dan Daruquthni". Al-Baihaqi berkata: "dia (Abdurrahman bin Ibrahim) didhaifkan oleh Ma'in. hendaknya diqadha' secara berturut-turut tidak boleh memisahnya" Ini adalah riwayat yang dhaif (lemah). tidak ada satupun hadits yang marfu' dan shahih -menurut pengetahuan kami- . kewajibannya dengan jangka waktu yang luas berdasarkan satu riwayat dari Sayyidah Aisyahradhiyallahu 'anha (yang artinya): Aku punya hutang puasa Ramadhan dan tiak bisa mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban" [Hadits Riwayat Bukhari 4/166. dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya" [Al-Mu'minuun : 61] 2. Ibnu Abi Syaibah dengan sanad Shahih. Dan Ibnu Abbas berkata (yang artinya): Tidak mengapa dipisah-pisah (tidak berturut-turut)". baik karena udzur ataupun tidak". Lihat Ta liqut Ta liq (3/186). karena masuk dalam keumuman dalil yang menunjukkan untuk bersegera dalam berbuat baik dan tidak menunda-nunda. Berdasarkan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 185 (yang artinya): Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu.Ketahuilah wahai sauadaraku se-Islam -mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita. Daruquthni. Sudah diketahui dengan jelas bahwa bersegera dalam mengqadha' lebih baik daripada mengakhirkannya. Daruquthni 2/191-192 dari jalan Abdurrahman bin Ibrahim dari Al'Ala bin Abdurrahman dari bapaknya dan Abu Hurairah secara marfu': "Barangsiapa yang punya hutang puasa Ramadhan. Dikatakan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Tamamul Minnah hal. Ibnu Hajar menukilkan dalam Talkhisul Habir 2/206 dari Abi Hatim bahwa beliau mengingkari hadits ini karena Abdurrahman. Abu Hurairah berkata: "Diselang-selingi kalau mau" [Lihat Irwaul Ghalil 4/95] Adapun yang diriwayatkan Al-Baihaqi 4/259. Kesimpulannya. [Dibawakan oleh Bukhari secara mu'allaq.422 setelah membawakan hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya beliau (yakni Aisyah) tidak mampu dan tidak dapat mengqadha' pada bulan sebelum Sya'ban. pada hari-hari yang lain". hal ini didasarkan ayat dalam Al-Qur'an (yang artinya): Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian" [Ali Imran : 133] Firman Allah (yang artinya): Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan. Daruquthni bekata: "Abdurrahman bin Ibrahim dhaif". Tidak wajib berturut-turut dalam mengqadha' karena ingin menyamakan dengan sifat penunaiannya.

dengan dalil riwayat 'Ammarah bahwasanya ibunya wafat dan punya hutang puasa Ramadhan kemudian dia berkata kepada Aisyah: "Apakah aku harus . 95: "Aku mendengar Imam Ahmad ditanya tentang qadha' Ramadhan" Beliau menjawab: "Kalau mau boleh dipisah. tapi dia harus mengeluarkan makanan setiap harinya untuk seorang miskin. Wallahu 'alam. Abu Dawud berkata dalam Al-Masail-nya hal. 96 dia berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata: "Tidak berpuasa atas mayit kecuali puasa nadzar". "Puasa Ramadhan?". apakah aku harus membayarnya?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Ya. sesungguhnya ibuku wafat dan dia punya hutang puasa setahun. padahal beliau adalah perawi hadits tersebut. Inilah yang menenangkan jiwa. Muslim 1148] Hadits-hadits umum ini menegaskan disyariatkannya seorang wali untuk puasa (mempuasakan) mayit dengan seluruh macam puasa. demikian pendapat Imam Ahmad seperti yang terdapat dalam Masa'il Imam Ahmad riwayat Abu Dawud hal. tetapi dia berpendapat untuk memberi makan (fidyah) sebagai pengganti orang yang tidak puasa Ramadhan. tidak boleh dipuasakan oleh anaknya selama dia hidup. harus dipuasakan oleh walinya berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:"Barangsiapa yang wafat dan mempunyai hutang puasa nadzar hendaknya diganti oleh walinya" [Bukhari 4/168. dikuatkan pula oleh pemahaman dalil karena memakai seluruh hadits yang ada tanpa menolak satu haditspun dengan pemahaman yang selamat khususnya hadits yang pertama. Ulama telah sepakat bahwa barangsiapa yang wafat dan punya hutang shalat. 3. Begitu pula orang yang tidak mampu puasa. seorang wali tidak puasa untuk mayit kecuali dalam puasa nadzar. hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar" [Bukhari 4/168.yang menjelaskan keharusan memisahkan atau secara berturut-turut dalam mengqadha'. Namun barangsiapa yang wafat dalam keadaan mempunyai hutang nadzar puasa. Oleh karena itu dibolehkannya memisahkan tidak menafikan dibolehkannya secara berturut-turut. ia berkata: "Datang seseorang kepada RasulullahShallallahu 'alaihi wa sallam kemudian berkata: "Ya Rasulullah. "Memberi makan". Aisyah tidak memahami hadits-hadits tersebut secara mutlak yang mencakup puasa Ramadhan dan lainnya. kalau mau boleh juga berturut-turut". namun yang lebih mendekati kebenaran dan mudah (dan tidak memberatkan kaum muslimin) adalah dibolehkan kedua-duanya. Beliau menjawab. Abu Dawud berkata. maka walinya apalagi orang lain tidak bisa mengqadha'nya. Tetapi hadits-hadits umum ini dikhususkan.8). sebagaimana yang dilakukan Anas dalam satu atsar yang kami bawakan tadi. demikian pendapat sebagian Syafi'iyah (pengikut madzhab Imam Syafi'i) dan madzhabnya Ibnu Hazm (7/2. Muslim 1147] Dan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma. melapangkan dan mendinginkan hati. Demikian pendapat Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbalrahimahullah.

demikian perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu. maka riwayatnya lebih rajih karena perawinya lebih banyak jumlahnya dan padanya terdapat tambahan ilmu. dishahihkan sanadnya oleh Syaikhuna Al-Albany dalam Mukhtashar Shahih Bukhari 1/58]. Diriwayatkan Thahawi dalam Musykilat Atsar 3/142. kalau tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut. tetapi bersedekahlah untuknya. lebih khusus lagi beliau adalah perawi hadits yang menegaskan bahwa wali berpuasa untuk mayit puasa nadzar. Ada yang mengatakan: kafarat jima' itu boleh dipilih secara tidak tertib (yaitu tidak urut seperti yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah di atas). Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 7/4. bahwa dia harus mengqadha' puasanya dan membayar kafarat yaitu: membebaskan seorang budak. tentang laki-laki yang menjima' (menyetubuhi) isterinya di siang hari bulan Ramadhan. dimaushulkan oleh Daruquthni dalamKitabul Mudabbij. Kafarat bagi laki-laki yang menjima' isterinya Telah lewat hadits Abu Hurairah. tetapi yang meriwayatkan dengan tertib (sesuai urutannya) perawinya lebih banyak. Barangsiapa yang wafat dan punya hutang puasa nadzar dibolehkan diqadha' oleh beberapa orang sesuai dengan jumlah hutangnya. kalau punya hutang nadzar diqadha' oleh walinya. kemudian mengenyangkan mereka. Al-Hasan berkata: "Kalau yang mempuasakannya tiga puluh orang. mereka sepakat menyatakan tentang batalnya puasa karena jima'. beliau menshahihkan sanadnya] Sudah maklum bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma adalah periwayatan hadits kedua. Kafarat (Denda) dalam Puasa Ramadhan 1. setiap harinya setengah gantang untuk setiap muslim". Perincian seperti ini sesuai dengan kaidah ushul syari'at sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqi'in dan ditambahkan lagi penjelasannya dalam Tahdzibu Sunan Abi Dawud 3/279-282. ." [Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad shahih dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla 7/7. kalau tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. seorangnya berpuasa satu hari (ini) diperbolehkan". (Wajib) atasmu untuk membacanya karena sangat penting. [Bukhari 4/112 secara mu'allaq. Diperbolehkan juga memberi makan kalau walinya mengumpulkan orang miskin sesuai dengan hutangnya. Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Ibuku wafat dan beliau punya hutang puasa nadzar?" Beliau bersabda: "Qadha'lah untuknya". ini lafadz dalam Al-Muhalla. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta lainnya.mengqadha' puasanya?" Aisyah menjawab: "Tidak. beliau berkata: "Jika salah seorang dari kalian sakit di bulan Ramadhan kemudian wafat sebelum sempat puasa. Sudah disepakati bahwa rawi hadits lebih tahu makna riwayat hadits yang ia riwayatkan. dibayarkan fidyah dan tidak perlu qadha'. dengan sanad sahih. Yang berpendapat seperti ini pula adalah Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu.

Kafarat hanya bagi laki-laki Seorang wanita tidak terkena kewajiban membayar kafarat. Allah berfirman (yang artinya): Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuan" [AlBaqarah : 286] Dan dengan dalil Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menggugurkan kafarat dari orang tersebut. berbeda dengan sebaliknya. 2. karena ketika dikhabarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam perbuatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. karena tidak ada beban syari'at kecuali kalau ada kemampuan. . baik bagi yang menyatakan boleh memilih atau tidak. Gugurnya kafarat Barang siapa yang telah wajib membayar kafarat. namun tidak mampu mebebaskan seorang budak ataupun puasa (dua bulan berturut-turut) dan juga tidak mampu memberi makan (enam puluh orang miskin). ketika mengabarkan kesulitannya dan memberinya satu wadah korma untuk memberikan keluarganya. karena itu berpegang dengan tertib sudah cukup. yang menganggap lebih rajih yang tertib disebabkan karena tertib itu lebih hati-hati. maka gugurlah kewajibannya membayar kafarat. 3. dan orang yang berilmu menjadi hujjah atas yang tidak berilmu.Tidak pernah terjadi hal seperti ini dalam riwayat-riwayat lain. Wallahu 'alam. beliau hanya mewajibkan satu kafarat saja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->